ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.202.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 202

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
5. srpna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/491/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

1

Protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 779/2011 ze dne 12. července 2011 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2011 ze dne 4. srpna 2011, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska na rok 2011

34

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 781/2011 ze dne 4. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

37

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 782/2011 ze dne 4. srpna 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

39

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

5.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. července 2011

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

(2011/491/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 764/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (1).

(2)

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody o partnerství, pozbyl platnosti dne 27. února 2011.

(3)

Unie vedla s Marockým královstvím jednání o novém protokolu, který přiznává plavidlům Unie rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo podléhajích pravomoci Maroka.

(4)

Výsledkem těchto jednání je Protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, který byl parafován dne 25. února 2011.

(5)

Aby bylo umožněno plavidlům EU provozovat rybolovné činnosti, je v článku 12 protokolu stanoveno prozatímní provádění protokolu ode dne 28. února 2011.

(6)

Protokol by měl být podepsán a prozatímně prováděn do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „protokol“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Článek 3

Protokol je prozatímně prováděn ode dne 28. února 2011 do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. července 2011.

Za Radu

předseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1.


PROTOKOL

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Ode dne 28. února 2011 a na období jednoho roku jsou rybolovná práva udělená podle článku 5 dohody stanovena v tabulce připojené k tomuto protokolu.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4 a 5 tohoto protokolu.

3.   Podle článku 6 dohody mohou plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie (EU) provozovat rybolovné činnosti v marockých rybolovných oblastech pouze v případě, že mají licenci k rybolovu vydanou podle tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody je na období uvedené v článku 1 stanoven na 36 100 000 EUR (1).

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5, 6 a 10 tohoto protokolu.

3.   EU vyplatí finanční příspěvek stanovený v odstavci 1 nejpozději čtyři měsíce po dni podpisu tohoto protokolu.

4.   Platba finančního příspěvek se provede na jméno správce státní pokladny Marockého království na účet vedený u státní pokladny Marockého království, jehož údaje sdělí marocké orgány.

5.   S výhradou ustanovení článku 6 tohoto protokolu spadá přidělení tohoto příspěvku do výlučné pravomoci orgánů Maroka.

Článek 3

Koordinace ve vědecké oblasti

1.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v marockých rybolovných oblastech, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Po dobu platnosti tohoto protokolu budou EU a orgány Maroka v souladu s čl. 4 odst. 1 dohody spolupracovat při sledování vývoje stavu zdrojů v marockých rybolovných oblastech v rámci společných vědeckých zasedání.

3.   Na základě závěrů těchto vědeckých zasedání a nejlepšího dostupného vědeckého doporučení se obě strany navzájem konzultují v rámci smíšeného výboru stanoveného v článku 10 dohody a případně ve vzájemné dohodě přijímají opatření k zajištění udržitelného řízení rybolovných zdrojů.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv

1.   Rybolovná práva podle článku 1 lze na základě společné dohody zvýšit, pokud závěry vědeckých zasedání uvedených v článku 3 potvrdí, že toto zvýšení nebude škodit udržitelnému řízení marockých zdrojů. V tomto případě se podle čl. 2 odst. 1 finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis zvýší. Celková částka finančního příspěvku vyplacená EU však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 1.

2.   Pokud se strany dohodnou na přijetí opatření podle článku 3, která zahrnují zkrácení rybolovných práv podle článku 1, finanční příspěvek se úměrně a pro rata temporis sníží. Aniž jsou dotčena ustanovení podle článku 6 tohoto protokolu, EU může pozastavit poskytování tohoto finančního příspěvku v případě, že nemůže být vyčerpána celková intenzita rybolovu definovaná v tomto protokolu.

3.   Na základě společné dohody obou stran je rovněž možné přezkoumat rozdělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž se zohlední případná doporučení vzešlá z vědeckých zasedání ohledně řízení populací, které by mohly být tímto přerozdělením ohroženy. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to přerozdělení rybolovných práv vyžaduje.

4.   O přezkumech rybolovných práv podle odstavce 1, odst. 2 první věty a podle odstavce 3 se rozhodne společnou dohodou mezi oběma stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody.

Článek 5

Experimentální rybolov

Strany podporují experimentální rybolov v marockých rybolovných oblastech, a to na základě výsledků výzkumů prováděných pod vedením společného vědeckého výboru podle této dohody. Pro tento účel provádějí strany konzultace na žádost jedné z nich a v jednotlivých případech stanoví druhy (např. houby), podmínky a ostatní příslušné parametry.

Povolení k experimentálnímu rybolovu jsou udělena pro pokusné účely na období nejdéle šesti měsíců.

Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky experimentálního rybolovu jsou pozitivní, bude možné udělit EU nová rybolovná práva, a to na základě dohodovacího postupu podle článku 4 a až do uplynutí doby platnosti tohoto protokolu. V tomto případě by se zvýšil i finanční příspěvek.

Článek 6

Přínos dohody o partnerství pro zavedení politiky v odvětví rybolovu v Maroku

1.   Část finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu ve výši 13 500 000 EUR je určena na rozvoj a provádění politiky v odvětví rybolovu v Maroku s cílem zavést v jeho vodách udržitelný rybolov.

2.   Pokud jde o přidělování tohoto příspěvku a jeho správa ze strany Maroka, vychází obě strany ze společné dohody v rámci smíšeného výboru, ze stanovených cílů a z programů, které se k nim vztahují, a to v souladu se strategií „Halieutis“ pro rozvoj odvětví rybolovu.

Článek 7

Podpora pro zavedení zodpovědného rybolovu

1.   Na návrh Maroka a pro účely provádění ustanovení výše uvedeného článku 6 se EU a Maroko dohodnou v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody hned po podpisu protokolu na:

a)

pokynech pro provádění priorit politiky v odvětví rybolovu v Maroku, jejichž cílem je zavedení udržitelného a zodpovědného rybolovu, a zejména priorit uvedených v čl. 6 odst. 2;

b)

cílech, kterých je třeba dosáhnout, jakož i na kritériích a ukazatelích, kterých je třeba použít k vyhodnocení získaných výsledků.

2.   Každou změnu těchto pokynů, cílů, kritérií a hodnotících ukazatelů schválí obě strany v rámci smíšeného výboru.

3.   Přidělení příspěvku uvedeného v čl. 6 odst. 2 Marokem se sdělí EU hned poté, kdy dojde v rámci smíšeného výboru ke schválení pokynů, cílů, kritérií a hodnotících ukazatelů.

4.   Maroko předloží na konci měsíce předcházejícího měsíci, kdy pozbyde protokol platnosti, zprávu o programu podpory odvětví stanovenou tímto protokolem, jež bude zahrnovat zejména očekávané hospodářské a sociální dopady a jejich zeměpisné rozložení.

5.   Obě strany budou dále sledovat provádění podpory odvětví v případě potřeby i po uplynutí doby platnosti tohoto protokolu a během období, kdy je jeho platnost pozastavena, jak je uvedeno níže v článku 9, a to způsobem stanoveným v tomto protokolu.

Článek 8

Ekonomická integrace hospodářských subjektů EU do odvětví rybolovu v Maroku

1.   Obě strany se zavazují podporovat ekonomickou integraci hospodářských subjektů EU do celého odvětví rybolovu v Maroku.

2.   Bude zahájena iniciativa podporovaná Evropskou komisí, jejímž cílem je připravit soukromé hospodářské subjekty Společenství na obchodní a průmyslové možnosti, včetně přímých investic, v celém odvětí rybolovu v Maroku.

3.   Za tímto účelem poskytne Maroko, jako motivaci, hospodářským subjektům EU, které vykládají úlovky v marockých přístavech zejména z důvodů jejich prodeje místnímu průmyslu, zhodnocení úlovků v Maroku hospodářskými subjekty nebo přepravu úlovků z marockých rybolovných oblastí pozemní cestou, navíc snížení poplatku podle ustanovení přílohy.

4.   Obě strany se rovněž rozhodly vytvořit skupinu odborníků, jejímž úkolem bude určit, co brzdí přímé investice EU do odvětví a díky kterým opatřením se podmínky, kterými se řídí tyto investice, stanou pružnějšími.

Článek 9

Spory – pozastavení uplatňování protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a ohledně jeho uplatňování musí být předmětem jednání mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody, který je v případě nutnosti svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Uplatňování protokolu může být pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru v souladu s odstavcem 1 neumožnily ukončení tohoto sporu smírem.

3.   Pozastavení uplatňování protokolu je podřízeno písemnému oznámení zúčastněné strany o jejím úmyslu nejméně tři měsíce před dnem, ke kterému toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v jednání s cílem najít smírné řešení sporu, který mezi sebou mají. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v uplatňování protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo uplatňování protokolu pozastaveno.

Článek 10

Pozastavení uplatňování protokolu z důvodu neplacení

S výhradou ustanovení článku 4 může být v případě, kdy by EU opomenula provést platby podle článku 2, pozastaveno uplatňování tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

příslušné orgány Maroka zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Komise provede příslušná ověření a v případě nutnosti provede platbu nejpozději do třiceti pracovních dní od data přijetí oznámení;

b)

pokud není provedena platba ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 3 a není podáno příslušné odůvodnění, jsou příslušné orgány Maroka oprávněny pozastavit uplatňování protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi;

c)

protokol se začne znovu uplatňovat, jakmile je příslušná platba provedena.

Článek 11

Příslušné vnitrostátní právní předpisy

Činnosti plavidel, která provozují svou činnost podle tohoto protokolu a jeho přílohy, zejména jedná-li se o překládku, používání přístavních služeb, nákup dodávek atd., se řídí příslušnými právními předpisy Maroka.

Článek 12

Prozatímní provádění

Tento protokol a jeho příloha se prozatímně provádějí ode dne 28. února 2011.

Článek 13

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, kdy si strany oznámí dokončení příslušných postupů nezbytných k tomuto účelu.

Rybolovná práva

Druh rybolovu

Drobný rybolov

Rybolov při dně

Průmyslový pelagický rybolov

Pelagický rybolov na severu: nevody

Drobný rybolov na jihu: šňůry, pruty, koše

Drobný rybolov na severu: nástražné dlouhé lovné šňůry

Drobný rybolov tuňáků: plavidla lovící na pruty

Nástražné dlouhé lovné šňůry a multifilní, ukotvené tenatové sítě na chytání ryb za žábry

Populace C

 

 

 

 

 

Množství:

60 000 tun

20 plavidel

20 plavidel

30 plavidel

27 plavidel

22 plavidel

 

Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  K této částce se přidají poplatky placené majiteli plavidel na základě licencí pro rybolov vydaných podle článku 6 dohody a způsobem stanoveným v kapitole I bodech 4 a 5 přílohy tohoto protokolu.

PŘÍLOHA

Podmínky pro provozování rybolovu plavidly Evropské unie v marockých rybolovných oblastech

KAPITOLA I

ŽÁDOST O LICENCE A VYDÁNÍ LICENCÍ

Žádosti o licence

1.

Pouze způsobilá plavidla mohou získat licenci k rybolovu v rybolovných oblastech Maroka.

2.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí se na majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo vztahovat zákaz rybolovných činností v Maroku. Plavidla musejí být v řádném poměru ke správním orgánům Maroka v tom smyslu, že musejí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v Maroku podle dohod o rybolovu uzavřených s EU.

3.

Příslušné orgány EU předloží Ministerstvu pro zemědělství a námořní rybolov – odboru pro námořní rybolov seznamy plavidel, která žádají o provozování rybolovných činností ve lhůtách stanovených v rybolovných listech připojených k protokolu, a to nejméně 20 dní přede dnem začátku platnosti požadovaných licencí.

4.

Seznamy uvádějí pro každou kategorii rybolovu a pro každou oblast údaje o prostornosti, počtu plavidel, jakož i pro každé plavidlo údaje o hlavních vlastnostech a částce plateb rozdělených do jednotlivých okruhů. Pro kategorie „plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru“ a „plavidla pro drobný rybolov“ jsou rovněž v případě každého plavidla uvedena zařízení, která budou používána během požadovaného období.

5.

Soubor obsahující všechny nezbytné informace pro vystavení licencí k rybolovu se rovněž připojí k žádosti o licenci, a to ve formátu, který je kompatibilní s programovým vybavením na odboru pro námořní rybolov.

6.

Individuální žádosti se podávají na odboru pro námořní rybolov na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku 1.

7.

Ke každé žádosti o licenci se přikládají tyto doklady:

kopie osvědčení o prostornosti, které řádně ověřil členský stát vlajky a které udává prostornost plavidla,

aktuální a ověřená barevná fotografie, která ukazuje boční pohled na plavidlo v jeho současném stavu. Minimální rozměry této fotografie jsou 15 cm × 10 cm,

doklad o platbách licenčních poplatků, ostatních poplatků a výdajů za pozorovatele,

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.

Vydání licencí

1.

Licence k rybolovu pro všechna plavidla vydává odbor pro námořní rybolov Delegaci EU v Maroku (delegace), a to ve lhůtě 15 dnů od přijetí všech dokladů podle výše uvedeného bodu 6.

2.

Licence k rybolovu se vyhotovují v souladu s údaji uvedenými v rybolovných listech připojených k protokolu, které se týkají zejména rybolovné oblasti, vzdálenosti k pobřeží, povolených zařízení, hlavních druhů, povolených sítí, tolerance vedlejších úlovků, jakož i kvóty odlovů, pokud jde o plavidla lovící vlečnými sítěmi pro pelagický rybolov.

3.

Licence k rybolovu mohou být vydány pouze pro plavidla, která splnila všechny příslušné administrativní náležitosti.

4.

Obě strany se dohodly, že podpoří zavedení elektronického systému licencí.

Platnost a používání licencí

1.

Licence jsou platné od 28. února 2011 do 27. února 2012.

2.

Licence k rybolovu je platná pouze pro období, na které byl zaplacen licenční poplatek, jakož i pro rybolovnou oblast, typy zařízení a kategorii upřesněné v uvedené licenci.

3.

Každá licence k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná; avšak v případě vyšší moci, kterou řádně odůvodní příslušné orgány státu vlajky, a na žádost EU se licence pro jedno plavidlo co nejdříve nahradí licencí pro jiné rybářské plavidlo stejné kategorie, aniž by byla překročena povolená prostornost.

4.

Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí prostřednictvím delegace zrušenou licenci k rybolovu odboru pro námořní rybolov.

5.

Plavidlo, které je držitelem licence, ji musí mít neustále na palubě a musí ji při jakékoli kontrole předložit zmocněným orgánům.

6.

Platnost licencí k rybolovu je jeden rok, šest měsíců nebo tři měsíce. Pro průmyslový pelagický rybolov však lze udělovat a obnovovat měsíční licence k rybolovu.

Licenční poplatky a jiné poplatky

1.

Roční licenční poplatky stanoví příslušné marocké právními předpisy.

2.

Licenční poplatky se vztahují na celý kalendářní rok, během něhož je licence vydána, a jsou splatné v okamžiku první žádosti o licenci v právě probíhajícím roce. Částky těchto licencí zahrnují veškeré další související poplatky a daně, s výjimkou přístavních poplatků nebo poplatků za poskytované služby.

3.

Kromě licenčních poplatků se pro každé plavidlo vypočítají jiné poplatky na základě sazeb stanovených v rybolovných listech připojených k protokolu.

4.

Výpočet poplatku se provede v poměru ke skutečné době platnosti licence k rybolovu.

5.

Jakákoli změna právních předpisů o licencích k rybolovu bude sdělena delegaci nejpozději dva měsíce před začátkem jejího uplatňování.

Platební postupy

Platba licenčních poplatků, jiných poplatků a nákladů na pozorovatele se uskuteční před vydáním licencí k rybolovu na jméno správce majetku ministerstva pro zemědělství a námořní rybolov na bankovní účet číslo 001 810 0078251501 1075 61 71 založený u banky Al Maghrib v Maroku.

Platba poplatku za úlovky získané plavidly lovícími vlečnými sítěmi pro pelagický rybolov se provádí čtvrtletně, a to na konci čtvrtletí, které následuje po čtvrtletí, během kterého byly uvedené úlovky získány.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA LOVÍCÍ VYSOCE STĚHOVAVÉ DRUHY (LOV TUŇÁKŮ)

1.

Poplatky jsou stanoveny na 25 EUR za tunu úlovků v rybolovných oblastech Maroka.

2.

Licence se vydávají na jeden kalendářní rok po zaplacení paušální zálohy ve výši 5 000 EUR za plavidlo.

3.

Záloha se vypočítá v poměru k době trvání platnosti licence.

4.

Velitelé plavidel, která jsou držiteli licencí pro vysoce stěhovavé druhy, musejí aktualizovat lodní deník podle vzoru uvedeného v dodatku 6 přílohy.

5.

Rovněž jsou povinni předat kopii uvedeného rybářského deníku příslušným orgánům nejpozději 15 dní před koncem třetího měsíce po měsíci, na který je v kopii učiněn odkaz. Orgány ihned předají kopie delegaci, která zajistí jejich předání odboru pro námořní rybolov před koncem třetího měsíce po měsíci, na který je v kopiích učiněn odkaz.

6.

Do 30. dubna delegace předloží odboru pro námořní rybolov vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za přecházející hospodářský rok, a to na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi odpovědnými za ověřování údajů o úlovcích v členských státech jako IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Espańol de Oceanografia – Španělský oceánografický institut), INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas – Národní ústav pro šetření v oblasti zemědělství a rybolovu) a INRH (Institut National de Recherche Halieutique – Národní ústav pro výzkum v oblasti rybolovu).

7.

Vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za předcházející hospodářský rok, se oznámí do 4 měsíců po ukončení platnosti protokolu.

8.

Konečné vyúčtování se předá dotčeným majitelům plavidel, kteří mají od doby, kdy odbor pro námořní rybolov oznámí schválení údajů, lhůtu 30 dnů, aby vyrovnali své finanční závazky u příslušných orgánů. Platbu v eurech, která byla provedena na jméno správce státní pokladny Maroka na účet uvedený v bodě 5 první kapitoly, delegace předá odboru pro námořní rybolov nejpozději měsíc a půl po uvedeném oznámení.

9.

Pokud je však vyúčtování nižší než výše uvedená částka zálohy, příslušnou zbytkovou částku nelze vrátit.

10.

Majitelé plavidel přijmou nezbytná opatření, aby byly předány kopie lodního deníku a uskutečněny případné dodatečné platby ve lhůtách podle bodů 6 a 7.

11.

V případě nesplnění povinností podle bodů 6 a 7 je automaticky pozastavena licence k rybolovu až do té doby, než majitelé plavidel splní své povinnosti.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Rybolovné oblasti pro každý typ rybolovu v atlantické oblasti Maroka jsou vymezeny v rybolovných listech (dodatek 2). Středomořská oblast Maroka, která se nachází východně od 35° 48’ severní šířky – 6° 20’ západní délky (mys Spartel), je vyloučena z oblasti působnosti tohoto protokolu.

KAPITOLA IV

ZPŮSOBY PROVOZOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO RYBOLOVU

Obě strany společně rozhodnou o evropských hospodářských subjektech, které budou provozovat experimentální rybolov, o období, které je pro tento typ rybolovu nejpříznivější, jakož i o podmínkách experimentálního rybolovu. Aby se usnadnila výzkumná činnost plavidel, sdělí odbor pro námořní rybolov vědecké poznatky a další dostupné základní údaje.

Odvětví rybolovu v Maroku úzce spolupracuje na experimentálním rybolovu (koordinace a dialog o podmínkách provozování experimentálního rybolovu).

Doba trvání experimentálního rybolovu je minimálně tři měsíce a maximálně šest měsíců, nedohodnou-li se strany jinak.

Výběr kandidátů na vedení experimentálního rybolovu:

Evropská komise předá marockým orgánům žádosti o licence k experimentálnímu rybolovu. Poskytne jim rybolovný list, který uvádí:

technické vlastnosti plavidla,

kvalifikační úroveň důstojníků na plavidle v oblasti rybolovu,

návrh technických parametrů experimentálního rybolovu (doba trvání, zařízení, regiony výzkumu atd.).

Pokud to odbor pro námořní rybolov považuje za nezbytné, organizuje s Evropskou komisí na jedné straně a s dotčenými majiteli plavidel na straně druhé dialog zaměřený na technické aspekty.

Před začátkem experimentálního rybolovu dodají majitelé plavidel marockým orgánům a Evropské komisi:

prohlášení o úlovcích, které již mají na palubě,

údaje o technických vlastnostech zařízení, které se bude používat během experimentálního rybolovu,

záruku, že splní požadavky předpisů Maroka v odvětví rybolovu.

Během experimentálního rybolovu na moři dotčení majitelé plavidel:

předají marockým orgánům a Evropské komisi týdenní zprávu o úlovcích za jeden den a jeden výlov, přičemž upřesní technické parametry experimentálního rybolovu (poloha, hloubka, datum a hodina, úlovky a další poznámky či komentáře),

udají prostřednictvím VMS polohu, rychlost a směr plavidla,

dbají na to, aby byl marocký vědecký pozorovatel nebo pozorovatel, kterého vybraly marocké orgány, přítomen na palubě. Úkolem pozorovatele je shromáždit na základě úlovků vědecké informace a odebrat z úlovků vzorky. S pozorovatelem se jedná jako s důstojníkem a majitel plavidla nese náklady na ubytování a stravu pozorovatele během jeho pobytu na palubě plavidla. Rozhodnutí o době, kterou pozorovatel stráví na palubě, délce jeho pobytu a přístavu nalodění a vylodění, je přijato se souhlasem marockých orgánů. Nerozhodnou-li strany jinak, plavidlo není povinno vracet se do přístavu častěji než jednou za dva měsíce,

nechají své plavidlo, než opustí marocké vody, podrobit inspekci, pokud o to marocké orgány požádají,

dodržují právní předpisy Maroka v oblasti rybolovu.

Úlovky včetně vedlejších odlovů, získané během vědeckého rybolovu, zůstávají vlastnictvím majitele plavidla, jsou-li v souladu s opatřeními, která v tomto ohledu přijal smíšený výbor.

Marocké orgány jmenují kontaktní osobu, která je pověřena řešit všechny nenadálé problémy, které by mohly brzdit rozvoj experimentálního rybolovu.

KAPITOLA V

USTANOVENÍ O SATELITNÍM SLEDOVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL EU, KTERÁ PROVOZUJÍ SVOU ČINNOST V MAROCKÝCH RYBOLOVNÝCH OBLASTECH PODLE TÉTO DOHODY

1.

Všechna rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů, která provozují rybolov v rámci této dohody, budou v marockých rybolovných oblastech satelitně sledována.

2.

Pro účely satelitního sledování sdělí marocké orgány evropské straně souřadnice (zeměpisné šířky a zeměpisné délky) marockých rybolovných oblastí.

Marocké orgány předají tyto informace v elektronické podobě, vyjádřené ve stupních, minutách, sekundách.

3.

Strany si v souladu s podmínkami stanovenými v bodech 5 a 7 vymění informace o adresách X.25 a specifikace použité při elektronickém přenosu dat mezi jejich kontrolními středisky. Tyto informace budou podle možností obsahovat jména, telefonní a faxová čísla a elektronické adresy (Internet nebo X.400), které lze používat pro obecnou komunikaci mezi kontrolními středisky.

4.

Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 500 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

5.

Pokud plavidlo, které provádí rybolovné činnosti podle dohody a které je v souladu s právními předpisy EU předmětem satelitního sledování, vpluje do marockých rybolovných oblastí, kontrolní středisko státu vlajky neprodleně sdělí Středisku pro kontrolu rybolovu v Maroku (CSC) následné polohy plavidla, a to v časových intervalech kratších než dvě hodiny (identifikace plavidla, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, kurz a rychlost). Tyto zprávy se nazývají hlášení o poloze.

6.

Hlášení uvedená v bodě 5 se předávají elektronickou cestou ve formátu X.25 nebo formou jakéhokoli jiného chráněného protokolu. Zprávy se sdělují v reálném čase ve formátu podle tabulky II.

7.

Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve faxem předá informace uvedené v bodě 5 kontrolnímu středisku státu vlajky a středisku CSC. Za těchto okolností bude nezbytné podávat celkové hlášení o poloze každé čtyři hodiny. Toto celkové hlášení o poloze bude obsahovat zprávy o polohách, které zaznamenal velitel plavidla každé dvě hodiny podle podmínek stanovených v bodě 5.

Kontrolní středisko státu vlajky ihned zasílá tato hlášení marockému středisku CSC. Vadné zařízení se opraví nebo vymění nejpozději do jednoho měsíce. Po uplynutí této lhůty musí dotyčné plavidlo vyplout z marockých rybolovných oblastí nebo se vrátit do marockého přístavu.

8.

Kontrolní střediska států vlajky sledují pohyb svých plavidel v marockých vodách v hodinových intervalech. Nejsou-li plavidla sledována v souladu se stanovenými podmínkami, je o tom neprodleně informováno marocké středisko CSC a použije se postup podle bodu 7.

9.

Pokud marocké středisko CSC zjistí, že stát vlajky nesděluje informace stanovené v bodě 5, budou o tom neprodleně informovány příslušné útvary Evropské komise.

10.

Údaje o sledování sdělené v souladu s těmito ustanoveními druhé straně výhradně slouží marockým orgánům pro účely kontroly a sledování loďstva EU provádějícího rybolovné činnosti podle dohody mezi EU a Marokem o rybolovu. Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat dalším stranám.

11.

Programové a materiální složky systému satelitního sledování musejí být spolehlivé, nesmějí umožnit žádné falšování poloh a není možné s nimi ručně manipulovat.

Systém musí být zcela automatický, kdykoli operabilní a nezávislý na podmínkách životního prostředí a podnebí. Je zakázáno ničit, poškozovat, činit neprovozuschopným nebo jiným způsobem poškozovat systém satelitního sledování.

Velitelé plavidel zajistí, že:

údaje nejsou falšovány,

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nejsou poškozené,

napájení zařízení satelitního sledování elektrickou energií není přerušováno,

zařízení satelitního sledování není odmontováno.

12.

Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost všech částí tohoto zařízení s požadavky druhé smluvní strany. První zasedání bude zorganizováno před vstupem protokolu v platnost.

13.

O jakémkoli sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody.

14.

Strany se v případě potřeby dohodnou na přezkoumání těchto ustanovení v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody.

KAPITOLA VI

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

Lodní deník

1.

Velitelé plavidel jsou povinni používat lodní deník, který byl speciálně sestaven pro provozování rybolovu v rybolovných oblastech Maroka, a aktualizovat ho v souladu s ustanoveními podle vysvětlivky uvedeného lodního deníku.

2.

Majitelé plavidel jsou povinni předat kopii lodního deníku příslušným orgánům nejpozději 15 dní před koncem třetího měsíce po měsíci, na který je v kopii učiněn odkaz. Orgány ihned předají kopie delegaci, která zajistí jejich předání odboru pro námořní rybolov před koncem třetího měsíce po měsíci, na který je v kopiích učiněn odkaz.

3.

V případě, že majitelé nesplní povinnosti podle odstavců 1 a 2, je automaticky pozastavena licence k rybolovu až do té doby, než majitelé plavidel splní své povinnosti.

Čtvrtletní prohlášení o úlovcích

1.

Před koncem třetího měsíce každého čtvrtletí delegace oznámí odboru pro námořní rybolov množství, která ulovila všechna plavidla EU během předcházejícího čtvrtletí.

2.

Oznámené údaje jsou měsíční a jsou rozděleny zejména podle typu rybolovu, podle všech plavidel a podle všech druhů upřesněných v lodním deníku.

3.

Tyto údaje jsou rovněž předány odboru pro námořní rybolov prostřednictvím počítačového souboru ve formátu, který je kompatibilní s programovým vybavením používaným na ministerstvu.

Spolehlivost údajů

Informace obsažené v dokumentech uvedených v bodech 1 a 2 musejí zohledňovat skutečný rybolov, aby mohly tvořit jednu ze základen pro sledování rozvoje populací.

KAPITOLA VII

NAJÍMÁNÍ MAROCKÝCH NÁMOŘNÍKŮ

1.

Majitelé plavidel, kterým byla podle této dohody udělena licence k rybolovu, budou mít během celého období přítomnosti v marockých vodách na palubě marocké námořníky, a to podle tohoto rozdělení:

a)

lodě lovící vlečnými sítěmi pro pelagický rybolov

prostornost menší než 150 GT: najmutí marockých námořníků je dobrovolné

prostornost menší než 5 000 GT: šest námořníků

prostornost větší nebo rovna 5 000 GT: osm námořníků

Pokud však tato plavidla provozují rybolovné činnosti v marockých rybolovných oblastech méně než jeden měsíc v roce, povinnost najmout marocké námořníky se na ně nevztahuje.

Pokud jsou však licence k rybolovu pro tato plavidla obnovena na období delší než jeden měsíc za rok, jsou dotčení majitelé plavidel povinni zaplatit za první měsíc paušální částku stanovenou v bodě 10 této kapitoly. Od prvního dne druhého měsíce platnosti licence k rybolovu jsou povinni splnit povinnost najmout marocké námořníky.

b)

plavidla pro drobný rybolov na severu: najmutí marockých námořníků je dobrovolné

c)

plavidla pro drobný rybolov na jihu: dva námořníci

d)

plavidla lovící vlečnou sítí na severu: dva námořníci

e)

plavidla lovící vlečnými sítěmi a plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry: osm námořníků

f)

plavidla lovící tuňáky na pruty: tři námořníci

2.

Majitelé plavidel si svobodně vyberou námořníky, které najmou na svá plavidla.

3.

Pracovní smlouvy námořníků-rybářů jsou uzavřeny mezi majiteli nebo jejich zástupci a námořníky-rybáři.

4.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí odboru pro námořní rybolov jména marockých námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, přičemž uvede i funkci, která byla dotčeným námořníkům přidělena v rámci posádky.

5.

Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla EU. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.

Pracovní smlouvy marockých námořníků, jejichž jedna kopie bude předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci ve spojení s příslušným orgánem Maroka. Tyto smlouvy zaručí námořníkům výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

7.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce musí do dvou měsíců po vydání licence předat odboru pro námořní rybolov kopii uvedené smlouvy, která je úředně potvrzena příslušnými orgány dotčeného členského státu.

8.

Plat marockých námořníků zajišťují majitelé plavidel. Plat je stanoven před vydáním licencí na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a dotčenými marockými námořníky nebo jejich zástupci. Platové podmínky marockých námořníků nesmí být horší než platové podmínky marockých posádek, musí splňovat normy MOP a v žádném případě nesmí být horší než zmíněné normy stanoví.

9.

Pokud se jeden či více námořníků zaměstnaných na palubě nedostaví v čase stanoveném pro vyplutí plavidla, je dotčené plavidlo oprávněno vyplout poté, co informovalo příslušné orgány přístavu nalodění o nedostatečném počtu požadovaných námořníků, a poté, co aktualizovalo funkci, která jim byla přidělena v rámci posádky. Uvedené orgány o tom informují odbor pro námořní rybolov.

Majitel plavidla je povinen přijmout nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho plavidlo najme počet námořníků požadovaný podle této dohody nejpozději při následující plavbě.

10.

V případě nenalodění marockých námořníků z důvodů jiných, než jsou důvody uvedené v předcházejícím bodě, jsou majitelé dotčených plavidel EU povinni zaplatit maximálně do tří měsíců paušální částku 20 EUR za námořníka a den rybolovu v marockých rybolovných oblastech.

Tato částka bude použita na vzdělávání marockých námořníků-rybářů a bude zaplacena na účet uvedený v kapitole I bodě 5.

11.

Delegace sděluje každé pololetí odboru pro námořní rybolov seznam marockých námořníků najatých na palubu plavidel EU, a to k 1. červenci 2011 a 1. lednu 2012, přičemž uvede poznámku o jejich zápisu do matriky námořníků a plavidla, na která byli námořníci najati.

12.

S výjimkou případu podle bodu 9, nesplní-li majitelé plavidel opakovaně povinnost najmout stanovený počet marockých námořníků, je licence k rybolovu plavidla automaticky pozastavena do té doby, než je tato povinnost splněna.

KAPITOLA VIII

SLEDOVÁNÍ A POZOROVÁNÍ RYBOLOVU

Pozorování rybolovu

1.

Plavidla, která mají podle dohody povolení k rybolovu v marockých rybolovných oblastech, najmou za níže stanovených podmínek pozorovatele jmenované Marokem.

1.1

Každé čtvrtletí nalodí 25 % povolených plavidel, jejichž prostornost překračuje 100 GT, pozorovatele.

1.2

Plavidla pro průmyslový pelagický rybolov nalodí vědeckého pozorovatele na celé období svých rybolovných činností v marockých vodách.

1.3

Ostatní rybolovná plavidla Společenství, jejichž prostornost je menší nebo rovna 100 GT, budou pozorována maximálně během deseti plaveb za rok a za kategorii rybolovu.

1.4

Odbor pro námořní rybolov sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele a také seznam pozorovatelů stanovených k nalodění na palubu. Tyto seznamy jsou ihned po jejich sestavení předány delegaci.

1.5

Při vydání licence nebo nejpozději patnáct dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí odbor pro námořní rybolov prostřednictvím delegace dotčeným majitelům plavidel jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.

Pozorovatel je trvale přítomen na palubě lodí lovících vlečnými sítěmi pro pelagický rybolov. Pokud jde o ostatní kategorie rybolovu, je čas přítomnosti pozorovatele na palubě stanoven na jednu plavbu.

3.

Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a orgány Maroka.

4.

Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby v marockých rybolovných vodách po oznámení seznamu určených plavidel.

5.

Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a marocké přístavy, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

6.

V případě, že je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě marockého pozorovatele, opustí marocké rybolovné oblasti, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

7.

V případě zbytečného přemístění vědeckého pozorovatele z důvodu nedodržení závazků majitele plavidla, nese majitel plavidla náklady na dopravu, jakož i denní příspěvky za dny nečinnosti vědeckého pozorovatele, které se rovnají těm, které pobírá národní marocký úředník stejného stupně. V případě zpoždění při nalodění, za které je zodpovědný majitel plavidla, vyplatí majitel plavidla vědeckému pozorovateli výše uvedené denní příspěvky.

Jakákoli změna právních předpisů o denních příspěvcích je delegaci sdělena nejpozději dva měsíce před jejím uplatněním.

8.

Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

9.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Plní tyto úkoly:

9.1

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

9.2

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

9.3

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

9.4

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

9.5

ověřuje údaje o úlovcích v marockých rybolovných vodách zaznamenané v lodním deníku;

9.6

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu výmětů prodávaných druhů ryb, korýšů a hlavonožců;

9.7

faxem nebo rádiem sděluje údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

10.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli byla během výkonu funkce zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

11.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména k lodnímu deníku a rybářskému deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné ke snadnějšímu plnění jeho úkolů.

12.

Při pobytu na palubě pozorovatel:

12.1

podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti,

12.2

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a zohledňuje důvěrnost všech dokumentů uvedeného plavidla.

13.

Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům Maroka a kopii zašle Delegaci Evropské unie. Podepíše ji za přítomnosti velitele, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla.

14.

Majitel plavidla na své náklady zajistí s ohledem na možnosti plavidla ubytování a stravu pozorovatelů v podmínkách, jaké jsou poskytovány důstojníkům.

15.

Plat a sociální odvody pozorovatele uhradí příslušné orgány Maroka.

16.

S cílem kompenzovat Maroku náklady související s přítomností vědeckých pozorovatelů na palubě plavidel se kromě poplatku, který mají zaplatit majitelé plavidel, počítá i s tzv. „náklady na vědecké pozorovatele“, které se vypočítají na základě částky 3,5 EUR/GT/čtvrtletí za plavidlo provozující rybolovné činnosti v rybolovných oblastech Maroka.

Platba tohoto poplatku proběhne v okamžiku čtvrtletních plateb podle ustanovení uvedených v příloze kapitole I bodě 5.

17.

V případě nesplnění povinností podle bodu 4 je automaticky pozastavena licence k rybolovu až do té doby, než majitelé plavidel splní své povinnosti.

Systém společného sledování rybolovu

Smluvní strany zavedou systém společného sledování a pozorování kontrol vykládek na pevnině, jehož účelem je zlepšit účinnost kontroly, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení této dohody.

Pro tento účel jmenují příslušné orgány každé smluvní strany svého zástupce a jeho jméno oznámí druhé smluvní straně; tento zástupce se podílí na kontrolách vykládek a pozoruje jejich průběh.

Zástupce marockého orgánu se jako pozorovatel účastní inspekcí vykládek plavidel, která provozovala své činnosti v marockých rybolovných oblastech, přičemž tyto kontroly provádějí kontrolní subjekty členských států.

Doprovází národní kontrolní úředníky při jejich prohlídkách přístavů, palub plavidel, přístavních mol, trhů pro prvotní prodej, obchodů s mořskými plody, chladících skladů a ostatních prostor spojených s vykládkou a skladováním ryb před prvním prodejem a má přístup k dokladům, které jsou předmětem těchto inspekcí.

Zástupce marockého orgánu vypracuje a předloží zprávu týkající se kontrol, jichž se zúčastnil.

Odbor pro námořní rybolov osloví deset dní předem delegaci, aby se účastnila inspekcí naplánovaných v přístavech vykládky.

Na žádost Evropské komise se mohou rybářští inspektoři EU účastnit jako pozorovatelé inspekcí, které provádějí marocké orgány a které se týkají vykládek plavidel EU v marockých přístavech.

Způsoby provádění těchto operací budou definovány společnou dohodou mezi příslušnými orgány obou stran.

KAPITOLA IX

KONTROLA

1.   EU aktualizuje seznam plavidel, kterým byla v souladu s ustanoveními tohoto protokolu vydána licence k rybolovu. Tento seznam je po svém sestavení a následně po každé aktualizaci oznámen orgánům Maroka pověřeným kontrolou rybolovu.

2.   Technické prohlídky

2.1

Jednou za rok a po úpravách prostornosti nebo změnách kategorie rybolovu, s nimiž souvisí použití odlišných druhů rybolovného zařízení, se plavidla EU uvedená v bodě 1 musejí dostavit do marockého přístavu, aby se podrobila inspekcím podle příslušných právních předpisů. Tyto inspekce proběhnou povinně do 48 hodin po připlutí plavidla do přístavu.

2.2

Po ukončení prohlídky, při níž nebyly shledány žádné nesrovnalosti, je veliteli plavidla vydáno potvrzení, které má stejnou platnost jako licence a automaticky se prodlužuje v případě plavidel, která v daném roce obnovují licenci. Maximální platnost však nemůže překročit jeden rok. Toto potvrzení musí být neustále na palubě plavidla.

2.3

Účelem technické prohlídky je kontrolovat soulad technických vlastností a zařízení na palubě a ověřit, zda jsou splněna ustanovení týkající se marocké posádky.

2.4

Náklady na prohlídky nesou majitelé plavidel a jsou určeny na základě stupnice stanovené marockými předpisy. Nemohou být vyšší než částky, které běžně platí jiná plavidla za stejné služby.

2.5

V případě nedodržení ustanovení podle odstavců 2.1 a 2.2 je automaticky pozastavena licence k rybolovu až do té doby, než majitelé plavidel splní své povinnosti.

3.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti:

3.1

Plavidla EU oznámí odboru pro námořní rybolov nejméně 4 hodiny předem svůj záměr vplout nebo vyplout z marockých rybolovných oblastí.

3.2

Při oznámení o vyplutí sdělí všechna plavidla rovněž svou polohu a objem a druhy úlovků na palubě. Tato sdělení se přednostně provádějí faxem a v případě plavidel, která nejsou faxem vybavena, rádiem; odkazy potřebné pro rádiové spojení jsou uvedeny v dodatku 8.

3.3

Plavidlo, které je přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo odbor pro námořní rybolov, je považováno za plavidlo bez licence.

3.4

Při vydání licence k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

4.   Kontrolní postupy

4.1

Velitelé plavidel EU, která provádějí rybolovné činnosti v marockých rybolovných vodách, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem marockým úředníkům pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

4.2

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

4.3

Na konci každé inspekce a kontroly je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

5.   Kontrolní prohlídka plavidla

5.1

Odbor pro námořní rybolov informuje do 48 hodin Evropskou komisi o každé kontrolní prohlídce plavidla a sankcích uvalených na plavidlo EU v marockých rybolovných vodách.

5.2

Evropská Komise současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly ke kontrolní prohlídce plavidla.

6.   Protokol o kontrolní prohlídce plavidla

6.1

Velitel plavidla musí po zjištění zapsaném v protokolu sestaveném zmocněnými orgány Maroka tento doklad podepsat.

6.2

Tímto podpisem nejsou dotčena práva a způsob obhajoby, které může velitel uplatnit vůči protiprávnímu jednání, které mu je vytýkáno.

6.3

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí marocké orgány pověřené kontrolou. Plavidlo, které porušilo příslušné právní předpisy Maroka týkající se námořního rybolovu, je zadržováno v přístavu, dokud nesplní administrativní náležitosti spojené s kontrolní prohlídkou.

7.   Řízení v případě protiprávního jednání

7.1

Před zahájením soudního řízení se pravděpodobné protiprávní jednání zkusí vyřešit smírným narovnáním. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po kontrolní prohlídce plavidla.

7.2

V případě smírného narovnání se v souladu s právními předpisy Maroka v oblasti rybolovu stanoví výše uložené pokuty.

7.3

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírným narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušným orgánem Maroka bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při kontrolní prohlídce plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, kterým podléhají osoby zodpovědné za protiprávní jednání.

7.4

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení odsuzujícího rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní příslušný orgán Maroka rovněž zbývající částku.

7.5

Plavidlo může opustit přístav:

buď jakmile budou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile je složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedeném bodě 7.3 a je přijata příslušným orgánem Maroka v očekávání ukončení soudního řízení.

8.   Překládky

8.1

Jakákoli překládka úlovků na moři je v rybolovných oblastech Maroka zakázána. Avšak lodě lovící vlečnými sítěmi EU pro pelagický rybolov, které chtějí provést překládku úlovků v marockých vodách, ji provedou v marockém přístavu nebo jiném místě, které určí příslušné marocké orgány, poté, co obdrží povolení od odboru pro námořní rybolov. Tato překládka proběhne pod dohledem pozorovatele nebo zástupce delegace pro námořní rybolov a kontrolních orgánů. Na každou osobu jednající proti tomuto ustanovení, se vztahují sankce stanovené platnými marockými právními předpisy.

8.2

Nejméně 24 hodin před každou překládkou musejí majitelé plavidel oznámit odboru pro námořní rybolov tyto informace:

názvy rybářských plavidel, která mají překládku provést,

název nákladního přepravce, jeho stát vlajky, jeho registrační číslo a jeho volací značku,

hmotnost podle druhů, které budou překládány,

místo určení úlovků,

datum a den překládky.

Marocká strana si vyhrazuje právo odmítnout překládku, provozuje-li dopravní plavidlo nezákonný, neohlášený a neregulovaný rybolov jak uvnitř, tak i vně námořních oblastí spadajících pod marockou jurisdikci.

8.3

Překládka se považuje za vyplutí z marockých rybolovných oblastí. Plavidla tedy musí předat odboru pro námořní rybolov hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit marocké rybolovné oblasti.

Velitelé lodí lovících vlečnými sítěmi EU pro pelagický rybolov, které se účastní vykládky nebo překládky v marockém přístavu, umožní a usnadní marockým inspektorům kontrolu vykládky a překládky. Na konci každé inspekce a kontroly v přístavu je každému veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

KAPITOLA X

VYKLÁDKA ÚLOVKŮ

Smluvní strany, které mají zájem o lepší integraci s cílem společného rozvoje ve svých odvětvích rybolovu, se dohodly, že přijmou následující ustanovení týkající se vykládek části úlovků z plavidel EU v marockých vodách a marockých přístavech.

Povinná vykládka se uskuteční podle rozdělení uvedeného v rybolovných listech připojených k dohodě.

Finanční pobídky:

1.   Vykládky

Plavidlům EU pro lov tuňáků, která dobrovolně provedou vykládku v marockém přístavu, je poskytnuta sleva z poplatku ve výši 2,5 EUR za tunu úlovků v marockých vodách z částky uvedené v rybolovném listě č. 5.

Dodatečná sleva ve výši 2,5 EUR je poskytnuta v případě prodeje produktů rybolovu v rybářských halách.

Tento mechanismus se vztahuje na všechna plavidla EU až do maximální výše 50 % konečného vyúčtování úlovků (podle kapitoly II přílohy).

Plavidlům EU pro pelagický rybolov, která dobrovolně vykládají v marockém přístavu více než 25 % povinných úlovků podle rybolovného listu č. 6, je poskytnuta sleva ve výši 10 % z poplatku za každou dobrovolně vyloženou tunu.

2.   Prováděcí pravidla

Při každé vykládce vystaví rybářská hala doklad o vážení, který je základem pro vysledování produktů.

Prodeje produktů v rybářských halách jsou podmíněny vystavením potvrzení o „vyúčtování prodejů a zisků“.

Kopie potvrzení o vážení a vyúčtování prodeje a zisků jsou předány odboru pro námořní rybolov v přístavu vykládky. Poté, co je odbor schválí, jsou dotčení majitelé plavidel informováni o částkách, které jim budou vráceny. Tyto částky budou odečteny z poplatků, které mají být zaplaceny při podání příštích žádostí o licence.

3.   Hodnocení

Úroveň finančních dopadů bude upravena v rámci smíšeného výboru na základě sociálně-ekonomického dopadu uskutečněných vykládek.

Dodatky

a)

Formulář žádosti o licenci

b)

Rybolovné listy

c)

Podávání VMS zpráv Maroku, hlášení o poloze

d)

Hranice marockých rybolovných oblastí, souřadnice rybolovných oblastí

e)

Údaje marockého střediska pro kontrolu rybolovu (CSC)

f)

Lodní deník ICCAT pro lov tuňáků

g)

Formuláře hlášení o úlovcích. Vzor je třeba harmonizovat.

h)

Vlastnosti rádiové stanice odboru pro námořní rybolov v Maroku

Dodatek 1

DOHODA O RYBOLOVU MAROKO–EVROPSKÁ UNIE

ŽÁDOST O LICENCI K RYBOLOVU

Image

Dodatek 2

Rybolovný list č. 1

Drobný rybolov na severu: pelagické druhy

Počet povolených plavidel

20

Povolená lovná zařízení

Nevod

Maximální povolené rozměry v souladu s podmínkami převažujícími v oblasti, maximálně: 500 m × 90 m.

Zákaz rybolovu se sítí typu lampara.

Typ plavidla:

< 100 GT

Poplatky

67 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisné hranice

Severně od 34° 18′ 00″

Dále než 2 míle

Cílové druhy

Sardinky, ančovičky a ostatní malé pelagické druhy

Povinnost vykládky

25 %

Období biologického klidu

Dva měsíce: únor a březen

Poznámky

 

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně definovány společnou dohodou.

Rybolovný list č. 2

Drobný rybolov na severu

Počet povolených plavidel

30

Povolená lovná zařízení

Stacionární dlouhé šňůry

Kat. a): Maximální počet povolených háčků na dlouhou lovnou šňůru: 2 000.

Kat. b): O maximálním počtu povolených háčků na dlouhou lovnou šňůru později rozhodne smíšený výbor v souladu s vědeckým stanoviskem a marockými právními předpisy.

Typ plavidla:

a)

< 40 GT: 27 licence

b)

> 40 GT a < GT 150: 3 licence

Poplatky

60 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisné hranice

Severně od 34° 18′ 00″ severní šířky

Dále než 6 námořních mil

Cílové druhy

Tkaničnice, mořanovití a jiné druhy žijící při dně

Povinnost vykládky

Dobrovolná vykládka

Období biologického klidu

Od 15. března do 15. května

Vedlejší úlovky

0 % mečoun a pelagický žralok

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně definovány společnou dohodou.

Rybolovný list č. 3

Drobný rybolov na jihu

Počet povolených plavidel

20

Povolená lovná zařízení

Šňůra, prut a koše s maximálním omezením na dvě zařízení na plavidlo.

Je zakázáno používání dlouhých lovných šňůr, třístěnných tenatových sítí, ukotvených tenatových sítí na chytání ryb za žábry, unášených tenatových sítí na chytání ryb za žábry, vlečných sítí a sítě na Larimichthys polyactis.

Typ plavidla:

< 80 GT

Poplatky

60 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisné hranice

Jižně od 30° 40′ severní šířky

Dále než 3 námořní míle

Cílové druhy

Larimichthys polyactis a mořanovití

Povinnost vykládky

Dobrovolná vykládka

Období biologického klidu

Povolené sítě

Síť o 8 mm pro úlovky na návnadu, dále než 2 námořní míle

Vedlejší úlovky

0 % korýšů a hlavonožců kromě 10 % krabů; rybolov zaměřený na kraby je zakázán.

10 % ostatních druhů žijících při dně

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně definovány společnou dohodou.

Rybolovný list č. 4

Rybolov při dně

Počet povolených plavidel

22 plavidel, maximálně 11 lodí lovících vlečnými sítěmi za rok.

Povolená lovná zařízení

Pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru:

nástražná dlouhá lovná šňůra,

multifilní, ukotvené tenatové sítě na chytání ryb za žábry,

Pro trawlery: vlečná síť pro rybolov při dně

Typ plavidla:

Průměrná velikost 275 GT, trawlery lovící na dně v hloubce více než 200 m;

Poplatky

53 EUR/GT/čtvrtletí

Zeměpisné hranice

Jižně od 29° severní šířky

Navíc: od izobáty 200 m pro trawlery (a 12 námořních mil pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru)

Cílové druhy

Štikozubec černý, tkaničnice, světloun/malá makrela

Povinnost vykládky

50 % úlovků z Maroka.

Období biologického klidu

Platí pouze pro trawlery.

Období biologického klidu je stanoveno pro hlavonožce.

Povolené sítě

Rybolov vlečnou sítí: síť nejméně 70 mm.

Zdvojení vlečné sítě je zakázáno.

Zdvojení vláken tvořících vlečnou síť je zakázáno.

O maximálním počtu povolených háčků na dlouhou lovnou šňůru později rozhodne smíšený výbor v souladu s vědeckým stanoviskem a marockými právními předpisy.

Vedlejší úlovky

0 % hlavonožců a korýšů kromě krabů (5 %);

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně definovány společnou dohodou.

Rybolovný list č. 5

Lov tuňáka

Počet povolených plavidel

27

Povolená lovná zařízení

Prut a vlečná šňůra

Nevod pro rybolov na živou návnadu

Zeměpisné hranice

Dále než 3 míle

Chytání návnady dále než 2 míle

Celá atlantická oblast Maroka, s výjimkou chráněné oblasti východně od linie spojující body 33° 30′ severní šířky/7° 35′ západní délky a 35° 48′ severní šířky/6° 20′ západní délky

Cílové druhy

Tuňáci

Povinnost vykládky

Část v Maroku za mezinárodní tržní cenu

Období biologického klidu

Není

Povolené sítě

Chytání návnady na nevod o velikosti 8 mm

Poplatky

25 EUR za tunu úlovků

Záloha

Paušální záloha ve výši 5 000 EUR je zaplacena při podání žádosti o roční licence.

Poznámky

 

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně definovány společnou dohodou.

Rybolovný list č. 6

Průmyslový pelagický rybolov

Povolená lovná zařízení

Pelagická a semipelagická zařízení

Přidělená kvóta

60 000 tun za rok, maximálně 10 000 tun za měsíc

Typ plavidla:

Trawler pro průmyslový pelagický rybolov

Počet povolených plavidel

Maximálně:

5–6 plavidel (1) o prostornosti větší než 3 000 GT/plavidlo

2–3 plavidla o prostornosti od 150 do 3 000 GT/plavidlo

10 plavidel o prostornosti menší než 150 GT/plavidlo

Celková prostornost povolených plavidel

Maximálně:

Zeměpisné hranice

Jižně od 29° severní šířky, dále než 15 námořních mil od pobřeží – počítáno od linie odlivu.

Cílové druhy

Sardinka, malá sardinka, makrela, karas obecný a ančovičky.

Povinnost vykládky

Každé plavidlo musí v Maroku vyložit 25 % úlovků.

Období biologického klidu

Povolená rybářská plavidla musejí dodržet všechna období biologického klidu, která ministerstvo zavedlo v povolené rybolovné oblasti, a zastavit v těchto obdobích veškeré rybolovné činnosti. Marocký správní orgán předem oznámí toto rozhodnutí Komisi, přičemž upřesní období zastavení rybolovných činností i dotčené oblasti.

Povolené sítě

Minimální rozměr napnutého oka pelagické či semipelagické vlečné sítě je 40 mm. Kapsa pelagické či semipelagické sítě může být zesílena síťovinou o minimální velikosti napnutého oka 400 mm a řemínky umístěnými nejméně jeden a půl metru od sebe (1,5 m), s výjimkou řemínku na zadní části vlečné sítě, který musí být umístěn nejméně 2 m od průhledu v kapse. Zesílení nebo zdvojení kapsy pro jakékoli jiné zařízení je zakázáno a s vlečnou sítí nelze v žádném případě lovit jiné než povolené malé pelagické druhy.

Vedlejší úlovky

Maximálně: 3,5 % ostatních druhů

Lov hlavonožců, korýšů a ostatních druhů žijících při dně a bentických druhů je přísně zakázán.

Průmyslové zpracování

Průmyslové zpracování úlovků na rybí moučku a/nebo rybí olej je přísně zakázáno. Poškozené a poničené ryby, jakož i odpady pocházející z manipulace s úlovky však mohou být zpracovány na rybí moučku nebo rybí olej, aniž by došlo k překročení maximální hranice 5 % celkových povolených úlovků.

Poznámky

Jsou tři kategorie plavidel:

Kategorie 1: hrubá prostornost menší nebo rovna 3 000 GT, maximálně 12 500 t/rok/plavidlo;

Kategorie 2: hrubá prostornost větší než 3 000 GT a menší nebo rovna 5 000 GT, maximálně 17 500 t/rok/plavidlo;

Kategorie 3: hrubá prostornost větší než 5 000 GT, maximálně 25 000 t/rok/plavidlo.

Počet plavidel/poplatky

Maximální počet povolených plavidel, která loví současně: 18.

Poplatky v eurech za tunu povolených úlovků: na 20 EUR/t.

Poplatky v eurech za tunu úlovků, které přesahují povolené množství: na 50 EUR/t.

Podmínky rybolovu pro každou kategorii budou před vystavením licencí každoročně definovány společnou dohodou.


(1)  Tento údaj o počtu plavidel může být opraven na základě dohody obou stran. Průmyslový rybolov pelagických druhů je korigován pomocí omezení počtu plavidel, která současně provozují rybolov.

Dodatek 3

PODÁVÁNÍ VMS ZPRÁV MAROKU

HLÁŠENÍ O POLOZE

Datový údaj

Kód

Povinný/nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

O

Systémový údaj – označuje začátek záznamu

Příjemce

AD

O

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO ALFA 3

Odesílatel

FR

O

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO ALFA 3

Stát vlajky

FS

F

 

Druh hlášení

TM

O

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka

RC

O

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

F

Údaj o plavidle – specifické číslo plavidla smluvní strany (kód státu vlajky ISO Alfa3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

O

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

O

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS - 84)

Zeměpisná délka

LO

O

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách V/Z SSSMM (WGS–84)

Kurz

CO

O

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rychlost

SP

O

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

O

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

O

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

O

Systémový údaj – označuje konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Přenos dat má tuto strukturu:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátkem a koncem záznamu.

Dodatek 4

HRANICE MAROCKÝCH RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ

SOUŘADNICE RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ/PROTOKOL VMS EU

Rybolovný list

Kategorie

Rybolovná oblast (zeměpisná šířka)

Vzdálenost od pobřeží

1

Drobný rybolov na severu: pelagické druhy

34°18′00″ severní šířky – 35°48′00″ severní šířky

Dále než 2 míle

2

Drobný rybolov na severu: dlouhá lovná šňůra

34°18′00″ severní šířky – 35°48′00″ severní šířky

Dále než 6 mil.

3

Drobný rybolov na jihu:

Jižně od 30°40′00″

Dále než 3 míle

4

Rybolov při dně

Jižně od 29°00′00″

Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru Dále než 12 mil.

Lodě lovící vlečnými sítěmi: dále než izobáta 200 metrů

5

Lov tuňáka

Celý Atlantický oceán kromě oblasti mezi: 35°48′ severní šířky; 6°20′ východní délky/33°30′ severní šířky 7°35′ východní délky

Dále než 3 míle a 2 míle pro návnadu

6

Průmyslový pelagický rybolov

Jižně od 29°00′00″ severní šířky

Dále než 15 mil.

Dodatek 5

ÚDAJE MAROCKÉHO STŘEDISKA PRO KONTROLU RYBOLOVU

Název zařízení: Centre de Surveillance et de Contrôle de la pêche – Středisko pro kontrolu rybolovu

Tel.: +212 537688146

Fax: +212 537688134

Elektronická adresa: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tel.:

Fax:

Adresa X25 = nepoužije se

Hlášení o vplutí/vyplutí: prostřednictvím rádiové stanice (dodatek 8)

Dodatek 6

LODNÍ DENÍK ICCAT PRO LOV TUŇÁKŮ

Image

Dodatek 7

Image

Dodatek 8

VLASTNOSTI RÁDIOVÉ STANICE ODBORU PRO NÁMOŘNÍ RYBOLOV V MAROKU

MMSI:

242 069 000

Volací značka:

CNA 39 37

Umístění:

Rabat

Frekvenční rozpětí:

1,6 až 30 MHz

Třída vysílání:

SSB-AIA-J2B

Vysílací výkon:

800 W


Pracovní frekvence

Pásma

Spojení

Vysílání:

Příjem

Pásmo 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Pásmo 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Pásmo 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Fungování stanice

Období

Hodiny

Pracovní dny

od 8 h 30 do 16 h 30

Sobota, neděle a svátky

od 9 h 30 do 14 hodin


VHF:

Kanál 16

Kanál 70 ASN

Rádio Telex:

 

 

 

Typ:

DP-5

 

Třída vysílání:

ARQ-FEC

 

Číslo:

31356

Telefax:

 

 

 

Čísla

212 5 37 68 82 13/45


NAŘÍZENÍ

5.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/31


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 779/2011

ze dne 12. července 2011

o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. května 2006 přijala Rada nařízení Rady (ES) č. 764/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody o partnerství, pozbyl platnosti dne 27. února 2011 a dne 25. února 2011 byl parafován nový protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství (2) (dále jen „protokol“). Tento protokol uděluje plavidlům Unie rybolovná práva ve vodách, které spadají pod svrchovanost nebo podléhají pravomoci Maroka.

(3)

Dne 12. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/491/EU (3) o podpisu a prozatímním provádění protokolu.

(4)

Je nezbytné stanovit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy po dobu platnosti protokolu.

(5)

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (4), jestliže se ukáže, že rybolovná práva přidělená Unii podle protokolu nejsou plně využívána, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtě, o níž rozhodne Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.

(6)

Vzhledem k tomu, že předchozí protokol pozbyl platnosti dne 27. února 2011 a že protokol je prozatímně prováděn ode dne 28. února 2011, je třeba, aby bylo toto nařízení použitelné ode dne 28. února 2011,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená Protokolem mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „protokol“), se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Drobný rybolov na severu, pelagické druhy

plavidla lovící vlečnou sítí

Španělsko

20

Drobný rybolov na severu

plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry, < 40 GT

Španělsko

20

Portugalsko

7

plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry, > 40 GT < 150 GT

Portugalsko

3

Drobný rybolov na jihu

 

Španělsko

20

Rybolov při dně

plavidla pro rybolov na dně na dlouhé lovné šňůry

Španělsko

7

Portugalsko

4

lodě lovící vlečnými sítěmi

Španělsko

10

Itálie

1

Lov tuňáka

plavidla lovící na pruty

Španělsko

23

Francie

4

Průmyslový pelagický rybolov

 

Německo

4 850 t

Litva

15 520 t

Lotyšsko

8 730 t

Nizozemsko

19 400 t

Irsko

2 500 t

Polsko

2 500 t

Spojené království

2 500 t

Španělsko

400 t

Portugalsko

1 333 t

Francie

2 267 t

2.   Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž je dotčena Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zváží Komise žádosti o oprávnění k rybolovu od jakéhokoliv jiného členského státu podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008.

Lhůta podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení činí deset pracovních dnů.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2011.

Za Radu

předseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.


5.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 780/2011

ze dne 4. srpna 2011,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska na rok 2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (2), a zejména na čl. 142 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (3), stanoví v čl. 23 odst. 1 snížení, jež se použijí v případě opožděného podání žádosti o podporu, jakož i dokumentů, smluv nebo prohlášení konstitutivních pro způsobilost pro podporu.

(2)

Podle čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (4), se články 22 a 23 nařízení (ES) č. 1122/2009 použijí obdobně na žádosti o platbu v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011.

(3)

Portugalsko zavedlo systém jednotné žádosti o podporu, jež se podle čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 vztahuje na několik režimů podpory. Součást jednotné žádosti tvoří zejména žádosti o režim jednotné platby v rámci hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, žádosti o prémie na bahnice a kozy podle článku 35 nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení (5) a některé žádosti o podporu přiznanou podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

(4)

V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 a čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 65/2011 stanovilo Portugalsko 15. květen roku podání žádosti jako poslední den pro podání jednotné žádosti na rok 2011. Pokud jde o jednotné žádosti včetně žádostí o prémii na bahnice a kozy, Portugalsko v souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1121/2009 stanovilo 30. duben roku podání žádosti jako poslední den pro podání žádosti o prémii na bahnice a kozy na rok 2011.

(5)

V souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 1122/2009 se v případě, kdy poslední den pro podání žádosti o podporu nebo předložení jakýchkoli podkladů, smluv nebo prohlášení podle hlavy II části II nařízení (ES) č. 1122/2009 připadá na státní svátek, sobotu nebo neděli, považuje za poslední den první následující pracovní den. Z toho vyplývá, že v roce 2011 lze jednotné žádosti předložit nejpozději do 16. května 2011, což je první pracovní den po 15. květnu 2011. Pokud jde o jednotné žádosti včetně žádostí o prémii na bahnice a kozy, lze je předložit nejpozději do 2. května 2011, což je první pracovní den po 30. dubnu 2011.

(6)

Článek 6 nařízení (ES) č. 1122/2009 ukládá členským státům zajistit, aby byly zemědělské pozemky spolehlivě identifikovány, a vyžaduje, aby byly k jednotné žádosti přiloženy doklady o identifikaci pozemků pro účely provádění kontrolního systému.

(7)

V reakci na nedostatky s identifikací zemědělských parcel, jež byly v minulosti zjišťovány pravidelně, zavedlo Portugalsko ve spojení s Komisí „akční plán“. Tento závazek zahrnuje zejména aktualizaci Systému identifikace zemědělských parcel (Land Parcel Identification System – LPIS) v Portugalsku.

(8)

V souvislosti s prováděním těchto závazků zvýšilo Portugalsko svou administrativní kapacitu k přijímání žádostí o podporu a, oproti roku 2010, předsunulo zahajovací datum k přijímání žádostí o podporu na 1. únor 2011.

(9)

Portugalsko však zakusilo výjimečné okolnosti ve správě jednotných žádostí na rok 2011, pokud jde o Portugalsko kontinentální. Pro opožděnou finalizaci vyhodnocení snímků 1 800 000 parcel externím dodavatelem nemohl být zejména aktualizován LPIS v souladu se stanoveným harmonogramem. Zemědělcům byly tudíž poskytnuty aktualizované informace o parcelách až od 21. února 2011.

(10)

Vzhledem ke stávající technické kapacitě v Portugalsku, která již byla rozšířena v anticipaci provedení „akčního plánu“, byla touto situací dotčena schopnost žadatelů předložit jednotné žádosti o podporu pro kontinentální Portugalsko ve lhůtách stanovených v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 a čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1121/2009.

(11)

Tyto obtíže byly umocněny skutečností, že řízení o žádosti je v Portugalsku obzvlášť časově náročné vzhledem k opravám hranic referenčních parcel, jež musejí zemědělci po aktualizaci LPIS pečlivě kontrolovat. Dodržet lhůty nastavené na 16. května 2011 a 2. května 2011 je tudíž obzvlášť obtížné vzhledem k celkovému pozadí akčního plánu a k závazkům, jež přijalo Portugalsko co do zlepšení svého integrovaného správního a kontrolního systému.

(12)

Je tudíž vhodné nepoužít snížení stanovená v nařízení (ES) č. 1122/2009 z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří vyhotovili své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dnem 16. května 2011 nebo v případě prémie na bahnice a kozy nejpozději dnem 2. května 2011 a kteří dokončili a předložili svou žádost nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011 nebo u prémie na bahnice a kozy po 2. květnu 2011.

(13)

Obdobně je odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 65/2011 a u žádostí o platbu týkajících se kontinentálního Portugalska v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011 vhodné nepoužít snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí, jež byly vyhotoveny v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dnem 16. května 2011 a byly dokončeny a předloženy nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011.

(14)

Protože by se navrhované odchylky měly vztahovat na jednotné žádosti o podporu podané na rok 2011, je třeba, aby se toto nařízení uplatňovalo se zpětnou působností.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova a Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 se ve vztahu k roku žádostí 2011 nepoužijí žádná snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří vyhotovili své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dne 16. května 2011 a kteří dokončili a předložili své žádosti nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011.

2.   Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 se v případě, že jednotné žádosti na rok 2011 zahrnují žádost o prémii na bahnice a kozy, nepoužijí žádná snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí o uvedenou prémii u těch zemědělců, kteří vyhotovili své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dne 2. května 2011 a kteří dokončili a předložili své žádosti nejpozději 14 kalendářních dnů po 2. květnu 2011.

Článek 2

Odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 65/2011 se pro rok žádostí 2011 nepoužijí žádná snížení stanovená v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 u žádostí o platbu týkajících se kontinentálního Portugalska v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011 z důvodu opožděného podání jednotných žádostí, pokud byly tyto žádosti vyhotoveny v elektronickém systému pro podávání žádostí nejpozději dne 16. května 2011 a byly dokončeny a předloženy nejpozději 14 kalendářních dnů po 16. květnu 2011.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.


5.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 781/2011

ze dne 4. srpna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. srpna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

ZA

27,3

ZZ

27,3

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

67,4

CL

76,3

TR

56,0

UY

72,6

ZA

70,8

ZZ

68,6

0806 10 10

EG

172,4

MA

187,3

TR

167,0

ZA

98,7

ZZ

156,4

0808 10 80

AR

118,6

BR

73,2

CL

99,7

CN

56,8

NZ

102,5

US

100,4

ZA

87,3

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

70,0

CL

102,2

CN

50,2

NZ

105,7

ZA

88,2

ZZ

83,3

0809 20 95

CA

870,0

TR

302,1

ZZ

586,1

0809 30

TR

116,6

ZZ

116,6

0809 40 05

BA

52,0

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

86,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


5.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 782/2011

ze dne 4. srpna 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) č. 778/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. srpna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 201, 4.8.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 5. srpna 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

46,44

0,00

1701 11 90 (1)

46,44

0,97

1701 12 10 (1)

46,44

0,00

1701 12 90 (1)

46,44

0,68

1701 91 00 (2)

50,57

2,30

1701 99 10 (2)

50,57

0,00

1701 99 90 (2)

50,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.