ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.060.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 60

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
5. března 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Poznámka o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období let 2009–2014

1

 

 

2011/144/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2011 o uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 221/2011 ze dne 4. března 2011 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako doplňkové látky pro lososovité (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11

6

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 223/2011 ze dne 4. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

10

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2011/27/EU ze dne 4. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oryzalinu a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2008/934/ES ( 1 )

12

 

*

Směrnice Komise 2011/28/EU ze dne 4. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky kyseliny indolylmáselné a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES ( 1 )

17

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2011/145/EU

 

*

Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 1/2011 ze dne 17. února 2011 o statusu Rovníkové Guiney ve vztahu k revidované dohodě o partnerství AKT-EU

21

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech (Úř. věst. L 196 ze dne 28.7.2009)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/1


Poznámka o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období let 2009–2014

Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období let 2009–2014 (1), podepsaná v Bruselu ve dnech 28. července a 19. srpna 2010, se podle čl. 3 odst. 3 této dohody uplatňuje prozatímně od 1. ledna 2011.


(1)  Úř. věst. L 291, 9.11.2010, s. 4.


5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. února 2011

o uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

(2011/144/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) body iii) a v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. června 2002 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání o uzavření dohody o hospodářském partnerství se státy AKT.

(2)

Jednání o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství (dále jen „dohoda“) byla dokončena dne 23. listopadu 2007 s Papuou-Novou Guineou a Republikou Fidžijské ostrovy.

(3)

Dohoda nebyla dosud uzavřena. Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se postupy, které Evropská unie za účelem uzavření dohody použije, řídí článkem 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(4)

Dohoda by měla být uzavřena jménem Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé se schvaluje jménem Evropské unie.

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Společenství oznámení podle čl. 76 odst. 2 dohody.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Den vstupu dohody v platnost bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. února 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


NAŘÍZENÍ

5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 221/2011

ze dne 4. března 2011

o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako doplňkové látky pro lososovité (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku enzymu 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako doplňkové látky pro lososovité se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 521/2005 bylo dočasně povoleno její použití pro lososovité (2).

(5)

Žádost o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) pro lososovité byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. listopadu 2010 (3) k závěru, že 6-fytáza (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) za navržených podmínek použití nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že její používání může zlepšit využití fosforu. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

V zájmu jasnosti by měl být záznam o 6-fytáze (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) v nařízení (ES) č. 521/2005 vymazán.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

V nařízení (ES) č. 521/2005 se zrušuje článek 2 a příloha II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 3.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(12):1915.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fytáza

(EC 3.1.3.26)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek 6-fytáza z Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimem aktivity pro:

kapalnou formu: 20 000 FYT (1)/g

 

Charakteristika účinné látky

6-fytáza z Aspergillus oryzae (DSM 14223)

 

Analytická metoda  (2)

Kolorimetrická metoda založená na reakci molybdátovanadátového činidla s anorganickým fosfátem, který vzniká působením 6-fytázy z Aspergillus oryzae DSM 14223 na substrát obsahující fytát (fytát sodný) při pH 5,5 a teplotě 37 °C. Množství uvolněného fosfátu se určí podle kalibrační křivky anorganického fosfátu.

Lososovití

750 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro použití v krmivech s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.

3.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

25. března 2021


(1)  1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu sodného s koncentrací fytátu 5,0 mM, při pH 5,5 a teplotě 37 °C během 30 minut inkubace.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 222/2011

ze dne 3. března 2011,

kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 64 odst. 2 a článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ceny cukru na světovém trhu se od začátku hospodářského roku 2010/11 držely na konstantně vysoké úrovni. Podle prognóz cen na světovém trhu na základě termínovaných obchodů s cukrem na newyorské burze na období března, května a července 2011 se i nadále dá očekávat konstantně vysoká cena na světovém trhu.

(2)

Důsledkem kumulovaného záporného rozdílu mezi dostupným a použitým množstvím cukru a isoglukózy za poslední dva hospodářské roky, který se odhaduje na 1,0 milionu tun, by byla nejnižší úroveň konečného stavu zásob v EU od zavedení reformy odvětví cukru v roce 2006. Hrozí, že s každým dalším poklesem dovozu dojde k vážnému narušení dostupnosti zásob na trhu Unie s cukrem a k jejímu dalšímu zhoršení, nebudou-li v tomto odvětví přijata určitá opatření.

(3)

Neočekává se, že se v krátké době zvýší dovoz ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT) a z nejméně rozvinutých zemí do Evropské unie.

(4)

Na druhé straně se díky dobré úrodě v některých částech Unie vyrobilo více cukru, než stanoví kvóta v článku 56 nařízení (ES) č. 1234/2007. Část tohoto cukru by měla být dána k dispozici na trh s cukrem Unie, aby se částečně uspokojila poptávka a aby se zabránilo přílišnému zvýšení cen. Dostupné množství cukru převyšující kvótu se odhaduje na 0,5 milionu tun. V tomto odhadu jsou zohledněny smluvní závazky výrobců cukru s ohledem na určitá průmyslová využití stanovená v článku 62 nařízení (ES) č. 1234/2007 a na množství, na která již byly vydány vývozní licence.

(5)

Ustanovení čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 zmocňuje Komisi, aby stanovila na vyrobený cukr a isoglukózu převyšující kvótu dávku z přebytku v dostatečné výši, aby se zamezilo hromadění množství. V čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (2), se dávka stanovila na 500 EUR za tunu.

(6)

Na základě výjimečně nízkých dodávek cukru na vnitřní trh v hospodářském roce 2010/11 může Komise pro omezené množství vyrobeného cukru převyšující kvótu výjimečně stanovit dávku z přebytku na nulu, aniž by hrozilo hromadění množství.

(7)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví kvóty pro cukr i isoglukózu, mělo by se pro příslušné množství vyrobené isoglukózy převyšující kvótu uplatnit podobné opatření, protože tento produkt je do určité míry obchodní náhražkou cukru. Aby se zachovala rovnováha mezi oběma sladidly, je třeba na základě poměru kvót pro každý z obou produktů stanoveného v příloze VI nařízení (ES) č. 1234/2007 určit příslušné množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež se uvolní na vnitřní trh.

(8)

Výrobci cukru a isoglukózy by měli příslušné orgány členských států požádat o osvědčení, na jejichž základě by mohli na trhu Unie prodat určitá množství, jež byla vyrobena nad limitní kvóty.

(9)

Stanovení maximálních limitů množství, o která může každý výrobce požádat v jednom období pro podávání žádostí, a omezení osvědčení na produkty, jež žadatel sám vyrábí, by měla zabránit spekulativním praktikám v systému, který toto nařízení vytvořilo.

(10)

Žádosti by bylo možné podávat jen do konce června a jejich platnost by byla omezena na krátké období. Díky této skutečnosti by měla být náležitá množství sladidla na trhu Unie rychle dostupná.

(11)

Prostřednictvím žádostí se výrobci cukru zaváží k platbě minimální ceny za cukrovou třtinu použitou k výrobě množství cukru, jež bylo předmětem žádosti.

(12)

Příslušné orgány členských států by Komisi měly informovat o obdržených žádostech.

(13)

Komise by měla zajistit, aby se osvědčení vydávala pouze na množstevní limity stanovené v tomto nařízení. Komise by tedy měla být v případě potřeby schopna stanovit přídělový koeficient pro obdržené žádosti.

(14)

Členské státy by měly neprodleně žadatelům sdělit, zda jejich žádost byla zcela nebo částečně uznána.

(15)

Vzhledem k tomu, že uvolnění množství překračujících množství, na něž byla vydána osvědčení, na trh Unie podléhá dávce z přebytku stanovené v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, je vhodné stanovit, že každý žadatel, který nedodrží svůj závazek uvolnit na trh Unie množství, na něž mu bylo vydáno osvědčení, by měl rovněž zaplatit částku 500 EUR za tunu, a to z důvodu jednotnosti a aby se zamezilo zneužití výjimečného uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie během hospodářského roku 2010/11.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dočasné snížení dávky z přebytku

Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 967/2006 se částka dávky z přebytku za maximální množství 500 000 tun cukru na ekvivalent bílého cukru a 26 000 tun isoglukózy v sušině, jež jsou vyrobeny nad rámec kvót stanovených v příloze VI nařízení (ES) č. 1234/2007 a uvolněny na trh Unie v hospodářském roce 2010/11, stanoví na 0 EUR za tunu.

Článek 2

Žádost o osvědčení

1.   Aby mohli výrobci cukru a isoglukózy využívat podmínek uvedených v článku 1, musí požádat o osvědčení.

2.   Žadateli mohou být pouze podniky vyrábějící řepný a třtinový cukr nebo isoglukózu, jež jsou schváleny podle článku 57 nařízení (ES) č. 1234/2007 a kterým byly v souladu s článkem 56 uvedeného nařízení přiděleny výrobní kvóty na hospodářský rok 2010/11.

3.   Každý žadatel může předložit jednu žádost týdně.

4.   Žádosti o osvědčení se podávají faxem nebo elektronicky příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém byl podnik schválen. Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické žádosti byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (3).

5.   Mají-li být žádosti přípustné, musí splňovat následující podmínky:

a)

uvede se v nich:

i)

jméno a adresa žadatele a jeho číslo plátce DPH, a

ii)

množství, jež jsou předmětem žádosti, vyjádřená v tunách cukru na ekvivalent bílého cukru a v tunách isoglukózy v sušině;

b)

množství cukru, jež je předmětem žádosti, nepřekročí množství výrobeného cukru nepodléhající kvótám, které žadatel vykázal jako uskladněné v posledním oznámení podle čl. 21 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 952/2006 (4). Zmíněné množství se sníží o množství, na která se vztahují nevyužitá osvědčení a vývozní licence, jež byly žadateli již vydány podle tohoto nařízení nebo podle nařízení Komise (ES) č. 397/2010 (5). Množství isoglukózy, jež je předmětem žádosti, nepřekročí 10 % kvóty na isoglukózu, jež byla žadateli přidělena;

c)

pokud se žádost týká cukru, žadatel se zaváže zaplatit v článku 49 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovenou minimální cenu cukrové řepy za množství cukru, na něž se vztahují osvědčení vydaná v souladu s článkem 6 tohoto nařízení;

d)

žádost se sepíše v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se podává.

6.   Po podání nelze vzít žádost zpět nebo ji pozměnit, a to i v případě, že množství, o které se žádá, je poskytnuto pouze částečně.

Článek 3

Podávání žádostí

Žádosti o osvědčení se podávají každý týden od pondělí do pátku do 13 hodin bruselského času, a to od prvního pondělí, jež následuje po vstupu tohoto nařízení v platnost, do dne 24. června 2011.

Článek 4

Předávání žádostí členskými státy

1.   Příslušné orgány členských států rozhodnou o přípustnosti žádostí na základě podmínek stanovených v článku 2. Pokud příslušné orgány rozhodnou, že žádost je nepřípustná, bezodkladně o tom žadatele informují.

2.   Příslušné orgány Komisi nejpozději v pondělí faxem nebo elektronicky sdělí počet přípustných žádostí, jež byly v uplynulém týdnu podány. Členské státy, které neobdržely žádosti, avšak na hospodářský rok 2010/11 jim byly přiděleny kvóty na cukr nebo isoglukózu, Komisi ve stejné lhůtě rovněž zašlou oznámení, že nebyly podány žádné žádosti.

3.   Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které členským státům dá k dispozici Komise.

Článek 5

Překročená omezení

Pokud z informací sdělených příslušnými orgány členských států podle čl. 4 odst. 2 vyplývá, že množství, jež jsou předmětem žádosti, překračují omezení stanovená v článku 1, Komise:

a)

stanoví přídělový koeficient, který členské státy použijí pro množství, na něž se vztahuje každá oznámená žádost o osvědčení;

b)

odmítne žádosti, které ještě nebyly oznámeny;

c)

uzavře období pro podávání žádostí.

Článek 6

Vydání osvědčení

1.   Aniž je dotčen článek 5, každý týden od pondělí nejpozději do pátku vydávají příslušné orgány členských států osvědčení pro žádosti, které byly Komisi oznámeny v uplynulém týdnu v souladu s čl. 4 odst. 2.

Vzor osvědčení je uveden v příloze tohoto nařízení.

2.   Členské státy každé pondělí Komisi oznámí množství cukru a/nebo isoglukózy, pro něž v uplynulém týdnu vydaly osvědčení.

Článek 7

Platnost osvědčení

Osvědčení jsou platná do konce měsíce, který následuje po měsíci vydání.

Článek 8

Přenosnost osvědčení

Práva a povinnosti vyplývající z osvědčení jsou nepřenosné.

Článek 9

Sledování

1.   Žadatelé spolu s měsíčními oznámeními podle čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 952/2006 sdělí množství, pro něž obdrželi osvědčení v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

2.   Před koncem druhého měsíce, který následuje po měsíci, během něhož bylo osvědčení vydáno, každý žadatel příslušným orgánům členských států prokáže, že veškerá množství, na něž bylo jeho osvědčení vydáno, byla uvolněna na trh Unie. Za množství, na něž bylo vydáno osvědčení a která nebyla uvolněna na trh Unie z jiných důvodů než kvůli vyšší moci, se zaplatí částka 500 EUR za tunu. Členské státy sdělí Komisi množství, jež byla uvolněna na trh Unie.

3.   Členské státy vypočítají a Komisi oznámí rozdíl mezi celkovým množstvím cukru a isoglukózy, které každý výrobce vyrobil nad přidělenou kvótu, a množstvím, jež výrobci použili v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 967/2006. Pokud zbývající výrobcova množství cukru nebo isoglukózy nepodléhající kvótám jsou menší než množství, jež jsou předmětem výrobcovy žádosti podle tohoto nařízení, zaplatí výrobce částku 500 EUR za tunu z uvedeného rozdílu.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39.

(5)  Úř. věst. L 115, 8.5.2010, s. 26.


PŘÍLOHA

(Vzor osvědčení uvedený v čl. 6 odst. 1)

OSVĚDČENÍ

o snížení dávky podle článku 3 nařízení (ES) č. 967/2006 na hospodářský rok 2010/11.

Členský stát:

Držitel kvóty:

 

Produkt:

 

Množství, jež jsou předmětem žádosti:

 

Množství, pro něž je vydáno toto osvědčení:

 

Dávka uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 967/2006 se v hospodářském roce 2010/11 nepoužije na množství, pro něž je vydáno toto osvědčení, jsou-li splněna pravidla stanovená v nařízení (EU) č. 222/2011, zejména v čl. 2 odst. 4 písm. c)

Podpis příslušného orgánu členského státu Datum vydání

Osvědčení je platné do konce měsíce, který následuje po měsíci vydání


5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 223/2011

ze dne 4. března 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. března 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

122,2

MA

49,6

TN

92,7

TR

97,6

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

163,5

ZZ

163,5

0709 90 70

MA

33,5

TR

132,7

ZZ

83,1

0805 10 20

EG

55,5

IL

67,8

MA

56,2

TN

51,2

TR

66,0

ZA

37,9

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

36,5

MA

45,9

TR

55,6

ZZ

46,0

0808 10 80

CA

126,3

CL

90,0

CN

104,6

MK

54,8

US

102,6

ZZ

95,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

85,9

CN

57,6

US

96,8

ZA

111,2

ZZ

87,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/12


SMĚRNICE KOMISE 2011/27/EU

ze dne 4. března 2011,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oryzalinu a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2008/934/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje oryzalin.

(2)

V souladu s článkem 11e nařízení (ES) č. 1490/2002 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS do dvou měsíců od obdržení návrhu zprávy o posouzení. Rozhodnutí Komise 2008/934/ES ze dne 5. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4) se tudíž týkalo i nezařazení oryzalinu.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost, ve které požádal o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Francii, která byla nařízením (ES) č. 1490/2002 jmenována členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/934/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Francie posoudila dodatečné údaje předložené žadatelem a připravila dodatečnou zprávu. Dne 17. srpna 2009 postoupila tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry ohledně oryzalinu dne 6. srpna 2010 Komisi (6). Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 28. ledna 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání oryzalinu.

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující oryzalin mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku oryzalin do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(7)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Je proto nezbytné, aby specifikace komerčně vyráběného technického materiálu byla potvrzena vhodnými analytickými údaji, včetně informací o významu nečistot, jež jsou z důvodů zachování důvěrnosti uváděny jako nečistoty 2, 6, 7, 9, 10, 11 a 12. S ohledem na specifikaci technického materiálu by měla být ověřena relevance zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a měly by být vyžádány informace potvrzující posouzení rizika pro vodní organismy. Pokud bude oryzalin klasifikován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) jako látka s „podezřením na vyvolání rakoviny“, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací za účelem potvrzení významu metabolitů OR13 (8) a OR15 (9) a příslušného posouzení rizika pro podzemní vody.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující oryzalin, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (10), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Rozhodnutí 2008/934/ES stanoví nezařazení oryzalinu a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se oryzalinu v příloze uvedeného rozhodnutí.

(13)

Rozhodnutí 2008/934/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Řádek týkající se oryzalinu v příloze rozhodnutí 2008/934/ES se zrušuje.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku oryzalin.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se oryzalinu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující oryzalin jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. května 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají oryzalinu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje oryzalin jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015; nebo

b)

pokud přípravek obsahuje oryzalin jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2011.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzalin. EFSA Journal 2010; 8(9):1707. [59 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(7)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  2-ethyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.

(9)  2-ethyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.

(10)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„334

Oryzalin

CAS: 19044-88-3

CIPAC: 537

3,5-dinitro-N4,N4 -dipropylsulfanilamid

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropylamin:

≤ 0,1mg/kg

Toluen: ≤ 4 g/kg

1. června 2011

31. května 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oryzalinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

1.

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto užití odpovídajících osobních ochranných prostředků;

2.

ochraně vodních organismů a necílových rostlin;

3.

ochraně podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami;

4.

riziku pro býložravé ptáky a savce;

5.

riziku pro včely během období květu.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy provádějí v případě potřeby programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity OR13 (2-ethyl-7-nitro-1propl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide) a OR15 (2-ethyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide) v ohrožených oblastech. Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:

1.

specifikace komerčně vyráběného technického materiálu na základě vhodných analytických údajů, včetně informací o významu nečistot, jež jsou z důvodů zachování důvěrnosti uváděny jako nečistoty 2, 6, 7, 9, 10, 11 a 12;

2.

relevance zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci s ohledem na specifikaci technického materiálu;

3.

posouzení rizika pro vodní organismy;

4.

významu metabolitů OR13 a OR15 a příslušného posouzení rizika pro podzemní vody, pokud bude oryzalin klasifikován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1) jako látka s „podezřením na vyvolání rakoviny“.

Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v 1. a 2. bodě do 1. prosince 2011 a informace uvedené v 3. bodě do 31. května 2013. Informace uvedené ve 4. bodě se předloží do šesti měsíců po oznámení rozhodnutí ohledně klasifikace oryzalinu.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/17


SMĚRNICE KOMISE 2011/28/EU

ze dne 4. března 2011,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky kyseliny indolylmáselné a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje kyselinu indolylmáselnou.

(2)

V souladu s článkem 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS do dvou měsíců od obdržení návrhu zprávy o posouzení. Rozhodnutí Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4) se tudíž týkalo i nezařazení kyseliny indolylmáselné.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost, ve které požádal o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Francii, která byla nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenována členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Francie posoudila dodatečné údaje předložené žadatelem a připravila dodatečnou zprávu. Dne 26. ledna 2010 postoupila tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry ohledně kyseliny indolylmáselné dne 3. září 2010 Komisi (6). Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 28. ledna 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání kyseliny indolylmáselné.

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující kyselinu indolylmáselnou mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku kyselinu indolylmáselnou do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(7)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Proto je vhodné požadovat, aby žadatel předložil další informace za účelem potvrzení neexistence klastogenického potenciálu kyseliny indolylmáselné, tlaku par kyseliny indolylmáselné, a z toho důvodu i studie inhalační toxicity, a přirozené hladiny koncentrace kyseliny indolylmáselné v půdě.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující kyselinu indolylmáselnou, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (7), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Rozhodnutí 2008/941/ES stanoví nezařazení kyseliny indolylmáselné a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se kyseliny indolylmáselné v příloze uvedeného rozhodnutí.

(13)

Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Řádek týkající se kyseliny indolylmáselné v příloze rozhodnutí 2008/941/ES se zrušuje.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku kyselinu indolylmáselnou.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se kyseliny indolylmáselné, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující kyselinu indolylmáselnou jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. května 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají kyseliny indolylmáselné. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje kyselinu indolylmáselnou jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015, nebo

b)

pokud přípravek obsahuje kyselinu indolylmáselnou jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2011.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid. EFSA Journal 2010;8(9):1720. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„333

Kyselina indolylmáselná

CAS: 133-32-4

CIPAC: 830

kyselina 4-(1H-indol-3-yl)butyrová

≥ 994 g/kg

1. června 2011

31. května 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu okrasných rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny indolylmáselné, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků. Podmínky použití zahrnují užití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmírnění rizika pro snížení expozice.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací za účelem potvrzení:

a)

neexistence klastogenického potenciálu kyseliny indolylmáselné;

b)

tlaku par kyseliny indolylmáselné, a z toho důvodu i studie inhalační toxicity;

c)

přirozené hladiny koncentrace kyseliny indolylmáselné v půdě.

Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel tyto potvrzující informace Komisi předložil do 31. května 2013.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/21


ROZHODNUTÍ VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT-EU č. 1/2011

ze dne 17. února 2011

o statusu Rovníkové Guiney ve vztahu k revidované dohodě o partnerství AKT-EU

(2011/145/EU)

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT-EU,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), poprvé pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“) a podruhé pozměněnou v Ouagadougou dne 22. června 2010 (3) (dále jen „revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU“), a zejména na čl. 15 odst. 3 a 4 této dohody,

s ohledem na rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2005 ze dne 8. března 2005 o přijetí jednacího řádu Rady ministrů AKT-ES (4), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. července 2008 vstoupila v souladu se svým čl. 93 odst. 3 v platnost dohoda o partnerství AKT-EU. Revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU je prozatímně prováděna od 31. října 2010.

(2)

Rovníková Guinea, jež podepsala dohodu AKT-EU dne 25. června 2005, uložila listinu o ratifikaci s výhradou, kterou Unie a její členské státy odmítly dopisem ze dne 19. prosince 2008. Ratifikace tedy není podle čl. 93 odst. 4 revidované dohody o partnerství AKT-EU platná.

(3)

Podle článku 94 revidované dohody o partnerství AKT-EU se každá žádost o přistoupení podaná státem předloží Radě ministrů ke schválení.

(4)

V květnu 2010 Rovníková Guinea podala žádost o přistoupení podle článku 94 dohody o partnerství AKT-EU a žádost o přiznání statusu pozorovatele, jenž by jí dovolil podílet se na společných orgánech zřízených dohodou o partnerství AKT-EU do ukončení přístupového postupu.

(5)

Status pozorovatele by platil do 30. dubna 2011. Rovníková Guinea by měla do uvedeného dne uložit listinu o přistoupení u depozitářů revidované dohody o partnerství AKT-EU, totiž Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a Sekretariátu států AKT.

(6)

V souladu s čl. 15 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EU se Rada ministrů dne 21. června 2010 v Ouagadougou dohodla, že zmocní Výbor velvyslanců přijmout rozhodnutí jejím jménem,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení žádosti o přistoupení a statusu pozorovatele

Žádost Rovníkové Guiney o přistoupení k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000, poprvé pozměněné v Lucemburku dne 25. června 2005 a podruhé pozměněné v Ouagadougou dne 22. června 2010 (dále jen „revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU“), se schvaluje.

Rovníková Guinea požívá statusu pozorovatele podle revidované dohody o partnerství AKT-EU do 30. dubna 2011.

Rovníková Guinea do uvedeného dne uloží svou listinu o přistoupení u depozitářů revidované dohody o partnerství AKT-EU, totiž Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a Sekretariátu států AKT.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Bruselu dne 17. února 2011.

Jménem Rady ministrů AKT-EU za Výbor velvyslanců AKT-EU

předseda

GYÖRKÖS P.


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 44.


Opravy

5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/23


Oprava rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech

( Úřední věstník Evropské unie L 196 ze dne 28. července 2009 )

Strana 55:

místo:

76.   „Použitý textil, nábytek a ostatní výrobky (až 3 body)“

má být:

76.   „Použitý textil, nábytek a ostatní výrobky (až 2 body)“