ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.199.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 199

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
2. srpna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 754/2011 ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou Bin Ládinem, sítí Al-kajdá a Talibanem

23

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 755/2011 ze dne 1. srpna 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 756/2011 ze dne 27. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2011 ze dne 27. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

37

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 758/2011 ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

40

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 759/2011 ze dne 1. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

44

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 760/2011 ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

46

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

48

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

57

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/487/SZBP ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění společný postoj 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny

73

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/488/SZBP ze dne 1. srpna 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

74

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 753/2011

ze dne 1. srpna 2011

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), přijaté v souladu s hlavou V kapitolou 2 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. června 2011 Rada bezpečnosti OSN (dále jen Rada bezpečnosti) přijala, v souladu s kapitolou VII Charty OSN, rezoluci č. 1988 (2011) o situaci v Afghánistánu, která stále představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost.

(2)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada Evropské unie rozhodnutí 2011/486/SZBP, které stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, omezení přijetí do Unie, zákaz přímých i nepřímých dodávek, prodeje nebo převodu zbraní či vojenské techniky a zákaz poskytování příslušných služeb a pomoci fyzickým osobám, skupinám, podnikům a subjektům zařazeným na seznam buď Výborem zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) nebo před přijetím této rezoluce Výborem zřízeným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000).

(3)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(5)

Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

(6)

Rada by měla mít pravomoc měnit seznam uvedený v příloze I tohoto nařízení s ohledem na konkrétní ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Afghánistánu, a za účelem zajištění soudržnosti s postupy pro změny a přezkum přílohy rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(7)

Postup pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by měl zahrnovat postup, kterým se označeným fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, podnikům a subjektům sdělí důvody jejich zařazení na seznam, čímž jim bude poskytnuta příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Pokud některá z označených osob, skupin, podniků nebo subjektů předloží své připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada by měla s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt o této skutečnosti informovat.

(8)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, skupin, podniků a subjektů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje by měly být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(9)

K zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

finančními prostředky finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně kapitálových podílů a akcií, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy či jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

zmrazením finančních prostředků zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

hospodářskými zdroji aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

zmrazením hospodářských zdrojů zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

technickou pomocí jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

f)

Výborem pro sankce výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011);

g)

Výborem 1267 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a 1333 (2000);

h)

důvody pro zařazení na seznam zveřejnitelná část prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce; nebo v případě osoby, skupiny, podniku či subjektu zapsaného na seznam v příloze I tohoto nařízení, který byl předtím zapsaný na seznam v příloze I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem (4), prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté výborem.

i)

územím Unie území členských států, na která se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

Článek 2

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie (5) (dále jen společný vojenský seznam) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, skupině, podniku či subjektu uvedeným v příloze I;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a).

Článek 3

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnickým osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům uvedeným v příloze I, a finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané.

2.   Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 4

1.   Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, skupin, podniků a subjektů, které:

a)

byly zařazeny na seznam bezprostředně před datem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) jako Taliban a další jedinci, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, v části A (jedinci spojení s Talibanem) a části B (subjekty a další skupiny a podniky spojené s Talibanem) konsolidovaného seznamu, který vede Výbor 1267, nebo

b)

byly označeny Výborem pro sankce jako jedinci, skupiny, podniky a subjekty spojené s Talibanem a představující hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu.

2.   Příloha I obsahuje důvody pro zařazení na seznam uvedených fyzických nebo právnických osob, skupin, podniků a subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

3.   Příloha I rovněž obsahuje případně dostupné informace nezbytné pro identifikaci fyzických či právnických osob, skupin, podniků a subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo zaměstnání. Pokud jde o právnické osoby, skupiny, podniky a subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž obsahuje datum označení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit za podmínek, jež považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro základní výdaje osob uvedených v příloze I a jimi vyživovaných rodinných příslušníků, zejména v případech výdajů za potraviny, nájemné nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do tří pracovních dnů od tohoto oznámení.

2.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto zmrazené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro mimořádné výdaje, za podmínky, že dotčený členský stát o tomto rozhodnutí vyrozuměl Výbor pro sankce, který toto rozhodnutí schválil.

3.   Pokud se některá osoba, skupina, podnik či subjekt chtějí dovolávat výjimek uvedených v odstavci 1 nebo 2, obrátí se se svou žádostí na příslušný orgán členského státu podle seznamu uvedeného v příloze II.

Příslušný organ uvedený v seznamu v příloze II bezodkladně oznámí písemně osobě, skupině, podniku nebo subjektu, který podal žádost, a jiné osobě, skupině, podniku či subjektu, o nichž je známo, že se jich věc přímo dotýká, zda bylo žádosti vyhověno.

Příslušný členský stát informuje také ostatní členské státy a Komisi, zda žádosti o takovou výjimku bylo vyhověno.

4.   Finanční prostředky uvolněné a převedené v rámci Unie s cílem uhradit výdaje, nebo uznané na základě tohoto článku, nepodléhají dalším omezujícím opatřením podle článku 3.

5.   V případě osob, skupin, podniků nebo subjektů zapsaných na seznam v příloze I tohoto nařízení, které byly předtím zapsané na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002, zůstávají nadále v platnosti povolení přiznaná do té doby příslušnými orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II ve vztahu ke kategoriím výjimek popsaných v odstavci 1 a 2 tohoto článku.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy se účet stal předmětem tohoto nařízení, nebo v případě osob, skupin, podniků či subjektů zapsaných na seznam v příloze I tohoto nařízení, které byly do té doby zapsané na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002, v den, kdy se staly poprvé předmětem nařízení (ES) č. 337/2000 (6), nařízení (ES) č. 467/2001 (7), nebo nařízení (ES) č. 881/2002.

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 3 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické nebo právnické osoby, skupiny, podniku nebo subjektu uvedených na seznamu, v připsání takových finančních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo z odmítnutí zpřístupnit je, učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzické nebo právnické osoby ani subjekty, které je provádějí, ani pro jejich ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Zákaz uvedený v čl. 3 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob ani subjektů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 8

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o podávání zpráv, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby a subjekty:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo a na který je odkazováno na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II, veškeré informace, jež mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 3, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 10

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 11

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí na seznam fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik či subjekt, Rada rozhodne o jejich zařazení na seznam uvedený v příloze I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí, včetně důvodů pro zařazení na seznam, dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu umožní předložit připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a sdělí výsledky přezkumu dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu.

4.   Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o některých fyzických nebo právnických osobách, skupinách, podnicích či subjektech uvedených na seznamu, Rada změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

5.   Odstavce 2 a 3 se použijí rovněž na fyzické nebo právnické osoby, skupiny, podniky nebo subjekty uvedené na seznamu v příloze I, které byly dříve uvedeny na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002

Článek 12

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté jí oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.

Článek 13

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 14

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c)

na každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie, nebo mimo něj;

d)

na právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt zapsaný nebo zřízený podle právních předpisů některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, skupinu, podnik či subjekt v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 15

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Viz strana 57 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(5)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 337/2000 ze dne 14. února 2000 o zákazu letů a zmrazení prostředků a finančních zdrojů afgánského Talibanu (Úř. věst. L 43, 16.2.2000, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SKUPIN, PODNIKŮ A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 4

1)

Abdul Baqi.

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincií Chóst a Paktíka za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu, c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: město Džalálábád, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Titul: a) generál, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vojenský atašé velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další informace: v únoru 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum určení OSN:25.1.2001.

3)

Amir Abdullah (také znám jako Amir Abdullah Sahib).

Adresa: Karáčí, Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:20.7.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Amir Abdulllah vykonával funkci pokladníka pro vysoce postaveného vedoucího představitele Talibanu Abdula Ghaniho Baradara (TI.B.24.01) a byl náměstkem guvernéra provincie Kandahár, Aghánistán. Amir Abdullah navštěvoval Kuvajt, Saudskou Arábii, Lybii a Spojené arabské emiráty za účelem získávání finančních prostředků pro Taliban. Rovněž zprostředkovával pro talibanské velení komunikaci a koordinoval setkání na vysoké úrovni, ke kterým poskytl své pákistánské obydlí. Abdullah napomáhal řadě vůdčích členů Talibanu, kteří prchli v roce 2001 z Afghánistánu, při jejich usazení v Pákistánu.

4)

Abdul Manan.

Titul: a) Mr, b) mawlawi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

5)

Abdul Razaq.

Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ministr obchodu za vlády Talibanu, b) zadržen v roce 2003 v provincii Kandahár v Afghánistánu. Datum určení OSN:31.1.2001.

6)

Abdul Wahab.

Titul: malawi. Důvod zařazení na seznam: chargé d’affaires Talibanu v Rijádu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

7)

Abdul Rahman Agha.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

8)

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (také znám jako a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:31.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):31.1.2001.

9)

Janan Agha.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Fárjáb (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Střední Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

10)

Sayed Mohammad Azim Agha (také znám jako a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: zaměstnanec oddělení pasů a víz za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (také znám jako a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr školství za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Fárjáb, Afghánistán, b) podílí se na pašování drog. Datum určení OSN:31.1.2001.

12)

Mohammad Ahmadi.

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: ředitel Da Afghanistan Bank za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

14)

Ahmadullah (také znám jako Ahmadulla).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: oblast Qarabagh, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel v prosinci 2001. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

15)

Abdul Bari Akhund (také znám jako Haji Mullah Sahib).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Hilmand za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen sedmičlenného výboru vedení Talibanu v Kandaháru, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

16)

Ahmed Jan Akhund.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

17)

Attiqullah Akhund.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Shawali Kott, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

18)

Hamidullah Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

19)

Mohammad Hassan Akhund.

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: a) první náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) ministr zahraničí před Wakil Ahmadem Mutawakilim za vlády Talibanu, c) guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) z frakce Malwhavi Khaalis, jedné ze sedmi frakcí džihádu proti sovětům, b) absolvent madrrassy v Kvétě, v Pákistánu, c) blízký spolupracovník Mully Omara. Datum určení OSN:25.1.2001.

20)

Mohammad Abbas Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

21)

Mohammad Essa Akhund.

Titul: a) alhaj, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství, hygienu a elektrickou energii za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

22)

Ubaidullah Akhund (také znám jako a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titul: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) jeden ze zástupců Mully Omara, b) člen vedení Talibanu, který má na starosti vojenské operace. Datum určení OSN:25.1.2001.

23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (také znám jako a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Zábul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: na počátku roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Orúzgán, Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Laghmán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

25)

Agha Jan Alizai (také znám jako a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Titul: hadži. Datum narození: a) Datum narození: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) přibližně 1957. Místo narození: a) vesnice Hitemchai, provincie Hilmand, Afghánistán, b) Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:4.11.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytoval finance Talibanu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaie s tím, že bude Talibanu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Talibanu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog. Taliban rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovacích prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro talibanské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Taliban a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Talibanu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Talibanu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 zprostředkoval Alizai pas a finanční prostředky veliteli Talibanu k návštěvě Íránu.

26)

Allahdad (také znám jako Akhund).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr stavebnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

27)

Aminullah Amin.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Sar-e Pol (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titul: a) alhaj, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí afghánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán za vlády Talibanu. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 011252 (afghánský cestovní pas). Datum určení OSN:25.1.2001.

29)

Muhammad Taher Anwari (také znám jako a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr financí Talibanu. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

30)

Arefullah Aref.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

31)

Sayed Esmatullah Asem (také znám jako Esmatullah Asem). Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu, b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen vedení Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) člen Rady Talibanu v Péšaváru. Datum určení OSN:23.2.2001.

32)

Atiqullah.

Titul: a) hadži b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Po dobytí Kábulu v roce 1996, byl Atiqullah jmenován do funkce v Kandaháru. V roce 1999 nebo 2000 byl jmenován prvním náměstkem ministra zemědělství a poté náměstkem ministra pro veřejné práce za vlády Talibanu. Po pádu vlády Talibanu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Talibanu v jižním Afghánistánu. V roce 2008 se stal náměstkem guvernéra Talibanu v provincii Hilmand, Afghánistán.

33)

Azizirahman.

Titul: Důvod zařazení na seznam: třetí náměstek „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

34)

Abdul Ghani Baradar (také znám jako Mullah Baradar Akhund).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: vesnice Weetmak, oblast Dehrawood, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) příslušník kmene Popalzai, b) vysoce postavený vojenský velitel Talibanu a v květnu 2007 člen talibanské Kvétské Rady (Quetta Council), c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

35)

Shahabuddin Delawar.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: 1957. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

36)

Dost Mohammad (také znám jako Doost Mohammad).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Ghazní za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 jeden z vojenských velitelů Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:31.1.2001.

37)

Mohammad Azam Elmi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel v roce 2005. Datum určení OSN:23.2.2001.

38)

Faiz.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení pro informace, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1969. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

39)

Rustum Hanafi Habibullah (také znám jako Rostam Nuristani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Núristán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Núristán, Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001.

40)

Gul Ahmad Hakimi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé, generální konzulát Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

41)

Abdullah Hamad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 00857 (vydaný dne 20.11.1997). Datum určení OSN:25.1.2001.

42)

Hamdullah.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, generální konzulát Talibanu, Kvéta. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

43)

Zabihullah Hamidi;

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

44)

Din Mohammad Hanif (také znám jako Qari Din Mohammad).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1955. Místo narození: provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

45)

Abdul Jalil Haqqani (také znám jako Nazar Jan).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, b) v květnu 2007 člen Rady vedení Talibanu, c) člen finančního výboru Rady Talibanu. Datum určení OSN:25.1.2001.

46)

Badruddin Haqqani (také znám jako Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pákistán. Datum narození: přibližně 1975-79. Další informace: a) operační velitel sítě Haqqani a člen šúry Talibanu v Miram Shah, b) napomáhal při vedení útoků proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu, c) syn Jalaluddina Haqqaniho, bratr Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. Datum určení OSN:11.5.2011. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):11.5.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Badruddin Haqqani je operačním velitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Síť Haqqani vedla nepokoje v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani je složeno ze tří nejstarších synů zakladatele Jalaluddina Haqqaniho (TI.H.40.01), který se v polovině devadesátých let přidal k vládě Talibanu vedené Mulláhem Mohammedem Omarem (TI.O.4.01). Badruddin je synem Jalaluddina a bratrem Nasiruddina Haqqaniho (TI.H.146.10) a Sirajuddina Haqqaniho (TI.H.144.07), a dále je synovcem Khalila Ahmeda Haqqaniho (TI.H.150.11).

 

Badruddin napomáhá vedení povstalců a zahraničních bojovníků napojených na Taliban při jejich útocích proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu. Badruddin zasedá v radě Talibanu Miram Shah, která vede činnost sítě Haqqani.

 

Badruddin je rovněž údajně zodpovědný za únosy ve prospěch sítě Haggani. Odpovídal za únosy řady afghánských občanů a cizích státních příslušníků v pohraniční oblasti mezi Aghánistánem a Pákistánem.

47)

Ezatullah Haqqani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

48)

Jalaluddin Haqqani (také znám jako a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1942. Místo narození: provincie Chóst, oblast Zadran, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) otec Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) i když údajně zemřel v červnu 2007, od května 2008 existují zprávy, že doposud žije. Datum určení OSN:31.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):31.1.2001.

49)

Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titul: hadži. Adresa: a) Hayatabad, Péšavár, Pákistán, b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, c) vesnice Kayla blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Datum narození: a)1.1.1966, (b) mezi lety 1958 a 1964. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) vysoký představitel sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu, b) dříve cestoval do Dubaje, Spojených arabských emirátů a získával zde finanční prostředky, c) Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho Datum určení OSN:9.2.2011. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):9.2.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Khalil Ahmed Haqqani je vedoucím představitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Na počátku povstalecké činnosti v Afghánistánu byla síť Haqqani založena bratrem Khalila Haqqaniho, Jalaluddinem Haqqanim (TI.H.40.01), který se v polovině devadesátých let přidal k vládě Talibanu vedené Mulláhem Mohammedem Omarem (TI.O.4.01).

 

Khalil Haqqani je zapojen do získávání finančních zdrojů pro Taliban a síť Haqqani, často navštěvuje zahraničí, kde se setkává s finančními podporovateli. Od září 2009 navštívil Khalil Haqqani státy zálivu a získával z tamních zdrojů finanční prostředky, rovněž využíval zdrojů z jižní a východní Asie.

 

Khalil Haqqani rovněž poskytuje podporu Talibanu a síti Haqqani působící v Afghánistánu. Od počátku roku 2010 poskytl Khalil Haqqani finanční prostředky buňkám Talibanu v provincii Lógar, Afghánistán. V roce 2009 řídil Khalil Haqqani přibližně 160 bojovníků 160 v provincii Lógar, Afghánistán, a zajišťoval jim zásoby a je jednou z osob, které jsou odpovědné za zadržování nepřátelských rukojmích, které zajal Taliban a síť Haqqani. Khalil Haqqani přijímá rozkazy pro operace Talibanu od Sirajuddina Haqqaniho (TI.H.144.07), svého synovce.

 

Khalil Haqqani rovněž působil jménem Al-Kajdy (QE.A.4.01) a byl napojen na její vojenské operace. V roce 2002 Khalil Haqqani poskytl muže k posílení prvků Al-Kajdy v provincii Paktíja, Afghánistán.

50)

Mohammad Moslim Haqqani (také znám jako Moslim Haqqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Baghlán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

51)

Mohammad Salim Haqqani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: z provincie Laghmán. Datum určení OSN:31.1.2001.

52)

Nasiruddin Haqqani (také znám jako a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1970-1973. Místo narození: Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Napojený na síť Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Datum určení OSN:20.7.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Síť Haqqani je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Je jedním z hlavních původců povstaleckých činností v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani je složeno ze tří nejstarších synů Jalaluddina Haqqaniho (TI.H.40.01); Nasiruddin Haqqani je jedním z nich.

 

Nasiruddin Haqqani působí jako zástupce sítě Haqqani a velkou část svého času tráví získáváním finančních prostředků. V roce 2004 navštívil Haqqani Saudskou arábii spolu s osobou napojenou na Taliban, aby pro Taliban získal finanční prostředky. V roce 2004 rovněž poskytl ozbrojencům v Afghánistánu finanční prostředky za účelem narušení prezidentských voleb v Afghánistánu. Minimálně v rozmezí let 2005 až 2008 shromažďoval Nasiruddin Haqqani finanční prostředky ve prospěch sítě Haqqani prostřednictvím řady návštěv cizích zemí, včetně pravidelných cest do Spojených arabských emirátů, ke kterým došlo v roce 2007, a prostřednictvím cest, jejichž účelem bylo získávání finančních prostředků, do jiných zemí Zálivu v roce 2008. Od poloviny roku 2007 disponuje Haqqani údajně třemi hlavními zdroji pro financování: dary z oblasti Zálivu, obchodování s drogami a platby od Al-Kajdy (QE.A.4.01). Na sklonku roku 2009 obdržel Nasiruddin Haqqani několik stovek tisíc dolarů od osob napojených na Al-Kajdu z Arabského poloostrova k financování činností sítě Haqqani.

53)

Sayyed Mohammed Haqqani (také znám jako Sayyed Mohammad Haqqani).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pákistánu, b) předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Sayyed Mohammed Haqqani je spojencem Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) a dlouhodobě podporuje Mullaha Mohammeda Omara (TI.O.4.01). Ve funkci ředitele pro správní záležitosti za vlády Talibanu obstarával afghánské průkazy totožnosti pro cizince napojené na Al-Kajdu, kteří bojovali v Afghánistánu, a získával od nich značné finanční prostředky.

 

Sayyed Mohammed Haqqani se několikrát v letech 2003 a 2004 setkal s Aimanem Muhammedem Rabi al-Zawahirim (QI.A.6.01) a Farhadem, který byl tajemníkem Mohammeda Omara. Otevřel knihkupectví na bazaru v Qissa Khwani, Pešavár, Pákistán, které je zapojeno do financování Talibanu. V březnu 2009 stále aktivně působil jako velitel povstaleckých skupin Talibanu.

54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Důvod zařazení na seznam: Na’ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a) čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán. Datum narození: přibližně 1977/1978. Místo narození: a) Danda, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, b) obec Srana, okres Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, c) okres Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, d) provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od roku 2004 významný velitel operací v oblastech na východě a na jihu Afghánistánu, b) syn Jallaloudina Haqaniho, c) přísluší k části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:13.9.2007.

55)

Abdul Hai Hazem.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 0001203. Datum určení OSN:25.1.2001.

56)

Hidayatullah (také znám jako Abu Turab).

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:8.3.2001.

57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (také znám jako Hottak Sahib).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (také znám jako Najibullah Haqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) pochází z východního Afghánistánu, b) v květnu 2007 člen Rady Talibanu v provincii Kúnar, Afghánistán, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala. Datum určení OSN:23.2.2001.

59)

Gul Agha Ishakzai (také znám jako a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: Band-e-Timor, Kandahár, Afghánistán. Další informace: je členem nově zřízené rady Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámské daně) v pákistánské provincii Balúčistán. Datum určení OSN:20.7.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Gul Agha Ishakzai vede finanční komisi Talibanu a zasedá v nedávno vytvořené radě Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámská daň) z provincie Balúčistán, Pákistán. Rovněž vybírá finanční prostředky za účelem provádění sebevražedných útoků v Kandaháru, Afghánistán, a podílel se na poskytování finančních prostředků bojovníkům Talibanu a jejich rodinám.

 

Jakožto dávný přítel vedoucího představitele Talibanu Mullaha Mohammada Omara (TI.O.4.01) působil Gul Agha Ishakzai jakožto hlavní osoba odpovědná za financování a byl jedním z jeho nejbližších poradců. Po určité období se nikdo nemohl setkat s Mullahem Omarem bez jeho souhlasu. Za vlády Talibanu pobýval s Omarem v prezidentském paláci.

 

V prosinci roku 2005 Gul Agha Ishakzai zprostředkovával přepravu osob a materiálu do výcvikových táborů Talibanu, na sklonku roku 2006 navštívil zahraničí za účelem získávání zbraňových součástek.

60)

Noor Jalal (také znám jako Nur Jalal).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: (náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: provincie Kúnar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

61)

Qudratullah Jamal (také znám jako Haji Sahib).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro informace za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Gardez, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001.

62)

Saleh Mohammad Kakar (také znám jako Saleh Mohammad).

Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: vesnice Nulgha, oblast Panjwai, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: vlastnil prodejnu automobilů v Kandaharu, Afghánistán. Datum určení OSN4.11.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Saleh Mohammad Kakar je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, který poskytuje Talibanu logistickou podporu a financování. Před zadržením afghánskými orgány provozoval Saleh Mohammad Kakar laboratoře na výrobu heroinu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár, které byly pod ochranou Talibanu. Kakar byl v kontaktu s čelnými představiteli Talibanu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Talibanu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb ve prospěch Talibanu od obchodníků s drogami. Kakar byl prodejcem automobilů v Kandaháru a poskytoval Talibanu vozidla, která byla použita k sebevražedným útokům.

63)

Rahamatullah Kakazada (také znám jako a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7.1.1999). Další informace: v květnu 2007 guvernér Talibanu v provincii Ghazní, Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001.

64)

Abdul Rauf Khadem.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náčelník ústředního armádního sboru za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: Orúzgán/Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

65)

Khairullah Khairkhwah (také znám jako Mullah Khairullah Khairkhwah).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Herát (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) mluvčí talibánské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, d) ministr vnitra za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: od června 2007 ve vazbě. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr vnitra za vlády Talibanu, b) velitel kábulské policie za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Chaman, Kvéta, Pákistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001.

67)

Jan Mohmmad Madani.

Titul: Důvod zařazení na seznam: chargé d’affaires, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

68)

Zia-ur-Rahman Madani (také znám jako a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Lógar (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: Taliqan, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) podílí se na pašování drog, b) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, Afghánistán, c) odpovědný za provincii Nangarhár. Datum určení OSN:23.2.2001.

69)

Abdul Latif Mansur (také znám jako Abdul Latif Mansoor).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: od května 2007 členy rady Talibanu Miram Shah. Datum určení OSN:31.1.2001.

70)

Mohammadullah Mati.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr veřejných prací za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

71)

Matiullah;

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel, Kabul Custom House za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro školství, generální konzulát Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1970. Místo narození: Kunduz, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4.11.2000). Další informace: údajně zemřel v roce 2007. Datum určení OSN:25.1.2001.

73)

Fazl Mohammad Mazloom (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):23.2.2001. Datum určení OSN:23.2.2001.

74)

Nazar Mohammad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kundúz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

75)

Mohammad Homayoon.

Titul: Eng. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

76)

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Chóst (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1948. Místo narození: provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (také znám jako A. Kabir).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) druhý náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: kmen Zardran, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: podílí se na teroristických aktivitách ve východním Afghánistánu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001.

78)

Mohammad Rasul.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Nímróz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

79)

Mohammad Wali.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ve své funkci na ministerstvu pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu Mohammad Wali často používal mučení a jiné prostředky k zastrašování obyvatel. Mohammad Wali po pádu talibanského režimu působí nadále v Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán.

80)

Mohammad Yaqoub.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí BIA za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

81)

Amir Khan Motaqi (take znám jako Amir Khan Muttaqi).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr školství za vlády Talibanu, b) představitel Talibanu na rozhovorech pod záštitou OSN za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

82)

Abdulhai Motmaen.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ředitel, oddělení informací a kultury, Kandahár, Afghánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

84)

Najibullah Muhammad Juma (také znám jako Najib Ullah).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu v Péšaváru, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: 00737 (afghánský cestovní pas vydaný dne 20.10.1996). Datum určení OSN:25.1.2001.

85)

Mohammad Naim (také znám jako Mullah Naeem).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

86)

Nik Mohammad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

87)

Hamdullah Nomani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

88)

Mohammad Aleem Noorani.

Titul: mufti. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

89)

Nurullah Nuri.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Šahdžou, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

90)

Abdul Manan Nyazi (také znám jako a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi c) Barvaly, d) Barvalai).

Titul: mulah. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Paštún Zarghún, provincie Herát, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: člen Talibanu odpovědný za provincii Herát. Údajně se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

91)

Mohammed Omar.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vůdce věřících (Amir ul-Mumineen), Afghánistán Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Orúzgán, vesnice Adehravúd. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

92)

Abdul Jabbar Omari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Baghlán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

93)

Mohammad Ibrahim Omari.

Titul: alhaj. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: údolí Zadran, provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (také znám jako Noor ud Din Turabi).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) oblast Chora, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (také znám jako a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra školství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Darzab, oblast Faryab, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za severní Afghánistán, b) podílí se na pašování drog. Datum určení OSN:23.2.2001.

96)

Abdul Ghafar Qurishi (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, velvyslanectví Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

97)

Yar Mohammad Rahimi.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Pandžvájí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

98)

Mohammad Hasan Rahmani.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kandahár (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Pandžvájí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

99)

Habibullah Reshad.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení vyšetřování za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

100)

Abdulhai Salek.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Orúzgán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel. Datum určení OSN:23.2.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):23.2.2001.

101)

Sanani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vůdce Dar-ul-Efta za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1923. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

102)

Noor Mohammad Saqib.

Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Bagrami, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

103)

Ehsanullah Sarfida.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

104)

Saduddin Sayyed (také znám jako a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Titul: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu, b) primátor města Kábulu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Chaman, Pákistán. Datum určení OSN:25.1.2001.

105)

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník za vlády Talibanu. Datum narození: 1974. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2.2.1997). Datum určení OSN:25.1.2001.

106)

Abdul Wahed Shafiq.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kábul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

107)

Said Ahmed Shahidkhel.

Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra školství (za vlády Talibánu), b) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu. Datum určení OSN:23.2.2001.

108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (také znám jako a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr civilního letectví a dopravy za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) Kalanko Joftian, oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) repatriován do Afghánistánu v září 2006, b) člen vedení Talibanu, c) podílí se na pašování drog, d) od května 2007 aktivní v provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka, Afghánistán. V květnu 2007 talibanský guvernér Kandaháru. Datum určení OSN:25.1.2001.

109)

Shamsudin.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Wardak (Maidan, Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Kešim, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

110)

Mohammad Sharif.

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra vnitra za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (také znám jako a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Surobi, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):23.2.2001.

112)

Abdul Ghafar Shinwari.

Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození:29.3.1965. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000763 (vydaný dne 9.1.1997). Datum určení OSN:25.1.2001.

113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

115)

Taha.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Paktíja (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

116)

Tahis.

Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

117)

Abdul Raqib Takhari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

118)

Walijan.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Džúzdžán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: Kvéta, Pákistán.

119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (také znám jako Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titul: a) maulavi, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1962. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30.6.1998). Další informace: v říjnu 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

120)

Abdul-Haq Wasiq (také znám jako Abdul-Haq Wasseq).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:31.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul-Haq Wassiq je spojencem Gulbuddina Hekmatyara (QI.H.88.03). Za vlády Talibanu zastával postupně funkce místního velitele v provinciích Nimroz a Kandahár. Poté se stal náměstkem generálního ředitele rozvědky, podléhal přímému velení Quari Ahmadullaha (TI.A.81.01). V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky Al-Kajdy a jejich výcvikové tábory v Afghánistánu. Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Talibanu v jižním Afghánistánu.

121)

Mohammad Jawad Waziri.

Důvod zařazení na seznam: odbor OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

122)

Abdul Rahman Zahed (také znám jako Abdul Rehman Zahid).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: mezi 1963 a 1968. Místo narození: provincie Lógar, oblast Charvár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

123)

Mohammad Zahid.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000). Datum určení OSN:25.1.2001.


PŘÍLOHA II

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH A ADRESA PRO OZNÁMENÍ EVROPSKÉ KOMISI

(Doplní členské státy)

A)

Příslušné orgány v každém členském státě:

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B)

Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

Evropská komise

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 22955585


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/23


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 754/2011

ze dne 1. srpna 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou Bin Ládinem, sítí Al-kajdá a Talibanem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/487/SZBP ze dne 1. srpna 2011, kterým se mění se mění společný postoj 2011/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny (1), přijaté v souladu s hlavou V kapitolou 2 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 27. května 2002 přijala společný postoj 2002/402/CFSP (2) a nařízení (ES) č. 881/2002 (3).

(2)

Dne 17. června 2011 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů rezoluci 1989 (2011) o hrozbách mezinárodnímu míru a bezpečnosti způsobených terorismem.

(3)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/487/SZBP.

(4)

Nařízení (ES) č. 881/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

2)

V čl. 1 bodě 5 se zrušují slova „a Talibanu“.

3)

V čl. 2 odst. 3 se slova „s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem“ nahrazují slovy „se sítí Al-Kajdá“.

Článek 2

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Viz strana 73 tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha i nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto: v oddílu „Fyzické osoby“ se zrušují tyto záznamy:

1.

„Abdul Baqi. Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: a) guvernér provincií KhostKhost a Paktika za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu, c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: město Jalalabad, provincie Nangarhar Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

2.

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titul: a) generál, b) maulavi. Funkce: vojenský atašé na „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další údaje: v únoru 2006 repatriován do Afghánistánu.“

3.

„Abdul Ghafoor. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Kunar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

4.

„Amir Abdullah. (alias Amir Abdullah Sahib). Adresa: Karáčí, Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: provincie Paktika, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 20. 7. 2010.“

5.

„Abdul Manan. Titul: a) Mr, b) maulavi. Funkce: obchodní atašé „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská.“

6.

„Abdul Razaq. Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ministr obchodu (za vlády Talibánu), b) zadržen v roce 2003 v provincii Kandahár v Afghánistánu.“

7.

„Abdul Wahab. Titul: maulavi. Funkce: chargé d’affaires Talibanu v Rijádu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Farjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

8.

„Abdul Rahman Agha. Titul: maulavi. Funkce: nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

9.

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (také znám jako a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titul: mulla. Funkce: ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31. 1. 2001.“

10.

„Janan Agha. Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Farjáb (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: centrální provincie Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

11.

„Sayed Mohammad Azim Agha (také znám jako a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titul: maulavi. Funkce: zaměstnanec oddělení pasů a víz za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

12.

„Sayyed Ghiassouddine Agha (také znám jako a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Titul: maulavi. Funkce: a) ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr školství za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: provincie Farjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Farjáb, Afghánistán, b) podílí se na pašování drog.“

13.

„Mohammad Ahmadi. Titul: a) mulla, b) hadži. Funkce: guvernér banky Da Afghanistan Bank za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

14.

„Mohammad Shafiq Ahmadi. Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Samangán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

15.

Ahmadullah. Ahmadullah (také znám jako Ahmadulla). Titul: qari. Funkce: ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v prosinci 2001 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

16.

„Abdul Bari Akhund (také znám jako Haji Mullah Sahib). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: guvernér provincie Helmand za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: provincie Helmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od května 2007 člen sedmičlenného výboru vedení Talibanu v Kandaháru, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

17.

„Ahmed Jan Akhund. Titul: maulavi. Funkce: ministr pro vodní hospodářství a energetiku za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

18.

„Attiqullah Akhund. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Shawali Kott, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

19.

„Hamidullah Akhund. Titul: mulla. Funkce: ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

20.

„Mohammad Hassan Akhund. Titul: a) mulla, b) hadži. Funkce: a) první náměstek, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) ministr zahraničních věcí před Wakilem Ahmadem Mutawakilem za vlády Talibanu, c) guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) z frakce Malwhavi Khaalis, jedné ze sedmi frakcí džihádu proti sovětům, b) absolvent madrrassy v Queta v Pákistánu, c) blízký spolupracovník Mully Omara.“

21.

„Mohammad Abbas Akhund. Titul: mulla. Funkce: ministr zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

22.

„Mohammad Essa Akhund. Titul: a) alhaj, b) mulla. Funkce: ministr pro vodní hospodářství, hygienu a energetiku za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

23.

„Ubaidullah Akhund. (také znám jako a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titul: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Funkce: ministr obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) jeden ze zástupců Mully Omara, b) člen vedení Talibanu, který má na starosti vojenské operace.“

24.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. (také znám jako a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: guvernér provincie Zábol (Afgánistán) za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: na počátku roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Oruzgán, Afghánistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.

25.

„Mohammad Sediq Akhundzada. Funkce: náměstek ministra pro mučeníky a repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

26.

„Mohammad Eshaq Akhunzada. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Laghmán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

27.

Agha Jan Alizai (také znám jako a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha). Titul: Haji. Datum narození: a) 15. 10. 1963, b) 14. 2. 1973, c) 1967, d) zhruba 1957. Místo narození: a) Hitemchai Village, provincie Helmand, Afghánistán, b) Kandahar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4. 11. 2010.

28.

Allahdad (také znám jako Akhund). Titul: maulavi. Funkce: ministr stavebnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

29.

„Aminullah Amin. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Saripul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

30.

„Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titul: a) alhaj, b) maulavi. Funkce: vedoucí afghánské obchodní agentury v Péšaváru, Pákistán, za vlády Talibanu. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: SE 011252 (afghánský cestovní pas).“

31.

„Muhammad Taher Anwari (také znám jako a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titul: mulla. Funkce: ředitel pro správní záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

32.

„Arefullah Aref. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

33.

„Sayed Esmatullah Asem (také znám jako Esmatullah Asem). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu, b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od května 2007 člen vedení Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) člen Rady Talibanu v Pešáváru.“

34.

„Sayed Allamuddin Atheer (také znám jako Sayed Allamuddin Athear). Funkce: druhý tajemník, „generální konzulát“ Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 15. 2. 1955. Místo narození: Badakhshan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: D 000994 (afghánský cestovní pas). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

35.

Atiqullah. Titul: a) hadži, b) mulla. Funkce: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

36.

Azizirahman. Titul: Mr. Funkce: třetí náměstek „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská.“

37.

„Abdul Ghani Baradar (také znám jako Mullah Baradar Akhund). Titul: mulla. Funkce: náměstek ministra obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: vesnice Weetmak, oblast Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) příslušník kmene Popalzai, b) vysoce postavený vojenský velitel Talibanu a od května 2007 člen talibanské „Kvétské Rady“ (Quetta Council), c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

38.

„Mohammad Daud. Funkce: správní atašé „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1956. Místo narození: Kábul, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 00732.“

39.

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (také znám jako Arsala Rahmani). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1941. Místo narození: vesnice Khaleqdad, oblast Urgon, provincie Paktika, Afghánistán. Národní identifikační číslo: 106517. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) člen horní komory (Mashrano Jerga) afghánského parlamentu, b) od května 2007 předseda vzdělávacího a náboženského výboru horní komory.“

40.

„Shahabuddin Delawar. Titul: maulavi. Funkce: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: 1957. Místo narození: provincie Logar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

41.

Dost Mohammad (také znám jako Doost Mohammad). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: guvernér provincie Ghazni za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od května 2007 jeden z vojenských velitelů Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

42.

„Mohammad Azam Elmi. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: údajně zemřel v roce 2005.“

43.

Faiz. Titul: Maulavi. Funkce: vedoucí oddělení informací, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1969. Místo narození: provincie Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

44.

„Habibullah Fawzi (také znám jako a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Titul: qazi. Funkce: a) druhý tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán, b) první tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán, c) „velvyslanec“ se zvláštním portfoliem, d) vedoucí odboru OSN na ministerstvu zahraničních věcí za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1961. Místo narození: vesnice Atal, oblast Ander, Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: a) D 010678 (afghánský cestovní pas vydaný dne 19. 12. 1993), b) OR 733375 (afghánský cestovní pas vydaný dne 28. 6. 2005, platí do roku 2010). Další informace: otec se jmenuje Mohammad Mangal. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

45.

„Rustum Hanafi Habibullah (také znám jako Rostam Nuristani). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Nuristan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: od května 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Nuristan, Afghánistán.“

46.

„Gul Ahmad Hakimi. Titul: maulavi. Funkce: obchodní atašé, „generální konzulát“ Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská.“

47.

„Abdullah Hamad. Titul: maulavi. Funkce: generální konzul, „generální konzulát“ Talibanu v Kvétě, Pákistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Helma, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 00857 (vydaný dne 20. 11. 1997).“

48.

Hamdullah. Titul: maulavi. Funkce: vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

49.

„Zabihullah Hamidi; Funkce: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

50.

„Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). (také znám jako Qari Din Mohammad). Titul: qari. Funkce: a) ministr plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1955. Místo narození: provincie Badakhshan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

51.

„Sayeedur Rahman Haqani (také znám jako Sayed Urrahman). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu, b) náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1952. Místo narození: provincie Kunar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: z provincie Laghmán, Afghánistán.“

52.

„Abdul Jalil Haqqani (také znám jako Nazar Jan). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghandaab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, b) od května 2007 člen vedení Talibanu, c) člen finančního výboru Rady Talibanu.“

53.

„Badruddin Haqqani (také znám jako Atiqullah). Adresa: Miram Shah, Pákistán. Datum narození: přibližně 1975–79. Další informace: operační velitel sítě Haqqani a člen šúry Talibanu v Miram Shah, b) napomáhal při vedení útoků proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu, c) syn Jalaluddina Haqqaniho, bratr Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b).“

54.

„Ezatullah Haqqani. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

55.

„Jalaluddin Haqqani (také znám jako a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani). Titul: maulavi. Funkce: ministr pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1942. Místo narození: provincie Chóst, oblast Zadran, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) otec Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) přestože v červnu 2007 údajně zemřel, od května 2008 existují zprávy, že doposud žije. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31. 1. 2001.“

56.

„Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titul: hadži. Adresa: a) Péšavár, Pákistán; b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, c) vesnice Kayla blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu; d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghánistán. Datum narození: a) 1. 1. 1966, b) mezi roky 1958 a 1964. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) Vysoký představitel sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. b) Dříve cestoval do Dubaje, Spojených arabských emirátů a získával zde finanční prostředky. c) Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 2. 2011.“

57.

„Mohammad Moslim Haqqani (také znám jako Moslim Haqqani). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Baghlan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

58.

„Mohammad Salim Haqqani. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: z provincie Laghman.“

59.

„Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1970-1973. Místo narození: Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: Napojený na síť Haqqani, která působí ze severního Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 20. 7. 2010.“

60.

„Sayyed Mohammed Haqqani (také znám jako Sayyed Mohammed Haqqani). Titul: mulla. Funkce: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pákistánu, b) předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

61.

„Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Funkce: Na’ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a) čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán. Datum narození: přibližně 1977/1978. Místo narození: a) Danda, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán, b) obec Srana, okres Garda Saray, provincie Paktia, Afghánistán, c) okres Neka, provincie Paktika, Afghánistán, d) provincie Khost, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od roku 2004 významný velitel operací v oblastech na východě a na jihu Afghánistánu; b) syn Jallaloudina Haqaniho; c) přísluší k části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktia, Afghánistán; d) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

62.

„Abdul Hai Hazem. Hodnost: maulavi. Funkce: první tajemník, „generálního konzulátu“ Talibanu v Kvétě, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 0001203.“

63.

Hidayatullah (také znám jako Abu Turab). Funkce: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

64.

„Abdul Rahman Ahmad Hottak (také znám jako Hottak Sahib). Titul: maulavi. Funkce: (náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za kulturu) za vlády Talibanu). Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

65.

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (také znám jako Najibullah Haqani). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) pochází z východního Afghánistánu, b) od května 2007 člen „Rady“ Talibanu v provincii Kunar, Afghánistán, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala.“

66.

„Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: Band-e-Timor, Kandahár, Afghánistán. Další informace: je členem nově zřízené rady Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámské daně) v pákistánské provincii Balučistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 20. 7. 2010.“

67.

„Noor Jalal (také znám jako Nur Jalal). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: provincie Kunar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

68.

„Qudratullah Jamal (také znám jako Haji Sahib). Titul: maulavi. Funkce: ministr pro informace za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Gardez, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

69.

„Saleh Mohammad Kakar (také znám jako Saleh Mohammad). Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: Vlastnil prodejnu automobilů v Kandaharu, Afghánistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4. 11. 2010.“

70.

„Rahamatullah Kakazada (také znám jako a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: generální konzul, „generální konzulát“ Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7. 1. 1999). Další údaje: od května 2007 „guvernér“ Talibanu v provincii Ghanzi, Afghánistán.“

71.

„Abdul Rauf Khadem Titul: mulla. Funkce: náčelník ústředního armádního sboru za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: Oruzgán/Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

72.

„Khairullah Khairkhwah (také znám jako Mullah Khairullah Khairkhwah). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: a) guvernér provincie Herát (Afgánistán) za vlády Talibanu, b) mluvčí talibánské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, d) ministr vnitra za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v červnu 2007 ve vazbě. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

73.

„Shamsullah Kmalzada (také znám jako Shamsalah Kmalzada). Pohlaví: mužské. Funkce: druhý tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

74.

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titul: mulla. Funkce: a) ministr vnitra za vlády Talibanu, b) velitel kábulské policie za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Chaman, Kvéta, Pákistán. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

75.

„Jan Mohmmad Madani. Titul: Mr. Funkce: chargé d’affaires, „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská.“

76.

„Zia-ur-Rahman Madani (také znám jako a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Lógar (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: Taliqan, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) podílí se na pašování drog, b) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, Afghánistán, b) odpovědný za provincii Nangarhár.“

77.

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor) (také znám jako Abdul Latif Mansoor). Titul: maulavi. Funkce: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: od května 2007 členy rady Talibanu „Miram Shah“.“

78.

„Mohammadullah Mati. Titul: maulavi. Funkce: ministr veřejných prací za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

79.

Matiullah. Titul: mulla. Funkce: ředitel, Kabul Custom House za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

80.

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titul: maulavi. Funkce: atašé pro školství, „generální konzulát“ Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1970. Místo narození: Kunduz, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4. 11. 2000). Další údaje: údajně zemřel v roce 2007.“

81.

„Fazl Mohammad Mazloom (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titul: mulla. Funkce: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 2. 2001.“

82.

„Nazar Mohammad. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Kundúz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

83.

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (také znám jako Ramatullah Wahidyar). Funkce: náměstek ministra pro mučeníky a repatriaci za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1957. Místo narození: vesnice Kotakhel, oblast Zormat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Národní identifikační číslo: 110675.“

84.

„Mohammad Homayoon. Titul: Eng. Funkce: náměstek ministra pro vodní hospodářství a energetiku za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

85.

„Mohammad Shafiq Mohammadi. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Chóst (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1948. Místo narození: provincie Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

86.

„Abdul Kabir Mohammad Jan (také znám jako A. Kabir). Titul: maulavi. Funkce: a) druhý náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: kmen Zardran, provincie Paktja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: podílí se na teroristických aktivitách ve východním Afghánistánu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.“

87.

„Mohammad Rasul. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Nímróz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

88.

„Mohammad Wali. Titul: maulavi. Funkce: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

89.

„Mohammad Yaqoub. Titul: maulavi. Funkce: vedoucí BIA za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

90.

„Amir Khan Motaqi (také znám jako Amir Khan Muttaqi). Titul: mulla. Funkce: a) ministr školství za vlády Talibanu, b) zástupce Talibanu při jednáních vedených OSN za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

91.

„Abdulhai Motmaen. Titul: maulavi. Funkce: ředitel, oddělení informací a kultury, Kandahár, Afghánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

92.

„Rafiullah Muazen. Titul: maulavi. Funkce: místopředseda Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1943. Místo narození: provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

93.

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titul: a) mulla, b) hadži. Funkce: náměstek ministra spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

94.

Najibullah Muhammad Juma (znám také jako Najib Ullah). Hodnost: maulavi. Funkce: generální konzul generálního konzulátu Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: 00737 (afghánský pas vydaný dne 20.10.1996).

95.

„Mohammad Husayn Mustas’id (také znám jako a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titul: mulla. Funkce: vedoucí akademie věd za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 2. 2001.“

96.

„Mohammad Naim (také znám jako Mullah Naeem). Titul: mulla. Funkce: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

97.

Nik Mohammad. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

98.

„Hamdullah Nomani. Titul: maulavi. Funkce: vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

99.

„Mohammad Aleem Noorani. Titul: muftí. Funkce: první tajemník, „generální konzulát“ Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská.“

100.

„Nurullah Nuri. Titul: maulavi. Funkce: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Shahjoe, provincie Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

101.

„Abdul Manan Nyazi (také znám jako a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi c) Barvaly, d) Barvalai). Titul: mulah. Funkce: guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Pashtoon Zarghoon, provincie Herat, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: člen Talibanu odpovědný za provincii Herat. Údajně se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

102.

„Mohammed Omar. Titul: mulla. Funkce: vůdce věřících („Amir ul-Mumineen“), Afghánistán. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Oruzgán, vesnice Adehrawood. Státní příslušnost: afghánská.‘

103.

„Abdul Jabbar Omari. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Baghlán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

104.

„Mohammad Ibrahim Omari. Titul: alhaj. Funkce: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: údolí Zadran, provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

105.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (také znám jako Noor ud Din Turabi). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: ministr spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) oblast Chora, provincie Uruzgan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.

106.

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (také znám jako a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: náměstek ministra školství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Darzab, provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za severní Afghánistán, b) podílí se na pašování drog.“

107.

„Abdul Ghafar Qurishi (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi). Titul: maulavi. Funkce: atašé pro repatriaci, „velvyslanectví“ Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská.“

108.

„Mohammad Rabbani. Titul: Mulla. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) předseda Řídící rady (za vlády Talibánu), b) předseda Rady ministrů (za vlády Talibánu), c) údajně zemřel v dubnu 2001.“

109.

„Yar Mohammad Rahimi. Titul: mulla. Funkce: ministr spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Panjwaee, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

110.

„Mohammad Hasan Rahmani. Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Kandahár (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Panjwaee, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

111.

„Habibullah Reshad. Titul: mulla. Funkce: vedoucí oddělení vyšetřování za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

112.

„Abdulhai Salek. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Oruzgán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 2. 2001.“

113.

Sanani. Titul: maulavi. Funkce: vůdce Dar-ul-Efta za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1923. Místo narození: provincie Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

114.

„Noor Mohammad Saqib. Funkce: nejvyšší soudce Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Bagrami, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

115.

„Qalamudin Sar Andaz (také znám jako Qalamuddin). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra pro hadžu za vlády Talibanu, b) předseda olympijského výboru za vlády Talibanu. Adresa: oblast Baraki Barak, provincie Logar, Afghánistán. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Baraki Barak, provincie Logar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: v červenci 2003 zadržován v Kábulu v Afghánistánu. V roce 2005 propuštěn.“

116.

„Ehsanullah Sarfida. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

117.

„Saduddin Sayyed (také znám jako a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titul: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Funkce: a) náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu, b) starosta města Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Chaman, Pákistán.“

118.

„Qari Abdul Wali Seddiqi. Funkce: třetí tajemník za vlády Talibanu. Datum narození: 1974. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2. 2. 1997).“

119.

„Abdul Wahed Shafiq. Titul: maulavi. Funkce: viceguvernér provincie Kábul (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

120.

„Mohammad Sohail Shaheen. Funkce: druhý tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu. Státní příslušnost: afghánská.“

121.

„Said Ahmed Shahidkhel. Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra školství (za vlády Talibánu), b) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu.“

122.

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (také znám jako a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: ministr civilního letectví a dopravy za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) Kalanko Joftian, oblast Zurmat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) repatriován do Afghánistánu v září 2006, b) člen vedení Talibanu, c) podílí se na pašování drog, d) od května 2007 aktivní v provinciích Chóst, Paktia a Paktika; od května 2007 talibanský „guvernér“ Kandaháru.“

123.

Shamsudin. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Vardak (Maidan), Afgánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Keshim, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

124.

„Mohammad Sharif. Funkce: náměstek ministra vnitra za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

125.

„Shams Ur-Rahman Sher Alam (také znám jako a) Shamsurrahman, b) Shams-u- Rahman). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Suroobi, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 2. 2001.“

126.

„Abdul Ghafar Shinwari. Titul: hadži. Funkce: třetí tajemník „generálního konzulátu“ Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 29. 3. 1965. Místo narození: Kandahár, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 000763 (vydaný dne 9. 1. 1997).“

127.

„Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funkce: třetí tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu. Státní příslušnost: afghánská.“

128.

„Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Funkce: náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

129.

Taha. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Paktíja (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

130.

Tahis. Titul: hadži. Funkce: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

131.

„Abdul Raqib Takhari. Titul: maulavi. Funkce: ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

132.

Walijan. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Jawzjan (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: Kvéta, Pákistán.“

133.

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (také znám jako Nazirullah Aanafi Waliullah). Titul: a) maulavi, b) hadží. Funkce: obchodní atašé na „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1962. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30. 6. 1998). Další informace: v říjnu 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“

134.

„Abdul-Haq Wasiq (také znám jako Abdul-Haq Wasseq). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: centrální provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31. 1. 2001.“

135.

„Mohammad Jawad Waziri. Funkce: oddělení OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.“

136.

„Abdul Rahman Zahed (také znám jako Abdul Rehman Zahid). Titul: mulla. Funkce: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: provincie Logar, oblast Kharwar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“

137.

„Mohammad Zahid. Titul: mullah. Funkce: třetí tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Logar, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 001206 (vydaný dne 17. 7. 2000).“

138.

„Rahimullah Zurmati Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za publikování) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.“


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 755/2011

ze dne 1. srpna 2011,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 442/2011.

(2)

S ohledem na závažnost situace v Sýrii a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/488/SZBP ze dne 1. srpna 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (2), by měly být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 zařazeny další osoby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Viz strana 74 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Osoby podle článku 1

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje (datum narození, místo narození…)

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mohammad Mufleh

 

Velitel syrské vojenské rozvědky ve městě Hamá, podílí se na represích vůči demonstrantům.

1.8.2011

2.

Generálmajor Tawfiq Younes

 

Velitel oddělení vnitřní bezpečnosti generálního ředitelství zpravodajské služby, podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (také znám jako Abu Rami)

Narozen v Latákii, Sýrie, 19.10.1932

Blízký spolupracovník Bašára al-Asada a Mahera al-Asada a jejich strýc z matčiny strany. Obchodní partner a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufových.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Narozen v Latákii

Osoba spojená s Maherem al-Asadem v rámci milicí šabíha. Přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí šabíha.

1.8.2011

5.

Generál Ali Habib Mahmoud

Narozen v Tartous, 1939. Dne 3. června 2009 jmenován ministrem obrany.

Ministr obrany. Odpovědný za provádění operací syrských ozbrojených sil podílejících se na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu

1.8.2011


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 756/2011

ze dne 27. července 2011

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Produkt skládající se z (v % hmotnostních)

čerstvých ryb (v kusech) druhu Mullus

64

čerstvých krevet

10

čerstvé zeleniny

26

podávaný na špejli.

1604 19 98

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 ke kapitole 16 a na znění kódů KN 1604, 1604 19 a 1604 19 98.

Přidání zeleniny k (čerstvému) rybímu masu / krevetám podávaným na špejli se považuje za přípravu. Proto je zařazení do kapitoly 3 vyloučeno, protože produkt se připravuje postupem, který není v této kapitole stanoven (viz vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 3, Obecné, pátý odstavec).

Tento výrobek je proto zařazen do čísla 1604 jako přípravek z ryb kódu KN 1604 19 98.


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 757/2011

ze dne 27. července 2011

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Obuv nezakrývající kotník, u níž se nedá určit, zda jde o obuv pro muže nebo pro ženy, s vložkami delšími než 24 cm.

Zevní podešev je vyrobena z gumy a mezipodešev z polymerů s nízkou hustotou.

Svrchní materiál se skládá z kusů látky, kůže a plastů.

Celý povrch svrchní části pokrývá šedá textilie s výjimkou části s textilií bílou (plst) [2 (1)] na patě obuvi (viz fotografii č. 655 B).

Tento bílý textilní materiál je překryt několika částmi šedé kůže. Zakrývá jej zejména jeden kus na patě [C (1)], a částečně dva kusy podél obou stran boty [D (1)], jakož i dva kusy ohnuté kolem nártu [B (1)] (viz fotografii č. 655 C).

Na zadní straně paty je tento bílý textilní materiál překryt částí černého nepropustného textilního materiálu a kouskem tmavošedého plastu [b (1)] přišitého na povrchu (viz fotografii č. 655 C). Černá textilie je viditelná malými otvory v plastové části.

Uvedené šedé textilní materiály jsou navzájem sešité a připevněné k podešvi. Na jedné straně boty jsou dvě části šedé textilie spojeny klikatým stehem doplněným sedlovým stehem na obou stranách klikatého stehu (viz fotografii č. 655 D). Stejný sedlový steh je použit k upevnění pruhu textilie pod dvě části textilie za účelem zpevnění celé této části boty.

Na přední straně boty zakrývá šedý textilní materiál část šedého plastu vespodu [a (1)].

Na obou stranách boty jsou k textilnímu materiálu připevněny části šedé kůže [A (1)] a na povrch koženého/šedého textilního materiálu byly přidány čtyři svislé pásky textilie [1 (1)] (viz fotografie č. 655 A a č. 655 D). Kromě toho je na textilním materiálu na patě obuvi připevněn pásek textilie, který tvoří poutko.

(obuv pro cvičení)

(Viz fotografie č. 655 A, 655 B, 655 C a 655 D) (2)

6404 11 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 4 a) a b) ke kapitole 64 kombinované nomenklatury, na doplňkové poznámce 1 ke kapitole 64 a na znění kódů KN 6404 a 6404 11 00.

Při identifikaci základního materiálu svrchní části ve smyslu poznámky 4 písm. a) ke kapitole 64 se nebrala v úvahu šedá část plastu zakrývající přední stranu boty [a (1)], neboť se jedná o ochranu prstů posílením spodního šedého textilního materiálu.

Stejně tak se neberou v úvahu čtyři svislé pásky textilie [1 (1)] na obou stranách obuvi, neboť slouží k zesílení stran, ani textilní poutko na patě boty, protože se jedná o doplněk sloužící jako pomoc při jejím obouvání.

Neberou se v úvahu ani části šedé kůže připevněné k šedému textilnímu materiálu na obou stranách obuvi [A (1)], neboť rovněž slouží ke zpevnění stran obuvi.

Bílý textilní materiál [2 (1)] rovněž nelze považovat za základní materiál svrchní části, protože ani zčásti netvoří vnější povrch obuvi (viz vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kapitole 64, obecné, odst. 1 písm. a) první věta druhého odstavce).

Části šedé kůže [B, C, D (1)], které z velké části nebo částečně zakrývají bílý textilní materiál [2 (1)] (viz fotografie č. 655 B a č. 655 C), však představují základní materiál svrchní části, neboť jejich povrch tvoří částečně nebo zcela vnější povrch a nejsou ani doplňky, ani výztuhami.

Černý nepropustný textilní materiál pod tmavošedým plastem na patě obuvi [b (1)] nepředstavuje základní materiál svrchní části, neboť se jedná pouze o vložku, která brání proniknutí vody otvory v plastové části. Část tmavošedého plastu na patě obuvi se proto rovněž považuje za základní materiál svrchní části ve smyslu poznámky 4 písm. a) ke kapitole 64.

Šedé textilní materiály jsou považovány za základní materiály svrchní části ve smyslu poznámky 4 písm. a) ke kapitole 64, neboť jsou připevněny k sobě navzájem a k dalším výše zmíněným základním materiálům svrchní části [B, C, D, b (1)] pomocí trvalého způsobu spojení (viz vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kapitole 64, obecné, odst. 1 písm. a) poslední věta druhého odstavce spolu s odst. 1 písm. c) poslední větou druhého odstavce).

Výše označené základní materiály svrchní části [B, C, D, b (1) a šedé textilní materiály] (viz fotografii č. 655 C) mají kromě toho vlastnosti svrchního materiálu, to znamená, že poskytují chodidlu dostatečnou oporu k tomu, aby nositel mohl v obuvi chodit (viz druhou větu prvního odstavce doplňkové poznámky 1 ke kapitole 64).

Po odstranění výše zmíněných výztuh a doplňků (viz fotografii č. 655 C) pokrývají šedé textilní materiály větší část povrchu než ostatní materiály [B, C, D, b (1)] označené výše jako základní materiály svrchní části, a proto se usuzuje, že svrchní část obuvi tvoří textilní materiály ve smyslu poznámky 4 písm. a) ke kapitole 64.

Část podešve, která se stýká se zemí, je vyrobena z gumy ve smyslu poznámky 4 b) ke kapitole 64. Obuv má tedy zevní podešev z gumy.

Image


(1)  Číslo/písmeno odkazuje na čísla/písmena na fotografiích.

(2)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 758/2011

ze dne 1. srpna 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 2 nařízení Komise (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků (2) jsou stanoveny prahy ekonomické velikosti zemědělských podniků pro účetní období 2010 a pro další účetní období.

(2)

Strukturální změny v Irsku vedly ke snížení počtu nejmenších podniků a ke zmenšení jejich příspěvku k celkové zemědělské produkci, a proto již není nutné je zahrnovat do oblasti zjišťování za účelem pokrytí nejvýznamnějších částí zemědělské činnosti.

(3)

V případě Francie není struktura odvětví zemědělství v oblastech Guadeloupe, Martinique a La Réunion v prahu pro Francii jako celek zohledněna.

(4)

V případě Irska je tedy žádoucí zvýšit práh na 8 000 EUR a v případě Francie pro oblasti Guadeloupe, Martinique a La Réunion by měl být práh stanoven na 15 000 EUR.

(5)

V příloze nařízení (EU) č. 1291/2009 byl v případě Irska celkový počet vykazujících podniků stanoven na 1 300. Tento počet se od roku 1982 nezměnil, a to navzdory snížení počtu podniků v Irsku a zvýšení jejich průměrné velikosti. Abychom dosáhli uspokojivé reprezentativnosti, je třeba vycházet z méně početného výběrového souboru než dosud.

(6)

V případě Francie je třeba zohlednit doplnění o nové oblasti Guadeloupe, Martinique a La Réunion a upravit počet vykazujících podniků v každé francouzské oblasti na takové úrovně, které zaručí dostatečnou reprezentativnost výběrového souboru.

(7)

V případě Maďarska je třeba zohlednit snížení počtu oblastí.

(8)

Nařízení (EU) č. 1291/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1291/2009 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

odrážka týkající se Irska se nahrazuje tímto:

„—

Irsko: 8 000 EUR“;

b)

odrážka týkající se Francie se nahrazuje tímto:

„—

Francie (s výjimkou oblastí Guadeloupe, Martinique a La Réunion): 25 000 EUR

Francie (pouze oblasti Guadeloupe, Martinique a La Réunion): 15 000 EUR“.

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2012.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 14.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1291/2009 se mění takto:

1)

Řádek týkající se Irska se nahrazuje tímto:

„380

IRSKO

900“

2)

Řádky týkající se Francie se nahrazují tímto:

 

„FRANCIE

v roce 2012

od roku 2013

121

Île-de-France

200

190

131

Champagne-Ardenne

370

370

132

Picardie

270

270

133

Haute-Normandie

170

170

134

Centre

410

410

135

Basse-Normandie

240

240

136

Bourgogne

350

340

141

Nord-Pas de Calais

280

280

151

Lorraine

230

230

152

Alsace

200

200

153

Franche-Comté

210

210

162

Pays de la Loire

460

460

163

Bretagne

480

480

164

Poitou-Charentes

360

360

182

Aquitaine

550

550

183

Midi-Pyrénées

480

480

184

Limousin

220

220

192

Rhône-Alpes

480

480

193

Auvergne

370

360

201

Languedoc-Roussillon

430

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

430

420

204

Corse

170

170

205

Guadeloupe

65

80

206

Martinique

65

80

207

La Réunion

130

160

 

Francie celkem

7 620

7 640“

3)

Řádky týkající se Maďarska se nahrazují tímto:

 

„MAĎARSKO

 

764

Alföld

1 016

767

Dunántúl

675

768

Észak-Magyarország

209

 

Maďarsko celkem

1 900“


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 759/2011

ze dne 1. srpna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

115,3

ZZ

115,3

0805 50 10

AR

65,7

CL

79,0

TR

60,0

UY

69,6

ZA

76,0

ZZ

70,1

0806 10 10

CL

54,3

EG

166,4

MA

198,0

TN

223,5

TR

164,0

ZA

98,7

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

93,3

BR

84,1

CL

89,4

CN

78,9

NZ

110,2

US

131,3

ZA

91,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

75,9

CL

105,9

CN

51,0

NZ

127,9

ZA

108,5

ZZ

93,8

0809 20 95

CL

267,8

TR

290,0

ZZ

278,9

0809 30

TR

139,7

ZZ

139,7

0809 40 05

BA

51,5

IL

150,1

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 760/2011

ze dne 1. srpna 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) č. 751/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 198, 30.7.2011, s. 25.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 2. srpna 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/48


SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM

ze dne 19. července 2011,

kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 31 a 32 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise vypracovaný po obdržení stanoviska skupiny osob jmenovaných Výborem pro vědu a techniku z řad vědeckých odborníků členských států,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 2 písm. b) Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“) se stanoví vypracování jednotných bezpečnostních standardů pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva.

(2)

Článek 30 Smlouvy o Euratomu uvádí, že se stanoví základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků před nebezpečím ionizujícího záření.

(3)

Podle článku 37 Smlouvy o Euratomu musí členské státy Komisi poskytnout všeobecné údaje, které se týkají veškerých plánů na zneškodňování radioaktivních odpadů.

(4)

Směrnice Rady 96/29/Euratom (3) stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření. Uvedená směrnice byla doplněna upřesňujícími právními předpisy.

(5)

Jak uznal Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře, ustanovení kapitoly 3 Smlouvy o Euratomu (o ochraně zdraví) tvoří logický celek, který Komisi svěřuje pravomoci značného rozsahu k ochraně obyvatelstva a životního prostředí před riziky jaderného zamoření (4).

(6)

Rozhodnutí Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace (5) stanovilo rámec pro oznamování a poskytování informací, který členské státy použijí pro ochranu obyvatelstva v případě radiační mimořádné situace. Směrnice Rady 89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 1989 o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit v případě radiační mimořádné situace (6), uložila členským státům povinnost informovat obyvatelstvo v případě radiační mimořádné situace.

(7)

Směrnice Rady 2003/122/Euratom (7) stanoví kontrolu vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, včetně nepoužívaných zdrojů. V souladu se Společnou úmluvou o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (dále jen „společná úmluva“), s Kodexem chování Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pro bezpečnost a zabezpečení radioaktivních zdrojů a se stávajícími průmyslovými postupy lze nepoužívané uzavřené zdroje opětovně použít, recyklovat nebo uložit. V mnoha případech to vyžaduje navrácení zdroje nebo navrácení vybavení, včetně zdroje, dodavateli nebo výrobci za účelem překvalifikování či zpracování.

(8)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (8) se týká nakládání s odpady z těžebního průmyslu, které mohou být radioaktivní, avšak nezahrnuje zvláštní aspekty, které se týkají pouze radioaktivity a kterými se zabývá Smlouva o Euratomu.

(9)

Směrnice Rady 2006/117/Euratom (9) stanoví systém Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství“) pro dozor nad přeshraniční přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a pro její kontrolu. Uvedená směrnice byla doplněna doporučením Komise 2008/956/Euratom ze dne 4. prosince 2008 o kritériích pro vývoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do třetích zemí (10).

(10)

Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (11), ukládá členským státům povinnost stanovit a udržovat vnitrostátní rámec pro jadernou bezpečnost. Přestože se uvedená směrnice týká především jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, uvádí se v ní, že je rovněž důležité zajistit bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, mimo jiné ve skladovacích zařízeních a úložištích. Na ta zařízení, kterých se týká směrnice 2009/71/Euratom i tato směrnice, by se proto neměly vztahovat nepřiměřené nebo zbytečné povinnosti, zejména pokud jde o podávání zpráv.

(11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí (12) se vztahuje na některé plány a programy v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (13).

(12)

Doporučení Komise 2006/851/Euratom ze dne 24. října 2006 o správě finančních zdrojů na vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady (14) se zaměřuje na přiměřenost finančních prostředků, jejich finanční zajištění a transparentnost s cílem zajistit, aby byly finanční prostředky použity pouze k zamýšleným účelům.

(13)

V rámci zvláštních podmínek přistoupení Litvy, Slovenska a Bulharska k Evropské unii, kdy některé jaderné elektrárny musely být předčasně uzavřeny, se Společenství podílí na zvýšení finančních prostředků pro různé projekty týkající se vyřazování z provozu, včetně nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, a poskytuje jim za určitých podmínek finanční podporu.

(14)

Společná úmluva uzavřená pod záštitou MAAE představuje pobídkový nástroj, jehož cílem je dosažení a udržení celosvětově vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem pomocí zlepšování vnitrostátních opatření a mezinárodní spolupráce.

(15)

Některé členské státy se již účastní a nadále se hodlají účastnit programu nazvaného globální iniciativa pro omezení hrozeb, který prosazují USA a Rusko, a to dopravováním vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů do Spojených států amerických a do Ruské federace.

(16)

V roce 2006 MAAE aktualizovala strukturu standardů a zveřejnila „Základní zásady bezpečnosti“, které byly spolufinancovány Společenstvím, Agenturou pro jadernou energii při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a dalšími mezinárodními organizacemi. Uplatňování základních zásad bezpečnosti usnadní uplatňování mezinárodních bezpečnostních standardů a přispěje k lepší soudržnosti ujednání mezi různými státy.

(17)

Po výzvě Rady, aby byla na úrovni EU ustavena skupina na vysoké úrovni, jak se uvádí v závěrech Rady o jaderné bezpečnosti a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem ze dne 8. května 2007, byla rozhodnutím Komise 2007/530/Euratom ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (15) ustavena Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG), aby přispěla k dosažení cílů Společenství v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Závěry a doporučení ENSREG se odrazily v usnesení Rady ze dne 16. prosince 2008 o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a v závěrech Rady ze dne 10. listopadu 2009 o zprávě Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost.

(18)

Evropský parlament přijal dne 10. května 2007 usnesení s názvem „Hodnocení Euratomu – 50 let evropské jaderné politiky“, v němž vyjádřil potřebu harmonizovaných standardů pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyzval Komisi k přezkoumání příslušných legislativních návrhů a k předložení nového návrhu směrnice o nakládání s radioaktivním odpadem.

(19)

Stanovení skladby zdrojů energie je sice na jednotlivých členských státech, radioaktivní odpad však vzniká ve všech členských státech, ať už při výrobě energie, při průmyslových, zemědělských, lékařských nebo výzkumných činnostech nebo prostřednictvím vyřazování jaderných zařízení z provozu a při provádění sanace a intervencí.

(20)

Při provozu jaderných reaktorů vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát si může stanovit svou politiku, pokud jde o palivový cyklus. Vyhořelé palivo může být buď považováno za cenný zdroj, který lze přepracovat, nebo je určeno k přímému uložení, pokud je považováno za radioaktivní odpad. Bez ohledu na to, která varianta se zvolí, je nutné zvážit uložení vysoce radioaktivního odpadu odděleného při přepracování nebo vyhořelého paliva považovaného za odpad.

(21)

Radioaktivní odpad včetně vyhořelého paliva považovaného za odpad vyžaduje dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a životního prostředí. S ohledem na jeho specifickou povahu, totiž obsah radionuklidů, jsou nezbytná opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, která zahrnují uložení v odpovídajících zařízeních na konečném úložišti. Skladování radioaktivního odpadu, včetně dlouhodobého skladování, je dočasným řešením, nikoli alternativou k jeho uložení.

(22)

Uvedená opatření by měla být podpořena vnitrostátními klasifikačními systémy pro radioaktivní odpad, jež plně zohlední specifické typy a vlastnosti radioaktivního odpadu.

(23)

Typickým řešením pro ukládání nízkoaktivního a středněaktivního odpadu jsou přípovrchová úložiště. Na technické úrovni je v současnosti obecně uznávaným názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým palivem považovaným za odpad je hloubkové geologické ukládání. Členské státy by při zachování své odpovědnosti za příslušné politiky v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a nízko, středně a vysoce aktivním odpadem měly možnosti plánování a provádění jejich ukládání zahrnout do svých vnitrostátních politik. Jelikož realizace úložišť a související vývoj budou probíhat po mnoho desetiletí, mnoho programů uznává nutnost zachování pružnosti a přizpůsobivosti, například za účelem začlenění nových znalostí o podmínkách na daném místě nebo možného vývoje v oblasti daného systému uložení. Činnosti realizované v rámci technologické platformy pro provádění geologického ukládání radioaktivního odpadu by mohly v tomto směru usnadnit přístup k odborným znalostem a technologiím. Za tímto účelem lze jako vodítko při technickém vývoji systému uložení využít hledisko vratnosti a opětovného vyzvednutí odpadu coby operačních a konstrukčních kritérií. Tato kritéria by však neměla nahradit řádně konstruované úložiště mající udržitelný základ pro uzavření. Je nutné nalézt kompromis, neboť nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem je založeno na nejmodernějších poznatcích v oblasti vědy a technologií.

(24)

Každý členský stát by měl mít morální povinnost zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací spojenému s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního odpadu, který vznikne po vyřazení stávajících jaderných zařízení z provozu. Provedením této směrnice členské státy prokážou, že přijaly přiměřená opatření ke splnění tohoto cíle.

(25)

Základní zásadou, znovu potvrzenou ve společné úmluvě, je konečná odpovědnost členských států za bezpečnost při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Tato zásada vnitrostátní odpovědnosti spolu se zásadou primární odpovědnosti držitele povolení za bezpečnost při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem pod dohledem příslušného vnitrostátního dozorného orgánu by měla být touto směrnicí podpořena a úloha a nezávislost příslušného dozorného orgánu posílena.

(26)

Má se za to, že používání radioaktivních zdrojů ze strany příslušného dozorného orgánu pro účely výkonu jeho úkolů spojených s dozorem neovlivňuje nezávislost tohoto orgánu.

(27)

Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici náležité finanční prostředky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

(28)

Členské státy by měly zavést vnitrostátní programy s cílem zajistit převedení politických rozhodnutí do jasných ustanovení pro včasné provádění všech fází nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem od jejich vzniku po jeho uložení. Tyto vnitrostátní programy by mohly mít formu jediného referenčního dokumentu nebo souboru dokumentů.

(29)

Má se za to, že vnitrostátní ujednání pro bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem budou uplatňována prostřednictvím určitého právního, regulačního nebo organizačního nástroje, jehož volba spadá do pravomoci členských států.

(30)

Jednotlivé kroky při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem spolu úzce souvisí. Rozhodnutí přijatá v jednom kroku mohou ovlivnit krok následující. Proto je třeba při vypracovávání vnitrostátního programu tyto vzájemné vztahy zohlednit.

(31)

Transparentnost je při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Transparentnost by měla být zaručena tím, že se v souladu s vnitrostátními a mezinárodními závazky zajistí účinná informovanost veřejnosti a možnost zapojení všech zúčastněných stran, včetně místních orgánů a veřejnosti, do procesu rozhodování.

(32)

Proces rozhodování by bylo možné usnadnit a urychlit spoluprací mezi členskými státy a na mezinárodní úrovni, a to díky přístupu k odborným znalostem a technologiím.

(33)

Některé členské státy považují za potenciálně přínosnou, bezpečnou a nákladově efektivní alternativu sdílení zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem včetně úložišť, pokud bude založeno na dohodě mezi dotčenými členskými státy.

(34)

Dokumentace v rámci procesu rozhodování týkající se bezpečnosti by měla být úměrná úrovním rizika (odstupňovaný přístup) a měla by být základem pro rozhodnutí ohledně nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Umožnilo by to určit oblasti nejistoty, na něž je třeba se zaměřit při bezpečnostní analýze. Bezpečnostní rozhodnutí by měla vycházet ze zjištění bezpečnostní analýzy a z informací o důkladnosti a spolehlivosti této analýzy a z předpokladů v ní uvedených. Proces rozhodování by proto měl být založen na souboru argumentů a důkazů, jež mají prokázat, že v případě zařízení nebo činnosti, jež souvisí s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, bylo dosaženo požadovaného standardu bezpečnosti. Pokud jde konkrétně o úložiště, dokumentace by měla napomoci pochopení těch hledisek, která mají vliv na bezpečnost systému úložiště, včetně přírodních (geologických) a inženýrských bariér, a na očekávaný rozvoj systému úložiště.

(35)

Povinnost provést a uplatňovat ustanovení této směrnice, pokud jde o vyhořelé palivo, by pro členský stát, který nemá žádné vyhořelé palivo, v nejbližší době je mít nebude, ani neprovádí nebo neplánuje činnosti související s vyhořelým palivem, byla nepřiměřená a zbytečná. Proto by tyto členské státy, dokud nepřijmou rozhodnutí o zahájení jakékoliv činnosti související s jaderným palivem, měly být osvobozeny od povinnosti provést a uplatňovat ustanovení této směrnice týkající se vyhořelého paliva.

(36)

Smlouva mezi vládou Republiky Slovinsko a vládou Chorvatské republiky upravující status a další právní vztahy, pokud jde o investování do jaderné elektrárny Krško, její využívání a vyřazování z provozu, upravuje společné vlastnictví jaderné elektrárny. Uvedená smlouva stanoví společnou odpovědnost za nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem a za jejich ukládání. Je proto třeba stanovit výjimky z určitých ustanovení této směrnice, aby se nebránilo plnému provádění uvedené dvoustranné smlouvy.

(37)

Tato směrnice sice uznává, že radiologická a neradiologická rizika spojená s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem by měla být zohledněna ve vnitrostátních rámcích, nezahrnuje však neradiologická rizika, která spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie.

(38)

Zachování a další rozvíjení odborné způsobilosti a dovedností v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem by jakožto nezbytný prvek zajištění vysoké úrovně bezpečnosti mělo být založeno na získávání poznatků prostřednictvím operačních zkušeností.

(39)

Vědecký výzkum a technologický rozvoj podpořené technickou spoluprací mezi zúčastněnými stranami může umožnit zlepšení při bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a může také přispět ke snížení rizika radiotoxicity vysoce radioaktivního odpadu.

(40)

Vzájemná hodnocení by mohla sloužit jako vynikající prostředek pro budování důvěry při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v Evropské unii s cílem rozvíjet a vyměňovat si zkušenosti a zajistit vysoké standardy bezpečnosti,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Předmět

1.   Tato směrnice stanoví rámec Společenství pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací.

2.   Zajišťuje, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem za účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření.

3.   Zajišťuje nezbytnou informovanost a účast veřejnosti ve vztahu k nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a současně řádně zohledňuje otázky bezpečnosti a chráněných obchodních informací.

4.   Aniž je dotčena směrnice Rady 96/29/Euratom, doplňuje tato směrnice základní standardy, na něž odkazuje článek 30 Smlouvy o Euratomu s ohledem na bezpečnost vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na všechny fáze:

a)

nakládání s vyhořelým palivem, pokud toto vyhořelé palivo pochází z civilních činností;

b)

nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku po uložení, pokud tento radioaktivní odpad pochází z civilních činností.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na:

a)

odpad z těžebního průmyslu, který může být radioaktivní a který spadá do oblasti působnosti směrnice 2006/21/ES;

b)

povolené uvolňování materiálů do životního prostředí.

3.   Ustanovení čl. 4 odst. 4 se nevztahuje na:

a)

navrácení nepoužívaných uzavřených zdrojů dodavateli nebo výrobci;

b)

přepravu vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů do země, která paliva pro výzkumné reaktory dodává nebo vyrábí, a to s ohledem na platné mezinárodní dohody;

c)

odpad a vyhořelé palivo z jaderné elektrárny Krško, jedná-li se o přepravu mezi Slovinskem a Chorvatskem.

4.   Touto směrnicí není dotčeno právo členského státu nebo podniku v tomto členském státě vrátit radioaktivní odpad po zpracování do země jeho původu, pokud:

a)

má být radioaktivní odpad přepraven do tohoto členského státu nebo podniku za účelem zpracování, nebo

b)

má být do tohoto členského státu nebo podniku přepraven jiný materiál za účelem získání radioaktivního odpadu.

Touto směrnicí není dotčeno právo členského státu nebo podniku v tomto členském státě, do kterého má být za účelem úpravy nebo přepracování přepraveno vyhořelé palivo, vrátit radioaktivní odpad získaný při úpravě nebo přepracování nebo dohodnutou náhradu do země původu.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„uzavřením“ dokončení všech činností určitou dobu po umístění vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu do úložiště, včetně závěrečných technických úprav nebo jiných prací nutných k uvedení zařízení do stavu, který bude dlouhodobě bezpečný;

2)

„příslušným dozorným orgánem“ orgán nebo soustava orgánů, které byly v rámci členského státu určeny pro oblast dozoru nad bezpečností při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jak je uvedeno v článku 6;

3)

„uložením“ umístění vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu v zařízení bez úmyslu je znovu vyzvednout;

4)

„úložištěm“ všechna zařízení, jejichž primárním účelem je uložení radioaktivního odpadu;

5)

„povolením“ právní akt vydaný na základě pravomoci členského státu s cílem povolit činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem nebo svěřit odpovědnost za umístění, projekt, výstavbu, uvedení do provozu, provoz, vyřazení z provozu nebo uzavření zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem nebo zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem;

6)

„držitelem povolení“ právnická nebo fyzická osoba, která nese celkovou odpovědnost za činnosti nebo zařízení související s nakládáním s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem uvedené v povolení;

7)

„radioaktivním odpadem“ radioaktivní materiál v plynném, kapalném nebo pevném skupenství, jehož další využití členský stát nebo právnická nebo fyzická osoba, jejíž rozhodnutí členský stát schválil, nepředpokládá ani nezvažuje a který jako radioaktivní odpad podléhá dozoru příslušného dozorného orgánu v souladu s právním a regulačním rámcem členského státu;

8)

„nakládáním s radioaktivním odpadem“ všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, tříděním, zpracováním, úpravou, skladováním a ukládáním radioaktivních odpadů, s výjimkou přepravy mimo areál zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti prováděny;

9)

„zařízením pro nakládání s radioaktivním odpadem“ všechna zařízení, jejichž primárním účelem je nakládání s radioaktivním odpadem;

10)

„přepracováním“ proces nebo činnost prováděné s cílem získat z vyhořelého paliva štěpný nebo množivý materiál pro další použití;

11)

„vyhořelým palivem“ jaderné palivo, které je vyzářené a bylo trvale vyjmuto z jádra reaktoru; vyhořelé palivo může být buď považováno za využitelný zdroj, který lze přepracovat, nebo je určeno k uložení, pokud je považováno za radioaktivní odpad;

12)

„nakládáním s vyhořelým palivem“ všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, skladováním, přepracováním nebo uložením vyhořelého paliva, s výjimkou přepravy mimo areál zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti prováděny;

13)

„zařízením pro nakládání s vyhořelým palivem“ všechna zařízení, jejichž primárním účelem je nakládání s vyhořelým palivem;

14)

„skladováním“ přechovávání vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu v zařízení s úmyslem je znovu vyzvednout.

Článek 4

Obecné zásady

1.   Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 3, má každý členský stát konečnou odpovědnost za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jež v tomto státě vznikly.

2.   Pokud jsou radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo zasílány do členského státu nebo třetí země ke zpracování nebo přepracování, má konečnou odpovědnost za bezpečné a zodpovědné uložení těchto materiálů, včetně veškerého odpadu vzniklého jako vedlejší produkt, i nadále ten členský stát nebo třetí země, z nichž byl radioaktivní odpad odeslán.

3.   Vnitrostátní politiky jsou založeny na všech těchto zásadách:

a)

vznik radioaktivního odpadu je omezen na nejnižší možnou úroveň, a to ve smyslu jak aktivity, tak i objemu, pomocí vhodných konstrukčních opatření a postupů při provozu zařízení a jeho vyřazování z provozu, včetně recyklace a opětovného použití materiálů;

b)

je zohledněna vzájemná provázanost všech kroků během vzniku vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a nakládání s nimi;

c)

s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem se nakládá bezpečným způsobem, a to i v dlouhodobém měřítku za pomoci prvků pasivní bezpečnosti;

d)

opatření jsou prováděna za použití odstupňovaného přístupu;

e)

náklady spojené s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nesou ti, kteří tyto materiály vytvořili;

f)

ve všech fázích nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem se použije proces rozhodování založený na důkazech a dokumentaci.

4.   Radioaktivní odpad se uloží v tom členském státě, v němž vznikl, pokud v době jeho přepravy nevstoupí v platnost dohoda zohledňující kritéria stanovená Komisí v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom a uzavřená mezi dotčeným členským státem a jiným členským státem nebo třetí zemí za účelem využívání úložiště v jedné z těchto zemí.

Před uskutečněním přepravy do třetí země informuje vyvážející členský stát Komisi o obsahu takové dohody a přijme přiměřená opatření, aby zajistil, že:

a)

země určení uzavřela dohodu se Společenstvím týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo je jednou ze stran Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem (dále jen „společná úmluva“);

b)

země určení má programy pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, jejichž cíle představují vysokou úroveň bezpečnosti a jsou rovnocenné cílům této směrnice; a

c)

úložiště v zemi určení je schváleným zařízením pro přepravovaný radioaktivní odpad, je v provozu již před uskutečněním přepravy a je řízeno v souladu s požadavky stanovenými programem této země určení pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI

Článek 5

Vnitrostátní rámec

1.   Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní legislativní, regulační a organizační rámec (dále jen „vnitrostátní rámec“) pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který vymezuje odpovědnost a zajišťuje koordinaci mezi příslušnými orgány. Vnitrostátní rámec stanoví všechny tyto prvky:

a)

vnitrostátní program provádění politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;

b)

vnitrostátní ujednání ohledně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Stanovení způsobu přijímání těchto opatření a nástrojů pro jejich uplatňování spadá do pravomoci členských států;

c)

systém udělování povolení pro činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem, pro příslušná zařízení nebo pro tyto činnosti i zařízení, včetně zákazu provádění těchto činností nebo provozu zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem bez povolení nebo zákazu provádění činnosti i provozu zařízení, který případně stanoví podmínky pro další řízení dané činnosti, daného zařízení nebo činnosti i zařízení;

d)

systém odpovídajících kontrol, systém řízení, dozorové kontroly, dokumentaci a podávání zpráv v souvislosti s činnostmi nebo zařízeními pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem nebo v souvislosti s těmito činnostmi a zařízeními, a to včetně vhodných opatření pro dobu po uzavření úložiště;

e)

donucovací opatření, včetně pozastavení činnosti a pozměnění, skončení platnosti nebo zrušení povolení spolu s případnými požadavky na alternativní řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti;

f)

přidělení povinností orgánům zapojeným do jednotlivých fází nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Vnitrostátní rámec by měl zejména udělit primární odpovědnost za vyhořelé palivo a radioaktivní odpad těm, kteří toto palivo nebo odpad vytvořili, nebo, ve zvláštních případech, držiteli povolení, kterému byla tato odpovědnost svěřena příslušnými orgány;

g)

vnitrostátní požadavky na informovanost a účast veřejnosti;

h)

režim nebo režimy financování pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem v souladu s článkem 9.

2.   Členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní rámec případně zdokonalován, a to při zohlednění provozních zkušeností, poznatků získaných během procesu rozhodování uvedeného v čl. 4 odst. 3 písm. f) a vývoje příslušných technologií a výzkumu.

Článek 6

Příslušný dozorný orgán

1.   Každý členský stát zřídí příslušný dozorný orgán v oblasti bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a zajistí jeho činnost.

2.   Členské státy zajistí, aby byl příslušný dozorný orgán funkčně oddělen od jiných subjektů nebo organizací činných v oblasti podpory či využívání jaderné energie nebo radioaktivních materiálů, včetně výroby elektrické energie a využívání radioizotopů, nebo v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem s cílem zajistit, aby byl ve své dozorné funkci z hlediska nepřípustného vlivu skutečně nezávislý.

3.   Členské státy zajistí, aby byly příslušnému dozornému orgánu svěřeny pravomoci a přiděleny lidské a finanční zdroje nezbytné k plnění jeho povinností v souvislosti s vnitrostátním rámcem podle čl. 5 odst. 1 písm. b), c), d) a e).

Článek 7

Držitelé povolení

1.   Členské státy zajistí, aby prvotní odpovědnost za bezpečnost zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo za bezpečnost souvisejících činností měl držitel povolení. Tato odpovědnost není převoditelná.

2.   Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a dalších argumentů a důkazů.

3.   V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a omezení nejistot.

4.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval zavedení a provádění integrovaných systémů řízení, včetně zabezpečení jakosti, ve kterých je patřičně upřednostněn celý proces nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a které jsou pravidelně ověřovány příslušným dozorným orgánem.

5.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby pro splnění svých povinností souvisejících s bezpečností při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem stanovených v odstavcích 1 až 4 zajistili a udržovali odpovídající finanční a lidské zdroje.

Článek 8

Odborná způsobilost a dovednosti

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval od všech stran ujednání týkající se vzdělávání a odborné přípravy jejich zaměstnanců, jakož i činností v oblasti výzkumu a vývoje, které vyhovují potřebám vnitrostátního programu pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, za účelem získávání, zachovávání a dalšího rozvoje nezbytné odborné způsobilosti a dovedností.

Článek 9

Finanční zdroje

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval dostupnost přiměřených finančních zdrojů, budou-li potřeba pro provádění vnitrostátních programů uvedených v článku 11, zejména pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a to při řádném zohlednění odpovědnosti těch, kteří vyhořelé palivo a radioaktivní odpad vytvořili.

Článek 10

Transparentnost

1.   Členské státy zajistí, aby nezbytné informace týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly dostupné pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci této povinnosti musí být zajištěno, aby příslušný dozorný orgán informoval veřejnost v oblasti své působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky a za podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních závazků.

2.   Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Článek 11

Vnitrostátní programy

1.   Každý členský stát zajistí provádění svého vnitrostátního programu pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen „vnitrostátní program“), který se vztahuje na všechny druhy vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu spadající do jeho pravomoci a na všechny fáze nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem od jejich vzniku po uložení.

2.   Každý členský stát pravidelně přezkoumává a aktualizuje svůj vnitrostátní program, přičemž náležitě zohledňuje vědeckotechnický pokrok a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy vyplývající ze vzájemných hodnocení.

Článek 12

Obsah vnitrostátních programů

1.   Vnitrostátní programy stanoví způsob, jakým členské státy hodlají za účelem splnění cílů této směrnice provádět vnitrostátní politiky podle článku 4 pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a zahrnují všechny tyto prvky:

a)

celkové cíle vnitrostátní politiky členských států, pokud jde o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;

b)

významné mezníky a jasné časové harmonogramy pro dosažení těchto mezníků vzhledem k všeobecným cílům vnitrostátních programů;

c)

inventář veškerého vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a odhad budoucích množství, včetně odpadu vzniklého při vyřazování zařízení z provozu, který jasně uvádí umístění a množství radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva v souladu s odpovídající klasifikací radioaktivního odpadu;

d)

koncepce nebo plány a technická řešení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem od jejich vzniku po uložení;

e)

koncepce nebo plány pro fázi životnosti úložiště po jeho uzavření, včetně doby, po kterou budou zachovány odpovídající kontroly, a způsobů dlouhodobého uchování znalostí o úložišti;

f)

činnosti výzkumu, vývoje a prokazování, které jsou nutné k provádění řešení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;

g)

povinnost v souvislosti s prováděním vnitrostátního programu a klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při provádění;

h)

posouzení nákladů na vnitrostátní program a podklady a hypotézy pro toto posouzení, které musí obsahovat i časový profil;

i)

platný režim či režimy financování;

j)

politiku či proces transparentnosti podle článku 10;

k)

případnou dohodu či dohody uzavřené s některým členským státem nebo třetí zemí ohledně nakládání s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem, včetně využívání úložišť.

2.   Vnitrostátní program a vnitrostátní politika mohou být obsaženy v jediném dokumentu nebo v souboru dokumentů.

Článek 13

Oznámení

1.   Členské státy oznamují Komisi své vnitrostátní programy a jejich následné významné změny.

2.   Komise může do šesti měsíců po oznámení požádat o vyjasnění nebo vyjádřit svůj názor na to, zda je obsah vnitrostátních programů v souladu s článkem 12.

3.   Do šesti měsíců od obdržení reakce Komise poskytnou členské státy požadované vysvětlení nebo Komisi informují o jakékoli revizi vnitrostátního programu.

4.   Při rozhodování o poskytnutí finanční nebo technické pomoci Společenství pro zařízení nebo činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem zohlední Komise vysvětlení poskytnutá členskými státy a pokrok při provádění jejich vnitrostátních programů.

Článek 14

Podávání zpráv

1.   Poprvé do 23. srpna 2015 a poté každé tři roky předkládají členské státy Komisi zprávu o provádění této směrnice, přičemž využívají přezkum a podávání zpráv podle společné úmluvy.

2.   Komise na základě zpráv členských států předloží Evropskému parlamentu a Radě:

a)

zprávu o pokroku v provádění této směrnice a

b)

inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, které se nachází na území Společenství, a výhled do budoucna.

3.   Členské státy pravidelně, a to alespoň jednou za deset let, zajistí provedení vlastního posouzení vnitrostátního rámce, příslušného dozorného orgánu, vnitrostátního programu a jeho provádění a vyzvou k provedení mezinárodního vzájemného hodnocení vnitrostátního rámce, příslušného dozorného orgánu nebo vnitrostátního programu s cílem zajistit, aby při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly zajištěny vysoké standardy bezpečnosti. Výsledky všech vzájemných hodnocení se oznámí Komisi a ostatním členským státům a mohou být zveřejněny, pokud to není v rozporu s bezpečností a chráněnými obchodními informacemi.

KAPITOLA 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. srpna 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Povinnost provést ustanovení této směrnice týkající se vyhořelého paliva se nevztahuje na Dánsko, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr a Maltu, pokud se nerozhodnou vyvíjet činnost související s jaderným palivem.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, a veškeré jejich následné změny.

4.   Členské státy oznámí Komisi poprvé obsah svého vnitrostátního programu zahrnujícího všechny body uvedené v článku 12 co nejdříve, nejpozději však do 23. srpna 2015.

Článek 16

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. července 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Stanovisko ze dne 4. května 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 23. června 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

(4)  C-187/87 (Sb. rozh. 1988, s. 5013) a C-29/99 (Sb. rozh. 2002, s. I-11221).

(5)  Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.

(6)  Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 57.

(8)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

(9)  Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21.

(10)  Úř. věst. L 338, 17.12.2008, s. 69.

(11)  Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18.

(12)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.

(13)  Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.

(14)  Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 31.

(15)  Úř. věst. L 195, 17.7.2007, s. 44.


ROZHODNUTÍ

2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/57


ROZHODNUTÍ RADY 2011/486/SZBP

ze dne 1. srpna 2011

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 27. května 2002 přijala společný postoj 2002/402/SZBP (1) o omezujících opatřeních proti Usámovi bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny.

(2)

Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) přijala dne 17. června 2011 rezoluci č. 1988 (2011), v níž se uvádí, že došlo k vývoji bezpečnostní situace v Afghánistánu a že někteří členové Talibanu se sblížili s afghánskou vládou, zavrhli teroristickou ideologii organizace Al-Kajdá a jejích stoupenců a podporují mírové řešení přetrvávajícího konfliktu v Afghánistánu.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti č. 1988 (2011) rovněž uvedla, že navzdory svému vývoji a pokroku dosaženému v procesu usmíření představuje situace v Afghánistánu i nadále hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a zdůraznila, že je třeba proti této hrozbě bojovat.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti č. 1988 (2011) dále zavedla určitá omezující opatření namířená proti osobám a subjektům určeným před 17. červnem 2011, jako jsou Taliban a další osoby, skupiny, podniky a subjekty, které jsou s ním spojeny a které jsou uvedeny v oddíle A („osoby spojené s Talibanem“) a v oddíle B („subjekty a další skupiny a podniky spojené s Talibanem“) konsolidovaného seznamu výboru zřízeného podle rezolucí Rady bezpečnosti č. 1267 (1999) a 1333 (2000) od 17. června 2011, jakož i proti dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu a které určil výbor Rady bezpečnosti zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1988 (2011) (dále jen „Výbor pro sankce“).

(5)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Omezující opatření uvedená v článku 2, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 a 2 se ukládají vůči osobám a subjektům určeným před 17. červnem 2011, jako jsou Taliban a další osoby, skupiny, podniky a subjekty, které jsou s ním spojeny a které jsou uvedeny v oddíle A („osoby spojené s Talibanem“) a v oddíle B („subjekty a další skupiny a podniky spojené s Talibanem“) konsolidovaného seznamu výboru zřízeného podle rezolucí Rady bezpečnosti č. 1267 (1999) a 1333 (2000) k 17. červnu 2011, jakož i vůči dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu a které určil Výbor pro sankce.

2.   Příslušné osoby, skupiny, podniky a subjekty jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Členské státy přijmou vůči osobám, skupinám, podnikům a subjektům uvedeným v článku 1 opatření nezbytná k zabránění tomu, aby z území členských států nebo za použití plavidel plujících pod jejich vlajkou či letadel těchto států nebo státními příslušníky členských států, byly vykonávány přímé nebo nepřímé dodávky, prodej a převod zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů, nebo poskytováno technické poradenství, pomoc nebo školení v souvislosti s vojenskými činnostmi.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zabránění tomu, aby na jejich území vstupovaly nebo přes ně projížděly osoby uvedené v článku 1.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud vstup na území nebo průjezd přes ně jsou nezbytné, aby mohlo proběhnout soudní řízení, nebo pokud Výbor pro sankce stanoví, výlučně pro jednotlivé případy, že vstup nebo průjezd je odůvodněný, včetně případů, kdy přímo souvisí s podporou úsilí, které afghánská vláda vyvíjí na podporu usmíření.

4.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 3 osobám určeným Výborem pro sankce vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 4

1.   Veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje osob, skupin, podniků a subjektů uvedených v článku 1, včetně finančních prostředků pocházejících z majetku přímo nebo nepřímo vlastněného nebo ovládaného těmito osobami nebo osobami jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz, se zmrazují.

2.   Osobám, skupinám, podnikům ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky, finanční aktiva ani hospodářské zdroje.

3.   Členské státy mohou udělit výjimky týkající se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a dalších finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro úhradu základních výdajů, včetně plateb za potraviny, nájemného nebo splátek hypotéky, plateb za léčivé přípravky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu Výboru pro sankce a po schválení Výborem pro sankce.

4.   Výjimky uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c) mohou být uděleny poté, co dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce svůj záměr případně povolit přístup k těmto finančním prostředkům, finančním aktivům nebo hospodářským zdrojům, a pokud do tří pracovních dnů od tohoto oznámení neobdrží od Výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které vznikly před datem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření;

za předpokladu, že se na veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 5

Rada vypracuje seznam uvedený v příloze a provádí jeho změny na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo Výboru pro sankce.

Článek 6

1.   Jakmile Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí osobu, skupinu, podnik nebo subjekt na seznam, zahrne Rada tuto osobu, skupinu, podnik nebo subjekt do přílohy. Rada rozhodnutí o zařazení na seznam včetně odůvodnění sdělí dotyčné osobě, skupině, podniku či subjektu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu, skupinu, podnik či subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 7

1.   Příloha obsahuje důvody pro zařazení daných osob, skupin, podniků nebo subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce.

2.   Příloha rovněž zahrnuje případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných osob, skupin, podniků nebo subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o skupiny, podniky nebo subjekty, mohou tyto informace zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž zahrnuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

Článek 8

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno, změněno nebo případně zrušeno v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady bezpečnosti.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.


PŘÍLOHA

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SKUPIN, PODNIKŮ A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

A.   Osoby spojené s Talibanem

1)

Abdul Baqi.

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincií Chóst a Paktíka za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu, c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: město Džalálábád, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Titul: a) generál, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vojenský atašé velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další informace: v únoru 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

3)

Amir Abdullah (také znám jako Amir Abdullah Sahib).

Adresa: Karáčí, Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:20. 7. 2001. Datum zařazení na seznam:20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Amir Abdulllah vykonával funkci pokladníka pro vysoce postaveného vedoucího představitele Talibanu Abdula Ghaniho Baradara (TI.B.24.01) a byl náměstkem guvernéra provincie Kandahár, Aghánistán. Amir Abdullah navštěvoval Kuvajt, Saudskou Arábii, Lybii a Spojené arabské emiráty za účelem získávání finančních prostředků pro Taliban. Rovněž zprostředkovával pro talibanské velení komunikaci a koordinoval setkání na vysoké úrovni, ke kterým poskytl své pákistánské obydlí. Abdullah napomáhal řadě vůdčích členů Talibanu, kteří prchli v roce 2001 z Afghánistánu, při jejich usazení v Pákistánu.

4)

Abdul Manan.

Titul: a) Mr, b) mawlawi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

5)

Abdul Razaq.

Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ministr obchodu za vlády Talibanu, b) zadržen v roce 2003 v provincii Kandahár v Afghánistánu. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

6)

Abdul Wahab.

Titul: malawi. Důvod zařazení na seznam: chargé d’affaires Talibanu v Rijádu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

7)

Abdul Rahman Agha.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

8)

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (také znám jako a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:31. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:31.1.2001.

9)

Janan Agha.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Fárjáb (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Střední Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

10)

Sayed Mohammad Azim Agha (také znám jako a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: zaměstnanec oddělení pasů a víz za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (také znám jako a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr školství za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Fárjáb, Afghánistán, b) podílí se na pašování drog. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

12)

Mohammad Ahmadi.

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: ředitel Da Afghanistan Bank za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

14)

Ahmadullah (také znám jako Ahmadulla).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: oblast Qarabagh, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel v prosinci 2001. Datum určení OSN:25. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:25.1.2001.

15)

Abdul Bari Akhund (také znám jako Haji Mullah Sahib).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Hilmand za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen sedmičlenného výboru vedení Talibanu v Kandaháru, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

16)

Ahmed Jan Akhund.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

17)

Attiqullah Akhund.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Shawali Kott, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

18)

Hamidullah Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

19)

Mohammad Hassan Akhund.

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: a) první náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) ministr zahraničí před Wakil Ahmadem Mutawakilim za vlády Talibanu, c) guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) z frakce Malwhavi Khaalis, jedné ze sedmi frakcí džihádu proti sovětům, b) absolvent madrrassy v Kvétě, v Pákistánu, c) blízký spolupracovník Mully Omara. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

20)

Mohammad Abbas Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

21)

Mohammad Essa Akhund.

Titul: a) alhaj, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství, hygienu a elektrickou energii za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

22)

Ubaidullah Akhund (také znám jako a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titul: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) jeden ze zástupců Mully Omara, b) člen vedení Talibanu, který má na starosti vojenské operace. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (také znám jako a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Zábul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: na počátku roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Orúzgán, Afghánistán. Datum určení OSN:25. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:25.1.2001.

24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Laghmán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

25)

Agha Jan Alizai (také znám jako a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Titul: hadži. Datum narození: a) Datum narození: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) přibližně 1957. Místo narození: a) vesnice Hitemchai, provincie Hilmand, Afghánistán, b) Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:4. 11. 2010.Datum zařazení na seznam:4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytoval finance Talibanu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaie s tím, že bude Talibanu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Talibanu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog. Taliban rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovacích prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro talibanské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Taliban a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Talibanu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Talibanu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 zprostředkoval Alizai pas a finanční prostředky veliteli Talibanu k návštěvě Íránu.

26)

Allahdad (také znám jako Akhund).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr stavebnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

27)

Aminullah Amin.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Sar-e Pol (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titul: a) alhaj, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí afghánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán za vlády Talibanu. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 011252 (afghánský cestovní pas). Datum určení OSN:25. 1. 2001.

29)

Muhammad Taher Anwari (také znám jako a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr financí Talibanu. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

30)

Arefullah Aref.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

31)

Sayed Esmatullah Asem (také znám jako Esmatullah Asem).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu, b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen vedení Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) člen Rady Talibanu v Péšaváru. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

32)

Atiqullah.

Titul: a) hadži b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Po dobytí Kábulu v roce 1996, byl Atiqullah jmenován do funkce v Kandaháru. V roce 1999 nebo 2000 byl jmenován prvním náměstkem ministra zemědělství a poté náměstkem ministra pro veřejné práce za vlády Talibanu.

 

Po pádu vlády Talibanu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Talibanu v jižním Afghánistánu. V roce 2008 se stal náměstkem guvernéra Talibanu v provincii Hilmand, Afghánistán.

33)

Azizirahman.

Titul: Důvod zařazení na seznam: třetí náměstek „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

34)

Abdul Ghani Baradar (také znám jako Mullah Baradar Akhund).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: vesnice Weetmak, oblast Dehrawood, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) příslušník kmene Popalzai, b) vysoce postavený vojenský velitel Talibanu a v květnu 2007 člen talibanské Kvétské Rady (Quetta Council), c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

35)

Shahabuddin Delawar.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: 1957. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

36)

Dost Mohammad (také znám jako Doost Mohammad).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Ghazní za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 jeden z vojenských velitelů Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

37)

Mohammad Azam Elmi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel v roce 2005. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

38)

Faiz.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení pro informace, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1969. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

39)

Rustum Hanafi Habibullah (také znám jako Rostam Nuristani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Núristán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Núristán, Afghánistán. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

40)

Gul Ahmad Hakimi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé, generální konzulát Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

41)

Abdullah Hamad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 00857 (vydaný dne 20.11.1997). Datum určení OSN:25. 1. 2001.

42)

Hamdullah.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, generální konzulát Talibanu, Kvéta. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

43)

Zabihullah Hamidi;

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

44)

Din Mohammad Hanif (také znám jako Qari Din Mohammad).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1955. Místo narození: provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

45)

Abdul Jalil Haqqani (také znám jako Nazar Jan).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, b) v květnu 2007 člen Rady vedení Talibanu, c) člen finančního výboru Rady Talibanu. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

46)

Badruddin Haqqani (také znám jako Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pákistán. Datum narození: přibližně 1975-79. Další informace: a) operační velitel sítě Haqqani a člen šúry Talibanu v Miram Shah b) napomáhal při vedení útoků proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu, c) syn Jalaluddina Haqqaniho, bratr Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. Datum určení OSN:11. 5. 2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Badruddin Haqqani je operačním velitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Síť Haqqani vedla nepokoje v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani je složeno ze tří nejstarších synů zakladatele Jalaluddina Haqqaniho (TI.H.40.01), který se v polovině devadesátých let přidal k vládě Talibanu vedené Mulláhem Mohammedem Omarem (TI.O.4.01). Badruddin je synem Jalaluddina a bratrem Nasiruddina Haqqaniho (TI.H.146.10) a Sirajuddina Haqqaniho (TI.H.144.07), a dále je synovcem Khalila Ahmeda Haqqaniho (TI.H.150.11).

 

Badruddin napomáhá vedení povstalců a zahraničních bojovníků napojených na Taliban při jejich útocích proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu. Badruddin zasedá v radě Talibanu Miram Shah, která vede činnost sítě Haqqani.

 

Badruddin je rovněž údajně zodpovědný za únosy ve prospěch sítě Haggani. Odpovídal za únosy řady afghánských občanů a cizích státních příslušníků v pohraniční oblasti mezi Aghánistánem a Pákistánem.

47)

Ezatullah Haqqani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

48)

Jalaluddin Haqqani (také znám jako a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1942. Místo narození: provincie Chóst, oblast Zadran, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) otec Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) i když údajně zemřel v červnu 2007, od května 2008 existují zprávy, že doposud žije. Datum určení OSN:31. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:31.1.2001.

49)

Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titul: hadži. Adresa: a) Hayatabad, Péšavár, Pákistán, b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, c) vesnice Kayla blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Datum narození: a)1.1.1966, (b) mezi lety 1958 a 1964. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) vysoký představitel sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu, b) dříve cestoval do Dubaje, Spojených arabských emirátů a získával zde finanční prostředky, c) Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho Datum určení OSN:9.2. 2011. Datum zařazení na seznam:9.2.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Khalil Ahmed Haqqani je vedoucím představitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Na počátku povstalecké činnosti v Afghánistánu byla síť Haqqani založena bratrem Khalila Haqqaniho, Jalaluddinem Haqqanim (TI.H.40.01), který se v polovině devadesátých let přidal k vládě Talibanu vedené Mulláhem Mohammedem Omarem (TI.O.4.01).

 

Khalil Haqqani je zapojen do získávání finančních zdrojů pro Taliban a síť Haqqani, často navštěvuje zahraničí, kde se setkává s finančními podporovateli. Od září 2009 navštívil Khalil Haqqani státy zálivu a získával z tamních zdrojů finanční prostředky, rovněž využíval zdrojů z jižní a východní Asie.

 

Khalil Haqqani rovněž poskytuje podporu Talibanu a síti Haqqani působící v Afghánistánu. Od počátku roku 2010 poskytl Khalil Haqqani finanční prostředky buňkám Talibanu v provincii Lógar, Afghánistán. V roce 2009 řídil Khalil Haqqani přibližně 160 bojovníků 160 v provincii Lógar, Afghánistán, a zajišťoval jim zásoby a je jednou z osob, které jsou odpovědné za zadržování nepřátelských rukojmích, které zajal Taliban a síť Haqqani. Khalil Haqqani přijímá rozkazy pro operace Talibanu od Sirajuddina Haqqaniho (TI.H.144.07), svého synovce.

 

Khalil Haqqani rovněž působil jménem Al-Kajdy (QE.A.4.01) a byl napojen na její vojenské operace. V roce 2002 Khalil Haqqani poskytl muže k posílení prvků Al-Kajdy v provincii Paktíja, Afghánistán.

50)

Mohammad Moslim Haqqani (také znám jako Moslim Haqqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Baghlán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:25.1.2001.

51)

Mohammad Salim Haqqani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: z provincie Laghmán. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

52)

Nasiruddin Haqqani (také znám jako a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1970-1973. Místo narození: Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Napojený na síť Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Datum určení OSN:20. 7. 2010. Datum zařazení na seznam:20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Síť Haqqani je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Je jedním z hlavních původců povstaleckých činností v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani je složeno ze tří nejstarších synů Jalaluddina Haqqaniho (TI.H.40.01); Nasiruddin Haqqani je jedním z nich.

 

Nasiruddin Haqqani působí jako zástupce sítě Haqqani a velkou část svého času tráví získáváním finančních prostředků. V roce 2004 navštívil Haqqani Saudskou arábii spolu s osobou napojenou na Taliban, aby pro Taliban získal finanční prostředky. V roce 2004 rovněž poskytl ozbrojencům v Afghánistánu finanční prostředky za účelem narušení prezidentských voleb v Afghánistánu. Minimálně v rozmezí let 2005 až 2008 shromažďoval Nasiruddin Haqqani finanční prostředky ve prospěch sítě Haqqani prostřednictvím řady návštěv cizích zemí, včetně pravidelných cest do Spojených arabských emirátů, ke kterým došlo v roce 2007, a prostřednictvím cest, jejichž účelem bylo získávání finančních prostředků, do jiných zemí Zálivu v roce 2008. Od poloviny roku 2007 disponuje Haqqani údajně třemi hlavními zdroji pro financování: dary z oblasti Zálivu, obchodování s drogami a platby od Al-Kajdy (QE.A.4.01.). Na sklonku roku 2009 obdržel Nasiruddin Haqqani několik stovek tisíc dolarů od osob napojených na Al-Kajdu z Arabského poloostrova k financování činností sítě Haqqani.

53)

Sayyed Mohammed Haqqani (také znám jako Sayyed Mohammad Haqqani).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pákistánu, b) předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Sayyed Mohammed Haqqani je spojencem Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) a dlouhodobě podporuje Mullaha Mohammeda Omara (TI.O.4.01.). Ve funkci ředitele pro správní záležitosti za vlády Talibanu obstarával afghánské průkazy totožnosti pro cizince napojené na Al-Kajdu, kteří bojovali v Afghánistánu, a získával od nich značné finanční prostředky.

Sayyed Mohammed Haqqani se několikrát v letech 2003 a 2004 setkal s Aimanem Muhammedem Rabi al-Zawahirim (QI.A.6.01.) a Farhadem, který byl tajemníkem Mohammeda Omara. Otevřel knihkupectví na bazaru v Qissa Khwani, Pešavár, Pákistán, které je zapojeno do financování Talibanu. V březnu 2009 stále aktivně působil jako velitel povstaleckých skupin Talibanu.

54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Důvod zařazení na seznam: Na’ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a) čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán. Datum narození: přibližně 1977/1978. Místo narození: a) Danda, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, b) obec Srana, okres Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, c) okres Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, d) provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od roku 2004 významný velitel operací v oblastech na východě a na jihu Afghánistánu, b) syn Jallaloudina Haqaniho, c) přísluší k části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:13. 9. 2007.

55)

Abdul Hai Hazem.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 0001203. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

56)

Hidayatullah (také znám jako Abu Turab).

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:8. 3. 2001.

57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (také znám jako Hottak Sahib).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (také znám jako Najibullah Haqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) pochází z východního Afghánistánu, b) v květnu 2007 člen Rady Talibanu v provincii Kúnar, Afghánistán, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

59)

Gul Agha Ishakzai (také znám jako a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: Band-e-Timor, Kandahár, Afghánistán. Další informace: je členem nově zřízené rady Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámské daně) v pákistánské provincii Balúčistán. Datum určení OSN:20.7.2010. Datum zařazení na seznam:20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Gul Agha Ishakzai vede finanční komisi Talibanu a zasedá v nedávno vytvořené radě Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámská daň) z provincie Balúčistán, Pákistán. Rovněž vybírá finanční prostředky za účelem provádění sebevražedných útoků v Kandaháru, Afghánistán, a podílel se na poskytování finančních prostředků bojovníkům Talibanu a jejich rodinám.

 

Jakožto dávný přítel vedoucího představitele Talibanu Mullaha Mohammada Omara (TI.O.4.01) působil Gul Agha Ishakzai jakožto hlavní osoba odpovědná za financování a byl jedním z jeho nejbližších poradců. Po určité období se nikdo nemohl setkat s Mullahem Omarem bez jeho souhlasu. Za vlády Talibanu pobýval s Omarem v prezidentském paláci.

 

V prosinci roku 2005 Gul Agha Ishakzai zprostředkovával přepravu osob a materiálu do výcvikových táborů Talibanu, na sklonku roku 2006 navštívil zahraničí za účelem získávání zbraňových součástek.

60)

Noor Jalal (také znám jako Nur Jalal).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: (náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: provincie Kúnar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

61)

Qudratullah Jamal (také znám jako Haji Sahib).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro informace za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Gardez, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

62)

Saleh Mohammad Kakar (také znám jako Saleh Mohammad).

Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: vesnice Nulgha, oblast Panjwai, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: vlastnil prodejnu automobilů v Kandaharu, Afghánistán. Datum určení OSN4.11.2010. Datum zařazení na seznam:4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Saleh Mohammad Kakar je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, který poskytuje Talibanu logistickou podporu a financování. Před zadržením afghánskými orgány provozoval Saleh Mohammad Kakar laboratoře na výrobu heroinu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár, které byly pod ochranou Talibanu. Kakar byl v kontaktu s čelnými představiteli Talibanu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Talibanu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb ve prospěch Talibanu od obchodníků s drogami. Kakar byl prodejcem automobilů v Kandaháru a poskytoval Talibanu vozidla, která byla použita k sebevražedným útokům.

63)

Rahamatullah Kakazada (také znám jako a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7.1.1999). Další informace: v květnu 2007 guvernér Talibanu v provincii Ghazní, Afghánistán. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

64)

Abdul Rauf Khadem.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náčelník ústředního armádního sboru za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: Orúzgán/Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

65)

Khairullah Khairkhwah (také znám jako Mullah Khairullah Khairkhwah).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Herát (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) mluvčí talibánské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, d) ministr vnitra za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: od června 2007 ve vazbě. Datum určení OSN:25. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:25.1.2001.

66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr vnitra za vlády Talibanu, b) velitel kábulské policie za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Chaman, Kvéta, Pákistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

67)

Jan Mohmmad Madani.

Titul: Důvod zařazení na seznam: chargé d’affaires, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

68)

Zia-ur-Rahman Madani (také znám jako a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Lógar (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: Taliqan, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) podílí se na pašování drog, b) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, Afghánistán, c) odpovědný za provincii Nangarhár. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

69)

Abdul Latif Mansur (také znám jako Abdul Latif Mansoor).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: od května 2007 členy rady Talibanu Miram Shah. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

70)

Mohammadullah Mati.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr veřejných prací za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

71)

Matiullah;

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel, Kabul Custom House za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro školství, generální konzulát Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1970. Místo narození: Kunduz, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4.11.2000). Další informace: údajně zemřel v roce 2007. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

73)

Fazl Mohammad Mazloom (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

74)

Nazar Mohammad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kundúz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

75)

Mohammad Homayoon.

Titul: Eng. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

76)

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Chóst (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1948. Místo narození: provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (také znám jako A. Kabir).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) druhý náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: kmen Zardran, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: podílí se na teroristických aktivitách ve východním Afghánistánu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

78)

Mohammad Rasul.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Nímróz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

79)

Mohammad Wali.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ve své funkci na ministerstvu pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu Mohammad Wali často používal mučení a jiné prostředky k zastrašování obyvatel. Mohammad Wali po pádu talibanského režimu působí nadále v Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán.

80)

Mohammad Yaqoub.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí BIA za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

81)

Amir Khan Motaqi (take znám jako Amir Khan Muttaqi).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: (a) ministr školství za vlády Talibanu, (b) představitel Talibanu na rozhovorech pod záštitou OSN za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

82)

Abdulhai Motmaen.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ředitel, oddělení informací a kultury, Kandahár, Afghánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

84)

Najibullah Muhammad Juma (také znám jako Najib Ullah).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu v Péšaváru, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: 00737 (afghánský cestovní pas vydaný dne 20.10.1996). Datum určení OSN:25. 1. 2001.

85)

Mohammad Naim (také znám jako Mullah Naeem).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

86)

Nik Mohammad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

87)

Hamdullah Nomani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

88)

Mohammad Aleem Noorani.

Titul: mufti. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

89)

Nurullah Nuri.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Šahdžou, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

90)

Abdul Manan Nyazi (také znám jako a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi c) Barvaly, d) Barvalai).

Titul: mulah. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Paštún Zarghún, provincie Herát, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: člen Talibanu odpovědný za provincii Herát. Údajně se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

91)

Mohammed Omar.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vůdce věřících (Amir ul-Mumineen), Afghánistán Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Orúzgán, vesnice Adehravúd. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

92)

Abdul Jabbar Omari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Baghlán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

93)

Mohammad Ibrahim Omari.

Titul: alhaj. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: údolí Zadran, provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (také znám jako Noor ud Din Turabi).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) oblast Chora, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:25. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:25.1.2001.

95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (také znám jako a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra školství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Darzab, oblast Faryab, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za severní Afghánistán, b) podílí se na pašování drog. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

96)

Abdul Ghafar Qurishi (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, velvyslanectví Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

97)

Yar Mohammad Rahimi.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Pandžvájí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

98)

Mohammad Hasan Rahmani.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kandahár (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Pandžvájí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

99)

Habibullah Reshad.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení vyšetřování za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

100)

Abdulhai Salek.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Orúzgán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel. Datum určení OSN:23. 2. 2001.Datum zařazení na seznam:23.2.2001.

101)

Sanani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vůdce Dar-ul-Efta za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1923. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

102)

Noor Mohammad Saqib.

Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Bagrami, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

103)

Ehsanullah Sarfida.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

104)

Saduddin Sayyed (také znám jako a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Titul: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu, b) primátor města Kábulu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Chaman, Pákistán. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

105)

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník za vlády Talibanu. Datum narození: 1974. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2.2.1997). Datum určení OSN:25. 1. 2001.

106)

Abdul Wahed Shafiq.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kábul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

107)

Said Ahmed Shahidkhel.

Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra školství (za vlády Talibánu), b) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (také znám jako a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr civilního letectví a dopravy za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) Kalanko Joftian, oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) repatriován do Afghánistánu v září 2006, b) člen vedení Talibanu, c) podílí se na pašování drog, d) od května 2007 aktivní v provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka, Afghánistán. V květnu 2007 talibanský guvernér Kandaháru. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

109)

Shamsudin.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Wardak (Maidan, Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Kešim, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

110)

Mohammad Sharif.

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra vnitra za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (také znám jako a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Surobi, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23. 2. 2001.Datum zařazení na seznam:23.2.2001.

112)

Abdul Ghafar Shinwari.

Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození:29.3.1965. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000763 (vydaný dne 9.1.1997). Datum určení OSN:25. 1. 2001.

113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

115)

Taha.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Paktíja (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

116)

Tahis.

Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31. 1. 2001.

117)

Abdul Raqib Takhari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

118)

Walijan.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Džúzdžán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: Kvéta, Pákistán.

119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (také znám jako Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titul: a) maulavi, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1962. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30.6.1998). Další informace: v říjnu 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum určení OSN:25. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:25.1.2001.

120)

Abdul-Haq Wasiq (také znám jako Abdul-Haq Wasseq).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:31. 1. 2001. Datum zařazení na seznam:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul-Haq Wassiq je spojencem Gulbuddina Hekmatyara (QI.H.88.03.). Za vlády Talibanu zastával postupně funkce místního velitele v provinciích Nimroz a Kandahár. Poté se stal náměstkem generálního ředitele rozvědky, podléhal přímému velení Quari Ahmadullaha (TI.A.81.01.). V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky Al-Kajdy a jejich výcvikové tábory v Afghánistánu. Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Talibanu v jižním Afghánistánu.

121)

Mohammad Jawad Waziri. Důvod zařazení na seznam: odbor OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23. 2. 2001.

122)

Abdul Rahman Zahed (také znám jako Abdul Rehman Zahid).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: mezi 1963 a 1968. Místo narození: provincie Lógar, oblast Charvár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25. 1. 2001.

123)

Mohammad Zahid.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000). Datum určení OSN:25. 1. 2001.

B.   Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/73


ROZHODNUTÍ RADY 2011/487/SZBP

ze dne 1. srpna 2011,

kterým se mění společný postoj 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2002 přijala Rada společný postoj 2002/402/SZBP (1).

(2)

Dne 17. června 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1989 (2011) („rezoluce 1989(2011)“), v níž se znepokojením konstatovala, že organizace Al-Kajdá a další osoby, skupiny, podniky a subjekty, které jsou s ní spojeny, trvale ohrožují celosvětový mír a bezpečnost a potvrdila své odhodlání zabývat se všemi aspekty této hrozby.

(3)

V této souvislosti rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1989 (2011) zachovala omezující opatření, která byla již uložena podle bodu 8 písm. c) rezoluce 1333 (2000) a bodů 1 a 2 rezoluce 1390 (2002) ve vztahu k organizaci Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s ní spojeny, včetně těch, jež jsou uvedeny v oddíle C („Osoby spojené s organizací Al-Kajdá“) a v oddíle D („Subjekty a další skupiny a podniky spojené s organizací Al-Kajdá“) konsolidovaného seznamu vypracovaného na základě rezolucí 1267 (1999) a 1333 (2000), jakož i osob, skupin, podniků a subjektů určených po dni přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1989 (2011).

(4)

Společný postoj 2002/402/SZBP by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Prováděcí opatření Unie jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 881/2002 (2).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společný postoj 2002/402/SZBP se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Tento společný postoj se vztahuje na členy organizace Al-Kajdá a další osoby, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném na základě rezolucí 1267(1999) a 1333 (2000), který by měl být pravidelně aktualizován výborem zřízeným podle rezoluce 1267 (1999).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).


2.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/74


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/488/SZBP

ze dne 1. srpna 2011,

kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/273/SZBP.

(2)

S ohledem na závažnost situace v Sýrii by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2011/273/SZBP zařazeny další osoby,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam osob a subjektů obsažený v příloze rozhodnutí 2011/273/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

Osoby podle článku 1

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje (datum narození, místo narození…)

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mohammad Mufleh

 

Velitel syrské vojenské rozvědky ve městě Hamá, podílí se na represích vůči demonstrantům.

1.8.2011

2.

Generálmajor Tawfiq Younes

 

Velitel oddělení vnitřní bezpečnosti generálního ředitelství zpravodajské služby, podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (také znám jako Abu Rami)

Narozen v Latákii, Sýrie, 19.10.1932

Blízký spolupracovník Bašára al-Asada a Mahera al-Asada a jejich strýc z matčiny strany. Obchodní partner a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufových.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Narozen v Latákii

Osoba spojená s Maherem al-Asadem v rámci milicí šabíha. Přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí šabíha.

1.8.2011

5.

Generál Ali Habib Mahmoud

Narozen v Tartous, 1939. Dne 3. června 2009 jmenován ministrem obrany.

Ministr obrany. Odpovědný za provádění operací syrských ozbrojených sil podílejících se na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu

1.8.2011