ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.138.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 138

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
26. května 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace ohledně data vstupu v platnost Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech podepsané v Luganu dne 30. října 2007

1

 

 

2011/307/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2011 o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

2

Protokol mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími s jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 515/2011 ze dne 25. května 2011 o povolení vitaminu B6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

40

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí ( 1 )

43

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010 ( 1 )

45

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 518/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 519/2011 ze dne 25. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

54

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/308/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2011 o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států

56

 

 

2011/309/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2011 o jmenování jednoho nizozemského člena Výboru regionů

58

 

 

2011/310/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2011 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku (oznámeno pod číslem K(2011) 3415)

59

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011)

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/1


Informace ohledně data vstupu v platnost Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech podepsané v Luganu dne 30. října 2007

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1), podepsaná v Luganu dne 30. října 2007 vstoupila v souladu s čl. 69 odst. 5 této úmluvy v platnost mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací dne 1. ledna 2011 a mezi Evropskou unií a Islandem dne 1. května 2011.


(1)  Úř. věst. L 147, 10.6.2009, s. 5. Důvodová zpráva k úmluvě byla zveřejněna v Úř. věst. C 319, 23.12.2009, s. 1.


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. května 2011

o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

(2011/307/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. února 2006 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s partnery z oblasti Středomoří za účelem zavedení mechanismu pro urovnávání sporů týkajících se obchodních ustanovení.

(2)

Jednání vedla Komise po konzultaci s výborem určeným podle článku 207 Smlouvy a v rámci směrnic pro jednání vydaných Radou.

(3)

Tato jednání byla dokončena a dne 27. dubna 2010 byla parafována dohoda ve formě protokolu (dále jen „protokol“) mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1).

(4)

Protokol byl jménem Unie podepsán dne 11. listopadu 2010.

(5)

Protokol by měl být uzavřen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle článku 23 protokolu (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. května 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  Datum vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PROTOKOL

mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterým se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími s jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

EVROPSKÁ UNIE (dále jen „Unie“)

na jedné straně

a

EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Egypt“),

na straně druhé,

ROZHODLY TAKTO:

KAPITOLA I

CÍL A ROZSAH

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto protokolu je předcházet sporům mezi stranami a urovnávat je za účelem dosažení pokud možno oboustranně přijatelného řešení.

Článek 2

Uplatňování protokolu

1.   Ustanovení tohoto protokolu se vztahuje na jakýkoli spor ohledně výkladu a použití ustanovení hlavy II (s výjimkou článků 22, 23, 24) Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“) (1), není-li výslovně stanoveno jinak. Článek 82 dohody o přidružení platí pro spory týkající se uplatňování a výkladu jiných ustanovení dohody o přidružení.

2.   Postupy tohoto protokolu se použijí, pokud Rada přidružení do 60 dnů od doby, kdy jí byl podle článku 82 dohody o přidružení spor předán, nedosáhne jeho urovnání.

3.   Pro účely odstavce 2 je spor považován za vyřešený, pokud Rada přidružení přijme rozhodnutí, jak je stanoveno v čl. 82 odst. 2 dohody o přidružení, nebo pokud prohlásí, že spor již netrvá.

KAPITOLA II

KONZULTACE A MEDIACE

Článek 3

Konzultace

1.   Strany se snaží veškeré spory týkající se výkladu a použití ustanovení uvedených v článku 2 řešit v dobré víře konzultacemi s cílem dohodnout se na rychlém, nestranném a oboustranně přijatelném řešení.

2.   Strana, která si přeje zahájit konzultaci, podá druhé straně a v kopii podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic písemnou žádost, ve které uvede všechna sporná opatření a ustanovení dohody o přidružení, jež považuje za použitelná.

3.   Konzultace se uskuteční do 40 dnů ode dne obdržení žádosti a probíhají na území žalované strany, pokud se strany nedohodnou jinak. Konzultace se považují za ukončené do 60 dnů ode dne obdržení žádosti, pokud se obě strany nedohodnou, že budou v konzultacích pokračovat. Konzultace a zejména veškeré informace zveřejněné a stanoviska přijatá stranami během těchto řízení jsou důvěrné a nejsou jimi dotčena práva žádné ze stran v jakémkoli dalším řízení.

4.   V naléhavých situacích, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, se konzultace zahájí do patnácti dnů ode dne obdržení žádosti a považují se za ukončené do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

5.   Pokud strana, jíž je žádost o konzultace směřována, neodpoví do patnácti pracovních dnů ode dne jejího obdržení nebo pokud se konzultace neuskuteční ve lhůtách stanovených v odstavci 3 nebo odstavci 4 nebo pokud se konzultace uskutečnily, aniž by se dosáhlo oboustranně přijatelného řešení, může žalující strana požádat o ustavení rozhodčího tribunálu podle článku 5.

Článek 4

Mediace

1.   Pokud nelze na základě konzultací dosáhnout oboustranně přijatelného řešení, mohou strany po vzájemné dohodě vyhledat mediátora. Žádost o mediaci musí být předložena písemně žalované straně a podvýboru pro průmysl, obchod a služby s uvedením opatření, které bylo předmětem konzultací, a oboustranně přijatelných podmínek mediace. Každá strana žádosti o mediaci s porozuměním posoudí.

2.   Nedohodnou-li se strany na osobě mediátora do patnácti dnů ode dne obdržení žádosti o mediaci, předsedové podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic nebo jejich zástupci vyberou losem mediátora z osob, které jsou uvedeny na seznamu podle článku 19 a které nejsou státními příslušníky ani jedné ze stran. Výběr se provede do deseti dnů ode dne obdržení žádosti o mediaci. Mediátor se nejdříve 20 dnů a nejpozději do 30 dnů od svého jmenování sejde s účastníky sporu. Strany sporu předloží mediátorovi veškeré podklady nejpozději 15 dnů před setkáním a mediátor si může vyžádat další informace od stran nebo od odborníků nebo technických poradců, pokud to považuje za nezbytné. Informace získané tímto způsobem musí být zpřístupněny všem stranám a předloženy těmto stranám k vyjádření. Mediátor vydá stanovisko do 45 dnů od svého výběru.

3.   Stanovisko mediátora může obsahovat doporučení pro řešení sporu v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 2. Stanovisko mediátora není pro strany sporu závazné.

4.   Lhůty uvedené v odstavci 2 mohou strany po vzájemné dohodě změnit. Tyto lhůty může změnit také mediátor na základě žádosti některé ze stran s ohledem na konkrétní problémy dotčené strany nebo z důvodu složitosti případu.

5.   Vlastní mediace a zejména stanovisko mediátora, veškeré informace zveřejněné a stanoviska přijatá stranami během těchto řízení jsou důvěrné a nejsou jimi dotčena práva žádné ze stran v jakémkoli dalším řízení.

6.   Na základě souhlasu stran může mediační řízení pokračovat v průběhu rozhodčího řízení.

7.   Výměna mediátora se uskuteční pouze z důvodů a v souladu s postupy uvedenými v bodech 18 až 21 jednacího řádu.

KAPITOLA III

POSTUPY UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

ODDÍL I

Rozhodčí řízení

Článek 5

Zahájení rozhodčího řízení

1.   Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor na základě konzultací podle článku 3, ani na základě mediace podle článku 4, může žalující strana požádat o ustavení rozhodčího tribunálu.

2.   Písemná žádost o ustavení rozhodčího tribunálu se zašle žalované straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic. Žalující strana ve své žádosti uvede konkrétní sporné opatření a vysvětlí, jakým způsobem toto opatření porušuje ustanovení článku 2. O ustavení rozhodčího tribunálu se požádá nejpozději osmnáct měsíců ode dne obdržení žádosti o konzultace, aniž je dotčeno právo žalující strany požádat v budoucnu o nové konzultace ohledně stejné záležitosti.

Článek 6

Ustavení rozhodčího tribunálu

1.   Rozhodčí tribunál se skládá ze tří rozhodců.

2.   Do 15 dnů ode dne, kdy žalovaná strana obdrží žádost o ustavení rozhodčího tribunálu, zahájí strany konzultace s cílem dosáhnout dohody ohledně složení rozhodčího tribunálu.

3.   Pokud strany nejsou schopny dohodnout se na jeho složení ve lhůtě stanovené v odstavci 2, může kterákoli strana požádat předsedy podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic nebo jejich zástupce, aby byli všichni tři členové vybráni losem ze seznamu uvedeného v článku 19, a to jedna osoba z osob navržených žalující stranou, jedna osoba z osob navržených žalovanou stranou a jedna osoba z osob, které obě strany navrhly na funkci předsedy. V případě, že se strany dohodnou na jednom či více členech rozhodčího tribunálu, zbývající člen či členové se vyberou stejným postupem.

4.   Předsedové podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic nebo jejich zástupci vyberou rozhodce do deseti dnů od žádosti uvedené v odstavci 3 podané některou ze stran.

5.   Za datum ustavení rozhodčího tribunálu se považuje datum, kdy byli vybráni všichni tři rozhodci.

6.   Výměna rozhodců se uskuteční pouze z důvodů a v souladu s postupy uvedenými v bodech 18 až 21 jednacího řádu.

Článek 7

Průběžná zpráva tribunálu

Rozhodčí tribunál předloží stranám průběžnou zprávu obsahující zjištěné skutečnosti, použitelnost příslušných ustanovení a základní zdůvodnění zjištění a učiněných doporučení obecně nejpozději 120 dnů ode dne ustavení rozhodčího tribunálu. Jakákoli strana může předložit písemnou žádost, aby rozhodčí tribunál přezkoumal určitý aspekt prozatímní zprávy do patnácti dnů od oznámení. Závěry konečného rozhodnutí tribunálu budou zahrnovat argumenty vznesené v průběhu fáze prozatímního přezkoumání.

Článek 8

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu

1.   Rozhodčí tribunál obecně oznámí své rozhodnutí stranám a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic do 150 dnů ode dne ustavení rozhodčího tribunálu. Pokud usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, musí o tom předseda tribunálu písemně uvědomit strany a podvýbor pro průmysl, obchod, služby a podporu investic s uvedením důvodů zpoždění a data předpokládaného dokončení práce tribunálu. Rozhodnutí tribunálu by nemělo být v žádném případě učiněno později než 180 dnů od ustavení rozhodčího tribunálu.

2.   Rozhodčí tribunál na žádost obou stran kdykoli pozastaví svou práci na dobu nepřesahující 12 měsíců a na konci tohoto dohodnutého období se na žádost žalující strany znovu ujme práce. Pokud žalující strana nepožádá, aby se rozhodčí tribunál znovu ujal práce, před koncem dohodnutého období pozastavení, postup se ukončí. Pozastavením a ukončením práce rozhodčího tribunálu nejsou dotčena práva jakékoli strany na další řízení týkající se stejné věci.

3.   V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, vyvine rozhodčí tribunál veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí vydáno do 75 dnů ode dne ustavení tohoto tribunálu. Rozhodnutí tribunálu nesmí být v žádném případě učiněno později než 90 dnů od jeho ustavení. Rozhodčí tribunál vydá předběžné rozhodnutí do deseti dnů ode dne svého ustavení, pokud se domnívá, že jde o naléhavý případ.

ODDÍL II

Splnění požadavků

Článek 9

Splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu a odvolacího panelu

Každá strana přijme veškerá opatření nezbytná ke splnění rozhodnutí rozhodčího tribunálu a usiluje o dohodu ohledně přiměřené lhůty pro splnění požadavků tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Přiměřená lhůta pro splnění požadavků

1.   Nejpozději do třiceti dnů od obdržení oznámení o rozhodnutí rozhodčího tribunálu dotčenými stranami sdělí žalovaná strana žalující straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic, jakou lhůtu potřebuje ke splnění požadavků rozhodnutí (dále jen „přiměřená lhůta“), není-li možné splnit jeho požadavky okamžitě.

2.   Pokud se strany nemohou dohodnout na přiměřené lhůtě ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu, požádá žalující strana do dvaceti dnů od obdržení oznámení učiněného žalovanou stranou podle odstavce 1 písemně rozhodčí tribunál, aby délku přiměřené lhůty určil. Tato žádost musí být oznámena současně druhé straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic. Rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí stranám a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

3.   Přiměřenou lhůtu lze na základě vzájemné dohody stran prodloužit.

Článek 11

Přezkum opatření přijatých s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího tribunálu

1.   Žalovaná strana oznámí druhé straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic před uplynutím přiměřené lhůty opatření, které musí přijmout, aby byly splněny požadavky rozhodnutí rozhodčího tribunálu.

2.   V případě neshody mezi stranami ohledně existence nebo souladu jakéhokoli opatření oznámeného podle odstavce 1 s ustanoveními uvedenými v článku 2 může žalující strana písemně požádat rozhodčí tribunál o rozhodnutí v této věci. V této žádosti se uvedou konkrétní sporná opatření a vysvětlí se, jakým způsobem je toto opatření v rozporu s ustanoveními uvedenými v článku 2. Tribunál oznámí své rozhodnutí do 90 dnů od obdržení žádosti.

Článek 12

Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí

1.   Pokud žalovaná strana neoznámí opatření přijaté s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího tribunálu před uplynutím přiměřené lhůty nebo pokud rozhodčí tribunál rozhodne, že opatření oznámené podle čl. 11 odst. 1 je v rozporu s povinnostmi strany podle ustanovení uvedených v článku 2, žalovaná strana na žádost žalující strany předloží nabídku dočasného vyrovnání.

2.   Pokud do 30 dnů po uplynutí přiměřené lhůty není dosaženo dohody ohledně vyrovnání nebo je přijato rozhodnutí rozhodčího tribunálu podle článku 11, že přijaté opatření s cílem splnit požadavky rozhodnutí není v souladu s ustanoveními uvedenými s článku 2, je žalující strana oprávněna po oznámení druhé straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic pozastavit provádění závazků vyplývajících z ustanovení uvedených v článku 2 na úrovni odpovídající zrušení nebo zmenšení způsobenému tímto porušením. Žalující strana může uplatňovat pozastavení po dobu patnácti dnů ode dne obdržení oznámení žalované strany, pokud žalovaná strana nepožádala o rozhodčí řízení podle odstavce 3.

3.   Domnívá-li se žalovaná strana, že úroveň pozastavení není úměrná zrušení nebo zmenšení způsobenému tímto porušením, může písemně požádat rozhodčí tribunál o přijetí rozhodnutí v této věci. Taková žádost se oznámí druhé straně a podvýboru pro průmysl, obchod a služby před uplynutím lhůty patnácti dnů uvedené v odstavci 2. Rozhodčí tribunál, případně s přihlédnutím ke stanovisku odborníků, oznámí své rozhodnutí ohledně úrovně pozastavení závazků stranám a institucionálnímu orgánu odpovědnému za obchodní záležitosti do 30 dnů ode dne obdržen žádosti. Závazky nesmí být pozastaveny do té doby, než rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí, a všechna pozastavení musí být v souladu s rozhodnutím rozhodčího tribunálu.

4.   Pozastavení závazků je dočasné a použije se pouze do doby, než je opatření, které není v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 2, zrušeno či změněno tak, aby bylo v souladu s těmito ustanoveními, jak stanoví článek 13, nebo dokud se strany nedohodnou na urovnání sporu.

Článek 13

Přezkum opatření přijatých po pozastavení závazků s cílem splnit požadavky rozhodnutí

1.   Žalovaná strana oznámí druhé straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic opatření, které přijala s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího tribunálu, a svou žádost o ukončení pozastavení závazků uplatňovaného žalující stranou.

2.   Pokud strany nedospějí k dohodě ohledně slučitelnosti oznámeného opatření s ustanoveními článku 2 do 30 dnů ode dne obdržení oznámení, požádá žalující strana písemně rozhodčí tribunál o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí být oznámena současně druhé straně a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic. Rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí stranám a podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic do 45 dnů ode dne obdržení žádosti. Pokud rozhodčí tribunál rozhodne, že opatření přijaté pro dosažení souladu odpovídá ustanovení článku 2, bude pozastavení závazků ukončeno.

ODDÍL III

Společná ustanovení

Článek 14

Oboustranně přijatelné řešení

Strany si mohou kdykoliv sjednat oboustranně přijatelné řešení sporu podle tohoto protokolu. Takové řešení oznámí podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic a rozhodčímu tribunálu. Po oznámení oboustranně přijatelného řešení tribunál ukončí svou práci a postup.

Článek 15

Jednací řád

1.   Postupy pro urovnávání sporů podle kapitoly III tohoto protokolu se řídí jednacím řádem připojeným k tomuto protokolu.

2.   Veškerá jednání rozhodčího tribunálu jsou v souladu s jednacím řádem otevřena veřejnosti, pokud se strany sporu nedohodnou jinak.

Článek 16

Informace a technické poradenství

Na žádost strany nebo z vlastní iniciativy může rozhodčí tribunál získat informace, které považuje pro účely rozhodčího řízení za vhodné. Rozhodčí tribunál má zejména také právo požádat o stanovisko odborníků, považuje-li to za vhodné. Rozhodčí tribunál konzultuje výběr těchto odborníků se stranami. Informace získané tímto způsobem musí být zpřístupněny všem stranám a předloženy těmto stranám k vyjádření. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou zainteresované fyzické nebo právnické osoby usazené na území stran oprávněny předložit rozhodčím tribunálům písemné sdělení v souladu s pravidly jednacího řádu. Taková sdělení budou obsahovat pouze faktické aspekty sporu a neřeší právní otázky.

Článek 17

Pravidla výkladu

Rozhodčí tribunál vykládá ustanovení uvedená v článku 2 podle obvyklých pravidel výkladu veřejného mezinárodního práva, včetně Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Rozhodnutím rozhodčího tribunálu nelze rozšířit ani omezit práva a povinnosti stanovené v ustanoveních uvedených v článku 2.

Článek 18

Usnášení a rozhodnutí rozhodčího tribunálu

1.   Rozhodčí tribunál se snaží rozhodnutí dosáhnout cestou konsensu. Pokud však není k rozhodnutí možné dospět cestou konsensu, přijme se rozhodnutí o sporné záležitosti většinovým hlasováním. Nesouhlasná stanoviska rozhodců však nejsou v žádném případě zveřejňována.

2.   Rozhodnutí rozhodčího tribunálu je pro strany závazné a nevytváří práva nebo povinnosti pro fyzické nebo právnické osoby. Rozhodnutí musí obsahovat zjištěný skutkový stav, použitelnost příslušných ustanovení dohody o přidružení a základní odůvodnění zjištění a učiněné závěry. Podvýbor pro průmysl, obchod, služby a podporu investic zveřejní celé rozhodnutí rozhodčího tribunálu, pokud se nerozhodne jinak v zájmu zajištění důvěrnosti důvěrných obchodních informací.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Seznamy rozhodců

1.   Podvýbor pro průmysl, obchod, služby a podporu investic nejpozději do šesti měsíců od vstupu tohoto protokolu v platnost sestaví seznam nejméně patnácti osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodců. Každá ze stran může jako rozhodce navrhnout nejméně pět osob. Obě strany rovněž vyberou alespoň pět osob, které nejsou státními příslušníky ani jedné z nich a které mohou zastávat funkci předsedy rozhodčího tribunálu. Podvýbor pro průmysl, obchod, služby a podporu investic odpovídá za udržování seznamu na výše uvedené úrovni.

2.   Rozhodci mají odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního obchodu. Jsou nezávislí, zastávají tuto funkci jako soukromé osoby a nejednají podle pokynů žádné organizace nebo vlády, ani nejsou spojeni s vládou žádné ze stran a jednají ve shodě s kodexem jednání uvedeným v příloze tohoto protokolu.

3.   Podvýbor pro průmysl, obchod, služby a podporu investic může sestavit další seznam nejméně patnácti osob s odbornými znalostmi v oboru, kterého se dohoda o přidružení týká. Použije-li se postup výběru podle čl. 6 odst. 2, předsedové podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic mohou na základě dohody obou stran použít tento oborový seznam.

4.   Pokud v době podání žádosti o mediaci nebo o ustavení rozhodčího panelu není sestaven seznam stanovený v odstavci 1 tohoto článku, určují se rozhodci losem osob, které byly formálně navrženy jednou nebo oběma stranami. Osoby navržené na předsedu rozhodčího panelu nebo mediátora nemusí být státními příslušníky žádné ze stran.

Článek 20

Vztah k závazkům WTO

1.   V případě, kdy strana žádá o urovnání sporu ohledně závazku v rámci dohody o WTO, použije příslušných pravidel a postupů dohody o WTO, které se použijí bez ohledu na ustanovení této dohody

2.   V případě, kdy strana žádá o urovnání sporu ohledně závazku spadajícího do oblasti působnosti této dohody, jak stanoví článek 2, použije příslušných pravidel a postupů této dohody.

3.   Pokud se strany nedohodnou jinak, platí, že v případě, kdy strana žádá o řešení sporu ohledně závazku spadajícího do oblasti působnosti této dohody, jak stanoví článek 2, který je v podstatě stejný jako závazek v rámci dohody o WTO, použije příslušných pravidel a postupů dohody o WTO, které se použijí bez ohlednu na ustanovení této dohody.

4.   Jakmile bylo zahájeno řízení o urovnání sporu, fórum vybrané v souladu s výše uvedenými odstavci, pokud neodmítlo svou pravomoc, se využívá s vyloučením druhého.

5.   Žádné ustanovení této dohody není překážkou tomu, aby strana mohla uplatnit pozastavení závazků schválených orgánem pro urovnávání sporů WTO. Dohoda o WTO se nepoužije s cílem zabránit jedné straně v pozastavení závazků podle této dohody.

Článek 21

Lhůty

1.   Všechny lhůty stanovené v tomto protokolu, včetně lhůt pro oznamování rozhodnutí rozhodčích tribunálů, se počítají v kalendářních dnech ode dne následujícího po úkonu nebo skutečnosti, které se týkají.

2.   Veškeré lhůty uvedené v tomto protokolu mohou být změněny vzájemnou dohodou stran. Strany s porozuměním posoudí žádosti o prodloužení jakékoli lhůty z důvodu obtíží, jimž čelí některá ze stran při plnění postupů podle tohoto protokolu. Na žádost některé ze stran může rozhodčí tribunál změnit lhůty platné pro řízení, přičemž zohlední různou úroveň rozvoje stran.

Článek 22

Přezkum a změna protokolu

1.   Nejpozději tři roky po vstupu tohoto protokolu a jeho příloh v platnost přezkoumá Rada přidružení jejich provádění, aby rozhodla o jejich pokračování, změně nebo ukončení.

2.   Při takovém přezkumu může Rada přidružení zvážit možnost vytvoření odvolacího orgánu společného pro několik evropsko-středomořských dohod.

3.   Rada přidružení může rozhodnout o změně tohoto protokolu a jeho příloh.

Článek 23

Vstup v platnost

Strany schválí tento protokol v souladu s vlastními psotupy. Protokol vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů podle tohoto článku.

V Bruselu dne jedenáctého listopadu roku dva tisíce deset ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Arabsko republiko Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Ustanoveními tohoto protokolu není dotčen článek 34 protokolu týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce.

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

:

JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

PŘÍLOHA II

:

KODEX JEDNÁNÍ PRO ČLENY ROZHODČÍCH TRIBUNÁLŮ A MEDIÁTORY

PŘÍLOHA I

JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Obecná ustanovení

1.

V protokolu a podle tohoto jednacího řádu se rozumí:

 

„poradcem“ osoba určená jednou ze stran s úkolem radit nebo pomáhat této straně ve spojitosti s řízením rozhodčího tribunálu;

 

„žalující stranou“ kterákoli strana, která požaduje ustavení rozhodčího tribunálu podle článku 5 tohoto protokolu;

 

„žalovanou stranou“ strana, která údajně porušila ustanovení uvedená v článku 2 tohoto protokolu;

 

„rozhodčím tribunálem“ tribunál ustavený podle článku 6 tohoto protokolu;

 

„zástupcem strany“ zaměstnanec nebo jiná osoba jmenovaná vládním útvarem nebo agenturou nebo libovolným jiným veřejným subjektem strany;

 

„dnem“ kalendářní den.

2.

Evropská unie nese náklady plynoucí z organizačních záležitostí ohledně konzultací, mediace a rozhodčího řízení s výjimkou odměn a výdajů, které se budou platit mediátorům a rozhodcům a jež se dělí.

Oznámení

3.

Strany a rozhodčí tribunál předají veškeré žádosti, oznámení, písemná podání nebo jiné dokumenty e-mailem a kopii zašlou týž den faxem, jako doporučenou poštovní zásilku, kurýrem, doporučenou zásilkou s doručenkou nebo jakýmikoli jinými telekomunikačními prostředky, které poskytují záznam o zaslání dokumentu. Není-li dokázáno jinak, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v den odeslání.

4.

Strana vyhotoví elektronickou kopii každého svého písemného podání pro druhou stranu a pro každého rozhodce. Předloží rovněž tištěnou kopii dokumentu.

5.

Veškerá oznámení se zasílají Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Arabské republiky Egypt nebo jeho nástupci a Generálnímu ředitelství pro obchod Evropské komise.

6.

Nevýznamné chyby – překlepy v žádostech, oznámeních, písemných podáních nebo jiných dokumentech vztahujících se k jednání rozhodčího tribunálu – mohou být opraveny doručením nového dokumentu s jasně označenými změnami.

7.

Pokud poslední den pro doručení připadne na státní svátek nebo den klidu Egyptu nebo Unie, může být dokument doručen následující pracovní den. Strany si vzájemně předají seznamy dat svých státních svátků a dnů klidu na následující rok každé první prosincové pondělí. Žádné dokumenty, oznámení nebo žádosti se nepovažují za doručené v den státního svátku nebo v den klidu.

8.

V závislosti na předmětu ustanovení, o než se vede spor, se veškeré žádosti a oznámení adresované podvýboru pro průmysl, obchod a služby v souladu s touto dohodou v kopii zašlou rovněž ostatním relevantním podvýborům zřízeným v rámci dohody o přidružení.

Zahájení rozhodčího řízení

9.

a)

Pokud jsou členové rozhodčího tribunálu podle článku 6 protokolu nebo podle bodů 19, 20 nebo 49 tohoto jednacího řádu vybíráni losováním, jsou losování přítomni zástupci obou stran.

b)

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, sejdou se s rozhodčím soudem do deseti dnů po datu jeho ustavení, aby určily záležitosti, které strany nebo rozhodčí soud považují na nezbytné, včetně odměn a nákladů, které se budou platit rozhodcům a které budou v souladu s normami WTO. Členové rozhodčího tribunálu a zástupci stran se mohou této schůze zúčastnit prostřednictvím telefonu nebo videokonference.

10.

a)

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, do deseti dnů ode dne výběru rozhodců bude dohodnutým mandátem rozhodčího tribunálu:

„s ohledem na odpovídající ustanovení dohody o přidružení zkoumat záležitosti, které byly uvedeny v žádosti o ustavení rozhodčího tribunálu, rozhodnout o souladu zkoumaného opatření s ustanoveními uvedenými v článku 2 protokolu a vydat rozhodnutí v souladu s článkem 8 protokolu o urovnávání sporů.“

b)

Strany musí oznámit dohodnutý mandát rozhodčímu tribunálu do pěti dnů od jeho odsouhlasení.

Úvodní podání

11.

Žalující strana doručí své první písemné podání nejpozději 25 dnů po datu ustavení rozhodčího tribunálu. Žalovaná strana předloží své písemné protipodání nejpozději 25 dnů po datu doručení úvodního písemného podání.

Práce rozhodčích soudů

12.

Předseda rozhodčího tribunálu předsedá všem jeho jednáním. Rozhodčí tribunál může zmocnit předsedu k provádění administrativních a procesních rozhodnutí.

13.

Pokud není v tomto protokolu stanoveno jinak, rozhodčí tribunál může provádět své činnosti libovolnými prostředky, např. telefonem, faxem nebo počítačovým spojením.

14.

Jednání rozhodčího tribunálu se mohou zúčastnit pouze rozhodci, ale rozhodčí tribunál může dovolit přítomnost na takových jednáních svým asistentům.

15.

Návrhy jakýchkoli rozhodnutí zůstávají ve výlučné odpovědnosti rozhodčího tribunálu a nesmí být delegovány.

16.

Pokud vyvstane procesní problém, který není řešen ustanoveními tohoto protokolu a jeho příloh, může rozhodčí tribunál po konzultaci stran přijmout odpovídající postup, který je s těmito ustanoveními v souladu.

17.

Pokud se rozhodčí tribunál domnívá, že je nezbytné změnit jakoukoli lhůtu použitelnou při řízení nebo učinit jakoukoli jinou procesní nebo správní úpravu řízení, informuje písemně strany o důvodech změny nebo úpravy a uvede, jaké období nebo jaká úprava jsou nutné. Rozhodčí tribunál může takovou změnu nebo úpravu přijmout po konzultaci stran.

Náhrada

18.

Není-li rozhodce schopen účastnit se řízení, odstoupí nebo musí být nahrazen, vybírá se náhradní osoba v souladu s čl. 6 odst. 3.

19.

Pokud se některá ze stran domnívá, že rozhodce neplní požadavky kodexu jednání, a z toho důvodu by měl být nahrazen, měla by to dotčená strana oznámit druhé straně do patnácti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o okolnostech závažného porušení kodexu jednání rozhodcem.

Pokud se některá ze stran domnívá, že rozhodce jiný než předseda tribunálu neplní požadavky kodexu chování, přistoupí strany ke konzultaci, a souhlasí-li, k nahrazení rozhodce a výběru náhradní osoby postupem stanoveným v čl. 6 odst. 3 protokolu.

Pokud se strany nedohodnou na nutnosti nahradit rozhodce, může kterákoli strana požádat, aby byla záležitost postoupena předsedovi rozhodčího tribunálu, jehož rozhodnutí je konečné.

Zjistí-li předseda, že rozhodce neplní požadavky kodexu chování, vybere nového rozhodce losem z osob, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 19 odst. 1 protokolu, z něhož byl původní rozhodce vybrán. Byl-li původní rozhodce vybrán stranami podle čl. 6 odst. 2 protokolu, vybere se náhradní osoba losem z jedinců, které navrhla žalující strana a žalovaná strana podle čl. 19 odst. 1 protokolu. Výběr nového rozhodce se provede do deseti dnů ode dne obdržení žádosti předsedou rozhodčího soudu.

20.

Pokud se některá ze stran domnívá, že předseda rozhodčího tribunálu neplní požadavky kodexu chování, přistoupí strany ke konzultaci, a souhlasí-li, k nahrazení předsedy a výběru náhradní osoby postupem stanoveným v čl. 6 odst. 3 protokolu.

Pokud se strany nedohodnou na nutnosti nahradit předsedu, může jakákoli strana požádat, aby byla tato věc předána jedné ze zbývajících osob, které jsou uvedeny na seznamu lidí, kteří mohou zastávat funkci předsedy podle čl. 19 odst. 1 protokolu. Jméno předsedy vyberou losem předsedové podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic nebo jejich zástupci. Rozhodnutí této osoby o potřebě nahradit předsedu je konečné.

Rozhodne-li tato osoba, že původní předseda neplní požadavky kodexu chování, vybere nového předsedu losem ze zbývajících osob, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 19 odst. 1 protokolu a které mohou zastávat funkci předsedy. Výběr nového předsedy se provede do deseti dnů ode dne obdržení žádosti uvedené v tomto odstavci.

21.

Řízení rozhodčího tribunálu se pozastaví na období potřebné k provedení postupů uvedených v bodech 18, 19 a 20.

Slyšení

22.

Předseda stanoví datum a čas slyšení po konzultaci se stranami a ostatními členy rozhodčího tribunálu a potvrdí tuto skutečnost stranám písemně. Tuto informaci také strany zveřejní v rámci logistického zabezpečení jednání, pokud je slyšení přístupné veřejnosti. Se souhlasem stran může rozhodčí tribunál rozhodnout o tom, že slyšení se nesvolá.

23.

Nedohodnou-li se strany jinak, koná se slyšení v Bruselu, je-li žalující stranou Egyptská arabská republika, a v Káhiře, je-li žalující stranou Unie.

24.

Rozhodčí tribunál může svolat jedno dodatečné slyšení pouze za výjimečných okolností. Žádná dodatečná slyšení nebudou svolána v rámci postupů podle čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 2 tohoto protokolu.

25.

Všichni rozhodci jsou přítomni po celou dobu všech slyšení.

26.

Nezávisle na tom, zda je slyšení přístupné veřejnosti, se ho mohou zúčastnit tyto osoby:

a)

zástupci stran;

b)

poradci stran;

c)

správní zaměstnanci, tlumočníci, překladatelé a soudní zapisovatelé a

d)

asistenti rozhodců.

Oslovovat rozhodčí tribunál smí pouze zástupci stran a jejich poradci.

27.

Nejpozději deseti dnů před datem slyšení doručí každá strana rozhodčímu soudu seznam osob, které přednesou při slyšení argumenty nebo prezentace jménem této strany, a dalších zástupců nebo poradců, kteří se zúčastní slyšení.

28.

Slyšení rozhodčích tribunálů jsou přístupná veřejnosti, pokud strany nerozhodnou jinak. Pokud se strany rozhodnou, že slyšení je veřejnosti nepřístupné, může být zpřístupněna veřejnosti část slyšení, pokud tak rozhodčí tribunál na návrh stran rozhodne. Nicméně rozhodčí tribunál jedná na uzavřeném zasedání v případech, kdy podání a argumenty některé strany obsahují důvěrné obchodní informace.

29.

Rozhodčí tribunál vede slyšení takto:

 

Důvody

a)

důvody žalující strany;

b)

důvody žalované strany.

 

Protidůvody

a)

důvody žalující strany;

b)

protiodpověď žalované strany.

30.

Rozhodčí tribunál může klást přímé otázky kterékoli straně kdykoli během slyšení.

31.

Rozhodčí tribunál zajistí přepis každého slyšení a doručí jej co nejdříve stranám.

32.

Každá strana může předložit dodatečné písemné podání ohledně libovolné záležitosti, která vyvstala během slyšení, do patnácti dnů ode dne slyšení.

Písemné dotazy

33.

Rozhodčí tribunál může kdykoli během řízení adresovat písemné dotazy jedné nebo oběma stranám. Kopie všech dotazů rozhodčího tribunálu obdrží obě strany.

34.

Strana rovněž zajistí pro druhou stranu kopii své písemné odpovědi na dotaz rozhodčího tribunálu. Každá strana dostane příležitost písemně komentovat odpověď druhé strany ve lhůtě deseti dnů po datu doručení.

Důvěrnost

35.

Strany zachovají důvěrnost slyšení rozhodčího tribunálu, probíhá-li slyšení na uzavřeném zasedání, v souladu s bodem 28. Každá strana zachází se všemi informacemi předloženými druhou stranou rozhodčímu tribunálu a označenými touto stranou za důvěrné jako s důvěrnými informacemi. Pokud strana předloží důvěrnou verzi svých písemných podání rozhodčímu tribunálu, poskytne také druhé straně na její žádost nedůvěrný souhrn informací obsažených ve svém podání, který může být zpřístupněn veřejnosti, a to do 15 dnů buď po datu žádosti, nebo po datu podání, podle toho, který den nastal později. Nic v tomto jednacím řádu nebrání straně zveřejnit stanoviska o svých postojích.

Jednostranné kontakty

36.

Rozhodčí tribunál se nesejde s jednou stranou ani ji nekontaktuje bez přítomnosti druhé strany.

37.

Člen rozhodčího tribunálu nesmí diskutovat o jakýchkoli aspektech předmětné záležitosti řízení s jednou stranou nebo s oběma stranami v nepřítomnosti ostatních rozhodců.

Nevyžádaná podání

38.

Pokud se strany do pěti dnů ode dne ustavení rozhodčího tribunálu nedohodnou jinak, může rozhodčí tribunál obdržet nevyžádaná písemná podání za předpokladu, že jsou učiněna během deseti dnů následujících po datu ustavení rozhodčího tribunálu, že jsou stručná a nepřesahují 15 stran strojopisu včetně všech příloh a že přímo souvisejí s faktickou podstatou problému, kterým se rozhodčí tribunál zabývá.

39.

Podání obsahuje popis fyzické nebo právnické osoby, která podání činí, a zahrnuje povahu jejích činností a zdroj jejího financování a specifikuje povahu zájmu, který tato osoba má na rozhodčím řízení. Vypracuje se v jazycích vybraných stranami v souladu s body 42 a 43 tohoto jednacího řádu.

40.

Rozhodčí tribunál uvede ve svém rozhodnutí seznam všech podání, která obdržel a která odpovídají výše uvedeným pravidlům. Rozhodčí tribunál nemá povinnost zabývat se ve svém rozhodnutí důvody uvedenými v takových podáních. Každé podání, které rozhodčí tribunál obdrží podle tohoto jednacího řádu, předloží stranám k připomínkám.

Naléhavé případy

41.

V naléhavých případech uvedených v této dohodě rozhodčí tribunál po konzultaci se stranami případně upraví lhůty uvedené v tomto jednacím řádu a oznámí stranám tyto úpravy.

Překlady a tlumočení

42.

Během konzultací uvedených v čl. 6 odst. 2 protokolu a ne později než na schůzi uvedené v bodě 9 písm. b) tohoto jednacího řádu se strany snaží dohodnout na společném pracovním jazyce jednání před začátkem rozhodčího řízení.

43.

Nejsou-li strany schopny se dohodnout na společném pracovním jazyce, každá strana zajistí překlad svých písemných podání do jazyka, který si zvolí druhá strana, a ponese náklady na něj.

44.

Žalovaná strana zajistí tlumočení ústních podání v jazycích, které si strany zvolily.

45.

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu se oznámí v jazyce nebo jazycích zvolených stranami.

46.

Kterákoli strana může předložit připomínky k přeloženému dokumentu, který byl vypracován podle těchto pravidel.

Výpočet lhůt

47.

V případech, kdy z důvodu uplatnění bodu 7 tohoto jednacího řádu obdrží strana dokument v jiný den, než je den, ve který dokument obdržela druhá strana, jakákoliv lhůta, jejíž výpočet závisí na datu přijetí uvedeného dokumentu, se vypočítá z pozdějšího data přijetí tohoto dokumentu.

Jiné postupy

48.

Tento jednací řád je použitelný rovněž pro postupy podle čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 2 tohoto protokolu. Lhůty stanovené v tomto jednacím řádu se však upraví v souladu se zvláštními lhůtami stanovenými pro přijetí rozhodnutí rozhodčího tribunálu v těchto jiných postupech.

49.

V případě, že se původní rozhodčí tribunál nebo některý z jeho členů nemůže účastnit postupů stanovených v čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 2 protokolu, použijí se postupy stanovené v článku 6 protokolu. Lhůta pro oznámení rozhodnutí se prodlouží o patnáct dnů.

PŘÍLOHA II

KODEX JEDNÁNÍ PRO ČLENY ROZHODČÍCH TRIBUNÁLŮ A MEDIÁTORY

Definice

1.

V tomto kodexu jednání se rozumí

a)

„členem“ nebo „rozhodcem“ člen rozhodčího tribunálu, který byl skutečně ustaven podle článku 6 tohoto protokolu;

b)

„mediátorem“ osoba, která vede mediaci v souladu s článkem 4 tohoto protokolu;

c)

„kandidátem“ osoba, jejíž jméno je na seznamu rozhodců uvedeném v článku 19 tohoto protokolu, a jejíž výběr za člena rozhodčího tribunálu podle článku 6 tohoto protokolu je zvažován;

d)

„asistentem“ osoba, která za podmínek jmenování členem vykonává pro člena asistenční práci, poskytuje pomoc nebo provádí zkoumání;

e)

„řízením“, pokud není uvedeno jinak, řízení rozhodčího tribunálu podle tohoto protokolu;

f)

„zaměstnanci“, pokud jde o člena, osoby pod vedením a kontrolou člena, s výjimkou asistentů.

Odpovědnosti v rámci procesu

2.

Každý kandidát a člen se vyvaruje nevhodného jednání a zdání nevhodného jednání, je nezávislý a nestranný, vyvaruje se přímých nebo nepřímých konfliktů zájmů a zachová si vysoký standard jednání tak, aby byla zachována integrita a nestrannost mechanismu pro urovnávání sporů. Bývalí členové musí splňovat závazky stanovené v bodech 15, 16, 17 a 18 tohoto kodexu jednání.

Povinnost poskytnout informace

3.

Než je potvrzen výběr člena rozhodčího tribunálu podle tohoto protokolu, zveřejní kandidát jakýkoli zájem, vztah nebo záležitost, které by mohly ovlivňovat jeho nezávislost nebo nestrannost nebo které by mohly důvodně vytvořit zdání nevhodného jednání nebo podjatosti během řízení. Za tímto účelem kandidát vynaloží veškeré patřičné úsilí, aby si byl vědom všech takových zájmů, vztahů nebo záležitostí.

4.

Kandidát nebo člen sdělí záležitosti týkající se skutečného nebo potenciálního porušení tohoto kodexu jednání pouze podvýboru pro průmysl, obchod, služby a podporu investic ke zvážení stranami.

5.

Jakmile je člen vybrán, pokračuje i nadále ve vynakládání veškerého patřičného úsilí, aby si byl vědom veškerých zájmů, vztahů nebo záležitostí uvedených v bodě 3 tohoto kodexu jednání, a oznámí je. Povinnost poskytnout informace je trvalou povinností, která vyžaduje, aby člen poskytoval informace o všech takových zájmech, vztazích nebo záležitostech, které mohou vzniknout v průběhu kterékoli fáze řízení. Člen oznámí takové zájmy, vztahy nebo záležitosti tak, že písemně informuje podvýbor pro průmysl, obchod, služby a podporu investic ke zvážení stranami.

Povinnosti členů

6.

Poté, co je člen vybrán, vykonává své povinnosti po celou dobu řízení řádně, rychle, poctivě a vytrvale.

7.

Člen zvažuje pouze ty otázky, které byly vzneseny v rámci řízení a jsou nezbytné pro rozhodnutí, a tuto povinnost nedeleguje na žádnou jinou osobu.

8.

Člen podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby zajistil, že jeho asistenti a zaměstnanci jsou si vědomi bodů 2, 3, 4, 5, 16, 17 a 18 tohoto kodexu jednání a že tyto body splňují.

9.

Člen v souvislosti s řízením nenavazuje jednostranné kontakty.

Nezávislost a nestrannost členů

10.

Člen musí být nezávislý, nestranný a vyvaruje se vytváření dojmu nevhodného jednání nebo podjatosti a není ovlivňován vlastními zájmy, vnějším tlakem, politickými zřeteli, voláním veřejnosti, loajalitou vůči některé straně ani obavami z kritiky.

11.

Člen se přímo ani nepřímo nezaváže ani nepřijme žádné výhody, které by jakkoli narušily řádný výkon jeho povinností nebo by budily dojem narušení řádného výkonu jeho povinností.

12.

Člen nesmí využívat svého postavení v rozhodčím tribunálu k prosazování jakýchkoli osobních nebo soukromých zájmů a vyvaruje se jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že ostatní mají zvláštní příležitost ovlivňovat tohoto člena.

13.

Člen nesmí umožnit, aby finanční, obchodní, profesionální, rodinné nebo sociální vztahy nebo odpovědnosti ovlivňovaly jeho jednání nebo úsudek.

14.

Člen se musí vyvarovat toho, aby vstupoval do jakýchkoli vztahů nebo vytvářel jakýkoli finanční zájem, u něhož je pravděpodobné, že by ovlivňoval jeho nestrannost, nebo který by mohl důvodně vyvolávat dojem nevhodného jednání nebo podjatosti.

Povinnosti bývalých členů

15.

Všichni bývali členové se musí vyvarovat jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že tito členové byli podjatí při plnění svých povinností, nebo které by jim mohlo přinášet výhody z rozhodnutí nebo nálezu rozhodčího tribunálu.

Důvěrnost

16.

Člen nebo bývalý člen nikdy neprozradí ani nevyužije žádné neveřejné informace týkající se řízení nebo zjištěné v průběhu řízení s výjimkou případů, kdy je to pro účely tohoto řízení, a v žádném případě jakékoli takové informace neprozradí ani nevyužije k získání osobních výhod nebo výhod pro jiné osoby ani k nepříznivému ovlivnění zájmů jiných osob.

17.

Člen nezveřejní rozhodnutí rozhodčího tribunálu nebo jejich části před jeho zveřejněním v souladu s tímto protokolem.

18.

Člen nebo bývalý člen nikdy neprozradí informace o jednání rozhodčího tribunálu ani o názorech kteréhokoli člena.

Náklady

19.

Každý člen si vede záznamy a předloží konečnou zprávu o tom, kolik času postupu věnoval, a o svých nákladech.

Mediátoři

20.

Pravidla popsaná v tomto kodexu jednání platná pro členy nebo bývalé členy se obdobně použijí pro mediátory.


NAŘÍZENÍ

26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2011

ze dne 25. května 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1460/96 (2) stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení (ES) č. 1216/2009. Vzhledem k vývoji, ke kterému došlo v oblasti režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů, je nezbytné toto nařízení nahradit.

(2)

Některé preferenční dohody uzavřené mezi Unií a třetími zeměmi stanoví používání zemědělských složek nebo dodatečných cel nižších, než jsou zemědělské složky nebo dodatečná cla stanovená společným celním sazebníkem. Proto je nezbytné stanovit podrobná pravidla pro provádění poskytnutých snížení.

(3)

Je nezbytné stanovit seznam základních produktů, pro které lze stanovit snížené zemědělské složky na základě preferenční právní úpravy se třetími zeměmi.

(4)

V souladu s nařízením (ES) č. 1216/2009 by měla být tato snížení stanovena buď snížením základních částek používaných k výpočtu zemědělských složek, nebo snížením zemědělských složek, které se vztahují na některé zvláštní zboží.

(5)

V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1216/2009, pokud je nezbytné určit snížené zemědělské složky, které se vztahují na preferenční obchod, měly by se stanovit charakteristiky základních produktů a množství základních produktů, o kterém se má za to, že bylo použito.

(6)

Je vhodné stanovit pravidla pro výpočet snížených dodatečných cel, která se vztahují na obsah obilovin a cukru v některém zboží, pokud existuje v rámci preferenčních dohod ustanovení o snížení těchto dodatečných cel.

(7)

Tyto snížené celní sazby mohou být obecně poskytnuty v mezích celních kvót, stanovených v příslušné preferenční dohodě. Aby se zajistila účinná správa uvedených celních kvót, měly by být spravovány v souladu s pravidly správy celních kvót stanovenými v nařízení komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(8)

V zájmu jasnosti a transparentnosti by měl být v příslušné preferenční dohodě stanoven seznam zboží, na které se vztahují snížené zemědělské složky nebo snížená dodatečná cla, ať již v rámci celní kvóty nebo mimo ni.

(9)

V souladu s nařízením (ES) č. 1216/2009 by mělo být povoleno nahradit část valorických cel odpovídajících zemědělské složce poplatku konkrétní částkou, pokud tak stanoví preferenční dohoda. Tato částka však nesmí překročit poplatek platný pro země, s nimiž nebyly uzavřeny preferenční dohody.

(10)

Jelikož snížené celní sazby mohou být poskytnuty pouze za podmínky, že se jedná o zboží pocházející ze zemí, s nimiž byla uzavřena preferenční dohoda, je nezbytné určit pravidla, která se budou vztahovat na původ zboží.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro určování snížených zemědělských složek uvedených v čl. 7 odst. 2 a souvisejících dodatečných cel uvedených v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1216/2009 a pro správu celních kvót, které byly otevřeny na základě preferenčních dohod pro zboží a produkty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1216/2009.

Článek 2

Za účelem stanovení snížených zemědělských složek ve smyslu nařízení (ES) č. 1216/2009 budou zohledněny tyto základní produkty:

kód KN ex 1001 90 99 obyčejná pšenice,

kód KN 1001 10 00 pšenice tvrdá,

kód KN 1002 00 00 žito,

kód KN 1003 00 90 ječmen,

kód KN 1005 90 00 kukuřice (jiná než pro výsadbu),

kódy KN 1006 20 96 a 1006 20 98 loupaná rýže dlouhozrnná, dále jen „rýže“,

kód KN 1701 99 10 bílý cukr,

kódy KN 1703 10 00 a 1703 90 00 třtinová melasa,

kód KN ex 0402 10 19 sušené mléko o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla a v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nad 2,5 kg, dále jen „PG 2“,

kód KN ex 0402 21 19 sušené mléko o obsahu tuku 26 % hmotnostních neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla a v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nad 2,5 kg, dále jen „PG 3“,

kód KN ex 0405 10 máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních, dále jen „PG 6“.

Článek 3

1.   Snížené zemědělské složky použitelné v rámci preferenčního obchodu se vypočítají na základě množství základních produktů, které se považují za použité při výrobě zboží, na které se vztahuje toto nařízení.

2.   Množství základních produktů uvedená v odstavci 1 jsou množství stanovená v příloze I pro zboží tam uvedené podle kódů kombinované nomenklatury (KN).

3.   U zboží uvedeného na seznamu podle kódů KN, u něhož příloha I odkazuje na přílohu II, jsou množství uvedená v odstavci 1 stanovena podle přílohy II.

4.   Pro zboží uvedené v odstavci 3 platí dodatečné kódy, podle složení zboží, jak je stanoveno v příloze III.

5.   Pokud to stanoví preferenční dohoda, odchylně od odstavců 1 až 4 se snížené zemědělské složky a případně snížená dodatečná cla použitelná na každé zboží, na které lze uplatnit snížení cla, vypočítají použitím redukčního koeficientu na zemědělské složky a na související dodatečná cla stanovená ve společném celním sazebníku.

Článek 4

1.   Pro zboží uvedené v příloze II odpovídají množství cukru a obilovin, které je nutno zohlednit při výpočtu snížených dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M), množstvím uvedeným v příloze II pod body B a C pro odpovídající obsahy sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy, popř. škrobu a/nebo glukózy.

2.   Pro zboží, které není uvedeno v příloze II, se vypočítají dodatečná cla uvedená v odstavci 1 zohledněním pouze těch množství základních produktů, která spadají buď do odvětví obilovin nebo odvětví cukru uvedených v příloze I části I, popř. části III nařízení (ES) č. 1234/2007 (4).

Článek 5

1.   V souladu s čl. 3 odst. 1 se snížené zemědělské složky a případně snížená dodatečná cla u zboží, na které se použije takové snížení cla, vypočítají vynásobením množství příslušných základních produktů, které byly použity při výrobě zboží, základní částkou uvedenou v odstavci 2, a sečtením těchto částek pro veškeré příslušné základní produkty, které byly použity při výrobě zboží.

2.   Základní částka, kterou je nutno zohlednit při výpočtu snížených zemědělských složek a případně snížených dodatečných cel, je částka v EUR, stanovená příslušnou preferenční dohodou nebo určená na základě této dohody.

3.   Pokud preferenční dohoda stanoví namísto snížení základních částek snížení sazeb zemědělských složek u každého zboží, vypočtou se snížené zemědělské složky uplatněním snížení stanoveného v dohodě na zemědělské složky stanovené ve společném celním sazebníku.

4.   Pokud jsou snížené zemědělské složky a případně snížená dodatečná cla určená podle odstavců 1, 2 a 3 nižší než 2,4 EUR/100 kg, stanoví se taková složka nebo clo na nulu.

Článek 6

1.   Částky snížených zemědělských složek a případně snížených dodatečných cel, stanovených podle článku 5, zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Nestanoví-li dohoda s příslušnou třetí zemí jinak, budou částky zveřejněné v souladu s odstavcem 1 platit od 1. července do 30. června roku následujícího po zveřejnění.

Pokud však zůstanou snížené zemědělské složky a snížená dodatečná cla použitelná na základní produkty nezměněna, budou nadále platné zemědělské složky a dodatečná cla stanovená podle článku 5, do doby, než budou zveřejněny zemědělské složky a dodatečná cla, která je nahradí.

Článek 7

Preferenční dohoda stanoví nebo povolí určit:

a)

zboží, na které lze uplatnit snížené zemědělské složky;

b)

zboží, na které lze uplatnit snížená dodatečná cla;

c)

poskytované snížení nebo poskytovaná snížení;

d)

použitelnou celní kvótu, pokud jsou snížení poskytována v rámci této kvóty.

Článek 8

Pokud v případě zpracovaných zemědělských produktů uvedených v tabulce 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1216/2009 stanoví preferenční dohoda použití zemědělské složky ve formě konkrétní částky, ať už podléhá snížení v rámci celní kvóty nebo ne, a pokud společný celní sazebník stanoví použití valorického cla pro nepreferenční dovoz tohoto zboží, nesmí splatná částka překročit posledně uvedenou sazbu.

Článek 9

Pro účely tohoto nařízení je „původním zbožím“ zboží, které splňuje podmínky pro získání statutu původního zboží stanovené v dotčené preferenční dohodě.

Článek 10

1.   Zemědělské složky společného celního sazebníku se použijí v těchto případech:

a)

zemědělské složky se vztahují na zboží uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1216/2009, na které se nevztahují preferenční dohody týkající se obchodu s takovým zbožím s dotčenou zemí;

b)

zemědělské složky platí pro zboží, které překračuje celní kvótu.

2.   Pokud se celní kvóta týká snížení valorických cel odpovídajících jejich zemědělské složce ve formě uvedené v článku 8, odpovídají cla použitelná pro množství překračující celní kvóty clům společného celního sazebníku nebo clům jinak stanoveným v dohodě.

Článek 11

Celní kvóty stanovené v tomto nařízení jsou spravovány v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 12

Nařízení (ES) č. 1460/1996 se zrušuje.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2010, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

(uvedená v čl. 3 odst. 2)

Množství základních produktů, o jejichž použití se uvažuje

(na 100 kg zboží)

Kód KN

Popis

Pšenice obecná

Pšenice tvrdá

Žito

Ječmen

Kukuřice

Rýže

Bílý cukr

Třtinová melasa

Sušené odstředěné mléko (PG2)

Suš.plnotuč. mléko (PG3)

Máslo (PG 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Jogurt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

– Mléčné pomazánky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních

viz příloha II

0405 20 30

– – O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

viz příloha II

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Zelenina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Kukuřice cukrová

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarín, kromě tekutého margarínu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 10

– – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 90

– – Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Bílá čokoláda

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 51 až

1704 90 99

– – Ostatní

Viz příloha II.

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

– – Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

– – Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg

Viz příloha II.

– Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

1806 31

– – Plněné

Viz příloha II.

1806 32

– – Neplněné

Viz příloha II.

1806 90

– Ostatní

Viz příloha II.

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej

Viz příloha II.

1901 20 00

– Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

Viz příloha II.

1901 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Sladový výtažek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – Obsahující nejméně 90 % nebo více suchého výtažku

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

– – – Ostatní

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

– – Ostatní:

 

1901 90 99

– – – Ostatní

Viz příloha II.

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Obsahující vejce

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90

– – – Ostatní

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – Vařené

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

– – – Ostatní

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– Ostatní těstoviny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– – Sušené

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

– – Ostatní

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Kuskus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Nepřipravený

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – Ostatní

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – Z kukuřice

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

– – Z rýže

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

– – Ostatní

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– – Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

Viz příloha II.

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – – Z kukuřice

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

– – – Z rýže

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

– – – Ostatní

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– – Z rýže

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 90 80

– – Ostatní

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Křupavý chléb

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– Perník a podobné výrobky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – Obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

– – Obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

– – Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

– Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

 

1905 31

– – Sladké sušenky

Viz příloha II.

1905 32

– – Oplatky a malé oplatky:

Viz příloha II.

1905 40

– Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

Viz příloha II.

1905 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Nekvašený chléb (macesy)

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

– – Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

1905 90 30 až

1905 90 90

– – Ostatní

Viz příloha II.

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

– – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

 

 

 

 

40(a)

 

 

 

 

 

 

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Brambory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

Viz příloha II.

2004 90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– Brambory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

Viz příloha II.

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ostatní, včetně směsí, jiných než podpoložky 2008 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Bez přídavku alkoholu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Bez přídavku cukru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100(a)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

 

 

 

 

40(a)

 

 

 

 

 

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – Ostatní

Viz příloha II.

2101 20

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Přípravky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – Ostatní

Viz příloha II.

2101 30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – Ostatní

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

– – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – Ostatní

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, (kromě vakcín čísla 3002); hotové prášky do pečiva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– Aktivní droždí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pekařské droždí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – Sušené

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

– – – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

– Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

– O obsahu mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 91

– – 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

– – 7 % hmotnostních nebo více

 

 

 

 

 

 

23

 

 

35

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10 80

– – Ostatní

Viz příloha II.

2106 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

– – – Ostatní

Viz příloha II.

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – Nižším než 0,2 % hmotnostní

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

– – – 0,2 % hmotnostní nebo vyšším, avšak nižším než 2 % hmotnostní

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

– – – 2 % hmotnostní nebo vyšším

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ostatní vícesytné alkoholy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol (mannit)

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ve vodném roztoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

– – – – Ostatní

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – – Ostatní:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – – obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

– – – – Ostatní

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

– Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Druhy používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Ostatní:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – Ostatní

Viz příloha II.

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – Dextriny

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

– – Ostatní modifikované škroby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – Ostatní

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– Klihy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– – Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

– – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

– – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– Na bázi škrobových látek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– – Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

– – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

– – Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

– – Obsahující 83 % hmotnostních nebo více těchto látek

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ve vodném roztoku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

– – – Ostatní

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

– – – Ostatní

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

(uvedená v čl. 3 odst. 3)

Množství základních produktů, o jejichž použití se uvažuje, pokud příloha I odkazuje na tuto přílohu

(na 100 kg zboží)

Mléčný tuk, mléčné bílkoviny, sacharóza, invertní cukr a izoglukóza; obsah škrobu a glukózy

Sušené odstředěné mléko (PG 2)

Sušené plnotučné mléko (PG 3)

Máslo (PG 6)

Bílý cukr

Pšenice obecná

Kukuřice

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

Neobsahující žádné mléčné tuky nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních těchto tuků, s obsahem mléčných bílkovin:

 

 

 

 

 

 

2,5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 6 % hmotnostních

14

 

 

 

 

 

6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních

42

 

 

 

 

 

18 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 30 % hmotnostních

75

 

 

 

 

 

30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 60 % hmotnostních

146

 

 

 

 

 

60 % hmotnostních nebo více.

208

 

 

 

 

 

Obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 3 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 2,5 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

3

 

 

 

S obsahem mléčných bílkovin:

 

 

 

 

 

 

2,5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 6 % hmotnostních

14

 

3

 

 

 

6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních

42

 

3

 

 

 

18 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 30 % hmotnostních

75

 

3

 

 

 

30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 60 % hmotnostních

146

 

3

 

 

 

60 % hmotnostních nebo více.

208

 

3

 

 

 

Obsahující 3 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 6 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 2,5 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

6

 

 

 

S obsahem mléčných bílkovin:

 

 

 

 

 

 

2,5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 12 % hmotnostních

12

20

 

 

 

 

12 % hmotnostních nebo více.

71

 

6

 

 

 

Obsahující 6 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 9 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 4 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

10

 

 

 

S obsahem mléčných bílkovin:

 

 

 

 

 

 

4 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 15 % hmotnostních

10

32

 

 

 

 

15 % hmotnostních nebo více.

71

 

10

 

 

 

Obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 12 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

14

 

 

 

S obsahem mléčných bílkovin:

 

 

 

 

 

 

6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních

9

43

 

 

 

 

18 % hmotnostních nebo více.

70

 

14

 

 

 

Obsahující 12 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 18 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

20

 

 

 

S obsahem mléčných bílkovin:

 

 

 

 

 

 

6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních

 

56

2

 

 

 

18 % hmotnostních nebo více.

65

 

20

 

 

 

Obsahující 18 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 26 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

20

 

 

 

Obsahující 6 % hmotnostních nebo více mléčných bílkovin

50

 

29

 

 

 

Obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 40 % mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin:

 

 

45

 

 

 

Obsahující 6 % hmotnostních nebo více mléčných bílkovin

38

 

45

 

 

 

S obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

 

 

40 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 55 % hmotnostních

 

 

63

 

 

 

55 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 70 % hmotnostních

 

 

81

 

 

 

70 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních

 

 

99

 

 

 

85 % hmotnostních nebo více.

 

 

117

 

 

 

B.

S obsahem sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy:

 

 

 

 

 

 

5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 30 % hmotnostních

 

 

 

24

 

 

30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních

 

 

 

45

 

 

50 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 70 % hmotnostních

 

 

 

65

 

 

70 % hmotnostních nebo více.

 

 

 

93

 

 

C.

S obsahem škrobu a/nebo glukózy:

 

 

 

 

 

 

5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 25 % hmotnostních

 

 

 

 

22

22

25 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních

 

 

 

 

47

47

50 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 75 % hmotnostních

 

 

 

 

74

74

75 % hmotnostních nebo více.

 

 

 

 

101

101


PŘÍLOHA III

(na kterou se odkazuje v čl. 3 odst. 4)

Dodatečné kódy založené na složení zboží

Mléčný tuk

(v % hmotnostních)

Mléčné bílkoviny

(v % hmotnostních) (3)

Škrob / glukóza (v % hmotnostních) (1)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Sacharóza / invertní cukr / izoglukóza (v % hmotnostních) (2)

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

≥ 0

< 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7 000

7 001

7 002

7 003

7 004

7 005

7 006

7 007

7 008

7 009

7 010

7 011

7 012

7 013

7 015

7 016

7 017

7 758

7 759

≥ 2,5 < 6

7 020

7 021

7 022

7 023

7 024

7 025

7 026

7 027

7 028

7 029

7 030

7 031

7 032

7 033

7 035

7 036

7 037

7 768

7 769

≥ 6 < 18

7 040

7 041

7 042

7 043

7 044

7 045

7 046

7 047

7 048

7 049

7 050

7 051

7 052

7 053

7 055

7 056

7 057

7 778

7 779

≥ 18 < 30

7 060

7 061

7 062

7 063

7 064

7 065

7 066

7 067

7 068

7 069

7 070

7 071

7 072

7 073

7 075

7 076

7 077

7 788

7 789

≥ 30 < 60

7 080

7 081

7 082

7 083

7 084

7 085

7 086

7 087

7 088

X

7 090

7 091

7 092

X

7 095

7 096

X

X

X

≥ 60

7 800

7 801

7 802

X

X

7 805

7 806

7 807

X

X

7 810

7 811

X

X

X

X

X

X

X

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7 100

7 101

7 102

7 103

7 104

7 105

7 106

7 107

7 108

7 109

7 110

7 111

7 112

7 113

7 115

7 116

7 117

7 798

7 799

≥ 2,5 < 6

7 120

7 121

7 122

7 123

7 124

7 125

7 126

7 127

7 128

7 129

7 130

7 131

7 132

7 133

7 135

7 136

7 137

7 808

7 809

≥ 6 < 18

7 140

7 141

7 142

7 143

7 144

7 145

7 146

7 147

7 148

7 149

7 150

7 151

7 152

7 153

7 155

7 156

7 157

7 818

7 819

≥ 18 < 30

7 160

7 161

7 162

7 163

7 164

7 165

7 166

7 167

7 168

7 169

7 170

7 171

7 172

7 173

7 175

7 176

7 177

7 828

7 829

≥ 30 < 60

7 180

7 181

7 182

7 183

X

7 185

7 186

7 187

7 188

X

7 190

7 191

7 192

X

7 195

7 196

X

X

X

≥ 60

7 820

7 821

7 822

X

X

7 825

7 826

7 827

X

X

7 830

7 831

X

X

X

X

X

X

X

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7 840

7 841

7 842

7 843

7 844

7 845

7 846

7 847

7 848

7 849

7 850

7 851

7 852

7 853

7 855

7 856

7 857

7 858

7 859

≥ 2,5 < 12

7 200

7 201

7 202

7 203

7 204

7 205

7 206

7 207

7 208

7 209

7 210

7 211

7 212

7 213

7 215

7 216

7 217

7 220

7 221

≥ 12

7 260

7 261

7 262

7 263

7 264

7 265

7 266

7 267

7 268

7 269

7 270

7 271

7 272

7 273

7 275

7 276

X

7 838

X

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7 860

7 861

7 862

7 863

7 864

7 865

7 866

7 867

7 868

7 869

7 870

7 871

7 872

7 873

7 875

7 876

7 877

7 878

7 879

≥ 4 < 15

7 300

7 301

7 302

7 303

7 304

7 305

7 306

7 307

7 308

7 309

7 310

7 311

7 312

7 313

7 315

7 316

7 317

7 320

7 321

≥ 15

7 360

7 361

7 362

7 363

7 364

7 365

7 366

7 367

7 368

7 369

7 370

7 371

7 372

7 373

7 375

7 376

X

7 378

X

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7 900

7 901

7 902

7 903

7 904

7 905

7 906

7 907

7 908

7 909

7 910

7 911

7 912

7 913

7 915

7 916

7 917

7 918

7 919

≥ 6 < 18

7 400

7 401

7 402

7 403

7 404

7 405

7 406

7 407

7 408

7 409

7 410

7 411

7 412

7 413

7 415

7 416

7 417

7 420

7 421

≥ 18

7 460

7 461

7 462

7 463

7 464

7 465

7 466

7 467

7 468

X

7 470

7 471

7 472

X

7 475

7 476

X

X

X

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7 940

7 941

7 942

7 943

7 944

7 945

7 946

7 947

7 948

7 949

7 950

7 951

7 952

7 953

7 955

7 956

7 957

7 958

7 959

≥ 6 < 18

7 500

7 501

7 502

7 503

7 504

7 505

7 506

7 507

7 508

7 509

7 510

7 511

7 512

7 513

7 515

7 516

7 517

7 520

7 521

≥ 18

7 560

7 561

7 562

7 563

7 564

7 565

7 566

7 567

7 568

X

7 570

7 571

7 572

X

7 575

7 576

X

X

X

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7 960

7 961

7 962

7 963

7 964

795

7 966

7 967

7 968

7 969

7 970

7 971

7 972

7 973

7 975

7 976

7 977

7 978

7 979

≥ 6

7 600

7 601

7 602

7 603

7 604

7 605

7 606

7 607

7 608

7 609

7 610

7 611

7 612

7 613

7 615

7 616

X

7 620

X

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7 980

7 981

7 982

7 983

7 984

7 985

7 986

7 987

7 988

X

7 990

7 991

7 992

X

7 995

7 996

X

X

X

≥ 6

7 700

7 701

7 702

7 703

X

7 705

7 706

7 707

7 708

X

7 710

7 711

7 712

X

7 715

7 716

X

X

X

≥ 40 < 55

 

7 720

7 721

7 722

7 723

X

7 725

7 726

7 727

7 728

X

7 730

7 731

7 732

X

7 735

7 736

X

X

X

≥ 55 < 70

7 740

7 741

7 742

X

X

7 745

7 746

7 747

X

X

7 750

7 751

X

X

X

X

X

X

X

≥ 70 < 85

7 760

7 761

7 762

X

X

7 765

7 766

X

X

X

7 770

7 771

X

X

X

X

X

X

X

≥ 85

7 780

7 781

X

X

X

7 785

7 786

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  

Škrob/glukóza

Hmotnostní podíl zboží (jak je předkládáno), které představuje škrob, jeho degradační produkty, tj. všechny polymery glukózy a glukóza, stanovené jako glukóza a vyjádřené jako škrob (v sušině a 100 % čistotě; faktor pro přepočet glukózy na škrob: 0,9).

Je-li však deklarována směs glukózy a fruktózy (v jakékoliv formě) a/nebo je-li zjištěna ve zboží, pak množství glukózy, které se zahrne do výše uvedeného výpočtu, je množství vyšší než obsah fruktózy ve zboží.

(2)  

Sacharóza / invertní cukr / izoglukóza

Hmotnostní podíl zboží (jak je předkládáno), které představuje sacharóza, společně s množstvím sacharózy, která byla vyjádřena jako sacharóza z jakékoli směsi glukózy a fruktózy (aritmetický součet množství obou těchto cukrů násobený 0,95), která je deklarována (v jakékoli formě) a/nebo zjištěna ve zboží.

Pokud je však obsah fruktózy u zboží nižší než obsah glukózy, potom je množství glukózy, které se má zahrnout do výše uvedeného výpočtu, množstvím rovnajícím se svou hmotností množství fruktózy.

Poznámka: Ve všech případech, je-li deklarován hydrolyzovaný produkt laktózy a/nebo je-li mezi cukry zjištěna galaktóza, pak se množství glukózy rovnající se množství galaktózy odečte od celkového obsahu glukózy, dříve než se provede jakýkoliv jiný výpočet.

(3)  

Mléčné bílkoviny

Kaseiny a/nebo kaseináty tvořící součást zboží nejsou považovány za mléčné bílkoviny, jestliže zboží neobsahuje další složky mléčného původu.

Mléčný tuk ve zboží o obsahu nižším než 1 % hmotnostní a laktóza o obsahu nižším než 1 % hmotnostní nejsou považovány za jiné složky mléčného původu.

V daném případě musí dotyčná osoba při plnění celních formalit uvést do celního prohlášení stanoveného za tím účelem: „jediná mléčná složka: kasein/kaseinát“.


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 515/2011

ze dne 25. května 2011

o povolení vitaminu B6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Vitamin B6 byl směrnicí 70/524/EHS povolen bez časového omezení jako doplňková látka ve skupině „vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“ pro všechny druhy zvířat. Doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení vitaminu B6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 9. listopadu 2010 dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemá vitamin B6 nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí (3). Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení vitaminu B6 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí obsahujících tuto doplňkovou látku.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat s výhradou podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Krmiva obsahující vitamin B6 označená v souladu se směrnicí 70/524/EHS nebo nařízením (ES) č. 1831/2003 mohou být nadále uváděna na trh a používána až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1917.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis, metody analýzy

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Nutriční doplňkové látky: vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

3a831

Vitamin B6/pyridoxin-hydrochlorid

 

Účinná látka

pyridoxin-hydrochlorid C8H11NO3.HCl

Kritéria čistoty: ne méně než 98,5 %

 

Analytické metody  (1)

1.

Pro stanovení vitaminu B6 v doplňkových látkách: monografie Evropského lékopisu 0245 – 7. vydání).

2.

Pro stanovení vitaminu B6 v premixech: vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí (RP-HPLC-UV) (2).

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování a ve vodě.

2.

Vitamin B6/pyridoxin-hydrochlorid může být také používán v pitné vodě.

3.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

15. červen 2021


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

(2)  VDLUFA, Bd III, 13.9.1.


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 516/2011

ze dne 25. května 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změnit povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(2)

Přípravek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležející do skupiny „mikroorganismy“ byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (2) jako doplňková látka pro použití u prasnic nařízením Komise (ES) č. 1453/2004 (3), pro použití u výkrmu krůt a u telat do maximálního stáří tří měsíců nařízením Komise (ES) č. 600/2005 (4) a pro použití u výkrmu prasat a u selat nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 (5).

(3)

Komise obdržela žádost o změnu podmínek povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750, aby bylo umožněno jeho použití v krmivech pro výkrm krůt obsahujících kyselinu mravenčí. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost předala úřadu.

(4)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 7. prosince 2010 došel k závěru, že byla stanovena slučitelnost přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 stanoveného v příloze s kyselinou mravenčí pro použití u výkrmu krůt (6).

(5)

Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 600/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 600/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(1):1953.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 600/2005 se položka E 1700 týkající se doplňkové látky Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 nahrazuje tímto:

Č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(v poměru 1:1)

Směs Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 obsahující minimálně 3,2 × 109 CFU/g doplňkové látky (1,6 × 109 každé bakterie)

výkrm krůt

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Může být použito v krmných směsích obsahujících jedno z těchto kokcidiostatik: diklazuril, halofuginon, monensinát sodný, robenidin, maduramicin amonný, lasalocid sodný a konzervační přísadu kyselinu mravenčí.

bez časového omezení

telata

3 měsíce

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

bez časového omezení“


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 517/2011

ze dne 25. května 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravinovém řetězci (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 2160/2003 je zajistit, aby byla přijata opatření na zjišťování a tlumení salmonel a jiných původců zoonóz na všech úrovních produkce, zpracování a distribuce, zejména pak na úrovni primární produkce, aby se snížil jejich výskyt a riziko, jež představují pro veřejné zdraví.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 2160/2003 mají být stanoveny cíle Unie za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I uvedeného nařízení v populacích zvířat vyjmenovaných v uvedené příloze. Rovněž stanoví určité požadavky týkající se těchto cílů. Takové snížení je důležité s ohledem na přísná opatření, která se musí vztahovat na nakažená hejna v souladu s nařízením (ES) č. 2160/2003. Zejména vejce pocházející z hejn s neznámým statusem salmonely, která jsou podezřelá z nákazy nebo která mohou pocházet z nakažených hejn, mohou být použita k lidské spotřebě pouze tehdy, jsou-li ošetřena způsobem, jenž zaručí, že jsou prosta všech sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví, v souladu s právními předpisy Unie o hygieně potravin.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 2160/2003 odkazuje na všechny sérotypy salmonel s významem pro veřejné zdraví v hejnech nosnic Gallus gallus. Uvedená hejna nosnic mohou šířit infekci salmonely prostřednictvím vajec, která se dostanou ke spotřebiteli. Snížení výskytu salmonel v hejnech nosnic proto přispívá k tlumení uvedeného původce zoonóz ve vejcích, který představuje významné riziko pro veřejné zdraví.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 1168/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1003/2005 (2), se stanoví cíl Unie zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus gallus. Vytyčeným cílem Unie pro každý členský stát je roční minimální procento snížení pozitivních hejn dospělých nosnic ve výši 10 až 40 % v závislosti na výskytu v předešlém roce. Případně lze uplatnit snížení maximálního procenta na 2 % nebo méně.

(5)

Nařízení (ES) č. 2160/2003 stanoví, že se při stanovení cíle Unie má přihlédnout ke zkušenostem získaným na základě stávajících vnitrostátních opatření a k údajům předaným Komisi nebo Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) podle stávajících požadavků Unie, zejména v rámci údajů získaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS (3), a zejména článku 5 uvedené směrnice.

(6)

Souhrnná zpráva Společenství o trendech a zdrojích zoonóz a jejich původců a ohnisek chorob vyvolaných původcem v potravinách v Evropské unii v roce 2008 ukázala, že Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium jsou sérovary nejčastěji spojované s lidskými nemocemi (4). Počet případů lidských nemocí způsobených Salmonella enteritidis se v roce 2008 značně snížil, zatímco byl zaznamenán zvýšený výskyt případů způsobených Salmonella typhimurium. V souladu s požadavky nařízení (ES) č. 2160/2003 byl před stanovením trvalého cíle Unie týkajícího se hejn nosnic Gallus gallus konzultován úřad EFSA.

(7)

Dne 10. března 2010 přijala Vědecká komise pro biologická nebezpečí zřízená při EFSA na žádost Komise vědecké stanovisko ohledně kvantitativního odhadu dopadů stanovení nového cíle zaměřeného na snížení salmonel u nosnic na veřejné zdraví (5). Vědecká komise ve svém stanovisku došla k závěru, že Salmonella enteritidis se řadí k nejúspěšnějšímu vertikálně přenášenému sérotypu zoonotické salmonely u drůbeže. Rovněž dospěla k závěru, že tlumící opatření Unie uplatňovaná u nosnic úspěšně přispěla k tlumení nákaz salmonelami v produkčním řetězci a ke snížení rizik pro lidské zdraví pocházejících z drůbeže.

(8)

Monofázické kmeny Salmonella typhimurium se rychle staly jedněmi z nejvíce se vyskytujících sérotypů salmonely u několika druhů zvířat a klinických izolátů u lidí. Na základě vědeckého stanoviska, jež přijala dne 22. září 2010 Vědecká komise pro biologická nebezpečí při EFSA, týkajícího se sledování a hodnocení rizika pro veřejné zdraví, které představují „kmeny podobné kmenu Salmonella typhimurium“ (6), jsou monofázické kmeny Salmonella typhimurium s antigenním vzorcem 1,4,[5],12:i:- považovány za varianty Salmonella typhimurium a představují riziko pro veřejné zdraví srovnatelné s rizikem, které způsobují ostatní kmeny Salmonella typhimurium.

(9)

V zájmu jasnosti právních předpisů Unie je proto vhodné změnit nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže druhu Gallus gallus  (7), tak aby bylo zajištěno, že Salmonella typhimurium zahrnuje monofázické kmeny s antigenním vzorcem 1,4,[5],12:i:-.

(10)

Vzhledem k vědeckému stanovisku ze dne 22. září 2010 a vzhledem k tomu, že k posouzení vývoje salmonely v hejnech po zavedení národních programů pro tlumení je třeba více času, je vhodné stanovit cíl Unie, pokud jde o snížení výskytu salmonely u hejn dospělých nosnic Gallus gallus, podobný cíli Unie stanovenému v nařízení (ES) č. 1168/2006.

(11)

V zájmu ověření pokroku při dosahování cíle Unie je třeba stanovit opakované provádění odběru vzorků v hejnech dospělých nosnic Gallus gallus.

(12)

Vzhledem k tomu, že technické změny uvedené v příloze tohoto nařízení jsou přímo použitelné a harmonizované v členských státech, není v případě možných úprav národních programů pro tlumení v souladu s tímto nařízením vyžadováno opětovné schválení Komisí.

(13)

Národní programy pro tlumení zaměřené na dosažení cíle Unie pro rok 2011 týkajícího se hejn dospělých nosnic Gallus gallus byly předloženy ke spolufinancování Unií v souladu s rozhodnutím Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (8). Uvedené programy se zakládaly na nařízení (ES) č. 1168/2006 a byly schváleny v souladu s rozhodnutím Komise 2010/712/EU ze dne 23. listopadu 2003, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2011 a následující roky (9).

(14)

Nařízení (ES) č. 1168/2006 by mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením. Technickými ustanoveními v příloze nařízení (ES) č. 1168/2006 se dosáhne stejných výsledků jako ustanoveními v příloze tohoto nařízení. Z tohoto důvodu by členské státy byly schopny uplatňovat ustanovení v příloze tohoto nařízení okamžitě, bez potřeby přechodného období.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

1.   Cíl Unie podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus Gallus (dále jen „cíl Unie“) se stanoví takto:

a)

roční minimální procento snížení pozitivních hejn dospělých nosnic je ve výši nejméně:

i)

10 %, pokud v předchozím roce byl výskyt nižší než 10 %,

ii)

20 %, pokud v předchozím roce byl výskyt 10 % nebo více a méně než 20 %,

iii)

30 %, pokud v předchozím roce byl výskyt 20 % nebo více a méně než 40 %,

iv)

40 %, pokud v předchozím roce byl výskyt 40 % nebo více,

nebo

b)

snížení maximálního procenta pozitivních hejn dospělých nosnic na 2 % nebo méně; v členských státech, které mají méně než 50 hejn dospělých nosnic, však nesmí zůstat pozitivní více než jedno dospělé hejno.

Cíle Unie musí být každý rok dosaženo na základě sledování předchozího roku. Pokud jde o cíl pro rok 2011, jako referenční hodnoty se použijí výsledky z roku 2010 založené na sledování prováděném v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1168/2006.

Pokud jde o monofázickou Salmonella typhimurium, do cíle Unie se zahrnou sérotypy s antigenním vzorcem 1,4,[5],12:i:-.

2.   Vyšetřovací program nezbytný pro ověření pokroku při dosažení cíle Unie je stanoven v příloze (dále jen „vyšetřovací program“).

Článek 2

Přezkum cíle Unie

Komise přezkoumá cíl Unie s přihlédnutím k informacím shromážděným v souladu s vyšetřovacím programem a kritérii stanovenými v čl. 4 odst. 6 písm. c) nařízení (ES) č. 2160/2003.

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 2160/2003

Do části C přílohy II nařízení (ES) č. 2160/2003 se doplňuje tento pododstavec:

„6.

Veškeré odkazy v tomto oddíle na Salmonella typhimurium také zahrnují monofázickou Salmonella typhimurium s antigenním vzorcem 1,4,[5],12:i:-“.

Článek 4

Změna nařízení (EU) č. 200/2010

V čl. 1 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Od 1. ledna 2010 je cílem Unie, jak je uveden v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003, zaměřeným na snížení Salmonella v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus (dále jen „cíl Unie“) snížení maximálního procenta reprodukčních hejn dospělé drůbeže druhu Gallus gallus, která zůstávají pozitivní na Salmonella enteritidis, Salmonella infanitis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium včetně monofázické Salmonella typhimurium s antigenním vzorcem 1,4,[5],12:i:- a Salmonella virchow (dále jen „příslušné sérotypy salmonely“) na nejvýše 1 %.“

Článek 5

Zrušení nařízení (ES) č. 1168/2006

Nařízení (ES) č. 1168/2006 se zrušuje.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1168/2006 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 211, 1.8.2006, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(1):) 1496.

(5)  The EFSA Journal 2010, 8(4):1546.

(6)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(7)  Úř. věst. L 61, 11.3.2010, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(9)  Úř. věst. L 309, 25.11.2010, s. 18.


PŘÍLOHA

Vyšetřovací program nezbytný pro ověření, zda bylo dosaženo cíle Unie zaměřeného na snížení Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus gallus, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2

1.   RÁMEC ODBĚRU VZORKŮ

Rámec odběru vzorků se vztahuje na všechna hejna dospělých nosnic Gallus gallus (dále jen „hejna nosnic“) v rámci národního programu pro tlumení podle článku 5 nařízení (ES) č. 2160/2003.

2.   SLEDOVÁNÍ HEJN NOSNIC

2.1   Četnost a status odběru vzorků

Odběr vzorků u hejn nosnic se provede z podnětu provozovatele potravinářského podniku a příslušného orgánu.

Odběr vzorků z podnětu provozovatele potravinářského podniku se provede alespoň jednou za patnáct týdnů. První odběr vzorků se provede u hejn ve věku 24 týdnů +/– 2 týdny.

Odběr vzorků příslušným orgánem se provede alespoň:

a)

u jednoho hejna jednou ročně v hospodářství s alespoň 1 000 nosnicemi;

b)

ve věku 24 týdnů +/– 2 týdny u hejn nosnic chovaných v budovách, ve kterých byla zjištěna příslušná salmonela u předchozího hejna;

c)

v případě jakéhokoli podezření na nákazu salmonelou při zkoumání ohnisek chorob vyvolaných původcem v potravinách v souladu s článkem 8 směrnice 2003/99/ES nebo kdykoli to příslušný orgán považuje za vhodné, za použití protokolu o odběru vzorků stanoveného v písmenu b) bodě 4 části D přílohy II nařízení (ES) č. 2160/2003;

d)

u všech ostatních hejn nosnic v hospodářství v případě zjištění Salmonella enteritidis nebo Salmonella typhimurium u jednoho hejna nosnic v hospodářství;

e)

v případech, kde to příslušný orgán považuje za vhodné.

Odběr vzorků z podnětu provozovatele potravinářského podniku lze nahradit odběrem vzorků provedeným příslušným orgánem.

2.2   Protokol o odběru vzorků

Aby byla zajištěna maximální citlivost při odběru vzorků a správné použití protokolu o odběru vzorků, příslušný orgán nebo provozovatel potravinářského podniku zabezpečí, že vzorky odebrali lidé tomu vyškolení.

2.2.1   Odběr vzorků provozovatelem potravinářského podniku

a)

U hejn v klecích se odebere 2 × 150 gramů přirozeně nahromaděného trusu ze všech pásů nebo škrabáků v budově po spuštění systému pro odstranění hnoje, avšak v případě kaskádových klecí bez škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2 × 150 gramů smíchaného čerstvého trusu z 60 různých míst z trusných jímek pod klecemi.

b)

V budovách s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry stíracích tamponů nebo gázových tamponů.

Používané stírací tampony mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Povrch stíracích tamponů musí být zvlhčen pomocí vhodných ředidel.

Vzorky musí být odebrány během procházení budovou použitím trasy, která zajistí získání reprezentativních vzorků ze všech částí budovy nebo příslušného sektoru. Zahrnou se podestýlky a rošty, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru vzorků musí být zahrnuty všechny jednotlivé kóje v budově. Po skončení odběru vzorků ve vybraném sektoru musí být stírací tampony opatrně přemístěny tak, aby se neuvolnil přichycený materiál.

2.2.2   Odběr vzorků příslušným orgánem

Alespoň jeden vzorek musí být kromě vzorků uvedených v bodě 2.2.1 odebrán použitím protokolu o odběru vzorků. Vyžaduje-li to rozložení nebo velikost hejna, odeberou se další vzorky, aby byla zajištěna reprezentativnost vzorků.

V případě odběru vzorků uvedeného v bodě 2.1. písm. b), c), d) a e) příslušný orgán ověří provedením dalších kontrol, konkrétně laboratorními testy a/nebo, v případě potřeby, kontrolou dokumentace, že výsledky testů na salmonelu u ptáků nejsou ovlivněny použitím antimikrobiálních látek u hejn.

Když není zjištěna přítomnost Salmonella enteritidis nebo Salmonella typhimurium, ale jsou zjištěny antimikrobiální látky nebo inhibiční účinky na růst bakterií, takové hejno nosnic se považuje a započítává pro účely cíle Unie jako nakažené.

Příslušný orgán může dojít k rozhodnutí povolit nahrazení jednoho vzorku trusu nebo jednoho páru stíracích tamponů vzorkem prachu s hmotností 100 g sebraným z několika míst budovy, kde se na povrchu viditelně vyskytuje prach. Alternativním řešením ke sběru prachu z několika různých povrchů v budově je použití jednoho nebo několika navlhčených textilních tamponů s celkovou plochou nejméně 900 cm2, aby každý tampon byl na obou stranách řádně obalen prachem.

Příslušný orgán se může rozhodnout zvýšit minimální počet vzorků, aby zabezpečil jejich reprezentativní odběr na základě vyhodnocení epidemiologických parametrů v jednotlivých případech, konkrétně co se týká podmínek biologické ochrany, rozložení nebo velikosti hejna nebo dalších souvisejících podmínek.

3.   VYŠETŘENÍ VZORKŮ

3.1   Přeprava a příprava vzorků

Vzorky se odešlou nejlépe do 24 hodin po odběru jako expresní zásilka poštou nebo kurýrní službou laboratořím uvedeným v článcích 11 a 12 nařízení (ES) č. 2160/2003. Nejsou-li odeslány do 24 hodin, skladují se v chladu. Vzorky mohou být přepravovány při okolní teplotě v případě, že se nevystaví nadměrnému teplu (konkrétně přes 25 °C) nebo slunečnímu svitu. V laboratoři se vzorky uloží v chladu až do jejich vyšetření, které musí být zahájeno do 48 hodin po jejich obdržení a během čtyř dnů od jejich odběru.

V případě vzorků odebraných příslušným orgánem se ze stíracího tamponu, prachu a textilního tamponu na prach zpracují samostatné preparáty, ale pokud jde o vzorky odebrané provozovateli potravinářských podniků, různé typy vzorků v jednom testu se mohou kombinovat.

3.1.1   Vzorky stíracích tamponů a textilních tamponů

a)

Dva páry stíracích tamponů (nebo „gázových tamponů“) nebo tamponů s odebraným prachem se opatrně rozbalí, aby se předešlo uvolnění přichyceného trusu, a vloží se do 225 ml pufrované peptonové vody předehřáté na pokojovou teplotu, nebo se musí 225 ml rozpouštědla nalít přímo na dva páry stíracích tamponů v nádobě, ve které byly připraveny v laboratoři. Stírací/gázový nebo textilní tampon se zcela ponoří do pufrované peptonové vody, aby byl kolem vzorku dostatek volné kapaliny pro migraci salmonel ze vzorku, a proto lze v případě potřeby přidat více pufrované peptonové vody;

b)

Krouživým pohybem se dosáhne úplného nasáknutí vzorku a dále se pokračuje v kultivaci za použití metody detekce uvedené v bodě 3.2.

3.1.2   Ostatní materiál trusu a prachu

a)

Vzorky trusu se sloučí a důkladně smíchají a poté se odebere 25 g podvzorku pro kultivaci;

b)

25 gramový podvzorek (nebo 50 ml suspenze obsahující 25 g původního vzorku) se přidá do 225 ml předehřáté na pokojovou teplotu;

c)

Pokračuje se v kultivaci vzorku za použití metody detekce uvedené v bodu 3.2.

V případě schválení norem ISO týkajících se přípravy příslušných vzorků pro detekci salmonely se použijí normy ISO a nahradí ustanovení stanovená v bodech 3.1.1 a 3.1.2.

3.2   Metoda detekce

Detekce Salmonella se provádí podle změny 1 normy Mezinárodní organizace pro normalizaci EN/ISO 6579:2002/Amd1:2007. „Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella – změna 1: Příloha D: Průkaz bakterií rodu Salmonella v trusu zvířat a vzorcích z prostředí prvovýroby.“

Po inkubaci se vzorky v pufrované peptonové vodě netřese, nekrouží ani jinak nepohybuje.

3.3   Sérotypizace

Sérotypizace se provede nejméně u jednoho izolátu z každého pozitivního vzorku odebraného příslušným orgánem, a to podle systému Kaufmann-White-LeMinor. V případě izolátů odebraných provozovateli potravinářských podniků by se měla provést sérotypizace alespoň u Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium.

3.4   Alternativní metody

Pokud jde o vzorky odebrané z podnětu provozovatele potravinářského podniku, mohou se použít alternativní metody namísto metod přípravy vzorků, metod detekce a sérotypizace stanovených v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 této přílohy, jsou-li validovány v souladu s nejnovější verzí normy EN/ISO 16140.

3.5   Testování antimikrobiální rezistence

Izoláty se podrobí testu antimikrobiální rezistence v souladu s článkem 2 rozhodnutí Komise 2007/407/ES (1).

3.6   Uložení kmenů

Příslušný orgán zajistí, aby alespoň jeden izolovaný kmen příslušných sérotypů salmonel z odběru vzorků jako součásti úřední kontroly z každé budovy za rok byl skladován pro budoucí fagotypizaci nebo stanovení citlivosti na antimikrobiální látky pomocí běžných metod pro sběr kultur tak, aby byla zajištěna integrita kmenů po dobu minimálně dvou let.

Izoláty z odběru vzorků provedeného provozovatelem potravinářského podniku se rovněž skladují pro tyto účely, pokud tak rozhodne příslušný orgán.

4.   VÝSLEDKY A PODÁVÁNÍ ZPRÁV

4.1   Hejno nosnic se považuje za pozitivní pro účely ověření, zda bylo dosaženo cíle Unie:

a)

jestliže byla zjištěna přítomnost příslušných sérotypů salmonel (jiné než očkovací kmeny) v jednom nebo ve více vzorcích odebraných v hejnu, a to i v případě, že jsou příslušné sérotypy salmonel zjištěny pouze ve vzorku prachu nebo tamponu na prach; nebo

b)

zjistí-li se přítomnost antimikrobiálních látek nebo inhibitorů bakteriálního růstu v hejnu.

Toto pravidlo neplatí ve výjimečných případech popsaných v příloze II části D bodě 4 nařízení (ES) č. 2160/2003, kde se počáteční výsledek pozitivní na salmonelu při uplatnění uvedeného protokolu o odběru vzorku nepotvrdil.

4.2   Pozitivní hejno nosnic se započítává pouze jednou bez ohledu na to:

a)

jak často se přítomnost příslušného sérotypu salmonely zjistila u tohoto hejna v období produkce;

nebo

b)

zda se odběr vzorků provedl z podnětu provozovatele potravinářského podniku nebo příslušného orgánu.

Pokud je však odběr vzorků během období produkce rozvržen do dvou kalendářních roků, uvede se výsledek za každý rok zvlášť.

4.3   Zprávy obsahují:

a)

celkový počet hejn dospělých nosnic, která se alespoň jednou během roku podání zprávy podrobila testu;

b)

výsledky vyšetření včetně:

i)

celkového počtu hejn nosnic v členském státě pozitivních na jakýkoli sérotyp salmonely,

ii)

počtu nosnic, které byly alespoň jednou pozitivní na Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium,

iii)

počtu hejn nosnic pozitivních na každý sérotyp salmonel nebo na nespecifikovanou salmonelu (izoláty, které jsou netypizovatelné nebo nejsou sérotypizované);

c)

vysvětlení výsledků, obzvláště pokud jde o výjimečné případy nebo jakékoli podstatné změny v počtu hejn, která se podrobila testu a/nebo u nichž se zjistilo, že jsou pozitivní.

Výsledky a jakékoli další příslušné informace se ohlašují jako součást zprávy o trendech a zdrojích podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2003/99/ES.


(1)  Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 26.


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 518/2011

ze dne 23. května 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

11/T&Q

Členský stát

Portugalsko

Populace

LEZ/8C3411

Druh

Pakambala (Lepidorhombus spp.)

Oblast

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

Datum

9. května 2011


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2011

ze dne 25. května 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. května 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

35,3

TR

71,5

ZZ

53,4

0707 00 05

AL

31,8

TR

108,2

ZZ

70,0

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

121,5

ZZ

81,1

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

58,0

IL

63,3

MA

45,9

TR

74,4

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

72,2

TR

77,7

ZA

91,9

ZZ

80,6

0808 10 80

AR

99,8

BR

82,8

CA

129,0

CL

80,3

CN

88,5

CR

69,1

NZ

109,3

US

90,7

UY

53,3

ZA

87,4

ZZ

89,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/56


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. května 2011

o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států

(2011/308/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 148 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) ve svém článku 145 stanoví, že členské státy a Unie pracují na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti, a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby dosáhly cílů vymezených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii.

(2)

Strategie „Evropa 2020“, navržená Komisí, umožňuje Unii nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění, doprovázenému vysokou úrovní zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (3). Dále dne 21. října 2010 přijala Rada rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (4) (dále jen „hlavní směry politik zaměstnanosti“). Tento soubor hlavních směrů tvoří dohromady integrované hlavní směry pro provádění strategie Evropa 2020. Pět hlavních cílů, které jsou uvedeny v příslušných integrovaných hlavních směrech, představuje společné cíle, jimiž se řídí opatření členských států, přičemž jsou zohledněny příslušné výchozí situace a podmínky v jednotlivých členských státech, a jimiž se řídí rovněž opatření Unie. Vedoucí úlohu při realizaci cílů zaměstnanosti a pracovního trhu strategie Evropa 2020 má Evropská strategie zaměstnanosti.

(3)

Integrované hlavní směry jsou v souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010. Členským státům poskytují integrované hlavní směry jasná vodítka, pokud jde o definování národních programů reforem a provádění reforem, s ohledem na jejich vzájemnou provázanost a soulad s Paktem o stabilitě a růstu. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být základem pro veškerá doporučení, která může Rada adresovat členským státům na základě čl. 148 odst. 4 SFEU, a to ve spojení s doporučeními podávanými konkrétním členským státům na základě čl. 121 odst. 4 uvedené smlouvy. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být rovněž podkladem pro přípravu společné zprávy o zaměstnanosti, kterou Rada a Komise zasílají každoročně Evropské radě.

(4)

Posouzení návrhů národních programů reforem členských států, které je součástí společné zprávy o zaměstnanosti přijaté Radou dne 7. března 2011, ukazuje, že členské státy by měly nadále vyvíjet co největší úsilí při řešení těchto prioritních oblastí: zvyšování účasti na trhu práce a snižování strukturální nezaměstnanosti, rozvoj kvalifikovaných pracovních sil, které budou reagovat na potřeby trhu práce, podpora kvality pracovních míst a celoživotního učení, zvyšování účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvyšování účasti na terciárním vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

(5)

Hlavní směry politik zaměstnanosti přijaté v roce 2010 by měly zůstat až do roku 2014 stabilní, aby bylo možné se zaměřit na jejich provádění. Až do konce roku 2014 by možnosti jejich aktualizace měly být nadále přísně omezeny.

(6)

Členské státy by se při provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti měly soustředit na využití Evropského sociálního fondu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, které jsou stanoveny v příloze rozhodnutí Rady 2010/707/EU, jsou platné i pro rok 2011 a členské státy je ve svých politikách zaměstnanosti zohlední.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. května 2011.

Za Radu

předseda

BALOG Z.


(1)  Stanovisko ze dne 17. února 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 16. února 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46.


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/58


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. května 2011

o jmenování jednoho nizozemského člena Výboru regionů

(2011/309/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh předložený nizozemskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Hanse KOKA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenován:

pan J.F.M. (Hans) JANSSEN, burgemeester (starosta), Oisterwijk.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. května 2011.

Za Radu

předseda

BALOG Z.


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/59


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. května 2011

o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku

(oznámeno pod číslem K(2011) 3415)

(Pouze anglické, dánské, estonské, francouzské, litevské, lotyšské, nizozemské, německé, polské, portugalské a španělské znění je závazné)

(2011/310/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na článek 95 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lov populací sledě obecného, makrely obecné, kranase, sardele obecné a tresky modravé (dále jen „pelagický rybolov“) ve vodách EU oblastí ICES V až IX (dále jen „západní vody“) podléhá opatřením pro zachování a kontrolu stanoveným mimo jiné:

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (2),

nařízením Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (3),

nařízením Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (4).

(2)

Na vykládku a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase přesahující 10 tun ulovených v oblastech ICES I až X, XII a XIV a ve vodách EU oblasti CECAF se vztahují postupy stanovené nařízením Komise (ES) č. 1542/2007 (5).

(3)

Činnosti pelagického rybolovu v západních vodách, včetně vykládek a překládek pelagických druhů, obecně podléhají kontrolním opatřením stanoveným nařízením (ES) č. 1224/2009.

(4)

Aby bylo na úrovni Unie zajištěno jednotné a účinné uplatňování těchto opatření pro zachování a kontrolu, je nezbytné vypracovat zvláštní kontrolní a inspekční program za účasti Dánska, Německa, Estonska, Irska, Španělska, Francie, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Polska, Portugalska a Spojeného království.

(5)

Uvedený zvláštní kontrolní a inspekční program by měl být stanoven pro období od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost do 31. prosince 2012.

(6)

Zvláštní kontrolní a inspekční program by měl zahrnovat společná pravidla pro kontrolní a inspekční činnosti, které mají provádět příslušné orgány dotyčných členských států. Uvedená pravidla by měla stanovit standardy pro intenzitu kontrolních a inspekčních činností a rovněž priority a postupy kontrol a inspekcí. Dotčené členské státy přijmou nezbytná opatření v souladu s těmito společnými pravidly.

(7)

Pokud se většina úlovků pelagického rybolovu vyváží do třetích zemí, je vhodné rozšířit kontrolní a inspekční činnosti na celý řetězec, včetně obchodu.

(8)

Společné inspekční a dohledové činnosti mezi členskými státy by se měly případně provádět v souladu s plánem společného nasazení stanoveným Agenturou Společenství pro kontrolu rybolovu („CFCA“), která byla zřízena podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 768/2005 (6).

(9)

Výsledky dosažené uplatňováním zvláštního kontrolního a inspekčního programu by měly být pravidelně vyhodnocovány pokud možno agenturou CFCA ve spolupráci s dotyčnými členskými státy.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím byla stanovena ve shodě s dotyčnými členskými státy.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se zřizuje zvláštní kontrolní a inspekční program, jehož cílem je zajistit jednotné a účinné provádění opatření pro zachování a kontrolu pelagického rybolovu v západních vodách.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Zvláštní kontrolní a inspekční program se vztahuje na:

a)

všechny rybolovné činnosti, včetně vykládek a překládek, prováděné rybářskými plavidly lovícími pelagické druhy v západních vodách;

b)

všechny činnosti prováděné po vykládce, včetně vážení, uvádění na trh, zmrazování, zpracování, skladování, převzetí, přepravy, dovozu a vývozu pelagických druhů ulovených v západních vodách.

2.   Zvláštní kontrolní a inspekční program platí od data vstupu v platnost do 31. prosince 2012.

3.   Zvláštní kontrolní a inspekční program provádějí Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko a Spojené království.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

a)

„pelagickými druhy“ se rozumí sleď obecný, makrela obecná, kranas, sardel obecná a treska modravá;

b)

„pelagickým rybolovem“ se rozumí lov sledě obecného, makrely obecné, kranase, sardele obecné a tresky modravé;

c)

„západními vodami“ se rozumí vody EU oblastí ICES V až IX;

d)

„dovozem“ se rozumí dovoz podle definice v čl. 2 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (7);

e)

„vývozem“ se rozumí vývoz podle definice čl. 2 odst. 13 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 4

Společná pravidla a vnitrostátní opatření

1.   Společná pravidla pro zvláštní kontrolní a inspekční program, zejména cíle, priority a postupy, jakož i inspekční standardy, jsou stanoveny v příloze I.

2.   Opatření pro provádění zvláštního kontrolního a inspekčního programu, přijatá členskými státy podle čl. 95 odst. 4 nařízení č. 1224/2009, upravují záležitosti uvedené v příloze II.

Článek 5

Spolupráce mezi členskými státy a se třetími zeměmi

1.   Členské státy uvedené v čl. 2 odst. 3 spolupracují při provádění zvláštního kontrolního a inspekčního programu.

2.   Všechny ostatní členské státy spolupracují s členskými státy uvedenými v čl. 2 odst. 3 a s příslušnými orgány třetích zemí při provádění zvláštního kontrolního a inspekčního programu.

3.   Pokud členské státy spolupracují v rámci kapitoly III nařízení (ES) č. 768/2005, mohou být zvláštní kontrolní a inspekční programy částečně či zcela prováděny prostřednictvím plánu společného nasazení přijatého Agenturou Společenství pro kontrolu rybolovu („CFCA“).

Článek 6

Společné inspekční a dohledové činnosti

1.   Členské státy uvedené v čl. 2 odst. 3 provádějí společné inspekční a dohledové činnosti, případně v rámci kapitoly III nařízení (ES) č. 768/2005.

2.   Pro účely společných inspekčních a dohledových činností dotčené členské státy:

a)

zajistí, aby inspektoři z ostatních dotyčných členských států byli přizváni k účasti na společných inspekčních a dohledových činnostech;

b)

stanoví společné postupy pro využívání svých plavidel pro dohled.

3.   Společných inspekčních a dohledových činností se mohou účastnit úředníci Komise a inspektoři Společenství.

Článek 7

Informace

1.   Do 10. dne každého čtvrtletí sdělí členské státy uvedené v čl. 2 odst. 3 elektronicky Komisi a agentuře CFCA tyto informace týkající se předchozího čtvrtletí:

a)

provedené inspekční a kontrolní činnosti;

b)

všechna zjištěná porušení předpisů a v případě každého porušení předpisů uvedou rovněž:

i)

rybářské plavidlo (název, vlajku a vnější identifikační kód) nebo podnik zabývající se zpracováním a/nebo obchodem s dotyčnými pelagickými druhy,

ii)

datum, dobu a místo provedení inspekce a

iii)

povahu protiprávního jednání;

c)

současný stav vyšetřování zjištěných protiprávních jednání.

2.   Protiprávní jednání se nadále uvádí v každé následné zprávě, dokud není přijato konečné opatření podle zákonů dotyčného členského státu. Každá následná zpráva:

a)

uvádí současný stav případu (např. nedokončené případy, v odvolání, v šetření) a

b)

obsahuje podrobný popis případných uložených sankcí (např. výši pokut, hodnotu zabavených ryb a/nebo zařízení, vydaná písemná napomenutí).

3.   Zprávy obsahují vysvětlení, pokud v případě zjištění protiprávního jednání není přijato žádné opatření.

Článek 8

Hodnocení

Členské státy uvedené v čl. 2 odst. 3 zašlou Komisi a agentuře CFCA do 31. března 2013 hodnotící zprávu o kontrolních a inspekčních činnostech provedených v rámci tohoto zvláštního kontrolního a inspekčního programu.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království, Spolkové republice Německu, Estonské republice, Irsku, Španělskému království, Francouzské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Nizozemskému království, Polské republice, Portugalské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 24. května 2011.

Za Komisi

Maria DAMANAKI

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 56.

(6)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO ZVLÁŠTNÍ KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ PROGRAM

1.   CÍL

Obecným cílem zvláštního kontrolního a inspekčního programu je ověřovat dodržování platných právních předpisů týkajících se:

a)

množstevních omezení pro úlovky a jakýchkoli zvláštních souvisejících podmínek, včetně sledování čerpání kvót;

b)

dokumentace vyžadované právními předpisy vztahujícími se na pelagický rybolov, zejména pokud jde o spolehlivost zaznamenaných a ohlášených informací;

c)

postupů při vykládce a vážení;

d)

překládek;

e)

zákazu odlovu nejkvalitnější části populace ryb stanoveného v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 (1), a jakéhokoliv nevyložení pelagických druhů ulovených během rybolovné operace podle čl. 90 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1224/2009.

2.   STRATEGIE

Členské státy provádí kontrolu a inspekci rybolovných a všech souvisejících činností prováděných rybářskými plavidly a jinými hospodářskými subjekty v rámci celého řetězce na základě řízení rizik podle čl. 4 odst. 18 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Inspekce provedené po vykládce či překládce se využívají zejména jako doplňkový mechanismus křížové kontroly za účelem ověření spolehlivosti zaznamenaných a ohlášených informací o odlovech a vykládkách.

3.   PRIORITY

V souladu s ročním plánem rybolovu je různým kategoriím lovných zařízení přiřazena odlišná priorita. Z tohoto důvodu stanoví každý členský stát na základě řízení rizik konkrétní priority.

4.   ÚLOHY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ

Všechny rybářské výjezdy provedené oprávněnými rybářskými plavidly, jež jsou vybavena systémem sledování plavidel, se sledují ve skutečném čase a křížovou kontrolou jsou porovnány s dokumentací o vykládce, překládce, prodeji a s prohlášeními o převzetí, jakož i se všemi zprávami o inspekci a dohledu.

Veškeré vykládky, prodej, dovoz a vývoz se sledují.

5.   CÍLOVÉ INSPEKČNÍ STANDARDY

Na základě řízení rizik podle definice v čl. 4 odst. 18 nařízení č. 1224/2009 stanoví členské státy případné dodatečné cílové inspekční standardy a rozpis inspekcí pro rok 2011 nejpozději do jednoho měsíce po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a pro rok 2012 před 1. lednem 2012:

Místo inspekce

Standard

Inspekce na moři

Cílový standard, který bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti. Standardy pro inspekce na moři se vyjadřují v počtu dní strávených hlídkováním na moři v západních vodách; případně je stanoven zvláštní standard pro dny strávené hlídkováním v konkrétních oblastech.

Na základě řízení rizik se naplánují konkrétní inspekce týkající se:

zákazu odlovu nejkvalitnější části populace ryb,

navrácení zpět do vody,

ustanovení pro plavidla třetích zemí hodlající lovit tresku modravou či makrelu obecnou ve vodách EU stanovená v příloze IV nařízení Komise (EU) č. 201/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (2).

Vykládky

Úplná inspekce se provádí alespoň u 10 % z celkového počtu vykládek přesahujících 10 tun sledě obecného, makrely obecné a kranase v určených přístavech.

Úplná inspekce se provádí alespoň u 15 % z celkového množství sledě obecného, makrely obecné a kranase vyložených v určených přístavech.

Výběr vykládek, u nichž má být provedena inspekce, vychází z analýzy rizik.

Na základě řízení rizik se naplánují konkrétní inspekce týkající se:

neurčených přístavů a míst vykládek,

vykládek množství sledě obecného, makrely obecné a kranase nepřesahujících 10 tun,

případných vykládek makrely obecné pod jinými názvy, např. Scomber japonicus (MAS).

Standardy pro vykládky sardele obecné a tresky modravé se určí na základě podrobné analýzy vykládkových činností v každé oblasti.

Překládky

Na základě řízení rizik se inspekce provádí alespoň u 5 % celkového počtu překládek.

První prodej

Úplná inspekce se provádí alespoň u 10 % prvního prodeje sledě obecného, makrely obecné a kranase v určených přístavech; standard by měl vycházet z analýzy rizik.

Úplná inspekce se provádí alespoň u 15 % prodaného množství sledě obecného, makrely obecné a kranase v určených přístavech; standard by měl vycházet z analýzy rizik.

Dovoz/vývoz

V případě, kdy členské státy získávají informace o dovozních/vývozních tocích, se na základě řízení rizik provede inspekce alespoň u 5 % dovezeného/vyvezeného množství.

Dohled ze vzduchu

Standardy, jež budou stanoveny po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti a při zohlednění zdrojů, které má členský stát k dispozici.

6.   POSTUPY

6.1   Obecné inspekční úkoly

Inspektoři ověří a zaznamenají ve své zprávě tyto informace:

a)

podrobné údaje o totožnosti odpovědných osob podílejících se na činnostech, u nichž se provádí inspekce;

b)

licence a oprávnění k rybolovu;

c)

všechny příslušné podklady;

d)

podrobné ověření druhů a množství ulovených v souladu s platnými právními předpisy EU.

Všechny příslušné závěry inspekcí provedených na moři, v přístavech či u jakéhokoliv jiného dotčeného hospodářského subjektu se zaznamenají v inspekčních zprávách.

Tato zjištění se křížovou kontrolou řádně porovnají s informacemi, které inspektorům poskytnou ostatní příslušné orgány, a to včetně údajů ze systému sledování plavidel (VMS), údajů z elektronického záznamového systému a systému podávání zpráv (ERS) a hlášení a seznamů oprávněných plavidel.

6.2   Inspekční úkoly při dohledu ze vzduchu

Inspektoři podávají zprávu o údajích z dohledové činnosti pro účely křížové kontroly, a zejména porovnávají pozorování rybářských plavidel s údaji z VMS a ERS a se seznamy oprávněných plavidel.

6.3   Inspekční úkoly na moři

Je-li jeden nebo více pelagických druhů na palubě rybářského plavidla nebo nachází-li se na palubě zpracovatelského nebo přepravního plavidla, inspektoři vždy ověří druhy a množství ryb uchovávaných na palubě a porovnají je s množstvími zaznamenanými v příslušné dokumentaci nacházející se na palubě.

Inspektoři systematicky ověřují:

zda jsou rybářská plavidla oprávněna provádět příslušný pelagický rybolov,

zda jsou rybářská plavidla vybavena funkčním systémem sledování plavidel (VMS),

zda jsou příslušné údaje řádně zaznamenávány do lodního deníku,

zda lovné zařízení na palubě splňuje příslušné požadavky,

nákresy plavidla a zejména možnost vypouštět ryby pod hladinou,

přítomnost automatického třídícího zařízení,

množství pelagických druhů skutečně převážené na palubě a jeho zaznamenávání.

6.4   Inspekční úkoly při vykládce

Inspektoři systematicky ověřují:

zda jsou rybářská plavidla oprávněna provádět příslušný pelagický rybolov,

zda bylo zasláno předběžné oznámení o připlutí za účelem vykládky a zda toto oznámení obsahuje správné informace týkající se úlovku na palubě,

zda byla vykládka pelagických druhů případně povolena příslušnými orgány,

zda jsou rybářská plavidla vybavena funkčním systémem sledování plavidel (VMS) a elektronickým záznamovým systémem a systémem podávání zpráv (ERS),

zda jsou příslušné údaje řádně zaznamenávány do lodního deníku a zda jsou výkazy z lodního deníku včas předávány,

zda se v případě rybářských plavidel účastnících se přepravy a zpracování pelagických druhů nachází na palubě příslušná dokumentace a zda je náležitě vyplněná,

druhy a fyzická množství pelagických druhů na palubě,

zda jsou případně dodržovány závazky při vážení,

zda lovné zařízení na palubě odpovídá oprávnění k rybolovu a zda splňuje příslušná technická opatření.

6.5   Inspekční úkoly při překládce

Inspektoři systematicky ověřují:

zda jsou rybářská plavidla oprávněna provádět příslušný pelagický rybolov,

zda bylo v případě překládky v přístavu zasláno předběžné oznámení o připlutí do přístavu a zda toto oznámení obsahovalo správné údaje týkající se překládky,

zda plavidla hodlající provést překládku obdržela předchozí povolení,

zda byly předem oznámené překládané druhy a množství ověřeny,

zda je na palubě přítomna a řádně vyplněna příslušná dokumentace, včetně prohlášení o překládce.

6.6   Inspekční úlohy týkající se přepravy, uvádění na trh a převzetí

Inspektoři systematicky ověří druhy a množství i plavidlo, které ryby ulovilo, a křížovou kontrolou porovnají tyto informace s prohlášením o vykládce a s lodním deníkem a:

v souvislosti s přepravou ověří zejména, že je přítomna a řádně vyplněna příslušná dokumentace,

v souvislosti s uváděním na trh ověří, že je přítomna a řádně vyplněna příslušná dokumentace,

v souvislosti s převzetím ověří, že je přítomna a řádně vyplněna příslušná dokumentace.


(1)  Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 61, 11.3.2010, s. 10.


PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ OBSAH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH ČLENSKÝMI STÁTY PODLE ČL. 4 ODST. 2

Vnitrostátní opatření mj. uvádí následující informace:

1.   PROSTŘEDKY KONTROLY:

Personální prostředky

Počet inspektorů na pevnině a na moři a období a oblasti, v nichž budou nasazeni.

Technické prostředky

Počet hlídkových plavidel a letadel a období a oblasti, v nichž budou nasazena.

Finanční prostředky

Rozpočtový příděl na nasazení lidských zdrojů, hlídkových plavidel a letadel.

2.   URČENÍ PŘÍSTAVŮ:

Seznam určených přístavů vyžadovaný podle nařízení Rady (ES) č. 1542/2007.

3.   POSTUPY VÁŽENÍ:

Systémy používané za účelem dodržování pravidel, která pro vážení a zařízení na vážení stanoví zejména nařízení (ES) č. 1542/2007.

4.   PLÁNY RYBOLOVU:

Podrobnosti o každém zavedeném systému přidělování kvót a systému sledování a kontroly čerpání kvót.

5.   SLEDOVÁNÍ:

Podrobnosti o systému sledování rybolovných činností, vykládky, překládky, uvádění na trh a dovozu/vývozu pelagických druhů.

6.   INSPEKČNÍ PROTOKOLY:

Podrobné protokoly pro všechny inspekční činnosti.

7.   POKYNY:

Vysvětlující pokyny pro inspektory, organizace producentů a rybáře.

8.   KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY:

Protokoly pro komunikaci s příslušnými orgány, které ostatní členské státy určí jako orgány odpovědné za zvláštní kontrolní a inspekční program.


Opravy

26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/66


Oprava nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

( Úřední věstník Evropské unie L 83 ze dne 30. března 2011 )

Příloha VI, strana 52, bod 2 písm. c), tabulka, řádek 602-084-00-X, sedmý sloupec:

místo:

„GHS07 Wng—“,

má být:

„GHS07

Wng“.