ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.160.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 160

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
18. června 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/349/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci

1

Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

3

 

 

2011/350/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob

19

Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

21

 

 

2011/351/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

37

Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

39

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

50

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

50

 

*

Oznámení o vstupu v platnost mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

51

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 583/2011 ze dne 9. června 2011, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení

52

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 584/2011 ze dne 17. června 2011, kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Grana Padano (CHOP))

65

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 585/2011 ze dne 17. června 2011, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny

71

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2011 ze dne 17. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

80

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 587/2011 ze dne 17. června 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

82

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/352/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Lichtenštejnském knížectví

84

 

 

2011/353/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Německu v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci

(2011/349/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16, čl. 79 odst. 2 písm. c), čl. 82 odst. 1 písm. b) a d), čl. 87 odst. 2 a 3, článek 89 a článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zmocnění předsednictví, jemuž byla nápomocna Komise, byla dne 27. února 2006 dokončena jednání s Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací o protokolu o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „protokol“).

(2)

V souladu s rozhodnutími Rady 2008/261/ES (1) a 2008/262/SVV (2) a s výhradou pozdějšího uzavření protokolu byl protokol podepsán jménem Evropské unie dne 28. února 2008.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství.

(4)

Protokol by měl být schválen.

(5)

Pokud jde o rozvoj schengenského acquis, které spadá pod část třetí hlavu V Smlouvy o fungování Evropské unie, mělo by být rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3) uplatňováno obdobně na vztahy s Lichtenštejnskem.

(6)

Spojené království se účastní tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4).

(7)

Irsko se účastní tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5).

(8)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska podle Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a související dokumenty se schvalují jménem Evropské unie.

Znění protokolu a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 protokolu, a na jejich rozvoj, pokud jsou tato ustanovení uvedena v rozhodnutích 2000/365/ES a 2002/192/ES.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí Rady 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropské unie listinu o schválení podle článku 9 protokolu zavazující Unii a učinit toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v protokolu a v dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii.“ “

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


(1)  Rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rozhodnutí Rady 2008/262/SVV ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOL

mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

EVROPSKÁ UNIE

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“)

S OHLEDEM na dohodu podepsanou dne 26. října 2004 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1) (dále jen „dohoda o přidružení“);

VZHLEDEM k tomu, že článek 16 uvedené dohody stanoví možnost přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě o přidružení prostřednictvím protokolu,

S OHLEDEM na zeměpisnou polohu Lichtenštejnského knížectví;

S OHLEDEM na úzké vztahy mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací, které se projevují v prostoru bez hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací,

S OHLEDEM na přání Lichtenštejnského knížectví vytvořit, popřípadě zachovat prostor bez hraničních kontrol se všemi zeměmi schengenské dohody, a tudíž být přidruženo k schengenskému acquis,

VZHLEDEM k tomu, že dohoda uzavřená dne 18. května 1999 Radou Evropské unie s Islandskou republikou a Norským královstvím (2) přidružila tyto dvě země k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

VZHLEDEM k tomu, že je žádoucí přidružit Lichtenštejnské knížectví k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis stejně jako Island, Norsko a Švýcarsko,

VZHLEDEM k tomu, že by mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím měl být uzavřen protokol, který by poskytl Lichtenštejnsku práva a ukládal povinnosti podobné těm, jež byly dohodnuty mezi Radou Evropské unie na jedné straně a Islandem a Norskem, jakož i Švýcarskem na straně druhé,

VZHLEDEM k tomu, že se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahuje na Dánské království hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství ani akty přijaté na jejím základě a že rozhodnutí rozvíjející schengenské acquis podle uvedené hlavy, které Dánsko provedlo ve svém vnitrostátním právu, zakládají mezi Dánskem a ostatními členskými státy pouze mezinárodněprávní závazky,

VZHLEDEM k tomu, že se Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska podílejí na některých ustanoveních schengenského acquis v souladu s rozhodnutími přijatými podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství (3),

VZHLEDEM k tomu, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM k tomu, že řádné fungování schengenského acquis vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

S OHLEDEM na protokol o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (4);

S OHLEDEM na provázanost mezi schengenským acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac;

VZHLEDEM k tomu, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

V souladu s článkem 16 Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „dohoda o přidružení“) přistupuje Lichtenštejnské knížectví (dále jen „Lichtenštejnsko“) k dohodě o přidružení za podmínek stanovených tímto protokolem.

Toto přistoupení zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souladu s dále stanovenými pravidly a postupy.

Článek 2

1.   Lichtenštejnsko provádí a uplatňuje ustanovení schengenského acquis uvedená v přílohách A a B dohody o přidružení, tak jak se vztahují na členské státy Evropské unie, a to za podmínek stanovených v těchto přílohách.

2.   Lichtenštejnsko dále provádí a uplatňuje ustanovení aktů Evropské unie a Evropského společenství uvedená v příloze tohoto protokolu, která nahradila nebo rozvinula ustanovení schengenského acquis.

3.   Akty a opatření přijaté Evropskou unií a Evropským společenstvím, kterými se mění nebo rozvíjejí ustanovení schengenského acquis, pro které byly použity postupy stanovené v dohodě o přidružení ve spojení s tímto protokolem, přijme, provádí a uplatňuje také Lichtenštejnsko, aniž je dotčen článek 5.

Článek 3

Práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4, článcích 4 až 6, článcích 8 až 10, čl. 11 odst. 2, 3 a 4 a článku 13 dohody o přidružení se použijí na Lichtenštejnsko.

Článek 4

Úřad předsedy smíšeného výboru zřízeného článkem 3 dohody o přidružení zastává na úrovni odborníků zástupce Evropské unie. Na úrovni vyšších úředníků a ministrů jej vždy na období šesti měsíců střídavě zastává zástupce Evropské unie a zástupce vlády Lichtenštejnska nebo Švýcarska.

Článek 5

1.   Přijímání nových aktů nebo opatření souvisejících s otázkami uvedenými v článku 2 je vyhrazeno příslušným orgánům Evropské unie. S výhradou odstavce 2 tohoto článku vstupují tyto akty nebo tato opatření v platnost současně pro Evropskou unii, Evropské společenství a jejich dotčené členské státy a pro Lichtenštejnsko, není-li výslovně stanoveno jinak. V této souvislosti se náležitě přihlíží ke lhůtě, kterou Lichtenštejnsko uvede ve smíšeném výboru jako nezbytnou pro splnění svých ústavních požadavků.

2.

a)

Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) neprodleně oznámí Lichtenštejnsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1, pro něž byly použity postupy stanovené v tomto protokolu. Lichtenštejnsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Radě a Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

b)

Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Lichtenštejnsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Lichtenštejnsko Radu a Komisi ve svém oznámení. Lichtenštejnsko neprodleně písemně uvědomí Radu a Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení nejpozději do třiceti dnů od uplynutí lhůty k provedení referenda. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnácti měsíců od oznámení Rady. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Lichtenštejnsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Lichtenštejnsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

Nemůže-li Lichtenštejnsko prozatímně uplatňovat obsah dotyčného aktu nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování schengenské spolupráce, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropská unie a Evropské společenství mohou vůči Lichtenštejnsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování schengenské spolupráce.

3.   Přijetí obsahu aktů a opatření uvedených v odstavci 2 Lichtenštejnskem zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy v míře, v níž jsou těmito akty a opatřeními vázány, na straně druhé.

4.   V případě, že

a)

Lichtenštejnsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 2, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě, nebo

b)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odst. 2 písm. a) nebo v odst. 5 písm. a) nebo

c)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty osmnácti měsíců stanovené v odst. 2 písm. b) nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného písmene ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost,

považuje se tento protokol za ukončený, ledaže smíšený výbor po pečlivém přezkoumání možností zachování protokolu rozhodne ve lhůtě devadesáti dní jinak. Ukončení tohoto protokolu nabývá účinku tři měsíce po uplynutí lhůty devadesáti dní.

5.

a)

Jestliže v důsledku nového aktu nebo nového opatření nebudou členské státy moci podmínit vyřízení žádosti o vzájemné právní pomoci v trestních věcech nebo uznání zmocnění k soudnímu vyšetřování nebo k zabavení důkazních prostředků pocházejících z jiného členského státu splněním podmínek stanovených v článku 51 Úmluvy k provedení Schengenské dohody (5), může Lichtenštejnsko oznámit Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní uvedené v odst. 2 písm. a), že nepřijme ani neprovede obsah těchto ustanovení do svého vnitrostátního právního řádu, pokud se tato ustanovení vztahují na žádosti nebo zmocnění k soudnímu vyšetřování a k zabavení, jež se týkají vyšetřování nebo trestního stíhání porušení předpisů v oblasti přímého zdanění, za které, pokud by byly spáchány ve Lichtenštejnsku, by podle Lichtenštejnského práva nebylo možné uložit trest odnětí svobody. V tom případě se tento protokol, odchylně od odstavce 4, nepovažuje za ukončený.

b)

Na žádost některého ze svých členů se smíšený výbor sejde nejpozději za dva měsíce po této žádosti a s ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni projedná situaci vyplývající z oznámení provedeného podle písmene a).

Jakmile smíšený výbor dosáhne jednomyslně dohody, podle které Lichtenštejnsko přijme a plně provede významná ustanovení nového aktu nebo nového opatření, použijí se odst. 2 písm. b) a odstavce 3 a 4. Uvědomení podle odst. 2 písm. b) první věty bude provedeno do třiceti dní od dosažení dohody ve smíšeném výboru.

Článek 6

Při plnění svých povinností týkajících se Schengenského informačního systém a vízového informačního systému může Lichtenštejnsko pro přístup k těmto systémům využívat technickou infrastrukturu Švýcarska.

Článek 7

Pokud jde o správní náklady spojené s prováděním tohoto protokolu, poskytuje Lichtenštejnsko do souhrnného rozpočtu Evropské unie ročně příspěvek ve výši 0,071 % částky 8 100 000 EUR, s výhradou každoroční úpravy pro zohlednění inflace v Evropské unii.

Článek 8

1.   Tímto protokolem není dotčena Dohoda o Evropském hospodářském prostoru nebo kterákoliv jiná dohoda uzavřená mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnskem.

2.   Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a jedním nebo několika členskými státy na straně druhé, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol.

3.   Tímto protokolem nejsou nijak dotčeny případné budoucí dohody mezi Lichtenštejnskem a Evropským společenstvím nebo mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé, anebo dohody uzavřené na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii.

4.   Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol

Článek 9

1.   Tento protokol vstupuje v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému generální tajemník Rady jako depozitář prohlásí, že veškeré formální podmínky týkající se vyjádření souhlasu stran tohoto protokolu nebo jejich jménem s tím, aby byly vázány tímto protokolem, byly splněny.

2.   Články 1 a 4 a čl. 5 odst. 2 písm. a) první věta tohoto protokolu a práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4 a v článcích 4 až 6 dohody o přidružení se ode dne podpisu tohoto protokolu prozatímně vztahují na Lichtenštejnsko.

3.   Pokud jde o akty nebo opatření přijaté po podpisu tohoto protokolu, ale před jeho vstupem v platnost, počíná běh třicetidenní lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) poslední větě dnem vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 10

1.   Ustanovení uvedená v článku 2 uplatňuje Lichtenštejnsko ode dne, který určí Rada jednomyslným rozhodnutím svých členů zastupujících vlády členských států, které uplatňují veškerá ustanovení uvedená v článku 2, po konzultaci ve smíšeném výboru a poté, co se ujistí, že Lichtenštejnsko splnilo předběžné podmínky pro provádění odpovídajících ustanovení.

Členové Rady, kteří zastupují vládu Irska a vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k těm ustanovením schengenského acquis a aktům, které jsou na něm založeny nebo které se k němu vztahují, na kterých se tyto členské státy podílejí.

Členové Rady, kteří zastupují vlády členských států, na které se v souladu s jejich smlouvou o přistoupení vztahuje pouze část ustanovení uvedených v článku 2, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k ustanovením schengenského acquis, která se na ně již vztahují.

2.   Provádění ustanovení uvedených v odstavci 1 zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a, podle případu, Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé, v míře, v jaké jsou pro ně tato ustanovení závazná.

3.   Tento protokol se použije jen tehdy, jsou-li rovněž prováděny dohody uvedené v článku 13 dohody o přidružení, jež má Lichtenštejnsko uzavřít.

4.   Kromě toho se tento protokol použije jen tehdy, je-li rovněž prováděn Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a postupech k určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

Článek 11

1.   Tento protokol může být vypovězen Lichtenštejnskem nebo Švýcarskem nebo Radou na základě jednomyslného rozhodnutí jejích členů. Výpověď se oznámí depozitáři a nabývá účinku šest měsíců od oznámení.

2.   V případě výpovědi tohoto protokolu nebo dohody o přidružení ze strany Švýcarska nebo v případě ukončení dohody o přidružení, pokud jde o Švýcarsko, zůstává dohoda o přidružení a tento protokol v platnosti pro vztahy mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé. V takovém případě Rada po konzultaci s Lichtenštejnskem rozhodne o nezbytných opatřeních. Tato opatření však budou pro Lichtenštejnsko závazná, pouze pokud je přijme.

3.   Tento protokol se považuje za ukončený, jestliže Lichtenštejnsko ukončí některou z dohod uvedených v článku 13 dohody o přidružení, jež byly Lichtenštejnskem uzavřeny, nebo jestliže ukončí protokol uvedený v čl. 10 odst. 4.

Článek 12

Tento protokol je sepsán ve trojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20 a Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Viz strana 39 v tomto číslo Úředního věstníku.

(5)  Úmluva k provedení schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19).

PŘÍLOHA

Příloha k protokolu o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2, jež má Lichtenštejnsko uplatňovat ode dne stanoveného Radou podle článku 10:

nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1),

nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1). Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (K(2005) 409 v konečném znění), a rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2006, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (K(2006) 2909 v konečném znění),

rozhodnutí Rady č. 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 44),

rozhodnutí Rady 2005/719/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 54),

rozhodnutí Rady 2005/727/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 273, 19.10.05, s. 25),

rozhodnutí Rady 2006/228/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 45),

rozhodnutí Rady 2006/229/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 46),

rozhodnutí Rady 2006/631/SVV ze dne 24. července 2006, kterým se stanoví datum použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 256, 20.9.2006, s. 18),

rozhodnutí Rady 2005/267/ES ze dne 16. března 2005 o zřízení o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48),

rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2005/267/ES o zřízení o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (K(2005) 5159 v konečném znění),

nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 141, 13.3.2003, s. 3),

rozhodnutí Rady 2005/451/SVV ze dne 13. června 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 871/2004/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 158, 21.6.2005, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systému (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 18),

doporučení Evropského parlamentu a Rady 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 23),

rozhodnutí Komise 2005/687/ES ze dne 29. září 2005 o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví (Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8),

rozhodnutí Rady 2005/728/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 871/2004/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 ze dne 14. prosince 2005 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně (Úř. věst. L 334, 20.12.2005, s. 1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1),

rozhodnutí Rady 2006/440/ES ze dne 1. června 2006, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 77),

rozhodnutí Rady 2006/628/SVV ze dne 24. června 2006, kterým se stanoví den použitelnosti čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č- 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 256, 20.9.2006, s. 15),

rozhodnutí Komise 2006/648/ES ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41),

oprava rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 85),

rozhodnutí Komise (2006/757/ES) ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 1),

rozhodnutí Komise (2006/758/ES) ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 41),

rozhodnutí Rady (2006/684/ES) ze dne 5. října 2006, kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce o vízové povinnosti držitelů indonéských diplomatických a služebních pasů (Úř. věst. L 208, 12.10.2006, s. 29),

rozhodnutí Komise (2006/752/ES) ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví umístění Vízového informačního systému během vývojové fáze (Úř. věst. L 305, 4.11.2006, s. 13),

doporučení Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se zavádí společná „Praktická příručka pro příslušníky pohraniční stráže (schengenská příručka)“ pro použití příslušnými orgány členských států při výkonu hraniční kontroly osob (K(2006) 5186 v konečném znění),

rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89 a oprava v Úř. věst. L 75, 15.3.2007, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 1 a oprava v Úř. věst. L 29, 3.2.2007, s. 3),

nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 23 a oprava v Úř. věst. L 29, 3.2.2007, s. 10),

nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 1 a oprava v Úř. věst. L 27, 2.2.2007, s. 3),

rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 78 a oprava v Úř. věst. L 27, 2.2.2007, s. 43),

rozhodnutí Komise (2007/170/ES) ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (1. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 20),

rozhodnutí Komise (2007/171/ES) ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 29),

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků(Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22),

rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63),

rozhodnutí Rady 2007/472/ES ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS) (Úř. věst. L 179, 7.7.2007, s. 50),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků(Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30),

rozhodnutí Rady 2007/519/ES ze dne 16. července 2007, kterým se mění část 2 schengenské konzultační sítě (technické specifikace) (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 26),

rozhodnutí Komise 2007/599/ES ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013(Úř. věst. L 233, 5.9.2007, s. 3),

rozhodnutí Rady 2007/866/ES ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 92).


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉ UNIE

a

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

kteří se sešli v Bruselu dne dvacátého osmého února roku 2008 k podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, přijali protokol.

Zplnomocnění zástupci smluvních stran berou na vědomí dále uvedená prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

společné prohlášení smluvních stran o Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie,

společné prohlášení smluvních stran k čl. 23 odst. 7 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie (1),

prohlášení Evropského společenství a Lichtenštejnska o vnějších vztazích,

prohlášení Lichtenštejnska o vzájemné pomoci v trestních věcech,

prohlášení Lichtenštejnska k čl. 5 odst. 2 písm. b),

prohlášení Lichtenštejnska o uplatnění Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních a Evropské úmluvy o vydávání,

prohlášení Evropského společenství k fondu pro vnější hranice na období let 2007–2013,

prohlášení Evropské komise o předávání návrhů,

společné prohlášení o společných zasedáních.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1.

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O EVROPSKÉ AGENTUŘE PRO ŘÍZENÍ OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE NA VNĚJŠÍCH HRANICÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany berou na vědomí, že po vzoru ujednání s Norskem a Islandem budou uzavřena další ujednání o účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN K ČL. 23 ODST. 7 ÚMLUVY ZE DNE 29. KVĚTNA 2000 O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany se dohodly, že Lichtenštejnsko může s výhradou čl. 23 odst. 1 písm. c) Úmluvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie podle konkrétního případu požadovat, aby v případě, že příslušný členský stát získal svolení dané osoby, mohly být osobní údaje používány k účelům podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a b) uvedené úmluvy pouze s předchozím souhlasem Lichtenštejnska v řízeních, pro která by mohlo odmítnout nebo omezit předávání nebo využívání osobních údajů podle ustanovení této úmluvy nebo aktů uvedených v článku 1 této úmluvy.

Pokud Lichtenštejnsko ve zvláštním případě odmítne udělit svůj souhlas se žádostí členského státu podle výše uvedených ustanovení, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit.

DALŠÍ PROHLÁŠENÍ

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A LICHTENŠTEJNSKA O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH

Evropské společenství a Lichtenštejnsko se dohodly, že se Evropské společenství zavazuje k podněcování třetích zemí nebo mezinárodních organizací, se kterými uzavřelo dohody v oblasti spojené se schengenskou spoluprací, včetně vízové politiky, uzavřít obdobné dohody s Lichtenštejnským knížectvím, aniž je dotčena jeho pravomoc k uzavírání takových dohod.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

Lichtenštejnsko prohlašuje, že porušení daňových předpisů vyšetřovaná lichtenštejnskými orgány nemůže být podnětem pro odvolání k soudu, který je mimo jiné příslušný též pro trestní věci.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA K ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. b)

(lhůta k přijetí dalšího vývoje schengenského acquis)

Maximální lhůta osmnácti měsíců stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) zahrnuje jak schválení, tak i provedení aktu nebo opatření. Zahrnuje tyto fáze:

přípravnou fázi,

parlamentní jednání,

třicetidenní lhůtu pro referendum,

případné referendum (uspořádání a hlasování),

souhlas vládnoucího knížete.

Lichtenštejnská vláda neprodleně oznámí Radě a Komisi dokončení každé z těchto fází.

Lichtenštejnská vláda se zavazuje využít veškeré dostupné prostředky k co nejrychlejšímu dokončení výše uvedených fází.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA O UPLATNĚNÍ EVROPSKÉ ÚMLUVY O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH A EVROPSKÉ ÚMLUVY O VYDÁVÁNÍ

Lichtenštejnsko se zavazuje, že neuplatní své výhrady a prohlášení daná při ratifikaci Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959, pokud jsou neslučitelné s tímto protokolem.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ K FONDU PRO VNĚJŠÍ HRANICE NA OBDOBÍ LET 2007-2013

Evropské společenství v současné době zřizuje fond pro vnější hranice na období let 2007-2013, pro nějž budou uzavřena další ujednání s třetími zeměmi přidruženými k schengenskému acquis.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PŘEDÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Komise při předávání návrhů vztahujících se k této dohodě Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu předá jejich opisy Lichtenštejnsku.

Účast ve výborech, které jsou Evropské komisi nápomocny při výkonu jejích výkonných pravomocí:

Dne 1. června 2006 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím s cílem uzavřít dohodu o účasti těchto států na práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, pokud jde o provádění, uplatňování a rozvoj schengenského acquis.

Do uzavření takové dohody se na Lichtenštejnsko bude vztahovat dohoda ve formě výměny dopisů mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou konfederací o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, přičemž pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1), je účast Lichtenštejnska stanovena článkem 100 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH ZASEDÁNÍCH

Delegace zastupující vlády členských států Evropské unie,

delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

delegace zastupující vládu Lichtenštejnského knížectví

berou na vědomí, že Lichtenštejnsko přistupuje do smíšeného výboru zřízeného dohodou o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis prostřednictvím protokolu k této dohodě,

rozhodly se společně pořádat schůze smíšených výborů všech úrovní zřízených dohodou o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na jedné straně a dohodou o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, doplněné protokolem o přidružení Lichtenštejnska, na straně druhé,

shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím, když má toto předsednictví být vykonáváno přidruženými státy podle Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, doplněné protokolem o přidružení Lichtenštejnska , nebo podle Dohody mezi Radou Evropské unie, Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

berou na vědomí přání přidružených států postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu ode dne vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokolu o přidružení Lichtenštejnska.


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice naposledy pozměněná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob

(2011/350/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16, článek 74, čl. 77 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) a c) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zmocnění udělené Komisi dne 27. února 2006 byla dokončena jednání s Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací o protokolu o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

(2)

V souladu s rozhodnutími Rady 2008/261/ES (1) a 2008/262/SVV (2) a s výhradou pozdějšího uzavření protokolu byl protokol podepsán jménem Evropské unie dne 28. února 2008.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství.

(4)

Protokol by měl být schválen.

(5)

Pokud jde o rozvoj schengenského acquis, které spadá pod část třetí hlavu V Smlouvy o fungování Evropské unie, mělo by být rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze. 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3) uplatňováno obdobně na vztahy s Lichtenštejnskem.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se Irsko neúčastní v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(8)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska podle Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a související dokumenty se schvalují jménem Evropské unie.

Znění protokolu a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 protokolu, a na jejich rozvoj, pokud jsou tato ustanovení uvedena v rozhodnutí 2000/365/ES a 2002/192/ES.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropské unie listinu o schválení podle článku 9 protokolu zavazující Unii a učinit toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v protokolu a v dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


(1)  Rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rozhodnutí Rady 2008/262/SVV ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOL

mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

EVROPSKÁ UNIE

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“)

S OHLEDEM na dohodu podepsanou dne 26. října 2004 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1) (dále jen „dohoda o přidružení“);

VZHLEDEM k tomu, že článek 16 uvedené dohody stanoví možnost přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě o přidružení prostřednictvím protokolu,

S OHLEDEM na zeměpisnou polohu Lichtenštejnského knížectví;

S OHLEDEM na úzké vztahy mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací, které se projevují v prostoru bez hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací,

S OHLEDEM na přání Lichtenštejnského knížectví vytvořit, popřípadě zachovat prostor bez hraničních kontrol se všemi zeměmi schengenské dohody, a tudíž být přidruženo k schengenskému acquis,

VZHLEDEM k tomu, že dohoda uzavřená dne 18. května 1999 Radou Evropské unie s Islandskou republikou a Norským královstvím (2) přidružila tyto dvě země k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

VZHLEDEM k tomu, že je žádoucí přidružit Lichtenštejnské knížectví k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis stejně jako Island, Norsko a Švýcarsko,

VZHLEDEM k tomu, že by mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím měl být uzavřen protokol, který by poskytl Lichtenštejnsku práva a ukládal povinnosti podobné těm, jež byly dohodnuty mezi Radou Evropské unie na jedné straně a Islandem a Norskem, jakož i Švýcarskem na straně druhé,

VZHLEDEM k tomu, že se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahuje na Dánské království hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství ani akty přijaté na jejím základě a že rozhodnutí rozvíjející schengenské acquis podle uvedené hlavy, které Dánsko provedlo ve svém vnitrostátním právu, zakládají mezi Dánskem a ostatními členskými státy pouze mezinárodněprávní závazky,

VZHLEDEM k tomu, že se Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska podílejí na některých ustanoveních schengenského acquis v souladu s rozhodnutími přijatými podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství (3),

VZHLEDEM k tomu, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM k tomu, že řádné fungování schengenského acquis vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

S OHLEDEM na protokol o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (4);

S OHLEDEM na provázanost mezi schengenským acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac;

VZHLEDEM k tomu, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

V souladu s článkem 16 Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „dohoda o přidružení“) přistupuje Lichtenštejnské knížectví (dále jen „Lichtenštejnsko“) k dohodě o přidružení za podmínek stanovených tímto protokolem.

Toto přistoupení zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souladu s dále stanovenými pravidly a postupy.

Článek 2

1.   Lichtenštejnsko provádí a uplatňuje ustanovení schengenského acquis uvedená v přílohách A a B dohody o přidružení, tak jak se vztahují na členské státy Evropské unie, a to za podmínek stanovených v těchto přílohách.

2.   Lichtenštejnsko dále provádí a uplatňuje ustanovení aktů Evropské unie a Evropského společenství uvedená v příloze tohoto protokolu, která nahradila nebo rozvinula ustanovení schengenského acquis.

3.   Akty a opatření přijaté Evropskou unií a Evropským společenstvím, kterými se mění nebo rozvíjejí ustanovení schengenského acquis, pro které byly použity postupy stanovené v dohodě o přidružení ve spojení s tímto protokolem, přijme, provádí a uplatňuje také Lichtenštejnsko, aniž je dotčen článek 5.

Článek 3

Práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4, článcích 4 až 6, článcích 8 až 10, čl. 11 odst. 2, 3 a 4 a článku 13 dohody o přidružení se použijí na Lichtenštejnsko.

Článek 4

Úřad předsedy smíšeného výboru zřízeného článkem 3 dohody o přidružení zastává na úrovni odborníků zástupce Evropské unie. Na úrovni vyšších úředníků a ministrů jej vždy na období šesti měsíců střídavě zastává zástupce Evropské unie a zástupce vlády Lichtenštejnska nebo Švýcarska.

Článek 5

1.   Přijímání nových aktů nebo opatření souvisejících s otázkami uvedenými v článku 2 je vyhrazeno příslušným orgánům Evropské unie. S výhradou odstavce 2 tohoto článku vstupují tyto akty nebo tato opatření v platnost současně pro Evropskou unii, Evropské společenství a jejich dotčené členské státy a pro Lichtenštejnsko, není-li výslovně stanoveno jinak. V této souvislosti se náležitě přihlíží ke lhůtě, kterou Lichtenštejnsko uvede ve smíšeném výboru jako nezbytnou pro splnění svých ústavních požadavků.

2.

a)

Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) neprodleně oznámí Lichtenštejnsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1, pro něž byly použity postupy stanovené v tomto protokolu. Lichtenštejnsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Radě a Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

b)

Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Lichtenštejnsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Lichtenštejnsko Radu a Komisi ve svém oznámení. Lichtenštejnsko neprodleně písemně uvědomí Radu a Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení nejpozději do třiceti dnů od uplynutí lhůty k provedení referenda. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnácti měsíců od oznámení Rady. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Lichtenštejnsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Lichtenštejnsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

Nemůže-li Lichtenštejnsko prozatímně uplatňovat obsah dotyčného aktu nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování schengenské spolupráce, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropská unie a Evropské společenství mohou vůči Lichtenštejnsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování schengenské spolupráce.

3.   Přijetí obsahu aktů a opatření uvedených v odstavci 2 Lichtenštejnskem zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy v míře, v níž jsou těmito akty a opatřeními vázány, na straně druhé.

4.   V případě, že

a)

Lichtenštejnsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 2, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě, nebo

b)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odst. 2 písm. a) nebo v odst. 5 písm. a) nebo

c)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty osmnácti měsíců stanovené v odst. 2 písm. b) nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného písmene ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost,

považuje se tento protokol za ukončený, ledaže smíšený výbor po pečlivém přezkoumání možností zachování protokolu rozhodne ve lhůtě devadesáti dní jinak. Ukončení tohoto protokolu nabývá účinku tři měsíce po uplynutí lhůty devadesáti dní.

5.

a)

Jestliže v důsledku nového aktu nebo nového opatření nebudou členské státy moci podmínit vyřízení žádosti o vzájemné právní pomoci v trestních věcech nebo uznání zmocnění k soudnímu vyšetřování nebo k zabavení důkazních prostředků pocházejících z jiného členského státu splněním podmínek stanovených v článku 51 Úmluvy k provedení Schengenské dohody (5), může Lichtenštejnsko oznámit Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní uvedené v odst. 2 písm. a), že nepřijme ani neprovede obsah těchto ustanovení do svého vnitrostátního právního řádu, pokud se tato ustanovení vztahují na žádosti nebo zmocnění k soudnímu vyšetřování a k zabavení, jež se týkají vyšetřování nebo trestního stíhání porušení předpisů v oblasti přímého zdanění, za které, pokud by byly spáchány ve Lichtenštejnsku, by podle Lichtenštejnského práva nebylo možné uložit trest odnětí svobody. V tom případě se tento protokol, odchylně od odstavce 4, nepovažuje za ukončený.

b)

Na žádost některého ze svých členů se smíšený výbor sejde nejpozději za dva měsíce po této žádosti a s ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni projedná situaci vyplývající z oznámení provedeného podle písmene a).

Jakmile smíšený výbor dosáhne jednomyslně dohody, podle které Lichtenštejnsko přijme a plně provede významná ustanovení nového aktu nebo nového opatření, použijí se odst. 2 písm. b) a odstavce 3 a 4. Uvědomení podle odst. 2 písm. b) první věty bude provedeno do třiceti dní od dosažení dohody ve smíšeném výboru.

Článek 6

Při plnění svých povinností týkajících se Schengenského informačního systém a vízového informačního systému může Lichtenštejnsko pro přístup k těmto systémům využívat technickou infrastrukturu Švýcarska.

Článek 7

Pokud jde o správní náklady spojené s prováděním tohoto protokolu, poskytuje Lichtenštejnsko do souhrnného rozpočtu Evropské unie ročně příspěvek ve výši 0,071 % částky 8 100 000 EUR, s výhradou každoroční úpravy pro zohlednění inflace v Evropské unii.

Článek 8

1.   Tímto protokolem není dotčena Dohoda o Evropském hospodářském prostoru nebo kterákoliv jiná dohoda uzavřená mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnskem.

2.   Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a jedním nebo několika členskými státy na straně druhé, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol.

3.   Tímto protokolem nejsou nijak dotčeny případné budoucí dohody mezi Lichtenštejnskem a Evropským společenstvím nebo mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé, anebo dohody uzavřené na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii.

4.   Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol

Článek 9

1.   Tento protokol vstupuje v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému generální tajemník Rady jako depozitář prohlásí, že veškeré formální podmínky týkající se vyjádření souhlasu stran tohoto protokolu nebo jejich jménem s tím, aby byly vázány tímto protokolem, byly splněny.

2.   Články 1 a 4 a čl. 5 odst. 2 písm. a) první věta tohoto protokolu a práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4 a v článcích 4 až 6 dohody o přidružení se ode dne podpisu tohoto protokolu prozatímně vztahují na Lichtenštejnsko.

3.   Pokud jde o akty nebo opatření přijaté po podpisu tohoto protokolu, ale před jeho vstupem v platnost, počíná běh třicetidenní lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) poslední větě dnem vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 10

1.   Ustanovení uvedená v článku 2 uplatňuje Lichtenštejnsko ode dne, který určí Rada jednomyslným rozhodnutím svých členů zastupujících vlády členských států, které uplatňují veškerá ustanovení uvedená v článku 2, po konzultaci ve smíšeném výboru a poté, co se ujistí, že Lichtenštejnsko splnilo předběžné podmínky pro provádění odpovídajících ustanovení.

Členové Rady, kteří zastupují vládu Irska a vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k těm ustanovením schengenského acquis a aktům, které jsou na něm založeny nebo které se k němu vztahují, na kterých se tyto členské státy podílejí.

Členové Rady, kteří zastupují vlády členských států, na které se v souladu s jejich smlouvou o přistoupení vztahuje pouze část ustanovení uvedených v článku 2, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k ustanovením schengenského acquis, která se na ně již vztahují.

2.   Provádění ustanovení uvedených v odstavci 1 zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a, podle případu, Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé, v míře, v jaké jsou pro ně tato ustanovení závazná.

3.   Tento protokol se použije jen tehdy, jsou-li rovněž prováděny dohody uvedené v článku 13 dohody o přidružení, jež má Lichtenštejnsko uzavřít.

4.   Kromě toho se tento protokol použije jen tehdy, je-li rovněž prováděn Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a postupech k určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

Článek 11

1.   Tento protokol může být vypovězen Lichtenštejnskem nebo Švýcarskem nebo Radou na základě jednomyslného rozhodnutí jejích členů. Výpověď se oznámí depozitáři a nabývá účinku šest měsíců od oznámení.

2.   V případě výpovědi tohoto protokolu nebo dohody o přidružení ze strany Švýcarska nebo v případě ukončení dohody o přidružení, pokud jde o Švýcarsko, zůstává dohoda o přidružení a tento protokol v platnosti pro vztahy mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé. V takovém případě Rada po konzultaci s Lichtenštejnskem rozhodne o nezbytných opatřeních. Tato opatření však budou pro Lichtenštejnsko závazná, pouze pokud je přijme.

3.   Tento protokol se považuje za ukončený, jestliže Lichtenštejnsko ukončí některou z dohod uvedených v článku 13 dohody o přidružení, jež byly Lichtenštejnskem uzavřeny, nebo jestliže ukončí protokol uvedený v čl. 10 odst. 4.

Článek 12

Tento protokol je sepsán ve trojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20 a Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Viz strana 39 v tomto číslo Úředního věstníku.

(5)  Úmluva k provedení schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19).

PŘÍLOHA

Příloha k protokolu o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2, jež má Lichtenštejnsko uplatňovat ode dne stanoveného Radou podle článku 10.

nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1),

nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1). Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (K(2005) 409 v konečném znění), a rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2006, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (K(2006) 2909 v konečném znění),

rozhodnutí Rady č. 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 44),

rozhodnutí Rady 2005/719/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 54),

rozhodnutí Rady 2005/727/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 25),

rozhodnutí Rady 2006/228/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 45),

rozhodnutí Rady 2006/229/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 46),

rozhodnutí Rady 2006/631/SVV ze dne 24. července 2006, kterým se stanoví datum použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 256, 20.9.2006, s. 18),

rozhodnutí Rady 2005/267/ES ze dne 16. března 2005 o zřízení o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48),

rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2005/267/ES o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (K(2005) 5159 v konečném znění),

nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 141, 13.3.2003, s. 3),

rozhodnutí Rady 2005/451/SVV ze dne 13. června 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 158, 21.6.2005, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systému (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s 18),

doporučení Evropského parlamentu a Rady 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 23),

rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2005 (2005/687/ES) o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví (Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8),

rozhodnutí Rady 2005/728/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 ze dne 14. prosince 2005 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně (Úř. věst. L 334, 20.12.2005, s. 1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1),

rozhodnutí Rady 2006/440/ES ze dne 1. června 2006, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 77),

rozhodnutí Rady (2006/628/SVV) ze dne 24. června 2006, kterým se stanoví den použitelnosti čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 256, 20.9.2006, s. 15),

rozhodnutí Komise (2006/648/ES) ze dne 22. září 2006 kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41),

oprava rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 85),

rozhodnutí Komise (2006/757/ES) ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 1),

rozhodnutí Komise (2006/758/ES) ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 41),

rozhodnutí Rady (2006/684/ES) ze dne 5. října 2006, kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce o vízové povinnosti držitelů indonéských diplomatických a služebních pasů (Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 29),

rozhodnutí Komise (2006/752/ES) ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví umístění Vízového informačního systému během vývojové fáze (Úř. věst. L 305, 4.11.2006, s. 13),

doporučení Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se zavádí společná „Praktická příručka pro příslušníky pohraniční stráže (schengenská příručka)“ pro použití příslušnými orgány členských států při výkonu hraniční kontroly osob (K(2006) 5186 v konečném znění),

rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89 a oprava v Úř. věst. L 75, 15.3.2007, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 1 a oprava v Úř. věst. L 29, 3.2.2007, s. 3),

nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 23 a oprava v Úř. věst. L 29, 3.2.2007, s. 10),

nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 1 a oprava v Úř. věst. L 27, 2.2.2007, s. 3),

rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 78 a oprava v Úř. věst. L 27, 2.2.2007, s. 43),

rozhodnutí Komise (2007/170/ES) ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (1. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 20),

rozhodnutí Komise (2007/171/ES) ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 29),

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22),

rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63),

rozhodnutí Rady 2007/472/ES ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS) (Úř. věst. L 179, 7.7.2007, s. 50),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30),

rozhodnutí Rady 2007/519/ES ze dne 16. července 2007, kterým se mění část 2 schengenské konzultační sítě (technické specifikace) (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 26),

rozhodnutí Komise (2007/599/ES) ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013 (Úř. věst. L 233, 5.9.2007, s. 3),

rozhodnutí Rady 2007/866/ES ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 92).


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉ UNIE

a

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

kteří se sešli v Bruselu dne dvacátého osmého února roku 2008 k podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, přijali protokol.

Zplnomocnění zástupci smluvních stran berou na vědomí dále uvedená prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

společné prohlášení smluvních stran o Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie,

společné prohlášení smluvních stran k čl. 23 odst. 7 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie (1),

prohlášení Evropského společenství a Lichtenštejnska o vnějších vztazích,

prohlášení Lichtenštejnska o vzájemné pomoci v trestních věcech,

prohlášení Lichtenštejnska k čl. 5 odst. 2 písm. b),

prohlášení Lichtenštejnska o uplatnění Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních a Evropské úmluvy o vydávání,

prohlášení Evropského společenství k fondu pro vnější hranice na období let 2007–2013,

prohlášení Evropské komise o předávání návrhů,

společné prohlášení o společných zasedáních.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1.

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O EVROPSKÉ AGENTUŘE PRO ŘÍZENÍ OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE NA VNĚJŠÍCH HRANICÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany berou na vědomí, že po vzoru ujednání s Norskem a Islandem budou uzavřena další ujednání o účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN K ČL. 23 ODST. 7 ÚMLUVY ZE DNE 29. KVĚTNA 2000 O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany se dohodly, že Lichtenštejnsko může s výhradou čl. 23 odst. 1 písm. c) Úmluvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie podle konkrétního případu požadovat, aby v případě, že příslušný členský stát získal svolení dané osoby, mohly být osobní údaje používány k účelům podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a b) uvedené úmluvy pouze s předchozím souhlasem Lichtenštejnska v řízeních, pro která by mohlo odmítnout nebo omezit předávání nebo využívání osobních údajů podle ustanovení této úmluvy nebo aktů uvedených v článku 1 této úmluvy.

Pokud Lichtenštejnsko ve zvláštním případě odmítne udělit svůj souhlas se žádostí členského státu podle výše uvedených ustanovení, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit.

DALŠÍ PROHLÁŠENÍ:

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A LICHTENŠTEJNSKA O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH

Evropské společenství a Lichtenštejnsko se dohodly, že se Evropské společenství zavazuje k podněcování třetích zemí nebo mezinárodních organizací, se kterými uzavřelo dohody v oblasti spojené se schengenskou spoluprací, včetně vízové politiky, uzavřít obdobné dohody s Lichtenštejnským knížectvím, aniž je dotčena jeho pravomoc k uzavírání takových dohod.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

Lichtenštejnsko prohlašuje, že porušení daňových předpisů vyšetřovaná lichtenštejnskými orgány nemůže být podnětem pro odvolání k soudu, který je mimo jiné příslušný též pro trestní věci.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA K ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. B)

(lhůta k přijetí dalšího vývoje schengenského acquis)

Maximální lhůta osmnácti měsíců stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) zahrnuje jak schválení, tak i provedení aktu nebo opatření. Zahrnuje tyto fáze:

přípravnou fázi,

parlamentní jednání,

třicetidenní lhůtu pro referendum,

případné referendum (uspořádání a hlasování),

souhlas vládnoucího knížete.

Lichtenštejnská vláda neprodleně oznámí Radě a Komisi dokončení každé z těchto fází.

Lichtenštejnská vláda se zavazuje využít veškeré dostupné prostředky k co nejrychlejšímu dokončení výše uvedených fází.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA O UPLATNĚNÍ EVROPSKÉ ÚMLUVY O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH A EVROPSKÉ ÚMLUVY O VYDÁVÁNÍ

Lichtenštejnsko se zavazuje, že neuplatní své výhrady a prohlášení daná při ratifikaci Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959, pokud jsou neslučitelné s tímto protokolem.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ K FONDU PRO VNĚJŠÍ HRANICE NA OBDOBÍ LET 2007–2013

Evropské společenství v současné době zřizuje fond pro vnější hranice na období let 2007–2013, pro nějž budou uzavřena další ujednání s třetími zeměmi přidruženými k schengenskému acquis.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PŘEDÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Komise při předávání návrhů vztahujících se k této dohodě Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu předá jejich opisy Lichtenštejnsku.

Účast ve výborech, které jsou Evropské komisi nápomocny při výkonu jejích výkonných pravomocí:

Dne 1. června 2006 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím s cílem uzavřít dohodu o účasti těchto států na práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, pokud jde o provádění, uplatňování a rozvoj schengenského acquis.

Do uzavření takové dohody se na Lichtenštejnsko bude vztahovat dohoda ve formě výměny dopisů mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou konfederací o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, přičemž pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1), je účast Lichtenštejnska stanovena článkem 100 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH ZASEDÁNÍCH

Delegace zastupující vlády členských států Evropské unie,

delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

delegace zastupující vládu Lichtenštejnského knížectví

berou na vědomí, že Lichtenštejnsko přistupuje do smíšeného výboru zřízeného dohodou o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis prostřednictvím protokolu k této dohodě,

rozhodly se společně pořádat schůze smíšených výborů všech úrovní zřízených dohodou o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na jedné straně a dohodou o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, doplněné protokolem o přidružení Lichtenštejnska, na straně druhé,

shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím, když má toto předsednictví být vykonáváno přidruženými státy podle Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, doplněné protokolem o přidružení Lichtenštejnska, nebo podle Dohody mezi Radou Evropské unie, Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

Berou na vědomí přání přidružených států postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu ode dne vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokolu o přidružení Lichtenštejnska.


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice naposledy pozměněná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/37


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o uzavření Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

(2011/351/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 písm. e) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Ev ropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po zmocnění uděleném Komisi dne 27. února 2006 byla dokončena jednání se Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o protokolu o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (dále jen „protokol“).

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 28. února 2008 byl protokol s výhradou jeho pozdějšího uzavření podepsán jménem Evropského společenství dne 28. února 2008.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství.

(4)

Protokol by měl být schválen.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se tyto členské státy účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku a související dokumenty se schvalují jménem Evropské unie.

Znění protokolu, včetně jeho závěrečného aktu a souvisejících prohlášení, se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Unie listinu o schválení podle čl. 8 odst. 1 protokolu zavazující Unii a učinit toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v protokolu a dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


PROTOKOL

mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

S OHLEDEM NA Dohodu ze dne 26. října 2004 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (1) (dále jen „dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem“);

VZHLEDEM K TOMU, že článek 15 uvedené dohody stanoví možnost přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem prostřednictvím protokolu;

S OHLEDEM na zeměpisnou polohu Lichtenštejnského knížectví;

S OHLEDEM na přání Lichtenštejnského knížectví být přidruženo k právním předpisům Společenství, jež zahrnují nařízení Dublin a nařízení Eurodac (dále jen „acquis Dublin/Eurodac“);

VZHLEDEM K TOMU, že dne 19. ledna 2001 uzavřelo Evropské společenství s Islandskou republikou a Norským královstvím dohodu o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku (2) založenou na Dublinské úmluvě;

VZHLEDEM K TOMU, že je žádoucí přidružit Lichtenštejnské knížectví k uplatňování, provádění a rozvoji acquis Dublin/Eurodac stejně jako Island, Norsko a Švýcarsko;

VZHLEDEM K TOMU, že by mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím měl být uzavřen protokol, který by poskytl Lichtenštejnsku práva a ukládal povinnosti podobné těm, jež byly dohodnuty mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandem a Norskem, jakož i Švýcarskem na straně druhé;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahuje na Dánské království hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství ani akty přijaté na jejím základě, ale že by Švýcarské konfederaci a Lichtenštejnskému knížectví na jedné straně a Dánsku na druhé straně mělo být umožněno, aby ve svých vzájemných vztazích používaly věcná ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 uvedené dohody Švýcarskem;

VZHLEDEM k tomu, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji acquis Dublin/Eurodac, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM k tomu, že řádné fungování acquis Dublin/Eurodac vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji acquis Dublin/Eurodac, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

VZHLEDEM K TOMU, že Lichtenštejnské knížectví musí směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3) uplatňovat tak, jako ji uplatňují členské státy Evropské unie při zpracování údajů pro účely tohoto protokolu;

S OHLEDEM na Protokol o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (4);

S OHLEDEM NA provázanost mezi acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac a schengenským acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   V souladu s článkem 15 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Společenství nebo ve Švýcarsku (dále jen „dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem“) přistupuje Lichtenštejnské knížectví (dále jen „Lichtenštejnsko“) k uvedené dohodě za podmínek stanovených tímto protokolem.

2.   Tento protokol zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souladu s dále stanovenými pravidly a postupy.

Článek 2

1.   Lichtenštejnsko provádí

nařízení Dublin (5),

nařízení Eurodac (6),

prováděcí nařízení k nařízení Eurodac (7),

prováděcí nařízení k nařízení Dublin (8)

a používá je ve svých vztazích s členskými státy Evropské unie a se Švýcarskem.

2.   Aniž je dotčen článek 5, Lichtenštejnsko rovněž přijímá, provádí a uplatňuje akty a opatření přijaté Evropským společenstvím, jimiž se mění nebo rozvíjejí předpisy uvedené v odstavci 1, a rozhodnutí přijatá postupy stanovenými v těchto předpisech.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 se má za to, že odkazy na „členské státy“ v předpisech uvedených v odstavci 1 zahrnují i Lichtenštejnsko.

Článek 3

Práva a povinnosti uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1 až 4, článcích 5 až 7, čl. 8 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 2 a článcích 9 až 11 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem se obdobně použijí na Lichtenštejnsko.

Článek 4

Zástupce vlády Lichtenštejnska se stává členem smíšeného výboru zřízeného článkem 3 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

Úřad předsedy smíšeného výboru zastává střídavě během období šesti měsíců zástupce Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) a zástupce vlády Lichtenštejnska nebo Švýcarska.

Článek 5

1.   S výhradou odstavce 2, pokud Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) přijímá akty nebo opatření měnící nebo doplňující předpisy uvedené v článku 1 a pokud jsou akty nebo opatření přijímány postupy stanovených těmito předpisy, uplatňují tyto akty nebo opatření členské státy a Lichtenštejnsko souběžně, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.   Komise neprodleně oznámí Lichtenštejnsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1. Lichtenštejnsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Komisi ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

3.   Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Lichtenštejnsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Lichtenštejnsko Komisi ve svém oznámení. Lichtenštejnsko neprodleně písemně uvědomí Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení do třiceti dnů od uplynutí lhůty k provedení referenda. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnácti měsíců od oznámení Komise. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Lichtenštejnsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Lichtenštejnsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

4.   Nemůže-li Lichtenštejnsko prozatímně uplatňovat dotyčný akt nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování spolupráce v oblasti Dublin/Eurodac, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropské společenství může vůči Lichtenštejnsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování spolupráce v oblasti Dublin/ Eurodac.

5.   Přijetí aktů a opatření uvedených v odstavci 1 Lichtenštejnskem zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem, Švýcarskem a členskými státy Evropské unie.

6.   Tento protokol se pozastaví v případě, že

a)

Lichtenštejnsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 1, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě; nebo

b)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odstavci 2; nebo

c)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení do třiceti dnů po uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty osmnácti měsíců stanovené v odstavci 3 nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného odstavce ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost.

7.   Smíšený výbor přezkoumá otázku, která způsobila pozastavení, a pokusí se do devadesáti dnů vyřešit příčinu, která zabránila přijetí nebo ratifikaci. Po prostudování všech dalších možností k zachování řádného fungování tohoto protokolu, včetně možnosti oznámit rovnocennost právních předpisů smluvních stran, může jednomyslně rozhodnout o obnovení tohoto protokolu. Pokud je protokol pozastavený i po devadesáti dnech, má se za to, že byl ukončen.

Článek 6

Pokud jde o správní a provozní náklady související se zřízením a provozem ústřední jednotky Eurodac, poskytuje Lichtenštejnsko do souhrnného rozpočtu Evropské unie příspěvek ve výši 0,071 % počáteční referenční částky 11 675 000 EUR a od rozpočtového roku 2004 roční příspěvek ve výši 0,071 % odpovídajících rozpočtových položek pro daný rozpočtový rok.

Článek 7

Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol.

Článek 8

1.   Tento protokol podléhá schválení nebo ratifikaci smluvními stranami. Listiny o ratifikaci nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady, který vykonává funkci depozitáře.

2.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po oznámení, jímž depozitář informuje smluvní strany o uložení poslední listiny o ratifikaci nebo schválení.

3.   Články 1, 4 a čl. 5 odst. 2 první věta tohoto protokolu a práva a povinnosti uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1 až 4 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem se ode dne podpisu tohoto protokolu prozatímně vztahují na Lichtenštejnsko.

Článek 9

Pokud jde o akty nebo opatření přijaté po podpisu tohoto protokolu, ale před jeho vstupem v platnost, počíná běh třicetidenní lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 poslední větě dnem vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 10

1.   Tento protokol se použije jen tehdy, jsou-li rovněž prováděny dohody uvedené v článku 11 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, jež má Lichtenštejnsko uzavřít.

2.   Kromě toho se tento protokol použije jen tehdy, je-li rovněž prováděn Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 11

1.   Protokol může být vypovězen kteroukoli smluvní stranou. Výpověď se oznámí depozitáři a nabývá účinku šest měsíců od oznámení.

2.   V případě výpovědi tohoto protokolu nebo dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem ze strany Švýcarska nebo v případě ukončení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, pokud jde o Švýcarsko, zůstává dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem a tento protokol v platnosti pro vztahy mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé.

3.   Tento protokol se považuje za ukončený, jestliže Lichtenštejnsko ukončí některou z dohod uvedených v článku 11 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, jež byly Lichtenštejnskem uzavřeny, nebo jestliže ukončí protokol uvedený v čl. 10 odst. 2.

Článek 12

Tento protokol je sepsán ve trojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 93, 3.4.2001, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 1).


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

kteří se sešli v Bruselu dne dvacátého osmého února roku 2008 k podpisu Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, přijali protokol.

Zplnomocnění zástupci smluvních stran berou na vědomí dále uvedená prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

společné prohlášení smluvních stran o úzkém dialogu,

prohlášení Lichtenštejnska k čl. 5 odst. 3,

společné prohlášení o společných zasedáních smíšených výborů.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O ÚZKÉM DIALOGU

Smluvní strany zdůrazňují význam úzkého a konstruktivního dialogu mezi všemi stranami, které se podílejí na provádění předpisů uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu.

V souladu s čl. 3 odst. 1 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem vyzve Komise na zasedáních smíšeného výboru, které mají za cíl výměnu názorů se Švýcarskem, odborníky z členských států k vyslechnutí odborníků z Lichtenštejnska ve všech záležitostech, jimiž se zabývá dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

Smluvní stany berou na vědomí, že členské státy jsou ochotny přijmout toto pozvání a účastnit se těchto zasedání, na nichž se bude s Lichtenštejnskem jednat o všech záležitostech, jimiž se zabývá dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA K ČL. 5 ODST. 3

(lhůta k přijetí dalšího vývoje Dublin/Eurodac)

Maximální lhůta osmnácti měsíců stanovená v čl. 5 odst. 3 zahrnuje jak schválení, tak i provedení aktu nebo opatření. Zahrnuje tyto fáze:

přípravnou fázi,

parlamentní jednání,

třicetidenní lhůtu pro referendum,

případné referendum (uspořádání a hlasování),

souhlas vládnoucího knížete.

Vláda Lichtenštejnského knížectví neprodleně oznámí Radě a Komisi dokončení každé z těchto fází.

Lichtenštejnská vláda se zavazuje využít veškeré dostupné prostředky k co nejrychlejšímu dokončení výše uvedených fází.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH ZASEDÁNÍCH SMÍŠENÝCH VÝBORŮ

Delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

delegace zastupující vládu Lichtenštejnského knížectví,

berou na vědomí, že Lichtenštejnsko přistupuje do smíšeného výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku prostřednictvím protokolu k této dohodě.

Rozhodly se společně pořádat schůze smíšených výborů zřízených Dohodou mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku na jedné straně a Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo Švýcarsku, doplněnou protokolem o přistoupení Lichtenštejnska, na straně druhé.

Shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím, když má toto předsednictví být vykonáváno přidruženými státy podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo Švýcarsku, doplněné protokolem o přistoupení Lichtenštejnska, nebo Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku.

Berou na vědomí přání přidružených států postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu ode dne vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, doplněné protokolem o přistoupení Lichtenštejnska, v platnost.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/50


Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Postupy nezbytné pro vstup v platnost výše uvedeného protokolu (1), podepsaného v Bruselu dne 28. února 2008, byly dokončeny dne 7. března 2011. Z toho vyplývá, že tento protokol vstoupil v platnost v souladu se svým čl. 9 prvním odstavcem dne 7. dubna 2011.


(1)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/50


Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

Postupy nezbytné pro vstup v platnost výše uvedeného protokolu (1), podepsaného v Bruselu dne 28. února 2008, byly dokončeny dne 7. března 2011. Tento protokol tedy vstoupil v platnost v souladu se svým čl. 8 odst. 2 dne 1. dubna 2011.


(1)  Viz strana 39 v tomto čísle Úředního věstníku.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/51


Oznámení o vstupu v platnost mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

Výše uvedený protokol (1), podepsaný v Bruselu dne 28. února 2008, vstoupil v platnost mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací dne 1. prosince 2008 poté, co byly dne 24. října 2008 dokončeny příslušné postupy.

Vzhledem k tomu, že postupy nezbytné pro vstup v platnost tohoto protokolu mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím byly dokončeny dne 7. března 2011, vstoupí výše uvedený protokol v platnost, pokud jde o Lichtenštejnské knížectví, v souladu s čl. 5 odst. 3 protokolu dne 1. května 2011.


(1)  Úř. věst. L 161, 24.6.2009, s. 8.


NAŘÍZENÍ

18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 583/2011

ze dne 9. června 2011,

kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (1), a zejména na článek 45 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 uvádějí názvy používané ve vnitrostátních právních předpisech členských států pro řízení a správce podstaty, na něž se uvedené nařízení vztahuje. Příloha A vyjmenovává úpadková řízení podle čl. 2 písm. a) uvedeného nařízení. Příloha B vyjmenovává likvidační řízení podle čl. 2 písm. c) uvedeného nařízení a příloha C vyjmenovává správce podstaty podle čl. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

Dne 15. září 2010 oznámilo Rakousko Komisi v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1346/2000 změny v seznamech uvedených v přílohách A, B a C uvedeného nařízení.

(3)

Dne 23. listopadu 2010 oznámilo Lotyšsko Komisi v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1346/2000 změny v seznamech uvedených v přílohách A a B uvedeného nařízení.

(4)

V důsledku změn příloh A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000, které mají být provedeny v návaznosti na výše zmíněná oznámení Rakouska a Lotyšska, by měly být přílohy A, B a C uvedeného nařízení kodifikovány s cílem poskytnout nezbytnou právní jistotu všem stranám účastnícím se úpadkových řízení, na něž se uvedené nařízení vztahuje.

(5)

Pro Spojené království a Irsko je nařízení (ES) č. 1346/2000 závazné, a na základě článku 45 uvedeného nařízení se proto účastní přijímání a používání tohoto nařízení.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a toto nařízení není pro ně závazné ani použitelné.

(7)

Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 by tedy měly být odpovídajícím způsobem pozměněny a kodifikovány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1346/2000 se mění takto:

1)

Příloha A se mění takto:

a)

výrazy týkající se Lotyšska se nahrazují tímto:

„LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

b)

výrazy týkající se Rakouska se nahrazují tímto:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren“.

2)

Příloha B se mění takto:

a)

výrazy týkající se Lotyšska se nahrazují tímto:

„LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

b)

výraz týkající se Rakouska se nahrazuje tímto:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)“.

3)

V příloze C se výrazy týkající se Rakouska nahrazují tímto:

„ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht“.

Článek 2

Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000, ve znění článku 1 tohoto nařízení, se kodifikují a nahrazují zněním uvedeným v přílohách I, II a III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Lucemburku dne 9. června 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA A

Úpadková řízení uvedená v čl. 2 písm. a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta‘ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration“.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA B

Likvidační řízení uvedená v čl. 2 písm. c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration“.


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA C

Správci podstaty uvedení v čl. 2 písm. b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor“.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 584/2011

ze dne 17. června 2011,

kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Grana Padano (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Grana Padano“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Jelikož dané změny nejsou menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, Komise zveřejnila žádost o změnu podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Komisi byla prostřednictvím švýcarských orgánů podána námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, kterou vznesla společnost Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, se sídlem na Grubenstr 39, 8045 Curych ve Švýcarsku. Dopisem ze dne 6. dubna 2010 vyzvala Komise zúčastněné strany, aby zahájily odpovídající konzultace.

(4)

Jelikož ve lhůtě šesti měsíců bylo dosaženo dohody ohledně změn specifikace menšího rozsahu, Komise musí přijmout rozhodnutí.

(5)

S ohledem na tyto skutečnosti musí být tyto změny schváleny a pozměněný jednotný dokument musí být zveřejněn,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny specifikace uvedené v příloze II týkající se názvu uvedeného v příloze I tohoto nařízení se schvalují.

Článek 2

Použije se pozměněný jednotný dokument uvedený v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 199, 25.8.2009, s. 24.


PŘÍLOHA I

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3   Sýry

ITÁLIE

Grana Padano (CHOP)


PŘÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„GRANA PADANO“

č. ES: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Název

„GRANA PADANO“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu (podle přílohy III)

Třída 1.3 –

Sýry

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Tvrdý sýr s dohřívanou sýřeninou, který se vyznačuje pomalým zráním, produkuje se po celý rok a užívá se jako stolní sýr nebo sýr ke strouhání. Produkuje se ze syrového částečně odtučněného mléka pocházejícího ze dvou denních dojení od krav, jejichž základní krmivo tvoří zelené pícniny nebo konzervované krmivo. Přípustné je rovněž zpracování mléka z jednoho dojení nebo ze směsi dvou dojení. Sýr má válcovitý tvar, boční stranu vypouklou mírně ven nebo téměř rovnou a ploché, slabě vroubkované podstavy.

Průměr bochníku se pohybuje od 35 do 45 cm a boční strana je vysoká 18 až 25 cm v závislosti na technických podmínkách produkce.

Hmotnost: 24 až 40 kg; kůra: tvrdá a hladká o tloušťce 4 až 8 mm.

Těsto sýra je tvrdé s drobně zrnitou strukturou paprskovitě se drolící na odštěpky, s téměř neznatelnými otvory. Obsah tuku v sušině činí minimálně 32 %. Barva kůry je tmavá nebo přirozeně zlatožlutá, barva těsta je bílá nebo nažloutlá. Těsto má pronikavou vůni a jemnou chuť.

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Syrové kravské mléko, přírodní kysací kultury, telecí syřidlo.

Mléko pochází od krav chovaných v zeměpisné oblasti vymezené v bodě 4.

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

Základ krmiva dojnic tvoří zelené pícniny nebo konzervované krmivo a podává se kravám v období dojivosti nebo v období zastavení produkce mléka a rovněž kravám starším 7 měsíců.

Základ krmiva dojnic tvoří krmivo získané z plodin vypěstovaných v rámci hospodářství nebo v oblasti produkce sýra „GRANA PADANO“ CHOP.

Nejméně 50 % suché složky denní dávky musí tvořit pícniny, přičemž poměr pícnin a krmiva – vztaženo k suché složce – nesmí být nižší než 1.

Nejméně 75 % suché složky pícnin, které tvoří denní dávku, musí pocházet z krmiv vypěstovaných na území produkce mléka.

Výčet povolených krmiv je uveden v pozitivním seznamu, který zahrnuje následující položky:

pícniny: čerstvé pícniny, seno, sláma a siláž (není přípustná u produkce sýra „Trentingrana“);

suroviny pro krmivo seskupené do kategorií, které je možno přidat k pícninám: obiloviny a produkty z nich, semena olejnin a produkty z nich, hlízy a kořeny a produkty z nich, dehydratovaná krmiva, produkty cukrovarnického průmyslu, semena luštěnin, tuky, minerály, doplňkové látky.

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti

Produkce a zrání se musejí uskutečnit v rámci území produkce podle bodu 4.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Strouhání a balení se musejí uskutečnit v rámci území produkce podle bodu 4 vzhledem k tomu, že strouhaný sýr je velmi citlivý produkt a pro zachování jeho organoleptických vlastností je nezbytné, aby byl okamžitě zabalen v podmínkách, které zabrání jeho doschnutí. Okamžité zabalení do obalu s vyznačeným označením původu bude navíc spolehlivější zárukou pravosti strouhaného produktu, který je ze své podstaty hůře identifikovatelný než celý bochník, na němž je označení vidět (jak bylo potvrzeno rozsudkem Soudního dvora ze dne 20. května 2003).

Využití odřezků vzniklých při krájení a balení sýra „GRANA PADANO“ CHOP na kusy o různé a/nebo pevně stanovené hmotnosti, na bloky, kostky nebo kuličky apod. je při produkci strouhaného sýra „GRANA PADANO“ povoleno pouze při dodržení následujících podmínek: podíl kůry smí činit nejvýše 18 %; je nutno zaručit trvalou sledovatelnost celých bochníků sýra „GRANA PADANO“ CHOP, z nichž dané odřezky pocházejí; odřezky určené k pozdějšímu použití a/nebo k převozu z jednoho zařízení do druhého musí být roztříděny podle čísel a podle měsíce produkce; jejich přeprava je přípustná pouze v rámci jednoho provozovatele nebo téže skupiny provozovatelů pod podmínkou, že se nacházejí v oblasti původu. Prodej odřezků určených k produkci strouhaného sýra „GRANA PADANO“ je tudíž zakázán.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

Úřední značku osvědčující, že produkt vyhovuje kritériím pro používání chráněného označení původu „GRANA PADANO“, kterou musí být označeny jak celé bochníky, tak všechna balení porcovaného a strouhaného sýra „GRANA PADANO“ CHOP, tvoří kosočtvercový obrázek, na němž jsou velkými tiskacími písmeny napsána slova „GRANA“ a „PADANO“. Horní a spodní vrchol tohoto kosočtverce jsou zaoblené; v horním rohu je vepsáno začáteční písmeno „G“, ve spodním pak „P“.

Značkovací pásky, s jejichž pomocí se za studena tiskne značka původu na bochníky při tvarování, se skládají ze série kosočtverců tvořených přerušovanou čarou, v nichž jsou střídavě vepsána slova „GRANA“ a „PADANO“ a údaje nezbytné k identifikaci sýrárny, označení měsíce a roku produkce.

Užití zvláštních značkovacích pásek určených pro sýr „Trentingrana“ je povoleno pouze u sýra „GRANA PADANO“ CHOP vyprodukovaného v autonomní provincii Trento za podmínky, že pochází výlučně z mléka od krav krmených pícninami; v průběhu celého roku není přípustné krmit siláží v jakékoli podobě. Značkovací pásky se skládají z jedné řady kosočtverců tvořených přerušovanou čarou, přes něž je napsáno slovo „TRENTINO“; uprostřed jsou umístěny stylizované obrázky hor, mezi nimiž jsou zleva doprava a zprava doleva vepsána slova „TRENTINO“.

Označení původu pomocí značkovacích pásek je doplněno připevněním kaseinového štítku s nápisem „GRANA PADANO“, rokem produkce a alfanumerickým kódem jednoznačně identifikujícím jednotlivé bochníky.

Sýr „GRANA PADANO“, který zrál nejméně 20 měsíců po formování v rámci oblasti produkce, může být označen jako „RISERVA“ (rezerva). Zařazení do kategorie „GRANA PADANO RISERVA“ indikuje druhá značka vypálená na boční stranu bochníku na základě žádosti hospodářských subjektů za stejných podmínek, jaké byly stanoveny pro umístění značky CHOP. Tuto značku tvoří kruh, v jehož středu je vepsáno slovo „RISERVA“. V horním půlkruhu je vepsáno slovo „OLTRE“ (starší) a číslice „20“, ve spodním půlkruhu je vepsáno slovo „MESI“ (měsíců).

V případě baleného produktu se rozlišují následující kategorie: „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ (Grana Padano starší 16 měsíců) a „GRANA PADANO RISERVA“ (Grana Padano rezerva).

Na obalech sýrů spadajících do kategorie „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ se kromě loga „GRANA PADANO“ nachází rovněž nápis „OLTRE 16 MESI“, který je umístěn na jednom řádku mezi dvěma rovnoběžnými čarami.

Na obalech sýrů spadajících do kategorie „GRANA PADANO RISERVA“ je vedle loga „GRANA PADANO“ umístěna reprodukce vypálené značky „RISERVA“.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce a strouhání sýra „GRANA PADANO“ CHOP odpovídá území následujících provincií: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova – na levém břehu řeky Pád, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna – na pravém břehu řeky Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna a Rimini. Oblast produkce zahrnuje rovněž obce Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice a Trodena, nacházející se v provincii Bolzano.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti

Oblast produkce sýra „GRANA PADANO“ CHOP se z velké části překrývá s oblastí Pádské nížiny, tj. zeměpisné oblasti řečiště Pádu, které se vyznačuje suchými částmi, aluviálními půdami fluvioglaciálního původu a nízkým sklonem; půdy jsou bohaté na vodu a patří mezi nejúrodnější na světě a nejpříhodnější pro produkci pícnin.

Uvedené pedologické vlastnosti dané oblasti společně s jejím specifickým mikroklimatem vytvářejí příznivé podmínky pro produkci kukuřice, která představuje nejvýznamnější základ krmiva dojnic, jejichž mléko je určeno k produkci sýra „GRANA PADANO“ CHOP. Kukuřice může tvořit až 50 % zkrmované suché složky.

Rozvoj chovu skotu v Pádské nížině byl umožněn bonifikací a zavlažováním této oblasti, které se provádí již od 11. století. Díky produkci značného množství mléka, která převyšovala každodenní potřeby obyvatelstva venkova, bylo možné a dokonce nutné toto mléko zpracovávat na sýr, který se snadněji uchovává. Snadná dostupnost lokálních pícnin, zejména kukuřice, a vody je doposud základním předpokladem zachování chovu skotu a dostupnosti mléka.

5.2   Specifičnost produktu

Specifičnost sýra „GRANA PADANO“ CHOP spočívá v následujících vlastnostech:

rozměry a hmotnost bochníku,

charakteristické morfologické vlastnosti těsta vyplývající z technologie produkce, mezi něž patří zrnitá struktura a drolení na typické odštěpky,

barva těsta bílá nebo nažloutlá, jemná chuť a pronikavá vůně, která je především důsledkem vysokého podílu voskové kukuřice v krmivu krav,

obsah vody a tuku v podstatě obdobný obsahu bílkovin,

významné přirozené štěpení bílkovin na peptony, peptidy a volné aminokyseliny,

dlouhá doba zrání, která někdy přesáhne i 20 měsíců.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Příčinná souvislost mezi sýrem „GRANA PADANO“ CHOP a oblastí jeho původu vyplývá z následujících skutečností:

značný zavlažovací potenciál Pádské nížiny a z něho vyplývající dostupnost pícnin, především voskové kukuřice, díky které získává sýr své typické vlastnosti, jako je bílá nebo nažloutlá barva, chuť a vůně uvedené v bodě 5.2,

přímým důsledkem užívání kukuřičné siláže – nebo voskové kukuřice – je snížení obsahu chromatických složek, jako jsou například karoteny, antokyany a chlorofyl, v krmivu dojnic v porovnání s krmivy na bázi různých druhů sena nebo zelených krmných rostlin. Toto je přímým důsledkem silážování kukuřice,

užívání syrového mléka, které vnáší do procesu výroby sýra bakterie mléčného kvašení typické pro dané území,

užívání přírodních kysacích kultur, které vytvářejí nepřetržité mikrobiologické pouto s územím produkce. Mléko v podobě syrovátky, a tedy přírodního mléčného fermentu, totiž představuje na jedné straně spojovací článek produkce sýra s územím produkce a na druhé straně zaručuje průběžný a stálý přísun bakterií mléčného kvašení typických pro danou oblast původu, kterým sýr „GRANA PADANO“ CHOP vděčí za své hlavní charakteristické vlastnosti.

Příčinná souvislost mezi vlastnostmi produktu a oblastí jeho původu existuje také v osobě sýraře, který odjakživa hraje při produkci sýra „GRANA PADANO“ CHOP ústřední a zásadní roli.

Zpracování mléka na sýr „Grana Padano“ CHOP je do dnešních časů záležitostí sýrařů a nikoli techniků nebo vědců.

Odkaz na zveřejnění specifikace

Tento správní orgán zahájil vnitrostátní řízení o námitce k návrhu na změnu chráněného označení původu „Grana Padano“.

Úplné znění specifikace produkce je k dispozici

na této internetové stránce:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

nebo

lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva (www.politicheagricole.it) a kliknout na odkaz „Qualità e sicurezza“ (Jakost a zabezpečení – v pravé horní části obrazovky) a poté na odkaz „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU (v souladu s nařízením (ES) č. 510/2006)).


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/71


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 585/2011

ze dne 17. června 2011,

kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 191 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unijní trh se zeleninou a ovocem prochází bezprecedentní krizí v důsledku smrtelné nákazy způsobené enterohemoragickou Escherichií coli (E.coli), která vypukla v Německu a je spojována s konzumací určitých druhů čerstvého ovoce a zeleniny. Krize začala 26. května 2011, kdy se v tisku objevily domněnky, že zdrojem nákazy jsou okurky.

(2)

Několik členských států a třetích zemí přijalo preventivní opatření a náhlá ztráta důvěry spotřebitelů kvůli vnímaným rizikům pro lidské zdraví způsobuje velmi významné narušení unijního trhu s ovocem a zeleninou, zejména co se týče salátových okurek, rajčat, paprik, cuket a určitých produktů skupiny salátů a endivií vyprodukovaných v Unii.

(3)

Vzhledem k současné a očekávané situaci na trhu a s ohledem na skutečnost, že nařízení (ES) č. 1234/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), které má být od 22. června 2011 nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 s ohledem na odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny (3), konkrétně nestanoví nástroje pro jednotlivá odvětví, které by odpovídajícím způsobem řešily praktické problémy odvětví ovoce a zeleniny, je nutné naléhavě na omezenou dobu přijmout mimořádná opatření.

(4)

Krize týkající se ovoce a zeleniny postihla především salátové okurky, rajčata, papriky, cukety a určité produkty skupiny salátů a endivií, proto je vhodné omezit rozsah mimořádných opatření na tyto produkty.

(5)

Vzhledem ke specifické povaze odvětví ovoce a zeleniny jsou pro podporu uznaných organizací producentů ovoce a zeleniny nejvhodnější opatření pro řešení krizí a podporu trhu uvedená v čl. 103c odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(6)

Unie by měla udělit dodatečnou podporu za stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých salátových okurek, rajčat, paprik, cuket a určitých produktů skupiny salátů a endivií určených ke spotřebě v čerstvém stavu. S ohledem na významné narušení trhu s ovocem a zeleninou a poměrně omezené členství v organizacích producentů v některých členských státech je rovněž nezbytné udělit podporu Unie za tato opatření producentům ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy uznané organizace producentů a kteří podepsali s uznanou organizací producentů dohodu o stažení salátových okurek, rajčat, paprik, cuket a určitých produktů skupiny salátů a endivií z trhu.

(7)

Za účelem jednotnosti a s cílem předejít nadměrným náhradám by měly být na úrovni Unie stanoveny maximální úrovně dodatečné podpory Unie za stahování z trhu, sklízení nezralých produktů a nesklízení. Aby byla zohledněna specifická povaha nesklízení a sklízení nezralých produktů, měly by členské státy přejít od přístupu založeného na kg u stahování z trhu k přístupu založenému na hektarech na základě výnosů.

(8)

Organizace producentů jsou hlavními subjekty v odvětví ovoce a zeleniny, a jsou tedy nejvhodnější k zajištění výplaty podpory Unie producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Vyplacení podpory Unie producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, by měly zajistit prostřednictvím uzavření dohody. Jelikož stupeň organizace nabídky na trhu s ovocem a zeleninou není ve všech členských státech stejný, je vhodné povolit příslušným orgánům členských států, aby v odůvodněných případech vyplatily podporu Unie přímo producentům.

(9)

Aby byla dodržena rozpočtová disciplína, je nutné stanovit strop výdajů, které mají být hrazeny z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), a zřídit systém oznamování a sledování, v jehož rámci budou členské státy informovat Komisi o stahování z trhu, sklízení nezralých produktů a nesklízení.

(10)

Za účelem omezení dopadu škod způsobených odvětví ovoce a zeleniny by se toto nařízení mělo vztahovat na období začínající dnem 26. května 2011. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

(11)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Organizacím producentů uvedeným v čl. 122 písm. a) bodu iii) nařízení (ES) č. 1234/2007 a producentům, kteří nejsou členy takových organizací, se na období ode dne 26. května 2011 do dne 30. června 2011 uděluje mimořádná podpora na níže uvedené produkty odvětví ovoce a zeleniny určené ke spotřebě v čerstvém stavu:

a)

rajčata kódu KN 0702 00 00,

b)

salát kódů KN 0705 11 00 a 0705 19 00 a endivii kadeřavou letní a endivii zimní kódu KN 0705 29 00,

c)

okurky salátové kódu KN 0707 00 05,

d)

sladké papriky kódu KN 0709 60 10,

e)

cukety kódu KN 0709 90 70.

2.   Opatření přijatá tímto nařízením se považují za intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (4).

Článek 2

Maximální výše podpory

Celkové výdaje Unie pro účely tohoto nařízení nepřekročí 210 000 000 EUR. Jsou hrazeny z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a použity výhradně pro účely financování opatření stanovených tímto nařízením.

Článek 3

Použitelné předpisy

Pokud toto nařízení výslovně nestanoví jinak, použijí se na organizace producentů a jejich členy a obdobně na producenty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 1234/2007, nařízení (ES) č. 1580/2007 a prováděcí nařízení (ES) č. 543/2011.

Článek 4

Organizace producentů

1.   Jsou-li produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 stahovány z trhu v období uvedeném v témže článku, nevztahuje se na ně 5% strop podle čl. 80 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

2.   Nesklízení ve smyslu čl. 85 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 84 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 může v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení během období uvedeného tamtéž nastat i tehdy, když z dotyčné produkční oblasti byla během normálního produkčního cyklu již sklizena produkce k obchodním účelům. V takových případech jsou vyrovnávací platby podle čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 úměrně sníženy podle již sklizené produkce, jejíž objem se zjišťuje z účetnictví a/nebo daňové evidence příslušných organizací producentů.

3.   V případě stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením nepřesáhne příspěvek Unie k maximálním částkám stanoveným členskými státy v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo článkem 79 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 částky stanovené v části A přílohy I tohoto nařízení. V případě bezplatného rozdělení se tyto částky zdvojnásobí.

4.   Na výdaje na opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku během období uvedeného v čl. 1 odst. 1 se nevztahuje strop ve výši jedné třetiny výdajů uvedený v čl. 103c odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 ani 25 % maximální strop pro zvýšení provozního fondu uvedený v čl. 67 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1580/2007 a v čl. 66 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

5.   Na stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 v období uvedeném tamtéž se uděluje dodatečná podpora Unie. Podpora za sklízení nezralých produktů se týká pouze produktů, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.

Dodatečná podpora Unie se nezahrnuje do operačních programů organizací producentů a nezohledňuje se při výpočtu stropů 4,1 % a 4,6 % uvedených v čl. 103d odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Částky dodatečné podpory Unie za stažení z trhu jsou stanoveny v části B přílohy I tohoto nařízení.

Pokud jde o nesklízení a sklízení nezralých produktů, stanoví členské státy částky dodatečné podpory Unie na hektar ve výši, která činí maximálně 90 % částek stanovených pro stažení z trhu uvedených v části B přílohy I tohoto nařízení.

Dodatečná podpora Unie se uděluje i v případě, že organizace producentů uvedené operace nemají zahrnuty do svých operačních programů.

6.   Výdaje uskutečněné podle tohoto článku jsou součástí provozního fondu organizací producentů. Na dodatečnou podporu Unie uvedenou v odstavci 5 tohoto článku se nevztahuje čl. 103b odst. 2 a čl. 103d odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 5

Producenti, kteří nejsou členy organizace producentů

1.   Producentům ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy uznané organizace producentů (dále jen „producenti-nečlenové“), se uděluje podpora Unie na stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 v období uvedeném tamtéž. Při pozastavení uznání organizace producentů podle čl. 116 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo čl. 114 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se její členové pro účely tohoto nařízení považují za producenty-nečleny.

Podpora za sklízení nezralých produktů se týká pouze produktů, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.

2.   Pro účely stahování z trhu podepíší producenti-nečlenové dohodu s uznanou organizací producentů.

Podpora Unie bude těmto producentům vyplacena organizací producentů, s níž tuto dohodu podepíší. Ustanovení čl. 4 odst. 5 druhého a pátého pododstavce a čl. 4 odst. 6 se použijí obdobně.

3.   Částky podpory, která má být udělena podle odstavce 1 v případě podle odstavce 2, se určí jako částky stanovené v části B přílohy I minus částky odpovídající skutečným nákladům organizace producentů na stažení příslušných produktů z trhu, které si organizace producentů ponechá. Tyto náklady jsou doloženy fakturami. Pro účely tohoto nařízení akceptují organizace producentů všechny přiměřené žádosti producentů, kteří nejsou členy organizace producentů.

4.   V řádně odůvodněných případech, jako je omezený stupeň organizovanosti producentů v daném členském státě, a podle zásady nediskriminace mohou členské státy povolit, aby producent-nečlen místo uzavření dohody uvedené v odstavci 2 podal oznámení příslušnému orgánu členského státu. Na toto oznámení se obdobně použije článek 79 nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo článek 78 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

V těchto případech vyplácí příslušný orgán členského státu podporu Unie přímo dotyčnému producentovi v souladu s vnitrostátními předpisy. Částky podpory jsou částky stanovené v části B přílohy I.

5.   Pro účely nesklízení a sklízení nezralých produktů podají producenti-nečlenové odpovídající oznámení příslušnému orgánu členského státu v souladu s prováděcími předpisy přijatými členským státem podle čl. 86 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1580/2007 nebo čl. 85 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

Částky podpory Unie za nesklízení a sklízení nezralých produktů jsou částky stanovené podle čl. 4 odst. 5 čtvrtého pododstavce.

Článek 6

Kontroly stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů

1.   Stahování z trhu podle článků 4 a 5 podléhá kontrolám prvního stupně v souladu s článkem 110 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článkem 108 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Tyto kontroly jsou však omezeny na 10 % množství produktů stažených z trhu.

U stahování z trhu v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 se kontroly prvního stupně týkají 100 % množství stažených produktů.

2.   Nesklízení a sklízení nezralých produktů podle článků 4 a 5 podléhá kontrolám a podmínkám stanoveným v článku 112 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 110 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 s výjimkou požadavku, aby nebyla provedena žádná částečná sklizeň. Kontroly jsou omezeny na 10 % produkčních oblastí uvedených v čl. 4 odst. 2.

U nesklízení a sklízení nezralých produktů v případech uvedených v čl. 5 odst. 5 se kontroly týkají 100 % produkčních oblastí.

Článek 7

Oznamování

1.   Členské státy podávají Komisi každou středu (před 12:00 hodin bruselského času) po vstupu tohoto nařízení v platnost informace o oznámeních obdržených v předchozím týdnu od organizací producentů a producentů-nečlenů. Tyto informace se týkají opatření, která mají být uskutečněna pro účely tohoto nařízení, pokud jde o množství, plochu a maximální výdaje Unie na každý z produktů uvedených v čl. 1 odst. 1.

Členské státy k tomu použijí tabulky uvedené v příloze II.

Členské státy dne 22. června 2011 oznámí Komisi za použití tabulek uvedených v příloze II informace uvedené v prvním pododstavci týkající se stažení z trhu nesklízení a sklízení nezralých produktů, k nimž došlo mezi 26. květnem 2011 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Do 18. července 2011 oznámí členské státy Komisi informace o celkovém množství staženém z trhu a celkové ploše, jíž se týkalo nesklízení a sklízení nezralých produktů, a žádostech o celkovou podporu Unie za odpovídající stažení z trhu a nesklízení.

Členské státy k tomu použijí tabulky uvedené v příloze III.

Podpora Unie nebude udělena za stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů, které nebylo oznámeno Komisi v souladu s tímto odstavcem.

3.   Pokud žádosti o podporu Unie oznámené podle odstavce 2 převyšují maximální výši podpory uvedenou v článku 2, stanoví Komise, bez zapojení výboru podle čl. 195 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, přídělový koeficient pro rozdělení celkové dostupné částky podpory Unie na základě obdržených žádostí. Pokud žádosti o podporu nepřekročí maximální výši podpory, činí přídělový koeficient 100 %.

Členské státy použijí přídělový koeficient na všechny žádosti uvedené v článku 8.

Článek 8

Žádost o podporu Unie a její výplata

1.   Organizace producentů žádají o výplatu podpory Unie uvedené v čl. 4 odst. 5 a čl. 5 odst. 2 do 11. července 2011.

2.   Odchylně od lhůt stanovených podle článku 73 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 žádají organizace producentů o výplatu celkové podpory Unie uvedené v čl. 4 odst. 1 až 4 tohoto nařízení v souladu s postupem uvedeným v článku 73 nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 do 11. července 2011.

Strop ve výši 80 % původně schválené výše podpory na operační program stanovený v čl. 73 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1580/2007 a článku 72 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nepoužije.

3.   Producenti-nečlenové žádají v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 a 5 o výplatu podpory Unie samostatně příslušné orgány členských států do 11. července 2011. Členské státy určí příslušné orgány do 30. června 2011.

4.   K žádostem o podporu Unie podle odstavců 1, 2 a 3 se přikládají podpůrné dokumenty dokládající výši požadované podpory Unie a písemné prohlášení, že žadatel v souvislosti s činnostmi, na jejichž základě může žádat o podporu Unie podle tohoto nařízení, neobdržel jiné finanční prostředky z unijního nebo vnitrostátního zdroje ani náhradu na základě pojistné smlouvy.

5.   Příslušné orgány členských států provedou úhradu plateb až po stanovení přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 3. Zajistí, aby všechny platby uskutečňované pro účely tohoto nařízení byly uhrazeny do 15. října 2011.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Maximální částky příspěvku unie na podporu za stažení z trhu podle čl. 4 odst. 3

Produkt podle čl. 1 odst. 1

Maximální podpora (EUR/100 kg)

Salát a endivie kadeřavá letní a endivie zimní

15,5

Okurky salátové

9,6

Papriky

17,8

Cukety

11,8


ČÁST B

Maximální částky dodatečné podpory unie za stažení z trhu podle čl. 4 odst. 5

Produkt podle čl. 1 odst. 1

Maximální podpora (EUR/100 kg)

Rajčata

33,2

Salát a endivie kadeřavá letní a endivie zimní

38,9

Okurky salátové

24,0

Papriky

44,4

Cukety

29,6


PŘÍLOHA II

Tabulky pro oznamování podle čl. 7 odst. 1

OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU

Země:

 

Datum  (1):

 

Produkt (2)

Organzace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

(EUR)

Množství ke stažení z trhu

(t)

Dodatečná podpora EU

(EUR)

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU na provozní fond

(EUR)

(čl. 80 odst. 1 nařízení č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 1 nařízení č. 543/2011) (3)

Podpora EU celkem

(EUR)

Množství ke stažení z trhu

(t)

Dodatečná podpora EU

(EUR)

(čl. 5 odst. 3 a 4 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

První den při zahájení podávání oznámení je třeba vyplnit tuto tabulku:

Maximální částky podpory stanovené členským státem podle čl. 80 odst. 1 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) č. 543/2011:

 

Příspěvek Unie

(EUR/100 kg)

Příspěvek org. producentů

(EUR/100 kg)

Okurky

 

 

Salát a endivie

 

 

Papriky

 

 

Cukety

 

 

OZNÁMENÍ O SKLÍZENÍ NEZRALÝCH PRODUKTŮ/O NESKLÍZENÍ

Země:

 

Datum  (4):

 

Produkt (5)

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

(EUR)

Plocha

(ha) (6)

Podpora EU na provozní fond

(EUR)

(čl. 86 odst. 4 nař. č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 nař. č. 543/2011) (7)

Dodatečná podpora EU

(EUR)

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU celkem

(EUR)

Plocha

(ha) (6)

Podpora EU

(EUR)

(čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

První den při zahájení podávání oznámení je třeba vyplnit tuto tabulku:

Maximální částky podpory stanovené členským státem podle čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 nařízení (EU) č. 543/2011:

 

Venku

Ve skleníku

Příspěvek Unie

(EUR/100 kg)

Příspěvek org. producentů

(EUR/100 kg)

Příspěvek Unie

(EUR/100 kg)

Příspěvek org. producentů

(EUR/100 kg)

Rajčata

 

 

 

 

Okurky

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 


(1)  Každý týden je potřeba vyplnit novou tabulku (členské státy, které již zahájily podávání oznámení, vyplňují tabulku i za týdny, kdy nebyly provedeny žádné činnosti a položky jsou nulové).

(2)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(3)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie, např. pro rajčata 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Každý týden je potřeba vyplnit novou tabulku (členské státy, které již zahájily podávání oznámení, vyplňují tabulku i za týdny, kdy nebyly provedeny žádné činnosti a položky jsou nulové).

(5)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(6)  Pokud již byla sklizena produkce k obchodním účelům, uvede se odhad ekvivalentní plochy s produkcí.

(7)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie.


PŘÍLOHA III

Tabulky pro oznamování podle čl. 7 odst. 2

OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU

Země:

 

Datum:

26. května-30. června 2011

Produkt (1)

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

EUR

Celkové stažené množství

(t)

Dodatečná podpora EU

EUR

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU na provozní fond

EUR

(čl. 80 odst. 1 nař. č. 1580/2007 a čl. 79 odst. 1 nař. č. 543/2011) (2)

Podpora EU celkem

EUR

Celkové stažené množství

(t)

Dodatečná podpora EU

EUR

(čl. 5 odst. 3 a 4 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O SKLÍZENÍ NEZRALÝCH PRODUKTŮ / O NESKLÍZENÍ

Země:

 

Datum:

26. května-30. června 2011

Produkt (3)

Organizace producentů

Producenti-nečlenové

Podpora EU celkem

EUR

Plocha

(ha) (4)

Podpora EU na provozní fond

EUR

(čl. 86 odst. 4 nař. č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 nař. č. 543/2011) (5)

Dodatečná podpora EU

EUR

(čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení)

Podpora EU celkem

EUR

Plocha

(ha) (4)

Podpora EU

EUR

(čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení)

Okurky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Salát a endivie

 

 

 

 

 

 

 

Papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(2)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie, např. pro rajčata 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkt podle definice v čl. 1 odst. 1.

(4)  Pokud již byla sklizena produkce k obchodním účelům, uvede se odhad ekvivalentní plochy s produkcí.

(5)  Pro výpočet se bere v úvahu pouze příspěvek Unie.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/80


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 586/2011

ze dne 17. června 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/82


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 587/2011

ze dne 17. června 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) č. 570/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 158, 16.6.2011, s. 31.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 18. června 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/84


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. června 2011

o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Lichtenštejnském knížectví

(2011/352/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „protokol“) (1), který byl podepsán dne 28. února 2008 (2) a vstoupil v platnost dne 7. dubna 2011, a zejména na čl. 10 odst. 1 tohoto protokolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 1 protokolu jsou ustanovení schengenského acquis Lichtenštejnským knížectvím uplatňována pouze na základě rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem a poté, co bylo ověřeno, že Lichtenštejnské knížectví splnilo nezbytné podmínky pro uplatňování tohoto acquis.

(2)

Rada ověřila, zda Lichtenštejnské knížectví zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany údajů, a to prostřednictvím těchto kroků: Lichtenštejnskému knížectví byl zaslán podrobný dotazník a odpovědi na něj byly zaznamenány a dále byly v Lichtenštejnském knížectví vykonány kontrolní a hodnotící návštěvy podle platných postupů schengenského hodnocení v oblasti ochrany údajů, jak je stanoví rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (dále jen „rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998“).

(3)

Rada dne 9. června 2011 dospěla k závěru, že Lichtenštejnské knížectví podmínky v oblasti ochrany údajů splnilo. Je proto možné stanovit datum, od kterého se v Lichtenštejnském knížectví může uplatňovat schengenské acquis týkající se Schengenského informačního systému (SIS).

(4)

Vstup tohoto rozhodnutí v platnost by měl umožnit, aby byly do Lichtenštejnského knížectví přeneseny skutečné údaje SIS. Konkrétní použití těchto údajů by mělo Radě umožnit ověřit prostřednictvím platných postupů schengenského hodnocení, stanovených v rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, správné uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se SIS v Lichtenštejnském knížectví. Jakmile budou tato hodnocení provedena, Rada by měla rozhodnout o zrušení kontrol na vnitřních hranicích s Lichtenštejnským knížectvím.

(5)

Dohoda mezi Lichtenštejnským knížectvím, Islandskou republikou a Norským královstvím o provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a o kritériích a mechanismech pro určení státu posuzujícího žádost o azyl podanou v Lichtenštejnsku, na Islandu nebo v Norsku stanoví, že pokud jde o provádění, uplatňování a rozvoj schengenského acquis, použije se od stejného dne jako protokol.

(6)

Je třeba přijmout samostatné rozhodnutí Rady, které stanoví datum zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Až do data stanoveného v uvedeném rozhodnutí je třeba zavést určitá omezení pro použití SIS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Ode dne 19. července 2011 se ustanovení schengenského acquis týkající se SIS uvedená v příloze I použijí pro Lichtenštejnské knížectví v rámci jeho vztahů s Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím.

2.   Ustanovení schengenského acquis týkající se SIS uvedená v příloze II se použijí ode dne stanoveného v uvedených ustanoveních pro Lichtenštejnské knížectví v rámci jeho vztahů s Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím.

3.   Ode dne 9. června 2011 mohou být do Lichtenštejnského knížectví přenášeny skutečné údaje SIS.

Ode dne 19. července 2011 může Lichtenštejnské knížectví vkládat údaje do SIS a používat údaje SIS s výhradou odstavce 4.

4.   Až do dne zrušení kontrol na vnitřních hranicích s Lichtenštejnským knížectvím Lichtenštejnské knížectví:

a)

není povinno odepřít vstup na své území státním příslušníkům třetích zemí, o kterých členský stát vede v SIS záznam pro účely odepření vstupu, nebo je vyhostit;

b)

se zdrží vkládání údajů uvedených v článku 96 Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (4) (Schengenská úmluva).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 9. června 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(2)  Rozhodnutí Rady 2008/261/ES (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3) a 2008/262/ES(Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 138.

(4)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.


PŘÍLOHA I

Seznam ustanovení schengenského acquis týkajících se SIS, jež mají být použita na Lichtenštejnské knížectví

1.

Ustanovení Schengenské úmluvy:

Článek 64 a články 92 až 119 Schengenské úmluvy;

2.

Rozhodnutí a prohlášení výkonného výboru zřízeného Schengenskou úmluvou týkající se SIS:

a)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 15. prosince 1997, kterým se mění finanční nařízení o C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

b)

prohlášení výkonného výboru ze dne 18. dubna 1996, kterým se vymezuje pojem „cizinec“ (SCH/Com-ex (96) prohl. 5) (2);

prohlášení výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o struktuře SIS (SCH/Com-ex (99) prohl. 2 rev) (3);

3.

Další nástroje týkající se SIS:

a)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (4) v rozsahu, v jakém se použije na zpracování údajů v rámci SIS;

b)

rozhodnutí Rady 2000/265/ES ze dne 27. března 2000, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí (Sisnet) (5);

c)

příručka SIRENE (6);

d)

nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu (7), a veškerá následná rozhodnutí o datech použitelnosti těchto funkcí;

e)

rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (8), a veškerá následná rozhodnutí o datech použitelnosti těchto funkcí;

f)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systému (9);

g)

článek 5 odst. 4 písm. a) a ustanovení hlavy II a příloh – týkající se Schengenského informačního systému (SIS) – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (10);

h)

nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (11);

i)

rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (12).


(1)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 444.

(2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 458.

(3)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 459.

(4)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 85, 6.4.2000, s. 12.

(6)  Části příručky SIRENE byly zveřejněny v Úř. věst. C 38, 17.2.2003, s. 1. Příručka byla pozměněna rozhodnutími Komise 2006/757/ES (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 1) a 2006/758/ES (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 41).

(7)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29.

(8)  Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 44.

(9)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 18.

(10)  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 43.


PŘÍLOHA II

Seznam ustanovení schengenského acquis týkajících se SIS, jež mají být použita na Lichtenštejnské knížectví od data stanoveného v uvedených ustanoveních

1.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (1);

2.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (2);

3.

Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (3).


(1)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/88


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. června 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Německu v roce 2007

(oznámeno pod číslem K(2011) 4161)

(Pouze německé znění je závazné)

(2011/353/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 a 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci influenzy ptáků by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Čl. 4 odst. 3 první a druhá odrážka uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2008/441/ES ze dne 4. června 2008 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Německu v roce 2007 (3) poskytlo Německu finanční příspěvek Unie na výdaje vynaložené na eradikaci influenzy ptáků. V souladu s uvedeným rozhodnutím byla vyplacena první tranše ve výši 320 000,00 EUR.

(5)

Ve dnech 13. května 2008 a 25. července 2008 Německo předložilo oficiální žádost o náhradu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Dne 9. února 2009 byl zahájen audit ex ante. Konečné závěry Komise byly Německu sděleny v dopise ze dne 20. září 2010 a potvrzeny v dopise ze dne 21. února 2011.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Německé orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků v Německu v roce 2007.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací influenzy ptáků v Německu v roce 2007 se stanoví na 1 141 550,98 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Zbývající částka finančního příspěvku se stanoví na 821 550,98 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 156, 14.6.2008, s. 14.


18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/90


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. června 2011

o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

(oznámeno pod číslem K(2011) 4177)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2011/354/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2008 podala společnost Bayer Crop-Science AG v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují bavlnu GHB614, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“).

(2)

Žádost se rovněž vztahuje na uvedení jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují bavlnu GHB614 nebo z ní sestávají, na trh pro stejná použití jako jiná bavlna, s výjimkou pěstování. V souladu s čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003 proto žádost obsahuje údaje a informace požadované přílohami III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (2) a informace a závěry o hodnocení rizika provedeném v souladu se zásadami stanovenými v příloze II směrnice 2001/18/ES. Rovněž zahrnuje plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

(3)

Dne 10. března 2009 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko. EFSA usoudil, že bavlna GHB614 je s ohledem na možné účinky na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí stejně bezpečná jako její protějšek, který nebyl geneticky modifikován. Dospěl proto k závěru, že je nepravděpodobné, že by uvedení produktů, které obsahují bavlnu GHB614, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a které jsou popsány v žádosti (dále jen „produkty“), na trh mělo v souvislosti se zamýšleným použitím nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo na životní prostředí (3). Ve svém stanovisku zvážil EFSA všechny konkrétní otázky a připomínky, které členské státy vznesly v rámci konzultace s příslušnými vnitrostátními orgány podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

(4)

EFSA konkrétně dospěl k závěru, že bavlna GHB614 je kompozičně i agronomicky rovnocenná svému protějšku, který nebyl geneticky modifikován, a jiným běžným odrůdám bavlny s výjimkou zavedené charakteristiky a že molekulární vlastnosti nevykázaly žádné nezamýšlené vlivy genetické modifikace, a v důsledku toho není zapotřebí dalších krmných studií bezpečnosti na zvířatech (např. 90denní studie toxicity na laboratorních krysách).

(5)

EFSA ve svém stanovisku rovněž dospěl k závěru, že žadatelem předložený plán monitorování životního prostředí sestávající z plánu celkového dohledu je v souladu se zamýšleným použitím daných produktů. Avšak vzhledem k fyzikálním vlastnostem semen bavlny a způsobům dopravy EFSA doporučil, aby se v rámci celkového dohledu zavedla zvláštní opatření k aktivnímu monitorování výskytu volně rostoucích rostlin bavlny v oblastech, kde může dojít k náhodnému uvolnění semen a jejich usazování.

(6)

V zájmu lepšího popisu požadavků na monitorování a zohlednění doporučení ze strany EFSA byl upraven plán monitorování předložený žadatelem. Byla zavedena zvláštní opatření s cílem omezit ztráty a uvolňování a vymýtit náhodný výskyt bavlníků.

(7)

S ohledem na předcházející úvahy by mělo být povolení pro tyto produkty uděleno.

(8)

Každému geneticky modifikovanému organismu (dále jen „GMO“) má být přiřazen jednoznačný identifikační kód stanovený v nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (4).

(9)

Na základě stanoviska EFSA se zdá, že pro potraviny, složky potravin a krmiva, které obsahují bavlnu GHB614, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než ty, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003. V zájmu zajištění toho, že se produkty budou používat v rámci povolení stanoveného tímto rozhodnutím, by však označení krmiv, která obsahují GMO nebo z GMO sestávají, a jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují GMO nebo z GMO sestávají, pro něž se žádá o povolení, mělo také jasně uvádět, že dané produkty nesmějí být použity k pěstování.

(10)

Ustanovení čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (5) stanoví požadavky na označování produktů sestávajících z GMO nebo obsahujících GMO. Požadavky na sledovatelnost pro produkty sestávající z GMO nebo obsahující GMO jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 až 5 a pro potraviny a krmiva vyrobené z GMO jsou stanoveny v článku 5 uvedeného nařízení.

(11)

Držitel povolení by měl každoročně předkládat zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování účinků na životní prostředí. Tyto výsledky by měly být předloženy v souladu s rozhodnutím Komise 2009/770/ES ze dne 13. října 2009, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (6). Stanovisko EFSA neopravňuje k uložení zvláštních podmínek nebo omezení pro uvedení produktů na trh a/nebo zvláštních podmínek nebo omezení pro jejich používání a nakládání s nimi, včetně požadavků na monitorování použití uvedených potravin a krmiv po uvedení na trh, ani žádných zvláštních podmínek týkajících se ochrany určitých ekosystémů/životního prostředí a/nebo zeměpisných oblastí, podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003.

(12)

Všechny příslušné informace o povolení produktů by měly být zaneseny do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v nařízení (ES) č. 1829/2003.

(13)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (7).

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím byla konzultována se žadatelem.

(15)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou, a Komise proto Radě předložila návrh týkající se těchto opatření. Vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání dne 17. března 2011 nebyla schopna rozhodnout kvalifikovanou většinou pro tento návrh ani proti němu a oznámila, že její řízení o tomto dokumentu jsou skončena, měla by tato opatření přijmout Komise,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikovaný organismus a jednoznačný identifikační kód

Geneticky modifikované bavlně (Gossypium hirsutum) GHB614, uvedené v písmenu b) přílohy tohoto rozhodnutí, se přiřazuje jednoznačný identifikační kód BCS-GHØØ2-5 v souladu s nařízením (ES) č. 65/2004.

Článek 2

Povolení

V souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 povolují tyto produkty:

a)

potraviny a složky potravin, které obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

b)

krmiva, která obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

c)

jiné produkty než potraviny a krmiva, které obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5 nebo z ní sestávají, pro stejná použití, jaká má jiná bavlna, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„bavlna“.

2.   Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c) musí být uvedena slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování účinků na životní prostředí stanovený v písmeni h) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování v souladu s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článek 5

Registr Společenství

Informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 6

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Bayer CropScience AG.

Článek 7

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu deseti let ode dne jeho oznámení.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Německo.

V Bruselu dne 17. června 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 275, 21.10.2009, s. 9.

(7)  Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a držitel povolení:

Název

:

Bayer CropScience AG

Adresa

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D 40789 Monheim am Rhein, Německo

b)   Určení a specifikace produktů:

(1)

potraviny a složky potravin, které obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

(2)

krmiva, která obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

(3)

jiné produkty než potraviny a krmiva, které obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5 nebo z ní sestávají, pro stejná použití, jaká má jiná bavlna, s výjimkou pěstování.

Geneticky modifikovaná bavlna BCS-GHØØ2-5 (Gossypium hirsutum) popsaná v žádosti exprimuje protein 2mEPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidu na bázi glyfosátu.

c)   Označování:

(1)

Pro účely zvláštních požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„bavlna“.

(2)

na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují bavlnu BCS-GHØØ2-5 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c) tohoto rozhodnutí musí být uvedena slova „není určeno k pěstování“.

d)   Metoda detekce:

případově specifická metoda založená na polymerázové řetězové reakci v reálném čase pro kvantifikaci bavlny BCS-GHØØ2-5;

validace na základě osiva referenční laboratoří Společenství zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a zveřejněná na adrese http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

referenční materiál: AOCS 1108-A a 0306-A dostupné u American Oil Chemists Society na adrese http://www.aocs.org/tech/crm/.

e)   Jednoznačný identifikační kód:

BCS-GHØØ2-5

f)   Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

Informační systém pro biologickou bezpečnost, záznam č.: viz [doplní se po oznámení].

g)   Podmínky nebo omezení pro uvedení produktů na trh, jejich použití nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h)   Plán monitorování

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES

[Odkaz: plán zveřejněný na internetu]

i)   Požadavky na monitorování po uvedení na trh, pokud jde o použití uvedených potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Poznámka: Časem se může ukázat, že odkazy na příslušné dokumenty je třeba upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.