ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.071.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 71

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
18. března 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 263/2011 ze dne 17. března 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o zahájení úplného sběru údajů pro modul ESSPROS čisté dávky sociální ochrany ( 1 )

4

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 264/2011 ze dne 17. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2011 ze dne 17. března 2011, kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

11

 

 

Prováděci nařízení Komise (EU) č. 266/2011 ze dne 17. března 2011, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2011 ze dne 17. března 2011, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/165/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2011 o jmenování čtyř maďarských členů a šesti maďarských náhradníků Výboru regionů

19

 

 

2011/166/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2011, kterým se zřizuje SHARE-ERIC

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/17/EU

ze dne 9. března 2011,

kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politiky Unie ke zlepšení právní úpravy vyzdvihují význam zjednodušování vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Unie jako klíčový prvek pro zlepšení konkurenceschopnosti podniků a dosažení cílů lisabonské agendy.

(2)

Na řadu měřicích přístrojů se vztahují zvláštní směrnice přijaté na základě směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (3), která byla přepracována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (4).

(3)

Směrnice Rady 71/317/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pravoúhlých závaží střední přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední přesnosti od 1 do 10 kg (5), směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí (6), směrnice Rady 71/349/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kalibrace nádrží na plavidlech (7), směrnice Rady 74/148/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg (8), směrnice Rady 75/33/EHS ze dne 17. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na studenou vodu (9), směrnice Rady 76/765/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh (10), směrnice Rady 86/217/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel (11), přijaté na základě směrnice 71/316/EHS, jsou z technického hlediska zastaralé, nezohledňují vývoj měřicích technologií nebo se týkají přístrojů, které nepodléhají technickému vývoji a které se používají stále méně. Kromě toho mohou vnitrostátní předpisy existovat souběžně s předpisy Unie.

(4)

Směrnice Rady 76/766/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrných tabulek (12) sice stanoví úplnou harmonizaci, avšak z převážné části je její obsah zahrnut v nařízeních Unie o měření lihu ve víně a lihovinách, a sice v nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (13), a v nařízení Komise (ES) č. 2870/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin (14). Mezinárodní normy pro lihoměrné tabulky jsou stejné jako normy ve směrnici 76/766/EHS a mohou být nadále základem pro vnitrostátní právní úpravu.

(5)

Technický pokrok a inovace s ohledem na měřicí přístroje, na něž se vztahují příslušné směrnice, které se zrušují, bude v praxi zajištěn buď dobrovolným uplatňováním vytvořených mezinárodních a evropských norem, uplatňováním vnitrostátních předpisů, kterými se stanoví technické požadavky podle těchto norem, nebo v souladu se zásadami zdokonalování tvorby právních předpisů doplněním dalších ustanovení do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích (15). Kromě toho je volný pohyb všech výrobků, na něž se vztahují příslušné směrnice, které se zrušují, na vnitřním trhu zajištěn uspokojivým uplatňováním článků 34, 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie a zásady vzájemného uznávání.

(6)

S ohledem na nadcházející přezkum směrnice 2004/22/ES je nicméně vhodné stanovit datum zrušení sedmi z těchto směrnic s dostatečným předstihem, aby Evropský parlament a Rada měly v rámci revize směrnice 2004/22/ES možnost zaujmout odlišný postoj.

(7)

Směrnice 71/349/EHS by měla být zrušena.

(8)

Zatímco směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS by rovněž měly být co nejdříve zrušeny, mělo by k tomu dojít až poté, co bude vyhodnoceno, zda by měřicí přístroje, na něž se uvedené směrnice vztahují, měly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice 2004/22/ES. Komise by takové hodnocení měla provést souběžně s vypracováním zprávy o provádění směrnice 2004/22/ES. V rámci tohoto hodnocení by stanovený termín zrušení těchto směrnic mohl být zkrácen, aby se zajistila soudržnost legislativní činnosti Unie v oblasti měřicích přístrojů. Ke zrušení těchto směrnic by v každém případě mělo dojít nejpozději 1. prosince 2015.

(9)

Zrušení směrnic by nemělo vést k novým překážkám volného pohybu zboží ani k nárůstu administrativní zátěže.

(10)

Zrušením směrnic by neměly být dotčeny stávající ES schválení typu a ES certifikáty schválení typu do konce své platnosti.

(11)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (16) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1, směrnice 71/349/EHS se zrušuje s účinkem od 1. července 2011.

Článek 2

S výhradou článku 4 a aniž je dotčen čl. 6 odst. 2, se směrnice 71/347/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS zrušují s účinkem od 1. prosince 2015.

Článek 3

S výhradou článku 4 a aniž je dotčen čl. 6 odst. 3, se směrnice 71/317/EHS a 74/148/EHS zrušují s účinkem od 1. prosince 2015.

Článek 4

Komise do 30. dubna 2011 na základě zpráv poskytnutých členskými státy vyhodnotí, zda je třeba měřicí přístroje, na něž se vztahují směrnice uvedené v článcích 2 a 3, zahrnout do oblasti působnosti směrnice 2004/22/ES a zda je zapotřebí odpovídajícím způsobem upravit přechodná opatření a stanovené datum zrušení uvedených směrnic. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu a případně k ní za tímto účelem připojí legislativní návrh.

Článek 5

1.   Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy do 30. listopadu 2015 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. prosince 2015.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

1.   ES prvotní ověření provedená a kalibrační certifikáty vydané do 30. června 2011 na základě směrnice 71/349/EHS zůstávají v platnosti.

2.   ES schválení typu a ES certifikáty schválení typu vydané do 30. listopadu 2015 na základě směrnic 71/347/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS a 86/217/EHS zůstávají v platnosti.

3.   Závaží vyhovující směrnici 71/317/EHS a závaží vyhovující směrnici 74/148/EHS mohou být do 30. listopadu 2025 předmětem ES prvotního ověření v souladu s články 8, 9 a 10 směrnice 2009/34/ES.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 9. března 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

GYŐRI E.


(1)  Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 49.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2011.

(3)  Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 106, 28.4.2009, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 15.

(8)  Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 143.

(11)  Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 48.

(12)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 149.

(13)  Úř. věst. L 272, 3.10.1990, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 20.

(15)  Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1.

(16)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 263/2011

ze dne 17. března 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o zahájení úplného sběru údajů pro modul ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS) (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 458/2007 stanovilo metodický rámec pro sestavování statistik na srovnatelném základě k užitku Evropské unie a lhůty pro předávání a šíření statistik sestavených v souladu s Evropským systémem jednotné statistiky sociální ochrany (dále jen „ESSPROS“).

(2)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 458/2007 se s cílem zavést modul „čisté dávky sociální ochrany“ provedl pilotní sběr údajů za rok 2005 ve všech členských státech

(3)

Syntéza vnitrostátního pilotního sběru údajů ukázala, že výsledky velmi velké většiny pilotních studií byly kladné, takže by měla být přijata prováděcí opatření, která jsou k zahájení úplného sběru údajů pro modul „čisté dávky sociální ochrany“ nezbytná.

(4)

Aby byl soubor příjemců stejný jako v případě hrubých dávek sociální ochrany, o nichž se sbírají údaje v základním systému ESSPROS, údaje pro modul „čisté dávky sociální ochrany“ by se měly získávat použitím omezené metody.

(5)

Podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 458/2007 by pro modul „čisté dávky sociální ochrany“ měla být přijata prováděcí opatření týkající se prvního roku, za který mají být úplné údaje sbírány, a opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů, používaných definic a pravidel šíření údajů.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Členské státy předloží každoročně Komisi (Eurostatu) údaje týkající se modulu ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“. Referenčním obdobím je kalendářní rok.

2.   Termín pro předání údajů za rok N, společně s jakoukoliv revizí údajů za předchozí roky, je 31. prosinec roku N + 2.

3.   Prvním referenčním rokem, za který se údaje týkající se čistých dávek sociální ochrany sbírají, je rok 2010.

Článek 2

1.   Definice používané pro modul „čisté dávky sociální ochrany“ jsou stanoveny v příloze I.

2.   Podrobné klasifikace, které se použijí pro modul „čisté dávky sociální ochrany“, jsou stanoveny v příloze II.

3.   Kritéria šíření údajů týkajících se modulu „čisté dávky sociální ochrany“ jsou stanoveny v příloze III.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 113, 30.4.2007, s. 3.


PŘÍLOHA I

Definice pro modul „čisté dávky sociální ochrany“

1.

Použijí se definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 458/2007.

2.

Použijí se definice stanovené v bodě „1.3 Výdaje programů sociální ochrany“ v příloze I nařízení Komise (ES) č. 10/2008 (1).

3.

Kromě toho se pro zvláštní účely tohoto nařízení rozumí:

3.1

„čistými dávkami sociální ochrany – omezená metoda“ sociální dávky po odečtu daní a sociálních příspěvků, které příjemce z peněžitých sociálních dávek zaplatí, a po započtení případné reziduální fiskální dávky podle vzorce:

čisté sociální dávky (omezená metoda) = hrubé dávky sociální ochrany * (1-AITR-AISCR) + reziduální fiskální dávky

reziduální fiskální dávky by měly být do výpočtu čistých sociálních dávek zahrnuty, pouze pokud nejsou přímo zohledněny v AITR a/nebo AISCR;

3.2

„průměrnou položkovou daňovou sazbou (AITR) pro dávku (nebo skupinu dávek)“ součet daní, které příjemci z uvedené dávky zaplatí, vydělený celkovým příjmem z této dávky (tj. přijatou hrubou dávkou);

3.3

„průměrnou položkovou sazbou sociálního zabezpečení (AISCR) pro dávku (nebo skupinu dávek)“ součet příspěvků na sociální zabezpečení, které příjemci z uvedené dávky zaplatí, vydělený celkovým příjmem z této dávky (tj. přijatou hrubou dávkou);

3.4

„reziduální fiskální dávkou“ ta část celkové hodnoty daňového zvýhodnění, která se vztahuje na osvobození od odvodů uplatňovaných na sociální dávky (na rozdíl od části, která se vztahuje na osvobození od odvodů uplatňovaných na všechny ostatní formy příjmu).

4.

Podrobné definice, které se mají používat při uplatňování tohoto nařízení, jsou stanoveny v příručce ESSPROS vypracované Komisí ve spolupráci s členskými státy.


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2008, s. 3.


PŘÍLOHA II

Podrobné klasifikace týkající se modulu „čisté dávky sociální ochrany“

1.

Dávky sociální ochrany se člení na dávky s průzkumem majetkových poměrů a dávky bez průzkumu majetkových poměrů. Klasifikace dávek sociální ochrany stanovuje další podrobnosti podle toho, zda-li je dávka poskytována peněžitou formou jako pravidelná platba nebo platba jednorázová:

dávky sociální ochrany,

dávky sociální ochrany bez průzkumu majetkových poměrů,

peněžité dávky bez průzkumu majetkových poměrů,

pravidelné peněžité dávky bez průzkumu majetkových poměrů,

jednorázové peněžité dávky bez průzkumu majetkových poměrů,

dávky sociální ochrany s průzkumem majetkových poměrů,

peněžité dávky s průzkumem majetkových poměrů,

pravidelné peněžité dávky s průzkumem majetkových poměrů,

jednorázové peněžité dávky s průzkumem majetkových poměrů.

2.

Dávky se člení podle funkce stanovené v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 458/2007. Tato podrobná klasifikace se do klasifikace prvního stupně zahrnuje takto:

nemoc/zdravotní péče,

postižení,

stáří,

ovdovění a osiření,

rodina/děti,

nezaměstnanost,

bydlení,

sociální vyloučení (jinde nezařazené).


PŘÍLOHA III

Kritéria pro šíření údajů týkajících se modulu „čisté dávky sociální ochrany“

1.

Eurostat zveřejní informace za jednotlivé členské státy až po agregaci za všechny programy, a to alespoň údaje o:

celkových čistých dávkách sociální ochrany,

podílu dávek sociální ochrany, z něhož se odvádějí daně a/nebo sociální příspěvky,

čistých dávkách sociální ochrany podle funkce,

dávkách s průzkumem majetkových poměrů v porovnání s dávkami bez průzkumu majetkových poměrů.

2.

Komise (Eurostat) na požádání poskytne specifickým uživatelům (vnitrostátním orgánům sestavujícím údaje ESSPROS, útvarům Komise a mezinárodním institucím) podrobné údaje členěné podle programu a členského státu.

3.

Pokud dotčený členský stát souhlasí s plným šířením údajů, jsou specifičtí uživatelé oprávněni zveřejnit údaje podle programu.

4.

Pokud dotčený členský stát nesouhlasí s plným šířením údajů, jsou specifičtí uživatelé oprávněni zveřejnit o programech souhrnné údaje. Agregace za všechny programy musí odpovídat pravidlům pro šíření, která příslušný členský stát stanovil.


18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 264/2011

ze dne 17. března 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. března 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,2

TN

51,7

TR

81,8

ZZ

64,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

150,7

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

42,5

TR

110,9

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

57,6

IL

71,1

MA

53,7

TN

45,3

TR

73,3

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

49,4

ZZ

58,4

0808 10 80

AR

96,2

BR

84,2

CA

103,1

CL

97,4

CN

119,2

MK

50,2

US

130,2

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

91,5

CL

74,6

CN

53,6

US

79,9

ZA

84,8

ZZ

76,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 265/2011

ze dne 17. března 2011,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XV přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s hovězím a telecím masem je třeba stanovit vývozní náhrady v souladu s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167, 168 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se náhrady mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb v Unii je povolen a jež jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Tyto produkty musí rovněž splňovat požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4).

(5)

Podle čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (5), se výše zvláštní náhrady snižuje, pokud množství vykostěného masa určené k vývozu nepředstavuje 95 % celkové hmotnosti vykostěných kusů, avšak činí alespoň 85 % celkové hmotnosti vykostěných kusů.

(6)

V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 1206/2010 (6). Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují pro produkty a v částkách, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávadnosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.

Článek 2

V případě uvedeném v čl. 7 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1359/2007 se výše náhrady pro produkty kódu 0201 30 00 9100 snižuje o 3,5 EUR/100 kg.

Článek 3

Nařízení (EU) č. 1206/2010 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. března 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Úř. věst. L 333, 17.12.2010, s. 49.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso použitelné ode dne 18. března 2011

Kód výrobků

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

24,4

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

24,4

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

30,5

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

3,3

CA (5)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

11,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

42,4

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

24,9

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

25,4

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

15,0

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

3,3

CA (5)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

11,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

10,3

POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze Unie).

B02

:

B04 a místa určení EG.

B03

:

Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 33 a 42 a popřípadě v článku 41 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.


(1)  Podle definice usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(2)  Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada je poskytnuta na základě splnění podmínek uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21) a případně v nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 (Úř. věst. L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Poskytnutí náhrady je podmíněno dodržením podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí analýzou popsanou v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „průměrný obsah“ se vztahuje k množství vzorku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek musí být odebrán z té části zásilky, která představuje nejvyšší riziko.


18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/15


PROVÁDĚCI NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 266/2011

ze dne 17. března 2011,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XX přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.

(2)

Vzhledem ke stávající situaci na trhu s drůbežím masem je třeba stanovit vývozní náhrady v souladu s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se náhrady mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb v Unii je povolen a jež jsou opatřeny identifikačním označením podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Produkty by měly rovněž splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3).

(5)

V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 1207/2010 (4). Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují pro produkty a v částkách, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 1207/2010 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. března 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 333, 17.12.2010, s. 53.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa ode dne 18. března 2011

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

V03:

A24, Angola, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irák, Írán.


18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 267/2011

ze dne 17. března 2011,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhu) (1), a zejména na článek 143 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 614/2009 ze dne 7. července 2009 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (2), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Vzhledem k situaci na trhu je nezbytné provést tuto změnu co nejdříve.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.


PŘÍLOHA

k nařízení Komise ze dne 17. března 2011, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

140,8

0

AR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

135,2

0

BR

121,1

0

AR

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

218,9

24

BR

248,4

16

AR

319,1

0

CL

0207 14 50

Kuřecí prsa, zmrazená

179,2

10

BR

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zmrazené

208,9

0

BR

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

276,6

6

BR

390,3

0

CL

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

337,0

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

281,9

1

BR

3502 11 90

Vaječný albumin, sušený

602,6

0

AR


(1)  Klasifikace zemí stanovena nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.“


ROZHODNUTÍ

18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. března 2011

o jmenování čtyř maďarských členů a šesti maďarských náhradníků Výboru regionů

(2011/165/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh maďarské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. prosince 2009 a dne 18. ledna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Ference BENKŐHO, pana Attily JÓSZAIE, pana Gyögyho IPKOVICHE a pana Andráse SZALAYE se uvolnila čtyři místa členů Výboru regionů. Po skončení mandátu pana László BÁKONYIHO, paní Károlyné KOCSISOVÉ, pana Zoltána NAGYHO a pana Józsefa PAIZSE se uvolnila čtyři místa náhradníků Výboru regionů. Po jmenování pana Istvána BÓKY a pana Attily KISSE členy Výboru regionů se uvolní dvě místa náhradníků tohoto výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:

a)

jako členové:

pan István BÓKA, Balatonfüred város polgármestere

pan Attila KISS, Hajdúböszörmény város polgármestere

pan Sándor KOVÁCS, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

pan Jenő MANNINGER, Zala Megyei Közgyűlés elnöke

a

b)

jako náhradníci:

pan Zoltán HORVÁTH, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke

pan Ferenc KOVÁCS, Vas Megyei Közgyűlés elnöke

pan Ferenc TEMERINI, Soltvadkert, önkormányzati képviselő

pan Attila TILKI, Fehérgyarmat Város polgármestere

pan Botond VÁNTSA, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő

pan Tamás VARGHA, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. března 2011.

Za Radu

předseda

FAZEKAS S.


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


18.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. března 2011,

kterým se zřizuje SHARE-ERIC

(2011/166/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 723/2009 zmocňuje Komisi ke zřizování konsorcií evropské výzkumné infrastruktury (dále jen „ERIC“).

(2)

Dne 14. prosince 2010 Česká republika, Spolková republika Německo, Nizozemské království a Rakouská republika požádaly Komisi, aby vytvořila Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě se statusem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (SHARE-ERIC). Belgické království se k této žádosti připojilo dne 21. ledna 2011 a Švýcarsko požádalo, aby bylo do konsorcia zahrnuto jako pozorovatel.

(3)

Nizozemské království poskytlo prohlášení, jímž uznává SHARE-ERIC za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 143 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (2) a za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 23 odst. 1 druhé odrážky směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (3), a to od okamžiku jeho zřízení.

(4)

Komise v reakci na své povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 723/2009.

(5)

Podle čl. 6 odst. 1 a článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009 byl výbor zřízený podle článku 20 uvedeného nařízení požádán o stanovisko ke zřízení SHARE-ERIC. Jeho stanovisko bylo kladné.

(6)

Očekává se, že SHARE-ERIC se stane důležitou součástí dalších významných evropských iniciativ týkajících se výzkumu a inovací v oblasti stárnutí obyvatelstva, jako je například navrhovaná iniciativa společného plánování Více let – lepší život, společný pracovní program Asistované žití v domácím prostředí a Evropské partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Zřízení SHARE-ERIC

1.   Podle nařízení (ES) č. 723/2009 se tímto zřizuje konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě označované jako SHARE-ERIC.

SHARE-ERIC má právní subjektivitu ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí a v každém členském státě má nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou právo daného členského státu přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat, vlastnit a zcizovat movitý a nemovitý majetek i duševní vlastnictví, uzavírat smlouvy a být stranou v soudních řízeních.

2.   Stanovy SHARE-ERIC, tak jak byly schváleny členy, jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí. Jejich změna podléhá ustanovením stanov a článku 11 nařízení (ES) č. 723/2009. Stanovy jsou veřejně dostupné na internetové stránce ERIC a v jeho sídle.

3.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

STANOVY SHARE-ERIC

týkající se vytvoření a provozu výzkumné infrastruktury Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (SHARE)

Obsah

Článek 1:

Zřízení SHARE-ERIC

Článek 2:

Sídlo a pracovní jazyk

Článek 3:

Úkoly

Článek 4:

Zásady

Článek 5:

Orgány organizace a partnerské vědecké instituce

Článek 6:

Shromáždění členů

Článek 7:

Správní rada

Článek 8:

Rozsah platnosti

Článek 9:

Příspěvky

Článek 10:

Odpovědnost a pojištění

Článek 11:

Duševní vlastnictví

Článek 12:

Šíření a využívání údajů SHARE

Článek 13:

Zadávání zakázek a osvobození od daně

Článek 14:

Pracovní poměr

Článek 15:

Změny

Článek 16:

Přistoupení

Článek 17:

Doba trvání organizace

Článek 18:

Přístup k těmto stanovám

Příloha 1:

Partnerské vědecké instituce a vedoucí týmů jednotlivých zemí

Příloha 2:

Vědecká rada pro monitorování

Příloha 3:

Odhadované náklady na průzkum a provozní náklady

Příloha 4:

Omezené zadávací řízení

Rakouská republika,

Belgické království,

Česká republika,

Spolková republika Německo,

Nizozemské království,

dále jen „smluvní strany“,

PŘEJÍCE si dále posílit pozici Evropy a smluvních států ve světovém výzkumu a prohloubit mezioborovou a přeshraniční vědeckou spolupráci;

VZHLEDEM ke zprávě Evropské komise Evropské radě z roku 2001 (dokument Rady 6997/01), podle které stárnutí obyvatelstva a jeho sociální a hospodářské výzvy pro růst a prosperitu patří mezi nejnaléhavější výzvy 21. století v Evropě, která upozorňuje na vážné infrastrukturní nedostatky v chápání stárnutí jednotlivců a obyvatelstva a která pak vyzývá k „prověření možnosti vytvořit ve spolupráci s členskými státy infrastrukturu evropského longitudinálního průzkumu stárnutí“ s cílem podpořit evropský výzkum stárnutí;

VYCHÁZEJÍCE ze současného prototypu Průzkumu o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (SHARE), o jehož rozšíření jako jedné z ústředních výzkumných infrastruktur Evropského výzkumného prostoru bylo rozhodnuto v rámci plánu postupu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI);

UZNÁVAJÍCE, že tento nový mezioborový, mezinárodní a longitudinální průzkum nebývalé kvality, pokud jde o soudržnost, rozsah a mezinárodní porovnatelnost, bude mít v budoucnu velký význam v mnoha různých oborech základních a aplikovaných věd, jako je demografie, ekonomie, epidemiologie, gerontologie, biologie, medicína, psychologie, veřejné zdraví, zdravotní politika, sociologie a statistika;

UZNÁVAJÍCE, že empirická tvorba politik vyžaduje aktuální infrastrukturu údajů;

OČEKÁVAJÍCE, že se do činností společně zahájených podle těchto stanov zapojí další země,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Zřízení SHARE-ERIC

1)   Vzniká distribuovaná evropská výzkumná infrastruktura s názvem Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (SHARE).

2)   SHARE má právní formu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zřízeného podle ustanovení nařízení (ES) č. 723/2009 a ponese název „SHARE-ERIC“ (dále také jen „organizace“).

Článek 2

Sídlo a pracovní jazyk

1)   Organizace má sídlo ve městě Tilburg v Nizozemsku.

2)   Smluvní strany souhlasí s tím, že jakmile německé orgány poskytnou prohlášení podle čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 723/2009, vyvolají změnu stanov s cílem přesunout sídlo do Německa. Tato změna nevstoupí v platnost před koncem 1. fáze, jak je vymezena v článku 8.

3)   Pracovním jazykem organizace je angličtina.

Článek 3

Úkoly

1)   SHARE-ERIC vybuduje infrastrukturu mikrodat domácností a jednotlivců nezbytnou k pochopení stárnutí jednotlivců a společnosti (dále také jen „průzkum“). Jeho hlavním úkolem je:

a)

vytvořit klíčový nástroj k provádění průzkumu, který zachytí základní informace o hospodářských, zdravotních a rodinných/sociálních životních podmínkách osob ve věku od 50 let včetně a jejich partnerů;

b)

použít tento nástroj k provádění průzkumu každé dva roky na panelu respondentů v každé ze zúčastněných zemí a udržovat kontakt se všemi členy panelu mezi jednotlivými vlnami sběru dat;

c)

ze shromážděných informací vytvořit uživatelsky přívětivou databázi přístupnou všem výzkumným pracovníkům pod podmínkou příslušných omezení týkajících se důvěrnosti údajů a tuto databázi udržovat, včetně filtrování, imputace a dokumentování základních údajů.

2)   Stávající prototyp SHARE se rozšíří třemi směry:

a)

prodloužení SHARE v čase tak, aby se vytvořil skutečný panel, který sleduje stárnoucí jednotlivce a jejich reakce na změny v sociálním a hospodářském prostředí. Každé dva roky přinese rozšíření dalších sedm vln ve třech fázích, jak jsou vymezeny v článku 8;

b)

rozšíření SHARE tak, aby se zapojily všechny členské státy EU;

c)

zvětšení výběrového souboru SHARE tak, aby bylo možné tento průzkum využít i pro vnitrostátní analýzy. Obecně má výběrový soubor zahrnovat 6 000 osob ve věku od 50 let včetně v každé členské zemi.

3)   SHARE-ERIC plní úkoly na neziskovém základě.

Článek 4

Zásady

1)   SHARE utvářejí výzkumní pracovníci pro výzkumné pracovníky. Špičková úroveň výzkumu je nadřazená veškerým dalším úvahám. Vědeckou excelenci SHARE sleduje nezávislá Vědecká rada pro monitorování (příloha 2).

2)   SHARE je nadnárodní průzkum. Mezinárodní porovnatelnost v rámci SHARE je základem všech koncepčních rozhodnutí. Tato koncepční rozhodnutí formuje také porovnatelnost se sesterskými průzkumy, zejména americkou studií v oblasti zdraví a odchodu do důchodu (U.S. Health and Retirement Study) a anglickou longitudinální studií stárnutí (English Longitudinal Study of Ageing). Témata s nadnárodním výzkumným potenciálem mají přednost před tématy, která se vztahují k jednotlivým zemím.

3)   Průzkum SHARE integruje ekonomii, zdravotnictví a sociální vědu. Témata s mezioborovým výzkumným potenciálem mají přednost před tématy, která se vztahují k jednotlivým oborům.

4)   SHARE je longitudinální průzkum, který sleduje jednotlivce v procesu stárnutí. Témata s longitudinálním výzkumným potenciálem mají přednost před tématy, která se vztahují k jednotlivým obdobím.

5)   Výzkum založený na SHARE podpoří empirické politiky EU, jako je např. iniciativa Evropa 2020 – Inovace v unii, s cílem pomoci zvládat výzvy dané stárnutím obyvatelstva ve všech zemích EU.

Článek 5

Orgány organizace a partnerské vědecké instituce

1)   Orgány organizace jsou shromáždění členů, dále jen „shromáždění“ (článek 6), a správní rada (článek 7).

2)   Na návrh správní rady a s ohledem na zásady uvedené v článku 4 si každá smluvní strana zvolí výzkumnou instituci, která je příslušná pro plnění vědeckých úkolů SHARE-ERIC v dané zemi (dále jen „partnerská vědecká instituce“).

3)   Poruší-li některá z partnerských vědeckých institucí zásady uvedené v článku 4, může příslušná smluvní strana na návrh správní rady danou partnerskou vědeckou instituci nahradit.

4)   Pokud správní rada navrhuje nahrazení partnerské vědecké instituce nebo tuto instituci nahrazuje, radí se s Vědeckou radou pro monitorování (příloha 2).

5)   Seznam stávajících partnerských vědeckých institucí je uveden v příloze 1.

Článek 6

Shromáždění členů

1)   Každá smluvní strana je ve shromáždění zastoupena nejvýše dvěma zástupci. Tyto zástupce jmenuje a odvolává příslušná smluvní strana. Každá smluvní strana písemně a bez zbytečného odkladu informuje předsedu shromáždění o jmenování nebo odvolání svých zástupců ve shromáždění.

2)   Každá smluvní strana má ve shromáždění jediný hlas. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas hostitelské země.

3)   Shromáždění volí předsedu a místopředsedu ze zástupců smluvních stran na dobu dvou let. Zvolený předseda a místopředseda zaujímají neutrální pozici (supra partes) a přestávají vystupovat jako zástupci smluvních stran. Smluvní strany, jichž se to týká, si zvolí jiného zástupce, který je bude ve shromáždění zastupovat.

4)   Shromáždění se schází nejméně jedenkrát ročně. Zasedání shromáždění svolává jeho předseda. Zasedání se také svolávají na žádost nejméně dvou smluvních stran. Mimořádná zasedání mohou být rovněž svolána na žádost koordinátora (článek 7), vyžaduje-li to zájem organizace.

5)   Shromáždění dostává a schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku a roční plán výdajů předkládané správní radou. Shromáždění přezkoumá nejméně jednou ročně skutečné a odhadované náklady na průzkum a provozní náklady. Shromáždění jednající jednomyslně může schválit změnu podílu na dalších společných nákladech uvedených v ročním plánu výdajů, na které se nevztahuje žádný jiný zdroj financování (čl. 9 odst. 5).

6)   Shromáždění dostává a schvaluje roční plán činnosti, který obsahuje obecné vědecké cíle SHARE, zaměření příští vlny průzkumu, proces certifikace a plán průzkumu a šíření informací. Každé dva roky dostává zprávu Vědecké rady pro monitorování.

7)   Shromáždění volí kvalifikovanou většinou (nejméně dvě třetiny smluvních stran) koordinátora, oborové koordinátory a další členy správní rady podle článku 7 z kandidátů navržených partnerskými vědeckými institucemi.

8)   Země, které se zavázaly k účasti v SHARE-ERIC podpisem memoranda o porozumění týkajícího se přípravy Průzkumu o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (15. července 2009), se mohou stát členy shromáždění bez hlasovacího práva jako pozorovatelé, dokud nepřistoupí k SHARE-ERIC podle článku 16.

Článek 7

Správní rada

1)   Správní radu tvoří nejvýše šest členů včetně:

a)

ředitele SHARE (dále jen „koordinátor“);

b)

tří oborových koordinátorů zastupujících tři vědecké obory SHARE (ekonomii, zdravotnictví a sociální/rodinné sítě);

c)

případně dalších vědců zastupujících důležitou vědeckou disciplínu nebo důležité provozní centrum SHARE.

2)   Členové správní rady musí být mezinárodně uznávaní výzkumní pracovníci se zkušenostmi v oblasti výzkumu stárnutí a/nebo řízení průzkumu.

3)   Správní rada navrhuje shromáždění všechna strategická a rozpočtová rozhodnutí. Zodpovídá za všechny finanční procesy a procesy správy a řízení, které udržují vědeckou integritu, porovnatelnost údajů mezi jednotlivými zeměmi a celkovou vyváženost koncepce průzkumu SHARE. Konkrétně zodpovídá za finance a výstupy SHARE-ERIC a za dodržování právních požadavků, jako je například důvěrnost údajů a bezpečnostní předpisy na evropské úrovni.

4)   Správní rada předkládá shromáždění výroční zprávu o stavu průzkumu a návrh ročního plánu výdajů a činnosti a připravuje účetní závěrku.

5)   Správní radu vede koordinátor, který SHARE-ERIC právně zastupuje. Koordinátor zodpovídá za provádění průzkumu a za udržování stejných vysokých metodologických standardů ve všech zúčastněných zemích.

6)   Oboroví koordinátoři zodpovídají za vědeckou excelenci průzkumu ve svých příslušných vědeckých oborech. Konkrétně zodpovídají za podobu dotazníku ve svých příslušných oborech a za integritu údajů poskytnutých vědecké veřejnosti.

7)   Správní rada se radí s externími odborníky a zřídí radu vědců, kteří poskytují doporučení ve všech vědeckých záležitostech („Vědecká rada pro monitorování“). Tato rada je na organizaci nezávislá (příloha 2).

8)   Vztahy mezi správní radou a partnerskými vědeckými institucemi se řídí dohodou o konsorciu.

Článek 8

Rozsah platnosti

1)   Organizace pokryje období průzkumu sedmi panelových vln rozdělených do tří fází:

a)

Během 1. fáze organizace provede počáteční vlnu podrobného průzkumu v letech 2010 a 2011 na základě návrhu vytvořeného v přípravné fázi.

b)

Během 2. fáze organizace provede další tři vlny podrobného průzkumu v letech 2012/13, 2014/15 a 2016/17, upraví koncepci tak, aby odpovídala současnému stavu vývoje, a bude šířit údaje.

c)

V případě úspěšného vědeckého vyhodnocení provede organizace během 3. fáze další vlny podrobného průzkumu v letech 2018/19, 2020/21 a 2022/23, upraví koncepci tak, aby odpovídala současnému stavu vývoje, a bude šířit údaje.

Článek 9

Příspěvky

1)   Příspěvky smluvních stran kryjí náklady na provedení sedmi vln průzkumu v každé zemi plus náklady na koordinaci a společné náklady, jako jsou náklady na úpravu koncepce průzkumu, šíření údajů spojených se sedmi vlnami sběru údajů, a rozpočty pro koordinátora, oborové koordinátory a Vědeckou radu pro monitorování.

2)   Příspěvky smluvních stran kryjí čtyři druhy nákladů: A) náklady na průzkum v každé zemi; B) provozní náklady na provádění průzkumu v každé zemi; C) náklady na koordinaci a D) další společné náklady, pokud tyto náklady nejsou kryty z jiných zdrojů financování. Tabulka představující předběžné odhady těchto nákladů během 1. fáze je obsažena v příloze 3.

3)   Každá smluvní strana poskytne SHARE-ERIC, přímo nebo prostřednictvím partnerské vědecké instituce, za kterou zodpovídá, finanční prostředky pokrývající podíl dané země na nákladech na průzkum (sloupec A předběžných odhadů v příloze 3).

4)   Každá smluvní strana poskytne partnerské vědecké instituci, za kterou zodpovídá, finanční prostředky pokrývající podíl dané země na provozních nákladech (sloupec B předběžných odhadů v příloze 3).

5)   Spolková republika Německo financuje náklady na koordinaci průzkumu (sloupec C předběžných odhadů v příloze 3).

6)   Každá smluvní strana se v rámci SHARE-ERIC podílí na té části dalších společných nákladů na průzkum, které nejsou pokryty z žádného jiného zdroje financování. Podíl všech smluvních stran je přímo úměrný hrubému národnímu důchodu na hlavu naposledy vykázanému Eurostatem s tím, že podíl žádné smluvní strany nesmí být nižší než 0,5 násobek a vyšší než 1,5 násobek průměrného podílu. Skladba dalších společných nákladů je podrobně uvedena v ročním plánu výdajů (sloupec D předběžných odhadů v příloze 3).

7)   SHARE-ERIC nebo partnerské vědecké instituce mohou jako konsorcium reagovat na výzvy k podávání nabídek ze strany Evropské komise, amerického Národního institutu pro stárnutí (U.S. National Intitute on Aging) a jiných nadnárodních a národních organizací poskytujících finanční prostředky na projekt jako celek, což zahrnuje všechny nebo část společných nákladů uvedených ve sloupci D v příloze 3.

Článek 10

Odpovědnost a pojištění

1)   Finanční odpovědnost členů za dluhy ERIC je omezena výší jejich příslušných příspěvků poskytnutých SHARE-ERIC a schválených v ročním plánu výdajů.

2)   SHARE-ERIC přijme vhodná opatření k pojištění rizik souvisejících se zahájením a prováděním průzkumu.

Článek 11

Duševní vlastnictví

1)   V souladu s předmětem těchto stanov se „duševním vlastnictvím“ rozumí význam uvedený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané dne 14. července 1967.

2)   SHARE-ERIC je vlastníkem průzkumu a všech práv duševního vlastnictví vyplývajících ze zahájení průzkumu.

3)   Pokud jde o otázky duševního vlastnictví, vztahy mezi smluvními stranami se řídí vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Článek 12

Šíření a využívání údajů SHARE

1)   SHARE-ERIC poskytne shromážděné údaje vědecké obci neprodleně poté, co je provedeno filtrování, imputace a zdokumentování.

2)   Využívání údajů SHARE je pro celou vědeckou obec bezplatné. Správní rada zřídí Radu uživatelů zastupující zájem uživatelů z řad vědecké obce s přihlédnutím k doporučení Vědecké rady pro monitorování.

3)   Využívání a sběr údajů SHARE podléhá evropským a vnitrostátním právním předpisům na ochranu údajů. Využívání údajů SHARE uživateli, na které se nevztahují právní předpisy EU, je podmíněno podpisem prohlášení o důvěrnosti údajů v podobě požadované Evropskou komisí (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 52).

Článek 13

Zadávání zakázek a osvobození od daně

1)   SHARE-ERIC bude se zájemci a účastníky výběrových řízení zacházet stejně a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda jsou usazeni v Evropské unii či nikoliv. Všechny zakázky budou zadávány v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže.

2)   Obecně podléhá zadávání zakázek SHARE-ERIC směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (1), přičemž prahové hodnoty byly pozměněny nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 (2) nebo pozdějšími novelami, a příslušným vnitrostátním předpisům v oblasti zadávání zakázek.

3)   V případě zadávání zakázek na služby ve výzkumu a vývoji průzkumu, kde prospěch připadá celé vědecké obci, pokud jsou tyto služby plně hrazeny konsorciem SHARE-ERIC, se použije čl. 16 písm. f) směrnice 2004/18/ES prostřednictvím omezeného řízení (příloha 4). V těchto omezených řízeních, vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžním dialogu mohou veřejní zadavatelé omezit počet vhodných zájemců, které vyzvou k podání nabídky, vyjednávání nebo dialogu, za předpokladu, že je k dispozici dostatečný počet vhodných zájemců.

4)   Osvobození od daně vyplývající ze směrnice 2006/112/ES je omezeno na daň z přidané hodnoty ze zboží a služeb ve výzkumu a vývoji průzkumu, které jsou určeny pro úřední účely, překračují hodnotu 250 EUR, přinášejí prospěch celé vědecké obci a jsou plně hrazeny konsorciem SHARE-ERIC. Žádná další omezení se neuplatní.

Článek 14

Pracovní poměr

1)   SHARE-ERIC je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Pracovní smlouvy jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, v níž je daný pracovník zaměstnán.

2)   S výhradou požadavků vnitrostátních právních předpisů každá smluvní strana v rámci svých pravomocí umožní pohyb a pobyt státních příslušníků smluvních zemí zapojených do úkolů SHARE-ERIC a jejich rodinných příslušníků.

Článek 15

Změny

1)   Shromáždění je oprávněno měnit tyto stanovy a jejich přílohy na základě hlasování kvalifikovanou většinou. Pro změnu kteréhokoli z těchto článků a příloh je zapotřebí dvoutřetinové většiny. Datum jakékoli změny se zaznamená v těchto stanovách.

2)   Stanovy SHARE-ERIC musí být vždy v souladu s nařízením (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) a veškerými jinými použitelnými evropskými právními předpisy.

Článek 16

Přistoupení

1)   Po vstupu těchto stanov v platnost může kterákoli vláda k těmto stanovám přistoupit se souhlasem dvou třetin smluvních stran ve shromáždění na základě vyjednaných podmínek. Podmínky přistoupení jsou předmětem dohody mezi smluvními stranami a přistupující vládou nebo skupinou vlád.

2)   Na návrh správní rady a s ohledem na zásady uvedené v článku 4 si přistupující smluvní strana zvolí výzkumnou instituci, která zodpovídá za plnění vědeckých úkolů SHARE-ERIC v dané zemi.

3)   Při navrhování partnerské vědecké instituce se správní rada radí s Vědeckou radou pro monitorování.

Článek 17

Doba trvání organizace

1)   Organizace se zřizuje na období do 31. 12. 2024. Zahrnuje 1., 2. a 3. fázi, jak jsou vymezeny v článku 8.

2)   Kterákoli smluvní strana může z organizace po skončení 1. fáze nebo 2. fáze odstoupit.

3)   Činnost organizace může být ukončena na základě návrhu, který stanoví postup a časový rámec, pokud jej schválí shromáždění dvoutřetinovou většinou, zejména přijme-li organizace rozhodnutí neuskutečnit 3. fázi.

4)   Toto rozhodnutí se oznamuje Evropské komisi do deseti dní od jeho přijetí podle článku 16 nařízení (ES) č. 723/2009.

Článek 18

Přístup k těmto stanovám

Tyto stanovy se zveřejňují prostřednictvím internetové stránky SHARE-ERIC podle článku 10 nařízení (ES) č. 723/2009.


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 34.

PŘÍLOHA 1

PARTNERSKÉ VĚDECKÉ INSTITUCE A VEDOUCÍ TÝMŮ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ

Země

Zúčastněné organizace

Stručný popis

Rakousko

Univerzita v Linci, ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta univerzity v Linci řídí rakouskou účast v SHARE. Její výzkum se zaměřuje na ekonomiku práce, veřejnou ekonomii a problémy důchodové reformy, jakož i na environmentální ekonomii. Zastupovat ji bude Rudolf Winter-Ebmer, profesor ekonomie a odborník na empirickou ekonomiku práce.

Belgie

Univerzita v Antverpách, CSP

Hlavním cílem CSP je zkoumání přiměřenosti sociálních politik. Její výzkum je založen zejména na rozsáhlých socio-ekonomických průzkumech domácností. Belgický tým povede Karel van den Bosch, vedoucí výzkumný pracovník.

Belgie

Univerzita v Lutychu, CREPP

Hlavními oblastmi, na něž se CREPP specializuje, jsou sociální zabezpečení, chování ve vztahu k důchodu, jakož i duševní a tělesná pohoda seniorů a mezigenerační transfery. Koordinací projektu SHARE ve frankofonní komunitě v Belgii je pověřen Sergio Perelman.

Česká republika

CERGE-EI, Praha

Institut CERGE-EI je plně akreditován jak ve Spojených státech, tak v České republice. Hlavní odborné zaměření institutu zahrnuje sociální, hospodářskou a politickou transformaci v zemích střední a východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu. Český tým povede Radim Boháček.

Německo

Univerzita v Mannheimu, Mannheimský výzkumný ústav pro ekonomiku stárnutí (MEA)

MEA je světově proslulé centrum excelence pro ekonomiku stárnutí. Oblasti výzkumu zahrnují úspory, sociální zabezpečení a veřejnou politiku; makroekonomické důsledky stárnutí obyvatelstva a veřejné zdraví. Ústav MEA zastupuje Axel Börsch-Supan, ředitel, který koordinoval skupinu projektů SHARE.

Nizozemsko

Univerzita v Tilburgu,

Netspar

Netspar je vědecká síť pro studie v oblasti důchodů, stárnutí a odchodu do důchodu napojená na Fakultu ekonomie a podnikové ekonomiky univerzity v Tilburgu. Její generální ředitel, Frank van der Duyn Schouten, povede nizozemský tým pro SHARE.

PŘÍLOHA 2

VĚDECKÁ RADA PRO MONITOROVÁNÍ

Článek 1

Zřízení

Správní rada ustanoví poradní orgán tvořený nejméně šesti významnými, nezávislými a zkušenými vědci (dále jen „Vědecká rada pro monitorování“), který bude plnit úlohu externího poradce ve prospěch průzkumu s cílem ověřovat kvalitu práce výzkumného konsorcia a který bude shromáždění a výzkumnému konsorciu pravidelně poskytovat doporučení.

Článek 2

Nezávislost

Vědecká rada pro monitorování je nezávislá na SHARE-ERIC.

Článek 3

Úkoly

1)   Hlavním úkolem Vědecké rady pro monitorování je monitorovat vědeckou kvalitu SHARE. Nejméně jednou ročně by měla správní radě a výzkumnému konsorciu poskytnout zpětnou vazbu.

2)   Každé dva roky předloží Vědecká rada pro monitorování písemnou zprávu shromáždění členů SHARE-ERIC. Tato zpráva také vyhodnotí služby poskytované uživatelům údajů SHARE.

3)   Na začátku a po uplynutí přibližně tří let Vědecká rada pro monitorování důkladně přezkoumá vědeckou strategii SHARE, a prověří tak inovativní obory a způsoby sběru údajů.

Článek 4

Členové

1)   Členové Vědecké rady pro monitorování si volí nové členy, kdykoli to považují za vhodné, aby byly dostatečně zastoupeny všechny vědecké obory zahrnuté do SHARE.

2)   Nejméně jeden člen je výzkumným pracovníkem v rámci anglické longitudinální studie stárnutí s cílem zajistit úzkou spolupráci s tímto průzkumem a na základě jeho zkušeností poskytovat další doporučení a pokyny.

3)   Nejméně jeden člen je výzkumným pracovníkem v rámci americké studie v oblasti zdraví a odchodu do důchodu s cílem zajistit úzkou spolupráci s tímto průzkumem a na základě jeho zkušeností poskytovat další doporučení a pokyny.

4)   Současným předsedou Vědecké rady pro monitorování je Arie Kapteyn.

5)   Dalšími členy a oblastmi, které zastupují, v současnosti jsou:

 

Orazio Attanasio (příjmy, spotřeba, úspory)

 

Lisa Berkman (sociální epidemiologie a biomarkery)

 

Nicholas Christakis (lékařská sociologie a administrativní údaje)

 

Mick Couper (metody průzkumu, metody šíření údajů a nové technologie)

 

Michael Hurd (úspory a zdraví, přístup k údajům a jejich kvalita; harmonizace se studií v oblasti zdraví a odchodu do důchodu)

 

Daniel McFadden (metodika průzkumu)

 

Norbert Schwarz (psychologie průzkumu a metodika přístupu k údajům)

 

Andrew Steptoe (biomarkery, harmonizace s anglickou longitudinální studií stárnutí)

Článek 5

Rozpočet

1)   Předseda Vědecké rady pro monitorování dostává rozpočet podle čl. 9 odst. 1 stanov SHARE-ERIC na cestovní výdaje a odměnu členů rady. Předseda Vědecké rady pro monitorování rozhoduje o použití rozpočtu zcela dle vlastního uvážení.

2)   Současný roční rozpočet činí 30 000 EUR. Technická správa rozpočtu náleží členům správní rady.

PŘÍLOHA 3

PŘEDBĚŽNÉ ODHADY NÁKLADŮ BĚHEM 1. FÁZE (4. VLNA)

Tato příloha poskytuje předběžný odhad nákladů na uskutečnění 4. vlny SHARE v letech 2010 a 2011, tj. během 1. fáze podle čl. 8 odst. 1. Kategorie nákladů se vztahují k článku 9 („Příspěvky“). Tato příloha není ročním plánem výdajů požadovaným podle čl. 6 odst. 5, ale slouží jako výchozí bod pro tento plán, který vypracuje správní rada, jakmile bude zřízeno SHARE-ERIC.

A): Předběžné odhady nákladů na průzkum připravil tým pro řízení SHARE na základě nákladů na průzkum uskutečněný v letech 2006 a 2008. U nových zemí vycházejí předběžné odhady z nákladů ve srovnatelných zemích.

B): Předběžné odhady provozních nákladů vycházejí ze dvou přepočtených zaměstnanců v každé zemi s platem podle programu EU Marie Curie. Odhady cestovného, stravného a režijních nákladů v každé zemi vycházejí z nákladů vln průzkumu uskutečněných v letech 2006 a 2008.

Předběžné odhady provozních nákladů pro Rakousko, Českou republiku, Francii, Německo a Polsko byly dodány těmito zeměmi. Jejich odhadované provozní náklady mohou zohledňovat více či méně zaměstnanců, než je uvažováno v odhadech poskytnutých týmem pro řízení SHARE.

C): Náklady na koordinaci pro Německo byly odhadnuty na základě vln průzkumu uskutečněných v letech 2006 a 2008.

D): Podíl jednotlivých zemí na veškerých dalších společných nákladech byl odhadnut na základě vln průzkumu uskutečněných v letech 2006 a 2008 a tento podíl byl každé zemi přidělen podle čl. 9 odst. 5. Tyto podíly však mohou být podstatně nižší nebo dokonce nulové, pokud se na těchto nákladech prostřednictvím grantů nebo samostatných smluv podílejí jiné organizace poskytující financování, jako je například Evropská komise nebo americký Národní institut pro stárnutí.

Odhadované náklady na 4. vlnu (2010–2011) podle zemí a zdrojů

(v tis. EUR)

 

(Α)

Náklady na šetření souboru 6 000 osob

(B)

Provozní náklady (zaměstnanci, cestování a režie)

(C)

Náklady na koordinaci v Německu

(D)

Maximální podíl jiných společných nákladů

Celkem

Rakousko

1 006

322

 

109

1 438

Belgie

778

318

 

99

1 194

Česká republika

338

167

 

71

576

Dánsko

892

409

 

105

1 406

Estonsko

460

243

 

59

761

Francie

1 024

327

 

97

1 448

Německo

784

314

1 887

102

3 087

Řecko

602

285

 

84

971

Maďarsko

460

243

 

55

758

Irsko

1 024

339

 

126

1 490

Izrael

602

285

 

79

966

Itálie

782

322

 

88

1 191

Lucembursko

1 556

358

 

145

2 059

Nizozemsko

794

314

 

117

1 224

Polsko

453

226

 

50

730

Portugalsko

602

285

 

66

953

Slovinsko

460

243

 

79

781

Španělsko

786

300

 

91

1 177

Švédsko

1 024

339

 

107

1 471

Švýcarsko

1 556

358

 

122

2 036

CELKEM

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

PŘÍLOHA 4

OMEZENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Následující omezené řízení se použije na všechny služby ve výzkumu a vývoji průzkumu, kde prospěch připadá celé vědecké obci, pokud jsou tyto služby plně hrazeny SHARE-ERIC.

Služby ve výzkumu a vývoji průzkumu zahrnují ty služby ve výzkumu a vývoji, které jsou nezbytné pro udržení a modernizaci technologií využívaných k průzkumu. Mimo jiné zahrnují vývoj softwaru pro průzkum, výzkum metodiky průzkumu a vývoj inovativních technik dotazování a jejich použití v praxi.

Popis služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, se zveřejňuje v oznámení o zakázce před zahájením zadávacího řízení. Smluvní strany v tomto oznámení uvedou cíl a nediskriminační kritéria nebo pravidla, která mají v úmyslu uplatnit, minimální počet zájemců, které mají v úmyslu vyzvat, případně jejich maximální počet.

Hospodářská soutěž může být omezena na tři potenciální poskytovatele. Jsou-li na trhu pro služby, které jsou předmětem veřejné zakázky, tři poskytovatelé nebo méně, musí být do hospodářské soutěže zahrnuti všichni poskytovatelé.

Výběr uchazečů je založen na nejnižší nabídkové ceně a nejvyšší kvalitě služeb. Kvalita služby je popsána v odstavci 1.