ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.141.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
27. května 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 493/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

13

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/292/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU

17

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2011/293/EU

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Maroko č. 1/2011 ze dne 30. března 2011 o změně přílohy II protokolu č. 4 k evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé obsahující seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

27.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 492/2011

ze dne 5. dubna 2011

o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 46 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Volný pohyb pracovníků v Unii musí být zajištěn. Dosažení tohoto cíle předpokládá odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky, jakož i právo těchto pracovníků volně se pohybovat uvnitř Unie za účelem výkonu zaměstnání, s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

(3)

Je třeba přijmout předpisy umožňující dosažení cílů v oblasti volného pohybu stanovených v článcích 45 a 46 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(4)

Volný pohyb představuje základní právo pracovníků a jejich rodin. Mobilita pracovníků uvnitř Unie musí být jedním z prostředků, které pracovníkům zajišťují možnost zlepšení životních a pracovních podmínek a usnadnění jejich společenského postavení, a současně přispívat k uspokojování potřeb hospodářství členských států. Je třeba potvrdit právo všech pracovníků v členských státech vykonávat uvnitř Unie činnost podle vlastní volby.

(5)

Toto právo by mělo být shodně přiznáno stálým, sezonním a příhraničním pracovníkům i těm, kteří vykonávají svou činnost za účelem poskytování služeb.

(6)

Aby mohlo být právo volného pohybu vykonáváno za objektivních podmínek svobody a důstojnosti, musí být fakticky i právně zajištěna rovnost zacházení ve všech věcech, které se týkají vlastního výkonu zaměstnání a přístupu k bydlení, a rovněž odstraněny překážky mobility pracovníků, zejména pokud jde o podmínky začlenění rodiny pracovníka do prostředí hostitelské země.

(7)

Zásada nediskriminace pracovníků v Unii znamená, že pro všechny státní příslušníky členských států se uznává stejná přednost pro přístup k zaměstnání, jakou mají pracovníci daného státu.

(8)

Postupy zprostředkování zaměstnání a dosahování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, zejména cestou přímé spolupráce mezi ústředními službami zaměstnanosti a rovněž mezi regionálními službami zaměstnanosti, jakož i koordinace výměny informací zajišťují větší průhlednost trhu práce. Pracovníci, kteří se chtějí přemisťovat, by měli být pravidelně informováni o životních a pracovních podmínkách.

(9)

Mezi volným pohybem pracovníků, zaměstnaností a odborným vzděláváním existují úzké vztahy, zejména směřuje-li toto vzdělávání k vytvoření možnosti pro pracovníky vyhovět nabídkám na zaměstnání z jiných regionů v Unii. Tyto vztahy vyžadují, aby související obtíže již nebyly zkoumány odděleně, ale ve vzájemných vazbách a rovněž s ohledem na obtíže na regionální úrovni. Je proto nezbytné směrovat úsilí členských států ke koordinaci jejich politik zaměstnanosti,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZAMĚSTNÁVÁNÍ, ROVNÉ ZACHÁZENÍ A RODINY PRACOVNÍKŮ

ODDÍL I

Přístup k zaměstnání

Článek 1

1.   Každý státní příslušník členského státu má právo, bez ohledu na své bydliště, na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území jiného členského státu v souladu s právními a správními předpisy, které upravují zaměstnávání státních příslušníků tohoto státu.

2.   Na území jiného členského státu požívá zejména stejné přednosti pro přístup k volnému zaměstnání, jakou mají státní příslušníci tohoto státu.

Článek 2

Každý státní příslušník členského státu a každý zaměstnavatel vykonávající činnost na území členského státu si mohou vyměňovat nabídky volných pracovních míst a žádosti o zaměstnání a uzavírat a provádět pracovní smlouvy v souladu s platnými právními a správními předpisy, aniž by to mohlo vést k jakékoli diskriminaci.

Článek 3

1.   V souladu s tímto nařízením se nepoužijí právní a správní předpisy ani správní postupy členského státu:

a)

které omezují poptávku po zaměstnání nebo jeho nabídku, přístup k zaměstnání a jeho výkon cizími státními příslušníky nebo je podmiňují požadavky, které neplatí pro tuzemské státní příslušníky, nebo

b)

které, ačkoli se používají bez ohledu na státní příslušnost, mají za výlučný nebo hlavní cíl nebo účel znemožnit státním příslušníkům jiných členských států přístup k nabízenému zaměstnání.

První pododstavec se nevztahuje na podmínky týkající se jazykových znalostí požadovaných z důvodu povahy pracovního místa, které má být obsazeno.

2.   Mezi předpisy nebo postupy členského státu zmíněné v odst. 1 prvním pododstavci patří zejména ty, které v členském státě:

a)

požadují pro cizí státní příslušníky zvláštní postup při zaměstnávání;

b)

omezují nabídku zaměstnání nebo ji podmiňují požadavky na zveřejnění v tisku nebo jiným způsobem a které neplatí pro zaměstnavatele vykonávající činnost na území tohoto členského státu;

c)

podmiňují přístup k zaměstnání zařazením pracovníků do evidence u orgánu práce nebo brání zaměstnávání jednotlivých pracovníků, pokud jde o osoby, které nemají bydliště na území tohoto státu.

Článek 4

1.   Právní a správní předpisy členských států, které omezují početně nebo procentně zaměstnávání cizích státních příslušníků v podnicích, oborech nebo regionech nebo na celostátní úrovni, se nevztahují na státní příslušníky ostatních členských států.

2.   Je-li v některém členském státu poskytnutí jakékoli výhody podnikům podmíněno zaměstnáním minimálního procenta tuzemských pracovníků, považují se státní příslušníci ostatních členských států za tuzemské pracovníky, s výhradou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (5).

Článek 5

Státnímu příslušníkovi jednoho členského státu, který se uchází o zaměstnání na území jiného členského státu, se v tomto státě poskytuje stejná pomoc, jakou poskytují služby zaměstnanosti tohoto státu jeho vlastním státním příslušníkům při vyhledávání zaměstnání.

Článek 6

1.   Zaměstnání a získávání státního příslušníka členského státu na pracovní místo v jiném členském státě nesmí být závislé na kritériích souvisejících se zdravotním stavem či povoláním nebo jiných kritériích, která jsou diskriminační na základě státní příslušnosti ve srovnání s kritérii používanými pro státní příslušníky jiného členského státu, kteří chtějí vykonávat stejnou činnost.

2.   Státní příslušník, který má jmenovitou nabídku od zaměstnavatele z jiného členského státu než je stát, jehož je příslušníkem, může podléhat podmínce složení odborné zkoušky, pokud to zaměstnavatel výslovně požaduje při předložení nabídky.

ODDÍL 2

Výkon zaměstnání a rovnost zacházení

Článek 7

1.   S pracovníkem, který je státním příslušníkem členského státu, nesmí být na území jiného členského státu zacházeno z důvodu jeho státní příslušnosti jinak než s tuzemskými pracovníky, jde-li o podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky, zejména z oblasti odměňování, skončení pracovního poměru a návratu k povolání nebo opětného zaměstnání, pokud se stal nezaměstnaným.

2.   Požívá stejné sociální a daňové výhody jako tuzemští pracovníci.

3.   Využívá rovněž na stejném základě a za stejných podmínek jako tuzemští pracovníci vzdělávání na odborných školách a ve střediscích pro rekvalifikaci.

4.   Jakékoli ustanovení v kolektivní nebo individuální smlouvě nebo v jiném kolektivním ujednání týkající se přístupu k zaměstnání, odměňování a jiných pracovních podmínek nebo podmínek skončení pracovního poměru je od počátku neplatné, pokud stanoví nebo povoluje diskriminační podmínky vůči pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států.

Článek 8

Pracovník, který je státním příslušníkem jednoho členského státu a je zaměstnán na území jiného členského státu, požívá rovného zacházení v oblasti členství v odborových organizacích a výkonu práv spojených s odborovou činností, včetně hlasovacího práva a práva přístupu na správní nebo vedoucí místa v odborových organizacích. Může být vyloučen z účasti ve vedení subjektů veřejného práva a z výkonu veřejnoprávních funkcí. Rovněž požívá práva být volen do orgánů zastupujících pracovníky v podnicích.

Prvním pododstavcem nejsou dotčeny právní předpisy, které v některých členských státech přiznávají pracovníkům z ostatních členských států širší práva.

Článek 9

1.   Pracovník, který je státním příslušníkem jednoho členského státu a je zaměstnán na území jiného členského státu, požívá všech práv a výhod udělovaných tuzemským pracovníkům v oblasti bydlení, včetně vlastnictví bydlení, které potřebuje.

2.   Pracovník uvedený v odstavci 1 se může na základě stejného práva jako tuzemský pracovník zapsat v regionu, ve kterém je zaměstnán, na seznam žadatelů o bydlení v místě, kde jsou seznamy vedeny, a požívá z toho plynoucí výhody a přednosti.

Na jeho rodinu, která zůstala v zemi posledního pobytu pracovníka, se pro tento účel hledí, jako kdyby bydlela ve zmíněném regionu, pokud stejná domněnka platí pro tuzemské pracovníky.

ODDÍL 3

Rodiny pracovníků

Článek 10

Děti státního příslušníka členského státu, který je nebo byl zaměstnán na území jiného členského státu, mají přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu, pokud tyto děti mají bydliště na jeho území.

Členské státy podporují podněty umožňující těmto dětem získávat uvedené vzdělání za co nejlepších podmínek.

KAPITOLA II

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A DOSAŽENÍ ROVNOVÁHY MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU

ODDÍL 1

Spolupráce mezi členskými státy a s Komisí

Článek 11

1.   Členské státy nebo Komise podnítí nebo společně vypracují studie v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které považují za nezbytné pro volný pohyb pracovníků uvnitř Unie.

Ústřední služby zaměstnanosti členských států úzce spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí v oblasti vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání v Unii a souvisejícího umisťování pracovníků.

2.   K tomuto účelu určí členské státy zvláštní služby, které jsou pověřeny organizováním činnosti v oblastech uvedených v odst. 1 druhém pododstavci a které spolupracují mezi sebou navzájem a s útvary Komise.

Členské státy oznámí Komisi všechny změny v pověření těchto služeb. Komise tato sdělení pro informaci zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 12

1.   Členské státy předají Komisi informace o obtížích týkající se volného pohybu a zaměstnávání pracovníků a související údaje, jakož i informace o stavu a vývoji zaměstnanosti.

2.   Komise určí s co nejvyšším ohledem na stanovisko technického výboru uvedeného v článku 29 (dále jen „technický výbor“) způsob, kterým se připravují informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3.   V souladu s postupem stanoveným Komisí a s co nejvyšším ohledem na stanovisko technického výboru zašle zvláštní služba každého členského státu zvláštním službám ostatních členských států a Evropskému koordinačnímu úřadu uvedenému v článku 18 informace o životních a pracovních podmínkách a o stavu trhu práce, které mohou pracovníkům z jiných členských států poskytovat přehled. Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány.

Zvláštní služby ostatních členských států zajistí těmto informacím širokou publicitu, zejména jejich rozšířením v příslušných službách zaměstnanosti a pomocí všech vhodných sdělovacích prostředků sloužících k informování dotčených pracovníků.

ODDÍL 2

Mechanismus pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou

Článek 13

1.   Zvláštní služba každého členského státu pravidelně předává zvláštním službám ostatních členských států a Evropskému koordinačnímu úřadu uvedenému v článku 18:

a)

nabídky volných pracovních míst, kterým by mohli vyhovět státní příslušníci ostatních členských států;

b)

nabídky volných pracovních míst určené třetím zemím;

c)

žádosti o zaměstnání osob, které formálně prohlásily, že chtějí pracovat v jiném členském státě;

d)

informace podle regionů a oborů činnosti o uchazečích o zaměstnání, kteří prohlásili, že jsou připraveni vykonávat zaměstnání v jiné zemi.

Zvláštní služba každého členského státu předá tyto informace co nejdříve příslušným službám a subjektům zaměstnanosti.

2.   Nabídky volných pracovních míst a žádosti o zaměstnání uvedené v odstavci 1 jsou rozšiřovány podle jednotného systému vypracovaného Evropským koordinačním úřadem uvedeným v článku 18 ve spolupráci s technickým výborem.

Bude-li to nezbytné, může být tento systém upraven.

Článek 14

1.   Všechny nabídky volných pracovních míst podle článku 13 předložené službám zaměstnanosti členského státu se oznamují příslušným službám zaměstnanosti ostatních dotyčných členských států, které je zpracují.

Tyto služby předloží službám prvního členského státu vhodné a přesné žádosti o zaměstnání.

2.   Na žádosti o zaměstnání podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) odpovědí příslušné služby členských států v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout jeden měsíc.

3.   Služby zaměstnanosti přiznají pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členských států, stejnou přednost, jaká je udělována tuzemským pracovníkům vůči státním příslušníkům třetích zemí.

Článek 15

1.   Činnosti vymezené v článku 14 vykonávají zvláštní služby. Avšak v případech, kdy jsou zmocněny ústředními službami a kdy to uspořádání služeb zaměstnanosti členského státu a používaný způsob zprostředkování umožňují:

a)

regionální služby zaměstnanosti členských států:

i)

na základě informací uvedených v článku 13, po kterých následují příslušná opatření, přímo přistoupí ke zprostředkování a k vyrovnání nabídky a poptávky,

ii)

vytvoří přímé vztahy pro dosažení rovnováhy:

v případě jmenovité nabídky,

v případě individuální žádosti o zaměstnání předložené buď určené službě zaměstnanosti, nebo zaměstnavateli vykonávajícímu svou činnost v oblasti, pro kterou je místně příslušná tato služba,

v případě, kdy se vyrovnání týká sezonních pracovníků, kteří musí být zaměstnáni co nejdříve;

b)

služby místně příslušné pro pohraniční oblasti dvou nebo více členských států si pravidelně vyměňují údaje týkající se nabídky volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na své úrovni a provádějí přímo mezi sebou, v souladu se svými vztahy s ostatními službami zaměstnanosti svých zemí, zprostředkování a vyrovnání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání.

Je-li to nezbytné, vytvoří služby místně příslušné pro pohraniční oblasti rovněž postupy pro spolupráci a služby s cílem poskytnout:

uživatelům co nejvíce užitečných informací o různých hlediscích mobility a

sociálním a hospodářským partnerům, sociálním službám (zejména veřejným, soukromým nebo veřejně prospěšným) a všem dotyčným institucím soubor koordinovaných opatření v oblasti mobility;

c)

úřady práce specializované pro některá povolání nebo určité kategorie osob mezi sebou naváží přímou spolupráci.

2.   Zúčastněné členské státy zašlou Komisi seznam služeb uvedených v odstavci 1, který sestaví po vzájemné dohodě. Komise tento seznam a jeho změny pro informaci zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 16

Využití postupů pro získávání pracovníků, které používají subjekty pro provádění ustavené v dohodách uzavřených mezi dvěma nebo více členskými státy, není povinné.

ODDÍL 3

Opatření pro kontrolu rovnováhy na trhu práce

Článek 17

1.   Na základě zprávy Komise vypracované v souladu s informacemi poskytnutými členskými státy analyzují tyto státy spolu s Komisí alespoň jednou ročně výsledky opatření provedených na úrovni Unie v oblasti nabídky volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání.

2.   Členské státy spolu s Komisí prozkoumají všechny možnosti pro poskytnutí přednosti státním příslušníkům členských států při obsazování volných pracovních míst s cílem dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou zaměstnání a poptávkou po zaměstnání uvnitř Unie. K tomuto účelu přijmou nezbytná opatření.

3.   Každé dva roky podá Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování kapitoly II, v níž shrne informace a údaje získané z provedených studií a výzkumů a ukáže veškerá užitečná zjištění týkající se vývoje trhu práce v Unii.

ODDÍL 4

Evropský koordinační úřad

Článek 18

Obecným úkolem Evropského úřadu pro koordinaci vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání (dále jen „Evropský koordinační úřad“), zřízeného v rámci Komise, je podporovat zprostředkování a vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání na úrovni Unie. Zejména je pověřen všemi technickými úkoly, které jsou v této oblasti na základě tohoto nařízení svěřeny Komisi, a zvláště poskytováním pomoci vnitrostátním službám zaměstnanosti.

Provádí syntézu informací uvedených v článcích 12 a 13 a údajů vyplývajících ze studií a výzkumů prováděných na základě článku 11 za účelem zveřejnění užitečných poznatků o pravděpodobném vývoji trhu práce v Unii; tyto poznatky se předkládají zvláštním službám členských států, poradnímu výboru uvedenému v článku 21 a technickému výboru.

Článek 19

1.   Evropský koordinační úřad je zejména pověřen, aby:

a)

koordinoval praktická opatření nezbytná ke zprostředkovávání a vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání na úrovni Unie a analyzoval z toho vyplývající pohyb pracovníků;

b)

přispíval ve spolupráci s technickým výborem k zavedení společných prostředků činnosti na administrativní a technické úrovni k dosažení těchto cílů;

c)

prováděl, objeví-li se zvláštní potřeba, v dohodě se zvláštními službami zprostředkování nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání, jejichž vyrovnání provádějí tyto služby.

2.   Předává zvláštním službám nabídky volných pracovních míst a žádosti o zaměstnání, které byly přímo zaslány Komisi, a je informován o jejich vyřizování.

Článek 20

Komise může v dohodě s příslušným orgánem každého členského státu a v souladu s podmínkami a podrobnostmi, které určí na základě stanoviska technického výboru, organizovat návštěvy a přidělení úředníků ostatních členských států a doškolovací programy pro specializované zaměstnance.

KAPITOLA III

SUBJEKTY PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚZKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY V OBLASTI VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ A JEJICH ZAMĚSTNÁVÁNÍ

ODDÍL 1

Poradní výbor

Článek 21

Poradní výbor má za úkol být nápomocen Komisi při zkoumání všech otázek, které vyplývají z provádění Smlouvy o fungování Evropské unie a opatření přijatých k jejímu provedení v oblasti volného pohybu pracovníků a jejich zaměstnávání.

Článek 22

Poradní výbor je pověřen, aby zejména:

a)

zkoumal obtíže volného pohybu a zaměstnávání v rámci vnitrostátních politik zaměstnanosti s cílem koordinovat politiky zaměstnanosti členských států na úrovni Unie a přispívat tak k rozvoji hospodářství a ke zlepšení rovnováhy na trhu práce;

b)

obecně studoval důsledky používání tohoto nařízení a případných doplňujících opatření;

c)

případně předkládal Komisi odůvodněné návrhy na přezkum tohoto nařízení;

d)

zaujímal, na žádost Komise nebo z vlastního podnětu, odůvodněná stanoviska k obecným nebo zásadním otázkám, zejména v oblasti výměny informací o vývoji trhu práce, pohybu pracovníků mezi členskými státy, programů nebo opatření k rozvoji poradenství pro volbu povolání a odborného vzdělávání, které mohou vést ke zlepšení možností volného pohybu a zaměstnávání, jakož i všech forem pomoci pracovníkům a jejich rodinám, včetně sociální pomoci a bydlení pracovníků.

Článek 23

1.   Poradní výbor se skládá ze šesti členů za každý členský stát, z nichž dva zastupují vládu, dva odborové organizace a dva organizace zaměstnavatelů.

2.   Každý členský stát jmenuje pro každou z kategorií uvedených v odstavci 1 jednoho náhradníka.

3.   Funkční období členů a jejich náhradníků je dva roky. Mohou být jmenováni opakovaně.

Po uplynutí funkčního období zůstávají členové a jejich náhradníci ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo dokud nejsou znovu jmenováni.

Článek 24

Členy a náhradníky poradního výboru jmenuje Rada, která při výběru zástupců odborů a organizací zaměstnavatelů usiluje o to, aby bylo ve výboru dosaženo rovnoměrného zastoupení různých dotčených hospodářských odvětví.

Seznam členů a náhradníků Rada pro informaci zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 25

Poradnímu výboru předsedá člen Komise nebo jeho zástupce. Předseda nehlasuje. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně. Svolává ho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů.

Funkce sekretariátu zajišťují útvary Komise.

Článek 26

Předseda může k účasti na zasedání pozvat jako pozorovatele nebo odborníky osoby nebo zástupce subjektů, kteří mají velkou zkušenost v oblasti zaměstnávání a pohybu pracovníků. Předsedovi mohou být nápomocni techničtí poradci.

Článek 27

1.   Poradní výbor se platně usnáší, pokud jsou přítomny dvě třetiny členů.

2.   Stanoviska musí být odůvodněna; přijímají se nadpoloviční většinou platně odevzdaných hlasů; připojí se k nim poznámka, která uvádí názory vyjádřené menšinou, pokud o to požádá.

Článek 28

Poradní výbor určí své postupy práce v jednacím řádu, který vstupuje v platnost po schválení Radou na základě stanoviska Komise. Vstup v platnost případných změn, které se výbor rozhodne provést, podléhá stejnému postupu.

ODDÍL 2

Technický výbor

Článek 29

Technický výbor má být nápomocen Komisi při přípravě, prosazování a sledování výsledků všech technických prací a opatření k provedení tohoto nařízení a případných doplňujících předpisů.

Článek 30

Technický výbor je pověřen, aby zejména:

a)

podporoval a zdokonaloval spolupráci mezi dotčenými správními orgány členských států ve všech technických otázkách vztahujících se k volnému pohybu pracovníků a jejich zaměstnávání;

b)

vypracovával postupy pro organizaci společných činností dotčených správních orgánů;

c)

usnadňoval shromažďování informací pro využití Komisí nebo vypracovávání studií a výzkumů stanovených v tomto nařízení a podporoval výměnu informací a zkušeností mezi dotčenými správními orgány;

d)

studoval z technického hlediska harmonizaci kritérií, podle nichž členské státy hodnotí situaci na svém trhu práce.

Článek 31

1.   Technický výbor se skládá ze zástupců vlád členských států. Každá vláda jmenuje členem technického výboru jednoho z členů, který ji zastupuje v poradním výboru.

2.   Každá vláda jmenuje ze svých dalších zástupců v poradním výboru, členů nebo náhradníků, jednoho náhradníka.

Článek 32

Technickému výboru předsedá člen Komise nebo jeho zástupce. Předseda nehlasuje. Předsedovi a členům výboru mohou být nápomocni techničtí poradci.

Funkce sekretariátu zajišťují útvary Komise.

Článek 33

Návrhy podané a stanoviska zaujatá technickým výborem jsou předkládány Komisi a oznamovány poradnímu výboru. K těmto návrhům a stanoviskům se připojí poznámka, která uvádí názory vyjádřené různými členy technického výboru, pokud o to požádají.

Článek 34

Technický výbor určí své postupy práce v jednacím řádu, který vstupuje v platnost po schválení Radou na základě stanoviska Komise. Vstup v platnost případných změn, které se výbor rozhodne provést, podléhá stejnému postupu.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Jednací řády poradního výboru a technického výboru, které byly použitelné dne 8. listopadu 1968, zůstávají použitelné i nadále.

Článek 36

1.   Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, která se vztahují na přístup ke kvalifikovaným zaměstnáním v oblasti jaderné energie, ani předpisy přijaté k provedení této smlouvy.

Toto nařízení se však vztahuje na pracovníky kategorie uvedené v prvním pododstavci a jejich rodinné příslušníky, pokud jejich právní postavení není zmíněnou smlouvou nebo předpisy upraveno.

2.   Tímto nařízením nejsou dotčena opatření přijatá v souladu s článkem 48 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.   Toto nařízení se nedotýká povinností členských států vyplývajících ze zvláštních vztahů nebo budoucích dohod s některými neevropskými zeměmi nebo územími, které jsou založeny na institucionálních vazbách existujících dne 8. listopadu 1968 nebo vyplývajících z dohod s některými neevropskými zeměmi nebo územími existujících dne 8. listopadu 1968, které jsou založeny na institucionálních vazbách mezi nimi.

Pracovníci z těchto zemí nebo území, kteří v souladu s tímto ustanovením vykonávají zaměstnání na území některého z těchto členských států, se nemohou dovolávat práv z tohoto nařízení na území ostatních členských států.

Článek 37

Členské státy sdělí Komisi pro informaci znění smluv, úmluv nebo ujednání, které mezi sebou uzavřou v oblasti zaměstnanosti, mezi dnem jejich podpisu a dnem jejich vstupu v platnost.

Článek 38

Komise přijme prováděcí opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení. Za tímto účelem úzce spolupracuje s ústředními orgány členských států.

Článek 39

Náklady na fungování poradního výboru a technického výboru jsou zahrnuty do souhrnného rozpočtu Evropské unie do oddílu, který se týká Komise.

Článek 40

Toto nařízení se vztahuje na členské státy a jejich státní příslušníky, aniž jsou dotčeny články 2 a 3.

Článek 41

Nařízení (EHS) č. 1612/68 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 42

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 5. dubna 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

GYŐRI E.


(1)  Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 170.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. března 2011.

(3)  Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.


PŘÍLOHA I

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68

(Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 312/76

(Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s. 2).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2434/92

(Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES

(Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pouze čl. 38 odst. 1


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1612/68

Toto nařízení

Část první

Kapitola I

Hlava I

Oddíl 1

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Hlava II

Oddíl 2

Článek 7

Článek 7

Čl. 8 odst. 1

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Hlava III

Oddíl 3

Článek 12

Článek 10

Část druhá

Kapitola II

Hlava I

Oddíl 1

Článek 13

Článek 11

Článek 14

Článek 12

Hlava II

Oddíl 2

Článek 15

Článek 13

Článek 16

Článek 14

Článek 17

Článek 15

Článek 18

Článek 16

Hlava III

Oddíl 3

Článek 19

Článek 17

Hlava IV

Oddíl 4

Článek 21

Článek 18

Článek 22

Článek 19

Článek 23

Článek 20

Část třetí

Kapitola III

Hlava I

Oddíl 1

Článek 24

Článek 21

Článek 25

Článek 22

Článek 26

Článek 23

Článek 27

Článek 24

Článek 28

Článek 25

Článek 29

Článek 26

Článek 30

Článek 27

Článek 31

Článek 28

Hlava II

Oddíl 2

Článek 32

Článek 29

Článek 33

Článek 30

Článek 34

Článek 31

Článek 35

Článek 32

Článek 36

Článek 33

Článek 37

Článek 34

Část čtvrtá

Kapitola IV

Hlava I

Článek 38

Článek 39

Článek 35

Článek 40

Článek 41

Hlava II

Čl. 42 odst. 1

Čl. 36 odst. 1

Čl. 42 odst. 2

Čl. 36 odst. 2

Čl. 42 odst. 3 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 36 odst. 3 první pododstavec

Čl. 42 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 36 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 43

Článek 37

Článek 44

Článek 38

Článek 45

Článek 46

Článek 39

Článek 47

Článek 40

Článek 41

Článek 48

Článek 42

Příloha I

Příloha II


27.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/13


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 493/2011

ze dne 5. dubna 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 79 odst. 2 písm. c) a článek 74 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 (2) stanoví povinnost zavést formy spolupráce mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví členských států, cíle této spolupráce, funkce a kvalifikaci styčných úředníků a jejich odpovědnost vůči hostitelské zemi a vysílajícímu členskému státu.

(2)

Rozhodnutím Rady 2005/267/ES (3) byla zřízena bezpečná webová informační a koordinační síť pro služby řízení migrace členských států pro výměnu informací o protiprávní migraci, nedovoleném vstupu a přistěhovalectví a o navracení neoprávněně pobývajících osob. V souladu s uvedeným nařízením má být do výměny informací zapojena také síť styčných úředníků pro přistěhovalectví.

(3)

Nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 (4) byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura Frontex“). Úkolem agentury Frontex je příprava obecné a cílené analýzy rizik, která bude předložena Radě a Komisi.

(4)

Styční úředníci pro přistěhovalectví mají shromažďovat informace týkající se nedovoleného přistěhovalectví pro použití na operativní úrovni, na strategické úrovni nebo na obou úrovních. Tyto informace by mohly velmi přispět k činnostem agentury Frontex souvisejících s analýzou rizik a za tímto účelem by měla být zavedena užší spolupráce mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví a agenturou Frontex.

(5)

Všechny členské státy by měly mít možnost, pokud to považují za vhodné, iniciovat zasedání mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví vyslanými do konkrétní třetí země nebo regionu s cílem posílit spolupráci mezi nimi. Zástupci Komise a agentury Frontex by se měli těchto zasedání účastnit. Mělo by být možné přizvat též další subjekty a orgány, jako je například Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

(6)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES (5) se zřizuje Fond pro vnější hranice na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s cílem přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy. Mělo by být možné využívat dostupné finanční zdroje Fondu pro vnější hranice na zlepšení řízení činností organizovaných konzulárními a jinými službami členských států ve třetích zemích, a na posílení operativní schopnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, čímž se podpoří účinnější spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím uvedených sítí.

(7)

Evropský parlament, Rada a Komise by měly být pravidelně informovány o činnostech sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v konkrétních zemích či regionech, jež jsou pro Unii mimořádně zajímavé, a o situaci v těchto zemích či regionech ve věcech souvisejících s nedovoleným přistěhovalectvím. Výběr konkrétních zemí či regionů, jež jsou pro Unii mimořádně zajímavé, by měl vycházet z objektivních migračních ukazatelů, jako například statistiky týkající se nedovoleného přistěhovalectví a analýzy rizik a dalších relevantních informací a zpráv vypracovaných agenturou Frontex a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, a měla by se zohlednit celková politika vnějších vztahů Unie.

(8)

Nařízení (ES) č. 377/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž úpravy stávajících právních předpisů Unie týkajících se vytvoření a fungování sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví s ohledem na změny v právních předpisech Unie a na praktické zkušenosti získané v této souvislosti, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, které jsou rovněž zohledněny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, v souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii.

(11)

Spojené království se účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu o schengenském acquis začleněného do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (6).

(12)

Irsko se účastní tohoto nařízení v souladu s článkem 5 odst. 1 Protokolu o schengenském acquis začleněného do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (7).

(13)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(14)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A a E rozhodnutí Rady 1999/437/ES (9) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(15)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (10), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a E rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (11).

(16)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a E rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES (12),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozměňovací návrhy

Nařízení (ES) č. 377/2004 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vypouští druhá věta;

b)

doplňuje se odstavec, který zní:

„3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou zveřejněny na bezpečné webové informační a koordinační síti pro služby řízení migrace členských států zřízené rozhodnutím Rady 2005/267/ES (13) (dále jen „síť ICONet“) v oddíle věnovaném sítím styčných úředníků pro přistěhovalectví. Komise předá uvedené informace také Radě.

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

vyměňují si informace a praktické zkušenosti, zejména na zasedáních a prostřednictvím sítě ICONet,

vyměňují si případně informace o zkušenostech ohledně dostupnosti ochrany pro žadatele o azyl,“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zástupci Komise a Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen ‚agentura Frontex‘) zřízené nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 (14) se mohou účastnit zasedání organizovaných v rámci sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví; vyžadují-li to však operativní důvody, mohou se zasedání konat i bez přítomnosti uvedených zástupců. V případě potřeby mohou být též přizvány jiné subjekty a orgány.

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Členský stát, který předsedá Radě Evropské unie, přebírá podnět k pořádání takových zasedání. Není-li předsedající členský stát v dotčené zemi nebo regionu zastoupen, přebírá podnět k pořádání zasedání členský stát zastupující předsednictví. Tato zasedání se mohou konat také na podnět jiných členských států.“

3)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Na konci každého pololetí vypracuje členský stát, který předsedá Radě Evropské unie, nebo v případě, že tento členský stát není v dotčené zemi nebo regionu zastoupen, členský stát zastupující předsednictví pro Evropský parlament, Radu a Komisi zprávu o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v konkrétních zemích či regionech, jež jsou pro Evropskou unii předmětem zvláštního zájmu, jakož i o situaci v těchto zemích či regionech ve věcech souvisejících s nedovoleným přistěhovalectvím, přičemž vezme v úvahu všechny relevantní aspekty, včetně lidských práv. Po konzultaci s členskými státy a Komisí by měl výběr konkrétních zemí či regionů, jež jsou pro Evropskou unii předmětem mimořádného zájmu, vycházet z objektivních migračních ukazatelů, jako například statistiky týkající se nedovoleného přistěhovalectví a analýzy rizik a jiných relevantních informací nebo zpráv vypracovaných agenturou Frontex a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, a zohledňovat celkovou politiku vnějších vztahů Unie.

2.   Zprávy členských států uvedené v odstavci 1 jsou vypracovávány v souladu se vzorem vypracovaným podle rozhodnutí Komise 2005/687/ES ze dne 29. září 2005 o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví (15) a obsahují příslušná kritéria výběru.

3.   Komise na základě zpráv členských států uvedených v odstavci 1, které zohlední relevantní aspekty lidských práv, každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě faktické shrnutí, a je-li to vhodné, doporučení týkající se vývoje sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 5. dubna 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

GYŐRI E.


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2011.

(2)  Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48.

(4)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

(6)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(11)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.

(13)  Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48.“

(14)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.“;

(15)  Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8.“


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

27.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 31. března 2011

o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU

(2011/292/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 240 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (1), a zejména na článek 24 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možno rozvíjet aktivity Rady ve všech oblastech, které vyžadují nakládání s utajovanými informacemi, je vhodné zavést komplexní bezpečnostní systém ochrany utajovaných informací vztahující se na Radu, její generální sekretariát a členské státy.

(2)

Toto rozhodnutí by se mělo uplatňovat v případech, kdy Rada, její přípravné orgány a generální sekretariát Rady nakládají s utajovanými informacemi EU.

(3)

V souladu s vnitrostátními právními předpisy a v míře nezbytné pro fungování Rady by členské státy měly dodržovat toto rozhodnutí v případech, kdy jejich příslušné orgány, pracovníci nebo dodavatelé nakládají s utajovanými informacemi EU, aby měl každý jistotu, že utajovaným informacím EU je poskytována rovnocenná úroveň ochrany.

(4)

Rada a Komise se zavázaly k uplatňování rovnocenných bezpečnostních standardů pro ochranu utajovaných informací EU.

(5)

Rada zdůrazňuje, že je důležité, aby se Evropský parlament a další orgány, agentury, instituce nebo úřady EU případně připojily k uplatňování zásad, standardů a pravidel pro ochranu utajovaných informací, které jsou nezbytné pro ochranu zájmů Unie a jejích členských států.

(6)

Základní zásady a minimální standardy stanovené tímto rozhodnutím pro ochranu utajovaných informací EU uplatňují v rámci své vnitřní organizace agentury a subjekty EU zřízené podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii, Europol a Eurojust podle ustanovení svých příslušných zřizovacích aktů.

(7)

Bezpečnostní pravidla na ochranu utajovaných informací EU přijatá Radou jsou uplatňována v rámci operací pro řešení krizí zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii a jejich pracovníky.

(8)

Bezpečnostní pravidla na ochranu utajovaných informací EU přijatá Radou uplatňují zvláštní zástupci EU a členové jejich týmů.

(9)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny články 15 a 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a jejich prováděcí akty.

(10)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny platné postupy členských států v oblasti informování jejich národních parlamentů o činnostech Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účel, oblast působnosti a definice

1.   Toto rozhodnutí stanoví základní zásady a minimální bezpečnostní standardy pro ochranu utajovaných informací EU.

2.   Tyto základní zásady a minimální standardy jsou použitelné pro Radu a generální sekretariát Rady a dodržují je členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy tak, aby měl každý jistotu, že utajovaným informacím EU je poskytována rovnocenná úroveň ochrany.

3.   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v dodatku A.

Článek 2

Definice utajovaných informací EU, stupně utajení a označení

1.   „Utajovanými informacemi EU“ se rozumějí jakékoli informace nebo materiály označené stupněm utajení EU, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo různou měrou poškodit zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států.

2.   Utajované informace EU jsou utajovány jedním z následujících stupňů utajení:

a)   TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET: informace a materiály, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo vést k mimořádně závažnému poškození podstatných zájmů Evropské unie nebo jednoho či více členských států;

b)   SECRET UE / EU SECRET: informace a materiály, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo závažně poškodit podstatné zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států;

c)   CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL: informace a materiály, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo poškodit podstatné zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států;

d)   RESTREINT UE / EU RESTRICTED: informace a materiály, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo být nevýhodné pro zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států.

3.   Utajované informace EU jsou označeny stupněm utajení podle odstavce 2. Mohou nést doplňující označení uvádějící oblast činnosti, k níž se vztahují, identifikující původce, omezující distribuci či použití nebo uvádějící informace o způsobilosti k předání.

Článek 3

Pravidla stanovování stupňů utajení

1.   Příslušné orgány zajistí odpovídající utajení utajovaných informací EU, jejich jasné označení jako utajované informace a zachování stupně utajení pouze po nezbytnou dobu.

2.   Bez předchozího písemného souhlasu původce nelze snížit ani zrušit stupeň utajení utajovaných informací EU a ani nelze změnit či zrušit žádné z označení uvedených v čl. 2 odst. 3.

3.   Rada schválí bezpečnostní politiku pro vytváření utajovaných informací EU, která zahrnuje praktickou příručku pro stanovování stupňů utajení.

Článek 4

Ochrana utajovaných informací

1.   Ochrana utajovaných informací EU se řídí tímto rozhodnutím.

2.   Držitel jakékoli utajované informace EU je odpovědný za její ochranu v souladu s tímto rozhodnutím.

3.   Pokud členské státy poskytnou v rámci struktur či sítí Evropské unie utajované informace označené vnitrostátním stupněm utajení, Rada a generální sekretariát Rady tyto informace chrání v souladu s požadavky na ochranu utajovaných informací EU na odpovídající úrovni podle srovnávací tabulky stupňů utajení uvedené v dodatku B.

4.   Velké množství či kompilace utajovaných informací EU mohou být důvodem pro úroveň ochrany odpovídající vyššímu stupni utajení.

Článek 5

Řízení bezpečnostních rizik

1.   Bezpečnostní rizika související s utajovanými informacemi EU jsou řízena jako proces. Tento proces je zaměřen na určení známých bezpečnostních rizik, na stanovení bezpečnostních opatření ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň v souladu se základními zásadami a minimálními standardy stanovenými tímto rozhodnutím a na uplatňování těchto opatření v souladu s koncepcí hloubkové ochrany podle dodatku A. Účinnost těchto opatření se průběžně vyhodnocuje.

2.   Bezpečnostní opatření na ochranu utajovaných informací EU během celého jejich životního cyklu musí být přiměřená zejména stupni utajení, podobě a objemu informací nebo materiálů, umístění a konstrukci zařízení, v nichž jsou utajované informace EU uloženy, a na místě vyhodnocené hrozby škodlivých nebo TRÈStných činností, včetně vyzvědačství, sabotáže nebo terorismu.

3.   V pohotovostních plánech se zohlední potřeba chránit utajované informace EU v mimořádných situacích s cílem předejít neoprávněnému přístupu, vyzrazení nebo ztrátě integrity či dostupnosti.

4.   Plány zajištění kontinuity provozu zahrnují preventivní a nápravná opatření, která minimalizují dopad velkých selhání nebo incidentů na nakládání s utajovanými informacemi EU a na ukládání těchto informací.

Článek 6

Provádění tohoto rozhodnutí

1.   V případě potřeby Rada na doporučení Bezpečnostního výboru schválí bezpečností politiky, kterými se stanoví prováděcí opatření k tomuto rozhodnutí.

2.   Bezpečnostní výbor může na své úrovni schválit bezpečnostní pokyny, které doplní nebo podpoří toto rozhodnutí a veškeré bezpečnostní politiky schválené Radou.

Článek 7

Personální bezpečnost

1.   Personální bezpečností se rozumí uplatňování opatření, jež zajistí, že přístup k utajovaným informacím EU je umožněn pouze osobám, které:

potřebují znát utajované informace,

jsou případně bezpečnostně prověřeny pro odpovídající stupeň utajení a

byly poučeny o svých povinnostech.

2.   Bezpečnostní prověrka slouží k tomu, aby určila, zda může být určitá osoba s přihlédnutím ke své loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti oprávněna k přístupu k utajovaným informacím EU.

3.   Všechny osoby v generálním sekretariátu Rady, jejichž povinnosti mohou vyžadovat, aby měly přístup k utajovaným informacím EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším, musí být před umožněním přístupu k takovým utajovaným informacím EU bezpečnostně prověřeny pro odpovídající stupeň utajení. Bezpečnostní prověrka pro úředníky a ostatní zaměstnance generálního sekretariátu Rady je upravena v příloze I.

4.   Pracovníci členských států uvedení v čl. 14 odst. 3, jejichž povinnosti mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším, musí být před umožněním přístupu k takovým utajovaným informacím EU bezpečnostně prověřeni pro odpovídající stupeň utajení nebo musí být jinak řádně oprávněni z titulu své funkce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

5.   Všechny osoby musí být před tím, než jim bude umožněn přístupu k utajovaným informacím EU, a poté v pravidelných intervalech poučeny o svých povinnostech souvisejících s ochranou utajovaných informací EU v souladu s tímto rozhodnutím; uvedené osoby tuto skutečnost potvrdí.

6.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze I.

Článek 8

Fyzická bezpečnost

1.   Fyzickou bezpečností se rozumí uplatňování fyzických a technických ochranných opatření s cílem předejít neoprávněnému přístupu k utajovaným informacím EU.

2.   Opatření fyzické bezpečnosti mají znemožnit neoprávněný nebo násilný vstup útočníka, odradit od neoprávněné činnosti a takové činnosti zabránit a odhalit ji a umožnit rozdělení členů personálu, pokud jde o přístup k utajovaným informacím EU, v souladu se zásadou potřeby znát utajované informace. Tato opatření se stanoví na základě procesu řízení rizik.

3.   Opatření fyzické bezpečnosti je třeba zavést pro všechny areály, budovy, kanceláře, místnosti a další prostory, v nichž se nakládá s utajovanými informacemi EU nebo v nichž jsou takové informace ukládány, včetně prostor, v nichž jsou umístěny komunikační a informační systémy podle čl. 10 odst. 2.

4.   Prostory, v nichž jsou ukládány utajované informace EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším, je třeba zřídit jako zabezpečené oblasti v souladu s přílohou II a musí je schválit příslušný bezpečnostní orgán.

5.   Na ochranu utajovaných informací EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším se použijí pouze schválené prostředky nebo zařízení.

6.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze II.

Článek 9

Správa utajovaných informací

1.   Správou utajovaných informací se rozumí uplatňování administrativních opatření, která slouží ke kontrole utajovaných informací EU během celého jejich životního cyklu a doplňují opatření stanovená v článcích 7, 8 a 10, a pomáhají tak zabránit úmyslnému či neúmyslnému ohrožení či ztrátě takových informací, zjistit takové ohrožení nebo ztrátu informací a následně zajistit nápravu. Tato opatření se týkají zejména vytváření, evidence, kopírování, překladů, přenášení a ničení utajovaných informací EU.

2.   Informace stupně utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyššího je třeba po jejich obdržení a před jejich distribucí z bezpečnostních důvodů zaevidovat. Příslušné orgány generálního sekretariátu Rady a členských států zřídí za tímto účelem systém registrů. Informace se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET musí být zaevidovány v určených registrech.

3.   Útvary a prostory, v nichž se nakládá s utajovanými informacemi EU nebo v nichž jsou takové informace ukládány, podléhají pravidelné inspekci prováděné příslušným bezpečnostním orgánem.

4.   Mimo fyzicky chráněné oblasti se utajované informace EU mezi jednotlivými útvary a prostory přenášejí tímto způsobem:

a)

utajované informace EU se obecně přenášejí elektronicky při zajištění ochrany kryptografickými prostředky schválenými v souladu s čl. 10 odst. 6;

b)

pokud přenos není uskutečňován způsobem uvedeným v písmeni a), přenášejí se utajované informace EU:

i)

na elektronických nosičích informací (jako například USB paměti, kompaktní disky, pevné disky), které jsou chráněny kryptografickými prostředky schválenými v souladu s čl. 10 odst. 6, nebo

ii)

ve všech ostatních případech podle pokynů stanovených příslušným bezpečnostním orgánem v souladu s příslušnými ochrannými opatřeními stanovenými v příloze III.

5.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze III.

Článek 10

Ochrana utajovaných informací EU, s nimiž se nakládá v komunikačních a informačních systémech

1.   Zabezpečení informací v oblasti komunikačních a informačních systémů je jistota, že takové systémy ochrání informace, s nimiž nakládají a že budou fungovat správně, když jsou zapotřebí, pod dohledem oprávněných uživatelů. Účinné zabezpečení informací zajišťuje příslušnou míru důvěrnosti, integrity, dostupnosti, nepopiratelnosti a autenticity informací. Zabezpečení informací je založeno na procesu řízení rizik.

2.   Komunikačním a informačním systémem se rozumí jakýkoli systém, který umožňuje nakládat s informacemi v elektronické podobě. Komunikační a informační systém zahrnuje všechna aktiva nezbytná k jeho fungování, včetně infrastruktury, organizace, personálu a informačních zdrojů. Toto rozhodnutí se použije na komunikační a informační systémy, v nichž se nakládá s utajovanými informacemi EU.

3.   V komunikačních a informačních systémech se nakládá s utajovanými informacemi EU v souladu s koncepcí zabezpečení informací.

4.   Veškeré komunikační a informační systémy podléhají akreditačnímu řízení. Cílem akreditace je získat jistotu, že byla provedena veškerá vhodná bezpečnostní opatření a že byla dosažena dostatečná úroveň ochrany utajovaných informací EU a komunikačních a informačních systémů v souladu s tímto rozhodnutím. Rozhodnutí o akreditaci stanoví nejvyšší stupeň utajení informací, s nimiž lze v daném systému nakládat, a příslušné podmínky.

5.   Komunikační a informační systémy nakládající s informacemi se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším jsou chráněny takovým způsobem, aby informace nemohly být ohroženy kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním („bezpečnostní opatření TEMPEST“).

6.   Pokud je ochrana utajovaných informací EU zajišťována kryptografickými prostředky, tyto prostředky se schvalují tímto způsobem:

a)

Důvěrnost informací se stupněm utajení SECRET UE / EU SECRET a vyšším je chráněna kryptografickými prostředky schválenými Radou jakožto schvalovacím orgánem pro kryptografickou ochranu na základě doporučení Bezpečnostního výboru.

b)

Důvěrnost informací se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo RESTREINT UE / EU RESTRICTED je chráněna kryptografickými prostředky schválenými generálním tajemníkem Rady jakožto schvalovacím orgánem pro kryptografickou ochranu na základě doporučení Bezpečnostního výboru.

Bez ohledu na písmeno b) může být důvěrnost utajovaných informací EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo RESTREINT UE / EU RESTRICTED v rámci vnitrostátních systémů členských států chráněna kryptografickými prostředky schválenými schvalovacím orgánem pro kryptografickou ochranu daného členského státu.

7.   Během elektronického přenosu utajovaných informací EU se použijí schválené kryptografické prostředky. Bez ohledu na tento požadavek se za mimořádných okolností nebo v případě zvláštních technických konfigurací mohou použít zvláštní postupy, jak je uvedeno v příloze IV.

8.   Příslušné orgány generálního sekretariátu Rady a členských států zřídí v souvislosti se zabezpečením informací tyto orgány:

a)

orgán pro zabezpečení informací;

b)

orgán TEMPEST;

c)

schvalovací orgán pro kryptografickou ochranu;

d)

orgán pro distribuci kryptografických materiálů.

9.   Příslušné orgány generálního sekretariátu Rady a členských států zřídí pro každý systém:

a)

orgán pro bezpečnostní akreditaci;

b)

provozní orgán pro zabezpečení informací.

10.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze IV.

Článek 11

Průmyslová bezpečnost

1.   Průmyslovou bezpečností se rozumí uplatňování opatření k zajištění ochrany utajovaných informací EU ze strany dodavatelů nebo subdodavatelů během jednání před uzavřením utajovaných smluv a během celého životního cyklu utajovaných smluv. Tyto smlouvy nesmí umožnit přístup k informacím se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET.

2.   Generální sekretariát Rady může na základě smlouvy pověřit plněním úkolů, které zahrnují nebo vyžadují přístup k utajovaným informacím EU nebo nakládání s nimi či jejich ukládání, průmyslové nebo jiné subjekty registrované v členském státě nebo ve třetím státě, který uzavřel dohodu nebo správní ujednání podle čl. 12 odst. 2 písm. a) nebo b).

3.   Generální sekretariát Rady jakožto zadavatel zajistí, aby při zadávání zakázek na základě utajovaných smluv průmyslovým nebo jiným subjektům byly dodržovány minimální standardy průmyslové bezpečnosti, které jsou stanoveny tímto rozhodnutím a na něž dotyčná smlouva odkazuje.

4.   Vnitrostátní bezpečnostní orgán, určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný orgán každého členského státu zajistí v rozsahu daném vnitrostátními právními předpisy, aby dodavatelé a subdodavatelé registrovaní na jejich území přijali všechna vhodná opatření na ochranu utajovaných informací EU během jednání před uzavřením smluv a při plnění utajované smlouvy.

5.   Vnitrostátní bezpečnostní orgán, určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán každého členského státu zajistí v souladu s vnitrostátními právními předpisy, aby dodavatelé a subdodavatelé registrovaní v daném členském státě a účastnící se zakázek na základě utajovaných smluv nebo utajovaných subdodavatelských smluv, které vyžadují přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE / EU SECRET v jejich prostorách, buď při plnění takových smluv, nebo před jejich uzavřením, byli držiteli osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení pro požadovaný stupeň utajení.

6.   Pracovníkům dodavatele či subdodavatele, kteří pro plnění utajované smlouvy potřebují přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE / EU SECRET, vydá příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán, určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s minimálními standardy stanovenými v příloze I.

7.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze V.

Článek 12

Výměna utajovaných informací se třetími státy a mezinárodními organizacemi

1.   Pokud Rada určí, že je třeba přistoupit k výměně utajovaných informací EU s některým třetím státem nebo mezinárodní organizací, vytvoří se za tím účelem příslušný rámec.

2.   S cílem vytvořit tento rámec a stanovit vzájemně uplatňovaná pravidla pro ochranu vyměňovaných utajovaných informací:

a)

Rada uzavře dohody o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (dále jen „dohody o bezpečnosti informací“) nebo

b)

generální tajemník Rady může uzavřít správní ujednání v souladu s bodem 17 přílohy VI, pokud stupeň utajení poskytovaných utajovaných informací EU není zpravidla vyšší než RESTREINT UE / EU RESTRICTED.

3.   Dohody o bezpečnosti informací nebo správní ujednání podle odstavce 2 musí obsahovat ustanovení, která zaručí, že třetí státy nebo mezinárodní organizace, obdrží-li utajované informace EU, zajistí ochranu těchto informací odpovídající jejich stupni utajení a v souladu s minimálními standardy, které nejsou méně přísné než minimální standardy stanovené tímto rozhodnutím.

4.   Rozhodnutí o poskytnutí utajovaných informací EU, jejichž původcem je Rada, třetímu státu nebo mezinárodní organizaci přijímá Rada případ od případu s ohledem na povahu a obsah těchto informací, na potřebu příjemce znát utajované informace a na míru prospěchu pro EU. Není-li Rada původcem utajovaných informací, které mají být poskytnuty, generální sekretariát Rady nejdříve získá pro poskytnutí informací písemný souhlas původce. Nelze-li původce zjistit, převezme jeho odpovědnost Rada.

5.   Za účelem zhodnocení účinnosti zavedených bezpečnostních opatření ve třetím státě nebo mezinárodní organizaci zajišťujících ochranu poskytovaných nebo vyměňovaných utajovaných informací EU se vykonají hodnotící návštěvy.

6.   Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou stanovena v příloze VI.

Článek 13

Narušení bezpečnosti a ohrožení utajovaných informací EU

1.   K narušení bezpečnosti dochází v důsledku jednání nebo opomenutí určité osoby v rozporu s bezpečnostními pravidly stanovenými tímto rozhodnutím.

2.   K ohrožení utajovaných informací EU dochází, pokud byly tyto informace v důsledku narušení bezpečnosti zcela nebo zčásti zpřístupněny neoprávněným osobám.

3.   Jakékoli narušení bezpečnosti nebo podezření na něj se neprodleně oznámí příslušnému bezpečnostnímu orgánu.

4.   Je-li známo nebo existují-li oprávněné důvody domnívat se, že došlo k ohrožení či ztrátě utajovaných informací EU, přijme příslušný bezpečnostní orgán v souladu s příslušnými právními předpisy veškerá vhodná opatření s cílem:

a)

informovat původce;

b)

zajistit, aby za účelem zjištění faktů byla událost vyšetřena pracovníky, kteří nejsou za dané narušení bezpečnosti bezprostředně odpovědni;

c)

posoudit možnou škodu z hlediska zájmů EU a členských států;

d)

přijmout vhodná opatření, která zabrání opakování události, a

e)

oznámit přijatá opatření příslušným orgánům.

5.   Vůči kterékoli osobě, která je odpovědná za porušení bezpečnostních pravidel stanovených tímto rozhodnutím, mohou být přijata disciplinární opatření v souladu s příslušnými pravidly a předpisy. Vůči kterékoli osobě, která je odpovědná za ohrožení či ztrátu utajovaných informací EU, se přijmou disciplinární opatření nebo právní kroky v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 14

Odpovědnost za provádění

1.   Rada přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila jednotné uplatňování tohoto rozhodnutí.

2.   Generální tajemník Rady přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že při nakládání s utajovanými informacemi EU nebo s jinými utajovanými informacemi nebo při jejich ukládání budou v prostorách využívaných Radou a v generálním sekretariátu Rady uplatňováno toto rozhodnutí, včetně styčných úřadů ve třetích státech a ze strany úředníků a ostatních zaměstnanců generálního sekretariátu Rady, pracovníků vyslaných ke generálnímu sekretariátu Rady a dodavatelů generálního sekretariátu Rady.

3.   Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že při nakládání s utajovanými informacemi EU nebo při jejich ukládání bude toto rozhodnutí dodržováno:

a)

pracovníky stálých zastoupení členských států při Evropské unii a členů jejich delegací, kteří se účastní zasedání Rady či jejích přípravných orgánů nebo jiných činností Rady;

b)

jinými pracovníky správních orgánů členských států, včetně pracovníků vyslaných k těmto orgánům, bez ohledu na to, zda působí na území členských států nebo v zahraničí;

c)

jinými osobami v členských státech, které jsou k přístupu k utajovaným informacím EU řádně oprávněny z titulu své funkce, a

d)

dodavateli členských států, ať již působí na území členských států nebo v zahraničí.

Článek 15

Organizace bezpečnosti v rámci Rady

1.   V rámci své úlohy při zajišťování jednotného uplatňování tohoto rozhodnutí Rada schválí:

a)

dohody uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. a);

b)

rozhodnutí opravňující k poskytování utajovaných informací EU třetím státům a mezinárodním organizacím;

c)

roční program inspekcí navržený generálním tajemníkem Rady a doporučený Bezpečnostním výborem pro inspekce orgánů a prostor členských států a agentur a subjektů EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii, Europolu a Eurojustu, jakož i hodnotící návštěvy třetích států a mezinárodních organizací za účelem ověření účinnosti opatření zavedených na ochranu utajovaných informací EU a

d)

bezpečnostní politiky podle čl. 6 odst. 1.

2.   Bezpečnostním orgánem generálního sekretariátu Rady je generální tajemník Rady. Generální tajemník Rady v této funkci:

a)

provádí bezpečnostní politiku Rady a její přezkum;

b)

koordinuje s vnitrostátními bezpečnostními orgány členských států veškeré bezpečnostní otázky týkající se ochrany utajovaných informací souvisejících s činností Rady;

c)

před umožněním přístupu k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším úředníkům a ostatním zaměstnancům generálního sekretariátu Rady vydává v souladu s čl. 7 odst. 3 těmto úředníkům a zaměstnancům osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU;

d)

podle potřeby nařizuje vyšetřování jakéhokoli faktického nebo možného ohrožení či ztráty utajovaných informací, jejichž držitelem nebo původcem je Rada, nebo v případě podezření z ohrožení či ztráty takových informací a žádá příslušné bezpečnostní orgány o spolupráci při tomto vyšetřování;

e)

provádí pravidelné kontroly bezpečnostních opatření na ochranu utajovaných informací v prostorách generálního sekretariátu Rady;

f)

provádí pravidelné kontroly bezpečnostních opatření na ochranu utajovaných informací EU v agenturách a subjektech EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii, Europolu a Eurojustu, jakož i v rámci operací pro řešení krizí zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU a ze strany zvláštních zástupců EU a členů jejich týmů;

g)

ve spolupráci s příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem a po dohodě s ním provádí pravidelné kontroly bezpečnostních opatření na ochranu utajovaných informací EU v orgánech a prostorách členských států;

h)

koordinuje bezpečnostní opatření s příslušnými orgány členských států, které odpovídají za ochranu utajovaných informací, a případně se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi, mimo jiné s ohledem na povahu ohrožení bezpečnosti utajovaných informací EU a způsoby ochrany před tímto ohrožením;

i)

uzavírá správní ujednání podle čl. 12 odst. 2 písm. b) a

j)

provádí úvodní a pravidelné hodnotící návštěvy třetích států a mezinárodních organizací za účelem ověření účinnosti opatření zavedených na ochranu utajovaných informací EU, jež jim jsou poskytovány nebo jež jsou s nimi vyměňovány.

Při plnění těchto povinností je generálnímu tajemníkovi Rady nápomocna bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady.

3.   Pro účely provádění čl. 14 odst. 3 by členské státy měly:

a)

určit vnitrostátní bezpečnostní orgán odpovědný za bezpečnostní opatření na ochranu utajovaných informací EU, aby:

i)

utajované informace EU v držení kteréhokoli vnitrostátního orgánu, veřejnoprávního či soukromoprávního, subjektu nebo agentury, na domácí půdě či v zahraničí, byly chráněny v souladu s tímto rozhodnutím,

ii)

bezpečnostní opatření na ochranu utajovaných informací EU byla pravidelně kontrolována,

iii)

všechny osoby, které jsou zaměstnány ve správních orgánech daného členského státu nebo dodavatelem a kterým může být umožněn přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším, byly bezpečnostně prověřeny nebo jinak řádně oprávněny z titulu své funkce v souladu s vnitrostátními právními předpisy,

iv)

byly podle potřeby zavedeny bezpečnostní programy, aby se minimalizovalo riziko, že utajované informace EU budou ohroženy či ztraceny,

v)

bezpečnostní otázky týkající se ochrany utajovaných informací EU byly koordinovány s ostatními příslušnými bezpečnostními orgány, včetně orgánů uvedených v tomto rozhodnutí a

vi)

byly vyřízeny příslušné žádosti o provedení bezpečnostní prověrky podané ze strany agentur a subjektů EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii, Europolu a Eurojustu, jakož i ze strany operací pro řešení krizí zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU nebo zvláštních zástupců EU a členů jejich týmů;

Seznam vnitrostátních bezpečnostních orgánů je uveden v dodatku C.

b)

zajistit, aby příslušné orgány poskytovaly informace a poradenství svým vládám a jejich prostřednictvím Radě o povaze ohrožení bezpečnosti utajovaných informací EU a o způsobech ochrany před tímto ohrožením.

Článek 16

Bezpečnostní výbor

1.   Zřizuje se Bezpečnostní výbor. Tento výbor přezkoumává a posuzuje veškeré bezpečnostní otázky v oblasti působnosti tohoto rozhodnutí a podle potřeby poskytuje doporučení Radě.

2.   Bezpečnostní výbor se skládá ze zástupců vnitrostátních bezpečnostních orgánů členských států a jeho zasedání se účastní zástupce Komise a Evropské služby pro vnější činnost. Předsedá mu generální tajemník Rady nebo osoba pověřená jej zastupovat. Bezpečností výbor se schází podle pokynů Rady nebo na žádost generálního tajemníka Rady či některého vnitrostátního bezpečnostního orgánu.

Zástupci agentur a subjektů EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i Europolu a Eurojustu, mohou být přizváni k účasti na zasedání, jestliže se jich týkají projednávané otázky.

3.   Bezpečnostní výbor organizuje svou činnost tak, aby mohl poskytovat doporučení týkající se určitých oblastí bezpečnosti. Zřídí odbornou podskupinu pro otázky zabezpečení informací a podle potřeby další odborné podskupiny. Pro tyto odborné podskupiny vypracuje statut a ty mu následně předkládají zprávy o své činnosti, případně doporučení určená Radě.

Článek 17

Nahrazení předchozích rozhodnutí

1.   Toto rozhodnutí zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2).

2.   Veškeré utajované informace EU podle rozhodnutí Rady 2001/264/ES jsou nadále chráněny v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto rozhodnutí.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. března 2011.

Za Radu

předseda

VÖLNER P.


(1)  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

Personální bezpečnost

PŘÍLOHA II

Fyzická bezpečnost

PŘÍLOHA III

Správa utajovaných informací

PŘÍLOHA IV

Ochrana utajovaných informací EU, s nimiž se nakládá v komunikačních a informačních systémech

PŘÍLOHA V

Průmyslová bezpečnost

PŘÍLOHA VI

Výměna utajovaných informací se třetími státy a mezinárodními organizacemi

PŘÍLOHA I

PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

I.   ÚVOD

1.

Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 7. Stanoví zejména kritéria určující, zda určitá osoba může s přihlédnutím k její loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti získat oprávnění k přístupu k utajovaným informacím EU, a postupy šetření a správní postupy, jež je třeba za tímto účelem dodržovat.

2.

V celé této příloze (kromě případů, kdy je rozlišení důležité) se pojmem „ osvědčením o bezpečnostní prověrce personálu“ rozumí vnitrostátní osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU, jak jsou vymezena v dodatku A.

II.   OPRÁVNĚNÍ K PŘÍSTUPU K UTAJOVANÝM INFORMACÍM EU

3.

Určitou osobu lze oprávnit k přístupu k utajovaným informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším pouze v případě, že:

a)

byla zjištěna potřeba této osoby znát utajované informace;

b)

je tato osoba držitelem osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro odpovídající stupeň utajení nebo je jinak řádně oprávněna z titulu své funkce v souladu s vnitrostátními právními předpisy a

c)

tato osoba byla poučena o bezpečnostních pravidlech a postupech na ochranu utajovaných informací EU a vzala na vědomí své povinnosti ohledně ochrany těchto informací.

4.

Každý členský stát a generální sekretariát Rady určí ve svých strukturách pracovní místa, která vyžadují přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším, a tedy i osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro odpovídající stupeň utajení.

III.   PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRCE PERSONÁLU

5.

Poté co vnitrostátní bezpečnostní orgány nebo jiné příslušné vnitrostátní orgány obdrží žádost se všemi náležitostmi, odpovídají za zajištění toho, že budou provedena bezpečnostní šetření týkající se státních příslušníků daného členského státu, kteří žádají o přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším. Pravidla upravující toto šetření musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

6.

Pokud má žádající osoba bydliště na území jiného členského státu nebo třetího státu, příslušné vnitrostátní orgány požádají o spolupráci příslušný orgán státu bydliště v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Členské státy jsou si při provádění bezpečnostních šetření vzájemně nápomocny v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

7.

Pokud to vnitrostátní právní předpisy dovolují, mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány nebo jiné příslušné vnitrostátní orgány provádět bezpečnostní šetření týkající se osob, které nejsou státními příslušníky daného členského státu a žádají o přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším. Pravidla upravující toto šetření musí být v souladu svnitrostátními právními předpisy.

Kritéria bezpečnostního šetření

8.

Loajalita, důvěryhodnost a spolehlivost určité osoby pro účely vydání osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším se ověřuje prostřednictvím bezpečnostního šetření. Příslušný vnitrostátní orgán provede celkové hodnocení na základě zjištění tohoto bezpečnostního šetření. Žádné jednotlivé negativní zjištění nemusí být nutně důvodem k odmítnutí vydáníosvědčení o bezpečnostní prověrce personálu. Základní kritéria používaná pro tento účel by měla v rozsahu daném vnitrostátními právními předpisy zahrnovat posouzení, zda dotyčná osoba:

a)

spáchala nebo se pokusila spáchat některý s těchto činů: vyzvědačství, teroristcký útok, sabotáž, vlastizrada nebo pobuřování, nebo se spikla s jinou osobou nebo napomáhala jiné osobě nebo jinou osobu naváděla ke spáchání takového činu;

b)

je nebo byla spojena s vyzvědači, teroristy, sabotéry nebo osobami důvodně podezřelými, že jimi jsou, nebo se zástupci organizací nebo cizích států, včetně cizích zpravodajských služeb, které mohou ohrožovat bezpečnost EU nebo členských států, pokud nebyla k těmto spojením oprávněna v rámci svých služebních povinností;

c)

je nebo byla členem jakékoli organizace, která násilnými, podvratnými nebo jinými protiprávními způsoby usiluje mimo jiné o svržení vlády některého členského státu, o změnu ústavního pořádku některého členského státu nebo o změnu formy nebo politik jeho vlády;

d)

je či byla stoupencem jakékoli organizace popsané v písmenu c) nebo je či byla úzce spojena se členy takových organizací;

e)

úmyslně zatajila, zkreslila nebo zfalšovala významné informace, zejména informace bezpečnostní povahy, nebo úmyslně lhala při vyplňování bezpečnostního dotazníku personálu nebo v průběhu bezpečnostního pohovoru;

f)

byla odsouzena za TRÈStný čin nebo činy;

g)

je či byla závislá na alkoholu, užívá či užívala nedovolené omamné látky nebo zneužívá či zneužívala běžně dostupné omamné látky y;

h)

chová se nebo se chovala způsobem, který může vyvolat riziko, že dotyčná osoba podlehne vydírání nebo nátlaku;

i)

svými činy nebo projevy se ukázala být nečestnou, neloajální, nespolehlivou nebo nedůvěryhodnou;

j)

vážným nebo opakovaným způsobem porušila bezpečnostní předpisy nebo se pokusila o neoprávněnou činnost ve vztahu ke komunikačním a informačním systémům či takovou činnost dokonala;

k)

může být náchylná k podlehnutí nátlaku (například tím, že je státním příslušníkem jednoho nebo více států, které nejsou členskými státy EU, či prostřednictvím příbuzných nebo blízkých osob, kteří by mohli být ovlivnitelní cizími zpravodajskými službami, teroristickými skupinami nebo jinými podvratnými organizacemi nebo osobami, jejichž úmysly mohou ohrožovat bezpečnostní zájmy EU nebo členských států).

9.

Podle okolností a v souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být při bezpečnostním šetření považovány za významné i finanční situace a zdravotní stav dotyčné osoby.

10.

Podle okolností a v souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být při bezpečnostním šetření považovány za významné i povaha, chování a situace manžela nebo manželky, osoby žijící ve společné domácnosti nebo blízkého člena rodiny.

Požadavky na bezpečnostní šetření týkající se přístupu k utajovaným informacím EU

První vydání osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu

11.

První osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL a SECRET UE /EU SECRET vychází z bezpečnostního šetření zahrnujícího období alespoň posledních pěti let, nebo období od dosažení věku 18 let do současnosti, podle toho, které z nich je kratší, a zahrnuje tato opatření:

a)

vyplnění vnitrostátního bezpečnostního dotazníku personálu odpovídajícího stupni utajení utajovaných informací EU, k nimž může dotyčná osoba potřebovat přístup; po vyplnění se tento dotazník předá příslušnému bezpečnostnímu orgánu;

b)

ověření totožnosti / občanství / státní příslušnosti – ověří se datum a místo narození dotyčné osoby a její totožnost. Prokáže se minulé i současné občanství nebo státní příslušnost dotyčné osoby; to zahrnuje vyhodnocení rizika podlehnutí nátlaku ze zahraničí, například v souvislosti s dřívějším pobytem nebo s kontakty v minulosti; a

c)

kontrolu celostátních a místních rejstříků – prověří se celostátní bezpečnostní a ústřední TRÈStní rejstříky, pokud existují, nebo jiné srovnatelné vládní a policejní rejstříky. Prověří se záznamy donucovacích orgánů místně příslušných tam, kde měla dotyčná osoba bydliště nebo kde byla zaměstnána.

12.

První osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k informacím se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET vychází z bezpečnostního šetření zahrnujícího období alespoň posledních deseti let, nebo období od dosažení věku 18 let do současnosti, podle toho, které z nich je kratší. Provádějí-li se pohovory podle písmene e), zahrnuje šetření období alespoň posledních sedmi let, nebo období od dosažení věku 18 let do současnosti, podle toho, které z nich je kratší. Kromě kritérií uvedených v bodě 8 jsou před vydáním bezpečnostní prověrky personálu pro stupeň utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET v rozsahu daném vnitrostátními právními předpisy prošetřovány níže uvedené skutečnosti; mohou být rovněž prošetřovány před vydáním osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro stupeň utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL a SECRET UE / EU SECRET, pokud to vnitrostátní právní předpisy vyžadují:

a)

finanční situace – zjišťují se informace o finanční situaci dotyčné osoby za účelem posouzení rizika podlehnutí nátlaku ze zahraničí či domova z důvodu závažných finančních potíží nebo za účelem odhalení nevysvětlených majetkových nebo finančních poměrů;

b)

vzdělání – zjišťují se informace za účelem ověření vzdělání dotyčné osoby dosaženého na školách, vysokých školách a v jiných vzdělávacích zařízeních, které tato osoba navštěvovala od svých 18. narozenin nebo po dobu, kterou orgán provádějící šetření považuje za příměřenou;

c)

zaměstnání – zjišťují se informace o současném a dřívějším zaměstnání s odkazem na zdroje, jako jsou záznamy o zaměstnání nebo pracovní posudky, a na zaměstnavatele či nadřízené;

d)

vojenská služba – ověří se služba dotyčné osoby v ozbrojených silách, byla-li vykonávána, a forma jejího ukončení, a

e)

pohovory – pohovor nebo pohovory se vedou s dotyčnou osobou v případě, že tak stanoví a dovoluje vnitrostátní právo. Pohovory se vedou rovněž s dalšími osobami, které jsou schopny poskytnout nezaujaté hodnocení dotyčné osoby, její minulosti, činností, loajality, důvěryhodnosti a spolehlivosti. Pokud vnitrostátní praxe požaduje od osoby, která je předmětem šetření, uvedení referenčních osob, uskuteční se s těmito osobami pohovory, pokud neexistují pádné důvody tak neučinit.

13.

V případě potřeby a v souladu s vnitrostátními právními předpisy může být vedeno doplňující šetření s cílem propracovat veškeré významné informace, jež jsou o dotyčné osobě dostupné, a negativní informace potvrdit, nebo vyvrátit.

Obnovení platnosti osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu

14.

Po prvním vydání osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu a za předpokladu, že dotyčná osoba vykonávala nepřetržitou službu ve vnitrostátních správních orgánech nebo v generálním sekretariátu Rady a potřebuje i nadále mít přístup k utajovaným informacím EU, se osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu přezkoumá za účelem obnovení jeho platnosti v intervalech, které nepřekročí dobu pěti let u osvědčení pro stupeň utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET a dobu deseti let u osvědčení pro stupeň utajení SECRET UE / EU SECRET a CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, s účinkem ode dne oznámení výsledku posledního bezpečnostního šetření, které vedlo k jeho vydání. Veškerá bezpečnostní šetření za účelem obnovení platnosti osvědčení obezpečnostní prověrce personálu zahrnují období od předchozího bezpečnostního šetření.

15.

Za účelem obnovení platnosti osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu se prošetřují skutečnosti uvedené v bodech 11 a 12.

16.

Žádosti o obnovení platnosti osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu je třeba předkládat včas a zohlednit dobu nezbytnou pro bezpečnostní šetření. Pokud však příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní orgán obdrží příslušnou žádost o obnovení platnosti osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu a odpovídající bezpečnostní dotazník personálu před skončením platnosti stávající bezpečnostní prověrky personálu a nezbytné bezpečnostní šetření zatím nebylo skončeno, může příslušný vnitrostátní orgán, pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, prodloužit platnost stávajícího osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu o období až 12 měsíců. Nedojde-li k dokončení bezpečnostního šetření do konce této dvanáctiměsíční lhůty, přidělí se dotyčné osobě úkoly, které nevyžadují bezpečnostní prověrku personálu.

Bezpečnostní prověrky personálu v generálním sekretariátu Rady

17.

V případě úředníků a ostatních zaměstnanců generálního sekretariátu Rady předá bezpečnostní orgán generálního sekretariátu Rady vyplněný bezpečnostní dotazník personálu vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem, a požádá o provedení bezpečnostního šetření pro stupeň utajení utajovaných informací EU, k nimž bude dotyčná osoba potřebovat přístup.

18.

Pokud generální sekretariát Rady zjistí v souvislosti s osobou, která požádala o vydání osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU, informace významné pro bezpečnostní šetření, oznámí tuto skutečnost postupem podle příslušných pravidel a předpisů příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu.

19.

Příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje po skončení bezpečnostního šetření bezpečnostní orgán generálního sekretariátu Rady o výsledku šetření standardní formou stanovenou pro korespondenci Bezpečnostním výborem.

a)

V případech, kdy bezpečnostní šetření dojde k závěru, že nejsou známy žádné negativní skutečnosti, které by zpochybnily loajalitu, důvěryhodnost a spolehlivost určité osoby, může orgán generálního sekretariátu Rady oprávněný ke jmenování vydat dotyčné osobě osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU a oprávnit ji k přístupu k utajovaným informacím EU až do odpovídajícího stupně utajení a do konkrétně stanoveného data;

b)

Pokud nelze v rámci bezpečnostního šetření dojít k závěru, že nejsou známy tyto negativní skutečnosti, orgán generálního sekretariátu Rady oprávněný ke jmenování uvědomí dotyčnou osobu, která může tento orgán požádat o slyšení. Orgán oprávněný ke jmenování může požádat příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytl veškerá další možná upřesnění. Je-li výsledek potvrzen, nelze osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU vydat.

20.

Bezpečnostní šetření spolu se získanými výsledky podléhají příslušným právním předpisům platným v daném členském státě, včetně předpisů týkajících se opravných prostředků. Rozhodnutí orgánu generálního sekretariátu Rady oprávněného ke jmenování podléhají opravným prostředkům v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie stanoveným nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1) (dále jen „služební a pracovní řád“).

21.

Závěry, z nichž vychází dané osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU, za předpokladu, že jsou i nadále platné, se vztahují na veškeré úkoly přidělené dotyčné osobě v rámci generálního sekretariátu Rady nebo Evropské komise.

22.

Nenastoupí-li dotyčná osoba do služby do 12 měsíců od oznámení výsledku bezpečnostního šetření orgánu generálního sekretariátu Rady oprávněnému ke jmenování nebo dojde-li k přerušení služby dotyčné osoby v délce 12 měsíců, během nichž není tato osoba zaměstnána v generálním sekretariátu Rady nebo na pracovním místě ve vnitrostátních správních orgánech některého členského státu, oznámí se tato skutečnost příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu za účelem potvrzení, že je i nadále platná a aktuální.

23.

Pokud generální sekretariát Rady zjistí informace týkající se bezpečnostního rizika, jež představuje osoba, která je držitelem platného osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU, oznámí tuto skutečnost postupem podle příslušných pravidel a předpisů příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu. Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje generální sekretariát Rady o tom, že již nejsou platné závěry podle bodu 19 písm. a) v případě osoby, která je držitelem platného osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU, může orgán generálního sekretariátu Rady oprávněný ke jmenování požádat vnitrostátní bezpečnostní orgán, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytl veškerá další možná upřesnění. Pokud se negativní skutečnosti potvrdí, zruší se osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU a dané osobě se zamezí v přístupu k utajovaným informacím EU a daná osoba je odvolána z pracovních míst, u nichž je přístup k utajovaným informacím EU možný nebo v jejichž rámci by mohla ohrožovat bezpečnost.

24.

Jakékoli rozhodnutí o zrušení osvědčení obezpečnostní prověrce personálu EU v případě úředníka nebo jiného zaměstnance generálního sekretariátu Rady a případné příslušné odůvodnění se oznámí dotyčné osobě, která může požádat o slyšení orgán generálního sekretariátu Rady oprávněný ke jmenování. Informace poskytované vnitrostátním bezpečnostním orgánem podléhají příslušným právním předpisům platným v daném členském státě, včetně předpisů týkajících se opravných prostředků. Rozhodnutí orgánu generálního sekretariátu Rady oprávněného ke jmenování podléhají opravným prostředkům v souladu se služebním řádem a pracovním řádem.

25.

Národní odborníci vyslaní ke generálnímu sekretariátu Rady na pracovní místa vyžadující osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU předloží bezpečnostnímu orgánu generálního sekretariátu Rady před nástupem do služby platné vnitrostátní osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k utajovaným informacím EU.

Záznamy o osvědčeních o bezpečnostní prověrce personálu

26.

Každý členský stát vede záznamy o vnitrostátních osvědčeních o bezpečnostní prověrce personálu a generální sekretariát Rady vede záznamy o osvědčeních o bezpečnostní prověrce personálu EU, která byla vydána pro přístup k utajovaným informacím EU. Tyto záznamy obsahují informace alespoň o stupni utajení utajovaných informací EU, k nimž může být dotčené osobě umožněn přístup (stupeň utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšší) a o datu vydání a době platnosti osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu.

27.

Příslušný bezpečnostní orgán může vydat potvrzení o bezpečnostní prověrce personálu, v němž uvede stupeň utajení utajovaných informací EU, k nimž může mít tato osoba přístup (stupeň utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšší), dobu platnosti příslušného vnitrostátního osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k utajovaným informacím EU nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU a datum, do kdy je platné samotné potvrzení.

Výjimky z požadavku mít osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu

28.

Přístup k utajovaným informacím EU v členských státech ze strany osob, které jsou k tomuto přístupu řádně oprávněny z titulu své funkce, se řídí vnitrostátními právními předpisy; tyto osoby je třeba poučit o jejich bezpečnostních povinnostech ohledně ochrany utajovaných informací EU.

IV.   BEZPEČNOSTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POVĚDOMÍ

29.

Všechny osoby, které jsou držiteli osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu, písemně potvrdí, že chápou, jaké mají povinnosti, pokud jde o ochranu utajovaných informací EU, a jsou si vědomy důsledků v případě ohrožení utajovaných informací EU. Daný členský stát a generální sekretariát Rady vedou záznamy o těchto písemných potvrzeních.

30.

Všechny osoby, které jsou oprávněny k přístupu k utajovaným informacím EU nebo po nichž se vyžaduje, aby s nimi nakládaly, jsou nejprve poučeny a poté pravidelně informovány o možném ohrožení bezpečnosti a musí neprodleně informovat příslušné bezpečnostní orgány o jakémkoli pokusu o kontakt nebo o činnosti, které považují za podezřelé nebo neobvyklé.

31.

Všechny osoby, které přestanou vykonávat pracovní povinnosti vyžadující přístup k utajovaným informacím EU, musí být poučeny o své povinnosti utajované informace EU i nadále chránit a případně tuto skutečnost písemně potvrdí.

V.   VYJÍMEČNÉ OKOLNOSTI

32.

Pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu vydané příslušným vnitrostátním orgánem členského státu pro přístup k utajovaným informacím daného státu, může dočasně do vydání vnitrostátního osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k utajovaným informacím EU umožnit státním úředníkům přístup k utajovaným informacím EU až do rovnocenné úrovně podle srovnávací tabulky uvedené v dodatku B v případech, kdy je dočasný přístup vyžadován v zájmu EU. Vnitrostátní bezpečnostní orgány informují Bezpečnostní výbor, pokud vnitrostátní právní předpisy dočasný přístup k utajovaným informacím EU nedovolují.

33.

Z naléhavých důvodů, pokud to vyžadují služební zájmy a není-li skončeno bezpečnostní šetření v plném rozsahu, může orgán generálního sekretariátu Rady oprávněný ke jmenování, po konzultaci vnitrostátního bezpečnostního orgánu členského státu, jehož je daná osoba státním příslušníkem, a pod podmínkou, že předběžné šetření potvrdí, že nejsou známy žádné negativní skutečnosti, vydat dočasné oprávnění úředníkům a ostatním zaměstnancům generálního sekretariátu Rady k přístupu k utajovaným informacím EU pro konkrétní úkoly. Dočasná oprávnění jsou platná nejdéle po dobu šesti měsíců a neumožňují přístup k informacím se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET. Všechny osoby, kterým bylo vydáno dočasné oprávnění, písemně potvrdí, že chápou, jaké mají povinnosti, pokud jde o ochranu utajovaných informací EU, a a jsou si vědomy důsledků v případě ohrožení utajovaných informací EU. Generální sekretariát Rady vede záznamy o těchto písemných potvrzeních.

34.

Má-li být určitá osoba zařazena na pracovní místo, které vyžaduje osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k utajovaným informacím o jeden stupeň utajení vyšší, než je stupeň, pro nějž bylo této osobě vydáno současné osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu, lze tuto osobu prozatímně zařadit na toto místo za těchto podmínek:

a)

nadřízený dotyčné osoby písemně odůvodní naléhavou potřebu přístupu k utajovaným informacím EU s vyšším stupněm utajení;

b)

přístup je omezen na konkrétní utajované informace EU nezbytné pro plnění úkolů v rámci daného pracovního místa;

c)

dotyčná osoba je držitelem platného vnitrostátního osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu EU;

d)

byly zahájeny kroky k získání oprávnění k přístupu k informacím se stupněm utajení, který vyžaduje dané pracovní místo;

e)

příslušný orgán s uspokojivým výsledkem prověřil, že dotyčná osoba neporušila závažným nebo opakovaným způsobem bezpečnostní předpisy;

f)

zařazení dotyčné osoby schválí příslušný orgán; a

g)

v příslušném registru nebo podřízeném registru jsou vedeny záznamy o udělených výjimkách, včetně popisu informací, pro něž byl přístup schválen.

35.

Výše uvedený postup se použije pro jednorázový přístup k utajovaným informacím EU se stupněm utajení o jeden stupeň vyšším, než je stupeň, pro který byla dotyčná osoba bezpečnostně prověřena. Tento postup nelze použít opakovaně.

36.

Za velmi vyjímečných okolností,jako například během plnění úkolů v nepřátelském prostředí nebo v obdobích stoupajícího mezinárodního napětí, kdy to vyžadují mimořádná opatření, zejména pro záchranu životů, mohou členské státy a generální tajemník Rady, je-li to možné, písemně povolit přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE / EU SECRET osobám, které nejsou držiteli potřebného osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu, pokud je takové povolení bezpodmínečně nutné a neexistují důvodné pochybnosti o loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti dotyčné osoby. O povolení včetně popisu informací, k nimž byl přístup povolen, musí být veden záznam.

37.

V případě informací se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET je přístup v mimořádných situacích omezen na státní příslušníky EU, jimž byl povolen přístup k informacím se stupněm utajení rovnocenným na vnitrostátní úrovni stupni utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET nebo k informacím se stupněm utajení SECRET UE / EU SECRET.

38.

O případech, kdy se použije postup stanovený v bodech 36 a 37, je informován Bezpečnostní výbor.

39.

Pokud vnitrostátní právní předpisy daného členského státu stanoví přísnější pravidla ohledně dočasného oprávnění, prozatímního zařazení, jednorázového přístupu osob k utajovaným informacím nebo přístupu osob k utajovaným informacím v mimořádných situacích, použijí se postupy stanovené v tomto oddílu pouze v mezích stanovených příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

40.

Bezpečnostní výbor obdrží výroční zprávu o použití postupů uvedených v tomto oddíle.

VI.   ÚČAST NA ZASEDÁNÍCH V RADĚ

41.

Osoby, které se mají účastnit zasedání Rady nebo přípravných orgánů Rady, v nichž se projednávají informace se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL a vyšším, tak mohou činit pouze po potvrzení statusu svého osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu, s výhradou bodu 28. Pokud jde o delegáty, příslušné orgány doručí bezpečnostní kanceláři generálního sekretariátu Rady potvrzení o bezpečnostní prověrce personálu nebo jiný doklad o vydání osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu nebo jej ve vyjímečných případech předloží dotyčný delegát. Tam kde je to vhodné, lze použít společný jmenný seznam, v němž jsou uvedeny příslušné informace o osvědčeních o bezpečnostní prověrce personálu.

42.

Pokud je z bezpečnostních důvodů zrušeno vnitrostátní osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu pro přístup k utajovaným informacím EU v případě osoby, jejíž povinnosti vyžadují účast na zasedáních Rady nebo přípravných orgánů Rady, oznámí to příslušný orgán generálnímu sekretariátu Rady.

VII.   POTENCIÁLNÍ PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM EU

43.

Pokud mají být zaměstnány osoby za situace, v níž by mohly mít případně přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšším, musí být náležitě bezpečnostně prověřeny nebo je třeba pro ně zajistit nepřetržitě doprovod.

44.

Kurýři a členové ostrahy a doprovodu musí být náležitě bezpečnostně prověřeni pro odpovídající stupeň utajení nebo musí být jinak vhodně prověřeni v souladu s vnitrostátními právními předpisy, poučeni o bezpečnostních postupech pro ochranu utajovaných informací EU a seznámeni se svými povinnostmi chránit jim svěřené utajované informace EU.


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s.1.

PŘÍLOHA II

FYZICKÁ BEZPEČNOST

I.   ÚVOD

1.

Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 8. Stanoví minimální požadavky na fyzickou ochranu areálů, budov, kanceláří, místností a dalších prostor, v nichž se nakládá s utajovanými informacemi EU a v nichž jsou takové informace ukládány, včetně prostor, v nichž jsou umístěny komunikační a informační systémy.

2.

Opatření fyzické bezpečnosti mají předejít neoprávněnému přístupu k utajovaným informacím EU tím, že:

a)

zajišťují, aby s utajovanými informacemi bylo nakládáno a aby byly ukládány vhodným způsobem;

b)

umožňují rozdělení členů personálu, pokud jde o přístup k utajovaným informacím EU, na základě jejich potřeby znát utajované informace a případně i na základě jejich bezpečnostní prověrky;

c)

odrazujíod neoprávněné činnosti a takové činnosti zabraňují a odhalují ji; a

d)

znemožňují nebo zpomalují nepovolený nebo násilný vstup útočníků.

II.   POŽADAVKY NA FYZICKOU BEZPEČNOST A OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI

3.

Výběr opatření fyzické bezpečnosti se provede na základě hodnocení rizika ze strany příslušných orgánů. Generální sekretariát Rady a členské státy uplatňují ve svých prostorách proces řízení rizik na ochranu utajovaných informací EU, aby se poskytla přiměřená úroveň fyzické ochrany vůči vyhodnocenému riziku. V procesu řízení rizik se vezmou v úvahu veškeré důležité okolnosti, zejména:

a)

stupeň utajení utajovaných informací EU;

b)

podoba a objem dotčených utajovaných informací EU, přičemž je třeba brát v úvahu, že velké množství nebo kompilace utajovaných informací EU může vyžadovat použití přísnějších ochranných opatření;

c)

okolní prostředí a uspořádání budov nebo prostor, v nichž jsou utajované informace EU ukládány; a

d)

vyhodnocené hrozby ze strany zpravodajských služeb zaměřených na EU nebo na členské státy a hrozba sabotáže a teroristických, podvratných nebo jiných trestných činností.

4.

Příslušný bezpečnostní orgán určí v souladu s koncepcí hloubkové ochrany vhodnou kombinaci opatření fyzické bezpečnosti, jež je třeba uplatňovat. Zahrnují jedno nebo více z těchto opatření:

a)

obvodová bariéra: fyzické ohraničení, které chrání hranici prostoru, jenž vyžaduje ochranu;

b)

systémy detekce narušení: systém detekce narušení může být používán ke zvýšení úrovně bezpečnosti, kterou poskytuje obvodová bariéra, nebo v místnostech a budovách místo bezpečnostního personálu nebo jako podpůrný prostředek bezpečnostního personálu;

c)

kontrola vstupu: kontrola vstupu se může týkat určitého areálu, budovy nebo budov v daném areálu nebo prostor či místností uvnitř budovy. Kontrola může být prováděna elektronickými či elektromechanickými prostředky bezpečnostním personálem nebo pracovníkem recepce nebo jakýmikoli jinými fyzickými prostředky;

d)

bezpečnostní personál: vyškolený a kontrolovaný bezpečnostní personál, který je podle potřeby náležitě bezpečnostně prověřen, může být využit mimo jiné s cílem odradit osoby plánující tajné vniknutí;

e)

uzavřený televizní okruh (CCTV): uzavřený televizní okruh může být používán bezpečnostním personálem za účelem ověřování incidentů a signalizace systémů detekce narušení v případě rozsáhlých areálů nebo po obvodu určitého prostoru;

f)

bezpečnostní osvětlení: bezpečnostní osvětlení může být používáno s cílem odradit případného útočníka a zajistit osvětlení potřebné pro účinnou ostrahu přímo ze strany bezpečnostního personálu nebo nepřímo prostřednictvím uzavřeného televizního okruhu a

g)

jakákoli jiná vhodná fyzická opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu či takový přístup odhalit nebo předejít ztrátě či poškození utajovaných informací EU.

5.

Příslušný orgán může být oprávněn k provádění prohlídek při vstupu a odchodu, které mají odradit od nedovoleného vnášení materiálů nebo neoprávněného vynášení utajovaných informací EU z areálů nebo budov.

6.

Hrozí-li nebezpečí, že by utajované informace EU mohly být, i neúmyslně, odezírány, přijmou se vhodná opatření, kterými se tomuto riziku zamezí.

7.

U nových zařízení se požadavky na fyzickou bezpečnost a jejich funkční specifikace stanoví jako součást plánování a konstrukce zařízení. U stávajících zařízení se požadavky na fyzickou bezpečnost uplatňují v nejvyšší možné míře.

III.   PROSTŘEDKY FYZICKÉ OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU

8.

Při pořizování prostředků fyzické ochrany utajovaných informací EU (například bezpečnostních úschovných objektů, skartovacích přístrojů, dveřních zámků, elektronických systémů kontroly vstupu, systémů detekce narušení, poplašných systémů) zajistí příslušný bezpečnostní orgán, aby tyto prostředky splňovaly schválené technické standardy a minimální požadavky.

9.

Technické specifikace prostředků používaných pro fyzickou ochranu utajovaných informací EU se stanoví v bezpečnostních pokynech, které schválí Bezpečnostní výbor.

10.

Kontrola bezpečnostních systémů a údržba prostředků fyzické ochrany se provádí pravidelně. Při údržbě se zohlední výsledek kontrol, aby se i nadále zajistilo optimální fungování těchto prostředků.

11.

Účinnost jednotlivých bezpečnostních opatření a celého bezpečnostního systému se znovu hodnotí při každé kontrole.

IV.   FYZICKY CHRÁNĚNÉ OBLASTI

12.

Pro fyzickou ochranu utajovaných informací EU se stanoví dva druhy fyzicky chráněných oblastí nebo jejich vnitrostátní ekvivalenty:

a)

administrativní oblasti a

b)

zabezpečené oblasti (včetně technicky zabezpečených oblastí).

V tomto rozhodnutí je třeba všechny odkazy na administrativní oblasti a zabezpečené oblasti včetně technicky zabezpečených oblastí chápat také jako odkazy na jejich vnitrostátní ekvivalenty.

13.

Příslušný bezpečnostní orgán určí, zda daný prostor splňuje požadavky na to, aby mohl být označen jako administrativní oblast, zabezpečená oblast nebo technicky zabezpečená oblast.

14.

U administrativních oblastí:

a)

musí být viditelně vymezen obvod administrativní oblasti, která umožní kontrolu osob a pokud možno i vozidel;

b)

je přístup bez doprovodu umožněn pouze osobám, které mají řádné oprávnění od příslušného orgánu; a

c)

pro všechny jiné osoby je třeba zajistit nepřetržitý doprovod nebo rovnocenná kontrolní opatření.

15.

U zabezpečených oblastí:

a)

musí být viditelně vymezen a chráněn obvod zabezpečené oblasti jejíž všechny vstupy a východy jsou kontrolovány prostřednictvím průkazů nebo systému osobní identifikace;

b)

přístup bez doprovodu lze umožnit pouze osobám, které jsou bezpečnostně prověřeny a jsou ke vstupu do dané oblasti výslovně oprávněny na základě potřeby znát utajované informace;

c)

pro všechny jiné osoby je třeba zajistit nepřetržitý doprovod nebo rovnocenná kontrolní opatření.

16.

Představuje-li vstup do zabezpečené oblasti de facto přímý přístup k utajovaným informacím, které se v nich nacházejí, musí být dále splněny tyto požadavky:

a)

je třeba jasně stanovit nejvyšší stupeň utajení informací, které jsou v dané oblasti zpravidla ukládány; a

b)

všichni návštěvníci musí být zvlášť oprávněni ke vstupu do dané oblasti, je třeba pro ně zajistit nepřetržitý doprovod a musí být náležitě bezpečnostně prověřeni, s výjimkou případů, kdy byla přijata opatření zajišťující, že k utajovaným informací EU není možný přístup.

17.

Zabezpečené oblasti chráněné před odposlechem je třeba označit jako technicky zabezpečené oblasti. U těchto oblastí musí být dále splněny tyto požadavky:

a)

tyto oblasti musí být vybaveny systémy detekce narušení, být uzamčeny v době, kdy nejsou obsazeny, a střeženy v době, kdy obsazeny jsou. Všechny klíče musí být kontrolovány v souladu s částí VI;

b)

všechny osoby a materiály musí být při vstupu do těchto prostor kontrolovány;

c)

tyto oblasti musí být předmětem pravidelných fyzických nebo technických kontrol podle požadavků příslušného bezpečnostního orgánu. Tyto kontroly se rovněž provádějí po jakémkoli neoprávněném vstupu nebo podezření, že k takovému vstupu došlo; a

d)

tyto oblasti nesmí obsahovat neschválené komunikační vedení, neschválené telefonní či jiné komunikační přístroje a neschválená elektrická nebo elektronická zařízení.

18.

Bez ohledu na bod 17 písm. d) předtím, než se komunikační přístroje a elektrická nebo elektronická zařízení jakéhokoli druhu použijí v oblastech, v nichž se konají zasedání nebo v nichž se pracuje s informacemi se stupněm utajení SECRET UE / EU SECRET nebo vyšším, a v případech, kdy je úroveň ohrožení utajovaných informací EU vyhodnocena jako vysoká, musí být veškeré přístroje a zařízení nejdříve prověřeny příslušným bezpečnostním orgánem za tím účelem, aby prostřednictvím těchto zařízení nemohlo dojít k neúmyslnému či nezákonnému přenášení žádných srozumitelných informací mimo danou zabezpečenou oblast.

19.

Zabezpečené oblasti, které nejsou 24 hodin denně obsazeny pracovníky ve službě, jsou podle potřeby kontrolovány na konci běžné pracovní doby a v náhodně zvolených intervalech mimo běžnou pracovní dobu, není-li zaveden systém detekce narušení.

20.

Zabezpečené oblasti a technicky zabezpečené oblasti mohou být zřízeny dočasně v rámci administrativní oblasti pro uspořádání tajného zasedání nebo pro jiný podobný účel.

21.

Pro každou zabezpečenou oblast se vypracují bezpečnostní provozní směrnice, v nichž se stanoví:

a)

stupeň utajení utajovaných informací EU, s nimiž se může nakládat nebo jež mohou být ukládány v dané oblasti;

b)

ostraha a ochranná opatření, jež je třeba dodržovat;

c)

osoby, které jsou k přístupu do dané oblasti bez doprovodu oprávněny vzhledem k tomu, že potřebují znát utajované informace a že jsou bezpečnostně prověřeny;

d)

případně postupy pro zajištění doprovodu nebo pro ochranu utajovaných informací EU je-li přístup do dané oblasti umožněn jiným osobám;

e)

veškerá jiná náležitá opatření a postupy.

22.

Trezorové místnosti se budují uvnitř zabezpečených oblastí. Stěny, podlahy, stropy, okna a uzamykatelné dveře musí být schváleny příslušným bezpečnostním orgánem a musí poskytovat ochranu na úrovni rovnocenné s bezpečnostním úschovným objektem schváleným pro ukládání utajovaných informací EU se stejným stupněm utajení.

V.   OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI EU A JEJICH UKLÁDÁNÍ

23.

S utajovanými informacemi EU se stupněm utajení RESTREINT UE / EU RESTRICTED lze nakládat:

a)

v zabezpečené oblasti;

b)

v administrativní oblasti za předpokladu, že utajované informace EU jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob; nebo

c)

mimo zabezpečenou oblast či mimo administrativní oblast za předpokladu, že držitel informací přenáší utajované informace EU v souladu s body 28 až 40 přílohy III a že se zavázal k dodržování náhradních opatření stanovených bezpečnostními pokyny vydanými příslušným bezpečnostním orgánem s cílem zajistit, aby utajované informace EU byly chráněny před přístupem neoprávněných osob.

24.

Utajované informace EU se stupněm utajení RESTREINT UE / EU RESTRICTED se ukládají ve vhodném uzamčeném kancelářském nábytku v administrativní oblasti nebo v zabezpečené oblasti. Dočasně mohou být ukládány mimo zabezpečenou oblast či mimo administrativní oblast za předpokladu, že se držitel informací zavázal k dodržování náhradních opatření stanovených bezpečnostními pokyny vydanými příslušným bezpečnostním orgánem.

25.

S utajovanými informacemi EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE / EU SECRET lze nakládat:

a)

v zabezpečené oblasti;

b)

v administrativní oblasti za předpokladu, že utajované informace EU jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob; nebo

c)

mimo zabezpečenou oblast či mimo administrativní oblast za předpokladu, že držitel informací:

i)

přenáší utajované informace EU v souladu s body 28 až 40 přílohy III,

ii)

zavázal se k dodržování náhradních opatření stanovených bezpečnostními pokyny vydanými příslušným bezpečnostním orgánem s cílem zajistit, aby utajované informace EU byly chráněny před přístupem neoprávněných osob,

iii)

má utajované informace EU neustále pod osobním dohledem, a

iv)

v případě dokumentů v tištěné podobě oznámil tuto skutečnost příslušnému registru.

26.

Utajované informace EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL a SECRET EU / EU SECRET se ukládají v zabezpečené oblasti v bezpečnostním úschovném objektu nebo trezorové místnosti.

27.

S utajovanými informacemi EU se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET se nakládá v zabezpečené oblasti.

28.

Utajované informace EU se stupněm utajení TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET se ukládají v zabezpečené oblasti při dodržení jedné z těchto podmínek:

a)

informace se ukládají v bezpečnostním úschovném objektu v souladu s bodem 8, přičemž je třeba uplatňovat jedno nebo více těchto dodatečných kontrolních opatření:

i)

nepřetržitá ochrana nebo kontrola ze strany prověřeného bezpečnostního nebo služebního personálu,

ii)

schválený systém detekce narušení v kombinaci s pohotovostním bezpečnostním personálem;

nebo

b)

informace se ukládají v trezorové místnosti vybavené systémem detekce narušení v kombinaci s pohotovostním bezpečnostním personálem.

29.

Pravidla pro přenos utajovaných informací EU mimo fyzicky chráněné oblasti jsou stanovena v příloze III.

VI.   KONTROLA KLÍČŮ A KÓDŮ POUŽÍVANÝCH PRO OCHRANU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU

30.

Příslušný bezpečnostní orgán stanoví postupy pro správu klíčů a nastavení kódů pro kanceláře, místnosti, bezpečnostní trezorové místnosti a bezpečnostní úschovné objekty. Tyto postupy zabrání neoprávněnému přístupu.

31.

Nastavení kódů smí znát co nejmenší možný počet osob, které je potřebují znát. Nastavení kódů pro bezpečnostní úschovné objekty a trezorové místnosti, v nichž se ukládají utajované informace EU, je třeba změnit:

a)

kdykoli se změní personál, který kombinaci zná;

b)

kdykoli dojde k ohrožení informací nebo v případě podezření z ohrožení;

c)

pokud došlo k údržbě či opravě zámku; a

d)

nejméně každých 12 měsíců.

PŘÍLOHA III

SPRÁVA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

I.   ÚVOD

1.

Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 9. Stanoví administrativní opatření, která slouží ke kontrolování utajovaných informací EU během celého jejich životního cyklu, a napomáhají tak zabránit úmyslnému či neúmyslnému ohrožení či ztrátě informací, zjistit takové ohrožení nebo ztrátu informací a následně zajistit nápravu.

II.   PRAVIDLA UTAJOVÁNÍ

Stupně utajení a označení

2.

Informace se utajují pouze v případě, že vyžadují ochranu z důvodu jejich důvěrnosti.

3.

Původce utajovaných informací EU odpovídá za stanovení stupně utajení podle příslušných pokynů pro utajení informací a za počáteční distribuci informací.

4.

Stupeň utajení utajovaných informací EU se stanoví v souladu s čl. 2 odst. 2 a na základě bezpečnostní politiky schválené v souladu s čl. 3 odst. 3.

5.

Stupeň utajení musí být jasně a správně označen bez ohledu na to, zda mají utajované informace EU tištěnou, ústní, elektronickou či jinou podobu.

6.

Jednotlivé části daného dokumentu (tj. stránky, odstavce, oddíly, přílohy, dodatky a připojené části dokumentu) mohou vyžadovat různé stupně utajení a musí být podle toho označeny, a to i v případě, že jsou uloženy v elektronické podobě.

7.

Stupeň utajení dokumentu nebo spisu jako celku musí být alespoň stejně vysoký jako u jeho části s nejvyšším stupněm utajení. Jestliže dokument vznikl sloučením informací z různých zdrojů, konečný produkt se přezkoumá za účelem stanovení celkového stupně utajení, neboť může vyžadovat vyšší stupeň utajení než jeho jednotlivé části.

8.

Dokumenty obsahující části s různými stupni utajení musí být v co nejvyšší míře strukturovány tak, aby části s různým stupněm utajení mohly být v případě potřeby snadno rozpoznány a odděleny.

9.

Stupeň utajení dopisu nebo průvodní poznámky k připojeným částem musí být stejně vysoký jako nejvyšší stupeň utajení těchto připojených částí. Původce jasně vyznačí jejich stupeň utajení, pokud budou odděleny od připojených částí, pomocí odpovídajícího označení, například:

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

Bez příloh(y) RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Označení

10.

Kromě jednoho z označení stupňů utajení uvedených v čl. 2 odst. 2 mohou utajované informace EU nést doplňující označení, například:

a)

označení určující původce;

b)

jakákoli výstražná označení, kódová slova nebo zkratky k upřesnění oblasti činnosti, k níž se daný dokument vztahuje, k označení zvláštního způsobu distribuce na základě potřeby znát utajované informace nebo k omezení použití;

c)

označení týkající se způsobilosti k předání;

d)

případně datum nebo určitou událost, po nichž lze stupeň utajení informací snížit nebo zrušit.

Zkratky označení stupňů utajení

11.

Pro označení stupně utajení jednotlivých odstavců určitého textu lze použít standardizované zkratky označení stupňů utajení. Tyto zkratky nenahrazují úplné označení stupňů utajení.

12.

V utajovaných dokumentech EU je možné použít pro označení stupně utajení oddílů nebo částí textu kratších než jedna strana tyto standardní zkratky:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Vyhotovování utajovaných dokumentů EU

13.

Při vyhotovování utajovaného dokumentu EU:

a)

na každé straně se jasně vyznačí příslušný stupeň utajení;

b)

každá strana se očísluje;

c)

informacemi, pokud tak nejsou označeny;

d)

na dokumentu se uvede datum;

e)

na dokumentech se stupněm utajení SECRET UE/EU SECRET nebo vyšším, které mají být distribuovány ve více výtiscích, se na každé straně uvede číslo výtisku.

14.

Nelze-li na utajované informace EU použít bod 13, přijmou se jiná patřičná opatření podle bezpečnostních pokynů, které se vypracují v souladu s čl. 6 odst. 2.

Snížení a zrušení stupně utajení utajovaných informací EU

15.

Je-li to možné, a zejména jedná-li se o informace se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED, uvede původce v době vytvoření utajovaných informací EU, zda je možné snížit nebo zrušit jejich stupeň utajení k určitému datu nebo po určité události.

16.

Generální sekretariát Rady pravidelně přezkoumává utajované informace EU, které jsou v jeho držení, za účelem zjištění, zda je příslušný stupeň utajení stále odpovídající. Generální sekretariát Rady zavede systém přezkumu stupně utajení evidovaných utajovaných informací EU, jichž je původcem, který je prováděn nejméně jednou za pět let. Tento přezkum není třeba provést v případě, že původce na počátku uvedl, že u daných informací bude automaticky snížen nebo zrušen stupeň utajení a dané informace jsou odpovídajícím způsobem označeny.

III.   EVIDENCE UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ

17.

Pro každou organizační složku v rámci generálního sekretariátu Rady a správních orgánů členských států, v nichž se nakládá s utajovanými informacemi EU, se určí odpovědný registr s cílem zajistit, aby se s utajovanými informacemi EU nakládalo v souladu s tímto rozhodnutím. Registry se zřizují jako zabezpečené oblasti podle přílohy II.

18.

Pro účely tohoto rozhodnutí se evidencí z bezpečnostních důvodů (dále jen „evidence“) rozumí uplatňování postupů, kterými se zaznamenává životní cyklus daného materiálu, včetně jeho distribuce a zničení.

19.

Veškerý materiál se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším nebo s rovnocenným stupněm utajení je třeba evidovat v určených registrech, kdykoli je doručen určité organizační složce nebo kdykoli ji opouští.

20.

Ústřední registr generálního sekretariátu Rady vede záznamy o všech utajovaných informacích předaných Radou a generálním sekretariátem Rady třetím státům a mezinárodním organizacím a všech utajovaných informacích, které od třetích států a mezinárodních organizací obdrží.

21.

V případě komunikačního a informačního systému mohou být evidenční postupy provedeny přímo v rámci systému.

22.

Rada schválí bezpečnostní politiku pro evidenci utajovaných informací EU z bezpečnostních důvodů.

Registry pro dokumenty se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

23.

V členských státech a v generálním sekretariátu Rady se určí registr, který je ústředním orgánem pro příjem a odesílání informací se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. V případě potřeby mohou být určeny podřízené registry pro nakládání s těmito informacemi z důvodů evidence.

24.

Podřízené registry nesmějí bez výslovného písemného souhlasu ústředního registru pro dokumenty se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET poskytovat dokumenty se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET přímo jiným registrům podřízeným stejnému ústřednímu registru ani externím subjektům.

IV.   KOPÍROVÁNÍ A PŘEKLÁDÁNÍ UTAJOVANÝCH DOKUMENTŮ EU

25.

Dokumenty se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se nesmí kopírovat ani překládat bez předchozího písemného souhlasu původce.

26.

Pokud původce dokumentů se stupněm utajení SECRET UE/EU SECRET a nižším nestanovil omezení týkající se jejich kopírování nebo překladu, mohou být tyto dokumenty kopírovány či překládány podle pokynů držitele.

27.

Pro kopie a překlady dokumentů se použijí bezpečnostní opatření použitá pro původní dokument.

IV.   PŘENOS UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU

28.

Přenos utajovaných informací EU podléhá ochranným opatřením stanoveným v bodech 30 až 40. V případech, kdy jsou utajované informace EU přenášeny na elektronických záznamových médiích, a to bez ohledu na čl. 9 odst. 4 mohou níže uvedená ochranná opatření doplňovat vhodná technická protiopatření podle pokynů stanovených příslušným bezpečnostním orgánem s cílem minimalizovat riziko ztráty nebo ohrožení.

29.

Příslušné bezpečnostní orgány generálního sekretariátu Rady a členských států vydají pokyny týkající se přenosu utajovaných informací EU v souladu s tímto rozhodnutím.

Přenos uvnitř budovy nebo uzavřené skupiny budov

30.

Utajované informace EU přenášené uvnitř budovy nebo uzavřené skupiny budov musí být zakryty, aby se zamezilo odpozorování jejich obsahu.

31.

Informace se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET musí být při přenosu uvnitř budovy nebo uzavřené skupiny budov uloženy v zabezpečené obálce označené pouze jménem příjemce.

Přenos v rámci EU

32.

Utajované informace EU přenášené mezi budovami či areály v rámci EU jsou uloženy v takovém obalu, aby byly chráněny před neoprávněným vyzrazením.

33.

Přenos informací se stupněm utajení nejvýše SECRET UE/EU SECRET v rámci EU se provádí jedním z těchto způsobů:

a)

vojenským, vládním nebo případně diplomatickým kurýrem;

b)

osobním přenosem za těchto podmínek:

i)

osoba, která utajované informace EU přenáší, je má stále u sebe, pokud nejsou uloženy v souladu s požadavky stanovenými v příloze II,

ii)

utajované informace EU nesmí být během přenosu otevřeny ani čteny na veřejných místech,

iii)

dotčené osoby jsou poučeny o svých povinnostech týkajících se bezpečnosti,

iv)

dotčené osoby musí být v případě potřeby držiteli kurýrního listu;

c)

vnitrostátními poštovními službami nebo komerčními kurýrními službami za těchto podmínek:

i)

příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán je schválil v souladu s vnitrostátními právními předpisy,

ii)

uplatňují odpovídající ochranná opatření v souladu s minimálními požadavky, které budou stanoveny v bezpečnostních pokynech podle čl. 6 odst. 2.

V případě přenosu z jednoho členského státu do jiného se ustanovení písmene e) budou vztahovat pouze na informace až do stupně utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

34.

Materiál se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET (například vybavení nebo technické zařízení), který nemůže být přenášen způsoby uvedenými v bodě 33, přepravují v souladu s přílohou V obchodní přepravci jako náklad.

35.

Přenos informací se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET mezi budovami či areály v rámci EU se provádí vojenským, vládním nebo případně diplomatickým kurýrem.

Přenos z EU na území třetího státu

36.

Utajované informace EU přenášené z EU na území třetího státu jsou uloženy v takovém obalu, aby byly chráněny před neoprávněným vyzrazením.

37.

Přenos informací se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET z EU na území třetího státu se provádí jedním z těchto způsobů:

a)

vojenským nebo diplomatickým kurýrem;

b)

osobním přenosem za těchto podmínek:

i)

balíček je opatřen úřední pečetí nebo je zabalen tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o úřední zásilku, která by neměla být předmětem celní nebo bezpečnostní kontroly,

ii)

dotčené osoby jsou držiteli kurýrního listu, který obsahuje identifikační údaje balíčku a opravňuje tyto osoby k jeho přenosu,

iii)

osoba, která utajované informace EU přenáší, je má stále u sebe, pokud nejsou uloženy v souladu s požadavky stanovenými v příloze II,

iv)

utajované informace EU nesmí být na cestě otevřeny ani čteny na veřejných místech,

v)

dotčené osoby jsou poučeny o svých povinnostech týkajících se bezpečnosti.

38.

Přenos informací se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET, které EU předává třetímu státu nebo mezinárodní organizaci, musí splňovat příslušná ustanovení dohody o bezpečnosti informací či správního ujednání v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) nebo b).

39.

Informace se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED lze přenášet také poštovními službami či komerčními kurýrními službami.

40.

Přenos informací se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET z EU na území třetího státu se provádí vojenským nebo diplomatickým kurýrem.

VI.   NIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU

41.

Utajované dokumenty EU, které již nejsou potřebné, mohou být zničeny, aniž jsou dotčena příslušná pravidla a předpisy o archivování.

42.

Ničení dokumentů podléhajících evidenci v souladu s čl. 9 odst. 2 provádí odpovědný registr podle pokynů držitele nebo příslušného orgánu. Administrativní pomůcky a jiné informace o evidenci musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány.

43.

Ničení dokumentů se stupněm utajení SECRET UE/EU SECRET nebo TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se provádí za přítomnosti svědka, který je bezpečnostně prověřen alespoň pro stupeň utajení ničeného dokumentu.

44.

Pracovník registru a svědek, pokud je přítomnost svědka vyžadována, podepíší zápis o zničení, který se uloží v registru. V registru jsou ukládány zápisy o zničení dokumentů se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET alespoň po dobu deseti let a dokumentů se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET alespoň po dobu pěti let.

45.

Ničení utajovaných dokumentů, včetně dokumentů se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se provádí postupy, které splňují příslušné normy EU či rovnocenné normy nebo které byly schváleny členskými státy v souladu s vnitrostátními technickými normami tak, aby nebylo možné znovu sestavit celý dokument nebo jeho část.

46.

Ničení počítačových paměťových médií používaných pro utajované informace EU se provádí v souladu s bodem 36 přílohy IV.

VII.   INSPEKCE A HODNOTÍCÍ NÁVŠTĚVY

47.

Pojem „inspekce“ se dále použije k označení jakékoli

a)

inspekce či kontroly v souladu s čl. 9 odst. 3, čl. 15 odst. 2 písm. e), f) a g); nebo

b)

hodnotící návštěvy v souladu s čl. 12 odst. 5,

která má vyhodnotit účinnost opatření zavedených na ochranu utajovaných informací EU.

48.

Inspekce se mimo jiné provádějí s cílem:

a)

zajistit dodržování požadovaných minimálních standardů pro ochranu utajovaných informací EU stanovených tímto rozhodnutím;

b)

zdůraznit význam bezpečnosti a účinného řízení rizik u kontrolovaných subjektů;

c)

doporučit protiopatření za účelem zmírnění konkrétních dopadů, které může přinášet ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti utajovaných informací; a

d)

posilovat probíhající programy bezpečnostních orgánů v oblasti bezpečnostního vzdělávání a povědomí.

49.

Před koncem každého kalendářního roku přijme Rada program inspekcí na další rok podle čl. 15 odst. 1 písm. c). Konkrétní data jednotlivých inspekcí se určí po dohodě s dotyčnou agenturou nebo institucí EU, členským státem, třetím státem nebo mezinárodní organizací.

Provádění inspekcí

50.

Inspekce se provádějí s cílem prověřit příslušná pravidla, předpisy a postupy v kontrolovaném subjektu a ověřit, zda jsou praktické postupy daného subjektu v souladu se základními zásadami a minimálními standardy stanovenými tímto rozhodnutím a předpisy upravujícími výměnu utajovaných informací s daným subjektem.

51.

Inspekce se provádějí ve dvou fázích. Před vlastní inspekcí je v případě potřeby uspořádáno přípravné jednání s příslušným subjektem. Po tomto přípravném jednání stanoví inspekční tým se souhlasem dotyčného subjektu podrobný program inspekce zahrnující všechny oblasti bezpečnosti. Inspekční tým má přístup do jakéhokoli prostoru, v němž se nakládá s utajovanými informacemi EU, zejména do registrů a k přístupovým bodům komunikačních a informačních systémů.

52.

Inspekce ve správních orgánech členských států jsou prováděny pod vedením společného inspekčního týmu generálního sekretariátu Rady a Evropské komise v plné spolupráci s úředníky kontrolovaného subjektu.

53.

Inspekce ve třetích státech a v mezinárodních organizacích jsou prováděny pod vedením společného inspekčního týmu generálního sekretariátu Rady a Evropské komise v plné spolupráci s úředníky kontrolovaného třetího státu nebo mezinárodní organizace.

54.

Inspekce v agenturách a subjektech EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU, jakož i v Europolu a Eurojustu provádí bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady za pomoci odborníků z vnitrostátního bezpečnostního orgánu státu, na jehož území se daná agentura či instituce nachází. Zapojeno může být i bezpečnostní ředitelství Evropské komise, pokud si pravidelně vyměňuje utajované informace EU s danou agenturou nebo subjektem.

55.

V případě inspekcí v agenturách a institucích EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU, jakož i v Europolu a Eurojustu a ve třetích státech a mezinárodních organizacích se o pomoc a příspěvky odborníků z vnitrostátního bezpečnostního orgánu žádá v souladu s podrobnými ujednáními, která schválí Bezpečnostní výbor.

Inspekční zprávy

56.

Na konci inspekce jsou kontrolovanému subjektu předloženy hlavní závěry a doporučení. Poté je v rámci pravomocí bezpečnostního orgánu generálního sekretariátu Rady (bezpečnostní kanceláře) vypracována inspekční zpráva. Pokud byla navržena nápravná opatření a doporučení, je třeba do zprávy zahrnout dostatečná odůvodnění závěrů inspekce. Inspekční zpráva se předá příslušnému orgánu kontrolovaného subjektu.

57.

U inspekcí prováděných ve správních orgánech členských států:

a)

se návrh inspekční zprávy předloží příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu, který ověří, že zpráva je věcně správná a že neobsahuje žádné informace s vyšším stupněm utajení než RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán daného členského státu nepožádá o zamezení všeobecné distribuce zprávy, jsou inspekční zprávy zaslány členům Bezpečnostního výboru a bezpečnostnímu ředitelství Evropské komise; zpráva musí být utajena stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

V rámci pravomocí bezpečnostního orgánu generálního sekretariátu Rady (bezpečnostní kanceláře) se vypracovává pravidelná zpráva, v níž se zdůrazní poznatky získané z inspekcí provedených v členských státech za určité období; tuto zprávu posoudí Bezpečnostní výbor.

58.

U hodnotících návštěv třetích států a mezinárodních organizací je zpráva zaslána Bezpečnostnímu výboru a bezpečnostnímu ředitelství Evropské komise. Zpráva musí být utajena alespoň stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Veškerá nápravná opatření jsou ověřena během následné návštěvy a oznámena Bezpečnostnímu výboru.

59.

U hodnotících návštěv agentur a subjektů EU zřízených podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU, jakož i Europolu a Eurojustu jsou inspekční zprávy zaslány členům Bezpečnostního výboru a bezpečnostnímu ředitelství Evropské komise. Návrh inspekční zprávy je předložen příslušné agentuře nebo subjektu, která ověří, že zpráva je věcně správná a že neobsahuje žádné informace s vyšším stupněm utajení než RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Veškerá nápravná opatření jsou ověřena během následné návštěvy a oznámena Bezpečnostnímu výboru.

60.

Bezpečnostní orgán generálního sekretariátu Rady provádí pravidelné inspekce organizačních složek v rámci generálního sekretariátu Rady pro účely stanovené v bodě 48.

Kontrolní seznam pro účely inspekcí

61.

Bezpečnostní orgán generálního sekretariátu Rady (bezpečnostní kancelář) vypracuje a aktualizuje kontrolní seznam pro účely inspekcí obsahující položky, které je třeba ověřit během inspekce. Tento seznam se zasílá Bezpečnostnímu výboru.

62.

Informace pro vyplnění kontrolního seznamu lze získat zejména během inspekce od pracovníků odpovědných za řízení bezpečnosti subjektu, v němž je inspekce prováděna. Jakmile je seznam podrobně vyplněn, stanoví se po dohodě s kontrolovaným subjektem stupeň jeho utajení. Seznam není součástí inspekční zprávy.

PŘÍLOHA IV

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU, S NIMIŽ SE NAKLÁDÁ V KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH

I.   ÚVOD

1.

Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 10.

2.

Pro bezpečné a správné fungování komunikačních a informačních systémů jsou zásadní tyto vlastnosti a koncepce zabezpečení informací:

Autenticita

:

záruka, že informace jsou autentické a z důvěryhodných zdrojů;

Dostupnost

:

přístupnost a použitelnost informací na žádost oprávněného subjektu;

Důvěrnost

:

skutečnost, že informace nejsou zpřístupněny neoprávněným osobám a subjektům a pro nedovolené účely;

Integrita

:

zajištění přesnosti a úplnosti informací a aktiv;

Nepopiratelnost

:

schopnost prokázat zpětně jednání či událost tak, aby dané jednání či událost nemohly být následně popřeny.

II.   ZÁSADY ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

3.

Níže uvedená ustanovení tvoří minimální požadavky na bezpečnost veškerých komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi EU. Podrobné požadavky na provádění těchto ustanovení se stanoví v bezpečnostních politikách a bezpečnostních pokynech pro zabezpečení informací.

Řízení bezpečnostních rizik

4.

Řízení bezpečnostních rizik je nedílnou součástí vytváření, vývoje, provozování a údržby komunikačních a informačních systémů. Řízení rizik (hodnocení, řešení, přijetí a sdělování) probíhá jako cyklický proces a je prováděno společně zástupci vlastníků systémů, projektovými a provozními orgány a orgány pro schvalování bezpečnosti za využití osvědčeného, transparentního a zcela srozumitelného procesu hodnocení rizika. Oblast působnosti komunikačního a informačního systému a jeho aktiv je třeba jasně určit na počátku procesu řízení rizik.

5.

Příslušné orgány přezkoumají možné hrozby pro komunikační a informační systémy a vypracovávají aktualizovaná a přesná hodnocení hrozeb, která odpovídají stávajícímu provoznímu prostředí. Neustále si doplňují znalosti o otázkách zranitelnosti a pravidelně přezkoumávají hodnocení zranitelnosti, aby mohly odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se prostředí informačních technologií.

6.

Cílem řešení bezpečnostních rizik je uplatňovat soubor bezpečnostních opatření, jejichž výsledkem je uspokojivá rovnováha mezi požadavky uživatelů, náklady a zbytkovým bezpečnostním rizikem.

7.

Specifické požadavky, rozsah a míra podrobnosti stanovená příslušným orgánem pro bezpečnostní akreditaci k akreditaci komunikačního a informačního systému musí být přiměřená posouzenému riziku při zohlednění všech příslušných faktorů, včetně stupně utajení utajovaných informací EU, s nimiž se v komunikačním a informačním systému nakládá. Akreditace komunikačního a informačního systému zahrnuje formální prohlášení o zbytkovém riziku a přijetí zbytkového rizika ze strany odpovědného orgánu.

Bezpečnost během celého životního cyklu komunikačního a informačního systému

8.

Zajištění bezpečnosti zůstává požadavkem po celý životní cyklus daného komunikačního a informačního systému od uvedení do provozu až do ukončení provozu.

9.

Pro každou fázi životního cyklu komunikačního a informačního systému je třeba v oblasti bezpečnosti stanovit úlohu a způsob zapojení každého aktéra spojeného s daným systémem.

10.

Každý komunikační a informační systém, včetně jeho technických i netechnických bezpečnostních opatření, musí být během akreditačního řízení podroben bezpečnostním testům s cílem zajistit odpovídající úroveň zabezpečení a ověřit, zda je řádně zprovozněn, zapojen a konfigurován.

11.

Hodnocení, kontroly a přezkumy bezpečnosti se provádějí pravidelně během provozu a údržby komunikačního a informačního systému a rovněž za vyjímečných okolností.

12.

Bezpečnostní dokumentace pro daný komunikační a informační systém se vyvíjí během jeho celého životního cyklu jakožto nedílná součást procesu řízení změn a konfigurací.

Osvědčené postupy

13.

Generální sekretariát Rady a členské státy spolupracují na vývoji osvědčených postupů na ochranu utajovaných informací EU, s nimiž se nakládá v komunikačních a informačních systémech. Pokyny týkající se osvědčených postupů stanoví technická, fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro komunikační a informační systémy, která se ukázala jako účinná v boji proti určitým hrozbám a zranitelným místům.

14.

Pro ochranu utajovaných informací EU, s nimiž se nakládá v komunikačních a informačních systémech, se využijí získané poznatky subjektů, které působí v oblasti zabezpečení informací v EU i mimo EU.

15.

Šíření a následné uplatňování osvědčených postupů má napomoci dosažení rovnocenné úrovně zabezpečení jednotlivých komunikačních a informačních systémů, které jsou provozovány generálním sekretariátem Rady a členskými státy a v nichž se nakládá s utajovanými informacemi EU.

Hloubková ochrana

16.

V zájmu zmírnění rizika pro komunikační a informační systémy se provádí řada technických a netechnických bezpečnostních opatření, která jsou uspořádána jako několik obranných linií. Tyto linie zahrnují:

a)   odstrašování: bezpečnostní opatření, jež mají odradit od jakéhokoli nepřátelského plánování útoku na komunikační a informační systém;

b)   prevence: bezpečnostní opatření, jež mají zabránit útoku na komunikační a informační systém nebo takový útok znemožnit;

c)   odhalování: bezpečnostní opatření, jež mají odhalit uskutečnění útoku na komunikační a informační systém;

d)   odolnost: bezpečnostní opatření, která mají omezit dopad útoku na co nejmenší soubor informací nebo aktiv komunikačního a informačního systému a předcházet další škodě, a

e)   náprava: bezpečnostní opatření, jež mají vést k obnovení bezpečného stavu systému.

Míra přísnosti bezpečnostních opatření se stanoví na základě hodnocení rizik.

17.

Příslušné orgány zajistí, aby byly schopny reagovat na mimořádné události, které mohou přesahovat organizační a státní hranice, s cílem koordinovat reakce a sdílet informace o těchto mimořádných událostech a souvisejícím riziku (schopnost reakce na počítačové hrozby).

Zásada minimality a co nejomezenějších práv

18.

Aby se předešlo zbytečnému riziku, budou prováděny nebo provozovány pouze funkce, zařízení a služby, které jsou nezbytné pro splnění provozních požadavků.

19.

Aby se omezila jakákoli škoda způsobená v důsledku nepředvídaných událostí, chyb nebo neoprávněného používání zdrojů komunikačních a informačních systémů, mají mít uživatelé systémů a automatizované procesy přístup, práva nebo oprávnění pouze v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů.

20.

Je-li v komunikačním a informačním systému vyžadováno provádění evidenčních procedur, musí být tyto procedury ověřeny v akreditačním řízení.

Povědomí o zabezpečení informací

21.

Povědomí o rizicích a dostupných bezpečnostních opatřeních je první obrannou linií zajišťující bezpečnost komunikačních a informačních systémů. Zejména všichni členové personálu zasahující do životního cyklu komunikačního a informačního systému, včetně uživatelů, si musí být vědomi:

a)

že selhání bezpečnosti může významně poškodit komunikační a informační systémy;

b)

možné újmy způsobené jiným subjektům z důvodu vzájemného propojení a vzájemné závislosti; a

c)

svých individuálních povinností a odpovědnosti za bezpečnost komunikačního a informačního systému v závislosti na svých konkrétních úlohách v rámci daných systémů a procesů.

22.

Aby se zajistilo pochopení povinností souvisejících s bezpečností, je pro veškerý dotčený personál, včetně vedoucích pracovníků a uživatelů komunikačních a informačních systémů povinné vzdělávání v oblasti zabezpečení informací a školení zaměřené na zvyšování povědomí o zabezpečení informací.

Hodnocení a schvalování bezpečnostních prostředků informačních technologií

23.

Požadovaná míra důvěry v bezpečnostní opatření, vymezená jako úroveň zabezpečení, se stanoví na základě výsledku procesu řízení rizik a v souladu s příslušnými bezpečnostními politikami a bezpečnostními pokyny.

24.

Úroveň zabezpečení se ověří pomocí mezinárodně uznávaných nebo na vnitrostátní úrovni schválených postupů a metod. To zahrnuje zejména hodnocení, kontroly a audity.

25.

Kryptografické prostředky na ochranu utajovaných informací EU hodnotí a schvaluje vnitrostátní schvalovací orgán členského státu pro kryptografickou ochranu.

26.

Předtím než jsou kryptografické prostředky doporučeny ke schválení Radou nebo generálním tajemníkem Rady v souladu s čl. 10 odst. 6, musí být úspěšné vyhodnoceny druhou stranou, jíž je orgán s odpovídající kvalifikací členského státu, který se nepodílí na vývoji ani výrobě zařízení. Rozsah informací vyžadovaný během hodnocení druhou stranou závisí na předpokládaném nejvyšším stupni utajení utajovaných informací EU, které mají být danými prostředky chráněny. Rada schválí bezpečnostní politiku pro hodnocení a schvalování kryptografických prostředků.

27.

Opravňují-li k tomu zvláštní provozní důvody, může Rada nebo případně generální tajemník Rady na doporučení Bezpečnostního výboru od požadavků podle odstavce 25 nebo 26 upustit a postupem podle čl. 10 odst. 6 udělit dočasné schválení na konkrétní období.

28.

Orgánem s odpovídající kvalifikací je schvalovací orgán členského státu pro kryptografickou ochranu, který byl akreditován na základě kritérií stanovených Radou k provádění druhého hodnocení kryptografických prostředků na ochranu utajovaných informací EU.

29.

Rada schválí bezpečnostní politiku pro způsobilost a schvalování nekryptografických bezpečnostních prostředků informačních technologií.

Přenos v zabezpečených oblastech

30.

Bez ohledu na ustanovení tohoto rozhodnutí, je-li přenos utajovaných informací EU omezen na zabezpečené oblasti, může být na základě výsledku procesu řízení rizik a se souhlasem orgánu pro bezpečnostní akreditaci použit přenos nešifrovaný nebo šifrovaný na nižší úrovni.

Bezpečné propojení komunikačních a informačních systémů

31.

Pro účely tohoto rozhodnutí se propojením rozumí přímé spojení dvou nebo více informačních systémů za účelem jednosměrného či vícesměrného sdílení údajů a dalších informačních zdrojů (například komunikace).

32.

Komunikační a informační systém považuje každý propojený informační systém za nedůvěryhodný a uplatní ochranná opatření pro kontrolu výměny utajovaných informací.

33.

U všech propojení komunikačních a informačních systémů s jiným systémem informačních technologií je třeba splnit tyto základní požadavky:

a)

pracovní či provozní požadavky na tato propojení stanoví a schválí příslušné orgány;

b)

propojení je předmětem procesu řízení rizik a akreditačního řízení a je schváleno ze strany příslušných orgánů pro bezpečnostní akreditaci; a

c)

na vnější hranici všech systémů se použijí funkce ochrany (Boundary Protection Services, BPS).

34.

Certifikovaný komunikační a informační systém nesmí být propojen s nechráněnou nebo veřejnou sítí, s výjimkou případů, kdy má komunikační a informační systém schválené funkce BPS instalované pro tento účel mezi daným systémem a nechráněnou či veřejnou sítí. Bezpečnostní opatření pro taková propojení přezkoumá příslušný orgán pro zabezpečení informací a schválí je příslušný orgán pro bezpečnostní akreditaci.

Pokud je nechráněná nebo veřejná síť využívána výhradně k přenosu dat a informace jsou zašifrovány pomocí kryptografického prostředku schváleného v souladu s článkem 10, nepovažuje se takové spojení za propojení.

35.

Komunikační a informační systém certifikovaný pro nakládání s informacemi se stupněm utajení TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET nesmí být přímo ani kaskádou propojen s nechráněnou nebo veřejnou sítí.

Počítačová paměťová média

36.

Počítačová paměťová média se ničí postupy schválenými příslušným bezpečnostním orgánem.

37.

Počítačová paměťová média se znovu použijí nebo se u nich sníží či zruší stupeň utajení v souladu s bezpečnostní politikou, která bude vypracována podle čl. 6 odst. 1.

Mimořádné okolnosti

38.

Bez ohledu na ustanovení tohoto rozhodnutí mohou být za mimořádných okolností, například během hrozící nebo probíhající krize, konfliktu, války nebo za vyjímečných provozních okolností, použity níže popsané zvláštní postupy.

39.

Utajované informace EU mohou být přenášeny za použití kryptografických prostředků schválených pro nižší stupeň utajení nebo v nešifrované podobě se souhlasem příslušného orgánu, pokud by jakékoli zpoždění způsobilo škodu nepochybně převyšující škodu způsobenou případným vyzrazením utajovaných materiálů a pokud:

a)

odesílatel a příjemce nemají požadované šifrovací zařízení nebo nemají žádné šifrovací zařízení; a

b)

utajované materiály nelze včas předat jiným způsobem.

40.

Za okolností uvedených v bodě 38 nenesou přenášené utajované informace žádná označení ani údaje, které by je odlišovaly od informací, které nejsou utajované nebo mohou být chráněny dostupným kryptografickým prostředkem. Příjemce informací je třeba neprodleně uvědomit o stupni utajení jiným způsobem.

41.

Pokud se použije postup podle bodu 38, podá se následně zpráva příslušnému orgánu a Bezpečnostnímu výboru.

III.   FUNKCE A ORGÁNY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

42.

V členských státech a v rámci generálního sekretariátu Rady je třeba zajistit výkon níže uvedených funkcí v oblasti zabezpečení informací. Tyto funkce nevyžadují zřízení samostatných organizačních složek. Jsou plněny v rámci oddělených mandátů. Tyto funkce a související povinnosti mohou být ovšem kombinovány nebo spojeny ve stejné organizační složce nebo rozděleny do různých organizačních složek za podmínky, že se zamezí vnitřním střetům zájmů nebo úkolů.

Orgán pro zabezpečení informací

43.

Orgán pro zabezpečení informací je povinen:

a)

vypracovat politiky v oblasti zabezpečení informací a bezpečnostní pokyny pro zabezpečení informací a monitorovat jejich účinnost a vhodnost;

b)

zajistit a spravovat technické informace týkající se kryptografických prostředků;

c)

zajistit, aby opatření na zabezpečení informací zvolená pro ochranu utajovaných informací EU byla v souladu s příslušnými politikami, jimiž se řídí jejich způsobilost a výběr;

d)

zajistit, aby volba kryptografických prostředků byla v souladu s politikami, jimiž se řídí jejich způsobilost a výběr;

e)

koordinovat školení a zvyšování povědomí o zabezpečení informací;

f)

konzultovat s poskytovatelem komunikačního a informačního systému, s aktéry v oblasti bezpečnosti a se zástupci uživatelů otázky týkající se politik v oblasti zabezpečení informací a bezpečnostních pokynů pro zabezpečení informací; a

g)

zajistit, aby v odborné podskupině Bezpečnostního výboru pro otázky zabezpečení informací byly k dispozici odpovídající odborné znalosti.

Orgán TEMPEST

44.

Orgán TEMPEST je povinen zajistit, aby komunikační a informační systémy byly v souladu s politikami a pokyny TEMPEST. Schvaluje protiopatření TEMPEST pro zařízení a prostředky na ochranu utajovaných informací EU do určitého stupně utajení v jeho provozním prostředí.

Schvalovací orgán pro kryptografickou ochranu

45.

Schvalovací orgán pro kryptografickou ochranu je povinen zajistit, aby kryptografické prostředky byly v souladu s vnitrostátní politikou v oblasti kryptografické ochrany nebo s politikou Rady v této oblasti. Schvaluje konkrétní kryptografický prostředek na ochranu utajovaných informací EU do určitého stupně utajení v jeho provozním prostředí. Pokud jde o členské státy, odpovídá schvalovací orgán pro kryptografickou ochranu rovněž za hodnocení kryptografických prostředků.

Orgán pro distribuci kryptografických materiálů

46.

Orgán pro distribuci kryptografických materiálů je povinen:

a)

spravovat a dokládat kryptografické materiály EU;

b)

zajistit, aby byly uplatňovány příslušné postupy a stanoveny způsoby dokládání veškerých kryptografických materiálů EU, bezpečného nakládání s nimi a jejich ukládání a distribuce; a

c)

zajišťovat distribuci kryptografických materiálů EU osobám či orgánům, které je využívají, a zpětné převzetí.

Orgán pro bezpečnostní akreditaci

47.

Orgán pro bezpečnostní akreditaci je povinen:

a)

zajistit, aby komunikační a informační systémy byly v souladu s příslušnými bezpečnostními politikami a bezpečnostními pokyny, vydávat rozhodnutí o schválení komunikačních a informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi EU do určitého stupně utajení v jejich provozním prostředí, v nichž uvede podmínky akreditace a kritéria, na jejichž základě se vyžaduje opakované schválení;

b)

zajistit v souladu s příslušnými politikami bezpečnostní akreditační řízení, přičemž jasně uvede podmínky pro schválení komunikačních a informačních systémů v rámci svých pravomocí;

c)

vymezit strategii bezpečnostní akreditace stanovující míru podrobností vyžadovaných v akreditačním řízení, která je přiměřená požadované úrovni zabezpečení;

d)

posuzovat a schvalovat bezpečnostní dokumentaci, včetně prohlášení o řízení rizik a zbytkovém riziku, bezpečnostních požadavků pro konkrétní systém (SSRS), dokumentace týkající se ověřování provádění bezpečnostních opatření a bezpečnostních provozních směrnic (SecOPs), a zajistit, aby tato dokumentace byla v souladu s bezpečnostními pravidly a politikami Rady;

e)

kontrolovat provádění bezpečnostních opatření souvisejících s komunikačními a informačními systémy tím, že uskuteční nebo zadá bezpečnostní hodnocení, kontroly či revize;

f)

stanovovat bezpečnostní požadavky (například stupně utajení informací, pro něž je personál bezpečnostně prověřen) pro pracovní místa citlivá z hlediska bezpečnosti daného komunikačního a informačního systému;

g)

potvrzovat výběr schválených kryptografických prostředků a prostředků TEMPEST používaných k zajištění bezpečnosti určitého komunikačního a informačního systému;

h)

schvalovat propojení určitého komunikačního a informačního systému s jiným nebo se případně účastnit společného schvalování; a

i)

konzultovat s poskytovatelem systému, s aktéry v oblasti bezpečnosti a se zástupci uživatelů otázky týkající se řízení bezpečnostních rizik, zejména zbytkového rizika, a podmínek vydání rozhodnutí o schválení.

48.

Orgán pro bezpečnostní akreditaci generálního sekretariátu Rady odpovídá za akreditaci všech komunikačních a informačních systémů provozovaných v rámci generálního sekretariátu Rady.

49.

Příslušný orgán pro bezpečnostní akreditaci členského státu odpovídá za akreditaci komunikačních a informačních systémů a jejich komponent provozovaných v daném členském státě.

50.

Společná komise pro bezpečnostní akreditaci odpovídá za akreditaci komunikačních a informačních systémů v pravomoci orgánu pro bezpečnostní akreditaci generálního sekretariátu Rady i orgánů pro bezpečnostní akreditaci členských států. Každý členský stát je v této komisi zastoupen jedním zástupcem vnitrostátního orgánu pro bezpečnostní akreditaci a jejích zasedání se účastní zástupce orgánu Komise pro bezpečnostní akreditaci. K účasti jsou přizvány také jiné subjekty s uzlovými body připojení k určitému komunikačnímu a informačnímu systému, který je předmětem jednání.

Komisi pro bezpečnostní akreditaci předsedá zástupce orgánu pro bezpečnostní akreditaci generálního sekretariátu Rady. Komise pro bezpečnostní akreditaci jedná na základě shody zástupců orgánů pro bezpečnostní akreditaci orgánů, členských států a jiných subjektů s uzlovými body připojení k danému komunikačnímu a informačnímu systému. Komise pro bezpečnostní akreditaci předkládá pravidelné zprávy o své činnosti Bezpečnostnímu výboru a oznamuje mu veškerá rozhodnutí o akreditaci.

Provozní orgán pro zabezpečení informací

51.

Provozní orgán pro zabezpečení informací každého systému je povinen:

a)

vypracovat v rámci akreditačního řízení bezpečnostní dokumentaci v souladu s bezpečnostními politikami a bezpečnostními pokyny, zejména bezpečnostní požadavky pro daný systém, včetně prohlášení o zbytkovém riziku, bezpečnostních provozních směrnic a plánu kryptografické ochrany;

b)

účastnit se výběru a testování technických bezpečnostních opatření, zařízení a softwaru pro konkrétní systémy, dohlížet na jejich používání a zajistit jejich bezpečnou instalaci, konfiguraci a údržbu v souladu s příslušnou bezpečnostní dokumentací;

c)

účastnit se výběru bezpečnostních opatření a zařízení TEMPEST, pokud jsou vyžadovány v bezpečnostní požadavcích pro daný systém, a ve spolupráci s orgánem TEMPEST zajistit jejich bezpečnou instalaci a údržbu;

d)

monitorovat provádění a uplatňování bezpečnostních provozních směrnic a může případně plněním povinností souvisejících s provozní bezpečností pověřit vlastníka systému;

e)

spravovat kryptografické prostředky a nakládat s nimi, zajistit ochranu kryptografických a kontrolovaných materiálů a případně zajistit vytváření kryptografických proměnných;

f)

podle požadavků orgánu pro bezpečnostní akreditaci provádět bezpečnostní analýzy, přezkumy a testování, zejména vypracovávat příslušné zprávy o riziku;

g)

poskytovat školení o zabezpečení informací u konkrétních komunikačních a informačních systémů;

h)

zavádět bezpečnostní opatření u konkrétních komunikačních a informačních systémů a řídit jejich uplatňování.

PŘÍLOHA V

PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

I.   ÚVOD

1.

Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 11. Stanoví obecná bezpečnostní pravidla použitelná pro průmyslové nebo jiné subjekty pro jednání před uzavřením utajovaných smluv a během celého životního cyklu utajovaných smluv uzavíraných generálním sekretariátem Rady.

2.

Rada schválí politiku v oblasti průmyslové bezpečnosti, v níž stanoví zejména podrobné požadavky, pokud jde o osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení, seznamy bezpečnostních požadavků, návštěvy, přenos a přenášení utajovaných informací EU.

II.   PRVKY UTAJOVANÉ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

Příručka pro stanovování stupňů utajení

3.

Před zahájením nabídkového řízení na uzavření utajované smlouvy nebo před uzavřením takové smlouvy určí generální sekretariát Rady jakožto zadavatel stupeň utajení veškerých informací, které mají být poskytnuty uchazečům a dodavatelům, a rovněž stupeň utajení veškerých informací, které vytvoří dodavatel. Generální sekretariát Rady k tomuto účelu připraví příručku pro stanovování stupňů utajení, která bude použita pro plnění smlouvy.

4.

Pro stanovení stupně utajení jednotlivých částí utajované smlouvy se použijí tyto zásady:

a)

při přípravě příručky pro stanovování stupňů utajení bere generální sekretariát Rady v úvahu veškeré důležité bezpečnostní aspekty, včetně stupně utajení, který poskytnutým informacím přidělil původce informací a který původce informací schválil pro danou smlouvu;

b)

stupeň utajení smlouvy jako celku nesmí být nižší než nejvyšší stupeň utajení kterékoli části smlouvy; a

c)

generální sekretariát Rady se případně spojí s vnitrostátními bezpečnostními orgány/s určenými bezpečnostními orgány členských států nebo s jakýmkoli jiným příslušným bezpečnostním orgánem, dojde-li k jakýmkoli změnám ohledně stupně utajení informací vytvářených dodavateli nebo poskytovaných dodavatelům při plnění smlouvy a provádějí-li se jakékoli dodatečné změny příručky pro stanovování stupňů utajení.

Seznam bezpečnostních požadavků

5.

Bezpečnostní požadavky pro konkrétní smlouvu jsou popsány v seznamu bezpečnostních požadavků. Seznam bezpečnostních požadavků případně zahrnuje příručku pro stanovování stupňů utajení a je nedílnou částí utajované smlouvy nebo utajované subdodavatelské smlouvy.

6.

Seznam bezpečnostních požadavků obsahuje ustanovení, podle nichž musí dodavatel nebo subdodavatel dodržovat minimální standardy stanovené tímto rozhodnutím. Nedodržení těchto minimálních standardů může být dostatečným důvodem k vypovězení smlouvy.

Bezpečnostní pokyny k programu/projektu

7.

V závislosti na rozsahu programů nebo projektů, které zahrnují přístup k utajovaným informacím EU nebo nakládání s nimi či jejich ukládání, může orgán zadávající zakázku a pověřený řízením programu nebo projektu připravit zvláštní bezpečnostní pokyny k programu/projektu. Tyto pokyny vyžadují schválení ze strany vnitrostátních bezpečnostních orgánů/určených bezpečnostních orgánů členských států nebo kteréhokoli jiného příslušného bezpečnostního orgánu, který se účastní daného programu/projektu, a mohou obsahovat další bezpečnostní požadavky.

III.   OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRCE ZAŘÍZENÍ

8.

Osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení vydává vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo určený bezpečnostní orgán nebo jakýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán členského státu v souladu s vnitrostátními právními předpisy jako potvrzení o tom, že průmyslový nebo jiný subjekt může ve svých prostorách zajistit ochranu utajovaných informací EU na odpovídajícím stupni utajení (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE/EU SECRET). Je třeba ji předložit generálnímu sekretariátu Rady jakožto zadavateli předtím, než mohou být dodavateli či subdodavateli nebo možnému dodavateli či subdodavateli poskytnuty utajované informace EU nebo než mu je k utajovaným informacím EU umožněn přístup.

9.

Před vydáním osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo určený bezpečnostní orgán alespoň:

a)

posoudí integritu průmyslového nebo jiného subjektu;

b)

posoudí vlastnické vztahy, kontrolu nebo možný nepatřičný vliv, které by mohly být považovány za bezpečnostní riziko;

c)

ověří, že průmyslový nebo jiný subjekt zavedl v daném zařízení bezpečnostní systém, který zahrnuje všechna vhodná bezpečnostní opatření nezbytná pro ochranu informací nebo materiálů se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE/EU SECRET v souladu s požadavky stanovenými tímto rozhodnutím;

d)

ověří, že byla zajištěna personální bezpečnost u vedoucích pracovníků, vlastníků a zaměstnanců, kteří potřebují mít přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE/EU SECRET, v souladu s požadavky stanovenými v příloze I;

e)

ověří, že průmyslový nebo jiný subjekt jmenoval osobu odpovědnou za bezpečnost zařízení, která je odpovědná vedení subjektu za plnění bezpečnostních závazků v prostorách daného subjektu.

10.

Generální sekretariát Rady jakožto zadavatel oznámí, pokud to bude nutné, příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu/určenému bezpečnostnímu orgánu nebo kterémukoli jinému příslušnému bezpečnostnímu orgánu, že v předsmluvní fázi nebo při plnění smlouvy bude vyžadováno osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení. V případě, že je během nabídkového řízení třeba poskytovat utajované informace EU se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE/EU SECRET, je v předsmluvní fázi vyžadováno osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu.

11.

Zadavatel neuzavře utajovanou smlouvu s upřednostňovaným uchazečem, dokud neobdrží od vnitrostátního bezpečnostního orgánu/určeného bezpečnostního orgánu nebo kteréhokoli jiného příslušného bezpečnostního orgánu členského státu, v němž je dotyčný dodavatel nebo subdodavatel registrován, potvrzení o tom, že bylo v případě, kdy je to vyžadováno, vydáno příslušné osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.

12.

Vnitrostátní bezpečnostní orgán/určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán, který vydal osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení, oznamuje generálnímu sekretariátu Rady jakožto zadavateli změny týkající se osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení. V případě subdodavatelské smlouvy je odpovídajícím způsobem informován vnitrostátní bezpečnostní orgán/určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán.

13.

Zrušení osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem/určeným bezpečnostním orgánem nebo kterýmkoli jiným příslušným bezpečnostním orgánem je dostatečným důvodem k tomu, aby generální sekretariát Rady jakožto zadavatel vypověděl utajovanou smlouvu nebo aby vyloučil určitého uchazeče z nabídkového řízení.

IV.   UTAJOVANÉ SMLOUVY A UTAJOVANÉ SUBDODAVATELSKÉ SMLOUVY

14.

Pokud jsou utajované informace EU poskytovány uchazeči v předsmluvní fázi, musí výzva k předkládání nabídek obsahovat ustanovení o tom, že uchazeč, který nepředloží nabídku nebo jehož nabídka není vybrána, je povinen vrátit ve stanovené lhůtě všechny utajované dokumenty.

15.

Jakmile je zadána zakázka na základě utajované smlouvy nebo utajované subdodavatelské smlouvy, generální sekretariát Rady jakožto zadavatel informuje vnitrostátní bezpečnostní orgán/určený bezpečnostní orgán příslušný pro daného dodavatele nebo subdodavatele nebo jakýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán o bezpečnostních ustanoveních utajované smlouvy.

16.

V případě ukončení platnosti těchto smluv generální sekretariát Rady jakožto zadavatel (nebo v případě subdodavatelské smlouvy případně vnitrostátní bezpečnostní orgán/určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán) uvědomí neprodleně vnitrostátní bezpečnostní orgán/určený bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán členského státu, v němž je dodavatel nebo subdodavatel registrován.

17.

Obecně platí, že při ukončení utajované smlouvy nebo utajované subdodavatelské smlouvy musí dodavatel nebo subdodavatel vrátit zadavateli veškeré utajované informace EU v jeho držení.

18.

Zvláštní ustanovení týkající se nakládání s utajovanými informacemi EU během plnění smlouvy nebo při jejím ukončení se stanoví v seznamu bezpečnostních požadavků.

19.

Pokud je dodavatel nebo subdodavatel oprávněn ponechat si utajované informace EU po ukončení smlouvy, dodavatel nebo subdodavatel nadále dodržuje minimální standardy obsažené v tomto rozhodnutí a chrání důvěrnost utajovaných informací EU.

20.

Podmínky, za nichž může dodavatel uzavřít subdodavatelskou smlouvu, jsou stanoveny ve výzvě k předkládání nabídek a ve smlouvě.

21.

Předtím než dodavatel zadá jakékoli části utajované smlouvy subdodavateli, musí získat povolení od generálního sekretariátu Rady jakožto zadavatele. Žádná subdodavatelská smlouva nesmí být uzavřena s průmyslovými nebo jinými subjekty registrovanými ve státě, který není členským státem EU a který s EU neuzavřel smlouvu o bezpečnosti informací.

22.

Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré subdodavatelské činnosti byly prováděny v souladu s minimálními standardy stanovenými tímto rozhodnutím, a nesmí subdodavateli poskytovat utajované informace EU bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

23.

Pokud jde o utajované informace EU, které vytvořil nebo s nimiž nakládá dodavatel nebo subdodavatel, pak práva náležející původci vykonává zadavatel.

V.   NÁVŠTĚVY V SOUVISLOSTI S UTAJOVANÝMI SMLOUVAMI

24.

Pokud generální sekretariát Rady, dodavatelé či subdodavatelé potřebují pro plnění utajované smlouvy přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE/EU SECRET v prostorách druhé strany, sjednají se návštěvy ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány/určenými bezpečnostními orgány nebo s kterýmkoli jiným příslušným bezpečnostním orgánem. Vnitrostátní bezpečnostní orgány/určené bezpečnostní orgány se však mohou v rámci konkrétních projektů dohodnout na postupu, kterým se mohou návštěvy sjednávat přímo.

25.

Všechny navštěvující osoby musí být držiteli odpovídajícího osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu a musí mít potřebu znát utajované informace EU související se smlouvou uzavřenou generálním sekretariátem Rady.

26.

Navštěvujícím osobám je umožněn přístup pouze k utajovaným informacím EU souvisejícím s účelem návštěvy.

VI.   PŘENOS A PŘENÁŠENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU

27.

Pokud jde o elektronický přenos utajovaných informací EU, použijí se příslušná ustanovení článku 10 a přílohy IV.

28.

Pokud jde o přenos utajovaných informací EU, použijí se příslušná ustanovení přílohy III v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

29.

V případě přepravy utajovaných materiálů jako nákladu se při stanovení bezpečnostních opatření uplatní tyto zásady:

a)

bezpečnost musí být zajištěna během všech fází přepravy z místa původu až po konečné místo určení;

b)

stupeň ochrany poskytovaný zásilce se stanoví podle nejvyššího stupně utajení materiálů, které jsou její součástí;

c)

společnosti zajišťující přepravu jsou držiteli osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení na patřičné úrovni. V takových případech musí být pracovníci nakládající se zásilkou bezpečnostně prověřeni v souladu s přílohou I;

d)

před jakoukoli přeshraniční přepravou materiálů se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nebo SECRET UE/EU SECRET musí odesílatel vypracovat přepravní plán, který schválí příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány/určené bezpečnostní orgány nebo kterýkoli jiný příslušný bezpečnostní orgán;

e)

materiály musí být převáženy v nejvyšší možné míře po přímé trase a přeprava musí být ukončena, jak nejrychleji to okolnosti umožní;

f)

je-li to možné, přepravní trasy by měly vést pouze přes území členských států. Přeprava přes jiné než členské státy by se měla uskutečnit pouze v případě, kdy byla povolena vnitrostátním bezpečnostním orgánem/určeným bezpečnostním orgánem nebo kterýmkoli jiným příslušným bezpečnostním orgánem států odesílatele i příjemce zásilky.

VII.   POSKYTOVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU DODAVATELŮM SE SÍDLEM V TŘETÍCH STÁTECH

30.

Utajované informace EU jsou dodavatelům a subdodavatelům se sídlem v třetích státech poskytovány v souladu s bezpečnostními opatřeními dohodnutými mezi generálním sekretariátem Rady jakožto zadavatelem a vnitrostátním bezpečnostním orgánem/určeným bezpečnostním orgánem dotyčného třetího státu, v němž je dodavatel registrován.

VIII.   NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI SE STUPNĚM UTAJENÍ REISTREINT UE/EU RESTRICTED A JEJICH UKLÁDÁNÍ

31.

Generální sekretariát Rady jakožto zadavatel je oprávněn případně ve spojení s vnitrostátním bezpečnostním orgánem/určeným bezpečnostním orgánem dotčeného členského státu vykonávat na základě smluvních ustanovení návštěvy v zařízeních dodavatelů/subdodavatelů s cílem ověřit, že byla zavedena příslušná bezpečnostní opatření na ochranu utajovaných informací EU se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED podle požadavků smlouvy.

32.

Generální sekretariát Rady jakožto zadavatel informuje vnitrostátní bezpečnostní orgány/určené bezpečnostní orgány nebo kterýkoli jiný bezpečnostní orgán v rozsahu nezbytném podle vnitrostátních právních předpisů o smlouvách či subdodavatelských smlouváchobsahujících informace se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

33.

U smluv zadaných generálním sekretariátem Rady a obsahujících informace se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED se pro dodavatele nebo subdodavatele a jejich pracovníky nevyžaduje osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení ani osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu.

34.

Generální sekretariát Rady jakožto zadavatel posoudí odpovědi na výzvy k předkládání nabídek v souvislosti se zakázkami, které vyžadují přístup k informacím se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED, bez ohledu na požadavky týkající se osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu, které mohou být stanoveny vnitrostátními právními předpisy.

35.

Podmínky, za nichž může dodavatel uzavřít subdodavatelskou smlouvu, se stanoví v souladu s bodem 21.

36.

Pokud smlouva zahrnuje nakládání s informacemi se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED v komunikačním a informačním systému provozovaném dodavatelem, generální sekretariát Rady jakožto zadavatel zajistí, aby ve smlouvě nebo subdodavatelské smlouvě byly uvedeny nezbytné technické a správní požadavky týkající se akreditace komunikačního a informačního systému, které budou přiměřené posouzenému riziku a zohlední všechny příslušné faktory. Zadavatel a příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán/určený bezpečnostní orgán se dohodnou na rozsahu akreditace takového komunikačního a informačního systému.

PŘÍLOHA VI

VÝMĚNA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ S TŘETÍMI STÁTY A MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI

I.   ÚVOD

1.

Tato příloha stanoví prováděcí pravidla k článku 12.

II.   RÁMCE UPRAVUJÍCÍ VÝMĚNU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

2.

Pokud Rada rozhodne, že existuje dlouhodobá potřeba výměny utajovaných informací,

uzavře se dohoda o bezpečnosti informací, nebo

uzavře se správní ujednání

v souladu s čl. 12 odst. 2 a s oddíly III a IV a na základě doporučení Bezpečnostního výboru.

3.

Pokud mají být utajované informace EU, které byly vytvořeny pro účely operace SBOP, poskytnuty třetím státům nebo mezinárodním organizacím účastnícím se dané operace a neexistuje-li žádný z rámců uvedených v bodě 2, v souladu s oddílem V bude výměna utajovaných informací EU s přispívajícím třetím státem nebo mezinárodní organizací upravena:

rámcovou dohodou o účasti,

ad hoc dohodou o účasti, nebo

neexistují-li výše uvedené dohody, ad hoc správním ujednáním.

4.

Neexistuje-li rámec podle bodů 2 a 3 a rozhodne-li se o vyjímečném ad hoc poskytnutí utajovaných informací EU třetímu státu nebo mezinárodní organizaci v souladu s oddílem VI, vyžádá se od daného třetího státu nebo mezinárodní organizace písemné prohlášení o zárukách s cílem zajistit, že budou poskytnuté utajované informace EU chránit v souladu se základními zásadami a minimálními standardy stanovenými tímto rozhodnutím.

III.   DOHODY O BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

5.

Dohody o bezpečnosti informací stanoví základní zásady a minimální standardy upravující výměnu utajovaných informací mezi EU a třetím státem nebo mezinárodní organizací.

6.

Dohody o bezpečnosti informací stanoví, že bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady, bezpečnostní ředitelství Evropské komise a příslušný bezpečnostní orgán dotyčného třetího státu nebo mezinárodní organizace se dohodnou na technických prováděcích pravidlech. Tato pravidla zohlední úroveň ochrany zajišťovanou platnými bezpečnostními předpisy, strukturami a postupy v dotyčném třetím státě nebo mezinárodní organizaci. Schválí je Bezpečnostní výbor.

7.

Utajované informace EU nesmí být vyměňovány elektronickými prostředky, pokud tak výslovně není stanoveno v dohodě o bezpečnosti informací nebo v technických prováděcích pravidlech.

8.

Dohody o bezpečnosti informací stanoví, že před zahájením výměny utajovaných informací v rámci dotyčné dohody se bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady a bezpečnostní ředitelství Evropské komise musí shodnout na tom, že přijímající strana je schopna jí poskytované informace řádným způsobem chránit a zabezpečit.

9.

Pokud Rada uzavře dohodu o bezpečnosti informací, každá strana zřídí registr, který je při výměně utajovaných informací hlavním přijímacím a odbavovacím místem.

10.

Za účelem posouzení účinnosti bezpečnostních předpisů, struktur a postupů v dotyčném třetím státě nebo mezinárodní organizaci vykonává bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady spolu s bezpečnostním ředitelstvím Evropské komise na základě vzájemné dohody s dotyčným třetím státem nebo mezinárodní organizací hodnotící návštěvy. Hodnotící návštěvy jsou vykonávány v souladu s příslušnými ustanoveními přílohy III a v jejich průběhu se hodnotí:

a)

právní rámec použitelný pro ochranu utajovaných informací;

b)

veškeré zvláštnosti bezpečnostní politiky a způsobu organizace bezpečnosti v dotyčném třetím státě nebo mezinárodní organizaci, které mohou ovlivnit stanovení stupně utajení informací, jež mohou být vyměňovány;

c)

již uplatňovaná bezpečnostní opatření a postupy a

d)

bezpečnostní prověrka pro stupeň utajení utajovaných informací EU, které mají být poskytovány.

11.

Tým vykonávající hodnotící návštěvu jménem EU posoudí, zda jsou bezpečnostní předpisy a postupy v dotyčném třetím státě nebo mezinárodní organizaci přiměřené pro zajištění ochrany utajovaných informací EU na příslušné úrovni.

12.

Závěry těchto návštěv se uvedou ve zprávě, na jejímž základě stanoví Bezpečnostní výbor nejvyšší stupeň utajovaných informací EU, které mohou být v tištěné podobě nebo případně elektronicky vyměňovány s dotyčnou třetí stranou, a jakékoli zvláštní podmínky upravující výměnu informací s dotyčnou stranou.

13.

Předtím než Bezpečnostní výbor schválí prováděcí pravidla, učiní se vše pro vykonání hodnotící návštěvy dotyčného třetího státu nebo mezinárodní organizace za účelem podrobného vyhodnocení bezpečnosti, aby se posoudila povaha a účinnost již zavedeného bezpečnostního systému. Pokud však toto není možné, obdrží Bezpečnostní výbor od bezpečnostní kanceláře generálního sekretariátu Rady co nejpodrobnější zprávu vypracovanou na základě jí dostupných informací, v níž Bezpečnostnímu výboru poskytne informace o příslušných bezpečnostních předpisech a o způsobu organizace bezpečnosti v dotyčném třetím státě nebo mezinárodní organizaci.

14.

Bezpečnostní výbor může rozhodnout, že až do posouzení výsledku hodnotící návštěvy nemohou být poskytovány žádné utajované informace EU nebo že mohou být poskytovány utajované informace EU jen do určitého stupně utajení, nebo může stanovit jiné zvláštní podmínky upravující poskytování utajovaných informací EU dotyčnému třetímu státu nebo mezinárodní organizaci. Tuto skutečnost oznámí bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady dotyčnému třetímu státu nebo mezinárodní organizaci.

15.

Po vzájemné dohodě s dotyčným třetím státem nebo mezinárodní organizací provádí bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady pravidelně následné hodnotící návštěvy s cílem ověřit, že uplatňovaná opatření i nadále splňují dohodnuté minimální standardy.

16.

Poté co dohoda o bezpečnosti informací vstoupí v platnost a s dotyčným třetím státem nebo mezinárodní organizací jsou vyměňovány utajované informace, může Bezpečnostní výbor rozhodnout, že změní nejvyšší stupeň utajení informací EU, které mohou být vyměňovány v tištěné podobě či elektronicky, zejména s ohledem na některou následnou hodnotící návštěvu.

IV.   SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

17.

Pokud v případě třetího státu nebo mezinárodní organizace existuje dlouhodobá potřeba výměny informací, jejichž nejvyšší stupeň utajení není zpravidla vyšší než RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a pokud Bezpečnostní výbor potvrdil, že dotyčná strana nemá dostatečně rozvinutý bezpečnostní systém, který by jí umožnil uzavřít dohodu o bezpečnosti informací, může generální tajemník Rady s výhradou souhlasu Rady uzavřít s příslušnými orgány dotyčného třetího státu nebo mezinárodní organizace správní ujednání.

18.

Pokud je z naléhavých operativních důvodů třeba urychleně vytvořit rámec pro výměnu utajovaných informací, může Rada ve vyjímečných případech rozhodnout, že správní ujednání lze uzavřít pro výměnu informací s vyšším stupněm utajení.

19.

Správní ujednání mají zpravidla formu výměny dopisů.

20.

Před zahájením vlastního poskytování utajovaných informací EU dotyčnému třetímu státu nebo mezinárodní organizaci je třeba vykonat hodnotící návštěvu uvedenou v bodě 10 a předložit zprávu Bezpečnostnímu výboru, který ji musí vyhodnotit jako uspokojivou. Pokud však existují vyjímečné důvody pro naléhavou výměnu utajovaných informací, na něž je upozorněna Rada, mohou být utajované informace EU poskytovány pod podmínkou, že bude učiněno vše pro to, aby hodnotící návštěva byla vykonána co nejdříve.

21.

Utajované informace EU nesmí být vyměňovány elektronickými prostředky, pokud tak výslovně nestanoví správní ujednání.

V.   VÝMĚNA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ V RÁMCI OPERACÍ SBOP

22.

Účast třetích států nebo mezinárodních organizací na operacích SBOP upravují rámcové dohody o účasti. Tyto dohody obsahují ustanovení o poskytování utajovaných informací EU vytvořených pro účely operací SBOP přispívajícím třetím státům nebo mezinárodním organizacím. Nejvyšší stupeň utajení utajovaných informací EU, které mohou být vyměňovány, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pro civilní operace SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pro vojenské operace SBOP, pokud rozhodnutí o zřízení jednotlivé operace SBOP nestanoví jinak.

23.

Ad hoc dohody o účasti uzavřené pro konkrétní operaci SBOP obsahují ustanovení o poskytování utajovaných informací EU vytvořených pro účely dané operace přispívajícímu třetímu státu nebo mezinárodní organizaci. Nejvyšší stupeň utajení utajovaných informací EU, které mohou být vyměňovány, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pro civilní operace SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pro vojenské operace SBOP, pokud společná akce o zřízení jednotlivé operace SBOP nestanoví jinak.

24.

Ad hoc správní ujednání o účasti třetího státu nebo mezinárodní organizace na konkrétní operaci SBOP mohou mimo jiné upravovat poskytování utajovaných informací EU vytvořených pro účely dané operace dotyčnému třetímu státu nebo mezinárodní organizaci. Tato ad hoc správní ujednání se uzavírají v souladu s postupy uvedenými v bodech 17 a 18 oddílu IV. Nejvyšší stupeň utajení utajovaných informací EU, které mohou být vyměňovány, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pro civilní operace SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pro vojenské operace SBOP, pokud rozhodnutí o zřízení jednotlivé operace SBOP nestanoví jinak.

25.

Ustanovení o poskytování utajovaných informací EU podle bodů 22, 23 a 24 nevyžadují, aby byly před jejich prováděním přijata prováděcí pravidla nebo uskutečněny hodnotící návštěvy.

26.

Pokud hostitelský stát, na jehož území je operace SBOP vedena, nemá s EU uzavřenou dohodu o bezpečnosti informací ani správní ujednání o výměně utajovaných informací, může být v případě zvláštní nebo okamžité operační potřeby uzavřeno ad hoc správní ujednání. Tato možnost se stanoví v rozhodnutí o zřízení dané operace SBOP. Poskytování utajovaných informací EU za těchto okolností se omezí na informace vytvořené pro účely dané operace SBOP se stupněm utajení nejvýše RESTREINT UE/EU RESTRICTED. V rámci ad hoc správního ujednání se hostitelský stát zaváže k ochraně utajovaných informací EU v souladu s minimálními standardy, které nejsou méně přísné než minimální standardy stanovené v tomto rozhodnutí.

27.

Podle ustanovení o utajovaných informacích, která jsou součástí rámcových dohod o účasti, ad hoc dohod o účasti a ad hoc správních ujednání podle bodů 22 až 24, zajistí dotyčný třetí stát nebo mezinárodní organizace, aby jejich personál vyslaný v rámci kterékoli operace chránil utajované informace EU v souladu s bezpečnostními pravidly Rady a s dalšími pokyny vydanými příslušnými orgány, včetně linie velení operace.

28.

Pokud je mezi EU a přispívajícím třetím státem nebo mezinárodní organizací následně uzavřena dohoda o bezpečnosti informací, nahradí tato dohoda o bezpečnosti informací v otázkách výměny utajovaných informací EU a nakládání s nimi jakoukoli rámcovou dohodu o účasti, ad hoc dohodu o účasti nebo ad hoc správní ujednání.

29.

Podle rámcové dohody o účasti, ad hoc dohody o účasti nebo ad hoc správního ujednání s třetím státem nebo mezinárodní organizací není dovolena žádná výměna utajovaných informací EU elektronicky, pokud tak výslovně nestanoví dotyčná dohoda nebo ujednání.

30.

Utajované informace EU vytvořené pro účely konkrétní operace SBOP mohou být zpřístupěny pracovníkům vyslaným v rámci dané operace třetími státy nebo mezinárodními organizacemi v souladu s body 22 až 29. Při povolování přístupu těchto pracovníků k utajovaným informacím EU v prostorách nebo v komunikačních a informačních systémech dané operace SBOP je třeba uplatňovat opatření (včetně záznamů o zpřístupněných utajovaných informacích EU) ke zmírnění rizika ztráty nebo ohrožení těchto informací. Tato opatření se stanoví v příslušných plánovacích dokumentech nebo v dokumentech mise.

VI.   VYJÍMEČNÉ AD HOC POSKYTOVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU

31.

Pokud neexistuje žádný rámec v souladu s oddíly III až V a Rada nebo jeden z jejích přípravných orgánů rozhodne, že je vyjímečně třeba poskytnout utajované informace EU třetímu státu nebo mezinárodní organizaci, generální sekretariát Rady:

a)

v možném rozsahu ověří u bezpečnostních orgánů dotyčného třetího státu nebo mezinárodní organizace, že jejich bezpečnostní předpisy, struktury a postupy jsou takové, aby jím poskytnuté utajované informace EU byly chráněny na základě standardů, které nejsou méně přísné než standardy stanovené tímto rozhodnutím;

b)

požádá Bezpečnostní výbor, aby na základě dostupných informací vydal doporučení s ohledem na míru důvěry, která může být vložena v bezpečnostní předpisy, struktury a postupy v třetím státě nebo mezinárodní organizaci, jimž mají být poskytnuty utajované informace EU.

32.

Pokud Bezpečnostní výbor vydá ohledně poskytnutí utajovaných informací EU kladné doporučení, postoupí se tato záležitost Výboru stálých zástupců, který přijme rozhodnutí o poskytnutí informací.

33.

Pokud Bezpečnostní výbor ve svém doporučení vyjádří nesouhlas s poskytnutím utajovaných informací EU:

a)

v případě otázek týkajících se SZBP/SBOP projedná záležitost Politický a bezpečnostní výbor, který vypracuje doporučení, jež předloží k rozhodnutí Výboru stálých zástupců;

b)

v případě všech ostatních otázek záležitost projedná a rozhodnutí přijme Výbor stálých zástupců.

34.

Je-li to považováno za vhodné a vyjádří-li předem písemně souhlas původce, může Výbor stálých zástupců rozhodnout, že utajované informace mohou být poskytnuty pouze v částečném rozsahu nebo za podmínky, že u nich bude nejdříve snížen nebo zrušen stupeň utajení, nebo že informace určené k poskytnutí budou připraveny bez odkazu na zdroj nebo původní stupeň utajení EU.

35.

Po rozhodnutí o poskytnutí utajovaných informací EU předá generální sekretariát Rady dotyčný dokument, který nese označení týkající se způsobilosti k poskytnutí uvádějící třetí stát nebo mezinárodní organizaci, jíž byly informace poskytnuty. Před vlastním poskytnutím informací nebo při jejich poskytnutí se dotyčná třetí strana písemně zaváže k ochraně obdržených utajovaných informací EU v souladu se základními zásadami a minimálními standardy stanovenými tímto rozhodnutím.

VII.   ZMOCNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ EU TŘETÍM STÁTŮM NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

36.

Pokud existuje rámec pro výměnu utajovaných informací se třetím státem nebo mezinárodní organizací v souladu s bodem 2, přijme Rada rozhodnutí o zmocnění generálního tajemníka Rady k poskytování utajovaných informací EU dotyčnému třetímu státu nebo mezinárodní organizaci při dodržení zásady souhlasu původce.

37.

Pokud existuje rámec pro výměnu utajovaných informací se třetím státem nebo mezinárodní organizací v souladu s bodem 3, je generální tajemník Rady zmocněn k poskytování utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím o zřízení operace SBOP a při dodržení zásady souhlasu původce.

38.

Generální tajemník Rady může přenést tato pověření na vyšší úředníky generálního sekretariátu Rady nebo na jiné jemu podřízené osoby.


Dodatky

Dodatek A

Definice

Dodatek B

Srovnávací tabulka stupňů utajení

Dodatek C

Seznam vnitrostátních bezpečnostních orgánů

Dodatek D

Seznam zkratek

Dodatek A

DEFINICE

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

 

„akreditací“ se rozumí postup, jehož výsledkem je formální rozhodnutí orgánu pro bezpečnostní akreditaci, že určitý systém se schvaluje do provozu s určitým stupněm utajení, v určitém bezpečnostním módu v jeho provozním prostředí a s přijatelnou úrovní rizika na základě předpokladu, že je uplatňován schválený soubor technických, fyzických, organizačních a procedurálních bezpečnostních opatření;

 

„aktivem“ se rozumí cokoli s významem pro organizaci, její činnosti a jejich kontinuitu, včetně informačních zdrojů podporujících poslání organizace;

 

„bezpečnostním provozním módem“ se rozumí vymezení podmínek provozu určitého komunikačního a informačního systému na základě stupňů utajení informací, s nimiž se nakládá, a stupňů bezpečnostní prověrky, formálních schválení přístupu a potřeby jeho uživatelů znát utajované informace. Pro nakládání s utajovanými informacemi nebo pro jejich přenos existují čtyři provozní módy: bezpečnostní provozní mód vyhrazený, bezpečnostní provozní mód s nejvyšší úrovní, bezpečnostní provozní mód s nejvyšší úrovní s formálním řízením přístupu k informacím a bezpečnostní provozní mód víceúrovňový;

„módem vyhrazeným“ se rozumí provozní mód, v jehož rámci jsou všechny osoby, které mají přístup k určitému komunikačnímu a informačnímu systému, bezpečnostně prověřeny pro nejvyšší stupeň utajení informací, s nimiž daný systém nakládá, a všechny osoby mají společnou potřebu znát všechny informace, s nimiž daný systém nakládá,

„módem s nejvyšší úrovní“ se rozumí provozní mód, v jehož rámci jsou všechny osoby, které mají přístup k určitému komunikačnímu a informačnímu systému, bezpečnostně prověřeny pro nejvyšší stupeň utajení informací, s nimiž daný systém nakládá, avšak nikoli všechny osoby mající přístup k danému systému mají společnou potřebu znát informace, s nimiž daný systém nakládá; přístup k informacím může schválit jedna určitá osoba,

„módem s nejvyšší úrovní s formálním řízením přístupu k informacím“ se rozumí provozní mód, v jehož rámci jsou všechny osoby, které mají přístup k určitému komunikačnímu a informačnímu systému, bezpečnostně prověřeny pro nejvyšší stupeň utajení informací, s nimiž daný systém nakládá, avšak nikoli všechny osoby mající přístup k danému systému jsou formálně oprávněny k přístupu ke VŠEM informacím, s nimiž daný systém nakládá; na rozdíl od pravomoci rozhodovat o umožnění přístupu, kterou vykonává jedna určitá osoba, formální oprávnění předpokládá formální centrální správu kontroly přístupu,

„módem víceúrovňovým“ se rozumí provozní mód, v jehož rámci jsou nikoli všechny osoby s přístupem k určitému komunikačnímu a informačnímu systému bezpečnostně prověřeny pro nejvyšší stupeň utajení informací, s nimiž daný systém nakládá, a nikoli všechny osoby s přístupem k danému systému mají společnou potřebu znát utajované informace, s nimiž daný systém nakládá;

 

„bezpečnostním šetřením“ se rozumějí postupy šetření prováděné příslušným orgánem členského státu v souladu s jeho právními předpisy za účelem získání záruky, že nejsou známy žádné negativní skutečnosti, které by bránily tomu, aby bylo určité osobě vydáno vnitrostátní osvědčení o o bezpečnostní prověrce personálu nebo o bezpečnostní prověrce personálu EU pro přístup k utajovaným informacím EU až do konkrétního stupně utajení (CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyššího);

 

„bezpečnostními pokyny k programu/projektu“ se rozumí seznam bezpečnostních postupů, které se uplatňují u konkrétního programu/projektu s cílem standardizovat bezpečnostní postupy. Tyto pokyny lze revidovat během celé doby trvání programu/projektu;

 

„dodavatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba právně způsobilá k uzavírání smluv;

 

„dokumentem“ se rozumějí jakékoli zaznamenané informace bez ohledu na jejich fyzickou podobu či povahu;

 

„držitelem“ se rozumí řádně oprávněná osoba, která jednoznačně potřebuje znát utajované informace EU a má v držení utajované informace EU, a je tedy odpovědná za jejich ochranu;

 

„evidence“ – viz příloha III bod 18;

 

„fyzická bezpečnost“ – viz čl. 8 odst. 1;

 

„hloubkovou ochranou“ se rozumí uplatňování řady bezpečnostních opatření, která jsou uspořádána jako několik obranných linií;

 

„hrozbou“ se rozumí možná příčina nežádoucího incidentu, jež může vést k poškození určité organizace nebo jakéhokoli systému, který používá; hrozby mohou být neúmyslné či úmyslné (zlovolné) a vyznačují se ohrožujícími prvky, potenciálními cíli a metodami útoku;

 

„komunikační a informační systém“ – viz čl. 10 odst. 2;

 

„kryptografickými materiály“ se rozumějí šifrovací algoritmy, hardwarové a softwarové kryptografické moduly a prostředky, včetně prováděcích pravidel a související dokumentace, a klíčový materiál;

 

„materiálem“ se rozumí jakýkoli dokument nebo část technického zařízení či vybavení, ať vyhotovené, či v procesu zhotovování;

 

„nakládáním“ s utajovanými informacemi EU se rozumí veškeré možné činnosti, jejichž předmětem mohou být utajované informace EU během celého svého životního cyklu. Zahrnuje jejich vytváření, zpracovávání, přenášení, snížení a zrušení jejich stupně utajení a ničení. V souvislosti s komunikačními a informačními systémy zahrnuje rovněž jejich shromažďování, zobrazení, přenos a ukládání;

 

„opatřeními TEMPEST“ se rozumí zjišťování, zkoumání a kontrola v souvislosti s kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním a opatření k jeho potlačení;

 

„operací SBOP“ se rozumí vojenská nebo civilní operace pro řešení krize zřízená podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU;

 

„osvědčením o bezpečnostní prověrce personálu“ se rozumí jedno z těchto osvědčení nebo obě tato osvědčení:

 

„osvědčením o bezpečnostní prověrce zařízení“ se rozumí správní rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu nebo určeného bezpečnostního orgánu, že určité zařízení může z hlediska bezpečnosti zajistit odpovídající úroveň ochrany utajovaných informací EU s určitým stupněm utajení a že pracovníci zařízení, kteří potřebují přístup k utajovaným informacím EU, jsou náležitě bezpečnostně prověřeni a byli poučeni o příslušných bezpečnostních požadavcích nezbytných pro přístup k utajovaným informacím EU a k jejich ochraně;

 

„personální bezpečnost“ – viz čl. 7 odst. 1;

„osvědčením o bezpečnostní prověrce personálu EU“ pro přístup k utajovaným informacím EU se rozumí osvědčení vydané orgánem generálního sekretariátu Rady oprávněným ke jmenování přijaté v souladu s tímto rozhodnutím po skončení bezpečnostního šetření vedeného příslušnými orgány členského státu, kterým se osvědčuje, že určité osobě může být za podmínky, že byla zjištěna její potřeba znát utajované informace, umožněn přístup k utajovaným informacím EU až do konkrétního stupně utajení (CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyššího) a do konkrétního data; osoba odpovídající tomuto popisu se označuje za osobu, která je „bezpečnostně prověřena“,

„vnitrostátním osvědčením o bezpečnostní prověrkce personálu“ pro přístup k utajovaným informacím EU se rozumí osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu přijaté po skončení bezpečnostního šetření prováděného příslušnými orgány členského státu, kterým se osvědčuje, že určité osobě může být za podmínky, že byla zjištěna její potřeba znát utajované informace, umožněn přístup k utajovaným informacím EU až do konkrétního stupně utajení (CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyššího) a do konkrétního data; osoba odpovídající tomuto popisu se označuje za osobu, která je „bezpečnostně prověřena“;

 

„potvrzením o bezpečnostní prověrce personálu“ se rozumí potvrzení vydané příslušným orgánem, v němž se uvede, že určitá osoba je bezpečnostně prověřena a je držitelem platného vnitrostátního osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu nebo o bezpečnostní prověrce personálu EU, a z něhož je zřejmý stupeň utajení utajovaných informací EU, k nimž může mít tato osoba přístup (CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL nebo vyšší), doba platnosti příslušného osvědčení o bezpečnostní prověrce personálu a datum, do kdy je platné samotné potvrzení;

 

„procesem řízení bezpečnostních rizik“ se rozumí celý proces rozpoznávání, kontrolování a minimalizace problematických událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost organizace nebo jakýchkoli systémů, které používá. Zahrnuje všechny činnosti týkající se rizik, včetně hodnocení, řešení, přijetí a sdělování;

 

„propojení“ – viz příloha IV bod 31;

 

„průmyslová bezpečnost“ – viz čl. 11 odst. 1;

 

„průmyslovým nebo jiným subjektem“ se rozumí subjekt zapojený do dodávek zboží, provádění prací nebo poskytování služeb; může se jednat o subjekt působící v oblasti průmyslu, obchodu, služeb, vědy, výzkumu, vzdělávání či vývoje nebo o samostatně výdělečně činnou osobu;

 

„původcem“ se rozumí orgán, agentura nebo instituce EU, členský stát, třetí stát nebo mezinárodní organizace, z jejichž pověření byly utajované informace vytvořeny nebo uvedeny do struktur EU;

 

„příručkou pro stanovování stupňů utajení“ se rozumí dokument popisující prvky programu nebo smlouvy, které jsou utajované, přičemž stanoví použitelné stupně utajení. Příručka pro stanovování stupňů utajení může být rozšiřována během celé doby trvání programu nebo smlouvy a u jednotlivých prvků informací může dojít ke změně stupně utajení nebo ke snížení stupně utajení; pokud existuje příručka pro stanovování stupňů utajení, je součástí seznamu bezpečnostních požadavků;

 

„rizikem“ se rozumí možnost, že pro účely určité hrozby budou zneužita vnitřní a vnější zranitelná místa organizace nebo kteréhokoli ze systémů, jichž využívá, a dojde tak k poškození organizace a jejích hmotných či nehmotných aktiv. Měří se jako kombinace pravděpodobnosti, že dojde k ohrožením, a dopadu těchto ohrožení;

„přijetí rizika“ je rozhodnutí, kterým se vyjadřuje souhlas s tím, že po řešení rizika i nadále existuje zbytkové riziko,

„hodnocení rizika“ spočívá v rozpoznání hrozeb a zranitelných míst a v provádění analýzy souvisejícího rizika, tj. analýzy pravděpodobnosti a dopadu,

„sdělování rizika“ spočívá v rozvoji informovanosti o rizicích v rámci skupin uživatelů komunikačních a informačních systémů, v informování schvalovacích orgánů o těchto rizicích a podávání zpráv o těchto rizicích provozním orgánům,

„řešení rizika“ spočívá ve zmírnění, odstranění a omezení rizika (prostřednictvím vhodné kombinace technických, fyzických, organizačních nebo procedurálních opatření), přenesení rizika nebo monitorování rizika;

 

„seznamem bezpečnostních požadavků“ se rozumí soubor zvláštních smluvních podmínek vydaný zadavatelem, který je nedílnou součástí kterékoli utajované smlouvy, jejíž plnění vyžaduje přístup k utajovaným informacím EU nebo jejich vytváření, a který stanoví bezpečnostní požadavky nebo části smlouvy vyžadující bezpečnostní ochranu;

 

„snížením stupně utajení“ se rozumí označení informace nižším stupněm utajení;

 

„správa utajovaných informací“ – viz čl. 9 odst. 1;

 

„určeným bezpečnostním orgánem“ se rozumí orgán podléhající vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu členského státu, který odpovídá za informování průmyslových nebo jiných subjektů o vnitrostátní politice ohledně všech otázek průmyslové bezpečnosti a za poskytování pokynů a pomoci při jejím provádění. Funkci určeného bezpečnostního orgánu může vykonávat vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo kterýkoli jiný příslušný orgán;

 

„utajované informace EU“ – viz čl. 2 odst. 1;

 

„utajovanou smlouvou“ se rozumí smlouva mezi generálním sekretariátem Rady a určitým dodavatelem o dodání zboží, provedení prací nebo poskytnutí služeb, jejíž plnění vyžaduje nebo zahrnuje přístup k utajovaným informacím EU nebo jejich vytváření;

 

„utajovanou subdodavatelskou smlouvou“ se rozumí smlouva mezi dodavatelem generálního sekretariátu Rady a jiným dodavatelem (tj. subdodavatelem) o dodání zboží, provedení prací nebo poskytnutí služeb, jejíž plnění vyžaduje nebo zahrnuje přístup k utajovaným informacím EU nebo jejich vytváření;

 

„zabezpečení informací“ – viz čl. 10 odst. 1;

 

„zbytkovým rizikem“ se rozumí riziko, které přetrvává poté, co byla zavedena bezpečnostní opatření, neboť nelze čelit všem hrozbám a nelze odstranit všechna zranitelná místa;

 

„zranitelným místem“ se rozumí slabé místo jakékoli povahy, které může být zneužito pro účely jedné nebo několika hrozeb. Zranitelnost může být výsledkem opomenutí nebo může souviset s nedostatky v rámci kontrol, pokud jde o jejich intenzitu, úplnost nebo důslednost, a může být technické, procedurální, fyzické, organizační nebo provozní povahy;

 

„zrušením stupně utajení“ se rozumí odstranění veškerých stupňů utajení;

 

„životním cyklem komunikačního a informačního systému“ se rozumí celé období existence komunikačního a informačního systému, které zahrnuje uvedení do provozu, vytvoření koncepce, plánování, analýzu požadavků, vytvoření návrhu, vývoj, testování, zavedení, provoz, údržbu a vyřazení z provozu.

Dodatek B

SROVNÁVACÍ TABULKA STUPŇŮ UTAJENÍ

EU

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgie

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

viz poznámka níže (1)

Bulharsko

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Česká republika

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Dánsko

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Německo

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2) – VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estonsko

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Irsko

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Řecko

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Španělsko

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Francie

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

viz poznámka níže (3)

Itálie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Kypr

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Lotyšsko

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Lucembursko

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Maďarsko

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nizozemsko

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Rakousko

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polsko

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalsko

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Rumunsko

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovinsko

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovensko

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finsko

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÄNG

Švédsko (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Spojené království

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding není v Belgii stupněm utajení. Belgie nakládá s informacemi se stupněm utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ a chrání je způsobem, který není méně přísný než standardy a postupy uvedené v bezpečnostních pravidlech Rady Evropské unie.

(2)  Německo: VS = Verschlusssache.

(3)  Francie ve svém vnitrostátním systému nepoužívá stupeň utajení „RESTREINT“. Francie nakládá s informacemi se stupněm utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ a chrání je způsobem, který není méně přísný než standardy a postupy uvedené v bezpečnostních pravidlech Rady Evropské unie.

(4)  Švédsko: označení stupňů utajení uvedená v horní řadě jsou používána orgány v oblasti obrany a označení v dolní řadě jinými orgány.

Dodatek C

SEZNAM VNITROSTÁTNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH ORGÁNŮ

BELGIE

Autorité nationale de Sécurité

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

15, rue des Petits Carmes

1000 Bruxelles

Tel. sekretariátu: +32 25014542

Fax: +32 25014596

E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

DÁNSKO

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Tel.: +45 33148888

Fax: +45 33430190

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 3332 55 66

Fax: +45 339313 20

BULHARSKO

State Commission on Information Security

90 Cherkovna Str.

1505 Sofia

Tel.: +359 29215911

Fax: +359 29873750

E-mail: dksi@government.bg

Website: www.dksi.bg

NĚMECKO

Bundesministerium des Innern

Referat ÖS III 3

Alt-Moabit 101 D

11014 Berlin

Tel.: +49 30186810

Fax: +49 3018 6811441

E-mail: oesIII3@bmi.bund.de

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56 ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 257283335

Fax: +420 257283110

E-mail: czech.nsa@nbu.cz

Website: www.nbu.cz

ESTONSKO

National Security Authority Department

Estonian Ministry of Defence

Sakala 1

15094 Tallinn

Tel.: +372 7170113, +372 7170117

Fax: +372 7170213

E-mail: nsa@kmin.ee

IRSKO

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

76-78 Harcourt Street

Dublin 2 Ireland

Tel.: +353 14780822

Fax: +353 14082959

ŠPANĚLSKO

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

28023 Madrid

Tel.: +34 913725000

Fax: +34 913725808

E-mail: nsa-sp@areatec.com

ŘECKO

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)

Ελλάδα

Τηλέφωνα: +30 2106572045 (ώρες γραφείου)

+30 2106572009 (ώρες γραφείου)

Φαξ: +30 2106536279

+30 2106577612

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos – Athens

Tel.: +30 210652045

+30 2106572009

Fax: +30 2106536279

+30 2106577612

FRANCIE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 Boulevard de la Tour-Maubourg

75700 Paris 07 SP

Tel.: +33 171758177

Fax: +33 171758200

ITÁLIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna, 15

00187 Roma

Tel.: +39 0661174266

Fax: +39 064885273

LOTYŠSKO

National Security Authority

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia

P.O.Box 286

Riga, LV- 001

Tel.: +371 67025418

Fax: +371 67025454

Email: ndi@sab.gov.lv

KYPR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 2287643, +357 22807764

Τηλεομοιότυπο: +357 22302351

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

1432 Nicosia

Tel.: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764

Fax: +357 22302351

E-mail: cynsa@mod.gov.cy

LITVA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania

National Security Authority)

Gedimino 40/1

LT-01110 Vilnius

Tel.: +370 52663201, +370 52663202

Fax: +370 52663200

E-mail: nsa@vsd.lt

LUXEMBURSKO

Autorité nationale de Sécurité

Boîte postale 2379

L-1023 Luxembourg

Tel.: +352 24782210 central

+352 24782253 direct

Fax: +352 24782243

NIZOZEMSKO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Tel.: +31 703204400

Fax: +31 703200733

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

NL-2500 ES Den Haag

Tel.: +31 703187060

Fax: +31 703187522

MAĎARSKO

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

(National Security Authority)

P.O. Box 2

1357 Budapest

Tel.: +361 3469652

Fax: +361 3469658

E-mail: nbf@nbf.hu

Website: www.nbf.hu

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Tel.: +356 21249844

Fax: +356 25695321

RAKOUSKO

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1014 Wien

Tel.: +43 1531152594

Fax: +43 1531152615

E-mail: ISK@bka.gv.at

POLSKO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

(Internal Security Agency)

2A Rakowiecka St.

00-993 Warszawa

Tel.: +48 225857360

Fax: +48 225858509

E-mail: nsa@abw.gov.pl

Website: www.abw.gov.pl

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

(Military Counter-Intelligence Service)

Classified Information Protection Bureau

Oczki 1

PL-02-007 Warszawa

Tel.: +48 226841247

Fax: +48 226841076

E-mail: skw@skw.gov.pl

RUMUNSKO

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

(Romanian NSA – ORNISS

National Registry Office for Classified Information)

4 Mures Street

012275 Bucharest

Tel: +40 212245830

Fax: +40 212240714

E-mail: nsa.romania@nsa.ro

Website: www.orniss.ro

PORTUGALSKO

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Rua da Junqueira, 69

1300-342 Lisboa

Tel: +351 213031710

Fax: +351 213031711

SLOVINSKO

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

Sl-1000 Ljubljana

Tel.: +386 14781390

Fax: +386 14781399

SLOVENSKO

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

850 07 Bratislava

Tel.: +421 268692314

Fax: +421 26864005

Website: www.nbusr.sk

ŠVÉDSKO

Utrikesdepartementet

(Ministry for Foreign Affairs)

SSSB

SE-103 39 Stockholm

Tel.: +46 84051000

Fax: +46 87231176

E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se

FINSKO

National Security Authority

Ministry for Foreign Affairs

P.O. Box 453

FI-00023 Government

Telephone 1: +358 916056487

Telephone 2: +358 916056484

Fax: +358 916055140

E-mail: NSA@formin.fi

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

UK National Security Authority

Room 335, 3rd Floor

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

Telephone 1: +44 2072765649

Telephone 2: +44 2072765497

Fax: +44 2072765651

Email: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

Dodatek D

SEZNAM ZKRATEK

SBOP

Společná bezpečnostní a obranná politika

SZBP

Společná bezpečnostní a zahraniční politika


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

27.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/66


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-MAROKO č. 1/2011

ze dne 30. března 2011

o změně přílohy II protokolu č. 4 k evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé obsahující seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu

(2011/293/EU)

RADA PŘIDRUŽENÍ EU-MAROKO,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 39 jejího protokolu č. 4,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. ledna 2007 vstoupily v platnost změny nomenklatury, která je upravena Úmluvou Světové celní organizace o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“).

(2)

V důsledku toho a s ohledem na počet změn, jež by měly být v seznamu uvedeném v příloze II protokolu č. 4 k dohodě (dále jen „příloha II“) provedeny, by zmíněný seznam měl být v zájmu přehlednosti zcela nahrazen.

(3)

Jelikož záměrem změn harmonizovaného systému nebylo změnit pravidla původu, zůstává příloha II v tomto ohledu nadále v platnosti, a její změny by se tedy měly použít zpětně od 1. ledna 2007.

(4)

Příloha II by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II protokolu č. 4 k dohodě, obsahující seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu, se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

V Bruselu dne 30. března 2011.

Za Radu přidružení EU-Maroko

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 2.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Produkty uvedené v seznamu nemusí být všechny uvedeny v Dohodě. Proto je nezbytné nahlížet do jiných částí Dohody.

Kód HS

Popis produktu

Zpracování nebo opracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

Kapitola 1

Živá zvířata

Všechna zvířata z kapitoly 1 musí být zcela získána

 

Kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány

 

Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní a

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

 

ex ex 0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat

Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů

 

Kapitola 6

Živé rostliny a květinářské produkty; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 7

Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

 

Kapitola 8

Jedlé ovoce; kůra citrusových plodů nebo melounů

Výroba, v níž:

veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

 

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex ex 0910

Směsi koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

Kapitola 10

Obiloviny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

 

ex Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízky čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány

 

ex ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených loupaných luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; technické plodiny a léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

 

 

Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

 

ex Kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

 

 

Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba z vepřového masa nebo poživatelných vepřových drobů čísel 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

 

 

Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1504

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

 

 

Sojový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), palmojádrový, babasový, tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou spotřebu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Pevné frakce, kromě frakcí jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

 

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány, a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba:

z živočichů kapitoly 1 nebo

v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex Kapitola 17

Cukr a cukrovinky, kromě: kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviv

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

Chemicky čistá maltosa a fruktosa

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

 

Ostatní cukry v pevném stavu, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní

 

ex ex 1703

Melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404 neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

 

Ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

 

 

obsahující nejvíce 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány

 

obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž:

všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány a

všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, vločkách nebo jinak zpracovaných zrnech (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,

v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice tvrdé a kukuřice Zea indurata a výrobků z nich) musí být zcela získány a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11

 

ex Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:

Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány

 

ex ex 2001

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu nejméně 5 % hmotnostních, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2004 a ex ex 2005

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky a pasty získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2008

Ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu

Výroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

 

Máslo z podzemnice olejné; směsi z obilovin; palmové vegetační vrcholy; kukuřice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Ostatní, kromě ovoce a ořechů, vařené jinak než ve vodě nebo v páře, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž veškerá použitá čekanka musí být zcela získána

 

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření; hořčičná mouka a připravená hořčice:

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici

 

Hořčičná mouka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž všechny hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány

 

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a

v níž všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) již musí být původní

 

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207 nebo 2208 a

v níž všechny hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

2208

nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 %; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207 nebo 2208 a

v níž všechny hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

ex Kapitola 23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2301

Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

Výroba, v níž veškerá použitá kukuřice musí být zcela získána

 

ex ex 2306

Pokrutiny z oliv a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, v níž:

všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a

všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

 

ex ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

 

ex Kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2504

Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý

Obohacení obsahu uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nejvýše 25 cm

Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořčíku, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

 

ex ex 2520

Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2524

Přírodní osinková (azbestová) vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex ex 2530

Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku

Kalcinace nebo mletí barevných hlinek

 

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2707

Oleje, v nichž hmotnost aromatických složek převládá nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu destiluje do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2709

Ropné frakce ze živičných nerostů

Destruktivní destilace živičných nerostů

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2805

Smíšený kov ‚Mischmetall‘

Výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2852

Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich solí, chemicky definovaných i nedefinovaných; ostatních heterocyklických sloučenin

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932 a 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 29

Organické chemikálie; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2932

Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2939

Koncentráty makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 30

Farmaceutické výrobky, kromě: kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséraa ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky;

 

 

Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro maloobchodní prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

 

 

– –

Lidská krev

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3003 a 3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006)

 

 

získané z amikacinu čísla 2941

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 a 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 3006

Farmaceutický odpad uvedený v poznámce 4 k) k této kapitole

Původ výrobku v jeho původním zařazení se zachovává.

 

Sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:

 

 

vyrobené z plastů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (3)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

vyrobené z textilií

Výroba z (4):

přírodních vláken

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

zařízení rozpoznatelná pro stomické použití

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex Kapitola 31

Hnojiva; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři hnojivé prvky: dusík, fosfor nebo draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, kromě:

dusičnanu draselného

kyanamidu vápenatého

síranu draselného

síranu hořčičnodraseného

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3201

Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole (5)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Lze však použít materiály čísla 3205 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně materiálů jiné ‚skupiny‘ tohoto čísla (6). Lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní látky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3403

Mazací prostředky obsahující nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3404

Umělé vosky a připravené vosky:

 

 

Na bázi parafínu, minerálních vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě:

hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516

mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823 a

materiálů čísla 3404

Tyto materiály však lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

Esterifikované a etherifikované škroby

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:

 

 

Filmy pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 a 3702. Lze však použít materiály čísla 3702 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 a 3702. Lze však použít materiály čísel 3701 a 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701 a 3702

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papíry, lepenky a textilie, exponované, avšak nevyvolané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3701 a 3704.

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 38

Různé chemické výrobky kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3801

Koloidní grafit v olejové suspenzi, polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3803

Tallový olej, rafinovaný

Rafinace surového tallového oleje

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3805

Sulfátový terpentýn, čištěný

Čištění surového sulfátového terpentýnu destilací nebo rafinací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3807

Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)

Destilace dřevného dehtu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3810

Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

 

 

Připravená aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3813

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3814

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů a laků

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3818

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3820

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 3821

Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Následující výrobky tohoto čísla:

– –

Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků

– –

Naftenové kyseliny; jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

– –

Sorbitol, jiný než čísla 2905

– –

Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z frakcí ze živičných nerostů a jejich soli

– –

Iontoměniče (ionexy)

– –

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

– –

Alkalický oxid železa pro čištění plynu

– –

Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění uhelného plynu

– –

Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery

– –

Přiboudlina a Dippelův olej

– –

Směsi solí, které mají různé anionty

– –

Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru

Výroba, v níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a

v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (3)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu (3)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3907

Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (3)

 

Polyester

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo- (bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastů; kromě čísel ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 a ex ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Ploché výrobky, dále opracované jinak než povrchovou úpravou nebo řezané do jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů; ostatní výrobky dále opracované jinak než povrchovou úpravou

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní: