ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.265.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 265

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
11. října 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 999/2011 ze dne 10. října 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

6

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1000/2011 ze dne 10. října 2011, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2011 ze dne 10. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/666/SZBP ze dne 10. října 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

17

 

 

2011/667/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2011 o způsobech koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva, pokud jde o družicové pohyblivé služby (MSS), podle čl. 9 odst. 3 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 7001)  ( 1 )

25

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2011/668/EU

 

*

Doporučení Rady ze dne 15. února 2011 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2009

28

 

 

2011/669/EU

 

*

Doporučení Rady ze dne 4. října 2011 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

29

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie 2010/703/EU ze dne 18. listopadu 2010 o jmenování jednoho soudce Tribunálu (Úř. věst. L 306 ze dne 23.11.2010)

30

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2010/762/EU ze dne 25. února 2010, kterým se určuje sídlo Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 324 ze dne 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/77/EU

ze dne 27. září 2011,

kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a články 62 a 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES (3) je doba ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů 50 let.

(2)

V případě výkonných umělců začíná tato doba dnem podání výkonu nebo, pokud je záznam tohoto výkonu oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu 50 let po podání výkonu, začíná tato doba prvním takovým vydáním nebo prvním takovým sdělením veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve.

(3)

V případě výrobců zvukových záznamů začíná toto období pořízením zvukového záznamu nebo jeho oprávněným vydáním v průběhu 50 let po pořízení, nebo není-li takto vydán, po jeho oprávněném sdělení veřejnosti v průběhu 50 let po pořízení.

(4)

Společensky uznávaný význam tvůrčího přínosu výkonných umělců by se měl odrážet v úrovni ochrany, která by uznávala jejich tvůrčí a umělecký přínos.

(5)

Výkonní umělci obvykle zahajují svou kariéru v mladém věku a stávající doba ochrany 50 let vztahující se na záznamy výkonů často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života zažívají někteří výkonní umělci propad příjmů. Výkonní umělci se dále často nemohou spolehnout na svá práva, aby zabránili problematickému využití svých výkonů, ke kterému může dojít v průběhu jejich života, nebo je omezili.

(6)

Příjmy vyplývající z výlučných práv na rozmnožování a zpřístupňování, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (4), stejně jako spravedlivou náhradu za rozmnoženiny pro soukromé užití ve smyslu této směrnice, a z výlučných práv na rozšiřování a pronájem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví (5) souvisejících s autorským právem, by měli výkonní umělci dostávat alespoň po dobu svého života.

(7)

Doba ochrany záznamů výkonů a zvukových záznamů by tedy měla být prodloužena na 70 let po příslušné události.

(8)

Při vstupu do smluvního vztahu s výrobcem zvukových záznamů musí výkonní umělci obvykle převést na výrobce zvukových záznamů svá výlučná práva na rozmnožování, rozšiřování, pronájem a zpřístupňování záznamů svých výkonů. Výměnou za to je některým výkonným umělcům vyplacena záloha na autorský honorář a platby dostávají až v okamžiku, kdy výrobce zvukových záznamů získá zpět počáteční zálohu a provede smluvně stanovené srážky. Jiní výkonní umělci převádějí svá výlučná práva výměnou za jednorázovou platbu (jednorázová odměna). Platí to zejména pro výkonné umělce, kteří účinkují v pozadí a jejichž jména se neuvádějí („vedlejší výkonní umělci“), ale někdy i pro výkonné umělce, jejichž jména se uvádějí („přední výkonní umělci“)

(9)

Práva k záznamu výkonu by se měla vrátit výkonnému umělci, pokud výrobce zvukových záznamů nenabídne k prodeji kopie zvukového záznamu v dostatečném množství ve smyslu Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, nebo nezpřístupní tento zvukový záznam veřejnosti, přičemž bez prodloužení doby ochrany by takový zvukový záznam byl volný. Tato možnost by měla být dostupná po uplynutí přiměřené lhůty pro výrobce zvukových záznamů k vykonání obou uvedených způsobů využití. Práva výrobce zvukových záznamů na zvukový záznam by v důsledku toho měla zaniknout, aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva existovala zároveň s právy výkonného umělce k záznamu výkonu, zatímco posledně jmenovaná práva již nejsou na výrobce zvukových záznamů převedena nebo na něj nejsou postoupena.

(10)

S cílem zajistit, aby výkonní umělci, kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů nebo mu je postoupili, skutečně měli prospěch z prodloužení doby ochrany, je třeba zavést řadu doprovodných přechodných opatření.

(11)

Prvním doprovodným opatřením by mělo být uložení povinnosti výrobcům zvukových záznamů vyčlenit nejméně jednou ročně částku odpovídající 20 % z příjmů z výlučných práv na rozšiřování, rozmnožování a zpřístupňování zvukových záznamů. „Příjmy“ se rozumí příjmy výrobce zvukových záznamů před odečtením nákladů.

(12)

Platby těchto částek by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů nebo mu je postoupili za jednorázovou platbu. Částky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozdělovány vedlejším výkonným umělcům nejméně jednou ročně, a to na individuálním základě. Toto rozdělení by mělo být svěřeno organizacím pro kolektivní správu práv a lze použít vnitrostátní právní předpisy o nerozdělitelných příjmech. S cílem zamezit nadměrné zátěži při výběru a správě takových příjmů by členské státy měly mít možnost regulovat rozsah, v jakém mikropodniky podléhají povinnosti přispívat, jestliže by se takové platby jevily jako nepřiměřené v poměru k nákladům na výběr takových příjmů a jejich správu.

(13)

Článek 5 směrnice 2006/115/ES však již uděluje výkonným umělcům nezadatelné právo na spravedlivou odměnu za pronájem, mimo jiné za pronájem zvukových záznamů. Stejně tak v souladu se smluvní praxí výkonní umělci obvykle nepřevádějí na výrobce zvukových záznamů svá práva na jedinou spravedlivou odměnu za vysílání a sdělování veřejnosti podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES ani svá práva na spravedlivou odměnu za rozmnoženiny pro soukromé užití podle čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29/ES. Proto by se při výpočtu celkové částky, kterou má výrobce zvukových záznamů vyčlenit na výplaty doplňkových odměn, neměly brát v úvahu příjmy, které má výrobce zvukových záznamů z pronájmu zvukových záznamů, z jediné spravedlivé odměny za vysílání a sdělování veřejnosti nebo spravedlivé náhrady získané za soukromé rozmnožování.

(14)

Za účelem vyvážení smluv, kterými výkonní umělci na základě autorského honoráře převádějí svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů, by druhým doprovodným přechodným opatřením měl být „čistý štít“ pro ty výkonné umělce, kteří přenesli svá výše uvedená výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za autorský honorář nebo odměnu. Aby výkonní umělci měli z prodloužené doby ochrany plný prospěch, měly by členské státy zajistit, aby byl výkonným umělcům na základě dohod mezi výrobci zvukových záznamů a výkonnými umělci vyplácen v průběhu prodlouženého časového období autorský honorář nebo sazba odměny nezatížené zálohovými platbami nebo smluvně stanovenými srážkami.

(15)

V zájmu právní jistoty by mělo být stanoveno, že nebude-li ve smlouvě jasně uvedeno jinak, smluvní převod nebo postoupení práv na záznam výkonu uzavřené před datem, k němuž mají členské státy přijmout opatření k provedení této směrnice, bude nadále účinné po dobu prodloužené ochrany.

(16)

Členské státy by měly mít možnost zajistit, aby některé podmínky ve smlouvách, které zajišťují periodické platby, bylo možno znovu dojednat ve prospěch výkonných umělců. Členské státy by měly mít postupy pro případ, kdy je nové jednání neúspěšné.

(17)

Touto směrnicí by neměla být dotčena vnitrostátní pravidla a dohody, jež jsou slučitelné s jejími ustanoveními, jako jsou kolektivní dohody uzavřené v členských státech mezi organizacemi zastupujícími výkonné umělce a organizacemi zastupujícími výrobce.

(18)

V některých členských státech se u hudebních skladeb s textem používá jednotná doba ochrany, vypočtená od smrti posledního žijícího autora, zatímco v jiných členských státech se u hudby a textu používají různé doby ochrany. U převážné většiny hudebních skladeb s textem se jedná o spoluautorství. Například opera je často dílem libretisty a skladatele. Kromě toho u hudebních stylů, jako je například jazz, rock a pop, je často tvůrčí proces ze své povahy založen na spolupráci.

(19)

Harmonizace doby ochrany u hudebních skladeb s textem, jejichž text a hudba byly vytvořeny tak, aby byly užívány společně, tedy není úplná, čímž vznikají překážky volného pohybu zboží a služeb, jako jsou přeshraniční služby kolektivní správy práv. Aby se zajistilo odstranění těchto překážek, měla by se na veškerá tato díla, jež jsou chráněna ke dni, do kterého jsou členské státy povinny tuto směrnici provést, vztahovat stejná harmonizovaná doba ochrany ve všech členských státech.

(20)

Směrnice 2006/116/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(21)

Jelikož cílů těchto doprovodných opatření nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, neboť vnitrostátní opatření v této oblasti by vedla buď k narušení hospodářské soutěže nebo by ovlivnila rozsah výlučných práv výrobců zvukových záznamů, která jsou vymezena právními předpisy Unie, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(22)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (6) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude v rámci možností patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2006/116/ES

Směrnice 2006/116/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Doba ochrany u hudebních skladeb s textem končí 70 let po smrti poslední z těchto nejdéle žijících osob, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou označeny za spoluautory: autora textu a skladatele hudební skladby, pokud byla obě díla vytvořena výslovně pro užití v dané hudební skladbě s textem.“

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pokud je však:

záznam výkonu jiný než zvukový záznam oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, zaniknou práva za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,

záznam výkonu na zvukovém záznamu oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, zaniknou práva za 70 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,“;

b)

v odst. 2 se ve druhé a třetí větě se číslo „50“ nahrazuje číslem „70“;

c)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„2a.   Pokud 50 let poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, 50 let poté, co byl záznam oprávněně poskytnut veřejnosti, nenabízí výrobce zvukových záznamů kopie tohoto záznamu k prodeji v dostatečném množství nebo je nezpřístupňuje veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, že k nim má veřejnost přístup z místa a v čase, které si zvolí, může umělec ukončit smlouvu, ve které převedl nebo postoupil svá práva na záznam svého výkonu výrobci zvukových záznamů (dále jen ‚smlouva o převodu nebo postoupení‘). Tohoto práva ukončit smlouvu o převodu nebo postoupení lze využít tehdy, pokud výrobce ve lhůtě jednoho roku poté, kdy umělec oznámil svůj úmysl ukončit smlouvu o převodu nebo postoupení podle předchozí věty, nevyužívá dotčený záznam oběma způsoby uvedenými v předchozí větě. Umělec se tohoto práva na ukončení smlouvy nemůže vzdát. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více umělců, mohou tito umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo postoupení v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud došlo k ukončení smlouvy o převodu nebo postoupení práv podle tohoto odstavce, práva výrobce zvukových záznamů na daný zvukový záznam zanikají.

2b.   Pokud má umělec podle smlouvy o převodu nebo postoupení právo požadovat jednorázovou odměnu, má právo obdržet od výrobce zvukových záznamů roční doplňkovou odměnu za každý celý rok bezprostředně navazující na 50. rok poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, na 50. rok poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti. Umělec se tohoto práva na roční doplňkovou odměnu nemůže vzdát.

2c.   Celková částka, kterou výrobce zvukových záznamů vyčleňuje po 50. roce poté, co byl tento zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, po 50. roce poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti, na platby roční doplňkové odměny uvedené v odstavci 2b, musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, který tento výrobce zvukových záznamů získal v průběhu roku, který předchází roku, za nějž se platí uvedená odměna, z rozmnožování, rozšiřování a zpřístupňování dotčeného zvukového záznamu.

Členské státy zajistí, aby výrobci zvukových záznamů měli povinnost na požádání poskytnout umělcům, kteří mají právo na roční doplňkovou odměnu uvedenou v odstavci 2b, veškeré informace, které mohou být nezbytné k zajištění plateb této odměny.

2d.   Členské státy zajistí, aby právo na roční doplňkovou odměnu uvedené v odstavci 2b bylo spravováno organizacemi pro kolektivní správu práv.

2e.   Má-li umělec nárok na periodické platby, nebudou po 50. roce poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, po 50. roce poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti, z těchto plateb sráženy žádné zálohy, ani smluvně dohodnuté srážky.“

3)

V článku 10 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Ustanovení čl. 3 odst. 1 až odst. 2e v platném znění ze dne 31. října 2011 se použijí v případě záznamů výkonu a zvukových záznamů, vzhledem k nimž jsou výkonný umělec a výrobce zvukových záznamů stále chráněni ve smyslu uvedených ustanovení v platném znění ze dne 30. října 2011, a to ke dni 1. listopadu 2013, a v případě záznamů výkonu a zvukových záznamů pořízených po tomto datu.

6.   Článek 1 odst. 7 se použije na hudební skladby s textem, u kterých je alespoň v jednom členském státě chráněna přinejmenším hudební skladba nebo text dne 1. listopadu 2013, a na hudební skladby s textem, které vznikly po tomto datu.

Prvním pododstavcem tohoto odstavce není dotčeno využití provedené do 1. listopadu 2013. Členské státy přijmou nezbytná opatření zejména na ochranu práv získaných třetími osobami.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

Přechodná opatření

1.   Nebude-li ve smlouvě jasně uvedeno jinak, má se za to, že smlouva o převodu nebo postoupení uzavřená před 1. listopadem 2013 je nadále účinná i po okamžiku, kdy by podle čl. 3 odst. 1 v platném znění ze dne 30. října 2011 výkonný umělec již nebyl chráněn.

2.   Členské státy mohou stanovit, že smlouvy o převodu nebo postoupení, na jejichž základě má umělec nárok na periodické platby a které byly uzavřeny před 1. listopadem 2013, mohou být změněny po 50. roce poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, po 50. roce poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti.“.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. listopadu 2013. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Podávání zpráv

1.   Do 1. listopadu 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice s ohledem na vývoj na digitálním trhu, doplněnou případně o návrh na další změnu směrnice 2006/116/ES.

2.   Do 1. ledna 2012 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu, ve které zhodnotí, zda je případně potřebné prodloužit dobu ochrany práv výkonných umělců a výrobců v audiovizuálním odvětví. Komise případně připojí vhodné návrhy na další změnu směrnice 2006/116/ES.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 27. září 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. C 182, 4.8.2009, s. 36.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 (Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 331) a rozhodnutí Rady ze dne 12. září 2011.

(3)  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

(6)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/6


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 999/2011

ze dne 10. října 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/666/SZBP ze dne 10. října 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních proti Bělorusku (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 (2) upravuje zmrazení finančních prostředků prezidenta Lukašenka a některých představitelů Běloruska.

(2)

Nařízením (EU) č. 588/2011 ze dne 20. června 2011 (3) Rada doplnila další jména na seznam osob, proti nimž je namířeno zmrazení prostředků. Tato jména zahrnovala subjekty.

(3)

Rozhodnutím 2011/666/SZBP Rada rozhodla, že je třeba umožnit výjimku ze zmrazení prostředků, aby bylo zajištěno, že společnostem z Unie nebude znemožněno získat zpět prostředky, které jim dluží subjekty uvedené na seznamu podle smluv uzavřených před jejich zařazením na seznam.

(4)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho plnému účinku je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (ES) č. 765/2006 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

V případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I nebo IA vyplývající ze smlouvy nebo dohody, které tato osoba, subjekt či orgán uzavřel, nebo ze závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl přede dnem jejich zařazení na seznam, mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách uvedených v příloze II odchylně od čl. 2 odst. 1 a za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže:

i)

dotčený příslušný orgán zjistil, že tato platba není přímo ani nepřímo určena osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách I či IA ani v jejich prospěch a

ii)

dotčený členský stát uvědomil ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o svém zjištění a o úmyslu povolení udělit.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 10. října 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstríku.

(2)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 1.


11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1000/2011

ze dne 10. října 2011,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by měly být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 zařazeny další osoby.

(3)

Je rovněž třeba aktualizovat informace týkající se některých osob a jednoho subjektu uvedených na seznamu v příloze IA uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňují osoby uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

V příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 se údaje týkající se následujících osob a subjektu nahrazují odpovídajícími položkami obsaženými v příloze II tohoto nařízení:

1)

Mazouka Sjargej,

2)

Bazanav, Aliaksandr Viktaravič,

3)

Peftijev Vladimir,

4)

Ipatav, Vadzim Dzmitryjevič,

5)

Bušnaja, Natallja Uladzimirauna,

6)

Buščyk, Vasil Vasiljevič,

7)

Kacuba, Svjatlana Pjatrouna,

8)

Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuna,

9)

Padaljak, Eduard Vasiljevič,

10)

Rachmanava, Maryna Jurjeuna,

11)

Ščurok, Ivan Antonavič,

12)

Sport-Pari,

13)

Šadryna, Hanna Stanislavauna.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 10. října 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Osoby uvedené v článku 1

 

Jména

Český přepis z ruštiny Angl. přepis z běloruš. Angl. přepis z ruštiny

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(v ruštině)

Jméno a datum narození

Funkce

1.

Komissarov Valerij Nikolajevič

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Dmitrijem Daškevičem, Eduardem Lobovem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem a Alexandrem Molčanovem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

2.

Stěpurko Vladimir Michajlovič

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem, Pavlem Severincem, Dmitrijem Bondarenkem, Dmitrijem Doroninem, Sergejem Kazakovem, Vladimirem Lobanem, Vitalijem Macukevičem, Jevgenijem Sekretem a Olegem Fedorkevičem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

3.

Chrypač Sergej Fjodorovič

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalými prezidentskými kandidáty Andrejem Sannikovem, Nikolajem Statkevičem, Dmitrijem Ussem a Vladimirem Nekljajevem, nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Andrejem Dmitrijevem, Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem, Vladimirem Jerjomenokem, Andrejem Poznjakem, Alexandrem Klaskovským, Alexandrem Kvjatkevičem, Arťomem Gribkovem a Dmitrijem Bulanovem a (jakožto soudce) nad Dmitrijem Daškevičem, Eduardem Lobovem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem a Alexandrem Molčanovem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

4.

Nazarenko Vasilij Andrejevič

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Vasilijem Parfenkovem a (jakožto soudce) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

5.

Komarovskaja Olga Pavlovna

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Soudkyně Městského soudu v Minsku. Zamítla (jakožto soudkyně) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalým prezidentským kandidátem Andrejem Sannikovem a nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem, Pavlem Severincem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem, Alexandrem Molčanovem, Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem, Vladimirem Jerjomenokem, Dmitrijem Doroninem, Sergejem Kazakovem, Vladimirem Lobanem, Vitelijem Macukevičem, Jevgenijem Sekretem a Olegem Fedorkevičem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

6.

Zajceva Viktoria Genadijevna

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Soudkyně Městského soudu v Minsku. Zamítla (jakožto soudkyně) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalým prezidentským kandidátem Andrejem Sannikovem a politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem a Vladimirem Jerjomenokem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

7.

Vnukevičová Tamara Vasiljevna

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Soudkyně Městského soudu v Minsku. Zamítla (jakožto soudkyně) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem a Pavlem Severincem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

8.

Krot Igor Vladimirovič

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto soudce) odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

9.

Chrobostov Vladimir Ivanovič

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto soudce) odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

10.

Ignatovič-Mišněva Ljudmila

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Prokurátorka Městského soudu v Minsku zabývající se zamítnutím odvolání proti rozsudku vynesenému nad aktivisty hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

11.

Jermolickij Sergej Vladimirovič

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Velitel vězeňského tábora ve městě Šklov. Je odpovědný za nelidské zacházení se zadržovanými osobami a za pronásledování bývalého prezidentského kandidáta Nikolaje Statkeviče, jenž byl uvězněn v souvislosti s událostmi ze dne 19. prosince 2010, a dalších vězňů.

12.

Kovaljov Alexandr Michajlovič

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Velitel vězeňského tábora ve městě Gorki. Je odpovědný za nelidské zacházení se zadržovanými osobami, zejména za pronásledování a mučení aktivisty z řad občanské společnosti Dmitrije Daškeviče, jenž byl uvězněn v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a se zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici.

13.

Polujan Vladimir Nikolajevič

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Obec Někraševiči, okres Kareliči, Hrodenská oblast 1961

Ministr daní a cel. Vykonává dohled nad daňovými orgány, které se pod záminkou obvinění z daňových podvodů připojily k žalobě proti Alesovi Bjaljackému. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a se zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.

14.

Kornov Vladimir Vladimirovič

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Soudce Městského soudu v Minsku, který schválil zamítnutí odvolání podaného právníkem Alese Bjaljackého. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.

15.

Šestakov Maxim Alexandrovič

(Shastakou Maksim Aleksandrauvich, Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurátor, který poté, co Ales Bjaljacký podal soudu žádost týkající se svého zadržení, proti němu vznesl na soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku žalobu. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.

16.

Gerasimovičová Olga Ivanovna

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurátorka, která poté, co Ales Bjaljacký podal soudu žádost týkající se svého zadržení, proti němu vznesla na soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku žalobu. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.


PŘÍLOHA II

Osoby a subjekt uvedené v článku 2

 

Jméno

Transkripce běloruského

a ruského zápisu

Jméno (v běloruštině)

Jméno (přepis do ruštiny)

Místo a datum narození

Funkce

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravič

Mazovka, Kiril Viktorovič

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Žalobce ve věci Daškevič-Lobov. Aktivisté hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům vězení za „výtržnictví“. Skutečným důvodem jejich uvěznění byla jejich aktivní účast na volební kampani na podporu jednoho z kandidátů opozice v prosinci roku 2010.

2.

Bazanav, Aliaksandr Viktaravič

Bazanov, Aleksandr Viktorovič

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazachstán, 26.11.1962

Ředitel informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta

3.

Peftijev Vladimir

Pavlovič Petfiev Vladimir

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. července 1957, Berďjansk, Záporožská oblast, Ukrajina. Č. stávajícího pasu: MP2405942

Osoba spojená s Aliaksandrem Lukašenkem, Viktarem Lukašenkem a Dzmitryjem Lukašenkem. Je ekonomickým poradcem prezidenta Lukašenka a klíčový finanční sponzor jeho režimu. Většinový akcionář a předseda rady akcionářů společnosti Beltechexport, největší společnosti v oblasti vývozu a dovozu vojenského materiálu v Bělorusku.

4.

Ipatav, Vadzim Dzmitryjevič

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Zástupce předsedy ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

5.

Bušnaja, Natallja Uladzimirauna

Bušnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mohylev

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

6.

Buščyk, Vasil Vasiljevič

Buščik, Vasilij Vasiljevič

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

7.

Kacuba, Svjatlana Pjatrouna

Kacubo, Světlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

8.

Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuna

Kiseljova, Naděžda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevič

Podoljak, Eduard Vasiljevič

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

11.

Ščurok, Ivan Antonavič

Ščurok, Ivan Antonovič

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Subjekt kontrolovaný Vladimirem Peftijevem spolu s Dzmitryjem Aljaksandravičem Lukašenkem, přičemž Lukašenko vede prezidentův sportovní klub, který vlastní povinný státní většinový podíl ve Sport-Pari.

13.

Šadryna, Hanna Stanislavauna

Šadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

zástupkyně šéfredaktora listu „Sovětskaja Belarus“


11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1001/2011

ze dne 10. října 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. října 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/17


ROZHODNUTÍ RADY 2011/666/SZBP

ze dne 10. října 2011,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/639/SZBP by měla být použitelnost omezujících opatření prodloužena do 31. října 2012.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP zařazeny další osoby.

(4)

Kromě toho je třeba aktualizovat informace týkající se některých osob a jednoho subjektu uvedených na seznamu v příloze IIIA uvedeného rozhodnutí.

(5)

Do rozhodnutí 2010/639/SZBP je třeba začlenit výjimku ze zmrazení majetku, aby bylo zajištěno, že společnostem z Unie nebude znemožněno získat zpět prostředky, které jim dluží subjekty uvedené na seznamu podle smluv uzavřených před jejich zařazením na seznam.

(6)

Rozhodnutí 2010/639/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/639/SZBP se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Ustanovení čl. 2 odst. 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazením na seznam, jestliže příslušný členský stát zjistil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v čl. 2 odst. 1.“

2)

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. října 2012. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.“

Článek 2

Na seznam obsažený v příloze IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 3

V příloze IA rozhodnutí 2010/639/SZBP se údaje týkající se následujících osob a subjektu nahrazují odpovídajícími položkami obsaženými v příloze II tohoto rozhodnutí:

1)

Mazouka Sjargej,

2)

Bazanav, Aliaksandr Viktaravič,

3)

Peftijev Vladimir,

4)

Ipatav, Vadzim Dzmitryjevič,

5)

Bušnaja, Natallja Uladzimirauna,

6)

Buščyk, Vasil Vasiljevič,

7)

Kacuba, Svjatlana Pjatrouna,

8)

Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuna,

9)

Padaljak, Eduard Vasiljevič,

10)

Rachmanava, Maryna Jurjeuna,

11)

Ščurok, Ivan Antonavič,

12)

Sport-Pari,

13)

Šadryna, Hanna Stanislavauna.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 10. října 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18.


PŘÍLOHA I

Osoby uvedené v článku 2

 

Jména

Český přepis z ruštiny

Angl. přepis z běloruš.

Angl. přepis z ruštiny

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(v ruštině)

Jméno a datum narození

Funkce

1.

Komissarov Valerij Nikolajevič

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Dmitrijem Daškevičem, Eduardem Lobovem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem a Alexandrem Molčanovem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

2.

Stěpurko Vladimir Michajlovič

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem, Pavlem Severincem, Dmitrijem Bondarenkem, Dmitrijem Doroninem, Sergejem Kazakovem, Vladimirem Lobanem, Vitalijem Macukevičem, Jevgenijem Sekretem a Olegem Fedorkevičem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

3.

Chrypač Sergej Fjodorovič

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalými prezidentskými kandidáty Andrejem Sannikovem, Nikolajem Statkevičem, Dmitrijem Ussem a Vladimirem Nekljajevem, nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Andrejem Dmitrijevem, Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem, Vladimirem Jerjomenokem, Andrejem Poznjakem, Alexandrem Klaskovským, Alexandrem Kvjatkevičem, Arťomem Gribkovem a Dmitrijem Bulanovem a (jakožto soudce) nad Dmitrijem Daškevičem, Eduardem Lobovem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem a Alexandrem Molčanovem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

4.

Nazarenko Vasilij Andrejevič

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto předseda senátu) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Vasilijem Parfenkovem a (jakožto soudce) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

5.

Komarovskaja Olga Pavlovna

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Soudkyně Městského soudu v Minsku. Zamítla (jakožto soudkyně) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalým prezidentským kandidátem Andrejem Sannikovem a nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem, Pavlem Severincem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem, Alexandrem Molčanovem, Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem, Vladimirem Jerjomenokem, Dmitrijem Doroninem, Sergejem Kazakovem, Vladimirem Lobanem, Vitelijem Macukevičem, Jevgenijem Sekretem a Olegem Fedorkevičem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

6.

Zajceva Viktoria Genadijevna

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Soudkyně Městského soudu v Minsku. Zamítla (jakožto soudkyně) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalým prezidentským kandidátem Andrejem Sannikovem a politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem a Vladimirem Jerjomenokem. Tato líčení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

7.

Vnukevičová Tamara Vasiljevna

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Soudkyně Městského soudu v Minsku. Zamítla (jakožto soudkyně) odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem a Pavlem Severincem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

8.

Krot Igor Vladimirovič

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto soudce) odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

9.

Chrobostov Vladimir Ivanovič

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Soudce Městského soudu v Minsku. Zamítl (jakožto soudce) odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

10.

Ignatovič-Mišněva Ljudmila

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Prokurátorka Městského soudu v Minsku zabývající se zamítnutím odvolání proti rozsudku vynesenému nad aktivisty hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Toto líčení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

11.

Jermolickij Sergej Vladimirovič

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Velitel vězeňského tábora ve městě Šklov. Je odpovědný za nelidské zacházení se zadržovanými osobami a za pronásledování bývalého prezidentského kandidáta Nikolaje Statkeviče, jenž byl uvězněn v souvislosti s událostmi ze dne 19. prosince 2010, a dalších vězňů.

12.

Kovaljov Alexandr Michajlovič

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Velitel vězeňského tábora ve městě Gorki. Je odpovědný za nelidské zacházení se zadržovanými osobami, zejména za pronásledování a mučení aktivisty z řad občanské společnosti Dmitrije Daškeviče, jenž byl uvězněn v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a se zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici.

13.

Polujan Vladimir Nikolajevič

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Obec Někraševiči, okres Kareliči, Hrodenská oblast

1961

Ministr daní a cel. Vykonává dohled nad daňovými orgány, které se pod záminkou obvinění z daňových podvodů připojily k žalobě proti Alesovi Bjaljackému. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a se zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.

14.

Kornov Vladimir Vladimirovič

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Soudce Městského soudu v Minsku, který schválil zamítnutí odvolání podaného právníkem Alese Bjaljackého. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.

15.

Šestakov Maxim Alexandrovič

(Shastakou Maksim Aleksandrauvich, Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurátor, který poté, co Ales Bjaljacký podal soudu žádost týkající se svého zadržení, proti němu vznesl na soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku žalobu. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.

16.

Gerasimovičová Olga Ivanovna

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurátorka, která poté, co Ales Bjaljacký podal soudu žádost týkající se svého zadržení, proti němu vznesla na soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku žalobu. Ales Bjaljacký aktivně vystupoval na obranu osob, které byly postiženy represemi v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval těmto osobám pomoc.


PŘÍLOHA II

Osoby a subjekt uvedené v článku 3

 

Jméno

Transkripce běloruského a ruského zápisu

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(přepis do ruštiny)

Místo a datum narození

Funkce

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravič

Mazovka, Kiril Viktorovič

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Žalobce ve věci Daškevič-Lobov. Aktivisté hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům vězení za „výtržnictví“. Skutečným důvodem jejich uvěznění byla jejich aktivní účast na volební kampani na podporu jednoho z kandidátů opozice v prosinci roku 2010.

2.

Bazanav, Aliaksandr Viktaravič

Bazanov, Aleksandr Viktorovič

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazachstán, 26.11.1962

Ředitel informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta

3.

Peftijev Vladimir Pavlovič

Petfiev Vladimir

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. července 1957, Berďjansk, Záporožská oblast, Ukrajina. Č. stávajícího pasu: MP2405942

Osoba spojená s Aliaksandrem Lukašenkem, Viktarem Lukašenkem a Dzmitryjem Lukašenkem. Je ekonomickým poradcem prezidenta Lukašenka a klíčový finanční sponzor jeho režimu. Většinový akcionář a předseda rady akcionářů společnosti Beltechexport, největší společnosti v oblasti vývozu a dovozu vojenského materiálu v Bělorusku.

4.

Ipatav, Vadzim Dzmitryjevič

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Zástupce předsedy ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

5.

Bušnaja, Natallja Uladzimirauna

Bušnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mohylev

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

6.

Buščyk, Vasil Vasiljevič

Buščik, Vasilij Vasiljevič

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

7.

Kacuba, Svjatlana Pjatrouna

Kacubo, Světlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

8.

Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuna

Kiseljova, Naděžda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

9.

Padaljak, Eduard Vasiljevič

Podoljak, Eduard Vasiljevič

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjeuna

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise je spoluodpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

11.

Ščurok, Ivan Antonavič

Ščurok, Ivan Antonovič

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise je spoluodpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Subjekt kontrolovaný Vladimirem Peftijevem spolu s Dzmitryjem Aljaksandravičem Lukašenkem, přičemž Lukašenko vede prezidentův sportovní klub, který vlastní povinný státní většinový podíl ve Sport-Pari.

13.

Šadryna, Hanna Stanislavauna

Šadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Bývalá zástupkyně šéfredaktora listu „Sovětskaja Belarus“


11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. října 2011

o způsobech koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva, pokud jde o družicové pohyblivé služby (MSS), podle čl. 9 odst. 3 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES

(oznámeno pod číslem K(2011) 7001)

(Text s významem pro EHP)

(2011/667/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem rozhodnutí č. 626/2008/ES je usnadnit vývoj konkurenceschopného vnitřního trhu pro družicové pohyblivé služby v Unii a zajistit ve všech členských státech postupné pokrytí prostřednictvím provozovatelů vybraných k poskytování těchto služeb.

(2)

Toto rozhodnutí zejména zavádí řízení pro společný výběr provozovatelů družicových pohyblivých soustav, kteří užívají rádiové spektrum v kmitočtových pásmech 2 GHz, jež jsou tvořena pásmy od 1 980 do 2 010 MHz pro komunikace ve vzestupném směru a od 2 170 do 2 200 MHz pro komunikace v sestupném směru.

(3)

Rozhodnutí Komise 2009/449/ES ze dne 13. května 2009 o výběru provozovatelů celoevropských soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (2) uvádí vybrané provozovatele a odpovídající kmitočty.

(4)

V souladu s čl. 7 odst. 1 rozhodnutí č. 626/2008/ES by členské státy měly zajistit, aby vybraní žadatelé měli právo používat konkrétní rádiové kmitočty určené rozhodnutím 2009/449/ES a byli oprávněni provozovat družicovou pohyblivou soustavu podle časového rámce a oblasti pokrytí službou, k nimž se zavázali.

(5)

Práva používat konkrétní rádiové kmitočty a provozovat družicovou pohyblivou soustavu podléhají společným podmínkám stanoveným v čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 626/2008/ES. Vybraní provozovatelé musí zejména používat přidělené rádiové spektrum k poskytování družicových pohyblivých soustav, do 13. května 2011 musí dokončit etapy č. 6 až 9 stanovené v příloze uvedeného rozhodnutí a musí dostát všem závazkům, které uvedli ve své žádosti.

(6)

Kontrola dodržování těchto společných podmínek a vymáhání práva by měly být prováděny na vnitrostátní úrovni, včetně konečného posouzení jakéhokoliv porušení společných podmínek.

(7)

Vnitrostátní ustanovení týkající se vymáhání práva by měla být v souladu s právem Unie, zejména článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (3).

(8)

Přeshraniční povaha společných podmínek stanovených v čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 626/2008/ES vyžaduje, aby vnitrostátní postupy vedoucí k vymáhání práva členskými státy byly koordinovány na úrovni Unie. Nesrovnalosti v uplatňování vnitrostátních postupů při vymáhání práva, zejména pokud jde o vyšetřování, časový rozvrh a povahu všech přijatých opatření, by vedly k nesourodosti donucovacích opatření, což je v rozporu s celoevropskou povahou družicových pohyblivých služeb.

(9)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na vymáhání práva u výhradně vnitrostátních podmínek, ani na donucovací opatření týkající se podmínek jiných než společných podmínek uvedených v čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 626/2008/ES. S ohledem na zásadně vnitrostátní rozměr všech specifických podmínek u pozemských komplementárních komponentů družicových pohyblivých služeb by vymáhání společných podmínek uvedených v čl. 8 odst. 3 rozhodnutí č. 626/2008/ES nemělo být zahrnuto do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí.

(10)

S cílem zajistit dodržování společných podmínek zakotvených v obecném oprávnění a/nebo právech používat přidělené kmitočty mohou členské státy, které vybraným provozovatelům vydaly oprávnění, v souladu s článkem 10 směrnice 2002/20/ES přijmout donucovací opatření.

(11)

Článek 10 směrnice 2002/20/ES stanoví odstupňovaný přístup k vymáhání práva a zavádí první fázi, v níž se údajné porušení podmínek vyšetří a případně se přijmou opatření pro zajištění souladu. V souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice 2002/20/ES by taková opatření měla stanovit přiměřenou lhůtu, v níž má provozovatel toto opatření naplnit. Při stanovení přiměřené lhůty pro dosažení souladu by se obecně mělo přihlédnout ke specifické povaze družicového odvětví, dotyčného porušení podmínek a předpokládané nápravy. Zejména v situacích, kdy je pro dosažení souladu s jakýmikoliv dotyčnými společnými podmínkami zapotřebí vypustit družici, mohou přijatá opatření stanovit časový plán včetně průběžných kroků a odpovídajících lhůt. Druhá fáze, která by nastala v důsledku neřešení vážných a opakovaných porušení pravidel, by poté mohla vést k odnětí práv využívat kmitočty.

(12)

Tímto rozhodnutím by neměla být dotčena pravomoc příslušných vnitrostátních orgánů přijímat průběžná opatření za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 6 směrnice 2002/20/ES.

(13)

Oznámeními všech zjištění, která členské státy vydávající oprávnění učiní v souladu s tímto rozhodnutím, Komisi není dotčena možnost členského státu předložit písemné připomínky k jednáním v Komunikačním výboru.

(14)

Ačkoliv jsou společné podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 626/2008/ES nedílnou součástí vnitrostátního právního rámce upravujícího činnost oprávněných provozovatelů, vyžaduje sledování souladu v každém členském státu, a zejména analýza skutečností souvisejících s údajným porušením těchto společných podmínek, znalost všech faktických prvků přeshraniční povahy a přeshraničního účinku a může vyžadovat informace o poskytování služeb v jiných členských státech. Sdílení zjištění učiněných různými příslušnými vnitrostátními orgány a názorů vyslovených dotčenými oprávněnými provozovateli by pomohlo dosáhnout soudržnějšího a účinnějšího vymáhání práva v celé Unii. Vedle toho by se díky koordinovanému časovému rozvrhu pro vymáhání práva měla pro dotčené oprávněné provozovatele zvýšit právní jistota.

(15)

V souladu s čl. 10 odst. 5 směrnice 2002/20/ES lze v případech závažných a opakovaných porušení podmínek, kdy opatření přijatá za účelem dosažení souladu nejsou v přiměřené lhůtě úspěšná, rozhodnout o zákazu poskytování služeb a pozastavení nebo odejmutí práv na užívání konkrétního rádiového kmitočtu. Ve specifických případech poskytování družicových pohyblivých služeb má rozhodnutí o odejmutí či pozastavení práv na užívání příslušné přeshraniční účinky. Kromě toho je možné, že v závislosti na vnitrostátním postupu mohou být zapotřebí vhodná opatření vedoucí ke konečnému odnětí oprávnění, jako například pozastavení práv. Opatření na odnětí či pozastavení práv by proto měla být přijata až poté, co si členské státy sdělily názory a projednaly je v Komunikačním výboru.

(16)

Cílem tohoto rozhodnutí je vymezit v Evropské unii způsoby koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání společných podmínek připojených k oprávnění poskytovat družicové pohyblivé služby a/nebo právu používat vybrané kmitočty. Jelikož členské státy nemohou tento cíl dostatečně dosáhnout samy, a lze ho tudíž z důvodu rozsahu a účinku opatření dosáhnout lépe na úrovni Unie, může Unie v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět, cíl a oblast působnosti

1.   Tímto rozhodnutím se stanoví způsoby koordinovaného uplatňování ustanovení o vymáhání práva členskými státy, jež se vztahují na oprávněného provozovatele družicových pohyblivých soustav v případě údajného porušení společných podmínek připojených k jeho oprávnění.

2.   Vzhledem k přeshraniční povaze družicových pohyblivých služeb je cílem koordinace za pomoci Komunikačního výboru zejména snadněji obecně pochopit skutečnosti související s údajným porušením podmínek a jeho závažnost, což povede k soudržnějšímu uplatňování vnitrostátních ustanovení o vymáhání práva v Evropské unii, včetně koordinovaného časového rozvrhu všech přijatých opatření, zejména pokud jsou případy porušení podobné.

3.   Toto rozhodnutí se nevztahuje na donucovací opatření týkající se podmínek jiných než společných podmínek uvedených v čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 626/2008/ES.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice stanovené v rozhodnutí č. 626/2008/ES.

2.   Rovněž se použijí tyto definice:

„oprávněným provozovatelem“ se rozumí provozovatel vybraný podle rozhodnutí 2009/449/ES, jemuž bylo podle obecného oprávnění či v rámci jednotlivých práv na užívání uděleno právo užívat konkrétní rádiové kmitočty uvedené v rozhodnutí 2009/449/ES a/nebo právo provozovat družicovou pohyblivou soustavu,

„společnými podmínkami“ se rozumí společné podmínky vztahující se na práva oprávněného provozovatele v souladu s čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 626/2008/ES,

„členským státem vydávajícím oprávnění“ se rozumí členský stát, který podle obecného oprávnění či v rámci jednotlivých práv na užívání udělil oprávněnému provozovateli práva užívat konkrétní rádiové kmitočty uvedené v rozhodnutí 2009/449/ES a/nebo právo provozovat družicovou pohyblivou soustavu.

Článek 3

Koordinace při vymáhání společných podmínek

1.   Pokud členský stát vydávající oprávnění zjistí, že oprávněný provozovatel nedodržuje jednu či více společných podmínek a uvědomí daného provozovatele o svých zjištěních podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2002/20/ES, uvědomí zároveň i Komisi, která poté informuje ostatní členské státy.

2.   Poté, co Komise členským státům předá informace uvedené v odstavci 1, prošetří ostatní členské státy vydávající oprávnění, zda došlo k porušení příslušných společných podmínek v jejich jurisdikci, a dají dotyčnému oprávněnému provozovateli možnost vznést připomínky.

3.   Do pěti měsíců od data, kdy Komise členským státům předá informace uvedené v odstavci 1, oznámí členské státy vydávající oprávnění Komisi souhrn svých zjištění a připomínek vznesených dotyčným oprávněným provozovatelem, Komise poté informuje všechny ostatní členské státy. Do osmi měsíců od data, kdy Komise členským státům předá informace uvedené v odstavci 1, svolá Komise zasedání Komunikačního výboru, aby prošetřila údajné porušení podmínek a případně projednala vhodná opatření, jejichž cílem je zajistit soulad, podle cílů uvedených v čl. 1 odst. 2.

4.   Až do zasedání Komunikačního výboru uvedeného v odstavci 3 nebudou členské státy přijímat žádné konečné rozhodnutí ve věci údajného porušení podmínek.

5.   Po zasedání Komunikačního výboru uvedeného v odstavci 3 přijme každý členský stát vydávající oprávnění, který dotyčnému oprávněnému provozovateli oznámil svá zjištění podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2002/20/ES a který dojde k závěru, že jedna či více společných podmínek byly porušeny, vhodná a přiměřená opatření, včetně finančních postihů, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčný oprávněný provozovatel dodržoval společné podmínky, s výjimkou odnětí či případně v souladu se svým vnitrostátním právem pozastavení všech oprávnění či práv na užívání, jichž je dotyčný oprávněný provozovatel držitelem.

6.   V případě závažných či opakovaných porušení společných podmínek oznámí kterýkoliv členský stát vydávající oprávnění, jenž poté, co přijal opatření uvedená v odstavci 5, hodlá přijmout rozhodnutí o odnětí oprávnění podle čl. 10 odst. 5 směrnice 2002/20/ES, Komisi svůj záměr a poskytne souhrn všech opatření, která dotyčný oprávněný provozovatel přijal za účelem souladu s donucovacími opatřeními. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

7.   Do tří měsíců od data, kdy Komise členským státům předá informace uvedené v odstavci 6, svolá Komunikační výbor zasedání s cílem koordinovat odnětí oprávnění v souladu s cíli uvedenými v čl. 1 odst. 2. Všechny členské státy vydávající oprávnění nebudou až do té doby přijímat žádná rozhodnutí, která by vedla k odnětí či případně v souladu s jejich vnitrostátním právem pozastavení všech oprávnění či práv na užívání, jichž je dotyčný oprávněný provozovatel držitelem.

8.   Po zasedání Komunikačního výboru uvedeném v odstavci 7 může členský stát vydávající oprávnění přijmout vhodná rozhodnutí za účelem odnětí oprávnění uděleného dotyčnému oprávněnému provozovateli.

9.   Všechna donucovací rozhodnutí uvedená v odstavcích 5 a 8 a důvody, z nichž tato rozhodnutí vycházejí, se do jednoho týdne od přijetí sdělí dotyčnému oprávněnému provozovateli i Komisi, která informuje ostatní členské státy.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. října 2011.

Za Komisi

Neelie KROES

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 172, 2.7.2008, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 149, 12.6.2009, s. 65.

(3)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.


DOPORUČENÍ

11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/28


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 15. února 2011

o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2009

(2011/668/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), ve znění dohody podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005 (2),

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování a správě pomoci Společenství v rámci finančního protokolu k Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000 a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (3) (dále jen „vnitřní dohoda“), zřizující mimo jiné devátý Evropský rozvojový fond (9. ERF), a zejména na čl. 32 odst. 3 uvedené dohody,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond (4), a zejména na články 96 až 103 uvedeného nařízení,

po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se operací 9. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2009, a výroční zprávy Účetního dvora o činnostech financovaných z osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu (ERF) (5) za rozpočtový rok 2009 spolu s odpověďmi Komise obsaženými v uvedené výroční zprávě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 32 odst. 3 vnitřní dohody uděluje Evropský parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za finanční řízení 9. ERF.

(2)

Provádění operací 9. ERF Komisí během rozpočtového roku 2009 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absolutorium za provádění operací 9. ERF pro rozpočtový rok 2009.

V Bruselu dne 15. února 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 303, 9.11.2010, s. 243.


11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/29


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 4. října 2011

o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

(2011/669/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 283 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.2 uvedeného protokolu,

DOPORUČUJE EVROPSKÉ RADĚ:

jmenovat pana Jörga ASMUSSENA členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období.

V Lucemburku dne 4. října 2011.

Za Radu

předseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Opravy

11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/30


Oprava rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie 2010/703/EU ze dne 18. listopadu 2010 o jmenování jednoho soudce Tribunálu

( Úřední věstník Evropské unie L 306 ze dne 23. listopadu 2010 )

Strana 76, podpis:

místo:

Za Radu

předseda

J. DE RUYT“,

má být:

Předseda

J. DE RUYT“.


11.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/30


Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2010/762/EU ze dne 25. února 2010, kterým se určuje sídlo Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

( Úřední věstník Evropské unie L 324 ze dne 9. prosince 2010 )

Strana 47, podpis:

místo:

Za Radu

předseda

A. PÉREZ RUBALCABA“,

má být:

Předseda

A. PÉREZ RUBALCABA“.