ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.283.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 283

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
29. října 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/708/EU

 

*

Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě ze dne 16. června 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

1

Dohoda o letecké dopravě

3

Doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

16

 

 

2011/709/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2011 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o některých aspektech leteckých služeb

25

 

 

2011/710/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2011 o uzavření Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií

26

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1093/2011 ze dne 28. října 2011 o použití odchylky z pravidel původu stanovených v protokolu o definici pojmu původní produkty připojeném k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Koreou

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1094/2011 ze dne 28. října 2011, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2011/12

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1095/2011 ze dne 28. října 2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče

32

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1096/2011 ze dne 28. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

34

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2011/84/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku ( 1 )

36

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2011/711/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 27. října 2011 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/1


ROZHODNUTÍ RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ

ze dne 16. června 2011

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

(2011/708/EU)

RADA A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě (1) (dále jen „dohoda o letecké dopravě“), podepsaná Spojenými státy americkými, členskými státy Evropského společenství a Evropským společenstvím ve dnech 25. a 30. dubna 2007, ve znění protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě (2) (dále jen „protokol“), podepsaného Spojenými státy americkými, členskými státy Evropské unie a Evropskou unií dne 24. června 2010, výslovně stanoví možnost přistoupení třetích zemí k dohodě o letecké dopravě.

(2)

V souladu s čl. 18 odst. 5 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu vypracoval smíšený výbor zřízený podle uvedené dohody návrh na přistoupení Islandu a Norského království k dohodě o letecké dopravě ve znění protokolu.

(3)

Dne 16. listopadu 2010 navrhl smíšený výbor Dohodu mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě (dále jen „dohoda o přistoupení“).

(4)

Komise vyjednala Doplňkovou dohodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě (dále jen „doplňková dohoda“).

(5)

Dohoda o přistoupení a doplňková dohoda by měly být podepsány a měly by být prozatímně prováděny do dokončení postupů nezbytných k jejich uzavření,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě se schvaluje jménem Unie s výhradou uzavření uvedených dohod.

Znění dohody o přistoupení a doplňkové dohody se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu o přistoupení a doplňkovou dohodu jménem Unie.

Článek 3

Dohoda o přistoupení a doplňková dohoda jsou prováděny prozatímně Unií a v rozsahu povoleném na základě platného vnitrostátního práva jejími členskými státy a ostatními příslušnými stranami ode dne jejich podpisu (3) do dokončení postupů nezbytných pro jejich uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 16. června 2011.

předseda

VÖLNER P.


(1)  Úř. věst. L 134, 25.5.2007, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 3.

(3)  Den podpisu dohody o přistoupení a doplňkové dohody zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘEKLAD

DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (dále jen „Spojené státy“)

na jedné straně,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“)

a

EVROPSKÁ UNIE

na straně druhé,

ISLAND

na straně třetí a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ (dále jen „Norsko“)

na straně čtvrté,

PŘEJÍCE SI podporovat mezinárodní letecký systém založený na hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na trhu s minimálními zásahy státu a regulací,

PŘEJÍCE SI usnadnit rozšíření příležitostí v mezinárodní letecké dopravě, a to i prostřednictvím rozvoje sítí letecké dopravy s cílem uspokojit potřeby výhodných služeb letecké dopravy u cestujících a zasilatelů,

PŘEJÍCE SI umožnit leteckým dopravcům nabízet cestujícím i zasilatelům konkurenceschopné ceny a služby na otevřených trzích,

PŘEJÍCE SI, aby všechna odvětví letecké dopravy, včetně pracovníků leteckých dopravců, požívala výhod liberalizované dohody,

PŘEJÍCE SI zajistit nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany v mezinárodní letecké dopravě a znovu zdůrazňujíce své vážné obavy z činů či hrozeb namířených proti ochraně letadel, které ohrožují bezpečnost osob či majetku, mají negativní vliv na provoz letecké dopravy a podkopávají důvěru veřejnosti v bezpečnost civilního letectví,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

UZNÁVAJÍCE, že veřejné subvence mohou nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci a ohrozit základní cíle této dohody,

POTVRZUJÍCE význam ochrany životního prostředí při tvorbě a provádění politiky mezinárodního letectví,

BEROUCE NA VĚDOMÍ význam ochrany spotřebitelů, včetně ochrany poskytované Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě, podepsanou v Montrealu dne 28. května 1999,

HODLAJÍCE vycházet z rámce stávajících dohod s cílem otevřít přístup na trhy a maximalizovat výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu,

UZNÁVAJÍCE význam zlepšení přístupu svých leteckých dopravců ke světovým kapitálovým trhům s cílem posílit hospodářskou soutěž a podpořit cíle této dohody,

HODLAJÍCE vytvořit precedent celosvětového významu pro podporu výhod liberalizace v tomto klíčovém hospodářském odvětví,

UZNÁVAJÍCE, že v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupcem, a že od uvedeného data se veškerá práva a povinnosti Evropského společenství a veškeré odkazy na něj v dohodě o letecké dopravě podepsané Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy ve dnech 25. a 30. dubna 2007 vztahují na Evropskou unii,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

„Stranou“ se rozumí Spojené státy, Evropská unie a její členské státy, Island nebo Norsko.

Článek 2

Provádění dohody o letecké dopravě ve znění protokolu a přílohy této dohody

Ustanovení dohody o letecké dopravě podepsané Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „dohoda o letecké dopravě“) ve znění protokolu, kterým se mění dohoda o letecké dopravě, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010 (dále jen „protokol“), jež jsou zde začleněna formou odkazu, se vztahují na všechny strany této dohody, s výhradou přílohy k této dohodě. Ustanovení dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se použijí pro Island a Norsko, jako by byly členskými státy Evropské unie, takže Island a Norsko mají všechna práva a povinnosti, které mají podle uvedené dohody členské státy. Ustanovení přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 3

Vypovězení nebo ukončení prozatímního provádění

1.   Spojené státy nebo Evropská unie a její členské státy mohou kdykoli písemně oznámit diplomatickou cestou ostatním třem stranám své rozhodnutí vypovědět tuto dohodu nebo ukončit prozatímní provádění této dohody podle článku 5.

Kopie oznámení se současně zašle Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO). Platnost této dohody nebo prozatímní provádění této dohody končí o půlnoci času GMT na konci provozního období Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), které platí jeden rok ode dne písemného oznámení, pokud není toto oznámení vzato zpět na základě dohody všech stran před uplynutím tohoto období.

2.   Island nebo Norsko mohou kdykoli písemně oznámit diplomatickou cestou ostatním stranám své rozhodnutí odstoupit od této dohody nebo ukončit prozatímní provádění této dohody podle článku 5. Kopie oznámení se zároveň zašle organizaci ICAO. Odstoupení nebo ukončení prozatímního provádění nabudou účinnosti o půlnoci času GMT na konci provozního období IATA, které platí jeden rok ode dne písemného oznámení, pokud není dané oznámení vzato zpět na základě dohody strany podávající písemné oznámení, Spojených států a Evropské unie a jejích členských států před uplynutím tohoto období.

3.   Spojené státy nebo Evropská unie a její členské státy mohou kdykoli písemně oznámit diplomatickou cestou Islandu nebo Norsku své rozhodnutí vypovědět tuto dohodu nebo ukončit prozatímní provádění této dohody, pokud jde o Island nebo Norsko. Kopie oznámení se současně zašlou ostatním dvěma stranám této dohody a organizaci ICAO. Vypovězení nebo ukončení prozatímního provádění, pokud jde o Island nebo Norsko, nabudou účinnosti o půlnoci času GMT na konci provozního období IATA, které platí jeden rok ode dne písemného oznámení, pokud není dané oznámení vzato zpět na základě dohody Spojených států, Evropské unie a jejích členských států a strany přijímající oznámení před uplynutím tohoto období.

4.   Pro účely diplomatických nót předpokládaných v tomto článku se diplomatické nóty Evropské unii a jejím členským státům doručí Evropské unii a diplomatické nóty od Evropské unie a jejích členských států doručí Evropská unie.

5.   Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto článku skončí v případě ukončení platnosti dohody o letecké dopravě ve znění protokolu současně i platnost této dohody.

Článek 4

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Generální sekretariát Rady Evropské unie zaregistruje tuto dohodu a všechny její změny u organizace ICAO.

Článek 5

Prozatímní provádění

Strany se dohodly provádět tuto dohodu prozatímně před jejím vstupem v platnost ode dne jejího podpisu, v rozsahu povoleném na základě platného vnitrostátního práva. Je-li dohoda o letecké dopravě ve znění protokolu vypovězena podle svého článku 23 nebo je-li ukončeno její prozatímní provádění podle jejího článku 25 nebo je-li ukončeno prozatímní provádění protokolu podle jeho článku 9, skončí současně i prozatímní provádění této dohody.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost k pozdějšímu z těchto dat:

1.

ke dni vstupu dohody o letecké dopravě v platnost,

2.

ke dni vstupu protokolu v platnost a

3.

jeden měsíc po dni poslední doručené nóty v rámci výměny diplomatických nót mezi stranami, jíž se potvrzuje, že byly dokončeny všechny nezbytné postupy pro vstup této dohody v platnost.

Pro účely této výměny diplomatických nót se diplomatické nóty Evropské unii a jejím členským státům doručí Evropské unii a diplomatické nóty od Evropské unie a jejích členských států doručí Evropská unie. Diplomatická nóta nebo nóty Evropské unie a jejích členských států obsahují sdělení každého členského státu, jímž se potvrzuje, že byly ukončeny všechny postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně k tomu zmocnění, k této dohodě své podpisy.

V Lucemburku a v Oslo dne šestnáctého června 2011 respektive dvacátého prvního června 2011 ve čtyřech vyhotoveních.

Image

For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Zástupci Spojených států amerických, Evropské unie a jejích členských států, Islandu a Norského království potvrdili, že znění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě (dále jen „dohoda“) musí být ověřeno v ostatních jazycích, jak je stanoveno, buď před podpisem dohody formou výměny dopisů, nebo po podpisu dohody v rozhodnutí smíšeného výboru.

Toto společné prohlášení je nedílnou součástí dohody.

PŘÍLOHA

Zvláštní ustanovení týkající se Islandu a Norska

Ustanovení dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se v níže uvedeném pozměněném znění použijí pro všechny strany této dohody. Ustanovení dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se použijí pro Island a Norsko, jako by byly členskými státy Evropské unie, takže Island a Norsko mají všechna práva a povinnosti, které mají podle uvedené dohody členské státy, s výhradou níže uvedeného:

1.

Čl. 1 bod 9 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se nahrazuje tímto:

„ „územím“ pro Spojené státy pevnina (kontinentální a ostrovní), vnitřní vody a teritoriální vody spadající pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci a pro Evropskou unii a její členské státy pevnina (kontinentální a ostrovní), vnitřní vody a teritoriální vody, na něž se vztahuje Dohoda o Evropském hospodářském prostoru za podmínek v ní stanovených a v jakémkoli právním nástroji, který ji nahrazuje, s výjimkou pevniny a vnitřních vod, které spadají pod svrchovanost nebo jurisdikci Lichtenštejnského knížectví; tato dohoda se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází, a pokud jde o trvající pozastavení leteckých opatření Evropské unie pro letiště Gibraltar platných dne 18. září 2006 mezi členskými státy v souladu s prohlášením ministrů o letišti Gibraltar, dohodnutým 18. září 2006 v Córdobě; a“.

2.

Články 23 až 26 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se nepoužijí pro Island a Norsko.

3.

Články 9 a 10 protokolu se nepoužijí pro Island a Norsko.

4.

V příloze 1 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se k oddílu 1 doplňuje tento text:

„w)

Island: Dohoda o letecké dopravě, podepsaná ve Washingtonu dne 14. června 1995; změněná dne 1. března 2002 výměnou nót; změněná dne 14. srpna 2006 a dne 9. března 2007 výměnou nót.

x)

Norské království: Dohoda o službách letecké dopravy, uskutečněná výměnou nót ve Washingtonu dne 6. října 1945; změněná dne 6. srpna 1954 výměnou nót; změněná dne 16. června 1995 výměnou nót.“

5.

Znění oddílu 2 v příloze 1 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na oddíl 1 této přílohy se v případě oblastí, které nejsou zahrnuty do definice „území“ v článku 1 této dohody, nadále použijí dohody uvedené v písmenech e) (Dánsko – Spojené státy), g) (Francie – Spojené státy), v) (Spojené království – Spojené státy) a x) (Norsko – Spojené státy) uvedeného oddílu v souladu se svými podmínkami.“

6.

Znění oddílu 3 v příloze 1 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na článek 3 této dohody nemají letečtí dopravci USA právo poskytovat služby určené pouze k přepravě nákladu, které nejsou součástí služby obsluhující Spojené státy, do míst nebo z míst v členských státech, s výjimkou letů do míst a z míst v České republice, Francouzské republice, Spolkové republice Německo, Lucemburském velkovévodství, na Maltě, Polské republice, Portugalské republice, Slovenské republice, na Islandu a v Norském království.“

7.

V příloze 2 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se na konci článku 3 doplňuje tato věta:

„V případě Islandu a Norska to zahrnuje kromě jiného články 53, 54 a 55 Dohody o Evropském hospodářském prostoru a nařízení Evropské unie, kterými se provádí články 101, 102 a 105 Smlouvy o fungování Evropské unie začleněné do Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jakož i veškeré jejich změny.“

8.

Ustanovení čl. 21 odst. 4 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu se použijí pro Island a Norsko v rozsahu, v jakém jsou příslušné správní a právní předpisy Evropské unie začleněny do Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s veškerými jejich změnami v nich stanovenými. Práva stanovená v čl. 21 odst. 4 písm. a) a b) dohody o letecké dopravě ve znění protokolu uplatní Island a Norsko jen tehdy, pokud s ohledem na zavedení provozních omezení ke snížení hluku Island nebo Norsko podléhají v rámci příslušných právních a správních předpisů Evropské unie, začleněných do Dohody o Evropském hospodářském prostoru, dohledu srovnatelnému s dohledem stanoveným podle čl. 21 odst. 4 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu.


DOPLŇKOVÁ DOHODA

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“)

a

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně,

ISLAND

na straně druhé

a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ (dále jen „Norsko“)

na straně třetí;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropská komise sjednala jménem Evropské unie a členských států dohodu o letecké dopravě se Spojenými státy americkými v souladu s rozhodnutím Rady, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě (dále jen „dohoda o letecké dopravě“) byla parafována dne 2. března 2007, podepsána v Bruselu dne 25. dubna 2007 a ve Washingtonu D.C. dne 30. dubna 2007 a prozatímně prováděna od 30. března 2008,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že dohoda o letecké dopravě byla změněna protokolem, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy o letecké dopravě (dále jen „protokol“), parafovaným dne 25. března 2010 a podepsaným v Lucemburku dne 24. června 2010,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Island a Norsko, které jsou plně integrovanými členy jednotného evropského leteckého trhu prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru, se řídí dohodou o letecké dopravě ve znění protokolu na základě dohody ze stejného dne mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté (dále jen „dohoda“), do které je dohoda o letecké dopravě ve znění protokolu začleněna,

UZNÁVAJÍCE, že je třeba stanovit procesní úpravu pro rozhodování o tom, jak v případě potřeby přijmout opatření podle čl. 21 odst. 5 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu,

UZNÁVAJÍCE, že je dále třeba stanovit procesní úpravu pro účast Islandu a Norska ve smíšeném výboru zřízeném podle článku 18 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu a v rozhodčích řízeních stanovených v článku 19 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu. Tato procesní úprava by měla zajistit nezbytnou spolupráci, tok informací a konzultaci před zasedáními smíšeného výboru, jakož i provádění některých ustanovení dohody o letecké dopravě ve znění protokolu, včetně těch, která se týkají ochrany před protiprávními činy, bezpečnosti, udělování a rušení provozních práv a státní podpory,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oznamování

Jestliže se Evropská unie a její členské státy rozhodnou vypovědět dohodu v souladu s jejím článkem 3 nebo ukončit její prozatímní provádění nebo vzít zpět oznámení o takovýchto krocích, Komise to neprodleně oznámí Islandu a Norsku před tím, než předá diplomatickou cestou oznámení Spojeným státům americkým. Obdobně Island nebo Norsko neprodleně oznámí Komisi každé takové rozhodnutí.

Článek 2

Pozastavení provozních práv

Rozhodnutí neumožnit leteckým dopravcům druhé strany provoz dalších frekvencí nebo vstup na nové trhy na základě dohody a oznámení uvedeného rozhodnutí Spojeným státům americkým, nebo rozhodnutí o zrušení takového rozhodnutí, přijatá v souladu s čl. 21 odst. 5 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu, přijímá Rada jednomyslně jménem Evropské unie a členských států v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, jakož i Island a Norsko. Předseda Rady poté jménem Evropské unie a členských států, Islandu a Norska oznámí Spojeným státům americkým takové rozhodnutí.

Článek 3

Smíšený výbor

1.   Evropskou unii, členské státy, Island a Norsko zastupují ve smíšeném výboru zřízeném článkem 18 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu zástupci Komise, členských států, Islandu a Norska.

2.   Postoj Evropské unie, členských států, Islandu a Norska ve smíšeném výboru předkládá Komise, vyjma postojů v oblastech v EU, jež spadají do výlučné pravomoci členských států, a které pak podle potřeby předkládá předsednictví Rady nebo Komise, Island a Norsko.

3.   Postoj, který mají Island a Norsko zaujmout ve smíšeném výboru v záležitostech, na které se vztahují články 14 nebo 20 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu, nebo v záležitostech, u nichž se nevyžaduje přijetí rozhodnutí s právními účinky, přijímá Komise po dohodě s Islandem a Norskem.

4.   U jiných rozhodnutí smíšeného výboru o otázkách, na které se vztahují nařízení a směrnice začleněné do Dohody o Evropském hospodářském prostoru, přijímá postoj, který mají Island a Norsko zaujmout, Island a Norsko na návrh Komise.

5.   U jiných rozhodnutí smíšeného výboru o otázkách nespadajících do působnosti nařízení a směrnic začleněných do Dohody o Evropském hospodářském prostoru přijímají postoj, který mají Island a Norsko zaujmout, Island a Norsko po dohodě s Komisí.

6.   Komise přijme přiměřená opatření s cílem zajistit plnou účast Islandu a Norska na všech setkáních s členskými státy sloužících ke koordinaci, konzultacím či tvorbě rozhodnutí a přístup k relevantním informacím v rámci příprav na chystaná zasedání smíšeného výboru.

Článek 4

Smírčí řízení

1.   Komise zastupuje Evropskou unii, členské státy, Island a Norsko v rozhodčích řízeních podle článku 19 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu.

2.   Komise podle potřeby přijme opatření s cílem zajistit zapojení Islandu a Norska do příprav a koordinace rozhodčích řízení.

3.   Jestliže se Rada rozhodne pozastavit výhody podle čl. 19 odst. 7 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu, oznámí se toto rozhodnutí Islandu a Norsku. Obdobně oznámí Island nebo Norsko Komisi každé takové rozhodnutí.

4.   O dalších příslušných krocích, které je třeba podniknout podle článku 19 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu v záležitostech, jež v rámci EU spadají do pravomoci Unie, rozhoduje Komise, které je nápomocen zvláštní výbor zástupců členských států jmenovaných Radou, Islandu a Norska.

Článek 5

Výměna informací

1.   Island a Norsko neprodleně uvědomí Komisi o každém rozhodnutí neudělit, zrušit, pozastavit nebo omezit oprávnění leteckého dopravce Spojených států amerických, které přijmou podle článku 4 nebo 5 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu. Komise obdobně neprodleně uvědomí Island a Norsko o každém takovém rozhodnutí přijatém členskými státy.

2.   Island a Norsko neprodleně uvědomí Komisi o všech žádostech nebo oznámeních, které podají nebo obdrží podle článku 8 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu. Komise obdobně neprodleně uvědomí Island a Norsko o všech takových žádostech nebo oznámeních podaných nebo obdržených členskými státy.

3.   Island a Norsko neprodleně uvědomí Komisi o všech žádostech nebo oznámeních, které podají nebo obdrží podle článku 9 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu. Komise obdobně neprodleně uvědomí Island a Norsko o všech takových žádostech nebo oznámeních podaných nebo obdržených členskými státy.

Článek 6

Státní subvence a podpora

1.   Domnívá-li se Island nebo Norsko, že subvence nebo podpora zvažovaná či poskytnutá veřejným subjektem na území Spojených států amerických nepříznivě ovlivní hospodářskou soutěž, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 2 dohody o letecké dopravě, upozorní na tuto skutečnost Komisi. Pokud na podobnou skutečnost Komisi upozornil členský stát, Komise na ni obdobně upozorní Island a Norsko.

2.   Komise, Island a Norsko se mohou na uvedený subjekt obrátit nebo požádat o zasedání smíšeného výboru zřízeného článkem 18 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu.

3.   Komise, Island a Norsko se neprodleně vzájemně uvědomí v případě, že se na ně obrátí Spojené státy americké podle čl. 14 odst. 3 dohody o letecké dopravě ve znění protokolu.

Článek 7

Vypovězení nebo ukončení prozatímního provádění

1.   Každá strana může diplomatickou cestou kdykoli písemně oznámit ostatním stranám své rozhodnutí vypovědět tuto doplňkovou dohodu nebo ukončit její prozatímní provádění. Platnost nebo prozatímní provádění této doplňkové dohody skončí o půlnoci času GMT šest měsíců ode dne písemného oznámení o vypovězení nebo o ukončení prozatímního provádění, pokud není dané oznámení na základě dohody stran vzato zpět před uplynutím této lhůty.

2.   Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto článku skončí v případě ukončení platnosti nebo prozatímního provádění dohody současně i platnost nebo prozatímní provádění této doplňkové dohody.

Článek 8

Prozatímní provádění

Strany se dohodly, že tuto doplňkovou dohodu budou před jejím vstupem v platnost podle článku 9 prozatímně provádět v rozsahu, v jakém jim to umožňuje platné vnitrostátní právo, ode dne podpisu této doplňkové dohody nebo ode dne uvedeného v článku 5 dohody, podle toho, co nastane později.

Článek 9

Vstup v platnost

Tato doplňková dohoda vstupuje v platnost buď a) jeden měsíc po datu poslední nóty v rámci výměny diplomatických nót mezi stranami, kterými se potvrzuje dokončení všech postupů nezbytných pro vstup této doplňkové dohody v platnost, nebo b) v den vstupu dohody v platnost, podle toho, co nastane později.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně k tomu zmocnění, k této doplňkové dohodě své podpisy.

V Lucemburku dne 16. června 2011 a v Oslo dne 21. června 2011 ve čtyřech vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, islandském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, norském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/25


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. října 2011

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o některých aspektech leteckých služeb

(2011/709/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a prvním pododstavcem čl. 218 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím ze dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou na úrovni Unie.

(2)

Komise jménem Unie sjednala dohodu se Spojenými státy mexickými o některých aspektech leteckých služeb (dále jen „dohoda“) v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2003.

(3)

Dohoda byla jménem Unie podepsána dne 15. prosince 2010 s výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu, v souladu s rozhodnutím Rady 2011/94/EU (1).

(4)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o některých aspektech leteckých služeb (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie (2).

Článek 2

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné učinit oznámení stanovené v čl. 7 odst. 1 dohody.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 20. října 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Úř. věst. L 38, 12.2.2011, s. 33.

(2)  Znění dohody bylo vyhlášeno v Úř. věst. L 38, 12.2.2011, s. 34 spolu s rozhodnutím o podpisu.


29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. října 2011

o uzavření Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií

(2011/710/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a), odst. 7 a odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Unie sjednala Memorandum o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií (dále jen „memorandum“) při výzkumu a vývoji v oblasti civilního letectví.

(2)

Memorandum bylo podepsáno dne 3. března 2011.

(3)

Unie by měla memorandum schválit.

(4)

Je nezbytné stanovit procesní ujednání pro účast Unie ve společném výboru zřízeném memorandem a pro řešení sporů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Memorandum o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií (dále jen „memorandum“) se schvaluje jménem Unie (1).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné učinit oznámení stanovené v čl. XII bodu B memoranda (2).

Článek 3

Unii zastupuje ve společném výboru, zřízeném podle článku III memoranda, Komise, které jsou nápomocni zástupci členských států.

Článek 4

1.   Po konzultaci se zvláštním výborem, který jmenuje Rada, určí Komise postoj, který má Unie ve společném výboru zaujmout mimo jiné s ohledem na přijetí:

dalších příloh memoranda a jeho dodatků podle čl. III bodu E odst. 2 memoranda,

změn příloh memoranda a jeho dodatků podle čl. III bodu E odst. 3 memoranda.

2.   Komise určí postoj, který má Unie ve společném výboru zaujmout k vypracování a přijetí vnitřních řídících postupů společného výboru v souladu s čl. III bodem C memoranda.

3.   Komise může přijmout veškerá vhodná opatření podle čl. II bodu B a článků IV, V, VII a VIII memoranda.

4.   Komise zastupuje Unii při konzultacích podle článku XI memoranda.

Článek 5

Komise pravidelně informuje Radu o uplatňování memoranda.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 20. října 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Memorandum bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie spolu s rozhodnutím o podpisu (Úř. věst. L 89, 5.4.2011, s. 3).

(2)  Den vstupu memoranda v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


NAŘÍZENÍ

29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1093/2011

ze dne 28. října 2011

o použití odchylky z pravidel původu stanovených v protokolu o definici pojmu „původní produkty“ připojeném k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Koreou

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2011/265/EU ze dne 16. září 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou (1) na straně druhé, a zejména na článek 7 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2011/265/EU Rada jménem Evropské unie schválila podpis Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“). Rozhodnutí 2011/265/EU potvrdilo prozatímní uplatňování dohody s výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu, jak je stanoveno v článku 15.10.5 dohody. Datum, od kterého se dohoda uplatňuje na prozatímním základě, bylo stanoveno na 1. červenec 2011.

(2)

Pro řadu specifických produktů stanoví příloha II písm. a) protokolu připojeného k dohodě týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce (3) (dále jen „protokol“) odchylky z pravidel původu stanovených v příloze II protokolu. Odchylky jsou však omezeny ročními kvótami. Je proto nezbytné stanovit podmínky pro používání těchto výjimek.

(3)

V souladu s přílohou II písm. a) protokolu by k důkazu o původu přípravků ze surimi (kód KN 1604 20 05) měl být přiložen doklad o tom, že přípravek ze surimi obsahuje nejméně 40 % hmotnostních ryb a že jako primární složka základu surimi byla použita treska aljašská (Theragra chalcogramma).

(4)

V souladu s přílohou II písm. a) protokolu by k důkazu o původu pro barvené tkaniny kódů KN 5408 22 a 5408 32 měl být přiložen doklad o tom, že použitá nebarvená tkanina nepředstavuje více než 50 % ceny produktu ze závodu.

(5)

Jelikož kvóty stanovené v příloze II písm. a) protokolu mají být spravovány Komisí na základě zásady „kdo dřív přijde, bude dřív na řadě“, měly by být spravovány v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

(6)

Jelikož dohoda nabývá účinku dnem 1. července 2011, mělo by se toto nařízení použít od téhož data.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro výrobky uvedené v příloze tohoto nařízení se použijí pravidla původu stanovená v příloze II písm. a) protokolu o definici „původních výrobků“ a o metodách správní spolupráce připojeného k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou (dále jen „protokol“).

2.   Pravidla původu uvedená v odstavci 1 se použijí odchylně od pravidel původu stanovených v příloze II protokolu, s výhradou kvót uvedených v příloze.

Článek 2

Pravidla původu stanovená v tomto nařízení se použijí za těchto podmínek:

a)

prohlášení podepsané schváleným vývozcem, které potvrzuje, že dotčené produkty splňují podmínky odchylky, musí být předloženo při propuštění produktů do volného oběhu v Unii;

b)

prohlášení uvedené v písmenu a) obsahuje toto prohlášení v angličtině: „Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation“ (Odchylka – příloha II písm. a) protokolu o definici původních produktů a metodách správní spolupráce).

Článek 3

1.   Pokud se předkládá doklad o původu pro přípravky ze surimi kódu KN 1604 20 05, musí být přiložen doklad o tom, že přípravek ze surimi obsahuje nejméně 40 % hmotnostních ryb a že jako primární složka základu surimi byla použita treska aljašská (Theragra chalcogramma).

2.   Význam pojmu „primární složka“ uvedeného v odstavci 1 případně vyloží Celní výbor v souladu s článkem 28 protokolu.

Článek 4

1.   Doklad uvedený v článku 3 se musí skládat alespoň z prohlášení v angličtině podepsaného schváleným vývozcem dosvědčujícího, že:

a)

přípravek ze surimi obsahuje nejméně 40 % hmotnostních ryb;

b)

jako primární složka základu surimi byla použita treska aljašská (Theragra chalcogramma).

2.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí rovněž zahrnovat:

a)

použité množství tresky aljašské (Theragra chalcogramma) vyjádřené v procentním poměru ryby použité pro výrobu surimi;

b)

zemi původu tresky aljašské.

Článek 5

Pokud se předkládá doklad o původu pro barvené tkaniny kódů KN 5408 22 a 5408 32, musí být přiložen doklad o tom, že použitá nebarvená tkanina nepředstavuje více než 50 % ceny produktu ze závodu.

Článek 6

Doklad uvedený v článku 5 se musí skládat alespoň z prohlášení v angličtině podepsaného schváleným vývozcem, že použitá nebarvená tkanina nepředstavuje více než 50 % ceny produktu ze závodu. Prohlášení musí také obsahovat:

a)

cenu v eurech nepůvodní nebarvené tkaniny používané při výrobě barvené tkaniny (kódy KN 5408 22 a 5408 32),

b)

cenu ze závodu v eurech pro barvené tkaniny (kódy KN 5408 22 a 5408 32).

Článek 7

Kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení spravuje Komise v souladu s ustanoveními článků 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1344.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Třídění TARIC

Popis výrobků

Kvótové období

Objem kvóty

(t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)

09.2450

1604 20 05

 

Přípravky ze surimi

1.7.2011–30.6.2012

2 000

1.7.2012–30.6.2013

2 500

Počínaje 1.7.2013:

 

1.7.–30.6.

3 500

09.2451

1905 90 45

 

Sušenky

1.7.–30.6.

270

09.2452

2402 20

 

Cigarety obsahující tabák

1.7.–30.6.

250

09.2453

5204

 

Bavlněné šicí nitě, též upravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

86

09.2454

5205

 

Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

2 310

09.2455

5206

 

Bavlněné příze (jiné než šicí nitě), obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

377

09.2456

5207

 

Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej

1.7.–30. 6.

92

09.2457

5408

 

Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405

1.7.–30.6.

17 805 290 m2

09.2458

5508

 

Šicí nitě z chemických střižových vláken, též upravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

286

09.2459

5509

 

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

3 437

09.2460

5510

 

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

1 718

09.2461

5511

 

Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižových vláken, upravené pro drobný prodej

1.7.–30.6.

203


29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1094/2011

ze dne 28. října 2011,

kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2011/12

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1670/2006 stanoví, že náhrada se poskytne pro množství obilovin, která byla podrobena kontrole a destilována a na která se vztahuje koeficient, jenž je každoročně stanoven pro každý dotčený členský stát. Tento koeficient vyjadřuje stávající poměr mezi celkovým vyvezeným množstvím a celkovým množstvím dotčených lihovin uvedených na trh na základě zjištěného vývoje těchto množství po tolik let, kolik činí průměrná doba stárnutí dané lihoviny.

(2)

Podle informací, které poskytlo Spojené království pro období od 1. ledna do 31. prosince 2010, byla v roce 2010 průměrná doba stárnutí skotské whisky osm let.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1113/2010 ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2010/11 (3), již pozbylo účinku, protože se týká koeficientů použitelných pro období 2010/11. Proto je třeba stanovit koeficienty pro období od 1. října 2011 do 30. září 2012.

(4)

Článek 10 protokolu 3 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vylučuje poskytování náhrad na vývoz do Lichtenštejnska, na Island a do Norska. Unie navíc uzavřela s některými třetími zeměmi dohody o zrušení vývozních náhrad. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1670/2006 je proto nutné k tomu přihlédnout při výpočtu koeficientu na období 2011/12,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro období od 1. října 2009 do 30. září 2012 se koeficienty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1670/2011, jež jsou použitelné pro obiloviny používané ve Spojeném království k výrobě skotské whisky, stanoví tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2011 do dne 30. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2010, s. 2.


PŘÍLOHA

Koeficienty použitelné ve Spojeném království

Doba použitelnosti

Koeficient použitelný

na ječmen zpracovaný na slad použitý při výrobě sladové whisky

na obiloviny použité při výrobě obilné whisky

Ode dne 1. října 2011 do dne 30. září 2012

0,296

0,229


29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1095/2011

ze dne 28. října 2011,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 143 písm. b) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVIII uvedeného nařízení. Tento dohled je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství (4) uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2008, 2009 a 2010 by měly být přizpůsobeny spouštěcí objemy pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče.

(3)

Nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVIII nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA PODLE HLAVY IV KAPITOLY I ODDÍLU 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Období uplatnění

Spouštěcí hodnoty (v tunách)

78.0015

0702 00 00

Rajčata

od 1. října do 31. května

481 762

78.0020

od 1. června do 30. září

44 251

78.0065

0707 00 05

Okurky salátové

od 1. května do 31. října

92 229

78.0075

od 1. listopadu do 30. dubna

55 270

78.0085

0709 90 80

Artyčoky

od 1. listopadu do 30. června

11 620

78.0100

0709 90 70

Cukety

od 1. ledna do 31. prosince

57 955

78.0110

0805 10 20

Pomeranče

od 1. prosince do 31. května

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementinky

od 1. listopadu do konce února

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. listopadu do konce února

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrony

od 1. června do 31. prosince

346 366

78.0160

od 1. ledna do 31. května

88 090

78.0170

0806 10 10

Stolní hrozny

od 21. července do 20. listopadu

80 588

78.0175

0808 10 80

Jablka

od 1. ledna do 31. srpna

700 556

78.0180

od 1. září do 31. prosince

65 039

78.0220

0808 20 50

Hrušky

od 1. ledna do 30. dubna

229 646

78.0235

od 1. července do 31. prosince

35 541

78.0250

0809 10 00

Meruňky

Od 1. června do 31. července

5 794

78.0265

0809 20 95

Třešně, s výjimkou višní

od 21. května do 10. srpna

30 783

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

od 11. června do 30. září

5 613

78.0280

0809 40 05

Švestky

od 11. června do 30. září

10 293“


29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1096/2011

ze dne 28. října 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. října 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

82,9

MA

43,8

MK

71,7

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

150,5

ZZ

120,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

140,0

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

62,1

CL

76,5

TR

66,9

ZA

79,0

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

224,9

CL

71,4

TR

127,6

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

148,9

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

CL

90,0

CN

82,6

NZ

126,9

US

99,9

ZA

122,3

ZZ

93,6

0808 20 50

CN

52,9

TR

130,3

ZZ

91,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/36


SMĚRNICE RADY 2011/84/EU

ze dne 20. září 2011,

kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na používání peroxidu vodíku se již vztahují omezení a podmínky stanovené v části 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS.

(2)

Vědecký výbor pro spotřební zboží, který byl na základě rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne 5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (2) nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „výbor“), potvrdil, že maximální bezpečná koncentrace peroxidu vodíku přítomného v prostředcích pro ústní hygienu nebo uvolněného z jiných složek nebo směsí v uvedených prostředcích je 0,1 %. Proto by mělo být možné nadále používat peroxid vodíku v uvedené koncentraci v prostředcích pro ústní hygienu, včetně prostředků na bělení nebo zesvětlení zubů.

(3)

Výbor se domnívá, že používání prostředků na bělení nebo zesvětlení zubů, které obsahují více než 0,1 % a nejvýše 6 % peroxidu vodíku přítomného nebo uvolněného z jiných složek nebo směsí v uvedených prostředcích, může být bezpečné, pokud jsou splněny následující podmínky: je provedeno příslušné klinické vyšetření pro zajištění toho, že neexistují žádné rizikové faktory ani závažné patologie ústní dutiny, a expozice těmto prostředkům je omezena tak, aby bylo zajištěno, že budou používány pouze tak, jak je určeno, pokud jde o četnost a dobu jejich používání. Tyto podmínky by měly být splněny, aby se zabránilo rozumně předvídatelnému nesprávnému použití.

(4)

Uvedené prostředky by proto měly být regulovány tak, aby bylo zajištěno, že nebudou přímo dostupné pro spotřebitele. U každého cyklu použití uvedených prostředků by první použití mělo být vyhrazeno pro zubní lékaře ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (3) nebo by mělo být prováděno pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Zubní lékaři by poté měli umožnit přístup k uvedeným prostředkům po zbytek cyklu použití.

(5)

Aby se zajistilo správné použití prostředků na bělení nebo zesvětlení zubů obsahujících více než 0,1 % peroxidu vodíku, je třeba stanovit vhodné označení, pokud jde o koncentraci uvedené látky v těchto prostředcích. Proto by na etiketě měla být jasně uvedena přesná koncentrace peroxidu vodíku přítomného nebo uvolněného z jiných složek nebo směsí v uvedených prostředcích v procentech.

(6)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Stálý výbor pro kosmetické přípravky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Do 30. října 2012 členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 31. října 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. září 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2)  Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS se referenční číslo 12 nahrazuje tímto:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

„12

Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamid peroxid a peroxid zinečnatý

a)

Směsi pro péči o vlasy

a)

12 % H2O2 (40 objemů), přítomného nebo uvolněného

 

a) Používejte vhodné rukavice.

a) b) c) e) Obsahuje peroxid vodíku.

Zamezte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

b)

Směsi pro péči o pokožku

b)

4 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

 

c)

Směsi pro tvrzení nehtů

c)

2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

 

d)

Prostředky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a prostředků na bělení nebo zesvětlení zubů

d)

≤ 0,1 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

 

e)

Prostředky na bělení nebo zesvětlení zubů

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pro zubní lékaře ve smyslu směrnice 2005/36/ES (1) nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.

Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

e) Koncentrace H2O2, přítomného nebo uvolněného, uvedena v procentech.

Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití se první použití provádí pouze zubními lékaři nebo pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.“


DOPORUČENÍ

29.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/39


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 27. října 2011

o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů

(2011/711/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Digitální agenda pro Evropu usiluje o optimalizaci přínosů informačních technologií k hospodářskému růstu, k vytváření pracovních míst a ke kvalitě života evropských občanů jako součást strategie Evropa 2020. Digitalizace a uchovávání kulturní paměti Evropy, která zahrnuje tištěný materiál (knihy, časopisy, noviny), fotografie, muzejní předměty, archiválie, zvukový a audiovizuální materiál, památky a archeologická naleziště (dále jen „kulturní materiál“), je jednou z klíčových oblastí, které Digitální agenda řeší.

(2)

Strategie EU pro digitalizaci a uchovávání vychází z práce vykonané v posledních několika letech v rámci iniciativy „digitální knihovny“. Evropská opatření v této oblasti, včetně rozvoje Europeany, evropské digitální knihovny, jež je zároveň i archivem a muzeem, byla podpořena Evropským parlamentem a Radou, naposledy v usnesení Parlamentu ze dne 5. května 2010 a v závěrech Rady ze dne 10. května 2010. Pracovní plán na podporu kultury pro období 2011–2014 sestavený Radou na zasedání, které se konalo ve dnech 18. a 19. listopadu 2010, podtrhuje potřebu koordinovaného úsilí v oblasti digitalizace.

(3)

Dne 28. srpna 2006 vydala Komise členským státům doporučení, jehož cílem je prostřednictvím internetu optimalizovat hospodářský a kulturní potenciál kulturního dědictví Evropy. Zprávy členských států o provádění doporučení z let 2008 a 2010 ukazují, že bylo dosaženo pokroku. Pokrok v jednotlivých členských státech však není stejný a v různých bodech doporučení je nerovnoměrný.

(4)

Kromě toho se situace týkající se úsilí v oblasti digitalizace a spolupráce na evropské úrovni v posledních několika letech podstatně změnila. K novým prvkům patří spuštění Europeany v listopadu 2008, zveřejnění zprávy „Nová renesance“„Výboru moudrých (Comité des Sages) pro zprostředkování kulturního dědictví Evropy prostřednictvím internetu“ ze dne 10. ledna 2011 a návrh Komise na směrnici o osiřelých dílech ze dne 24. května 2011.

(5)

Členským státům by měl být proto doporučen aktualizovaný soubor opatření pro digitalizaci a zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím internetu a pro uchovávání digitálních záznamů. V této souvislosti by měl být nadále podporován rozvoj digitalizovaného materiálu z knihoven, archivů a muzeí, aby se zajistilo, že si Evropa udrží svou vůdčí pozici na mezinárodním poli v oblasti kulturního a tvořivého obsahu a využije svůj bohatý kulturní materiál co možná nejlépe. Jak zdůraznil „Výbor moudrých pro zprostředkování kulturního dědictví Evropy prostřednictvím internetu“, má-li Evropa využít přínosu digitalizace a uchovávání digitálních záznamů, musí jednat nyní. Pokud členské státy nezvýší investice do této oblasti, hrozí, že kulturní a hospodářský přínos přechodu k digitalizaci se projeví na jiných kontinentech, a nikoli v Evropě.

(6)

Dostupnost kulturního materiálu on-line umožní, aby k němu občané v celé Evropě měli přístup a využívali jej k zábavě, studiu nebo práci. Rozmanité a mnohojazyčné dědictví Evropy získá jasný profil na internetu a digitalizace kulturních děl napomůže evropským kulturním institucím, aby i v digitálním prostředí nadále plnily své poslání zpřístupňovat a uchovávat naše kulturní dědictví.

(7)

Digitalizovaný materiál lze navíc opětovně použít – ke komerčním i nekomerčním účelům – jako je vyvíjení učebního a vzdělávacího obsahu, dokumentárních filmů, turistických aplikací, her, animovaných filmů a designérských nástrojů, pokud se tak děje při plném respektování autorského práva a práv s ním souvisejících. To také poskytne významný příspěvek tvůrčím odvětvím, která představují 3,3 % HDP EU a 3 % zaměstnanosti. Tato odvětví čelí přechodu na digitalizaci, který otřásá tradičními modely, transformuje hodnotové řetězce a vyžaduje nové obchodní modely. Digitalizace a poskytnutí širšího přístupu ke kulturním zdrojům nabízejí ohromné ekonomické příležitosti a jsou základní podmínkou dalšího rozvoje kulturních a tvůrčích schopností Evropy a zastoupení jejího průmyslu v této oblasti.

(8)

Digitalizace je důležitým prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke kulturnímu materiálu a jeho využívání. Vzájemně sladěná akce členských států, pokud jde o digitalizaci jejich kulturního dědictví, by vedla k větší soudržnosti při výběru materiálu a zabránila vícenásobné digitalizaci. Rovněž by vedla k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro společnosti, které investují do digitalizačních technologií. Přehledy stávajících a plánovaných činností v oblasti digitalizace a kvantitativní cíle pro digitalizaci by pomohly k dosažení těchto záměrů.

(9)

Náklady na digitalizaci celého kulturního dědictví Evropy jsou vysoké a nelze je pokrýt jen z veřejného financování. Sponzorování digitalizace ze strany soukromého sektoru nebo partnerství soukromého a veřejného sektoru může do digitalizace zapojit soukromé subjekty a mělo by být nadále podporováno. Aby tato partnerství byla korektní a vyvážená, měla by splňovat řadu klíčových zásad. Zejména je nutné stanovit lhůty pro preferenční používání digitalizovaného materiálu. „Výbor moudrých pro zprostředkování evropského kulturního dědictví prostřednictvím internetu“ uvedl, že maximální doba pro preferenční používání materiálu digitalizovaného v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru by neměla být delší než sedm let.

(10)

Strukturální fondy EU lze využít a využívají se na spolufinancování digitalizačních činností jako součást projektů, které mají dopad na regionální hospodářství. Toto využívání by však mohlo být rozsáhlejší a systematičtější. Efektivnost procesů hromadné digitalizace se může zvyšovat s rozsahem. Proto by se mělo podporovat účinné využívání kapacity digitalizace a pokud možno sdílení digitalizačního zařízení mezi kulturními institucemi a zeměmi.

(11)

Pouze část materiálu v knihovnách, archivech a muzeích patří mezi volná díla ve smyslu, že se na něj nikdy nevztahovala nebo již nevztahují práva duševního vlastnictví, zatímco zbytek je právy duševního vlastnictví chráněn. Vzhledem k tomu, že práva duševního vlastnictví jsou klíčovým nástrojem na podporu tvořivosti, měl by se kulturní materiál Evropy digitalizovat, zpřístupňovat a uchovávat při plném respektování autorského práva a práv s ním souvisejících.

(12)

Dne 24. května 2011 předložila Komise návrh směrnice o osiřelých dílech. K úplné účinnosti by měla být rychle schválena a provedena, aby byl zajištěn harmonizovaný přístup k otázce osiřelých děl v celé Evropské unii. Pro digitalizaci komerčně nedostupných děl ve velkém měřítku může být v členských státech zapotřebí legislativní opora pro licenční řešení dobrovolně vyvinutá zúčastněnými stranami s přihlédnutím k potřebě zajistit přeshraniční účinek. V tomto ohledu by přístup uplatněný v dialogu zúčastněných stran, který byl sponzorován Komisí, o komerčně nedostupných knihách a odborných časopisech, jehož výsledkem bylo memorandum o porozumění podepsané v Bruselu dne 20. září 2011, měl být chápán jako model pro další dialogy za účelem usnadnění dohod o digitalizaci co největšího množství komerčně nedostupného materiálu. Informační databáze práv propojené na evropské úrovni mohou snížit transakční náklady na vypořádání práv. Takové mechanismy by tedy měly být podporovány v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

(13)

Pro umožnění širokého přístupu k veřejně dostupnému obsahu a jeho používání je nutné zajistit, aby veřejně dostupný obsah zůstal veřejně dostupný i po své digitalizaci. Používání rušivých vodoznaků nebo jiných vizuálních ochranných opatření na kopiích veřejně dostupného materiálu jako znaku vlastnictví nebo původu je třeba předejít.

(14)

Europeana, evropská digitální knihovna, jež je zároveň archivem a muzeem, začala fungovat dne 20. listopadu 2008. Další rozvoj platformy Europeany bude do značné míry záviset na způsobu, jakým obsahem ji členské státy a jejich kulturní instituce naplní a jak ji v očích občanů zviditelní. Opatření k dosažení tohoto cíle by měla být podpořena.

(15)

Europeana umožňuje v současné době přímý přístup k více než 19 milionům digitalizovaných objektů. Pouze dvě procenta z těchto objektů tvoří zvukový nebo audiovizuální materiál. Rozšiřování obsahu přístupného prostřednictvím Europeany, včetně typů materiálů, které jsou v současné době méně zastoupeny, učiní stránky pro uživatele zajímavějšími, a proto by mělo být podporováno. Celkový cíl dosáhnout 30 milionů objektů do roku 2015 je v souladu se strategickým plánem Europeany a odrazovým můstkem k dovršení digitalizace veškerého kulturního dědictví Evropy do roku 2025. Dostupnost všech volných mistrovských děl (významných kulturních nebo historických děl a předmětů, které určí a vyberou členské státy) prostřednictvím Europeany obohatí obsah stránek podle očekávání uživatelů. Ustanovení členských států, která zajistí, že veškerý materiál digitalizovaný pomocí veřejných finančních prostředků bude zpřístupněn prostřednictvím Europeany, by podpořila rozvoj platformy a vytvořila jasný rámec pro zadávání příspěvků kulturními institucemi, a je tedy třeba podporovat zavedení takových ustanovení.

(16)

Digitální materiál musí být spravován a udržován, jinak může dojít k nečitelnosti souborů, je-li hardware a software užívaný k jejich ukládání již zastaralý, materiál se může ztratit, když se paměťová zařízení časem poškodí, a paměťová zařízení by se mohla zahltit obrovským objemem nového a měnícího se obsahu. I přes pokrok dosažený v celé Evropské unii v oblasti uchovávání digitálního materiálu nejsou v několika členských státech zavedeny jasné a úplné politiky týkající se uchovávání digitálního obsahu. Neexistence takových politik ohrožuje přežití digitalizovaného materiálu a může také vést ke ztrátě materiálu vytvořeného v digitálním formátu (původního digitálního materiálu). Rozvoj účinných prostředků pro uchovávání digitálních záznamů má dalekosáhlé důsledky překračující rámec kulturních institucí. Otázky digitálního uchovávání jsou důležité pro jakoukoli soukromou nebo veřejnou organizaci, která má povinnost nebo která hodlá uchovávat digitální materiál.

(17)

Uchovávání digitálních záznamů představuje problémy finanční, organizační a technické povahy a někdy vyžaduje aktualizaci právních předpisů. Několik členských států zavedlo nebo zvažuje zákonné povinnosti vyžadující, aby producenti digitálního materiálu poskytli jednu nebo více rozmnoženin svého materiálu pověřenému depozitnímu subjektu. Účinné předpisy a postupy týkající se povinných rozmnoženin mohou minimalizovat administrativní zátěž jak majitelů obsahu, tak i institucí, které mají povinné rozmnoženiny na starost, a měly by se tedy doporučit. Účinná spolupráce mezi členskými státy je nezbytná k zamezení značné rozdílnosti pravidel pro povinnou rozmnoženinu digitálního materiálu a měla by se podporovat. „Web-harvesting“ je nová technika pro sběr materiálu z internetu pro účely uchovávání. Její součástí je aktivní shromažďování materiálu pověřenými institucemi namísto čekání, až bude deponován, čímž se minimalizuje administrativní zatížení producentů digitálního materiálu, a proto by tato technika měla být upravena vnitrostátními právními předpisy.

(18)

Pokud jde o kinematografická díla, toto doporučení v řadě aspektů doplňuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. listopadu 2005 o filmovém dědictví a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností (1),

DOPORUČUJE, ABY ČLENSKÉ STÁTY:

Digitalizace: organizace a financování

1.

dále rozvíjely plánování a monitorování digitalizací knih, časopisů, novin, fotografií, muzejních předmětů, archiválií, zvukového a audiovizuálního materiálu, památek a archeologických nalezišť (dále jen „kulturního materiálu“):

a)

stanovením jasných kvantitativních cílů pro digitalizaci kulturního materiálu, v souladu s celkovými cíli uvedenými v bodě 7, a uvedením očekávaného nárůstu objemu digitalizovaného materiálu, který by mohl tvořit součást Europeany, jakož i rozpočtových prostředků přidělených veřejnými orgány;

b)

vytvářením přehledů digitalizovaného kulturního materiálu a přispíváním ke společnému úsilí o vytvoření přehledu na evropské úrovni se srovnatelnými čísly;

2.

podporovaly partnerství mezi kulturními institucemi a soukromým sektorem s cílem vytvořit nové způsoby financování digitalizace kulturního materiálu a stimulovat inovativní používání materiálu a zároveň zajistit, aby partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci byla korektní a vyvážená a v souladu s podmínkami uvedenými v příloze;

3.

pokud možno využívaly strukturálních fondů EU ke spolufinancování digitalizační činnosti v rámci regionálních inovačních strategií pro inteligentní specializaci;

4.

zvážily možnosti pro optimalizaci využívání digitalizační kapacity a dosažení úspor z rozsahu, což by mohlo vyžadovat spojení úsilí v oblasti digitalizace prostřednictvím kulturních institucí a přeshraniční spolupráce, a to s využitím středisek kompetence pro digitalizaci v Evropě;

Digitalizace a dostupnost volných děl on-line

5.

zlepšily přístup k digitalizovanému kulturnímu materiálu, který patří mezi volná díla, a jeho využívání:

a)

tím, že zajistí, aby tato volná díla zůstala po digitalizaci veřejně dostupná;

b)

podporou co nejširšího přístupu k digitalizovaným volným dílům a rovněž co nejširšího opětovného využívání těchto děl pro nekomerční i komerční účely;

c)

přijetím opatření k omezení používání rušivých vodoznaků nebo jiných vizuálních ochranných opatření, která snižují použitelnost digitalizovaných volných děl;

Digitalizace a dostupnost autorským právem chráněného materiálu on-line

6.

zlepšily podmínky pro digitalizaci a dostupnost autorským právem chráněného materiálu on-line:

a)

rychlým a správným provedením a uplatňováním ustanovení směrnice o osiřelých dílech, jakmile tato bude přijata, po konzultaci se zúčastněnými stranami před přijetím, aby se tak usnadnilo rychlé zavedení; bedlivým sledováním uplatňování směrnice, jakmile tato bude přijata;

b)

vytvořením podmínek právního rámce na podporu mechanismů udílení licencí vymezených a schválených zúčastněnými stranami pro rozsáhlou digitalizaci a přeshraniční přístupnost děl, která jsou komerčně nedostupná;

c)

přispíváním k dostupnosti databází obsahujících informace o autorských právech, které jsou propojeny na evropské úrovni, jako jsou například projekty ARROW, a jejich podporou;

Europeana

7.

přispěly k dalšímu rozvoji Europeany:

a)

tím, že budou povzbuzovat kulturní instituce a také vydavatele a jiné nositele práv k tomu, aby svůj digitalizovaný materiál zpřístupnili prostřednictvím Europeany, což platformě pomůže umožnit přímý přístup k 30 milionům digitalizovaných objektů do roku 2015, a to včetně dvou milionů zvukových nebo audiovizuálních objektů;

b)

tím, že podmíní veškeré veřejné financování budoucích digitalizačních projektů zpřístupněním digitalizovaného materiálu prostřednictvím Europeany;

c)

tím, že zajistí, aby všechna jejich volná mistrovská díla byla zpřístupněna prostřednictvím Europeany do roku 2015;

d)

zřizováním nebo posilováním jednotlivých shromaždišť na vnitrostátní úrovni přispívajících k obsahu Europeany z různých oblastí a přispíváním přeshraničním shromaždištím ve specifických oblastech nebo na specifická témata, což může vést k úsporám z rozsahu;

e)

zajištěním používání společných norem v oblasti digitalizace definovaných Europeanou ve spolupráci s kulturními institucemi za účelem dosažení interoperability digitalizovaného materiálu na evropské úrovni, jakož i systematického používání trvalých identifikátorů;

f)

zajištěním široké a volné dostupnosti stávajících metadat (popisů digitálních objektů) získaných kulturními institucemi pro opětovné použití prostřednictvím služeb, jako je Europeana, a pro inovativní aplikace;

g)

vytvořením plánu komunikace pro zvýšení povědomí o Europeaně u široké veřejnosti, a zejména ve školách, ve spolupráci s kulturními institucemi, které do stránek přispívají obsahem;

Uchovávání digitálních záznamů

8.

posílily národní strategie pro dlouhodobé uchovávání digitálního materiálu, aktualizovaly akční plány provádění těchto strategií a vzájemně si vyměňovaly informace o strategiích a akčních plánech;

9.

zapracovaly do svých právních předpisů výslovné a jasné ustanovení umožňující vícenásobné rozmnožování a migraci digitalizovaného kulturního materiálu prováděné veřejnými institucemi pro účely uchovávání a při plném respektování právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů o právech duševního vlastnictví;

10.

provedly nezbytná opatření pro ukládání materiálu vytvořeného v digitálním formátu s cílem zaručit jeho dlouhodobé uchovávání a zlepšit účinnost stávajících dohod o ukládání materiálu vytvořeného v digitálním formátu:

a)

tím, že zajistí, aby nositelé práv dodávali díla knihovnám uchovávajícím povinné rozmnoženiny bez technických ochranných opatření nebo popřípadě poskytovali knihovnám uchovávajícím povinné rozmnoženiny prostředky na zajištění toho, aby technická ochranná opatření nebránila úkonům, které knihovny musí provádět pro účely uchovávání, při plném respektování právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů o právech duševního vlastnictví;

b)

v případě potřeby přijetím právní úpravy pro umožnění přenosu digitálních povinných rozmnoženin z jedné knihovny uchovávající povinné rozmnoženiny do jiných depozitních knihoven, které mají na tato díla také právo;

c)

umožněním uchovávání webového obsahu pověřenými institucemi za použití technik pro shromažďování materiálu z internetu, jako je například „web harvesting“, a při plném respektování právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů o právech duševního vlastnictví;

11.

zohlednily vývoj v jiných členských státech při určování nebo modernizaci politik a postupů, pokud jde o povinnou rozmnoženinu materiálu původně vytvořeného v digitálním formátu, s cílem zabránit značné rozdílnosti mechanismů pro odevzdávání povinných rozmnoženin;

Následná opatření k tomuto doporučení

12.

informovaly Komisi po 24 měsících od vyhlášení tohoto doporučení v Úředním věstníku Evropské unie a poté každé dva roky o akcích provedených na základě tohoto doporučení.

V Bruselu dne 27. října 2011.

Za Komisi

Neelie KROES

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 57.


PŘÍLOHA I

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PRO DIGITALIZACI

Pro dosažení rychlého pokroku v digitalizaci našeho kulturního dědictví je nezbytné, aby veřejné finanční prostředky určené na digitalizaci byly doplněny soukromými investicemi. Proto Komise podporuje partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci kulturního materiálu.

Vyzývá členské státy, aby stimulovaly taková partnerství, která by měla splňovat tyto klíčové zásady:

1.   Respektování práv duševního vlastnictví

Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci sbírek v kulturních institucích by měla plně respektovat právní předpisy Evropské unie a mezinárodní právní předpisy o právech duševního vlastnictví.

2.   Nevýhradnost

Dohody o digitalizaci veřejně dostupného materiálu by měly být nevýhradní v tom smyslu, že kterýkoli jiný soukromý partner by měl mít možnost digitalizovat stejný materiál za srovnatelných podmínek.

Lhůta preferenčního obchodního používání nebo preferenčního obchodního využívání může být nezbytná k tomu, aby bylo soukromému partnerovi umožněno získat své investice zpět. Tato lhůta by měla být časově omezena a měla by být co nejkratší v zájmu dodržení zásady, že veřejně dostupný materiál by měl zůstat veřejně dostupný i po své digitalizaci. Lhůta preferenčního používání by neměla být delší než sedm let.

Dohody by měly být plně v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž.

3.   Transparentnost procesu

Dohody o digitalizaci sbírek kulturních institucí by měly být uzavírány na základě otevřeného výběrového řízení mezi potenciálními soukromými partnery.

4.   Transparentnost dohod

Obsah dohod mezi kulturními institucemi a soukromými partnery pro digitalizaci kulturních sbírek by měl být zveřejněn.

5.   Dostupnost prostřednictvím Europeany

Uzavření partnerství veřejného a soukromého sektoru by mělo být podmíněno dostupností digitalizovaného materiálu prostřednictvím Europeany.

6.   Klíčová kritéria

Klíčová hodnotící kritéria návrhů na partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou následující:

celkové investice, které má uskutečnit soukromý partner, se zohledněním úsilí vyžadovaného veřejným partnerem,

dostupnost digitalizovaného materiálu pro širokou veřejnost, mimo jiné prostřednictvím Europeany. Modely partnerství, u nichž má koncový uživatel volný přístup k digitalizovanému materiálu, by měly být prosazovány před modely, u kterých musí koncový uživatel za přístup k tomuto materiálu platit,

přeshraniční přístup. Dohody o partnerství musí vést k přeshraničnímu přístupu pro všechny,

délka každého období preferenčního obchodního používání digitalizovaného materiálu soukromým partnerem. Toto období by mělo být co nejkratší,

předpokládaná kvalita digitalizace a kvalita souborů, které budou poskytnuty kulturním institucím. Soukromý partner by měl vybavit kulturní instituce digitalizovanými soubory stejné kvality jako soubory, které používá sám,

míra, do jaké mohou kulturní instituce využívat digitalizovaný materiál v nekomerčním kontextu. Toto využívání by mělo být co nejširší a nemělo by být limitováno technickými nebo smluvními omezeními,

harmonogram digitalizačního projektu.


PŘÍLOHA II

ORIENTAČNÍ CÍLOVÉ HODNOTY PRO MINIMÁLNÍ OBSAHOVÝ PŘÍSPĚVEK DO EUROPEANY V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

 

Počet objektů v Europeaně z daného členského státu (1)

Orientační cíl pro rok 2015 (2)

BELGIE

338 098

759 000

BULHARSKO

38 263

267 000

ČESKÁ REPUBLIKA

35 490

492 000

DÁNSKO

67 235

453 000

NĚMECKO

3 160 416

5 496 000

ESTONSKO

68 943

90 000

IRSKO

950 554

1 236 000

ŘECKO

211 532

618 000

ŠPANĚLSKO

1 647 539

2 676 000

FRANCIE

2 745 833

4 308 000

ITÁLIE

1 946 040

3 705 000

KYPR

53

45 000

LOTYŠSKO

30 576

90 000

LITVA

8 824

129 000

LUCEMBURSKO

47 965

66 000

MAĎARSKO

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

NIZOZEMSKO

1 208 713

1 571 000

RAKOUSKO

282 039

600 000

POLSKO

639 099

1 575 000

PORTUGALSKO

28 808

528 000

RUMUNSKO

35 852

789 000

SLOVINSKO

244 652

318 000

SLOVENSKO

84 858

243 000

FINSKO

795 810

1 035 000

ŠVÉDSKO

1 489 488

1 936 000

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

944 234

3 939 000


(1)  Říjen 2011. Další objekty poskytuje řada států, jež nejsou členy EU (zejména Norsko a Švýcarsko), nebo pocházejí z projektů na úrovni celé EU, a nejsou proto přiřazena k jednomu členskému státu.

(2)  Orientační cílové hodnoty pro jednotlivé členské státy jsou vypočítány na základě a) počtu obyvatel a b) HDP, v souladu s celkovým cílem zpřístupnit do roku 2015 pomocí Europeany 30 milionů digitalizovaných objektů. U členských států, které již nyní své orientační cílové hodnoty dosáhly nebo jí brzy dosáhnou, se výpočet zakládá na současném počtu objektů, kterými přispěly do Europeany, zvýšeném o 30 %. Všechny členské státy by se rovněž měly zabývat aspekty kvality a zohlednit přitom, že je třeba zpřístupnit všechna veřejně dostupná mistrovská díla prostřednictvím Europeany do roku 2015.