ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.068.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 68

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
15. března 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Evropský parlament

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Konečné přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011

1

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.Jakékoli příjmy uvedené v čl. 18 odst. 1 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Evropský parlament

 

*

1

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.Jakékoli příjmy uvedené v čl. 18 odst. 1 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZPOČTY

Evropský parlament

15.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/1


KONEČNÉ PŘIJETÍ

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011

(2011/125/EU, Euratom)

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (3), a zejména na víceletý finanční rámec stanovený v části I této dohody a uvedený v příloze I této dohody,

s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který předložila Komise dne 27. dubna 2010,

s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který schválila Rada dne 12. srpna 2010,

s ohledem na návrh na změnu č. 1/2011 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který předložila Komise dne 15. září 2010,

s ohledem na usnesení přijaté Parlamentem dne 20. října 2010 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, ve znění pozměněném Radou,

s ohledem na změny návrhu souhrnného rozpočtu, které Parlament přijal dne 20. října 2010,

s ohledem na dopis předsedy Parlamentu ze dne 22. října 2010, kterým po dohodě s předsedou Rady svolává schůzku dohodovacího výboru na 27. října 2010,

s ohledem na dopis ze dne 25. října 2010, kterým předseda Rady informuje Parlament, že může dojít k tomu, že Rada neschválí všechny změny, které Parlament přijal,

s ohledem na návrhy na změnu č. 2/2011 a č. 3/2011 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, které předložila Komise dne 11. října 2010, resp. dne 20. října 2010,

s ohledem na skutečnost, že dohodovací výbor se nedohodl na společném návrhu ve lhůtě dvaceti jednoho dne podle čl. 314 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, který předložila Komise dne 26. listopadu 2010 v souladu s čl. 314 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na postoj k návrhu rozpočtu Evropské unie, který schválila Rada dne 10. prosince 2010,

s ohledem na články 75b, 75d a 75e jednacího řádu Parlamentu,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 15. prosince 2010,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

Postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2011 byl s konečnou platností přijat.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2010.

předseda

J. BUZEK


(1)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


SOUHRNNÝ ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE NA ROZPOČTOVÝ ROK 2011

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu

B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek

C. Zaměstnanci podle plánu pracovních míst

D. Budovy

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl I: Parlament

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl II: Evropská Rada a Rada

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl III: Komise (Svazek II)

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl IV: Soudní dvůr Evropské unie

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl V: Účetní dvůr

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl VI: Evropský hospodářský a sociální výbor

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl VII: Výbor regionů

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl VIII: Evropský veřejný ochránce práv

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl IX: Evropský inspektor ochrany údajů

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl X: Evropská služba pro vnější činnost

— Příjmy

— Výdaje

— Zaměstnanci

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu

B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek

— Hlava 1: Vlastní zdroje

— Hlava 3: Přebytky, salda a opravy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánů

— Hlava 6: Příspěvky a náhrady v rámci dohod a programů Unie/Společenství

— Hlava 7: Úroky z prodlení a pokuty

— Hlava 8: Výpůjční a úvěrové operace

— Hlava 9: Různé příjmy

C. Zaměstnanci podle plánu pracovních míst

D. Budovy

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl I: Parlament

— Příjmy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 6: Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

— Hlava 2: Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

— Hlava 3: Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

— Hlava 4: Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl II: Evropská Rada a Rada

— Příjmy

— Hlava 4: Různé daně, dávky a poplatky Společenství

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 6: Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod a programů Unie/Společenství

— Hlava 7: Úroky z prodlení

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

— Hlava 2: Budovy, vybavení a provozní výdaje

— Hlava 3: Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánu

— Hlava 4: Výdaje související s reflexní skupinou

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl IV: Soudní dvůr Evropské unie

— Příjmy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

— Hlava 2: Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

— Hlava 3: Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl V: Účetní dvůr

— Příjmy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v orgánu

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

— Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl VI: Evropský hospodářský a sociální výbor

— Příjmy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v institucích a jiných orgánech Unie

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Osoby pracující v orgánu

— Hlava 2: Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl VII: Výbor regionů

— Příjmy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

— Hlava 2: Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl VIII: Evropský veřejný ochránce práv

— Příjmy

— Hlava 4: Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

— Hlava 6: Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

— Hlava 2: Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

— Hlava 3: Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl IX: Evropský inspektor ochrany údajů

— Příjmy

— Hlava 4: Různé daně, dávky a poplatky unie

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

— Hlava 2: Budovy, zařízení a výdaje související s provozem orgánu

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

Oddíl X: Evropská služba pro vnější činnost

— Příjmy

— Hlava 4: Různé daně, dávky a poplatky unie

— Hlava 5: Příjmy ze správní činnosti orgánu

— Hlava 6: Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod a programů Unie/Společenství

— Hlava 7: Úroky z prodlení

— Hlava 9: Různé příjmy

— Výdaje

— Hlava 1: Zaměstnanci v ústředí

— Hlava 2: Budovy, vybavení a provozní výdaje v ústředí

— Hlava 3: Delegace

— Hlava 10: Ostatní výdaje

— Zaměstnanci

A. ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

ÚVOD

Souhrnný rozpočet Evropské unie je nástrojem, kterým se stanoví a schvalují celkové částky příjmů a výdajů, jež jsou každoročně považovány pro Evropskou unii a Evropské společenství pro atomovou energii za nezbytné.

Rozpočet musí být sestaven a prováděn v souladu se zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, ročního rozpočtu, vyrovnanosti, zúčtovací jednotky, obecnosti, specifikace, řádného finančního řízení a průhlednosti.

Zásadou jednotnostizásadou správnosti rozpočtu se rozumí, že veškeré příjmy a výdaje Společenství a Unie musejí být při financování z rozpočtu zapracovány do jediného dokumentu.

Zásadou ročního rozpočtu se rozumí, že rozpočet bude přijímán na každý rozpočtový rok zvlášť a prostředky na závazky a platby pro stávající rozpočtový rok musejí být zpravidla vyčerpány v průběhu daného roku.

Zásadou vyrovnanosti se rozumí, že odhadované příjmy na rozpočtový rok se musejí rovnat prostředkům na platby na daný rok: půjčky na pokrytí jakéhokoliv rozpočtového schodku nejsou slučitelné se systémem vlastních zdrojů a nebudou schváleny.

V souladu se zásadou zúčtovací jednotky je rozpočet vypracován a realizován v eurech a účty budou rovněž vedeny v eurech.

Zásadou obecnosti se rozumí, že celkové příjmy mají pokrýt celkové prostředky na platby, vyjma omezeného množství příjmů, které jsou určeny na konkrétní výdajové položky. Veškeré příjmy a výdaje budou v plném rozsahu zapsány do rozpočtu, a to bez jakéhokoliv vzájemného započtení.

Zásadou specifikace se rozumí, že každý prostředek musí mít vlastní účel a musí být určena na konkrétní cíl, aby se zamezilo záměně prostředků.

Zásada řádného finančního řízení se definuje jako zásada hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Rozpočet se stanoví v souladu se zásadou průhlednosti, která zajišťuje řádné informování o realizaci rozpočtu a o účetnictví.

Rozpočet předkládá prostředky a zdroje podle účelu (sestavování rozpočtu podle činností) za účelem zvýšení průhlednosti řízení rozpočtu, pokud jde o cíle řádného hospodaření s finančními prostředky, a zejména o efektivnost a účelnost.

Celkové výdaje schválené současným rozpočtem činí 141 909 398 849 EUR v prostředcích na závazky a 126 527 133 762 EUR v položkách na platby, což představuje nárůst 0,25 %, resp. 2,90 % v porovnání s rozpočtem na rok 2010.

Celkové rozpočtové příjmy činí 126 527 133 762 EUR. Jednotná sazba zdroje z DPH je 0,30 % (s výjimkou Rakouska, Německa, Nizozemska a Švédska, pro které byla tato sazba stanovena na 0,225 % pro Rakousko, 0,15 % pro Německo, 0,10 % pro Nizozemsko a 0,10 % pro Švédsko) a sazba uplatňovaná na zdroj z HND představuje 0,7538 %. Tradiční vlastní zdroje (cla a dávky z cukru) se na financování rozpočtu na rok 2011 podílejí z 13,26 %. Zdroj z DPH představuje 10,90 % a zdroj z HND 74,72 %. Jiné příjmy na tento rozpočtový rok jsou odhadovány na 1 421 368 232 EUR.

Vlastní zdroje nezbytné pro financování rozpočtu na rok 2011 činí 1,00 % celkového HND, čímž je dodržen strop ve výši 1,23 % HND vypočtený pomocí metody stanovené v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).

Níže uvedené tabulky obsahují podrobný popis metody výpočtu financování rozpočtu na rok 2011.

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež je třeba pokrýt v rozpočtovém roce 2011 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

VÝDAJE

Popis

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010 (1)

Změna (v %)

1. Trvale udržitelný růst

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EU jako globální hráč

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Správní náklady/správa

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Výdaje celkem  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010 (3)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2)

p.m.

p.m.

Zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

p.m.

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Prostředky, které mají být financované z vlastních zdrojů jsou uvedeny v článku 2 rozhodnutí 2007/436/EC, Euratom (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Příjmy celkem  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (6)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulharsko

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Česká republika

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Dánsko

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Německo

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estonsko

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Irsko

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Irsko

Řecko

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Španělsko

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Francie

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Itálie

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Kypr

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Kypr

Lotyšsko

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Litva

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litva

Lucembursko

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Lucembursko

Maďarsko

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Nizozemsko

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Rakousko

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Polsko

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Polsko

Portugalsko

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugalsko

Rumunsko

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovinsko

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovinsko

Slovensko

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Finsko

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Švédsko

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Spojené království

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Celkem

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (7) (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulharsko

166 799 000

0,300

50 039 700

Česká republika

661 192 000

0,300

198 357 600

Dánsko

960 047 000

0,300

288 014 100

Německo

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estonsko

67 256 000

0,300

20 176 800

Irsko

664 784 000

0,300

199 435 200

Řecko

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Španělsko

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Francie

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Itálie

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Kypr

86 943 000

0,300

26 082 900

Lotyšsko

67 515 000

0,300

20 254 500

Litva

136 215 000

0,300

40 864 500

Lucembursko

146 023 000

0,300

43 806 900

Maďarsko

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Nizozemsko

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Rakousko

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Polsko

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugalsko

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumunsko

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovinsko

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovensko

265 882 000

0,300

79 764 600

Finsko

804 121 000

0,300

241 236 300

Švédsko

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Spojené království

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Celkem

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulharsko

348 101 000

 

262 406 752

Česká republika

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Dánsko

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Německo

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estonsko

137 606 000

 

103 730 652

Irsko

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Řecko

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Španělsko

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Francie

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Itálie

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Kypr

173 886 000

 

131 079 372

Lotyšsko

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Litva

272 430 000

 

205 364 166

Lucembursko

292 046 000

 

220 151 170

Maďarsko

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Nizozemsko

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Rakousko

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Polsko

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugalsko

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumunsko

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovinsko

356 079 000

 

268 420 757

Slovensko

688 108 000

 

518 712 057

Finsko

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Švédsko

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Spojené království

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Celkem

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABULKA 4

Výpočet hrubého snížení příspěvku na HND pro Nizozemsko a Švédsko a jeho financování podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 6)

Členský stát

Hrubé snížení

Procentní podíl základu HND

Klíč HND použitý na hrubé snížení

Financování snížení ve prospěch Nizozemska a Švédska

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgie

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulharsko

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Česká republika

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Dánsko

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Německo

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estonsko

 

0,11

910 589

910 589

Irsko

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Řecko

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Španělsko

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Francie

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Itálie

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Kypr

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Lotyšsko

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Litva

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Lucembursko

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Maďarsko

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Nizozemsko

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Rakousko

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Polsko

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugalsko

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumunsko

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovinsko

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovensko

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Finsko

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Švédsko

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Spojené království

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Celkem

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

Cenový deflátor HDP pro EU, v eurech (ekonomická prognóza z jara 2010):

a) 2004 EU25 = 107,4023 / b) 2006 EU25 = 112,1509 / c) 2006 EU27 = 112,4894 / d) 2011 EU27 = 118,4172

Paušální částka pro Nizozemsko: v cenách z roku 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Paušální částka pro Švédsko: v cenách z roku 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABULKA 5

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytovaná Spojenému království na rok 2010 v souladu s článkem 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (9) (%)

Částka

1. Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

15,3816

 

2. Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Celkové přidělené výdaje

 

112 118 871 234

5. Výdaje související s rozšířením (10) = (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Předvstupní výdaje

 

2 981 845 806

5b. Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g)

 

22 462 808 276

6. Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Původní částka opravy pro Spojené království = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Výhoda pro Spojené království (11)

 

1 046 923 607

9. Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (12)

 

26 548 215

11. Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom nepřesáhne dodatečný příspěvek Spojeného království vyplývající ze snížení přidělených výdajů o výdaje související s rozšířením podle odst. 1 písm. g) tohoto článku v letech 2007–2013 částku 10,5 miliard EUR, vyjádřeno v cenách roku 2004. Odpovídající číselné údaje jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.

Oprava pro Spojené království v období 2007–2012

Rozdíl v původní částce s ohledem na strop 10,5 miliard EUR

(Rozhodnutí o vlastních zdrojích 2007 oproti rozhodnutí o vlastních zdrojích 2000), v EUR

Rozdíl

v běžných

cenách

Rozdíl

ve stálých

cenách roku 2004

(A) Oprava pro Spojené království za rok 2007

0

0

(B) Oprava pro Spojené království za rok 2008

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) Oprava pro Spojené království za rok 2009

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) Oprava pro Spojené království za rok 2010

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E) Oprava pro Spojené království za rok 2011

neuv.

neuv.

(F) Oprava pro Spojené království za rok 2012

neuv.

neuv.

(G) Součet rozdílů = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABULKA 6

Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na –3 079 226 649 EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulharsko

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Česká republika

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Dánsko

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Německo

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estonsko

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Irsko

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Řecko

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Španělsko

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Francie

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Itálie

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Kypr

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Lotyšsko

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Litva

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Lucembursko

0,23

0,27

0,42

 

0,11 %

0,38

11 744 250

Maďarsko

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Nizozemsko

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Rakousko

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Polsko

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugalsko

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumunsko

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovinsko

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovensko

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Finsko

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Švédsko

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Spojené království

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Celkem

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 7

Souhrn financování (13) souhrnného rozpočtu podle druhu vlastního zdroje a členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Celkové vlastní zdroje (14)

Čisté poplatky z cukru (75 %)

Čistá cla (75 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (75 %)

Náklady na výběr (25 % z hrubých TVZ) p.m.

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Snížení ve prospěch Nizozemska a Švédska

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgie

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulharsko

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Česká republika

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Dánsko

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Německo

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estonsko

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Irsko

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Řecko

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Španělsko

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Francie

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Itálie

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Kypr

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Lotyšsko

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Litva

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Lucembursko

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Maďarsko

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Nizozemsko

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Rakousko

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Polsko

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugalsko

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumunsko

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovinsko

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovensko

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Finsko

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Švédsko

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Spojené království

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Celkem

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK

Hlava

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

VLASTNÍ ZDROJE

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE/SPOLEČENSTVÍ

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

CELKOVÝ SOUČET

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/2006 a předchozími roky

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Dávky ze skladování cukru

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Výrobní dávka

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Poplatek z přebytku

p.m.

p.m.

944 778,39

 

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

 

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

0

0

– 315 228 368,69

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

0

0

4 142 307,78

 

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

0

0

4 142 307,78

 

Hlava 1 — Celkem

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

KAPITOLA 1 1 —

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

KAPITOLA 1 1 —   DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

1 1 0   Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/2006 a předchozími roky

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Poznámky

Společná organizace trhu v odvětví cukru zajišťovala, aby výrobci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu museli odvádět základní dávky a tzv. B dávky z produkce. Tyto dávky byly určeny na pokrytí výdajů na podporu trhu. Částky uvedené v tomto článku vyplývají z revize dávek stanovených v minulosti. Dávky za hospodářské roky 2007/2008 a roky následující jsou uvedeny v článku 1 1 7 této kapitoly jako „výrobní dávka“.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 0

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Dávky ze skladování cukru

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů účtovaných novými členskými státy v případě, že nebyly odstraněny zásoby cukru považované za přebytečné ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8).

Tento článek je rovněž určen k zaznamenávání příjmů ze zbývajících dávek ze skladování cukru vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1) dávky ze skladování zrušilo.

Tento článek rovněž zahrnuje částky splatné v případě porušení závazku skladovat převedené množství cukru podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 65/82 ze dne 13. ledna 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku (Úř. věst. L 9, 14.1.1982, s. 14), a částky splatné podle nařízení Rady (EHS) č. 1789/81 ze dne 30. června 1981, kterým se stanoví obecná pravidla týkající se systému minimálních zásob v odvětví cukru (Úř. věst. L 177, 1.7.1981, s. 39) v případě porušení obecných pravidel týkajících se systému minimálních zásob v odvětví cukru.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

303 588,38

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Lotyšsko

p.m.

p.m.

813 292,38

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

789 334,88

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 1

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Poznámky

Částky odpovídající poplatkům vybíraným z nevyvezené výroby cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C. Spadají sem rovněž poplatky ze substituovaného cukru a isoglukosy v kvótě C.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Komise (EHS) č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

397 365,75

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 3

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Výrobní dávka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Poznámky

V rámci společné organizace trhů v odvětví cukru se z kvóty přidělené podnikům vyrábějícím cukr, isoglukosu nebo inulinový sirup vybírá výrobní dávka.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1), a zejména článek 16 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), a zejména článek 51 uvedeného nařízení.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulharsko

400 000

400 000

401 391,—

Česká republika

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Dánsko

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Německo

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Španělsko

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Francie

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Itálie

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Nizozemsko

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Rakousko

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polsko

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugalsko

200 000

200 000

56 250,—

Rumunsko

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finsko

800 000

800 000

728 991,—

Švédsko

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Spojené království

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Celkem článek 1 1 7

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Z dodatečné kvóty na cukr a doplňkové kvóty na isoglukosu přidělených podnikům podle článku 58 nařízení (ES) 1234/2007 se vybírá jednorázová částka.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1), a zejména článek 8 a čl. 9 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 8

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Poplatek z přebytku

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Poznámky

Členský stát ukládá podnikům na svém území v souladu s článkem 64 nařízení (ES) č. 1234/2007 poplatek z přebytku.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1), a zejména článek 15 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

914 135,91

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

24 549,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

661,60

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

5 431,88

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 9

p.m.

p.m.

944 778,39

KAPITOLA 1 2 —   CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0   Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Poznámky

Označení cel jako vlastních zdrojů pro financování společných výdajů je logickým důsledkem volného pohybu zboží v Unii. Tento článek může zahrnovat dávky, prémie, doplňkové nebo vyrovnávací částky, dodatkové částky nebo položky, cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla, současná i budoucí, zavedená orgány Společenství v obchodě s třetími zeměmi a cla na výrobky spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která pozbyla platnosti.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulharsko

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Česká republika

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Dánsko

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Německo

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estonsko

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irsko

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Řecko

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Španělsko

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Francie

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Itálie

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Kypr

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Lotyšsko

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litva

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Lucembursko

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Maďarsko

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Nizozemsko

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Rakousko

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Polsko

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugalsko

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumunsko

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovinsko

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovensko

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Finsko

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Švédsko

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Spojené království

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Celkem článek 1 2 0

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITOLA 1 3 —   VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0   Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Poznámky

Jednotná sazba platná ve všech členských státech a uplatňovaná na harmonizovaný vyměřovací základ DPH stanovený podle předpisů Unie činí 0,30 %. Vyměřovací základ pro tyto účely nepřesahuje 50 % HND každého členského státu. Pouze pro období 2007–2013 se sazba uplatňovaná na zdroj z DPH stanoví pro Rakousko na 0,225 %, pro Německo na 0,15 % a pro Nizozemsko a Švédsko na 0,10 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulharsko

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Česká republika

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Dánsko

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Německo

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estonsko

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irsko

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Řecko

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Španělsko

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Francie

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Itálie

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Kypr

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Lotyšsko

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litva

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Lucembursko

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Maďarsko

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nizozemsko

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Rakousko

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Polsko

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugalsko

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumunsko

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovinsko

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovensko

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Finsko

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Švédsko

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Spojené království

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Celkem článek 1 3 0

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0   Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby rozpočet Evropské unie byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.

Sazba, která se použije pro hrubý národní důchod členských států pro rozpočtový rok, činí 0,7538 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulharsko

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Česká republika

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Dánsko

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Německo

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estonsko

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irsko

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Řecko

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Španělsko

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Francie

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Itálie

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Kypr

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Lotyšsko

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litva

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Lucembursko

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Maďarsko

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nizozemsko

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Rakousko

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Polsko

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugalsko

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumunsko

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovinsko

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovensko

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Finsko

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Švédsko

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Spojené království

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Článek 1 4 0 – celkem

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITOLA 1 5 —   OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

1 5 0   Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

0

0

– 315 228 368,69

Poznámky

Mechanismus opravy rozpočtové nevyváženosti ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království) byl zaveden Evropskou radou na zasedání ve Fontainebleau v červnu 1984 a navazujícím rozhodnutím o vlastních zdrojích z roku 1985. Cílem tohoto mechanismu bylo snížit rozpočtovou nevyváženost Spojeného království snížením jeho plateb Unii.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulharsko

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Česká republika

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Dánsko

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Německo

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estonsko

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irsko

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Řecko

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Španělsko

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Francie

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Itálie

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Kypr

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Lotyšsko

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litva

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Lucembursko

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Maďarsko

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nizozemsko

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Rakousko

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Polsko

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugalsko

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumunsko

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovinsko

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovensko

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Finsko

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Švédsko

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Spojené království

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Celkem článek 1 5 0

0

0

– 315 228 368,69

KAPITOLA 1 6 —   HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

1 6 0   Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

0

0

4 142 307,78

Poznámky

Pouze pro období 2007–2013 využívá Nizozemsko hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND ve výši 605 milionů EUR a Švédsko využívá hrubého snížení ročních příspěvků založených na HND ve výši 150 milionů EUR, obojí vyjádřeno v cenách roku 2004. Tyto částky se upravují na běžné ceny.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména čl. 10 odst. 9 uvedeného nařízení.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulharsko

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Česká republika

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Dánsko

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Německo

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estonsko

910 589

885 244

987 074,04

Irsko

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Řecko

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Španělsko

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Francie

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Itálie

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Kypr

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Lotyšsko

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litva

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Lucembursko

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Maďarsko

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Nizozemsko

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Rakousko

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Polsko

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugalsko

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumunsko

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovinsko

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovensko

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Finsko

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Švédsko

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Spojené království

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Celkem článek 1 6 0

0

0

4 142 307,78

HLAVA 3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy

p.m.

p.m.

0,—

 

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky

3 1 0 3

Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Článek 3 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 2 0 3

Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Článek 3 2 0 — Celkem

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úpravy v důsledku dopadu neúčasti některých členských států v určitých politikách v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 5 0 4

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Článek 3 5 0 — Celkem

p.m.

0

–5 894 916,19

 

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 6 0 4

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

p.m.

0

0,—

 

Článek 3 6 0 — Celkem

p.m.

0

0,—

 

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

p.m.

0

0,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Úpravy související s prováděním rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom na roky 2007 a 2008

–88 684 851,97

 

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

–88 684 851,97

 

Hlava 3 — Celkem

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 2 —

ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 7 —

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0   Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Poznámky

Článek 15 finančního nařízení stanoví, že zůstatek každého rozpočtového roku se zapisuje do rozpočtu následujícího rozpočtového roku jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku.

Příslušné odhady takových příjmů nebo výdajů se zapisují do rozpočtu během rozpočtového procesu a případně do návrhu na změnu předloženého v souladu s článkem 34 finančního nařízení. Odhady jsou vypracovány v souladu se zásadami podle článku 15 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Po předložení účtů za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům zapisuje do rozpočtu pro následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí Komise předložit do 15 dní od předložení předběžné účetní závěrky.

Schodek je součástí článku 27 02 01 výkazu výdajů v oddíle III „Komise“.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), a zejména článek 15 uvedeného nařízení.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména článek 7 uvedeného rozhodnutí.

3 0 2   Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Po dosažení cílových částek je tento článek určen na přijetí veškerého přebytku záručního fondu pro vnější akci podle článku 3 nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 10).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), a zejména čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).

KAPITOLA 3 1 —   ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

3 1 0   Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky

3 1 0 3   Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Poznámky

Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 musí členské státy zaslat před 31. červencem Komisi výkaz celkové výše základu zdrojů z DPH pro předchozí kalendářní rok.

Každému členskému státu je odepsána částka vypočtená na základě uvedeného výkazu podle pravidel Evropské unie a je mu připsáno 12 skutečně provedených plateb během předchozího rozpočtového roku. Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Veškeré opravy ve výše uvedených výkazech vyplývající z kontrol Komise podle článku 9 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 nebo/a veškeré změny hrubého národního důchodu z předchozích rozpočtových let mající dopad na omezení základu DPH povedou k přizpůsobení zůstatků VAT.

Právní základ

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména čl. 10 odst. 4, 5 a 8 uvedeného nařízení.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulharsko

p.m.

p.m.

411 027,82

Česká republika

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Dánsko

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Německo

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estonsko

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irsko

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Řecko

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Španělsko

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Francie

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Itálie

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Kypr

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Lotyšsko

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litva

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Lucembursko

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Maďarsko

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Nizozemsko

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Rakousko

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Polsko

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugalsko

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumunsko

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovinsko

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovensko

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Finsko

p.m.

p.m.

440 108,29

Švédsko

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Spojené království

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Celkem bod 3 1 0 3

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITOLA 3 2 —   ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

3 2 0   Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 2 0 3   Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Poznámky

Na základě údajů pro agregovaný hrubý národní důchod a jeho složky z předchozího roku poskytnutých členskými státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení č. 1287/2003 se každému členskému státu odepíše částka vypočtená podle pravidel Evropské unie a přičte se mu dvanáct plateb provedených během uvedeného předchozího rozpočtového roku.

Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Veškeré změny hrubého národního produktu/hrubého národního příjmu z předchozích finančních let podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003, s výhradou článků 4 a 5 uvedeného nařízení, vedou u každého dotčeného členského státu k přizpůsobení zůstatku vytvořenému podle čl. 10 odst. 7 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména čl. 10 odst. 6, 7 a 8 uvedeného nařízení.

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulharsko

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Česká republika

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Dánsko

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Německo

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estonsko

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Irsko

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Řecko

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Španělsko

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Francie

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Itálie

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Kypr

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Lotyšsko

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litva

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Lucembursko

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Maďarsko

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nizozemsko

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Rakousko

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Polsko

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugalsko

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumunsko

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovinsko

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovensko

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Finsko

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Švédsko

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Spojené království

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Celkem bod 3 2 0 3

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITOLA 3 4 —   ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

3 4 0   Úpravy v důsledku dopadu neúčasti některých členských států v určitých politikách v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Poznámky

Článek 3 Protokolu o postavení Dánska a článek 5 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojených ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, přiznává uvedeným členským státům plně vynětí z povinné podpory finančních důsledků některých zvláštních politik týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, s výjimkou souvisejících administrativních nákladů. Mohou tudíž dosáhnout přizpůsobení vlastních zdrojů zaplacených za každý rok, v němž se nezúčastní.

Příspěvek každého členského státu k mechanismu opravy se vypočítá tak, že se na rozpočtové výdaje vyplývající z tohoto úkonu nebo z této politiky použije rozsah agregovaného hrubého národního důchodu a jeho složek z předchozích roku, jak je poskytly členské státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

Komise vypočte zůstatek každého členského státu a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 podle článku 10a téhož nařízení.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména článek 10a uvedeného nařízení.

Protokol o postavení Dánska, připojení ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména článek 3 tohoto protokolu, a Protokol o postavení Spojeného království a Irska v politice spravedlnosti a vnitřních věcí, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména článek 5 tohoto protokolu.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulharsko

p.m.

p.m.

106 840,71

Česká republika

p.m.

p.m.

425 107,23

Dánsko

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Německo

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estonsko

p.m.

p.m.

48 527,82

Irsko

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Řecko

p.m.

p.m.

749 192,01

Španělsko

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Francie

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Itálie

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Kypr

p.m.

p.m.

52 265,07

Lotyšsko

p.m.

p.m.

72 316,90

Litva

p.m.

p.m.

101 252,43

Lucembursko

p.m.

p.m.

96 426,56

Maďarsko

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Nizozemsko

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Rakousko

p.m.

p.m.

901 516,03

Polsko

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugalsko

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumunsko

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovinsko

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovensko

p.m.

p.m.

210 732,09

Finsko

p.m.

p.m.

599 685,24

Švédsko

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Spojené království

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Celkem článek 3 4 0

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITOLA 3 5 —   VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

3 5 0   Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 5 0 4   Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Poznámky

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království.

Údaje o plnění za rok 2009 odpovídají výsledku konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království ve vztahu k opravě za rok 2005.

Údaje o plnění za rok 2010 odpovídají výsledku konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti, jež je poskytována Spojenému království, za rok 2006.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7 června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulharsko

p.m.

489 243

0,—

Česká republika

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Dánsko

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Německo

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estonsko

p.m.

–69 352

627 249,96

Irsko

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Řecko

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Španělsko

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Francie

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Itálie

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Kypr

p.m.

107 925

–55 882,63

Lotyšsko

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Litva

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Lucembursko

p.m.

– 281 514

628 919,04

Maďarsko

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Nizozemsko

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Rakousko

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Polsko

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugalsko

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumunsko

p.m.

6 495 846

0,—

Slovinsko

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovensko

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Finsko

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Švédsko

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Spojené království

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Celkem bod 3 5 0 4

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITOLA 3 6 —   VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

3 6 0   Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 6 0 4   Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

0

0,—

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenání rozdílu mezi předběžně rozpočtovanou a poslední prozatímní aktualizací opravy pro Spojené království před provedením konečných výpočtů.

Údaje o plnění za rok 2010 odpovídají výsledku předběžného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti, jež je poskytována Spojenému království, za rok 2008.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulharsko

p.m.

–1 523 420

0,—

Česká republika

p.m.

496 143

0,—

Dánsko

p.m.

–8 155 544

0,—

Německo

p.m.

– 213 638

0,—

Estonsko

p.m.

– 602 251

0,—

Irsko

p.m.

–7 602 523

0,—

Řecko

p.m.

–7 281 407

0,—

Španělsko

p.m.

–17 398 703

0,—

Francie

p.m.

–22 865 571

0,—

Itálie

p.m.

–18 521 220

0,—

Kypr

p.m.

– 379 606

0,—

Lotyšsko

p.m.

224 016

0,—

Litva

p.m.

–1 577 325

0,—

Lucembursko

p.m.

–2 092 216

0,—

Maďarsko

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nizozemsko

p.m.

–5 075 335

0,—

Rakousko

p.m.

– 501 383

0,—

Polsko

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugalsko

p.m.

– 312 262

0,—

Rumunsko

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovinsko

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovensko

p.m.

–3 676 917

0,—

Finsko

p.m.

–7 803 260

0,—

Švédsko

p.m.

1 895 807

0,—

Spojené království

p.m.

124 294 781

0,—

Celkem bod 3 6 0 4

p.m.

0

0,—

KAPITOLA 3 7 —   ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

3 7 0   Úpravy související s prováděním rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom na roky 2007 a 2008

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

–88 684 851,97

Poznámky

Výsledek výpočtu v souvislosti se zpětným prováděním rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o vlastních zdrojích na roky 2007 a 2008.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména článek 11 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Plnění 2009

Belgie

204 589 861,—

Bulharsko

17 366 133,—

Česká republika

71 898 232,29

Dánsko

143 817 127,80

Německo

–1 736 354 527,—

Estonsko

8 734 505,06

Irsko

91 629 026,—

Řecko

126 166 977,—

Španělsko

592 534 409,—

Francie

1 096 152 291,—

Itálie

949 414 872,—

Kypr

8 837 040,27

Lotyšsko

11 682 657,39

Litva

16 715 516,02

Lucembursko

16 872 718,—

Maďarsko

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Nizozemsko

–2 108 712 670,—

Rakousko

–30 989 269,—

Polsko

146 112 853,43

Portugalsko

89 132 398,—

Rumunsko

61 014 784,18

Slovinsko

19 006 610,—

Slovensko

36 944 055,65

Finsko

110 353 342,—

Švédsko

– 609 395 301,23

Spojené království

523 711 348,69

Celkem článek 3 7 0

–88 684 851,97

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních pracovníků a osob pobírajících důchod, členů řídících orgánů Evropské investiční banky, Evropské centrální banky, Evropského investičního fondu, jejich pracovníků a osob pobírajících důchod

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z mezd členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Výnosy ze zvláštních poplatků určených pro odměnu členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Převody nebo odkup nároků zaměstnanců na důchodové pojištění

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů

110 000

105 000

57 339,85

 

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění v případě decentralizovaných orgánů a mezinárodních organizací

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému důchodového pojištění

p.m.

p.m.

820 485,—

 

KAPITOLA 4 2 — CELKEM

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Hlava 4 — Celkem

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

KAPITOLA 4 0 —

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

KAPITOLA 4 1 —

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

KAPITOLA 4 2 —

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

KAPITOLA 4 0 —   RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

4 0 0   Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních pracovníků a osob pobírajících důchod, členů řídících orgánů Evropské investiční banky, Evropské centrální banky, Evropského investičního fondu, jejich pracovníků a osob pobírajících důchod

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Poznámky

Tento příjem představuje veškeré daně odváděné z platů, mezd a požitků všeho druhu, s výjimkou dávek nebo rodinných přídavků vyplácených členům Komise, úředníkům, jiným veřejným zaměstnancům a osobám, jež obdrží vyrovnávací platby při ukončení zaměstnání uvedeného v kapitole 01 každé hlavy výkazu výdajů a osobám, jež obdrží důchod.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 uvedeného protokolu.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutí Rady č. 2009/909/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky předsedy Evropské rady (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutí Rady č. 2009/910/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutí Rady č. 2009/912/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky generálního tajemníka Rady Evropské unie (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 38).

Parlament

 

47 464 953

Rada

 

22 212 000

Komise:

 

408 054 400

— administrativa

(330 928 000)

 

— výzkum a technický rozvoj

(14 581 831)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(16 491 055)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(2 761 000)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(579 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(2 438 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(859 000)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(1 157 000)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(3 109 000)

 

— Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

(256 812)

 

— Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

(418 716)

 

— Společný podnik Artemis – iniciativa v oblasti vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS)

(44 663)

 

— Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(66 994)

 

— Společný podnik – čisté nebe

(100 492)

 

— Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA)

(391 237)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(254 739)

 

— Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(990 871)

 

— Evropská agentura pro obnovu

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX)

(970 832)

 

— Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

(212 149)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(3 251 522)

 

— Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(805 557)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

(578 823)

 

— Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(3 526 495)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(1 272 098)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(1 836 615)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

(654 087)

 

— Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GALILEO)

(274 705)

 

— Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(150 738)

 

— Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(156 320)

 

— Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(106 075)

 

— Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

(1 068 623)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(897 451)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

(3 805 436)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(527 789)

 

— Společný podnik – evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC)

(33 497)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(245 646)

 

— Evropská policejní akademie (CEPOL)

(163 468)

 

— Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(1 381 083)

 

— Evropská agentura pro železnice (ERA)

(666 433)

 

— Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(879 910)

 

— Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(120 032)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(774 812)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(337 534)

 

— Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

(551 422)

 

— Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

(164 497)

 

— Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(1 035 699)

 

— Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

(100 492)

 

— Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

(161 903)

 

— Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

(217 732)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(3 374 913)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(1 091 356)

 

Soudní dvůr

 

22 159 000

Účetní dvůr

 

10 497 081

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

4 436 469

Výbor regionů

 

3 008 956

Evropský veřejný ochránce práv

 

546 866

Evropský inspektor ochrany údajů

 

452 000

Evropská služba pro vnější činnost

 

17 672 000

Evropská investiční banka

 

38 840 000

Evropská centrální banka

 

14 250 000

Evropský investiční fond

 

2 100 000

 

Celkem

591 693 725

4 0 3   Výnosy z dočasného příspěvku placeného z mezd členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Poznámky

Ustanovení o dočasném příspěvku se používala do 30. června 2003. Tato rozpočtová linie se tudíž týká veškerých příjmů vyplývajících ze zbytkové částky dočasného příspěvku z mezd členů Komise, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66 a tohoto řádu, ve znění platném do 15. prosince 2003.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

— administrativa

(p.m.)

 

— výzkum a technický rozvoj

(p.m.)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(p.m.)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(p.m.)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(p.m.)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(p.m.)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(p.m.)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(p.m.)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(p.m.)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro obnovu

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(p.m.)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(p.m.)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(p.m.)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(p.m.)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(p.m.)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(p.m.)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(p.m.)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(p.m.)

 

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

4 0 4   Výnosy ze zvláštních poplatků určených pro odměnu členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání výnosů ze zvláštní dávky z mezd úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě podle článku 66 služebního řádu.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 66a tohoto řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutí Rady č. 2009/909/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky předsedy Evropské rady (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutí Rady č. 2009/910/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutí Rady č. 2009/912/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky generálního tajemníka Rady Evropské unie (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 38).

Parlament

 

8 109 730

Rada

 

2 258 000

Komise:

 

42 428 398

— administrativa

(30 915 000)

 

— výzkum a technický rozvoj

(2 348 125)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(2 655 569)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(521 000)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(110 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(410 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(139 000)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(215 000)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(555 000)

 

— Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

(38 793)

 

— Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

(63 250)

 

— Společný podnik Artemis – iniciativa v oblasti vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS)

(6 747)

 

— Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(10 120)

 

— Společný podnik – čisté nebe

(15 180)

 

— Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA)

(55 242)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(30 058)

 

— Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(119 424)

 

— Evropská agentura pro obnovu

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX)

(144 330)

 

— Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

(32 046)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(508 242)

 

— Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(101 587)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

(83 938)

 

— Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(449 786)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(139 280)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(252 386)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

(79 079)

 

— Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GALILEO)

(45 875)

 

— Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(22 770)

 

— Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(23 613)

 

— Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(16 023)

 

— Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

(164 582)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(152 913)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

(386 863)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(87 566)

 

— Společný podnik – evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC)

(5 060)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(37 106)

 

— Evropská policejní akademie (CEPOL)

(16 510)

 

— Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(46 805)

 

— Evropská agentura pro železnice (ERA)

(102 394)

 

— Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(129 028)

 

— Evopský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(18 132)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(103 322)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(43 173)

 

— Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

(64 880)

 

— Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

(23 870)

 

— Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(130 550)

 

— Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

(15 180)

 

— Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

(24 457)

 

— Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

(32 890)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(446 258)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(159 417)

 

Soudní dvůr

 

3 004 000

Účetní dvůr

 

1 100 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

947 174

Výbor regionů

 

437 055

Evropský veřejný ochránce práv

 

58 425

Evropský inspektor ochrany údajů

 

74 000

Evropská služba pro vnější činnost

 

1 712 000

 

Celkem

60 128 782

KAPITOLA 4 1 —   PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

4 1 0   Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Poznámky

Tyto příjmy představují příspěvky zaměstnanců na financování systému důchodového pojištění.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24).

Parlament

 

58 631 602

Rada

 

24 527 000

Komise:

 

305 137 702

— administrativa

(204 432 325)

 

— výzkum a technický rozvoj

(17 597 225)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(19 901 259)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(3 268 319)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(996 587)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(5 052 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(1 516 000)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(2 591 181)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(4 542 678)

 

— Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

(367 775)

 

— Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

(599 633)

 

— Společný podnik Artemis – iniciativa v oblasti vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS)

(63 961)

 

— Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(95 941)

 

— Společný podnik – čisté nebe

(143 912)

 

— Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA)

(445 123)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(296 303)

 

— Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(1 937 575)

 

— Evropská agentura pro obnovu

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX)

(1 192 819)

 

— Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

(303 814)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(3 975 484)

 

— Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(1 209 354)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

(819 457)

 

— Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(3 090 008)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(1 260 080)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(2 608 206)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

(743 740)

 

— Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GALILEO)

(353 342)

 

— Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(215 868)

 

— Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(223 863)

 

— Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(151 907)

 

— Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

(1 292 617)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(1 380 207)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

(3 796 239)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(737 351)

 

— Společný podnik – evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC)

(47 971)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(351 785)

 

— Evropská policejní akademie (CEPOL)

(187 759)

 

— Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(981 419)

 

— Evropská agentura pro železnice (ERA)

(881 640)

 

— Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(171 895)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(884 740)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(426 662)

 

— Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

(1 035 003)

 

— Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

(294 879)

 

— Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(2 118 080)

 

— Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

(143 912)

 

— Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

(231 858)

 

— Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

(311 809)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(4 271 005)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(1 531 054)

 

Soudní dvůr

 

17 711 000

Účetní dvůr

 

7 715 532

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

5 974 002

Výbor regionů

 

4 303 311

Evropský veřejný ochránce práv

 

493 113

Evropský inspektor ochrany údajů

 

411 000

Evropská služba pro vnější činnost

 

12 751 541

 

Celkem

437 655 803

4 1 1   Převody nebo odkup nároků zaměstnanců na důchodové pojištění

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Poznámky

Tyto příjmy představují platbu pojistněmatematického ekvivalentu nebo paušální odkupní hodnoty nároků na důchodové pojištění, které úředníci získali ve svých předchozích zaměstnáních, Evropské unii.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Parlament

 

9 134 938

Rada

 

p.m.

Komise

 

66 779 000

Soudní dvůr Evropské unie

 

500 000

Účetní dvůr

 

1 300 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

77 713 938

4 1 2   Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

110 000

105 000

57 339,85

Poznámky

Úředníci a jiní zaměstnanci, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů, mohou nadále nabývat nároky na důchodové pojištění, pokud také nesou náklady příspěvku zaměstnavatele.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Parlament

 

10 000

Rada

 

p.m.

Komise

 

100 000

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

110 000

KAPITOLA 4 2 —   OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

4 2 0   Příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění v případě decentralizovaných orgánů a mezinárodních organizací

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Poznámky

Tento příjem představuje příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění v případě decentralizovaných orgánů a mezinárodních organizací

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Komise

 

13 123 267

4 2 1   Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému důchodového pojištění

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Poznámky

Tento příjem představuje příspěvky poslanců Evropského parlamentu na financování systému důchodového pojištění.

Právní základ

Pravidla pro proplácení výdajů a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III těchto pravidel.

Parlament

 

p.m.

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Výnosy z dodávek provedených ve prospěch dalších institucí nebo orgánů – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Článek 5 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Výnosy z prodeje nemovitého majetku

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tiskovin a filmů – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

2 342 620,06

KAPITOLA 5 1

5 1 0

Výnos z pronájmu movitého majetku a technického vybavení – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitého majetku a vrácené poplatky spojené s nájmy

5 1 1 0

Výnosy z pronájmu nebo z podnájmu nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Náhrady výdajů spojených s nájmem – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Článek 5 1 1 — Celkem

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

KAPITOLA 5 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

21 098 455,56

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů orgánů

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů organizací, jež dostávají dotace, převedené na Komisi

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Úroky z předfinancování

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Příjmy ze svěřeneckých účtů – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

 

 

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Výnosy z příjmů za služby a práce provedené pro jiné orgány či instituce, včetně zpětné úhrady příspěvků na služební cesty ostatními orgány nebo institucemi – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby nebo práce provedené na jejich žádost – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

KAPITOLA 5 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

17 785 798,42

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Výnosy z náhrad částek, které byly neprávem uhrazeny – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Výnosy, které odpovídají stanovenému určení jako příjmy nadací, dotace, dary a odkazy, včetně vlastních účelových výnosů každého orgánu – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Zpětná úhrada výdajů na sociální zabezpečení, které vznikly jménem jiného orgánu

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené s správním chodem instituce – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Příjmy plynoucí z příspěvku Komise na ESVČ pro zaměstnance Komise pracující v delegacích Unie – Účelově vázané příjmy

p.m.

 

 

 

KAPITOLA 5 7 — CELKEM

p.m.

p.m.

182 058 615,09

KAPITOLA 5 8

5 8 0

Výnosy z plateb souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

KAPITOLA 5 8 — CELKEM

p.m.

p.m.

1 808 166,70

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Ostatní příjmy ze správní činnosti

100 000

100 000

1 746 769,61

 

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Hlava 5 — Celkem

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

KAPITOLA 5 0 —

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 1 —

VÝNOSY Z NÁJMŮ A PRONÁJMŮ

KAPITOLA 5 2 —

PŘÍJMY Z INVESTIC A POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ A OSTATNÍ ÚROKY

KAPITOLA 5 5 —

VÝNOSY Z PŘÍJMŮ ZA PROVEDENÉ SLUŽBY A PRÁCE

KAPITOLA 5 7 —

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNŮ

KAPITOLA 5 8 —

RŮZNÉ NÁHRADY

KAPITOLA 5 9 —

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 5 0 —   VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0   Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

5 0 0 0   Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel ve vlastnictví orgánů.

Jsou v něm rovněž zaznamenány příjmy z prodeje vozidel, které jsou nahrazovány novými nebo vyřazovány, je-li účetní hodnota plně odepsána.

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) a ea) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

5 0 0 1   Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku jiného než vozidla, který je ve vlastnictví orgánů.

Jsou v něm rovněž zaznamenány příjmy z prodeje vybavení, zařízení, materiálů a vědeckých a technických přístrojů, které jsou nahrazovány novými nebo vyřazovány z provozu, je-li účetní hodnota plně odepsána.

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) a ea) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

5 0 0 2   Výnosy z dodávek provedených ve prospěch dalších institucí nebo orgánů – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Poznámky

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. g) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

5 0 1   Výnosy z prodeje nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví orgánů.

5 0 2   Výnosy z prodeje publikací, tiskovin a filmů – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Poznámky

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. j) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

KAPITOLA 5 1 —   VÝNOSY Z NÁJMŮ A PRONÁJMŮ

5 1 0   Výnos z pronájmu movitého majetku a technického vybavení – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

5 1 1   Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitého majetku a vrácené poplatky spojené s nájmy

5 1 1 0   Výnosy z pronájmu nebo z podnájmu nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Poznámky

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

5 1 1 1   Náhrady výdajů spojených s nájmem – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Poznámky

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

KAPITOLA 5 2 —   PŘÍJMY Z INVESTIC A POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ A OSTATNÍ ÚROKY

5 2 0   Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů orgánů

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů.

Parlament

 

1 300 000

Rada

 

p.m.

Komise

 

5 600 000

Soudní dvůr Evropské unie

 

130 000

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

64 000

Výbor regionů

 

100 000

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

7 194 000

5 2 1   Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů organizací, jež dostávají dotace, převedené na Komisi

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Poznámky

Tento článek obsahuje příjmy ze splácení úroků od organizací, které dostávají dotace a které umístily zálohy, jež obdržely od Komise, na úročené účty. Pokud tyto zálohy zůstanou nevyužity, musí se zálohy i úroky z nich Komisi splatit.

Komise

 

10 000 000

5 2 2   Úroky z předfinancování

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z úroků z předfinancování.

V souladu s čl. 5a finančního nařízení mohou být částky určené na tento bod použity k poskytnutí dodatečných prostředků v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. Úroky z plateb předfinancování jsou tedy vyčleněny na dotyčný program nebo opatření a odečtou se od zůstatku dlužných částek, jež mají být vyplaceny příjemci.

Nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k finančnímu nařízení, rovněž stanoví, ve kterých výjimečných případech schvalující úředník každoročně zajistí zpětné získání těchto úroků.

Komise

 

40 000 000

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), a zejména článek 5a uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1), a zejména články 4 a 4a uvedeného nařízení.

5 2 3   Příjmy ze svěřeneckých účtů – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání úroků či jiných příjmů ze svěřeneckých účtů.

Svěřenecké účty jsou jménem Unie spravovány mezinárodními finančními institucemi (Evropským investičním fondem, Evropskou investiční bankou, Rozvojovou bankou Rady Evropy/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj) v rámci programů Unie/Společenství, přičemž částky zaplacené Unií/Společenstvím zůstávají na účtech až do doby, než jsou uvolněny ve prospěch příjemců v rámci jediného programu, např. ve prospěch malých a středních podniků nebo institucí, které řídí projekty v přistupujících zemích.

V souladu s čl. 18 odst. 2 finančního nařízení mohou být úroky plynoucí ze svěřeneckých účtů využívaných pro programy Unie/Společenství použity k poskytnutí dodatečných prostředků v řádcích, ve kterých byly zapsány počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), a zejména čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).

KAPITOLA 5 5 —   VÝNOSY Z PŘÍJMŮ ZA PROVEDENÉ SLUŽBY A PRÁCE

5 5 0   Výnosy z příjmů za služby a práce provedené pro jiné orgány či instituce, včetně zpětné úhrady příspěvků na služební cesty ostatními orgány nebo institucemi – Účelově vázané příjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Poznámky

V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. g) finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané a v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům, budou zapsány dodatečné prostředky.

Parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

5 5 1   Příjmy od třetích osob za služby nebo práce provedené