ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.169.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 169

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
29. června 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 627/2011 ze dne 27. června 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2011 ze dne 28. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

23

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 629/2011 ze dne 28. června 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

25

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/380/SZBP ze dne 28. června 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/330/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)

27

 

 

2011/381/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mazivům (oznámeno pod číslem K(2011) 4447)  ( 1 )

28

 

 

2011/382/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (oznámeno pod číslem K(2011) 4448)  ( 1 )

40

 

 

2011/383/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (oznámeno pod číslem K(2011) 4442)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 627/2011

ze dne 27. června 2011

o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Zahájení

(1)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (2) informovala Evropská komise (dále jen „Komise“) dne 30. září 2010 o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „dotčená země“).

(2)

Řízení bylo zahájeno v návaznosti na podnět, který dne 16. srpna 2010 podal Výbor na obranu odvětví Evropské unie vyrábějícího bezešvé duté profily z nerezavějící oceli (dále jen „výbor na obranu“) jménem dvou skupin výrobců v Unii (dále jen „žadatelé“) představujících podstatnou část, v tomto případě více než 50 %, celkové výroby některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli v Unii. Podnět obsahoval zjevné důkazy o dumpingu uvedeného výrobku a o podstatné újmě z něj vyplývající, což bylo považováno za dostačující pro zahájení řízení.

2.   Strany dotčené řízením

(3)

O zahájení řízení Komise oficiálně vyrozuměla žadatele, ostatní známé výrobce v Unii, známé vyvážející výrobce a zástupce ČLR, známé dovozce, dodavatele a uživatele, jakož i jejich sdružení. O zahájení řízení vyrozuměla Komise rovněž výrobce ve Spojených státech amerických (dále jen „USA“), jelikož se s USA počítalo jako s možnou srovnatelnou zemí. Zúčastněné strany dostaly možnost se písemně vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.

(4)

Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

(5)

Vzhledem k zjevně vysokému počtu vyvážejících výrobců, dovozců, kteří nejsou ve spojení, a výrobců v Unii, se v oznámení o zahájení řízení v souladu s článkem 17 základního nařízení počítalo s výběrem vzorku za účelem stanovení dumpingu a újmy. Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, byli všichni vyvážející výrobci, dovozci a výrobci v Unii požádáni, aby se přihlásili a ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení poskytli Komisi základní informace o své činnosti související s výrobkem, jenž je předmětem šetření, v období šetření od 1. července 2009 do 30. června 2010. Konzultovány byly rovněž orgány ČLR.

a)   Výběr vzorku čínských vyvážejících výrobců

(6)

Z celkem 31 čínských vyvážejících výrobců nebo skupin vyvážejících výrobců, kteří se přihlásili, vybrala Komise v souladu s článkem 17 základního zařízení vzorek na základě největšího reprezentativního objemu vývozu, který mohl být ve stanovené lhůtě přiměřeně přezkoumán. Vybraný vzorek tvořily tři společnosti (nebo jejich skupiny), které představovaly 25 % celkového dovozu zaznamenaného v databázi Eurostatu během období šetření a více než 38 % celkového objemu spolupracujících vývozců v období šetření. V souladu s čl. 17 odst. 2 základního nařízení byl vybraný vzorek projednán s dotčenými stranami a s čínskými orgány a ty nevznesly vůči navrhovanému vzorku žádné námitky.

b)   Výběr vzorků výrobců v Unii

(7)

Z celkem 21 výrobců v Unii, na něž se Komise obrátila, požadované informace poskytlo a se zařazením do vzorku souhlasilo jedenáct výrobců. Na základě informací obdržených od těchto spolupracujících výrobců v Unii vybrala Komise vzorek dvou skupin zastupujících pět výrobců v Unii. Vzorek byl vybrán na základě objemů prodeje a výroby. Na výrobce v Unii, kteří byli zařazeni do vzorku, připadalo 48 % celkového prodeje všech výrobců v Unii v EU a 80 % výrobců, kteří se přihlásili.

(8)

Z celkem 62 dovozců, kteří nejsou ve spojení a na něž se Komise obrátila, odpovědělo ve stanovené lhůtě na dotazník pro výběr vzorku pouze pět společností. Usuzovalo se proto, že výběr vzorku není nutný, a dotazníky byly rozeslány všem těmto společnostem. Na dotazník nakonec odpověděli pouze dva dovozci, kteří při šetření plně spolupracovali.

c)   Odpovědi na dotazník a inspekce na místě

(9)

Aby mohli vyvážející výrobci v ČLR zařazení do vzorku, kteří o to projeví zájem, podat žádost o zacházení jako v tržním hospodářství nebo o individuální zacházení, zaslala Komise těmto vyvážejícím výrobcům zařazeným do vzorku formulář žádosti. Všechny skupiny vyvážejících výrobců požádaly o zacházení jako v tržním hospodářství podle čl. 2 odst. 7 základního nařízení nebo o individuální zacházení, pokud by bylo šetřením zjištěno, že nesplňují podmínky pro zacházení jako v tržním hospodářství.

(10)

Tři společnosti (nebo jejich skupiny) požádaly o individuální zjišťování. V daném časovém rámci nebylo možné tyto žádosti v prozatímní fázi přezkoumat. Rozhodnutí, zda bude některé z těchto společností přiznáno individuální zjišťování, bude přijato v konečné fázi.

(11)

O výsledcích zjištění týkajících se zacházení jako v tržním hospodářství Komise oficiálně vyrozuměla dotčené vyvážející výrobce v ČLR, kteří byli zařazeni do vzorku, a rovněž výrobce v Unii zařazené do vzorku.

(12)

Odpovědi na dotazníky byly obdrženy od vyvážejících výrobců v ČLR, kteří byli zařazeni do vzorku, od všech výrobců v Unii zařazených do vzorku, od dvou dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení, a od jednoho uživatele.

(13)

Komise si vyžádala a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné za účelem analýzy žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení a k předběžnému stanovení dumpingu, výsledné újmy a zájmu Unie. Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto společností.

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu a společnosti, které jsou ve spojení s tímto výrobcem: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Šanghaj; Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai, provincie Shandong; Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai, provincie Shandong;

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Šanghaj a společnosti, které jsou ve spojení s tímto výrobcem: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Šanghaj; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.,Yongzhong, Longwan District, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Německo;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Německo;

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Španělsko.

PEXCO, Scranton, Pensylvánie;

Salem Tube, Greenville, Pensylvánie;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas;

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pensylvánie.

3.   Období šetření

(14)

Období šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. července 2009 do 30. června 2010 (dále jen „období šetření“ nebo „OŠ“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týkalo období od roku 2006 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

B.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

1.   Dotčený výrobek

(15)

Dotčeným výrobkem, jak je popsán v oznámení o zahájení řízení, jsou některé bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli jiné než s připojeným příslušenstvím, vhodné pro vedení plynů nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech, v současnosti kódů KN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00 (dále jen „dotčený výrobek“). To zahrnuje neopracované „duté prvky“, výrobky s konečnou úpravou za tepla a výrobky s konečnou úpravou za studena.

(16)

Při výrobním procesu se jako surovina obvykle používají válce („předvalky“) z nerezavějící oceli. V první fázi výroby se pomocí protlačovacího lisu nebo procesu ražení za tepla vyrábí neopracovaný „dutý prvek“. Poté může být dutý prvek opracován nejprve v procesu konečné úpravy za tepla, jehož výsledkem jsou trubky s konečnou úpravou za tepla, a dále zpracován v procesu konečné úpravy za studena (proces válcování za studena na poutnické stolici) nebo v procesu tažení za studena, jejichž výsledkem jsou trubky s konečnou úpravou za studena. Všechny druhy výrobků (duté prvky, trubky s konečnou úpravou za tepla a trubky s konečnou úpravou za studena) mají stejné základní fyzické, chemické a technické vlastnosti a stejná základní užití.

(17)

Bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli se používají především v těchto výrobních odvětvích: chemický a petrochemický průmysl, výroba hnojiv, výroba energie, stavební inženýrství a stavebnictví, farmakologie a zdravotnické technologie, biotechnologie, úprava vody a spalování odpadu, průzkum a těžba ropy a zemního plynu, zpracování uhlí a zemního plynu, zpracování potravin.

(18)

Jeden výrobce v Unii, který dále zpracovává duté profily z nerezavějící oceli, uvedl, že pokud by byla uložena opatření, je nutno z jejich oblasti působnosti vyjmout kód KN 7304 49 10, jelikož se vztahuje na neopracované duté prvky, které se používají pouze k dalšímu zpracování. Šetřením však bylo prokázáno, že dodavatelé tohoto výrobce v Unii pocházející z Unie i Číny označují v celním prohlášení zboží prodané tomuto výrobci jako výrobky s konečnou úpravou za tepla nebo za studena.

(19)

Označení těchto výrobků v celním prohlášení jako „neopracovaných dutých prvků pro použití pouze při výrobě dutých profilů a trubek s různými průřezy a tloušťkou stěny“ se týká zboží, které nemusí mít nutně různé fyzické vlastnosti, tyto výrobky mají pouze různé užití. Byl vyvozen předběžný závěr, že pro vyloučení „neopracovaných dutých prvků“ z definice výrobku neexistují žádné důvody.

2.   Obdobný výrobek

(20)

Bylo zjištěno, že dotčený výrobek a některé bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli prodávané na domácím trhu v ČLR a rovněž některé bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli prodávané v Unii výrobním odvětvím Unie mají stejné základní fyzické, chemické a technické vlastnosti a stejná základní užití. Předběžně se proto považovaly za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

C.   DUMPING

1.   Zacházení jako v tržním hospodářství

(21)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení se běžná hodnota v antidumpingových šetřeních týkajících se dovozu z ČLR stanoví v souladu s odstavci 1 až 6 uvedeného článku pro ty vyvážející výrobce, u kterých se zjistilo, že splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

(22)

Tato kritéria jsou ve stručné a souhrnné podobě a pouze pro orientaci uvedena níže:

1.

obchodní rozhodnutí se přijímají na základě tržních signálů bez zásadních zásahů státu a náklady se zakládají na tržní hodnotě;

2.

společnosti vedou jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy a používané ve všech oblastech;

3.

neexistují žádná podstatná zkreslení způsobená bývalým systémem netržního hospodářství;

4.

právní předpisy o úpadku a vlastnictví zaručují právní jistotu a stabilitu;

5.

měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kurzů.

(23)

V tomto šetření požádali všichni tři vyvážející výrobci (nebo jejich skupiny) zařazení do vzorku o zacházení jako v tržním hospodářství podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení a ve stanovených lhůtách odpověděli na formulář žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství.

(24)

Šetřením bylo zjištěno, že žádný z vyvážejících výrobců (nebo jejich skupin) v ČLR, kteří byli zařazeni do vzorku, nesplňuje požadavky kritérií stanovených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, nebylo jim proto možno přiznat zacházení jako v tržním hospodářství.

(25)

Žádná ze společností nesplňuje požadavky kritéria č. 1, a to kvůli zásahům státu do rozhodování o pořízení hlavní suroviny (zejména předvalků, ingotů a tyčí kruhového průřezu z nerezavějící oceli). Uvedené suroviny představují více než 50 % výrobních nákladů dotčeného výrobku (bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli). Tyto suroviny jsou proto při výrobě dotčeného výrobku zdaleka nejdůležitějším vstupem.

(26)

Čínský stát hraje při stanovování cen surovin pro bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli zásadní úlohu a na trhu trvale zasahuje pomocí těchto nástrojů: vývozní daň a žádná sleva na DPH. Za prvé, na hlavní suroviny při výrobě bezešvých trubek a dutých profilů z oceli se od 1. ledna 2008 vztahuje 15% vývozní daň. Za druhé, stát v případě vývozu uvedených surovin nevrací DPH.

(27)

Společnosti zařazené do vzorku pořizují hlavní suroviny používané při výrobě bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli na čínském domácím trhu. Šetřením bylo zjištěno, že průměrně a v závislosti na kvalitě oceli jsou čínské ceny surovin přibližně o 30 % nižší než ceny na světových trzích (USA nebo EU).

(28)

Vzhledem ke skutečnosti, že ČLR musí dovážet většinu železné rudy za mezinárodní tržní ceny, je zřejmé, že nemá prospěch z případné přirozené konkurenční výhody, která by vysvětlovala nízké ceny hlavních surovin na čínském domácím trhu. Zároveň různé studie po řadu let poukazují na významné zásahy státu v tomto odvětví (3). Tyto zprávy uvádějí, že čínská vláda určila 14 „klíčových“ výrobních odvětví a sedm „pilířových“ odvětví. Hlavní odběratelé speciální oceli na navazujícím trhu patří k těmto sedmi „pilířovým“ výrobním odvětvím, která čínská vláda podporuje prostřednictvím své průmyslové politiky (4). Nepříznivý dopad vývozních daní a částečných slev na DPH byl vyzdvižen rovněž v přezkumech obchodních politik a praktik ČLR, které provádí WTO (5).

(29)

Jak je uvedeno v přezkumech obchodních politik prováděných WTO, vývozní daně a slevy na DPH představují nástroje politiky, jejichž používání snižuje objemy vývozu dotyčných surovin, odklání dodávky na domácí trh a vede k tlaku na snižování cen těchto výrobků na domácím trhu (6). Stávajícím šetřením byl skutečně zjištěn značný rozdíl mezi cenami na domácím trhu a světovými cenami. Takovýto rozdíl představuje nepřímou podporu pro navazující domácí výrobní odvětví, a poskytuje jim tudíž konkurenční výhodu. Toto tvrzení dále posiluje skutečnost, že na vývoz dotčeného výrobku (bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli) není uložena žádná vývozní daň a vztahuje se na něj rovněž sleva na DPH.

(30)

Jelikož při tomto šetření bylo zjištěno různé uplatňování vývozních daní a slev na DPH u předcházejících a navazujících výrobních odvětví, jsou prokázány zásahy státu, které lze odvodit ze značného cenového rozdílu u surovin z nerezavějící oceli (zejména předvalků, ingotů a tyčí kruhového průřezu z nerezavějící oceli) na čínském trhu a na světových trzích.

(31)

Vzhledem k cenovému rozdílu mezi čínským domácím trhem a světovými trhy by v případě neexistence zásahů státu měli domácí výrobci výše uvedených surovin sklon vyvážet své výrobky na trhy s vyššími cenami, na nichž by mohli dosáhnout vyšších zisků. Čínské celní statistiky ve skutečnosti potvrzují, že vývoz předvalků z nerezavějící oceli z ČLR do zbytku světa prakticky neexistuje. V roce 2009 činil vývoz ingotů z nerezavějící oceli a jiných primárních forem nerezavějící oceli méně než 2 tuny a v roce 2010 méně než 5 tun. To je další tvrzení, které prokazuje zásahy státu na trhu surovin.

(32)

Tyto čínské praktiky je nutno považovat za základní faktor státních zásahů do rozhodování podniků ohledně surovin. Stávající čínský systém vysokých vývozních cel a nevracení DPH v případě vývozu surovin v zásadě vedl k situaci, kdy jsou čínské ceny surovin i nadále výsledkem zásahů státu a budou se vší pravděpodobností i v budoucnu poskytovat podporu čínským výrobcům bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli.

(33)

Co se týká kritéria č. 1, jedna ze společností nezahrnula do informací pro výběr vzorku a do žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství dva dodavatele surovin ve spojení. Společnost tvrdila, že tito dodavatelé dodávají malé množství, a tudíž skutečnost, že nebyli uvedeni, nemohla mít a neměla na výsledek šetření žádný významný dopad. Podotýká se, že Komise musí především získat úplnou představu o všech společnostech ve skupině podílejících se na výrobě nebo prodeji dotčeného výrobku, a to bez ohledu na velikost těchto společností či objem jejich prodeje. Dále se poznamenává, že dodavatelé surovin jsou spíše roztříštění a rozptýlení mezi řadu malých dodavatelů. Byl vyvozen závěr, že kromě narušení hlavních vstupů, které bylo popsáno výše, společnost neprokázala, že její obchodní rozhodnutí byla přijata na základě tržních signálů bez zásadních zásahů státu a že se její náklady zakládají na tržní hodnotě.

(34)

Kromě kritéria č. 1 některé společnosti rovněž neprokázaly, že splňují kritérium č. 2 a 3. Dvě společnosti nemohly prokázat, že vedou jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy. U jedné společnosti nebyly ve zprávě auditora zohledněny nesrovnalosti ve finančních výkazech. Další společnost nemohla pro některé roky své činnosti předložit účetní závěrky.

(35)

Jedna společnost obdržela od bank ve vlastnictví státu úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami, které byly podstatně nižší než tržní sazby. To prokazuje, že výrobní náklady a finanční situace podléhají značnému zkreslení způsobenému bývalým systémem netržního hospodářství.

(36)

Po zveřejnění zjištění týkajících se zacházení jako v tržním hospodářství byly obdrženy připomínky od výrobního odvětví Unie a od tří dotčených vyvážejících výrobců (nebo jejich skupin), kteří byli zařazeni do vzorku.

(37)

Jedna společnost uvedla, že rozhodnutí Komise o nepřiznání zacházení jako v tržním hospodářství bylo ovlivněno (a tudíž zkresleno) výpočtem dumpingového rozpětí. V této souvislosti je nutno uvést, že rozhodnutí o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství předchází výpočtu dumpingu a ověření, které se uskutečnilo, se týkalo výhradně údajů souvisejících s rozhodnutím o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství. Toto tvrzení bylo proto neopodstatněné.

(38)

Jedna společnost tvrdila, že nebyla požádána o podání žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství pro dodavatele surovin ve spojení. Toto tvrzení bylo nutno odmítnout. V oznámení o zahájení řízení bylo jednoznačně uvedeno, že Komisi je nutno poskytnout názvy a přesný popis činností všech společností ve spojení, které se podílejí na výrobě a/nebo prodeji (na vývoz a/nebo na domácím trhu) výrobku, jehož se týká šetření.

(39)

Tato společnost dále uvedla, že narušení na trhu surovin není podstatné, jelikož 17,5 % surovin je dováženo od mezinárodních dodavatelů, kteří nejsou ve spojení, a zbytek se pořizuje především u společností ve spojení. Informace, které má Komise k dispozici, prokazují, že v místě je pořizováno přibližně 30 % surovin a zbytek je dovážen především od dodavatelů ve spojení. V této souvislosti je třeba uvést, že se vnitropodnikové ceny dodavatelů ve spojení obvykle nepovažují za spolehlivé informace. Celkově jsou ceny surovin v případě, že je společnost pořizuje u nezávislých dodavatelů, podstatně nižší než ceny v EU nebo v USA stejně jako u ostatních vyvážejících výrobců, jichž se týkalo šetření. Tvrzení je tudíž odmítnuto.

(40)

Jedna společnost zpochybnila výpočet rozdílu mezi cenami surovin na čínském domácím trhu a na světových trzích, který provedla Komise. Po ověření Komise tento výpočet potvrdila. Společnost nevzala v úvahu zejména přirážky za legovanou ocel, které uplatňují dodavatelé v USA a EU. Tvrzení bylo proto nutno odmítnout.

(41)

Jedna společnost dále tvrdila, že rozdíly mezi přiznáním k dani z příjmů a účetní závěrkou jsou běžné, nepodstatné, a proto neměla povinnost uvést v komentáři k účetní závěrce vysvětlivky. To by proto nemělo mít dopad na rozhodnutí Komise. Podotýká se, že rozdíly týkající se ročního zisku se blíží 30 milionům RMB, a měly by se tudíž pokládat za významné a být objasněny v komentáři k účetní závěrce.

(42)

Další tvrzení souviselo s údajným porušením Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a základního antisubvenčního nařízení EU (7). Společnost uvedla, že zamítnutí žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství z toho důvodu, že společnosti mohou dostávat subvence, má za následek penalizaci vývozce za subvence, které se považují za protiprávní, a to bez jakéhokoli zdůvodnění. Toto tvrzení je třeba odmítnout. Žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství nejsou zamítnuty na základě možných subvencí, nýbrž na základě zvláštních důvodů, které byly objasněny ve výše uvedených bodech odůvodnění a rovněž v podrobných dokumentech se zveřejněnými zjištěními týkajícími se zacházení jako v tržním hospodářství, které byly stranám zaslány. Hlavním důvodem nepřiznání zacházení jako v tržním hospodářství byla zjištěná narušení na trhu surovin. Dále je třeba zdůraznit, že společnosti například získaly od bank ve vlastnictví státu úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami, které byly podstatně nižší než tržní sazby, což jednoznačně prokazuje zkreslení způsobená bývalým systémem netržního hospodářství.

(43)

Závěrem se uvádí, že žádná z obdržených připomínek nemohla změnit zjištění ohledně přiznání zacházení jako v tržním hospodářství.

2.   Individuální zacházení

(44)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se pro země spadající pod uvedený článek případné clo ukládá s celostátní platností kromě případů, kdy jsou společnosti schopny prokázat, že splňují kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Tato kritéria jsou ve stručné podobě a pouze pro orientaci uvedena níže:

v případě plného nebo částečného zahraničního vlastnictví daných podniků nebo společných podniků (joint ventures) mohou vývozci svobodně repatriovat základní kapitál a zisk;

vývozní ceny a množství a prodejní a dodací podmínky byly svobodně určeny;

většinu akcií nebo podílů vlastní soukromé osoby; státní úředníci zasedající ve správní radě nebo zastávající klíčové řídící funkce jsou buď v menšině, nebo je společnost dostatečně nezávislá na státních zásazích;

měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kurzů a

státní zásahy nejsou takového rozsahu, aby umožňovaly obcházení individuálních antidumpingových opatření.

(45)

Tři výše zmíněné společnosti (nebo jejich skupiny) zařazené do vzorku, jimž nebylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, požádaly rovněž o individuální zacházení. Předběžně bylo zjištěno, že všechny tři společnosti (nebo jejich skupiny) zařazené do vzorku splňují podmínky čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a bylo jim tudíž možno přiznat individuální zacházení.

3.   Běžná hodnota

a)   Srovnatelná země

(46)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se běžná hodnota pro vyvážející výrobce, jimž nebylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, určí na základě cen na domácím trhu nebo na základě početně zjištěné běžné hodnoty ve srovnatelné zemi.

(47)

V oznámení o zahájení řízení Komise uvedla, že pro účely zjištění běžné hodnoty pro ČLR má v úmyslu použít jako srovnatelnou zemi USA. Jedna strana uvedla, že by vhodnější srovnatelnou zemí byla Indie, vzhledem k podobné úrovni rozvoje jako má ČLR. Komisi se nepodařilo navázat spolupráci s indickými výrobci. USA se původně jevily jako vhodná srovnatelná země vzhledem k otevřenosti vůči hospodářské soutěži ze strany dovozu (nulové celní sazby na rozdíl od 10% sazby v Indii) a dobré úrovni hospodářské soutěže na domácím trhu, na němž působí 15 až 20 výrobců z USA.

(48)

Odpovědi na dotazník a inspekce na místě však ukázaly, že USA nejsou vhodnou srovnatelnou zemí. Všichni spolupracující výrobci v USA jsou závislí na dovozu základních surovin a hotových výrobků od svých mateřských společností v EU a v USA udržují omezenou výrobní činnost především s cílem reagovat na objednávky na zakázku či objednávky, které jsou kritické z hlediska času. Ve skutečnosti je objem výroby spolupracujících výrobců v USA zlomkem výroby evropských mateřských výrobních společností. Co je však nejdůležitější, spolupracující výrobci v USA mají vysoké náklady na zpracování, což je odrazem jejich zvláštních výrobních podmínek. Tyto náklady se promítají do vysokých cen na domácím trhu v USA.

b)   Stanovení běžné hodnoty

(49)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se běžná hodnota určí na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za niž se prodává výrobek z takové třetí země do jiných zemí včetně EU. Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů uvedených v předchozím bodě odůvodnění nebylo možno běžnou hodnotu určit na základě cen nebo početně zjištěných hodnot v USA, byl přezkoumán druhý způsob. Z důvodů, které jsou objasněny níže, však v daném případě nebyla vhodná ani tato metoda. Stejně jako prodejní ceny na domácím trhu v USA jsou i ceny vývozu z USA poznamenány vysokými výrobními náklady a skutečností, že objem vývozu je omezený, tj. méně než 2 % čínského vývozu do EU. Zdá se rovněž, že se určitá část tohoto vývozu uskutečňuje pro společnosti ve spojení, a není tudíž pro účely stanovení běžné hodnoty věrohodná.

(50)

Jako alternativa k výše uvedeným dvěma metodám je v čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení stanoveno, že běžnou hodnotu lze určit na jakémkoli jiném přiměřeném základě, včetně ceny skutečně zaplacené nebo ceny, kterou je třeba zaplatit, za obdobné výrobky v Unii, která se v případě nutnosti náležitě opraví o přiměřené ziskové rozpětí. Vzhledem ke skutečnosti, že při šetření bylo v této fázi zjištěno, že USA nejsou vhodnou srovnatelnou zemí, se v daném případě předběžně použila tato metoda.

(51)

Pro typy výrobků, které vyvážejí čínští vyvážející výrobci (nebo jejich skupiny) zařazení do vzorku a s ohledem na něž výrobci v Unii zařazení do vzorku neuskutečnili žádný prodej, použila Komise předběžně ceny skutečně zaplacené, nebo ceny, které je třeba zaplatit, za obdobný výrobek v Unii, které byly v případě nutnosti náležitě opraveny o přiměřené ziskové rozpětí, a to pro nejpodobnější typy výrobků se stejným průměrem, jakostní třídou oceli a druhem výroby (např. tažení za studena nebo za tepla).

4.   Vývozní cena

(52)

Ve všech případech byl dotčený výrobek vyvážen pro nezávislé odběratele v Unii, a proto byla vývozní cena stanovena v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení, tj. na základě vývozních cen skutečně zaplacených nebo vývozních cen, které je třeba zaplatit.

5.   Srovnání

(53)

Dumpingová rozpětí byla stanovena porovnáním jednotlivých vývozních cen ze závodu vývozců zařazených do vzorku s prodejními cenami výrobců v Unii zařazených do vzorku na domácím trhu, které byly stanoveny způsobem popsaným v (50). bodě odůvodnění.

(54)

Za účelem zajištění spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy o rozdíly ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Příslušné úpravy byly provedeny ve všech případech, kdy to bylo považováno za přiměřené, přesné a podložené ověřenými důkazy. Byly povoleny úpravy zejména s ohledem na nepřímé daně, přepravné a pojištění u námořní dopravy, přepravné ve vyvážející zemi, náklady na záruku, provize, náklady na úvěry, obchodní poplatky, obchodní úroveň a jakost, jak je objasněno v (70). bodě odůvodnění.

6.   Dumpingová rozpětí

(55)

Prozatímní dumpingová rozpětí byla vyjádřena jako procentní podíl z ceny CIF na hranice Unie před proclením.

a)   Pro spolupracující vyvážející výrobce zařazené do vzorku, jimž bylo přiznáno individuální zacházení

(56)

Podle čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení byla dumpingová rozpětí pro spolupracující vyvážející výrobce zařazené do vzorku, jimž bylo přiznáno individuální zacházení, zjištěna na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty stanovené na základě skutečně zaplacených cen nebo cen, které je třeba zaplatit, za obdobný výrobek v Unii, které byly náležitě opraveny o přiměřené ziskové rozpětí, jak je podrobně uvedeno v (50). a (51). bodě odůvodnění, s váženou průměrnou cenou každé společnosti za dotčený výrobek při vývozu do Unie, jak byla stanovena výše.

(57)

Na tomto základě jsou prozatímní dumpingová rozpětí vyjádřená jako procentní podíl z ceny CIF na hranice Unie před proclením následující:

Společnosti zařazené do vzorku

Prozatímní dumpingová rozpětí

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

b)   Pro všechny ostatní spolupracující vyvážející výrobce

(58)

Dumpingové rozpětí pro všechny ostatní spolupracující vyvážející výrobce v ČLR, kteří nebyli zařazeni do vzorku, bylo v souladu s čl. 9 odst. 6 základního nařízení vypočítáno jako vážený průměr dumpingových rozpětí vyvážejících výrobců zařazených do vzorku.

(59)

Na tomto základě činí prozatímní dumpingové rozpětí vyjádřené jako procentní podíl z ceny CIF na hranice Unie před proclením 71,1 %.

c)   Pro všechny ostatní (nespolupracující) vyvážející výrobce

(60)

Vzhledem k vysoké úrovni spolupráce při šetření (spolupracující společnosti představovaly přibližně 64 % celkového dovozu zaznamenaného v databázi Eurostatu v období šetření) bylo celostátní rozpětí pro nespolupracující vyvážející výrobce stanoveno pomocí nejvyššího dumpingového rozpětí, jež bylo zjištěno u společností (nebo jejich skupin) zařazených do vzorku.

(61)

Na tomto základě činí prozatímní celostátní úroveň dumpingu vyjádřená jako procentní podíl z ceny CIF na hranice Unie před proclením 83,2 %.

D.   ÚJMA

1.   Výroba v Unii a výrobní odvětví Unie

(62)

V období šetření vyrábělo v Unii obdobný výrobek 21 výrobců. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení představuje všech 21 výrobců v Unii výrobní odvětví Unie, a bude se proto na ně dále odkazovat jako na „výrobní odvětví Unie“.

(63)

Jak bylo uvedeno v (7). bodě odůvodnění, do vzorku byly zařazeny dvě skupiny výrobců v Unii zahrnující pět výrobců, kteří představují více než 50 % celkové výroby obdobného výrobku v Unii. Z ostatních spolupracujících výrobců v Unii nesouhlasila s výběrem vzorku společnost, která požadovala omezení definice výrobku (viz (16). a (17). bod odůvodnění). Tento výrobce kritizoval zejména skutečnost, že vzorek zahrnuje pouze společnosti, které působí na „trhu hotových výrobků“ i „trhu výchozího materiálu“, a rovněž skutečnost, že se vzorek skládá pouze ze žádajících společností. Znovu se uvádí, že dotyčná společnost nakupuje výchozí materiál z ČLR i od výrobního odvětví Unie. Výrobce však neprokázal, že skutečně existují takovéto dva zvláštní trhy. Výrobce mimoto představoval méně než 2 % celkové výroby v Unii během období šetření, zatímco zmíněné dvě skupiny společnosti byly vybrány na základě objektivních kritérií, jak bylo popsáno v (7). a (8). bodě odůvodnění.

2.   Spotřeba v Unii

(64)

Spotřeba v Unii byla zjištěna na základě objemů prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie podle informací získaných od výboru na obranu, který zastupoval žadatele (viz (2). bod odůvodnění), a údajů o objemu dovozu na trh Unie, které byly získány od Eurostatu. Posledně uvedené údaje bylo nutno s ohledem na dovoz z Jižní Afriky a Japonska pro některá období mírně opravit, jelikož tyto údaje zahrnovaly určitá narušení vyplývající z nesprávného vykazování údajů.

(65)

Spotřeba v Unii mezi rokem 2006 a obdobím šetření významně poklesla o 35 %. Mezi rokem 2006 a 2007 však spotřeba mírně vzrostla a nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2007, načež každý rok až do období šetření trvale klesala.

Tabulka č. 1

Spotřeba v Unii

 

2006

2007

2008

2009

Jednotky (v t)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Index

100

116

101

78

65

(66)

Posuzované období se skutečně vyznačuje značnými výkyvy na trhu, které byly způsobeny především obrovskou nestálostí poptávky po trubkách a dutých profilech z nerezavějící oceli. Rok 2007 a rovněž první tři čtvrtletí roku 2008 lze charakterizovat jako období silně se rozšiřujícího trhu. Na poptávku však měla velký dopad hospodářská krize. Tento dopad začal být patrný v posledním čtvrtletí roku 2008, v průběhu roku 2009 zesílil a pokračoval i v prvním pololetí roku 2010, ovlivnil tudíž rovněž celé období šetření. To se vše náležitě projevuje v tendenci ve spotřebě Unie, která dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007, načež se každoročně snižovala.

3.   Dovoz z dotčené země

3.1.   Objem dumpingového dovozu

(67)

Objem dovozu dotčeného výrobku z ČLR na trh Unie v posuzovaném období vzrostl. Celkově se v průběhu posuzovaného období dovoz z ČLR zvýšil o 14 %. Mezi rokem 2006 a 2007 se dovoz z ČLR téměř zdvojnásobil, zatímco mezi rokem 2007 a obdobím šetření se každoročně snižoval, což bylo do velké míry zapříčiněno poklesem spotřeby (jelikož podíl na trhu byl mezi rokem 2008 a obdobím šetření stálý – viz (68). bod odůvodnění).

Tabulka č. 2

Dovoz z ČLR (objemy)

 

2006

2007

2008

2009

Jednotky (v t)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Index

100

194

182

123

114

3.2.   Podíl dumpingového dovozu na trhu

(68)

Podíl dumpingového dovozu z ČLR na trhu se v posuzovaném období téměř zdvojnásobil a vzrostl o 76 %, tj. o 7,9 procentního bodu. K tomuto nárůstu podílu na trhu došlo především mezi rokem 2006 a 2007, poté si dovoz z ČLR udržoval vysokou úroveň.

Tabulka č. 3

Dovoz z ČLR (podíl na trhu)

 

2006

2007

2008

2009

Podíl na trhu (v %)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Index

100

167

180

158

176

3.3.   Ceny

a)   Vývoj cen

(69)

Níže uvedená tabulka udává průměrnou cenu dumpingového dovozu z ČLR na evropskou hranici před proclením, a to podle údajů Eurostatu. Během posuzovaného období se průměrná cena dovozu z ČLR až do roku 2008 zvyšovala, načež mezi rokem 2008 a obdobím šetření klesla.

Tabulka č. 4

Dovoz z ČLR (ceny)

 

2006

2007

2008

2009

Průměrná cena za tunu (v EUR)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Index

100

118

126

100

91

b)   Cenové podbízení

(70)

Bylo provedeno srovnání jednotlivých typů výrobků z hlediska prodejních cen čínských vyvážejících výrobců a prodejních cen výrobců v Unii zařazených do vzorku v Unii. Za tímto účelem byly porovnány ceny účtované výrobci v Unii zařazenými do vzorku nezávislým odběratelům a ceny vyvážejících výrobců z dotčené země zařazených do vzorku. V případě potřeby byly provedeny úpravy zohledňující rozdíly ve vnímání jakosti výrobků, úrovni obchodu a v nákladech vynaložených po dovozu.

(71)

Z tohoto srovnání vyplynulo, že se v období šetření dotčený výrobek dovezený z ČLR prodával v Unii za ceny, které byly o 21 % až 32 % nižší než ceny výrobního odvětví Unie v procentním vyjádření ve vztahu k těmto cenám.

4.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

4.1.   Předběžné poznámky

(72)

V souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení posoudila Komise veškeré relevantní hospodářské činitele a ukazatele, které ovlivňují situaci výrobního odvětví Unie. Níže uvedené údaje o prodeji a podílech na trhu se týkají všech výrobců v Unii a zbývající ukazatele se týkají výrobců v Unii zařazených do vzorku. Pokud jde o ukazatele založené na údajích od výrobců zařazených do vzorku, vzhledem ke skutečnosti, že se vzorek skládal pouze ze dvou skupin výrobců, nebylo možno z důvodu zachování důvěrnosti zveřejnit v příslušných níže uvedených tabulkách skutečné souhrnné údaje; místo toho jsou uvedeny pouze indexy s cílem ukázat u těchto ukazatelů tendence.

4.2.   Výroba

(73)

Objem výroby v Unii se mezi rokem 2006 a 2008 zvýšil, mezi rokem 2008 a obdobím šetření však prudce klesl. Tento významný pokles výroby byl zapříčiněn jak zmenšením trhu, tak i rostoucím tlakem ze strany dumpingového dovozu.

Tabulka č. 5

Výroba

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Výroba (index)

100

107

121

84

66

4.3.   Výrobní kapacita a využití kapacity

(74)

Výrobní kapacita výrobního odvětví Unie byla během celého posuzovaného období poměrně stálá. Mezi rokem 2006 a obdobím šetření se však míra využití kapacity snížila o 35 %. V období šetření se využití kapacity snížilo na úroveň o něco málo vyšší, než je polovina úrovně, jíž bylo dosaženo v roce 2008.

Tabulka č. 6

Výrobní kapacita

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Kapacita (index)

100

98

101

102

101

Využití kapacity (index)

100

109

120

82

65

4.4.   Zásoby

(75)

Níže uvedená tabulka udává, že se konečný stav zásob nejprve až do roku 2008, kdy výroba v Unii dosáhla svého vrcholu, zvyšoval, poté však začal kvůli omezeným úrovním výrobní činnosti klesat.

Tabulka č. 7

Zásoby

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Zásoby (index)

100

124

168

138

118

4.5.   Objemy prodeje v Unii (celé výrobní odvětví Unie)

(76)

Objem prodeje všech výrobců v Unii na trhu EU se celkově snížil o 39 %, zatímco čínský vývoz ve stejném období vzrostl o 14 %, jak je uvedeno v (68). bodě odůvodnění. Objemy prodeje výrobního odvětví Unie v Unii se vyvíjely takto:

Tabulka č. 8

Prodej v Unii (objemy)

Všichni výrobci v EU

2006

2007

2008

2009

Prodej v Unii (v t)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Index

100

110

96

76

61

4.6.   Podíl na trhu (celé výrobní odvětví Unie)

(77)

Podíl výrobního odvětví Unie na trhu se mezi rokem 2006 a 2007 snížil o 3,4 procentního bodu a ve zbývající části posuzovaného období byl poměrně stálý s malým dočasným zvýšením v roce 2009. Výrobní odvětví Unie přišlo celkově o podíl na trhu ve výši 3,6 procentního bodu, přičemž (jak je uvedeno v tabulce č. 3) podíl dumpingového dovozu z ČLR na trhu se v posuzovaném období téměř zdvojnásobil.

Tabulka č. 9

Podíl na trhu Unie

Všichni výrobci v EU

2006

2007

2008

2009

Podíl na trhu (v %)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Index

100

95

95

98

94

4.7.   Prodejní ceny

(78)

Co se týká průměrných prodejních cen, níže uvedená tabulka ukazuje, že v roce 2007 výrobní odvětví Unie zvýšilo své prodejní ceny, načež je každoročně až do období šetření postupně snižovalo, a ceny dosáhly nižší úrovně než v roce 2006. Vývoj prodejních cen a jejich velká nestálost byly částečně zapříčiněny velkými výkyvy v nákladech na suroviny.

Tabulka č. 10

Prodej v Unii (průměrné ceny)

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Průměrná cena za tunu (index)

100

135

126

100

92

4.8.   Zaměstnanost

(79)

Úroveň zaměstnanosti sledovala do značné míry vývoj objemů výroby (viz tabulka č. 5), což naznačuje, že se výrobní odvětví Unie pokoušelo snížit výrobní náklady, pokud to bylo nutné. Výrobní odvětví Unie se snažilo přizpůsobit pracovní sílu zhoršující se situaci na trhu spíše zkrácením pracovní doby než snižováním počtu pracovníků. Tabulka níže proto udává úroveň zaměstnanosti v ekvivalentech plného pracovního úvazku. Zaměstnanost v ekvivalentech plného pracovního úvazku u výrobců v Unii mezi rokem 2006 a 2008 vzrostla o 11 procentních bodů, načež mezi rokem 2008 a obdobím šetření následoval pokles o 19 procentních bodů. Celkově se zaměstnanost v ekvivalentech plného pracovního úvazku v posuzovaném období snížila o 8 %.

Tabulka č. 11

Zaměstnanost

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Zaměstnanost v ekvivalentech plného pracovního úvazku (index)

100

106

111

95

92

4.9.   Produktivita

(80)

Navzdory výše uvedeným snahám výrobního odvětví Unie se výroba výrobců v Unii připadající na ekvivalent plného pracovního úvazku značně snížila, a to celkem o 29 %. Vážné dopady dumpingového dovozu z ČLR v době hroutící se tržní poptávky znemožnily výrobnímu odvětví Unie udržet dosavadní úrovně produktivity.

Tabulka č. 12

Produktivita

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Objem výroby na ekvivalent plného pracovního úvazku (index)

100

102

109

88

71

4.10.   Mzdové náklady

(81)

V posuzovaném období se výrobnímu odvětví Unie podařilo zvládnout vývoj mzdových nákladů. Níže uvedená tabulka ukazuje, že se průměrné roční mzdové náklady v roce 2007 a 2008 mírně zvýšily, v roce 2009 a v období šetření se však snížily. Za celé období klesly jednotkové mzdové náklady o 2 %. Tento pokles by byl výraznější, pokud by byly z výše uvedené tendence vyloučeny částky odstupného.

Tabulka č. 13

Mzdové náklady

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Roční mzdové náklady na zaměstnance (index)

100

103

109

100

98

4.11.   Ziskovost a návratnost investic

(82)

Ziskovost výrobního odvětví Unie byla stanovena tak, že čistý zisk z prodeje obdobného výrobku na trhu EU odběratelům, kteří nejsou ve spojení, před zdaněním byl vyjádřen jako procentní podíl z obratu z tohoto prodeje. Rozpětí ziskovosti výrobního odvětví Unie se v průběhu posuzovaného období vyvíjelo takto:

Tabulka č. 14

Ziskovost a návratnost investic

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Čistý zisk(index)

100

202

89

– 147

– 188

Návratnost investic (index)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, ziskovost výrobního odvětví Unie dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007, a to kvůli mimořádným tržním podmínkám, z nichž měli prospěch všichni účastníci na trhu. Průměrná ziskovost se od roku 2007 značně zhoršovala a zisky se v roce 2009 a v období šetření přeměnily na významné ztráty.

(84)

Co se týká návratnosti investic, vyjádřené jako zisk v procentech z čisté účetní hodnoty investic, zdá se, že tento ukazatel sledoval stejnou tendenci jako ziskovost.

4.12.   Peněžní tok a schopnost získat kapitál

(85)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti se vyvíjel následovně (vzhledem k záporné částce v roce 2006 se u této tabulky za referenční rok pro údaj o vývoji peněžního toku výjimečně pokládal rok 2007):

Tabulka č. 15

Peněžní tok

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Peněžní tok (index)

Záporný

100

685

175

53

(86)

Výše uvedená tabulka prokazuje, že peněžní tok výrobního odvětví Unie dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2008, poté se až do konce posuzovaného období snižoval a v období šetření dosáhl poměrně nízké úrovně.

4.13.   Investice

(87)

Během posuzovaného období se investice výrobců v Unii zařazených do vzorku vyvíjely takto:

Tabulka č. 16

Investice

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Čisté investice (index)

100

192

406

286

183

(88)

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, výrobci v Unii se navzdory své nejisté finanční situaci v roce 2009 a v období šetření rozhodli pokračovat v investicích. Důvodem je to, že i) tento typ výrobního odvětví obvykle vyžaduje určité víceleté investice, které je nutno uskutečnit bez ohledu na tržní situaci, a ii) v tomto odvětví je častá modernizace strojního zařízení předpokladem pro výrobu většího množství výrobků vyšší hodnoty (ve snaze o zachování konkurenceschopnosti vůči ostatním výrobcům).

4.14.   Velikost skutečného dumpingového rozpětí

(89)

Dumpingová rozpětí u dovozu z ČLR uvedená v (57). bodě odůvodnění jsou velmi vysoká. Vzhledem k objemu, podílu na trhu a cenám dumpingového dovozu nelze dopad dumpingových rozpětí pokládat za zanedbatelný.

5.   Závěr ohledně újmy

(90)

Ukazatele újmy se v posuzovaném období vyvíjely negativně. To je obzvláště patrné u ukazatelů ziskovosti, objemů výroby, využití kapacity, objemů prodeje a podílu na trhu, které všechny vykazovaly jednoznačně se zhoršující tendenci.

(91)

Zároveň byly ceny trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli dovezených z ČLR během období šetření o 32 % nižší než ceny výrobního odvětví Unie (viz (71). bod odůvodnění).

(92)

Na základě výše uvedených skutečností se vyvozuje předběžný závěr, že výrobnímu odvětví Unie byla způsobena podstatná újma ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

E.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

1.   Úvod

(93)

V souladu s čl. 3 odst. 6 a 7 základního nařízení Komise zkoumala, zda dumpingový dovoz způsobil výrobnímu odvětví Unie újmu do té míry, že ji lze označit za podstatnou. Byly přezkoumány i jiné známé činitele, jež by mohly vedle dumpingového dovozu výrobnímu odvětví Unie současně způsobovat újmu, aby bylo zajištěno, že případná újma způsobená těmito jinými činiteli nebude připsána dumpingovému dovozu.

2.   Účinky dumpingového dovozu

(94)

Mezi rokem 2006 a obdobím šetření vzrostl objem dumpingového dovozu dotčeného výrobku o 14 %, a to na trhu, který se zmenšil o 35 %, což mělo za následek zvýšení podílu na trhu Unie o 76 %, a to z10,5 % na 18,4 %.

(95)

Nárůst dumpingového dovozu dotčeného výrobku z ČLR v posuzovaném období se časově shodoval s klesající tendencí u většiny ukazatelů újmy výrobního odvětví Unie. Výrobní odvětví Unie přišlo o podíl na trhu ve výši 3,6 procentního bodu a kvůli cenovému tlaku, který v na trhu Unie vyvíjel levný dumpingový dovoz, jeho prodejní ceny klesly o 8 %. Značné cenové podbízení znemožnilo výrobnímu odvětví Unie promítnout v přijatelné míře vyšší výrobní náklady do prodejních cen, což v období šetření vedlo k záporným úrovním ziskovosti.

(96)

Na základě výše uvedených skutečností se vyvozuje předběžný názor, že levný dumpingový dovoz z ČLR, který v průběhu celého posuzovaného období vstupoval na trh Unie ve velkém a rostoucím objemu a jehož ceny byly podstatně nižší než ceny výrobního odvětví Unie, způsobuje výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu.

3.   Účinky jiných činitelů

3.1.   Dovoz z ostatních třetích zemí

(97)

V posuzovaném období byl dovoz z ostatních třetích zemí omezený. Celkový podíl dovozu z jiných zemí než ČLR na trhu se snížil o 4,3 procentního bodu, z 26,8 % na 22,5 %.

(98)

Druhým největším zdrojem dovozu v období šetření bylo Japonsko a Ukrajina. Každá z obou zemí měla podíl na trhu ve výši 5,2 %. Indie měla v období šetření 3,0% podíl na trhu, zatímco dovoz z USA měl podíl na trhu ve výši 2,7 %. Následující tabulka udává vývoj objemu a cen dovozu a jeho podílů na trhu pro čtyři největší země po ČLR, z nichž pocházel dovoz, a pro zbývající dovoz z ostatních třetích zemí, a to podle údajů Eurostatu. Jak již bylo uvedeno v (64). bodě odůvodnění, údaje Eurostatu pro japonský dovoz vyžadovaly malé úpravy s cílem vyloučit narušení vyplývající z nesprávného vykázání obchodů.

Tabulka č. 17

Dovoz z ostatních zemí

Země

 

2006

2007

2008

2009

Japonsko

Objemy (v t)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Podíl na trhu (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Průměrná cena (v EUR)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ukrajina

Objemy (v t)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Podíl na trhu (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Průměrná cena (v EUR)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

Indie

Objemy (v t)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Podíl na trhu (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Průměrná cena (v EUR)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

USA

Objemy (v t)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Podíl na trhu (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Průměrná cena (v EUR)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Ostatní země

Objemy (v t)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Podíl na trhu (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Průměrná cena (v EUR)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

Celkový dovoz ze všech třetích zemí kromě ČLR

Objemy (v t)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Podíl na trhu (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Průměrná cena (v EUR)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Jak je uvedeno v předchozí tabulce, během posuzovaného období zvýšilo Japonsko mírně svůj podíl na trhu o 0,8 procentního bodu z 4,4 % na 5,2 %. Zdá se však, že ceny japonského dovozu jsou mnohem srovnatelnější s cenami Unie než ceny dovozu z ČLR. Co je nejdůležitější, v období šetření byly ceny japonského dovozu podstatně vyšší než ceny výrobního odvětví Unie.

(100)

Dovoz z USA se v posuzovaném období (vyjma roku 2007) uskutečňoval za ceny podstatně vyšší, než byly ceny výrobního odvětví Unie. Pokud jde o dovoz z Ukrajiny a Indie, ačkoli byly průměrné ceny dovozu z těchto zemí celkově nižší než ceny v Unii, obě země si zachovávaly poměrně stálý podíl na trhu Unie: během posuzovaného období se podíl Ukrajiny snížil z 5,9 % na 5,2 %, zatímco podíl Indie vzrostl z 2,8 % na 3,0 %.

(101)

Závěrem se uvádí, že se podíl dovozu ze všech třetích zemí kromě ČLR v posuzovaném období snížil o 4,3 procentního bodu (z 26,8 % na 22,5 %). Průměrná cena dovozu ze všech třetích zemí kromě ČLR se v posuzovaném období celkově zvýšila o 34 % (z 5 586 EUR na 7 484 EUR za tunu), což je v ostrém protikladu k 9% poklesu již velmi nízkých cen čínského dovozu a 8% snížení průměrných prodejních cen v Unii.

(102)

Na základě výše uvedených skutečností lze vyvodit závěr, že se nezdá, že by dovoz z ostatních třetích zemí kromě ČLR přispěl k újmě, která byla výrobnímu odvětví Unie způsobena v období šetření.

3.2.   Dopady výkyvů na trhu a hospodářské krize

(103)

Zatímco rok 2007 a první tři čtvrtletí roku 2008 lze charakterizovat jako období silně se rozšiřujícího trhu pro trubky a duté profily z nerezavějící oceli, měla rovněž na toto odvětví nakonec velký dopad finanční a hospodářská krize. Hospodářský pokles začal v posledním čtvrtletí roku 2008, pokračoval během celého roku 2009 a ovlivnil i první pololetí roku 2010, tj. celé období šetření. To vše se projevilo v tendencích ve spotřebě Unie, která dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007 a poté se každoročně snižovala (viz tabulka č. 1).

(104)

Výše uvedené snížení spotřeby vyplývající z hospodářského poklesu mělo nepochybně dopad rovněž na situaci výrobního odvětví Unie. Je však nutno uvést, že tento nepříznivý dopad vážně zhoršil dumpingový dovoz z ČLR, jehož ceny byly podstatně nižší než ceny výrobního odvětví Unie. Ačkoliv lze proto hospodářský pokles pokládat za činitele, který v období šetření přispěl k újmě, nemůže to nijak snížit účinky levného dumpingového dovozu z ČLR způsobujícího újmu na trh Unie. Pokud by neexistovala takováto nekalá hospodářská soutěž ze strany ČLR a tlak na objem a ceny, který dovoz z ČLR vyvíjel na výrobce v Unii, mohli by výrobci v Unii udržet své prodejní ceny a ziskovost na relativně přijatelných úrovních i v případě klesající poptávky.

(105)

Lze mít za to, že dopad dumpingového dovozu z ČLR, jehož ceny byly během období šetření značně nižší než prodejní ceny v Unii, způsoboval ještě větší újmu v době hospodářské krize, kdy byl na objemy prodeje a ceny každopádně již vyvíjen tlak kvůli nižší spotřebě.

(106)

Vzhledem k výše popsaným okolnostem nelze hospodářský pokles považovat za možného činitele, který by narušil příčinnou souvislost mezi újmou, která byla způsobena výrobnímu odvětví Unie, a dumpingovým dovozem z ČLR.

3.3.   Vývozní výkonnost výrobního odvětví Unie

(107)

Pokud jde o vývoj vývozu výrobního odvětví Unie, ten se snížil méně než domácí prodej, bez ohledu na to, zda byli posuzováni všichni výrobci v Unii, či pouze výrobci zařazení do vzorku. Co se týká vývoje objemu vývozu, v posuzovaném období bylo možno u výrobního odvětví Unie zjistit tuto tendenci:

Tabulka č. 18

Výrobní odvětví Unie – prodej na vývoz (v t) odběratelům, kteří nejsou ve spojení

Všichni výrobci v EU

2006

2007

2008

2009

Index

100

99

108

88

64

(108)

Je nutno uvést, že se vývoz výrobního odvětví Unie snižoval pomalejším tempem než jeho prodej na trhu Unie. To může znamenat, že tlak ze strany dumpingového dovozu z ČLR je na trhu Unie obzvláště silný. Vzhledem k tomuto náznaku, jakož i značnému podílu vývozu na celkovém prodeji, který uskutečnilo výrobní odvětví Unie (během posuzovaného období trvale mezi 39 % a 45 %), lze jistě vyloučit případnou nedostatečnou konkurenceschopnost výrobců v Unii na světovém trhu.

3.4.   Konkurenceschopnost dumpingového dovozu z ČLR a výrobní náklady výrobního odvětví Unie

(109)

Velká nestálost cen legované oceli, jakož i celkový vývoj tržní poptávky vedly k značným výkyvům v nákladech na hlavní suroviny při výrobě výrobku, jenž je předmětem šetření. Průměrné jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka č. 19

Výrobní odvětví Unie – výrobní náklady (v EUR/t)

Výrobci zařazení do vzorku

2006

2007

2008

2009

Index

100

120

119

124

118

(110)

Jak již bylo uvedeno v (78). bodě odůvodnění, trh ČLR s hlavními surovinami je vysoce narušený. Kvůli tomuto narušení mohou vyvážející výrobci v ČLR zřejmě uskutečňovat vývoz dotčeného výrobku na trh Unie za ceny, které jsou pravděpodobně méně pružné vůči cenám surovin, což má za následek ceny, jež jsou podstatně nižší než ceny na trhu Unie. Jinými slovy, kvůli narušení na čínském trhu surovin mají výrobci trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli v ČLR oproti výrobnímu odvětví Unie nepřiměřenou konkurenční výhodu. Toto narušení přispělo k tomu, že čínští výrobci mohli zachovat nízkou úroveň cen dumpingového dovozu z ČLR.

4.   Závěr ohledně příčinné souvislosti

(111)

Závěrem se uvádí, že výše uvedená analýza prokázala, že dovoz z ČLR v posuzovaném období vzrostl, pokud jde o množství, a získal značný podíl na trhu. Toto vyšší množství se mimoto dostávalo na trh Unie za dumpingové ceny, které byly podstatně nižší než ceny výrobního odvětví Unie. Ačkoliv bylo výrobní odvětví Unie schopno určitou dobu nepříznivé dopady tohoto tlaku vyrovnávat díky výjimečně příznivým tržním podmínkám v roce 2007 a 2008, v době, kdy hospodářská krize významně snížila úroveň poptávky, to již nebylo možné.

(112)

Analyzovány byly rovněž jiné činitele, které mohly výrobnímu odvětví Unie způsobit újmu. V této souvislosti bylo zjištěno, že se nezdá, že by dovoz z ostatních třetích zemí, dopad hospodářské krize, vývozní výkonnost výrobního odvětví Unie a jiné činitele, včetně činitelů souvisejících s narušením na čínském trhu surovin, byly takové, aby narušily příčinnou souvislost, jež byla zjištěna mezi dumpingovým dovozem a újmou, která byla v období šetření způsobena výrobnímu odvětví Unie.

(113)

Na základě výše uvedené analýzy, v jejímž rámci byly účinky všech známých činitelů, které měly vliv na situaci výrobního odvětví Unie, náležitě odlišeny a odděleny od účinků dumpingového dovozu působícího újmu, se vyvozuje předběžný závěr, že dovoz z ČLR způsobil výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního nařízení.

F.   ZÁJEM UNIE

(114)

V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise ověřila, zda navzdory závěrům o dumpingu, újmě a příčinné souvislosti existují důvody, které by mohly vést Komisi k jednoznačnému závěru, že v tomto konkrétním případě není uložení opatření v zájmu Unie. Za tímto účelem posoudila Komise v souladu s čl. 21 odst. 1 základního nařízení pravděpodobný dopad případných opatření na všechny zúčastněné strany a rovněž možné důsledky nepřijetí opatření.

(115)

Komise rozeslala dotazníky nezávislým dovozcům a uživatelům. Ve stanovených lhůtách na dotazník nakonec odpověděli dva dovozci a jeden uživatel.

1.   Zájem výrobního odvětví Unie

(116)

Jeden výrobce v Unii vznesl vůči uložení antidumpingových opatření námitky, jelikož tato společnost částečně pořizuje neopracované duté prvky z nerezavějící oceli z ČLR za účelem jejich dalšího zpracování na hotové duté profily. Tento výrobce však představuje méně než 2 % celkové výroby v Unii.

(117)

Připomíná se, že ukazatele újmy vykazovaly celkovou negativní tendenci a že velmi nepříznivě byly dotčeny zejména ukazatele újmy týkající se objemu výroby a prodeje a podílu na trhu a rovněž finanční situace výrobního odvětví Unie, jako je ziskovost a návratnost investic.

(118)

V případě uložení opatření se očekává, že se pokles cen a úbytek podílu na trhu zmírní a že se prodejní ceny výrobního odvětví Unie začnou zvyšovat, což povede k významnému zlepšení finanční situace výrobního odvětví Unie.

(119)

Pokud by na druhou stranu antidumpingová opatření uložena nebyla, je pravděpodobné, že bude pokračovat zhoršování tržní a finanční situace výrobního odvětví Unie. V takovém případě by výrobní odvětví Unie přišlo o další podíl na trhu, jelikož by nebylo schopno sledovat tržní ceny stanovené dumpingovým dovozem z ČLR. Pravděpodobným dopadem by bylo další omezování výroby a zavírání výrobních zařízení v Unii a následný značný úbytek pracovních míst.

(120)

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným činitelům se vyvozuje předběžný závěr, že by uložení antidumpingových opatření bylo v zájmu výrobního odvětví Unie.

2.   Zájem dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení

(121)

Jak bylo uvedeno výše, u dovozců, kteří nejsou ve spojení, se nepoužil výběr vzorku, jelikož při šetření plně spolupracovali a odpovědi na dotazník poskytli pouze dva dovozci, kteří nejsou ve spojení. Pouze malá část obratu těchto dvou dovozců souvisela s dalším prodejem dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR.

(122)

Dovoz nahlášený těmito dvěma dovozci však představoval poměrně malou část celkového dovozu z ČLR v období šetření (mnohem méně než 10 %). Vzhledem k vysokým maržím, kterých dovozci v období šetření dosáhli při dalším prodeji dotčeného výrobku, lze předpokládat, že by uložení antidumpingových cel mohlo mít u těchto dovozců za následek nižší úrovně ziskovosti. Žádný z dovozců však nepředložil tvrzení, podle nichž by uložení antidumpingových cel bylo v rozporu s jejich zájmem. Jelikož oba dovozci uskutečňují další prodej trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli, které nepocházejí z Číny (včetně trubek a dutých profilů pocházejících z Unie), mohou se rozhodnout, že nákupy přesunou na jiné než čínské dodavatele, kterých se cla netýkají.

(123)

Žádní další dovozci nespolupracovali a neposkytli odpovědi na dotazník nebo odůvodněné připomínky. Na základě těchto skutečností se vyvozuje předběžný závěr, že uložení prozatímních opatření nebude mít na zájem dovozců v Unii významné nepříznivé dopady.

3.   Zájem uživatelů

(124)

Bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli, jichž se týká toto řízení, se používají ve velké řadě aplikací (viz (17). bod odůvodnění). Navzdory této skutečnosti byla spolupráce navázána pouze s jedním uživatelem, který duté profily z nerezavějící oceli používá při výrobě žebrových chladičů vzduchu a vzduchem chlazených kondenzátorů a na nějž připadalo méně než 1 % celkového čínského dovozu v období šetření. Lze však vyvodit předběžný závěr, že velmi omezená spolupráce ze strany uživatelů naznačuje, že celkově bude dopad na ziskovost a hospodářskou situaci uživatelského výrobního odvětví poměrně omezený.

(125)

Podle odpovědi tohoto uživatele na dotazník se zdá, že společnost nebude antidumpingovými opatřeními vážně dotčena, a to ani v případě divize, která používá duté profily z nerezavějící oceli. Při porovnání hodnoty dovozu dotčeného výrobku s obratem divize, která používá dovážené zboží, lze dopad považovat za nevýznamný.

(126)

Vzhledem k údajům tohoto uživatele však nelze vyloučit, že by určití uživatelé, kteří používají větší množství trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli, jež jsou dováženy z ČLR, mohli být antidumpingovými opatřeními nepříznivě dotčeni.

(127)

Z informací, které poskytl jediný spolupracující uživatel, nelze vzhledem k omezené reprezentativnosti a široké škále aplikací odhadnout celkovou zaměstnanost v celém uživatelském výrobním odvětví v Unii.

(128)

Je nutno rovněž uvést, že není pravděpodobné, že by úroveň opatření znemožnila další dodávky čínského dovozu na trh Unie, a to i za vyšší ceny nezpůsobující újmu. Volná výrobní kapacita výrobního odvětví Unie a rovněž jiné zdroje dovozu z různých jiných třetích zemí mimoto naznačují, že bezpečnost dodávek trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli na trh Unie není ohrožena.

(129)

Kromě toho je navzdory minulým potížím výrobní odvětví Unie i nadále největším dodavatelem uživatelského výrobního odvětví v Unii. Pokud by opatření nebyla uložena a finanční situace výrobního odvětví Unie by se dále zhoršovala, byla by ohrožena jeho existence, což by znamenalo ohrožení dodávek rovněž pro uživatele v Unii.

(130)

Při posouzení celkových dopadů antidumpingových opatření se zdá, že kladné dopady na výrobní odvětví Unie jednoznačně vyvažují možné negativní dopady na ostatní zájmové skupiny. Vyvozuje se proto předběžný závěr, že uložení antidumpingových cel není v rozporu se zájmem Unie.

4.   Závěr ohledně zájmu Unie

(131)

Lze vyvodit závěr, že uložení opatření na dumpingový dovoz dotčeného výrobku z ČLR umožní výrobnímu odvětví Unie podle očekávání zlepšit jeho situaci prostřednictvím vyššího objemu prodeje, prodejních cen a podílu na trhu. Ačkoliv se u některých uživatelů mohou objevit určité nepříznivé dopady v podobě vyšších nákladů, tyto nepříznivé účinky budou pravděpodobně vyrovnány očekávanými přínosy pro výrobce a jejich dodavatele.

(132)

Na základě výše uvedených skutečností se vyvozuje předběžný závěr, že celkově neexistují přesvědčivé důvody proti uložení prozatímních opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR.

G.   PROZATÍMNÍ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(133)

Vzhledem k dosaženým závěrům ohledně dumpingu, újmy, příčinných souvislostí a zájmu Unie by na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky měla být uložena prozatímní opatření, aby se předešlo vzniku další újmy, kterou výrobnímu odvětví Unie způsobuje dumpingový dovoz.

1.   Úroveň pro odstranění újmy

(134)

Prozatímní opatření vztahující se na dovoz pocházející z ČLR by měla být uložena ve výši, která postačuje k odstranění dumpingu, aniž by přitom přesahovala újmu, která byla výrobnímu odvětví Unie způsobena dumpingovým dovozem. Při výpočtu výše cla nezbytného pro odstranění účinků dumpingu působícího újmu se mělo za to, že by případná opatření měla výrobnímu odvětví Unie umožnit pokrýt výrobní náklady a dosáhnout zisku před zdaněním, kterého by mohlo přiměřeně dosáhnout v běžných podmínkách hospodářské soutěže, tj. bez dumpingového dovozu.

(135)

Výrobní odvětví Unie uvedlo, že by se při stanovení úrovně pro odstranění újmy měl použít cílový zisk ve výši 12 %. Důkazy, které byly až dosud předloženy, však neprokazují, že by v běžných tržních podmínkách bylo možno dosáhnout této ziskovosti. Ani ve výjimečně příznivém roce 2007 se výrobnímu odvětví Unie nepodařilo dosáhnout tak vysoké úrovně ziskovosti. Na základě údajů získaných v průběhu šetření se předběžně usuzovalo, že ke stanovení úrovně pro odstranění újmy je vhodný zisk ve výši 5 %.

(136)

Na tomto základě byla pro výrobní odvětví Unie vypočítána cena obdobného výrobku, která nezpůsobuje újmu. Cena, která nepůsobí újmu, byla stanovena odečtením skutečného ziskového rozpětí od ceny ze závodu a k takto vypočítané ceně nezpůsobující ztrátu bylo připočteno výše uvedené cílové ziskové rozpětí.

(137)

Na tomto základě byly předběžně stanoveny následující úrovně pro odstranění újmy:

Společnost/společnosti

Úroveň pro odstranění újmy

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Společnosti uvedené v příloze I

56,6 %

Všechny ostatní společnosti

71,5 %

2.   Prozatímní opatření

(138)

Na základě výše uvedených skutečností se v souladu s čl. 7 odst. 2 základního nařízení usuzovalo, že by na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR mělo být uloženo prozatímní antidumpingové clo na úrovni nižší z hodnot odpovídajících zjištěnému dumpingovému rozpětí a úrovni pro odstranění újmy podle pravidla nižšího cla, což je ve všech případech rozpětí újmy.

(139)

Vzhledem k vysoké úrovni spolupráce ze strany čínských vyvážejících výrobců je sazba pro všechny ostatní společnosti stanovena na úrovni sazby pro spolupracující společnost zařazenou ve vzorku s nejvyšší sazbou. Pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, které jsou uvedeny v příloze, je prozatímní sazba cla stanovena jako vážený průměr sazeb pro společnosti zařazené do vzorku. Na základě těchto skutečností navrhované celní sazby činí:

Společnost/společnosti

Prozatímní clo

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Společnosti uvedené v příloze I

56,6 %

Všechny ostatní společnosti

71,5 %

(140)

Individuální sazby antidumpingového cla pro jednotlivé společnosti uvedené v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění tohoto šetření. Odrážejí tedy situaci těchto společností zjištěnou během tohoto šetření. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla platného na„všechny ostatní společnosti“) se tedy vztahují výlučně na dovoz výrobků pocházejících z dotčené země a vyrobených uvedenými společnostmi, tedy konkrétně uvedenými právnickými osobami. Na dovážené výrobky vyrobené jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení, včetně subjektů ve spojení se společnostmi konkrétně uvedenými, se tyto sazby nevztahují a tyto výrobky podléhají celní sazbě použitelné na „všechny ostatní společnosti“.

(141)

Každou žádost o použití těchto individuálních sazeb antidumpingového cla pro jednotlivé společnosti (například po změně názvu subjektu nebo po vytvoření nových výrobních nebo obchodních subjektů) je třeba předložit Komisi (8) spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména pokud jde o jakékoli změny v činnostech příslušné společnosti v souvislosti s výrobou, domácím prodejem a prodejem na vývoz, například spojených s takovou změnou názvu nebo změnou týkající se výrobních a obchodních subjektů. Bude-li to vhodné, bude nařízení odpovídajícím způsobem pozměněno formou aktualizace seznamu společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

(142)

Aby bylo zajištěno řádné vymáhání antidumpingového cla, neměla by se výše cla pro všechny ostatní společnosti vztahovat jen na nespolupracující vyvážející výrobce, nýbrž rovněž na výrobce, kteří v období šetření neuskutečnili žádný vývoz do Unie.

H.   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

(143)

V zájmu řádného úředního postupu je nutno stanovit období, během kterého mohou zúčastněné strany, které se přihlásily ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení, písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení. Je třeba rovněž uvést, že zjištění týkající se uložení cel, k nimž se dospělo pro účely tohoto nařízení, jsou prozatímní a za účelem uložení konečného cla mohou být znovu uvážena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se prozatímní antidumpingové clo z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli jiných než s připojeným příslušenstvím, vhodných pro vedení plynů nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech, v současnosti kódů KN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00 (kódy TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 a 7304900091), pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba prozatímního antidumpingového cla, která se vztahuje na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, pro výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi je následující:

Společnost/společnosti

Prozatímní clo

Doplňkový kód TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Společnosti uvedené v příloze I

56,6 %

B121

Všechny ostatní společnosti

71,5 %

B999

3.   Použití individuálních celních sazeb stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která splňuje požadavky stanovené v příloze II, celním orgánům členských států. Není-li tato faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.

4.   Propuštění výrobku uvedeného v odstavci 1 do volného oběhu v Unii je podmíněno složením jistoty odpovídající výši prozatímního cla.

5.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Aniž je dotčen článek 20 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009, mohou zúčastněné strany požádat o poskytnutí informací o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo toto nařízení přijato, předložit písemně svá stanoviska a požádat o ústní slyšení před Komisí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

V souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 se mohou zúčastněné strany vyjádřit k uplatnění tohoto nařízení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho vstupu v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 tohoto nařízení se použije po dobu šesti měsíců.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. C 265, 30.9.2010, s. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures, zpráva OECD, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, s. 14; China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal, 2008, zpráva obchodního sdružení Speciality Steel Industry of North America, k dispozici na internetu na adrese http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf; Chinese government subsidies to the stainless steel industry, 2007, zpráva obchodního sdružení Speciality Steel Industry of North America, k dispozici na internetu na adrese http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf; rovněž zpráva The Reform Myth, How China is using state power to create the world's dominant steel industry, The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010; http://www.ustr.gov/webfm_send/2694

(4)  Výše uvedené zprávy obchodního sdružení Speciality Steel Industry of North America s odkazem na desátý pětiletý plán průmyslové restrukturalizace.

(5)  The third WTO Review of China’s trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system (Třetí přezkum WTO týkající se obchodních politik a praktik Číny a jejich dopadu na fungování mnohostranného obchodního systému), WT/TPR/S/230, k dispozici na internetu na adrese http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm; jakož i The second WTO Review of China’s trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system (Druhý přezkum WTO týkající se obchodních politik a praktik Číny a jejich dopadu na fungování mnohostranného obchodního systému), WT/TPR/S/199, k dispozici na internetu na adrese http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm

(6)  Viz zejména WT/TPR/S/230, s. 44.

(7)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(8)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H

Office Nerv 105

B-1049 Brussels.


PŘÍLOHA I

(1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

(2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

(3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

(4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

(5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

(6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

(7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Peking,

(8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

(9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

(10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Šanghaj,

(11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co.Ltd., Šanghaj,

(12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Šanghaj,

(13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Šanghaj,

(14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Šanghaj,

(15)

Wen zZhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

(16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

(17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

(18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

(19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

(20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

(21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

(22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing Town,

(23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

(25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

(26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

(28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

(29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


PŘÍLOHA II

Platná obchodní faktura podle čl. 1 odst. 3 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který fakturu vystavil, v tomto formátu:

1.

Jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil.

2.

Toto prohlášení:

„Já, níže podepsaný/podepsaná, potvrzuji, že (objem) bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli prodávaných na vývoz do Evropské unie, jichž se týká tato faktura, byl vyroben společností (název a sídlo) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.“


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 628/2011

ze dne 28. června 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

48,7

TR

40,0

ZZ

33,7

0707 00 05

TR

116,6

ZZ

116,6

0709 90 70

EC

28,8

TR

113,1

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

59,8

BR

40,6

TR

68,6

UY

70,8

ZA

107,6

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

133,5

BR

77,6

CA

105,9

CL

96,2

CN

76,7

NZ

114,3

US

168,4

UY

64,1

ZA

94,8

ZZ

103,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

293,0

XS

152,4

ZZ

178,4

0809 20 95

TR

337,3

ZZ

337,3

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 629/2011

ze dne 28. června 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) č. 625/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 168, 28.6.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 29. června 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

49,75

0,00

1701 11 90 (1)

49,75

0,00

1701 12 10 (1)

49,75

0,00

1701 12 90 (1)

49,75

0,00

1701 91 00 (2)

51,93

1,89

1701 99 10 (2)

51,93

0,00

1701 99 90 (2)

51,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/27


ROZHODNUTÍ RADY 2011/380/SZBP

ze dne 28. června 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2010/330/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. června 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/330/SZBP (1), kterou prodloužila Integrovanou misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ) (dále jen „mise“) o dalších 24 měsíců do 30. června 2012. Finanční referenční částku na období od 1. července 2011 do 30. června 2012 má stanovit Rada.

(2)

Mandát mise je vykonáván za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy.

(3)

Rozhodnutí 2010/330/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/330/SZBP se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odborná příprava se uskutečňuje v Iráku, v daném regionu a v Unii. EUJUST LEX-IRAQ má úřady v Bruselu a v Bagdádu, včetně pobočky v Basře, která připravuje případné otevření úřadu, podmíněné odpovídajícím rozhodnutím. EUJUST LEX-IRAQ má rovněž úřad v Erbilu (v oblasti Kurdistánu).“

2)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. července 2011 do 30. června 2012 činí 27 250 000 EUR.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 28. června 2011.

Za Radu

předseda

FAZEKAS S.


(1)  Úř. věst. L 149, 15.6.2010, s. 12.


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. června 2011,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mazivům

(oznámeno pod číslem K(2011) 4447)

(Text s významem pro EHP)

(2011/381/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 může být ekoznačka EU udělena produktům, které mají během celého svého životního cyklu menší dopad na životní prostředí.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že konkrétní kritéria pro ekoznačku EU mají být stanovena podle skupin výrobků.

(3)

Rozhodnutím Komise 2005/360/ES (2) byla stanovena ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro maziva, která platí do 30. června 2011.

(4)

Uvedená kritéria byla dále přezkoumána vzhledem k technologickému vývoji. Nová kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné po dobu čtyř let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu jasnosti by mělo být rozhodnutí 2005/360/ES nahrazeno.

(6)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka pro maziva na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2005/360/ES, je třeba stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům. Výrobcům by také mělo být umožněno podávat žádosti vypracované podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/360/ES nebo podle kritérií stanovených v tomto rozhodnutí, a to až do uplynutí platnosti prvně uvedeného rozhodnutí.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina produktů „maziva“ zahrnuje tyto kategorie:

Kategorie 1

:

hydraulické kapaliny a oleje do převodovek tahačů

Kategorie 2

:

tuky a tuky pro vazové trubky

Kategorie 3

:

oleje pro řetězové pily, separační prostředky na beton, maziva pro ocelová lana, oleje pro vazové trubky a další šalovací maziva

Kategorie 4

:

oleje pro dvoudobé motory

Kategorie 5

:

průmyslové a námořní převodové oleje.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1.

mazivem přípravek skládající se ze základového oleje a aditiv;

2.

základovým olejem mazací tekutina, jejíž viskozita, stárnutí, mazivost a protioděrové vlastnosti ani vlastnosti týkající se uvolňování kontaminujících látek nejsou vylepšeny přidáním aditiva (aditiv);

3.

látkou chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané jakýmkoli výrobním postupem, včetně jakýchkoliv přísad potřebných pro zachování stability výrobku a všech nečistot pocházejících z použitého postupu, ale s vyloučením všech rozpouštědel, která je možno oddělit bez ovlivnění stability dané látky nebo změny jejího složení;

4.

zahušťovadlem látka v základovém oleji použitá pro zahuštění nebo úpravu reologie mazací tekutiny nebo tuku;

5.

hlavní složkou jakákoliv látka, jejíž podíl na hmotnosti maziva převyšuje 5 %;

6.

aditivem látka nebo směs, jejíž hlavní funkcí je zlepšení viskozity, stárnutí, mazivosti či protioděrových vlastností nebo uvolňování kontaminujících látek;

7.

tukem tuhá nebo polotuhá směs, která obsahuje zahušťovadlo a může obsahovat i další příměsi, které dávají tekutému mazivu zvláštní vlastnosti.

Článek 3

Aby mohla být mazivům udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí tyto výrobky spadat do skupiny produktů „maziva“, jak je definována v článku 1 tohoto rozhodnutí, a musí splňovat kritéria, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu produktů „maziva“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné po dobu čtyř let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině produktů „maziva“ přiděluje číselný kód „027“.

Článek 6

Rozhodnutí 2005/360/ES se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „maziva“ podané před dnem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2005/360/ES.

2.   Žádosti o udělení ekoznačky EU pro produkty spadající do skupiny produktů „maziva“ podané přede dnem přijetí tohoto rozhodnutí, ale nejpozději do 30. června 2011, mohou být založeny na kritériích stanovených v rozhodnutí 2005/360/ES nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Takové žádosti budou posuzovány podle příslušného souboru kritérií, na kterých jsou založeny.

3.   Pokud je ekoznačka EU udělena na základě žádosti hodnocené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/360/ES, smí být taková ekoznačka EU používána dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 26.


PŘÍLOHA

RÁMEC

Cíle kritérií

Prvořadým cílem těchto kritérií je podporovat výrobky, které mají během používání snížený dopad na vodu a půdu a obsahují vysoký podíl biologického materiálu.

KRITÉRIA

1.

Vyloučení nebo omezení podléhající látky a směsi

2.

Vyloučení konkrétních látek

3.

Další požadavky na toxicitu vůči vodním ekosystémům

4.

Biologická rozložitelnost a bioakumulační potenciál

5.

Obnovitelné suroviny

6.

Minimální technická úroveň

7.

Informace uvedené na ekoznačce EU

Požadavky na posuzování a ověřování

a)   Požadavky

Konkrétní požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny pro každé jednotlivé kritérium.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil příslušnému subjektu prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou být tyto doklady předloženy žadatelem a/nebo popřípadě jeho (jejich) dodavatelem (dodavateli) atd.

Dodavatel aditiva, zahušťovadla nebo základového oleje může poskytnout dané informace přímo příslušnému subjektu.

Je-li to možné, zkoušky provádějí laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo rovnocenné normy.

V případě potřeby mohou být použity i jiné zkušební metody než metody uvedené pro každé kritérium, jestliže příslušný subjekt, který provádí posuzování žádosti, souhlasí s tím, že jsou rovnocenné.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat podpůrnou dokumentaci a mohou provádět nezávislá ověřování.

Obecný režim posuzování každé složky maziva je uveden v tabulce 1.

b)   Prahové hodnoty měření

U všech složek, které jsou v mazivu zastoupeny poměrem vyšším než 0,01 % hmotnostního a které se do použitého maziva záměrně přidávají a/nebo se záměrně tvoří v důsledku nějaké chemické reakce, musí být jednoznačně uveden název a hmotnostní koncentrace, kterou jsou zastoupeny, případně včetně jejich čísla CAS a ES.

Kritéria budou použita takto:

kritéria 1a, 6 a 7 na použitá maziva,

kritéria 1b a 2 na každou uvedenou látku záměrně přidanou nebo vytvořenou s hmotnostním poměrem nad 0,01 %,

kritéria 3, 4 a 5 na každou uvedenou látku záměrně přidanou nebo vytvořenou s hmotnostním poměrem nad 0,1 %.

Kromě toho nesmí celkový podíl uvedených látek, na které se nevztahují kritéria 3 a 4, přesáhnou 0,5 % hmotnostního.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ EKOZNAČKY EU

Kritérium 1 –   Vyloučené nebo omezení podléhající látky a směsi

a)   Nebezpečné látky a směsi

Podle ustanovení čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU nesmí výrobek ani jakákoli jeho část obsahovat látky (v žádné formě včetně nanoforem), které splňují kritéria pro to, aby byly klasifikovány níže uvedenými standardními větami o nebezpečnosti nebo větami označující specifickou rizikovost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (1) nebo směrnice Rady 67/548/EHS (2), ani látky uvedené v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Níže uvedené věty označující specifickou rizikovost obecně odkazují na látky. U nanoforem záměrně přidaných do výrobku je třeba prokázat soulad s kritérii pro všechny koncentrace.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost:

Standardní věta o nebezpečnosti (4)

Věta označující specifickou rizikovost (5)

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na genetické poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

R60, R61, R60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60–R63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61–R62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H360fd Podezření na poškození reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R62–63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20, R68/21, R68/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25, R48/24, R48/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20, R48/21, R48/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39–41

Toto kritérium se použije i v případě těchto standardních vět o nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost:

Standardní věta o nebezpečnosti (6)

Věta označující specifickou rizikovost (7)

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci

R43

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

R34, R35

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

R36

H315 Dráždí kůži

R38

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R66

H336 Může způsobit ospalost a závratě

R67

Látky nebo směsi, které zpracováním mění své vlastnosti (např. nejsou již biologicky dostupné, procházejí chemickou změnou), takže zjištěné riziko již nehrozí, jsou z výše uvedeného požadavku vyňaty.

Koncentrační limity pro látky splňující kritéria čl. 57 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit 0,01 % hmotnostního. Pokud jsou pro látky splňující kritéria čl. 57 písm. a), b) nebo c) uvedeny specifické koncentrační limity, neměly by překročit jednu desetinu (1/10) nejnižší uvedené hodnoty specifické koncentrace, ledaže je tato hodnota nižší než 0,01 % hmotnostního.

Odchylky od kritéria 1a jsou uvedeny v tabulce 1.

Posuzování a ověřování kritéria: Žadatel poskytne příslušnému subjektu přesné složení výrobku. Žadatel musí prokázat splnění tohoto kritéria pro látky obsažené ve výrobku předložením informací nejméně v rozsahu stanoveném v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Tyto informace se musí konkrétně vztahovat na danou formu látky, která je ve výrobku obsažena, včetně nanoformy. Žadatel předloží za tímto účelem prohlášení o splnění tohoto kritéria společně se seznamem příměsí a příslušnými bezpečnostními listy podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 pro výrobek i všechny látky uvedené v jeho (jejich) složení. Koncentrační limity musí být podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 uvedeny v bezpečnostních listech.

K dispozici musí být dostatek údajů, aby bylo možno posoudit nebezpečnost výrobku pro životní prostředí (označené standardními větami o nebezpečnosti H400–H413 nebo větami označujícími specifickou rizikovost R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, směrnice 67/548/EHS nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (8).

Hodnocení nebezpečnosti výrobku pro životní prostředí musí být prováděno tradiční metodou uvedenou v příloze III směrnice 1999/45/ES nebo sumační metodou podle bodu 4.1.3.5.2 nařízení (ES) č. 1272/2008. Jak je však definováno v části C přílohy III směrnice 1999/45/ES nebo v bodě 4.1.3.3 nařízení (ES) č. 1272/2008, mohou být výsledky zkoušení přípravku samého (buď přímo výrobku nebo souboru aditiv) použity k úpravě klasifikace týkající se toxicity vody, která by byla zjištěna v případě použití tradiční nebo sumační metody.

b)   Látky na seznamu podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Nesmí být udělena žádná výjimka ze zákazu stanoveného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 týkající se látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy a zařazených do seznamu stanoveného článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006, přítomných ve směsích v koncentracích vyšších než 0,01 % hmotnostního.

Posuzování a ověřování: Seznam látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy a zařazených do seznamu látek pro případné zahrnutí do seznamu sestaveného podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 je k dispozici na této internetové adrese:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Musí být uveden odkaz na seznam platný k datu podání žádosti.

Koncentrační limity musí být specifikovány na bezpečnostních listech podle přílohy II bod 3.2.1 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (9).

Kritérium 2 –   Vyloučení konkrétních látek

V konečném výrobku nesmí být obsaženy v množství přesahujícím 0,01 % hmotnostního tyto látky:

látky uvedené na seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky Unie v příloze X směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (10) ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES (11) a na seznamu chemikálií pro prioritní opatření OSPAR (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu = 00950304450000_000000_000000),

halogenové organické sloučeniny a sloučeniny dusitanu,

kovy a sloučeniny kovů s výjimkou sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku. V případě zahušťovadel mohou být použity i sloučeniny lithia a/nebo hliníku až do koncentrací omezených ostatními kritérii uvedenými v příloze tohoto rozhodnutí.

Posuzování a ověřování: Splnění těchto požadavků musí být uvedeno písemně a podepsáno žadatelem.

Kritérium 3 –   Další požadavky v oblasti toxicity pro vodní prostředí

Žadatel doloží shodu splněním požadavků kritéria 3.1 nebo 3.2.

Kritérium 3.1 –   Požadavky na mazivo a jeho hlavní složky

Je třeba poskytnout údaje o akutní toxicitě pro vodní prostředí hlavních složek i směsi.

Musí se doložit údaje o akutní toxicitě pro vodní prostředí pro každou hlavní složku pro tyto dvě trofické úrovně: řasy a perloočky (12). Kritická koncentrace pro akutní toxicitu pro vodní prostředí každé hlavní složky musí být minimálně 100 mg/l.

Musí se doložit údaje o akutní toxicitě pro vodní prostředí pro použité mazivo pro tyto tři trofické úrovně: řasy, perloočky a ryby. Kritická koncentrace akutní toxicity pro vodní prostředí pro maziva kategorií 1 a 5 dosahuje nejméně 100 mg/l a pro maziva kategorií 2, 3 a 4 nejméně 1 000 mg/l.

Tabulka 2 shrnuje požadavky na různé kategorie maziv podle kritéria 3.1.

Posuzování a ověřování: Přijímají se údaje o toxicitě mořské i sladké vody. Zkoušky se provádějí podle příslušných druhů – a s jejich použitím – uvedených v těchto pokynech: ISO/DIS 10253 nebo OECD 201 nebo část C.3 přílohy nařízení Rady (ES) č. 440/2008 (13) v případě řas, ISO TC 147/SC5/WG2 nebo OECD 202 nebo část C.2 přílohy nařízení Komise (ES) č. 440/2008 v případě perlooček a OECD 203 nebo část C.1 přílohy nařízení Komise (ES) č. 440/2008 v případě ryb. Se souhlasem příslušného subjektu jsou povoleny i rovnocenné zkušební metody. Přijatelné jsou pouze (72 hod.) ErC50 v případě řas, (48 hod.) EC50 v případě perlooček a (96 hod.) LC50 v případě ryb.

Kritérium 3.2 –   Požadavky na každou uvedenou látku obsaženou v množství vyšším než 0,10 % hmotnostního

Výsledky zkoušek chronické toxicity ve formě Koncentrace bez pozorovaných účinků (No Observed Effect Concentration, NOEC) se uvedou pro tyto dvě trofické úrovně vodního prostředí: perloočky a ryby.

V případě, že chybí výsledky zkoušek chronické toxicity, musí být uvedeny výsledky zkoušek akutní toxicity pro tyto dvě trofické úrovně vodního prostředí: řasy a perloočky. Do každé z pěti kategorií maziv je povoleno přidat jednu nebo více látek s určitou úrovní toxicity pro vodní prostředí tak, aby jejich souhrnná hmotnostní koncentrace nepřekročila hodnoty stanovené v tabulce 1.

Posuzování a ověřování: Údaje o koncentraci bez pozorovaných účinků (NOEC) pro dvě trofické úrovně – řasy a perloočky – se stanoví těmito zkušebními metodami: v případě perlooček část C.20 a v případě ryb část C.14 přílohy nařízení Komise (ES) č. 440/2008 nebo se souhlasem příslušného subjektu rovnocenné zkušební metody.

Pro řasy a perloočky se přijímají údaje o akutní toxicitě mořské i sladké vody. Zkoušky v mořské vodě se provádějí podle příslušných druhů – a s jejich použitím – uvedených v těchto pokynech: ISO/DIS 10253 nebo OECD 201 nebo část C.3 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008 v případě řas, ISO TC 147/SC5/WG2 nebo OECD 202 nebo část C.2 přílohy nařízení Komise (ES) č. 440/2008 v případě perlooček a OECD 203 nebo část C.1 přílohy nařízení Komise (ES) č. 440/2008 v případě ryb. Se souhlasem příslušného subjektu jsou povoleny i rovnocenné zkušební metody. Přijatelné jsou pouze (72 hod.) ErC50 v případě řas (48 hod.) EC50 v případě perlooček.

Posuzování a ověřování kritérií 3.1 a 3.2: Příslušnému subjektu musí být předloženy vysoce kvalitní zprávy o zkoušce nebo údaje z literatury (testování podle povolených protokolů nebo správné laboratorní praxe) včetně odkazů, které dokládají soulad s požadavky na toxicitu pro vodní prostředí stanovenými v tabulce 1.

V případě mírně rozpustných látek nebo přípravků (< 10 mg/l) může být pro stanovení toxicity pro vodní prostředí použita metoda upravené frakce WAF (Water Accommodated Fraction). Stanovená úroveň dávky, někdy označovaná LL50 a týkající se smrtelné dávky, může být použita přímo v klasifikačních kritériích. Příprava frakce WAF se musí řídit doporučeními stanovenými podle jedné z následujících zásad: Technická zpráva ECETOC č. 20 (1986), příloha III OECD 1992 301 nebo pomocný dokument ISO 10634, nebo ASTM D6081-98 (Standardní postup zkoušení toxicity maziv pro vodní prostředí: příprava vzorků a výklad výsledků nebo rovnocenné metody). Prokázání neexistence toxicity u látky na hranici její rozpustnosti ve vodě se považuje za splnění požadavků tohoto kritéria.

Posouzení toxicity vůči vodním ekosystémům není třeba provádět v těchto případech:

klasifikace látky, základového oleje nebo aditiva je již uvedena na seznamu klasifikace látek maziva nebo

lze předložit prohlášení o souladu vydané příslušným subjektem nebo

není pravděpodobné, že se látka dostane přes biologické membrány MM > 800 g/mol nebo průměr molekuly > 1,5 nm (> 15 Å) nebo

látka je polymer a její podíl molekulové hmotnosti do 1 000 g/mol je nižší než 1 % nebo

látka je vysoce nerozpustná ve vodě (rozpustnost ve vodě < 10 μg/l),

protože tyto látky se nepovažují ve vodním ekosystému za toxické pro řasy a perloočky.

Rozpustnost látek ve vodě musí být v případě potřeby stanovena metodou OECD 105 nebo rovnocennou zkušební metodou.

Podíl molekulové hmotnosti polymeru nižší než 1 000 g/mol se stanoví podle části A.19 přílohy nařízení Komise (ES) č. 440/2008 nebo rovnocennými zkušebními metodami.

Kritériu 4 –   Biologická rozložitelnost a bioakumulační potenciál

Pro každou látku přítomnou ve výrobku množstvím vyšším než 0,10 % hmotnostního musí být splněny požadavky na biologickou rozložitelnost a bioakumulační potenciál.

Mazivo nesmí obsahovat látky, které jsou současně biologicky nerozložitelné a (potenciálně) bioakumulativní.

Mazivo však může obsahovat jednu nebo více látek s určitým stupněm rozložitelnosti a potenciální nebo skutečné bioakumulace až do souhrnné hmotnostní koncentrace uvedené v tabulce 1.

Posuzování a ověřování: Splnění musí být doloženo předložením těchto informací:

vysoce kvalitní zprávy o zkoušce nebo údaje z literatury (testování podle povolených protokolů nebo správné laboratorní praxe) včetně odkazů na biologickou rozložitelnost a v případě potřeby na (potenciální) bioakumulaci každé složky.

4.1   Biologická rozložitelnost

Látka je považována za biologicky plně rozložitelnou (aerobně), jestliže je

1.

během dvacetiosmidenní zkoušky biologické rozložitelnosti podle části C.4 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008, OECD 306, OECD 310 dosaženo těchto úrovní biologické rozložitelnosti:

při zkouškách plné biologické rozložitelnosti využívajících rozpuštěného organického uhlíku ≥ 70 %,

při zkouškách plné biologické rozložitelnosti založených na úbytku kyslíku nebo vývinu oxidu uhličitého ≥ 60 % teoretického maxima.

Při zkoušce plné biologické rozložitelnosti není nutné dodržet zásadu desetidenního období. Jestliže látka dosáhne cílové úrovně biologické rozložitelnosti do 28 dnů, ale ne v rámci desetidenního období, předpokládá se nižší rychlost rozkladu.

2.

Poměr BOD5/ThOD nebo BOD5/COD je ≥ 0,5. Poměr BOD5/(ThOD nebo COD) lze použít pouze v případě, že nejsou k dispozici žádné údaje založené na zkouškách podle části C.4 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008, OECD 306, OECD 310 ani jiných rovnocenných zkušebních metodách. BOD5 se posuzuje podle části C.5 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008 nebo rovnocenných metod, zatímco COD se podle části C.6 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008 nebo rovnocenných metod.

Látka je považována za biologicky vnitřně rozložitelnou, jestliže vykazuje:

biologickou rozložitelnost > 70 % ve zkouškách biologické vnitřní rozložitelnosti podle části C.9 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008 nebo OECD 302 C nebo v rovnocenných zkouškách nebo

biologickou rozložitelnost > 20 %, ale < 60 % po 28 dnech při zkouškách založených na úbytku kyslíku nebo vývinu oxidu uhličitého podle části C.4 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008, OECD 306, OECD 310 nebo rovnocenných zkouškách.

Zkoušku biologické rozložitelnosti není třeba provádět, jestliže

je klasifikace látky, základového oleje nebo aditiva je již uvedena na seznamu klasifikace látek maziva nebo lze předložit prohlášení o souladu vydané příslušným subjektem.

Látka je biologicky nerozložitelná, jestliže nesplňuje kritéria plné nebo vnitřní biologické rozložitelnosti.

Žadatel může pro odhad biologické rozložitelnosti látky použít i převzaté údaje. Tyto převzaté údaje jsou pro hodnocení biologické rozložitelnosti látky přijatelné pouze v případě, že se referenční látka odlišuje od látky použité ve výrobku pouze o jednu funkční skupinu nebo fragment. Pokud je referenční látka biologicky snadno nebo vnitřně rozložitelná a funkční skupina pozitivně ovlivňuje aerobní biologickou rozložitelnost, může být za biologicky snadno nebo vnitřně rozložitelnou považována i použitá látka. Mezi funkční skupiny nebo fragmenty s pozitivním účinkem na biologickou rozložitelnost patří: alifatický a aromatický alkohol [-OH], alifatická a aromatická kyselina [-C(= O)-OH], aldehyd [-CHO], ester [-C(= O)-O-C], amid [-C(= O)-N nebo -C(= S)-N]. Měla by být předložena odpovídající spolehlivá dokumentace o studii referenční látky. V případě srovnání s fragmentem, který není obsažen v uvedeném výčtu, by měla být předložena odpovídající spolehlivá dokumentace ze studie o pozitivním účinku funkční skupiny na biologickou rozložitelnost strukturálně podobných látek.

4.2   Bioakumulace

Není třeba určovat (potenciální) bioakumulaci, jestliže látka

má MM > 800 g/mol nebo

má průměr molekuly > 1,5 nm (> 15 Å) nebo

má rozdělovací koeficient oktanol/voda log Kow < 3 nebo > 7 nebo

má naměřený BCF ≤ 100 L/kg nebo

je polymer a její podíl molekulové hmotnosti do 1 000 g/mol je nižší než 1 %.

Jelikož je většina látek používaných v mazivech poměrně hydrofobních, měla by hodnota BCF vycházet z hmotnostního obsahu lipidů, přičemž je nutné zajistit dostatečnou dobu expozice.

Biokoncentrační faktor (BCF) se posuzuje podle části C.13 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008 nebo rovnocenných zkušebních metod.

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (log Kow) se posuzuje podle části A.8 přílohy nařízení (ES) č. 440/2008 nebo OECD 123 nebo rovnocenných zkušebních metod. V případě organické látky jiné než povrchově aktivní činidlo, kde nejsou k dispozici experimentální hodnoty, lze použít metodu výpočtu. Přípustné jsou následující metody výpočtu: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) a SPARC. Jestliže odhadované hodnoty log Kow získané kteroukoli z těchto metod výpočtu jsou ≤ 3 nebo > 7, nepředpokládá se, že látka je bioakumulativní.

Hodnoty log Kow se vztahují pouze na organické sloučeniny. Pro hodnocení bioakumulačního potenciálu anorganických sloučenin, povrchově aktivních činidel a některých organometalických sloučenin musí být provedeno měření BCF.

Kritérium 5 –   Obnovitelné suroviny

Obsah uhlíku v hotovém výrobku musí být odvozený od obnovitelných surovin a musí být:

≥ 50 % (m/m) u kategorie 1,

≥ 45 % (m/m) u kategorie 2,

≥ 70 % (m/m) u kategorie 3,

≥ 50 % (m/m) u kategorie 4,

≥ 50 % (m/m) u kategorie 5.

Obsah uhlíku odvozený z obnovitelných surovin představuje hmotnostní podíl složky A × [počet atomů uhlíku ve složce A, které jsou odvozeny z (rostlinných) olejů nebo (živočišných) tuků, vydělený celkovým počtem atomů uhlíku ve složce A] plus hmotnostní podíl složky B × [počet atomů uhlíku ve složce B, které jsou odvozeny z (rostlinných) olejů nebo (živočišných) tuků, vydělený celkovým počtem atomů uhlíku ve složce B] plus hmotnostní podíl složky C × [počet atomů uhlíku ve složce C, které jsou odvozeny z (rostlinných) olejů nebo (živočišných) tuků, vydělený celkovým počtem atomů uhlíku ve složce C] atd.

Žadatel uvede v žádosti druh(y), zdroj(e) a původ obnovitelných materiálů hlavních složek.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto kritéria.

Kritérium 6 –   Minimální technická úroveň

a)

Hydraulické kapaliny: alespoň kritéria technické úrovně stanovená platnou normou ISO 15380, v tabulkách 2 až 5. Dodavatel uvede na informačním listu výrobku, které dva elastomery byly testovány.

b)

Průmyslové a námořní převodové oleje: požadavky na technickou úroveň rovnající se alespoň požadavkům DIN 51517. Dodavatel uvede na informačním listu výrobku, který oddíl (I, II nebo III) zvolil.

c)

Oleje pro řetězové pily: alespoň kritéria na technickou úroveň stanovená v RAL-UZ 48 (Modrý anděl).

d)

Oleje pro dvoudobé motory pro námořní použití: alespoň kritéria na technickou úroveň stanovená v Certifikaci maziv pro dvoudobé benzínové motory NMMA TC-W3.

e)

Oleje pro dvoudobé motory pro pozemní použití: alespoň kritéria pro technickou úroveň EGD stanovená v ISO 13738:2000.

f)

Všechna ostatní maziva: dle účelu použití.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto kritéria společně se související dokumentací.

Kritérium 7 –   Informace uvedené na ekoznačce

Na dobrovolné značce s textovým polem je uveden následující text:

„—

Snížená škodlivost pro vodu a půdu při používání

Obsahuje vysoký podíl biologického materiálu“.

Pokyny o používání dobrovolné značky s textovým polem lze nalézt v dokumentu „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo“ (Pokyny pro používání loga ekoznačky EU), který je k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu vzorek obalu výrobku se značkou a prohlášení o splnění tohoto kritéria.

Tabulka 1

Kritéria pro mazivo a každou uvedenou látku

 

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Kategorie

Kritéria

Hydraulické kapaliny, oleje do převodovek tahačů

Tuky, tuky pro vazové trubky

Oleje pro řetězové pily, separační prostředky na beton, maziva pro ocelová lana a další šalovací maziva

Oleje pro pozemní a námořní dvoudobé motory

Průmyslové a námořní převodové oleje

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost pro životní prostředí nebo lidské zdraví

(odchylka od kritéria 1a)

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost maziva pro životní prostředí nebo lidské zdraví v okamžiku používání

Žádné

(Nejnižší klasifikační limit podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice 99/45/ES)

Žádné

(Nejnižší klasifikační limit podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice 99/45/ES)

Žádné

(Nejnižší klasifikační limit podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice 99/45/ES)

Žádné

(Nejnižší klasifikační limit podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice 99/45/ES)

Žádné

(Nejnižší klasifikační limit podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice 99/45/ES)

Vyloučení konkrétních látek

(kritéria 1b a 2)

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Na seznamu OSPAR; na seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky Unie; organické halogenové sloučeniny; dusitany; kovy a sloučeniny kovů s výjimkou Na, K, Mg, Ca a u zahušťovadel Li a Al; CMR kategorie 1, 2 (R45, R46, R49, R60 nebo R61); na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006.

< 0,01 %

< 0,01 %

< 0,01 %

< 0,01 %

< 0,01 %

Toxicita pro vodní prostředí

(pouze kritérium 3.2)

Souhrnná hmotnostní koncentrace ( % hmotnostní) obsažených látek

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Netoxická (D)

Akutní toxicita > 100 mg/L

nebo

NOEC > 10 mg/L

Neomezená

Škodlivá (E)

10 mg/L < akutní toxicita ≤ 100 mg/L

nebo

1 mg/L < NOEC ≤ 10 mg/L

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Toxická (F)

1 mg/L < akutní toxicita ≤ 10 mg/L

nebo

0,1 mg/L < NOEC ≤ 1 mg/L

≤ 5

≤ 1

≤ 0.5

≤ 1

≤ 5

Velmi toxická (G)

Akutní toxicita ≤ 1 mg/L

nebo

NOEC ≤ 0,1 mg/L

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Biologická rozložitelnost a bioakumulace

(kritérium 4)

Souhrnná hmotnostní koncentrace ( % hmotnostní) obsažených látek

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Biologicky aerobně plně rozložitelná (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Biologicky aerobně vnitřně rozložitelná (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Biologicky nerozložitelná A biologicky neakumulativní (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Biologicky nerozložitelná A bioakumulativní (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Toxicita pro vodní prostředí (kritérium 3.2) ani biologická rozložitelnost/bioakumulace frakce (kritérium 4) neposouzena

Souhrnná hmotnostní koncentrace ( % hmotnostní) obsažených látek

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Obnovitelnost

(kritérium 5)

Souhrnná hmotnostní koncentrace ( % hmotnostní) obsažených látek

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Na základě uhlíku

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Minimální technická úroveň

(kritérium 6)

Hydraulické kapaliny: ISO 15380, tabulky 2–5.

Oleje do převodovek tahačů: dle účelu použití.

Dle účelu použití.

Oleje pro řetězové pily: jak v RAL UZ 48

Ostatní: dle účelu použití.

Oleje pro dvoudobé námořní motory: jako v NMMA TC-W3.

Oleje pro dvoudobé pozemní motory: jako úroveň EGD v ISO 13738:2000

Průmyslové a námořní převodové oleje DIN 51517


koeficient násobení (M)

Hodnota LC50 nebo EC50 („L(E)C50“) látky

1

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

10

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Pro látky s hodnotami LC50 nebo EC50 nižšími než 0,0001 mg/l se odpovídající koncentrační limit vypočte analogicky (v násobcích 10).


Tabulka 2

Požadavky na toxicitu pro vodní prostředí pro různé kategorie maziv – Požadavky na údaje o mazivu a jeho hlavních složkách

Kritérium 3.1

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Akutní toxicita pro vodní prostředí čerstvě vyrobeného maziva pro tři trofické úrovně, řasy, perloočky a ryby

> 100 mg/L

> 1 000 mg/L

> 1 000 mg/L

> 1 000 mg/L

> 100 mg/L

Akutní toxicita pro vodní prostředí hlavní složky maziva pro dvě trofické úrovně, řasy a perloočky

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(5)  Jak jsou stanoveny ve směrnici 67/548/EHS.

(6)  Jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(7)  Jak jsou stanoveny ve směrnici 67/548/EHS.

(8)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 133, 31.5.2010, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(11)  Uř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1.

(12)  Perloočky mohou být v tomto rozhodnutí tam, kde se předkládají údaje o mořském prostředí, nahrazeny korýši.

(13)  Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.

(14)  M je koeficient násobení (10×) pro látky, které jsou velmi toxické pro vodní prostředí podle tabulky 1b směrnice Komise 2006/8/ES (Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 12).


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/40


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. června 2011,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí

(oznámeno pod číslem K(2011) 4448)

(Text s významem pro EHP)

(2011/382/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku lze udělit produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky EU mají být stanovena podle skupin produktů.

(3)

Komise rozhodnutím 2005/342/ES (2) stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro mycí prostředky pro ruční mytí nádobí, která jsou platná do 30. června 2011.

(4)

Tato kritéria byla vzhledem k technologickému vývoji znovu přezkoumána. Nová kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu přehlednosti by mělo být rozhodnutí 2005/342/ES nahrazeno.

(6)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka pro mycí prostředky pro ruční mytí nádobí na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2005/342/ES, je třeba stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům. Výrobcům by také mělo být umožněno podávat žádosti vypracované podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/342/ES nebo podle kritérií stanovených v tomto rozhodnutí, a to až do uplynutí platnosti uvedeného rozhodnutí.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ zahrnuje všechny mycí prostředky určené k ručnímu mytí porcelánového a jiného nádobí, příborů, hrnců, pánví a dalších kuchyňských potřeb atd.

Tato skupina výrobků zahrnuje výrobky určené k soukromému i profesionálnímu použití. Prostředky musí být směsi chemických látek a nesmí obsahovat mikroorganismy úmyslně přidané výrobcem.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané jakýmkoli výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování stability výrobku a všech nečistot vznikajících v daném procesu, avšak s výjimkou všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení;

2)

„výrobkem“ (nebo „směsí“) směs nebo roztok dvou a více látek, které spolu nereagují.

Článek 3

Aby byla mycímu prostředku pro ruční mytí nádobí udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování platí čtyři roky od data přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ přiděluje číselný kód „019“.

Článek 6

Rozhodnutí 2005/342/ES se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ podané před dnem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2005/342/ES.

2.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ podané ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, avšak nejpozději dne 30. června 2011, mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2005/342/ES, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

3.   Pokud je ekoznačka udělena na základě žádosti hodnocené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/342/ES, smí být taková ekoznačka používána dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 115, 4.5.2005, s. 9.


PŘÍLOHA

RÁMEC

Cíle kritérií

Cílem těchto kritérií je zejména podporovat výrobky, které přispívají k omezenému vypouštění toxických nebo jinak znečisťujících látek do vodního prostředí, snižovat rizika pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí spojená s používáním nebezpečných látek nebo takovým rizikům předcházet, minimalizovat obalové odpady a šířit informace, které spotřebiteli umožní používat výrobek účinným způsobem, a minimalizovat dopad na životní prostředí.

KRITÉRIA

1.

Toxicita pro vodní organismy

2.

Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek

3.

Vyloučené nebo omezené látky a směsi

4.

Vonné látky

5.

Žíravé vlastnosti

6.

Požadavky na balení

7.

Vhodnost k použití

8.

Návod k použití

9.

Informace uvedené na ekoznačce EU

Požadavky na posuzování a ověřování

a)   Požadavky

Pro každé kritérium jsou určeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

Pokud má žadatel předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, výsledky zkoušek nebo jiný důkaz, aby prokázal splnění kritérií, rozumí se, že tyto doklady mohou pocházet od žadatele a/nebo jeho dodavatele (dodavatelů) a případně od jejich dodavatele (dodavatelů) atd.

Je-li to možné, zkoušky provádějí laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V dodatku I se odkazuje na databázi složek čisticích prostředků (seznam DID), která obsahuje řadu nejrozšířenějších složek, které jsou součástí složení pracích a čisticích prostředků. Tato databáze se použije k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti složek. V případě látek, které nejsou uvedeny na seznamu DID, existují pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat. Aktuální verze seznamu DID je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU nebo webových stránkách jednotlivých příslušných subjektů.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

b)   Prahové hodnoty měření

Všechny složky produktu, včetně přídatných látek (tj. konzervantů nebo stabilizátorů) ve složkách, jejichž koncentrace přesáhne 0,010 % hmotnosti konečného složení, musí splňovat kritéria pro udělení ekoznačky EU, s výjimkou kritéria 1, které musí být splněno pro všechny úmyslně přidané látky bez ohledu na jejich hmotnost. Kritéria musí splňovat také nečistoty z produkce složek, jejichž koncentrace přesáhne 0,010 % hmotnosti konečného složení.

c)   Referenční dávka

Referenční dávka pro výpočty, jež se používají k prokázání souladu s kritérii ekoznačky EU, a pro zkoušku čisticí schopnosti je u mycích prostředků pro ruční mytí nádobí dávka prostředku udaná v gramech, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody určené k mytí pro čištění běžně zašpiněného nádobí.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ EKOZNAČKY EU

Kritérium 1 —   Toxicita pro vodní organismy

Kritický objem zředění (CDVchronický) se vypočítává pro každou složku (i) podle následující rovnice:

Formula

kde hmotnost(i) je hmotnost látky (v gramech) obsažená v dávce, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody k mytí nádobí. DF(i) je degradační faktor a TFchronický(i) je toxický faktor látky (v miligramech/litr).

Hodnoty parametrů DF a TFchronický jsou uvedeny v části A seznamu databáze složek čisticích prostředků (část A seznamu DID) (dodatek I). Pokud není daná látka uvedena v části A seznamu DID, určí žadatel hodnoty postupem popsaným v části B seznamu DID (dodatek I). Hodnoty CDVchronický pro jednotlivé látky se sčítají a součet udává hodnotu CDVchronický výrobku.

CDVchronický se vypočítá na základě dávky výrobku udané v gramech, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody určené k mytí pro čištění běžně zašpiněného nádobí. Hodnota CDVchronický dávky doporučené na jeden litr vody určené k mytí nádobí nesmí překročit 3 800 litrů.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty CDVchronický, které dokládají splnění tohoto kritéria.

Kritérium 2 —   Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek

a)   Snadná aerobní biologická rozložitelnost

Každá povrchově aktivní látka použitá ve výrobku musí být snadno biologicky rozložitelná.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží přesné složení výrobku a popis funkce každé látky. Část A seznamu DID (dodatek I) udává, zda je daná povrchově aktivní látka aerobně biologicky rozložitelná, či nikoli (povrchově aktivní látky, které jsou ve sloupci aerobní biologické rozložitelnosti označeny písmenem „R“, jsou snadno biologicky rozložitelné). U povrchově aktivních látek, které nejsou uvedeny v části A seznamu DID, se předloží příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo výsledky zkoušek, které prokazují, že se jedná o látky aerobně biologicky rozložitelné. Zkoušky snadné biologické rozložitelnosti se provádějí jako zkoušky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o čisticích prostředcích (1). Povrchově aktivní látky se považují za snadno biologicky rozložitelné, pokud úroveň biologické rozložitelnosti (mineralizace) měřená podle jedné z pěti níže uvedených zkoušek je nejméně 60 % za 28 dní: CO2 headspace test (OECD 310), uvolňování oxidu uhličitého (CO2) – modifikovaná Sturmova zkouška (OECD 301B; nařízení Rady (ES) č. 440/2008 (2), metoda C.4-C), zkouška v uzavřených lahvičkách (OECD 301D; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-E), manometrická respirometrie (OECD 301F; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-D) nebo zkouška MITI (I) (OECD 301C; nařízení (ES) č. 440/2008 metoda C.4-F), anebo jim rovnocenné zkoušky ISO. V závislosti na fyzikálních vlastnostech povrchově aktivní látky by mohla být pro potvrzení snadné biologické rozložitelnosti použita jedna z následujících zkoušek, pokud je stupeň biologické rozložitelnosti alespoň 70 % za 28 dní: zkouška na úbytek DOC (Dissolved Organic Carbon – rozpuštěný organický uhlík) (OECD 301 A; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-A) nebo modifikovaná screeningová zkouška OECD na stanovení rozpuštěného organického uhlíku (OECD 301E; nařízení (ES) č. 440/2008 metoda C.4-B), anebo jim rovnocenné zkoušky ISO. Použitelnost zkušebních metod založených na měření rozpuštěného organického uhlíku musí být patřičně odůvodněna vzhledem k tomu, že tyto metody by mohly poskytnout výsledky o odstranění, a nikoli o biologické rozložitelnosti. Při zkouškách na aerobní snadnou biologickou rozložitelnost se nepoužije předběžná úprava. Rovněž se nepoužije zásada desetidenního období rozkladu.

b)   Anaerobní biologická rozložitelnost

Povrchově aktivní látky, které nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, mohou být ve výrobku použity, pokud nejsou klasifikovány větou označující specifickou rizikovost H400/R50 (Vysoce toxický pro vodní organismy), a pouze v níže stanovených limitech.

Celková hmotnost povrchově aktivních látek, jež nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, nesmí přesahovat 0,20 g dávky doporučené na 1 litr vody na mytí nádobí.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží přesné složení výrobku a popis funkce každé látky. Část A seznamu DID (dodatek I) udává, zda je daná povrchově aktivní látka anaerobně biologicky rozložitelná, či nikoli (povrchově aktivní látky, které jsou ve sloupci anaerobní biologické rozložitelnosti označeny písmenem „Y“, jsou biologicky rozložitelné v anaerobních podmínkách). U povrchově aktivních látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID (Úř.věst. L 115, 4.5.2005, s. 18, část A), se předloží příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo odpovídající výsledky zkoušek, které prokazují, že se jedná o látky anaerobně biologicky rozložitelné. Referenční zkoušky anaerobní rozložitelnosti jsou OECD 311, ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988) nebo rovnocenná zkušební metoda, přičemž mezní rozložitelnost v anaerobních podmínkách musí být alespoň 60 %. Za účelem doložení, že v anaerobních podmínkách bylo dosaženo 60 % mezní rozložitelnosti, mohou být také použity zkušební metody uměle vytvářející podmínky ve vhodném anaerobním prostředí (viz dodatek II).

Kritérium 3 —   Vyloučené nebo omezené látky a směsi

Požadavky uvedené níže pod písmeny a), b) a c) se vztahují na všechny látky a směsi, včetně biocidů, barvicích činidel a vonných látek, jejichž hmotnost přesahuje 0,010 % v konečném výrobku. To platí rovněž pro všechny látky jakékoli směsi použité v jeho složení v množství větším než 0,010 % hmotnosti konečného výrobku. Pro nanoformy úmyslně přidané do výrobku musí být prokázán soulad s kritériem 3c), ať jsou v jakékoli koncentraci.

a)   Výslovně vyloučené látky

Výrobek nesmí obsahovat následující látky ani jako součást složení, ani jako součást jakékoli směsi obsažené v tomto složení:

alkyl fenolethoxyláty (APEO) a jejich deriváty,

EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina) a její soli,

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan,

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol,

diazolinidylurea,

formaldehyd,

hydroxymetyl glycinát sodný,

nitromošusy a polycyklické mošusy, k nimž například patří:

xylenové pižmo: 5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen,

musk ambrette: 4-tercbutyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen,

moskene: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindan,

mošus tibetin: 1-terc-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen,

mošus keton: 4’-terc-butyl-2‘,6’-dimethyl-3‘,5’-dinitroacetofenon,

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyklopenta(g)-2-benzopyran)

AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexametyltetralin).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení doprovázené podle potřeby prohlášeními od výrobců látek potvrzující, že uvedené látky nejsou ve výrobku obsaženy.

b)   Nesmí být použity kvartérní amonné soli, které nejsou snadno biologicky rozložitelné, ani jako součást složení ani jako součást některé směsi zahrnuté ve složení.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci, která dokazuje biologickou rozložitelnost použité kvartérní amonné soli.

c)   Nebezpečné látky a směsi

Podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU nesmí výrobek ani žádná jeho část obsahovat látky (v jakékoli formě, včetně nanoforem), které splňují kritéria pro klasifikaci pomocí jedné nebo více standardních vět o nebezpečnosti nebo vět označujících specifickou rizikovost uvedených níže podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) nebo směrnice Rady 67/548/EHS (4), a rovněž nesmí obsahovat látky uvedené v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5). Níže uvedené věty označující specifickou rizikovost se obecně vztahují na látky. Avšak u směsí enzymů a vonných látek, pro něž nelze informace o látkách získat, se použijí klasifikační pravidla pro směsi.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost:

Standardní věty o nebezpečnosti (6)

Věty označující specifickou rizikovost (7)

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23; R26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na genetické poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60–63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61–62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky

R62–63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39–41

Senzibilizující látky

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

Látky nebo směsi, které po zpracování mění své vlastnosti (např. nejsou již biologicky dostupné, procházejí chemickou přeměnou), takže zjištěné riziko již nehrozí, jsou z výše uvedeného požadavku vyňaty.

Výjimky: následující látky nebo směsi jsou z tohoto požadavku výslovně vyňaty:

Povrchově aktivní látky

V koncentracích < 25 % ve výrobku (8)

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

Vonné látky

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

Enzymy (9)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

Enzymy (9)

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

NTA jako nečistota v MGDA a GLDA (10)

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

Posuzování a ověřování: Žadatel musí příslušnému subjektu poskytnout přesné složení výrobku. Žadatel prokáže splnění tohoto kritéria pro látky obsažené ve výrobku na základě informací, které zahrnují alespoň informace určené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Informace jsou pro každou jednotlivou formu látky použitou ve výrobku (včetně nanoforem) uvedeny zvlášť. Za tímto účelem předloží žadatel prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem složek a příslušných bezpečnostních listů v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 pro výrobek i pro všechny látky uvedené ve složení(ch). Koncentrační limity musí být uvedeny v bezpečnostních listech v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

d)   Látky na seznamu podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Nelze udělit výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy, které jsou uvedeny na seznamu podle článku 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a jsou přítomny ve směsích v koncentraci vyšší než 0,010 %.

Posuzování a ověřování: Seznam látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy a zařazených do seznamu látek pro případné zahrnutí podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 je na této internetové adrese:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Musí být zohledněn seznam platný k datu podání žádosti.

Koncentrační limity musí být uvedeny v bezpečnostních listech v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

e)   Biocidy

i)

Výrobek může obsahovat biocidy pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů veškerých přidaných konzervantů spolu s informacemi o jejich přesné koncentraci ve výrobku. Výrobce nebo dodavatel konzervačních látek poskytne informace o dávkách nutných k uchování výrobku.

ii)

Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální účinek.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu texty a grafická ztvárnění použité na každém typu obalu a/nebo vzorek každého odlišného typu obalu.

iii)

Biocidy, buď obsažené ve složení, nebo jako součást směsi obsažené ve složení, jež se používají k uchování výrobku a jsou označeny H410/R50-53 nebo H411/R51-53 v souladu se směrnicí 67/548/EHS, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (11) nebo nařízením (ES) č. 1272/2008, lze použít, pouze pokud se jejich bioakumulační potenciál vyznačuje hodnotou rozdělovacího koeficientu oktanol/voda (log Pow) nižším než 3,0 nebo experimentálně zjištěným biokoncentračním faktorem (BCF) ≤ 100.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů pro všechny biocidy spolu s dokumentací o koncentracích biocidů v konečném výrobku.

Kritérium 4 —   Vonné látky

a)

Výrobek nesmí obsahovat vonné látky obsahující nitromošusy nebo polycyklické mošusy specifikované v kritériu 3a).

b)

Všechny látky přidávané do výrobku jako vonné látky musejí být vyrobeny a/nebo zpracovány podle zásad dobré praxe Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA). Tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách IFRA: http://www.ifraorg.org.

c)

Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech (příloha VII) a které nejsou již vyloučeny kritériem 3c), a (ostatní) vonné látky klasifikované jako H317/R43 (může vyvolat alergickou kožní reakci) a/nebo H334/R42 (při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže) se nesmí vyskytovat v množství ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

d)

Vonné látky nesmí být používány v mycích prostředcích pro ruční mytí nádobí určeným k profesionálnímu použití.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění všech částí kritéria a), b) a d). Pro kritérium c) poskytne žadatel podepsané prohlášení o shodě uvádějící množství vonných látek ve výrobku. Žadatel dále poskytne prohlášení od výrobce vonné látky uvádějící obsah jednotlivých látek ve vonných látkách, které jsou uvedeny v příloze III části I směrnice Rady 76/768/EHS (12), jakož i obsah (jiných) látek, kterým byly přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R43/H317 a/nebo R42/H334.

Kritérium 5 —   Žíravé vlastnosti

Výrobek nesmí být směsí klasifikovanou jako „žíravá“ (C) s přiřazenou větou R34 nebo R35 podle směrnice 1999/45/ES nebo směsí s označením „žíravost pro kůži kategorie 1“ v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému orgánu přesné koncentrace všech látek obsažených ve výrobku, ať jako součást složení, nebo součást jakékoli směsi ve složení, které jsou klasifikovány jako „žíravé“ (C) s přiřazenou větou R34 nebo R35 podle směrnice 1999/45/ES nebo jako směsi s označením „žíravost pro kůži kategorie 1“ v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, spolu s kopiemi materiálových bezpečnostních listů.

Kritérium 6 —   Požadavky na balení

a)

Plasty, které jsou použity pro hlavní obal, musejí být označeny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (13), nebo podle normy DIN 6120 části 1 a 2 ve spojení s normou DIN 7728 částí 1.

b)

Je-li primární obal vyroben z recyklovaného materiálu, každé označení této skutečnosti na obalu musí být v souladu s normou ISO 14021 „Environmentální značky a prohlášení – vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)“.

c)

V plastových obalech smí být použity pouze ftaláty, které jsou v okamžiku podání žádosti již posouzeny z hlediska nebezpečnosti a které nebyly klasifikovány podle kritéria 3c).

d)

Poměr hmotnost/užitek (WUR) primárního obalu nesmí překročit tyto hodnoty:

Typ přípravku

WUR

Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí, které se před použitím ředí vodou

1,20 gramu obalu na litr roztoku (vody určené k mytí nádobí)

WUR se vypočítává pouze pro primární obal (včetně víček, zátek a ručních pumpiček/postřikovačů) podle níže uvedeného vzorce:

Formula,

kde

Wi

=

hmotnost (g) primárního obalu (i), případně včetně štítku.

Ui

=

hmotnost (g) nerecyklovaného (původního) materiálu primárního obalu (i). Pokud je podíl recyklovaného materiálu v primárním obalu 0 %, pak Ui = Wi.

Di

=

počet funkčních dávek (= počet dávkovacích objemů, které výrobce doporučil na 1 litr vody určené k mytí) obsažených v primárním obalu (i).

ri

=

číslo opětovného použití, tj. počet, kolikrát je primární obal (i) použit k témuž účelu prostřednictvím systému vratnosti nebo opětovného plnění (ri = 1, pokud se obal znovu ke stejnému účelu nepoužívá). ri se stanoví jako 1, i pokud se obal znovu používá, ale žadatel nemůže prokázat vyšší hodnotu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu výpočet WUR výrobku spolu s prohlášením o shodě s každým aspektem tohoto kritéria. Pro kritérium c) poskytne žadatel úplné a podepsané prohlášení o shodě.

Kritérium 7 —   Vhodnost k použití

Výrobek musí být vhodný k použití a uspokojovat potřeby spotřebitelů.

Čisticí schopnost a čisticí výkon musí být stejné nebo lepší než u neznačkového referenčního výrobku určeného níže.

Posuzování a ověřování: Čisticí schopnost a čisticí výkon musí být zkoušeny s využitím odpovídající a odůvodnitelné laboratorní zkoušky výkonnosti provedené a zaznamenané v mezích specifikovaných parametrů, jak je uvedeno v rámci popsaném v dokumentu „Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents“, jenž je k dispozici na této adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Neznačkový referenční výrobek musí být výrobek předepsaný ve zkoušce výkonnosti IKW „Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents“ (Doporučení pro posouzení kvality čisticí výkonnosti mycích prostředků pro ruční mytí nádobí) (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11–15, 2002), přičemž dávka použitá ke zkoušce výkonnosti je stanovena na 2,5 mililitru referenčního výrobku na 5 litrů vody.

Metodu zkoušky výkonnosti IKW „Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents“ (Doporučení pro posouzení kvality čisticí výkonnosti mycích prostředků pro ruční mytí nádobí) (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11–15, 2002) je možné použít se zmíněnou úpravou a konzultovat na adrese: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Kritérium 8 —   Návod k použití

Na obalu výrobku musí být uvedeny následující informace:

a)

„Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou, ale napusťte ji do dřezu a přidejte doporučenou dávku výrobku“ (nebo rovnocenný text).

b)

Doporučení pro přesné dávkování musí být na obalu uvedeno v dostatečné velikosti a na podkladu zaručujícím viditelnost. Údaje musí být vyjádřeny v mililitrech (a kávových lžičkách) výrobku na 5 litrů vody určené k mytí „špinavého“ a „lehce zašpiněného“ nádobí.

c)

Doporučuje se uvést údaj, na kolik mytí nádobí přibližně vystačí spotřebiteli jedno balení výrobku, jeho uvedení však zůstává dobrovolné.

Tento údaj se vypočítá tak, že se objem výrobku vydělí dávkou požadovanou na 5 litrů vody určené k mytí špinavého nádobí.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu vzorek obalu výrobku včetně štítku spolu s prohlášením o splnění každé části tohoto kritéria.

Kritérium 9 —   Informace uvedené na ekoznačce EU

Dobrovolná značka s textovým polem musí obsahovat tento text:

„—

snížený dopad na vodní organizmy,

snížené množství nebezpečných látek,

méně obalových odpadů,

srozumitelný návod k použití.“

Pokyny pro používání dobrovolné značky s textovým polem lze nalézt v dokumentu Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo (Pokyny k používání loga ekoznačky), který je k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit vzorek značky spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria.


(1)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  Úř.věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.

(3)  Úř.věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř.věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Úř.věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(7)  Jak jsou stanoveny ve směrnici 67/548/EHS.

(8)  Procentní podíl musí být vydělen multiplikačním faktorem stanoveným v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

(9)  Včetně stabilizátorů a jiných pomocných látek v přípravcích.

(10)  V koncentracích nižších než 1,0 % v surovině, pokud je celková koncentrace v konečném výrobku nižší než 0,10 %.

(11)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(12)  Úř.věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(13)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

Dodatek I

Seznam databáze složek pracích a čisticích prostředků (DID)

Seznam DID (část A) je seznam obsahující informace o toxicitě pro vodní organismy a biologické rozložitelnosti složek typicky používaných ve složení pracích a čisticích prostředků. Seznam obsahuje informace o toxicitě a biologické rozložitelnosti řady látek používaných v mycích, pracích a čisticích prostředcích. Seznam není vyčerpávající, ale v části B seznamu DID jsou uvedeny pokyny pro určení příslušných parametrů výpočtu pro látky neuvedené na seznamu (například faktor toxicity (TF) a faktor rozkladu (DF), které se používají pro výpočet kritického objemu zředění). Seznam je obecným zdrojem informací a látky uvedené v seznamu DID nejsou automaticky schvalovány pro použití ve výrobcích s ekoznačkou EU. Seznam DID (část A a B) je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

U látek bez údajů o toxicitě pro vodní organismy a o biologické rozložitelnosti lze pro posouzení TF a DF využít analogie se složením podobných látek. Takovouto analogii ve složení musí schválit příslušný subjekt udělující licenci na ekoznačku EU. Případně lze uplatnit nejméně příznivý scénář a použít níže uvedené parametry:

Parametry pro nejméně příznivý scénář:

 

Akutní toxicita

Chronická toxicita

Rozklad

Složka

LC50/EC50

SF(akutní)

TF(akutní)

NOEC (1)

SF(chronický)  (1)

TF(chronický)

DF

Aerobní

Anaerobní

„Název“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Prokázání snadné biologické rozložitelnosti

Pro snadnou biologickou rozložitelnost se použijí tyto zkušební metody:

1)

Do 1. prosince 2010 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

Zkušební metody pro snadnou biologickou rozložitelnost stanovené ve směrnici 67/548/EHS, zejména metody popsané v příloze V, části C4 této směrnice nebo jim rovnocenné zkušební metody OECD 301 A–F či jim rovnocenné zkoušky ISO.

Pro povrchově aktivní látky se nepoužije zásada desetidenního období rozkladu. Úrovně pro schválení jsou 70 % pro zkoušky uvedené v metodách C.4-A a C.4-B v nařízení (ES) č. 440/2008 (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 A a E a rovnocenné zkoušky ISO) a 60 % pro zkoušky C.4-C, D, E a F (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 B, C, D a F a rovnocenné zkoušky ISO).

2)

Po 1. prosinci 2015 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

Zkušební metody stanovené v nařízení (ES) č. 1272/2008.

Prokázání anaerobní biologické rozložitelnosti

Referenční zkouškou pro anaerobní biologickou rozložitelnost je zkouška EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenná zkušební metoda s požadavkem 60 % konečné rozložitelnosti za anaerobních podmínek. Aby se prokázalo, že za anaerobních podmínek bylo dosaženo 60 % konečné rozložitelnosti, mohou být rovněž použity zkušební metody uměle vytvářející podmínky ve vhodném anaerobním prostředí.

Extrapolace pro látky neuvedené v seznamu DID

V případě složek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, lze k zajištění nezbytné dokumentace anaerobní biologické rozložitelnosti použít následující postup:

1)

Uplatnit přiměřenou extrapolaci. Použít výsledky zkoušek získané u jedné suroviny k odhadnutí mezní anaerobní rozložitelnosti strukturálně podobných povrchově aktivních látek. Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost pro povrchově aktivní látku (nebo skupinu homologů) podle seznamu DID, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například C12–15 A 1–3 EO sulfát [DID č. 8] je anaerobně biologicky rozložitelný a podobnou anaerobní biologickou rozložitelnost lze předpokládat pro C12–15 A 6 EO sulfát). Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost u povrchově aktivní látky s použitím odpovídající zkušební metody, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například údaje z literatury potvrzující anaerobní biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek, které patří do skupiny alkylester amonných solí, lze použít k prokázání podobné anaerobní biologické rozložitelnosti jiných kvartérních amonných solí, které obsahují esterové vazby v alkylovém řetězci (řetězcích)).

2)

Provést screeningovou zkoušku na anaerobní rozložitelnost. Je-li nutné nové zkoušení, provést screeningovou zkoušku s použitím EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenné metody.

3)

Provést zkoušku rozložitelnosti s nízkou dávkou. Je-li nutné nové zkoušení a v případě pokusných problémů při screeningové zkoušce (například inhibice v důsledku toxicity zkušební látky), opakovat zkoušení s použitím nízké dávky povrchově aktivní látky a sledovat rozklad podle měření

Formula

nebo chemických analýz. Zkoušení s nízkými dávkami lze provádět s použitím metody OECD 308 (srpen 2000) nebo rovnocenné metody.

(1)  Pokud nebyly zjištěny přijatelné údaje o chronické toxicitě, zůstávají tyto sloupce prázdné. V takovém případě se TF(chronický) rovná TF(akutní).


29.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. června 2011,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení

(oznámeno pod číslem K(2011) 4442)

(Text s významem pro EHP)

(2011/383/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku lze udělit produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky EU mají být stanovena podle skupin produktů.

(3)

Komise rozhodnutím 2005/344/ES (2) stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení, která jsou platná do 30. června 2011.

(4)

Tato kritéria byla vzhledem k technologickému vývoji znovu přezkoumána. Nová kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu přehlednosti by mělo být rozhodnutí 2005/344/ES nahrazeno.

(6)

Pro výrobce, jejichž produktům byla udělena ekoznačka pro univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2005/344/ES, je třeba stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům. Výrobcům by také mělo být umožněno podávat žádosti vypracované podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/344/ES nebo podle kritérií stanovených v tomto rozhodnutí, a to až do uplynutí platnosti uvedeného rozhodnutí.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ zahrnuje: univerzální čisticí prostředky, čisticí prostředky na okna a čisticí prostředky pro hygienická zařízení:

a)

univerzální čisticí prostředky zahrnují čisticí prostředky, které jsou určeny pro běžné čištění podlah, zdí, stropů, oken a dalších pevných povrchů a které se před použitím ředí vodou nebo se používají neředěné. Univerzálními čisticími prostředky se rozumí prostředky určené k použití uvnitř budov, jež se využívají k bydlení nebo pro obchodní a průmyslové účely;

b)

čisticí prostředky na okna zahrnují speciální čisticí prostředky k pravidelnému umývání oken, které se používají neředěné;

c)

čisticí prostředky pro hygienická zařízení zahrnují čisticí prostředky, které jsou určeny pro běžné odstraňování, včetně drhnutí, znečištění a/nebo usazenin na hygienických zařízeních, jako jsou prádelny, záchody, koupelny, sprchy a kuchyně. Tato podskupina tedy zahrnuje čisticí prostředky na koupelny a kuchyňské čisticí prostředky.

Tato skupina produktů zahrnuje výrobky určené k soukromému i profesionálnímu použití. Prostředky musí být směsi chemických látek a nesmí obsahovat mikroorganismy úmyslně přidané výrobcem.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané jakýmkoli výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování stability výrobku a všech nečistot vznikajících v daném procesu, avšak s výjimkou všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení;

2)

„výrobkem“ (nebo „směsí“) směs nebo roztok dvou a více látek, které spolu nereagují.

Článek 3

Aby byla univerzálnímu čisticímu prostředku, čisticímu prostředku na okna nebo čisticímu prostředku pro hygienická zařízení udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro skupinu produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování platí čtyři roky od data přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ přiděluje číselný kód „020“.

Článek 6

Rozhodnutí 2005/344/ES se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ podané přede dnem přijetí tohoto rozhodnutí posoudí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2005/344/ES.

2.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ podané ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, avšak nejpozději dne 30. června 2011, mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2005/344/ES, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí.

Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

3.   Pokud je ekoznačka udělena na základě žádosti hodnocené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/344/ES, smí být taková ekoznačka používána dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. června 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 115, 4.5.2005, s. 42.


PŘÍLOHA

RÁMEC

Cíle kritérií

Cílem kritérií je zejména podporovat výrobky, které mají menší dopad na životní prostředí díky omezování množství škodlivých složek, snižování množství používaných čisticích prostředků a snižování obalových odpadů. Kritéria mají dále za cíl snižovat rizika pro životní prostředí a pro lidské zdraví spojená s používáním nebezpečných látek či těmto rizikům předcházet, snižovat obalový odpad na minimum, poskytovat informace, které spotřebitelům umožní používat výrobky účinně a způsobem, kterým se omezí dopad na životní prostředí.

KRITÉRIA

1.

Toxicita pro vodní organismy

2.

Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek

3.

Vyloučené nebo omezené látky a směsi

4.

Vonné látky

5.

Těkavé organické sloučeniny

6.

Fosfor

7.

Požadavky na balení

8.

Vhodnost k použití

9.

Návod k použití

10.

Informace uvedené na ekoznačce EU

11.

Odborné vzdělávání

Požadavky na posuzování a ověřování

a)   Požadavky

Pro každé kritérium jsou určeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

Pokud má žadatel předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, výsledky zkoušek nebo jiný důkaz, aby prokázal splnění kritérií, rozumí se, že tyto doklady mohou pocházet od žadatele a/nebo jeho dodavatele/dodavatelů a případně od jejich dodavatele/dodavatelů atd.

Je-li to možné, zkoušky provádějí laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V dodatku I se odkazuje na Databázi složek pracích a čisticích prostředků (seznam DID), která obsahuje řadu nejrozšířenějších složek, které jsou součástí složení pracích a čisticích prostředků. Použije se k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti složek. V případě látek, které nejsou uvedeny na seznamu DID, existují pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat. Aktuální verze seznamu DID je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU nebo webových stránkách jednotlivých příslušných subjektů.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

b)   Prahové hodnoty pro měření

Všechny složky produktu, včetně přídatných látek (tj. konzervantů nebo stabilizátorů) ve složkách, jejichž koncentrace přesáhne 0,01 % hmotnosti konečného složení, musí splňovat kritéria pro ekoznačku EU, s výjimkou kritéria 1, které musí být splněno pro všechny úmyslně přidané látky bez ohledu na jejich hmotnost. Kritéria musí splňovat také nečistoty z produkce složek, jejichž koncentrace přesáhne 0,01 % hmotnosti konečného složení.

c)   Referenční dávka

Referenční dávka pro výpočty, jež se používají k prokázání souladu s kritérii ekoznačky EU, a pro zkoušku čisticí schopnosti je u univerzálních čisticích prostředků, které se před použitím ředí vodou, dávka prostředku udaná v gramech, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody určené k mytí pro čištění běžně zašpiněných ploch.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ EKOZNAČKY EU

Kritérium 1 —   Toxicita pro vodní organismy

Kritický objem zředění (CDVchronický) se vypočítává pro každou složku (i) podle následující rovnice:

Formula

kde hmotnost(i) je hmotnost látky (v gramech) obsažená v dávce, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody určené k mytí (u univerzálních čisticích prostředků, které se před použitím ředí vodou) nebo na 100 gramů výrobku (u univerzálních čisticích prostředků, čisticích prostředků na okna a čisticích prostředků pro hygienická zařízení, které se používají neředěné). DF(i) je degradační faktor a TFchronický(i) je toxický faktor látky (v miligramech/litr).

Hodnoty parametrů DF a TFchronický jsou uvedeny v části A seznamu databáze složek čisticích prostředků (část A seznamu DID) (dodatek I). Pokud není daná látka uvedena v části A seznamu DID, určí žadatel hodnoty postupem popsaným v části B seznamu DID (dodatek 1). Hodnoty CDVchronický pro jednotlivé látky se sčítají a součet udává hodnotu CDVchronický výrobku.

U univerzálních čisticích prostředků, které se před použitím ředí vodou, se CDVchronický vypočítá na základě dávky výrobku udané v gramech, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody určené k mytí pro čištění běžně zašpiněných ploch. Hodnota CDVchronický dávky doporučené na 1 litr vody určené k mytí nesmí překročit 18 000 litrů.

U univerzálních čisticích prostředků používaných bez ředění nesmí hodnota CDVchronický pro 100 g výrobku překročit 52 000 litrů.

U čisticích prostředků na okna nesmí hodnota CDVchronický pro 100 g výrobku překročit 4 800 litrů.

U čisticích prostředků pro hygienická zařízení nesmí hodnota CDVchronický pro 100 g výrobku překročit 80 000 litrů.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty CDVchronický, které dokládají shodu s tímto kritériem.

Kritérium 2 —   Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek

a)   Snadná aerobní biologická rozložitelnost

Každá povrchově aktivní látka použitá ve výrobku musí být snadno biologicky rozložitelná.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží přesné složení výrobku a popis funkce každé látky. Část A seznamu DID (dodatek I) udává, zda je daná povrchově aktivní látka aerobně biologicky rozložitelná, či nikoli (povrchově aktivní látky, které jsou ve sloupci aerobní biologické rozložitelnosti označeny písmenem „R“, jsou snadno biologicky rozložitelné). U povrchově aktivních látek, které nejsou uvedeny v části A seznamu DID, se předloží příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo výsledky zkoušek, které prokazují, že se jedná o látky aerobně biologicky rozložitelné. Zkoušky snadné biologické rozložitelnosti se provádějí jako zkoušky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o čisticích prostředcích (1) (1). Povrchově aktivní látky se považují za snadno biologicky rozložitelné, pokud úroveň biologické rozložitelnosti (mineralizace) měřená podle jedné z pěti níže uvedených zkoušek je nejméně 60 % za 28 dní: CO2 headspace test (OECD 310), uvolňování oxidu uhličitého (CO2) – modifikovaná Sturmova zkouška (OECD 301B; nařízení Rady (ES) č. 440/2008 (2), metoda C.4-C), zkouška v uzavřených lahvičkách (OECD 301D; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-E), manometrická respirometrie (OECD 301F; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-D) nebo zkouška MITI (I) (OECD 301C; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-F), anebo jim rovnocenné zkoušky ISO. V závislosti na fyzikálních vlastnostech povrchově aktivní látky by mohla být pro potvrzení snadné biologické rozložitelnosti použita jedna z následujících zkoušek, pokud je stupeň biologické rozložitelnosti alespoň 70 % za 28 dní: zkouška na úbytek DOC (Dissolved Organic Carbon – rozpuštěný organický uhlík) (OECD 301 A; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-A) nebo modifikovaná screeningová zkouška OECD na stanovení rozpuštěného organického uhlíku (OECD 301E; nařízení (ES) č. 440/2008, metoda C.4-B), anebo jim rovnocenné zkoušky ISO. Použitelnost zkušebních metod založených na měření rozpuštěného organického uhlíku musí být patřičně odůvodněna vzhledem k tomu, že tyto metody by mohly poskytnout výsledky o odstranění, a nikoli o biologické rozložitelnosti. Při zkouškách na aerobní snadnou biologickou rozložitelnost se nepoužije předběžná úprava. Rovněž se nepoužije zásada desetidenního období rozkladu.

b)   Anaerobní biologická rozložitelnost

Povrchově aktivní látky, které nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, mohou být ve výrobku použity v níže určených limitech, pokud nejsou klasifikovány větou označující specifickou rizikovost H400/R50 (Vysoce toxický pro vodní organismy).

U univerzálních čisticích prostředků, které se před použitím ředí vodou, nesmí celková hmotnost povrchově aktivních látek, jež nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, přesahovat 0,40 g z dávky doporučené na jeden litr vody určené k mytí.

U univerzálních čisticích prostředků používaných bez ředění nesmí celková hmotnost povrchově aktivních látek, jež nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, přesáhnout 4,0 g na 100 g výrobku.

U čisticích prostředků pro hygienická zařízení nesmí celková hmotnost povrchově aktivních látek, jež nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, přesahovat 2,0 g na 100 g výrobku.

U čisticích prostředků na okna nesmí celková hmotnost povrchově aktivních látek, jež nejsou biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek, přesahovat 2,0 g na 100 g výrobku.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží přesné složení výrobku a popis funkce každé látky. Část A seznamu DID (dodatek I) udává, zda je daná povrchově aktivní látka anaerobně biologicky rozložitelná, či nikoli (povrchově aktivní látky, které jsou ve sloupci anaerobní biologické rozložitelnosti označeny písmenem „Y“, jsou biologicky rozložitelné v anaerobních podmínkách). U povrchově aktivních látek, které nejsou uvedeny v části A seznamu DID, se předloží příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo odpovídající výsledky zkoušek, které prokazují, že se jedná o látky anaerobně biologicky rozložitelné. Referenční zkoušky anaerobní rozložitelnosti jsou OECD 311, ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988) nebo rovnocenná zkušební metoda, přičemž mezní rozložitelnost v anaerobních podmínkách musí být alespoň 60 %. Za účelem doložení, že v anaerobních podmínkách bylo dosaženo 60 % mezní rozložitelnosti, mohou být také použity zkušební metody uměle vytvářející podmínky ve vhodném anaerobním prostředí.

Kritérium 3 —   Vyloučené nebo omezené látky a směsi

Požadavky uvedené níže pod písmeny a), b) a c) se vztahují na všechny látky, včetně biocidů, barvicích činidel a vonných látek, jejichž hmotnost přesahuje 0,01 % v konečném výrobku. To platí rovněž pro všechny látky jakékoli směsi použité v jeho složení v množství větším než 0,01 % hmotnosti konečného výrobku. Pro nanoformy úmyslně přidané do výrobku musí být prokázán soulad s kritériem 3 písm. c), ať jsou v jakékoli koncentraci.

a)   Výslovně vyloučené látky

Výrobek nesmí obsahovat následující látky ani jako součást složení, ani jako součást jakékoli směsi obsažené v tomto složení:

alkyl fenolethoxyláty (APEO) a jejich deriváty,

EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina) a její soli,

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan,

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol,

diazolinidylurea,

formaldehyd,

hydroxymetyl glycinát sodný,

nitromošusy a polycyklické mošusy, k nimž například patří:

xylenové pižmo: 5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen,

musk ambrette: 4-tercbutyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen,

moskene: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindan,

mošus tibetin: 1-terc-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen,

mošus keton: 4′-terc-butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetafenon,

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylcyklopenta(g)-2-benzopyran),

AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexametyltetralin).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení doprovázené podle potřeby prohlášeními od výrobců látek potvrzující, že uvedené látky nejsou ve výrobku obsaženy.

b)   Kvartérní amonné soli

Nesmí být použity kvartérní amonné soli, které nejsou snadno biologicky rozložitelné, ani jako součást složení nebo jako součást některé směsi zahrnuté ve složení.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci, která dokazuje biologickou rozložitelnost použité kvartérní amonné soli.

c)   Nebezpečné látky a směsi

Podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 nesmí výrobek ani žádná jeho část obsahovat látky (v jakékoli formě, včetně nanoforem), které splňují kritéria pro klasifikaci pomocí jedné nebo více standardních vět o nebezpečnosti nebo vět označujících specifickou rizikovost uvedených níže podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) nebo směrnice Rady 67/548/EHS (4), a rovněž nesmí obsahovat látky uvedené v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5). Níže uvedené věty označující specifickou rizikovost se obecně vztahují na látky. Avšak u směsí enzymů a vonných látek, pro něž nelze informace o látkách získat, se použijí klasifikační pravidla pro směsi.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost:

Standardní věty o nebezpečnosti (6)

Věty označující specifickou rizikovost (7)

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23; R26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na genetické poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

R60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60–63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61–62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky

R62–63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39–41

Senzibilizující látky

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

Látky nebo směsi, které po zpracování mění své vlastnosti (např. nejsou již biologicky dostupné, procházejí chemickou změnou), takže zjištěné riziko již nehrozí, jsou z výše uvedeného požadavku vyňaty.

Výjimky: následující látky nebo směsi jsou z tohoto požadavku výslovně vyňaty:

Povrchově aktivní látky

V koncentracích < 25 % ve výrobku (8)

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

Vonné látky

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

Enzymy (9)

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

Enzymy (9)

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

NTA jako nečistota v MGDA a GLDA (10)

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

Posuzování a ověřování: Žadatel musí příslušnému subjektu poskytnout přesné složení výrobku. Žadatel prokáže splnění tohoto kritéria pro látky obsažené ve výrobku na základě informací, které zahrnují alespoň informace určené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Informace jsou pro každou jednotlivou formu látky použitou ve výrobku (včetně nanoforem) uvedeny zvlášť. Za tímto účelem předloží žadatel prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem složek a příslušných bezpečnostních listů v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 pro výrobek i pro všechny látky uvedené ve složení. Koncentrační limity musí být uvedeny v bezpečnostních listech v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

d)   Látky na seznamu podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Nelze udělit výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy, které jsou uvedeny na seznamu podle článku 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a jsou přítomny ve směsích v koncentraci vyšší než 0,01 %.

Posuzování a ověřování: Seznam látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy a zařazené do seznamu látek pro případné zahrnutí podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 je dostupný na této internetové adrese:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Musí být zohledněn seznam platný k datu podání žádosti.

Koncentrační limity musí být uvedeny v bezpečnostních listech v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

e)   Biocidy

i)

Výrobek může obsahovat biocidy pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů veškerých přidaných konzervantů spolu s informacemi o jejich přesné koncentraci ve výrobku. Výrobce nebo dodavatel konzervačních látek poskytne informace o dávkách nutných k uchování výrobku.

ii)

Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální účinek.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu texty a grafická ztvárnění použité na každém typu obalu a/nebo vzorek každého odlišného typu obalu.

iii)

Biocidy, buď obsažené ve složení, nebo jako součást směsi obsažené ve složení, jež se používají k uchování výrobku a jsou označeny H410/R50–53 nebo H411/R51–53 v souladu se směrnicí 67/548/EHS, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (11) nebo nařízením (ES) č. 1272/2008, lze použít, pouze pokud se jejich bioakumulační potenciál vyznačuje hodnotou rozdělovacího koeficientu log oktanol/voda log Pow < 3,0 nebo experimentálně zjištěným biokoncentračním faktorem (BCF) ≤ 100.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů pro všechny biocidy spolu s dokumentací o koncentracích biocidů v konečném výrobku.

Kritérium 4 —   Vonné látky

a)

Výrobek nesmí obsahovat vonné látky obsahující nitromošusy nebo polycyklické mošusy specifikované v kritériu 3 písm. a).

b)

Všechny složky přidávané do výrobku jako vonné látky musejí být vyrobeny a/nebo zpracovány podle zásad dobré praxe Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA). Tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách IFRA: http://www.ifraorg.org.

c)

Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech (příloha VII) a které nejsou již vyloučeny kritériem 3 písm. c), a (ostatní) vonné látky klasifikované jako H317/R43 (může vyvolat alergickou kožní reakci) a/nebo H334/R42 (při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže) se nesmí vyskytovat v množství ≥ 0,01 % (≥ 100 ppm) na látku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění všech částí kritéria a) a b). Pro kritérium c) poskytne žadatel podepsané prohlášení o shodě uvádějící množství vonných látek ve výrobku. Žadatel dále poskytne prohlášení od výrobce vonné látky uvádějící obsah jednotlivých látek ve vonných látkách, které jsou uvedeny v příloze III části I směrnice Rady 76/768/EHS (12), jakož i obsah (jiných) látek, kterým byly přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R43/H317 a/nebo R42/H334.

Kritérium 5 —   Těkavé organické sloučeniny

Univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení ve formě konečného výrobku (tak, jak jsou prodávané) nesmí obsahovat více než 6 % (hmotnostních) těkavých organických sloučenin s bodem varu nižším než 150 °C. V případě koncentrovaných výrobků, které se ředí vodou, nesmí ve vodě určené k mytí celková koncentrace těkavých organických sloučenin s bodem varu nižším než 150 °C přesáhnout 0,2 % (hmotnostních).

Čisticí prostředky na okna ve formě konečného výrobku (tak jak jsou prodávané) nesmí obsahovat více než 10 % (hmotnostních) těkavých organických sloučenin s bodem varu nižším než 150 °C.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů každého organického rozpouštědla spolu s podrobnými výpočty celkové koncentrace těkavých organických sloučenin s bodem varu nižším než 150 °C.

Kritérium 6 —   Fosfor

Celkové množství elementárního fosforu ve výrobku se vypočítá na základě dávky prostředku udané v gramech, kterou výrobce doporučil k přípravě jednoho litru vody určené k mytí pro čištění běžně zašpiněných ploch (u výrobků, které se před použitím ředí vodou), nebo na 100 g výrobku (u výrobků používaných bez ředění), přičemž se berou v úvahu všechny složky obsahující fosfor (např. fosfáty a fosforitany).

U univerzálních čisticích prostředků, které se před použitím ředí vodou, nesmí celkový obsah fosforu (P) překročit 0,02 g dávky výrobku doporučené výrobcem na 1 litr vody určené k mytí.

U univerzálních čisticích prostředků používaných bez ředění nesmí celkový obsah fosforu (P) překročit 0,2 g na 100 g výrobku.

U čisticích prostředků pro hygienická zařízení nesmí celkový obsah fosforu (P) překročit 1,0 g na 100 g výrobku.

Látky použité v čisticích prostředcích na okna nesmí fosfor obsahovat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty, které dokládají shodu s tímto kritériem.

Kritérium 7 —   Požadavky na balení

a)

Nesmějí se používat rozprašovače obsahující hnací plyny.

b)

Plasty, které jsou použity pro hlavní obal, musejí být označeny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (13), nebo podle normy DIN 6120 části 1 a 2 ve spojení s normou DIN 7728 částí 1.

c)

Je-li primární obal vyroben z recyklovaného materiálu, každé označení této skutečnosti na obalu musí být v souladu s normou ISO 14021 „Environmentální značky a prohlášení – vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)“.

d)

Výrobky balené v rozprašovačích s ruční pumpičkou musí být prodávány jako součást systému pro opětovné plnění obalů.

e)

V plastových obalech smí být použity pouze ftaláty, které jsou v okamžiku podání žádosti již posouzeny z hlediska nebezpečnosti a které nebyly klasifikovány podle kritéria 3 písm. c).

f)

Poměr hmotnost/užitek (WUR) primárního obalu nesmí překročit tyto hodnoty:

Typ přípravku

WUR

Koncentrované výrobky, včetně tekutých koncentrátů a výrobků v tuhé formě, které se před použitím ředí vodou

1,20 gramů obalu na litr roztoku (vody určené k mytí)

Hotové výrobky, tj. výrobky používané bez dalšího ředění

150 gramů obalu na litr roztoku (vody určené k mytí)

WUR se vypočítává pouze pro primární obal (včetně víček, zátek a ručních pumpiček/postřikovačů) podle níže uvedeného vzorce:

Formula,

kde

Wi

=

hmotnost (g) primárního obalu (i), případně včetně štítku.

Ui

=

hmotnost (g) nerecyklovaného (původního) materiálu primárního obalu (i). Pokud je podíl recyklovaného materiálu v primárním obalu 0 %, pak Ui = Wi.

Di

=

počet funkčních dávek (= počet dávkovacích objemů, které výrobce doporučil na 1 litr vody určené k mytí) obsažených v primárním obalu (i). V případě hotových výrobků, které se prodávají již předem zředěné, Di = objem výrobku (v litrech).

ri

=

číslo opětovného použití, tj. počet, kolikrát je primární obal (i) použit k témuž účelu prostřednictvím systému vratnosti nebo opětovného plnění (ri = 1, pokud se obal znovu ke stejnému účelu nepoužívá). ri se stanoví jako 1, i pokud se obal znovu používá, ale žadatel nemůže prokázat vyšší hodnotu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu výpočet WUR výrobku spolu s prohlášením o shodě s každým aspektem tohoto kritéria. Pro kritérium e) poskytne žadatel úplné a podepsané prohlášení o shodě.

Kritérium 8 —   Vhodnost k použití

Výrobek musí být vhodný k použití a uspokojovat potřeby spotřebitelů.

a)   Univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky na okna

U univerzálních čisticích prostředků musí být doloženy pouze účinky odstraňování mastnoty. U čisticích prostředků na okna musí být doloženo schnutí bez zanechání skvrn.

Čisticí výkon musí být stejný nebo lepší než u předního výrobku na trhu nebo u neznačkového referenčního výrobku, které jsou schváleny příslušným subjektem.

Posuzování a ověřování: Výkonnost výrobku musí být zkoušena podle:

odpovídající a odůvodnitelné laboratorní zkoušky, nebo

odpovídající a odůvodnitelné spotřebitelské zkoušky.

Obě zkoušky musí být provedeny a zaznamenány v mezích specifikovaných parametrů, jak je uvedeno v rámci popsaném v dokumentu „Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners“ (Rámec pro zkoušky výkonnosti univerzálních čisticích prostředků, čisticích prostředků na okna a čisticích prostředků pro hygienická zařízení, které lze konzultovat na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Čisticí prostředky pro hygienická zařízení

Čisticí prostředky pro hygienická zařízení zahrnují čisticí prostředky na koupelny, čisticí prostředky na záchody a kuchyňské čisticí prostředky. U čisticích prostředků na koupelny musí být doložena schopnost odstraňování vápenatého mýdla a vodního kamene. U kyselých čisticích prostředků na záchody je třeba doložit jen odstraňování vodního kamene. U kuchyňských čisticích prostředků musí být doloženy účinky odstraňování mastnoty.

Čisticí výkon musí být stejný nebo lepší než u neznačkového referenčního výrobku určeného níže.

Posuzování a ověřování: výkonnost výrobku musí být zkoušena podle:

odpovídající a odůvodnitelné laboratorní zkoušky, nebo

odpovídající a odůvodnitelné spotřebitelské zkoušky.

Obě zkoušky musí být provedeny a zaznamenány v mezích specifikovaných parametrů, jak je uvedeno v rámci popsaném v dokumentu „Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners“ (Rámec pro zkoušky výkonnosti univerzálních čisticích prostředků, čisticích prostředků na okna a čisticích prostředků pro hygienická zařízení). Neznačkový referenční výrobek musí být výrobek předepsaný ve zkoušce výkonnosti IKW „Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners“ (Doporučení pro posouzení kvality kyselých čisticích prostředků na záchody) (SÖFW-Journal, 126, 11, s. 50–56, 2000). Referenční čisticí prostředek se uplatní pro čisticí prostředky na záchod a čisticí prostředky na koupelny; při zkouškách čisticích prostředků na koupelny však musí být pH sníženo na 3,5.

Popis zkoušky IKW „Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners“ (Doporučení pro posouzení kvality kyselých čisticích prostředků na záchody) (SÖFW — Journal, 126, 11, s. 50–56, 2000) je k dispozici na adrese:

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Kritérium 9 —   Návod k použití

a)   Návod k dávkování

U univerzálních čisticích prostředků a čisticích prostředků pro hygienická zařízení musí být na obalu uvedeno doporučení pro přesné dávkování v dostatečné velikosti a na podkladu zaručujícím viditelnost. V případě koncentrovaného výrobku musí být na obalu jasně uvedeno, že ve srovnání s běžnými (tj. zředěnými) výrobky je třeba pouze malé množství výrobku.

Na obalu se uvede tento (nebo jemu rovnocenný) text:

„Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí.“

Na obalu hotových univerzálních čisticích prostředků musí být uveden následující (nebo jemu rovnocenný) text: „Výrobek není určen pro velkoplošné čištění.“

b)   Bezpečnostní upozornění

Na výrobku se uvede následující (nebo rovnocenné) bezpečnostní upozornění v podobě textu nebo piktogramu:

„Uchovávejte mimo dosah dětí.“

„Nemíchejte různé čisticí prostředky.“

„Nevdechujte rozprašovaný aerosol.“ (pouze u výrobků, které jsou baleny jako rozprašovače)

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu vzorek obalu výrobku včetně štítku spolu s prohlášením o splnění každé části tohoto kritéria.

Kritérium 10 —   Informace uvedené na ekoznačce EU

Dobrovolná značka s textovým polem musí obsahovat tento text:

„—

snížený dopad na vodní organismy,

snížené množství nebezpečných látek,

méně obalových odpadů,

srozumitelný návod k použití.“

Pokyny pro používání dobrovolné značky s textovým polem lze nalézt v dokumentu Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo (Pokyny k používání loga ekoznačky), který je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit vzorek značky spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria.

Kritérium 11 —   Odborné školení

U čisticích prostředků, které jsou určeny k profesionálnímu použití, musí výrobce, distributor výrobku nebo třetí strana nabídnout pracovníkům provádějícím čištění odborné školení nebo školicí materiály. Školení nebo školicí materiály zahrnují podrobné pokyny pro správné ředění, použití, zneškodňování výrobku a používání příslušného zařízení.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží vzorek školicích materiálů obsahující podrobné pokyny pro správné ředění, použití, zneškodňování výrobku a používání příslušného zařízení a dále popis školicích kurzů.


(1)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(7)  Jak jsou stanoveny ve směrnici 67/548/EHS.

(8)  Procentní podíl musí být vydělen multiplikačním faktorem stanoveným v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

(9)  Včetně stabilizátorů a jiných pomocných látek v přípravcích.

(10)  V koncentracích nižších než 1,0 % v surovině, pokud je celková koncentrace v konečném výrobku nižší než 0,1 %.

(11)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(13)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

Dodatek I

Seznam databáze složek pracích a čisticích prostředků (DID)

Seznam DID (část A) je seznam obsahující informace o toxicitě pro vodní organismy a biologické rozložitelnosti složek typicky používaných ve složení pracích a čisticích prostředků. Seznam obsahuje informace o toxicitě a biologické rozložitelnosti řady látek používaných v mycích, pracích a čisticích prostředcích. Seznam není vyčerpávající, ale v části B seznamu DID jsou uvedeny pokyny pro určení příslušných parametrů výpočtu pro látky neuvedené na seznamu (například faktor toxicity (TF) a faktor rozkladu (DF), které se používají pro výpočet kritického objemu zředění). Seznam je obecným zdrojem informací a látky uvedené v seznamu DID nejsou automaticky schvalovány pro použití ve výrobcích s ekoznačkou EU. Seznam DID (část A a B) je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

U látek bez údajů o toxicitě pro vodní organismy a o biologické rozložitelnosti lze pro posouzení TF a DF využít analogie se složením podobných látek. Takovouto analogii ve složení musí schválit příslušný subjekt udělující licenci pro používání ekoznačky EU. Případně lze uplatnit nejméně příznivý scénář a použít níže uvedené parametry.

Parametry pro nejméně příznivý scénář:

 

Akutní toxicita

Chronická toxicita

Rozklad

Složka

LC50/EC50

SF(akutní)

TF(akutní)

NOEC (1)

SF(chronický)  (1)

TF(chronický)

DF

Aerobní

Anaerobní

„Název“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Prokázání snadné biologické rozložitelnosti

Pro snadnou biologickou rozložitelnost se použijí tyto zkušební metody:

1)

Do 1. prosince 2010 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

 

Zkušební metody pro snadnou biologickou rozložitelnost stanovené ve směrnici 67/548/EHS, zejména metody popsané v příloze V, části C4 této směrnice nebo jim rovnocenné zkušební metody OECD 301 A–F či jim rovnocenné zkoušky ISO.

 

Pro povrchově aktivní látky se nepoužije zásada desetidenního období rozkladu. Úrovně pro schválení jsou 70 % pro zkoušky uvedené v metodách C.4-A a C.4-B v nařízení (ES) č. 440/2008 (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 A a E a rovnocenné zkoušky ISO) a 60 % pro zkoušky C.4-C, D, E a F (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 B, C, D a F a rovnocenné zkoušky ISO).

2)

Po 1. prosinci 2015 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

Zkušební metody stanovené v nařízení (ES) č. 1272/2008.

Prokázání anaerobní biologické rozložitelnosti

Referenční zkouškou pro anaerobní biologickou rozložitelnost je zkouška EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenná zkušební metoda s požadavkem 60 % konečné rozložitelnosti za anaerobních podmínek. Aby se prokázalo, že za anaerobních podmínek bylo dosaženo 60 % konečné rozložitelnosti, mohou být rovněž použity zkušební metody uměle vytvářející podmínky ve vhodném anaerobním prostředí.

Extrapolace pro látky neuvedené v seznamu DID

V případě složek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, lze k zajištění nezbytné dokumentace anaerobní biologické rozložitelnosti použít následující postup:

1)

Uplatnit přiměřenou extrapolaci. Použít výsledky zkoušek získané u jedné suroviny k odhadnutí mezní anaerobní rozložitelnosti strukturálně podobných povrchově aktivních látek. Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost pro povrchově aktivní látku (nebo skupinu homologů) podle seznamu DID, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například C12–15 A 1–3 EO sulfát (DID č. 8) je anaerobně biologicky rozložitelný a podobnou anaerobní biologickou rozložitelnost lze předpokládat pro C12–15 A 6 EO sulfát). Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost u povrchově aktivní látky s použitím odpovídající zkušební metody, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například údaje z literatury potvrzující anaerobní biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek, které patří do skupiny alkylester amonných solí, lze použít k prokázání podobné anaerobní biologické rozložitelnosti jiných kvartérních amonných solí, které obsahují esterové vazby v alkylovém řetězci/řetězcích).

2)

Provést orientační zkoušku na anaerobní rozložitelnost. Je-li nutné nové zkoušení, provést screeningovou zkoušku s použitím EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenné metody.

3)

Provést zkoušku rozložitelnosti s nízkou dávkou. Je-li nutné nové zkoušení a v případě pokusných problémů při screeningové zkoušce (například inhibice v důsledku toxicity zkušební látky), opakovat zkoušení s použitím nízké dávky povrchově aktivní látky a sledovat rozklad podle měření 14C nebo chemických analýz. Zkoušení s nízkými dávkami lze provádět s použitím metody OECD 308 (srpen 2000) nebo rovnocenné metody.


(1)  Pokud nebyly zjištěny přijatelné údaje o chronické toxicitě, zůstávají tyto sloupce prázdné. V takovém případě se TF(chronický) rovná TF(akutní).