ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.147.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 147

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
2. června 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 536/2011 ze dne 1. června 2011, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 538/2011 ze dne 1. června 2011 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

6

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 539/2011 ze dne 1. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2011/63/EU ze dne 1. června 2011, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/326/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2011, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku

17

 

 

2011/327/EU

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 1. června 2011 o nakládání s dokumenty týkajícími se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU a o zrušení rozhodnutí 2008/836

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 536/2011

ze dne 1. června 2011,

kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (3), stanoví pravidla pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek masných výrobků ve smyslu bodu 7.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (4), a zásilek opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev ve smyslu bodu 7.9 uvedené přílohy.

(2)

Rozhodnutí 2007/777/ES rovněž stanoví seznamy třetích zemí a jejich částí, z nichž jsou takovýto dovoz, tranzit a uskladnění povoleny, a vzory veterinárních osvědčení a ošetření požadovaná u zmíněných výrobků.

(3)

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povoleno dovážet do Unie masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva podrobené různým ošetřením uvedeným v části 4 téže přílohy.

(4)

Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě, které byly získány z masa ptáků nadřádu běžci ve farmovém chovu, bez zvláštního ošetření, u kterého není stanovena minimální teplota („ošetření A“).

(5)

Část 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povoleno dovážet do Unie sušené maso „biltong/jerky“ a pasterizované masné výrobky podrobené různým ošetřením uvedeným v části 4 téže přílohy.

(6)

Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povoleno dovážet do Unie sušené maso „biltong/jerky“ sestávající z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, nebo obsahující takové maso, jež bylo podrobeno zvláštnímu ošetření („ošetření E“).

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (5), stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz do Unie a přepravu přes její území v případě drůbeže, násadových vajec, jednodenních kuřat a vajec prostých specifikovaných patogenních původců a dále masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, včetně ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků. Uvedené nařízení stanoví, že komodity, na něž se vztahuje, lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v tabulce v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(8)

Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako země, z níž je povoleno dovážet do Unie chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci a jednodenní kuřata, násadová vejce a maso ptáků nadřádu běžci.

(9)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky, na jejichž základě může být třetí země, území, oblast nebo jednotka považována za prostou vysoce patogenní influenzy ptáků, a související požadavky na veterinární osvědčení pro komodity určené na dovoz do Unie.

(10)

Jihoafrická republika oznámila Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N2, které bylo na jejím území potvrzeno dne 9. dubna 2011.

(11)

Vzhledem k potvrzenému ohnisku vysoce patogenní influenzy ptáků nelze území Jihoafrické republiky nadále považovat za prosté dané nákazy. V důsledku toho jihoafrické veterinární orgány s okamžitým účinkem pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky dotčených komodit. Položka týkající se Jihoafrické republiky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

V důsledku ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků Jihoafrická republika již též nesplňuje veterinární podmínky pro použití „ošetření A“ u komodit sestávajících z masa ptáků nadřádu běžci ve farmovém chovu nebo z opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev ptáků nadřádu běžci určených k lidské spotřebě, nebo s jejich obsahem, které jsou uvedeny na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, a pro použití „ošetření E“ u sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků sestávajících z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, nebo obsahujících takové maso, jež jsou uvedeny na seznamu v části 3 zmíněné přílohy. Tato ošetření nejsou dostatečná k odstranění veterinárních rizik spojených s danými komoditami. Položky pro Jihoafrickou republiku týkající se uvedených komodit v částech 2 a 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES by proto měly být změněny s cílem stanovit vhodné ošetření těchto komodit.

(13)

Rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:

1)

V části 2 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:

„ZA

Jihoafrická republika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX“

2)

V části 3 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:

„ZA

Jihoafrická republika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX“

Jihoafrická republika ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


PŘÍLOHA II

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:

„ZA – Jihoafrická republika

ZA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 537/2011

ze dne 1. června 2011

o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mechanismus pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití by měl zajistit, aby množství, jež jsou každoročně na základě licencí povolována jednotlivým výrobcům a dovozcům, nepřesahovala 130 % ročního průměru vypočtené úrovně regulovaných látek, na které měli příslušní výrobci nebo dovozci licence pro základní laboratorní a analytická použití v letech 2007 až 2009, a aby celkové množství, jež se každoročně povoluje na základě licencí (včetně licencí pro hydrochlorfluoruhlovodíky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2009) nepřesáhlo 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy.

(2)

Celková množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití podnikům, které na základě licence vyráběly nebo dovážely v letech 2007 až 2009, nemůže přesáhnout 77 243,181 kg potenciálu poškozování ozonové vrstvy, který byl vypočítán na základě licenční výroby a dovozů v referenčním období.

(3)

Rozdíl vůči maximálnímu množství 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy (32 756,819 kg potenciálu poškozování ozonové vrstvy), jakož i množství, jež nebyla podniky vykázána a jež podniky vyrobily či dovezly na základě licence v letech 2007 až 2009, by měly být přiděleny podnikům, pro něž v referenčním období 2007 až 2009 nebyly vydány žádné výrobní či dovozní licence. Mechanismus přidělování by měl zajistit, aby všechny podniky žádající o novou kvótu obdržely odpovídající podíl množství, která mají být přidělena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kvóty pro regulované látky pro laboratorní a analytická použití se přidělují výrobcům a dovozcům, kterým v souladu s mechanismem uvedeným v příloze nebyly v letech 2007 až 2009 vydány žádné výrobní či dovozní licence.

Článek 2

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Mechanismus přidělování

1.   Určení množství, jež má být přiděleno podnikům, kterým v letech 2007 až 2009 nebyla udělena licence na výrobu nebo dovoz regulovaných látek pro základní laboratorní a analytická použití (nové podniky)

Každému podniku, kterému byla v letech 2007 až 2009 vydána licence na výrobu nebo dovoz regulovaných látek pro základní laboratorní a analytická použití, se přidělí kvóta odpovídající množství, o které požádal v prohlášení podle čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1005/2009, které však nepřesahuje 130 % ročního průměru vypočtené úrovně regulovaných látek, na které měl tento podnik licenci v letech 2007 až 2009.

Součet přidělených kvót se odečte od 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy, čímž se určí množství, jež má být přiděleno novým podnikům (množství, jež má být přiděleno ve fázi 1).

2.   Fáze 1

Každému novému podniku se přidělí množství odpovídající množství, o něž požádal v prohlášení, které ovšem nepřesahuje poměrný podíl množství určeného k přidělení ve fázi 1. Poměrný podíl se vypočte tak, že se číslo 100 vydělí počtem nových podniků. Součet kvót přidělených ve fázi 1 se odečte od množství určeného k přidělení ve fázi 1, čímž se určí množství k přidělení ve fázi 2.

3.   Fáze 2

Každému novému podniku, který ve fázi 1 neobdržel 100 % množství, o něž požádal v prohlášení, se přidělí dodatečné množství odpovídající rozdílu mezi požadovaným množstvím a množstvím obdrženým ve fázi 1, které však nepřesahuje poměrný podíl množství určeného k přidělení ve fázi 2. Poměrný podíl se vypočte tak, že se číslo 100 vydělí počtem nových podniků, jež jsou způsobilé pro přidělení ve fázi 2. Součet kvót přidělených ve fázi 2 se odečte od množství určeného k přidělení ve fázi 2, čímž se určí množství k přidělení ve fázi 3.

4.   Fáze 3

Fáze 2 se analogicky opakuje, dokud množství, které zůstává k přidělení v další fázi, je menší než 1 tuna potenciálu poškozování ozonové vrstvy.


2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 538/2011

ze dne 1. června 2011

o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 první pododstavec písm. k), l) a m) a článek 203b ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 18 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (2) stanoví, že „rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (dále jen „rejstřík“) vedený Komisí podle článku 118n nařízení (ES) č. 1234/2007 je zařazen do elektronické databáze „E-Bacchus“.

(2)

V zájmu zjednodušení by měl být seznam reprezentativních obchodních organizací a jejich členů uvedený v příloze XI nařízení (ES) č. 607/2009 zveřejněn na internetu. Ustanovení čl. 30 odst. 2 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Aby nedocházelo k diskriminaci mezi víny pocházejícími z Unie a víny dováženými ze třetích zemí, je třeba vysvětlit, že výrazy používané tradičně ve třetích zemích mohou také získat uznání a ochranu jako tradiční výrazy v Unii, pokud jsou používány spolu se zeměpisným označením nebo označením původu, které regulují tyto třetí země.

(4)

V zájmu srozumitelnosti by měly být chráněné tradiční výrazy uvedené v příloze XII převedeny do elektronické databáze „E-Bacchus“, čímž by byly chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení i chráněné tradiční výrazy soustředěny do jednoho nástroje informační technologie, do nějž by bylo možno snadno nahlížet.

(5)

Aby byly zajištěny aktuální informace týkající se tradičních výrazů, měly by být informace uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 607/2009 převedeny do elektronické databáze „E-Bacchus“ a nové údaje týkající se ochrany tradičních výrazů by měly být zařazovány výlučně do uvedené databáze.

(6)

V zájmu vyjasnění vztahů mezi chráněnými tradičními výrazy a ochrannými známkami je třeba specifikovat, na jakém právním základě by měla být posuzována žádost o zápis ochranné známky, která obsahuje chráněný tradiční termín nebo je jím tvořena, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (3), nebo s nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (4).

(7)

Pro zvýšení transparentnosti pravidel týkajících se tradičních výrazů, zejména vzhledem ke skutečnosti, že se tyto výrazy přesouvají do elektronické databáze „E-Bacchus“, je třeba, aby se při jakékoli změně tradičního výrazu dodržoval formálně stanovený postup.

(8)

Měla by být stanovena pravidla pro uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových u některých zvláštních výrobků z révy vinné, aby veřejnost dostávala přesné informace.

(9)

Aby se snížila zátěž při označování, není třeba v některých případech vyžadovat určité informace týkající se názvu a adresy stáčírny.

(10)

Pro zlepšení kontroly určitých výrobků z révy vinné by měly mít členské státy možnost regulovat používání údajů o výrobci a zpracovateli.

(11)

V zájmu srozumitelnosti by měly být změněny čl. 42 odst. 1 a čl. 56 odst. 3.

(12)

Použití zvláštních typů lahví a uzávěrů pro šumivá vína, jakostní šumivá vína a jakostní aromatická šumivá vína podle článku 69 nařízení (ES) č. 607/2009 by mělo být povinné výhradně pro uvádění na trh a pro vývoz vín vyrobených v Evropské unii.

(13)

Pokud jde o předání formální části stávajících chráněných názvů vín podle článku 118s nařízení (ES) č. 1234/2007, může požadavek na uvedení informací o žadateli, který žádá o ochranu stávajícího názvu vína, podle čl. 118c odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení působit některým členským státům potíže, neboť tyto stávající chráněné názvy vín jsou regulovány na vnitrostátní úrovni bez odkazu na konkrétního žadatele. Pro usnadnění přechodu od úpravy uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (5) k úpravě stanovené nařízením (ES) č. 1234/2007 by měla být stanovena přechodná opatření, která by odpovídala vnitrostátním předpisům uvedených členských států.

(14)

Je třeba změnit přílohu VIII nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o starší práva, která mohou být uplatňována v případě námitky proti žádosti o ochranu tradičního výrazu.

(15)

Nařízení (ES) č. 607/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 607/2009

Nařízení (ES) č. 607/2009 se mění takto:

1)

V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě žádosti podané reprezentativní profesní organizací usazenou v třetí zemi je nutno předat rovněž podrobné informace o této reprezentativní profesní organizaci. Komise zveřejní na internetu seznam dotčených třetích zemí, názvy reprezentativních profesních organizací a členy těchto reprezentativních profesních organizací.“

2)

Článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

Pravidla pro tradiční výrazy třetích zemí

1.   Definice tradičních výrazů uvedená v čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se použije obdobně na výrazy používané tradičně v třetích zemích pro vinařské výrobky, na něž se vztahují zeměpisná označení nebo označení původu podle právních předpisů uvedených třetích zemí.

2.   Vína pocházející z třetích zemí, jejichž etikety udávají tradiční označení jiná než tradiční výrazy uvedené v elektronické databázi „E-Bacchus“, mohou používat tato tradiční označení v souladu s pravidly platnými v dotyčných třetích zemích, včetně pravidel pocházejících od reprezentativních profesních organizací.“

3)

Článek 40 se nahrazuje tímto:

„Článek 40

Obecná ochrana

1.   Pokud žádost o ochranu tradičního výrazu splňuje podmínky stanovené v čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článcích 31 a 35 tohoto nařízení a není zamítnuta podle článků 36, 38 a 39 tohoto nařízení, je tradiční výraz uveden v elektronické databázi „E-Bacchus“ spolu s těmito údaji:

a)

jazyk podle článku 31;

b)

označení druhu nebo druhů dotyčného výrobku z révy vinné, který je pod ochranou;

c)

odkaz na vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž je tradiční výraz vymezen a upraven, nebo pravidla vztahující se na výrobce vína ve třetích zemích, včetně pravidel pocházejících od reprezentativních profesních organizací, a

d)

shrnutí definice nebo podmínek pro použití.

2.   Tradiční výrazy uvedené v elektronické databázi „E-Bacchus“ jsou chráněny pouze v jazyce a pro druhy výrobků z révy vinné, které byly uvedeny v žádosti, proti:

a)

jakémukoli zneužití, a to i tehdy, je-li chráněný výraz doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;

b)

jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o povaze, jakosti nebo základních vlastnostech výrobku použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného výrobku;

c)

všem ostatním praktikám, které mohou uvést spotřebitele v omyl zejména tím, že vyvolávají zdání, že se na víno vztahuje chráněný tradiční výraz.“

4)

V článku 41 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Je-li tradiční výraz chráněn podle tohoto nařízení, zápis ochranné známky, jejíž použití by odporovalo čl. 40 odst. 2, se posuzuje podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES (6) nebo nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (7).

Ochranné známky zapsané v rozporu s prvním pododstavcem jsou na požádání prohlášeny za neplatné v souladu s platnými postupy, jak je stanoveno ve směrnici 2008/95/ES nebo v nařízení (ES) č. 207/2009.

5)

V článku 42 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výraz, pro nějž byla podána žádost a který je zcela nebo částečně homonymní s tradičným výrazem, který je již chráněn podle této kapitoly, je chráněn s náležitým přihlédnutím k místnímu a tradičnímu používání a k riziku záměny.

Homonymní výraz, který uvádí spotřebitele v omyl, pokud jde o povahu, jakost nebo skutečný původ výrobků, nesmí být zapsán, a to ani v případě, že je správný.

Podmínkou pro použití chráněného homonymního názvu je, aby v praxi existovalo jasné rozlišení mezi následně chráněným homonymem a tradičním výrazem již uvedeným v elektronické databázi „E-Bacchus“, s ohledem na potřebu rovného zacházení s dotyčnými výrobci a neuvádění spotřebitele v omyl.“

6)

Vkládá se nový článek 42a, který zní:

„Článek 42a

Změna

Žadatel uvedený v článku 29 může požádat o schválení změny tradičního výrazu, uvedeného jazyka, dotyčného vína nebo vín nebo shrnutí definice či podmínek pro použití dotyčného tradičního výrazu.

Na žádosti o změnu se použijí obdobně články 33 až 39.“

7)

V článku 47 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Jakmile zrušení nabude účinku, Komise odstraní dotyčný výraz ze seznamu uvedeného v elektronické databázi „E-Bacchus“.“

8)

V článku 54 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   U částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení se na etiketě uvádí skutečný nebo celkový obsah alkoholu v procentech objemových. Pokud se na etiketě uvádí celkový obsah alkoholu v procentech objemových, následuje za číselným údajem symbol “% obj.“ a číselnému údaji mohou předcházet slova „celkový obsah alkoholu“ nebo „celkový alkohol“.“

9)

Článek 56 se mění takto:

a)

v odst. 2 ve třetím pododstavci se doplňuje druhá věta, která zní:

„Tyto požadavky se nepoužijí, pokud k plnění dochází na místě, které se nachází v bezprostřední blízkosti stáčírny.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Název a adresa výrobce nebo prodejce se doplní výrazy „výrobce“ nebo „vyrobeno v“ a „prodejce“ nebo „prodáváno“, nebo rovnocenným výrazem.

Členské státy se mohou rozhodnout, že:

a)

stanoví údaj o výrobci jako povinný;

b)

povolí nahrazení výrazů „výrobce“ nebo „vyrobeno v“ výrazy „zpracovatel“ nebo „zpracováno v“.“

10)

Článek 69 se nahrazuje tímto:

„Článek 69

Pravidla pro obchodní úpravu některých výrobků

1.   Šumivé víno, jakostní šumivé víno a jakostní aromatické šumivé víno vyrobené v Evropské unii je uváděno na trh nebo vyváženo ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“ uzavřených:

a)

u lahví s jmenovitým objemem více než 0,20 l: zátkou hříbkového tvaru vyrobenou z korku nebo jiného materiálu, který může přijít do styku s potravinami, jež je držena na svém místě připevněním a v případě potřeby je přikryta čepičkou a zcela obalena ve fólii, která pokrývá danou zátku a celé hrdlo lahve nebo jeho část;

b)

u lahví s jmenovitým objemem nejvýše 0,20 l: jakýmkoli vhodným uzávěrem.

Jiné výrobky vyrobené v Unii se ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“ či s uzávěrem podle písm. a) prvního pododstavce na trh neuvádějí ani nevyvážejí.

2.   Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce mohou členské státy rozhodnout, že ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“ nebo s uzávěrem podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) se mohou uvádět na trh či vyvážet tyto výrobky:

a)

výrobky tradičně plněné do takovýchto lahví, které:

i)

jsou uvedeny v čl. 113d odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007,

ii)

jsou uvedeny v bodech 7, 8 a 9 přílohy XIb nařízení (ES) č. 1234/2007,

iii)

jsou uvedeny v nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 (8), nebo

iv)

vykazují skutečný obsah alkoholu nejvýše 1,2 % objemových;

b)

jiné výrobky než výrobky uvedené v písmenu a), pokud neuvádějí spotřebitele v omyl, co se týká skutečné povahy výrobku.

11)

V článku 71 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud jde o předání formální části podle čl. 118s odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007, mohou být pro účely uplatnění čl. 118c odst. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutí za žadatele odchylně od čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení považovány orgány členských států.“

12)

Příloha II se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

13)

Příloha VIII se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

14)

Přílohy XI a XII se zrušují.

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.   Před zrušením příloh XI a XII nařízení (ES) č. 607/2009 podle čl. 1 bodu 14 tohoto nařízení Komise zkopíruje a:

a)

zveřejní na internetu obsah přílohy XI a

b)

zařadí do elektronické databáze „E-Bacchus“ tradiční výrazy uvedené v příloze XII.

2.   Na změny týkající se tradičního výrazu, které členský stát nebo třetí země uznaly a oznámily Komisi do data vstupu tohoto nařízení v platnost a které nebyly zapsány do přílohy XII nařízení (ES) č. 607/2009, se nevztahuje postup podle v článku 42a, který byl zaveden čl. 1 bodem 6 tohoto nařízení. Komise zařadí uvedené změny do elektronické databáze „E-Bacchus“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60.

(3)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25.

(4)  Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25.

(7)  Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1.“

(8)  Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

JEDINÝ DOKLAD

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komise]

Počet stran (včetně této) …

Jazyk, který byl použit k podání žádosti …

Číslo spisu [vyplní Komise]

Žadatel

Jméno právnické nebo fyzické osoby …

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Právní postavení (v případě právnických osob)

Státní příslušnost …

Zprostředkovatel

Členský stát/státy (*) …

Orgán třetí země (*) …

[(*) nehodící se škrtněte]

Jméno zprostředkovatele/zprostředkovatelů …

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Název, který má být zapsán

Označení původu (*) …

Zeměpisné označení (*) …

[(*) nehodící se škrtněte]

Popis vína/vín (1)

Údaj o tradičních výrazech podle čl. 118u odst. 1  (2), které jsou spojeny s tímto označením původu nebo zeměpisným označením

Zvláštní enologické postupy  (3)

Vymezená oblast

Maximální výnos/výnosy na hektar …

Schválené moštové odrůdy

Souvislost se zeměpisnou oblastí  (4)

Další podmínky  (3)

Odkaz na specifikaci výrobku


(1)  Včetně odkazu na výrobky, na něž se vztahuje čl. 118a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Ustanovení čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Nepovinné.

(4)  Popište zvláštní povahu výrobku a zeměpisné oblasti a příčinnou souvislost mezi nimi.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIII

PROHLÁŠENÍ O NÁMITCE VŮČI TRADIČNÍMU VÝRAZU

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komise]

Počet stran (včetně této) …

Jazyk prohlášení o námitce …

Číslo spisu [vyplní Komise]

Strana, která vznáší námitku

Jméno právnické nebo fyzické osoby …

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Státní příslušnost …

Telefon, fax, e-mail …

Zprostředkovatel

Členský stát/státy (*) …

Orgán třetí země (nepovinné) (*) …

[(*) nehodící se škrtněte]

Jméno zprostředkovatele/zprostředkovatelů …

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Výraz, proti němuž je vznesena námitka

Starší práva

Chráněné označení původu (*) …

Chráněné zeměpisné označení (*) …

Vnitrostátní zeměpisné označení (*)

[(*) nehodící se škrtněte]

Název …

Registrační číslo …

Datum zápisu (DD/MM/RRRR) …

Stávající chráněný tradiční výraz …

Ochranná známka

Značka …

Seznam výrobků a služeb …

Registrační číslo …

Datum registrace …

Země původu …

Pověst/proslulost (*) …

[(*) nehodící se škrtněte]

Důvody námitky

Článek 31 (*)

Článek 35 (*)

Čl. 40 odst. 2 písm. a) (*)

Čl. 40 odst. 2 písm. b) (*)

Čl. 40 odst. 2 písm. c) (*)

Čl. 41 odst. 3 (*)

Čl. 42 odst. 1 (*)

Čl. 42 odst. 2 (*)

Článek 54 nařízení (ES) č. 479/2008

[(*) nehodící se škrtněte]

Vysvětlení důvodů

Jméno podepisující osoby …

Podpis …“


2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 539/2011

ze dne 1. června 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/15


SMĚRNICE KOMISE 2011/63/EU

ze dne 1. června 2011,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 98/70/ES stanoví environmentální specifikace a analytické metody pro benzin a motorovou naftu uváděné na trh.

(2)

Tyto analytické metody odkazují na některé normy stanovené Evropským výborem pro normalizaci (CEN). Protože CEN v důsledku technického pokroku uvedené normy nahradil novými, měly by být aktualizovány odkazy na tyto normy v přílohách I a II směrnice 98/70/ES.

(3)

Příloha III směrnice 98/70/ES stanoví výjimku týkající se tlaku par povolenou pro benzin s obsahem bioethanolu. Čísla obsažená v uvedené příloze jsou zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Norma EN ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 4259:2006 stanoví pravidla pro zaokrouhlování výsledků podle přesnosti zkušební metody a požaduje zaokrouhlení na jedno desetinné místo. Je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit čísla uvedená v příloze III směrnice 98/70/ES.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jakost paliv, zřízeného podle čl. 11 odst. 1 směrnice 98/70/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 98/70/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Poznámka pod čarou 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 228:2008. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228:2008, pokud lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní jako přesnost nahrazené analytické metody.“

b)

Poznámka pod čarou 6 se nahrazuje tímto:

„(6)

Ostatní monoalkoholy a ethery s koncem destilace, který nepřevyšuje údaj stanovený v normě EN 228:2008.“

2)

V příloze II se poznámka pod čarou 1 nahrazuje tímto:

„(1)

Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 590:2009. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590:2009, pokud lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní jako přesnost nahrazené analytické metody.“

3)

Příloha III se nahrazuje textem uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců od jejího vyhlášení v Úředním věstníku.

Tyto předpisy začnou používat do 12 měsíců od vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

VÝJIMKA TÝKAJÍCÍ SE TLAKU PAR POVOLENÁ PRO BENZIN S OBSAHEM BIOETHANOLU

Obsah bioethanolu (% v/v)

Povolená výjimka týkající se tlaku par (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Povolená výjimka týkající se tlaku par pro střední obsah bioethanolu mezi hodnotami uvedenými v tabulce se určuje přímou lineární interpolací mezi obsahem bioethanolu bezprostředně nad a bezprostředně pod zjištěnou hodnotou.“


(1)  Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty“. Při stanovení jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy EN ISO 4259:2006 „Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám“ a při stanovení minimální hodnoty byl zohledněn minimální rozdíl 2R nad nulou (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření jsou vyhodnocovány na základě kritérií uvedených v normě EN ISO 4259:2006.


ROZHODNUTÍ

2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. května 2011,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku

(2011/326/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada poskytla Irsku na jeho žádost finanční pomoc (prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU (2)) na podporu programu rozsáhlých hospodářských a finančních reforem, jejichž cílem je obnovit důvěru, umožnit návrat ekonomiky na cestu udržitelného růstu a zachovat finanční stabilitu v Irsku, eurozóně i samotné Unii.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 9 prováděcího rozhodnutí 2011/77/EU provedla Komise společně s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a ve spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB) první přezkum pokroku irských orgánů při provádění dohodnutých opatření, jakož i jejich účinnosti a hospodářského a sociálního dopadu.

(3)

Podle současných projekcí Komise týkajících se růstu nominálního HDP (–3,6 % v roce 2010, 1,3 % v roce 2011, 2,8 % v roce 2012 a 4,0 % v roce 2013) je postup fiskální korekce obecně v souladu s doporučením Rady ze dne 7. prosince 2010 s cílem odstranit nadměrný schodek v Irsku, podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy, a odpovídá vývoji poměru veřejného dluhu k HDP s hodnotami 96,2 % v roce 2010, 112,0 % v roce 2011, 117,9 % v roce 2012 a 120,3 % v roce 2013. Poměr veřejného dluhu k HDP by se měl v roce 2013 stabilizovat a poté se začít snižovat, bude-li dále pokračovat snižování schodku. Na dynamiku dluhu má vliv několik operací, které ovlivňují dluh, avšak nikoli schodek, mj. kapitálová injekce bankám v roce 2011, jejímž důsledkem je čisté zvýšení dluhu o zhruba 6 procentních bodů HDP, dále předpoklad udržování vysokých hotovostních rezerv a rozdíly mezi časově rozlišenými a hotovostními platbami úroků.

(4)

Rekapitalizace Allied Irish Bank, Bank of Ireland a EBS Building Society na úroveň kapitálového ukazatele core tier 1 ve výši 12 % (na základě obezřetnostního přezkumu kapitálové přiměřenosti (Prudential Capital Assessment Review, PCAR) v roce 2010), jež měla být provedena do února 2011, byla odcházející vládou odložena z důvodu blížících se všeobecných voleb.

(5)

Dne 31. března 2011 oznámila irská centrální banka výsledky PCAR a obezřetnostního přezkumu likvidity (Prudential Liquidity Assessment Review, PLAR). V rámci těchto přezkumů bylo zjištěno, že čtyři zúčastněné domácí banky (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society a Irish Life & Permanent) potřebují k zachování dostatečné kapitalizace při zátěžovém scénáři dodatečný kapitál v celkové výši 24 miliardy EUR, včetně podmíněného kapitálu ve výši 3 miliardy EUR.

(6)

Dne 31. března 2011 oznámila nová vláda, jež vzešla z voleb konaných dne 25. února 2011, svou strategii posílení a reformy domácích bank, jejíž součástí je zabezpečení kapitalizace, jejíž potřeba byla zjištěna při přezkumech PCAR/PLAR. Díky tomu by se kapitálový ukazatel core tier 1 domácích bank do konce července 2011 (po odpovídajícím zohlednění očekávaného prodeje majetku Irish Life & Permanent) dostal značně nad úroveň, jejíž dosažení se očekávalo v únoru 2011.

(7)

Irská centrální banka by měla od Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society a Irish Life & Permanent vyžadovat, aby do konce roku 2013 splnily cíl pro poměr úvěrů k vkladům ve výši 122,5 %, aniž by však pod cenou rozprodávaly majetek. Irské orgány by dále měly pečlivě sledovat vývoj ukazatele čistého stabilního financování a ukazatele krytí likvidity těchto bank, aby bylo zabezpečeno sbližování se standardy vycházejícími z rámce Basel III. Irské orgány by měly zajistit splnění cílů tím, že stanoví věrohodný rámec pro sledování pokroku založený na průběžných cílech a uspořádání správy a řízení těchto bank s vhodnou motivační strukturou.

(8)

Po nástupu do úřadu nová vláda zahájila komplexní přezkum výdajů, aby zjistila, kde by bylo možné větší efektivností dosáhnout úspor, a aby mohla úzce sladit priority fiskální konsolidace s prioritami vládního programu národní obnovy (2011–2016) oznámeného dne 7. března 2011.

(9)

Vzhledem k těmto skutečnostem by prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 3 prováděcího rozhodnutí 2011/77/EU se mění takto:

1)

v odstavci 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zajistí, aby domácí banky byly v případě potřeby dostatečně kapitalizovány prostřednictvím vlastního kapitálu, díky čemuž by mohly dodržet minimální regulační požadavek na kapitálový ukazatel core tier 1 ve výši 10,5 % po celou dobu programu finanční pomoci EU a zároveň postupně snižovat pákový efekt s cílem dosáhnout do konce roku 2013 poměru úvěrů k vkladům ve výši 122,5 %;“;

2)

odstavec 7 se mění takto:

a)

v písmenu b) se doplňuje nová věta, která zní:

„Po konzultacích s Komisí, MMF a ECB může Irsko zavést rozpočtové změny, pokud jde o výše uvedená opatření, aby mohlo plně realizovat úspory, jejichž zdroje budou zjištěny při probíhajícím komplexním přezkumu výdajů a priorit vládního programu, které však musí být v souladu s obecným cílem zajistit v rámci rozpočtu na rok 2012 fiskální konsolidaci o objemu nejméně 3,6 miliardy EUR.“

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

přijme opatření na podporu důvěryhodnosti rozpočtové strategie a posílení rozpočtového rámce. Přijme a bude uplatňovat fiskální pravidlo, že jakékoli další neplánované příjmy v letech 2011–2015 budou určeny na snížení schodku a dluhu. Zřídí radu pro fiskální záležitosti, která bude poskytovat nezávislé hodnocení rozpočtové situace a vládních prognóz. Přijme zákon o fiskální odpovědnosti, kterým zavede střednědobý výdajový rámec se závaznými víceletými stropy v každé výdajové oblasti. Při tom se bude přihlížet k případným revizím reforem správy ekonomických záležitostí na úrovni Unie a stavět na již prováděných reformách;“;

c)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

do konce července 2011 provede rekapitalizaci domácích bank (po odpovídajícím zohlednění očekávaného prodeje majetku Irish Life & Permanent) v souladu se zjištěními obezřetnostních přezkumů likvidity a kapitálové přiměřenosti v roce 2011, jež oznámila irská centrální banka dne 31. března 2011;“;

d)

písmeno l) se nahrazuje tímto:

„l)

posílí hospodářskou soutěž na otevřených trzích. Za tím účelem provede reformu právních předpisů s cílem vytvořit přesvědčivější odrazující prostředky jednak zavedením možnosti uplatňovat účinné sankce za porušení irského práva hospodářské soutěže a článků 101 a 102 Smlouvy, jednak zajištěním účinného fungování úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Po dobu trvání programu irské orgány navíc zajistí, aby nebyly udělovány žádné další výjimky z právního rámce hospodářské soutěže, ledaže by byly zcela v souladu s cíli programu finanční pomoci Unie a potřebami hospodářství;“;

e)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„n)

sníží pákový efekt u domácích bank s cílem dosáhnout poměru úvěrů k vkladům stanoveného na základě obezřetnostního přezkumu likvidity z roku 2011;

o)

připraví plán na podporu solventnosti a životaschopnosti podkapitalizovaných institucí v odvětví úvěrových družstev, včetně udělení potřebných pravomocí irské centrální bance k prosazování vyššího stupně konsolidace tohoto odvětví prostřednictvím fúzí, kde je to vhodné, a za finanční podpory státu, vyžádají-li si to okolnosti;

p)

předloží Oireachtasu právní předpisy, kterými na podporu úvěrových družstev posílí regulační rámec včetně požadavků na účinnější správu a řízení společností a regulačních požadavků.“;

3)

odstavec 8 se mění takto:

a)

v písmenu a) se doplňuje nová věta, která zní:

„Po konzultacích s Evropskou komisí, MMF a ECB může Irsko zavést rozpočtové změny, pokud jde o výše uvedená opatření, aby mohlo plně realizovat úspory, jejichž zdroje budou zjištěny při probíhajícím komplexním přezkumu výdajů a priorit vládního programu, které však musí být v souladu s obecným cílem zajistit v rámci rozpočtu na rok 2013 fiskální konsolidaci o objemu nejméně 3,1 miliardy EUR.“;

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„c)

sníží pákový efekt u domácích bank s cílem dosáhnout poměru úvěrů k vkladům stanoveného na základě obezřetnostního přezkumu likvidity z roku 2011;“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Irsku.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. května 2011.

Za Radu

předseda

CSÉFALVAY Z.


(1)  Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 30, 4.2.2011, s. 34.


2.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/20


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ

ze dne 1. června 2011

o nakládání s dokumenty týkajícími se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU a o zrušení rozhodnutí 2008/836

(2011/327/EU)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí zástupců vlád členských států 2008/836 ze dne 29. října 2008 o nakládání s dokumenty týkajícími se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU (1) se stanoví, že dokumenty týkající se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU mají být po ukončení misí a operací archivovány generálním sekretariátem Rady. Pro účely uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (2) a nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti (3) se od té doby dokumenty týkající se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU považují za dokumenty v držení Rady.

(2)

V čl. 11 odst. 2 rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (4) (dále jen „ESVČ“) se stanoví, že příslušné archivy oddělení převedených z generálního sekretariátu Rady a Komise převedeny pod ESVČ.

(3)

V zájmu důslednosti je nutné, aby dokumenty týkající se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU po ukončení těchto misí a operací archivovala ESVČ.

(4)

Podle článku 10 rozhodnutí 2010/427/EU by ESVČ měla zajistit, aby dokumenty utajované členskými státy nebo jinými orgány byly chráněny v souladu s bezpečnostními pravidly pro ESVČ.

(5)

Dokumenty týkající se civilních misí pro řešení krizí a vojenských operací EU by se měly uchovávat na zvláštním místě v archivech ESVČ. Zaměstnanci nakládající s těmito dokumenty by měli v této souvislosti projít odbornou přípravou zaměřenou na dokumenty Společné bezpečnostní a obranné politiky a na nakládání s utajovanými informacemi.

(6)

V zájmu přehlednosti je třeba zrušit rozhodnutí 2008/836,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro účely uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 a nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 jsou dokumenty týkající se ukončených, probíhajících a budoucích civilních misí EU pro řešení krizí a vojenských operací prováděných pod záštitou Rady po ukončení misí a operací archivovány ESVČ a napříště považovány za dokumenty v jejím držení.

2.   Dokumenty uvedené v odstavci 1 nezahrnují dokumenty týkající se personálních otázek, smlouvy se třetími stranami a související dokumenty ani dokumenty krátkodobého významu.

3.   Členské státy jsou ESVČ nápomocni při získávání dokumentů uvedených v odstavci 1.

Článek 2

Rozhodnutí 2008/836 ze dne 29. října 2008 se zrušuje.

Článek 3

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne, kdy se generální tajemník Rady Evropské unie a výkonný generální tajemník Evropské služby pro vnější činnost dohodnou, že jsou k dispozici nezbytná provozní a archivační zařízení.

V Bruselu dne 1. června 2011.

předseda

GYÖRKÖS P.


(1)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 43, 15.2.1983, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.