ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.086.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 86

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
1. dubna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 310/2011 ze dne 28. března 2011, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

51

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 312/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

53

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 313/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

55

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 314/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

57

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 315/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

59

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 316/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

61

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 317/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se po sto čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

63

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 318/2011 ze dne 31. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

65

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 319/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

67

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 320/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. dubna 2011

69

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/203/SZBP ze dne 31. března 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/445/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii

72

 

 

2011/204/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku a Nizozemsku v roce 2010 (oznámeno pod číslem K(2011) 1979)

73

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2011/205/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2011/2)

75

 

 

2011/206/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 18. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2011/3)

77

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1004/2010 ze dne 8. listopadu 2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce (Úř. věst. L 291 ze dne 9.11.2010)

78

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

1.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 310/2011

ze dne 28. března 2011,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin a triforin jsou stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro fomesafen, methabenzthiazuron a tetradifon jsou MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Nezařazení aldikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) je stanoveno v rozhodnutí Rady 2003/199/ES (3) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení bromopropylatu, chlorfenvinfosu, EPTC, ethionu, fomesafenu, tetradifonu a triforinu je stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 (4) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení endosulfanu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2005/864/ES (5) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení fenthionu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/140/ES (6) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení methabenzthiazuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2006/302/ES (7) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2009. Nezařazení methidathionu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/129/ES (8) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení simazinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/247/ES (9) a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007.

(3)

Jelikož tyto lhůty vypršely, je vhodné snížit hodnoty MLR u uvedených látek na příslušnou mez stanovitelnosti (LOD). Toto se nemá týkat hodnot CXL založených na použitích ve třetích zemích, jsou-li hodnoty CXL přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů. Stejně tak se to nemá týkat případů, kde hodnoty MLR jsou dány jako dovozní tolerance.

(4)

Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby sdělil své stanovisko k hodnotám CXL založeným na použití ve třetích zemích u bromopropylátu, methidathionu a triforinu, přičemž aby se zaměřil zejména na rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata. Úřad podal odůvodněná stanoviska k uvedeným látkám a tyto byly předány Komisi a členským státům a zpřístupněny veřejnosti.

(5)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 31. května 2010 (10) týkajícím se bromopropylátu dospěl k závěru, že stávající hodnoty CXL u citrusových plodů, jádrového ovoce a vinných hroznů se nemohou považovat za přijatelné, pokud jde o expozici spotřebitelů. Proto by se měly stávající hodnoty MLR stanovené pro tyto plodiny snížit na příslušnou LOD.

(6)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 31. května 2010 (11) týkajícím se methidathionu dospěl k závěru, že dostupné údaje nepodporují stávající hodnoty MLR u citrusových plodů, třešní, broskví, švestek, oliv, cibule, rajčat, okurek, hlávkového zelí, sušeného hrachu, semen řepky, slunečnicových semen, kukuřice, čaje, jádrového ovoce a ananasu. Nicméně úřad, pokud jde o jádrového ovoce a ananas, navrhnul nové hodnoty MLR na základě dostupných údajů. Úřad došel k závěru, že pokud jde o hrách s lusky a chmel, jsou stávající hodnoty MLR zastaralé a v mezinárodním obchodě již nepotřebné. Proto by se měly stávající hodnoty MLR stanovené pro tyto plodiny odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 31. května 2010 (12) týkajícím se triforinu dospěl k závěru, že dostupné údaje nepodporují stávající hodnoty MLR u jádrového ovoce, peckového ovoce, korintek, angreštu, tykvovitých (s jedlou slupkou), ječmene, ovsa, žita, pšenice a chmele. Proto by se měly stávající hodnoty MLR stanovené pro tyto plodiny snížit na příslušný LOD.

(8)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé LOD, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. Co se týká bromopropylátu, EPTC, fenthionu, methabenzthiazuronu, simazinu, tetradifonu a triforinu, uvedené laboratoře došly k závěru, že u některých komodit technický vývoj umožňuje nastavení nižších LOD. Uvedené laboratoře dále doporučily zvýšit LOD u aldikarbu v ořechách ze stromů a cibulové zelenině, u chlorfenvinfosu v ořechách ze stromů, cibulové zelenině, olejnatých semenech, olejnatých plodech, u endosulfanu v cibulové zelenině, u ethionu v ořechách, cibulové zelenině, čaji, kávě, bylinných čajích a kakau, chmelu a koření, u fenthionu v ořechách ze stromů a cibulové zelenině, u fomesafenu v ořechách ze stromů, cibulové zelenině, olejnatých semenech a olejnatých plodech, čaji, kávě, bylinných čajích a kakau, chmelu a koření a u methidathionu v cibulové zelenině, olejnatých semenech a olejnatých plodech.

(9)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a technického poradenství uvedených laboratoří a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny hodnot MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových hodnot MLR a jejich připomínky byly zohledněny.

(11)

Předtím, než upravené MLR nabudou platnost, je třeba poskytnout třetím zemím a potravinářským podnikům přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy hodnot MLR vyplynou.

(12)

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

V zájmu běžného obchodování s produkty, jejich zpracování a spotřeby se v nařízení stanoví přechodné ustanovení pro výrobky, které byly vyrobené v souladu s právními předpisy před úpravou MLR a u kterých model úřadu pro posouzení akutního a chronického rizika znázorňuje, že je zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o účinné látky a produkty uvedené na tomto seznamu, na produkty zákonně vyprodukované před 21. říjnem 2011 se nadále uplatňuje nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě předtím, než bylo změněno tímto nařízením:

a)   aldikarb: obiloviny;

b)   bromopropylát: kdoulový džem, víno, rozinky, rajčatová šťáva, konzervovaná rajčata, fazole, bylinné čaje (květy);

c)   chlorfenvinfos: pěstované houby;

d)   endosulfan: konzervovaná rajčata, víno, hrozinky, hrušková šťáva, rajčatová šťáva, hroznová šťáva, bylinné čaje (květy, listy, kořeny);

e)   EPTC: bramborové vločky, smažené hranolky, kuřice, slunečnicová semena, lusková zelenina;

f)   ethion: šťáva z azarole, šťáva z čerimoja, šťáva z guave, čočka, bambusové výhonky, sušené byliny (šalvěj, rozmarýn, tymián, bazalka, bobkový list a estragon);

g)   fenthion: olivový olej;

h)   fomesafen: fazole a hrách (s a bez lusků, luštěniny), sojové boby;

i)   methabenzthiazuron: všechna zelenina;

j)   methidathion: všechno ovoce a zelenina kromě citrusových plodů, sušený hrách, kukuřice, čirok, slunečnicová semena a semena řepky;

k)   simazin: všechno ovoce a zelenina, luštěniny, olejnatá semena a olejnaté plody, obiloviny;

l)   tetradifon: víno, hrozinky, luštěniny;

m)   triforin: všechno ovoce a zelenina kromě jádrového ovoce.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné ode dne 21. října 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 317, 3.12.2005, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 15.

(8)  Úř. věst. L 37, 10.2.2004, s. 27.

(9)  Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 50.

(10)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


PŘÍLOHA

V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:

(1)

V příloze II se sloupce pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin a triforin nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb)

Bromopropylát (F)

Chlorfenvinfos (F)

Endosulfan (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan sulfátu

Ethion

Fenthion (fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion) (F)

Methidathion

Triforin

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrony (Citron, cedrát)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamie

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mišpule

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Meruňky

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně )

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jahody

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Klikvy (Brusinky)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Šípky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Moruše (Plody planiky)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karamboly5 (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Tomel5 (persimon)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zlatolist

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Brambory

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam (Smldinec (jicama), mexický jam)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Řepa salátová

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Mrkev

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinák

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Tuřín

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Vodnice

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Česnek

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Lilek (Pepino)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano )

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini )

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Řeřicha setá

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barborka jarní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Roketa setá (Křez zední)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Potočnice lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

e)

Čekanka salátová

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

f)

Čerstvé bylinky

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarýn

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Yzop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Ostatní (Jedlé květy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Pór

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Reveň

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Houby

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake))

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Chaluhy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Vlčí bob

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

i)

Olejnatá semena

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Lněná semena

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Mák

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Sezamová semena

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Sojové boby

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea))

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Světlice barvířská

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Brutnák

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Lnička setá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Semena konopí

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Skočec obecný

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Ostatní

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plody palmy olejové

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Ostatní

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

OBILOVINY

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Ječmen

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Kukuřice

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Proso (Bér vlašský, milička)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Oves

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Rýže

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Žito

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Čirok

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Ostatní

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

ii)

Kávová zrna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Květy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Květ heřmánku

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Květ ibišku

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Květní lístky růže

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lípa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Listy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

List jahodníku

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Kořeny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

KOŘENÍ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Semena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anýz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Kmín černý

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Semena kmínu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semena fenyklu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Pískavice řecké seno

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškátové oříšky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Plody a bobule

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Nové koření

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anýzový (japonský) pepř

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kmín

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Jalovcové bobule

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanilkové lusky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindy (indické datle)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kůra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Skořice (Skořice čínská )

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lékořice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Zázvor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Křen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pupeny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Hřebíček

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapary

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Blizny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Šafrán

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Semenné míšky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muškátový květ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukrová třtina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Kořen čekanky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Prasata

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Maso

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Tuk bez libového masa

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Játra

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Poživatelné droby

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Maso

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Játra

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Poživatelné droby

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Ovce

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Maso

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Játra

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Poživatelné droby

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Maso

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Játra

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Poživatelné droby

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Maso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Játra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Ledviny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Poživatelné droby

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Maso

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Maso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Játra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Ledviny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Poživatelné droby

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Kravské

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Slepičí

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Husí

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Křepelčí

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Med (Mateří kašička, pyl)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Hlemýždi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F) = rozpustné v tuku“

(2)

V příloze III části A se sloupce pro fomesafen, methabenzthiazuron a tetradifon nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

EPTC (S-ethyl-dipropylthiokarbamát)

Fomesafen

Methabenzthiazuron

Simazin

Tetradifon

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

0110000