ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.093.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 93

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
7. dubna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/218/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. března 2011 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

1

 

 

2011/219/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 31. března 2011, kterým se mění a prodlužuje doba použitelnosti rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

2

 

 

2011/220/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 31. března 2011 o podpisu Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie

9

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 330/2011 ze dne 6. dubna 2011, o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 331/2011 ze dne 6. dubna 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o využití půdy k produkci konopí v rámci provádění režimu jednotné platby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 73/2009

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 332/2011 ze dne 6. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/221/SZBP ze dne 6. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

20

 

 

2011/222/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2011, kterým se některým členským státům povolují odchylky týkající se předávání statistických údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti (oznámeno pod číslem K(2011) 2057)

26

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

28

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

31

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP

32

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

35

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Úř. věst. L 181 ze dne 9.7.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 19, s. 86)

38

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. března 2011

o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

(2011/218/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Unie sjednala s vládou Faerských ostrovů dohodu o vědeckotechnické spolupráci, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohodu podepsali zástupci stran dne 3. června 2010 v Bruselu a byla prozatímně uplatňována od 1. ledna 2010 s výhradou pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být uzavřena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů o vědeckotechnické spolupráci, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013), se schvaluje jménem Unie (1).

Článek 2

Komise přijme postoj, který má Unie zaujmout ve společném výboru zřízeném čl. 4 odst. 1 dohody.

Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v čl. 5 odst. 2 dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. března 2011.

Za Radu

předseda

CSÉFALVAY Z.


(1)  Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 2.


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 31. března 2011,

kterým se mění a prodlužuje doba použitelnosti rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

(2011/219/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a naposledy pozměněnou v Ouagadougou, Burkině Faso, dne 22. června 2010 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“), a zejména s ohledem na článek 96 uvedené dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (3), a zejména na článek 3 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (4) (dále jen „nástroj pro rozvojovou spolupráci“), a zejména na článek 37 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2007/641/ES (5) o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-EU a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci bylo přijato k provedení vhodných opatření poté, co byly porušeny podstatné prvky uvedené v článku 9 dohody o partnerství AKT-EU a hodnoty, na které odkazuje článek 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci.

(2)

Použitelnost těchto opatření byla prodloužena rozhodnutím Rady 2009/735/ES (6) a následně rozhodnutími Rady 2010/208/EU (7) a 2010/589/EU (8), jelikož nejenže dosud nebyly splněny důležité závazky, které Fidži přijalo v rámci konzultací konaných v dubnu 2007 a které se týkají podstatných prvků dohody o partnerství AKT-EU a nástroje pro rozvojovou spolupráci, ale naopak v poslední době došlo k významnému regresivnímu vývoji v řadě těchto závazků.

(3)

Platnost rozhodnutí 2007/641/ES skončí dne 31. března 2011. Je vhodné prodloužit jeho platnost a aktualizovat vhodná opatření obsažená v uvedeném rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/641/ES se mění takto:

1.

V článku 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Je použitelné do 30. září 2011. Bude pravidelně přezkoumáváno alespoň jednou za šest měsíců.“

2.

Příloha se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Dopis uvedený v příloze tohoto rozhodnutí je určen Fidžijské republice.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 31. března 2011.

Za Radu

předseda

VÖLNER P.


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  Úř. věst. L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 89, 9.4.2010, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 260, 2.10.2010, s. 10.


PŘÍLOHA

Jeho Excelence Ratu Epeli NAILATIKAU

prezident Fidžijské republiky

Suva

Fidžijská republika

Vaše Excelence,

Evropská unie (EU) přikládá velký význam článku 9 dohody o partnerství AKT-EU a článku 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci. Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, na kterých spočívá partnerství AKT-EU, jsou podstatnými prvky dohody o partnerství AKT-EU, a tudíž tvoří základ našich vztahů.

Dne 11. prosince 2006 Rada EU odsoudila vojenský převrat ve Fidžijské republice (Fidži).

Podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU a s ohledem na skutečnost, že vojenský převrat ze dne 5. prosince 2006 představoval porušení podstatných prvků uvedených v článku 9 této dohody, vyzvala EU Fidži ke konzultacím, jak stanoví dohoda o partnerství AKT-EU, s cílem posoudit důkladně situaci a případně podniknout kroky k její nápravě.

Formální část těchto konzultací byla zahájena v Bruselu dne 18. dubna 2007. EU byla potěšena, že prozatímní vláda tehdy potvrdila řadu klíčových závazků ohledně lidských práv a základních svobod, dodržování demokratických zásad a právního státu, jak je uvedeno níže, a navrhla pozitivní kroky k jejich splnění.

Žel od té doby došlo k řadě událostí regresivním směrem, zvláště v dubnu 2009, což ve svém důsledku znamená, že Fidži nyní porušuje mnoho svých závazků. Týká se to zejména zrušení ústavy, značného odkladu konání parlamentních voleb a porušování lidských práv. Ačkoliv je provádění závazků velice zpožděno, většina těchto závazků má stále velký význam pro současnou situaci na Fidži, a proto jsou připojeny k tomuto dopisu. Jelikož se Fidži rozhodlo jednostranně porušit řadu klíčových závazků, dochází tím ke ztrátám pro tuto zemi, pokud jde o finanční prostředky na rozvoj.

V duchu partnerství, které je podstatou dohody o partnerství AKT-EU, však EU vyjadřuje svou připravenost zahájit nové oficiální konzultace, jakmile budou odůvodněné vyhlídky na jejich pozitivní závěr. Prozatímní předseda vlády dne 1. července 2009 představil plán reforem a návratu k demokratickému řádu. EU je připravena zahájit dialog o tomto plánu a posoudit, zda by mohl sloužit jako základ nových konzultací. EU tudíž rozhodla prodloužit platnost stávajících vhodných opatření týkajících se Fidži s cílem vytvořit příležitost pro nové konzultace. I když jsou některá vhodná opatření již zastaralá, bylo rozhodnuto, že místo jejich jednostranné aktualizace dá EU přednost dalšímu prozkoumání možností pro nové konzultace s Fidži. Proto je zvlášť důležité, aby se prozatímní vláda zavázala k širokému vnitropolitickému dialogu a k pružnému postoji, pokud jde o časový rámec plánu reforem. EU se ve svých postojích řídí a vždy bude řídit podstatnými prvky dohody o partnerství AKT-EU a jejími základními zásadami, zejména ústřední úlohou dialogu a plněním vzájemných závazků, současně je však třeba zdůraznit, že na straně EU nejsou žádné předem dohodnuté závěry ohledně výsledků budoucích konzultací.

Pokud budou výsledkem nových konzultací zásadní závazky ze strany Fidži, zavazuje se EU k včasnému a kladnému přezkumu těchto vhodných opatření. Naopak, pokud se situace na Fidži nezlepší, bude nepochybně následovat další snížení finančních prostředků na rozvoj určených pro Fidži. Zejména posouzení pokroku dosaženého na cestě návratu k ústavnímu pořádku, se stane pro EU směrodatným při přijímání budoucích rozhodnutí ohledně doprovodných opatření pro signatářské země protokolu o cukru a národního orientačního programu Fidži v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (ERF).

Do doby, než se uskuteční nové konzultace, EU vyzývá Fidži, aby pokračovalo v širokém politickém dialogu a dále jej posílilo.

Vhodná opatření jsou tato:

humanitární pomoc a přímá podpora občanské společnosti mohou pokračovat,

probíhající činnosti v oblasti spolupráce, zejména v rámci 8. a 9. ERF, mohou pokračovat,

činnosti v oblasti spolupráce, které by mohly přispět k návratu demokracie a zlepšit veřejnou správu, mohou být prováděny, kromě zcela výjimečných okolností,

může pokračovat provádění opatření pro rok 2006, která doprovázejí reformu v oblasti cukru. Fidži podepsalo finanční dohodu na technické úrovni dne 19. června 2007. Je třeba poznamenat, že finanční dohoda obsahuje doložku o pozastavení,

může pokračovat příprava a případně i dojít k podepsání víceletého orientačního programu pro opatření, jež doprovázejí reformu v oblasti cukru, na období 2011–2013,

finalizace, podepsání na technické úrovni a provedení strategického dokumentu pro Fidži a národního orientačního programu pro 10. ERF s orientačním finančním krytím, jakož i případné přidělení pobídkové tranše až do výše 25 % této částky bude podmíněno dodržováním přijatých závazků v oblasti lidských práv a právního státu, zejména potvrzením ústavy prozatímní vládou, plným dodržováním nezávislosti soudní moci, co nejrychlejším zrušením nařízení o výjimečném stavu, jenž byl opětovně zaveden dne 6. září 2007, vyšetřením všech údajných porušení lidských práv nebo jejich projednáním v různých řízeních a na fórech podle právních předpisů Republiky Fidžijské ostrovy a vynakládáním veškerého úsilí prozatímní vládou k zabránění tomu, aby bezpečnostní složky činily prohlášení, která mají zastrašovat,

příděly v oblasti cukru pro rok 2007 se rovnají nule,

dostupnost přídělů v oblasti cukru pro rok 2008 závisela na tom, zda byly k dispozici důkazy o důvěryhodné a včasné přípravě voleb v souladu s dohodnutými závazky, zejména pokud jde o sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému v souladu s ústavou, a zda byla v souladu s ústavou přijata opatření za účelem zajištění fungování volební kanceláře, včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do 30. září 2007. Příděly v oblasti cukru pro rok 2008 skončily ke dni 31. prosince 2009,

příděly cukru na rok 2009 byly zrušeny v květnu 2009, protože prozatímní vláda rozhodla odložit všeobecné volby do září 2014,

příděly pro rok 2010 byly před 1. květnem 2010 zrušeny z toho důvodu, že nebylo dosaženo žádného pokroku v pokračování demokratického procesu, za dané kritické situace v odvětví cukru však byla část přídělů vyhrazena pro přímou pomoc obyvatelstvu, které je bezprostředně závislé na produkci cukru, s cílem zmírnit nepříznivé sociální dopady. Tyto finanční prostředky nejsou poskytovány vládními strukturami, ale centrálně řízeny delegací EU ve městě Suva.

dostupnost orientačních přídělů v rámci víceletého programu opatření provázejících reformu v oblasti cukru na období 2011–2013 bude závislá na dohodě v rámci konzultačního procesu. Nedojde-li k této dohodě, budou k financování prostřednictvím těchto přídělů zvážena pouze opatření na zmírnění sociálních dopadů,

pro přípravu a plnění klíčových závazků, zejména pro podporu přípravy a konání voleb, lze uvažovat o specifické podpoře,

regionální spolupráce a účast Fidži na ní zůstává nedotčena,

spolupráce s Evropskou investiční bankou a Střediskem pro rozvoj podnikání může pokračovat s výhradou včasného plnění přijatých závazků.

Závazky budou kontrolovány v souladu s podmínkami uvedenými v příloze tohoto dopisu a týkajícími se pravidelného dialogu, účinné spolupráce s hodnotícími a kontrolními misemi a podávání zpráv.

EU navíc očekává, že Fidži bude plně spolupracovat s Fórem tichomořských ostrovů ohledně provádění doporučení skupiny významných osobností (Eminent Persons‘ Group), jak bylo potvrzeno fórem ministrů zahraničních věcí na schůzce ve Vanuatu dne 16. března 2007.

EU bude pokračovat v pečlivém sledování situace na Fidži. Podle článku 8 dohody z Cotonou bude veden s Fidži prohloubený politický dialog, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv, obnova demokracie a právního státu, a to tak dlouho, dokud obě strany neusoudí, že posílený charakter tohoto dialogu dosáhl uvedeného cíle.

EU si vyhrazuje právo upravit vhodná opatření, pokud dojde ke zpomalení, přerušení nebo opačnému vývoji při provádění závazků přijatých prozatímní vládou.

EU zdůrazňuje, že výsady Fidži v rámci jeho spolupráce s EU závisejí na dodržování podstatných prvků dohody z Cotonou a zásad stanovených ve finančním nástroji pro rozvojovou pomoc. Aby bylo možno EU přesvědčit o plné připravenosti prozatímní vlády, pokud jde o kontrolu přijatých závazků, je zásadní učinit včasný a podstatný pokrok v plnění dohodnutých závazků.

S úctou,

V Bruselu dne

Za EU

PŘÍLOHA K PŘÍLOZE

ZÁVAZKY DOHODNUTÉ S FIDŽIJSKOU REPUBLIKOU

A.   Dodržování demokratických zásad

Závazek č. 1

Uskutečnit svobodné a spravedlivé parlamentní volby do 24 měsíců od dne 1. března 2007 podle závěrů hodnocení, které provedou nezávislí pozorovatelé jmenovaní sekretariátem Fóra tichomořských ostrovů. Jednotlivé kroky směrem k samotnému konání voleb budou společně sledovány a v případě nutnosti na základě společně dohodnutých parametrů upravovány a revidovány. Z toho zejména vyplývá, že:

do 30. června 2007 prozatímní vláda přijme harmonogram plnění jednotlivých kroků, které se musí učinit při přípravě nových parlamentních voleb,

plán určí časový horizont pro uskutečnění sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému,

vymezení hranic volebních obvodů a reforma volebního systému proběhne v souladu s ústavou,

budou učiněna opatření, aby bylo v souladu s ústavou zajištěno fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007,

jmenování viceprezidenta proběhne v souladu s ústavou.

Závazek č. 2

Při přijímání hlavních legislativních, daňových a dalších politických iniciativ a změn prozatímní vláda zohlední konzultace se subjekty občanské společnosti a se všemi dalšími relevantními zúčastněnými osobami.

B.   Právní stát

Závazek č. 1

Prozatímní vláda vyvine veškeré úsilí, aby zabránila bezpečnostním složkám pronášet prohlášení, která mají zastrašovat.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda potvrdí ústavu z roku 1997 a zaručí běžné a nezávislé fungování ústavních institucí, jako např. Fidžijského výboru pro lidská práva, Komise pro veřejnou službu a Komise pro ústavní kancelář. Podstatná nezávislost Velké rady náčelníků a její fungování bude zachována.

Závazek č. 3

Nezávislost soudní moci bude plně respektována, aby mohla rozhodovat svobodně a její rozhodnutí byla závazná pro všechny zúčastněné strany, a zejména

se prozatímní vláda zavazuje, že do dne 15. července 2007 jmenuje tribunál podle čl. 138 odst. 3 ústavy,

jmenování a/nebo odvolání soudců se bude nadále provádět pouze v přísném souladu s ustanoveními ústavy a podle procesních pravidel,

na žádné úrovni se neobjeví v jakékoliv formě zásahy armády, policie nebo prozatímní vlády do soudních řízení, což zahrnuje i plné dodržování výsad advokátní profese.

Závazek č. 4

Veškerá trestní řízení o korupci budou vedena řádnými soudními postupy a všechny ostatní orgány případně zřízené pro vyšetřování údajných případů korupce budou jednat v ústavním rámci.

C.   Lidská práva a základní svobody

Závazek č. 1

Prozatímní vláda podnikne veškeré možné kroky, aby se usnadnilo vyšetřování všech údajných porušení lidských práv či zpracování takových případů porušení v souladu s různými řízeními a fóry podle právních předpisů Republiky Fidžijské ostrovy.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda zruší nařízení o výjimečném stavu v květnu 2007 pod podmínkou, že nebude existovat ohrožení národní bezpečnosti, veřejného pořádku a bezpečnosti.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda je odhodlána zajistit, aby Fidžijský výbor pro lidská práva vykonával činnost zcela nezávisle a v souladu s ústavou.

Závazek č. 4

Svoboda projevu a svoboda médií v jejich jakékoliv formě jsou plně respektovány, jak je stanoveno ústavou.

D.   Závazky ke kontrole

Závazek č. 1

Prozatímní vláda se zavazuje udržovat pravidelný dialog, aby bylo umožněno ověřit dosažený pokrok, a uděluje orgánům a zástupcům EU a Evropské komise plný přístup k informacím o všech záležitostech, které se týkají lidských práv, obnovení demokracie a právního státu mírovými způsoby na Fidži.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda plně spolupracuje s případnými misemi EU za účelem hodnocení a sledování vývoje.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda zasílá zprávu o pokroku každé tři měsíce počínaje dnem 30. června 2007 ohledně základních prvků dohody z Cotonou a závazků.

Je třeba poznamenat, že některé otázky lze účinně řešit pouze pragmatickým přístupem, který uznává současnou realitu a zaměřuje se na budoucnost.


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/9


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 31. března 2011

o podpisu Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie

(2011/220/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 3 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie usiluje o vytvoření společného justičního prostoru založeného na zásadě vzájemného uznávání rozhodnutí.

(2)

Haagská úmluva ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (dále jen „úmluva“) představuje dobrý základ pro celosvětový systém správní spolupráce a pro uznávání a výkon rozhodnutí a dohod ve věcech výživného, neboť stanoví bezplatnou právní pomoc prakticky ve všech věcech týkajících se výživného na děti a zjednodušené řízení pro uznávání a výkon.

(3)

Článek 59 úmluvy umožňuje organizacím regionální hospodářské integrace, jako je Unie, aby úmluvu podepsaly, přijaly, schválily nebo aby k ní přistoupily.

(4)

Věci, které jsou upraveny úmluvou, jsou rovněž upraveny nařízením Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (1). Unie by měla rozhodnout, že v tomto konkrétním případě podepíše úmluvu sama a bude vykonávat pravomoc ve všech věcech, které úmluva upravuje.

(5)

Všechna příslušná prohlášení a výhrady by měla Unie učinit v okamžiku schválení úmluvy.

(6)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Spojené království a Irsko účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů (dále jen „úmluva“) se schvaluje jménem Evropské unie (2).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat úmluvu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 31. března 2011.

Za Radu

předseda

VÖLNER P.


(1)  Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.

(2)  Znění úmluvy bude vyhlášeno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/10


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 330/2011

ze dne 6. dubna 2011,

o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/221/SZBP ze dne 6. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2011/221/SZBP stanoví mimo jiné další omezující opatření týkající se Pobřeží slonoviny, která doplňují opatření již stanovená rozhodnutím 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010 (2), včetně zákazu obchodování s obligacemi a poskytování půjček nelegitimní vládě pana GBAGBA, jakož i ustanovení zajišťující, že uvedená omezující opatření nebudou mít dopad na humanitární operace v Pobřeží slonoviny.

(2)

Uvedená omezující opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto – především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech – je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(3)

Dne 30. března 2011 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1975 (2011), kterou uložila cílené sankce namířené proti dalším osobám, které splňují kritéria stanovená v rezoluci 1572 (2004) a následných rezolucích, včetně osob, které brání míru a usmíření v Pobřeží slonoviny, ztěžují působení Operace OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) a dalších mezinárodních aktérů v Pobřeží slonoviny a vážným způsobem porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo.

(4)

Kromě toho by měly být změněny seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v přílohách I a IA nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (3).

(5)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 560/2005 se mění takto:

1)

vkládají se nové články, které zní:

„Článek 3a

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, povolit v souvislosti s osobami, subjekty a orgány uvedenými v příloze IA uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů potřebných k humanitárním účelům, a to po předchozím oznámení ostatním členským státům a Komisi.

Článek 3b

Odchylně od článku 2, je-li splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze IA na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány určeny, nebo je splatná na základě závazku, který jim před uvedeným dnem vznikl, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán zjistil, že:

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity k platbě osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze IA,

ii)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o svém zjištění a úmyslu toto povolení udělit.“

2)

článek 9a se nahrazuje tímto:

„Článek 9a

Zakazuje se:

a)

nákup, zprostředkování nebo pomoc při vydávání obligací či jiných cenných papírů vydaných nebo zaručených po datu vstupu v platnost tohoto nařízení nelegitimní vládou Laurenta GBAGBA, jakož i osobami nebo subjekty jednajícími jejím jménem nebo z jejího pověření nebo jí vlastněnými či ovládanými subjekty. Finanční instituce však mohou výjimečně nakoupit takové obligace či jiné cenné papíry v hodnotě odpovídající obligacím či jiným cenným papírům, které již jsou v jejich držení a mají být splatné;

b)

poskytovat půjčky v jakékoli formě nelegitimní vládě Laurenta GBAGBA, jakož i osobám nebo subjektům jednajícím jejím jménem nebo z jejího pověření nebo jí vlastněným či ovládaným subjektům.“

3)

vkláda se nový článek, který zní:

„Článek 9b

Zákazy uvedené v čl. 2 odst. 2 a v článku 9a nezakládají jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním dané zákazy porušují.“

Článek 2

1.   Osoby uvedené v příloze I části A tohoto nařízení se vyjímají ze seznamu obsaženého v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005 a doplňují na seznam obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 560/2005.

2.   Osoba uvedená v příloze I části B tohoto nařízení se doplňuje na seznam obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 560/2005.

3.   Osoby uvedené v příloze II tohoto nařízení se doplňují na seznam obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

1.   Laurent GBAGBO

Datum narození: 31. května 1945

Místo narození: Gagnoa, Pobřeží slonoviny

Bývalý prezident Pobřeží slonoviny: brání míru a procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

2.   Simone GBAGBO

Datum narození: 20. června 1949

Místo narození: Moossou, Grand-Bassam, Pobřeží slonoviny

Předsedkyně parlamentní skupiny Lidové fronty Pobřeží slonoviny (FPI): brání míru a procesu usmíření, veřejně podněcuje k nenávisti a násilí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

3.   Désiré TAGRO

Číslo pasu: PD – AE 065FH08

Datum narození: 27. ledna 1959

Místo narození: Issia, Pobřeží slonoviny

Generální tajemník „prezidentského úřadu“ Laurenta GBAGBA: členství v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba, brání míru a procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb, podílí se na násilných represích lidových hnutí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Číslo pasu: PD-AE 09DD00013.

Datum narození: 1. ledna 1953

Místo narození: Bouadriko, Pobřeží slonoviny

Předseda Lidové fronty Pobřeží slonoviny (FPI): brání míru a procesu usmíření, veřejně podněcuje k nenávisti a násilí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

ČÁST B

1.   Alcide DJÉDJÉ

Datum narození: 20. října 1956

Místo narození: Abidžan, Pobřeží slonoviny

Důvěrný poradce Laurenta Gbagba: členství v nelegitimní vládě Laurenta GBAGBA, brání míru a procesu usmíření, veřejně podněcuje k nenávisti a násilí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011


PŘÍLOHA II

Osoby a subjekty podle čl. 2 odst. 3

A.   Osoby

 

Jméno (a případná další jména)

Identifikační informace

Důvody pro označení

1.

Diali Zie

 

ředitel hlavní pobočky BCEAO; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

2.

Togba Norbert

 

generální inspektor státní pokladny; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

3.

Kone Doféré

 

generální správce financí; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

4.

Hanny Tchélé Brigitte, provdaná Etibouo

 

tvůrkyně koncepcí dokumentárních filmů;

podněcování k nenávisti a násilí

5.

Jacques Zady

 

režisér mediální společnosti Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI);

podněcování k nenávisti a násilí

6.

Ali Keita

 

šéfredaktor deníku Le Temps;

podněcování k nenávisti a násilí

7.

Kla Koué Sylvanus

 

generální ředitel telekomunikační agentury l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire a předseda Generální rady San-Pedro;

podněcování k nenávisti a násilí

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

poslanec Národního shromáždění;

podněcování k nenávisti a násilí

9.

Sokouri Bohui

 

poslanec Národního shromáždění, vydavatel deníku Notre Voie; generální tajemník FPI (Lidová fronta Pobřeží slonoviny) odpovědný za volby;

podněcování k nenávisti a násilí

10.

Blon Siki Blaise

 

údajný vysoký úředník pro rozvoj západního regionu;

podněcování k nenávisti a násilí

11.

pastor Kore Moïse

 

duchovní rádce Laurenta Gbagba;

podněcování k nenávisti a násilí

12.

Moustapha Aziz

 

poradce, Zastoupení Pobřeží slonoviny při UNESCO;

podněcování k nenávisti a násilí

13.

Gnamien Yao

 

bývalý ministr;

podněcování k nenávisti a násilí

14.

Zakaria Fellah

 

zvláštní poradce Laurenta Gbagba; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

15.

Ghislain N’Gbechi

 

úředník Stálé mise Pobřeží slonoviny v New Yorku; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

16.

Charles Kader Gore

 

podnikatel; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

17.

Maitre Sanogo Yaya

 

advokát, Advokátní komora Pobřeží slonoviny; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

prezident společnosti PETROIVOIRE; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

19.

Marcellin Zahui

 

generální ředitel CNCE (Státní úvěrová a spořitelní banka - Caisse National de Crédit et d'Epargne) a správce protizákonně znárodněné banky BICICI (Mezinárodní obchodní a průmyslová banka Pobřeží slonoviny - Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

generální ředitel banky Versus Bank, správce protizákonně znárodněné banky SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

21.

Anatole Kossa

 

místopředseda výboru CGFCC (Výbor pro správu odvětví kávy a kakaa - Comité de gestion de la filière café cacao), od 1. ledna 2010 poradce bývalého prezidenta Gbagba pro oblast zemědělství; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

22.

Alexandre Kouadio

 

prozatímní správce regulačního orgánu ARCC (Orgán pro regulaci v odvětví kávy a kakaa - Autorité de régulation du café et du cacao); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

23.

Célestin N'Guessan

 

prozatímní správce fondů FDPCC (Fondy pro rozvoj a podporu činnosti pěstitelů kávy a kakaa - Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

24.

Claudine Lea Yapobi roz. Yehiry

 

prozatímní správkyně fondů FRC (Fondy pro regulaci a kontrolu - Fonds de régulation et de contrôle) a BCC (Burza kávy a kakaa - Bourse du café et du cacao); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

25.

Deby Dally Balawourou

 

novinářka, předsedkyně Národní tiskové rady; podněcování k nenávisti a násilí

26.

Wenceslas Appiah

 

generální ředitel banky BFA (Banka pro financování zemědělství - Banque pour le Financement de l'Agriculture); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

27.

Hubert Houlaye

 

předseda správní rady Národní investiční banky (Banque National d'Investissements); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 331/2011

ze dne 6. dubna 2011,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o využití půdy k produkci konopí v rámci provádění režimu jednotné platby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 73/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 lze na plochy využívané k produkci konopí poskytnout podporu pouze tehdy, pokud je obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nejvýše 0,2 %.

(2)

Podle čl. 124 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 se na plochy v režimu jednotné platby na plochu použije článek 39 téhož nařízení.

(3)

Článek 10 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), stanoví, že poskytnutí platby na plochy konopí je vázáno na používání osiva odrůd uvedených ve „Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin“, s výjimkou odrůd Finola a Tiborszállási, a dále stanoví, jak se osivo osvědčuje.

(4)

Finsko a Maďarsko předložily Komisi údaje o obsahu tetrahydrokanabinolu v odrůdě Finola pěstované ve Finsku a odrůdě Tiborszállási pěstované v Maďarsku, které prokazují, že tento obsah v posledních letech úroveň 0,2 % nepřekročil.

(5)

Na základě těchto informací má Komise za to, že uvedené odrůdy konopí by se měly stát v každém z dotčených členských států způsobilými.

(6)

Nařízení (ES) č. 1120/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 10 nařízení (ES) č. 1120/2009 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Produkce konopí

Pro účely článku 39 nařízení (ES) č. 73/2009 je poskytnutí platby na plochy konopí vázáno na používání osiva odrůd uvedených ve „Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin“ dne 15. března roku, pro který je poskytnuta podpora, a zveřejněných podle článku 17 směrnice Rady 2002/53/ES (3). Plochy, na kterých se pěstuje odrůda Finola, jsou však způsobilé pouze ve Finsku a plochy, na kterých se pěstuje odrůda Tiborszállási, jsou způsobilé pouze v Maďarsku. Osivo se osvědčuje podle směrnice Rady 2002/57/ES (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.“


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 332/2011

ze dne 6. dubna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

64,0

MA

43,8

TN

104,8

TR

86,5

ZZ

74,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

91,2

TR

120,4

ZA

28,9

ZZ

80,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

70,4

MA

51,8

TN

52,8

TR

72,9

US

49,1

ZZ

58,8

0805 50 10

TR

58,5

ZZ

58,5

0808 10 80

AR

103,5

BR

78,6

CA

107,4

CL

98,7

CN

92,1

MK

47,7

NZ

94,5

US

154,0

UY

73,4

ZA

81,2

ZZ

93,1

0808 20 50

AR

102,0

CL

112,3

CN

67,7

US

56,0

ZA

95,3

ZZ

86,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/20


ROZHODNUTÍ RADY 2011/221/SZBP

ze dne 6. dubna 2011

o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (1).

(2)

Dne 30. března 2011 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1975 (2011), kterou uložila cílené sankce namířené proti dalším osobám, které splňují kritéria stanovená v rezoluci 1572 (2004) a následných rezolucích, včetně osob, které brání míru a usmíření v Pobřeží slonoviny, ztěžují působení Operace OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) a dalších mezinárodních aktérů v Pobřeží slonoviny a vážným způsobem porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace v Pobřeží slonoviny by měla být zavedena další omezující opatření.

(4)

Kromě toho by měly být změněny seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v přílohách I a II rozhodnutí 2010/656/SZBP.

(5)

Dále je nezbytné vyjasnit některá ustanovení rozhodnutí 2010/656/SZBP,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/656/SZBP se mění takto:

1)

v článku 5 se vkládají nové odstavce, které zní:

„3a.   Pokud jde o osoby a subjekty uvedené v příloze II, mohou členské státy udělit výjimky z opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou nezbytné pro humanitární účely, a to po předchozím oznámení ostatním členským státům a Komisi.

3b.   Ustanovení odst. 1 písm. b) nebrání určeným osobám nebo subjektům v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy, která byla uzavřena před zařazením dané osoby nebo subjektu na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát zjistil, že platbu neobdrží přímo ani nepřímo osoba nebo subjekt uvedení v odst. 1 písm. b).“

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a

Zakazuje se:

a)

nákup, zprostředkování nebo pomoc při vydávání obligací či jiných cenných papírů vydaných nebo zaručených po 6. dubnu 2011 nelegitimní vládou Laurenta GBAGBA, jakož i osobami nebo subjekty jednajícími jejím jménem nebo z jejího pověření nebo jí vlastněnými či ovládanými subjekty. Finanční instituce však mohou výjimečně nakoupit takové obligace či jiné cenné papíry v hodnotě odpovídající obligacím či jiným cenným papírům, které již jsou v jejich držení a mají být splatné;

b)

poskytovat půjčky v jakékoli formě nelegitimní vládě Laurenta GBAGBA, jakož i osobám nebo subjektům jednajícím jejím jménem nebo z jejího pověření nebo jí vlastněným či ovládaným subjektům.

Nákup, zprostředkování nebo pomoc při vydávání obligací či jiných cenných papírů a poskytování půjček podle písmen a) a b) nezakládají jakoukoli odpovědnost dotčených fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním dané zákazy porušují.“

3)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

Pro dosažení co největšího účinku opatření uvedených v tomto rozhodnutí Unie vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.“

4)

v článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Opatření podle čl. 5 odst. 2, pokud jde o přístavy uvedené v příloze II, budou přezkoumána nejpozději do 1. června 2011.“

Článek 2

1.   Osoby uvedené v příloze I části A tohoto rozhodnutí se vyjímají ze seznamu obsaženého v příloze II rozhodnutí 2010/656/SZBP a doplňují na seznam obsažený v příloze I rozhodnutí 2010/656/SZBP.

2.   Osoba uvedená v příloze I části B tohoto rozhodnutí se doplňuje na seznam obsažený v příloze I rozhodnutí 2010/656/SZBP.

3.   Osoby uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí se doplňují na seznam obsažený v příloze II rozhodnutí 2010/656/SZBP.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 6. dubna 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

1.   Laurent GBAGBO

Datum narození: 31. května 1945

Místo narození: Gagnoa, Pobřeží slonoviny

Bývalý prezident Pobřeží slonoviny: brání míru a procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

2.   Simone GBAGBO

Datum narození: 20. června 1949

Místo narození: Moossou, Grand-Bassam, Pobřeží slonoviny

Předsedkyně parlamentní skupiny Lidové fronty Pobřeží slonoviny (FPI): brání míru a procesu usmíření, veřejně podněcuje k nenávisti a násilí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

3.   Désiré TAGRO

Číslo pasu: PD – AE 065FH08

Datum narození: 27. ledna 1959

Místo narození: Issia, Pobřeží slonoviny

Generální tajemník „prezidentského úřadu“ Laurenta GBAGBA: členství v nelegitimní vládě Laurenta GBAGBA, brání míru a procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb, podílí se na násilných represích lidových hnutí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Číslo pasu: PD-AE 09DD00013.

Datum narození: 1. ledna 1953

Místo narození: Bouadriko, Pobřeží slonoviny

Předseda Lidové fronty Pobřeží slonoviny (FPI): brání míru a procesu usmíření, veřejně podněcuje k nenávisti a násilí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011 (datum určení Evropskou unií: 22. prosince 2010)

ČÁST B

1.   Alcide DJÉDJÉ

Datum narození: 20. října 1956

Místo narození: Abidžan, Pobřeží slonoviny

Důvěrný poradce Laurenta GBAGBA: členství v nelegitimní vládě Laurenta GBAGBA, brání míru a procesu usmíření, veřejně podněcuje k nenávisti a násilí.

Datum určení Organizací spojených národů: 30. března 2011


PŘÍLOHA II

Osoby a subjekty podle čl. 2 odst. 3

A.   Osoby

 

Jméno (a případná další jména)

Identifikační informace

Důvody pro označení

1.

Diali Zie

 

ředitel hlavní pobočky BCEAO; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

2.

Togba Norbert

 

generální inspektor státní pokladny; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

3.

Kone Doféré

 

generální správce financí; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

4.

Hanny Tchélé Brigitte, provdaná Etibouo

 

tvůrkyně koncepcí dokumentárních filmů;

podněcování k nenávisti a násilí

5.

Jacques Zady

 

režisér mediální společnosti Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI);

podněcování k nenávisti a násilí

6.

Ali Keita

 

šéfredaktor deníku Le Temps;

podněcování k nenávisti a násilí

7.

Kla Koué Sylvanus

 

generální ředitel telekomunikační agentury l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire a předseda Generální rady San-Pedro;

podněcování k nenávisti a násilí

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

poslanec Národního shromáždění;

podněcování k nenávisti a násilí

9.

Sokouri Bohui

 

poslanec Národního shromáždění, vydavatel deníku Notre Voie; generální tajemník FPI (Lidová fronta Pobřeží slonoviny) odpovědný za volby;

podněcování k nenávisti a násilí

10.

Blon Siki Blaise

 

údajný vysoký úředník pro rozvoj západního regionu;

podněcování k nenávisti a násilí

11.

pastor Kore Moïse

 

duchovní rádce Laurenta Gbagba;

podněcování k nenávisti a násilí

12.

Moustapha Aziz

 

poradce, Zastoupení Pobřeží slonoviny při UNESCO;

podněcování k nenávisti a násilí

13.

Gnamien Yao

 

bývalý ministr;

podněcování k nenávisti a násilí

14.

Zakaria Fellah

 

zvláštní poradce Laurenta Gbagba; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

15.

Ghislain N’Gbechi

 

úředník Stálé mise Pobřeží slonoviny v New Yorku; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

16.

Charles Kader Gore

 

podnikatel; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

17.

Maitre Sanogo Yaya

 

advokát, Advokátní komora Pobřeží slonoviny; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

prezident společnosti PETROIVOIRE; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

19.

Marcellin Zahui

 

generální ředitel CNCE (Státní úvěrová a spořitelní banka - Caisse National de Crédit et d'Epargne) a správce protizákonně znárodněné banky BICICI (Mezinárodní obchodní a průmyslová banka Pobřeží slonoviny - Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

generální ředitel banky Versus Bank, správce protizákonně znárodněné banky SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

21.

Anatole Kossa

 

místopředseda výboru CGFCC (Výbor pro správu odvětví kávy a kakaa - Comité de gestion de la filière café cacao), od 1. ledna 2010 poradce bývalého prezidenta Gbagba pro oblast zemědělství; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

22.

Alexandre Kouadio

 

prozatímní správce regulačního orgánu ARCC (Orgán pro regulaci v odvětví kávy a kakaa - Autorité de régulation du café et du cacao); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

23.

Célestin N'Guessan

 

prozatímní správce fondů FDPCC (Fondy pro rozvoj a podporu činnosti pěstitelů kávy a kakaa - Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

24.

Claudine Lea Yapobi roz. Yehiry

 

prozatímní správkyně fondů FRC (Fondy pro regulaci a kontrolu - Fonds de régulation et de contrôle) a BCC (Burza kávy a kakaa - Bourse du café et du cacao); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

25.

Deby Dally Balawourou

 

novinářka, předsedkyně Národní tiskové rady; podněcování k nenávisti a násilí

26.

Wenceslas Appiah

 

generální ředitel banky BFA (Banka pro financování zemědělství - Banque pour le Financement de l'Agriculture); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba

27.

Hubert Houlaye

 

předseda správní rady Národní investiční banky (Banque National d'Investissements); přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. dubna 2011,

kterým se některým členským státům povolují odchylky týkající se předávání statistických údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti

(oznámeno pod číslem K(2011) 2057)

(Pouze bulharské, české, nizozemské, finské, francouzské, německé a švédské znění je závazné)

(2011/222/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na žádosti Bulharské republiky, České republiky, Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Nizozemského království a Finské republiky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1338/2008 se toto nařízení vztahuje na vypracovávání statistik příčin smrti podle přílohy III.

(2)

V článku 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1338/2008 se stanoví, že v případě nutnosti se pro členské státy přijmou odchylky a přechodná období, přičemž tyto odchylky a přechodná období musí být založeny na objektivních důvodech.

(3)

Z informací poskytnutých Komisi vyplývá, že žádosti o odchylky ze strany Bulharska, České republiky, Německa, Francie, Nizozemska a Finska vyplývají z potřeby provést rozsáhlé úpravy vnitrostátních statistických systémů pro dosažení úplného souladu s nařízením (ES) č. 1338/2008.

(4)

Proto by uvedeným členským státům měly být povoleny odchylky, o které bylo požádáno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Uvedeným členským státům se povolují odchylky v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Francouzské republice, Nizozemskému království a Finské republice.

V Bruselu dne 5. dubna 2011.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.


PŘÍLOHA

Odchylky od nařízení (ES) č. 1338/2008, jak je prováděno Komisí, pokud jde o statistiky příčin smrti

Členský stát

Proměnná

Konec platnosti odchylky

Bulharsko

Hlavní příčina smrti podle Mezinárodní klasifikace nemocí (4 číslice)

ze dne 31. prosince 2012

Česká republika

Země, ve které došlo k úmrtí

ze dne 31. prosince 2011

Německo

Země, ve které došlo k úmrtí

ze dne 31. prosince 2013

Francie

Rok úmrtí, pro mrtvě narozené děti

ze dne 31. prosince 2012

Nizozemsko

Země, ve které došlo k úmrtí

ze dne 31. prosince 2012

Země bydliště, pro nerezidenty, kteří zemřeli v Nizozemsku

ze dne 31. prosince 2012

Finsko

Region, ve kterém došlo k úmrtí (NUTS 2)

ze dne 31. prosince 2013

Země bydliště / Země bydliště matky

ze dne 31. prosince 2013


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/28


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 1/2011

ze dne 11. února 2011,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 124/2009 ze dne 4. prosince 2009 (1).

(2)

Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 69/2010 ze dne 11. června 2010 (2).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (7), by mělo být začleněno do Dohody.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (8), by mělo být začleněno do Dohody.

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (9), by mělo být začleněno do Dohody.

(10)

Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (10), by mělo být začleněno do Dohody.

(11)

Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (11), by mělo být začleněno do Dohody.

(12)

Nařízení (ES) č. 245/2009 zrušuje ode dne 13. dubna 2010 směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (12), která je začleněna do Dohody, a která by proto měla být s účinkem ode dne 13. dubna 2010 v Dohodě zrušena.

(13)

Nařízení (ES) č. 643/2009 zrušuje ode dne 1. července 2010 směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES (13), která je začleněna do Dohody, a která by proto měla být s účinkem ode dne 1. července 2010 v Dohodě zrušena,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola IV přílohy II Dohody se mění takto:

1)

Znění v bodě 5 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES) se zrušuje.

2)

Za bod 7 (rozhodnutí Komise 2008/591/ES) se vkládají nové body, které znějí:

„8.

32008 R 1275: nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45), ve znění:

32009 R 0278: nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 3),

32009 R 0642: nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009 (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42).

9.

32009 R 0107: nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Úř. věst. L 36, 5.2.2009, s. 8).

10.

32009 R 0244: nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3).

11.

32009 R 0245: nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17).

12.

32009 R 0278: nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 3).

13.

32009 R 0640: nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 26).

14.

32009 R 0641: nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 35).

15.

32009 R 0642: nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42).

16.

32009 R 0643: nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53).“

Článek 2

Příloha IV Dohody se mění takto:

1)

Znění v bodě 13 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES) se zrušuje.

2)

Znění v bodě 15 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES) se zrušuje.

3)

Za bod 30 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008) se vkládají nové body, které znějí:

„31.

32008 R 1275: nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45), ve znění:

32009 R 0278: nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 3),

32009 R 0642: nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009 (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42).

32.

32009 R 0107: nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Úř. věst. L 36, 5.2.2009, s. 8).

33.

32009 R 0244: nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3).

34.

32009 R 0245: nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17).

35.

32009 R 0278: nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 3).

36.

32009 R 0640: nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 26).

37.

32009 R 0641: nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 35).

38.

32009 R 0642: nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42).

39.

32009 R 0643: nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53).“

Článek 3

Znění nařízení (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009 a (ES) č. 643/2009 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 12. února 2011 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (14).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. února 2011.

Za Smíšený výbor EHP

úřadující předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 62, 11.3.2010, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 244, 16.9.2010, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45.

(4)  Úř. věst. L 36, 5.2.2009, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 26.

(9)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 35.

(10)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42.

(11)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53.

(12)  Úř. věst. L 279, 1.11.2000, s. 33.

(13)  Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 36.

(14)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/31


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 2/2011

ze dne 11. února 2011,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 124/2009 ze dne 4. prosince 2009 (1).

(2)

Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 69/2010 ze dne 11. června 2010 (2).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (3), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 10 (nařízení Komise (ES) č. 244/2009) kapitoly IV přílohy II Dohody se doplňují slova:

„ve znění:

32009 R 0859: nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009 (Úř. věst. L 247, 19.9.2009, s. 3).“

Článek 2

V bodě 33 (nařízení Komise (ES) č. 244/2009) přílohy IV Dohody se doplňují slova:

„ve znění:

32009 R 0859: nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009 (Úř. věst. L 247, 19.9.2009, s. 3).“

Článek 3

Znění nařízení (ES) č. 859/2009 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 12. února 2011 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 5

Toto rozhodnutí se zveřejňuje v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. února 2011.

Za Smíšený výbor EHP

úřadující předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 62, 11.3.2010, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 244, 16.9.2010, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 247, 19.9.2009, s. 3.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/32


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 3/2011

ze dne 11. února 2011,

kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 130/2010 ze dne 10. prosince 2010 (1).

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Platnost nařízení Komise (ES) č. 2658/2000 (4) a (ES) č. 2659/2000 (5) které jsou začleněna do Dohody, uplynula dne 31. prosince 2010, a proto by měla být v Dohodě zrušena,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIV Dohody se mění takto:

1)

Bod 6 (nařízení Komise (ES) č. 2658/2000) se nahrazuje tímto:

32010 R 1218: nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 43).“

2)

Bod 7 (nařízení Komise (ES) č. 2659/2000) se nahrazuje tímto:

32010 R 1217: nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 36).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 1217/2010 a (EU) č. 1218/2010 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 12. února 2011 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6). Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. února 2011.

Za Smíšený výbor EHP

úřadující předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 85, 31.3.2011, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 304, 5.12.2000, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 304, 5.12.2000, s. 7.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/33


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 5/2011

ze dne 11. února 2011,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 140/2010 ze dne 10. prosince 2010 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (2) bylo začleněno do Dohody rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 69/2009 (3) ze dne 29. května 2009 s úpravami pro některé země.

(3)

Rozhodnutí Komise K(2010) 774 v konečném znění ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008, má být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise K(2010) 2604 v konečném znění ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/774/EU ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008, má být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutím K(2010) 774 v konečném znění se zrušuje rozhodnutí Komise K(2008) 4333 v konečném znění ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví doplňková opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví, které je začleněno do Dohody a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno.

(6)

Všechna opatření nutná pro použitelnost nařízení (ES) č. 300/2008 (4) se tímto začleňují do Dohody a nařízení Komise (ES) č. 272/2009 (5), nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 (6), nařízení Komise (EU) č. 72/2010 (7) a nařízení Komise (EU) č. 185/2010 (8) se použije ode dne, kdy toto rozhodnutí vstoupí v platnost.

(7)

Všechna opatření nutná pro použitelnost nařízení (ES) č. 300/2008 se tímto začleňují do Dohody a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 (9), nařízení Komise (ES) 1217/2003 (10), nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 (11), nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 (12) a nařízení Komise (ES) č. 820/2008 (13) se v Dohodě zrušují s účinností ode dne, kdy toto rozhodnutí vstoupí v platnost,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIII Dohody se mění takto:

1)

Za bod 66he (nařízení Komise (EU) č. 185/2010) se vkládají nové body, které znějí:

„66hf

K(2010) 774 v konečném znění: rozhodnutí Komise K(2010) 774 v konečném znění ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008 ve znění:

K(2010) 2604 v konečném znění: rozhodnutí Komise K(2010) 2604 v konečném znění ze dne 23. dubna 2010.“

2)

Bod 66ia (rozhodnutí Komise K(2008) 4333 v konečném znění) se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 12. února 2011 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (14).

Článek 3

Toto rozhodnutí se zveřejňuje v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. února 2011.

Za Smíšený výbor EHP

úřadující předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 85, 31.3.2011, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(3)  Úř. věst. L 232, 3.9.2009, s. 25.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, nařízení Komise (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010, nařízení Komise (EU) č. 357/2010 ze dne 23. dubna 2010, nařízení Komise (EU) č. 358/2010 ze dne 23. dubna 2010, rozhodnutí Komise K(2010) 774 v konečném znění ze dne 13. dubna 2010 a rozhodnutí Komise K(2010) 2604 v konečném znění ze dne 23. dubna 2010.

(5)  Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 44.

(11)  Úř. věst. L 213, 23.8.2003, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 221, 22.6.2004, s. 6.

(13)  Úř. věst. L 221, 19.8.2008, s. 8.

(14)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/35


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 6/2011

ze dne 1. dubna 2011,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody o EHP byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 146/2007 ze dne 26. října 2007 (1) s cílem mimo jiné začlenit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (2) do uvedené dohody.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (3), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(3)

Rozhodovací proces vedoucí k provedení směrnice bude probíhat v úzké spolupráci mezi Evropskou komisí, Kontrolním úřadem ESVO a státy ESVO.

(4)

Smluvní strany vydaly společné prohlášení, v němž mimo jiné uvádějí, že vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby zajistily rychlé přijetí a vstup v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP nezbytných k tomu, aby se na státy ESVO vztahovala příslušná prováděcí rozhodnutí přijatá Evropskou komisí, a zejména rozhodnutí podle čl. 3e odst. 3 a čl. 3f odst. 5 směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2008/101/ES,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Bod 21al přílohy XX Dohody o EHP se mění takto:

1.

Doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

32008 L 0101: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008 (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3).“

2.

Za úpravu b) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ba)

V době, kdy dochází k začlenění směrnice, neprobíhá na území Lichtenštejnska žádná činnost v oblasti letectví, jak ji definuje směrnice. Jakmile bude na území Lichtenštejnska relevantní činnost v oblasti letectví probíhat, tento stát bude plnit své povinnosti vyplývající ze směrnice.

bb)

V čl. 3c odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při začleňování rozhodnutí Komise do Dohody o EHP Smíšený výbor EHP rozhodne, v souladu s postupy stanovenými Dohodou a na základě číselných údajů poskytnutých Kontrolním úřadem ESVO ve spolupráci s úřadem Eurocontrol, o historických emisích z letectví pro celý EHP, a to přičtením příslušných číselných údajů týkajících se letů v rámci území států ESVO a mezi nimi a letů mezi státy ESVO a třetími zeměmi k uvedenému rozhodnutí Komise.“

bc)

V čl. 3d odst. 4 se zrušuje druhý pododstavec.

bd)

V čl. 3e odst. 2 a čl. 3f odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„K témuž dni předloží státy ESVO obdržené žádosti Kontrolnímu úřadu ESVO, který je neprodleně předá Komisi.“

be)

V čl. 3e odst. 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Při začleňování rozhodnutí Komise do Dohody o EHP Smíšený výbor EHP rozhodne, v souladu s postupy stanovenými Dohodou a na základě číselných údajů poskytnutých Kontrolním úřadem ESVO ve spolupráci s úřadem Eurocontrol, pro celý EHP o celkovém počtu povolenek, o počtu povolenek, které mají být vydraženy, o počtu povolenek ve zvláštní rezervě a o počtu povolenek přidělených zdarma, a to přičtením příslušných číselných údajů týkajících se letů v rámci území států ESVO a mezi nimi a letů mezi státy ESVO a třetími zeměmi k uvedenému rozhodnutí Komise.

Komise rozhodne o referenční hodnotě pro celý EHP. Komise během rozhodovacího procesu úzce spolupracuje s Kontrolním úřadem ESVO. Státy ESVO provedou výpočet a zveřejnění podle čl. 3e odst. 4 následně po rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, které začlení rozhodnutí přijaté Komisí do Dohody o EHP.“

bf)

V čl. 3f odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise rozhodne o referenční hodnotě pro celý EHP. Komise během rozhodovacího procesu úzce spolupracuje s Kontrolním úřadem ESVO. Státy ESVO provedou výpočet a zveřejnění podle čl. 3f odst. 7 následně po rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, které začlení rozhodnutí přijaté Komisí do Dohody o EHP.“ “

3.

Za úpravu i) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„ia)

Za čl. 16 odst. 12 se vkládá nový odstavec, který zní:

„13)   Státy ESVO předloží veškeré žádosti podle čl. 16 odst. 5 a 10 Kontrolnímu úřadu ESVO, který je neprodleně předá Komisi.“

ib)

V čl. 18a odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Přerozdělení provozovatelů letadel k jednotlivým státům ESVO proběhne v roce 2011 poté, co provozovatelé splní svoje povinnosti z roku 2010. Původní členský stát správy může souhlasit s odlišným časovým plánem pro přerozdělení provozovatelů letadel původně přidělených jinému členskému státu na základě kritérií uvedených v písmenu b), pokud o to provozovatel výslovně požádá do šesti měsíců ode dne, kdy Komise přijme seznam provozovatelů pro celý EHP uvedený v čl. 18a odst. 3 písm. b). V takovém případě dojde k přerozdělení nejpozději v roce 2020 s ohledem na obchodovací období začínající rokem 2021.“

ic)

V čl. 18a odst. 3 písm. b) se za slova „provozovatele letadel“ vkládají slova „v celém EHP“.

id)

V článku 18b se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely plnění svých úkolů vyplývajících ze směrnice mohou státy ESVO a Kontrolní úřad ESVO požádat o pomoc Eurocontrol nebo jinou příslušnou organizaci a mohou s uvedenými organizacemi v tomto smyslu uzavřít odpovídající dohody.“ “

Článek 2

Znění směrnice 2008/101/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení Smíšenému výboru EHP podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí se zveřejní v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu, dne 1. dubna 2011.

Za Smíšený výbor EHP

úřadující předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 100, 10.4.2008, s. 92.

(2)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.

(4)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


Společné prohlášení smluvních stran k rozhodnutí č. 6/2011, kterým se do Dohody o EHP začleňuje směrnice 2008/101/ES

„Směrnice 2008/101/ES stanoví, že by se příjmy z dražby povolenek pro letectví měly využít za účelem boje proti změně klimatu. Uplatňováním tohoto ustanovení státy ESVO není dotčena působnost Dohody o EHP.

Pokud jde o rozhodnutí o referenčních hodnotách podle čl. 3e odst. 3 a čl. 3f odst. 5 směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2008/101/ES, smluvní strany vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby zajistily rychlé přijetí a vstup v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP začleňujících každé rozhodnutí Evropské komise. V zájmu zajištění jednotnosti EHP a jeho společného systému pro obchodování s emisemi povede k rozhodnutím Evropské komise, která budou začleněna do Dohody o EHP, společný a paralelní postup smluvních stran, a to případně písemným postupem.

Evropská komise vloží s cílem zavést pro všechny dotčené letecké provozovatele transparentní systém pro obchodování s emisemi v EHP do svých rozhodnutí provádějících směrnici 2008/101/ES zvláštní ustanovení, která budou odkazovat na rozšíření působnosti těchto rozhodnutí na státy ESVO náležející do EHP prostřednictvím rozhodnutí Smíšeného výboru EHP.“


Opravy

7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/38


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

( Úřední věstník Evropských společenství L 181 ze dne 9. července 1997 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 19, s. 86)

Strana 96, čl. 13 odst. 1 první pododstavec

místo:

„ … pro potřeby plnění úkolů podle bodů 3.2.2 a 3.1.3 přílohy I.“,

má být:

„ … pro účely plnění úkolů podle bodů 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I.“


7.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2011 bude zveřejněno později.