ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.279.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 279

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
26. října 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1078/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil ( 1 )

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2011 ze dne 25. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2011/704/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 14. října 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2011/15)

5

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

26.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2011

ze dne 25. října 2011,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, u nichž bylo zjištěno, že žádost je úplná, v souladu s článkem 16 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (3). Propanil je účinnou látkou, u níž bylo zjištěno, že žádost je v souladu s uvedeným nařízením úplná.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (4) a (ES) č. 1490/2002 (5) stanoví prováděcí pravidla pro druhou a třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznamy účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Na těchto seznamech byl uveden propanil.

(3)

V souladu s článkem 11f nařízení (ES) č. 1490/2002 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení bylo přijato rozhodnutí Komise 2008/769/ES ze dne 30. září 2008 o nezařazení propanilu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (6).

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Žádost byla předložena Itálii, která byla nařízením (ES) č. 1490/2002 jmenována členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/769/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(6)

Itálie posoudila dodatečné údaje předložené žadatelem a připravila dodatečnou zprávu. Postoupila tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi dne 26. února 2010. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad Komisi dne 23. února 2011 svůj závěr týkající se posouzení rizika propanilu (7). Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěr úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 27. září 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání propanilu.

(7)

Na základě nových údajů předložených žadatelem a zahrnutých v dodatečné zprávě mohla být stanovena přijatelná úroveň expozice obsluhy. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky však byla zjištěna řada dalších problematických otázek. Zejména nebylo možné provést spolehlivé hodnocení expozice spotřebitele, jelikož chyběly údaje o toxicitě metabolitu 3,4-DCA, která může být vyšší než u mateřské sloučeniny. Kromě toho nebylo možné navrhnout maximální limity reziduí pro doporučené použití na rýži, protože předložené zkoušky nebyly provedeny podle nezbytné správné zemědělské praxe. Bylo identifikováno vysoké riziko pro ptáky a savce, přičemž na základě údajů poskytnutých žadatelem nelze vyloučit vysoké riziko pro vodní organismy a necílové členovce. Kromě toho nelze vyloučit ani možnost dálkového přenosu atmosférou.

(8)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k závěru úřadu. Komise dále v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o přezkoumání. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně prozkoumány.

(9)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné vyvrátit obavy uvedené v 7. bodě odůvodnění. Nebylo proto prokázáno, že lze při navrhovaných podmínkách použití očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující propanil obecně splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto propanil neměl být schválen.

(11)

V zájmu jasnosti by mělo být rozhodnutí 2008/769/ES zrušeno.

(12)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti pro propanil podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neschválení účinné látky

Účinná látka propanil se neschvaluje.

Článek 2

Zrušení

Rozhodnutí 2008/769/ES se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 263, 2.10.2008, s. 14.

(7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil. EFSA Journal 2011;9(3):2085 [63 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1079/2011

ze dne 25. října 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. října 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


OBECNÉ ZÁSADY

26.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/5


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. října 2011,

kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

(ECB/2011/15)

(2011/704/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (1), jimiž se řídí TARGET2, jehož hlavním znakem je jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma.

(2)

V obecných zásadách ECB/2007/2 je třeba provést změny, kterými se: a) zohlední potřeba zahrnout „obezřetnostní hlediska“ mezi kritéria, na jejichž základě bude žádost o účast v TARGET2 zamítnuta a které mohou být důvodem pro pozastavení, omezení či ukončení účasti účastníka v TARGET2 nebo jeho přístupu k vnitrodennímu úvěru, a b) zohlední nové požadavky kladené na účastníky TARGET2 v souvislosti se správními a omezujícími opatřeními zavedenými podle článků 75 a 215 Smlouvy,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny obecných zásad ECB/2007/2

1.   V článku 2 obecných zásad ECB/2007/2 se definice „přechodného období“ nahrazuje tímto:

„–

„přechodným obdobím“ ve vztahu k jednotlivým centrálním bankám Eurosystému období v délce čtyř let od okamžiku přechodu centrální banky Eurosystému na SSP, nerozhodne-li Rada guvernérů v jednotlivých případech jinak ve vztahu k určitým znakům či službám“.

2.   Přílohy II, III a V obecných zásad ECB/2007/2 se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po přijetí. Použijí se ode dne 21. listopadu 2011.

Článek 3

Určení a prováděcí opatření

1.   Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

2.   Zúčastněné národní centrální banky zašlou ECB do 21. října 2011 opatření, jimiž hodlají dosáhnout souladu s těmito obecnými zásadami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. října 2011.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

1.

Příloha II se mění takto:

a)

V článku 1 se definice „příjemce“ a „plátce“ nahrazují tímto:

„—   „příjemcem“ (payee)– s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 39 této přílohy – účastník TARGET2, na jehož účet PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka,

—   „plátcem“ (payer)– s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 39 této přílohy – účastník TARGET2, z jehož účtu PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka,“.

b)

V čl. 8 odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pokud by taková účast dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by tato účast ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje-li riziko z hlediska obezřetnosti.“

c)

V čl. 34 odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

nastane jiná událost, která se týká účastníka a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje riziko z hlediska obezřetnosti, nebo“.

d)

Článek 39 se mění takto:

i)

nadpis „Ochrana údajů, předcházení praní peněz a související otázky“ se nahrazuje nadpisem „Ochrana údajů, předcházení praní peněz, správní nebo omezující opatření a související otázky“;

ii)

doplňuje se nový odstavec 3, který zní:

„3.   Účastníci, kteří jednají jako poskytovatel platebních služeb příjemce nebo plátce, plní veškeré požadavky, které vyplývají ze správních či omezujících opatření uložených podle článků 75 nebo 215 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně požadavků týkajících se oznamování či získání souhlasu příslušného orgánu v souvislosti se zpracováváním transakcí. Kromě toho:

a)

je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb účastníka, jenž je plátcem:

i)

účastník učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal,

ii)

účastník může vložit příkaz k úhradě do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;

b)

je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb účastníka, jenž je příjemcem, účastník učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal.

Pro účely tohoto odstavce mají pojmy „poskytovatel platebních služeb“, „plátce“ a „příjemce“ význam vymezený v příslušných správních či omezujících opatřeních.“.

2.

Příloha III se mění takto:

a)

V definici „případu porušení povinnosti“ se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

případu, kdy byla účast subjektu v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena anebo ukončena;“.

b)

Nadpis „Pozastavení nebo ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru“ se nahrazuje nadpisem „Pozastavení, omezení nebo ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru“.

c)

Odstavec 12 se nahrazuje tímto:

„12.

a)

Zúčastněné národní centrální banky pozastaví nebo ukončí přístup k vnitrodennímu úvěru, nastane-li některý z následujících případů porušení povinnosti:

i)

účet subjektu u zúčastněné národní centrální banky byl dočasně či trvale zrušen,

ii)

dotčený subjekt přestal splňovat některý z požadavků pro poskytnutí vnitrodenního úvěru ve smyslu této přílohy,

iii)

příslušný soudní nebo jiný orgán rozhodl ve vztahu k subjektu o zahájení likvidačního řízení či o jmenování likvidátora či jiné podobné osoby anebo o zahájení jiného obdobného řízení,

iv)

vůči subjektu byla Unií zavedena opatření spočívající ve zmrazení peněžních prostředků nebo jiná opatření, která omezují používání jeho peněžních prostředků.

b)

Zúčastněné národní centrální banky mohou pozastavit nebo ukončit přístup k vnitrodennímu úvěru, pokud národní centrální banka pozastaví či ukončí účast účastníka v TARGET2 podle čl. 34 odst. 2 písm. b) až e) přílohy II anebo pokud nastane jeden nebo více případů porušení povinnosti (jiné než případy uvedené v čl. 34 odst. 2 písm. a)).

c)

Pokud Eurosystém rozhodne o dočasném nebo úplném vyloučení anebo omezení přístupu protistran k nástrojům měnové politiky z důvodu obezřetnosti nebo z jiných důvodů podle oddílu 2.4 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7, zúčastněné národní centrální banky uplatní takové rozhodnutí ve vztahu k přístupu k vnitrodennímu úvěru v souladu se smluvní nebo veřejnoprávní úpravou uplatňovanou příslušnou národní centrální bankou.

d)

Zúčastněné národní centrální banky mohou rozhodnout o pozastavení, omezení nebo ukončení přístupu účastníka k vnitrodennímu úvěru, mají-li za to, že účastník představuje riziko z hlediska obezřetnosti. V takových případech zúčastněná národní centrální banka o této skutečnosti ihned písemně vyrozumí ECB, ostatní zúčastněné národní centrální banky a připojené centrální banky. V případě potřeby Rada guvernérů rozhodne o jednotném provedení přijatých opatření ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2.“

d)

Odstavec 13 se nahrazuje tímto:

„13.

Rozhodne-li zúčastněná národní centrální banka o pozastavení, omezení nebo ukončení přístupu protistrany Eurosystému pro operace měnové politiky k vnitrodennímu úvěru, nabude toto rozhodnutí účinnosti až poté, co je ECB schválí.“

3.

V příloze V čl. 4 odst. 16 písm. b) se se slova „dodatku IA“ nahrazují slovy dodatku IV a slova „příloze V“ se nahrazují slovy „příloze II“.