ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.159.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 159

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
17. června 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/343/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. března 2011 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vědecko-technické spolupráci

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 572/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

2

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 573/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice ( 1 )

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 o Katalogu pro krmné suroviny ( 1 )

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 576/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

66

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se po sto čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

69

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 578/2011 ze dne 16. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

86

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/344/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku

88

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/345/SZBP ze dne 16. června 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

93

 

 

2011/346/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2010 o státní podpoře C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) provedené Portugalskem ve formě státní záruky ve prospěch banky BPP (oznámeno pod číslem K(2010) 4932)  ( 1 )

95

 

 

2011/347/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na provádění epizootologického průzkumu a opatření pro dozor nad katarální horečkou ovcí v rámci nouzových opatření přijatých pro tlumení této nákazy v Nizozemsku v roce 2006 a 2007 (oznámeno pod číslem K(2011) 4146)

105

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

 

2011/348/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2009 o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o vědecko-technické spolupráci

107

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Jordánského hášimovského království o vědecko-technické spolupráci

108

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

17.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. března 2011

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vědecko-technické spolupráci

(2011/343/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vědecko-technické spolupráci (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohodu podepsali zástupci stran dne 30. listopadu 2009 v Bruselu a v souladu se svým čl. 7 odst. 2 dohody je prozatímně uplatňována ode dne podpisu do uzavření.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(4)

Dohoda by měla být uzavřena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vědecko-technické spolupráci se schvaluje jménem Unie (1).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 7 odst. 2 dohody a dále oznámí Jordánskému hášimovskému království toto:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy na „Evropské společenství“ ve znění dohody se proto na příslušných místech považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. března 2011.

Za Radu

předseda

CSÉFALVAY Z.


(1)  Viz strana 108 v tomto čísle Úředního věstníku.


NAŘÍZENÍ

17.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/2


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 572/2011

ze dne 16. června 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2011/137/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP (2) stanoví zvláštní výjimku, pokud jde o zmrazení aktiv určitých subjektů (přístavů).

(2)

Je vhodné zajistit pokračování humanitárních operací a poskytování materiálu a zásob k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva, jakož i operací nezbytných pro evakuace z Libye.

(3)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace v Libyi a v souladu s rozhodnutím 2011/137/SZBP by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení Rady (EU) č. 204/2011 (3) zařazeny další subjekty

(5)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

1)

článek 8a se nahrazuje tímto:

„Článek 8a

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů náležejících osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III, a to za podmínek, které uznají za vhodné, pokud se domnívají, že je to nezbytné pro humanitární účely, jakými jsou dodávky či usnadnění dodávek humanitární pomoci, dodávky materiálu a zásob nezbytných k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva, včetně potravin a zemědělských surovin nezbytných k jejich výrobě, zdravotnického materiálu a dodávky elektrické energie, nebo pro evakuace z Libye. Dotyčný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních podle tohoto článku do dvou týdnů od udělení povolení.“;

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze IV, povolit zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přístavním orgánům uvedeným v příloze III v souvislosti s plněním – do 15. července 2011 – smluv uzavřených před 7. červnem 2011, s výjimkou smluv týkajících se ropy, zemního plynu a produktů z rafinované ropy. Členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních podle tohoto článku do dvou týdnů od udělení povolení.“

Článek 2

Subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňují do seznamu uvedeného v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 149, 8.6.2011, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Subjekty uvedené v článku 2

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

 

Přístavní orgán města Tripolis

Přístavní orgán:

Socialist Ports Company (pokud jde o provoz přístavu Tripolis)

Tel.: +218 21 43946

Pod kontrolou Kaddáfího režimu

7.6.2011

 

Přístavní orgán města Chums

Přístavní orgán:

Socialist Ports Company (pokud jde o provoz přístavu Chums)

Tel.: +218 21 43946

Pod kontrolou Kaddáfího režimu

7.6.2011

 

Přístavní orgán města Briga

 

Pod kontrolou Kaddáfího režimu

7.6.2011

 

Přístavní orgán města Rás Lanúf

Přístavní orgán:

Veba Oil Operations BV

adresa: PO Box 690

Tripolis, Libye

Tel.: +218 21 333 0081

Pod kontrolou Kaddáfího režimu

7.6.2011

 

Přístavní orgán města Závíja

 

Pod kontrolou Kaddáfího režimu

7.6.2011

 

Přístavní orgán města Zuára

Přístavní orgán:

Port Authority of Zuwara

adresa: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripolis

Libye

Tel.: +218 25 25305

Pod kontrolou Kaddáfího režimu

7.6.2011


17.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 573/2011

ze dne 16. června 2011,

kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

s ohledem na vývoj situace v Libyi by měl být změněn seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V seznamu obsaženém v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 se zrušuje položka týkající se osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Osoba uvedená v článku 1

14.

ZARTÍ, Mustafa (ZARTI, Mustafa)


17.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 574/2011

ze dne 16. června 2011,

kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 první odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů ke krmení, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální limity stanovené v příloze I uvedené směrnice. U některých nežádoucích látek musí členské státy provádět šetření, aby se zjistily zdroje těchto látek, jsou-li prahy stanovené v příloze II uvedené směrnice překročeny.

(2)

Pokud jde o dusitany, bylo zjištěno, že výrobky a vedlejší výrobky z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu za určitých podmínek obsahují úrovně dusitanů přesahující maximální limity, jež byly nedávno stanoveny v příloze I směrnice 2002/32/ES. Dále se ukázalo, že analytická metoda zjišťování dusitanů v krmivech neposkytuje vždy spolehlivé výsledky rozboru, pokud jde o výrobky a vedlejší výrobky z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu. Vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) ve svém stanovisku ze dne 25. března 2009 (2) došel k závěru, že přítomnost dusitanů v živočišných produktech nevzbuzuje žádnou příčinu k obavám, pokud jde o lidské zdraví, by se na dotčené výrobky prozatím neměly vztahovat maximální limity dusitanů v krmných surovinách, přičemž úrovně dusitanů v těchto výrobcích a vhodné analytické metody se budou dále zkoumat.

(3)

Pokud jde o melamin, EFSA přijal dne 18. března 2010 vědecké stanovisko týkající se melaminu v potravinách a krmivech (3). Ze zjištění úřadu EFSA vyplývá, že expozice melaminu může vést k tvorbě krystalů v močovém ústrojí. Tyto krystaly způsobují poškození proximálního tubulu a byly zaznamenány u zvířat a dětí v důsledku případů falšování krmiv a počáteční kojenecké výživy melaminem, jež v některých případech vedlo k úmrtí. Komise pro Codex Alimentarius stanovila maximální limity pro melamin v krmivech a potravinách (4). V zájmu ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví je vhodné tyto maximální limity zařadit do přílohy I směrnice 2002/32/ES, protože tyto limity jsou v souladu se závěry stanoviska EFSA. Je vhodné, aby se na některé doplňkové látky nevztahovaly maximální limity, vzhledem k tomu, že v důsledku běžného výrobního procesu nevyhnutelně obsahují vyšší hodnotu melaminu, než je maximální limit.

(4)

Pokud jde o Ambrosia spp., EFSA ve svém stanovisku ze dne 4. června 2010 (5) došel k závěru, že produkty ke krmení ptáků mohou být významným zdrojem šíření Ambrosia spp., zejména v dříve nezamořených oblastech, vzhledem k tomu, že často obsahují značné množství nezpracovaných semen Ambrosia spp. Proto je pravděpodobné, že předcházení použití produktů ke krmení ptáků kontaminovaných nezpracovanými semeny Ambrosia spp. zmírní další šíření Ambrosia spp. v Unii. Pyl Ambrosia spp. má alergenní vlastnosti, a proto je problémem veřejného zdraví. Vdechnutí pylu této rostliny může mimo jiné potíže způsobit rinokonjunktivitis a astma. Alergenní účinek pylu Ambrosia spp. byl prokázán rovněž u zvířat. Je proto vhodné omezit přítomnost semen Ambrosia spp. v krmných surovinách a krmných směsích obsahujících nedrcená zrna a semena a stanovit maximální obsah semen Ambrosia spp. v nedrcených zrnech a semenech na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni za použití správné zemědělské praxe a metod čištění.

(5)

Pokud jde o kokcidiostatika a histomonostatika, používají-li se tyto látky jako povolené doplňkové látky, může dojít k jejich přenosu z jedné výrobní šarže do další. Takový přenos může vést ke kontaminaci následně vyrobených krmiv přítomností technicky nevyhnutelných stop takových látek, tzv. nevyhnutelné křížové kontaminaci, v krmivech, v nichž nejsou kokcidiostatika a histomonostatika povolena, tzv. necílových krmivech. S přihlédnutím k uplatňování správné výrobní praxe by měly být maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv kokcidiostatiky nebo histomonostatiky stanoveny na základě zásady co nejnižší rozumně dosažitelné úrovně. Aby mohli výrobci krmiv zvládat nevyhnutelnou křížovou kontaminaci, měla by být u krmiv pro méně vnímavé necílové druhy zvířat považována za přijatelnou křížová kontaminace ve výši přibližně 3 % povoleného maximálního obsahu, zatímco u krmiv určených pro vnímavé necílové druhy zvířat a u krmiv používaných v období před porážkou by měla být považována za přijatelnou křížová kontaminace ve výši přibližně 1 % povoleného maximálního obsahu. Křížová kontaminace ve výši 1 % by měla být rovněž považována za přijatelnou u jiných krmiv pro cílové druhy, do kterých nejsou žádná kokcidiostatika nebo histomonostatika přidávána, a v případě necílových krmiv pro „zvířata kontinuálně produkující potraviny“, jako jsou dojnice nebo nosnice, pokud byl prokázán přenos z krmiv do potravin živočišného původu. Pokud se zvířatům zkrmují krmné suroviny přímo nebo pokud se používají doplňková krmiva, nemělo by to vést k vystavení zvířat vyšší úrovni expozice kokcidiostatikům nebo histomonostatikům, než je odpovídající maximální úroveň expozice stanovená pro případ, kdy se denní dávka skládá pouze z kompletních krmiv.

(6)

Pokud jde o kokcidiostatika narasin, nikarbazin a lasalocid sodný, měla by být příloha I směrnice 2002/32/ES změněna tak, aby zohlednila nedávné změny povolení těchto látek, a nařízení Komise (ES) č. 124/2009 ze dne 10. února 2009, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami (6), by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES již byly v minulosti mnohokrát podstatně upraveny. Proto je vhodné tyto přílohy konsolidovat. V zájmu větší jasnosti a srozumitelnosti těchto příloh je vhodné změnit jejich strukturu a sjednotit terminologii. Vzhledem k tomu, že ustanovení obsažená v přílohách se používají přímo a jsou závazná v celém rozsahu, je vhodné stanovit tyto přílohy nařízením.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2011.

Ustanovení týkající se Ambrosia spp. se použijí ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain, Scientific Opinion on Nitrite a. s. undesirable substances in animal feed, The EFSA Journal (2009) 1017, 1–47. Dostupné on-line: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) and EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing AIDS (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed. EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Dostupné on-line: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Report on the Thirty-Third Session of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme (Zpráva ze 33. zasedání společného programu FAO a WHO o normách pro potraviny), Komise pro Codex Alimentarius, Ženeva, Švýcarsko, 5.–9. července 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) and EFSA Panel on Plant Health (PLH); Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed. EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Dostupné on-line: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  Úř. věst. L 140, 11.2.2009, s. 7.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

MAXIMÁLNÍ OBSAHY NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK, JAK JE UVEDENO V ČL. 3 ODST. 2

KAPITOLA I:   ANORGANICKÉ KONTAMINANTY A DUSÍKATÉ SLOUČENINY

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Arsen (1)

Krmné suroviny

2

s výjimkou:

 

travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových řízků a sušených cukrovarských řízků;

4

palmojádrových expelerů;

4 (2)

fosfátů a vápenatých mořských řas;

10

uhličitanu vápenatého;

15

oxidu hořečnatého a uhličitanu hořečnatého;

20

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků;

25 (2)

moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

40 (2)

Částice železa použité jako značkovací látka.

50

Doplňkové látky z funkčních skupin sloučenin stopových prvků

30

s výjimkou:

 

síranu měďnatého pentahydrátu a uhličitanu měďnatého;

50

oxidu zinečnatého, oxidu manganatého a oxidu měďnatého.

100

Doplňková krmiva

4

s výjimkou:

 

minerálních krmiv.

12

Kompletní krmiva

2

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata.

10 (2)

2.

Kadmium

Krmné suroviny rostlinného původu.

1

Krmné suroviny živočišného původu.

2

Krmné suroviny minerálního původu

2

s výjimkou:

 

fosfátů.

10

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

10

s výjimkou:

 

oxidu měďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinečnatého a síranu manganatého monohydrátu.

30

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiva a protispékavé látky.

2

Premixy (6)

15

Doplňková krmiva

0,5

s výjimkou:

 

minerálních krmiv

 

– –

s obsahem < 7 % fosforu (8);

5

– –

s obsahem ≥ 7 % fosforu (8);

0,75 na 1 % fosforu (8), s maximem 7,5

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

2

Kompletní krmiva

0,5

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro skot (kromě telat), ovce (kromě jehňat), kozy (kromě kůzlat) a ryby;

1

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

2

3.

Fluor (7)

Krmné suroviny

150

s výjimkou:

 

krmných surovin živočišného původu kromě mořských korýšů, jako je mořský kril;

500

mořských korýšů, jako je mořský kril;

3 000

fosfátů;

2 000

uhličitanu vápenatého;

350

oxidu hořečnatého;

600

vápenatých mořských řas.

1 000

Vermiculit (E 561).

3 000

Doplňková krmiva:

 

s obsahem ≤ 4 % fosforu (8)

500

s obsahem > 4 % fosforu (8).

125 na 1 % fosforu (8)

Kompletní krmiva

150

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro prasata;

100

kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou kuřat/mláďat drůbeže) a ryby;

350

kompletních krmiv pro kuřata/mláďata drůbeže;

250

kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy

 

v laktaci;

30

ostatní.

50

4.

Olovo

Krmné suroviny

10

s výjimkou:

 

pícnin (3);

30

fosfátů a vápenatých mořských řas;

15

uhličitanu vápenatého;

20

kvasnic.

5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

100

s výjimkou:

 

oxidu zinečnatého;

400

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého.

200

Doplňkové látky z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek

30

s výjimkou:

 

klinoptilolitu sopečného původu.

60

Premixy (6).

200

Doplňková krmiva

10

s výjimkou:

 

minerálních krmiv.

15

Kompletní krmiva.

5

5.

Rtuť (4)

Krmné suroviny

0,1

s výjimkou:

 

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků;

0,5

uhličitanu vápenatého.

0,3

Krmné směsi

0,1

s výjimkou:

 

minerálních krmiv;

0,2

krmných směsí pro ryby;

0,2

krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.

0,3

6.

Dusitany (5)

Krmné suroviny

15

s výjimkou:

 

rybí moučky;

30

siláže;

výrobků a vedlejších výrobků z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu.

Kompletní krmiva

15

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro psy a kočky s obsahem vlhkosti přesahujícím 20 %.

7.

Melamin (9)

Produkty ke krmení

2,5

s výjimkou doplňkových látek:

 

N-Amidinoglycinu (GAA);

močoviny;

biuretu.


KAPITOLA II:   MYKOTOXINY

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Aflatoxin B1

Krmné suroviny

0,02

Doplňková a kompletní krmiva

0,01

s výjimkou:

 

krmných směsí pro dojnice a telata, pro ovce pro produkci mléka a jehňata, pro kozy pro produkci mléka a kůzlata, pro selata a mláďata drůbeže;

0,005

krmných směsí pro skot (s výjimkou dojnic a telat), ovce (s výjimkou ovcí pro produkci mléka a jehňat), kozy (s výjimkou koz pro produkci mléka a kůzlat), prasata (s výjimkou selat) a drůbež (s výjimkou mláďat drůbeže).

0,02

2.

Námel (Claviceps purpurea)

Krmné suroviny a krmné směsi obsahující nemleté obiloviny.

1 000


KAPITOLA III:   TOXICKÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V ROSTLINÁCH

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Gossypol volný

Krmné suroviny

20

s výjimkou:

 

bavlníkových semen;

5 000

bavlníkových pokrutin a bavlníkové moučky.

1 200

Kompletní krmiva

20

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro skot (s výjimkou telat);

500

kompletních krmiv pro ovce (s výjimkou jehňat) a kozy (s výjimkou kůzlat);

300

kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou nosnic) a telata;

100

kompletních krmiv pro králíky, jehňata, kůzlata a prasata (s výjimkou selat).

60

2.

Kyselina kyanovodíková

Krmné suroviny

50

s výjimkou:

 

lněného semene;

250

lněných pokrutin;

350

výrobků z manioku a mandlových pokrutin.

100

Kompletní krmiva

50

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro kuřata (< 6 týdnů).

10

3.

Teobromin

Kompletní krmiva

300

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro prasata;

200

kompletních krmiv pro psy, králíky, koně a kožešinová zvířata.

50

4.

vinyl thiooxazolidon (5-vinyloxazolidin-2-thion)

Kompletní krmiva pro drůbež

1 000

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro nosnice.

500

5.

Hořčičný olej těkavý (10)

Krmné suroviny

100

s výjimkou:

 

řepkových pokrutin.

4 000

Kompletní krmiva

150

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro skot (s výjimkou telat), ovce (s výjimkou jehňat) a kozy (s výjimkou kůzlat);

1 000

kompletních krmiv pro prasata (s výjimkou selat) a drůbež.

500


KAPITOLA IV:   ORGANOCHLOROVÉ SLOUČENINY (KROMĚ DIOXINŮ A PCB)

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Aldrin (11)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,01 (12)

2.

Dieldrin (11)

s výjimkou:

 

tuků a olejů;

0,1 (12)

krmných směsí pro ryby.

0,02 (12)

3.

Campechlor (toxafen) - souhrn ukazatelů kongenerů CHB 26, 50 a 62 (13)

Ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky

0,02

s výjimkou

 

rybího tuku.

0,2

Kompletní krmiva pro ryby.

0,05

4.

Chlordan (suma cis- a trans-izomerů a oxychlordanu vyjádřená jako chlordan)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,02

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,05

5.

DDT (suma DDT-, DDD- (nebo TDE-) a DDE- izomerů, vyjádřená jako DDT)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,05

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,5

6.

Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,1

s výjimkou:

 

kukuřice a kukuřičných výrobků vzniklých jejím zpracováním;

0,2

olejnatých semen a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového rostlinného oleje;

0,5

surového rostlinného oleje;

1,0

kompletních krmiv pro ryby.

0,005

7.

Endrin (suma endrinu a delta-keto-endrinu vyjádřená jako endrin)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,01

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,05

8.

Heptachlor (suma heptachloru a heptachlorepoxidu vyjádřená jako heptachlor)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,01

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,2

9.

Hexachlorbenzen (HCB)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,01

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,2

10.   

Hexachlorcyklohexan (HCH)

alfa-izomery

Krmné suroviny a krmné směsi

0,02

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,2

beta-izomery

Krmné suroviny

0,01

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

0,1

Krmné směsi

0,01

s výjimkou:

 

krmných směsí pro skot určený k produkci mléka.

0,005

gama-izomery

Krmné suroviny a krmné směsi

0,2

s výjimkou:

 

tuků a olejů.

2,0


KAPITOLA V:   DIOXINY A PCB

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) ( (14), (15)) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997)) (17)

Krmné suroviny rostlinného původu

0,75

s výjimkou:

 

rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich.

0,75

Krmné suroviny minerálního původu.

1,0

Krmné suroviny živočišného původu:

 

živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;

2,0

jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec;

0,75

rybí tuk;

6,0

ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku (16);

1,25

bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku.

2,25

Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý, bezvodý, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek.

0,75

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků.

1,0

Premixy.

1,0

Krmné směsi

0,75

s výjimkou:

 

krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby;

2,25

krmných směsí pro kožešinová zvířata.

2.

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997)) (17)

Krmné suroviny rostlinného původu

1,25

s výjimkou:

 

rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich.

1,5

Krmné suroviny minerálního původu.

1,5

Krmné suroviny živočišného původu:

 

živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;

3,0

jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec;

1,25

rybí tuk;

24,0

ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku (16);

4,5

bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku.

11,0

Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý, bezvodý, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek.

1,5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků.

1,5

Premixy.

1,5

Krmné směsi

1,5

s výjimkou:

 

krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby;

7,0

krmných směsí pro kožešinová zvířata.


KAPITOLA VI:   ŠKODLIVÉ BOTANICKÉ NEČISTOTY

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Semena plevelů a nemleté a nedrcené plody obsahující alkaloidy, glykosidy a jiné toxické látky samostatně nebo v kombinaci, včetně:

Krmné suroviny a krmné směsi

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Krmné suroviny a krmné směsi

100

3.

Semena a slupky/lusky druhů Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. a výrobky vzniklé jejich zpracováním (18), samostatně nebo v kombinaci

Krmné suroviny a krmné směsi

10 (19)

4.

Bukvice neloupané – Fagus silvatica L.

5.

Dávivec černý – Jatropha curcas L.

6.

Indická hnědá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Sareptská hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. Czern. et Coss. ssp. juncea

8.

Čínská žlutá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Černá hořčice – Brassica nigra (L.) Koch

10.

Etiopská hořčice – Brassica carinata A. Braun

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody uvedených rostlinných druhů a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná

11.

Semena druhu Ambrosia spp.

Krmné suroviny

50

s výjimkou

 

prosa (zrna Panicum miliaceum L.) a čiroku (zrna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nezkrmovaných přímo zvířatům.

200

Krmné směsi obsahující nemletá zrna a semena

50


KAPITOLA VII:   POVOLENÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY V NECÍLOVÝCH KRMIVECH JAKO NÁSLEDEK NEVYHNUTELNÉ KŘÍŽOVÉ KONTAMINACE

Kokcidiostatikum

Produkty ke krmení (20)

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Dekochinát

Krmné suroviny.

0,4

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

0,4

výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití dekochinátu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,4

ostatní druhy zvířat.

1,2

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání dekochinátu.

 (21)

2.

Diclazuril

Krmné suroviny.

0,01

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a výkrm krůt (> 12 týdnů);

0,01

výkrm králíků a chovné králíky v období před porážkou, ve kterém je použití diclazurilu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,01

ostatní druhy zvířat jiné než odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů), výkrm kuřat, perliček a výkrm krůt (< 12 týdnů).

0,03

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání diclazurilu.

 (21)

3.

Halofuginon hydrobromid

Krmné suroviny.

0,03

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice a krůty (> 12 týdnů);

0,03

výkrm kuřat a krůty (< 12 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití halofuginonu hydrobromidu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,03

ostatní druhy zvířat.

0,09

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání halofuginonu hydrobromidu.

 (21)

4.

Lasalocid sodný

Krmné suroviny.

1,25

Krmné směsi pro

 

psy, telata, králíky, koňovité, zvířata v období produkce mléka, ptáky v období snášky, krůty (> 16 týdnů) a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

1,25

výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 16 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití lasalocidu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

1,25

ostatní druhy zvířat.

3,75

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání lasalocidu sodného.

 (21)

5.

Maduramicin amonium alfa

Krmné suroviny.

0,05

Krmné směsi pro

 

koňovité, králíky, krůty (> 16 týdnů), ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

0,05

výkrm kuřat a krůty (< 16 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití maduramicinu amonium alfa zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,05

ostatní druhy zvířat.

0,15

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání maduramicinu amonium alfa.

 (21)

6.

Monensinát sodný

Krmné suroviny.

1,25

Krmné směsi pro

 

koňovité, psy, malé přežvýkavce (ovce a kozy), kachny, skot, skot v období produkce mléka, ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a krůty (> 16 týdnů);

1,25

výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 16 týdnů) pro období před porážkou, ve kterém je použití monensinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

1,25

ostatní druhy zvířat.

3,75

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání monensinátu sodného.

 (21)

7.

Narasin

Krmné suroviny.

0,7

Krmné směsi pro

 

krůty, králíky, koňovité, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

0,7

ostatní druhy zvířat.

2,1

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání narasinu.

 (21)

8.

Nikarbazin

Krmné suroviny.

1,25

Krmné směsi pro

 

koňovité, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

1,25

ostatní druhy zvířat.

3,75

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání nikarbazinu (v kombinaci s narasinem).

 (21)

9.

Robenidin hydrochlorid

Krmné suroviny.

0,7

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

0,7

výkrm kuřat, výkrm králíků, chovné králíky a krůty v období před porážkou, ve kterém je použití robenidinu hydrochloridu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,7

ostatní druhy zvířat.

2,1

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání robenidinu hydrochloridu.

 (21)

10.

Salinomycinát sodný

Krmné suroviny.

0,7

Krmné směsi pro

 

koňovité, krůty, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 12 týdnů);

0,7

výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 12 týdnů) a výkrm králíků v období před porážkou, ve kterém je použití salinomycinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,7

ostatní druhy zvířat.

2,1

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání salinomycinátu sodného.

 (21)

11.

Semduramicinát sodný

Krmné suroviny.

0,25

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

0,25

výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití semduramicinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,25

ostatní druhy zvířat.

0,75

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání semduramicinátu sodného.

 (21)

PŘÍLOHA II

AKČNÍ PRAHY, PŘI JEJICHŽ PŘEKROČENÍ VEDOU ČLENSKÉ STÁTY ŠETŘENÍ, JAK JE UVEDENO V ČL. 4 ODST. 2

KAPITOLA:

DIOXINY A PCB

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Akční prahy v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

Poznámky a dodatečné informace (např. povaha šetření, které má být provedeno)

1.

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF)) vyjádřené v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997 (22))

Krmné suroviny rostlinného původu

0,5

 (25)

s výjimkou:

 

 

rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich.

0,5

 (25)

Krmné suroviny minerálního původu.

0,5

 (25)

Krmné suroviny živočišného původu:

 

 

živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;

1,0

 (25)

jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec;

0,5

 (25)

rybí tuk;

5,0

 (26)

ryby, jiní vodní živočichové, výrobky a vedlejší výrobky z nich s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku (24);

1,0

 (26)

bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku.

1,75

 (26)

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.

0,5

 (26)

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků.

0,5

 (25)

Premixy.

0,5

 (25)

Krmné směsi

0,5

 (25)

s výjimkou:

 

 

krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby;

1,75

 (26)

krmných směsí pro kožešinová zvířata.

 

2.

PCB s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných bifenylů (PCB)) vyjádřené v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997 (22))

Krmné suroviny rostlinného původu

0,35

 (25)

s výjimkou:

 

 

rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich.

0,5

 (25)

Krmné suroviny minerálního původu.

0,35

 (25)

Krmné suroviny živočišného původu:

 

 

živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;

0,75

 (25)

jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec;

0,35

 (25)

rybí tuk;

14,0

 (26)

ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku (24);

2,5

 (26)

bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku.

7,0

 (26)

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.

0,5

 (25)

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků.

0,35

 (25)

Premixy.

0,35

 (25)

Krmné směsi

0,5

 (25)

s výjimkou:

 

 

krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby;

3,5

 (26)

krmných směsí pro kožešinová zvířata.

 


(1)  Maximální obsahy se vztahují k celkovému arzenu.

(2)  Na žádost příslušných orgánů musí odpovědný hospodářský subjekt provést analýzu, aby prokázal, že obsah anorganického arzenu je nižší než 2 ppm. Tato analýza je zvláště důležitá u mořských řas druhu Hizikia fusiforme.

(3)  Pícniny zahrnují produkty ke krmení, jako je seno, siláž, travní porost atd.

(4)  Maximální obsahy se vztahují k celkové rtuti.

(5)  Maximální obsahy jsou vyjádřeny jako NaNO2.

(6)  Maximální obsah stanovený pro premixy zohledňuje doplňkové látky s nejvyšším obsahem olova a kadmia a nikoli citlivost různých druhů zvířat na olovo a kadmium. Podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29) je odpovědností výrobce premixů, aby za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat zabezpečil, aby kromě dodržování maximálních obsahů stanovených pro premixy byl návod na použití na premixu v souladu s maximálními obsahy stanovenými pro doplňková a kompletní krmiva.

(7)  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí s kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno dokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

(8)  Procento fosforu se vztahuje ke krmivu s 12 % obsahem vlhkosti.

(9)  Maximální obsah se vztahuje pouze k melaminu. Zařazení strukturně příbuzných sloučenin kyanurové kyseliny, ammelinu a ammelidu do maximálního obsahu se zváží v pozdější fázi.

(10)  Maximální obsahy jsou vyjádřeny jako allylisothiokyanát.

(11)  Jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako dieldrin.

(12)  Maximální obsah aldrinu a dieldrinu, jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřený jako dieldrin.

(13)  Systém číslování podle Parlara, s předčíslím „CHB“ nebo „Parlar“:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,10,10-oktochlorbornan,

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,9,10,10-nonachlorbornan,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

(14)  Horní hranice koncentrace; při výpočtu horní hranice koncentrace se vychází z předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů pod mezí kvantifikace se rovnají mezi kvantifikace.

(15)  Jednotlivé maximální hodnoty pro dioxiny (PCDD/F) zůstanou dočasně platné. Produkty ke krmení uvedené v bodě 1 musí během uvedeného období splňovat maximální hodnoty pro dioxiny a maximální hodnoty pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.

(16)  Na čerstvé ryby a jiné vodní živočichy přímo dovezené a používané bez předchozího zpracování k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata se maximální hodnoty nevztahují, přičemž na čerstvé ryby se vztahují hodnoty 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu a na rybí játra používaná k přímému krmení zvířat v zájmovém chovu, zvířat v zoo a cirkuse nebo používaná jako krmná surovina k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 25.0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty nebo zpracované živočišné bílkoviny z těchto zvířat (kožešinových zvířat, zvířat v zájmovém chovu, zvířat v zoo a cirkusech) nemohou vstupovat do potravinového řetězce a je zakázáno jimi krmit hospodářská zvířata držená, vykrmovaná nebo chovaná pro výrobu potravin.

(17)  WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15.–18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxin („PCDD“) a dibenzofurany („PCDF“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB

 

 

Non-ortho PCBs

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-ortho PCBs

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlorodibenzodioxin; „CDF“ = chlorodibenzofuran; „CB“ = chlorobifenyl.

(18)  V rozsahu stanovitelnosti pomocí analytické mikroskopie.

(19)  Včetně úlomků.

(20)  Aniž jsou dotčeny povolené limity v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(21)  Maximální limit látky v premixu je koncentrace, která nemá za následek vyšší limit látky, než je 50 % maximálních limitů stanovených v krmivu při dodržení návodu na používání premixu.

(22)  WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15.–18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

(23)  Horní hranice koncentrace; při výpočtu horní hranice koncentrace se vychází z předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů pod mezí kvantifikace se rovnají mezi kvantifikace.

(24)  Komise tyto akční hodnoty přezkoumá zároveň s maximálními obsahy pro sumu dioxionů a PCB s dioxinovým efektem.

(25)  Určení zdroje kontaminace. Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.

(26)  V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží akční hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je akční hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.

Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxin („PCDD“) a dibenzofurany („PCDF“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB

 

 

Non-ortho PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-ortho PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Použité zkratky: : „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlorodibenzodioxin; „CDF“ = chlorodibenzofuran; „CB“ = chlorobifenyl.


17.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 575/2011

ze dne 16. června 2011

o Katalogu pro krmné suroviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 26 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19. března 2010, kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny (2), vytvořilo první verzi Katalogu pro krmné suroviny. Skládá se ze seznamu krmných surovin uvedených v části B přílohy směrnice 96/25/ES a ve sloupcích 2, 3 a 4 přílohy směrnice 82/471/EHS a z výkladu pojmů přebírajícího bod IV části A přílohy směrnice 96/25/ES.

(2)

Příslušní zástupci evropských krmivářských odvětví po konzultaci s jinými dotčenými stranami, ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckému nebo technologickému vývoji, vypracovali změny nařízení (EU) č. 242/2010. Tyto změny se týkají nových položek a vylepšení stávajících položek.

(3)

Komise předložené změny posoudila, ověřila, že byl dodržen postup a splněny podmínky stanovené v článku 26 nařízení (ES) č. 767/2009, a souhlasí se změnami ve znění pozměněném v průběhu posouzení.

(4)

S ohledem na velmi vysoký počet změn, které mají být v nařízení (EU) č. 242/2010 provedeny, je pro účely celistvosti, jasnosti a zjednodušení vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vytváří se Katalog pro krmné suroviny uvedený v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009, jak je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 242/2010 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 77, 24.3.2010, s. 17.


PŘÍLOHA

KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY

ČÁST A

Obecná ustanovení

(1)

Používání tohoto katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Název krmné suroviny uvedený v části C se však může používat pouze pro krmnou surovinu splňující požadavky příslušné položky.

(2)

Všechny položky v seznamu krmných surovin v části C musí splňovat omezení týkající se používání krmných surovin v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. Provozovatelé krmivářských podniků používající krmné suroviny uvedené v katalogu musí zajistit, aby byly v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009.

(3)

V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 183/2005 nesmějí být v krmných surovinách přítomny chemické nečistoty pocházející z výrobního procesu ani pomocné technické látky, pokud není v katalogu stanoven specifický maximální obsah.

(4)

Botanická čistota krmných surovin nesmí být nižší než 95 %. Botanické nečistoty, jako například zbytky jiných olejnatých semen nebo olejnatých plodů, pocházející z předchozího procesu zpracování však nesmějí překročit 0,5 % pro každý druh olejnatého semene nebo plodu. Odchylně od těchto obecných pravidel se v seznamu krmných surovin v části C stanoví specifická hodnota.

(5)

Obecný název/pojem označující jeden nebo více postupů uvedený v posledním sloupci glosáře postupů v části B může být připojen k názvu krmné suroviny, aby bylo zřejmé, že byla podrobena příslušnému postupu nebo postupům.

(6)

Pokud se výrobní postup krmné suroviny odlišuje od popisu příslušného postupu uvedeného v glosáři postupů v části B, uvede se výrobní postup v popisu dotčené krmné suroviny.

(7)

U řady krmných surovin lze používat synonymní výrazy. Tyto synonymní výrazy jsou uvedeny v hranatých závorkách ve sloupci „Název“ v položce pro dotčenou krmnou surovinu v seznamu krmných surovin v části C.

(8)

V popisu krmných surovin v seznamu krmných surovin v části C se namísto slova „vedlejší výrobek“ používá slovo „výrobek“, aby se zohlednila situace na trhu a jazyk používaný v praxi provozovateli krmivářských podniků pro zdůraznění obchodní hodnoty krmných surovin.

(9)

Botanický název rostliny se uvádí pouze v popisu první položky v seznamu krmných surovin v části C týkajících se uvedené rostliny.

(10)

Základní zásadou pro povinné označování analytických složek určitých krmných surovin v katalogu je to, zda určitý výrobek obsahuje vysokou koncentraci určité složky, nebo zda výrobní postup změnil nutriční vlastnosti výrobku.

(11)

V čl. 15 písm. g) nařízení (ES) č. 767/2009 ve spojení s bodem 6 přílohy I uvedeného nařízení jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o obsah vlhkosti. V čl. 16 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení ve spojení s jeho přílohou V jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o další analytické složky. Kromě toho bod 5 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009 vyžaduje deklaraci obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, pokud překročí 2,2 % obecně, nebo pokud u určitých krmných surovin překročí obsah stanovený v příslušném oddíle přílohy V uvedeného nařízení. Některé položky v seznamu krmných surovin v části C se však od uvedených pravidel následujícím způsobem odchylují:

a)

Povinné deklarace uvedené v příslušném oddíle přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009 se nahrazují povinnými deklaracemi týkajícími se analytických složek v seznamu krmných surovin v části C.

b)

Je-li sloupec týkající se povinných deklarací v seznamu krmných surovin v části C ponechán prázdný, pokud jde o analytické složky, které by musely být deklarovány v souladu s příslušným oddílem přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009, nemusí být žádná z těchto složek uvedena v označení. Pokud však jde o obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, není-li v seznamu krmných surovin v části C stanoven žádný obsah, musí být obsah deklarován, pokud překročí 2,2 %.

c)

Je-li ve sloupci „Povinné deklarace“ v seznamu krmných surovin v části C uvedena jedna nebo více specifických hodnot obsahu vlhkosti, použijí se uvedené hodnoty namísto hodnot v bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009. Je-li však obsah vlhkosti nižší než 14 %, není jeho deklarace povinná. Není-li v uvedeném sloupci stanoven žádný specifický obsah vlhkosti, použije se bod 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009.

(12)

„Technicky čistý“ znamená, že látka je vyráběna kontrolovaným chemickým nebo fyzikálním postupem splňujícím příslušné požadavky v souladu s právem Unie týkajícím se krmiv.

(13)

Provozovatel krmivářského podniku, který uvádí tvrzení, že daná krmná surovina má více vlastností, než jsou vlastnosti uvedené ve sloupci „Popis“ v seznamu krmných surovin v části C, musí splňovat ustanovení článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009. Krmné suroviny mohou dále splňovat zvláštní účel výživy v souladu s články 9 a 10 nařízení (ES) č. 767/2009.

ČÁST B

Glosář postupů

 

Technologický postup

Definice

Obecný název/pojem

1

frakcionace vzduchem / oddělování vzduchem

oddělení částic prostřednictvím proudu vzduchu

frakcionovaný vzduchem / oddělený vzduchem

2

aspirace

postup pro odstranění prachu, jemných částic a dalších částí se suspendovanými jemnými podíly obilovin z volně loženého zrna přepravou prostřednictvím proudu vzduchu

aspirovaný

3

blanšírování

postup sestávající z tepelného ošetření organického materiálu varem nebo párou za účelem denaturace přírodních enzymů, změkčení tkáně a odstranění pachutí, po kterém následuje ponoření do studené vody, aby byl proces vaření zastaven

blanšírovaný

4

bělení

odstranění přirozeně se vyskytující barvy

bělený

5

zchlazení

snížení teploty pod teplotu okolí, ale nad bod mrazu pro usnadnění konzervace

zchlazený

6

řezání

zmenšení velikosti částic s použitím jednoho nebo více nožů

řezaný/nařezaný

7

čištění

odstranění předmětů (kontaminantů, např. kamenů) nebo vegetativních částí rostlin (např. úlomků slámy, slupek nebo plevele)

vyčištěný/vytříděný

8

koncentrace/zahuštění (1)

zvýšení určitých obsahů odstraněním vody a/nebo jiných složek

koncentrát/zahuštěný

9

kondenzace

přeměna látky z plynné fáze na kapalnou

kondenzovaný

10

vaření

použití tepla za účelem změny fyzikálních a chemických vlastností krmných surovin

vařený

11

šrotování/drcení

zmenšení velikosti částic za použití šrotovníku/drtiče

šrotovaný, šrot / drcený

12

krystalizace

pročištění vytvořením pevných krystalů z kapalného roztoku. Nečistoty v kapalině obvykle nejsou spojeny s mřížkovou strukturou krystalu

krystalizovaný/krystalický

13

loupání (2)

úplné nebo částečné odstranění vnějších vrstev zrn, semen, plodů, ořechů apod.

loupaný, částečně loupaný

14

vylušťování/odslupkování

odstraňování vnějších obalů bobů, zrn a semen obvykle fyzikálním způsobem

vyluštěný/odslupkovaný

15

depektinizace

extrakce pektinů z krmné suroviny

depektinizovaný

16

desikace

proces odjímání vlhkosti

desikovaný

17

odslizení

postup používaný pro odstranění povrchové vrstvy slizu

odslizený

18

odcukření

celkové nebo částečné odstranění monosacharidů a disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem

odcukřený, částečně odcukřený

19

detoxifikace

postup, kterým se zničí toxické kontaminující látky nebo je snížena jejich koncentrace

detoxifikovaný/detoxikovaný

20

destilace

oddělování kapalných látek varem a odvodem kondenzované páry do oddělené nádoby

destilovaný/destilát

21

sušení

dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem

sušený (přirozeně / na slunci, nebo uměle)

22

silážování

skladování krmných surovin v silážních prostorách případně s přidáním konzervantů nebo použitím anaerobních podmínek případně s doplňkovými látkami k silážování

silážovaný

23

odpařování

snížení obsahu vody

odpařený/odparek

24

expanze

tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku

expandovaný

25

lisování

odstraňování olejů/tuků lisováním

výlisek/expeler/pokrutina a olej/tuk

26

extrakce

odstraňování tuků nebo olejů z určitých materiálů pomocí organického rozpouštědla nebo odstraňování cukru nebo jiných ve vodě rozpustných složek vodným roztokem

extrahovaný/moučka/šrot a oleje/tuky, melasa/pulpa/řízky a cukr nebo jiné ve vodě rozpustné složky

27

extruze

tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku, v kombinaci se speciálním tvarováním průchodem matricí

extrudovaný

28

fermentace

proces, při němž dochází k produkci mikroorganismů, jako jsou například bakterie, houby nebo kvasinky, nebo k jejich použití k působení na materiály, aby podpořily změnu jejich chemického složení/vlastností

fermentovaný

29

filtrace

oddělování směsi kapalných a pevných materiálů průchodem kapaliny přes porézní prostředí nebo membránu

filtrovaný

30

vločkování

zpracování/úprava vlhkého tepelně upraveného materiálu pomocí válců

vločky

31

mletí mouky

zmenšení velikosti částic suchých zrn a pro účely snadnější separace jednotlivých frakcí (především mouky, otrub a middlings)

mouka, otruby, middlings (3), krmná mouka

32

frakcionace

oddělení fragmentů krmné suroviny proséváním a/nebo proudem vzduchu, který odnese pryč lehké části slupek

frakcionovaný

33

fragmentace

proces dělení krmné suroviny na zlomky

fragmentovaný

34

smažení

proces vaření krmných surovin v oleji nebo tuku

smažený

35

želírování

postup pro vytvoření želé, pevného, rosolovitého materiálu, jehož konzistence může být měkká a křehká až tvrdá a tuhá, obvykle za použití želírujících látek

želírovaný

36

granulování/tvarování/briketování

úprava krmných surovin za účelem získání specifické velikosti částic a konzistence

granulovaný/tvarovaný/briketovaný, brikety

37

drcení/mletí

zmenšení velikosti částic pevných krmných surovin suchou nebo mokrou cestou

drcený, drť / mletý / šrotovaný, šrot

38

ohřev

způsoby tepelné úpravy / tepelného ošetření, které se provádějí za určitých podmínek

tepelně upravený / tepelně ošetřený

39

hydrogenace

přeměna (za použití katalyzátoru) nenasycených glyceridů na nasycené glyceridy (olejů a tuků) nebo volné mastné kyseliny nebo redukovaných cukrů na analogické polyoly

hydrogenovaný, částečně hydrogenovaný

40

hydrolýza

zmenšení velikosti molekul vhodným působením vody a enzymů nebo kyselin/zásad

hydrolyzovaný

41

zkapalnění

přeměna z pevné nebo plynné fáze na kapalnou

zkapalněný/kapalný

42

macerace

zmenšování částic krmných surovin za použití mechanických prostředků, obvykle za přítomnosti vody nebo jiných kapalin

macerovaný

43

sladování

nakličování zrna za účelem aktivace v něm obsažených enzymů schopných štěpit škrob na fermentovatelné sacharidy a proteiny na aminokyseliny a peptidy

sladovaný/slad

44

rozpuštění/zkapalnění

přeměna z pevné fáze na kapalnou zahřátím

rozpuštěný/zkapalněný

45

mikronizace

proces zmenšení středního průměru částic pevného materiálu na velikost v řádu mikrometrů

mikronizovaný

46

předvaření / částečné ovaření

proces částečného uvaření krátkodobým varem

předvařený / částečně ovařený

47

pasterizace

zahřátí na kritickou teplotu po specifikovanou dobu za účelem eliminace škodlivých mikroorganismů, následovaný rychlým zchlazením

pasterizovaný

48

loupání

odstranění slupky/kůry z ovoce a zeleniny

loupaný

49

peletování

tvarování protlačováním otvory

pelety, peletovaný

50

leštění

leštění odslupkovaných zrn, např. rýže, rotací v bubnech, jehož výsledkem je zrno, které má jasný lesklý povrch

leštěný

51

předželatinizace

přeměna škrobu za účelem významného zvýšení bobtnavosti ve studené vodě

předželatinizovaný (4), nabobtnalý/máčený/pufovaný

52

lisování (5)

fyzikální odstraňování kapalin jako tuku, oleje, vody nebo šťávy z pevných materiálů

výlisek/expeler/pokrutina (u olejnatých materiálů)

pulpa, výlisky (u ovoce atd.)

řízky (u cukrovky)

53

rafinace

celkové nebo částečné odstraňování nečistot nebo nežádoucích složek chemickou nebo fyzikální úpravou

rafinovaný, částečně rafinovaný

54

pražení

ohřev krmných surovin za sucha za účelem zlepšení stravitelnosti, zvýraznění barvy a/nebo snížení přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

pražený/opražený

55

válcování/vločkování

zmenšení velikosti částic průchodem krmné suroviny, např. zrnin, mezi páry válců

mačkaný/vločkovaný

56

ochrana v bachoru

postup, jehož účelem je, buď fyzikální úpravou za použití tepla, tlaku, páry a kombinace takových podmínek a/nebo působením pomocných technických látek, chránit živiny před rozkladem v bachoru

ruminálně chráněný / chráněný před trávením v bachoru

57

prosévání

oddělení částic různých velikostí průchodem krmných surovin přes síto (síta) při jejich současném přetřásání nebo přesypávání

prosetý/tříděný/prosev/propad/přečištěný

58

odstředění

mechanické oddělení horní plovoucí vrstvy kapaliny, např. mléčného tuku

odstředěný

59

nakrájení na plátky

nakrájení krmných surovin na ploché kousky

nakrájený na plátky / plátkovaný / plátky

60

máčení/vyluhování

máčení a měkčení krmných surovin, obvykle semen, za účelem zkrácení doby vaření, snadnějšího odstranění obalu semen, umožnění nasáknutí vodou pro aktivaci procesu klíčení nebo snížení koncentrace přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

máčený/vyloužený

61

sprejové sušení

snížení obsahu vlhkosti kapaliny tím, že se krmná surovina za účelem zvýšení poměru plochy k hmotnosti rozpráší na jemné nebo velmi jemné kapičky, kterými se prohání proud horkého vzduchu

sušený sprejově

62

napařování

postup používající tlakovou vodní páru pro ohřev a vaření za účelem zvýšení stravitelnosti

napařený

63

toastování

ohřev suchým teplem, obvykle aplikovaný na olejnatá semena, např. za účelem snížení nebo odstranění přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

toastovaný

64

ultrafiltrace

filtrace kapalin prostřednictvím membrány propustné pouze pro malé molekuly

ultrafiltrovaný

ČÁST C

Seznam krmných surovin

1.   Zrna obilovin a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

1.1.1

ječmen

Zrna druhu Hordeum vulgare L. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.1.2

ječmen předželatinizovaný

Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ječmene úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.1.3

ječmen pražený

Výrobek získaný pražením ječmene, který je částečně pražený, světlé barvy.

škrob, pokud > 10 %

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 15 %

1.1.4

ječné vločky

Výrobek získaný napařením a vločkováním loupaného ječmene. Může obsahovat malé množství ječných plev. Může být ruminálně chráněný.

škrob

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.1.5

ječná vláknina

Výrobek z výroby ječného škrobu. Sestává z částic endospermu a převážně z vlákniny.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.1.6

ječné plevy

Výrobek z výroby ethanolu ze škrobu po suchém mletí, přečištění a loupání ječných zrn.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.1.7

ječné middlings (omelky, opišky)

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ječmene na kroupy, krupičnou mouku (semolina) nebo mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.1.8

ječný protein

Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu a otrub. Sestává převážně z proteinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.1.9

ječný protein krmný

Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu. Sestává převážně z proteinu a z částic endospermu. Může být sušený.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.1.10

ječná rozpustná frakce

Výrobek z ječmene získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.11

ječné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ječmene. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.1.12

tekutý ječný škrob

Sekundární škrobová frakce z výroby škrobu z ječmene.

pokud vlhkost < 50 %:

škrob

1.1.13

prosev sladovnického ječmene

Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z malých zrn sladovnického ječmene a frakcí zlomkových zrn sladovnického ječmene oddělených před sladováním.

hrubá vláknina

hrubý popel, pokud > 2,2 %

1.1.14

zlomky ječného sladu a sladový prach

Prachové podíly zrn získané aspirací z technologie.

hrubá vláknina

1.1.15

plevy ze sladovnického ječmene

Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z frakcí plev a jemných podílů.

hrubá vláknina

1.1.16

ječné výpalky zahuštěné

Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tuhou krmnou frakci po destilaci.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.17

ječné výpalky mokré

Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tekutou krmnou frakci po destilaci.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.18

slad (6)

Výrobek z naklíčeného obilí, sušený, mletý a/nebo extrahovaný.

 

1.1.19

sladový květ (6)

Výrobek z klíčení sladovnických obilovin a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladovaných obilovin. Může být mletý.

 

1.2.1

kukuřice (7)

Zrna druhu Zea mays L. ssp. mays. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.2.2

kukuřičné vločky

Výrobek získaný napařením a vločkováním loupané kukuřice. Může obsahovat malé množství kukuřičných slupek.

škrob

1.2.3

kukuřičné middlings

Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u kukuřičných otrub.

hrubá vláknina

škrob

1.2.4

kukuřičné otruby

Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků kukuřičných klíčků, s malým podílem částic endospermu.

hrubá vláknina

1.2.5

kukuřičné palice

Vřeteno kukuřičného klasu. Obsahuje neoddělená vřetena, zrna a listeny.

hrubá vláknina

škrob

1.2.6

kukuřičný prosev

Frakce kukuřice zbylé po procesu přečištění.

 

1.2.7

kukuřičná vláknina

Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z vlákniny.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 50 %:

hrubá vláknina

1.2.8

kukuřičný lepek (gluten)

Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z lepku získaného během separace škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud < 70 % nebo > 90 %

1.2.9

kukuřičný lepek (gluten) krmný

Výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu. Skládá se z otrub a kukuřičné rozpustné frakce. Výrobek může také obsahovat zlomkovou kukuřici a zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků. Mohou být přidány další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků, může být sušený.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 65 %

pokud vlhkost < 40 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

škrob

hrubý tuk

1.2.10

kukuřičné klíčky

Výrobek z výroby krupičné mouky (semolina), mouky nebo škrobu z kukuřice. Sestává především z kukuřičných klíčků, vnějších obalů a částic endospermu.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 40 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.2.11

expelery z kukuřičných klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním zpracovaných kukuřičných klíčků, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.2.12

extrahovaná moučka z kukuřičných klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.13

surový olej z kukuřičných klíčků

Výrobek získaný z kukuřičných klíčků.

hrubý tuk

1.2.14

kukuřice předželatinizovaná

Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové kukuřice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.2.15

kukuřičný výluh

Koncentrovaná tekutá frakce z namáčení kukuřice.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 65 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.16

siláž z cukrové kukuřice

Vedlejší výrobek odvětví zpracování cukrové kukuřice sestávající z nařezaných a zaschlých nebo vylisovaných vřeten, slupek a lůžek zrn. Vzniká nařezáním klasů, slupek a listů cukrové kukuřice s obsahem zrn cukrové kukuřice.

hrubá vláknina

1.3.1

proso

Zrna druhu Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

oves

Zrna druhu Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.4.2

oves loupaný

Loupaná zrna ovsa. Může být ošetřený párou.

 

1.4.3

ovesné vločky

Výrobek získaný napařením a vločkováním loupaného ovsa. Může obsahovat malý podíl ovesných slupek.

škrob

1.4.4

ovesné middlings

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

škrob

1.4.5

ovesné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ovsa. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.4.6

ovesné slupky

Výrobek získaný při loupání ovesných zrn.

hrubá vláknina

1.4.7

oves předželatinizovaný

Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ovsa úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.4.8

ovesné kroupy

Vyčištěný oves s odstraněnými slupkami.

hrubá vláknina

škrob

1.4.9

ovesná mouka

Výrobek získaný mletím ovesných zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.4.10

ovesná mouka krmná

Výrobek z ovsa s vysokým obsahem škrobu, po vyloupání.

hrubá vláknina

1.4.11

ovesné zbytky po zpracování ovsa, krmné

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

1.5.1

semena merlíku chilského (chinoa) extrahovaná

Vyčištěná celá semena rostliny merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.), z nichž byl odstraněn saponin obsažený v obalové části semen.

 

1.6.1

rýže zlomková

Výrobek z mletí rýže (Oryza sativa L.) sestávající převážně z malých zrn a/nebo zlomkových zrn vzniklých při mletí.

škrob

1.6.2

rýže omletá

Loupaná rýže, ze které byly mletím úplně nebo částečně odstraněny otruby a klíčky.

škrob

1.6.3

rýže předželatinizovaná

Výrobek získaný z omleté nebo zlomkové rýže úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.6.4

rýže extrudovaná

Výrobek získaný extruzí rýžové mouky.

škrob

1.6.5

rýžové vločky

[rýže předželatinizovaná]

Výrobek získaný vločkováním zrn nebo zlomků zrn předželatinizované rýže.

škrob

1.6.6

rýže loupaná/hnědá

Neopracovaná rýže zbavená pouze slupek.

škrob

hrubá vláknina

1.6.7

rýžový krmný šrot

Výrobek získaný šrotováním krmné rýže sestávající buď ze zelených, křídových nebo nezralých zrn odstraněných během zpracování loupané rýže mletím, nebo z běžných loupaných zrn, která jsou žlutá nebo skvrnitá.

škrob

1.6.8

rýžová mouka

Výrobek získaný mletím omleté rýže.

škrob

1.6.9

mouka z hnědé rýže

Výrobek získaný mletím hnědé rýže.

hrubá vláknina

škrob

1.6.10

rýžové otruby

Výrobek z mletí loupané rýže sestávající z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku.

hrubá vláknina

1.6.11

rýžové otruby s uhličitanem vápenatým

Výrobek z leštění loupané rýže sestávající hlavně ze stříbřitých obalových částic, částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství uhličitanu vápenatého z leštění.

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.12

rýžové otruby odtučněné

Rýžové otruby pocházející z extrakce oleje.

hrubá vláknina

1.6.13

olej z rýžových otrub

Olej extrahovaný ze stabilizovaných rýžových otrub.

hrubý tuk

1.6.14

rýžové middlings

Výrobek z výroby rýžové mouky a škrobu získaný suchým nebo mokrým mletím a proséváním. Sestává převážně ze škrobu, proteinu, tuku a vlákniny.

škrob, pokud > 20 %

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubý tuk, pokud > 5 %

hrubá vláknina

1.6.15

krmná mouka z částečně ovařené rýže

Výrobek z leštění loupané částečně ovařené rýže sestávající převážně ze stříbřitých obalových částic, částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství uhličitanu vápenatého pocházejícího z leštění.

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.16

pivovarská rýže

Nejmenší zlomkové fragmenty z procesu mletí rýže, obvykle přibližně jedna čtvrtina celého zrna.

škrob

1.6.17

rýžové klíčky

Výrobek sestávající hlavně z klíčků, které byly odstraněny během procesu mletí rýže a odděleny od otrub.

hrubý tuk

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.18

expelery z rýžových klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním rýžových klíčků, na kterých ještě ulpívají částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

1.6.19

moučka z rýžových klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí rýžových klíčků, na kterých ještě ulpívají částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.20

rýžový protein

Výrobek z výroby rýžového škrobu ze zlomkové rýže získaný mokrým mletím, proséváním, separací, koncentrací a sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.21

tekutá leštěná krmná rýže

Koncentrovaný tekutý výrobek z mokrého mletí a prosévání rýže.

škrob

1.7.1

žito

Zrna druhu Secale cereale L.

 

1.7.2

žitné middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna.

škrob

hrubá vláknina

1.7.3

žitná mouka krmná

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u žitných otrub.

škrob

hrubá vláknina

1.7.4

žitné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu.

škrob

hrubá vláknina

1.8.1

čirok [milo]

Zrna/semena druhu Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

čirok bílý

Zrna čiroku bílého.

 

1.8.3

čirokový lepek (gluten) krmný

Sušený výrobek získaný při separaci čirokového škrobu. Sestává převážně z otrub a malého množství lepku. Výrobek může také obsahovat sušené zbytky macerační vody a mohou být přidány klíčky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.9.1

pšenice špalda

Zrna druhu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

špaldové otruby

Výrobek z výroby špaldové mouky. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků klíčků pšenice špaldy, s malým podílem částic endospermu.

hrubá vláknina

1.9.3

plevy pšenice špaldy

Výrobek získaný při loupání zrn pšenice špaldy.

hrubá vláknina

1.9.4

špaldové middlings

Výrobek získaný při zpracování přečištěné loupané pšenice špaldy na špaldovou mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.10.1

tritikale

Zrna hybridu Triticum × Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1

pšenice

Zrna druhu Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.11.2

pšeničný sladový květ

Výrobek z klíčení sladovnické pšenice a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladované pšenice.

 

1.11.3

pšenice předželatinizovaná

Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové pšenice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.11.4

pšeničné middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.11.5

pšeničné vločky

Výrobek získaný napařením a vločkováním loupané pšenice. Může obsahovat malý podíl pšeničných slupek. Může být ruminálně chráněný.

hrubá vláknina

škrob

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.11.6

pšeničná mouka krmná

Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u pšeničných otrub.

hrubá vláknina

1.11.7

pšeničné otruby (8)

Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.11.8

pšeničná sladovaná fermentovaná drť

Výrobek získaný kombinací sladování a fermentace pšenice a pšeničných otrub. Výrobek je pak sušen a drcen.

škrob

hrubá vláknina

1.11.10

pšeničná vláknina

Vláknina získaná při zpracování pšenice. Sestává převážně z vlákniny.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubá vláknina

1.11.11

pšeničné klíčky

Výrobek z mletí mouky sestávající převážně z pšeničných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.11.12

pšeničné klíčky fermentované

Výrobek z fermentace pšeničných klíčků s inaktivovanými mikroorganismy.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.11.13

expelery z pšeničných klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním pšeničných klíčků (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice a loupané pšenice špaldy (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.15

pšeničný protein

Pšeničný protein získaný při výrobě škrobu nebo ethanolu, případně částečně hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.16

pšeničný lepek (gluten) krmný

Výrobek z výroby pšeničného škrobu a lepku. Sestává z otrub, ze kterých mohly být částečně odstraněny klíčky. Může být přidána pšeničná rozpustná frakce, zlomková pšenice a další výrobky získané ze škrobu a z rafinace škrobových výrobků.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.11.18

pšeničný lepek (gluten) vitální

Pšeničný protein vyznačující se vysokou viskoelasticitou v hydratovaném stavu, s minimálně 80 % proteinu (N × 6,25) a maximálně 2 % popela v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.19

pšeničný škrob tekutý

Výrobek získaný z výroby škrobu/glukosy a lepku z pšenice.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 85 %

pokud vlhkost < 65 %:

škrob

1.11.20

pšeničný škrob obsahující protein, částečně odcukřený

Výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu, sestávající hlavně z částečně zcukřeného škrobu, rozpustných proteinů a dalších rozpustných částí endospermu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

1.11.21

pšeničná rozpustná frakce

Výrobek z pšenice získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu. Může být hydrolyzovaný.

vlhkost, pokud < 55 % nebo > 85 %

pokud vlhkost < 55 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.22

pšeničné kvasnice – koncentrát

Tekutý vedlejší výrobek, který je uvolněn po fermentaci pšeničného škrobu pro výrobu alkoholu.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.23

prosev sladovnické pšenice

Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z malých zrn sladovnické pšenice a frakcí zlomkových zrn sladovnické pšenice oddělených před sladováním.

hrubá vláknina

1.11.24

zlomky pšeničného sladu a sladový prach

Prachové podíly zrn získané aspirací z technologie.

hrubá vláknina

1.11.25

vnější obalové části sladovnické pšenice

Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z frakcí vnějších obalových částí a jemných podílů.

hrubá vláknina

1.12.2

obilná mouka (9)

Mouka z mletí obilí.

škrob

hrubá vláknina

1.12.3

koncentrát z obilného proteinu (9)

Koncentrát a sušený výrobek získaný z obilí po odstranění škrobu prostřednictvím fermentace kvasinek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.4

prosev po čištění obilných zrn (9)

Zbytky z čištění obilí a sladu.

hrubá vláknina

1.12.5

obilné klíčky (9)

Výrobek z mletí mouky a výroby škrobu sestávající převážně z obilných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.12.6

obilní výpalky (9)

Obilný výrobek získaný odpařením koncentrátu vyčerpaného rmutu z fermentace a destilace obilí používaného při výrobě obilných destilátů.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.7

zahuštěné výpalky (9)

Vlhký výrobek vyrobený jako pevná frakce odstředěním a/nebo filtrací vyčerpaného rmutu z fermentovaného a destilovaného obilí používaného při výrobě obilných destilátů.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.8

koncentrované výpalky z destilace (9)

Vlhký výrobek z výroby alkoholu destilací pšeničné zápary a cukerného sirupu po předchozí separaci otrub a lepku.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.12.9

zrna a výpalky z destilace (9)

Výrobek získaný při výrobě alkoholu destilací obilné zápary a/nebo jiných škrobnatých výrobků a výrobků obsahujících cukr. Může být ruminálně chráněný.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.12.10

lihovarské výpalky sušené (9)

Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.12.11

lihovarské výpalky tmavé (9)[sušená zrna a výpalky z destilace] (9)

Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin, do kterých byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

1.12.12

pivovarské mláto

Pivovarský výrobek, který se skládá ze zbytků sladu a nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice z chmelu. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu, může být ale také prodáván sušený.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.13

mláto z výroby whisky

Pevný výrobek z výroby sladové whisky. Sestává ze zbytků z horkovodní extrakce sladovaného ječmene. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn usazením.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.14

lisované mláto

Pevný výrobek získaný při výrobě piva, sladového výtažku a whiskového destilátu. Sestává ze zbytků horkovodní extrakce mletého sladu a případně dalších cukerných nebo na škrob bohatých doplňků. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn lisováním.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.15

výpalky

Výrobek zbylý v destilačním přístroji z první (rmutové) destilace sladových destilátů.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.12.16

výpalkový sirup

Výrobek z první (rmutové) destilace sladových destilátů vyrobený odpařením výpalku zbylého v destilačním přístroji.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)


2.   Olejnatá semena, olejnaté plody a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

2.1.1

babassové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním ořechů palmy babassu odrůd Orbignya.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.2.1

semeno lničky

Semena druhu Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

lničkové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen lničky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.2.3

lničkový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lničkových expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.3.1

kakaové slupky

Slupky sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L.

hrubá vláknina

2.3.2

kakaové vyluštěné lusky

Výrobek získaný zpracováním kakaových bobů.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.3.3

kakaový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L., ze kterých byla odstraněna část slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.4.1

kokosové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.4.2

kokosové expelery hydrolyzované

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním a enzymatickou hydrolýzou sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.4.3

kokosový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.5.1

bavlníkové semeno

Semena bavlníku Gossypium ssp., ze kterých byla odstraněna vlákna. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.5.2

bavlníkový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna a část slupek

(hrubá vláknina nejvýše 22,5 % v sušině). Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.5.3

bavlníkové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.6.1

podzemnicové částečně loupané expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním částečně loupaných plodů podzemnice olejné Arachis hypogaea L. a jiných druhů rodu Arachis

(obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.6.2

podzemnicový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových částečně loupaných expelerů

(obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.6.3

podzemnicové loupané expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním loupaných plodů podzemnice olejné.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.6.4

podzemnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových loupaných expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.7.1

kapokové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen kapoku (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.8.1

lněné semeno

Semena lnu Linum usitatissimum L. (botanická čistota nejméně 93 %) celá, mačkaná nebo drcená. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.8.2

lněné expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen (botanická čistota nejméně 93 %).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.8.3

lněný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů.

Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.9.1

hořčičné otruby

Výrobek ze zpracování hořčice (Brassica juncea L.). Sestává z částic vnějších obalů a z částí zrn.

hrubá vláknina

2.9.2

extrahovaný šrot (moučka) z hořčičných semen

Výrobek získaný extrakcí těkavého hořčičného oleje z hořčičných semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.10.1

semeno nigeru

Semena nigeru Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.

 

2.10.2

nigerové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen nigeru (popel nerozpustný v HCl nejvýše 3,4 %).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.11.1

olivová pulpa

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí lisovaných oliv Olea europea L. co možná nejvíce zbavených částí pecek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.12.1

palmojádrové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader palmy Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.12.2

palmojádrový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí jader palmy, ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.13.1

tykvové (dýňové) semeno

Semena druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.

 

2.13.2

tykvové (dýňové) expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.14.1

řepkové semeno (10)

Semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indické Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a řepky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanická čistota nejméně 94 %. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.14.2

řepkové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.14.3

řepkový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.14.4

řepkové semeno extrudované

Výrobek získaný z celého semene řepky úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.14.5

řepkoproteinový koncentrát

Výrobek z výroby oleje získaný oddělením proteinové frakce řepkových expelerů nebo semene řepky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.15.1

saflorové semeno

Semena safloru Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

saflorový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí částečně loupaných semen safloru.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.15.3

saflorové slupky

Výrobek získaný loupáním semen safloru.

hrubá vláknina

2.16.1

sezamové semeno

Semena druhu Sesamum indicum L.

 

2.17.1

částečně loupané sezamové semeno

Výrobek z výroby oleje získaný odstraněním části slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.17.2

sezamové slupky

Výrobek získaný loupáním sezamových semen.

hrubá vláknina

2.17.3

sezamové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sezamu (popel nerozpustný v HCl nejvýše 5 %).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.18.1

sójové boby toastované

Sójové boby (Glycine max. L. Merr.) podrobené vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.18.2

sójové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sóji.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.18.3

sójový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.).

Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky nebo jiných filtračních pomocných látek z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

pokud > 8 % v sušině

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.18.4

sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek (aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.). Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.18.5

sójové slupky

Výrobek získaný loupáním sójových bobů.

hrubá vláknina

2.18.6

sójové boby extrudované

Výrobek získaný ze sójových bobů úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.18.7

sójoproteinový koncentrát

Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po fermentaci nebo další extrakci za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.8

sójová extrahovaná pulpa [pasta ze sójových bobů]

Výrobek získaný při extrakci sójových bobů pro výrobu potravin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.9

sójová melasa

Výrobek získaný při zpracování sójových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.18.10

vedlejší výrobek ze zpracování sójových bobů

Výrobky získané při zpracování sójových bobů pro výrobu potravin ze sójových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.19.1

slunečnicové semeno

Semena slunečnice Helianthus annuus L. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.19.2

slunečnicové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen slunečnice.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.19.3

slunečnicový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

2.19.4

slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek

(hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.5

slupky ze slunečnicových semen

Výrobek získaný loupáním slunečnicových semen.

hrubá vláknina

2.20.1

rostlinný olej a tuk (11)

Olej a tuk získané z rostlin (s výjimkou ricinového oleje z ricinovníku), může být odslizený, rafinovaný a/nebo hydrogenovaný.

vlhkost, pokud > 1 %

2.21.1

surové lecitiny

Fosfolipidy získané při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje z olejnatých semen a olejnatých plodů.

 

2.22.1

konopné semeno

Kontrolovaná semena konopí druhu Cannabis sativa L. s maximálním obsahem THC podle právních předpisů EU.

 

2.22.2

konopné expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen konopí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.22.3

konopný olej

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním rostlin a semen konopí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.23.1

makové semeno

Semena druhu Papaver somniferum L.

 

2.23.2

makový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí expelerů z makových semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)


3.   Semena luskovin a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

3.1.1

boby toastované

Semena rostliny Phaseolus spp. nebo Vigna spp. podrobená vhodné tepelné úpravě. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

3.1.2

bobový proteinový koncentrát

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z bobů při výrobě škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.1

svatojánský chléb sušený

Sušené plody stromu rohovníku Ceratonia siliqua L.

hrubá vláknina

3.2.3

sušené lusky svatojánského chleba

Výrobek získaný šrotováním sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena.

hrubá vláknina

3.2.4

mikronizovaná moučka ze sušených lusků svatojánského chleba

Výrobek získaný mikronizací sušených plodů stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena.

hrubá vláknina

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

3.2.5

klíčky svatojánského chleba

Klíčky semen stromu rohovníku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.6

expelery z klíčků svatojánského chleba

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním klíčků rohovníku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.7

semena svatojánského chleba

Semena stromu rohovníku.

hrubá vláknina

3.3.1

cizrna

Semena rostliny Cicer arietinum L.

 

3.4.1

ervil

Semena rostliny Ervum ervilia L.

 

3.5.1

semeno pískavice

Semena pískavice (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

guarová moučka

Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí ze semen guarových bobů Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.6.2

guarová moučka z klíčků

Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí z klíčků semen guarových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.1

bob koňský

Semena rostliny Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

vločky z bobu koňského

Výrobek získaný napařením a mačkáním loupaného bobu koňského.

škrob

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.3

obalové blány bobu koňského [bobové slupky]

Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z vnějších obalů.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.4

bob koňský loupaný

Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z endospermů bobu koňského.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.7.5

protein z bobu koňského

Výrobek získaný mletím (šrotováním) bobu koňského a jeho frakcionací vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.8.1

čočka

Semena rostliny Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

slupky čočky

Výrobek získaný loupáním semen čočky.

hrubá vláknina

3.9.1

sladká lupina

Semena rostliny Lupinus spp. s nízkým obsahem hořkých semen.

 

3.9.2

sladká lupina loupaná

Loupaná semena lupiny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.3

obalové blány lupiny [lupinové slupky]

Výrobek získaný loupáním semen lupiny, sestávající hlavně z vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.9.4

lupinová pulpa

Výrobek získaný po extrakci složek lupiny.

hrubá vláknina

3.9.5

lupinové middlings

Výrobek získaný při výrobě lupinové mouky z lupiny. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.9.6

lupinový protein

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z lupiny při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.7

lupinový protein (moučka)

Výrobek ze zpracování lupiny pro výrobu moučky s vysokým obsahem proteinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.10.1

fazole mungo

Boby druhu Vigna radiata L.

 

3.11.1

hrách

Semena rostliny Pisum spp. Výrobek může být ruminálně chráněný.

v příslušném případě metoda ochrany v bachoru

3.11.2

hrachové otruby

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění hrachu.

hrubá vláknina

3.11.3

hrachové vločky

Výrobek získaný napařením a mačkáním loupaných semen hrachu.

škrob

3.11.4

hrachová mouka

Výrobek získaný při mletí hrachu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.5

hrachové slupky

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

3.11.6

hrách loupaný

Loupaná semena hrachu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.11.7

hrachové middlings

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.11.8

propad po čištění hrachu

Frakce hrachu zbylé po procesu čištění.

hrubá vláknina

3.11.9

hrachový protein

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z hrachu při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.10

hrachová pulpa

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z vnitřní vlákniny a škrobu.

vlhkost, pokud < 70 % nebo > 85 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

3.11.11

hrachová rozpustná frakce

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z rozpustných proteinů a oligosacharidů.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 85 %

veškerý cukr

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.12

hrachová vláknina

Výrobek získaný extrakcí po umletí a prosetí loupaného hrachu.

hrubá vláknina

3.12.1

vikve

Semena rostliny Vicia sativa L. var. sativa a dalších variet.

 

3.13.1

hrachor (12)

Semena rostliny Lathyrus sativus L. podrobená vhodné tepelné úpravě.

 

3.14.1

vikev monantha

Semena rostliny Vicia monanthos Desf.

 


4.   Hlízy, kořeny a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

4.1.1

cukrovka

Kořen rostliny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

cukrovkové skrojky

Čerstvý výrobek z výroby cukru sestávající hlavně z očištěných částí cukrovky a případně částí listů řepy.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.1.3

cukr (řepný) [sacharosa]

Cukr získaný vodní extrakcí z cukrovky.

sacharosa

4.1.4

řepná melasa

Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrovky.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

4.1.5

řepná melasa částečně odcukřená a/nebo zbavená betainu

Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy a/nebo betainu z řepné melasy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

4.1.6

melasa z isomaltulosy

Nekrystalizovaná frakce z výroby isomaltulosy enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky.

vlhkost, pokud > 40 %

4.1.7

cukrovarské řízky vyloužené

Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených řízků cukrovky. Obsah vlhkosti nejméně 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná).

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 92 %

4.1.8

cukrovarské řízky lisované

Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a mechanicky lisovaných řízků cukrovky. Obsah vlhkosti nejvýše 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná).

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.1.9

cukrovarské řízky lisované melasové

Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a mechanicky lisovaných řízků cukrovky, ke kterým byla přidána melasa. Obsah vlhkosti nejvýše 82 %. Obsah cukru se snižuje v důsledku fermentace (kyselina mléčná).

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.1.10

cukrovarské řízky sušené

Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a sušených řízků cukrovky.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud >10,5 %

4.1.11

cukrovarské řízky sušené melasové

Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a sušených řízků cukrovky, ke kterým byla přidána melasa.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

4.1.12

cukerný sirup

Výrobek získaný zpracováním cukru a/nebo melasy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 35 %

4.1.13

cukrovarské řízky vařené

Výrobek z výroby jedlého sirupu z cukrovky, může být lisovaný nebo sušený.

pokud sušený:

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

pokud lisovaný:

 

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

 

vlhkost, pokud < 50 %

4.1.14

fruktooligosacharidy

Výrobek získaný z cukru cukrovky enzymatickým procesem.

vlhkost, pokud > 28 %

4.2.1

šťáva z červené řepy

Šťáva z lisování červené řepy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentrací a pasterizací, která si zachovává typickou zeleninovou chuť a aroma.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.3.1

mrkev

Kořeny žluté nebo červené mrkve druhu Daucus carota L.

 

4.3.2

slupky z napařené mrkve

Vlhký výrobek z průmyslového zpracování mrkve sestávající ze slupek odstraněných z kořene mrkve napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový mrkvový škrob. Obsah vlhkosti nejvýše 97 %.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 87 % nebo > 97 %

4.3.3

oškrabky z mrkve

Vlhký výrobek odpadlý mechanickou separací při zpracování mrkve a převážně sestávající ze sušených mrkví a zbytků mrkve. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě. Obsah vlhkosti nejvýše 97 %.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 87 % nebo > 97 %

4.3.4

mrkvové vločky

Výrobek získaný vločkováním kořenů žluté nebo červené mrkve, které jsou následně usušeny.

 

4.3.5

mrkev sušená

Kořeny žluté nebo červené mrkve, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.

hrubá vláknina

4.3.6

krmná mrkev sušená

Výrobek sestávající z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené.

hrubá vláknina

4.4.1

čekankový kořen

Kořeny rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.2

čekankové skrojky

Čerstvý výrobek ze zpracování čekanky. Sestává převážně z očištěných částí čekanky a částí listů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.4.3

čekankové semeno

Semena rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.4

čekankové řízky lisované

Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně odstraněny.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.4.5

čekankové řízky sušené

Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky, které jsou následně usušeny. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně extrahovány.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.4.6

prášek z kořenů čekanky

Výrobek získaný řezáním, sušením a mletím kořenů čekanky.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.4.7

čekanková melasa

Výrobek získaný při výrobě inulinu a oligofruktosy z čekanky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %

4.4.8

čekanková vináza

Výrobek získaný při rafinaci inulinu a oligofruktosy z čekanky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud < 30 % nebo > 40 %

4.4.9

čekankový inulin

Inulin je fruktan extrahovaný z kořenů rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.10

oligofruktosový sirup

Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L.

vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %

4.4.11

oligofruktosa sušená

Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L. a následným sušením.

 

4.5.1

česnek sušený

Bílý až žlutý prášek z čistého mletého česneku druhu Allium sativum L.

 

4.6.1

maniok [tapioka] [kasava]

Kořeny rostliny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 70 %

4.6.2

maniok [tapioka] [kasava] sušený

Kořeny manioku, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.

škrob

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.7.1

cibulová pulpa

Vlhký výrobek odpadlý při zpracování cibule (rodu Allium) a sestávající ze slupek a celých cibulí. Pokud se jedná o výrobek z výroby cibulového oleje, obsahuje převážně vařené zbytky cibule.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.7.2

cibule smažená

Oloupané a rozdrobené kousky cibule, které jsou poté usmaženy.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

hrubý tuk

4.8.1

brambory

Hlízy rostliny Solanum tuberosum L.

vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 %

4.8.2

brambory loupané

Brambory, z nichž byla odstraněna slupka napařením.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.3

slupky z napařených brambor

Vlhký výrobek z průmyslového zpracování brambor sestávající ze slupek odstraněných z hlízy bramboru napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový bramborový škrob. Může být rozmačkaný.

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 93 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.4

odřezky ze syrových brambor

Výrobek odpadlý z loupaných nebo neloupaných brambor při přípravě bramborových výrobků pro lidskou spotřebu.

vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.5

oškrabky z brambor

Výrobek odpadlý mechanickou separací při zpracování brambor a převážně sestávající ze sušených brambor a zbytků brambor. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě.

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 93 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.6

brambory mačkané

Blanšírovaný nebo vařený a poté rozmačkaný výrobek z brambor.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.7

bramborové vločky

Výrobek získaný sušením opraných, loupaných nebo neloupaných, pařených brambor na válcové sušárně.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.8

bramborová dřeň (pulpa)

Výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor.

vlhkost, pokud < 77 % nebo > 88 %

4.8.9

bramborová dřeň (pulpa) sušená

Sušený výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor.

 

4.8.10

bramborová bílkovina

Výrobek z výroby škrobu získaný po separaci škrobu, obsahující převážně bílkovinné složky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.11

bramborová bílkovina hydrolyzovaná

Výrobek získaný kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou bramborových bílkovin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.12

bramborová bílkovina fermentovaná

Výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny a následným sprejovým sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.13

bramborová bílkovina fermentovaná tekutá

Tekutý výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.14

koncentrované plodové vody z brambor

Koncentrovaný výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající ze zbylých složek po částečném odstranění vlákniny, proteinů a škrobu z celé bramborové dřeně (pulpy) a odpaření části vody.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 50 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

4.8.15

bramborové granule

Sušené brambory (brambory po oprání, oloupání, zmenšení velikosti – nakrájení, vločkování atd. a odstranění obsahu vody).

 

4.9.1

batáty [sladké brambory]

Kořenové hlízy rostliny Ipomoea batatas L., bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 57 % nebo > 78 %

4.10.1

jeruzalémské artyčoky [topinambury]

Hlízy rostliny Helianthus tuberosus L., bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 80 %


5.   Ostatní semena a plody a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

5.1.1

žaludy

Celé plody dubu letního Quercus robur L., dubu zimního Quercus petraea (Matt.) Liebl., dubu korkového Quercus suber L. nebo jiných druhů dubu.

 

5.1.2

žaludy loupané

Výrobek získaný loupáním žaludů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.2.1

mandle

Celé plody rostliny Prunus dulcis, se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky.

 

5.2.2

mandlové slupky

Mandlové slupky získané z loupaných mandlových semen fyzikálním oddělením od jader a umleté.

hrubá vláknina

5.3.1

anýzové semeno

Semena rostliny Pimpinella anisum.

 

5.4.1

jablečná dřeň (pulpa) sušená [jablečné výlisky sušené]

Výrobek získaný při výrobě šťávy z Malus domestica nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.4.2

jablečná dřeň (pulpa) lisovaná [jablečné výlisky]

Vlhký výrobek získaný při výrobě šťávy z jablek nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou lisované. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.4.3

jablečná melasa

Výrobek získaný po výrobě pektinu z jablečné dřeně (pulpy). Může být depektinizovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubé oleje a tuky, pokud > 10 %

5.5.1

cukrovkové semeno

Semena řepy cukrovky.

 

5.6.1

pohanka

Semena rostliny Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

pohankové slupky a otruby

Výrobek získaný při mletí pohankových zrn.

hrubá vláknina

5.6.3

pohankové middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěné pohanky. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna. Nesmí obsahovat více než 10 % hrubé vlákniny.

hrubá vláknina

škrob

5.7.1

semeno červeného hlávkového zelí

Semena rostliny Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

semeno lesknice kanárské

Semena rostliny Phalaris canariensis.

 

5.9.1

semeno kmínu

Semena rostliny Carum carvi L.

 

5.12.1

zlomky kaštanů

Výrobek z výroby kaštanové mouky sestávající převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi obalů a malým podílem zbytků kaštanu (Castanea spp.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.13.1

citrusová pulpa

Výrobek získaný lisováním citrusových plodů Citrus (L.) spp. nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.13.2

citrusová pulpa sušená

Výrobek získaný lisováním citrusových plodů nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů, který je následně usušen. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.14.1

semeno jetele lučního

Semena rostliny Trifolium pratense L.

 

5.14.2

semeno jetele plazivého

Semena rostliny Trifolium repens L.

 

5.15.1

kávové slupky

Výrobek získaný z loupaných semen kávovníku (Coffea).

hrubá vláknina

5.16.1

semeno chrpy

Semena rostliny Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

semeno okurky

Semena rostliny Cucumis sativus L.

 

5.18.1

semeno cypřiše

Semena rostliny Cupressus L.

 

5.19.1

datle

Plody rostliny Phoenix dactylifera L. Výrobek může být sušený.

 

5.19.2

semeno datle

Celá semena datlovníku.

hrubá vláknina

5.20.1

semeno fenyklu

Semena rostliny Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

fíky

Plody rostliny Ficus carica L. Výrobek může být sušený.

 

5.22.1

ovocná jádra (13)

Výrobek sestávající z vnitřních, jedlých semen ořechů nebo ovocných pecek.

 

5.22.2

ovocné výlisky (13)

Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.22.3

ovocné výlisky sušené (13)

Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré, který je následně usušen. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.23.1

řeřicha zahradní

Semena rostliny Lepidium sativum L.

hrubá vláknina

5.24.1

travní semena

Semena trav čeledí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae.

 

5.25.1

jádra z hroznového vína

Jádra oddělená od hroznových výlisků, která nejsou odtučněná.

hrubý tuk

hrubá vláknina

5.25.2

jádra z hroznového vína extrahovaná (moučka)

Výrobek získaný při extrakci oleje z jader z hroznového vína.

hrubá vláknina

5.25.3

hroznové výlisky sušené [matolina (matoliny)]

Hroznové výlisky sušené ihned po extrakci alkoholu, ze kterých byly co možná nejvíce odstraněny stopky a jádra.

hrubá vláknina

5.26.1

lískové ořechy

Celé plody rostliny Corylus (L.) spp., se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky.

 

5.27.1

pektin

Pektin extrahovaný z vhodného rostlinného materiálu.

 

5.28.1

semeno perilly

Semena rostliny Perilla frutescens L. a výrobky z jejího umletí.

 

5.29.1

piniové oříšky

Semena rostliny Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

pistácie

Plody rostliny Pistacia vera L.

 

5.31.1

semeno jitrocele

Semena rostliny Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

semeno ředkve

Semena rostliny Raphanus sativus L.

 

5.33.1

semeno špenátu

Semena rostliny Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

semeno ostropestřce

Semena rostliny Carduus marianus L.

 

5.35.1

pulpa (dřeň) z rajských jablek [rajčatové výlisky]

Výrobek získaný lisováním rajských jablek rostliny Solanum lycopersicum L. při výrobě rajčatové šťávy. Sestává převážně ze slupek a semen rajských jablek.

hrubá vláknina

5.36.1

semeno řebříčku

Semena rostliny Achillea millefolium L.

 


6.   Pícniny a objemná krmiva a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

6.1.1

řepný chrást

Listy rostliny Beta spp.

 

6.2.1

obiloviny (rostliny) (14)

Celé rostliny obilovin nebo jejich části. Výrobek může být sušený, čerstvý nebo silážovaný.

 

6.3.1

obilní sláma (14)

Sláma z obilovin.

 

6.3.2

obilní sláma ošetřená (14)  (15)

Výrobek získaný vhodným ošetřením slámy z obilovin.

sodík, při ošetření hydroxidem sodným

6.4.1

jetelová moučka

Výrobek získaný sušením a šrotováním jetele Trifolium spp. Může obsahovat do 20 % vojtěšky (Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn) nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s jetelem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.5.1

moučka z pícnin (16) [travní moučka] (16) [zelená moučka] (16)

Výrobek získaný sušením a šrotováním a v některých případech tvarováním pícnin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.1

tráva přirozeně sušená [seno]

Druh jakékoliv trávy přirozeně sušené.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.2

tráva horkovzdušně sušená

Výrobek získaný z trávy (jakéhokoliv druhu), která byla uměle zbavena vlhkosti (v jakékoliv formě).

hrubý protein (dusíkaté látky)

vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.3

tráva, byliny, luskoviny [zelená píce]

Čerstvé, silážované nebo sušené plodiny na orné půdě sestávající z trávy, luskovin nebo bylin, obecně popisované jako siláž, senáž, seno nebo zelená píce.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.7.1

konopná moučka

Moučka získaná mletím sušených listů rostliny Cannabis sativa L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

6.7.2

konopná vláknina

Výrobek získaný při zpracování konopí, zeleně zbarvený, sušený, vláknitý.

 

6.8.1

sláma z bobu koňského

Sláma z bobu koňského.

 

6.9.1

lněné stonky

Stonky lnu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

vojtěška [alfalfa]

Rostliny Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn nebo jejich části.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.2

vojtěška přirozeně sušená [alfalfa přirozeně sušená]

Vojtěška přirozeně sušená.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.3

vojtěška horkovzdušně sušená [alfalfa horkovzdušně sušená]

Vojtěška, která byla uměle zbavena vlhkosti, v jakékoliv formě.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.4

vojtěška extrudovaná [alfalfa extrudovaná]

Extrudované vojtěškové pelety.

 

6.10.5

vojtěšková moučka [alfalfa moučka] (17)

Výrobek získaný sušením a šrotováním vojtěšky. Může obsahovat do 20 % jetele nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s vojtěškou.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.6

vojtěškové výlisky [alfalfa výlisky]

Sušený výrobek získaný lisováním šťávy z vojtěšky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

6.10.7

vojtěškový proteinový koncentrát [alfalfa proteinový koncentrát]

Výrobek získaný umělým sušením frakcí vojtěškové vylisované šťávy, které byly za účelem vysrážení proteinů odděleny odstředěním a tepelně upraveny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

karoten

6.10.8

vojtěšková rozpustná frakce

Výrobek získaný po extrakci proteinů z vojtěškové šťávy, může být sušený.

hrubý protein (dusíkaté látky)

6.11.1

kukuřičná siláž

Silážované rostliny Zea mays L. ssp. mays nebo jejich části.

 

6.12.1

hrachová sláma

Sláma z rostliny Pisum spp.

 


7.   Ostatní rostliny, řasy a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

7.1.1

řasy (18)

Řasy, živé nebo zpracované, bez ohledu na způsob úpravy, včetně čerstvých, chlazených nebo zmrazených řas.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

7.1.2

řasy sušené (18)

Výrobek získaný sušením řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

7.1.3

moučka z řas (18)

Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí řas.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

7.1.4

olej z řas (18)

Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

7.1.5

výtažek z řas (18) [frakce z řas] (18)

Vodný nebo alkoholový výtažek z řas, který obsahuje převážně sacharidy.

 

7.2.6

moučka z mořských řas

Výrobek získaný sušením a šrotováním makrořas, zejména hnědých mořských řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu.

hrubý popel

7.3.1

kůra (11)

Očištěná a sušená kůra stromů nebo keřů.

hrubá vláknina

7.4.1

květy (11) sušené

Všechny části sušených květů jedlých rostlin a jejich frakce.

hrubá vláknina

7.5.1

brokolice sušená

Výrobek získaný sušením rostliny Brassica oleracea L. po oprání, zmenšení velikosti (nakrájení, vločkování atd.) a odstranění obsahu vody.

 

7.6.1

třtinová melasa

Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z rostliny Saccharum L.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 30 %

7.6.2

třtinová melasa

částečně odcukřená

Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy z třtinové melasy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

7.6.3

třtinový cukr [sacharosa]

Cukr získaný vodní extrakcí z cukrové třtiny.

sacharosa

7.6.4

třtinová bagasa

Výrobek získaný vodní extrakcí cukru z cukrové třtiny. Sestává hlavně z vlákniny.

hrubá vláknina

7.7.1

listy (11) sušené

Sušené listy jedlých rostlin a jejich frakce.

hrubá vláknina

7.8.1

lignocelulosa (11)

Výrobek získaný mechanickým zpracováním sušeného surového přírodního dřeva, který sestává převážně z lignocelulosy.

hrubá vláknina

7.9.1

lékořicový kořen

Kořen rostliny Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

máta

Výrobek získaný ze sušení nadzemních částí rostlin Mentha apicata, Mentha piperita nebo Mentha viridis (L.), bez ohledu na způsob úpravy.

 

7.11.1

špenát sušený

Výrobek získaný ze sušení rostliny Spinacia oleracea L., bez ohledu na způsob úpravy.

 

7.12.1

juka, mohave

Prášek z rostliny Yucca schidigera Roezl.

hrubá vláknina

7.13.1

rostlinné uhlí [dřevěné uhlí]

Výrobek získaný zuhelnatěním organického rostlinného materiálu.

hrubá vláknina

7.14.1

dřevo (11)

Chemicky neošetřené vyzrálé dřevo nebo dřevná vlákna.

hrubá vláknina


8.   Mléčné výrobky a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

8.1.1

máslo a výrobky z másla

Máslo a výrobky získané při výrobě nebo zpracování másla (např. podmáslí), pokud nejsou uvedeny samostatně.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

laktosa

vlhkost, pokud > 6 %

8.2.1

podmáslí / podmáslí zahuštěné / podmáslí sušené (19)

Výrobek získaný při stloukání másla ze smetany nebo podobnými postupy.

Může být upraven zahuštěním nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

laktosa

vlhkost, pokud > 6 %

8.3.1

kasein

Výrobek získaný z odtučněného mléka nebo podmáslí sušením kaseinu vysráženého s použitím kyselin nebo syřidla.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 10 %

8.4.1

kaseinát

Výrobek extrahovaný ze sýřeniny nebo kaseinu použitím neutralizujících látek a sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 10 %

8.5.1

sýr a výrobky ze sýra

Sýr a výrobky ze sýra a mléčných výrobků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

8.6.1

mlezivo

Sekret mléčných žláz zvířat produkujících mléko do pěti dní po porodu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

8.7.1

mléčné vedlejší výrobky

Výrobky získané při výrobě mléčných výrobků (včetně, ale nikoliv pouze: někdejších mléčných výrobků, které se již nepoužívají jako potraviny, kalu z odstředivky nebo separátoru, výplachové vody, mléčných minerálních látek).

vlhkost

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

veškerý cukr

8.8.1

fermentované mléčné výrobky

Výrobky získané fermentací mléka (např. jogurt atd.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

8.9.1

laktosa

Cukr oddělený z mléka nebo syrovátky purifikací a sušením.

laktosa

vlhkost, pokud > 5 %

8.10.1

mléko / mléko zahuštěné / mléko sušené (19)

Syrové mléko získané z jednoho nebo více dojení. Může být upraveno zahuštěním nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

8.11.1

mléko odtučněné / mléko odtučněné zahuštěné / mléko odtučněné sušené (19)

Mléko, jehož obsah tuku byl snížen jeho oddělením.

Může být upraveno zahuštěním nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 5 %

8.12.1

mléčný tuk

Výrobek získaný oddělením tuku z mléka.

hrubý tuk

8.13.1

mléčná bílkovina (prášek)

Výrobek získaný sušením bílkovinných složek extrahovaných z mléka chemickým nebo fyzikálním postupem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

8.14.1

kondenzované a odpařené mléko a výrobky z něho

Kondenzované a odpařené mléko a výrobky získané výrobou nebo zpracováním těchto výrobků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

8.15.1

mléčný permeát / mléčný permeát (prášek) (19)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka (proniklý přes membránu), z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa.

Může být upraven reverzní osmózou a sušením.

hrubý popel

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.16.1

mléčný retentát / mléčný retentát (prášek) (19)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka (zadržený membránou).

Může být upraven sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.17.1

syrovátka / syrovátka zahuštěná / syrovátka sušená (19)

Výrobek z výroby sýrů, tvarohu nebo kaseinu nebo podobných postupů.

Může být upraven zahuštěním nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

hrubý popel

8.18.1

syrovátka delaktosovaná / syrovátka delaktosovaná sušená (19)

Syrovátka, z níž byla částečně odstraněna laktosa.

Může být upravena sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

hrubý popel

8.19.1

albumin mléčný / albumin mléčný (prášek) (19)

Výrobek získaný sušením bílkovinných složek syrovátky extrahovaných ze syrovátky chemickým nebo fyzikálním postupem. Může být upraven sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

8.20.1

syrovátka demineralizovaná delaktosovaná / syrovátka demineralizovaná delaktosovaná sušená (19)

Syrovátka, z níž byly částečně odstraněny laktosa a minerální látky.

Může být upravena sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

8.21.1

syrovátkový permeát / syrovátkový permeát (prášek) (19)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky (proniklý přes membránu), z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa.

Může být upraven reverzní osmózou a sušením.

hrubý popel

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.22.1

syrovátkový retentát / syrovátkový retentát (prášek) (19)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky (zadržený membránou).

Může být upraven sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %


9.   Výrobky ze suchozemských zvířat a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

9.1.1

vedlejší produkty živočišného původu (20)

Celá těla teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich části, čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.2.1

živočišný tuk (20)

Výrobek složený z tuku teplokrevných suchozemských zvířat.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

9.3.1

vedlejší produkty včelařství

Med, včelí vosk, mateří kašička, propolis, pyl, zpracované nebo nezpracované.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

9.4.1

zpracované živočišné proteiny (PAP) (20)

Výrobek získaný ohřevem, sušením a drcením celých těl teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich částí, ze kterého může být částečně extrahován nebo fyzikálně odstraněn tuk.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.5.1

bílkoviny získané z výroby želatiny (20)

Sušené živočišné bílkoviny potravinářské jakosti získané z výroby želatiny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.6.1

hydrolyzované živočišné proteiny (20)

Hydrolyzované proteiny získané chemickou, mikrobiologickou nebo enzymatickou hydrolýzou živočišných bílkovin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.7.1

krevní moučka (20)

Výrobek získaný z tepelné úpravy krve poražených teplokrevných zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.8.1

krevní výrobky (20)

Výrobky získané z krve nebo frakcí krve poražených teplokrevných zvířat; zahrnují sušenou/zmrazenou/tekutou krevní plazmu, sušenou plnou krev, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky nebo jejich frakce a směsi.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.9.1

zbytky ze stravování [recyklát ze stravování]

Veškerý potravinářský odpad obsahující materiál živočišného původu včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.10.1

kolagen (20)

Výrobek na bázi proteinu získaný z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.11.1

péřová moučka

Výrobek získaný sušením a šrotováním peří poražených zvířat, může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.12.1

želatina (20)

Přírodní rozpustný protein, želírující nebo neželírující, získaný částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.13.1

škvarky (20)

Výrobek získaný při výrobě loje, sádla a jiných extrahovaných nebo fyzikálně odstraněných tuků živočišného původu, čerstvý, zmrazený nebo sušený.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.14.1

produkty živočišného původu (20)

Produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.15.1

vejce

Celá vejce od Gallus gallus L. se skořápkami nebo bez nich.

 

9.15.2

bílek

Výrobek získaný z vajec po oddělení skořápek a žloutku, pasterizovaný a případně denaturovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda denaturace

9.15.3

vaječné výrobky sušené

Výrobky sestávající z pasterizovaných sušených vajec bez skořápek nebo ze směsi různých podílů sušeného bílku a sušeného vaječného žloutku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

9.15.4

vejce v prášku slazená

Sušená celá slazená vejce nebo jejich části.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

9.15.5

vaječné skořápky sušené

Výrobek získaný z vajec drůbeže po odstranění obsahu (žloutku a bílku). Skořápky jsou sušené.

hrubý popel

9.16.1

suchozemští bezobratlí (20)

Celá těla suchozemských bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

 


10.   Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

10.1.1

vodní bezobratlí (21)

Celá těla mořských nebo sladkovodních bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

 

10.2.1

vedlejší produkty z vodních živočichů (21)

Pocházející ze zařízení nebo podniků zpracovávajících nebo vyrábějících výrobky určené k lidské spotřebě; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

10.3.1

moučka z korýšů

Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením celých korýšů nebo jejich částí, včetně volně žijících garnátů/krevet a garnátů/krevet z farmových chovů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.1

ryby (22)

Celé ryby nebo jejich části: čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.2

rybí moučka (22)

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých ryb nebo jejich částí, do něhož může být před sušením znovu přidán rybí vývar.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.3

rybí vývar

Zahuštěný výrobek získaný při výrobě rybí moučky, který byl separován a stabilizován okyselením nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

10.4.4

rybí protein hydrolyzovaný

Výrobek získaný kyselou hydrolýzou celých ryb nebo jejich částí, často koncentrovaný sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.5

moučka z rybích kostí

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením částí ryb. Sestává převážně z rybích kostí.

hrubý popel

10.4.6

rybí tuk

Tuk získaný z ryb nebo jejich částí, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním (může zahrnovat údaje specifické pro daný druh, např. tuk z tresčích jater).

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

10.4.7

rybí tuk hydrogenovaný

Tuk získaný hydrogenací rybího tuku.

vlhkost, pokud > 1 %

10.5.1

krilový olej

Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského planktonního krilu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním.

vlhkost, pokud > 1 %

10.5.2

krilový proteinový koncentrát hydrolyzovaný

Výrobek získaný enzymatickou hydrolýzou celého krilu nebo jeho částí, často koncentrovaný sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.6.1

moučka z mořských kroužkovců

Výrobek vyrobený ohřevem a sušením celých mořských kroužkovců nebo jejich částí, včetně Nereis virens M. Sars.

tuk

popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.7.1

moučka z mořského zooplanktonu

Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením mořského zooplanktonu, např. krilu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.7.2

olej z mořského zooplanktonu

Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského zooplanktonu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním.

vlhkost, pokud > 1 %

10.8.1

moučka z měkkýšů

Výrobek vyrobený ohřevem a sušením celých měkkýšů nebo jejich částí, včetně olihní a mlžů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.9.1

moučka z olihní

Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením celých olihní nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %


11.   Minerální látky a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

11.1.1

uhličitan vápenatý (23) [vápenec]

Výrobek získaný mletím zdrojů uhličitanu vápenatého, např. vápence, nebo vysrážením z kyselých roztoků.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.2

mořské lastury zvápenatělé

Výrobek přírodního původu získaný z mořských lastur, mletých nebo granulovaných, např. lastur ústřic nebo mořských mušlí.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.3

uhličitan hořečnatý a vápenatý

Přírodní směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého.

vápník, hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.4

Maerl

Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas, mletých nebo granulovaných.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.5

lithothamnium [lithothamn]

Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mletých nebo granulovaných.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.6

chlorid vápenatý

Technicky čistý chlorid vápenatý.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.7

hydroxid vápenatý

Technicky čistý hydroxid vápenatý.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.8

síran vápenatý bezvodý

Technicky čistý síran vápenatý bezvodý získaný mletím síranu vápenatého bezvodého nebo dehydratací síranu vápenatého dihydrátu.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.9

síran vápenatý hemihydrát

Technicky čistý síran vápenatý hemihydrát získaný částečnou dehydratací síranu vápenatého dihydrátu.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.10

síran vápenatý dihydrát

Technicky čistý síran vápenatý dihydrát získaný mletím síranu vápenatého dihydrátu nebo hydratací síranu vápenatého hemihydrátu.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.11

vápenaté soli organických kyselin (24)

Vápenaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

vápník, organická kyselina

11.1.12

oxid vápenatý

Technicky čistý oxid vápenatý získaný kalcinací přírodního vápence.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.13

glukonan vápenatý

Vápenatá sůl kyseliny glukonové obecně vyjádřená jako Ca(C6H11O7)2 a její hydratované formy.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.15

síran/uhličitan vápenatý

Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.16

pyroglutaman (pidolát) vápenatý

Technicky čistý L-pyroglutaman (pidolát) vápenatý.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.2.1

oxid hořečnatý

Kalcinovaný oxid hořečnatý (MgO), nejméně 70 % MgO.

hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.2

síran hořečnatý heptahydrát

Technicky čistý síran hořečnatý (MgSO4.7H2O).

hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.3

síran hořečnatý monohydrát

Technicky čistý síran hořečnatý (MgSO4.H2O).

hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.4

síran hořečnatý bezvodý

Technicky čistý síran hořečnatý bezvodý (MgSO4).

hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.5

propionát hořečnatý

Technicky čistý propionát hořečnatý.

hořčík

11.2.6

chlorid hořečnatý

Technicky čistý chlorid hořečnatý nebo roztok získaný přirozenou koncentrací mořské vody po usazení chloridu sodného.

hořčík, chlor, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.7

uhličitan hořečnatý

Přírodní uhličitan hořečnatý.

hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.8

hydroxid hořečnatý

Technicky čistý hydroxid hořečnatý.

hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.9

síran draselno-hořečnatý

Technicky čistý síran draselno-hořečnatý.

hořčík, draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.10

hořečnaté soli organických kyselin (24)

Hořečnaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

hořčík, organická kyselina

11.3.1

hydrogenfosforečnan vápenatý (25) [dikalcium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan vápenatý]

Technicky čistý hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát získaný z kostí nebo anorganických zdrojů (CaHPO4.H2O).

Ca/P > 1,2

vápník, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.2

dihydrogen- a hydrogenfosforečnan vápenatý [mono-dikalcium-fosfát]

Výrobek získaný chemickou cestou a složený z dihydrogen- a hydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4.Ca(H2PO4)2.H2O).

0,8 < Ca/P < 1,3

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.3

dihydrogenfosforečnan vápenatý [monokalcium-fosfát] [tetrahydrogen-diorthofosforečnan vápenatý]

Technicky čistý dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2.H2O).

Ca/P < 0,9

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.4

fosforečnan vápenatý [trikalcium-fosfát] [orthofosforečnan trivápenatý]

Technicky čistý fosforečnan vápenatý z kostí nebo anorganických zdrojů (Ca3(PO4)2.H2O).

Ca/P > 1,3

vápník, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.5

fosforečnan hořečnato-vápenatý

Technicky čistý fosforečnan hořečnato-vápenatý.

vápník, hořčík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.6

defluorizovaný fosfát

Přírodní fosfát, kalcinovaný a dále žíhaný při teplotě vyšší než pro odstranění nečistot.

celkový fosfor, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.7

pyrofosforečnan vápenatý [difosforečnan divápenatý]

Technicky čistý pyrofosforečnan vápenatý.

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.8

fosforečnan hořečnatý

Výrobek sestávající z technicky čistého monobasického a/nebo dibasického a/nebo tribasického fosforečnanu hořečnatého.

celkový fosfor, hořčík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.9

fosforečnan sodno-vápenato-hořečnatý

Výrobek sestávající z technicky čistého fosforečnanu sodno-vápenato-hořečnatého.

celkový fosfor, hořčík, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.10

dihydrogenfosforečnan sodný [mononatrium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan sodný]

Technicky čistý dihydrogenfosforečnan sodný

(NaH2PO4.H2O).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.11

hydrogenfosforečnan sodný [dinatrium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan disodný]

Technicky čistý hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4.H2O).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.12

fosforečnan sodný [trinatrium-fosfát] [orthofosforečnan trisodný]

Technicky čistý fosforečnan sodný (Na3PO4).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.13

pyrofosforečnan sodný [difosforečnan tetrasodný]

Technicky čistý pyrofosforečnan sodný.

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.14

dihydrogenfosforečnan draselný [dihydrogenorthofosforečnan draselný]

Technicky čistý dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4.H2O).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.15

hydrogenfosforečnan draselný [hydrogenorthofosforečnan didraselný]

Technicky čistý hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4.H2O).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.16

fosforečnan sodno-vápenatý

Technicky čistý fosforečnan sodno-vápenatý.

celkový fosfor, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.17

dihydrogenfosforečnan amonný [monoamonium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan amonný]

Technicky čistý dihydrogenfosforečnan amonný (NH4H2PO4).

celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.18

hydrogenfosforečnan amonný [diamonium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan diamonný]

Technicky čistý hydrogenfosforečnan amonný ((NH4)2HPO4).

celkový dusík,

celkový fosfor,

P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.19

tripolyfosforečnan sodný [trifosforečnan pentasodný]

Technicky čistý tripolyfosforečnan sodný.

celkový fosfor,

sodík,

P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.20

fosforečnan sodno-hořečnatý

Technicky čistý fosforečnan sodno-hořečnatý.

celkový fosfor, hořčík, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.21

fosfornan hořečnatý

Technicky čistý fosfornan hořečnatý (Mg(H2PO2)2.6H2O).

hořčík,

celkový fosfor,

P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.22

kostní moučka vyklížená

Vyklížené, sterilizované a drcené kosti, odtučněné.

celkový fosfor, vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.23

popel z kostí

Minerální zbytky ze spalování, spalování pro energetické účely nebo zplyňování vedlejších produktů živočišného původu.

celkový fosfor, vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.1

chlorid sodný (23)

Technicky čistý chlorid sodný nebo výrobek získaný odpařovací krystalizací ze solanky (vakuovaná sůl) nebo odpařením mořské vody (mořská sůl) nebo mletím kamenné soli.

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.2

hydrogenuhličitan sodný [bikarbonát sodný]

Technicky čistý hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.3

uhličitan sodný / hydrogenuhličitan sodný / hydrogenuhličitan amonný [karbonát sodný / bikarbonát sodný / bikarbonát amonný]

Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného, se stopami hydrogenuhličitanu amonného (hydrogenuhličitan amonný nejvýše 5 %).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.4

uhličitan sodný

Technicky čistý uhličitan sodný (Na2CO3).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.5

sesquiuhličitan sodný [uhličitan-hydrogenuhličitan trisodný]

Technicky čistý sesquiuhličitan sodný (Na3H(CO3)2).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.6

síran sodný

Technicky čistý síran sodný.

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.7

sodné soli organických kyselin

Sodné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

sodík, organická kyselina

11.5.1

chlorid draselný

Technicky čistý chlorid draselný nebo výrobek získaný mletím přírodních zdrojů chloridu draselného.

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.2

síran draselný

Technicky čistý síran draselný (K2SO4).

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.3

uhličitan draselný

Technicky čistý uhličitan draselný (K2CO3).

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.4

hydrogenuhličitan draselný [bikarbonát draselný]

Technicky čistý hydrogenuhličitan draselný (KHCO3).

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.5

draselné soli organických kyselin (24)

Draselné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

draslík, organická kyselina

11.6.1

sirný květ

Technicky čistý prášek získaný z přírodních usazenin minerálu. Také výrobek získaný z rafinace ropy podle postupů výrobců síry.

síra

11.7.1

attapulgit

Přírodní minerál obsahující hořčík, hliník a křemík.

hořčík

11.7.2

křemen

Přírodní minerál získaný mletím zdrojů křemene.

 

11.7.3

kristobalit

Oxid křemičitý získaný rekrystalizací křemene.

 

11.8.1

síran amonný

Technicky čistý síran amonný ((NH4)2SO4) získaný chemickou syntézou.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), síra

11.8.2

roztok síranu amonného

Síran amonný ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 35 % síranu amonného.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky)

11.8.3

amonné soli organických kyselin

Amonné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), organická kyselina

11.8.4

mléčnan amonný [laktát amonný]

Mléčnan amonný (CH3CHOHCOONH4). Zahrnuje mléčnan amonný vyráběný fermentací syrovátky pomocí Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, obsahující nejméně 44 % dusíku vyjádřeného jako hrubý protein (dusíkaté látky).

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), hrubý popel

11.8.5

octan amonný

Octan amonný (CH3COONH4) ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 55 % octanu amonného.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky)


12.   (Vedlejší) výrobky z fermentace mikroorganismů, jejichž buňky byly inaktivovány nebo devitalizovány

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

12.1

Výrobky získané z biomasy specifických mikroorganismů kultivovaných na určitých substrátech

12.1.1

protein z Methylophilus methylotrophus

Proteinový produkt vzniklý fermentací, získaný kultivací organismu Methylophilus methylotrophus (kmen NCIMB 10.515) na methanolu, hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 68 % a reflexní index nejméně 50.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

hrubý tuk

12.1.2

protein z Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis a Bacillus firmus

Proteinový produkt vzniklý fermentací pomocí Methylococcus capsulatus (Bath) (kmen NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (kmen NCIMB 12387), Bacillus brevis (kmen NCIMB 13288) a Bacillus firmus (kmen NCIMB 13280) na přírodním plynu (přibližně 91 % methan, 5 % ethan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-butan), čpavku a minerálních solích, hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 65 %.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

hrubý tuk

12.1.3

bakteriální protein z Escherichia coli

Proteinový produkt, vedlejší produkt výroby aminokyselin kultivací Escherichia coli K12 na substrátech rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích; může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.1.4

bakteriální protein z Corynebacterium glutamicum

Proteinový produkt, vedlejší produkt výroby aminokyselin kultivací Corynebacterium glutamicum na substrátech rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích; může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.1.5

kvasnice a podobné výrobky [pivovarské kvasnice] [kvasničný výrobek]

Všechny kvasnice a jejich části získané ze Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis / Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii nebo Brettanomyces ssp. (26) kultivovaných na substrátech většinou rostlinného původu, jako jsou například melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako například čpavek nebo minerální soli.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 97 %

pokud vlhkost < 75 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.1.6

silážované mycelium po výrobě penicilinu

Mycelium (dusíkaté sloučeniny), vlhký vedlejší produkt výroby penicilinu pomocí Penicillium chrysogenum (ATCC 48271) kultivací na různých zdrojích sacharidů a jejich hydrolyzátů, tepelně upravený a silážovaný pomocí Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides a Streptococcus lactis pro inaktivaci penicilinu, dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 7 %.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.2

Jiné vedlejší výrobky z fermentace

12.2.1

vinázy [zahuštěné rozpustné sirupy]

Vedlejší výrobky získané z průmyslového zpracování moštů/zápar z fermentačních procesů, například při výrobě alkoholu, organických kyselin a kvasnic. Skládají se z tekuté/viskózní frakce získané po oddělení moštů/zápar z fermentace. Mohou také obsahovat devitalizované buňky mikroorganismů použitých při fermentaci a/nebo jejich části. Substráty jsou většinou rostlinného původu, jako například melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako například čpavek nebo minerální soli.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě uvést substrát a výrobní postup

12.2.2

vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové

Koncentrované, tekuté vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové fermentací pomocí Corynebacterium melassecola kultivací na substrátu složeném ze sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů, amonných solí a jiných dusíkatých sloučenin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.2.3

vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu pomocí Brevibacterium lactofermentum

Koncentrované, tekuté vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu fermentací pomocí Brevibacterium lactofermentum kultivací na substrátu složeném ze sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů, amonných solí a jiných dusíkatých sloučenin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.2.4

vedlejší produkty výroby aminokyselin pomocí Corynbacterium glutamicum

Tekuté vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací pomocí Corynbacterium glutamicum kultivací na substrátu rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.2.5

vedlejší produkty výroby aminokyselin pomocí Escherichia coli K12

Tekuté vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací pomocí Escherichia coli K12 kultivací na substrátu rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.2.6

vedlejší produkt výroby enzymů pomocí Aspergillus niger

Vedlejší produkt výroby enzymů fermentací pomocí Aspergillus niger na pšenici a sladu.

hrubý protein (dusíkaté látky)


13.   Různé

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

13.1.1

výrobky z průmyslové výroby pečiva a těstovin

Výrobky získané při výrobě a z výroby chleba, sušenek, oplatek nebo těstovin. Mohou být sušené.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.2

výrobky z průmyslové cukrářské výroby

Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrářských výrobků a koláčů. Mohou být sušené.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.3

výrobky z výroby snídaňových cereálií

Látky nebo výrobky, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované. Mohou být sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10 %

13.1.4

výrobky z průmyslové výroby cukrovinek

Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrovinek včetně čokolády. Mohou být sušené.

škrob

hrubý tuk, pokud > 5 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.1.5

výrobky z průmyslové výroby zmrzliny

Výrobky získané při výrobě zmrzliny. Mohou být sušené.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.1.6

výrobky a vedlejší výrobky ze zpracování čerstvého ovoce a zeleniny (27)

Výrobky získané při zpracování čerstvého ovoce a zeleniny (včetně slupek, celých kusů ovoce/zeleniny a jejich směsí). Mohou být sušené nebo zmrazené.

škrob

hrubá vláknina

hrubý tuk, pokud > 5 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 %

13.1.7

výrobky ze zpracování rostlin (27)

Výrobky získané zmrazením nebo sušením celých rostlin nebo jejich částí.

hrubá vláknina

13.1.8

výrobky ze zpracování koření a ochucovadel (27)

Výrobky získané zmrazením nebo sušením koření a ochucovadel nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10 %

13.1.9

výrobky ze zpracování bylin (27)

Výrobky získané drcením, mletím, zmrazením nebo sušením bylin nebo jejich částí.

hrubá vláknina

13.1.10

výrobky z průmyslového zpracování brambor

Výrobky získané při zpracování brambor. Mohou být sušené nebo zmrazené.

škrob

hrubá vláknina

hrubý tuk, pokud > 5 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 %

13.1.11

výrobky a vedlejší výrobky z výroby omáček

Látky z výroby omáček, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované. Mohou být sušené.

hrubý tuk

13.1.12

výrobky a vedlejší výrobky z průmyslové výroby ochucených snacků

Výrobky a vedlejší výrobky z odvětví výroby ochucených snacků získané při výrobě a z výroby ochucených snacků – bramborových lupínků, snacků na bázi brambor a/nebo obilovin (snacků přímo extrudovaných, na bázi těsta nebo peletovaných) a ořechů.

hrubý tuk

13.1.13

výrobky z průmyslové výroby potravin určených k přímé spotřebě

Výrobky získané při výrobě potravin určených k přímé spotřebě. Mohou být sušené.

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.14

rostlinné vedlejší výrobky z výroby destilátů

Tuhé výrobky z rostlin (včetně bobulí a semen, jako je anýz) získané po maceraci těchto rostlin v alkoholovém roztoku nebo po odpaření/destilaci alkoholu nebo obojího, při přípravě aromat pro výrobu destilátů. Tyto výrobky musí být destilovány za účelem odstranění zbytků alkoholu.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

13.1.15

krmné pivo

Výrobek z výroby piva, který nelze prodávat jako nápoj určený ke konzumaci člověkem.

obsah alkoholu

13.2.1

karamelizovaný cukr

Výrobek získaný kontrolovaným ohřevem jakéhokoliv cukru.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.2

dextrosa

Dextrosa se získává po hydrolýze škrobu a sestává z vyčištěné krystalizované glukosy, s krystalickou vodou nebo bez ní.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.3

fruktosa

Fruktosa jako vyčištěný krystalický prášek. Získává se z glukosy v glukosovém sirupu pomocí glukoso-isomerasy a inverzí sacharosy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.4

glukosový sirup

Glukosový sirup je vyčištěný a koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě, získaných hydrolýzou ze škrobu.

veškerý cukr

vlhkost, pokud > 30 %

13.2.5

glukosová melasa

Výrobek vyrobený při procesu rafinace glukosových sirupů.

veškerý cukr

13.2.6

xylosa

Cukr extrahovaný ze dřeva.

 

13.2.7

laktulosa

Polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktosa) získaný z laktosy pomocí isomerace glukosy na fruktosu. Vyskytuje se v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích.

laktulosa

13.2.8

glukosamin (chitosamin)

Aminocukr (monosacharid), který je součástí struktury polysacharidů chitosanu a chitinu. Vyrábí se hydrolýzou exoskeletů korýšů a jiných členovců nebo fermentací obilí, jako například kukuřice nebo pšenice.

v příslušném případě sodík nebo draslík

13.3.1

škrob (28)

Technicky čistý škrob.

škrob

13.3.2

škrob (28) předželatinizovaný

Výrobek sestávající ze škrobu expandovaného tepelnou úpravou.

škrob

13.3.3

směs škrobů (28)

Výrobek sestávající z přírodního a/nebo modifikovaného potravinářského škrobu získaného z různých botanických zdrojů.

škrob

13.3.4

koláč ze škrobových (28) hydrolyzátů

Výrobek z hydrolýzy škrobu. Sestává z proteinu, tuku a filtračních pomocných látek (např. křemeliny, dřevného vlákna).

vlhkost, pokud < 25 % nebo > 45 %

pokud vlhkost < 25 %:

hrubý tuk

hrubý protein (dusíkaté látky)

13.3.5

dextrin

Dextrin je produkt částečné kyselé hydrolýzy škrobu.

 

13.3.6

maltodextrin

Maltodextrin je produkt částečné hydrolýzy škrobu.

 

13.4.1

polydextrosa

Nahodilý polymer glukosy pevný, získaný tepelnou polymerací D-glukosy.

 

13.5.1

polyoly

Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukovaných mono-, di- nebo oligosacharidů nebo polysacharidů.

 

13.5.2

isomalt

Cukerný alkohol získaný ze sacharosy po enzymatické přeměně a hydrogenaci.

 

13.5.3

mannitol

Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukované glukosy a/nebo fruktosy.

 

13.5.4

xylitol

Výrobek získaný hydrogenací a fermentací xylosy.

 

13.5.5

sorbitol

Výrobek získaný hydrogenací glukosy.

 

13.6.1

mastné kyseliny (29)

Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků neurčeného rostlinného nebo živočišného původu pomocí hydroxidů nebo destilací. Také výrobek získaný různými způsoby zpracování tuků a olejů podle postupů výrobců mastných kyselin.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

13.6.2

mastné kyseliny esterifikované glycerolem (29)

Glyceridy získané esterifikací glycerolu rostlinného původu s mastnými kyselinami.

vlhkost, pokud > 1 %

hrubý tuk

13.6.3

mono- a diglyceridy mastných kyselin (29)

Mono- a diglyceridy mastných kyselin sestávají ze směsí glycerolu, mono-, di- a triesterů mastných kyselin vyskytujících se v potravinových olejích a tucích.

Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu.

hrubý tuk

13.6.4

soli mastných kyselin (29)

Výrobek získaný reakcí mastných kyselin s nejméně čtyřmi atomy uhlíku se sloučeninami vápníku, hořčíku, sodíku nebo draslíku.

hrubý tuk (po hydrolýze)

vlhkost

Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě)

13.7.1

chondroitin-sulfát

Výrobek získaný extrakcí ze šlach, kostí a dalších živočišných tkání obsahujících chrupavku a měkkou pojivovou tkáň.

sodík

13.8.1

glycerin surový

Výrobek z výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) získaný transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu. V glycerinu mohou zůstat minerální a organické soli. (Obsah methanolu nejvýše 0,2 %.)

Také výrobek oleochemického zpracování minerálních tuků a olejů, včetně transesterifikace, hydrolýzy nebo saponifikace.

glycerol

draslík

sodík

13.8.2

glycerin

Výrobek z výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) získaný transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu, s následnou rafinací glycerinu. (Obsah glycerolu nejméně 99 % v sušině.)

Také výrobek oleochemického zpracování minerálních tuků a olejů, včetně transesterifikace, hydrolýzy nebo saponifikace.

glycerol

draslík

sodík

13.9.1

methylsulfonylmethan

Organická sloučenina síry ((CH3)2SO2) získaná synteticky, která je totožná s přirozeně se vyskytujícím zdrojem v rostlinách.

síra

13.10.1

rašelina

Produkt z přírodního rozkladu rostliny (převážně rašeliníku) v anaerobním a oligotrofním prostředí.

hrubá vláknina

13.11.1

propylenglykol

Organická sloučenina (diol neboli dvojsytný alkohol) se vzorcem C3H8O2, také nazývaná 1,2-propandiol nebo propan-1,2-diol. Je to viskózní kapalina s nasládlou chutí, hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem.

propylenglykol


(1)  V němčině může být v příslušném případě výraz „Konzentrieren“ nahrazen výrazem „Eindicken“, v takovém případě by obecný pojem měl být „eingedickt“.

(2)  Výraz „loupání“ lze v příslušném případě nahradit výrazem „vylušťování“ nebo „odslupkování“, v takovém případě by obecný pojem měl být „vyluštěný“ nebo „odslupkovaný“.

(3)  Ve francouzštině se může použít označení „issues“.

(4)  V němčině se může použít pojem „aufgeschlossen“ a název „Quellwasser“ (odkazující na škrob). V dánštině se může použít pojem „Kvældning“ a název „Kvældet“ (odkazující na škrob).

(5)  Ve francouzštině může být v příslušném případě výraz „Pressage“ nahrazen výrazem „Extraction mécanique“.

(6)  Název může být doplněn druhem obilí.

(7)  V angličtině se používá výraz „maize“ nebo „corn“. To platí pro všechny kukuřičné výrobky.

(8)  Pokud byl tento výrobek umlet jemněji, může se k názvu připojit slovo „jemné“ nebo se název může nahradit odpovídajícím označením.

(9)  Název může být doplněn druhem obilí.

(10)  V příslušných případech lze název doplnit o slova „nízký obsah glukosinolátů“ podle definice v právních předpisech Společenství. To platí pro všechny výrobky z řepkového semene.

(11)  Název musí být doplněn druhem rostliny.

(12)  Název musí být doplněn způsobem tepelné úpravy.

(13)  Název musí být doplněn přesnějším popisem ovoce.

(14)  V názvu musí být uveden druh rostliny.

(15)  Název musí být doplněn způsobem provedeného ošetření.

(16)  K názvu může být přidán druh pícniny.

(17)  Název „moučka“ může být nahrazen názvem „pelety“. Způsob sušení může být připojen k názvu.

(18)  Název musí být doplněn druhem.

(19)  Výrazy nejsou synonymní a liší se hlavně v obsahu vlhkosti, v příslušném případě je nutno použít odpovídající výraz.

(20)  Název musí být v příslušném případě doplněn o

živočišný druh a/nebo

část živočišného výrobku a/nebo

zpracovaný živočišný druh (např. prasata, přežvýkavci, ptáci) a/nebo

uvedení živočišného druhu, který nebyl zpracován s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu (např. neobsahuje drůbež), a/nebo

zpracovanou surovinu (např. kosti, vysoký nebo nízký obsah popela) a/nebo použitý postup (např. odtučněný, rafinovaný).

(21)  Název musí být doplněn druhem.

(22)  Název musí být doplněn druhem, pokud se jedná o výrobu z farmových chovů.

(23)  Původ zdroje může být doplněn k názvu nebo může název nahradit.

(24)  Název musí být upraven nebo doplněn uvedením organické kyseliny.

(25)  Výrobní postup může být uveden v názvu.

(26)  Používané názvy kmenů kvasinek se mohou odchylovat od vědeckého názvosloví, proto lze používat i synonyma uvedených kmenů kvasinek.

(27)  Název musí být v příslušném případě doplněn druhem ovoce, zeleniny, rostliny, koření nebo byliny.

(28)  Název musí být doplněn uvedením botanického původu.

(29)  Název musí být upraven nebo doplněn uvedením použitých mastných kyselin.


17.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/66


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 576/2011

ze dne 16. června 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1