ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.102.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 102

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
16. dubna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 370/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 372/2011 ze dne 15. dubna 2011, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení přípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako doplňkové látky pro menšinové druhy ptactva, s výjimkou nosnic, odstavená selata a menšinové druhy prasat (odstavených) a o změně nařízení (ES) č. 903/2009 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2011 ze dne 11. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farina di castagne della Lunigiana (CHOP))

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 375/2011 ze dne 11. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Formaggella del Luinese (CHOP))

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 376/2011 ze dne 15. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 377/2011 ze dne 15. dubna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na desáté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

19

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2011 ze dne 15. dubna 2011, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2011

21

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2011/47/EU ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky síranu hlinitého a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES ( 1 )

24

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2011/48/EU ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES ( 1 )

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/243/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2011 o jmenování jednoho italského člena Výboru regionů

32

 

 

2011/244/EU

 

*

Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2011 o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2011) 2517)

33

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 84/2011 ze dne 31. ledna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (Úř. věst. L 28 ze dne 2.2.2011)

44

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254 ze dne 26.9.2009)

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 370/2011

ze dne 11. dubna 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), naposledy pozměněnou v Ouagadou dne 22. června 2010 (2),

s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (3) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora (4),

po konzultaci s Evropskou investiční bankou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 215/2008 (5) stanoví pravidla pro sestavování a plnění zdrojů 10. Evropského rozvojového fondu (dále jen „ERF“).

(2)

Lisabonská smlouva ustavuje Evropskou službu pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“). Aby bylo zohledněno ustavení ESVČ, bylo nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6) (dále jen „finanční nařízení“), pozměněno nařízením (EU, Euratom) č. 1081/2010 (7). Za účelem vytvoření stabilního právního rámce pro plnění zdrojů ERF a zohlednění ustavení ESVČ a změn finančního nařízení je nutné změnit nařízení (ES) č. 215/2008.

(3)

Podle rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (8) je ESVČ útvarem sui generis a měla by být pro účely finančního nařízení považována za orgán.

(4)

Smlouva o fungování Evropské unie stanoví, že delegace Komise se stanou součástí ESVČ jako delegace Unie. Je nutné zajistit kontinuitu ve fungování delegací Unie, a zejména kontinuitu a efektivitu řízení zdrojů ERF delegacemi. Proto by měla být Komise zmocněna, aby svými pravomocemi v oblasti plnění zdrojů ERF dále pověřila vedoucí delegací Unie, kteří spadají pod ESVČ jako samostatný orgán. Pověřené schvalující osoby by měly být nadále odpovědné za vymezení vnitřních systémů řízení a kontroly, zatímco vedoucí delegací Unie by měli být odpovědní za náležité nastavení a fungování vnitřních systémů řízení a kontroly a za správu finančních prostředků a operace prováděné v jejich delegacích. Za tímto účelem by měli dvakrát ročně podávat zprávu. Je vhodné umožnit zrušení těchto pověření v souladu s pravidly platnými pro Komisi.

(5)

V souladu se zásadou řádného finančního řízení by vedoucí delegací Unie, jednají-li jako dále pověřené schvalující osoby, měli uplatňovat pravidla Komise a měli by mít stejné úkoly, povinnosti a odpovědnost jako jakákoli jiná dále pověřená schvalující osoba. Rovněž by se měli v těchto věcech obracet na Komisi jako na svůj orgán.

(6)

Vzhledem k tomu, že by ESVČ měla být považována pro účely finančního nařízení za orgán, měla by v souvislosti s udělováním absolutoria plně podléhat postupu uvedenému v článcích 142, 143 a 144 nařízení (ES) č. 215/2008. ESVČ by měla plně spolupracovat s orgány zapojenými do postupu udělování absolutoria a případně poskytovat další nezbytné informace, a to i prostřednictvím účasti na zasedáních příslušných subjektů. Za plnění zdrojů ERF by měla být i nadále zodpovědná Komise v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 215/2008, včetně zdrojů ERF vynaložených vedoucími delegací Unie, kteří jednají jako dále pověřené schvalující osoby. K tomu, aby mohla Komise plnit své povinnosti, by jí vedoucí delegací Unie měli poskytovat potřebné informace. Současně by měl být informován vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), který by měl usnadňovat spolupráci delegací Unie s útvary Komise. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou strukturu, je třeba uplatňovat přísná ustanovení o transparentnosti a odpovědnosti za finanční prostředky.

(7)

Účetní Komise by měl být nadále odpovědný za veškeré plnění zdrojů ERF, včetně účetních operací s prostředky ERF, jejichž správou jsou dále pověřeni vedoucí delegací Unie.

(8)

V zájmu jednotného přístupu a rovnosti zacházení s dále pověřenými schvalujícími osobami, které jsou zaměstnanci ESVČ, a těmi, které jsou zaměstnanci Komise, jakož i náležité informovanosti Komise by měla být specializovaná komise pro řešení finančních nesrovnalostí v rámci Komise zodpovědná rovněž za řešení nesrovnalostí v rámci ESVČ v případech, kdy Komise dále pověřila prováděcími pravomocemi vedoucí delegací Unie. Nicméně v zájmu zachování vazby mezi odpovědností za finanční řízení a disciplinárním opatřením by Komise měla být oprávněna vyzvat vysokého představitele, aby zahájil řízení, pokud tato specializovaná komise odhalí nesrovnalosti týkající se pravomocí Komise, jimiž byli dále pověřeni vedoucí delegací Unie. V takovém případě by měl vysoký představitel učinit patřičné kroky v souladu se služebním řádem.

(9)

V zájmu zajištění účinné a účelné vnitřní kontroly by měli vedoucí delegací Unie podléhat ověřovací pravomoci interního auditora Komise ohledně finančního řízení, kterým byli dále pověřeni.

(10)

V zájmu zajištění demokratické kontroly plnění zdrojů ERF by vedoucí delegací Unie měli podávat prohlášení o věrohodnosti spolu se zprávou obsahující informace o účinnosti a účelnosti vnitřních systémů řízení a kontroly ve svých delegacích a o řízení operací, kterými byli dále pověřeni. Zprávy vedoucích delegací Unie by měly být připojeny k výroční zprávě o činnosti příslušné pověřené schvalující osoby a poskytnuty Evropskému parlamentu a Radě.

(11)

Nařízení (ES) č. 215/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 215/2008 se mění takto:

1)

V čl. 14 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Komise vhodným způsobem zpřístupní informace o příjemcích finančních prostředků z ERF, které má k dispozici, pokud jsou zdroje ERF plněny centralizovaným řízením a přímo jejími útvary nebo delegacemi Unie podle čl. 17 druhého pododstavce, a informace o příjemcích finančních prostředků, které poskytly subjekty, jež byly úkoly plnění zdrojů pověřeny v rámci jiných způsobů řízení.“

2)

V článku 17 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Výkonem svých pravomocí při plnění zdrojů ERF může Komise pověřit vedoucí delegací Unie. Současně o tom uvědomí vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen ‚vysoký představitel‘). Pokud vedoucí delegací Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby, dodržují pravidla Komise pro plnění zdrojů ERF a mají stejné úkoly, povinnosti a odpovědnost jako kterákoli jiná dále pověřená schvalující osoba.

Komise může toto pověření zrušit v souladu se svými vlastními pravidly.

Pro účely druhého pododstavce přijme vysoký představitel potřebná opatření k usnadnění spolupráce mezi delegacemi Unie a útvary Komise.

Ke zjednodušení plnění zdrojů vyhrazených na podporu výdajů spojených s ERF podle článku 6 vnitřní dohody delegacemi Unie však mohou být mezi Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“) dohodnuta podrobná ustanovení. Tato ustanovení se nesmějí odchylovat od ustanovení tohoto nařízení.“

3)

V čl. 25 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Plní-li Komise plní zdroje ERF centralizovaným řízením, jsou úkoly plnění zdrojů prováděny buď přímo jejími útvary či delegacemi Unie v souladu s čl. 17 druhým pododstavcem, nebo nepřímo podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku a článků 26 až 29.“

4)

V článku 32 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Pokud vedoucí delegací Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby podle čl. 17 druhého pododstavce, podléhají Komisi jako orgánu odpovědnému za stanovení, výkon, kontrolu a hodnocení jejich úkolů a povinností jakožto dále pověřených schvalujících osob. Současně o tom Komise uvědomí vysokého představitele.“

5)

V čl. 38 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Výroční zprávy o činnosti pověřených schvalujících osob jsou rovněž zpřístupněny Evropskému parlamentu a Radě.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 38a

1.   Pokud vedoucí delegací Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby podle čl. 17 druhého pododstavce, spolupracují v zájmu náležitého vynakládání finančních prostředků úzce s Komisí s cílem zajistit zejména legalitu a správnost finančních operací, dodržování zásady řádného finančního řízení při správě finančních prostředků a účinnou ochranu finančních zájmů Unie.

K tomu účelu přijmou potřebná opatření, aby zamezili jakékoli situaci, která by mohla ohrozit odpovědnost Komise za plnění zdrojů ERF, kterým byli dále pověřeni, jakož i jakémukoli střetu priorit, který bude mít pravděpodobně vliv na plnění úkolů finančního řízení, kterými byli dále pověřeni.

Pokud vyvstane situace nebo střet priorit uvedené v druhém pododstavci, vedoucí delegací Unie o nich neprodleně informují příslušné generální ředitele Komise a ESVČ. Tito generální ředitelé přijmou vhodná opatření k nápravě situace.

2.   Pokud se vedoucí delegací Unie ocitnou v situaci uvedené v čl. 37 odst. 4, obrátí se na spěcializovanou komisi pro řešení finančních nesrovnalostí zřízenou podle čl. 54 odst. 3. V případě jakékoli protiprávní činnosti, podvodu nebo korupce, které by mohly poškodit zájmy Unie, uvědomí orgány a subjekty určené platnými právními předpisy.

3.   Pokud vedoucí delegací Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby podle čl. 17 druhého pododstavce, podávají zprávu své pověřené schvalující osobě, která zahrne jejich zprávy do své výroční zprávy o činnosti uvedené v článku 38. Zprávy vedoucích delegací Unie obsahují informace o účinnosti a účelnosti vnitřních systémů řízení a kontroly zavedených v jejich delegacích a o řízení operací, kterým byli dále pověřeni, a podávají prohlášení o věrohodnosti podle čl. 54 odst. 2a. Tyto zprávy jsou přiloženy k výroční zprávě o činnosti pověřené schvalující osoby a jsou zpřístupněny Evropskému parlamentu a Radě, přičemž je případně zohledněna jejich důvěrná povaha.

Vedoucí delegací Unie plně spolupracují s orgány zapojenými do postupu udělování absolutoria a případně poskytují veškeré nezbytné dodatečné informace. V rámci této spolupráce mohou být vyzváni, aby se zúčastnili zasedání příslušných subjektů a byli nápomocni příslušným pověřeným schvalujícím osobám.

4.   Pokud vedoucí delegací Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby podle čl. 17 druhého pododstavce, vyhoví jakékoli žádosti pověřené schvalující osoby, ať už se jedná o její vlastní žádost, nebo o žádost Evropského parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria.

5.   Komise zajistí, aby k dalšímu přenesení pravomocí nedocházelo na úkor postupu udělování absolutoria podle článků 142, 143 a 144.“

7)

V čl. 39 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Účetní Komise je nadále odpovědný za veškeré plnění zdrojů ERF, včetně účetních operací s prostředky ERF, jejichž správou jsou dále pověřeni vedoucí delegací Unie.“

8)

Článek 54 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   V případě dalšího pověření vedoucích delegací Unie je pověřená schvalující osoba odpovědná za vymezení zavedených vnitřních systémů řízení a kontroly, jejich účinnost a účelnost. Vedoucí delegací Unie jsou odpovědní za náležité nastavení a fungování těchto systémů podle pokynů pověřené schvalující osoby a za správu finančních prostředků a operace provedené v rámci delegace Unie pod jejich vedením. Dříve než se ujmou funkcí, musí absolvovat zvláštní školení zaměřené na úkoly a povinnosti schvalujících osob a plnění zdrojů ERF v souladu s čl. 37 odst. 3.

Vedoucí delegací Unie podávají zprávu o plnění povinností, za něž jsou odpovědní podle prvního pododstavce tohoto odstavce, v souladu s čl. 38a odst. 4.

Vedoucí delegací Unie podávají pověřené schvalující osobě každý rok prohlášení o věrohodnosti vnitřních systémů řízení a kontroly zavedených v jejich delegacích a o řízení operací, kterým byli dále pověřeni, a jejich výsledcích, tak aby schvalující osoba mohla vypracovat vlastní prohlášení o věrohodnosti stanovené v článku 38.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Pokud vedoucí delegací Unie jednají jako dále pověřené schvalující osoby podle čl. 17 druhého pododstavce, je k rozhodování o případech, na něž se odkazuje v odstavci 3 tohoto článku, příslušná specializovaná komise pro řešení finančních nesrovnalostí zřízená Komisí podle téhož odstavce.

Pokud tato komise odhalí systémové problémy, podá schvalující osobě, vysokému představiteli, pověřené schvalující osobě, pokud není zúčastněnou osobou, a internímu auditorovi zprávu s doporučeními.

Na základě stanoviska této komise může Komise požádat vysokého představitele, aby jakožto orgán oprávněný ke jmenování zahájil vůči dále pověřeným schvalujícím osobám disciplinární řízení nebo řízení z důvodu finanční odpovědnosti, pokud se nesrovnalosti týkají pravomocí, jimiž je Komise dále pověřila. V takovém případě vysoký představitel podnikne patřičné kroky v souladu se služebním řádem za účelem uplatnění rozhodnutí o disciplinárních opatřeních nebo finanční odpovědnosti dle doporučení Komise.

Členské státy plně podporují Unii při vymáhání odpovědnosti podle článku 22 služebního řádu u dočasných zaměstnanců, na něž se vztahuje čl. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.“

9)

V článku 89 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely interního auditu ESVČ podléhají vedoucí delegací Unie, pokud jednají jako dále pověřené schvalující osoby podle čl. 17 druhého pododstavce, s ohledem na finanční řízení, kterým byli dále pověřeni, ověřovací pravomoci interního auditora Komise.“

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 144a

ESVČ důsledně dodržuje postupy, které jsou stanoveny v článcích 142, 143 a 144. ESVČ plně spolupracuje s orgány zapojenými do postupu udělování absolutoria a případně poskytuje další nezbytné informace, a to i prostřednictvím účasti na zasedáních příslušných subjektů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 11. dubna 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  Úř. věst. C 66, 1.3.2011, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 78, 19.3.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1081/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost (Úř. věst. L 311, 26.11.2010, s. 9).

(8)  Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 371/2011

ze dne 15. dubna 2011

o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení sodné soli dimethylglycinu. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. prosince 2010 (2) k závěru, že sodná sůl dimethylglycinu nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může výrazně zvýšit přírůstek hmotnosti a poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení sodné soli dimethylglycinu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)

4d4

Taminco N.V.

Sodná sůl dimethylglycinu

 

Složení doplňkové látky:

Sodná sůl dimethylglycinu o čistotě alespoň 97 %

 

Účinná látka:

N,N-dimethylglycinát sodný

C4H8NO2Na, vyrobený chemickou syntézou.

 

Analytické metody  (1):

Pro stanovení účinné látky v doplňkové látce a premixech: kapalinová chromatografie (HPLC) detektorem diodového pole, s detekcí při vlnové délce 193 nm.

Pro stanovení účinné látky v krmivech: plynová chromatografie s předkolonovou derivatizací a plamenově ionizačním detektorem (FID).

Výkrm kuřat

 

1 000

1.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat bezpečnostní brýle a rukavice.

2.

Minimální doporučená dávka: 1 000 mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. května 2021


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 372/2011

ze dne 15. dubna 2011,

kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 61 první pododstavec písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr nebo isoglukóza vyprodukované nad rámec kvóty podle článku 56 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevních omezení, jež je třeba stanovit.

(2)

Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, stanoví nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2). S ohledem na možné příležitosti na vývozních trzích by se však množstevní omezení mělo stanovovat pro jednotlivé hospodářské roky.

(3)

Pro některé producenty cukru a isoglukózy v Unii znamená vývoz z Unie důležitou součást hospodářské činnosti a mimo Unii si vytvořili tradiční trhy. Vývoz cukru a isoglukózy na tyto trhy by mohl být hospodářsky životaschopný i bez poskytování vývozních náhrad. Proto je třeba stanovit množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám, aby příslušní producenti z EU mohli své tradiční trhy nadále zásobovat.

(4)

Odhaduje se, že pro hospodářský rok 2011/12 odpovídá poptávce na trhu množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám zpočátku ve výši 650 000 tun v ekvivalentu bílého cukru a ve výši 50 000 tun sušiny pro isoglukózu nepodléhající kvótám.

(5)

Ceny cukru na světovém trhu se od října 2010 drží na konstantně vysoké úrovni a podle prognóz cen na světovém trhu na základě termínovaných obchodů s cukrem na londýnské a newyorské burze se dá očekávat, že cena na světovém trhu bude i v průběhu roku 2011 a v následujícím období nadále vysoká. Proto je obtížné spolehlivě odhadnout množství, která by byla případně dovážena do Unie. Ze zkušeností z hospodářského roku 2010/11 vyplývá, že určitá množství cukru nepodléhajícího kvótám musela být uvedena na vnitřní trh, aby bylo zajištěno dostatečné zásobování trhu Unie. Proto by mělo být stanoveno, že vývoz nepodléhající kvótám je možný ode dne 1. ledna 2012, přičemž do tohoto data budou k dispozici přesnější informace ohledně aktuální zásobovací situace v Unii.

(6)

Vývoz cukru z Unie do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Unie preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vzhledem k tomu, že neexistují vhodné nástroje pro vzájemnou pomoc v boji proti nesrovnalostem, v zájmu minimalizace rizika podvodu a s cílem zabránit jakémukoliv zneužití ve formě zpětného dovozu cukru nepodléhajícího kvótám do Unie by měla být některá blízká místa určení vyloučena ze způsobilých míst určení.

(7)

Protože u isoglukózy existuje podle odhadu nižší riziko případného podvodu vzhledem k charakteru dotyčného produktu, není nezbytné pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám omezovat způsobilá místa určení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovení množstevního omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám

1.   Na hospodářský rok 2011/12, tj. od 1. října 2011 do 30. září 2012, v případě bílého cukru kódu KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 činí 650 000 tun u vývozu bez náhrady.

2.   Vývoz v rámci množstevního omezení stanoveného v odstavci 1 se povoluje pro všechna místa určení kromě:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), San Marina, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (3), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států, která nejsou součástí celního území Unie: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Unie: Gibraltar.

Článek 2

Stanovení množstevního omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám

1.   Na hospodářský rok 2011/12, tj. od 1. října 2011 do 30. září 2012, v případě isoglukózy kódů KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 nepodléhající kvótám množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 činí 50 000 tun sušiny u vývozu bez náhrady.

2.   Vývoz produktů uvedených v odstavci 1 se povoluje pouze v případě, že splňují podmínky stanovené článkem 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  A rovněž Kosova podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 373/2011

ze dne 15. dubna 2011

o povolení přípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako doplňkové látky pro menšinové druhy ptactva, s výjimkou nosnic, odstavená selata a menšinové druhy prasat (odstavených) a o změně nařízení (ES) č. 903/2009 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat, důvody a postupy, na jejichž základě se takovéto povolení uděluje, a možnost změny povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(2)

Přípravek Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) byl povolen nařízením Komise (ES) č. 903/2009 (2) na deset let jako doplňková látka k použití u výkrmu kuřat.

(3)

Žadatel požádal o změnu kmenového označení z Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) na Clostridium butyricum FERM-BP 2789, o změnu jména zástupce držitele povolení z Mitsui & Co. Deutschland GmbH na Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. a v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 o nové užití této doplňkové látky u menšinových druhů ptactva (s výjimkou nosnic), odstavených selat a menšinových druhů odstavených prasat, přičemž požádal o zařazení této doplňkové látky do skupiny s názvem „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 a dalšími příslušnými údaji podporujícími tuto žádost.

(5)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 8. prosince 2010 (3) k závěru, že přípravek Clostridium butyricum FERM-BP 2789 uvedený v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může zvýšit váhový přírůstek a účinnost konverze krmiva u cílových druhů. Úřad dále dospěl k závěru, že předchozí kmenové označení nebylo vyhovující z pohledu jednoznačnosti identifikace výrobního kmene, v důsledku čehož podporuje přání žadatele změnit označení na Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Úřad dospěl k názoru, že byla prokázána slučitelnost s dalšími dvěma kokcidiostatiky. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Navrhovaná změna podmínek povolení týkajících se jména zástupce držitele povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Úřad byl o žádosti informován.

(7)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

Nařízení (ES) č. 903/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

V nařízení (ES) č. 903/2009 se slova „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)“ a slova „Mitsui & Co. Deutschland GmbH“ nahrazují slovy „Clostridium butyricum FERM-BP 2789“ a „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“.

V bodě 2 sloupce „Jiná ustanovení“ přílohy nařízení (ES) č. 903/2009 se doplňují slova „monensinát sodný či lasalocid“.

Článek 3

Krmiva obsahující Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) označená v souladu s nařízením (ES) č. 903/2009 mohou být i nadále uváděna na trh a používána až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 26.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Clostridium butyricum FERM BP-2789 s obsahem nejméně 5 × 108 CFU/g doplňkové látky v pevné formě.

 

Charakteristika účinné látky

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analytická metoda  (1)

 

Kvantifikace: metoda kultivace dle normy ISO 15213

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic).

5 × 108 CFU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: monensinát sodný, diclazuril, maduramicin amonný, robenidin, narasin, narasin/nikarbazin, semduramicinát, dekochinát, salinomycinát sodný nebo lasalocid sodný.

3.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest.

6. květen 2021

Selata (odstavená) a menšinové druhy prasat (odstavených).

2,5 × 108 CFU


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 374/2011

ze dne 11. dubna 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farina di castagne della Lunigiana (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Farina di castagne della Lunigiana“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 220, 14.8.2010, s. 14.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Farina di castagne della Lunigiana (CHOP)


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 375/2011

ze dne 11. dubna 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Formaggella del Luinese (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Formaggella del Luinese“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 220, 14.8.2010, s. 18.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.3   Sýry

ITÁLIE

Formaggella del Luinese (CHOP)


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 376/2011

ze dne 15. dubna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 377/2011

ze dne 15. dubna 2011

o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na desáté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1017/2010 (2) byl zahájen prodej obilovin prostřednictvím nabídkových řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (3).

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 a s článkem 4 nařízení (EU) č. 1017/2010 musí Komise na základě nabídek do nabídkového řízení pro každou obilovinu a každý členský stát určit minimální prodejní cenu nebo rozhodnout, že minimální prodejní cenu neurčí.

(3)

Na základě nabídek obdržených pro desáté jednotlivé nabídkové řízení bylo rozhodnuto určit pro některé obiloviny a pro některé členské státy minimální prodejní cenu, přičemž pro ostatní obiloviny a ostatní členské státy se minimální prodejní cena neurčí.

(4)

Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro desáté jednotlivé nabídkové řízení na prodej obilovin v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010, u nichž dne 13. dubna 2011 vypršela lhůta pro podávání nabídek, jsou rozhodnutí o prodejní ceně pro jednotlivé obiloviny a členské státy stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Rozhodnutí o prodeji

(v EUR/t)

Členský stát

Minimální prodejní cena

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

Kód KN 1001 90

Kód KN 1003 00

Kód KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

žádná minimální prodejní cena nebyla určena (všechny nabídky byly zamítnuty)

°

žádné nabídky

X

pro prodej nejsou k dispozici žádné obiloviny

#

nepoužije se


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 378/2011

ze dne 15. dubna 2011,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. dubna 2011 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. dubna 2011 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. dubna 2011

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři nebo v Černém moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.4.2011-14.4.2011

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

253,38

208,52

Cena FOB USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Prémie – Záliv

14,64

Prémie – Velká jezera

74,16

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

17,88 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

49,29 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


SMĚRNICE

16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/24


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/47/EU

ze dne 15. dubna 2011,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky síranu hlinitého a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnoval síran hlinitý.

(2)

V souladu s článkem 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS ve lhůtě dvou měsíců od obdržení návrhu zprávy o posouzení. Rozhodnutí Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4) se tudíž týkalo i nezařazení síranu hlinitého.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost, ve které požádal o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Nizozemsku, které bylo nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Nizozemsko posoudilo dodatečné údaje předložené žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Dne 9. března 2010 postoupilo tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry ohledně síranu hlinitého (6) dne 28. října 2010 Komisi. Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 11. března 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání síranu hlinitého.

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující síran hlinitý mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku síran hlinitý do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(7)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Proto je vhodné požadovat, aby žadatel předložil další informace za účelem potvrzení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující síran hlinitý, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (7), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Rozhodnutí 2008/941/ES stanoví nezařazení síranu hlinitého a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se síranu hlinitého v příloze uvedeného rozhodnutí.

(13)

Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Řádek týkající se síranu hlinitého v příloze rozhodnutí 2008/941/ES se zrušuje.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku síran hlinitý.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se síranu hlinitého, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující síran hlinitý jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. května 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají síranu hlinitého. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje síran hlinitý jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015; nebo

b)

pokud přípravek obsahuje síran hlinitý jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2011.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium sulfate. EFSA Journal 2010;8(11):1889. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„351

Síran hlinitý

CAS: 10043-01-3

CIPAC: není k dispozici

Síran hlinitý

970 g/kg

1. června 2011

31. května 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití ve vnitřních prostorách jako baktericid určený pro ošetření okrasných rostlin po sklizni.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síranu hlinitého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací za účelem potvrzení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů;

dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do dne 1. prosince 2011.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/28


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/48/EU

ze dne 15. dubna 2011,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje bromadiolon.

(2)

V souladu s článkem 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS ve lhůtě dvou měsíců od obdržení návrhu zprávy o posouzení. Rozhodnutí Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS, a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4) se tudíž týkalo i nezařazení bromadiolonu.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost, ve které požádal o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Švédsku, které bylo nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Švédsko posoudilo dodatečné údaje předložené žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Dne 4. prosince 2009 postoupilo tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry ohledně bromadiolonu (6) dne 15. září 2010 Komisi. Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 11. března 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání bromadiolonu.

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující bromadiolon mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku bromadiolon do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(7)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Kromě toho je vhodné požadovat, aby žadatel předložil další informace za účelem potvrzení: specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů, významu nečistot, stanovení bromadiolonu ve vodě, účinnosti navrhovaných opatření ke zmírnění rizika pro ptáky a necílové savce, a posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o metabolity.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující bromadiolon, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (7), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Rozhodnutí 2008/941/ES stanoví nezařazení bromadiolonu a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se bromadiolonu v příloze uvedeného rozhodnutí.

(13)

Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Řádek týkající se bromadiolonu v příloze rozhodnutí 2008/941/ES se zrušuje.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku bromadiolon.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se bromadiolonu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující bromadiolon jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. května 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají bromadiolonu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje bromadiolon jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015; nebo

b)

pokud přípravek obsahuje bromadiolon jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2011.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone. EFSA Journal 2010;8(10):1783. [44 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„352

bromadiolon

CAS: 28772-56-7

CIPAC: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxykumarin

≥ 970 g/kg

1. června 2011

31. května 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako rodenticid ve formě předpřipravených návnad umístěných do chodeb vyhloubených hlodavci.

Nominální koncentrace účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin nesmí přesáhnout 50 mg/kg.

Povolení se udělují pouze pro používání přípravku profesionálními uživateli.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bromadiolonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost riziku pro profesionální obsluhu a zajistit, je-li to třeba, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto užití odpovídajících osobních ochranných prostředků;

věnovat zvláštní pozornost riziku primární a sekundární otravy pro ptáky a necílové savce.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:

a)

specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů;

b)

významu nečistot;

c)

stanovení bromadiolonu ve vodě s limitem kvantifikace 0,01 μg/l;

d)

účinnosti navrhovaných opatření ke zmírnění rizika pro ptáky a necílové savce;

e)

posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o metabolity.

Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace podle písmen a), b) a c) do 30. listopadu 2011 a informace podle písmen d) a e) do 31. května 2013.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


ROZHODNUTÍ

16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/32


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. dubna 2011

o jmenování jednoho italského člena Výboru regionů

(2011/243/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh předložený italskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Riccarda VENTREHO se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, znovu jmenován:

pan Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (změna mandátu).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 11. dubna 2011.

Za Radu

předseda

PINTÉR S.


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/33


PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. dubna 2011

o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropské unie

(oznámeno pod číslem K(2011) 2517)

(Pouze bulharské, dánské, nizozemské, anglické, francouzské, německé, řecké, italské, portugalské, rumunské a španělské znění je závazné)

(2011/244/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2), a zejména na článek 31 tohoto nařízení,

po konzultaci Výboru zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1258/1999 a článku 31 nařízení (ES) č. 1290/2005 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení byly posouzeny Komisí.

(3)

Podle nařízení (ES) č. 1258/1999 a (ES) č. 1290/2005 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje pravidla Evropské unie.

(4)

Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy nesplňuje tento požadavek a nelze ji tudíž financovat v rámci záruční sekce EZOZF, v rámci EZZF a v rámci EZFRV.

(5)

Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci záruční sekce EZOZF, v rámci EZZF ani v rámci EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.

(6)

Pro případy, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v rámci souhrnné zprávy vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s pravidly Evropské unie.

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které může Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora ve věcech doposud neuzavřených ke dni 31. prosince 2010 a týkajících se záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výdaje schválených platebních agentur členských států, které byly vykázány v rámci záruční sekce EZOZF, v rámci EZZF nebo v rámci EZFRV a které jsou uvedeny v příloze, jsou vyloučeny z financování Evropské unie, neboť nejsou v souladu s pravidly Evropské unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Nizozemskému království, Portugalské republice, Rumunsku a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

ČS

Opatření

Finanční rok

Důvod

Typ

%

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6701

BG

Oddělené přímé podpory

2009

závady ve fungování LPIS-GIS

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

CELKEM (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Ovoce a zelenina - operační programy

2007

závady v provádění kontroly na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Ovoce a zelenina - operační programy

2008

závady v provádění kontroly na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Sušená krmiva

2005

nedodržení minimálního procenta doplňkových kontrol provozovatelů, kterým byla dodána sušená krmiva, a pozdní předložení roční statistiky

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Sušená krmiva

2006

nedodržení minimálního procenta doplňkových kontrol provozovatelů, kterým byla dodána sušená krmiva, a pozdní předložení roční statistiky

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Sušená krmiva (2007+)

2007

nedodržení minimálního procenta doplňkových kontrol provozovatelů, kterým byla dodána sušená krmiva, a pozdní předložení roční statistiky

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Sušená krmiva (2007+)

2008

nedodržení minimálního procenta doplňkových kontrol provozovatelů, kterým byla dodána sušená krmiva, a pozdní předložení roční statistiky

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

CELKEM (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

CELKEM (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Prémie na maso - bahnice a kozy

2004

pozdní zahájení kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Prémie na maso - skot

2004

nedostatek v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Prémie na maso - skot

2004

nedostatky v kontrolách na místě - nedostatečná nebo neadekvátní kvalita kontroly- neadekvátní kontrola

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Prémie na maso - bahnice a kozy

2005

pozdní zahájení kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Prémie na maso - skot

2005

nedostatek v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Prémie na maso - skot

2005

nedostatky v kontrolách na místě - nedostatečná nebo neadekvátní kvalita kontroly- neadekvátní kontrola

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Prémie na maso - skot

2006

nedostatky v kontrolách na místě - nedostatečná nebo neadekvátní kvalita kontroly- neadekvátní kontrola

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Ovoce a zelenina - operační programy

2006

závady v environmentálním řízení balení

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Ovoce a zelenina - operační programy

2007

závady v environmentálním řízení balení

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Ovoce a zelenina - operační programy

2008

závady v environmentálním řízení balení

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Prémie na maso - skot

2006

Nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Olivový olej - podpora produkce

2003

závady v kontrolách výnosů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Olivový olej - podpora produkce

2003

nesprávné technické tolerance vedoucí k nedodržení požadavků na GIS u oliv v prvním roce použití

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Olivový olej - podpora produkce

2004

oprava dopadu opravy paušální sazby na jednorázovou opravu

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olivový olej - podpora produkce

2004

závady v kontrolách výnosů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Olivový olej - podpora produkce

2004

nesprávný výpočet sankcí

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Olivový olej - podpora produkce

2004

nesprávné technické tolerance vedoucí k nedodržení požadavků na GIS u oliv v prvním roce použití

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Olivový olej - podpora produkce

2005

oprava dopadu opravy paušální sazby na jednorázovou opravu

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olivový olej - podpora produkce

2005

závady v kontrolách výnosů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Olivový olej - podpora produkce

2005

nesprávný výpočet sankcí

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Olivový olej - podpora produkce

2005

nesprávné technické tolerance vedoucí k nedodržení požadavků na GIS u oliv v prvním roce použití

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Olivový olej - podpora produkce

2006

oprava dopadu opravy paušální sazby na jednorázovou opravu

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olivový olej - podpora produkce

2006

závady v kontrolách výnosů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Olivový olej - podpora produkce

2006

nesprávný výpočet sankcí

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Olivový olej - podpora produkce

2006

nesprávné technické tolerance vedoucí k nedodržení požadavků na GIS u oliv v prvním roce použití

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

CELKEM (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Přímé platby

2007

nedostatky ve správním řízení

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Přímá oddělená podpora (režim jednotné platby - SPS)

2008

nedostatky ve správním řízení

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Oddělené přímé podpory

2009

nedostatky ve správním řízení

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

CELKEM (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Vývozní náhrady - ostatní

2006

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Vývozní náhrady - produkty neuvedené v příloze I

2006

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Vývozní náhrady - cukr a isoglukosa

2006

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Vývozní náhrady - ostatní

2007

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Vývozní náhrady - produkty neuvedené v příloze I

2007

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Vývozní náhrady - cukr a isoglukosa

2007

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Vývozní náhrady - cukr a isoglukosa

2008

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Vývozní náhrady - ostatní

2008

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Vývozní náhrady - produkty neuvedené v příloze I

2008

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Vývozní náhrady - cukr a isoglukosa

2009

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Vývozní náhrady - ostatní

2009

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Vývozní náhrady - produkty neuvedené v příloze I

2009

nedostatky v řízení o osvědčení výstupu

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Ovoce a zelenina - operační programy

2006

závady v klíčových kontrolách uznání a operačních programů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Ovoce a zelenina - operační programy

2006

závady v klíčových kontrolách uznání a operačních programů

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Ovoce a zelenina - operační programy

2007

závady v klíčových kontrolách uznání a operačních programů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Ovoce a zelenina - operační programy

2007

závady v klíčových kontrolách uznání a operačních programů

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Ovoce a zelenina - operační programy

2008

závady v klíčových kontrolách uznání a operačních programů

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Ovoce a zelenina - operační programy

2008

závady v klíčových kontrolách uznání a operačních programů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Mimořádná podpůrná opatření

2009

náklady na odstraňování a dopravu nenáležitě fakturovány rozpočtu EU; u kadáverů nárokováno financování EU

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

CELKEM (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Doplňkové částky podpory

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Ostatní přímá podpora - cukr - jiná než vývozní náhrady

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Ostatní přímá podpora - přímé platby

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Ostatní přímá podpora - bavlna

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Ostatní přímá podpora - čl. 69 nař. 1782/2003 - kromě ovcí a skotu

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Přímá oddělená podpora (režim jednotné platby - SPS)

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Ostatní přímé podpory

2009

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Ostatní přímá podpora - čl. 69 nař. 1782/2003 - kromě ovcí a skotu

2009

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Doplňkové částky podpory

2009

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Oddělené přímé podpory

2009

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Olivový olej - podpora produkce

2004

nedostatky v kontrolách lisoven a v GIS pěstování oliv

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Olivový olej - podpora produkce (2007+)

2005

nedostatky v kontrolách lisoven a v GIS pěstování oliv

PAUŠÁLNÍ SAZBA

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Olivový olej - podpora produkce (2007+)

2005

nedostatky v kontrolách lisoven a v GIS pěstování oliv

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Olivový olej - podpora produkce (2007+)

2006

nedostatky v kontrolách lisoven a v GIS pěstování oliv

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Olivový olej - podpora produkce (2007+)

2006

nedostatky v kontrolách lisoven a v GIS pěstování oliv

PAUŠÁLNÍ SAZBA

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Olivový olej - financování GIS

2004

nezpůsobilé výdaje týkající se činností provedených po 31.říjnu 2003

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Olivový olej - financování GIS

2006

nezpůsobilé výdaje týkající se činností provedených po 31.říjnu 2003

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

CELKEM (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Veřejné skladování - cukr

2005

zaúčtování příjmu cukru v roce 2005, který nebyl fyzicky přemístěn

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Veřejné skladování - cukr

2006

35 % nárůst nákladů na skladování

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Veřejné skladování - cukr

2006

pozdní kontroly skladů

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Veřejné skladování - cukr

2007

35 % nárůst nákladů na skladování

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Veřejné skladování - cukr

2008

35 % nárůst nákladů na skladování

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Veřejné skladování - cukr

2009

35 % nárůst nákladů na skladování

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

CELKEM (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Ovoce a zelenina - operační programy

2006

nezpůsobilé náklady na potisk obalů a výdaje organizace producentů s decentralizovaným uváděním na trh

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Ovoce a zelenina - operační programy

2007

nezpůsobilé náklady na potisk obalů a výdaje organizace producentů s decentralizovaným uváděním na trh

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Ovoce a zelenina - operační programy

2008

nezpůsobilé náklady na potisk obalů a výdaje organizace producentů s decentralizovaným uváděním na trh

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

CELKEM (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Ostatní přímá podpora - skot

2007

nedostatky zjištěné ve fungování IT systému

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Ostatní přímá podpora - skot

2008

nedostatky zjištěné ve fungování IT systému

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

CELKEM (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Ostatní přímá podpora - energetické plodiny

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Ostatní přímá podpora - energetické plodiny

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Ostatní přímé podpory

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Oddělené přímé podpory

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Oddělené přímé podpory

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

CELKEM (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

CELKEM (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

CELKEM (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6711

BG

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2009

závady ve fungování LPIS-GIS

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

EZFRV pro rozvoj venkova, příplatky k přímým platbám (2007-2013)

2009

závady ve fungování LPIS-GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

CELKEM (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2007

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2008

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2009

nesprávné informace v LPIS/GIS a nedostatky v kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ SAZBA

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

CELKEM (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Osa EZFRV pro rozvoj venkova 2 (2007-2013, opatření související s plochou)

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

EZFRV pro rozvoj venkova, příplatky k přímým platbám (2007-2013)

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

PAUŠÁLNÍ SAZBA

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

EZFRV pro rozvoj venkova, příplatky k přímým platbám (2007-2013)

2009

nedostatky ve fungování LPIS-GIS, v provádění návštěv na místě/ v terénu po správních křížových kontrolách

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

CELKEM (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

CELKEM (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 05070107

DE

Nesrovnalosti

2009

náhrada v případě nesrovnalostí

JEDNORÁZOVĚ

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

CELKEM (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

CELKEM (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Opravy

16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/44


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 84/2011 ze dne 31. ledna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

( Úřední věstník Evropské unie L 28 ze dne 2. února 2011 )

Obsah na titulní straně Úředního věstníku a strana 17, název

místo:

má být:


16.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/44


Oprava nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

( Úřední věstník Evropské unie L 254 ze dne 26. září 2009 )

Strana 92, příloha III, část C:

místo:

„—

:

německy

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“,

má být:

„—

:

německy

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“.