ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.166.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 166

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
25. června 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 616/2011 ze dne 21. června 2011, kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti a přezkum pro nového vývozce týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 617/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení ( 1 )

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2011 ze dne 24. června 2011, kterým se po sto padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 622/2011 ze dne 24. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/369/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011, kterým se mění schengenská konzultační síť (technické podmínky)

22

 

 

2011/370/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. června 2011 o jmenování jednoho španělského náhradníka Výboru regionů

26

 

 

2011/371/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. června 2011 o jmenování jedné rakouské náhradnice Výboru regionů

27

 

 

2011/372/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2011 o vynětí průzkumu ropy a plynu a těžby ropy v Itálii z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2011) 4253)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 616/2011

ze dne 21. června 2011,

kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti a přezkum pro „nového vývozce“ týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 2, 4, 5 a 6 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Platná opatření

(1)

V říjnu 2005 uložila Rada nařízením (ES) č. 1659/2005 (2) konečná antidumpingová cla v rozmezí od 2,7 % do 39,9 % na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). V návaznosti na dva prozatímní přezkumy, o něž požádali čínští vyvážející výrobci, bylo nařízení v roce 2009 pozměněno nařízeními Rady (ES) č. 825/2009 (3) a (ES) č. 826/2009 (4). Na základě přezkumů činí v současnosti antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1659/2005 0 % až 39,9 %.

1.2   Žádost o přezkum před pozbytím platnosti

(2)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (5) platných antidumpingových opatření uložených na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR obdržela Komise dne 9. července 2010 žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení. Žádost podalo Sdružení na ochranu výroby magnezitových cihel (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby některých magnezitových cihel v Unii.

(3)

Žádost obsahovala zjevné důkazy o pravděpodobném pokračování dumpingu a novém výskytu újmy, což bylo považováno za dostačující pro zahájení řízení o přezkumu před pozbytím platnosti. Žadatel rovněž uvedl, že by z definice výrobního odvětví Unie měla být vyloučena společnost se sídlem v Rakousku, RHI AG (dále jen „RHI“), a to z toho důvodu, že své hlavní obchodní činnosti přesunula do ČLR, kde má společnost ve spojení, která vyrábí dotčený výrobek, a v ČLR zvýšila své obchodní činnosti ve vztahu k dotčenému výrobku.

1.3   Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti

(4)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) (6) informovala Komise po konzultaci s poradním výborem dne 8. října 2010 o zahájení řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR do Unie.

1.4   Období šetření v přezkumu před pozbytím platnosti

(5)

Vzhledem k zjevně vysokému počtu stran účastnících se řízení Komise v oznámení o zahájení řízení uvedla, že v souladu s článkem 17 základního nařízení může použít výběr vzorku. Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, byli vyvážející výrobci, dovozci a výrobci v Unii požádáni, aby poskytli určité informace pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 (dále jen „období šetření“).

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(6)

Dotčeným výrobkem jsou chemicky vázané, nepálené magnezitové cihly, jejichž magnesiová složka obsahuje alespoň 80 % MgO, ať obsahují magnezit, či nikoli, v současnosti kódů KN ex 6815 91 00 a ex 6815 99 00.

(7)

Obdobný výrobek je vymezen jako chemicky vázané, nepálené magnezitové cihly, jejichž magnesiová složka obsahuje alespoň 80 % MgO, ať obsahují magnezit, či nikoli, vyráběné a prodávané na trhu Unie.

(8)

Při výrobě magnezitových cihel se jako hlavní surovina používá magnezitová ruda. Magnezitové cihly se obvykle vyrábějí podle běžných chemických specifikací, jež se poté mění tak, aby vyhovovaly požadavkům konečného uživatele. Magnezitové cihly se obvykle používají při výrobě oceli jako obložení kotlů, v nichž se taví ocel.

3.   STRANY DOTČENÉ ŠETŘENÍM

(9)

O zahájení řízení Komise oficiálně vyrozuměla žadatele, ostatní známé výrobce v Unii, známé vyvážející výrobce v ČLR, zástupce dotčené vyvážející země a známé dovozce a uživatele. Zúčastněné strany dostaly možnost se písemně vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

(10)

Vzhledem k vysokému počtu zúčastněných stran se v oznámení o zahájení řízení u čínských vyvážejících výrobců, dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení, a u výrobců v Unii počítalo s výběrem vzorku. Z celkem 78 vyvážejících výrobců, kteří byli kontaktováni při zahájení řízení, poskytli informace pro výběr vzorku požadované v oznámení o zahájení řízení pouze čtyři výrobci.

(11)

Co se týká výrobců v Unii, požadované informace poskytlo celkem deset společností, včetně výrobců, jejichž jménem požádal žadatel o přezkum. Výrobci v Unii, kteří požádali o přezkum, jsou silně závislí na dodávkách hlavní suroviny z ČLR a vzhledem k možným odvetným opatřením požádali o důvěrný způsob zacházení s názvy jejich společností.

(12)

Před zahájením řízení kontaktovaly útvary Komise všechny výrobce magnezitových cihel v Unii, aby si vyžádaly informace o objemu výroby a zjistily, zda výrobci šetření podporují, či s ním nesouhlasí. Jedna ze společností, které odpověděly, RHI AG, vyslovila před zahájením řízení námitku vůči přezkumu před pozbytím platnosti.

(13)

Po zahájení řízení společnost RHI uvedla, že skutečnosti, které žadatel předložil v žádosti o přezkum, zejména s ohledem na objem výroby společnosti RHI, nejsou správné, a že by naopak společnost RHI měla být zahrnuta do definice výrobního odvětví Unie, jak tomu bylo v původním řízení v roce 2005. Tato společnost proto zpochybnila definici výrobního odvětví Unie, která vedla k zahájení řízení, a to z toho důvodu, že nebyly splněny požadavky stanovené v čl. 5 odst. 4 základního řízení, jelikož je největším výrobcem v Unii, na něhož připadá více než 50 % celkové výroby v Unii, a se zahájením řízení nesouhlasí.

4.   ŠETŘENÍ

(14)

Jak je uvedeno v 3. bodě odůvodnění, žadatel se domníval, že by společnost RHI AG měla být z definice výrobního odvětví Unie vyloučena z toho důvodu, že přesunula své hlavní obchodní činnosti do ČLR. Vzhledem k tomu a s ohledem na skutečnost, že společnost RHI AG vyslovila vůči přezkumu námitky, požádala Komise společnost RHI o poskytnutí doplňkových informací, aby mohla ověřit, zda by tato společnost měla být zahrnuta do definice výrobního odvětví Unie, či nikoli. Požadované informace se týkaly obchodních činností společnosti v EU i v ČLR a zahrnovaly údaje o její výrobní kapacitě, objemech výroby, hodnotě a objemu prodeje v EU a mimo ni a v ČLR a o hodnotě a objemu dovozu dotčeného výrobku na trh Unie. Společnost tyto doplňkové informace poskytla a v ústředí společnosti ve Vídni se uskutečnila inspekce na místě.

(15)

V původním šetření, které bylo zahájeno v červenci 2004, byla společnost RHI jedním ze žádajících výrobců v Unii. V té době společnost RHI rovněž dovážela dotčený výrobek od své společnosti v ČLR, s níž byla ve spojení, a zkoumalo se, zda by podle čl. 4 odst. 1 písm. a) základního nařízení měla být společnost vyloučena z definice výrobního odvětví Unie.

(16)

Připomíná se, že posouzení situace společnosti RHI bylo provedeno v nařízení Komise (ES) č. 552/2005 ze dne 11. dubna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky (7), a potvrzeno v nařízení (ES) č. 1659/2005. Za účelem posouzení byla přezkoumána tato kritéria:

umístění sídla společnosti, výzkumného a vývojového střediska a hlavních výrobních závodů,

objem/hodnota dovozu dotčeného výrobku z ČLR v porovnání s objemem a hodnotou celkového prodeje,

dopad dovozu na celkový prodej společnosti v Unii, zejména porovnání ziskovosti prodeje dotčeného dováženého výrobku uskutečněného společností RHI v EU s mírou ziskovosti spolupracujících výrobců v Unii.

(17)

V té době bylo zjištěno, že se hlavní činnost společnosti týkající se dotčeného výrobku nachází v Unii (její sídlo, výzkumné a vývojové středisko a největší výrobní závody jsou v Unii). Velká většina výrobků společnosti RHI prodaných na trhu Unie byla mimoto vyrobena v Unii a pouze menší část byla vyrobena v ČLR (5 % z celkového objemu prodeje v Unii), jelikož výroba společnosti ve spojení v ČLR byla zaměřena především na rychle rostoucí asijský trh. Mimoto bylo zjištěno, že při dalším prodeji tohoto dovozu byly ceny srovnatelné s cenami výrobního odvětví Unie, a společnosti proto neplynuly z dalšího prodeje dováženého výrobku významné výhody, pokud jde o ziskovost. Výslovně bylo rovněž uvedeno, že výrobní podnik společnosti RHI v Unii je samostatnou právnickou osobou nezávislou na čínské výrobní společnosti. Bylo zjištěno, že ačkoliv je společnost RHI AG celosvětovou skupinou s výrobním závodem v ČLR, který je samostatnou právnickou osobou, vyrábí přesto velkou většinu magnezitových cihel, které jsou následně prodány na trhu Unie, ve svých výrobních závodech v Unii. Z tohoto důvodu byl vyvozen závěr, že společnost RHI AG, která v té době podpořila uložení opatření, tvoří součást výrobního odvětví Unie.

(18)

Při inspekci na místě v rámci tohoto řízení bylo zjištěno, že se hlavní činnost společnosti dosud uskutečňuje v Unii. Ústředí společnosti, akcionáři a výzkumné a vývojové středisko se nachází v Unii. Společnost má v Unii pět výrobních závodů, které vyrábějí dotčený výrobek, a v období od roku 2005 do 30. června 2010 (konec období šetření) se výrobní kapacita v těchto výrobních závodech zvýšila. Údaje, které společnost RHI poskytla ohledně své výrobní kapacity v Unii pro obdobný výrobek a objemů výroby v jednotlivých výrobních závodech v období šetření, byly ověřeny, a bylo zjištěno, že jsou správné.

(19)

Společnost rovněž pokračovala v investicích do svých výrobních závodů v EU a v období od roku 2007 do konce období šetření představovaly investice týkající se obdobného výrobku značnou část celkových investic společnosti v EU.

(20)

Společnost RHI má v ČLR několik společností ve spojení, které se podílejí na výrobě žáruvzdorných výrobků, jako jsou magnezitové cihly, a obchodu s těmito výrobky, přičemž dotčený výrobek vyrábí společnost RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, samostatná právnická osoba. Tato společnost je společným podnikem s jednou čínskou společností a výrobu zahájila v roce 1997. Má pouze jeden výrobní závod. Ačkoliv se v období od roku 2005 do konce období šetření výrobní kapacita tohoto výrobního závodu značně zvýšila, nepředstavuje přesto významný podíl na celkové výrobní kapacitě společnosti RHI (výrobní závody v EU a Číně dohromady).

(21)

Co se týká objemu dovozu dotčeného výrobku, po uložení opatření v roce 2005 dovezla společnost v období šetření od své společnosti ve spojení v ČLR pouze jednu malou zásilku, jelikož se na tuto společnost vztahuje nejvyšší sazba antidumpingového cla ve výši 39,9 %.

(22)

Společnost RHI poskytla údaje o hodnotě a objemu prodeje pro obdobný výrobek vyráběný v Unii i pro dotčený výrobek vyráběný v ČLR. Společnost prokázala, že většina prodeje její společnosti ve spojení v ČLR v období šetření byla určena na vývoz do jiných zemí než EU, přičemž zbytek byl prodán na čínském trhu.

(23)

Co se týká dopadu prodeje dováženého dotčeného výrobku na celkový prodej společnosti v Unii, objem tohoto dovozu v porovnání s celkovým objemem prodeje společnosti na trhu v Unii byl nepatrný, a dopad na prodej společnosti byl tudíž zanedbatelný.

(24)

Na základě údajů ověřených na místě se vyvozuje závěr, že by společnost RHI neměla být z definice výrobního odvětví Unie vyloučena. Situace společnosti se významně nezměnila od doby původního šetření, v němž bylo zjištěno, že jsou splněna všechna tři kritéria, a byl vyvozen závěr, že společnost je součástí výrobního odvětví Unie.

(25)

Zjištění potvrzují, že společnost má dosud své hlavní obchodní činnosti (ústředí, výzkumné a vývojové středisko a hlavní výrobní závody) v EU. Zvyšování výrobní kapacity ve výrobním závodě v ČLR v období od roku 2005 do konce období šetření nelze pokládat za přesun hlavních činností společnosti do ČLR. Tvrzení žadatele, že by společnost RHI měla být vyloučena na základě toho, že má v ČLR společnost ve spojení, která vyrábí dotčený výrobek, a zvýšila své obchodní činnosti v ČLR, se proto zamítá.

(26)

Informace, které žadatel poskytl, neodrážely přesně situaci společnosti RHI jakožto výrobce v Unii, zejména pokud jde o její objem výroby a výrobní kapacitu v Unii a její výrobní kapacitu v Čínské lidové republice. Po zahrnutí objemu výroby společnosti RHI do údaje o celkové výrobě v Unii představuje výroba žadatele méně než 50 % celkové výroby v Unii. Jak bylo mimoto objasněno výše: i) společnost RHI by se měla považovat za součást výrobního odvětví Unie ve smyslu článku 4 základního nařízení; ii) společnost RHI vyrábí více než 50 % celkové výroby v Unii ve smyslu čl. 5 odst. 4 druhé věty základního nařízení a iii) společnost RHI nesouhlasí s přezkumem před pozbytím platnosti. Řízení by proto mělo být zastaveno.

5.   ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(27)

Na základě výše uvedených skutečností se usuzuje, že by stávající řízení mělo být v souladu s článkem 9 a čl. 11 odst. 2, 5 a 6 základního nařízení zastaveno.

(28)

Žadatel byl v tomto smyslu vyrozuměn a byla mu poskytnuta příležitost k vyjádření. Žadatel důrazně popřel závěry Komise a vyslovil pochybnosti, že výroba společnosti RHI v období šetření přesahovala výrobu ostatních výrobců v Unii, kteří stížnost podpořili. K doložení svých tvrzení, že společnost již nepokládá výrobu v Unii za svou hlavní činnost a že existuje jednoznačný posun ve strategii skupiny, jelikož ta oznámila masivní rozšíření svých výrobních kapacit v ČLR, předložil žadatel zejména různé tiskové zprávy týkající se činnosti společnosti RHI. Bylo však zjištěno, že tyto tiskové zprávy odkazují na celkové obchodní činnosti společnosti a netýkají se konkrétně výrobku, který byl předmětem šetření. S ohledem na období od roku 2005 do konce období šetření nepředložil žadatel žádné jiné důkazy o přesunu hlavních činností společnosti RHI, které by vedly k závěru, že by společnost RHI měla být z definice výrobního odvětví Unie vyloučena.

(29)

Usuzuje se proto, že by řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR do Unie mělo být zastaveno.

(30)

Vzhledem ke konkrétním okolnostem vysvětleným výše ve 26. bodě odůvodnění by konečná antidumpingová cla zaplacená nebo zaúčtovaná podle nařízení (ES) č. 1659/2005 o dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky propuštěných do volného oběhu ode dne 14. října 2010, tj. data pozbytí platnosti antidumpingových opatření, měla být výjimečně vrácena nebo prominuta.

(31)

O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy.

(32)

Vzhledem k okolnostem vysvětleným výše zejména ve 21. bodě odůvodnění, bude Komise monitorovat tok vývozu a dovozu dotčeného výrobku a rovněž příslušné kódy KN. Pokud by se jevilo, že se tok mění, Komise zváží další postup.

6.   ZASTAVENÍ PŘEZKUMU „PRO NOVÉHO VÝVOZCE“

(33)

Dne 27. května 2010 obdržela Komise žádost o přezkum pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost TRL China Ltd (dále jen „TRL“), vyvážející výrobce v ČLR.

(34)

Společnost TRL tvrdila, že působí v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, případně že splňuje kritéria individuálního zacházení v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Dále tvrdila, že nevyvážela dotčený výrobek do Unie v období šetření, na němž se antidumpingová opatření zakládala, tj. v období od 1. dubna 2003 do 31. března 2004 (dále jen „období původního šetření“), a že není ve spojení s žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují antidumpingová opatření uvedená v 1. bodě odůvodnění.

(35)

Společnost TRL dále tvrdila, že dotčený výrobek začala do Unie vyvážet po uplynutí období původního šetření.

(36)

Dne 28. září 2010 oznámila Komise po konzultaci s poradním výborem nařízením (EU) č. 850/2010 (8) zahájení přezkumu „pro nového vývozce“ týkajícího se nařízení (ES) č. 1659/2005, zrušení cla z dovozu společnosti TRL a zavedení celní evidence tohoto dovozu.

(37)

Období šetření v přezkumu „pro nového vývozce“ se týkalo období od 1. července 2009 do 30. června 2010.

(38)

Vzhledem k ukončení přezkumu před pozbytím platnosti a s ohledem na skutečnost, že společnost TRL nedovážela dotčený výrobek v období mezi datem vstupu nařízení (EU) č. 850/2010 v platnost a datem, k němuž antidumpingová opatření pozbyla platnosti (13. října 2010), se usuzuje, že by přezkum „pro nového dovozce“ týkající se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR do Unie měl být rovněž zastaven.

(39)

Zúčastněné strany dostaly možnost se vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Antidumpingová opatření týkající se dovozu chemicky vázaných, nepálených magnezitových cihel, jejichž magnesiová složka obsahuje alespoň 80 % MgO, ať obsahují magnezit, či nikoli, pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex 6815 91 00 a ex 6815 99 00, se zrušují a řízení týkající se tohoto dovozu se zastavuje.

Článek 2

Konečné antidumpingové clo zaplacené nebo zaúčtované podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1659/2005 o dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky propuštěných do volného oběhu ode dne 14. října 2010 se vrátí nebo promine.

O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy.

Článek 3

Přezkum pro „nového vývozce“ zahájený nařízením (EU) č. 850/2010 se zastavuje.

Článek 4

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 nařízení (EU) č. 850/2010.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 21. června 2011.

Za Radu

předseda

FAZEKAS S.


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 7.

(5)  Úř. věst. C 111, 30.4.2010, s. 29.

(6)  Úř. věst. C 272, 8.10.2010, s. 5.

(7)  Úř. věst. L 93, 12.4.2005, s. 6.

(8)  Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 42.


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 617/2011

ze dne 24. června 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 900/2008 (3) stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění nařízení (ES) č. 1216/2009 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 (4). Tyto metody a ustanovení se použijí pro dovoz některých zpracovávaných zemědělských produktů s cílem stanovit jejich snížené zemědělské složky a klasifikovat tyto produkty v kombinované nomenklatuře.

(2)

V zájmu jasnosti je nutno aktualizovat oblast působnosti nařízení (ES) č. 900/2008 a přizpůsobit ji opatřením stanoveným v uvedeném nařízení.

(3)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování nařízení (ES) č. 900/2008, je nutno stanovit, že vzorce, postupy a metody stanovené v uvedeném nařízení pro účely provádění příloh II a III nařízení (EU) č. 514/2011 se musí rovněž používat pro stanovení obsahu mléčného tuku, obsahu mléčné bílkoviny, obsahu škrobu/glukózy a obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy pro účely výběru vhodné zemědělské složky, dodatečných cel z cukru a dodatečných cel z mouky v případě nepreferenčních dovozů podle části druhé a části třetí oddílu I přílohy 1 v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.

(4)

Aby bylo zajištěno účinné uplatňování nařízení (ES) č. 900/2008, je nutno stanovit, že metody a postupy stanovené v uvedeném nařízení pro klasifikaci některého zboží spadajícího do některých kódů KN pro účely provádění přílohy I nařízení (EU) č. 514/2011 by měly také být používány pro klasifikaci uvedeného zboží v případě nepreferenčních dovozů podle přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.

(5)

Aby byly zohledněny změny kombinované nomenklatury, je nutno upravit některé odkazy na kódy KN.

(6)

Nařízení (ES) č. 900/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 900/2008 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví:

a)

metodiku a metody analýzy, které se použijí pro stanovení obsahu zemědělských produktů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 (5) nebo jejich specifických složek považovaných za začleněné v dováženém zboží ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1216/2009;

b)

metody analýzy nezbytné k provádění nařízení (ES) č. 1216/2009, pokud jde o dovoz některého zboží, přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 514/2011 (6) nebo – pokud metody analýzy nejsou k dispozici – druh analytických postupů, které je třeba provést, nebo princip metody, která má být použita.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

Vkládá se nový nadpis, který zní: „Výpočet obsahu“.

b)

Uvozující věta se nahrazuje tímto:

„V souladu s definicemi uvedenými v poznámkách pod čarou 1, 2 a 3 přílohy III nařízení (EU) č. 514/2011 a v poznámkách pod čarou 1, 2 a 3 v části třetí oddílu I příloze 1 tabulce 1 v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87, které se týkají obsahu mléčné bílkoviny, obsahu škrobu/glukózy a obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy, se níže uvedené vzorce, postupy a metody použijí:

a)

k provádění příloh II a III nařízení (EU) č. 514/2011;

b)

ke stanovení obsahu mléčného tuku, obsahu mléčné bílkoviny, obsahu škrobu/glukózy a obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy pro účely výběru vhodné zemědělské složky, dodatečných cel z cukru a dodatečných cel z mouky v případě nepreferenčních dovozů podle přílohy I části druhé a části třetí oddílu I přílohy 1 nařízení (EHS) č. 2658/87:“.

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

Vkládá se nový nadpis, který zní: „Klasifikace zboží“.

b)

Úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro účely provádění přílohy I nařízení (EU) č. 514/2011 a přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se pro klasifikaci tohoto zboží použijí tyto metody a postupy:“.

c)

Body 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2)

Pro účely klasifikace zboží spadajícího do kódů KN 1704 10 10 a 1704 10 90 a 1905 20 10 až 1905 20 90 se obsah sacharózy včetně obsahu invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza stanoví metodou HPLC; (invertní cukr vyjádřený jako sacharóza se vypočte jako součet stejných množství glukózy a fruktózy vynásobený koeficientem 0,95).

3)

Pro účely klasifikace zboží spadajícího do kódů KN 1806 10 15 až 1806 10 90 se obsah sacharózy, invertního cukru a isoglukózy stanoví podle vzorců, metody a postupů uvedených v čl. 2 bodu 2 tohoto nařízení.“

4)

V článku 4 se doplňuje nový název, který zní: „Zkušební zpráva“.

5)

V článku 5 se doplňuje nový název, který zní: „Závěrečná ustanovení“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 138, 26.5.2011, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 138, 26.5.2011, s. 18.“


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 618/2011

ze dne 24. června 2011,

kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 (3) se pozastavuje ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4380 v množství 300 000 tun.

(2)

Podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4380 bylo pozastaveno ode dne 20. dubna 2011 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 393/2011 ze dne 19. dubna 2011, kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. dubna 2011, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence (4), podle nařízení (ES) č. 891/2009.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 589/2011 ze dne 20. června 2011, kterým se mění prováděcím nařízení (EU) č. 302/2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 (5), se množství, pro něž se do 30. září 2011 pozastavuje ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4380, zvýšilo o 200 000 tun.

(4)

Pozastavení podávání žádostí by proto mělo být odvoláno.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozastavení podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4380 ode dne 20. dubna 2011 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 393/2011 se odvolává.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.

(3)  Úř. věst. L 81, 29.3.2011, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 104, 20.4.2011, s. 39.

(5)  Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 7.


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 619/2011

ze dne 24. června 2011,

kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (2), nestanoví zvláštní pravidla pro kontrolu materiálu, jenž obsahuje GMO, sestává z nich nebo je z nich vyroben (geneticky modifikovaný materiál), u nějž probíhá postup povolování EU, nebo geneticky modifikovaného materiálu, u nějž uplynula platnost povolení. Zkušenosti ukazují, že v případě neexistence takových pravidel používají úřední laboratoře a příslušné orgány různé metody odběru vzorků a různá pravidla výkladu výsledků laboratorních zkoušek. To může vést k různým závěrům ohledně toho, zda je daný produkt v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (3). V důsledku neexistence harmonizovaných pravidel čelí hospodářské subjekty právní nejistotě a existuje riziko dopadů na fungování vnitřního trhu.

(2)

Existují různé mezinárodní mechanismy pro výměnu informací, které poskytují informace o hodnoceních bezpečnosti prováděných zeměmi, jež povolují uvádění geneticky modifikovaných organismů na trh. V souladu s Cartagenským protokolem o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti, kterou podepsaly všechny členské státy, musí strany, jež podepsaly uvedený protokol, informovat ostatní strany prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost o jakýchkoli konečných rozhodnutích, která se týkají domácího použití geneticky modifikovaného organismu, včetně jeho uvádění na trh, který by se mohl stát předmětem přeshraničního pohybu za účelem přímého použití jakožto potravina nebo krmivo nebo za účelem zpracování. Tyto informace musí mimo jiné obsahovat zprávu o hodnocení rizik. Země, které uvedený protokol nepodepsaly, mohou takové informace poskytnout dobrovolně. Mezinárodní mechanismy pro výměnu informací týkajících se povolování geneticky modifikovaných organismů a hodnocení jejich bezpečnosti provozují rovněž FAO a OECD.

(3)

EU dováží velké množství komodit vyráběných ve třetích zemích, kde je pěstování geneticky modifikovaných organismů široce rozšířené. I když se tyto dovezené komodity používají při výrobě potravin i krmiv, je většina komodit, které pravděpodobně obsahují geneticky modifikované organismy, určena pro odvětví krmiv, což pro uvedené odvětví představuje vyšší riziko narušení obchodu, pokud členské státy používají rozdílná pravidla pro úřední kontroly. Zdá se tedy vhodné omezit oblast působnosti tohoto nařízení na odvětví krmiv, kde ve srovnání s jinými odvětvími souvisejícími s výrobou potravin existuje vyšší pravděpodobnost přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu.

(4)

Nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že uvádění geneticky modifikovaných krmiv na trh podléhá postupu povolování. Postup povolování zahrnuje zveřejnění stanoviska EFSA, jehož hlavní součástí je hodnocení bezpečnosti. EFSA při poskytování stanoviska konzultuje s členskými státy poté, co obdrží platnou žádost, a členské státy mají tři měsíce na oznámení svých stanovisek. Stanovisko EFSA musí rovněž zahrnovat metodu detekce validovanou referenční laboratoří Evropské unie (dále jen „EURL“).

(5)

Validace referenční laboratoří Evropské unie (EURL) se v praxi provádí nezávisle na ostatních prvcích ověřovaných v rámci postupu povolování. Obecně se uvedená metoda validuje a zveřejňuje předtím, než jsou splněny všechny ostatní prvky nutné k vypracování stanoviska EFSA. Tyto metody se zveřejňují na internetových stránkách EURL a jsou dostupné příslušným orgánům a všem zúčastněným stranám.

(6)

Metodu lze validovat pouze tehdy, pokud splňuje prováděcí pravidla pro vhodnost metody stanovená v nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, o oznámení stávajících produktů a o náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika (4). Navíc byla v souladu s požadavky uvedeného nařízení stanovena společná kritéria pro minimální požadavky na pracovní charakteristiky metod testování GMO (5).

(7)

Metody zkoušení validované EURL v rámci povolovacího postupu a při uvádění na trh, používání a zpracovávání stávajících produktů ve smyslu článku 20 nařízení (ES) č. 1829/2003 jsou případově specifické kvantitativní metody. Jejich validace se provádí při společném pokusu v souladu se zásadami mezinárodní normy ISO 5725 anebo protokolu Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC). V současné době je EURL ve skutečnosti jedinou laboratoří na světě, která provádí validaci případově specifických kvantitativních metod v souladu s výše uvedenými normami v rámci povolovacího postupu před uváděním produktů na trh. Pro účely zajištění harmonizace úředních kontrol se tyto kvantitativní metody považují za vhodnější než metody kvalitativní. Testovací postupy používající kvalitativní metody skutečně vyžadují jiné systémy odběru vzorků, neboť jsou spojeny s vyšším rizikem poskytnutí rozdílných výsledků ohledně přítomnosti, nebo nepřítomnosti geneticky modifikovaného materiálu. Při postupu povolování je tedy vhodné používat metody zkoušení validované EURL, aby se zabránilo rozdílným výsledkům zkoušení mezi členskými státy.

(8)

Měl by být rovněž k dispozici certifikovaný referenční materiál, aby kontrolní laboratoře mohly provádět své zkoušení.

(9)

Oblast působnosti tohoto nařízení by tedy měla zahrnovat zjišťování geneticky modifikovaného materiálu v krmivech, který je povolen k uvádění na trh ve třetích zemích a u nějž probíhá postup povolování podle nařízení (ES) č. 1829/2003 po dobu delší než 3 měsíce, kde případově specifické kvantitativní metody zkoušení předložené žadatelem byly validovány EURL a pokud je certifikovaný referenční materiál dostupný.

(10)

Do působnosti tohoto nařízení by měl patřit i geneticky modifikovaný materiál, u nějž uplynula platnost povolení. Toto nařízení by se tedy mělo vztahovat na krmiva, která obsahují kukuřici SYN-EV176-9 a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 a řepku olejnou ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 a ACS-BNØØ7-1, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobena, u nichž byla kvantitativní metoda validována referenční laboratoří Evropské unie, pokud je certifikovaný referenční materiál dostupný. Tyto geneticky modifikované materiály byly uvedeny na trh před použitím nařízení (ES) č. 1829/2003 a byly oznámeny jako stávající produkty podle článku 20 uvedeného nařízení. Vzhledem k tomu, že se osivo přestalo v globálním měřítku prodávat, informovali příslušní oznamovatelé Komisi, že nemají v úmyslu požádat o obnovení povolení dotčených produktů. V důsledku toho přijala Komise rozhodnutí 2007/304/ES (6), 2007/305/ES (7), 2007/306/ES (8), 2007/307/ES (9) a 2007/308/ES (10) o stažení dotčených produktů z trhu (zastaralé produkty). Tato rozhodnutí stanoví, že v produktech lze tolerovat přítomnost materiálu, který obsahuje kukuřici SYN-EV176-9 a MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 a řepku olejnou ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 a ACS-BNØØ7-1, sestává z nich nebo je z nich vyroben, pokud je tato přítomnost náhodná nebo technicky nevyhnutelná a nižší než 0,9 %, po omezené období, jež vyprší dne 25. dubna 2012. Je vhodné zajistit, aby se ve chvíli skončení období tolerance stanoveného v rozhodnutí 2007/304/ES, 2007/305/ES, 2007/306/ES, 2007/307/ES a 2007/308/ES toto nařízení vztahovalo i na detekci těchto zastaralých produktů v krmivech. Mělo by se rovněž vztahovat na jakýkoli jiný geneticky modifikovaný materiál, u nějž nedojde k obnovení povolení ve chvíli jeho uplynutí z důvodu postupného stahování produktu z trhu.

(11)

Rovněž by měla být zajištěna harmonizace úředních kontrol krmiv za účelem detekce geneticky modifikovaného materiálu spadajícího do působnosti tohoto nařízení, a to přijetím společných metod odběru vzorků.

(12)

Tyto metody by měly být založeny na uznávaných vědeckých a statistických protokolech a v případě dostupnosti i na mezinárodních normách a měly by zahrnovat jednotlivé kroky odběru vzorků, včetně pravidel pro odběr vzorků daného materiálu, bezpečnostních opatření, která je třeba přijmout během odběru a přípravy vzorků, podmínek pro odebírání dílčích vzorků a duplikátních laboratorních vzorků, nakládání s laboratorními vzorky a uzavírání a označování vzorků. Aby se zajistila odpovídající reprezentativnost vzorků odebraných za účelem úřední kontroly, je třeba rovněž přijmout zvláštní podmínky přizpůsobené skutečnosti, že šarže krmiv se uvádí v hromadných zemědělských produktech, hotových baleních nebo v maloobchodě.

(13)

Je rovněž vhodné harmonizovat pravidla pro výklad výsledků zkoušení, aby se zajistilo, že se v rámci celé Evropské unie dojde na základě týchž výsledků zkoušení k týmž závěrům. V této souvislosti je rovněž třeba vzít v úvahu technická omezení spojená s každou metodou zkoušení, zejména ve stopovém množství, jelikož se snižujícím se množstvím geneticky modifikovaného materiálu se zvyšuje analytická nejistota.

(14)

Aby bylo možno zohlednit tato omezení, stejně jako potřebu zajistit, že kontroly budou proveditelné, solidní a přiměřené, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (11), je vhodné stanovit jako minimální požadovaný pracovní limit (MPPL) nejnižší množství geneticky modifikovaného materiálu, který EURL posuzuje při validaci kvantitativních metod. Toto množství odpovídá 0,1 % hmotnostního zlomku geneticky modifikovaného materiálu v krmivech a je nejnižší úrovní, na níž mohou úřední laboratoře uspokojivě opakovat výsledky, pokud pro měření vzorků krmiv použijí příslušné protokoly o odběru vzorků a metody zkoušení.

(15)

Metody, které EURL validuje, jsou specifické pro každou transformační událost bez ohledu na to, zda je transformační událost přítomná v jednom nebo více GMO obsahujících jednu nebo více transformačních událostí. MPPL by se tedy měl vztahovat na celý geneticky modifikovaný materiál obsahující měřenou transformační událost.

(16)

Každá úřední laboratoř by měla stanovit a potvrdit nejistotu měření v souladu s pokyny pro nejistotu měření prováděného v laboratořích pro testování GMO (12), které vypracovalo Společné výzkumné středisko Komise.

(17)

Rozhodnutí o tom, že dotyčné krmivo nesplňuje dané požadavky, by se tedy mělo přijmout pouze tehdy, pokud se množství geneticky modifikovaného materiálu spadajícího do oblasti působnosti tohoto nařízení rovná nebo převyšuje MPPL, vezmeme-li současně v úvahu nejistotu měření.

(18)

Pravidla stanovená tímto nařízením by neměla mít vliv na to, aby Komise nebo v příslušných případech některý členský stát měly možnost přijmout mimořádná opatření v souladu s články 53 a 54 nařízení (ES).

(19)

Tato prováděcí pravidla by měla být upravena, pokud to bude nutné ke zohlednění nového vývoje, zejména co se týče jejich dopadu na vnitřní trh a na provozovatele potravinářských a krmivářských podniků.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„přesností – relativní směrodatnou odchylkou opakovatelnosti (RSDr)“ se rozumí relativní směrodatná odchylka výsledků zkoušek získaných za podmínek opakovatelnosti. Podmínky opakovatelnosti jsou podmínky, za nichž se výsledky zkoušek získávají pomocí téže metody, na týchž zkoušených předmětech, v téže laboratoři, týmž hospodářským subjektem, za použití téhož vybavení v krátkých časových intervalech;

2)

„minimálním požadovaným pracovním limitem (MPPL)“ se rozumí nejnižší množství nebo koncentrace analytu ve vzorku, přičemž analyt musí být spolehlivě detekován a prokázán úředními laboratořemi;

3)

„geneticky modifikovaným materiálem“ se rozumí materiál, který obsahuje GMO, sestává z nich nebo je z nich vyroben.

2.   Použijí se definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v příloze I nařízení (ES) č. 152/2009.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na úřední kontroly krmiv z hlediska přítomnosti tohoto materiálu:

a)

geneticky modifikovaného materiálu, který je povolen k uvádění na trh ve třetí zemi, pro nějž byla předložena platná žádost podle článku 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 a u nějž probíhá postup povolování po dobu delší než 3 měsíce, pokud:

i)

ho úřad EFSA neoznačil za materiál, který by mohl mít nepříznivé účinky na zdraví nebo na životní prostředí, pokud byl přítomen v rámci MPPL,

ii)

kvantitativní metoda požadovaná podle uvedeného článku byla validována a zveřejněna referenční laboratoří Evropské unie a

iii)

certifikovaný referenční materiál splňuje podmínky stanovené v článku 3;

b)

po 25. dubnu 2012 geneticky modifikovaného materiálu oznámeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 1829/2003, jehož povolení vypršelo a u nějž byla kvantitativní metoda validována a zveřejněna referenční laboratoří Evropské unie, pokud certifikovaný referenční materiál splňuje podmínky stanovené v článku 3, a

c)

geneticky modifikovaného materiálu, jehož povolení vypršelo z toho důvodu, že nebyla předložena žádost o jeho prodloužení v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud certifikovaný referenční materiál splňuje podmínky stanovené v článku 3.

Článek 3

Certifikovaný referenční materiál

1.   Certifikovaný referenční materiál musí být dostupný členským státům a veškerým třetím stranám.

2.   Certifikovaný referenční materiál musí být vyroben a certifikován v souladu s pokyny ISO 30 až 35.

3.   Informace přiložené k certifikovanému referenčnímu materiálu musí obsahovat údaje o šlechtění rostliny, která byla použita k výrobě certifikovaného referenčního materiálu, a o zygozitě složky (složek). Certifikované množství obsahu GMO se uvádí v hmotnostních zlomcích, v případě dostupnosti i v počtu kopií na ekvivalent haploidního genomu.

Článek 4

Metody odběru vzorků

Vzorky pro úřední kontroly krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu uvedeného v článku 2 jsou odebírány metodami stanovenými v příloze I.

Článek 5

Příprava vzorků, metody zkoušení a výklad výsledků

Příprava laboratorních vzorků, metody zkoušení a výklad výsledků musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.

Článek 6

Opatření v případě detekce geneticky modifikovaného materiálu uvedeného v článku 2

1.   Pokud výsledky zkoušek ukáží, že přítomnost geneticky modifikovaného materiálu uvedeného v článku 2 se rovná MPPL nebo je vyšší, jak stanoví pravidla výkladu v příloze II části B, má se za to, že dané krmivo není v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003. Členské státy tuto informaci neprodleně oznámí prostřednictvím RASFF v souladu s článkem 50 nařízení (ES) č. 178/2002.

2.   Pokud výsledky zkoušek ukáží, že přítomnost geneticky modifikovaného materiálu uvedeného v článku 2 je pod MPPL, jak stanoví pravidla výkladu v příloze II části B, členské státy tuto informaci zaznamenají a informují Komisi a ostatní členské státy do 30. června každého roku. Opakovaná zjištění po dobu tří měsíců se oznamují neprodleně.

3.   Komise přijme nebo v příslušných případech jakýkoli členský stát může přijmout mimořádná opatření v souladu s články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002.

Článek 7

Seznam geneticky modifikovaného materiálu uvedeného v článku 2

Komise zveřejní na svých internetových stránkách seznam geneticky modifikovaného materiálu v souladu s podmínkami článku 2. Seznam musí zahrnovat informace o místě, kde je certifikovaný referenční materiál dostupný, jak požaduje čl. 17 odst. 3 písm. j) nařízení (ES) č. 1829/2003, a v příslušných případech rovněž informace o opatřeních přijatých v souladu s čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 8

Přezkum

Komise sleduje uplatňování tohoto nařízení a jeho dopad na vnitřní trh, stejně jako na provozovatele podniků živočišné výroby, krmivářských a jiných podniků, a v případě potřeby předloží návrhy na jeho přezkum.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 14.

(5)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf

(6)  Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 14.

(7)  Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 17.

(8)  Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 20.

(9)  Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 23.

(10)  Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 25.

(11)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf


PŘÍLOHA I

METODY ODBĚRU VZORKŮ

1.

Pro účely použití přílohy I nařízení (ES) č. 152/2009 se geneticky modifikovaný materiál považuje za látku obsaženou nerovnoměrně v krmivech.

2.

Odchylně od přílohy I bodů 5.B.3, 5.B.4 a 6.4 nařízení (ES) č. 152/2009 nesmí být velikost souhrnných vzorků krmných surovin menší než hmotnost odpovídající 35 000 zrnům/semenům a konečný vzorek nesmí být menší než hmotnost odpovídající 10 000 zrnům/semenům.

Hmota odpovídající 10 000 zrnům/semenům je uvedena v tabulce 1 níže.

Tabulka 1

Hmota různých rostlin odpovídající 10 000 zrnům/semenům

Rostlina

Hmota v gramech odpovídající 10 000 zrnům/semenům

ječmen, proso, oves, rýže, žito, pšenice

400

kukuřice

3 000

sójové boby

2 000

řepkové semeno

40


PŘÍLOHA II

KRITÉRIA PRO PŘÍPRAVU VZORKŮ A METODY LABORATORNÍHO ZKOUŠENÍ

Aby bylo v krmivech možno detekovat přítomnost geneticky modifikovaného materiálu uvedeného v článku 2, používají úřední laboratoře metody zkoušení a požadavky na kontrolu popsané v této příloze.

A.   PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO ZKOUŠENÍ

Kromě požadavků přílohy II části A nařízení (ES) č. 152/2009 platí následující ustanovení.

1.   Zpracování konečných vzorků

Úřední laboratoře použijí normy EN ISO 24276, ISO 21570, ISO 21569 a ISO 21571, které uvádějí strategie pro homogenizaci konečného vzorku (v normách ISO rovněž označovaného jako „laboratorní vzorek“), redukci konečného vzorku na vzorek pro zkoušku, přípravu zkoušeného vzorku a extrakci a zkoušku cílového analytu.

2.   Velikost vzorku pro zkoušku

Vzorek pro zkoušku má takovou velikost, která zaručí kvantifikaci geneticky modifikovaného materiálu, jehož výskyt odpovídá MPPL, se statistickým stupněm spolehlivosti na úrovni 95 %.

B.   UPLATŇOVÁNÍ METOD LABORATORNÍHO ZKOUŠENÍ A VYJADŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Odchylně od přílohy II části C nařízení (ES) č. 152/2009 se použijí tato pravidla pro uplatňování metod laboratorního zkoušení a vyjadřování výsledků.

1.   Obecné podmínky

Úřední laboratoře dodržují požadavky normy ISO 17025 a používají kvantitativní metody laboratorního zkoušení validované referenční laboratoří Evropské unie ve spolupráci s Evropskou sítí laboratoří pro GMO. Úřední laboratoře zajistí, že pokud vezmou v úvahu celou metodu zkoušení od zpracování laboratorního vzorku krmiva, budou schopny provést laboratorní zkoušení na úrovni 0,1 % hmotnostního zlomku geneticky modifikovaného materiálu v krmivech s odpovídající přesností (s relativní směrodatnou odchylkou opakovatelnosti nižší nebo rovnající se 25 %).

2.   Pravidla pro výklad výsledků

Aby se zajistila přibližně 95 % hladina spolehlivosti, oznámí se výsledek zkoušky ve tvaru „x +/– U”, kde x je výsledek zkoušky jedné měřené transformační události a U je příslušná rozšířená nejistota měření.

U stanoví a potvrdí úřední laboratoř pro celou metodu zkoušení, jak je uvedeno v pokynech pro nejistotu měření prováděného v laboratořích pro testování GMO (1), které vypracovalo Společné výzkumné středisko Komise.

Krmná surovina, doplňková látka, nebo v případě krmných směsí každá krmná surovina a doplňková látka, z nichž je směs složena, se považují za nevyhovující nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud se výsledek zkoušky (x) jedné měřené transformační události minus rozšířená nejistota měření (U) rovná nebo převyšuje úroveň 0,1 % hmotnostního zlomku geneticky modifikovaného materiálu. Pokud se výsledky primárně vyjadřují jako počty geneticky modifikovaných kopií DNA ve vztahu k počtu kopií DNA specifických pro cílový taxon vypočítané na základě haploidních genomů, převedou se na hmotnostní zlomek v souladu s údaji poskytnutými v každé validační zprávě EURL.


(1)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 620/2011

ze dne 24. června 2011,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve věci stížnosti, kterou podaly některé země u Světové obchodní organizace (WTO), zpráva panelu WTO přijatá orgánem pro řešení sporů WTO dne 21. září 2010 (2) došla k závěru, že uplatněním méně příznivého sazebního zacházení než bylo stanoveno v celních závazcích pro určité produkty informačních technologií přijatých Evropskou unií v souladu s Dohodou o obchodu s produkty informačních technologií (ITA), jednala Evropská unie mimo jiné v rozporu s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu 1994 (GATT 1994). Příloha I nařízení EHS č. 2658/87 by měla být změněna, aby byla v souladu s mezinárodními závazky Evropské unie v rámci GATT 1994. Požadované změny jsou v souladu s rozhodnutím Rady 97/359/ES ze dne 24. března 1997 o odstranění cel pro produkty informačních technologií (3), které schválilo Dohodu o obchodu s produkty informačních technologií (ITA).

(2)

V souladu se zprávou panelu WTO by v rámci GATT 1994 digitální kopírování nemělo být pokládáno za fotokopírování a rychlost kopírování by neměla být jediným klasifikačním kritériem. Položka 8443 31 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 a příslušná celní sazba by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(3)

Znění podpoložky KN 8528 71 15 (dříve 8528 71 13) by mělo být změněno, aby obsahovalo set-top boxy, které kromě komunikační funkce mohou mít i další funkce, jako je nahrávání nebo reprodukování, za předpokladu, že v důsledku toho neztratí základní vlastnost set-top boxu s komunikační funkcí.

(4)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 1. července 2011 na konci přiměřeného časového období, které si Evropská unie dohodla se stranami stěžovatelů, aby dosáhla souladu se svými závazky u WTO.

(5)

Protože doporučení obsažená ve zprávách přijatých orgánem pro řešení sporů WTO mají pouze následný účinek, toto nařízení by nemělo mít zpětnou účinnost, ani by se zpětnou účinností nemělo poskytnout výklad nebo návod. Protože ho nelze použít jako výklad ani návod pro zařazení zboží propuštěného do volného oběhu před datem 1. července 2011, nemělo by sloužit jako základ pro náhradu cla zaplaceného před tímto datem.

(6)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I třída XVI část dvě nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2011.

Toto nařízení nemá zpětnou účinnost, ani se zpětnou účinností nemůže poskytnout výklad nebo návod.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R.

(3)  Úř. věst. L 155, 12.6.1997, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I třída XVI část dvě nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:

1)

Kapitola 84 se mění takto:

a)

řádek s kódem KN 8443 31 10 se zrušuje;

b)

mezi řádkem s kódem KN 8443 31 10 a řádkem s kódem KN 8443 31 91 se zrušuje „– – – Ostatní“;

c)

vkládá se následující řádek s kódem KN 8443 31 20:

8443 31 20

– – – Stroje vykonávající digitální kopírování jako hlavní funkci, kdy je kopírování vykonáváno prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí …

2,2 %

p/st“

d)

vkládá se následující řádek s kódem KN 8443 31 80:

8443 31 80

– – – Ostatní …

bez

p/st“

e)

řádek s kódem KN 8443 31 91 se zrušuje;

f)

řádek s kódem KN 8443 31 99 se zrušuje.

2)

Kapitola 85 se mění takto:

a)

řádek s kódem KN 8528 71 13 se zrušuje;

b)

vkládá se následující řádek s kódem KN 8528 71 15:

8528 71 15

– – – – Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu na Internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat televizní signál (tzv. ‚set-top boxy s komunikační funkcí‘ včetně těch, které mají zabudované zařízení k nahrávání nebo reprodukci, za předpokladu, že si uchovají podstatný charakter set-top boxu s komunikační funkcí) …

bez

p/st“

c)

řádek s kódem KN 8528 71 90 se zrušuje;

d)

za kódem KN 8528 71 19 se vkládají následující řádky:

 

– – – Ostatní:

 

 

8528 71 91

– – – – Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu na Internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat televizní signál (tzv. ‚set-top boxy s komunikační funkcí‘ včetně těch, které mají zabudované zařízení k nahrávání nebo reprodukci, za předpokladu, že si uchovají podstatný charakter set-top boxu s komunikační funkcí) …

bez

p/st

8528 71 99

– – – – Ostatní …

14

p/st“


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 621/2011

ze dne 24. června 2011,

kterým se po sto padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7a odst. 1 a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 14. června 2011 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl odstranit dvě fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 16. června 2011 se rozhodl přidat jednu fyzickou osobu na seznam a změnit jeden záznam na seznamu.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(4)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1.

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušují tyto záznamy:

(a)

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (také znám jako a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Vordere Gasse 29, 7012 Felsberg, Švýcarsko. Datum narození: 31.3.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L579603 (tuniský cestovní pas vydaný v Miláně dne 19. 11. 1997, platný do 18. 11. 2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) jméno matky je Charaabi Hedia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002.“

(b)

„Safet Ekrem Durguti. Adresa: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 10.5.1967. Místo narození: Orahovac, Kosovo. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: 6371551 (biometrický pas Bosny a Hercegoviny vydaný v Travniku, dne 9. 4. 2009, platný do 4. 9. 2014. Národní identifikační číslo: a) JMB 1005967953038 osobní identifikační číslo Bosny a Hercegoviny), b) 04DFC71259 (průkaz totožnosti Bosny a Hercegoviny), c) 04DFA8802 (řidičský průkaz Bosny a Hercegoviny vydaný Ministerstvem vnitra Středobosenského kantonu v Travniku v Bosně a Hercegovině). Další informace: a) otec se jmenuje Ekrem; b) zakladatel a vedoucí představitel nadace Al-Haramain Islamic Foundation od roku 1998 do roku 2002; c) učitel na Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah v Travniku, Bosna a Hercegovina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 26.12.2003.“

2.

Do oddílu „Fyzické osoby“ se doplňuje následující záznam:

Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi (také znám jako a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Adresa: Jemen. Datum narození: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Místo narození: a) Saúdská Arábie, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Státní příslušnost: a) Saúdská Arábie, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Národní identifikační číslo: 1089516791 (saúdskoarabský vnitrostátní průkaz totožnosti). Další informace: a) otec se jmenuje Ahmed Othman Al Omirah, b) operační velitel Al-Kajdy na Arabském poloostrově (AQAP). Účastnil se získávání finančních prostředků a skladování zbraní pro operace a činnosti AQAP v Jemenu, c) známý společník Qasima Yahya Mahdi al-Rimiho and Fahda Mohammeda Ahmeda al-Quso, d) oranžový stupeň varování INTERPOLU (číslo svazku 2009/52/OS/CCC, #14). Červený stupeň varování INTERPOLU (kontrolní číslo A-596/3-2009, číslo svazku 2009/3731), e) datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.6.2011.

3.

Záznam „Al-Haramain Islamic Foundation (také známa jako a) Vazir, b) Vezir). Adresa: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: mezi zaměstnance a přidružené členy patří Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz a Safet Durguti. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 13.3.2002.“ V položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Al-Haramain Islamic Foundation (také známa jako a) Vazir, b) Vezir). Adresa: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: mezi zaměstnance a přidružené členy patří Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 13.3.2002.“


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 622/2011

ze dne 24. června 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AR

23,1

MK

54,8

TR

73,2

ZZ

50,4

0707 00 05

TR

83,7

ZZ

83,7

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

62,3

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

110,3

ZZ

68,8

0808 10 80

AR

132,6

BR

78,0

CA

105,9

CL

99,5

CN

118,6

NZ

109,7

US

166,4

UY

91,7

ZA

92,9

ZZ

110,6

0809 10 00

AR

89,7

TR

241,9

ZZ

165,8

0809 20 95

TR

327,3

XS

382,4

ZZ

354,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

ZZ

147,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. června 2011,

kterým se mění schengenská konzultační síť (technické podmínky)

(2011/369/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na podnět Belgického království,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Schengenská konzultační síť (technické podmínky) byla zřízena k tomu, aby umožnila konzultace mezi ústředními orgány členských států o žádostech o víza podaných státními příslušníky určitých třetích zemí.

(2)

Formát položek formulářů předkládaných ke konzultaci mezi členskými státy je zapotřebí změnit a v rámci těchto konzultací se s několika výjimkami použije aktualizovaný seznam třípísmenných kódů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) („třípísmenné kódy (ICAO)“) pro státy, samosprávné jednotky, území, státní příslušnost a organizace v souladu se seznamem podle nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (2). Použití třípísmenných kódů (ICAO) s určitými výjimkami nemá vliv na pravomoc členských států uznat či neuznat státy či samosprávné jednotky ani ji nepředjímá. Kódy stanovené pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Kosovo (3) slouží jen pro účely konzultace v rámci sítě VISION.

(3)

Technické podmínky schengenské konzultační sítě (technické podmínky) by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4); Spojené království se tedy nepodílí jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(7)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (7).

(8)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (9).

(9)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (10), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU (11).

(10)

Pokud jde o Kypr, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003.

(11)

Toto rozhodnutí představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

(12)

V souladu s čl. 58 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (12) by do data uvedeného v článku 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (13) měl pro změny některých částí schengenské konzultační sítě (technické podmínky) platit i nadále podle potřeby postup stanovený v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 789/2001,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Části 1, 2 a 3 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) se mění v souladu s přílohami I, II a III.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 9. června 2011.

Použije se od 10. července 2011.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

V Lucemburku dne 9. června 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999).

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(7)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(9)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 3.

(11)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60.


PŘÍLOHA I

V části 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) se bod 1.3 nahrazuje tímto:

„1.3.   DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS

For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:

 

The ‘From’ item of the message contains the senders applications address.

For example:

From: vision@vision-mailer.nl

 

The ‘To’ item of the message contains the recipients application address.

For example:

To: vision@vision-mailer.de

Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing.

 

The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2.

Examples:

 

Subject:AUT0000010106AJKT00.B

 

Subject:FRA2007022457471104.E

If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff.

 

The mail body has to be structured as follows:

‘text/plain’ is used as the ‘Media Type’ or ‘Mime Type’ see RFC2046 (http://tools.ietf.org/html/rfc2046),

‘ISO-8859-15’ is used as the ‘charset’.

 

Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear:

Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.“.


PŘÍLOHA II

Bod 2.2.1 části 2 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) se nahrazuje tímto:

„2.2.1.   Three-letter codes (ICAO)

Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.

Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:

1.

for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used;

2.

for Kosovo (1), XXD shall be used;

3.

for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used.

Two lists will be made available on CIRCA:

1.   An ICAO-based code list (2): the latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) No 539/2001.

2.   A special VISION code list: the limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.

Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:

—   Valid-Until: Date from which the code becomes obsolete for VISION consultation,

—   Valid-From: Date from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.

If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:

new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publication of the updated list on CIRCA,

for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publication of the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes.

If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.

The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.


(1)  Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).

(2)  A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.“.


PŘÍLOHA III

V části 3 bodě 3.2.5 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) se zrušuje poslední odstavec.


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. června 2011

o jmenování jednoho španělského náhradníka Výboru regionů

(2011/370/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh španělské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Alberta MORENO HUMETA se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Náhradníkem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenován:

Pan Senén FLORENSA I PALAU, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 20. června 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. června 2011

o jmenování jedné rakouské náhradnice Výboru regionů

(2011/371/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh rakouské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu paní Johanny MIKL-LEITNEROVÉ se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Náhradnicí Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenována:

paní Barbara SCHWARZOVÁ, Amt der NÖ Landesregierung

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 20. června 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/28


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. června 2011

o vynětí průzkumu ropy a plynu a těžby ropy v Itálii z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

(oznámeno pod číslem K(2011) 4253)

(Pouze italské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2011/372/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na čl. 30 odst. 5 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   SKUTEČNOSTI

(1)

Dne 23. března 2011 předalo Italské sdružení ropného a těžebního průmyslu Assomineraria Komisi elektronickou poštou žádost podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2004/17/ES. V souladu s čl. 30 odst. 5 prvním pododstavcem o tom Komise informovala italské orgány dopisem ze dne 1. dubna 2011, na který uvedené orgány odpověděly dne 19. dubna 2011. Žádost předložená sdružením Assomineraria se týká průzkumu ropy a plynu a těžby ropy v Itálii. V souladu s předchozími rozhodnutími Komise o spojení podniků (2) byly v žádosti popsány dvě různé činnosti:

a)

průzkum ropy a zemního plynu a

b)

těžba ropy.

(2)

V souladu s výše uvedenými rozhodnutími Komise se „těžbou“ rozumí pro účely tohoto rozhodnutí také „příprava nalezišť“, tj. zřizování vhodné infrastruktury pro budoucí těžbu (ropné plošiny, potrubí, terminály apod.). Podle zavedené praxe Komise „příprava nalezišť, těžba a prodej surové ropy „tvoří“ jeden relevantní trh s produkty“ (3). Pro účely tohoto rozhodnutí proto bude platit, že „těžba“ zahrnuje jak „přípravu nalezišť“, tak i (první) prodej ropy.

(3)

Sdružení Assomineraria je obchodní sdružení, které v této souvislosti jedná jménem hlavních podniků působících v Itálii v odvětví průzkumu a těžby uhlovodíků. Čtyřmi hlavními společnostmi patřícími do sdružení jsou ENI S.p.A., Edison S.p.A, Shell Italia E&P S.p.A a Total E&P Italia S.p.A.

II.   PRÁVNÍ RÁMEC

(4)

Článek 30 směrnice 2004/17/ES stanoví, že zakázky, které mají umožnit výkon jedné z činností, na něž se směrnice 2004/17/ES vztahuje, se touto směrnicí neřídí, pokud je daná činnost v členském státě, v němž je vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Přímé vystavení hospodářské soutěži se posuzuje na základě objektivních kritérií s přihlédnutím ke zvláštním rysům dotyčného odvětví. Přístup na trh se považuje za neomezený, pokud členský stát provedl a uplatňuje příslušné právní předpisy EU k otevření daného odvětví nebo jeho části.

(5)

Protože Itálie provedla a uplatňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (4), přístup na trh by v souladu s čl. 30 odst. 3 prvním pododstavcem směrnice 2004/17/ES měl být považován za neomezený. Přímé vystavení hospodářské soutěži na konkrétním trhu by mělo být posouzeno na základě různých kritérií, z nichž žádné není nutně a samo o sobě rozhodující.

(6)

Pro účely posouzení, zda je příslušný subjekt vystaven přímé hospodářské soutěži na trzích, jichž se toto rozhodnutí týká, se přihlíží k tržnímu podílu rozhodujících subjektů a stupni koncentrace těchto trhů. Vzhledem k tomu, že pro různé činnosti, jichž se toto rozhodnutí týká, se podmínky liší, provede se pro každou činnost a trh samostatné posouzení.

(7)

Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže.

III.   POSOUZENÍ

(8)

Předchozí rozhodnutí Komise uvedená výše v 1. a 2. bodě odůvodnění určila, že obě dvě činnosti, na které se vztahuje tato žádost (průzkum ropy a zemního plynu a těžba ropy), se týkají samostatných trhů s produkty. Je proto třeba je zkoumat odděleně.

(9)

Podle praxe Komise (5) tvoří průzkum ropy a zemního plynu jeden relevantní trh s produkty, protože na začátku není možné určit, zda průzkum skončí nálezem ropy či zemního plynu. Na trhu průzkumu získávají společnosti zabývající se průzkumem povolení k průzkumu udělované „hostitelskými zeměmi“ obvykle v nabídkových řízeních (6). Na základě dlouhodobé praxe Komise bylo dále stanoveno, že uvedený trh má celosvětový zeměpisný rozsah. Jelikož se nezdá, že by se definice trhu v tomto případě lišila, bude zachována i pro účely tohoto rozhodnutí.

(10)

Tržní podíly subjektů zabývajících se průzkumem lze stanovit pomocí tří proměnných: kapitálových výdajů, prokázaných zásob a předpokládané těžby. Použití kapitálových výdajů se však pro stanovení tržních podílů subjektů na trzích průzkumu uhlovodíků ukázalo jako nevhodné, mj. vzhledem k velkým rozdílům mezi požadovanými výšemi investic, které jsou v různých zeměpisných oblastech nezbytné. Průzkum ropy a zemního plynu v Severním moři tak například vyžaduje vyšší investice než průzkum na Středním východě.

(11)

Pro posouzení tržního podílu hospodářských subjektů v tomto odvětví byly běžně používány dva další parametry, konkrétně jejich podíl na prokázaných zásobách a na předpokládané těžbě (7).

(12)

Podle dostupných informací (8) dosáhly k 31. prosinci 2009 celkové prokázané celosvětové zásoby ropy a zemního plynu 385,58 miliardy normálních krychlových metrů ekvivalentu ropy (dále jen „Sm3 oe“). K 1. lednu 2010 dosáhly celkové prokázané zásoby ropy a zemního plynu v Itálii něco přes 0,205 miliardy Sm3 oe (9), tedy o něco více než 0,05 %. Podíl jednotlivých zadavatelů působících v Itálii je proto nutně ještě menší. Podle dostupných informací existuje přímá úměra mezi prokázanými zásobami ropy a plynu a předpokládanou budoucí těžbou. Podle dostupných informací nic nenasvědčuje tomu, že by se podíl jednotlivých zadavatelů působících v Itálii na trhu podstatně lišil, pokud by byl stanoven na základě předpokládané těžby místo prokázaných rezerv. Vzhledem k závislosti mezi prokázanými zásobami a skutečnou těžbou lze tyto skutečnosti rovněž považovat za měřítko stavu hospodářské soutěže na uvedených trzích.

(13)

Trh průzkumu není vysoce koncentrovaný. Kromě státních společností trh charakterizuje přítomnost mezinárodních vertikálně integrovaných soukromých společností, tzv. „velmi významných“ společností (BP, ExxonMobil a Shell), a určitý počet tzv. „významných“ společností. Tyto prvky jsou známkou přímého vystavení hospodářské soutěži.

(14)

Podle zavedené praxe Komise (10) tvoří příprava nalezišť, těžba a prodej (surové) ropy samostatný trh, jehož zeměpisný rozsah je celosvětový. Protože se nezdá, že by se definice trhu v tomto případě lišila, bude zachována i pro účely tohoto rozhodnutí.

(15)

Podle dostupných informací (11) dosáhla v roce 2009 celková celosvětová denní těžba ropy 79,948 milionu barelů. Ve stejném roce se v Itálii vytěžilo celkem 0,095 milionu barelů denně, a její podíl na trhu tak činil 0,11 %. Podíl jednotlivých zadavatelů působících v Itálii za rok 2009 vypadá takto: při celosvětové těžbě 1 007 tisíc (12) barelů denně má ENI na celosvětové těžbě ropy podíl 1,26 %; Shell má díky celosvětové těžbě 1 581 tisíc barelů ropy denně (13) podíl na trhu ve výši 1,98 % celosvětové těžby ropy; Total denně na celém světě vytěží 1 381 tisíc barelů ropy (14), což dává podíl na trhu ve výši 1,73 % celosvětové těžby ropy, a Edison má při celosvětové těžbě 5 tisíc barelů ropy denně (15) podíl na trhu ve výši 0,006 % celosvětové těžby ropy.

(16)

Pro účely této analýzy je důležité zohlednit celkový stupeň koncentrace na příslušném trhu. Z tohoto pohledu Komise konstatuje, že trh těžby surové ropy charakterizuje přítomnost velkých státních společností a tří mezinárodních vertikálně integrovaných soukromých společností (tzv. „velmi významných“ společností: BP, ExxonMobil a Shell, jejichž podíly na těžbě ropy v roce 2009 dosáhly popořadě 3,2 %, 3,0 % a 2,0 % (16)) a určitý počet tzv. „významných“ společností (17). Z uvedených údajů vyplývá, že se trh skládá z řady subjektů, mezi nimiž lze předpokládat účinnou hospodářskou soutěž.

IV.   ZÁVĚRY

(17)

Vzhledem k faktorům zkoumaným v 8. až 16. bodě odůvodnění lze mít za to, že podmínka přímého vystavení hospodářské soutěži stanovená v čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES je v Itálii splněna, pokud jde o tyto služby:

a)

průzkum ropy a zemního plynu a

b)

těžbu ropy.

(18)

Protože se podmínka neomezeného přístupu na trh považuje za splněnou, směrnice 2004/17/ES by se neměla použít v případě, že zadavatelé zadávají zakázky, jež mají v Itálii umožnit vykonávání služeb uvedených v 17. bodě odůvodnění písm. a) a b), ani v případě, že se v uvedených zeměpisných oblastech pořádají na vykonávání takové činnosti veřejné soutěže.

(19)

Z žádosti vyplývá, že ve většině těžebních oblastí v Itálii se těží v různých podílech jak ropa, tak zemní plyn (18). Na těžbu plynu se tato žádost o vynětí nevztahuje a pro toto odvětví nadále platí ustanovení směrnice 2004/17/ES. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že zakázky zahrnující více činností se řídí ustanoveními článku 9 směrnice 2004/17/ES. To znamená, že zadává-li zadavatel „smíšenou“ zakázku, tedy zakázku určenou k vykonávání jak činností vyňatých z oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES, tak činností, které vyňaty nejsou, je třeba dbát na to, pro které činnosti je zakázka především zamýšlena. V případě smíšené zakázky, jejímž hlavním účelem je podpora těžby plynu, se uplatňují ustanovení směrnice 2004/17/ES. Není-li objektivně možné určit, pro kterou činnost je zakázka především zamýšlena, zadává se v souladu s pravidly uvedenými v čl. 9 odst. 2 a 3 směrnice 2004/17/ES.

(20)

Toto rozhodnutí je založeno na právním a skutkovém stavu z března 2011 až dubna 2011, jak se jeví na základě informací předložených sdružením Assomineraria a italskými orgány a na základě statistického přehledu BP týkajícího se světové energie z roku 2010. Rozhodnutí lze revidovat, pokud by v případě zásadních změn právního či skutkového stavu došlo k tomu, že by nebyly splněny podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES.

(21)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Směrnice 2004/17/ES se nevztahuje na zakázky zadávané zadavateli, které mají v Itálii umožnit poskytování těchto služeb:

a)

průzkum ropy a zemního plynu a

b)

těžbu ropy.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 24. června 2011.

Za Komisi

Michel BARNIER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Viz zejména rozhodnutí Komise 2004/284/ES ze dne 29. září 1999 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem a s dohodou o EHP (věc č. IV/M.1383 – Exxon/Mobil) a následná rozhodnutí, mimo jiné rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (věc č. COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) podle nařízení Rady (EHS) č. 139/2004.

(3)  Viz mj. rozhodnutí Komise 2001/45/ES ze dne 29. září 1999, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s dohodou o EHP (věc č. IV/M.1532 – BP Amoco/Arco), bod 14.

(4)  Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3.

(5)  Viz zejména výše uvedené rozhodnutí Exxon/Mobil a v nedávné době rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (věc č. COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) podle nařízení Rady (EHS) č. 139/2004.

(6)  M.1532 BP Amoco/Arco, bod 9 a 10.

(7)  Viz zejména výše uvedené rozhodnutí Exxon/Mobil (body 25 a 27).

(8)  Viz bod 5.2.1 žádosti a v něm uvedené zdroje, zejména k ní připojený statistický přehled BP týkající se světové energie („BP Statistical Review of World Energy“) z června 2010, dále jen „statistika BP 2010“. V souladu s předchozími rozhodnutími podle článku 30 nebyly brány v úvahu ropné písky v Kanadě.

(9)  Podle statistiky BP 2010, s. 8.

(10)  Viz zejména výše uvedené rozhodnutí Exxon/Mobil a v nedávné době rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (věc č. COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) podle nařízení Rady (EHS) č. 139/2004.

(11)  Viz s. 8 statistiky BP 2010 připojené k žádosti.

(12)  Z nichž se 56 tisíc barelů vytěží denně v Itálii.

(13)  Z nichž se 30 tisíc barelů vytěží denně v Itálii.

(14)  Total ropu v Itálii netěží.

(15)  Veškerá těžba ropy společnosti Edison probíhá v Itálii.

(16)  Viz bod 5.2.3 žádosti, s. 18.

(17)  Např.: Total, Chevron, Eni a Conoco, jejichž podíly na trhu jsou menší než podíly „velmi významných“ firem.

(18)  Viz bod 2.1 žádosti.