ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.087.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 87

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
2. dubna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 322/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 323/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se zakazuje rybolov hlubinných druhů žraloků ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Francie

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2011 ze dne 1. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/207/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2011, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2011) 1984)

9

 

 

2011/208/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 2062)

29

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58 ze dne 3.3.2011)

31

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58 ze dne 3.3.2011)

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 321/2011

ze dne 1. dubna 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2011/8/EU (2) pozměnila směrnici 2002/72/ES (3) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, která omezuje používání bisfenolu A (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propanu) v polykarbonátových kojeneckých láhvích.

(2)

Ode dne 1. května 2011 bude směrnice 2002/72/ES nahrazena nařízením Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (4).

(3)

Nařízení (EU) č. 10/2011 neobsahuje omezení týkající se bisfenolu A, která byla zavedena ve směrnici 2002/72/ES směrnicí 2011/8/EU.

(4)

Nařízení (EU) č. 10/2011 by tudíž mělo být změněno tak, aby odráželo omezení používání bisfenolu A.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce 1 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011, v položce týkající se látky číslo 151 s názvem „2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan“ se ve sloupci 10 (Omezení a specifikace) vkládá nový text, který zní:

„Nepoužívat při výrobě polykarbonátových kojeneckých (5) lahví (6).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro zákaz výroby materiálů a předmětů z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami a nejsou v souladu s tímto nařízením, se použije ode dne 1. května 2011.

Pro zákaz uvádění na trh a dovozu do Unie týkající se materiálů a předmětů z plastů, které nejsou v souladu s tímto nařízením, se použije ode dne 1. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1.

(5)  Kojenec je definován v článku 2 směrnice 2006/141/ES.

(6)  Toto omezení se použije ode dne 1. května 2011, pokud jde o výrobu, a ode dne 1. června 2011, pokud jde o uvedení na trh a dovoz do Unie.“


2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 322/2011

ze dne 31. března 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

1/T&Q

Členský stát

Francie

Populace

ANF/8C3411

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

Datum

13. leden 2011


2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 323/2011

ze dne 31. března 2011,

kterým se zakazuje rybolov hlubinných druhů žraloků ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), stanoví kvóty na roky 2011 a 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

2/DSS

Členský stát

Francie

Populace

DWS/56789-

Druh

Hlubinné druhy žraloků

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII, VIII a IX

Datum

13. ledna 2011


2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 324/2011

ze dne 1. dubna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

51,3

TN

97,4

TR

81,6

ZZ

72,2

0707 00 05

EG

158,2

TR

138,5

ZZ

148,4

0709 90 70

MA

38,5

TR

107,6

ZA

28,9

ZZ

58,3

0805 10 20

EG

60,0

IL

79,6

MA

53,3

TN

54,3

TR

74,8

US

49,1

ZZ

61,9

0805 50 10

TR

51,0

ZZ

51,0

0808 10 80

AR

80,3

BR

81,6

CA

87,6

CL

89,3

CN

104,7

MK

50,2

US

122,6

UY

70,6

ZA

77,7

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

89,1

CL

88,3

CN

64,2

ZA

99,1

ZZ

85,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. března 2011,

kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

(oznámeno pod číslem K(2011) 1984)

(2011/207/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 95 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2006 přijala Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. Uvedený plán byl v právních předpisech Unie proveden nařízením Rady (ES) č. 1559/2007 (2).

(2)

Dne 24. listopadu změnila komise ICCAT plán obnovy doporučením č. 08-05. Takto pozměněný plán byl v právních předpisech Unie proveden nařízením Rady (ES) č. 302/2009 (3).

(3)

V zájmu zajištění úspěšné plné realizace pozměněného víceletého plánu obnovy zavedlo rozhodnutí Komise 2009/296/ES (4) zvláštní kontrolní a inspekční program na období dvou let, od 15. března 2009 do 15. března 2011.

(4)

Platnost zvláštního kontrolního a inspekčního programu týkajícího se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, zavedeného rozhodnutím 2009/296/ES, má skončit dne 15. března 2011. V zájmu zajištění kontinuity uvedeného programu a okamžitého provedení některých ustanovení obsažených v doporučení ICCAT č. 10-04, zejména ustanovení týkajících se včasného předkládání požadovaných plánů rybolovu a inspekčních plánů, by mělo být přijato nové rozhodnutí Komise.

(5)

Nový zvláštní kontrolní a inspekční program by měl být zaveden pro období od 15. března 2011 do 15. března 2014. Výsledky vyplývající z jeho uplatňování by měly být pravidelně vyhodnocovány ve spolupráci s dotčenými členskými státy.

(6)

V zájmu harmonizace kontroly a inspekce rybolovu tuňáka obecného na úrovni Unie je třeba, aby byla vypracována společná pravidla pro kontrolní a inspekční činnosti, které mají provádět příslušné orgány dotčených členských států, a aby členské státy přijaly národní kontrolní akční programy, které budou v souladu s těmito společnými pravidly. Za tímto účelem by měly být stanoveny standardy pro intenzitu kontrolních a inspekčních činností a rovněž priority a postupy kontrol a inspekcí.

(7)

K zajištění vyšetření protiprávních jednání by toto rozhodnutí mělo mimo jiné stanovit postupy, jimiž si dotčené orgány mohou vyměňovat příslušné údaje v souladu s článkem 117 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(8)

Společné inspekční a dohledové činnosti by se měly provádět v souladu s plány společného nasazení stanovenými Agenturou Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA), která byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 768/2005 (5).

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program s cílem zajistit harmonizované provádění víceletého plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, který v roce 2006 přijala Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a který byl do právních předpisů proveden nařízením (ES) č. 302/2009 ve znění doporučení ICCAT č. 10-04 ze dne 27. listopadu 2010.

Článek 2

Časová a územní působnost

Zvláštní kontrolní a inspekční program se použije do 15. března 2014 v oblasti úmluvy ICCAT.

Článek 3

Věcná působnost

Zvláštní kontrolní a inspekční program se vztahuje na tyto činnosti:

1)

všechny rybolovné činnosti, včetně vedlejších úlovků, prováděné rybářskými plavidly a pomocí pastí, včetně společných rybolovných operací;

2)

všechny úlovky, vykládky, přemístění, překládky a umístění do klecí;

3)

všechny související činnosti chovných hospodářství a hospodářských subjektů zabývajících se umísťováním do klecí, výkrmem, chovem, výlovem nebo zpracováním tuňáka obecného a/nebo obchodem s produkty z tuňáka obecného, včetně vnitrostátního obchodu, dovozu, vývozu a zpětného vývozu, přepravy a uskladnění;

4)

sportovní a rekreační rybolov.

KAPITOLA II

CÍLE, PRIORITY, STANDARDY A POSTUPY

Článek 4

Cíle

Kontrolní a inspekční činnosti jsou zaměřeny na zajištění souladu s těmito ustanoveními:

1.

ročními plány rybolovu podle článku 4 nařízení (ES) č. 302/2009;

2.

zákazem používat při vyhledávání tuňáka obecného letadla a vrtulníky podle článku 8 nařízení (ES) č. 302/2009;

3.

opatřeními týkajícími se lovné kapacity a kapacity chovu podle článků 5 a 6 nařízení (ES) č. 302/2009;

4.

prováděním jakéhokoli pozorovacího programu v Unii, včetně programu pozorovatelů z členských států a programu regionálních pozorovatelů ICCAT, stanovených podle bodů 90, 91, 92 a přílohy 7 doporučení ICCAT č. 10-04;

5.

pravidly pro vedení záznamů o oprávněných plavidlech provádějících odlov a jiných rybářských plavidlech podle článků 14 a 15 nařízení (ES) č. 302/2009;

6.

zvláštními technickými opatřeními a podmínkami pro lov tuňáka obecného podle doporučení ICCAT č. 10-04, zejména pravidly pro minimální velikost a souvisejícími podmínkami;

7.

množstevními omezeními pro úlovky a jakýmikoli zvláštními souvisejícími podmínkami, včetně sledování čerpání kvót podle doporučení ICCAT č. 10-04;

8.

pravidly pro dokumentaci týkající se tuňáka obecného podle doporučení ICCAT č. 10- 04.

Článek 5

Priority

V souladu s ročním plánem rybolovu je různým kategoriím lovných zařízení přiřazena odlišná priorita. Z tohoto důvodu stanoví konkrétní priority každý členský stát.

Článek 6

Standardy

Inspekční standardy jsou uvedeny v příloze I.

Článek 7

Postupy

Kontrolní a inspekční činnosti jsou prováděny v souladu s těmito procesními ustanoveními:

1.

programem společné mezinárodní inspekce ICCAT podle bodů 99, 100, 101 a přílohy 8 doporučení ICCAT č. 10-04;

2.

inspekční metodikou podle doporučení ICCAT č. 10-04, a zejména přílohou 8 uvedeného doporučení;

3.

postupy pro inspektory stanovené v příloze II tohoto rozhodnutí;

4.

postupy pro členské státy stanovené v článcích 8 až 13 tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Společné postupy

Členské státy uvedené v článku 12 zajistí, aby inspektoři z ostatních dotčených členských států byli přizváni k účasti na společných inspekčních a dohledových činnostech, a stanoví společné operační postupy pro využívání svých plavidel a letadel pro dohled.

Článek 9

Oznámení dohledových a inspekčních činností

1.   Členský stát, který zamýšlí provádět dohled a inspekce rybářských plavidel ve vodách spadajících pod jurisdikci jiného členského státu v rámci plánu společného nasazení, oznámí své záměry kontaktnímu místu dotyčného pobřežního členského státu, uvedenému v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1042/2006 (6), a Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat tyto údaje:

a)

druh, název a volací značku inspekčních plavidel a inspekčních letadel na základě seznamu podle článku 6 nařízení (ES) č. 1042/2006;

b)

oblasti, kde budou dohledové a inspekční činnosti prováděny;

c)

trvání dohledových a inspekčních činností.

Článek 10

Údaje o porušení předpisů

Aniž jsou dotčeny články 82 a 83 nařízení (EU) č. 1224/2009, členské státy, jejichž inspektoři zjistí při provádění inspekce činností uvedených v článku 3 jakékoli porušení předpisů, informují neprodleně třetí zemi nebo Komisi o datu inspekce a podrobnostech tohoto porušení.

Článek 11

Okamžitá donucovací opatření v případě závažných porušení předpisů

1.   Je-li na palubě rybářského plavidla Unie zjištěno závažné porušení předpisů, zajistí členský stát vlajky, aby rybářské plavidlo plující pod jeho vlajkou po inspekci ukončilo veškeré rybolovné činnosti, a informuje včas Komisi.

2.   Pokud rybářské plavidlo Unie není odvoláno do přístavu, předloží členský stát vlajky Komisi řádné odůvodnění do 72 hodin.

KAPITOLA III

PROVÁDĚNÍ

Článek 12

Národní kontrolní akční programy

1.   Zvláštní kontrolní a inspekční program je prováděn prostřednictvím národních kontrolních akčních programů podle článku 46 nařízení (ES) č. 1224/2009 přijatých Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Maltou a Portugalskem.

2.   Národní kontrolní akční programy jsou vypracovány v souladu s cíli, prioritami, standardy a postupy stanovenými v tomto rozhodnutí a obsahují všechny údaje uvedené v příloze III.

3.   K národním kontrolním akčním programům je připojen roční harmonogram provádění, který zahrnuje podrobné údaje o vyčleněných lidských a materiálních zdrojích a zónách, v nichž budou použity. Roční harmonogram provádění zohlední standardy stanovené v příloze I.

4.   Členské státy předloží Komisi své národní kontrolní akční programy a roční harmonogramy provádění pro rybolovné období 2012 do 15. září 2011 a pro rybolovné období 2013 do 15. září 2012. Zveřejní je v zabezpečené části internetových stránek do 1. ledna 2012, respektive 2013.

Článek 13

Spolupráce mezi členskými státy

Při provádění zvláštního kontrolního a inspekčního programu spolupracují všechny členské státy s členskými státy uvedenými v čl. 12 odst. 1.

Článek 14

Společné inspekční a dohledové činnosti

Celé národní kontrolní akční programy uvedené v článku 12 nebo jejich část lze provádět v rámci plánu společného nasazení přijatého Agenturou Společenství pro kontrolu rybolovu v souladu s nařízením (ES) č. 768/2005.

Článek 15

Zpráva o provádění národních kontrolních akčních programů

1.   Členské státy uvedené v čl. 12 odst. 1 předají Komisi a Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu zprávu o provádění svých národních kontrolních akčních programů podle článku 12.

2.   Průběžné zprávy se předávají každoročně 1. července a 15. září a závěrečná zpráva 15. prosince téhož roku.

3.   Tato zpráva v souladu s tabulkou uvedenou v příloze II obsahuje tyto informace:

a)

inspekční a kontrolní činnosti provedené za jednotlivé měsíce;

b)

všechna zjištěná porušení předpisů a v případě každého porušení předpisů uvedou rovněž:

i)

dotyčné rybářské plavidlo (název, vlajku a vnější identifikační kód), past, chovné hospodářství nebo podnik zabývající se zpracováním a/nebo obchodem s produkty z tuňáka obecného,

ii)

datum, čas a místo inspekce,

iii)

povahu porušení předpisů, včetně údajů o vážném porušení předpisů podle článků 10 a 11,

iv)

současný stav vyšetřování zjištěných porušení předpisů (např. nedokončené případy, v odvolání, v šetření),

v)

podrobný popis případných uložených sankcí (např. výši pokut, hodnotu zabavených ryb a/nebo zařízení, vydaná písemná napomenutí) spolu s podklady,

vi)

zdůvodnění v případě, že nebyly podniknuty žádné kroky;

c)

jakákoliv příslušná opatření v oblasti koordinace a spolupráce mezi členskými státy.

4.   Porušení předpisů se nadále uvádí v každé následné zprávě, dokud není přijato konečné opatření podle zákona dotyčného členského státu.

Článek 16

Další informace

Členské státy poskytnou Komisi veškeré další informace o provádění tohoto rozhodnutí, o které je případně požádá.

Článek 17

Inspekční plán a zpráva Unie

1.   Na základě tohoto rozhodnutí a národních kontrolních akčních programů a po konzultaci s členskými státy předloží Komise komisi ICCAT měsíc před jejím každoročním zasedáním podle bodu 9 doporučení ICCAT č. 10-04 inspekční plán Unie.

2.   Komise jedenkrát ročně svolá zasedání Výboru pro rybolov a akvakulturu s cílem vyhodnotit dodržování a výsledky zvláštního kontrolního a inspekčního programu, aby mohla připravit zprávu, kterou Unie každoročně 15. října předkládá sekretariátu ICCAT.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. března 2011.

Za Komisi

Maria DAMANAKI

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 80, 26.3.2009, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 187, 8.7.2006, s. 14.


PŘÍLOHA I

STANDARDY

Standardy stanovené v této příloze jsou prováděny s cílem zajistit především:

a)

úplné sledování umísťování do klecí ve vodách Společenství;

b)

úplné sledování přemísťování;

c)

úplné sledování společných rybolovných operací;

d)

kontrolu všech dokumentů vyžadovaných právními předpisy vztahujícími se na tuňáka obecného, zejména pokud jde o dokumenty ověřující spolehlivost zaznamenaných informací;

Místo inspekce

Standard

Umístění do klecí (včetně výlovu)

Všechna umístění do klecí v chovném hospodářství musí být schválena členským státem vlajky plavidla provádějícího odlov do 48 hodin po předložení údajů požadovaných pro umístění do klecí.

Všechna umístění do klecí pro chov nebo výkrm tuňáka obecného jsou doprovázena přesnými, úplnými a ověřenými doklady požadovanými komisí ICCAT (podle bodu 84 doporučení ICCAT č. 10-04).

Každé umístění do klecí a veškeré výlovy se podrobí kontrole, včetně inspekce příslušnými orgány přístavu.

Všechna umístění do klecí jsou sledována videokamerou ve vodě (podle bodu 86 doporučení ICCAT č. 10-04).

Ryby jsou umísťovány do klecí před 31. červencem, ledaže existuje oprávněný důvod stanovený doporučením č. 10-4 (podle bodu 83 doporučení ICCAT č. 10-04).

Inspekce na moři

Standard, který bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti.

Standardy pro inspekce na moři se vyjádří v počtu dní strávených hlídkováním na moři v konkrétní zóně obnovy populace tuňáka obecného, jakož i v počtu dní strávených hlídkováním podle rybolovného období a druhu rybolovné činnosti, na niž je inspekce zaměřena.

Přemístění

Každé přemístění musí být předem schváleno státem vlajky na základě předchozího oznámení o přemístění (podle bodu 75 doporučení ICCAT č. 10-04).

Každému přemístění je přiděleno číslo povolení (podle bodu 76 doporučení ICCAT č. 10-04).

Přemístění musí být schváleno do 48 hodin po předložení předchozího oznámení o přemístění (podle bodu 76 doporučení ICCAT č. 10-04).

Při ukončení přemísťování se státu vlajky zašle prohlášení ICCAT o přemístění (podle bodu 77 doporučení ICCAT č. 10-04).

Všechna přemístění musí být sledována videokamerou ve vodě (podle bodu 79 doporučení ICCAT č. 10-04).

Překládky

Všechna plavidla se podrobí inspekci po připlutí před zahájením překládky, jakož i před odplutím po skončení překládky. V neurčených přístavech se provádějí namátkové inspekce.

Prohlášení o překládce se předává státu vlajky nejpozději do 48 hodin po datu uskutečnění překládky v přístavu (podle bodu 69 doporučení ICCAT č. 10-04).

Společná rybolovná operace

Všechny společné rybolovné operace musí být předem schváleny státy vlajky.

Členské státy poté pořídí a vedou záznamy o všech společných rybolovných operacích, které schválily.

Dohled ze vzduchu

Pružný standard, jenž bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti a při zohlednění zdrojů, které má členský stát k dispozici.

Vykládky

Všechna plavidla, která vplují do určeného přístavu za účelem vykládky tuňáka obecného, se podrobí inspekci.

V neurčených přístavech se provádějí namátkové inspekce.

Příslušný orgán zašle záznam o vykládce orgánu státu vlajky rybářského plavidla do 48 hodin po ukončení vykládky (podle bodu 68 doporučení ICCAT č. 10-04).

Uvedení na trh

Pružný standard, jenž bude stanoven po provedení podrobné analýzy činností spojených s uváděním na trh.

Sportovní a rekreační rybolov

Pružný standard, jenž bude stanoven po provedení podrobné analýzy sportovního a rekreačního rybolovu.

Pasti

Všechny operace týkající se pastí, včetně přemístění a výlovu, se podrobí inspekci.


PŘÍLOHA II

POSTUPY PRO INSPEKTORY

1.   Inspekční úkoly

1.1   Obecné inspekční úkoly

Pro každou kontrolu a inspekci se vypracuje inspekční zpráva ve formátu stanoveném v bodu 2 této přílohy. Inspektoři v každém případě ověří a zaznamenají ve své zprávě tyto informace:

1)

údaje o totožnosti odpovědných osob, posádce plavidel, zaměstnancích chovného hospodářství apod., kteří se účastnili činností, jež byly předmětem inspekce;

2)

oprávnění, licence a povolení k rybolovu;

3)

příslušnou dokumentaci plavidla, jako je lodní deník, prohlášení o přemístění a překládce, dokumenty ICCAT o úlovcích tuňáka obecného, osvědčení o zpětném vývozu a další dokumenty ověřované za účelem kontroly a inspekce podle doporučení ICCAT č. 10-04;

4)

podrobné záznamy o velikosti tuňáka obecného uloveného, chyceného do pasti, přemisťovaného, překládaného, vykládaného, přepravovaného, chovaného, zpracovaného nebo obchodovaného v kontextu dodržování ustanovení plánu obnovy;

5)

procentní podíl vedlejších úlovků tuňáka obecného uchované na palubě plavidel, která tuňáka obecného aktivně neloví.

V inspekčních zprávách se zaznamenají informace týkající se všech příslušných zjištění z inspekce provedené na moři, při dohledu ze vzduchu, v přístavech, pastech, chovných hospodářstvích nebo jakýchkoli jiných dotčených podnicích. V případě inspekce v rámci programu společné mezinárodní inspekce ICCAT zaeviduje inspektor do lodního deníku provedené inspekce a všechna zjištěná porušení předpisů.

Tato zjištění se porovnají s informacemi, které inspektorům poskytnou ostatní příslušné orgány, včetně údajů ze systému sledování plavidel (VMS), seznamů oprávněných plavidel, zpráv pozorovatelů, videozáznamů a všech dokladů souvisejících s rybolovnými činnostmi.

1.2   Inspekční úkoly při dohledu ze vzduchu

Inspektoři podávají zprávu o údajích z dohledové činnosti pro účely křížové kontroly, a zejména porovnávají pozorování rybářských plavidel s VMS a seznamy oprávněných plavidel.

Inspektoři sledují nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a použití letadel nebo vrtulníků při vyhledávání a podávají o nich zprávu.

Zvláštní pozornost se věnuje uzavřeným oblastem, rybolovným obdobím a činnostem loďstev, na něž se vztahují odchylky.

1.3   Inspekční úkoly na moři

1.3.1   Obecné inspekční úkoly

Vezme-li plavidlo provádějící odlov na palubu mrtvé ryby nebo nacházejí-li se mrtvé ryby na palubě zpracovatelského nebo přepravního plavidla, inspektoři vždy ověří množství ryb uchovávaných na palubě a porovnají je s množstvími zaznamenanými v příslušné dokumentaci nacházející se na palubě.

Pokud se přemisťují živé ryby, inspektoři zjistí, jaké prostředky zúčastněné strany použily pro odhad množství přemísťovaného živého tuňáka obecného. Je-li k dispozici videozáznam, inspektoři k němu získají přístup, a ověří tak přemísťovaná množství na základě videozáznamu.

Inspektoři-potápěči z EU/členských států provedou sérii inspekcí na místě uvnitř vlečných klecí a zkontrolují, že počet a odhadovaná hmotnost odlovených a přemístěných ryb odpovídá údajům z prohlášení ICCAT o přemístění na palubě vlečných člunů.

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

zda mají rybářská plavidla oprávnění k provozu (značení, totožnost, licence, oprávnění k rybolovu a seznamy ICCAT);

2)

dodržování požadavků týkajících se dokumentace plavidla;

3)

zda jsou rybářská plavidla vybavena funkčním VMS a zda jsou dodrženy požadavky na přenos VMS;

4)

zda rybářská plavidla nevykonávají činnost uvnitř uzavřených oblastí a dodržují konec rybolovných období;

5)

dodržování kvót a omezení vedlejších úlovků;

6)

složení úlovku tuňáka obecného na palubě z hlediska velikosti;

7)

skutečné množství tuňáka obecného na palubě a jeho úpravu;

8)

lovné zařízení na palubě;

9)

případnou přítomnost pozorovatele.

Inspektoři sledují nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a použití letadel nebo vrtulníků při vyhledávání a podávají o nich zprávu.

1.3.2   Inspekční úkoly při přemísťování

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

dodržování požadavků týkajících se předchozího oznámení o přemístění;

2)

zda stát vlajky přidělil a sdělil do 48 hodin po předložení předchozího oznámení o přemístění veliteli rybářského plavidla, majiteli pasti nebo chovného hospodářství, číslo oprávnění pro každé přemístění;

3)

dodržování požadavků týkajících se prohlášení ICCAT o přemístění;

4)

zda prohlášení o přemístění bylo podepsáno regionálním pozorovatelem ICCAT přítomným na palubě a předáno veliteli vlečného plavidla;

5)

dodržování požadavků týkajících se videozáznamů.

1.3.3   Inspekční úkoly při společných rybolovných operacích

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

dodržování požadavků týkajících se společných rybolovných operací, pokud jde o údaje, které mají být zaznamenány do lodního deníku rybolovu;

2)

zda rybářským plavidlům orgány jejich států vlajky vystavily oprávnění ke společné rybolovné operaci podle vzoru v příloze V nařízení (ES) č. 302/2009;

3)

zda byl během společné rybolovné operace přítomen pozorovatel.

1.4   Inspekční úkoly při vykládce

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

zda mají rybářská plavidla oprávnění k provozu (značení, totožnost, licence, oprávnění k rybolovu a případně seznamy ICCAT);

2)

zda bylo příslušnými orgány obdrženo předběžné oznámení o připlutí za účelem vykládky;

3)

zda příslušný orgán zaslal záznam o vykládce orgánu státu vlajky rybářského plavidla do 48 hodin po ukončení vykládky;

4)

zda jsou rybářská plavidla vybavena funkčním VMS a zda jsou dodrženy požadavky na přenos VMS;

5)

dodržování požadavků týkajících se dokumentace plavidla;

6)

skutečné množství tuňáka obecného na palubě a jeho úprava;

7)

složení celého úlovku tuňáka obecného na palubě, aby se ověřila pravidla pro vedlejší úlovky;

8)

složení úlovku tuňáka obecného na palubě z hlediska velikosti, aby se ověřila pravidla pro minimální velikost;

9)

lovná zařízení na palubě;

10)

v případě vykládky zpracovaných produktů použití přepočítacích koeficientů ICCAT pro výpočet ekvivalentu zaokrouhlené hmotnosti zpracovaného tuňáka obecného;

11)

zda je tuňák obecný pocházející z rybářských plavidel ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, který je nabízený k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli, správně označen a vybaven štítkem;

12)

zda je tuňák obecný vykládaný plavidly s návnadou, plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru, plavidly lovícími pomocí ručních šňůr nebo plavidly lovícími na vlečnou šňůru ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři správně označen ocasním štítkem.

1.5   Inspekční úkoly při překládce

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

zda mají rybářská plavidla oprávnění k provozu (značení, totožnost, licence, oprávnění k rybolovu a seznamy ICCAT);

2)

zda bylo zasláno předběžné oznámení o připlutí do přístavu a obsahuje správné údaje týkající se překládky;

3)

zda rybářská plavidla provádějící překládku s úmyslem provést překládku obdržela předchozí oprávnění od svého státu vlajky;

4)

zda byla předem oznámená překládaná množství ověřena;

5)

zda bylo prohlášení o překládce předáno státu vlajky nejpozději do 48 hodin po datu uskutečnění překládky v přístavu;

6)

zda se na palubě nachází příslušná řádně vyplněná dokumentace, včetně prohlášení o překládce, příslušných dokumentů ICCAT o úlovcích tuňáka obecného a osvědčení o zpětném vývozu;

7)

v případě zpracovaných produktů použití přepočítacích koeficientů ICCAT pro výpočet ekvivalentu zaokrouhlené hmotnosti zpracovaného tuňáka obecného.

1.6   Inspekční úkoly v chovných zařízeních

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

zda je k dispozici příslušná dokumentace s řádně vyplněnými a oznámenými údaji (dokument o úlovcích tuňáka obecného, osvědčení o zpětném vývozu, prohlášení o přemístění, prohlášení o překládce);

2)

zda umístění do klecí bylo předem schváleno orgány státu vlajky plavidla provádějícího odlov;

3)

zda byl během každého přemístění a výlovu tuňáka obecného přítomen regionální pozorovatel ICCAT a zda potvrdil prohlášení o umístění do klecí;

4)

zda každé přemístění z klecí do chovného hospodářství bylo zachyceno videokamerou umístněnou ve vodě.

5)

zda členský stát chovného zařízení odmítá umísťování tuňáka obecného do klecí, pokud je množství na kusy a/nebo na váhu vyšší než množství povolené k umístění do klecí státem vlajky.

Inspektoři-potápěči členského státu provedou sérii inspekcí na místě a zkontrolují množství ryb umístěných do klecí. Tuto činnosti provádějí potápěči, kteří v jednom členském státě mohou použít také stereoskopickou kameru.

1.7   Inspekční úkoly týkající se přepravy a uvádění na trh

Inspektoři systematicky ověřují:

1)

u přepravy zejména příslušné průvodní doklady, které porovnávají se skutečně převáženými množstvími;

2)

pokud jde o uvádění na trh, zda je k dispozici řádně vyplněná příslušná dokumentace, včetně příslušného dokumentu o úlovcích tuňáka obecného a osvědčení o zpětném vývozu.

2.   Inspekční zprávy

1.

U inspekcí prováděných v rámci programu společné mezinárodní inspekce ICCAT použijí inspektoři šablonu uvedenou v dodatku 1 této přílohy.

2.

U ostatních inspekcí použijí inspektoři do doby, než vstoupí v platnost předpis, kterým se provádí článek 76 nařízení (ES) č. 1224/2009, šablonu svých vnitrostátních zpráv.

Dodatek 1

ZPRÁVA ICCAT O INSPEKCI č. …

Image Image

ZJIŠTĚNÁ ZÁVÁŽNÁ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Image


PŘÍLOHA III

Obsah národních kontrolních akčních programů podle článku 12

Národní kontrolní akční programy obsahují tyto údaje:

1.   PROSTŘEDKY KONTROLY

1.   Personální prostředky

Počet inspektorů na pevnině a na moři a období a oblasti, v nichž budou nasazeni.

2.   Technické prostředky

Počet hlídkových plavidel a letadel a období a oblasti, v nichž budou nasazena.

3.   Finanční prostředky

Rozpočtový příděl na nasazení lidských zdrojů, hlídkových plavidel a letadel.

2.   URČENÍ PŘÍSTAVŮ

Seznam určených přístavů a časů podle požadavků doporučení ICCAT č. 10-04.

3.   ROČNÍ PLÁNY RYBOLOVU

Údaje o každém zavedeném systému přidělování kvót, sledování a kontroly plánu rybolovu.

4.   INSPEKČNÍ PROTOKOLY

Podrobné protokoly vysvětlující metodiku pro všechny inspekční činnosti.

Protokoly zohlední požadavky stanovené v článku 12 tohoto rozhodnutí.

Členské státy též zajistí, aby inspekční činnosti obsahovaly tyto body:

1.   Úlovky:

a)

množství (odhad biomasy) a přesný počet kusů;

b)

ověření, že množství úlovku odpovídá přidělené kvótě;

c)

ověření požadavků týkajících se minimální velikosti s mírou odchylky v % podle počtu kusů.

2.   Přemístění:

a)

předchozí schválení přemístění do vlečné klece a chovné klece;

b)

přesné množství a počet ryb přemístěných do vlečné klece;

c)

úmrtnost během vlečení a určení mrtvých ryb.

3.   Chovné hospodářství:

a)

potvrzení oprávněnosti úlovku, jakož i předchozí schválení členského státu vlajky;

b)

přesné množství a počet ryb přemístěných do výkrmných klecí;

c)

namátková kontrola / program označování k odhadu získané hmotnosti.

4.   Výlov a vývoz:

a)

přesné množství a počet vylovených ryb;

b)

použití programu regionálních pozorovatelů ICCAT;

c)

přesné množství podle druhu produktu (s uvedením přepočítacích koeficientů).

5.   POKYNY

Vysvětlující pokyny pro inspektory, organizace producentů a rybáře.

6.   KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY

Protokoly pro komunikaci s příslušnými orgány, které ostatní členské státy určí jako orgány odpovědné za zvláštní kontrolní a inspekční program pro tuňáka obecného.


PŘÍLOHA IV

Stav národního kontrolního akčního programu týkajícího se tuňáka obecného podle měsíců

Zprávu podal:

 

Členský stát

 

Měsíc

 

Rok

 


ODDÍL A

Přehled inspekcí

 

 

Plavidla lovící pomocí košelkových nevodů

Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru

Plavidla s návnadou

Trawlery

Vlečná plavidla

Ostatní plavidla

Past

Chovné hospodářství

Ostatní hospodářské subjekty

 

Leden

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenec

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srpen

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

Inspekce (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na moři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušení předpisů (celkem podle lovného zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY

 


ODDÍL B

Popis porušení předpisů

Datum

Druh kontroly

Oblast

Inspekční zpráva

Vlajka

Č. ICCAT (nebo CFR)

Název

Lovné zařízení

PNC a SV

Popis

Přijaté opatření? Ano/Ne

Popis opatření

Současný stav

Předpokládaná délka vyšetřování

Odůvodnění pro nepřijetí opatření

Poznámky

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KLÍČ (pro oddíl B)

č.

kolonka

popis

1

DATUM

Datum inspekce

2

DRUH KONTROLY

S - moře P - přístav F – chovné hospodářství T - past O - jiné

3

OBLAST

U „S“ uveďte souřadnice, u „P, F, T nebo O“ uveďte název oblasti nebo přístavu

4

INSPEKČNÍ ZPRÁVA č.

Číslo inspekční zprávy ICCAT (nebo vnitrostátní)

5

VLAJKA

Vlajka kontrolovaného plavidla / hospodářského subjektu

6

Č. ICCAT (nebo CFR)

Číslo ICCAT nebo číslo v rejstříku rybářského loďstva Unie kontrolovaného plavidla / hospodářského subjektu

7

NÁZEV

Název kontrolovaného plavidla / hospodářského subjektu

8

LOVNÉ ZAŘÍZENÍ

Hlavní lovné zařízení používané na plavidle / hospodářským subjektem v době inspekce

9

PNC a SV

Možné porušení předpisů (PNC) a závažné porušení předpisů (SV);uveďte odkaz na právní předpis (právní předpisy EU a/nebo doporučení ICCAT)

10

POPIS

Popis možného porušení předpisů a/nebo závažného porušení předpisů

11

PŘIJATÉ OPATŘENÍ? Ano/Ne

Pokud ANO, vyplňte pole 12 – 17, pokud NE, pokračujte u čísla 16

12

POPIS OPATŘENÍ

(pokuta/sankce/zabavení/…)

13

SOUČASNÝ STAV

Probíhající/uzavřené/ve vyšetřování/atd.

14

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA VYŠETŘOVÁNÍ

Předpokládaná délka vyšetřování a/nebo řízení

15

ODŮVODNĚNÍ PRO NEPŘIJETÍ OPATŘENÍ

Úplné odůvodnění v případě, že nebylo přijato žádné opatření

16

POZNÁMKY

Obecné připomínky


2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. dubna 2011

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 2062)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2011/208/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Newcastleská choroba je infekční virová choroba, která způsobuje vysokou úmrtnost drůbeže.

(2)

V případě ohniska newcastleské choroby existuje riziko, že se původce nákazy rozšíří do dalších drůbežářských hospodářství v rámci daného členského státu a prostřednictvím obchodu s živou drůbeží nebo produkty z ní také do jiných členských států a třetích zemí.

(3)

Newcastleská choroba může velmi rychle nabýt epizootických rozměrů a pronikavě tak snížit výnosnost chovu drůbeže.

(4)

Směrnicí Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (2), se stanoví opatření, která musí členské státy v případě výskytu ohniska newcastleské choroby okamžitě a naléhavě provést, aby se zabránilo dalšímu šíření viru.

(5)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. Podle čl. 3 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí obdrží členské státy finanční příspěvek na výdaje spojené s některými opatřeními přijatými pro eradikaci newcastleské choroby.

(6)

V čl. 3 odst. 6 rozhodnutí 2009/470/ES jsou stanovena pravidla týkající se procentního podílu výdajů členského státu, který lze pokrýt z finančního příspěvku Společenství.

(7)

Výplata finančního příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby se řídí pravidly stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (3).

(8)

Ohnisko newcastleské choroby bylo potvrzeno ve Španělsku dne 26. listopadu 2009. Španělsko přijalo opatření pro tlumení těchto ohnisek v souladu se směrnicí 92/66/EHS a s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2009/470/ES.

(9)

Španělsko zcela splnilo technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 6 nařízení (ES) č. 349/2005.

(10)

Ve dnech 23. prosince 2009, 26. ledna 2010 a 25. února 2010 předložilo Španělsko odhad výdajů vynaložených na opatření pro eradikaci newcastleské choroby.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie určený Španělsku

1.   Španělsku může být poskytnut finanční příspěvek Unie na výdaje vynaložené tímto členským státem na opatření podle čl. 3 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 rozhodnutí 2009/470/ES pro tlumení newcastleské choroby v roce 2009.

2.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 bude stanoven v pozdějším rozhodnutí přijatém postupem stanoveným v čl. 40 odst. 2 rozhodnutí 2009/470/ES.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 1. dubna 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.


Opravy

2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/31


Oprava rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

( Úřední věstník Evropské unie L 58 ze dne 3. března 2011 )

Strany 57 a 58, příloha I

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Seznam osob podle čl. 5 odst. 1 písm. a)

1.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Číslo pasu: B010574. Datum narození: 1.7.1950.

Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů. Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

2.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Datum narození: 1946. Místo narození: Houn, Libye.

Vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího. Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

3.

DÚRDA, Abú Zajd Umar (DORDA, Abu Zayd Umar)

Ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost. Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

4.

DŽÁBIR, Abú Bakr Júnis, generálmajor (JABIR, Major General Abu Bakr Yunis)

Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye.

Ministr obrany. Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

5.

MA’TÚK, Ma’túk Muhammad (MATUQ, Matuq Mohammed)

Datum narození: 1956. Místo narození: Choms.

Tajemník pro veřejné služby. Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

6.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948. Místo narození: Sirte, Libye.

Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do atentátnické kampaně vůči disidentům a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

7.

KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QUADHAFI, Aisha Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

8.

KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)

Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

9.

KADDÁFÍ, Chámis Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

10.

KADDÁFÍ, Muhammad Muammar (QADHAFI, Mohammed Muammar)

Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

11.

KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)

Datum narození: 1942. Místo narození: Sirte, Libye.

Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

12.

KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)

Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.

Národní bezpečnostní poradce. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

13.

KADDÁFÍ, Sádí (QADHAFI, Saadi)

Číslo pasu: 014797. Datum narození: 25.5.1973. Místo narození: Tripolis, Libye.

Velitel zvláštních sil. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

14.

KADDÁFÍ, Sajf al-Arab (QADHAFI, Saif al-Arab)

Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

15.

KADDÁFÍ, Sajf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)

Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972. Místo narození: Tripolis, Libye.

Ředitel Kaddáfího nadace. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

16.

AL-SÁNÚSÍ, Abdulláh, plukovník (Al-Migrahí) (AL-SENUSSI, Colonel Abdullah (Al-Megrahi))

Datum narození: 1949. Místo narození: Súdán.

Ředitel vojenského zpravodajství. Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA 772. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.“

Strany 59, příloha II

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Seznam osob podle čl. 5 odst. 1 písm. b)

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení do seznamu

1.

ABDULHÁFIZ, Mas’úd, plukovník (ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud)

Funkce: velitel ozbrojených sil.

Třetí v linii velení ozbrojených sil. Důležitá úloha ve vojenském zpravodajství.

28.2.2011

2.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Funkce: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost.

Datum narození: 1952

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru. Blízký stoupenec Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

3.

ABÚ ŠA’RÍJA (ABU SHAARIYA)

Funkce: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost.

Významný představitel režimu. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

4.

AŠKÁL, Al-Barrání (ASHKAL, Al-Barrani)

Funkce: zástupce ředitele vojenského zpravodajství.

Vysoce postavený představitel režimu.

28.2.2011

5.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Funkce: vedoucí hnutí revolučních výborů

Místo narození: Sirte, Libye.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

28.2.2011

6.

KADDÁF AL-DAM, Ahmad Muhammad (QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed)

Datum narození: 1952

Místo narození: Egypt

Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. Má se za to, že od roku 1995 velí elitnímu ozbrojenému praporu pověřenému osobní ochranou Kaddáfího a že zastává klíčové postavení v Organizaci pro vnější bezpečnost. Je zapojen do plánování operací proti libyjským disidentům žijícím v zahraničí a byl přímo zapojen do teroristické činnosti.

28.2.2011

7.

AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash)

Datum narození: 1952

Místo narození: Al-Bajda, Libye.

Manželka Muammara KADDÁFÍHO.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

8.

SÁLIH, Bašír (SALEH, Bachir)

Datum narození: 1946

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu vůdce.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

9.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (General TOHAMI, Khaled)

Datum narození: 1946

Místo narození: Genzur

Ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

10.

FARKAŠ, Muhammad Búša’rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda

Ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011“

Strana 60, příloha III

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Seznam osob a subjektů podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

1.

KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QADHAFI, Aisha Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

2.

KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)

Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

3.

KADDÁFÍ, Chámis Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

4.

KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)

Datum narození: 1942. Místo narození: Sirte, Libye.

Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

5.

KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)

Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.

Národní bezpečnostní poradce. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

6.

KADDÁFÍ, Sajf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)

Ředitel Kaddáfího nadace. Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.“

Strany 61 a 62, příloha IV

Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Seznam osob a subjektů podle čl. 6 odst. 1 písm. b)

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení do seznamu

1.

ABDULHÁFIZ, Mas’úd, plukovník (ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud)

Funkce: velitel ozbrojených sil

Třetí v linii velení ozbrojených sil. Důležitá úloha ve vojenském zpravodajství.

28.2.2011

2.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Funkce: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost

Datum narození: 1952

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru. Blízký stoupenec Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

3.

ABÚ ŠA’RÍJA (ABU SHAARIYA)

Funkce: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost

Významný představitel režimu. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

4.

AŠKÁL, Al-Barrání (ASHKAL, Al-Barrani)

Funkce: zástupce ředitele vojenského zpravodajství.

Vysoce postavený představitel režimu.

28.2.2011

5.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Funkce: vedoucí Hnutí revolučních výborů

Místo narození: Sirte, Libye.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Funkce: Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Číslo pasu: B010574

Datum narození: 1. července 1950

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

28.2.2011

7.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Funkce: Vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího.

Datum narození: 1946

Místo narození: Houn, Libye.

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

28.2.2011

8.

DÚRDA, Abú Zajd Umar (DORDA, Abu Zayd Umar)

Funkce: ředitel Organizace pro vnější bezpečnost.

Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

28.2.2011

9.

DŽÁBIR, Abú Bakr Júnis, generálmajor (JABIR, Major General Abu Bakr Yunis)

Funkce: Ministr obrany.

Datum narození: 1952

Místo narození: Jalo, Libye.

Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

28.2.2011

10.

MA’TÚK, Ma’túk Muhammad (MATUQ, Matuq Mohammed)

Funkce: Tajemník pro veřejné služby.

Datum narození: 1956

Místo narození: Choms

Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

28.2.2011

11.

KADDÁF AL-DAM, Ahmad Muhammad (QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed)

Datum narození: 1952

Místo narození: Egypt

Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. Má se za to, že od roku 1995 velí elitnímu ozbrojenému praporu pověřenému osobní ochranou Kaddáfího a že zastává klíčové postavení v Organizaci pro vnější bezpečnost. Je zapojen do plánování operací vůči libyjským disidentům žijícím v zahraničí a byl přímo zapojen do teroristické činnosti

28.2.2011

12.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948

Místo narození: Sirte, Libye.

Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků proti disidentům a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek.

28.2.2011

13.

KADDÁFÍ, Muhammad Muammar (QUADHAFI, Mohammed Muammar)

Funkce: předseda libyjské společnosti všeobecných poštovních a telekomunikačních služeb.

Datum narození: 1970

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

14.

KADDÁFÍ, Sádí (QADHAFI, Saadi)

Funkce: Velitel zvláštních sil.

Číslo pasu: 014797

Datum narození: 25. května 1973

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

28.2.2011

15.

KADDÁFÍ, Sajf al-Arab (QADHAFI, Saif al-Arab)

Datum narození: 1982

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

16.

AL-SÁNÚSÍ, Abdulláh, plukovník (Al-Migrahí) (AL-SENUSSI, Colonel Abdullah (Al-Megrahi))

Funkce: Ředitel vojenského zpravodajství.

Datum narození: 1949

Místo narození: Súdán.

Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

17.

AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash)

Datum narození: 1952

Místo narození: Al-Bajda, Libye.

Manželka Muammara KADDÁFÍHO.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

18.

SÁLIH, Bašír (SALEH, Bachir)

Datum narození: 1946

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu vůdce.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

19.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (General TOHAMI, Khaled)

Datum narození: 1946

Místo narození: Genzur

Ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

20.

FARKAŠ, Muhammad Búša’rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda

Ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011“


2.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/37


Oprava nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

( Úřední věstník Evropské unie L 58 ze dne 3. března 2011 )

Strana 9, příloha II

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1

1.

KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QADHAFI, Aisha Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

2.

KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)

Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

3.

KADDÁFÍ, Chamís Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

4.

KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)

Datum narození: 1942. Místo narození: Sirte, Libye.

Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

5.

KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)

Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.

Národní bezpečnostní poradce. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

6.

KADDÁFÍ, Sajf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)

Ředitel Kaddáfího nadace. Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972.

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.“

Strany 10 a 11, příloha III

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení do seznamu

1.

ABDULHÁFIZ, Mas’úd, plukovník (ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud)

Funkce: velitel ozbrojených sil

Třetí v linii velení ozbrojených sil. Důležitá úloha ve vojenském zpravodajství.

28.2.2011

2.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Funkce: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost

Datum narození: 1952

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru. Blízký stoupenec Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

3.

ABÚ ŠA’RÍJA (ABU SHAARIYA)

Funkce: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost

Významný představitel režimu. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

4.

AŠKÁL, Al-Barrání (ASHKAL, Al-Barrani)

Funkce: zástupce ředitele vojenského zpravodajství.

Vysoce postavený představitel režimu.

28.2.2011

5.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Funkce: vedoucí Hnutí revolučních výborů

Místo narození: Sirte, Libye.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Funkce: Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Číslo pasu: B010574

Datum narození: 1. července 1950

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

28.2.2011

7.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Funkce: Vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího.

Datum narození: 1946

Místo narození: Houn, Libye.

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

28.2.2011

8.

DÚRDA, Abú Zajd Umar (DORDA, Abu Zayd Umar)

Funkce: ředitel Organizace pro vnější bezpečnost.

Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

28.2.2011

9.

DŽÁBIR, Abú Bakr Júnis, generálmajor (JABIR, Major General Abu Bakr Yunis)

Funkce: Ministr obrany.

Datum narození: 1952

Místo narození: Džalo, Libye.

Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

28.2.2011

10.

MA’TÚK, Ma’túk Muhammad (MATUQ, Matuq Mohammed)

Funkce: Tajemník pro veřejné služby.

Datum narození: 1956

Místo narození: Choms

Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

28.2.2011

11.

KADDÁF AL-DAM, Ahmad Muhammad (QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed)

Datum narození: 1952

Místo narození: Egypt

Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. Má se za to, že od roku 1995 velí elitnímu ozbrojenému praporu pověřenému osobní ochranou Kaddáfího a že zastává klíčové postavení v Organizaci pro vnější bezpečnost. Je zapojen do plánování operací vůči libyjským disidentům žijícím v zahraničí a byl přímo zapojen do teroristické činnosti

28.2.2011

12.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948

Místo narození: Sirte, Libye.

Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků proti disidentům a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek.

28.2.2011

13.

KADDÁFÍ, Muhammad Muammar (QUADHAFI, Mohammed Muammar)

Funkce: předseda libyjské společnosti všeobecných poštovních a telekomunikačních služeb.

Datum narození: 1970

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

14.

KADDÁFÍ, Sádí (QADHAFI, Saadi)

Funkce: Velitel zvláštních sil.

Číslo pasu: 014797

Datum narození: 25. května 1973

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

28.2.2011

15.

KADDÁFÍ, Sajf al-Arab (QADHAFI, Saif al-Arab)

Datum narození: 1982

Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

16.

AL-SÁNÚSÍ, Abdulláh, plukovník (Al-Migrahí) (AL-SENUSSI, Colonel Abdullah (Al-Megrahi))

Funkce: Ředitel vojenského zpravodajství.

Datum narození: 1949

Místo narození: Súdán.

Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.

28.2.2011

17.

AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash)

Datum narození: 1952

Místo narození: Al-Bajda, Libye.

Manželka Muammara KADDÁFÍHO.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

18.

SÁLIH, Bašír (SALEH, Bachir)

Datum narození: 1946

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu vůdce.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

19.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (General TOHAMI, Khaled)

Datum narození: 1946

Místo narození: Genzur

Ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011

20.

FARKAŠ, Muhammad Búša’rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda

Ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Blízká spřízněnost s režimem.

28.2.2011“