ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.136.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 136

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
24. května 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 501/2011 ze dne 24. února 2011 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

2

 

 

2011/296/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 502/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

24

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu

26

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 504/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

45

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 505/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

48

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 506/2011 ze dne 23. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima ( 1 )

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 507/2011 ze dne 23. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

56

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2011/60/EU ze dne 23. května 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tebufenozidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES ( 1 )

58

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/297/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie

62

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/298/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

65

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/300/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

85

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/301/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

87

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

91

 

 

2011/303/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. května 2011, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2011, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol a kterým se zrušují pozastavení a osvobození od platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, která byla některým stranám přiznána nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 3543)

99

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) (Úř. věst. L 134 ze dne 21.5.2011)

105

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/1


Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

Evropská unie a vláda Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov podepsaly v Bruselu dne 13. května 2011 Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

Protokol je v souladu se svým článkem 13 prováděn prozatímně ode dne 13. května 2011.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/2


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 501/2011

ze dne 24. února 2011

o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. července 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 894/2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda“). K této dohodě byl připojen protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody (2) (dále jen „původní protokol“). Původní protokol pozbyl platnosti dne 31. května 2010

(2)

Nový protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen „protokol“), byl parafován dne 15. července 2010. Tento protokol přiznává plavidlům EU rybolovná práva ve vodách, které, pokud jde o rybolov, spadají do pravomoci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(3)

Dne 24. února 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/296/EU (3) o podpisu a prozatímním provádění protokolu.

(4)

Je nezbytné stanovit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členskými státy po dobu platnosti protokolu.

(5)

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (4), jestliže se ukáže, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Společenství podle protokolu nejsou plně využívány, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtě, o níž rozhodne Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.

(6)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná práva stanovená protokolem připojeným k rozhodnutí 2011/296/EU o podpisu a prozatímním provádění protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko

16 plavidel

Francie

12 plavidel

b)

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

Francie

9 plavidel

Portugalsko

3 plavidla

Aniž jsou dotčena ustanovení dohody a protokolu, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v prvním pododstavci nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise žádosti o oprávnění k rybolovu ze všech ostatních členských států v souladu s ustanoveními článku 10 nařízení (ES) č. 1006/2008. Lhůta podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení činí 10 pracovních dní.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 40.

(3)  Viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. února 2011

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

(2011/296/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. července 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 894/2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda“). K této dohodě byl připojen protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody (2) (dále jen „původní protokol“). Původní protokol pozbyl platnosti dne 31. května 2010.

(2)

Evropská unie proto sjednala s Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov nový protokol k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody (dále jen „protokol“), jenž plavidlům EU přiznává rybolovná práva ve vodách, které, pokud jde o rybolov, spadají do pravomoci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(3)

Výsledkem těchto jednání bylo parafování protokolu dne 15. července 2010.

(4)

Protokol bude prozatímně prováděn ode dne podpisu v souladu s článkem 13 protokolu.

(5)

Aby bylo zaručeno obnovení rybolovných činností plavidly EU, je nezbytné uplatňovat nový protokol vzhledem k pozbytí platnosti původného protokolu co nejdříve.

(6)

Protokol by měl být podepsán a prozatímně prováděn do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Článek 3

Protokol bude prozatímně prováděn v souladu s článkem 13 protokolu ode dne podpisu do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho uzavření (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 40.

(3)  Datum podpisu protokolu bude zveřejněno generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Na období tří let se rybolovná práva přiznaná plavidlům Evropské unie podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu stanoví takto:

vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 28 plavidel,

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 12 plavidel.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 5, 6, 8 a 9 tohoto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody o partnerství v odvětví rybolovu je na období uvedené v článku 1 stanoven na 2 047 500 EUR.

2.   Finanční příspěvek zahrnuje:

a)

roční částku za přístup do výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova 455 000 EUR odpovídající referenční tonáži 7 000 tun ročně a

b)

zvláštní částku 227 500 EUR za rok na podporu provádění odvětvové politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 3, 4, 5, 8 a 9 tohoto protokolu a článků 12 a 13 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

4.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 zaplatí Evropská unie ve výši 682 500 EUR ročně během doby používání tohoto protokolu, což celkově odpovídá ročním částkám uvedeným v odst. 2 písm. a) a b).

5.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Evropské unie ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova přesáhne 7 000 tun ročně, zvýší se celková částka ročního finančního příspěvku o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud množství ulovená plavidly Evropské unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

6.   Platba na první rok se provede nejpozději do šedesáti (60) dní po vstupu tohoto protokolu v platnost podle článku 14 a na následující roky nejpozději k výročnímu datu tohoto protokolu.

7.   Přidělení finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) spadá do výlučné pravomoci orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

8.   Celý finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 tohoto článku musí být vyplacen na účet státní pokladny vedený u Centrální banky Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 3

Podpora udržitelného a zodpovědného rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Strany se v rámci smíšeného výboru zřízeného článkem 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu dohodnou nejpozději tři (3) měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost na víceletém odvětvovém programu a na podmínkách jeho používání, zejména na:

a)

ročních a víceletých obecných zásadách, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)

ročních a víceletých cílech, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout zavedení udržitelného a zodpovědného rybolovu s ohledem na priority vyjádřené ve politice Svatého Tomáše a Princova ostrova v oblasti rybolovu nebo v jiných politikách, které souvisejí se zavedením odpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c)

kritériích a postupech, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení dosažených výsledků.

2.   Každá změna navržená ve víceletém odvětvovém programu musí být schválena stranami v rámci smíšeného výboru.

3.   Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou každoročně rozhodnout o přidělení doplňkové částky k části finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) za účelem provádění víceletého programu. Toto přidělení musí být oznámeno Evropské unii nejpozději dva (2) měsíce před výročním datem tohoto protokolu.

4.   Obě strany každoročně zhodnotí výsledky provádění víceletého odvětvového programu. Pokud z tohoto hodnocení vyplyne, že plnění cílů financovaných přímo částí finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu není uspokojivé, vyhrazuje si Evropská komise právo snížit tuto částku finančního příspěvku s cílem přizpůsobit částku přidělenou pro provádění programu tak, aby odpovídala výsledkům.

Článek 4

Vědecká spolupráce na zodpovědném rybolovu

1.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova založený na zásadě nediskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách působí.

2.   Během období, na které se vztahuje tento protokol, se Evropská unie a Svatý Tomáš a Princův ostrov zavazují spolupracovat při sledování rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Obě strany dodržují doporučení a usnesení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) týkající se zodpovědného řízení rybolovu.

4.   V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v odvětví rybolovu se strany na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT a na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek poradí v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu s cílem přijmout opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, kterých se týká tento protokol a které mají vliv na činnost plavidel Evropské unie.

Článek 5

Přizpůsobení rybolovných práv na základě společné dohody

1.   Rybolovná práva uvedená v článku 1 lze přizpůsobit na základě společné dohody, pokud se v doporučeních a usneseních, která přijala ICCAT, potvrdí, že toto přizpůsobení zaručuje udržitelné řízení rybolovných zdrojů uvedených v tomto protokolu. V takovém případě je finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a pro rata temporis přizpůsoben. Celková výše roční finančního příspěvku vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a).

Článek 6

Nová rybolovná práva

1.   Pokud by měla plavidla Evropské unie zájem o rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, strany se o této skutečnost poradí před případným vydáním oprávnění orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

Článek 7

Podmínky pro rybolovné činnosti – doložka o výlučnosti

1.   Aniž je dotčen článek 6 dohody, mohou plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie provozovat rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova pouze v případě, že mají oprávnění k rybolovu vydané v rámci tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 8

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku

1.   Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) lze přezkoumat nebo pozastavit, pokud nastane jedna nebo více těchto okolností:

a)

provozování rybolovných činností ve výlučné ekonomické zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova brání neobvyklé okolnosti vymezené v čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)

v důsledku podstatných změn politických východisek, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, jedna z obou stran požaduje přezkum jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení;

c)

Evropská unie sdělí orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova, že dochází k porušování podstatných a základních prvků v oblasti lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou.

2.   Evropská unie si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozastavit výplatu zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu:

a)

pokud podle hodnocení smíšeného výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s plánem;

b)

v případě neprovedení tohoto finančního příspěvku.

3.   Vyplácení tohoto finančního příspěvku se obnoví po poradě a dohodě obou stran, jakmile dojde ke znovunastolení situace předcházející událostem uvedeným v odstavci 1 nebo pokud to odůvodňují výsledky finančního provádění uvedené v odstavci 2.

Článek 9

Pozastavení provádění protokolu

1.   Provádění tohoto protokolu lze pozastavit z iniciativy jedné z obou stran, pokud nastane jedna nebo více z těchto okolností:

a)

provozování rybolovných činností ve výlučné ekonomické zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova brání neobvyklé okolnosti podle definice v čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)

v důsledku podstatných změn politických pokynů, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, jedna z obou stran požaduje přezkum jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení;

c)

jedna ze stran konstatuje, že dochází k porušování podstatných a základních prvků v oblasti lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou;

d)

Evropská unie nezaplatila finanční příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. a) z jiných důvodů, než které jsou stanoveny v článku 8 tohoto protokolu;

e)

nenalodění pozorovatelů ze Svatého Tomáše a Princova ostrova na plavidla, jichž se týká tento protokol, podle ustanovení kapitoly V přílohy;

f)

mezi oběma stranami dojde ke sporu při výkladu tohoto protokolu;

g)

jedna ze stran nedodržuje ustanovení tohoto protokolu, přílohy a dodatků.

2.   Provádění protokolu může být z iniciativy jedné ze stran pozastaveno, pokud spor mezi stranami nebylo možné vyřešit v rámci konzultací ve smíšeném výboru.

3.   Používání protokolu lze pozastavit tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce přede dnem, ke kterému by toto pozastavení mělo nabýt účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v jednání s cílem najít smírné řešení sporu, který mezi sebou mají. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v používání protokolu a výše finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 10

Vnitrostátní právní předpisy

1.   Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie, která provádějí rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právními předpisy používanými na Svatém Tomáši a Princově ostrově, pokud dohoda o partnerství v odvětví rybolovu a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

2.   Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova informují Evropskou komisi o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají odvětví rybolovu.

3.   Evropská komise informuje orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají rybolovných činností zámořského loďstva Evropské unie.

Článek 11

Doba platnosti

Tento protokol a jeho příloha se použijí po dobu tří let ode dne jeho prozatímního provádění v souladu s články 13 a 14, ledaže dojde k jeho vypovězení podle článku 12.

Článek 12

Vypovězení

1.   V případě vypovězení tohoto protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest (6) měsíců přede dnem, kdy má vypovězení nabýt účinku.

2.   Odesláním oznámení podle předchozího odstavce se zahajují konzultace mezi stranami.

Článek 13

Prozatímní provádění

Tento protokol se prozatímně provádí ode dne svého podpisu.

Článek 14

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V RYBOLOVNÉ OBLASTI SVATÉHO TOMÁŠE A PRINCOVA OSTROVA

KAPITOLA I

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU A VYDÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

ODDÍL 1

Vydávání oprávnění k rybolovu

1.   Pouze způsobilá plavidla mohou získat oprávnění k rybolovu (licenci k rybolovu) v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.   Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí se na majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo vztahovat zákaz rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Plavidla musejí být v řádném poměru ke správním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova v tom smyslu, že musejí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově podle dohod o rybolovu uzavřených s Evropskou unií. Kromě toho musí dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 1006/2008 (1) o udělování oprávnění k rybolovu.

3.   Každé plavidlo Evropské unie, které žádá o vydání oprávnění k rybolovu, musí být zastupováno zástupcem s bydlištěm na Svatém Tomáši a Princově ostrově. V žádosti o oprávnění k rybolovu musí být uvedeno jméno a adresa tohoto zástupce.

4.   Příslušné orgány Evropské unie předloží (elektronickou cestou) ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu, nejméně patnáct (15) pracovních dní před dnem začátku požadované doby platnosti. Pokud není v rámci smíšeného výboru dohodnuto jinak, je příslušným orgánem Evropské unie pro účely provádění této přílohy Delegace Evropské unie v Gabonu.

5.   Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku 1. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova přijmou všechna nezbytná opatření, aby údaje získané v rámci žádosti o vydání oprávnění rybolovu byly zpracovány důvěrně. Tyto údaje budou použity výhradně v rámci provádění dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

6.   Ke každé žádosti o oprávnění k rybolovu se přikládají tyto doklady:

důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti oprávnění,

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě příslušných zvláštních ustanovení podle typu plavidla podle tohoto protokolu.

7.   Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova, v souladu s čl. 2 odst. 8 protokolu.

8.   Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a nákladů na služby.

9.   Oprávnění k rybolovu pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne přijetí všech dokladů podle výše uvedeného bodu 6.

10.   V případě, že jsou úřady Delegace Evropské unie v době podpisu oprávnění k rybolovu zavřeny, zašle se oprávnění přímo zástupci plavidla a kopii obdrží delegace.

11.   Každé oprávnění k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosné.

12.   Na žádost Evropské unie a v případě prokázané vyšší moci je však oprávnění plavidla k rybolovu nahrazeno novým oprávněním k rybolovu vydaným pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jež má být nahrazeno podle článku 1 protokolu, aniž by se musel zaplatit nový poplatek. V tomto případě bude při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou plavidel.

13.   Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušené oprávnění k rybolovu ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu.

14.   Dnem nabytí účinku nového oprávnění k rybolovu je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušené oprávnění k rybolovu ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova. O převodu oprávnění k rybolovu je informována Delegace Evropské unie v Gabonu.

15.   Oprávnění k rybolovu musí být stále na palubě plavidla.

ODDÍL 2

Podmínky oprávnění k rybolovu – poplatky a zálohy

1.   Oprávnění k rybolovu jsou platná jeden rok.

2.   Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Oprávnění k rybolovu se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální poplatky:

6 125 EUR za plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, což odpovídá poplatkům za 175 tun ročně,

2 275 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům za 65 tun ročně.

4.   Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok n stanoví Evropská komise nejpozději šedesát (60) dnů po výročním datu protokolu v roce n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako např. IRD (Institut de recherche pour le développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španělský oceánografický institut), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima – Portugalský institut pro mořský rybolov), a to prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu.

5.   Vyúčtování je zároveň sděleno ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova a majitelům plavidel.

6.   Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad 175 tun pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 65 tun pro plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě 35 EUR za tunu nejpozději tři (3) měsíce po výročním datu protokolu v roce n + 1 na účet uvedený v této kapitole oddílu 1 odst. 7.

7.   Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova budou moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií.

2.   Souřadnice výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova jsou uvedeny v dodatku 3.

3.   Veškeré rybolovné činnosti v oblasti určené pro společné využívání mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigerií, která je vymezena souřadnicemi uvedenými v dodatku 3, jsou bez výjimky zakázány.

KAPITOLA III

SLEDOVÁNÍ A DOHLED

ODDÍL 1

Režim pro záznamy o úlovcích

1.   Velitelé všech plavidel provozujících rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova musí sdělit své úlovky ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby se umožnila kontrola ulovených množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 2 bodu 5 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

1.1

Plavidla Unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova musí denně vyplnit lodní deník (dodatek 2) u každé plavby uskutečněné ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova. Lodní deník se musí vyplnit i v případě, že se nic neuloví.

1.2

Velitelé plavidel zasílají kopie lodního deníku ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, jakož i vědeckým institucím uvedeným v kapitole I oddílu 2 bodu 4.

2.   Pro období, kdy se plavidlo nenacházelo ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, je třeba vyplnit lodní deník s poznámkou „Mimo výlučnou ekonomickou zónu Svatého Tomáše a Princova ostrova“.

3.   Formuláře se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla nebo jeho právní zástupce.

4.   Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova dotyčnému plavidlu dočasně odejme oprávnění k rybolovu do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uloží majiteli plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Evropská komise a stát vlajky jsou o tom okamžitě informovány.

5.   Hlášení zahrnují úlovky plavidel v průběhu každé plavby. Na konci každé plavby a vždy předtím, než plavidlo opustí vody Svatého Tomáše a Princova ostrova, jsou elektronicky předána ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova s kopií pro Evropskou komisi. Oba příjemci neprodleně elektronicky zašlou plavidlu potvrzení o příjmu s kopií pro druhého příjemce.

6.   Originály hlášení odeslaných elektronicky během ročního období platnosti oprávnění k rybolovu ve smyslu bodu 1 oddílu 2 kapitoly I této přílohy se na fyzickém nosiči předají ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova do 45 dní po ukončení poslední plavby uskutečněné během uvedeného období. Kopie na fyzickém nosiči se zároveň předají Evropské komisi.

7.   Obě strany se zavazují učinit vše pro to, aby se zřídil a zprovoznil systém podávání prohlášení o úlovcích založený výlučně na elektronické výměně všech údajů: obě strany budou tudíž muset počítat s rychlým nahrazením papírové verze podávání prohlášení o úlovcích verzí ve formátu elektronickém.

8.   Po zavedení režimu elektronického podávání prohlášení o úlovcích se v případě technické poruchy tohoto režimu budou prohlášení o úlovcích provádět podle výše uvedených bodů 5 a 6 až do opětovného zprovoznění režimu.

ODDÍL 2

Hlášení úlovků: vplutí do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova a vyplutí z nich

1.   Doba trvání plavby plavidla Evropské unie provozujícího rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova se pro účely této přílohy definuje takto:

buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a vyplutím z této oblasti,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a překládkou ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova,

nebo jako doba mezi vplutím do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova a vykládkou na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

2.   Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova oznamují příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova svůj záměr vplout do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z nich vyplout nejméně tři (3) hodiny předem.

3.   Při oznámení o vplutí do výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo vyplutí z ní musí plavidla současně rovněž sdělit svou polohu a úlovky, které se již nacházejí na palubě, aniž jsou dotčena ustanovení oddílu 2. Tato sdělení se provádějí elektronickou poštou nebo faxem na adresy uvedené v dodatku 4 a ve formátech uvedených tamtéž. Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova však mohou této povinnosti zprostit plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, která postrádají technické vybavení pro výše uvedenou komunikaci, a povolit jim předat uvedené informace rádiem. Tato komunikace se provádí přednostně e-mailem (dpescas1@cstome.net) nebo faxem (+239 2222828), případně, pokud to není možné, rádiem (volací kód: ráno od 8:00 hod. do 10:00 hod. 12.00 Hz, odpoledne od 14:00 hod. do 17:00 hod. 8 634 Hz).

4.   Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova, se považuje za plavidlo bez oprávnění k rybolovu a ponese následky v souladu s vnitrostátním právem.

5.   Elektronická adresa, čísla faxu a telefonu, jakož i údaje o rozhlasové frekvenci se rovněž oznámí při vydání oprávnění k rybolovu.

ODDÍL 3

Překládky

1.   Všechna plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, která provádějí překládku úlovků ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí tuto operaci provést v rejdě přístavů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.1

Majitelé těchto plavidel musí příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámit nejméně 24 hodin předem tyto informace:

názvy rybářských plavidel, která mají překládku provést,

název nákladního přepravce,

hmotnost podle druhů, které budou překládány, s uvedením oblasti odlovu,

den překládky,

příjemce přeloženého úlovku.

2.   Překládka je povolena pouze v těchto oblastech: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Překládka se považuje za vyplutí z vod Svatého Tomáše a Princova ostrova. Plavidla musí předat příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova prohlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit vody Svatého Tomáše a Princova ostrova.

4.   Všechny operace překládky úlovků, které nejsou ve výše uvedených bodech uvedeny, jsou ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázány. Osoby porušující toto ustanovení se vystavují sankcím stanoveným právními předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

ODDÍL 4

Kontrola satelitem

Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu musí být sledována mimo jiné systémem satelitního sledování, aniž by byla diskriminována, v souladu s těmito ustanoveními.

1.

Pro účely satelitního sledování oznámí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zeměpisné polohy ohraničení rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova zástupcům nebo agentům majitelů plavidel, jakož i kontrolním střediskům států vlajky.

2.

Strany si na základě vzoru v dodatku 4 vymění informace o adresách https a specifikace týkající se elektronického přenosu dat mezi jejich kontrolními středisky v souladu s podmínkami stanovenými v bodě 4 a 6. Tyto informace budou podle možností obsahovat jména, telefonní, dálnopisová a faxová čísla a elektronické adresy, které lze používat pro obecnou komunikaci mezi kontrolními středisky.

3.

Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 500 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

4.

Pokud plavidlo Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, které je v souladu s právními předpisy Evropské unie předmětem satelitního sledování, vpluje do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, kontrolní středisko státu vlajky okamžitě hlásí následnou polohu středisku pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to v časových intervalech kratších než dvě hodiny. Tyto zprávy se nazývají hlášení o poloze.

5.

Hlášení popsaná v bodě 4 se přenášejí elektronickou cestou ve formátu https bez dalšího protokolu. Hlášení se sdělují v reálném čase ve formátu tabulky v dodatku 4.

5.1

Plavidla mají při působení ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázáno vypínat zařízení pro satelitní sledování.

6.

Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve předá informace uvedené v bodě 4 kontrolnímu středisku státu vlajky. Za těchto okolností bude nezbytné podávat hlášení o poloze každých 24 hodin, dokud se bude plavidlo nacházet ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

6.1

Toto celkové hlášení o poloze bude zahrnovat informace o polohách v hodinových intervalech tak, jak je zaznamenal velitel tohoto plavidla během těchto 24 hodin.

6.2

Kontrolní středisko státu vlajky nebo plavidlo samo musí tato hlášení neprodleně předat středisku pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

6.3

V případě nutnosti nebo pochybností mohou příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova požadovat, pokud se jedná o konkrétní plavidlo, doplňující informace v kontrolním středisku státu vlajky.

7.

Vadné zařízení se opraví nebo vymění, jakmile plavidlo ukončí rybářský výjezd a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce. Po uplynutí této lhůty nesmí dotyčné rybářské plavidlo uskutečnit žádné další rybářské výjezdy, dokud nebude zařízení opraveno nebo vyměněno.

8.

Hardwarové složky a software režimu satelitního sledování musí být odolné proti falšování, to znamená, že nesmí umožnit vložení nebo odstranění nepravdivých poloh ani manipulaci s polohami. Systém musí být plně automatický a musí být neustále v provozu bez ohledu na vnější podmínky. Je zakázáno ničit, poškozovat, vyřazovat z provozu nebo rušit systém satelitního sledování.

8.1

Velitel plavidla musí zejména dbát na to, aby:

údaje nebyly v žádném případě měněny,

anténa nebo antény napojené na systém satelitního sledování nebyly v žádném případě zakryty,

napájení systému satelitního sledování elektrickou energií nebylo v žádném případě přerušeno,

systém sledování plavidel nebyl odstraněn z plavidla nebo z místa, kde byl původně namontován,

každá výměna systému satelitního sledování plavidla byla okamžitě oznámena příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova.

8.2

Za každé porušení výše uvedených povinností může být podle práva Svatého Tomáše a Princova ostrova činěn odpovědný velitel a majitel plavidla, pokud plavidlo působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

9.

Kontrolní střediska států vlajky budou sledovat pohyb svých plavidel ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova. Nejsou-li plavidla sledována v souladu se stanovenými podmínkami, je o tom okamžitě informováno středisko pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova a použije se postup stanovený v bodě 6.

10.

Kontrolní střediska států vlajky a středisko pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova musí spolupracovat na tom, aby se zajistilo provedení těchto ustanovení. Pokud středisko pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova zjistí, že stát vlajky neoznamuje údaje v souladu s bodem 4, okamžitě o tom uvědomí druhou stranu. Po doručení oznámení musí tato druhá strana reagovat ve lhůtě 24 hodin tak, že bude informovat středisko pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova o důvodech neoznámení údajů a uvede přiměřenou lhůtu, v níž dosáhne souladu s těmito ustanoveními. Pokud v předepsané lhůtě k dosažení souladu nedojde, budou obě strany řešit spor písemně nebo postupem podle níže uvedeného bodu 14.

11.

Údaje o sledování sdělené v souladu s těmito ustanoveními druhé straně slouží výhradně orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pro účely kontroly a sledování loďstva Evropské unie provádějícího rybolovné činnosti podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu. Tyto údaje nesmí být za žádných okolností sdělovány třetím osobám.

12.

Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost všech částí tohoto zařízení s požadavky druhé smluvní strany.

13.

Strany se dohodly na tom, že tato ustanovení přezkoumají, pokud to bude vhodné, zejména v případě nefunkčnosti nebo poruchy u plavidel. Tyto případy bude muset příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámit státu vlajky nejméně 15 dní před zahájením přezkumného jednání.

14.

O jakémkoli sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

KAPITOLA IV

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Majitelé plavidel lovících tuňáky a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru zaměstnávají státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo případně z některé země AKT,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo případně z některé země AKT.

2.   Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Majitelé si námořníky, které najmou pro svá plavidla, vybírají svobodně ze seznamu způsobilých a kvalifikovaných námořníků, jenž je k dispozici u zprostředkovatelů na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

4.   Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí příslušnému orgánu Svatého Tomáše a Princova ostrova jména námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, s poznámkou o jejich funkci v rámci posádky.

5.   Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Evropské unie. Zejména se to týká svobody sdružování a skutečného uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.   Pracovní smlouvy námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova a ze zemí AKT, jejichž kopie se předá ministerstvu práce, ministerstvu pro rybolov a signatářům těchto smluv, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky nebo jejich odbory či jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

7.   Plat námořníků hradí majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky nebo jejich odbory či jejich zástupci. Platové podmínky námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich příslušných zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

8.   Každý námořník najatý plavidly Evropské unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník v den a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

9.   V případě, že nejsou námořníci ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo ze zemí AKT najati z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předcházejícím bodě, jsou dotčení majitelé plavidel povinni zaplatit za každý den plavby ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova paušální částku stanovenou na 20 EUR za den a za plavidlo. Platba této částky se provede nejpozději ve lhůtě stanovené v kapitole I oddíle 2 bodu 4 této přílohy.

10.   Tato částka bude použita na vzdělávání námořníků–rybářů ze zemí AKT a bude zaplacena na účet, který sdělí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.

KAPITOLA V

POZOROVATELÉ

1.   Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova naloďují pozorovatele určené ministerstvem pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova za těchto podmínek:

1.1

Na žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova nalodí plavidla Evropské unie pozorovatele jmenovaného uvedenými orgány, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.2

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k přijetí na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce.

1.3

Při vydání oprávnění k rybolovu nebo nejpozději 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.   Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.   Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4.   Nalodění a vylodění pozorovatele probíhá v přístavu zvoleném majitelem plavidla. Nalodění se provede na začátku první plavby v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova po oznámení seznamu určených plavidel.

5.   Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionů, které byly stanoveny k nalodění a vylodění pozorovatelů.

6.   V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo Svatý Tomáš a Princův ostrov, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě pozorovatele, opustí rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího návratu pozorovatele.

7.   Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu, a to do dvanácti následujících hodin, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8.   S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Když plavidlo působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, pozorovatel vykonává tyto funkce:

8.1

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.4

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zaznamenané v lodním deníku;

8.5

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodávaných druhů ryb;

8.6

příslušnými prostředky sděluje příslušnému orgánu údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9.   Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli byla během výkonu zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

10.   Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úloh, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména včetně lodního deníku a navigační knihy, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11.   Při pobytu na palubě pozorovatel:

11.1

podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti;

11.2

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12.   Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova, a kopii zašle Evropské komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli.

13.   Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají lodní důstojníci, a to v závislosti na praktických možnostech plavidla.

14.   Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele platí Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov.

KAPITOLA VI

KONTROLA

Evropská rybářská plavidla musí dodržovat opatření a doporučení přijatá ICCAT, pokud se jedná o rybolovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná na jejich rybolovné činnosti.

1.   Seznam plavidel

1.1

Evropská unie aktualizuje návrh seznamu plavidel, kterým bylo vydáno oprávnění k rybolovu (licence k rybolovu) podle tohoto protokolu. Tento seznam je po svém sestavení a následně po každé aktualizaci oznámen orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným kontrolou rybolovu.

2.   Kontrolní postupy

2.1

Velitelé schválených plavidel Evropské unie, která provádějí rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

2.2

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

2.3

Po dokončení inspekce a kontroly obdrží velitel plavidla a Delegace Evropské unie v Gabonu kopii inspekční zprávy.

2.4

S cílem usnadnit zabezpečené postupy inspekcí a aniž jsou dotčeny právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí se inspekční základny a inspektoři při kontrole plavidel prokázat jakožto úředníci s pověřením Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.5

Velitelé plavidel Evropské unie provádějících překládku v oblastech Svatého Tomáše a Princova ostrova uvedených v kapitole III oddílu 3 bodu 2 umožní a usnadní kontrolu těchto operací inspektory Svatého Tomáše a Princova ostrova.

KAPITOLA VII

PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

1.1

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova informují stát vlajky a Evropskou komisi nejpozději do 24 hodin o každé inspekci, jež zjistila porušení předpisů plavidlem Evropské unie.

1.2

Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k tomuto zjištění.

2.   Protokol o inspekci

2.1

Velitel plavidla musí po zjištění zapsaném v protokolu sestaveném příslušným orgánem Svatého Tomáše a Princova ostrova tento doklad podepsat.

2.2

Tento podpis nepředjímá práva a prostředky obhajoby, které může velitel uplatnit, pokud jde o porušení předpisů, které mu je vytýkáno.

2.3

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova. V případech nepodstatného protiprávního jednání může příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova povolit kontrolovanému plavidlu pokračování v rybolovných činnostech.

3.   Konzultační schůzka v případě porušení předpisů

3.1

Dříve, než se přijmou případná opatření týkající se velitele či posádky plavidla nebo jakékoli činnosti týkající se nákladu a jiných zařízení, které neslouží k zajištění důkazů o domnělém porušení předpisů, se do jednoho pracovního dne od obdržení výše uvedených informací koná konzultační schůzka Evropské komise a příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova za případné účasti zástupce dotčeného členského státu.

3.2

Na jednání si strany vzájemně vymění všechny užitečné dokumenty nebo všechny potřebné informace, které mohou pomoci objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku tohoto jednání a o všech opatřeních, která mohou z kontrolní prohlídky plavidla vyplývat.

4.   Pravidla pro kontrolní prohlídku pravidla

4.1

Před zahájením soudního řízení se usiluje o smírné narovnání domnělého porušení předpisů, kromě případů spadajících do působnosti trestního práva. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po kontrolní prohlídce plavidla.

4.2

V případě smírného narovnání se v souladu s právními předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova stanoví výše pokuty.

4.3

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírným narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a náhrad škody, které vznikly ve vztahu k osobám odpovědným za porušení předpisů.

4.4

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení odsuzujícího rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova rovněž zbývající částku.

4.5

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

buď jakmile budou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile bude do ukončení soudního řízení složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedeném bodě 4.3 a bude přijata příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.

Dodatky

1.

Formulář žádosti o vydání oprávnění k rybolovu

2.

Lodní deník

3.

Souřadnice oblasti, kde je rybolov zakázán

4.

Podávání VMS hlášení orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova

5.

Hranice výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova; souřadnice výlučné ekonomické zóny

6.

Kontaktní informace střediska sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova

7.

Kontaktní informace středisek sledování lovišť členských států Evropské unie zúčastněných na protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu

Dodatek 1

MINISTERSTVO PRO RYBOLOV SVATÉHO TOMÁŠE A PRINCOVA OSTROVA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU PRO ZAHRANIČNÍ PLAVIDLA PRŮMYSLOVÉHO RYBOLOVU

1.

Jméno majitele plavidla: …

2.

Adresa majitele plavidla: …

3.

Jméno zástupce nebo místního zástupce majitele plavidla: …

4.

Adresa zástupce nebo místního zástupce majitele plavidla: …

5.

Jméno velitele plavidla: …

6.

Název plavidla: …

7.

Registrační číslo: …

8.

Číslo faxu: …

9.

Adresa elektronické pošty (e-mail): …

10.

Rádiová volací značka: …

11.

Datum a místo konstrukce: …

12.

Státní příslušnost vlajky: …

13.

Přístav registrace: …

14.

Přístav vystrojení: …

15.

Celková délka: …

16.

Šířka: …

17.

Hrubá prostornost: …

18.

Objem skladovacího prostoru: …

19.

Objem chladírenských a mrazírenských zařízení: …

20.

Typ a výkon motoru: …

21.

Lovná zařízení: …

22.

Počet námořníků: …

23.

Komunikační systém: …

24.

Volací značka: …

25.

Poznávací znamení: …

26.

Zamýšlené rybolovné činnosti: …

27.

Místo vykládky: …

28.

Oblasti rybolovu: …

29.

Lovené druhy: …

30.

Doba platnosti: …

31.

Zvláštní podmínky: …

Stanovisko generálního ředitelství pro rybolov a akvakulturu: …

Připomínky ministerstva pro rybolov: …

Dodatek 2

Image

Dodatek 3

Šířka

Délka

Stupeň

Minuta

Vteřina

Stupeň

Minuta

Vteřina

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Dodatek 4

PODÁVÁNÍ VMS HLÁŠENÍ NA SVATÉM TOMÁŠI A PRINCOVĚ OSTROVĚ

Tabulka II –   Formát dat VMS

Datový údaj

Kód

 

Poznámky

Začátek záznamu

SR

 

Systémový údaj – označuje začátek záznamu

Příjemce

AD

 

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO ALFA 3

Odesílatel

FR

 

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO ALFA 3

Stát vlajky

FS

 

 

Druh hlášení

TM

 

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka

RC

 

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

 

Údaj o plavidle – jedinečné číslo plavidla smluvní strany (kód státu vlajky ISO-3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

 

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

 

Údaj o poloze – poloha ve stupních a minutách S/J DD.ddd (WGS-84)

Zeměpisná délka

LO

 

Údaj o poloze – poloha plavidla ve stupních a minutách V/Z DDD.ddd (WGS-84)

Kurz

CO

 

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rychlost

SP

 

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

 

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

 

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

 

Systémový údaj – označuje konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Přenos dat má tuto strukturu:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátkem a koncem záznamu.

Formát hlášení úlovků a hlášení rybářských plavidel

Hlášení „Úlovky při vplutí do výlučné ekonomické zóny“

Hlášení „Úlovky při překládce“

Hlášení „Úlovky při vyplutí z výlučné ekonomické zóny“

Dodatek 5

HRANICE VÝLUČNÉ EKONOMICKÉ ZÓNY SVATÉHO TOMÁŠE A PRINCOVA OSTROVA

SOUŘADNICE VÝLUČNÉ EKONOMICKÉ ZÓNY

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodatek 6

SOUŘADNICE STŘEDISKA SLEDOVÁNÍ LOVIŠŤ SVATÉHO TOMÁŠE A PRINCOVA OSTROVA

Název střediska pro kontrolu rybolovu:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Hlášení o vplutí/vyplutí:

Dodatek 7

KONTAKTNÍ INFORMACE STŘEDISEK SLEDOVÁNÍ LOVIŠŤ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZÚČASTNĚNÝCH NA PROTOKOLU K DOHODĚ O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU MEZI EU A SVATÝM TOMÁŠEM A PRINCOVÝM OSTROVEM


NAŘÍZENÍ

24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 502/2011

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Libyi a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/300/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (2), by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 zařazeny další osoba a další subjekt,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 se zařazují osoba a subjekt uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.

(2)  Viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

OSOBA A SUBJEKT UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

plukovník Taher Juwadi

čtvrtý v linii velení revolučních gard

klíčový člen režimu Muammara Kaddáfího

23.05.2011


Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P. O. Box 83428

Tripoli, Libya

e-mailová adresa: afriqiyah@afriqiyah.aero

libyjská pobočka fondu / vlastněná fondem Libyan African Investment Portfolio; subjekt vlastněný a ovládaný režimem a uvedený v nařízení EU

23.05.2011


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č 503/2011

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. října 2010 přijala Rada nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (2) by na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 měly být zařazeny další osoby a subjekty.

(3)

Měly by být změněny položky týkající se některých osob a subjektů zařazených do přílohy VIII nařízení (EU) č. 961/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

V příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se položky týkající se těchto osob a subjektů:

1)

pan Ali Akbar Salehi;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA);

3)

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science & Technology (též Nuclear Science & Technology Research Institute)

nahrazují položkami uvedenými v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Viz strana 65 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mohammad Ahmadian

 

Bývalý výkonný ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), v současné době působí jako zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Naser Rastkhah, inženýr

 

Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Zástupce ředitele AEOI pro plánování, mezinárodní a parlamentní záležitosti. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

dat. nar.: 19. února 1956; (íránský) pas: K13644968, s koncem platnosti v květnu roku 2013.

Předseda a generální ředitel společnosti IRISL. Předsedá rovněž společnostem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), které jsou známy jako přidružené společnosti IRISL.

23.05.2011


B.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; pobočka na ostrově Kish, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415

pobočka ve městě Teherán, 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH sehrála klíčovou úlohu pro řadu íránských bank, jimž pomáhala s alternativními možnostmi dokončení transakcí, které byly přerušeny sankcemi EU zaměřenými na Írán. Bylo zaznamenáno, že EIH funguje jako poradní banka a zprostředkovatelská banka pro transakce s íránskými subjekty uvedenými na seznamu.

EIH například na začátku srpna roku 2010 zmrazila účty bank Saderat Iran a Bank Mellat uvedené na seznamu EU u EIH v Hamburku. Krátce na to obnovila EIH s bankami Bank Mellat a Bank Saderat Iran obchod v eurech za použití účtů u EIH náležejících íránské bance, která není uvedena na seznamu. V srpnu roku 2010 zaváděla EIH systém umožňující provádění pravidelných plateb hrazených bance Bank Saderat London a bance Future Bank Bahrain, s cílem vyhnout se sankcím EU. Od října roku 2010 pokračovala EIH v činnostech „zprostředkovatele“ pro platby prováděné íránskými bankami, na něž byly uvaleny sankce, včetně bank Bank Mellat a Bank Saderat.

Banky, na něž se vztahují sankce, směřují své platby do EIH přes íránskou banku Bank of Industry and Mine. V roce 2009 banku EIH využívala Post Bank pro systém obcházení sankcí, jehož součástí bylo zpracovávání transakcí v zastoupení banky Bank Sepah, uvedené na seznamu OSN. Bank Mellat uvedená na seznamu EU je jednou z mateřských bank EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (také pod názvem Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Banka se sídlem v Bělorusku vlastněná bankami Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Export Development Bank of Iran.

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Společnost podílející se na pořizování materiálu pro Iran Centrifuge Technology Company, na níž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Pobočka společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN, zabývající se hledáním nalezišť a těžbou uranu.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která v zařízení pro obohacování uranového paliva ve městě Natanz pracovala pro společnost Kalaye Electric Company (KEC) uvedenou na seznamu OSN.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Podílí se na pořizování odborného vybavení a materiálu pro přímé využití v íránském jaderném programu.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (také pod názvem Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Dceřiná společnost organizace AEOI, na niž se vztahují sankce OSN. Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu.

23.05.2011

10.

Raad Iran (také pod názvem Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. RaadIran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Společnost podřízená organizaci AEOI; jejími složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějícím zirkon (Zirconium Production Plant).

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Společnost pořizující citlivé zboží pro společnost Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Společnost Sun Middle East využívá zprostředkovatelských společností se sídlem mimo Írán k získávání zboží požadovaného společností SUREH. Při odesílání zboží do Íránu Sun Middle East těmto zprostředkovatelským společnostem poskytuje nepravé údaje o koncových uživatelích, a tak se snaží obejít celní režim dané země.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Společnost pořizující zboží a vybavení určené pro íránské programy jaderných a balistických raket pro společnost Kalaye Electric Company (KEC), na níž se vztahují sankce OSN.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Výrobce transformátorů používaných při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (také pod názvem Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Dodavatelská společnost, která jednala v zastoupení Mesbah Energy uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (také pod názvem Paya Partov)

 

Dceřiná společnost společnosti Novin Energy, na niž se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747, zabývající se laserovým svařováním.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Komunikační společnost, která pořizovala vybavení pro zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Strojírenská společnost pořizující materiál pro íránský výzkumný těžkovodní reaktor IR-40.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd.

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Společnost Pearl Energy Company Ltd. je dceřinou společností banky First East Export Bank (FEEB), jež je jejím 100% vlastníkem. FEEB byla v červnu roku 2010 uvedena v rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929. Společnost Pearl Energy Company byla vytvořena bankou FEEB za účelem ekonomického výzkumu zaměřeného na řadu celosvětových odvětví.

Předsedou představenstva Pearl Energy Company je ředitel banky Bank Mellat Ali Divandari.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland;

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem CH-550.1.058.055-9.

Společnost Pearl Energy Services S.A. je zcela vlastněna společností Pearl Energy Company Ltd., jejíž je dceřinou společností, a má sídlo ve Švýcarsku. Jejím úkolem je poskytovat finanční prostředky a odborné znalosti/poradenství subjektům hodlajícím vstoupit do íránského ropného průmyslu.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; telefon: 0049 40 2270170; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB45757.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malajsie

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránská bojová letadla.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

P.O. Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Společnost přidružená k AEOI.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Ústav aplikované fyziky provádí výzkum vojenského využití íránského jaderného programu.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Společnost přidružená k síti společnosti MTFZC.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (také pod názvem Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Zapojena do pořizování dodávek pro íránský program balistických raket.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Univerzita vlastněná nebo ovládaná Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL); provádí vědecký výzkum jaderných zbraní.

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (také pod názvy IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Společnost Bonyad Taavon Sepah, uváděnou také pod názvem IRGC Cooperative Foundation, vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic IRGC. Je ovládaná IRGC. Správní radu Bonyad Taavon Sepah tvoří devět členů, z nichž osm členů je členy IRGC. Mezi tyto důstojníky patří vrchní velitel IRGC, jenž je předsedou správní rady, zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC, velitel jednotek Basídž, velitel pozemních sil IRGC, velitel vzdušných sil IRGC, velitel námořních sil IRGC, vedoucí organizace pro bezpečnost informačních systémů IRGC, vyšší důstojník IRGC z generálního štábu ozbrojených sil a vyšší důstojník IRGC z MODAFL.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (také pod názvy Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Banka Ansar Bank byla zřízena společností Bonyad Taavon Sepah za účelem poskytování finančních a úvěrových služeb personálu IRGC. Zpočátku byla banka Ansar Bank provozována jako úvěrové družstvo; v polovině roku 2009 se přeměnila na plnohodnotnou banku poté, co obdržela bankovní licenci od íránské centrální banky. Ansar Bank, dříve fungující pod názvem Ansar al Mojahedin, byla více než 20 let spojena s IRGC. Přes Ansar Bank byl vyplácen plat členům IRGC.

Tato banka dále poskytovala personálu IRGC zvláštní výhody, včetně snížených sazeb pro zařízení domácností a bezplatnou, nebo levnější, zdravotní péči.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (také pod názvy Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Banka Mehr je ovládána společností Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Mehr Bank poskytuje finanční služby IRGC. Podle zveřejněného interview s Parvizem Fattahem (narozen v roce 1961), vedoucím představitelem Bonyad Taavon Sepah, tato společnost banku zřídila pro jednotky Basídž (polovojenské křídlo IRGC).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005. Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;

Obchodní licence č. HRB96253, vydaná dne 30. ledna 2006.

Společnost Darya Capital Administration je dceřinou společností IRISL Europe GmbH, která jí zcela vlastní. Generální ředitelem je Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102485 ze dne 19. srpna 2005; telefon: 004940278740

Společnost vlastněná společnostmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je rovněž ředitelem společností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB92501 ze dne 4. ledna 2005; telefon: 004940278740

Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu, která společně se společností IRISL Europe vlastní společnost Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Společnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering rovněž uvádějí stejnou adresu v Německu, jakou uvádí společnost IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 19. září 2005;

e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94312 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102602 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94313 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102520 ze dne 29. srpna 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94314 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102600 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00494070383392; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94315 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102599 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com;telefon: 00494070383392; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94316 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102501 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94829 ze dne 19. září 2005;

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102655 ze dne 26. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94633 ze dne 24. srpna 2005;

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102533 ze dne 1. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94698 ze dne 9. září 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102565 ze dne 15. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102679 ze dne 27. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94632 ze dne 24. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102544 ze dne 9. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net;telefon: 004940302930; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94573 ze dne 18. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102506 ze dne 25. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104149 ze dne 10. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104174 ze dne 12. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104175 ze dne 12. července 2006 e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Insight World Ltd., Kingdom New Ltd., Logistic Smart Ltd., Neuman Ltd. and New Desire Ltd.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

58.b.

Kingdom New Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Logistic Smart Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL.

Jedním z akcionářů je Gholamhossein Golpavar, generální ředitel společnosti SAPID a obchodní ředitel společnosti IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd. and Great Method Ltd.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

59.c.

Best Precise Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

59.d

Concept Giant Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

59.e.

Great Method Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL.

Jedním z akcionářů je Mohammed Mehdi Rasekh, člen správní rady společnosti IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou Smart Day Holdings Ltd., System Wise Ltd. (AKA Sysyem Wise Ltd.), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

60.b.

System Wise Ltd. (také pod názvem Sysyem Wise Ltd.)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

60.d.

True Honour Holdings Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Hossein Dajmar, generální ředitel IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: New Synergy Ltd., Partner Century Ltd., Sackville Holdings Ltd., Sanford Group a Sino Access Holdings.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

61.b.

Partner Century Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

61.c.

Sackville Holdings Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

61.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C37423, registrovaná na Maltě v roce 2005.

Kerman Shipping Company Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL.

Sídlo se nachází na Maltě na stejné adrese jako sídlo společnosti Woking Shipping Investments Ltd. a sídla společností, jež vlastní.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd.

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C39912, vydáno v roce 2006.

Woking Shipping Investments Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL a vlastní společnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, jež sídlí na stejné adrese na Maltě.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Shere Shipping Company Limited.

23.05.2011

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd.

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd. je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Tongham Shipping Co. Ltd.

23.05.2011

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Uppercourt Shipping Company Limited.

23.05.2011

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Vobster Shipping Company.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd.

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Registrace v (kyperském) obchodním rejstříku pod číslem C133993, z roku 2002.

Lancelin Shipping Company Ltd. je zcela vlastněna společností IRISL.

Ředitelem společnosti Lacelin Shipping je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108116C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Společnost Ashtead Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100% vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 118117C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Společnost Byfleet Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108118C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Společnost Cobham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108119C.

Společnost Dorking Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108120C.

Společnost Effingham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108146C.

Společnost Farnham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111998C.

Společnost Gomshall Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Horsham Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111999C.

Společnost Horsham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


PŘÍLOHA II

OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministr zahraničních věcí. Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (také pod názvem Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Výzkumný ústav podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil) (také pod názvy Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; též MODAFL; MODSAF)

Located on the west side of Dabestan Street (na západní straně ulice Dabestan), Abbas Abad District, Tehran, Iran

Odpovídá za íránské výzkumné, vývojové a výrobní programy v oblasti obrany, včetně podpory raketového a jaderného programu.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.

Společnost Iran Centrifuge Technology Company převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek využívaných při obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 504/2011

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 442/2011.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (2), by měly být na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011, zařazeny další osoby.

(3)

Měly by být aktualizovány informace týkající se některých osob zařazených na seznam v příloze II uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 442/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Viz strana 91 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 4

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar Al-Assad (Bašár Asád)

narozen 11. 9. 1965 v Damašku;

diplomatický pas č. D1903

prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům

23.05.2011

2.

Mahir (také jako Maher) Al-Assad

narozen 8. 12. 1967; diplomatický

pas č. 4138

velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bashara Al-Assada; hlavní osoba odpovědná za represe namířené proti demonstrantům

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (také jako Mamlouk)

narozen 19. 2. 1946 v Damašku;

diplomatický pas č. 983

ředitel generálního ředitelství zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (také jako Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

ministr vnitra; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

5.

Atej (také jako Atef, Atif) Najib

 

bývalý ředitel ředitelství tajné policie ve městě Dará; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (také jako Hafez Makhlouf)

narozen 2. 4. 1971 v Damašku;

diplomatický pas č. 2246

plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení generálního ředitelství zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; blízký spolupracovník Mahira al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (také jako Mohammed Dib Zeitoun)

narozen 20. 5. 1951 v Damašku;

diplomatický pas č. D 000 00 13 00

ředitel ředitelství tajné policie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

velitel tajné policie ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

narozen 10. 7. 1969 v Damašku,

pas č. 454224

syrský podnikatel; osoba spojená s Mahirem al-Assadem; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

narozen v roce 1953 ve městě Hama;

diplomatický pas č. D0005788

velitel syrské vojenské rozvědky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

velitel rozvědky syrského letectva; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

narozen 3. 5. 1953 ve městě Dará;

diplomatický pas č. D000000887

velitel odboru syrské vojenské rozvědky zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

narozen 18. 6. 1962 ve městě Kerdala;

pas č. 88238

podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „Shabiha“

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

narozen 1. 3. 1961 ve městě Latakia;

pasy č. 86449 a č. 842781

podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „Shabiha“

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

narozen 15. 1. 1950 ve vesnici Al-Madehleh u města Tartus

zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

narozen v roce 1941

ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

narozen 10. 12. 1938

viceprezident Syrské republiky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

narozen 10. 4. 1937 (alternativně 20. 5. 1937) ve městě Hama;

diplomatický pas č. 0002250

asistent viceprezidenta Syrské republiky pověřený agendou národní bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

narozen 20. 5. 1966;

pas č. 002954347

švagr Mahira Al Assada; podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.05.2011

20.

Iyad (také jako Eyad) Makhlouf

narozen 21. 1. 1973 v Damašku;

pas č. N001820740

bratr Ramiho Makhloufa a důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

náčelník štábu ozbrojených sil odpovědný za vojenský zásah proti pokojným demonstrantům

23.05.2011

23.

Ihab (také jako Ehab, Iehab) Makhlouf

narozen 21. 1. 1973 v Damašku;

pas č. N002848852

viceprezident společnosti SyriaTel a správce společnosti Ramiho Makhloufa, která má sídlo v USA; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.05.2011“


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 505/2011

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (1), a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/301/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (2), by měly být na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 zařazeny další osoby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 87 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

OSOBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

 

Jména Český. přepis z ruštiny

Angl. přepis z běloruš.

Angl. přepis z ruštiny

Jméno (v běloruštině)

Jméno (v ruštině)

Místo a datum narození

Funkce

1.

Šikarov, Vladislav

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Soudce soudu pro obvod Železnodorožnyj ve Vitebsku; v průběhu odvolacího řízení odsoudil řadu demonstrantů, ačkoliv nebyli soudem prvního stupně shledáni vinnými.

2.

Merkulová, Natalja Viktorovna

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Nar:

13.11.1964

Ředitelka střední školy v Talkově, okres Puchoviči; dne 27.1.2011 propustila uznávanou učitelku této školy Natalji Iliničovou pro její názory a účast na událostech dne 19. 12. 2010.

3.

Akuličová, Světlana Rostislavovna

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Nar:

27.08.1948 nebo 1949

Soudkyně okresního soudu v Puchoviči; protizákonně zamítla žádost Natalji Iliničové o návrat na učitelské místo na střední škole v Talkově.

4.

Pykinová, Natalja

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Soudkyně soudu pro obvod Partyzanskij, která se zabývala případem Nikity Lichovida; tohoto aktivistu Hnutí za svobodu odsoudila k 3 a půl letům vězení s přísným režimem.

5.

Mazovka (Mazovko), Sergej

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Žalobce ve věci Daškevič-Lobov; aktivisté hnutí Mladá fronta Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům vězení za „výtržnictví“; skutečným důvodem jejich uvěznění byla jejich aktivní účast v prosinci 2010 na volební kampani na podporu jednoho z kandidátů opozice.

6.

Alexandrov, Dmitrij Petrovič

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Soudce Nejvyššího hospodářského soudu; stvrdil zákaz nezávislé stanice „Autoradio“. (Stanice byla zakázána, protože„vysílala výzvy k hromadným nepokojům během prezidentské kampaně v prosinci 2010“. Na základě platné smlouvy vysílala volební program opozičního kandidáta Andreje Sannikova a hlásala, že „o budoucnosti se rozhodne na náměstích, ne v kuchyních.“)

7.

Valkučik, Valerij

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vedoucí analytického centra úřadu prezidenta, odpovědný za telekomunikace, včetně monitorování, filtrování, odposlouchávání, kontrolování komunikačních kanálů, např. internetu, a za zásahy do nich.

8.

Četvertkovová, Natalja

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Soudkyně soudu pro obvod Partizanskij v Minsku; zabývala se případy bývalého prezidentského kandidáta Andreje Sannikova a občanských aktivistů Ilji Vasileviče, Fedora Mirzojanova, Olega Gnedčika a Vladimira Jerjomenkova; způsob, jakým vede líčení, je v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

9.

Bulašová, Alla

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku; zabývala se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu, Vladimira Homičenka; způsob, jakým vede líčení, je v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

10.

Borovskij, Alexandr Gennadijevič

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Prokurátor soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku; zabýval se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu, Vladimira Homičenka; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

11.

Simanovskij, Dmitrij Valerijevič

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Prokurátor soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku; zabýval se případem Dmitrije Bondarenka; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

12.

Brysinová (Brisinová), Žanna

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Soudkyně soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku; zabývala se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince; způsob, jakým vedla líčení, byl v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

13.

Žukovskij, Sergej Konstantinovič

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Prokurátor soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku; zabýval se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 506/2011

ze dne 23. května 2011

o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovážených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinových výrobcích pocházejících z Japonska, jako například v mléce a špenátu, přesáhly akční hladiny stanovené pro potraviny a použitelné v Japonsku. Tato kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, proto bylo dne 25. března 2011 přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (2).

(3)

Dne 12. května 2011 byla Komise informována o zjištění vysoké úrovně radioaktivního cesia v listech zeleného čaje pocházejícího z prefektury Kanagawa. Toto zjištění potvrdila dne 13. května 2011 další tři zjištění vysoké úrovně radioaktivního cesia v listech zeleného čaje z této prefektury. Daná prefektura nepatří mezi dvanáct prefektur postižené oblasti, pro které se před vývozem do EU vyžadují testy veškerých krmiv a potravin z nich pocházejících. Vzhledem k těmto nejnovějším zjištěním je vhodné zařadit Kanagawu jako třináctou prefekturu postižené oblasti.

(4)

Je vhodné vyjasnit požadavky pro produkty odesílané z postižené oblasti, jejichž původ je však mimo tuto postiženou oblast.

(5)

Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit nařízení (EU) č. 297/2011.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 297/2011 se mění takto

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Ke každé zásilce produktů podle článku 1, jež opustí Japonsko ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, musí být přiloženo prohlášení osvědčující, že:

produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011, nebo že

produkt pochází a je odesílán z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba a Kanagawa, nebo že

produkt je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba a Kanagawa, avšak nepochází z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy, nebo že

v případě produktů pocházejících z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba a Kanagawa produkt neobsahuje úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137 přesahující nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příloze II tohoto nařízení. Toto ustanovení platí rovněž pro produkty pocházející z pobřežních vod těchto prefektur bez ohledu na místo vykládky.“

(2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu provedou kontrolu dokladů a kontrolu totožnosti u všech zásilek produktů podle článku 1 v rámci působnosti tohoto nařízení a fyzickou kontrolu včetně laboratorních analýz na zjištění přítomnosti jódu 131, cesia 134 a cesia 137 alespoň u 10 % zásilek produktů podle čl. 2 odst. 3 čtvrté odrážky a alespoň u 20 % zásilek produktů podle čl. 2 odst. 3 druhé a třetí odrážky.“

(3)

V čl. 9 druhém pododstavci se datum 30. června 2011 nahrazuje datem 30. září 2011.

(4)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Image Image


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/56


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 507/2011

ze dne 23. května 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. května 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/58


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/60/EU

ze dne 23. května 2011,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tebufenozidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje tebufenozid.

(2)

V souladu s článkem 11e nařízení (ES) č. 1490/2002 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS do dvou měsíců od obdržení návrhu zprávy o posouzení. Rozhodnutí Komise 2008/934/ES ze dne 5. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4) se tudíž týkalo i nezařazení tebufenozidu.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost, ve které požádal o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Německu, které bylo nařízením (ES) č. 1490/2002 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/934/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Německo zhodnotilo dodatečné údaje poskytnuté žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Dne 23. listopadu 2009 postoupilo tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry ohledně tebufenozidu (6) dne 19. října 2010 Komisi. Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 11. března 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání tebufenozidu.

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující tebufenozid mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku tebufenozid do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(7)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Proto je vhodné požadovat, aby žadatel předložil potvrzující informace, pokud jde o relevantnost metabolitů RH-6595 (7), RH-2651 (8), M2 (9), odbourávání tebufenozidu v zásaditých půdách a riziko pro necílové motýly.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tebufenozid, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (10), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Rozhodnutí 2008/934/ES stanoví nezařazení tebufenozidu a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se tebufenozidu v příloze uvedeného rozhodnutí.

(13)

Rozhodnutí 2008/934/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Řádek týkající se tebufenozidu v příloze rozhodnutí 2008/934/ES se zrušuje.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku tebufenozid.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se tebufenozidu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující tebufenozid jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. května 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají tebufenozidu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje tebufenozid jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015; nebo

b)

pokud přípravek obsahuje tebufenozid jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2011.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide. Souhrn: EFSA Journal 2010; 8(12):1871. [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(7)  N’-[(4-acetylfenyl)karbonyl]-N-terc-butyl-3,5-dimethylbenzohydrazid.

(8)  4-({2-terc-butyl-2-[(3,5-dimethylfenyl)karbonyl]hydrazinyl}karbonyl)benzoová kyselina.

(9)  Chemický název dosud nestanoven.

(10)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„355

Tebufenozid

CAS: 112410-23-8

CIPAC: 724

N-terc-butyl-N’-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazid

≥ 970 g/kg

Relevantní nečistota

t-butyl hydrazin < 0,001 g/kg

ze dne 1. června 2011

ze dne 31. května 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tebufenozidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

1)

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků po opětovném vstupu na místo použití a zajistit, aby v podmínkách povolení bylo zahrnuto užití odpovídajících ochranných prostředků;

2)

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li účinná látka použita v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami;

3)

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby v podmínkách použití byla zahrnuta opatření ke zmírnění rizika;

4)

věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové motýly.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:

1)

relevance metabolitů RH-6595, RH-2651, M2;

2)

odbourávání tebufenozidu v anaerobních a zásaditých půdách.

Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v bodech 1) a 2) do 31. května 2013.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


ROZHODNUTÍ

24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/62


ROZHODNUTÍ RADY 2011/297/SZBP

ze dne 23. května 2011,

kterým se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na skončení platnosti pozměněné Bruselské smlouvy z roku 1954 o založení Západoevropské unie (dále jen „ZEU“) je nezbytné v zastoupení deseti členských států ZEU zajistit, aby po ukončení činnosti ZEU dne 30. června 2011 byly nadále vykonávány některé zbývající administrativní úkoly ZEU, zejména správa důchodů zaměstnanců ZEU a sociálního plánu ZEU, jakož i řešení případných sporů mezi ZEU a bývalými zaměstnanci.

(2)

Za tímto účelem by se nezbytných administrativních úkolů mělo ujmout satelitní středisko Evropské unie zřízené společnou akcí Rady 2001/555/SZBP (1).

(3)

Veškeré výdaje související s výše uvedenými úkoly by měly být hrazeny z příspěvků deseti členských států, které jsou smluvními stranami pozměněné Bruselské smlouvy z roku 1954 o založení ZEU.

(4)

Společná akce 2001/555/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společná akce Rady 2001/555/SZBP se mění takto:

1)

v článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   V návaznosti na ukončení činnosti Západoevropské unie (dále jen „ZEU“) vykonává středisko ode dne 1. července 2011 administrativní úkoly uvedené v článku 23a.“;

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 23a

Administrativní úkoly po ukončení činnosti ZEU

1.   Ode dne 1. července 2011 středisko vykonává jménem Belgie, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska a Spojeného království (dále jen „deset členských států“) tyto zbývající administrativní úkoly:

a)

správa důchodů bývalých zaměstnanců ZEU;

b)

správa sociálního plánu ZEU;

c)

administrativa týkající se veškerých sporů mezi ZEU a jejími bývalými zaměstnanci a výkon rozhodnutí příslušné odvolací komise;

d)

pomoc poskytovaná deseti členským státům v souvislosti s likvidací majetku ZEU.

2.   Správa důchodů bývalých zaměstnanců ZEU je:

a)

prováděna v souladu s pravidly ZEU v oblasti důchodů platnými ke dni 30. června 2011. Tato pravidla může v případě potřeby a v rámci důchodových pravidel koordinovaných organizací změnit správní rada uvedená v odstavci 6;

b)

prováděna společným útvarem pro správu důchodů v rámci koordinovaných organizací (dále jen „společný útvar“). Za tímto účelem středisko uzavře do 30. června 2011 jménem deseti členských států memorandum o porozumění. Jednou ze stran tohoto memoranda může být rovněž ZEU. Memorandum schválí správní rada uvedená v odstavci 6 a podepíše její předseda.

Veškeré spory týkající se uvedených důchodů a bývalých zaměstnanců ZEU se řeší v souladu s odstavcem 3.

3.   Veškeré spory mezi ZEU a jejími bývalými zaměstnanci se řeší podle pravidel ZEU pro řešení sporů, platných ke dni 30. června 2011.

Správní rada uvedená v odstavci 5 provede aktualizaci pravidel pro řešení sporů pro účely jejich uplatňování v rámci střediska od 1. července 2011.

Postavení bývalých zaměstnanců ZEU se řídí pracovním řádem ZEU platným ke dni 30. června 2011, veškerými platnými smlouvami, veškerými dalšími platnými rozhodnutími ZEU a sociálním plánem ZEU.

4.   Správa sociálního plánu ZEU je prováděna v souladu se sociálním plánem přijatým ZEU dne 22. října 2010. Musí být rovněž v souladu s veškerými následnými závaznými rozhodnutími přijatými příslušnou odvolací komisí a s veškerými rozhodnutími přijatými ZEU nebo správní radou uvedenou v odstavci 6 za účelem výkonu takového rozhodnutí.

5.   Pomoc při likvidaci majetku ZEU zahrnuje správu veškerých právních a finančních záležitostí souvisejících s ukončením činnosti ZEU, vykonávanou pod vedením správní rady uvedené v odstavci 6.

6.   Veškerá rozhodnutí týkající se úkolů uvedených v tomto článku, včetně rozhodnutí správní rady uvedené v tomto článku, přijímá jednomyslně správní rada složená ze zástupců deseti členských států. Správní rada v tomto složení rozhodne o tom, jakým způsobem jí bude jeden z jejích členů předsedat. Schůzí správní rady v tomto složení se může účastnit ředitel střediska nebo jeho zástupce. Správní radu svolává předseda alespoň jednou ročně nebo na žádost alespoň tří členů rady. Za účelem řešení zvláštních témat nebo záležitostí může být svolána ad hoc schůze na úrovni odborníků. Správní rada může přijímat rozhodnutí písemným postupem.

7.   Středisko přijme zaměstnance potřebné k provádění úkolů uvedených v odstavci 1. Pokud některý z deseti členských států nabídne, že za tímto účelem vyšle určitou osobu, pak se tato osoba přijme. Pokud k takové nabídce nedojde nebo pokud vyslaní pracovníci neobsadí všechna nezbytná pracovní místa, najmou se na ně smluvní zaměstnanci. S výhradou ustanovení tohoto článku se na zaměstnance vztahuje pracovní řád střediska.

8.   Veškeré položky výdajů a příjmů související s prováděním tohoto článku jsou součástí samostatného rozpočtu střediska. Tento rozpočet se sestavuje na každý finanční rok, který odpovídá kalendářnímu roku, a který do 1. září každého roku na návrh svého předsedy přijme správní rada uvedená v odstavci 6. Příjmy a výdaje vykázané v rozpočtu musí být vyrovnané. Součástí rozpočtu je seznam zaměstnanců přijatých k plnění úkolů podle odstavce 7. Příjmy tvoří příspěvky deseti členských států stanovené v souladu s pravidly použitelnými pro jejich příspěvky pro ZEU a platnými ke dni 30. června 2011 a různé příjmy. Za účelem vytvoření fondu ve výši 5,3 milionu EUR umožňujícího zahájení činnosti budou do 30. června 2011 uhrazeny počáteční příspěvky ve výši 20 % uvedené částky. Správní rada uvedená v odstavci 6 přijme nezbytná finanční pravidla, která v co nejvyšší míře vycházejí z finančních pravidel střediska, a pravidla týkajících se kontroly rozpočtu a absolutoria. Do přijatí takových pravidel se použijí pravidla ZEU.

9.   Středisko uzavře do 30. června 2011 dohodu nebo správní ujednání se ZEU ohledně provádění tohoto článku, které schválí správní rada uvedená v odstavci 6 a podepíše její předseda.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 5.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/64


ROZHODNUTÍ RADY 2011/298/SZBP

ze dne 23. května 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. května 2007 přijala Rada společnou akci 2007/369/SZBP (1) o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

Dne 18. května 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/279/SZBP (2) o prodloužení mise EUPOL AFGHANISTAN do 31. května 2013.

(3)

Finanční referenční částka stanovená v rozhodnutí 2010/279/SZBP určená na pokrytí výdajů mise EUPOL AFGHANISTAN do 31. května 2011 by měla pokrývat i období do 31. července 2011.

(4)

Rozhodnutí 2010/279/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 13 rozhodnutí 2010/279/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů mise EUPOL AFGHANISTAN do 31. července 2011 činí 54 600 000 EUR.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 123, 19.5.2010, s. 4.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/65


ROZHODNUTÍ RADY 2011/299/SZBP

ze dne 23. května 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1).

(2)

Na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP by měly být zařazeny další osoby a subjekty.

(3)

Měly by být změněny položky týkající se některých osob a subjektů zařazených do přílohy II rozhodnutí 2010/413/CFSP.

(4)

Uplatňování cestovních omezení by mělo být pozastaveno v případě pana Aliho Akbara Salehiho.

(5)

Rozhodnutí 2010/413/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 26 rozhodnutí 2010/413/SZBP se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Opatření uvedená v čl. 19 odst. 1 písm. b) se pozastavují v případě pana Aliho Akbara Salehiho.“

Článek 2

Na seznam obsažený v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 3

V příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP se položky týkající se těchto osob a subjektů:

1)

pan Ali Akbar Zalehá;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA);

3)

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science & Technology (též Nuclear Science & Technology Research Institute)

nahrazují položkami uvedenými v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.


PŘÍLOHA I

OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mohammad Ahmadian

 

Bývalý výkonný ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), v současné době působí jako zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Naser Rastkhah, inženýr

 

Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Zástupce ředitele AEOI pro plánování, mezinárodní a parlamentní záležitosti. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; pobočka na ostrově Kish, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415

pobočka ve městě Teherán, 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH sehrála klíčovou úlohu pro řadu íránských bank, jimž pomáhala s alternativními možnostmi dokončení transakcí, které byly přerušeny sankcemi EU zaměřenými na Írán. Bylo zaznamenáno, že EIH funguje jako poradní banka a zprostředkovatelská banka pro transakce s íránskými subjekty uvedenými na seznamu.

EIH například na začátku srpna roku 2010 zmrazila účty bank Saderat Iran a Bank Mellat uvedené na seznamu EU u EIH v Hamburku. Krátce na to obnovila EIH s bankami Bank Mellat a Bank Saderat Iran obchod v eurech za použití účtů u EIH náležejících íránské bance, která není uvedena na seznamu. V srpnu roku 2010 zaváděla EIH systém umožňující provádění pravidelných plateb hrazených bance Bank Saderat London a bance Future Bank Bahrain, s cílem vyhnout se sankcím EU.

Od října roku 2010 pokračovala EIH v činnostech „zprostředkovatele“ pro platby prováděné íránskými bankami, na něž byly uvaleny sankce, včetně bank Bank Mellat a Bank Saderat. Banky, na něž se vztahují sankce, směřují své platby do EIH přes íránskou banku Bank of Industry and Mine. V roce 2009 banku EIH využívala Post Bank pro systém obcházení sankcí, jehož součástí bylo zpracovávání transakcí v zastoupení banky Bank Sepah, uvedené na seznamu OSN. Bank Mellat uvedená na seznamu EU je jednou z mateřských bank EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (také pod názvem Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Banka se sídlem v Bělorusku vlastněná bankami Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Export Development Bank of Iran.

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Společnost podílející se na pořizování materiálu pro Iran Centrifuge Technology Company, na níž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Pobočka společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN, zabývající se hledáním nalezišť a těžbou uranu.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která v zařízení pro obohacování uranového paliva ve městě Natanz pracovala pro společnost Kalaye Electric Company (KEC) uvedenou na seznamu OSN.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Podílí se na pořizování odborného vybavení a materiálu pro přímé využití v íránském jaderném programu.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (také pod názvem Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Dceřiná společnost organizace AEOI, na níž se vztahují sankce OSN. Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu.

23.05.2011

10.

Raad Iran (také pod názvem Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. RaadIran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Společnost podřízená organizaci AEOI; jejími složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějícím zirkon (Zirconium Production Plant).

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Společnost pořizující citlivé zboží pro společnost Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Společnost Sun Middle East využívá zprostředkovatelských společností se sídlem mimo Írán k získávání zboží požadovaného společností SUREH. Při odesílání zboží do Íránu Sun Middle East těmto zprostředkovatelským společnostem poskytuje nepravé údaje o koncových uživatelích, a tak se snaží obejít celní režim dané země.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Společnost pořizující zboží a vybavení určené pro íránské programy jaderných a balistických raket pro společnost Kalaye Electric Company (KEC), na níž se vztahují sankce OSN.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Výrobce transformátorů používaných při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (také pod názvem Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Dodavatelská společnost, která jednala v zastoupení Mesbah Energy uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (také pod názvem Paya Partov)

 

Dceřiná společnost společnosti Novin Energy, na níž se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747, zabývající se laserovým svařováním.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Komunikační společnost, která pořizovala vybavení pro zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Strojírenská společnost pořizující materiál pro íránský výzkumný těžkovodní reaktor IR-40.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd.

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Společnost Pearl Energy Company Ltd. je dceřinou společností banky First East Export Bank (FEEB), jež je jejím 100% vlastníkem. FEEB byla v červnu roku 2010 uvedena v rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929. Společnost Pearl Energy Company byla vytvořena bankou FEEB za účelem ekonomického výzkumu zaměřeného na řadu celosvětových odvětví.

Předsedou představenstva Pearl Energy Company je ředitel banky Bank Mellat Ali Divandari.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem CH-550.1.058.055-9.

Společnost Pearl Energy Services S.A. je zcela vlastněna společností Pearl Energy Company Ltd., jejíž je dceřinou společností, a má sídlo ve Švýcarsku. Jejím úkolem je poskytovat finanční prostředky a odborné znalosti/poradenství subjektům hodlajícím vstoupit do íránského ropného průmyslu.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; telefon: 0049 40 2270170; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB45757.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malajsie

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránská bojová letadla.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

P.O. Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Společnost přidružená k AEOI.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Ústav aplikované fyziky provádí výzkum vojenského využití íránského jaderného programu.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Společnost přidružená k síti společnosti MTFZC.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (také pod názvem Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Zapojena do pořizování dodávek pro íránský program balistických raket.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Univerzita vlastněná nebo ovládaná Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL);

provádí vědecký výzkum jaderných zbraní.

23.05.2011

II.   Islámské revoluční gardy (IRGC)

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bonyad Taavon Sepah (také pod názvy IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Společnost Bonyad Taavon Sepah, uváděnou také pod názvem IRGC Cooperative Foundation, vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic IRGC. Je ovládaná IRGC. Správní radu Bonyad Taavon Sepah tvoří devět členů, z nichž osm členů je členy IRGC. Mezi tyto důstojníky patří vrchní velitel IRGC, jenž je předsedou správní rady, zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC, velitel jednotek Basídž, velitel pozemních sil IRGC, velitel vzdušných sil IRGC, velitel námořních sil IRGC, vedoucí organizace pro bezpečnost informačních systémů IRGC, vyšší důstojník IRGC z generálního štábu ozbrojených sil a vyšší důstojník IRGC z MODAFL.

23.05.2011

2.

Ansar Bank (také pod názvy Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Banka Ansar Bank byla zřízena společností Bonyad Taavon Sepah za účelem poskytování finančních a úvěrových služeb personálu IRGC. Zpočátku byla banka Ansar Bank provozována jako úvěrové družstvo; v polovině roku 2009 se přeměnila na plnohodnotnou banku poté, co obdržela bankovní licenci od íránské centrální banky. Ansar Bank, dříve fungující pod názvem Ansar al Mojahedin, byla více než 20 let spojena s IRGC. Přes Ansar Bank byl vyplácen plat členům IRGC.

Tato banka dále poskytovala personálu IRGC zvláštní výhody, včetně snížených sazeb pro zařízení domácností a bezplatnou, nebo levnější, zdravotní péči.

23.05.2011

3.

Mehr Bank (také pod názvy Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Banka Mehr je ovládána společností Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Mehr Bank poskytuje finanční služby IRGC. Podle zveřejněného interview s Parvizem Fattahem (narozen v roce 1961), vedoucím představitelem Bonyad Taavon Sepah, tato společnost banku zřídila pro jednotky Basídž (polovojenské křídlo IRGC).

23.05.2011

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Osoba

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mohammad Hossein Dajmar

dat. nar.: 19. února 1956; (íránský) pas: K13644968, s koncem platnosti v květnu roku 2013.

Předseda a generální ředitel společnosti IRISL. Předsedá rovněž společnostem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), které jsou známy jako přidružené společnosti IRISL.

23.05.2011


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005; Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany. Obchodní licence č. HRB96253, vydaná dne 30. ledna 2006.

Společnost Darya Capital Administration je dceřinou společností IRISL Europe GmbH, která jí zcela vlastní. Generální ředitelem je Mohammad Talai.

23.05.2011

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102485 ze dne 19. srpna 2005; telefon: 004940278740

Společnost vlastněná společnostmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je rovněž ředitelem společností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB92501 ze dne 4. ledna 2005; telefon: 004940278740

Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu, která společně se společností IRISL Europe vlastní společnost Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Společnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering rovněž uvádějí stejnou adresu v Německu, jakou uvádí společnost IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran.

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 19. září 2005

e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94312 ze dne 21. července 2005

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102502 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94313 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102520 ze dne 29. srpna 2005;

e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94314 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102600 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00494070383392; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94315 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102599 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00494070383392; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94316 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102501 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94829 ze dne 19. září 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102655 ze dne 26. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94633 ze dne 24. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102533 ze dne 1. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94698 ze dne 9. září 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

12.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102565 ze dne 15. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102679 ze dne 27. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94632 ze dne 24. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102544 ze dne 9. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 004940302930; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94573 ze dne 18. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102506 ze dne 25. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104149 ze dne 10. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104174 ze dne 12. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104175 ze dne 12. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.05.2011

20.

Loweswater Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Insight World Ltd., Kingdom New Ltd., Logistic Smart Ltd., Neuman Ltd. and New Desire Ltd.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

20.a

Insight World Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

20.b.

Kingdom New Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

20.c.

Logistic Smart Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Logistic Smart Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

20.d.

Neuman Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

20.e.

New Desire LTD.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

21.

Mill Dene Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL.

Jedním z akcionářů je Gholamhossein Golpavar, generální ředitel společnosti SAPID a obchodní ředitel společnosti IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd. and Great Method Ltd.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

21.b.

Alpha Effort Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

21.c.

Best Precise Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

21.d

Concept Giant Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

21.e.

Great Method Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

22.

Shallon Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL.

Jedním z akcionářů je Mohammed Mehdi Rasekh, člen správní rady společnosti IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou Smart Day Holdings Ltd., System Wise Ltd. (AKA Sysyem Wise Ltd.), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

22.a.

Smart Day Holdings Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

22.b.

System Wise Ltd. (také pod názvem Sysyem Wise Ltd.)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

22.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

22.d.

True Honour Holdings Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Hossein Dajmar, generální ředitel IRISL.

Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: New Synergy Ltd., Partner Century Ltd., Sackville Holdings Ltd., Sanford Group a Sino Access Holdings.

Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.05.2011

23.a.

New Synergy Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

23.b.

Partner Century Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

23.c.

Sackville Holdings Ltd.

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

23.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

23.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.05.2011

24.

Kerman Shipping Company Ltd.

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C37423, registrovaná na Maltě v roce 2005.

Kerman Shipping Company Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL.

Sídlo se nachází na Maltě na stejné adrese jako sídlo společnosti Woking Shipping Investments Ltd. a sídla společností, jež vlastní.

23.05.2011

25.

Woking Shipping Investments Ltd.

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C39912, vydáno v roce 2006.

Woking Shipping Investments Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL a vlastní společnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, jež sídlí na stejné adrese na Maltě.

23.05.2011

25.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Shere Shipping Company Limited.

23.05.2011

25.b.

Tongham Shipping Co. Ltd.

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd. je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Tongham Shipping Co. Ltd.

23.05.2011

25.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Uppercourt Shipping Company Limited.

23.05.2011

25.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Vobster Shipping Company.

23.05.2011

26.

Lancelin Shipping Company Ltd.

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Registrace v (kyperském) obchodním rejstříku pod číslem C133993, z roku 2002

Lancelin Shipping Company Ltd. je zcela vlastněna společností IRISL.

Ředitelem společnosti Lacelin Shipping je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

27.

Ashtead Shipping Company Ltd.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108116C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Společnost Ashtead Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

28.

Byfleet Shipping Company Ltd.

Byfleet Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 118117C.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Společnost Byfleet Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

29.

Cobham Shipping Company Ltd.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108118C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.

Společnost Cobham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

30.

Dorking Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108119C.

Společnost Dorking Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

31.

Effingham Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108120C.

Společnost Effingham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

32.

Farnham Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108146C.

Společnost Farnham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

33.

Gomshall Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111998C.

Společnost Gomshall Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

34.

Horsham Shipping Company Ltd.

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Horsham Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111999C.

Společnost Horsham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené.

Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.05.2011


PŘÍLOHA II

OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministr zahraničních věcí. Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (také pod názvem Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, P.O. Box 14395-836, Tehran

Výzkumný ústav podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil) (také pod názvy Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; též MODAFL; MODSAF)

Located on the west side of Dabestan Street (na západní straně ulice Dabestan), Abbas Abad District, Tehran, Iran

Odpovídá za íránské výzkumné, vývojové a výrobní programy v oblasti obrany, včetně podpory raketového a jaderného programu.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.

Společnost Iran Centrifuge Technology Company převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek využívaných při obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/85


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/300/SZBP

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Libyi by měly být na seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažené v přílohách II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP zařazeny další osoba a další subjekt,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Na seznamy obsažené v přílohách II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP se zařazuje osoba uvedená v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.   Na seznam obsažený v příloze IV rozhodnutí 2011/137/SZBP se zařazuje subjekt uvedený v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.


PŘÍLOHA I

OSOBA UVEDENÁ V ČL. 1 ODST. 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

plukovník Taher Juwadi

čtvrtý v linii velení revolučních gard

klíčový člen režimu Muammara Kaddáfího

23.05.2011


PŘÍLOHA II

SUBJEKT UVEDENÝ V ČL. 1 ODST. 2

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P. O. Box 83428

Tripoli, Libya

e-mailová adresa: afriqiyah@afriqiyah.aero

libyjská pobočka fondu / vlastněná fondem Libyan African Investment Portfolio; subjekt vlastněný a ovládaný režimem a uvedený v nařízení EU

23.05.2011


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/87


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/301/SZBP

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by měly být na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP zařazeny další osoby,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18.


PŘÍLOHA

OSOBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

 

Jména

Český. přepis z ruštiny

Angl. přepis z běloruš. Angl. přepis z ruštiny

Jméno (v běloruštině)

Jméno (v ruštině)

Místo a datum narození

Funkce

1.

Šikarov, Vladislav

Shykarou, Uladzislau Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Soudce soudu pro obvod Železnodorožnyj ve Vitebsku; v průběhu odvolacího řízení odsoudil řadu demonstrantů, ačkoliv nebyli soudem prvního stupně shledáni vinnými.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Nar:

13.11.1964

Ředitelka střední školy v Talkově, okres Puchoviči; dne 27.1.2011 propustila uznávanou učitelku této školy Natalji Iliničovou pro její názory a účast na událostech dne 19. 12. 2010.

3.

Akuličová, Světlana Rostislavovna

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Nar:

27.08.1948 nebo 1949

Soudkyně okresního soudu v Puchoviči; protizákonně zamítla žádost Natalji Iliničové o návrat na učitelské místo na střední škole v Talkově.

4.

Pykinová, Natalja

Pykina, Natallia Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Soudkyně soudu pro obvod Partyzanskij, která se zabývala případem Nikity Lichovida; tohoto aktivistu Hnutí za svobodu odsoudila k 3 a půl letům vězení s přísným režimem.

5.

Mazovka (Mazovko), Sergej

Mazouka, Siarhei Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Žalobce ve věci Daškevič-Lobov; aktivisté hnutí Mladá fronta Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům vězení za „výtržnictví“; skutečným důvodem jejich uvěznění byla jejich aktivní účast v prosinci 2010 na volební kampani na podporu jednoho z kandidátů opozice.

6.

Alexandrov, Dmitrij Petrovič

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Soudce Nejvyššího hospodářského soudu; stvrdil zákaz nezávislé stanice „Autoradio“. (Stanice byla zakázána, protože„vysílala výzvy k hromadným nepokojům během prezidentské kampaně v prosinci 2010“. Na základě platné smlouvy vysílala volební program opozičního kandidáta Andreje Sannikova a hlásala, že „o budoucnosti se rozhodne na náměstích, ne v kuchyních.“)

7.

Valkučik, Valerij

Vakulchyk, Valery Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vedoucí analytického centra úřadu prezidenta, odpovědný za telekomunikace, včetně monitorování, filtrování, odposlouchávání, kontrolování komunikačních kanálů, např. internetu, a za zásahy do nich.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Soudkyně soudu pro obvod Partizanskij v Minsku; zabývala se případy bývalého prezidentského kandidáta Andreje Sannikova a občanských aktivistů Ilji Vasileviče, Fedora Mirzojanova, Olega Gnedčika a Vladimira Jerjomenkova; způsob, jakým vede líčení, je v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

9.

Bulašová, Alla

Bulash, Ala Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku; zabývala se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu, Vladimira Homičenka; způsob, jakým vede líčení, je v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

10.

Borovskij, Alexandr Gennadijevič

Barovski Aliaksandr Genadzevich Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Prokurátor soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku; zabýval se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu, Vladimira Homičenka; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Prokurátor soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku; zabýval se případem Dmitrije Bondarenka; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

12.

Brysinová (Brisinová), Žanna

Brysina, Zhanna Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Soudkyně soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku; zabývala se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince; způsob, jakým vedla líčení, byl v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

13.

Žukovskij, Sergej Konstantinovič Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Prokurátor soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku; zabýval se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/91


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/302/SZBP

ze dne 23. května 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného rozhodnutí ve spojení s čl. 31 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/273/SZBP.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2011/273/SZBP zařazeny další osoby.

(3)

Měly by být aktualizovány informace týkající se některých osob uvedených na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/273/SZBP se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar Al-Assad (Bašár Asád)

narozen 11.9.1965 v Damašku; diplomatický pas č. D1903

prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům

23.05.2011

2.

Mahir (také jako Maher) Al-Assad

narozen 8.12.1967; diplomatický pas č. 4138

velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bashara Al-Assada; hlavní osoba odpovědná za represe namířené proti demonstrantům

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (také jako Mamlouk)

narozen 19.2.1946 v Damašku; diplomatický pas č. 983

ředitel generálního ředitelství zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (také jako Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

ministr vnitra; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

5.

Atej (také jako Atef, Atif) Najib

 

bývalý ředitel ředitelství tajné policie ve městě Dará; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (také jako Hafez Makhlouf)

narozen 2.4.1971 v Damašku; diplomatický pas č. 2246

plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení generálního ředitelství zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; blízký spolupracovník Mahira al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (také jako Mohammed Dib Zeitoun)

narozen 20.5.1951 v Damašku; diplomatický pas č. D000001300

ředitel ředitelství tajné policie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

velitel tajné policie ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

narozen 10.7.1969 v Damašku, pas č. 454224

syrský podnikatel; osoba spojená s Mahirem al-Assadem; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

narozen v roce 1953 ve městě Hama; diplomatický pas č. D0005788

velitel syrské vojenské rozvědky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

velitel rozvědky syrského letectva; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

narozen 3.5.1953 ve městě Dará; diplomatický pas č. D 000 000 887

velitel odboru syrské vojenské rozvědky zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

narozen 18.6.1962 ve městě Kerdala; pas č. 88238

podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných ‚Shabiha‘

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

narozen 1.3.1961 ve městě Latakia; pasy č. 86449 a č. 842781

podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „Shabiha“

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

narozen 15.1.1950 ve vesnici Al-Madehleh u města Tartus

zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

narozen v roce 1941

ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

narozen 10.12.1938

viceprezident Syrské republiky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

narozen 10.4.1937 (alternativně 20.5.1937) ve městě Hama; diplomatický pas č. 0002250

asistent viceprezidenta Syrské republiky pověřený agendou národní bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

narozen 20.5.1966; pas č. 002954347

švagr Mahira Al Assada; podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.05.2011

20.

Iyad (také jako Eyad) Makhlouf

narozen 21.1.1973 v Damašku; pas č. N001820740

bratr Ramiho Makhloufa a důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

náčelník štábu ozbrojených sil odpovědný za vojenský zásah proti pokojným demonstrantům

23.05.2011

23.

Ihab (také jako Ehab, Iehab) Makhlouf

narozen 21.1.1973 v Damašku; pas č. N002848852

viceprezident společnosti SyriaTel a správce společnosti Ramiho Makhloufa, která má sídlo v USA; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.05.2011“


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/95


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. května 2011,

kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Nizozemsku

(oznámeno pod číslem K(2011) 3427)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2011/303/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 43 písm. m) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení přílohy V části B oddílu IV bodu 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že pro účely klasifikace jatečně upravených těl prasat se podíl libového masa hodnotí pomocí metod povolených Komisí, jimiž mohou být pouze statisticky ověřené metody vyhodnocování založené na fyzickém měření jedné nebo více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete. Předpokladem pro schválení metody klasifikace je to, že chyba statistického odhadu nepřekročí stanovenou maximální toleranci. Uvedená tolerance je vymezena v čl. 23 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (2).

(2)

Rozhodnutím Komise 2005/627/ES (3) schválila Komise používání dvou metod třídění jatečně upravených těl prasat v Nizozemsku.

(3)

Vzhledem k technickým přizpůsobením a skutečnosti, že se počítá se změnou v nizozemské populaci prasat, neboť se očekává absence kastrovaných samců v blízké budoucnosti, Nizozemsko požádalo Komisi, aby povolila tři metody třídění jatečně upravených těl prasat na jeho území, a předložilo podrobný popis pokusné disekce s uvedením zásad, z nichž uvedené metody vycházejí, výsledků pokusné disekce a rovnic používaných pro vyhodnocení procentního podílu libového masa v protokolu stanoveném v čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/2008.

(4)

Z vyhodnocení uvedené žádosti vyplývá, že podmínky pro povolení dotyčných metod třídění jsou splněny. Uvedené metody třídění by proto měly být v Nizozemsku povoleny.

(5)

Změny přístroje nebo metod třídění by neměly být povoleny, ledaže jsou výslovně schváleny rozhodnutím Komise.

(6)

Z důvodu jasnosti a právní jistoty by rozhodnutí 2005/627/ES mělo být zrušeno.

(7)

Vzhledem k technickým okolnostem při zavádění nových přístrojů a nových rovnic by se metody třídění jatečně upravených těl prasat povolené tímto rozhodnutím měly používat ode dne 3. října 2011.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro klasifikaci jatečně upravených těl prasat podle nařízení (ES) č. 1234/2007 přílohy V části B oddílu IV bodu 1 se v Nizozemsku povolují tyto metody:

přístroj Hennessy Grading Probe (HGP 7) a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 1 přílohy,

přístroj Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) a metody vyhodnocování s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 2 přílohy,

přístroj CSB Image-Meater (CSB) a metody vyhodnocování s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 3 přílohy.

Článek 2

Změny schváleného přístroje nebo schválených metod vyhodnocení nejsou povoleny, ledaže jsou uvedené změny výslovně schváleny rozhodnutím Komise.

Článek 3

Rozhodnutí 2005/627/ES se zrušuje.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 3. října 2011.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 20. května 2011.

Za Komisi

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 224, 30.8.2005, s. 17.


PŘÍLOHA

METODY TŘÍDĚNÍ JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL PRASAT V NIZOZEMSKU

ČÁST 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „Hennessy grading probe (HGP 7)“.

2.

Tento přístroj je vybaven sondou o průměru 5,95 milimetrů (s rozšířeným oboustranným ostřím o šířce 6,3 mm na hrotu) obsahující fotodiodu (Siemens LED typu LYU 260-EO a fotodetektor typu 58 MR). Operační vzdálenost sondy se pohybuje mezi 0 až 120 milimetry. Výsledky měření se konvertují na odhadovaný podíl libového masa za pomoci HGP 7 a počítače, který je k němu připojený.

3.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

LMP = 65,92 – 0,6337 * tuk + 0,0446 * svalovina

kde:

LMP

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

tuk

=

naměřená tloušťka tuku pomocí HGP7 (včetně kůže) v milimetrech, měřeno na třetím až čtvrtém žebru od konce, 6 centimetrů od zádové podélné osy,

svalovina

=

naměřená tloušťka masa pomocí HGP7 (včetně kůže) v milimetrech, měřeno ve stejnou dobu a na stejném místě jako tuk.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 73,5 až 107,5 kg.

ČÁST 2

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1.

Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)“.

2.

Tento přístroj je vybaven sondou Sydel s velkým rozlišením a o průměru 8 mm, diodou (Honeywell) vyzařující infračervené světlo a dvěma světelnými senzory (Honeywell). Operační vzdálenost se pohybuje mezi 0 a 95 milimetry.

Naměřené výsledky se převádějí na odhadovaný procentní podíl libového masa prostřednictvím samotného přístroje CGM.

3.

Podíl libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

LMP = 66,86 – 0,6549 * tuk + 0,0207 * svalovina

kde:

LMP

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

tuk

=

naměřená tloušťka tuku pomocí CGM (včetně kůže) v milimetrech, měřeno na třetím až čtvrtém žebru od konce, 6 centimetrů od zádové podélné osy,

svalovina

=

naměřená tloušťka masa pomocí CGM (včetně kůže) v milimetrech, měřeno ve stejnou dobu a na stejném místě jako tuk.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 73,5 až 107,5 kg.

ČÁST 3

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „CSB Image-Meater (CSB)“.

2.

Přístroj CBS Image-Meater se skládá zejména z videokamery, počítače vybaveného kartou pro analýzu obrazu, obrazovkou, tiskárnou, ovládacím mechanismem, měřicím mechanismem a rozhraními. Všechny (16) proměnné u přístroje Image-Meater se měří na řezu vedeném podélnou osou jatečně upraveného těla v oblasti kýty kolem středního hýžďovce (svalu gluteus medius):

Naměřené výsledky se převádějí na odhadovaný procentní podíl libového masa pomocí počítače.

3.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

přičemž 16 objektivních měření pomocí CSB na řezu vedeném podélnou osou je:

LMP

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

S

=

tloušťka tuku, minimální tloušťka tuku na svalu gluteus medius (v milimetrech),

F

=

tloušťka svaloviny, minimální tloušťka svaloviny mezi předním okrajem svalu gluteus medius a dorsální částí míšního kanálku (v milimetrech),

ML

=

délka svalu gluteus medius (v milimetrech),

MS

=

průměrná tloušťka tuku pod svalem gluteus medius (v milimetrech),

MF

=

průměrná tloušťka libového masa pod svalem gluteus medius (v milimetrech),

WL

=

průměrná délka obratlů včetně plotének (v milimetrech),

Wa,b,c,dS

=

průměrná tloušťka tuku pod prvním měřeným obratlem (a) a třemi jinými obratly (b, c, d) (v milimetrech),

Wa,b,c,dS

=

průměrná tloušťka libového masa pod prvním měřeným obratlem (a) a třemi jinými obratly (b, c, d) (v milimetrech),

ES

=

průměrná tloušťka vnějšího tuku nad čtyřmi měřenými obratly (v milimetrech),

IS

=

průměrná tloušťka vnitřního tuku nad čtyřmi měřenými obratly (v milimetrech),

4.

Body měření popisuje část II nizozemského protokolu, jejž Nizozemsko předložilo Komisi v souladu s čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/2008.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 73,5 až 107,5 kg.


24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/99


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. května 2011,

kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol a kterým se zrušují pozastavení a osvobození od platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, která byla některým stranám přiznána nařízením Komise (ES) č. 88/97

(oznámeno pod číslem K(2011) 3543)

(2011/304/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 (2) (dále jen „rozšiřující nařízení“), kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 (3) z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 88/97 z 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 (4) (dále jen „nařízení o osvobození“), stanoveného nařízením (ES) č. 71/97, a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poté, co nařízení o osvobození vstoupilo v platnost, řada podniků montujících jízdní kola požádala podle článku 3 uvedeného nařízení o osvobození od antidumpingového cla, které bylo nařízením (ES) č. 71/97 rozšířeno na dovoz některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky (dále jen „rozšířené antidumpingové clo“). Komise postupně zveřejnila v Úředním věstníku seznamy podniků montujících jízdní kola (5), jimž byly podle čl. 5 odst. 1 nařízení o osvobození pozastaveny platby rozšířeného antidumpingového cla z dovozu základních součástí jízdních kol navržených v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu.

(2)

Po posledním zveřejnění seznamu šetřených stran (6) bylo zvoleno hlavní období šetření. Toto období bylo vymezeno na období od 1. ledna 2010 do 31. srpna 2010. Rovněž byly požadovány další informace z let 2008 a 2009. Všem stranám, které měly být hodnoceny, byl rozeslán dotazník s žádostí o informace o montážních operacích prováděných v průběhu příslušného období šetření.

(3)

Komise byla dále informována o likvidaci dvou společností, které byly osvobozeny od rozšířeného antidumpingového cla ze součástí jízdních kol. Další společnost nesplnila podmínky nařízení Komise (ES) č. 88/97. Osvobození těchto společností bude zrušeno.

A.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ, NA NĚŽ BYLO V MINULOSTI PŘIZNÁNO POZASTAVENÍ

A.1.   Přípustné žádosti o osvobození

(4)

Komise obdržela od stran uvedených v tabulce 1 níže všechny informace nezbytné k určení, zda jsou jejich žádosti přípustné. Těmto stranám již bylo přiznáno pozastavení s účinkem ode dne, kdy Komise obdržela první úplnou žádost. Nově vyžádané a poskytnuté informace byly přezkoumány a v nezbytných případech ověřeny v provozovnách dotčených stran. Na základě těchto informací Komise shledala, že žádosti podané stranami uvedenými v tabulce 1 níže jsou podle čl. 4 odst. 1 nařízení o osvobození přípustné.

Tabulka 1

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Itálie

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (poštovní směrovací číslo se změní na 20847)

Itálie

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Itálie

A963

(5)

Konečné údaje, které Komise zjistila, ukazují, že pro všechny z těchto montážních operací žadatelů byla hodnota součástí pocházejících z Čínské lidové republiky, které byly při montážních operacích použity, nižší než 60 % celkové hodnoty všech součástí využitých při montážních operacích, a že tedy spadají mimo oblast působnosti čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(6)

Z uvedeného důvodu a v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení o osvobození by strany uvedené v tabulce výše měly být osvobozeny od rozšířeného antidumpingového cla.

(7)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o osvobození by mělo osvobození stran uvedených v tabulce 1 od rozšířeného antidumpingového cla nabýt účinku dnem přijetí jejich žádosti. Jejich celní dluh, pokud jde o rozšířené antidumpingové clo, má být kromě toho ode dne přijetí žádostí o osvobození považován za zaniklý.

(8)

Společnost Sintema Sport S.R.L. informovala Komisi, že se poštovní směrovací číslo společnosti změní v dubnu 2011 z 20042 na 20847 kvůli přechodu okresu Albiate z okresu Milán do okresu Monza.

A.2.   Nepřípustné žádosti o osvobození

(9)

Strany uvedené v tabulce 2 níže rovněž podaly žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Tabulka 2

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Španělsko

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgie

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Německo

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Německo

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, nr. 54 A, 077010 Afumati, župa Ilfov

Rumunsko

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Česká republika

A962

(10)

Dvě strany během období šetření nepoužívaly při svých montážních operacích součásti jízdních kol, na které se vztahuje antidumpingové clo. Jedna strana informovala Komisi, že do budoucna osvobození nepotřebuje. Dvě strany nedodaly vyplněný dotazník a uvedly, že při svých montážních operacích nepoužívaly součásti, na které se vztahuje antidumpingové clo. Jedna strana je v likvidaci.

(11)

Poněvadž strany uvedené v tabulce 2 nesplnily podmínky k osvobození, musí Komise v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení o osvobození jejich žádosti o osvobození zamítnout. Na základě této skutečnosti musí být pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 5 nařízení o osvobození zrušeno a rozšířené antidumpingové clo musí být vybráno ode dne přijetí žádosti, kterou dotyčná strana podala.

A.3   Zrušení

(12)

Pro strany uvedené v tabulce 3 se osvobození zrušuje.

Tabulka 3

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Německo

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Spojené království

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Německo

A852

(13)

Tyto strany byly osvobozeny od rozšířeného antidumpingového cla na dovoz součástí jízdních kol. Komise byla nyní informována, že jedna z těchto stran byla zlikvidována a další je v likvidaci. Důkazy, které má Komise k dispozici, ukazují, že další společnost ukončila své montážní operace a odprodala dovezené součásti straně, na kterou se osvobození nevztahuje. Přestože tento dovoz nespadá do oblasti působnosti režimu osvobození od cla, společnost jej i nadále jako takový uváděla. Jelikož společnost neprovádí žádné vlastní montážní operace, nesplňuje tudíž podmínky podle článku 8 nařízení o osvobození, tj. nezajišťuje, aby její montážní operace spadaly mimo oblast působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, a žádné přesvědčivé záznamy nedokazují, k jakému účelu byly doručené zásilky využity. Z toho důvodu je nezbytné v souladu s článkem 10 nařízení o osvobození toto osvobození zrušit.

B.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ, NA NĚŽ NEBYLO V MINULOSTI PŘIZNÁNO POZASTAVENÍ

(14)

Zúčastněným stranám se oznamuje, že byly obdrženy další žádosti o osvobození podle článku 3 nařízení o osvobození, a to od stran uvedených v tabulce 3. Pozastavení platby rozšířeného cla na základě těchto žádostí by mělo nabýt účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 4

Název

Adresa

Země

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Německo

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Španělsko

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (původně ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Polsko

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (původně JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Francie

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulharsko

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Itálie

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Rakousko

30.3.2010

A978 (původně A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Švédsko

11.1.2010

A967

(15)

Společnost Code X Sp. z o.o. získala pozastavení dne 22. ledna 2010. Mezitím společnost přemístila své sídlo z ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa do Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Tato změna sídla společnosti nemá vliv na původní žádost o pozastavení. Společnost JET’LEAN získala pozastavení dne 18. února 2010. Mezitím se název společnosti změnil z JET’LEAN na JETLANE. Tato změna názvu společnosti nemá vliv na původní žádost o pozastavení. Společnost Müller GmbH získala pozastavení dne 30. března 2010. Doplňkový kód TARIC A977 původně přidělen společnosti Müller GmbH byl chybně přidělen dvakrát, a byl tudíž odejmut. Ode dne 3. června 2010 byl společnosti Müller GmbH přidělen doplňkový kód TARIC A978. Tato změna kódu nemá vliv na původní žádost o pozastavení.

(16)

Všechny společnosti uvedené v tabulkách 1–4 výše byly vyrozuměny a byla jim dána možnost vyjádřit své připomínky. Bylo zjištěno, že v rozporu s původní informací, kterou měla Komise k dispozici, nebyla společnost IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda v likvidaci. Z toho důvodu nebude osvobození této společnosti zrušeno a název společnosti byl vyňat z tabulky 3. Žádné další vyjádření nebylo takové povahy, aby ovlivnilo závěry stanovené v tomto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Strany uvedené v tabulce 1 se tímto osvobozují od rozšíření konečného antidumpingového cla na jízdní kola pocházející z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 naposledy pozměněného a zachovaného nařízením (ES) č. 1095/2005, na dovoz některých součástí jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky podle nařízení Rady (ES) č. 71/97.

Toto osvobození nabývá pro jednotlivé strany účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 1

Seznam stran, jimž se osvobození přiznává

Název

Adresa

Země

Osvobození podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI)

Itálie

Článek 7

27.5.2009

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (poštovní směrovací číslo se změní na 20847)

Itálie

Článek 7

22.2.2010

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Itálie

Článek 7

3.11.2009

A963

Článek 2

Žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podané v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 88/97 stranami uvedenými v tabulce 2 níže se zamítají.

Pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 88/97 se pro dotčené strany zrušuje ke dni uvedenému ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 2

Seznam stran, pro něž se pozastavení zrušuje

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Španělsko

Článek 5

5.7.2010

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgie

Článek 5

30.4.2009

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Německo

Článek 5

15.10.2007

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Německo

Článek 5

3.12.2009

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, nr. 54 A, 077010 Afumati, župa Ilfov

Rumunsko

Článek 5

10.7.2008

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Česká republika

Článek 5

20.10.2009

A962

Článek 3

Osvobození stran uvedených v tabulce 3 níže od platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 7 nařízení (ES) č. 88/97 budou zrušena podle článku 10 nařízení o osvobození.

Osvobození od platby rozšířeného antidumpingového cla se pro dotčené strany zrušuje ke dni uvedenému ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 3

Seznam stran, pro něž se osvobození zrušuje

Název

Adresa

Země

Osvobození podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Německo

Článek 7

1 den po zveřejnění tohoto rozhodnutí

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Spojené království

Článek 7

1 den po zveřejnění tohoto rozhodnutí

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Německo

Článek 7

1 den po zveřejnění tohoto rozhodnutí

A852

Článek 4

Strany uvedené v tabulce 4 níže tvoří aktualizovaný seznam šetřených stran podle článku 3 nařízení (ES) č. 88/97. Pozastavení platby rozšířeného cla na základě těchto žádostí nabylo účinku ke dni uvedenému v tabulce 4 ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 4

Seznam šetřených stran

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Německo

Článek 5

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Španělsko

Článek 5

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (původně ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Polsko

Článek 5

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (původně JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Francie

Článek 5

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulharsko

Článek 5

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Itálie

Článek 5

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Rakousko

Článek 5

30.3.2010

A978 (původně A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Švédsko

Článek 5

11.1.2010

A967

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a stranám uvedeným v článcích 1, 2, 3 a 4. Zároveň je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. května 2011.

Za Komisi

Karel DE GUCHT

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1. Nařízení zachované nařízením (ES) č. 1524/2000 (Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 39) a pozměněné nařízením (ES) č. 1095/2005 (Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  Úř. věst. C 45, 13.2.1997, s. 3. Úř. věst. C 112, 10.4.1997, s. 9. Úř. věst. C 220, 19.7.1997, s. 6. Úř. věst. C 378, 13.12.1997, s. 2. Úř. věst. C 217, 11.7.1998, s. 9. Úř. věst. C 37, 11.2.1999, s. 3. Úř. věst. C 186, 2.7.1999, s. 6. Úř. věst. C 216, 28.7.2000, s. 8. Úř. věst. C 170, 14.6.2001, s. 5. Úř. věst. C 103, 30.4.2002, s. 2. Úř. věst. C 35, 14.2.2003, s. 3. Úř. věst. C 43, 22.2.2003, s. 5. Úř. věst. C 54, 2.3.2004, s. 2. Úř. věst. C 299, 4.12.2004, s. 4. Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16 a Úř. věst. L 313, 14.11.2006, s. 5. Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 73. Úř. věst. C 310, 5.12.2008, s. 19. Úř. věst. L 19, 23.1.2009, s. 62. Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 106.

(6)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 106.


Opravy

24.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/105


Oprava nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium)

( Úřední věstník Evropské unie L 134 ze dne 21. května 2011 )

Strana 3, článek 2, druhý odstavec:

místo:

„Použije se ode dne 10. ledna 2012.“,

má být:

„Použije se ode dne 10. prosince 2011.“;

Strana 4, první bod přílohy, odstavec 1 nahrazené tabulky, třetí pododstavec:

místo:

„Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012.“,

má být:

„Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. prosincem 2011.“;

Strana 5, druhý bod přílohy, odstavec 11 doplněné tabulky:

místo:

„11.

Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. ledna 2012.“,

má být:

„11.

Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. prosince 2011.“