ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.111.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 111

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
30. dubna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 419/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách ( 1 )

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2011 ze dne 29. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2011

9

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 423/2011 ze dne 29. dubna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na jedenácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

12

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

16

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/261/SZBP ze dne 29. dubna 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

17

 

 

2011/262/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011 o nezařazení propisochloru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o změně rozhodnutí Komise 2008/941/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2726)  ( 1 )

19

 

 

2011/263/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (oznámeno pod číslem K(2011) 2806)  ( 1 )

22

 

 

2011/264/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (oznámeno pod číslem K(2011) 2815)  ( 1 )

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 419/2011

ze dne 29. dubna 2011,

kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (1), a zejména na čl. 11a odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 560/2005.

(2)

Vzhledem k vývoji situace v Pobřeží slonoviny by měl být změněn seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení se vyjímají ze seznamu obsaženého v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 1

1.

PETROCI (Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire) (státní podnik v odvětví ropného průmyslu)

2.

BNI (Banque Nationale d’Investissement) (státní investiční banka)

3.

BFA (Banque pour le Financement de l’Agriculture) (státní banka pro financování zemědělství)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 420/2011

ze dne 29. dubna 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (2), stanoví maximální limity kontaminujících látek v řadě potravin.

(2)

Vzhledem k různícím se výkladům ohledně části krabů, která má být analyzována za účelem porovnání s maximálním limitem kadmia, by proto mělo být vyjasněno, že maximální limit kadmia v korýších stanovený v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 se vztahuje na svalovinu z koncových částí (končetin a klepet) a břicha. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů se maximální limit vztahuje pouze na koncové části. Toto vymezení vylučuje jiné části korýšů, jako například hlavohruď kraba a nepoživatelné části (krunýř, ocas). Hlavohruď zahrnuje trávicí orgány (hepatopankreas), o nichž se ví, že obsahují vysoké hladiny kadmia. Vzhledem k tomu, že je možné, že spotřebitelé v některých členských státech jedí části hlavohrudi pravidelně, mohlo by být vhodné vydat na úrovni členského státu doporučení pro spotřebitele, že za účelem snížení expozice kadmiu je vhodné omezit konzumaci těchto částí. Informativní poznámka k této věci byla zveřejněna na internetové stránce Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise (3).

(3)

V zájmu jednotnosti by část korýšů, na niž se vztahují maximální limity, měla být odpovídajícím způsobem upravena v případě ostatních kontaminujících látek (olovo, rtuť, dioxiny a PCB a polycyklické aromatické uhlovodíky).

(4)

Mlži, jako slávky zelenoústé a ústřice, mohou akumulovat kadmium obdobně jako mořské řasy. Vzhledem k tomu, že se prášek ze slávky zelenoústé a ústřicový prášek, stejně jako sušené mořské řasy, prodávají jako doplňky stravy, maximální limit pro kadmium v sušených mlžích by měl být stejný jako limit, který je v současnosti stanoven pro sušené mořské řasy a výrobky získané z mořských řas.

(5)

Ustanovení týkající se košťálové zeleniny listové by měla být sladěna s ustanoveními pro ostatní druhy listové zeleniny. Košťálová zelenina listová by proto měla být vyňata ze standardního maximálního limitu pro kadmium v položce „zelenina a ovoce“ v bodě 3.2.15 a měla by být vložena do bodu 3.2.17.

(6)

Standardní maximální limity pro olovo a kadmium v ovoci a zelenině nejsou reálné pro mořské řasy, které mohou přirozeně obsahovat vyšší hladiny. Mořské řasy by proto měly být vyňaty ze standardních maximálních limitů pro olovo a kadmium v ovoci a zelenině (body 3.1.10 a 3.2.15). Mělo by být shromážděno větší množství údajů o výskytu, aby bylo možné rozhodnout o potřebě stanovit specifické reálnější maximální limity pro olovo a kadmium v mořských řasách.

(7)

Existují určité nesrovnalosti v názvech potravin/skupin produktů v nařízení (ES) č. 1881/2006 a v názvech potravin / skupin produktů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (4). Protože nařízení (ES) č. 1881/2006 odkazuje na skupinu produktů uvedenou v nařízení (ES) č. 396/2005, měly by tyto názvy odpovídat uvedenému nařízení.

(8)

Je namístě aktualizovat ustanovení o monitorování a předkládání zpráv s přihlédnutím k novým doporučením o monitorování ethylkarbamátu (5), perfluoralkylovaných látek (6) a akrylamidu (7). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 2006/504/ES (8) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (ES) č. 1152/2009 (9), měl by být odkaz na rozhodnutí 2006/504/ES nahrazen odkazem na nařízení (ES) č. 1152/2009. Mělo by být navíc vyjasněno, jaké údaje se předávají Komisi a jaké úřadu EFSA.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

Článek 9 se mění takto:

a)

Odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.   Členské státy a zúčastněné strany každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace ochratoxinem A, deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.

3.   Členské státy předávají Komisi zprávy o zjištěních týkajících se aflatoxinů získaných podle nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 (10). Členské státy by měly předávat úřadu EFSA zprávy o zjištěních týkajících se furanu, ethylkarbamátu, perfluoralkylovaných látek a akrylamidu, získaných podle doporučení Komise 2007/196/ES (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) a 2010/307/EU (14).

b)

Doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Případné údaje o výskytu kontaminujících látek shromážděné členskými státy by měly být předávány také úřadu EFSA.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 53.

(6)  Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 22.

(7)  Úř. věst. L 137, 3.6.2010, s. 4.

(8)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 21.

(9)  Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40.

(10)  Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40.

(11)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 56.

(12)  Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 53.

(13)  Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 22.

(14)  Úř. věst. L 137, 3.6.2010, s. 4.“


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V oddílu 3.1 o olovu se body 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 a 3.1.11 nahrazují tímto:

Potraviny (1)

Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)

„3.1.6

Korýš (26): svalovina z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z koncových částí.

0,50“

„3.1.9

Lusková zelenina (27), obiloviny a luštěniny

0,20“

„3.1.10

Zelenina kromě košťálové zeleniny, listové zeleniny, čerstvých bylinek, hub a mořských řas (27). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory.

0,10“

„3.1.11

Košťálová zelenina, listová zelenina (43) a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake)

0,30“

2)

V oddílu 3.2 o kadmiu, se body 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 a 3.2.20 nahrazují tímto:

Potraviny (1)

Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)

„3.2.9

Korýši (26): svalovina z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z koncových částí.

0,50“

„3.2.15

Zelenina a ovoce, kromě listové zeleniny, čerstvých bylinek, košťálové zeleniny listové, hub, řapíkaté a stonkové zeleniny, kořenové a hlíznaté zeleniny a mořských řas (27)

0,050“

„3.2.16

Řapíkatá a stonková zelenina, kořenová a hlíznatá zelenina, kromě celeru bulvového (27). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory.

0,10“

„3.2.17

Listová zelenina, čerstvé bylinky, košťálová zelenina listová, celer bulvový a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake)

0,20“

„3.2.20

Doplňky stravy (39) složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů

3,0“

3)

V oddílu 3.3 o rtuti se bod 3.3.1 nahrazuje tímto:

Potraviny (1)

Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)

„3.3.1

Produkty rybolovu (26) a svalovina ryb (24) (25) kromě druhů uvedených v 3.3.2. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

0,50“

4)

V oddílu 5 o dioxinech a PCB se bod 5.3 nahrazuje tímto:

Potraviny

Maximální limity

Suma dioxinů (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3

Svalovina ryb a produkty rybolovu a výrobky z nich, kromě úhoře (25) (34). V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

4,0 pg/g čerstvé hmotnosti

8,0 pg/g čerstvé hmotnosti“

5)

V oddílu 6 o polycyklických aromatických uhlovodících se body 6.1.3 a 6.1.5 nahrazují tímto:

Potraviny (1)

Maximální limity (μg/kg čerstvé hmotnosti)

„6.1.3

Svalovina uzených ryb a uzené produkty rybolovu (25) (36), kromě mlžů. V případě uzených korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

5,0“

„6.1.5

Neuzení korýši a hlavonožci (26). V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

5,0“

6)

Poznámka pod čarou (3) se nahrazuje tímto:

„(3)

Potraviny uvedené v této kategorii podle směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16).“

7)

Poznámka pod čarou (16) se nahrazuje tímto:

„(16)

Kojenci a malé děti podle definice ve směrnici 2006/141/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1) a ve směrnici 2006/125/ES.“

8)

Doplňují se nové poznámky pod čarou (43) a (44), které znějí:

„(43)

Maximální limit pro listovou zeleninu se nevztahuje na čerstvé bylinky (spadající pod číselný kód 0256000 v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005).

(44)

Tato definice nezahrnuje hlavohruď korýšů.“


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 421/2011

ze dne 29. dubna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

78,3

MA

40,0

TN

118,7

TR

79,7

ZZ

79,2

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

112,9

ZZ

90,0

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

57,0

IL

81,1

MA

42,7

TN

56,8

TR

77,9

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

49,1

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

82,1

BR

73,4

CA

111,8

CL

83,0

CN

82,8

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,4

US

128,6

UY

67,8

ZA

88,1

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

87,0

CL

104,3

CN

74,0

ZA

112,7

ZZ

94,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 422/2011

ze dne 29. dubna 2011,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. května 2011 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. května 2011 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. května 2011

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři nebo v Černém moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

15.4.2011-28.4.2011

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

251,20

203,16

Cena FOB USA

245,25

235,25

215,25

166,16

Prémie – Záliv

15,22

Prémie – Velká jezera

72,40

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

16,72 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

48,90 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 423/2011

ze dne 29. dubna 2011

o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na jedenácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1017/2010 (2) byl zahájen prodej obilovin prostřednictvím nabídkových řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (3).

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 a s článkem 4 nařízení (EU) č. 1017/2010 musí Komise na základě nabídek do nabídkového řízení pro každou obilovinu a každý členský stát určit minimální prodejní cenu nebo rozhodnout, že minimální prodejní cenu neurčí.

(3)

Na základě nabídek obdržených pro jedenácté jednotlivé nabídkové řízení bylo rozhodnuto určit pro některé obiloviny a pro některé členské státy minimální prodejní cenu.

(4)

Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro jedenácté jednotlivé nabídkové řízení na prodej obilovin v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010, u nichž dne 27. dubna 2011 vypršela lhůta pro podávání nabídek, jsou rozhodnutí o prodejní ceně pro jednotlivé obiloviny a členské státy stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Rozhodnutí o prodeji

(v EUR/t)

Členský stát

Minimální prodejní cena

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

Kód KN 1001 90

Kód KN 1003 00

Kód KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

170,66

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

171,00

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

156,00

X

Sverige

X

172,80

X

United Kingdom

X

170,28

X

žádná minimální prodejní cena nebyla určena (všechny nabídky byly zamítnuty)

°

žádné nabídky

X

pro prodej nejsou k dispozici žádné obiloviny

#

nepoužije se


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 424/2011

ze dne 29. dubna 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 418/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s. 24.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 30. dubna 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

44,04

0,00

1701 11 90 (1)

44,04

1,69

1701 12 10 (1)

44,04

0,00

1701 12 90 (1)

44,04

1,40

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 425/2011

ze dne 29. dubna 2011,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 3 kapitoly III nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.

(2)

Žádosti předložené pro kvótový rok 2011/2012 se vztahují na množství menší, než jsou dostupná množství. Je proto vhodné podle čl. 31 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009 stanovit, aby byla zbývající množství rozdělena. Vydání vývozních licencí pro tato zbývající množství by se mělo podmínit tím, že dotčený hospodářský subjekt sdělí příslušnému orgánu přijatá množství a že žadatelé složí jistotu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyhovuje se žádostem o vývozní licence podaným od 1. do 10. dubna 2011 na kvótové období od 1. července 2011 do 30. června 2012.

Množství, na která se vztahují žádosti o vývozní licence podle prvního pododstavce tohoto článku pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vynásobí těmito přídělovými koeficienty:

1,160149 u žádostí předložených pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1187/2009,

1,311859 u žádostí předložených pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1187/2009.

Vývozní licence pro množství, která přesahují požadovaná množství a která jsou přidělena podle koeficientů stanovených v druhém pododstavci, se vydávají po přijetí hospodářským subjektem do jednoho týdne od data zveřejnění tohoto nařízení a jsou podmíněny složením odpovídající jistoty.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.


ROZHODNUTÍ

30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/261/SZBP

ze dne 29. dubna 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí ve spojení s čl. 31 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/656/SZBP.

(2)

Vzhledem k vývoji situace v Pobřeží slonoviny by měl být změněn seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II rozhodnutí 2010/656/SZBP,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Subjekty uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se vyjímají ze seznamu obsaženého v příloze II rozhodnutí 2010/656/SZBP.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. dubna 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.


PŘÍLOHA

SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 1

1.

PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire) (státní podnik v odvětví ropného průmyslu)

2.

BNI (Banque Nationale d'Investissement) (státní investiční banka)

3.

BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture) (státní banka pro financování zemědělství)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. dubna 2011

o nezařazení propisochloru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o změně rozhodnutí Komise 2008/941/ES

(oznámeno pod číslem K(2011) 2726)

(Text s významem pro EHP)

(2011/262/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví podrobná prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje propisochlor.

(2)

V souladu s článkem 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS do dvou měsíců od obdržení návrhu hodnotící zprávy. Následně bylo přijato rozhodnutí Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4), které stanoví nezařazení propisochloru.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Maďarsku, které bylo nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Maďarsko posoudilo dodatečné údaje předložené žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Dne 30. listopadu 2009 postoupilo tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise úřad na základě údajů předložených v souladu s nařízením (ES) č. 33/2008 předložil Komisi dne 9. září 2010 svůj závěr týkající se propisochloru (6). Návrh hodnotící zprávy spolu s dodatečnou zprávou a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a přijaty dne 24. března 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání propisochloru.

(6)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Zejména nebylo možné provést spolehlivé posouzení rizika pro spotřebitele a dospět k definici reziduí propisochloru a jeho metabolitů z důvodu nedostatku údajů o toxikologickém významu několika metabolitů (M2 (7), M7 (8), M12 (9), M14 (10), M17 (11), M20 (12), M22 (13) a M35 (14). Kromě toho nelze vyloučit škodlivý vliv některých metabolitů (M1 (15), M2, M5 (16), M7 a M9 (17) s neznámým toxikologickým a ekotoxikologickým významem na podzemní vody, jejichž hladina překročila nejvyšší přípustnou koncentraci 0,1 μg/l stanovenou směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (18) v různých modelových situacích pro vyplavování do podzemních vod. Kromě toho nebyly k dispozici dostatečné údaje umožňující dospět k závěru ohledně expozice půdy, sedimentu a podzemních vod u hlavního půdního metabolitu M9 a dokončit posouzení rizika pro vodní organismy.

(7)

Komise vyzvala žadatele, aby podal připomínky k výsledkům cíleného přezkoumání. Komise dále v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o přezkoumání. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně prozkoumány.

(8)

Navzdory argumentům předneseným žadatelem se však pro uvedené problémy nepodařilo nalézt řešení a posouzení provedená na základě informací, které byly předloženy v souladu s nařízením (ES) č. 33/2008 a vyhodnoceny na zasedáních úřadu, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující propisochlor mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(9)

Propisochlor by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení další žádosti pro propisochlor podle čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a kapitoly II nařízení (ES) č. 33/2008.

(11)

Z důvodu jasnosti by měl být záznam o propisochloru v příloze rozhodnutí 2008/941/ES zrušen.

(12)

Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Propisochlor se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující propisochlor byla odňata do dne 27. října 2011;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující propisochlor.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději dne 27. října 2012.

Článek 4

V příloze rozhodnutí 2008/941/ES se zrušuje záznam pro „propisochlor“.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. dubna 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propisochlor. EFSA Journal 2010; 8(9):1769. [60pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1769. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu.

(7)  2-[(2-ethyl-6-methylfenyl) (isopropoxymethyl)amino]-2-oxoethansulfonová kyselina.

(8)  ({2-[(2-ethyl-6-methylfenyl) (isopropoxymethyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)octová kyselina.

(9)  Nezjištěná sloučenina v krmné kukuřici a slunečnicových semenech.

(10)  3-({2-[(2-ethyl-6-methylfenyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)-2-hydroxypropanová kyselina.

(11)  N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-2-(hexopyranosyloxy)-N-[(propan-2-yloxy)methyl]acetamid.

(12)  Methyl-3-[(2-{(2-ethyl-6-methylfenyl)[(propan-2-yloxy)methyl]amino}-2-oxoethyl)sulfinyl]-2-hydroxypropanoát.

(13)  Nezjištěná sloučenina v kukuřičných zrnech, kořenech cukrové řepy a slunečnicových semenech.

(14)  Nezjištěná sloučenina v slunečnicových semenech.

(15)  2-[(2-ethyl-6-methylfenyl)amino]-2-oxoethansulfonová kyselina.

(16)  N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-2-hydroxy-N-(isopropoxymethyl)acetamid.

(17)  N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(isopropoxymethyl)-2-(mercapto)acetamid, dimer.

(18)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/22


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2011,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí

(oznámeno pod číslem K(2011) 2806)

(Text s významem pro EHP)

(2011/263/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku lze udělit produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky EU jsou stanovena podle skupin produktů.

(3)

Komise rozhodnutím 1999/427/ES (2) stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro mycí prostředky do myček nádobí. V návaznosti na přezkum kritérií stanovený v uvedeném rozhodnutí byla rozhodnutím Komise 2003/31/ES (3) stanovena revidovaná kritéria, která platí do 30. dubna 2011.

(4)

Tato kritéria byla znovu přezkoumána s ohledem na technologický vývoj. Z přezkumu vyplývá, že je nutné pozměnit definici skupiny výrobků kvůli zařazení nové podskupiny výrobků a stanovení nových kritérií. Tato nová kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu přehlednosti by proto mělo být rozhodnutí 2003/31/ES nahrazeno.

(6)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka pro mycí prostředky do myček nádobí na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2003/31/ES, je třeba stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům. Výrobcům by také mělo být umožněno podávat žádosti vypracované podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2003/31/ES nebo podle kritérií stanovených v tomto rozhodnutí, a to až do uplynutí platnosti uvedeného rozhodnutí.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeném v článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ zahrnuje mycí prostředky do myček nádobí a výrobky používané jako oplachovací prostředky, práškové, tekuté nebo v jakékoli jiné podobě určené k prodeji a použití výhradně v automatických myčkách nádobí pro domácnost a v automatických myčkách nádobí používaných profesionálními uživateli, jejichž velikost a použití jsou podobné velikosti a použití myček nádobí pro domácnost.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

„Látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování stability výrobku a všech nečistot vznikajících v daném procesu, avšak s výjimkou všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.

Článek 3

Aby mohla být mycím prostředkům do myček nádobí udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí tyto výrobky spadat do skupiny výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“, jak je definována v článku 1, a musí splňovat kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování platí čtyři roky od data přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ přiděluje číselný kód „015“.

Článek 6

Rozhodnutí 2003/31/ES se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ podané před datem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2003/31/ES.

2.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ podané ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, ale nejpozději dne 30. dubna 2011, mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2003/31/ES, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí.

Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

3.   Pokud je ekoznačka udělena na základě žádosti hodnocené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2003/31/ES, smí být taková ekoznačka používána po dobu dvanácti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. dubna 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 11.


PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PROGRAM

Cíle kritérií

Cílem těchto kritérií je zejména podporovat výrobky, které mají menší dopad na vodní ekosystémy, obsahují omezené množství nebezpečných látek a jejichž účinek byl testován.

KRITÉRIA

Tato kritéria se týkají těchto oblastí:

1.

Chemické látky celkem

2.

Vyloučené nebo omezené látky a směsi

3.

Toxicita pro vodní organismy: Kritický objem zředění

4.

Biologická rozložitelnost organických látek

5.

Mycí výkonnost

6.

Požadavky na balení

7.

Informace pro spotřebitele

8.

Informace uvedené na ekoznačce EU

1)   Posuzování a ověřování

a)   Požadavky

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování se uvádějí pro každé kritérium.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou být tyto doklady předloženy žadatelem a/nebo jeho dodavatelem (dodavateli) a/nebo případně jejich subdodavatelem (subdodavateli) atd.

Je-li to možné, zkoušky provádějí laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt, který posuzuje žádost, uzná za rovnocenné.

V dodatku I se odkazuje na databázi složek mycích prostředků (seznam DID), která obsahuje řadu nejrozšířenějších složek pracích a mycích prostředků. Použije se k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti složek. V případě látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, existují pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat. Aktuální verze seznamu DID je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU nebo internetových stránkách jednotlivých příslušných subjektů.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

b)   Prahové hodnoty měření

Složky, jejichž koncentrace přesáhne 0,010 % hmotnosti přípravku, musí splňovat ekologická kritéria.

U konzervantů, barvicích činidel a vonných látek se požaduje shoda s kritérii bez ohledu na jejich koncentraci s výjimkou kritéria 2b) o obsahu nebezpečných látek a směsí.

Přidané látky jsou definovány jako všechny látky ve výrobku včetně přídatných látek (například konzervantů nebo stabilizátorů) ve složkách. Kritéria musí splňovat také nečistoty z produkce surovin v koncentraci přesahující 0,010 % hmotnosti konečného složení.

Pokud má výrobek vodorozpustnou fólii, která se před mytím neodstraňuje, musí být fólie považována za součást složení výrobku ve všech požadavcích.

2)   Funkční jednotka

Funkční jednotka je množství výrobku potřebné k umytí sady běžně zašpiněného nádobí pro dvanáct osob (podle norem DIN nebo ISO).

3)   Referenční dávka

Referenční dávka je za normálních podmínek dávka doporučená výrobcem spotřebiteli na umytí sady běžně zašpiněného nádobí pro dvanáct osob, jak stanoví zkouška mycího výkonnosti IKW uvedená v kritériu 5.

Požadavky týkající se posuzování a ověřování 2) funkční jednotky a 3) referenční dávky: Příslušnému subjektu musí být předloženo úplné složení včetně obchodního názvu, chemického názvu, čísla CAS, čísla DID (1), přidaného množství s vodou a bez vody a funkce všech přidaných složek ve výrobku (bez ohledu na koncentraci). Příslušnému subjektu se předloží vzorek obrázku, včetně doporučeného dávkování.

Příslušnému subjektu se předloží bezpečnostní listy pro každou složku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2).

Seznam DID je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU

Kritérium 1 –   Chemické látky celkem

Chemické látky celkem (TC) odpovídají doporučené dávce v g/mycí cyklus po odečtení obsahu vody.

Množství chemických látek celkem nesmí překročit tato množství:

a)

jednoúčelové mycí prostředky do myčky: TCmax = 20,0 g/mycí cyklus

b)

víceúčelové mycí prostředky do myčky: TCmax = 22,0 g/mycí cyklus

Při výpočtu CDV, aNBO a anNBO se použije dávka oplachovacího prostředku 3 ml.

Posuzování a ověřování: Výpočet TC výrobku. U tekutých výrobků se uvádí hustota (g/ml).

Kritérium 2 -   Vyloučené nebo omezené látky a směsi

a)   Výslovně vyloučené složky

Výrobek nesmí obsahovat tyto složky, a to ani jako součást složení, ani jako součást některé ze směsí zahrnuté ve složení:

fosfáty

DTPA (kyselina diethylentriaminpentaoctová)

perboritany

reaktivní sloučeniny chloru

EDTA (soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové)

nitromošusy a polycyklické mošusy

Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne úplné a podepsané prohlášení o shodě.

b)   Nebezpečné látky a směsi

Podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU nesmí výrobek ani žádná jeho část obsahovat látky nebo směsi, které splňují kritéria pro některou z tříd nebo kategorií nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008 uvedená níže, ani nesmí obsahovat látky uvedené v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti:

Standardní věta o nebezpečnosti GHS (3)

R-věta EU (4)

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23/26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na genetické poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

R60/61/60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61/62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

R62–63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20/21/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25/24/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20/21/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39–41

Senzibilizující látky

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

Toto kritérium platí pro všechny složky vyskytující se v koncentracích ≥ 0,010 %, včetně konzervantů, barvicích činidel a vonných látek.

Použití látek nebo směsí, které po zpracování změní své vlastnosti (například již nejsou biologicky dostupné, projdou chemickou úpravou) tak, že identifikované riziko již neplatí, je z výše uvedeného požadavku vyňato.

Výjimky: Tyto látky nebo směsi jsou z tohoto požadavku výslovně vyňaty:

Povrchově aktivní látky

V koncentracích < 25 % ve výrobku

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

Biocidy používané za účelem konzervace (5)

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

Vonné látky

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

Biocidy používané za účelem konzervace (5)

Enzymy (6)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

Enzymy (6)

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

NTA jako nečistota v MGDA a GLDA (7)

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

Posuzování a ověřování: Žadatel musí příslušnému subjektu poskytnout přesné složení výrobku. Žadatel musí dále poskytnout prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se související dokumentací, jako jsou prohlášení o shodě podepsaná dodavateli materiálu a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky nebo směsi.

c)   Látky uvedené podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Nelze udělit výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 týkající se látek identifikovaných jako látky, které vzbuzují mimořádné obavy, jsou uvedeny v seznamu uvedeném v článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a jsou přítomny ve směsích v koncentraci vyšší než 0,010 %.

Posuzování a ověřování: Seznam látek identifikovaných jako látky, které vzbuzují mimořádné obavy a jsou zahrnuty do seznamu látek podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006, naleznete zde: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Na seznam je nutné se odvolat v den podání žádosti. Žadatel musí příslušnému subjektu poskytnout přesné složení výrobku. Žadatel musí dále poskytnout prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se související dokumentací, jako jsou prohlášení o shodě podepsaná dodavateli materiálu a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky nebo směsi.

d)   Výslovně omezené složky – vonné látky

Jakákoli složka přidaná do výrobku jako vonná látka musí být vyrobena podle doporučených pravidel Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA) a musí s ní být podle těchto pravidel zacházeno. Tato pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách IFRA: http://www.ifraorg.org

Výrobce se musí řídit doporučeními norem IFRA, které se týkají zákazu, omezeného použití a specifických kritérií pro čistotu materiálů.

Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech (příloha VII) a které nejsou již vyloučeny kritériem 2b), a (ostatní) vonné látky klasifikované jako H317/R43 (Může vyvolat alergickou kožní reakci) a/nebo H334/R42 (Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže) se nesmí vyskytovat v množství ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne podepsané prohlášení o shodě uvádějící množství vonných látek ve výrobku. Žadatel dále poskytne prohlášení výrobce vonné látky uvádějící obsah jednotlivých látek ve vonných látkách, které jsou uvedeny v příloze III části I směrnice Rady 76/768/EHS, jakož i obsah (jiných) látek, kterým byly přiřazeny věty označující riziko H317/R43 a/nebo H334/R42.

e)   Biocidy

i)

Výrobek může obsahovat biocidy pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů veškerých přidaných konzervantů spolu s informacemi o jejich přesné koncentraci ve výrobku. Výrobce nebo dodavatel konzervantů poskytne informace o dávkách nutných k uchování výrobku (například výsledky zkušebního testu nebo jeho ekvivalentu).

ii)

Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální účinek.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu texty a grafická ztvárnění použité na každém typu obalu a/nebo vzorek každého odlišného typu obalu.

Kritérium 3 –   Toxicita pro vodní organismy: Kritický objem zředění (CDV)

Kritický objem zředění (CDVchronický) výrobku nesmí překročit tyto limity pro CDVchronický:

Typ výrobku

Mezní hodnota CDVchronický

Jednoúčelové mycí prostředky do myček nádobí

25 000 l/mycí cyklus

Víceúčelové mycí prostředky do myček nádobí

30 000 l/mycí cyklus

Oplachovací prostředky

10 000 l/mycí cyklus

Kritický objem zředění toxicity (CDVchronická) se vypočítá pro každou složku (i) ve výrobku z této rovnice:

Formula

kde:

hmotnost (i)

=

hmotnost složky na doporučenou dávku

DF

=

faktor rozkladu

TF

=

faktor chronické toxicity látky uvedený v seznamu DID.

Do výpočtu CDV se zahrnují také konzervanty, barvicí činidla a vonné látky vyskytující se ve výrobku, i v případě koncentrace menší než 0,010 % (100 ppm).

Posuzování a ověřování: Výpočet CDVchronický výrobku. Tabulka pro výpočet hodnoty CDV je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.

Hodnoty parametrů DF a TF jsou uvedeny v seznamu DID (databáze složek mycích prostředků). Jestliže látka není uvedena v seznamu DID, vypočítají se tyto parametry na základě pokynů popsaných v seznamu DID části B a připojí se související dokumentace.

Kritérium 4 –   Biologická rozložitelnost organických látek

Obsah organických látek ve výrobku, které jsou aerobně biologicky nerozložitelné (nejsou snadno biologicky rozložitelné) (aNBO) a/nebo anaerobně biologicky nerozložitelné (anNBO), nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

Typ výrobku

aNBO

anNBO

Mycí prostředky do myček nádobí

1,0 g/mycí cyklus

5,50 g/mycí cyklus

Oplachovací prostředky

0,15 g/mycí cyklus

0,50 g/mycí cyklus

Posuzování a ověřování: Výpočet aNBO a anNBO pro výrobek. Tabulka pro výpočet hodnot aNBO a anNBO je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.

Odkaz na seznam DID. U látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, se překládají příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů nebo výsledky vhodných zkoušek dokládající, že jsou aerobně nebo anaerobně biologicky rozložitelné. Viz dodatek I.

Upozorňujeme, že TAED se považuje za anaerobně biologicky rozložitelný.

Kritérium 5 –   Mycí výkonnost (vhodnost k použití)

Výrobek musí mít uspokojivou mycí výkonnost při doporučené dávce podle standardní zkušební metody vypracované IKW nebo podle normy EN 50242 změněné, jak je uvedeno níže.

Zkoušky se provádějí při teplotě 55 °C nebo nižší, pokud se uvádí účinnost výrobku při této teplotě.

V případě oplachovacích prostředků v kombinaci s mycími prostředky do myček nádobí se při zkoušce použije místo referenčního oplachovacího prostředku oplachovací prostředek.

U multifunkčních výrobků musí žadatel předložit dokumentaci potvrzující účinek uváděných funkcí.

Posuzování a ověřování: Příslušnému subjektu se předloží zpráva o zkoušce. Může se použít jiná zkouška než ta, kterou vypracoval IKW, nebo než je změněná verze zkoušky stanovené normou EN 50242, jestliže ji příslušný subjekt, který posuzuje žádost, uzná za rovnocennou.

Jestliže se použije zkušební metoda stanovená normou EN 50242:2008, použijí se následující změny:

zkoušky se provádějí při teplotě 55 °C ± 2 °C (nebo při teplotě nižší, pokud se uvádí účinnost mycího prostředku při teplotě pod 55 °C) s předmytím studenou vodou bez mycího prostředku,

myčka použitá při zkoušce musí být připojena na studenou vodu a obsahovat sadu nádobí pro dvanáct osob s indexem mycí schopnosti mezi 3,35 a 3,75,

použije se sušicí program myčky, ale posuzuje se pouze čistota nádobí,

použije se slabě kyselý oplachovací prostředek podle normy (vzorec III),

dávkovač oplachovacího prostředku musí být nastaven mezi stupni 2 a 3,

dávka mycího prostředku do myčky podle doporučení výrobcem,

provedou se tři zkoušky s vodou, která má tvrdost v souladu s normou,

zkouška se skládá z pěti mycích cyklů, přičemž výsledek se zjišťuje po pátém mycím cyklu, aniž by se nádobí mezi mycími cykly osušilo,

výsledek musí být po pátém mycím cyklu lepší nebo totožný s cyklem s referenčním mycím prostředkem,

složení referenčního mycího prostředku (mycí prostředek B IEC 436) a oplachovacího prostředku (vzorec III), viz dodatek B v normě EN 50242:2008 (povrchově aktivní látky musí být skladovány na chladném místě ve vodotěsných nádobách o obsahu nejvýše 1 kg a musí být použity během tří měsíců).

Pokud je součástí multifunkčního výrobku oplachovací prostředek a solné funkce, musí být jejich účinek doložen zkouškou.

Žadatel musí být schopen prokázat účinek ostatních funkcí multifunkčních mycích prostředků.

Kritérium 6 –   Požadavky na obal

a)   Primární obal na funkční jednotku

Hmotnost primárního obalu nesmí překročit 2,0 g na mycí cyklus.

b)   Lepenkové obaly

Primární lepenkový obal se musí skládat nejméně z 80 % recyklovaných materiálů.

c)   Označování plastových obalů

Aby bylo možné určit jednotlivé části balení určené k recyklaci, musí být plastové části v primárním balení označeny v souladu s normou DIN 6120, část 2 nebo rovnocennou normou. Víčka a pumpičky se z tohoto požadavku vyjímají.

d)   Plastové obaly

V plastových obalech smí být použity pouze ftaláty, které jsou v okamžiku podání žádosti již posouzeny z hlediska nebezpečnosti a které nebyly klasifikovány podle kritéria 2b).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu výpočet množství primárního obalu s prohlášením o procentuálním podílu recyklovaných materiálů v lepenkovém obalu. Žadatel poskytne úplné a podepsané prohlášení o shodě s 6d).

Kritérium 7 –   Informace pro spotřebitele

a)   Informace uvedené na obalu

Na výrobku nebo v něm se uvede následující (nebo rovnocenný) text:

„Tento mycí prostředek opatřený ekoznačkou je účinný při nízkých teplotách (8). Volte nízkoteplotní mycí programy myčky nádobí, plně využívejte kapacitu myčky a nepřekračujte doporučenou dávku. Tím se omezuje spotřeba energie a vody a snižuje se znečištění vody.“

b)   Pokyny pro dávkování

Na obalu výrobku musí být uvedeny pokyny pro dávkování. Doporučené dávkování musí být uvedeno pro rozpětí tvrdosti vody podle toho, kde je výrobek uváděn na trh. Pokyny musejí udávat, jak nejlépe používat výrobek podle stupně znečištění.

Žadatel přijme vhodná opatření, aby pomohl spotřebiteli dodržovat doporučenou dávku, například tím, že mu dodá dávkovač (pro práškové nebo tekuté výrobky) a/nebo tím, že uvede doporučené dávky alespoň v ml (pro práškové nebo tekuté výrobky).

c)   Informace o označování složek

Na obalu musí být uvedeny typy enzymů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek značky uvedené na výrobku spolu s prohlášením o splnění každé z částí a), b) a c) tohoto kritéria.

Kritérium 8 -   Informace uvedené na ekoznačce EU

Dobrovolná značka s textovým polem musí obsahovat tento text:

„—

Snížený dopad na vodní ekosystémy

Omezené použití nebezpečných látek

Testována účinnost“

Pokyny k používání dobrovolné značky s textovým polem jsou k dispozici v „Pokynech k používání loga ekoznačky“ na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek značky.


(1)  Číslo DID je číslo složky v seznamu DID (seznam „databáze složek mycích prostředků“) a používá se pro určení shody s kritérii 3 a 4. Viz dodatek I.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 67/548/EHS s přizpůsobením nařízení (ES) č. 1907/2006 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v platném znění.

(5)  Uvedeno v kritériu 2e). Tuto výjimku lze uplatnit, pokud se bioakumulační potenciál biocidů vyznačuje log Pow (log oktanol/voda – rozdělovací koeficient) < 3,0 nebo experimentálně zjištěným biokoncentračním faktorem (BCF) ≤ 100.

(6)  Včetně stabilizátorů a jiných pomocných látek v přípravcích.

(7)  V koncentracích nižších než 1,0 % v surovině, pokud je celková koncentrace v konečném výrobku nižší než 0,10 %.

(8)  Zde žadatel doplní doporučenou teplotu nebo teplotní rozsah, který nesmí překročit 55 °C.

Dodatek I

Seznam databáze složek mycích prostředků (DID)

Seznam DID (část A) je seznam obsahující informace o toxicitě pro vodní organismy a biologické rozložitelnosti složek typicky používaných ve složení mycích prostředků. Seznam obsahuje informace o toxicitě a biologické rozložitelnosti řady látek používaných v mycích a čisticích prostředcích. Seznam není vyčerpávající, ale v části B seznamu DID jsou uvedeny pokyny pro určení příslušných parametrů výpočtu pro látky neuvedené v seznamu (například faktor toxicity (TF) a faktor rozkladu (DF), které se používají pro výpočet kritického objemu zředění). Seznam je obecným zdrojem informací a látky uvedené v seznamu DID nejsou automaticky schváleny pro použití ve výrobcích s ekoznačkou EU. Seznam DID (část A a B) je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.

U látek bez údajů o toxicitě pro vodní organismy a o biologické rozložitelnosti lze pro posouzení TF a DF použít analogická složení podobných látek. Takováto analogická složení musí schválit příslušný subjekt udělující licenci na ekoznačku EU. Případně lze uplatnit kritický scénář a použít níže uvedené parametry:

Kritický scénář:

 

Akutní toxicita

Chronická toxicita

Rozklad

Složka

LC50/EC50

SF(akutní)

TF(akutní)

NOEC (1)

SF(chronická)  (1)

TF(chronická)

DF

Aerobní

Anaerobní

„Název“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentace o snadné biologické rozložitelnosti

Pro snadnou biologickou rozložitelnost se použijí tyto zkušební metody:

1)

Do 1. prosince 2010 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

 

Zkušební metody pro snadnou biologickou rozložitelnost stanovené ve směrnici 67/548/EHS, zejména metody popsané v příloze V části C4 této směrnice nebo jim rovnocenné zkušební metody OECD 301 A–F či jim rovnocenné zkoušky ISO.

 

Zásada desetidenní lhůty se nepoužije pro povrchově aktivní látky. Úrovně pro schválení jsou 70 % pro zkoušky uvedené v příloze V, částech C4(A) a C4(B) směrnice 67/548/EHS (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 A a E a rovnocenné zkoušky ISO) a 60 % pro zkoušky C4 – C, D, E a F (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 B, C D a F a rovnocenné zkoušky ISO).

2)

Po 1. prosinci 2015 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

Zkušební metody stanovené v nařízení (ES) č. 1272/2008.

Prokázání anaerobní biologické rozložitelnosti

Referenční zkouškou pro anaerobní biologickou rozložitelnost je zkouška EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenná zkušební metoda s požadavkem 60 % konečné rozložitelnosti za anaerobních podmínek. Aby se prokázalo, že za daných podmínek bylo dosaženo 60 % konečné rozložitelnosti, mohou být rovněž použity zkušební metody napodobující podmínky ve vhodném anaerobním prostředí.

Extrapolace pro látky neuvedené v seznamu DID.

V případě složek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, lze použít následující postup k zajištění nezbytného prokázání anaerobní biologické rozložitelnosti:

1)

Uplatnit přiměřenou extrapolaci. Použít výsledky zkoušek získané u jedné suroviny k odhadnutí mezní anaerobní rozložitelnosti strukturálně spojených povrchově aktivních látek. Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost pro povrchově aktivní látku (nebo skupinu homologů) podle seznamu DID, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například C12–15 A 1–3 EO sulfát (DID č. 8) je anaerobně biologicky rozložitelný a podobnou anaerobní biologickou rozložitelnost lze předpokládat pro C12–15 A 6 EO sulfát). Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost u povrchově aktivní látky s použitím odpovídající zkušební metody, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například údaje z literatury potvrzující anaerobní biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek, které patří do skupiny alkylester amonných solí, lze použít k prokázání podobné anaerobní biologické rozložitelnosti jiných kvartérních amonných solí, které obsahují esterové vazby v alkylovém řetězci nebo řetězcích).

2)

Provést screeningovou zkoušku na anaerobní rozložitelnost. Je-li nutné nové zkoušení, provést screeningovou zkoušku s použitím EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenné metody.

3)

Provést zkoušku rozložitelnosti s nízkou dávkou. Je-li nutné nové zkoušení a v případě pokusných problémů při screeningové zkoušce (například inhibice v důsledku toxicity zkušební látky), opakovat zkoušení s použitím nízké dávky povrchově aktivní látky a sledovat rozklad podle měření 14C nebo chemických analýz. Zkoušení s nízkými dávkami lze provádět s použitím OECD 308 (srpen 2000) nebo rovnocenné metody.


(1)  Pokud nebyly zjištěny přijatelné údaje o chronické toxicitě, zůstávají tyto sloupce prázdné. V takovém případě se TF (chronická) rovná TF (akutní).


30.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2011,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům

(oznámeno pod číslem K(2011) 2815)

(Text s významem pro EHP)

(2011/264/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1) a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku lze udělit produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky EU jsou stanovena podle skupin produktů.

(3)

Komise rozhodnutím 1999/476/ES (2) stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro prací prostředky. V návaznosti na přezkum kritérií stanovený v uvedeném rozhodnutí byla rozhodnutím Komise 2003/200/ES (3) stanovena revidovaná ekologická kritéria, která platí do 30. dubna 2011.

(4)

Tato kritéria byla znovu přezkoumána na základě technologického vývoje. Z přezkumu vyplývá, že je nutné pozměnit definici skupiny výrobků z důvodu zařazení nové podskupiny výrobků a stanovení nových kritérií. Tato nová kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu přehlednosti by mělo být rozhodnutí 2003/200/ES nahrazeno.

(6)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka pro prací prostředky na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2003/200/ES, je třeba stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům. Výrobcům by také mělo být umožněno podávat žádosti vypracované podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2003/200/ES nebo podle kritérií stanovených v tomto rozhodnutí, a to až do uplynutí platnosti uvedeného rozhodnutí.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina výrobků „prací prostředky“ zahrnuje: prací prostředky a odstraňovače skvrn aplikované před praním, v práškové, tekuté nebo v jakékoliv jiné formě, které jsou uváděny na trh a používány k praní textilních materiálů, a to především v pračkách v domácnostech, přičemž není vyloučeno jejich použití v samoobslužných prádelnách či velkokapacitních prádelnách.

Odstraňovače skvrn aplikované před praním zahrnují odstraňovače skvrn pro přímé působení na skvrny vzniklé na textilních materiálech (před praním v pračce), ale nepatří sem odstraňovače skvrn dávkované do praček a odstraňovače skvrn, které jsou kromě aplikace před praním určené ještě k jinému použití.

Tato skupina výrobků nezahrnuje výrobky, které se dávkují pomocí nosiče z látky nebo z jiných materiálů, ani pomocné prací přípravky používané bez následného praní, jako jsou odstraňovače skvrn na koberce a čalounění nábytku.

Článek 2

1.   Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„pracími prostředky pro běžné bílé prádlo“ prací prostředky pro běžné praní bílého prádla při jakékoliv teplotě;

2)

„pracími prostředky pro běžné barevné prádlo“ prací prostředky pro běžné praní barevného prádla při jakékoliv teplotě;

3)

„pracími prostředky pro jemné prádlo“ prací prostředky určené pro jemné tkaniny;

4)

„látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování stability výrobků, a veškeré nečistoty vznikající v daném procesu, avšak s výjimkou všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.

2.   Pro účely odst. 1 prvního a druhého pododstavce se prací prostředek považuje buď za prací prostředek pro běžné bílé prádlo, nebo za prací prostředek pro běžné barevné prádlo kromě případů, kdy je prací prostředek určen hlavně pro jemné tkaniny.

Pro účely odst. 1 třetího pododstavce se tekuté prací prostředky pro běžné praní bílého a barevného prádla nepovažují za prací prostředky pro jemné prádlo.

Článek 3

Aby byla pracímu prostředku nebo odstraňovači skvrn aplikovanému před praním udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny výrobků „prací prostředky“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro skupinu výrobků „prací prostředky“, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování, platí čtyři roky od data přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „prací prostředky“ přiděluje číselný kód „6“.

Článek 6

Rozhodnutí 2003/200/ES se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o udělení ekoznačky EU výrobkům spadajícím do skupiny výrobků „prací prostředky“ podané před datem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2003/200/ES.

2.   Žádosti o udělení ekoznačky EU výrobkům spadajícím do skupiny výrobků „prací prostředky“ podané ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, ale nejpozději dne 30. dubna 2011, mohou vycházet buď z kritérií stanovených v rozhodnutí 2003/200/ES, nebo z kritérií stanovených v tomto rozhodnutí.

Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, z nichž vycházejí.

3.   Pokud je ekoznačka udělena na základě žádosti hodnocené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2003/200/ES, smí být taková ekoznačka používána po dobu dvanácti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. dubna 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 25.


PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PROGRAM

Cíle kritériÍ

Cílem těchto kritérií je zejména podporovat výrobky, které mají menší dopad na vodní ekosystémy, obsahují omezené množství nebezpečných látek, a jejichž účinek byl testován. Cílem kritérií je také snížit spotřebu energie při praní podporováním výrobků, které jsou účinné při nízkých teplotách.

KRITÉRIA

Kritéria jsou stanovena pro každý z následujících aspektů:

1.

Požadavky na dávkování

2.

Toxicita pro vodní organismy: Kritický objem zředění (CDV)

3.

Biologická rozložitelnost organických látek

4.

Vyloučené nebo omezené látky a směsi

5.

Požadavky na balení

6.

Prací účinek (vhodnost k použití)

7.

Bodové hodnocení

8.

Informace pro spotřebitele

9.

Informace uvedené na ekoznačce EU

1.   Posuzování a ověřování

a)   Požadavky

Pro každé kritérium jsou určeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

Pokud má žadatel předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, výsledky zkoušek nebo jiný důkaz, aby dokázal shodu s kritérii, rozumí se, že tyto doklady mohou pocházet od žadatele a/nebo jeho dodavatele (dodavatelů) a případně od jejich dodavatele (dodavatelů) atd.

Zkoušky by měly provádět pokud možno laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V dodatku I se odkazuje na databázi složek pracích a čisticích prostředků (seznam DID), která obsahuje řadu nejrozšířenějších složek pracích prostředků. Použije se k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti složek. V případě látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, existují pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat. Aktuální verze seznamu DID je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU nebo webových stránkách jednotlivých příslušných subjektů.

Příslušné subjekty mohou případně vyžadovat podpůrnou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

b)   Prahové hodnoty měření

Složky, jejichž koncentrace přesáhne 0,010 % hmotnosti přípravku, musí splňovat ekologická kritéria.

U konzervantů, barvicích činidel a vonných látek se požaduje shoda s kritérii bez ohledu na jejich koncentraci s výjimkou kritéria 4b) o vyloučených nebo omezených látkách a směsích.

Přidané látky jsou definovány jako všechny látky ve výrobku včetně přídatných látek (tj. konzervantů nebo stabilizátorů) ve složkách. Kritéria musí splňovat také nečistoty z produkce surovin v koncentraci přesahující 0,010 % hmotnosti konečného přípravku.

V případě, že pokyny k dávkování uvedené na balení obsahují specifikace jak pro předpírku, tak pro následné praní (po normálním, jednom praní), musí ekologická kritéria splňovat i celková dávka (předpírka + praní).

Pokud má výrobek vodorozpustnou fólii, která se před praním neodstraňuje, musí být fólie považována za součást složení výrobku ve všech požadavcích.

2.   Funkční jednotka

Funkční jednotka pro tuto skupinu výrobků je vyjádřena v g/kg prádla (gramy na kilogram prádla).

3.   Referenční dávka

U „pracích prostředků pro běžné bílé prádlo“ a „pracích prostředků pro běžné barevné prádlo“ se jako referenční dávka pro výpočet ekologických kritérií a pro provedení zkoušky prací účinnosti používá dávka doporučená spotřebiteli výrobcem pro vodu o tvrdosti 2,5 mmol CaCO3/l a pro „běžně zašpiněné“ prádlo. U pracích prostředků pro běžné bílé prádlo a pracích prostředků pro běžné barevné prádlo se vypočítá na základě vsázky 4,5 kg (suchého prádla) do pračky.

U „pracích prostředků pro jemné prádlo“ se za referenční dávku pro výpočet ekologických kritérií a pro provedení zkoušky prací účinnosti považuje dávka doporučená výrobcem spotřebitelům pro tvrdost vody 2,5 mmol CaCO3/l a pro „mírně zašpiněné“ prádlo. U pracích prostředků pro jemné prádlo se vypočítává na základě vsázky 2,5 kg (suchého prádla) do pračky.

Pokud je doporučená dávka stanovena pro jiné objemy vsázky prádla než výše uvedené, referenční dávka použitá pro výpočet ekologických kritérií musí přesto odpovídat průměrnému objemu vsázky. Jestliže v členských státech, v nichž je prací prostředek uváděn na trh, tvrdost vody neodpovídá hodnotě 2,5 mmol CaCO3/l, musí žadatel sám určit dávku, jež se bude používat jako referenční.

Požadavky týkající se posuzování a ověřování (2) funkční jednotky a (3) referenční dávky: Příslušnému subjektu musí být předloženo úplné složení s uvedením obchodní firmy, chemického názvu, č. CAS, č. DID (1), přidané množství včetně vody a bez vody a funkce všech přidaných složek ve výrobku (bez ohledu na koncentraci). Příslušnému subjektu se předloží vzorek obrázku, včetně doporučeného dávkování.

Příslušnému subjektu se předloží bezpečnostní listy pro každou složku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2).

Seznam DID je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU: http://ec.europa.eu/environment/ecolabe/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU

Kritérium 1 –   Požadavky na dávkování

Dávkování odpovídá doporučené dávce v g/kg prádla (prášek/tablety) nebo ml/kg prádla (tekutá forma). Použije se doporučená dávka pro vodu o tvrdosti 2,5 mmol CaCO3/l pro běžně zašpiněné prádlo (prací prostředky pro běžné bílé prádlo, prací prostředky pro běžné barevné prádlo) a mírně zašpiněné prádlo (prací prostředky pro jemné prádlo).

Dávkování nesmí překročit tato množství:

Typ výrobku

Dávkování, prášek/tableta

Dávkování, tekutý/gelový

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo

17,0 g/kg prádla

17,0 ml/kg prádla

Prací prostředek pro jemné prádlo

17,0 g/kg prádla

17,0 ml/kg prádla

Odstraňovač skvrn (pouze aplikovaný před praním)

2,7 g/kg prádla

2,7 ml/kg prádla (3)

Pokud se použije doporučení jak pro předpírku, tak pro následné praní, musí se celková doporučená dávka (předpírka + následné praní) shodovat s maximální velikostí dávky.

Posuzování a ověřování: Úplné složení výrobku, značka nebo obrázek včetně pokynů pro dávkování. U všech výrobků se uvádí hustota (g/ml) (buď na obalu, nebo v bezpečnostním listu).

Kritérium 2 –   Toxicita pro vodní organismy: Kritický objem zředění (CDV)

Kritický objem zředění výrobku nesmí překročit tyto limity (CDVchronický):

Typ výrobku

CDVchronický

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo (všechny formy)

35 000 l/kg prádla

Prací prostředek pro jemné prádlo (všechny formy)

20 000 l/kg prádla

Odstraňovač skvrn (pouze aplikovaný před praním)

3 500 l/kg prádla (4)

Kritický objem zředění toxicity (CDVchronický) se vypočítá pro každou složku (i) a pro celý výrobek z této rovnice:

Formula

kde:

hmotnost (i)= hmotnost složky na doporučenou dávku

DF= faktor rozkladu

TF= faktor chronické toxicity látky uvedený v seznamu DID.

Do výpočtu CDV se zahrnují také konzervanty, barvicí činidla a vonné látky vyskytující se ve výrobku, i v případě koncentrace menší než 0,010 % (100 ppm).

Posuzování a ověřování: Výpočet CDVchronický výrobku. Tabulka pro výpočet hodnoty CDV je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU.

Hodnoty parametrů DF a TF jsou uvedeny v seznamu DID (databáze složek pracích a čisticích prostředků). Jestliže látka není uvedena v seznamu DID, vypočítají se tyto parametry na základě pokynů popsaných v seznamu DID části B a připojí se související dokumentace.

Kritérium 3 –   Biologická rozložitelnost organických látek

Obsah organických látek ve výrobku, které jsou aerobně biologicky nerozložitelné (nejsou snadno biologicky rozložitelné) (aNBO) a/nebo anaerobně biologicky nerozložitelné (anNBO), nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

aNBO

Typ výrobku

aNBO, prášek

aNBO, tekutý/gelový

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo,

prací prostředek pro běžné barevné prádlo

1,0 g/kg prádla

0,55 g/kg prádla

Prací prostředek pro jemné prádlo

0,55 g/kg prádla

0,30 g/kg prádla

Odstraňovač skvrn (pouze aplikovaný před praním) (5)

0,10 g/kg prádla

0,10 g/kg prádla


anNBO

Typ výrobku

anNBO, prášek

anNBO, tekutý/gelový

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo,

prací prostředek pro běžné barevné prádlo

1,3 g/kg prádla

0,70 g/kg prádla

Prací prostředek pro jemné prádlo

0,55 g/kg prádla

0,30 g/kg prádla

Odstraňovač skvrn (pouze aplikovaný před praním) (6)

0,10 g/kg prádla

0,10 g/kg prádla

Posuzování a ověřování: Výpočet aNBO a anNBO pro výrobek. Tabulka pro výpočet hodnot aNBO a anNBO je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU.

Odkaz na seznam DID. U látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, se překládají příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů nebo výsledky vhodných zkoušek dokládající, že jsou aerobně nebo anaerobně biologicky rozložitelné. Viz dodatek I.

Upozorňujeme, že TAED se považuje za anaerobně biologicky rozložitelný.

Kritérium 4 –   Vyloučené nebo omezené látky a směsi

a)   Výslovně vyloučené složky

Výrobek nesmí obsahovat následující složky, a to ani jako součást složení, ani jako součást některého z přípravků zahrnutého ve složení:

fosfáty

EDTA (soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové)

nitromošusy a polycyklické mošusy

Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne úplné a podepsané prohlášení o shodě.

b)   Nebezpečné látky a směsi

Podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU nesmí výrobek ani žádná jeho část obsahovat látky nebo směsi, které splňují kritéria pro některou z tříd nebo kategorií nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008 uvedená níže, ani nesmí obsahovat látky uvedené v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti GHS (7)

R-věta EU (8)

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23/26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na vyvolání genetického poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

R60/61/60-61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61/62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky

R62-63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20/21/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25/24/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20/21/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50-53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51-53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52-53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39-41

Senzibilizující látky

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci

R43

Toto kritérium platí pro všechny složky vyskytující se v koncentracích ≥ 0,010 %, včetně konzervantů, barvicích činidel a vonných látek.

Použití látek nebo směsí, které po zpracování změní své vlastnosti (například již nejsou biologicky dostupné, projdou chemickou úpravou) tak, že identifikované riziko již neplatí, je z výše uvedeného požadavku vyňato.

Výjimky: Tyto látky nebo směsi jsou z tohoto požadavku výslovně vyňaty:

Povrchově aktivní látky

V koncentracích < 25 % ve výrobku

H400 Vysoce toxické pro vodní organismy

R50

Biocidy používané za účelem konzervace (9)

H410 Vysoce toxické pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H411 Toxické pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50-53

R51-53

Vůně

H412 Škodlivé pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52-53

Biocidy používané za účelem konzervace (9)

Enzymy (10)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

R42

Bělicí katalyzátory (10)

Enzymy (10)

H317: Mohou vyvolat alergickou kožní reakci

R43

Bělicí katalyzátory (10)

NTA (nitrilotriacetáty) jako nečistota v MGDA a GLDA (11)

H351: Podezření na vyvolání rakoviny

R40

Optické zjasňovače (pouze pro prací prostředky pro běžné prádlo)

H413 Mohou vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

Posuzování a ověřování: Žadatel musí příslušnému subjektu poskytnout přesné složení výrobku. Žadatel musí dále poskytnout prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se související dokumentací, jako jsou prohlášení o shodě podepsaná dodavateli materiálu a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky nebo směsi.

c)   Látky uvedené podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Nelze udělit výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 týkající se látek, které vzbuzují mimořádné znepokojení, jsou uvedeny v seznamu podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a jsou přítomny ve směsích v koncentraci vyšší než 0,010 %.

Posuzování a ověřování: Seznam látek určených jako látky, které vzbuzují mimořádné znepokojení a jsou zahrnuty do seznamu látek podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006, naleznete zde: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Na seznam je nutné se odvolat ke dni podání žádosti. Žadatel musí příslušnému subjektu poskytnout přesné složení výrobku. Žadatel musí dále poskytnout prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se související dokumentací, jako jsou prohlášení o shodě podepsaná dodavateli materiálů a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky nebo směsi.

d)   Výslovně omezené složky – vonné látky

Každá složka přidaná do výrobku jako vonná látka musí být vyrobena podle doporučených pravidel Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA) a musí s ní být podle těchto pravidel zacházeno. Tato pravidla jsou k dispozici na webových stránkách IFRA: http://www.ifraorg.org.

Výrobce se musí řídit doporučeními norem IFRA, které se týkají zákazu, omezeného použití a zvláštních kritérií čistoty pro materiály.

Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech (příloha VII) a které nejsou již vyloučeny kritériem 4b), a (ostatní) vonné látky klasifikované jako H317/R43 (může vyvolat alergickou kožní reakci) a/nebo H334/R42 (při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže) se nesmí vyskytovat v množství ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne podepsané prohlášení o shodě uvádějící množství vonných látek ve výrobku. Žadatel dále poskytne prohlášení od výrobce vonné látky uvádějící obsah jednotlivých látek ve vonných látkách, které jsou uvedeny v příloze III části I směrnice Rady 76/768/EHS, jakož i obsah (jiných) látek, kterým byly přiřazeny věty označující riziko H317/R43 a/nebo H334/R42.

e)   Biocidy

i)

Výrobek může obsahovat biocidy pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopie materiálových bezpečnostních listů veškerých přidaných konzervantů spolu s informacemi o jejich přesné koncentraci ve výrobku. Výrobce nebo dodavatel konzervantů poskytne informace o dávkách nutných k uchování výrobku (například výsledky zkušebního testu nebo jeho ekvivalentu).

ii)

Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální účinek.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnému subjektu texty a grafická ztvárnění použité na každém typu obalu a/nebo vzorek každého odlišného typu obalu.

Kritérium 5 –   Požadavky na obal

a)   Poměr hmotnost/užitek (WUR)

Poměr hmotnost/užitek (WUR) výrobku nesmí překročit tyto hodnoty:

Typ výrobku

WUR

Prášky

1,2 g/kg prádla

Ostatní (např. tekuté, gelové, v tabletách, v kapslích)

1,5 g/kg prádla

WUR se vypočítává pouze pro primární obal (včetně víček, zátek a ručních pumpiček/postřikovačů) podle níže uvedeného vzorce:

Formula

kde:

Wi

=

hmotnost (g) balicí složky (i), případně včetně označení.

Ui

=

hmotnost (g) nerecyklovaného (původního) materiálu balicí složky (i). Pokud je podíl recyklovaného materiálu v balicí složce 0 %, pak Ui = Wi.

Di

=

počet funkčních jednotek obsažených v balicí složce (i). Funkční jednotka = dávka v g/kg prádla.

ri

=

číslo opětovného použití, tj. počet, kolikrát je balicí složka (i) použita k témuž účelu prostřednictvím systému vratnosti nebo opětovného plnění. Standardní hodnota pro r je 1 (= žádné opětovné použití). Pouze pokud žadatel doloží, že se obal opětovně používá k témuž účelu, může být při výpočtu použita vyšší hodnota r.

Výjimky:

Plastové/papírové/lepenkové obaly obsahující více než 80 % recyklovaného materiálu se z tohoto požadavku vyjímají.

Obal se považuje za recyklovaný, pokud suroviny použité na výrobu obalu byly sebrány od výrobců obalů ve fázi distribuce nebo spotřebitele. Jestliže je surovina průmyslovým odpadem z vlastního výrobního procesu výrobce materiálu, pak se tento materiál nepovažuje za recyklovaný.

Posuzování a ověřování: Výpočet WUR výrobku. Tabulka pro tento výpočet je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU. Vykázání obsahu recyklovaného materiálu v obalu. Pro schválení náhradního obalu musí žadatel a/nebo maloobchodník doložit, že náhradní náplně bude/je možné na trhu koupit.

b)   Plastové obaly

V plastových obalech smí být použity pouze ftaláty, které již byly v okamžiku podání žádosti posouzeny z hlediska nebezpečnosti a které nebyly klasifikovány podle kritéria 4b) (a jejich kombinacemi).

c)   Označování plastových obalů

Aby bylo možné určit jednotlivé části balení určené k recyklaci, musí být plastové části v primárním balení označeny v souladu s normou DIN 6120, část 2 nebo rovnocennou normou. Víčka a pumpičky se z tohoto požadavku vyjímají.

Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne úplné a podepsané prohlášení o shodě.

Kritérium 6 –   Prací účinek (vhodnost k použití)

Výrobek musí splňovat požadavky na účinek stanovené pro příslušný typ výrobku podle poslední verze zkoušky pracího účinku pracích prostředků ekoznačky EU, kterou naleznete zde: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit zkušební zprávu dokládající, že výrobek splňuje minimální požadavky definované v této zkoušce.

Kritérium 7 –   Bodové hodnocení

a)   Prací prostředky pro běžné bílé prádlo, prací prostředky pro běžné barevné prádlo

Z níže uvedené tabulky je třeba dosáhnout minimálně 3 bodů. Nejvyšší počet dosažitelných bodů je 8 pro výrobky určené pro praní ve studené vodě, 7 bodů pro výrobky určené pro praní při nízkých teplotách a 6 bodů pro ostatní výrobky.

Klimatický profil

Výrobek pro praní ve studené vodě (prací účinek doložen při ≤ 20 °C)

2b.

Výrobek pro praní při nízkých teplotách (prací účinek doložen při > 20 °C až < 30 °C)

1b.

Maximální dávkování

Max. dávka ≤ 14 g/kg prádla (prášek, tableta) nebo ≤ 14 ml/kg prádla (tekutý, gelový)

2b.

Max. dávka ≤ 16 g/kg prádla (prášek, tableta) nebo ≤ 16 ml/kg prádla (tekutý, gelový)

1b.

CDV

CDVchronický < 25 000 l/kg prádla

2b.

CDVchronický25 000 až 30 000 l/kg prádla

1b.

aNBO

aNBO ≤ 75 % mezní hodnoty

1b.

anNBO

anNBO ≤ 75 % mezní hodnoty

1b.

Minimální počet bodů, kterého je nutné dosáhnout pro udělení ekoznačky EU

3b.

b)   Prací prostředky pro jemné prádlo

Z níže uvedené tabulky je třeba dosáhnout minimálně 3 bodů. Nejvyšší počet dosažitelných bodů je 8 pro výrobky určené pro praní ve studené vodě, 7 bodů pro výrobky určené pro praní při nízkých teplotách a 6 bodů pro ostatní výrobky.

Klimatický profil

Výrobek pro praní ve studené vodě (prací účinek doložen) při ≤ 20 °C)

2b.

Výrobek pro praní při nízkých teplotách (prací účinek doložen při > 20 °C až < 30 °C)

1b.

Maximální dávkování

Max. dávka ≤ 14 g/kg prádla (prášek, tableta) nebo ≤ 14 ml/kg prádla (tekutý, gelový)

2b.

Max. dávka ≤ 16 g/kg prádla (prášek, tableta) nebo ≤ 16 ml/kg prádla (tekutý, gelový)

1b.

CDV

CDVchronický < 15,000 l/kg prádla

2b.

CDVchronický15,000 až 18,000 l/kg prádla

1b.

aNBO

aNBO ≤ 75 % mezní hodnoty

1b.

anNBO

anNBO ≤ 75 % mezní hodnoty

1b.

Minimální počet bodů, kterého je nutné dosáhnout pro udělení ekoznačky EU

3b.

Posuzování a ověřování: Výpočet součtu bodů dosažených pro výrobek. Tabulka pro tento výpočet je k dispozici na webových stránkách ekoznačky EU.

Kritérium 8 –   Informace pro spotřebitele

a)   Pokyny pro dávkování

Stanoví se doporučené dávkování pro „běžně“ a „silně zašpiněné“ prádlo a pro různé stupně tvrdosti vody v daných zemích vztahující se ke hmotnosti prádla. (Neplatí pro odstraňovače skvrn.)

Rozdíl mezi dávkováním doporučeným pro nejnižší stupně tvrdosti vody (měkká) pro běžně zašpiněné prádlo a nejvyšší stupně tvrdosti vody (tvrdá) pro silně zašpiněné prádlo nesmí být větší než dvojnásobek dávkování. (Neplatí pro odstraňovače skvrn.)

Referenční dávka použitá pro zkoušku pracího účinku a pro posouzení shody s ekologickými kritérii pro složky musí být stejná jako dávka doporučená pro „běžně zašpiněné“ prádlo a pro tvrdost vody odpovídající 2,5 mmol CaCO3/l.

Jestliže se doporučené dávky vztahují pouze na stupně tvrdosti vody nižší než 2,5 mmol CaCO3/l, musí být maximální dávka doporučená pro „běžně zašpiněné“ prádlo nižší než referenční dávka použitá ve zkoušce pracího účinku (tvrdost vody 2,5 mmol CaCO3/l).

b)   Informace uvedené na obalu

Na obalech výrobků označených ekoznačkou EU dané skupiny výrobků s výjimkou odstraňovačů skvrn aplikovaných před praním se musí objevit tato doporučení pro praní (nebo jejich ekvivalent). Doporučení pro praní mohou mít podobu textu nebo symbolů:

„—

Prát při nejnižší možné teplotě

Vždy plně využívat kapacitu pračky

Dávkovat podle zašpinění a tvrdosti vody, řídit se pokyny k dávkování

Pokud jste alergičtí na domácí prach, vždy perte ložní prádlo při 60 °C. V případě infekčních chorob zvyšte teplotu praní na 60 °C.

Použití tohoto výrobku označeného ekoznačkou EU podle pokynů k dávkování přispěje ke snížení znečišťování vod, vzniku odpadů a spotřeby energie.“

c)   Prohlášení uvedená na obalu

Prohlášení na obalu musí být obecně doložena buď zkouškami účinku, nebo jinou relevantní dokumentací (například prohlášení o účinnosti při nízkých teplotách, prohlášení o odstranění určitých typů skvrn, prohlášení o výhodách pro určité typy nebo barvy textilu nebo jiná prohlášení o specifických vlastnostech/výhodách výrobku).

Pokud se např. u výrobku uvádí účinnost při 20 °C, zkouška účinnosti musí být provedena při teplotě 20 °C a nižší (a příslušně pro jiná prohlášení o teplotách pod 30 °C).

Pokud se např. u výrobku uvádí účinnost pro určité typy skvrn, musí to být podloženo zkouškou účinnosti.

d)   Informace uvedené na obalu – další požadavky na odstraňovače skvrn

Odstranění skvrn, pro které nebyla provedena zkouška účinnosti, nesmí být na výrobku uplatňováno.

Posuzování a ověřování (a–d): Žadatel předloží vzorek značky výrobku spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria. Tvrzení o výrobcích musí být doložena zprávami o příslušných zkouškách nebo jinou relevantní dokumentací.

Kritérium 9 –   Informace uvedené na ekoznačce EU

Dobrovolná značka s textovým polem musí obsahovat tento text:

„—

snížený dopad na vodní ekosystémy

omezené množství nebezpečných látek

testována účinnost.“

Pokyny pro používání dobrovolné značky s textovým polem jsou k dispozici v „Pokynech pro používání loga ekoznačky“ (Guidelines for use of the Ecolabel logo) na těchto internetových stránkách: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek značky.


(1)  Číslo DID je číslo složky v seznamu DID (seznam „databáze složek pracích a čisticích prostředků“) a používá se pro určení shody s kritérii 2 a 3. Viz dodatek I.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ve výpočtu CDV se použije odhadovaná průměrná dávka. Skutečné dávkování bude záviset na množství skvrn v příslušné vsázce prádla. Odhadovaná dávka je založena na dávkování 2 ml na jedno použití a 6 použití na vsázku prádla o hmotnosti 4,5 kg (tekutý odstraňovač skvrn).

(4)  Mezní hodnota CDV založená na odhadovaném dávkování 2 ml na jedno použití a 6 použití na vsázku prádla o hmotnosti 4,5 kg pro tekutý odstraňovač skvrn. Výrobky dávkované například jako prášek nebo pasta musí splňovat stejnou mezní hodnotu CDV.

(5)  Mezní hodnota CDV založená na odhadovaném dávkování 2 ml na jedno použití a 6 použití na vsázku prádla o hmotnosti 4,5 kg pro tekutý odstraňovač skvrn. Výrobky dávkované například jako prášek nebo pasta musí splňovat stejnou mezní hodnotu CDV.

(6)  Mezní hodnota aNBO založená na odhadovaném dávkování 2 ml na jedno použití a 6 použití na vsázku prádla o hmotnosti 4,5 kg pro tekutý odstraňovač skvrn.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 67/548/EHS s přizpůsobením registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v platném znění.

(9)  Uvedeno v kritériu 4e). Tuto výjimku lze uplatnit, pokud se bioakumulační potenciál biocidů vyznačuje log Pow (log oktanol/voda – rozdělovací koeficient) < 3,0 nebo experimentálně zjištěným biokoncentračním faktorem (BCF) ≤ 100.

(10)  Včetně stabilizátorů a jiných pomocných látek v přípravku.

(11)  V koncentracích nižších než 1,0 % v surovině, pokud je celková koncentrace v konečném výrobku nižší než 0,10 %.

Dodatek I

Seznam databáze složek pracích a čisticích prostředků (DID)

Seznam DID (část A) je seznam obsahující informace o toxicitě pro vodní organismy a biologické rozložitelnosti složek typicky používaných ve složení detergentů. Seznam obsahuje informace o toxicitě a biologické rozložitelnosti řady látek používaných v mycích, pracích a čisticích prostředcích. Seznam není vyčerpávající, ale v části B seznamu DID jsou uvedeny pokyny pro určení příslušných parametrů výpočtu pro látky neuvedené v seznamu (například faktor toxicity (TF) a faktor rozkladu (DF), které se používají pro výpočet kritického objemu zředění). Seznam je obecným zdrojem informací a látky uvedené v seznamu DID nejsou automaticky schvalovány pro použití ve výrobcích s ekoznačkou EU. Seznam DID (část A a B) je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.

U látek bez údajů o toxicitě pro vodní organismy a o biologické rozložitelnosti lze pro posouzení TF a DF použít analogická složení podobných látek. Takováto analogická složení musí schválit příslušný subjekt udělující licenci na ekoznačku EU. Případně lze uplatnit nejhorší scénář a použít níže uvedené parametry:

Přístup pro nejméně příznivý scénář:

 

Akutní toxicita

Chronická toxicita

Rozklad

Složka

LC50/EC50

SF(akutní)

TF(akutní)

NOEC (1)

SF(chronická)  (1)

TF(chronická)

DF

Aerobní

Anaerobní

„Název“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentace o snadné biologické rozložitelnosti

Pro snadnou biologickou rozložitelnost se použijí tyto zkušební metody:

1)

Do 1. prosince 2010 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

 

Zkušební metody pro snadnou biologickou rozložitelnost stanovené ve směrnici 67/548/EHS, zejména metody popsané v příloze V, části C4 této směrnice nebo jim rovnocenné zkušební metody OECD 301 A–F či jim rovnocenné zkoušky ISO.

 

Zásada desetidenní lhůty se nepoužije pro povrchově aktivní látky. Úrovně pro schválení jsou 70 % pro zkoušky uvedené v příloze V, částech C4(A) a C4(B) směrnice 67/548/EHS (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 A a E a rovnocenné zkoušky ISO) a 60 % pro zkoušky C4 – C, D, E a F (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 B, C, D a F a rovnocenné zkoušky ISO).

2)

Po 1. prosinci 2015 a během přechodného období od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2015:

Zkušební metody stanovené v nařízení (ES) č. 1272/2008.

Prokázání anaerobní biologické rozložitelnosti

Referenční zkouškou pro anaerobní biologickou rozložitelnost je zkouška EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenná zkušební metoda s požadavkem 60 % konečné rozložitelnosti za anaerobních podmínek. Aby se prokázalo, že za daných podmínek bylo dosaženo 60 % konečné rozložitelnosti, mohou být rovněž použity zkušební metody uměle vytvářející podmínky ve vhodném anaerobním prostředí.

Extrapolace pro látky neuvedené v seznamu DID

V případě složek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, lze použít následující postup k zajištění nezbytné dokumentace anaerobní biologické rozložitelnosti:

1)

Uplatnit přiměřenou extrapolaci. Použít výsledky zkoušek získané u jedné suroviny k odhadnutí mezní anaerobní rozložitelnosti strukturálně spojených povrchově aktivních látek. Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost pro povrchově aktivní látku (nebo skupinu homologů) podle seznamu DID, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například C12-15 A 1-3 EO sulfát (DID č. 8) je anaerobně biologicky rozložitelný a podobnou anaerobní biologickou rozložitelnost lze předpokládat pro C12-15 A 6 EO sulfát). Pokud byla potvrzena anaerobní biologická rozložitelnost u povrchově aktivní látky s použitím odpovídající zkušební metody, lze předpokládat, že podobný typ povrchově aktivní látky je také anaerobně biologicky rozložitelný (například údaje z literatury potvrzující anaerobní biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek, které patří do skupiny alkylester amonných solí, lze použít k prokázání podobné anaerobní biologické rozložitelnosti jiných kvartérních amonných solí, které obsahují esterové vazby v alkylovém řetězci (řetězcích)).

2)

Provést screeningovou zkoušku na anaerobní rozložitelnost. Je-li nutné nové zkoušení, provést screeningovou zkoušku s použitím EN ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), OECD 311 nebo rovnocenné metody.

3)

Provést zkoušku rozložitelnosti s nízkou dávkou. Je-li nutné nové zkoušení a v případě pokusných problémů při screeningové zkoušce (například inhibice v důsledku toxicity zkušební látky), opakovat zkoušení s použitím nízké dávky povrchově aktivní látky a sledovat rozklad podle měření 14C nebo chemických analýz. Zkoušení s nízkými dávkami lze provádět s použitím OECD 308 (srpen 2000) nebo rovnocenné metody.


(1)  Pokud nebyly zjištěny přijatelné údaje o chronické toxicitě, zůstávají tyto sloupce prázdné. V takovém případě se TF(chronická) rovná TF(akutní).