ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.052.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 52

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
25. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/116/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2010 o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu

1

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

3

 

 

2011/117/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2011 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz

33

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz

34

 

 

2011/118/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2011 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

45

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

47

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 156/2011 ze dne 13. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

66

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. prosince 2010

o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu

(2011/116/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. dubna 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 805/2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

K dohodě o partnerství byl připojen protokol, jímž se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství (dále jen „předchozí protokol“). Platnost předchozího protokolu skončila dnem 25. února 2010.

(3)

Unie následně sjednala s Federativními státy Mikronésie (dále jen „Mikronésie“) nový protokol k dohodě o partnerství (dále jen „protokol“), kterým se pro plavidla EU stanoví rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Mikronésie ve věcech rybolovu.

(4)

Na základě těchto jednání byl protokol dne 7. května 2010 parafován.

(5)

V souladu s článkem 15 protokolu má být protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu.

(6)

Aby bylo zaručeno rychlé obnovení rybolovné činnosti plavidel EU, je nezbytné, aby se protokol začal uplatňovat co nejdříve s ohledem na skutečnost, že platnost předchozího protokolu již skončila.

(7)

Protokol by měl být podepsán a prozatímně prováděn až do dokončení postupů vedoucích k jeho uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie, s výhradou jeho uzavření.

Článek 3

Protokol je v souladu se svým článkem 15 prováděn prozatímně ode dne podpisu (2) až do dokončení postupů vedoucích k jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. prosince 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 151, 6.6.2006, s. 1.

(2)  Datum podpisu protokolu zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   V souladu s hlavou 24 kodexu FSM a v rámci omezení stanovených opatřeními pro zachování a řízení rybolovných zdrojů (opatření CMM), která přijala Komise pro rybolov v západním a středním Tichomoří (WCPFC), zejména opatření CMM 2008-01, přidělují FSM roční rybolovná práva plavidlům Evropské unie lovícím tuňáky podle článku 6 dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

2.   Na období pěti let ode dne vstupu tohoto protokolu v platnost se rybolovná práva podle článku 5 dohody o partnerství v oblasti rybolovu stanoví takto: roční licence k rybolovu ve VHO FSM se přidělí 6 plavidlům lovícím košelkovými nevody a 12 plavidlům lovícím na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článků 5, 6, 8 a 10 tohoto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – Platební postupy

1.   Finanční příspěvek uvedený v článku 7 dohody o partnerství v oblasti rybolovu je 559 000 EUR ročně na období uvedené v čl. 1 odst. 2.

2.   Tento finanční příspěvek zahrnuje:

a)

částku 520 000 EUR ročně za přístup do VHO FSM, což odpovídá referenčnímu množství 8 000 tun ročně po odečtení 111 800 EUR, a

b)

zvláštní částku 150 800 EUR ročně na podporu a provádění rybářské politiky FSM.

3.   Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou článků 4, 5 a 6 tohoto protokolu a článků 13 a 14 dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

4.   Pokud celkové množství úlovků tuňáka plavidly Evropské unie ve VHO FSM přesáhne 8 000 tun ročně, bude celková částka ročního finančního příspěvku zvýšena o 65 EUR za každou tunu úlovků tuňáka navíc. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky finančního příspěvku uvedené v odst. 2 písm. a). V případě, že množství vylovená plavidly Evropské unie překročí množství odpovídající dvojnásobku částky uvedené v odst. 2 písm. a), se strany v co nejkratší době poradí, jak stanovit částku splatnou za množství odlovené nad rámec limitu.

5.   Platba na první rok bude provedena nejpozději do 45 dnů po vstupu tohoto protokolu k dohodě o partnerství v oblasti rybolovu v platnost a na následující roky nejpozději k výročnímu datu podpisu tohoto protokolu.

6.   FSM mají plnou svobodu při nakládání s finančním příspěvkem uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a).

7.   Finanční příspěvek se uhradí na účet vlády FSM v bance Bank of FSM Micronesia v Honolulu na Havaji. Kontaktní údaje:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

ABA Number 1213-02373

Credit to Bank of FSM account number 08-18-5018 (převod na účet č. 08-18-5018 v bance Bank of FSM)

Account Holder: FSM National Government (Majitel účtu: vláda FSM)

8.   Kopie platebních dokladů nebo dokladů o elektronických převodech se zašlou orgánu NORMA FSM (FSM National Oceanic Resource Management Autority – Národní orgán pro řízení mořských zdrojů FSM) jako důkaz o provedení plateb.

Článek 3

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách FSM

1.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost, nejdéle však tři měsíce po tomto datu, se Evropská unie a FSM dohodnou ve smíšeném výboru stanoveném v článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu na víceletém odvětvovém programu a jeho prováděcích pravidlech, zejména pokud jde o:

a)

roční a víceleté pokyny pro použití finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) pro iniciativy, které mají být každoročně provedeny;

b)

roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné dosáhnout zavedení a dlouhodobého prosazování zodpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority, které stanovily FSM ve své vnitrostátní rybářské politice nebo v jiných politikách, které souvisejí s posílením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c)

kritéria a postupy pro hodnocení každoročních výsledků.

2.   Každou změnu navrženou ve víceletém odvětvovém programu musí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

3.   FSM mohou případně na provádění víceletého programu každoročně přidělit k finančnímu příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) dodatečnou částku. Toto přidělení prostředků je třeba oznámit Evropské unii. FSM oznámí toto nové přidělení Evropské komisi nejpozději 45 dní před dnem výročí tohoto protokolu.

4.   Pokud to každoroční hodnocení pokroku dosaženého při provádění víceletého odvětvového programu vyžaduje, může Evropská komise požádat o snížení části finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu ve snaze přizpůsobit těmto výsledkům skutečnou částku prostředků poskytnutých na provádění programu.

Článek 4

Vědecká spolupráce v oblasti zodpovědného rybolovu

1.   Obě strany se zavazují podporovat zodpovědný rybolov ve VHO FSM na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která loví v těchto vodách.

2.   Během období používání tohoto protokolu zajistí Evropská unie a FSM udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve VHO FSM.

3.   Strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v rámci komise WCPFC a všech dalších příslušných organizací na úrovni subregionu a mezinárodních organizací.

4.   V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v oblasti rybolovu, čl. 4 odst. 1 tohoto protokolu a s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která jsou k dispozici, uskutečňují obě strany vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v oblasti rybolovu a případně přijímají opatření ohledně činností plavidel Evropské unie, jež byla povolena tímto protokolem a jimž byla vydána licence v souladu s přílohou, s cílem zajistit udržitelné řízení rybolovných zdrojů ve VHO FSM.

Článek 5

Úprava rybolovných práv po vzájemné dohodě

Rybolovná práva uvedená v článku 1 tohoto protokolu lze po vzájemné dohodě upravit, pokud z doporučení komise WCPFC vyplývá, že touto úpravou bude zajištěno udržitelné řízení zdrojů FSM. V tomto případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a pro rata temporis upraví.

Článek 6

Nová rybolovná práva

1.   Pokud by plavidla Evropské unie měla zájem o rybolovná práva, která nejsou uvedena v článku 1 tohoto protokolu, měla by ho vyjádřit Federativním státům Mikronésie formou vyjádření zájmu či formou žádosti. Žádosti se vyhoví pouze v souladu s právními a správními předpisy FSM a žádost může být předmětem další dohody.

2.   Strany mohou společně provádět průzkumný rybolov ve VHO FSM v souladu s právními a správními předpisy FSM. S výhradou vědeckých hodnocení proto strany provádějí konzultace na žádost jedné z nich a v jednotlivých případech stanoví nové zdroje, podmínky a ostatní příslušné parametry.

3.   Strany po vzájemné dohodě provozují průzkumný rybolov v souladu s právními a správními předpisy FSM. Licence k průzkumnému rybolovu jsou udělovány pro pokusné účely na období, na němž se obě strany společně dohodnou, a od data, na němž se obě strany rovněž společně dohodnou.

4.   Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky průzkumného rybolovu jsou kladné, bude za podmínky zachování ekosystémů a mořských rybolovných zdrojů možné udělit plavidlům Evropské unie po konzultacích mezi oběma stranami nová rybolovná práva.

Článek 7

Podmínky upravující rybolovné činnosti – ustanovení o výlučnosti

1.   Plavidla Evropské unie mohou provádět rybolov ve VHO FSM pouze tehdy, pokud mají platnou licenci k rybolovu, kterou v rámci tohoto protokolu vydal orgán NORMA FSM.

2.   Orgán NORMA FSM může plavidlům Evropské unie udělit licence pro kategorie rybolovu, které platný protokol nestanoví, a také pro průzkumný rybolov. Vydání těchto licencí však podléhá právním a správním předpisům FSM a vzájemné dohodě.

Článek 8

Pozastavení a kontrola platby finančního příspěvku

1.   Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto protokolu je podroben přezkumu nebo je pozastaven, pokud:

a)

neobvyklé okolnosti, s výjimkou přírodních živlů, zabraňují rybolovným činnostem ve VHO FSM nebo

b)

v případě významných změn politických pokynů, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, požádá jedna ze stran o revizi ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení nebo

c)

Evropská unie ve FSM zjistí porušení zásadních a základních prvků lidských práv podle článku 9 dohody z Cotonou.

2.   Evropská unie si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozastavit výplatu zvláštního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu, pokud:

a)

podle hodnocení provedeného ve smíšeném výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s plánem nebo

b)

FSM tento zvláštní příspěvek nevyužijí.

3.   Finanční příspěvek se znovu začne vyplácet poté, co dojde k obnovení původního stavu, který panoval před výskytem výše uvedených okolností, a po konzultaci a dohodě mezi oběma stranami, která stvrdí, že na základě stávající situace bude pravděpodobně obnoven běžný výkon rybolovných činností.

Článek 9

Pozastavení a znovuobnovení licencí k rybolovu

FSM si vyhrazují právo pozastavit licence k rybolovu stanovené v čl. 1 odst. 2 tohoto protokolu, pokud:

a)

se konkrétní plavidlo dopouští vážného přestupku podle správních a právních předpisů FSM nebo

b)

majitel plavidla nedodržel soudní příkaz vydaný v souvislosti v přestupkem, kterého se dopustilo konkrétní plavidlo. Poté, co je soudní příkaz opět dodržován, je licence k rybolovu plavidlu znovu obnovena na zbývající období dané licence.

Článek 10

Pozastavení provádění protokolu

1.   Provádění protokolu se na žádost kterékoliv ze stran pozastaví, pokud:

a)

neobvyklé okolnosti, s výjimkou přírodních živlů, zabraňují rybolovným činnostem ve VHO FSM nebo

b)

Evropská unie neprovede platby podle čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto protokolu z důvodů, na něž se nevztahuje článek 8 tohoto protokolu, nebo

c)

dojde ke sporu mezi stranami ohledně výkladu tohoto protokolu či jeho provádění nebo

d)

pokud se některá ze stran neřídí ustanoveními tohoto protokolu nebo

e)

v případě významných změn politických pokynů, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, požádá jedna ze stran o revizi jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení nebo

f)

kterákoliv ze stran zjistí porušení zásadních a základních prvků lidských práv podle článku 9 dohody z Cotonou.

2.   Provádění protokolu může být pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené mezi stranami neumožnily ukončení tohoto sporu smírem.

3.   Pozastavení provádění protokolu je podřízeno písemnému oznámení dotčené strany o svém úmyslu, a to nejméně tři měsíce před dnem, ke kterému toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení provádění protokolu pokračují strany v konzultacích s cílem dosáhnout smírného urovnání sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v provádění protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo provádění protokolu pozastaveno.

Článek 11

Vnitrostátní právní předpisy

1.   Činnosti rybářských plavidel Evropské unie, která působí ve VHO FSM, se řídí platnými právními předpisy FSM, pokud dohoda a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

2.   FSM oznámí Evropské komisi jakékoliv změny či nové právní předpisy týkající se politiky v oblasti rybolovu alespoň 3 měsíce před vstupem těchto změn či nových právních předpisů v platnost.

Článek 12

Zrušení předchozího protokolu

Tímto protokolem a jeho přílohami se ruší a nahrazuje protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie v oblasti rybolovu ve Federativních státech Mikronésie, který vstoupil v platnost dne 26. února 2007.

Článek 13

Doba platnosti

Tento protokol a jeho přílohy se používají po dobu pěti let, nejsou-li vypovězeny v souladu s článkem 14 tohoto protokolu.

Článek 14

Vypovězení

1.   V případě vypovězení protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest měsíců před datem, kdy toto vypovězení nabude účinku. Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 2 tohoto protokolu na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, je úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 15

Prozatímní provádění

Tento protokol se provádí prozatímně ode dne podpisu.

Článek 16

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PLAVIDEL EVROPSKÉ UNIE VE FSM

KAPITOLA I

ŘÍDÍCÍ OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Vydávání licencí k rybolovu

1.

Licenci k rybolovu ve výlučné hospodářské oblasti Federativních států Mikronésie (VHO FSM) mohou získat pouze oprávněná plavidla.

2.

Aby mohlo plavidlo získat oprávnění, musí jeho majitel a velitel splnit všechny předchozí povinnosti vyplývající z rybolovných činností ve Federativních státech Mikronésie (FSM) podle dohody. Samotné plavidlo musí být řádně zaregistrováno v regionálním rejstříku rybářských plavidel vedeném agenturou FFA a v rejstříku rybářských plavidel vedeném komisí WCPFC.

3.

Všechna plavidla Evropské unie, která žádají o povolení k rybolovu, musí být zastupována zástupcem s bydlištěm ve FSM. V žádosti o licenci k rybolovu musí být uvedeno jméno, adresa a kontaktní čísla tohoto zástupce.

4.

Evropská komise zašle výkonnému řediteli (dále jen „výkonný ředitel“) Národního orgánu pro řízení mořských zdrojů (dále jen „NORMA FSM“) e-mailem na adresu norma@mail.fm žádost pro každé plavidlo, které si přeje provozovat rybolov podle dohody, a to nejméně 30 dní před začátkem požadované doby platnosti. Delegaci Evropské unie odpovědné za FSM (dále jen „delegace“) zašle kopii.

5.

Žádosti se zasílají výkonnému řediteli na příslušných formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v dodatku 1a, pokud jde o první žádost o licenci k rybolovu, a dodatku 1b, pokud jde o obnovení licence.

6.

Orgán NORMA FSM přijme všechna nezbytná opatření, aby údaje získané v rámci žádosti o licenci k rybolovu byly zpracovány důvěrně. Tyto údaje se použijí výhradně pro provádění dohody.

7.

Ke každé žádosti o licenci k rybolovu se přikládají tyto doklady:

a)

platba nebo doklad o zaplacení poplatku na dobu platnosti licence k rybolovu;

b)

kopie osvědčení o prostornosti ověřená členským státem vlajky a udávající prostornost plavidla vyjádřenou v GRT nebo GT;

c)

aktuální a ověřená barevná fotografie o rozměrech nejméně 15 cm × 10 cm, která ukazuje boční pohled na plavidlo v jeho současném stavu;

d)

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení platných pro typ dotyčného plavidla na základě tohoto protokolu;

e)

osvědčení o řádné registraci v regionálním rejstříku plavidel vedeném agenturou FFA a v rejstříku rybářských plavidel vedeném komisí WCPFC;

f)

kopie osvědčení o pojištění v anglickém jazyce, které je platné po celou dobu trvání licence k rybolovu;

g)

poplatek za podání žádosti nebo doklad o zaplacení 460 EUR za plavidlo;

h)

poplatek za pozorovatele ve výši 1 500 EUR na plavidlo.

8.

Veškeré poplatky se platí na účet vlády FSM v bance Bank of FSM Micronesia v Honolulu na Havaji, viz níže:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

ABA Number 1213-02373

Credit to Bank of FSM account number 08-18-5018 (převod na účet č. 08-18-5018 v bance Bank of FSM)

Account Holder: FSM National Government (Majitel účtu: vláda FSM)

9.

Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků, nákladů na služby a poplatků za překládku.

10.

Licence k rybolovu se pro všechna plavidla vydávají jak elektronicky, tak v tištěné podobě a zasílají se majitelům plavidel. Evropské komisi a delegaci se zašle elektronická kopie, a to do 30 pracovních dnů od data, kdy výkonný ředitel přijme všechny dokumenty uvedené v kapitole I oddílu 1 odstavci 7 této přílohy. Elektronickou kopii je i přesto třeba nahradit licencí v tištěné podobě, a to ihned po obdržení tištěné licence.

11.

Každá licence k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná.

12.

Na žádost Evropské unie a v případě prokázané vyšší moci však licence plavidla může být nahrazena novou licencí pro jiné plavidlo, které má podobné vlastnosti jako nahrazené plavidlo, po zbývající období platnosti licence k rybolovu, aniž by byl splatný nový licenční poplatek. Ve snaze stanovit, zda bude Evropská unie platit nějaké dodatečné platby v souladu s čl. 2 odst. 4 protokolu, se při zohlednění množství úlovků plavidel Evropské unie bere v úvahu celkové množství úlovků obou příslušných plavidel.

13.

Majitel plavidla, které má být nahrazeno, vrátí licenci k rybolovu, která má být zrušena, prostřednictvím delegace výkonnému řediteli.

14.

Nová licence k rybolovu je platná ode dne vydání výkonným ředitelem, a to po zbývající období platnosti původní licence k rybolovu. Delegaci se oznámí vydání nové licence k rybolovu.

15.

Licence k rybolovu se musí stále nacházet na palubě a musí být viditelně vyvěšena v kormidelně, aniž by byla dotčena kapitola V oddíl 3 odst. 1 této přílohy. Během přiměřeného časového období po vydání licence k rybolovu, které nepřesahuje 45 dní, a než plavidlo obdrží originál licence k rybolovu, je dokument zaslaný elektronicky či jiný dokument schválený výkonným ředitelem platným dokumentem a dostačujícím důkazem pro účely dohledu, sledování a prosazování této dohody. Dokument zaslaný elektronicky je i přesto třeba nahradit licencí v tištěné podobě, a to ihned po jejím obdržení.

16.

Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému licencí k rybolovu, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše uvedených informací a dokumentů. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení licence k rybolovu v tištěné podobě rovnocenným elektronickým dokladem, jako například seznamem plavidel oprávněných k rybolovu ve VHO FSM, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto oddílu.

ODDÍL 2

Podmínky oprávnění k rybolovu – poplatky a zálohy

1.

Licence k rybolovu jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné. Obnovení licencí k rybolovu je podmíněno množstvím dostupných rybolovných práv stanovených v protokolu.

2.

Poplatek se stanoví na 35 EUR za tunu ryb ulovených ve VHO FSM.

3.

Licence jsou vydány poté, co jsou na účet uvedený v kapitole I oddílu I odst. 8 této přílohy zaplaceny tyto paušální částky:

a)

15 000 EUR za plavidlo lovící tuňáky košelkovými nevody, což odpovídá poplatkům za 428 tun tuňáků a příbuzných druhů ryb ulovených za rok. Pro první rok provádění tohoto protokolu platí předběžná platba, kterou již majitelé plavidel Evropské unie zaplatili v předchozím protokolu, a

b)

4 200 EUR za plavidlo lovící tuňáky při hladině na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům za 120 tun tuňáků a příbuzných druhů ryb ulovených za rok.

4.

Konečné vyúčtování poplatků za rybolovné období sestaví Evropská komise nejpozději do 30. června každého roku pro množství úlovků za předcházející rok a na základě prohlášení o úlovcích, které vypracuje každý majitel plavidla. Údaje potvrdí vědecké instituce Evropské unie odpovědné za ověřování údajů o úlovcích (Institut de Recherche pour le Développement, IRD – Výzkumný ústav pro rozvoj, Instituto Español de Oceanografía, IEO – Španělský oceánografický institut nebo Instituto de Investigaçao Maritima, IPIMAR – Portugalský institut pro mořský rybolov).

5.

Toto vyúčtování poplatků sestavené Evropskou komisí se zároveň předá výkonnému řediteli, který ho ověří a schválí.

Orgán NORMA FSM může vznést k vyúčtování námitky do 30 dní od fakturace vyúčtování a v případě nesouhlasu může požádat o svolání smíšeného výboru.

Nejsou-li do 30 dnů po fakturaci vyúčtování vzneseny žádné námitky, považuje se vyúčtování za schválené orgánem NORMA FSM.

6.

Závěrečné vyúčtování se zároveň neprodleně oznámí výkonnému řediteli, delegaci a majitelům plavidel, a to prostřednictvím jejich vnitrostátní správy.

7.

Majitelé plavidel zaplatí Federativním státům Mikronésie všechny dodatečné platby na účet uvedený v kapitole I oddílu 1 odst. 8 této přílohy, a to nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů po oznámení o potvrzení konečného vyúčtování.

8.

Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v odstavci 3 tohoto oddílu, zůstatek se majiteli plavidla nevrací.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI A ČINNOSTI

ODDÍL 1

Rybolovné oblasti

1.

Plavidlům uvedeným v článku 1 protokolu se povoluje zapojit se do rybolovných činností ve VHO FSM, s výjimkou teritoriálních vod a pobřeží vyznačených v těchto mapách: DMAHTC NO 81019 (2. vyd., březen 1945; přepracováno 7.17.1972, opraveno NM 3/78 ze dne 21. června 1978), DMAHTC NO. 81023 (3. vyd., 7.8.1976) a DMAHATC NO. 81002 (4. vyd., 26.1.1980, opraveno NM 4/48). Výkonný ředitel sdělí Evropské komisi jakoukoli změnu týkající se uvedených uzavřených oblastí nejméně dva měsíce před jejím uplatněním.

2.

Rybolov není v žádném případě povolen v okruhu 2 námořních mil kolem ukotvených zařízení na shromažďování ryb, která patří vládě FSM nebo jakékoli jiné osobě či subjektu a jejichž poloha se udává prostřednictvím zeměpisných souřadnic, a v okruhu 1 námořní míle od všech podmořských útesů vyznačených na mapách podle odstavce 1.

ODDÍL 2

Rybolovné činnosti

1.

Pro plavidla lovící košelkovými nevody a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru je povolen pouze lov tuňáků a příbuzných druhů ryb. Jakékoli vedlejší úlovky druhů jiných než tuňák je třeba nahlásit orgánu NORMA FSM.

2.

Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie se provádějí v souladu s požadavky opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů komise WCPFC, včetně opatření CMM-2008-01.

3.

Ve VHO FSM není povolen rybolov při dně nebo lov korálů.

4.

Plavidla Evropské unie jsou povinna uložit veškeré lovné zařízení na plavidlo, pokud se nacházejí ve vnitřních vodách jednotlivých států, teritoriálním moři nebo v okruhu 1 míle od podmořských útesů.

5.

Plavidla Evropské unie provádějí veškeré rybolovné činnosti takovým způsobem, který nenarušuje tradiční a místní rybolov, a pustí všechny želvy, mořské savce, mořské ptáky a útesové ryby tak, aby tomuto různorodému úlovku dali co největší šanci na přežití.

6.

Plavidla Evropské unie, jejich velitelé a provozovatelé provádějí veškeré rybolovné činnosti tak, aby nenarušovali rybolov ostatních rybářských plavidel a nezasahovali do jejich lovného zařízení.

KAPITOLA III

MONITOROVÁNÍ

ODDÍL 1

Režim zaznamenávání úlovků

1.

Velitelé plavidel zaznamenávají ve svých lodních denících informace uvedené v dodatcích 2a a 2b. Zasílání údajů o úlovcích / údajů z lodních deníků v elektronické formě by mělo platit pro plavidla o délce větší než 24 metrů od 1. ledna 2010 a pro plavidla o délce větší než 12 metrů postupně od roku 2012. Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému údajů o úlovcích, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše popsaných informací. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení lodních deníků v tištěné podobě deníky v podobě elektronické.

2.

Pokud některý den plavidlo neprovedlo žádný výlov nebo pokud je výlov proveden a není ulovena žádná ryba, musí velitel plavidla uvést tuto informaci do formuláře pro denní hlášení o úlovcích v lodním deníku. Ve dnech, kdy plavidlo neprovádí rybolovné činnosti, musí velitel do půlnoci místního času příslušného dne zapsat do lodního deníku, že nebyly prováděny rybolovné činnosti.

3.

Doba a datum vplutí do VHO FSM a odplutí z VHO FSM se zaznamenává do lodního deníku ihned po vplutí do VHO FSM či po odplutí z VHO FSM.

4.

V případě vedlejších úlovků druhů jiných než tuňák uvedou plavidla Evropské unie ulovené druhy ryb a velikost (hmotnost) a množství (počet) každého druhu, jak je upřesněno v lodním deníku, a to jak úlovky ponechané na palubě plavidla, tak úlovky vrácené do moře.

5.

Lodní deník se čitelně vyplňuje každý den a podepisuje ho velitel plavidla.

ODDÍL 2

Režim hlášení o úlovcích

1.

Pro účely této přílohy se trvání rybolovného výjezdu plavidla Evropské unie určuje takto:

a)

buď jako doba mezi vstupem do VHO FSM a jejím opuštěním;

b)

nebo jako doba mezi vstupem do VHO FSM a překládkou;

c)

nebo jako doba mezi vstupem do VHO FSM a vykládkou v přístavu FSM.

2.

Všechna plavidla Evropské unie oprávněná lovit ve VHO FSM v rámci dohody sdělí své úlovky ve VHO FSM výkonnému řediteli takto:

a)

prostřednictvím střediska sledování lovišť členských států vlajky se všechny podepsané formuláře lodního deníku zašlou v elektronické podobě středisku sledování lovišť FSM a Evropské komisi, a to ve lhůtě 5 dnů po každé vykládce či překládce;

b)

velitel plavidla zašle výkonnému řediteli a Evropské komisi týdenní zprávu o úlovku s informacemi uvedenými v dodatku 3 části 3. Hlášení o týdenní poloze a úlovcích se uchovávají na palubě až do konce vykládky či překládky.

3.

Vplutí do oblasti a odplutí z oblasti:

a)

Plavidla Evropské unie oznámí výkonnému řediteli nejméně 24 hodin předem svůj záměr vplout do VHO FSM nebo ho bezprostředně po odplutí z VHO FSM informují o této skutečnosti. Jakmile plavidlo vpluje do VHO FSM, informuje o tom výkonného ředitele faxem nebo e-mailem v souladu se vzorovým formulářem podle dodatku 3 nebo rádiem.

b)

Při oznámení o odplutí sdělí plavidla rovněž svou polohu, objem a druhy úlovků na palubě v souladu se vzorovým formulářem podle dodatku 3. Tato sdělení se pokud možno provádějí faxem a v případě plavidel, která nejsou faxem vybavena, e-mailem nebo rádiem.

4.

Plavidlo, které je přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo výkonného ředitele, se považuje za plavidlo bez licence k rybolovu.

5.

Při vydání licence k rybolovu se plavidlům rovněž sdělí číslo faxu, telefonu a e-mailová adresa orgánu NORMA FSM.

6.

Každé plavidlo Evropské unie dá lodní deník a hlášení o úlovcích neprodleně k dispozici pro účely kontroly, kterou provádějí úřední kontroloři nebo jiné osoby a subjekty schválené orgánem NORMA FSM.

ODDÍL 3

Systém sledování plavidel

1.

Každé plavidlo Evropské unie musí být v souladu se systémem sledování plavidel zavedeným agenturou FFA (FFA VMS), který se v současné době používá ve VHO FSM při působení v této oblasti. Každé plavidlo Evropské unie má na palubě nainstalovánu mobilní přenosovou jednotku (MTU), která je schválena agenturou FFA a je udržována v dobrém stavu a plně provozuschopná. Plavidlo a provozovatel se dohodli, že nebudou manipulovat s MTU nebo ji nebudou odstraňovat z plavidla po jejím nainstalování, s výjimkou případů nezbytné údržby a opravy. Provozovatel a každé plavidlo odpovídají za nákup, údržbu a provozní náklady MTU a při jejím využívání spolupracují s orgánem NORMA FSM.

2.

Výše uvedený odstavec 1 nebrání stranám zohlednit alternativní možnosti VMS kompatibilní s VMS WCPFC.

ODDÍL 4

Vykládka

1.

Plavidla Evropské unie, která si přejí provést vykládku úlovků v přístavech FSM, ji provedou ve stanovených přístavech FSM. Seznam těchto určených přístavů je uveden v dodatku 4.

2.

V souladu se vzorovým formulářem uvedeným v dodatku 3 části 4 musejí majitelé těchto plavidel oznámit výkonnému řediteli a středisku sledování lovišť členského státu vlajky nejméně 48 hodin předem následující informace. Pokud k vykládce dojde v přístavu mimo VHO FSM, podá se oznámení za stejných podmínek uvedených výše přístavu státu, kde k vykládce došlo, a středisku sledování lovišť členského státu vlajky.

3.

Kapitán rybářského plavidla Evropské unie, které provádí vykládku v přístavu FSM, umožní a usnadní kontrolorům FSM kontrolu těchto činností. Po ukončení kontroly je kapitánovi plavidla vystaveno osvědčení.

4.

Plavidla Evropské unie nevypouštějí ryby nebo vedlejší úlovky do přístavu a nerozdávají ryby nebo vedlejší úlovky osobám nebo subjektům bez předchozího písemného schválení příslušného orgánu dotčeného státu FSM a předběžného písemného schválení orgánu NORMA FSM.

ODDÍL 5

Překládka

1.

Plavidla Evropské unie, která si přejí provést překládku úlovků ve vodách FSM, ji provedou ve stanovených přístavech FSM. Seznam těchto určených přístavů je uveden v dodatku 4.

2.

Majitelé těchto plavidel musí výkonnému řediteli oznámit nejméně 48 hodin předem tyto informace.

3.

Překládka se považuje za konec výjezdu. Plavidla tedy musí výkonnému řediteli předat hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl pokračovat v rybolovu nebo opustit VHO FSM.

4.

Plavidla Evropské unie provádějící rybolov ve VHO FSM za žádných okolností nepřekládají své úlovky na moři.

5.

Všechny překládky úlovků, o kterých se výše uvedené body nezmiňují, jsou ve VHO FSM zakázány. Na každou osobu, která jedná v rozporu s těmito ustanoveními, se vztahují sankce podle právních a správních předpisů FSM.

6.

Kapitán rybářského plavidla Evropské unie, které provádí překládku v přístavu FSM, umožní a usnadní kontrolorům FSM kontrolu těchto činností. Po ukončení kontroly je kapitánovi plavidla vystaveno osvědčení.

7.

Plavidla Evropské unie nevypouštějí ryby nebo vedlejší úlovky do přístavu a nerozdávají ryby nebo vedlejší úlovky osobám nebo subjektům bez předchozího písemného schválení příslušného orgánu dotčeného státu FSM a předběžného písemného schválení orgánu NORMA FSM.

KAPITOLA IV

POZOROVATELÉ

1.

V okamžiku podání žádosti o licenci k rybolovu zaplatí každé dotyčné plavidlo Evropské unie poplatek za pozorovatele podle kapitoly I oddílu 1 bodu 7 písm. h) na účet uvedený v kapitole I oddílu 1 odst. 8 této přílohy, který je určen výhradně na program pozorování.

2.

Plavidla Evropské unie, která jsou oprávněna provádět rybolov ve VHO FSM podle dohody, přijmou na palubu pozorovatele, a to za níže uvedených podmínek.

A.

Pro plavidla lovící košelkovými nevody:

Při působení ve VHO FSM mají plavidla Evropské unie lovící košelkovými nevody na palubě po celou dobu pozorovatele jmenovaného buď v rámci programu FSM pro pozorování rybolovu, nebo regionálního pozorovatelského programu WCPFC (WCPFC ROP).

B.

Pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru:

a)

Výkonný ředitel každoročně stanoví rozsah programu pozorování na palubě podle počtu plavidel, která jsou oprávněna provádět rybolov ve VHO FSM, a podle stavu zdrojů, na které se uvedená plavidla zaměřují. Na základě počtu nebo procentuálního podílu plavidel určí, která plavidla jsou povinna přijmout pozorovatele na palubu.

b)

Výkonný ředitel sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele a také seznam jmenovaných pozorovatelů. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce.

c)

Výkonný ředitel informuje dotčené majitele plavidel nebo jejich zástupce o svém záměru nalodit stanoveného pozorovatele na palubu plavidla v okamžiku vydání licence k rybolovu nebo nejpozději patnáct (15) dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele, jehož jméno jim oznámí co nejdříve.

d)

Výkonný ředitel stanoví dobu přítomnosti pozorovatele na palubě, avšak obecně by tato doba neměla přesáhnout dobu nezbytně nutnou ke splnění úkolu pozorovatele. Výkonný ředitel o tom informuje majitele plavidla nebo jeho zástupce při oznámení jména pozorovatele jmenovaného k nalodění na příslušné plavidlo.

3.

S výhradou ustanovení odstavce 2A této kapitoly oznámí dotčení majitelé plavidel, ve kterých přístavech FSM a ve který den hodlají vzít na palubu pozorovatele, a to 10 dnů před datem, kdy hodlají vzít na počátku výjezdu na palubu pozorovatele.

4.

Pokud je pozorovatel naloděn v zahraničím přístavu, náklady na přepravu hradí majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě pozorovatele z FSM, opustí VHO FSM, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího návratu pozorovatele do FSM.

5.

Pokud není pozorovatel přítomen v danou dobu na dohodnutém místě a nedostaví-li se tam ani šest hodin poté, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

6.

S pozorovateli se na palubě jedná jako s lodními důstojníky. Plní tyto úkoly:

a)

sledují rybolovné činnosti plavidel;

b)

ověřují polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

c)

odebírají biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

d)

pořizují záznamy o používaných rybolovných zařízeních;

e)

ověřují údaje o úlovcích ve VHO FSM zaznamenané v lodním deníku;

f)

ověřují procentuální podíl vedlejších úlovků a provádí odhad objemu prodejných ryb, korýšů a hlavonožců a mořských savců vrácených do moře;

g)

jednou týdně hlásí rádiem údaje o rybolovu, včetně množství hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

7.

Kapitáni a velitelé umožní oprávněným pozorovatelům, aby se nalodili na plavidla oprávněná provádět rybolov ve VHO FSM, a přijmou veškerá opatření, aby pozorovatelům zajistili fyzickou bezpečnost a pohodlí při plnění jejich úkolů:

a)

kapitán nebo velitel umožní oprávněnému pozorovateli, aby se pro vědecké, kontrolní a jiné účely nalodil na plavidlo, a pomáhají mu při plnění úkolů;

b)

kapitán nebo velitel umožní pozorovateli, aby měl neomezený přístup k zařízení a vybavení na palubě plavidla, které může oprávněný pozorovatel stanovit za nezbytné pro plnění svých úkolů;

c)

pozorovatelé mají přístup na můstek, k rybám na palubě a do prostor, které lze používat pro uchovávání, vážení a skladování ryb;

d)

pozorovatelé mohou odebírat přiměřené množství vzorků a mají neomezený přístup k záznamům plavidla, včetně jeho palubního deníku a hlášení o úlovcích, jakož i k dokumentaci pro účely kontroly a kopírování, a

e)

pozorovatelé mohou shromažďovat další informace o rybolovu ve VHO FSM.

8.

Při pobytu na palubě pozorovatelé:

a)

podniknou příslušné kroky, aby zajistili, že jejich přítomností na plavidle nebude nenarušen jeho běžný provoz, a

b)

zacházejí s předměty a vybavením na palubě opatrně a respektují důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

9.

Na konci období pozorování a po závěrečné poradě je sepsána a podepsána zpráva o činnosti za přítomnosti velitele, jenž může do zprávy doplnit poznámky, které považuje za důležité, a připojí i svůj podpis. Kopie zprávy se předají veliteli plavidla při vylodění pozorovatele, jakož i na delegaci.

10.

Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci.

11.

Během působení plavidla ve VHO FSM hradí mzdu a příspěvky na sociální pojištění pozorovatele orgán NORMA FSM.

KAPITOLA V

KONTROLA A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

ODDÍL 1

Identifikace plavidla

1.

Pro účely bezpečnosti rybolovu a bezpečnosti na moři se každé plavidlo označí a identifikuje v souladu se schválenou standardní identifikací Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) pro označování a identifikaci rybářských plavidel.

2.

Písmeno nebo písmena přístavu nebo okresu, ve kterém je plavidlo zapsáno, a evidenční číslo nebo čísla jsou vyznačena na obou stranách přídě, pokud možno co nejvýše nad vodou tak, aby byla jasně viditelná z moře a ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena. Název plavidla a přístav jeho registrace je rovněž vyznačen na přídi a zádi plavidla.

3.

FSM a Evropská unie mohou v případě potřeby požadovat, aby na střeše kormidelny byla vyznačena mezinárodní rádiová volací značka (IRCS), číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO) nebo vnější registrační písmena a čísla, a to tak, aby byla jasně viditelná ze vzduchu v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;

a)

kontrastní barvy jsou bílá a černá a

b)

vnější registrační písmena a čísla jsou na trupu plavidla vyznačená či zobrazená tak, aby nebylo možné je odstranit, smazat, změnit, učinit je nečitelnými, zakrýt či skrýt.

4.

Každé plavidlo, které nezveřejní svůj název a rádiovou volací značku nebo signální znaky předepsaným způsobem, může být z důvodů dalšího vyšetřování eskortováno do přístavu FSM.

5.

Provozovatel plavidla zajistí stálé sledování mezinárodní tísňové a volací frekvence (2 182) kHz (HF) a/nebo mezinárodní bezpečnostní a volací frekvence (156,8) Mhz (kanál 16, VHF-FM) ve snaze usnadnit komunikaci s orgány vlády FSM zodpovědnými za řízení rybolovu, dohled a prosazování předpisů.

6.

Provozovatel plavidla zajistí, aby se na palubě vždy nacházela aktuální kopie Mezinárodního signálního kódu (INTERCO).

ODDÍL 2

Komunikace s hlídkovými plavidly Federativních států Mikronésie

1.

Komunikace mezi plavidly s licencí a vládními hlídkovými plavidly probíhá následujícím způsobem za použití mezinárodních signálních kódů:

Mezinárodní signální kód – význam:

L

Okamžitě zastavit

SQ3

Zastavte nebo zpomalte, chci se nalodit na vaše plavidlo

QN

Přistavte vaše plavidlo na pravý bok našeho plavidla

QN1

Přistavte vaše plavidlo na levý bok našeho plavidla

TD2

Jste rybářské plavidlo?

C

Ano

N

Ne

QR

Nemůžeme přistavit naše plavidlo k vašemu plavidlu

QP

Přistavíme naše plavidlo k vašemu plavidlu

2.

FSM poskytnou Evropské komisi seznam všech hlídkových plavidel, která se používají pro účely kontroly rybolovu. Tento seznam obsahuje všechny podrobnosti týkající se těchto plavidel, konkrétně: název, vlajku, typ, fotografii, vnější identifikační značky, IRCS a komunikační schopnosti.

3.

Hlídkové plavidlo je jasně označeno tak, aby mohlo být rozpoznáno jako plavidlo pro vládní účely / ve vládních službách.

ODDÍL 3

Seznam plavidel

Evropská komise uchovává aktualizovaný seznam plavidel, kterým byla v souladu s tímto protokolem vydána licence k rybolovu. Tento seznam je ihned po vypracování a následně po každé aktualizaci zaslán orgánům FSM pověřeným kontrolou rybolovu.

ODDÍL 4

Platné právní předpisy

Plavidlo a jeho provozovatelé bez výhrad dodržují tuto přílohu a právní a správní předpisy FSM a jeho států. Rovněž dodržují mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody o řízení rybolovu, jichž jsou FSM a Evropská unie smluvními stranami. Nedodržení této přílohy a právních a správních předpisů FSM a jejich států může vyústit ve velké pokuty a další občanské a trestní sankce.

ODDÍL 5

Kontrolní postupy

1.

Kapitáni nebo velitelé plavidel Evropské unie, která provádějí rybolovné činnosti ve VHO FSM, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem kontrolním úředníkům FSM pověřeným přezkoumáním a kontrolou rybolovných činností, a to kdykoli ve VHO FSM nebo teritoriálních vodách či vnitřních vodách každého státu FSM.

2.

Za účelem větší bezpečnosti inspekčních postupů by se před naloděním mělo plavidlu zaslat oznámení, včetně identifikace inspekčního můstku a totožnosti inspektorů.

3.

Kontrolní úředníci mají neomezený přístup k záznamům plavidla, včetně lodního deníku, hlášení o úlovcích, dokumentace a elektronických zařízením používaných k zaznamenávání a uchovávání údajů. Kapitán nebo velitel plavidla rovněž oprávněným úředníkům umožní, aby povolení vydaná orgánem NORMA FSM nebo jinou dokumentaci požadovanou podle této dohody doplnili svými poznámkami.

4.

Kapitán nebo velitel se ihned podřídí všem přiměřeným pokynům, které jim dají oprávnění úředníci, a usnadní jak bezpečné nalodění, tak i kontrolu plavidla, zařízení, vybavení, záznamů, ryb a rybích produktů.

5.

Kapitán plavidla, velitel nebo posádka zabrání napadení, zabraňování, odporování, zdržování, odmítnutí nalodění, zastrašování nebo zasahování do činnosti oprávněného úředníka.

6.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

7.

Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, FSM si vyhrazují právo pozastavit dotyčnému plavidlu licenci k rybolovu do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uvalit sankci, kterou stanoví právní a správní předpisy FSM. O tomto postupu se uvědomí Evropská komise.

8.

Po skončení inspekce je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

9.

FSM zajistí, aby zaměstnanci, kteří se přímo podílí na kontrole rybářských plavidel, na něž se vztahuje tato dohoda, měli potřebné znalosti k provádění kontroly rybolovu a aby byli s dotčeným rybolovem obeznámeni. Během kontroly na palubě rybářských plavidel, na něž se vztahuje tato dohoda, zajistí inspektoři rybolovu FSM, aby se s posádkou, plavidlem a jeho nákladem zacházelo způsobem, při kterém jsou plně dodržována mezinárodní ustanovení uvedená v naloďovacích a kontrolních postupech komise WCPFC.

ODDÍL 6

Zadržení

1.   Zadržení rybářských plavidel

a)

Výkonný ředitel informuje do 24 hodin delegaci o každém zadržení a sankcích uvalených na plavidlo Evropské unie ve VHO FSM.

b)

Delegace zároveň obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k tomuto zadržení.

2.   Protokol o zadržení

a)

Poté, co kontrolující úředník sepíše protokol, podepíše ho i velitel plavidla.

b)

Podpisem nejsou dotčena práva velitele a způsob obhajoby, které může velitel vůči údajnému protiprávnímu jednání uplatnit.

c)

Velitel dovede plavidlo do přístavu, který stanoví kontrolující úředník. V případě méně závažného protiprávního jednání může výkonný ředitel povolit kontrolovanému plavidlu, aby i nadále provádělo rybolovné činnosti.

3.   Konzultační schůzka v případě zadržení plavidla

a)

Dříve, než se přijmou opatření týkající se velitele či posádky plavidla nebo se provedou jakékoli činnosti týkající se nákladu a zařízení plavidla, s výjimkou opatření sloužících k zajištění důkazu o domnělém protiprávním jednání, se do jednoho pracovního dne od obdržení výše uvedených informací a za případné účasti zástupce dotčeného členského státu vlajky koná konzultační schůzka delegace a výkonného ředitele.

b)

Na tomto setkání si strany vzájemně vymění všechny relevantní dokumenty nebo informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku této schůzky a o všech opatřeních, která mohou vyplývat ze zadržení plavidla.

4.   Smírné řešení případů zadržení plavidla

a)

Před zahájením soudního řízení se domnělé protiprávní jednání zkusí vyřešit smírným urovnáním. Toto řízení se ukončí nejpozději čtyři (4) pracovní dny po zadržení plavidla.

b)

V případě smírného urovnání se v souladu s právními a správními předpisy FSM stanoví výše pokuty.

c)

V případě, kdy záležitost nelze vyřešit smírným urovnáním a je nezbytné ji řešit před příslušným soudním orgánem, složí majitel plavidla na účet uvedený v kapitole I oddílu 1 odst. 8 této přílohy bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a náhrad, které se vztahují na subjekty zodpovědné za protiprávní jednání.

d)

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená jistina, uvolní zbývající částku soudní orgán zodpovědný za soudní řízení.

e)

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

(1)

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného urovnání, nebo

(2)

jakmile je složena bankovní záruka stanovená v odst. 4 písm. c) a přijme ji příslušný soudní orgán v očekávání ukončení soudního řízení.

KAPITOLA VI

ODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

1.

Plavidla Evropské unie uznávají, že je třeba chránit citlivé mořské životní prostředí lagun a korálových ostrovů FSM, a zavazují se, že nebudou vypouštět žádné látky, které by mohly poškodit nebo zničit kvalitu mořských zdrojů.

2.

Pokud při rybářském výjezdu ve VHO FSM dochází k doplňování paliva či převozu jakéhokoliv produktu zahrnutého do Mezinárodního předpisu Spojených národů o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG), oznámí plavidla Evropské unie tuto činnost v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v dodatku 3 části 5.

KAPITOLA VII

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.

Každé plavidlo Evropské unie provádějící rybolov podle této dohody najme nejméně jednoho (1) námořníka FSM jako člena posádky.

2.

Majitelé plavidel si svobodně vyberou námořníky, které najmou na svá plavidla, z námořníků uvedených na seznamu, který jim poskytne výkonný ředitel.

3.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí výkonnému řediteli jména námořníků FSM, kteří byli najati na dotčené plavidlo, přičemž uvede i funkci, která byla dotčeným námořníkům přidělena v rámci posádky.

4.

Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na plavidla Evropského společenství. To se týká zejména svobody sdružování a faktického uznání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

5.

Pracovní smlouvy námořníků FSM, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci po konzultaci s výkonným ředitelem. Tyto smlouvy zaručí námořníkům výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, úrazového a zdravotního pojištění.

6.

Plat námořníků FSM zajišťují majitelé plavidel. Plat musí být stanoven před vydáním licencí, a to po vzájemné dohodě mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a výkonným ředitelem. Platové podmínky námořníků FSM však nesmí být horší než platové podmínky posádek FSM, a v žádném případě horší než stanoví normy MOP.

7.

Každý námořník najatý plavidly Evropské unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník k datu a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je vlastník plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

KAPITOLA VIII

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1.

Provozovatel zajistí, aby byla plavidla schopna plavby a pro každého pasažéra a člena posádky měla vhodné vybavení na záchranu života a na přežití.

2.

Na ochranu FSM, jejich států, občanů a rezidentů provozovatel zajistí, aby jeho plavilo mělo ve VHO FSM, včetně lagun a korálových útesů, teritoriálního moře a podmořských útesů, vhodné a úplné pojištění uzavřené u mezinárodně uznávaného pojistitele, které je přijatelné i pro orgán NORMA FSM, prokazatelné osvědčením o pojištění uvedeným v kapitole 1 oddílu 1 odst. 7 písm. f) této přílohy.

3.

Pokud je plavidlo Společenství účastníkem námořní nehody nebo nehody ve VHO FSM (včetně vnitřních vod a teritoriálního moře), jejímž výsledkem jsou jakékoli škody na životním prostředí, na vlastnictví nebo osobě, plavidlo a provozovatel to ihned oznámí orgánu NORMA FSM a Ministerstvu pro dopravu, komunikace a infrastrukturu FSM.

Dodatky

1.

Formuláře žádosti o licenci k rybolovu

a)

Žádost o povolení rybolovu a registrace

b)

Žádost o obnovení povolení

2.

Formuláře hlášení o úlovcích

a)

Lodní deník plavidla lovícího košelkovými nevody

b)

Lodní deník plavidla lovícího na dlouhou lovnou šňůru

3.

Údaje týkající se hlášení

4.

Seznam určených přístavu ve FSM

Dodatek 1a

Image

Image

Image

Image

Dodatek 1b

Image

Image

Dodatek 2a

Image

Image

Dodatek 2b

Image

Image

Dodatek 3

Image

Image

Image

Image

Dodatek 4

URČENÉ PŘÍSTAVY

1.

Tomil Harbor ve státu Yap

2.

Weno Anchorage ve státu Chuuk

3.

Mesenieng Harbour ve státu Pohnpei

4.

Okat Harbour ve státu Kosrae


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/33


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. ledna 2011

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz

(2011/117/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2a ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady č. 2010/706/EU ze dne (1) byla dne 17. června 2010 Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Touto dohodou se zřizuje smíšený výbor, který by měl přijmout vlastní jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohla Unie přijmout své stanovisko zjednodušeným postupem.

(3)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a tato dohoda pro ně není závazná ani použitelná.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

Dohodu je proto třeba uzavřít,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz (dále jen „dohoda“).

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Unie oznámení v souladu s čl. 14 odst. 1 dohody vyjadřující souhlas Unie s tím, aby byla dohodou vázána (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Unii ve smíšeném výboru zřízeném článkem 12 dohody.

Článek 4

Postoj Unie ve smíšeném výboru k přijetí jeho jednacího řádu, jak to vyžaduje čl. 14 odst. 4 dohody, přijímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. ledna 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

Gruzie,

dále jen „strany“,

VEDENY přáním usnadnit mezilidské vztahy jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Gruzie,

OPĚTOVNĚ POTVRZUJÍCE úmysl jako dlouhodobý cíl zavést režim bezvízového cestovního styku pro své občany, pokud budou zajištěny podmínky pro řádně řízenou a bezpečnou mobilitu,

MAJÍCE NA ZŘETELI, že od 1. června 2006 jsou všichni občané Unie zproštěni vízové povinnosti při cestách do Gruzie, které nepřekračují délku 90 dní, nebo při přejezdu přes území Gruzie,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Gruzie znovu zavedla pro občany Unie nebo určité kategorie těchto osob vízovou povinnost, vztahovala by se na občany Unie na základě vzájemnosti automaticky stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Gruzie,

MAJÍCE NA ZŘETELI, že vízová povinnost může být znovu zavedena pouze pro všechny občany Unie nebo určité kategorie občanů Unie,

UZNÁVAJÍCE, že toto zjednodušení by nemělo vést k nedovolenému přistěhovalectví a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému předávání,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Dánska připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a působnost

1.   Účelem této dohody je usnadnit udělování víz občanům Gruzie pro zamýšlený pobyt, který během 180 dní nepřekračuje 90 dní.

2.   Pokud by Gruzie znovu zavedla pro občany všech členských států nebo určité kategorie těchto občanů všech členských států vízovou povinnost, vztahovala by se na příslušné občany Unie na základě vzájemnosti automaticky stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Gruzie.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim, který stanoví tato dohoda, se použije na občany Gruzie pouze tehdy, pokud nebyli osvobozeni od vízové povinnosti na základě právních předpisů Unie nebo členských států, této dohody či jiných mezinárodních smluv.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Gruzie nebo členských států nebo právo Unie se použijí na záležitosti neupravené touto dohodou, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Unie s výjimkou Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;

b)

„občanem Unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Gruzie“ osoba, která má gruzínské státní občanství v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

d)

„vízem“ povolení vydané členským státem za účelem průjezdu přes území členských států nebo zamýšlený pobyt na tomto území, který nepřesáhne 90 dnů v období 180 dnů od prvního dne vstupu na území příslušných členských států;

e)

„oprávněně pobývající osobou“ občan Gruzie oprávněný pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů na základě právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   U níže uvedených kategorií občanů Gruzie postačují níže uvedené dokumenty pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany:

a)

u blízkých příbuzných – manželů, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků – navštěvujících občany Gruzie oprávněně pobývající na území členského státu:

písemná žádost od hostitelské osoby;

b)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání určené Gruzii účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území členských států:

dopis od gruzínského orgánu potvrzující, že žadatel je členem delegace, která cestuje na území členských států za účelem účasti na výše uvedených akcích s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

c)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o přijetí vydané hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

d)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a u osob, jež poskytují nezbytný doprovod:

úřední dokument zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření;

e)

u novinářů a akreditovaných osob, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací prokazující, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem nebo odborným doprovodem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce nebo odborná podpora při této práci;

f)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

g)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo jejich kanceláře či poboček, státního či místního orgánu členských států nebo organizačních výborů nebo obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států, podepsaná Státní komorou Gruzie pro registraci;

h)

u členů svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo jiných podobných akcí konaných na území členských států EU:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že daná osoba se účastní této akce;

i)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a zakládající listinu této organizace z příslušného rejstříku vydanou státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

j)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

k)

u řidičů vozidel registrovaných v Gruzii a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Gruzie a členských států:

písemná žádost národní společnosti či sdružení (svazu) dopravců Gruzie zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

l)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost nejvyššího správního úředníka/starosty těchto měst nebo obcí;

m)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo pasu, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména manžela nebo manželky a spolucestujících dětí;

b)

v případě zvoucí osoby: jméno a příjmení a adresa;

c)

v případě zvoucí právnické osoby, podniku či organizace: úplný název a adresa a

pokud žádost vystavila organizace nebo orgán, jméno a funkce osoby, která žádost podepsala,

pokud je zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo jejich kanceláří či pobočkou zřízenou na území členského státu: registrační číslo vyžadované vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.

Článek 5

Vydávání víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

manželé a děti (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo jsou nezaopatřené, navštěvující gruzínské občany oprávněně pobývající na území členského státu s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu;

b)

členové národních a regionálních vlád, ústavního soudu a nejvyššího soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje do vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

c)

stálí členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Gruzii pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností až do jednoho roku těmto kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného členského státu a mají důvody k žádosti o vícenásobná vstupní víza:

a)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území členských států;

b)

zástupci organizací občanské společnosti, pokud cestují pravidelně do členských států za účelem odborného vzdělávání, seminářů, konferencí, včetně cest v rámci výměnných programů;

c)

příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států;

d)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

e)

studenti a postgraduální studenti, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů;

f)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy nebo obcemi;

g)

osoby cestující ze zdravotních důvodů a nutný doprovod;

h)

novináři a akreditované osoby, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti;

i)

podnikatelé a zástupci obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

j)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

k)

řidiči vozidel registrovaných v Gruzii a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Gruzie a členských států.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností minimálně dva roky a maximálně pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za předpokladu, že v průběhu předchozích dvou let využili jednoroční vícenásobná vstupní víza v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného členského státu a důvody k žádosti o vícenásobná vstupní víza přetrvávají.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během období 180 dnů.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádosti o víza

1.   Za vyřízení žádosti o víza se pro gruzínské občany stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze upravit v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 4.

Pokud by Gruzie znovu zavedla vízovou povinnost pro občany Unie, poplatek za udělení víza účtovaný Gruzii nebude vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud je poplatek přezkoumán podle postupu stanoveného v čl. 14 odst. 4.

2.   Pokud členský stát spolupracuje s externím poskytovatelem služeb, lze účtovat poplatek za dodatečné služby. Poplatek za služby je přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při provádění jeho úkolů a nepřekročí 30 EUR. Příslušný členský stát nebo příslušné členské státy musí všem žadatelům i nadále umožňovat podávání žádostí přímo na svých konzulátech.

3.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto osoby:

a)

důchodci;

b)

děti mladší 12 let;

c)

členové vlád na celostátní a regionální úrovni a členové ústavních a nejvyšších soudů, pokud nejsou od vízové povinnosti osvobozeni podle této dohody;

d)

zdravotně postižené osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

e)

blízcí příbuzní – manželé, dětí (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci – navštěvující občany Gruzie oprávněně pobývající na území členského státu;

f)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Gruzii účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu EU;

g)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně výměnných programů a jiných školských činností;

h)

novináři a akreditované osoby, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti;

i)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

j)

zástupci organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů;

k)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

l)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného.

Článek 7

Délka řízení o žádosti o vízum

1.   Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do deseti kalendářních dnů po obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit na 30 kalendářních dnů, zejména když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na dva pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Unie a Gruzie, kteří ztratili své doklady totožnosti nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Gruzie či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzuláty členských států nebo Gruzie.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci víza uděleného občanu Gruzie se prodlouží, pokud má příslušný orgán členského státu za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Takové prodloužení se provede bezplatně.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Gruzie, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět jej bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí na území členských států pobývat nejdéle 90 dnů v období 180 dnů.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů upravujících národní bezpečnost členských států a s výhradou předpisů Unie upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Gruzie právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Smluvní strany zřídí Smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Unie a Gruzie. Unii bude zastupovat Komise, jíž budu nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Gruzií

Po vstupu této dohody v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání uzavřených mezi členskými státy a Gruzií, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými příslušnými postupy a tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy se smluvní strany vzájemně informují o ukončení výše uvedených postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstoupí tato dohoda v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání osob, nastane-li tento den později než datum uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se smluvní strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá smluvní strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději 48 hodin před nabytím jeho účinku. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti uplynutím lhůty 90 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne 17. června 2010 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a gruzínském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud nevydávají schengenská víza v očekávání příslušného rozhodnutí Rady v tomto smyslu, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 582/2008/ES dne 17. června 2008, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území (1), byla přijata harmonizovaná opatření ke zjednodušení tranzitu držitelů schengenských víz nebo schengenských povolení k pobytu přes území členských států, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis.


(1)  Úř. věst. L 161, 20.6.2008, s. 30.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 10 O DIPLOMATICKÝCH PASECH

Evropská unie může využít částečné pozastavení uplatňování této dohody, zejména jejího článku 10, v souladu s postupem, který stanoví čl. 14 odst. 5 dohody, jestliže provádění článku 10 je zneužíváno druhou smluvní stranou nebo vede k ohrožení veřejné bezpečnosti.

V případě pozastavení provádění článku 10 obě smluvní strany zahájí v rámci smíšeného výboru zřízeného touto dohodou konzultace s cílem vyřešit problémy, které vedly k pozastavení.

Obě smluvní strany především vyhlašují své odhodlání zajistit vysokou úroveň zabezpečení dokladů, zejména začleněním biometrických identifikátorů do diplomatických pasů. Pokud jde o Unii, bude toto zajištěno v souladu s požadavky uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (1).


(1)  Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SLADĚNÍ INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI VYDÁVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH POBYTOVÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ K ŽÁDOSTEM O KRÁTKODOBÁ POBYTOVÁ VÍZA

Uznávajíce význam transparentnosti pro žadatele o víza se smluvní strany dohody domnívají, že je možné přijmout tato opatření:

Vypracování obecných informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza, o vízech a o platnosti udělených víz.

Evropská unie vypracuje seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby gruzínští žadatelé obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich v zásadě vyžadovalo předložení stejných podkladů.

Výše uvedené informace je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulátů, formou letáčků, na internetových stránkách atd.).

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se dohoda nepoužije na postupy pro vydávání víz diplomatickými misemi a konzuláty Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánska a Gruzie bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se dohoda nevztahuje na území Spojeného království a Irska.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Gruzie uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU, NORSKA, ŠVÝCARSKA A LICHTENŠTEJNSKA

Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska a Gruzie bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Unií a Gruzií.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O ZJEDNODUŠENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Evropská unie vzala na vědomí návrh Gruzie podat širší definici pojmu rodinného příslušníka, kterého by se mělo týkat zjednodušení vydávání víz, i důležitost, kterou Gruzie přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) s gruzínskými občany oprávněně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropská unie konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis pro zjednodušení vydávání víz pro tuto kategorii osob, především zjednodušením listinných důkazů vyžadovaných od žadatelů a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech vydávaly víza pro více vstupů.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O POZASTAVENÍ DOHODY O USNADNĚNÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ

Pokud Gruzie v rozporu s čl. 1 odst. 2 dohody znovu zavede vízovou povinnost pro občany jednoho nebo více členských států Evropské unie nebo pro určité kategorie těchto občanů, pozastaví Unie provádění této dohody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Smluvní strany se dohodly, že smíšený výbor zřízený podle článku 12 dohody při dohledu nad prováděním dohody posoudí dopad úrovně bezpečnosti příslušných cestovních dokladů na fungování dohody. Proto smluvní strany souhlasí, že se budou pravidelně vzájemně informovat o opatřeních souvisejících s procesem personalizace při vydávání cestovních dokladů a o opatřeních, která byla přijata s cílem vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty bezpečnosti cestovních dokladů.


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. ledna 2011

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2011/118/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady č. 687/2010/EU ze dne 8. listopadu 2010 (1) byla dne 17. června 2010 Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Dohoda by měla být schválena.

(3)

Dohodou se zřizuje Smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohla Unie přijmout svůj postoj zjednodušeným postupem.

(4)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Unie oznámení podle čl. 23 odst. 2 dohody, zavazující Unii (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Unii ve Smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Unie v rámci Smíšeného readmisního výboru, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody, přijme Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. ledna 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 294, 12.11.2010, s. 9.

(2)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

GRUZIE,

ROZHODNUTY upevnit vzájemnou spolupráci za účelem účinnějšího potírání nedovoleného přistěhovalectví,

S ODHODLÁNÍM stanovit prostřednictvím této dohody a na recipročním základě rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navracení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na území Gruzie nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit v duchu spolupráce průvoz těchto osob,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, závazky a povinnosti Unie, členských států a Gruzie vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění protokolu ze dne 31. ledna 1967,

S OHLEDEM NA TO, že v souladu s Protokolem č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Irsko nebude účastnit této dohody, pokud v souladu s daným protokolem neoznámí přání v tomto smyslu,

S OHLEDEM NA TO, že ustanovení této dohody, která spadá do oblasti působnosti třetí části hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, se podle Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Gruzie a Unie;

b)

„státním příslušníkem Gruzie“ osoba, která má státní příslušnost Gruzie;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost určitého členského státu, jak je vymezena pro účely Unie;

d)

„členským státem“ členský stát Evropské unie vázaný touto dohodou;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než gruzínskou nebo než státní příslušnost některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Gruzií nebo některým členským státem, jež osobu opravňuje k pobytu na jeho území. Tato povolení nezahrnují dočasná povolení k pobytu na území uvedených států v souvislosti s vyřizováním žádosti o azyl nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Gruzií či některým z členských států, které je vyžadováno pro vstup na území daného státu nebo pro průjezd přes toto území. Nezahrnuje letištní průjezdní vízum;

i)

„žádajícím státem“ stát (Gruzie nebo jeden z členských států), který předkládá žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

j)

„dožádaným státem“ stát (Gruzie nebo jeden z členských států), kterému je předložena žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„příslušným orgánem“ jakýkoliv vnitrostátní orgán Gruzie nebo jednoho z členských států, který je pověřený prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

l)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území dožádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 5 km od území námořních přístavů, včetně celních zón, a mezinárodních letišť členských států a Gruzie.

ODDÍL I

ZÁVAZKY GRUZIE TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Gruzie na žádost členského státu a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že jsou státními příslušníky Gruzie.

2.   Gruzie rovněž převezme:

a)

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo trvalého pobytu v žádajícím členském státě nebo pokud nejsou držiteli platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem, a

b)

manžele a manželky osob uvedených v odstavci 1 s jinou státní příslušností za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt nebo získají právo na vstup a pobyt na území Gruzie, pokud nemají nezávislé právo pobytu v žádajícím členském státě nebo pokud nejsou držiteli platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem.

3.   Gruzie také převezme osoby, které byly zbaveny státní příslušnosti Gruzie, pozbyly jí nebo se jí vzdaly poté, co vstoupily na území některého z členských států, pokud takovým osobám nebylo členským státem alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti.

4.   Poté, co Gruzie kladně odpoví na žádost o zpětném převzetí osoby, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Gruzie, bez ohledu na vůli osoby, která má být převzata, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad potřebný pro její návrat, s platností nejméně 90 dnů. Jestliže Gruzie nevydá cestovní doklad do 3 pracovních dnů, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotyčnou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, prodlouží příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Gruzie platnost cestovního dokladu do 3 pracovních dnů nebo v případě potřeby vydá nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Jestliže Gruzie do 3 pracovních dnů nový cestovní doklad nevydá nebo neprodlouží jeho platnost, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (2).

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Gruzie na žádost členského státu a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že příslušné osoby:

a)

mají v době předložení žádosti o zpětné převzetí platné vízum nebo povolení k pobytu vydané Gruzií nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo z území Gruzie nebo přímo po průjezdu přes území Gruzie.

2.   Povinnost zpětného převzetí uvedená v odstavci 1 neplatí, jestliže:

a)

státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti byl/byla pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Gruzie nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by:

i)

tato osoba měla vízum nebo povolení k pobytu vydané Gruzií s delší dobou platnosti,

ii)

vízum nebo povolení k pobytu bylo vydáno žádajícím členským státem na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení, nebo

iii)

tato osoba nesplňovala podmínky připojené k vízu;

c)

dožádaný stát vyhostil státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti do jeho/její země původu nebo do třetího státu.

3.   Poté, co Gruzie kladně odpoví na žádost o zpětné převzetí osoby, vydá osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad pro účely vyhoštění. Jestliže Gruzie nevydá cestovní doklad do 3 pracovních dnů, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění.

ODDÍL II

ZÁVAZKY UNIE TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Gruzie a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Gruzie, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že jsou státními příslušníky tohoto členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme:

a)

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo pobytu v Gruzii, a

b)

manžele či manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají povolení ke vstupu a pobytu na území Gruzie nebo mají právo získat povolení ke vstupu nebo pobytu na území dožádaného členského státu, pokud nemají nezávislé právo pobytu v Gruzii.

3.   Členský stát také převezme osoby, které po vstupu na území Gruzie byly zbaveny nebo které se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud těmto osobám Gruzie alespoň nepřislíbila udělení státní příslušnosti.

4.   Poté, co dožádaný členský stát kladně odpoví na žádost o zpětném převzetí osoby, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad tohoto členského státu, bez ohledu na vůli osoby, která má být převzata, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad potřebný pro návrat osoby, která má být převzata, s platností nejméně 90 dnů. Jestliže dožádaný členský stát do 3 pracovních dnů cestovní doklad nevydá, má se za to, že souhlasil s použitím standardního cestovního dokladu Gruzie pro účely vyhoštění.

5.   Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotyčnou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, prodlouží příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dožádaného členského státu platnost cestovního dokladu do 3 pracovních dnů nebo v případě potřeby vydá nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Jestliže dožádaný členský stát do 3 pracovních dnů nevydá nový cestovní doklad nebo neprodlouží jeho platnost, má se za to, že souhlasil s použitím standardního cestovního dokladu Gruzie pro účely vyhoštění.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Gruzie a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území Gruzie, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že příslušné osoby:

a)

mají v době předložení žádosti o zpětné převzetí platné vízum nebo povolení k pobytu vydané dožádaným státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Gruzie přímo z území dožádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území dožádaného členského státu.

2.   Povinnost zpětného převzetí uvedená v odstavci 1 neplatí, jestliže:

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházeli pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště dožádaného členského státu nebo

b)

Gruzie vydala státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by:

i)

tato osoba měla vízum nebo povolení k pobytu vydané dožádaným členským státem, jehož platnost je delší, nebo

ii)

vízum nebo povolení k pobytu vydané Gruzií bylo získáno na základě padělaných nebo pozměněných dokladů nebo pomocí nepravdivých prohlášení nebo

iii)

tato osoba nesplňovala podmínky připojené k vízu;

c)

dožádaný členský stát vyhostil státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti do jeho/její země původu nebo do třetího státu.

3.   Závazek týkající se zpětného přebírání uvedený v odstavci 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek týkající se zpětného přebírání uvedený v odstavci 1 na členský stát, jehož vydaný doklad má delší dobu platnosti, nebo v případě, že platnost jednoho nebo více z nich již skončila, jehož doklad je stále platný. Pokud již skončila platnost všech dokladů, má povinnost zpětného převzetí podle odstavce 1 ten členský stát, který vydal doklad, jehož platnost skončila nejpozději. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, má povinnost zpětného přebírání podle odstavce 1 ten členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Poté, co dožádaný členský stát kladně odpoví na žádost o zpětné převzetí, vydá osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad pro účely vyhoštění. Jestliže členský stát do 3 pracovních dnů cestovní doklad nevydá, má se za to, že souhlasil s použitím standardního cestovního dokladu Gruzie pro účely vyhoštění.

ODDÍL III

ŘÍZENÍ O ZPĚTNÉM PŘEVZETÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje předání osoby, jež má být zpětně převzata na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušných orgánů dožádaného státu.

2.   Pokud je osoba, která má být zpětně převzata, držitelem platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti, může být předání takové osoby provedeno bez toho, aby žádající stát podal žádost o zpětné převzetí nebo písemné oznámení podle čl. 11 odst. 1 příslušným orgánům dožádaného státu.

3.   Aniž je dotčen odstavec 2, byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letiště) žádajícího státu po nelegálním překročení hranic přímo z území dožádaného státu, může žádající stát předložit žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou dnů po zadržení této osoby (zrychlený postup).

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí by měla pokud možno obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje o osobě, jež má být převzata (tj. jména, příjmení, datum narození a případně také místo narození a místo posledního pobytu), popřípadě osobní údaje o nezletilých svobodných dětech a/nebo manželkách či manželích;

b)

v případě vlastních státních příslušníků uvedení prostředků, kterými se prokáže státní příslušnost nebo jež o ní poskytnou přímý důkaz;

c)

v případě státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedení prostředků, kterými se prokáže splnění podmínek pro zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státního občanství nebo jež o nich poskytnou přímý důkaz, a neoprávněný vstup a pobyt;

d)

fotografie osoby, jež má být zpětně převzata;

e)

otisky prstů.

2.   Žádost o zpětné převzetí by měla pokud možno obsahovat také tyto informace:

a)

prohlášení, že osoba, která má být převzata zpět, může potřebovat pomoc nebo péči, jestliže dotyčná osoba dala k takovému prohlášení výslovný souhlas;

b)

jakákoliv další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotyčné osoby, jež mohou být u jednotlivých převozů nezbytné.

3.   Jako příloha 5 této dohody se připojuje společný formulář žádosti o zpětné převzetí.

4.   Žádost o zpětné převzetí může být podána prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních prostředků, včetně elektronických prostředků.

Článek 8

Důkazní prostředky týkající se státní příslušnosti

1.   Důkaz o státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména jedním z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody, včetně dokladů, jejichž platnost skončila nejvýše před 6 měsíci. Při předložení těchto dokladů členské státy a Gruzie státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další ověřování. Státní příslušnost nelze prokázat na základě padělaných dokladů.

2.   Přímým důkazem státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 může být zejména některý z dokladů uvedených v příloze 2 této dohody, i když jeho platnost skončila. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Gruzie státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Státní příslušnost nelze přímo prokázat na základě padělaných dokladů.

3.   Není-li možné předložit doklady uvedené v přílohách 1 nebo 2 této dohody nebo jsou-li tyto doklady nedostatečné, zajistí příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotyčného dožádaného státu na žádost žádajícího státu, jež je zahrnuta do žádosti o zpětné převzetí, a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 4 pracovních dnů po podání žádosti) pohovor s osobou, která má být předána, za účelem zjištění její státní příslušnosti. Postup takového pohovoru může být stanoven v prováděcích protokolech podle článku 19 této dohody.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 této dohody lze prokázat zejména důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; padělanými doklady je nelze prokázat. Členské státy a Gruzie tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Přímý důkaz o splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazními prostředky uvedenými v příloze 4 této dohody; padělanými doklady je nelze prokázat. Při předložení tohoto přímého důkazu považují členské státy a Gruzie podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokáže pomocí cestovních dokladů příslušné osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Odůvodněné stanovisko žádajícího státu, že na jeho území byla zadržena příslušná osoba bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu může rovněž sloužit jako přímý důkaz neoprávněného vstupu, přítomnosti nebo pobytu.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí musí být podána příslušnému orgánu dožádaného státu ve lhůtě do šesti měsíců poté, co se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky platné pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo věcné překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze dokud nebudou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně

a)

do 2 pracovních dnů, jestliže byla podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3), nebo

b)

v ostatních případech do 12 kalendářních dnů.

Lhůta začíná běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud není odpověď v dané lhůtě poskytnuta, pokládá se předání osoby za schválené.

3.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba písemně zdůvodnit.

4.   Příslušná osoba bude předána do tří měsíců od vydání souhlasu s převzetím, případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2. Na základě žádosti žádajícího státu lze tuto lhůtu prodloužit o dobu, po kterou se řešily právní a praktické překážky.

Článek 11

Úprava předání a způsoby přepravy

1.   Aniž je dotčen čl. 6 odst. 2, oznámí před navrácením osoby příslušné orgány žádajícího státu písemně s předstihem alespoň 3 pracovních dnů příslušným orgánům dožádaného státu datum předání, místo vstupu, možný doprovod a ostatní informace důležité pro předání.

2.   Převoz může probíhat leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití národních dopravců Gruzie nebo členských států; je možné využít jak pravidelné, tak – v případě státních příslušníků dožádaného státu – i charterové lety. V případě návratů s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na oprávněné osoby žádajícího státu, pokud se jedná o oprávněné osoby z Gruzie nebo z některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme jakékoliv osoby převzaté dožádaným státem, pokud je během období 6 měsíců nebo v případě státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti během období 12 měsíců po převozu dotyčných osob zjištěno, že požadavky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V takovýchto případech se obdobně použijí procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Gruzie omezí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy takové osoby nelze přímo vrátit do státu určení.

2.   Gruzie na požádání členského státu povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti a členský stát na požádání Gruzie povolí průvoz občanů třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, je-li zajištěn průvoz ostatními případnými průvozními státy a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Gruzie nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti je ve státě určení nebo jiném státě průvozu vystavena skutečnému nebezpečí mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu anebo trestu smrti nebo pronásledování z důvodu své rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské skupině či z důvodu politického přesvědčení;

b)

pokud je státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti v dožádaném státě nebo jiném státě průvozu vystavena trestním postihům, nebo

c)

z důvodů ochrany veřejného zdraví, národní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů dožádaného státu.

4.   Gruzie nebo členský stát může odvolat svůj souhlas, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes možné státy průvozu či přijetí ve státě určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz musí být příslušným orgánům žádaného státu předložena písemně a musí obsahovat následující informace:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné jiné státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje příslušné osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, jiná používaná jména či jména, pod nimiž je známa, nebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní občanství, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místo vstupu, dobu převozu a možné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že podle názoru žádajícího státu jsou podmínky podle čl. 13 odst. 2 splněny a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář žádosti o průvoz je připojen jako příloha 6 této dohody.

2.   Dožádaný stát do 5 kalendářních dnů po obdržení žádosti písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládanou dobu přijetí nebo vyrozumí o odmítnutí přijetí a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Uskuteční-li se průvoz letecky, předávaná osoba a její případný doprovod jsou osvobozeny od povinnosti mít letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány dožádaného státu po vzájemných konzultacích při průvozech napomáhají, zejména dozorem nad dotyčnými osobami a poskytnutím vhodného prostoru pro tento účel.

5.   Průvoz osob se uskuteční do 30 dnů po obdržení souhlasu s žádostí.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat úhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, žádající stát hradí veškeré náklady na dopravu vzniklé v souvislosti se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hraniční přechod státu konečného určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A USTANOVENÍ O NEDOTČENÍ

Článek 16

Ochrana údajů

Předávání osobních údajů probíhá pouze tehdy, pokud je nezbytné k provádění této dohody příslušnými orgány Gruzie nebo členského státu. Zpracování osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátními zákony Gruzie a, jestliže je správcem údajů příslušný orgán členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES a vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu přijatými na základě uvedené směrnice. Dále se na ně vztahují tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány objektivně a v souladu s právními předpisy;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány pro konkrétní, vymezený a oprávněný účel provádění této dohody a nesmí být předávajícím nebo přijímajícím orgánem dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s tímto účelem;

c)

osobní údaje musí být odpovídající, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu, pro který se shromažďují a/nebo dále zpracovávají; zejména sdělené osobní údaje se mohou týkat pouze:

i)

údajů o osobě, která má být převzata (např. jména, příjmení, dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, či přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a jakákoliv dřívější státní příslušnost),

ii)

údaje o průkazu totožnosti, cestovním pase nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

ii)

zastávek a cestovních tras,

iv)

dalších informací potřebných ke zjištění totožnosti předávané osoby nebo k posouzení požadavků na její zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné, a pokud je to nezbytné, musí být neustále doplňovány;

e)

osobní údaje je třeba uchovávat v takové podobě, která dovoluje zjištění totožnosti osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, za nímž byly shromážděny nebo jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán podniknou přiměřené kroky k případné opravě, výmazu nebo blokování osobních údajů, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními tohoto článku, zejména jestliže dané údaje nejsou odpovídající, relevantní, přesné nebo jsou nadměrné vzhledem k účelu zpracování. To zahrnuje oznámení každé opravy, výmazu nebo blokování druhé straně;

g)

na požádání přijímající orgán informuje předávající orgán o použití sdělených údajů a o výsledcích, k nimž na jejich základě dospěl;

h)

osobní údaje lze sdělovat jen příslušným orgánům. Jejich další sdělování jiným subjektům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány mají povinnost pořídit písemný zápis o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Ustanovení o nedotčení

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnosti Unie, členských států a Gruzie vyplývající z mezinárodního práva, a zejména z:

a)

Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu o právním postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967;

b)

mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o azyl;

c)

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a jejích protokolů;

d)

Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984;

e)

mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu;

f)

vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků jako např. Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944.

2.   Nic v této dohodě nebrání navrácení osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si vzájemně poskytují pomoc při provádění a výkladu této dohody. Za tímto účelem strany zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména:

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných pro jednotné používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Gruzií podle článku 19 této dohody;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor je složen ze zástupců Unie a Gruzie.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Gruzie vypracují členský stát a Gruzie prováděcí protokol, který bude mj. upravovat pravidla o:

a)

určení příslušných orgánů, hraničních přechodů a výměně kontaktních míst;

b)

podmínkách předání s doprovodem, včetně průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti s doprovodem;

c)

prostředcích a dokladech kromě těch, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 4 této dohody;

d)

způsobu zpětného přebírání v rámci zrychleného postupu a

e)

postupu pohovorů.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost teprve poté, co byl vyrozuměn readmisní výbor uvedený v článku 18.

3.   Gruzie se zavazuje použít všechna ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s jiným členským státem, jenž o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním o zpětném přebírání osob uzavřeným s členskými státy

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jiných dvoustranných dohod nebo ujednání o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Gruzií, pokud jejich ustanovení nejsou slučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 se tato dohoda vztahuje na území, na které se vztahují Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a na území Gruzie.

2.   Tato dohoda se vztahuje na území Irska pouze na základě oznámení Evropské unie Gruzii za tímto účelem. Tato dohoda se nevztahuje na území Dánska.

Článek 22

Změny dohody

Tato dohoda může být pozměněna a doplněna vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplnění se vypracují ve formě samostatných protokolů, které tvoří nedílnou část této dohody a vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 23 této dohody.

Článek 23

Vstup v platnost, doba trvání a ukončení

1.   Smluvní strany tuto dohodu ratifikují nebo schvalují v souladu se svými příslušnými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy poslední smluvní strana vyrozumí ostatní strany o dokončení postupů uvedených v prvním odstavci.

3.   Tato dohoda se vztahuje na Irsko od prvního dne druhého měsíce následujícího po dni oznámení podle čl. 21 odst. 2.

4.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět úředním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá účinnosti po šesti měsících ode dne takového oznámení.

Článek 24

Přílohy

Nedílnou součást této dohody tvoří přílohy 1 až 6.

V Bruselu dne 22. listopadu 2010 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a gruzínském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  V podobě stanovené v doporučení Rady EU ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Tamtéž.

PŘÍLOHA 1

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Cestovní pasy všech druhů (vnitrostátní cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní cestovní doklady včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti (včetně dočasných a náhradních),

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady zmiňující nebo jednoznačně uvádějící státní občanství.

PŘÍLOHA 2

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PŘÍMO PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Jestliže je dožádaným státem některý z členských států nebo Gruzie:

doklady uvedené v příloze 1, jejichž platnost vypršela před více než 6 měsíci,

fotokopie kteréhokoliv z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

podnikové průkazy totožnosti nebo jejich fotokopie,

prohlášení svědků,

prohlášení dotyčné osoby a jazyk, jímž mluví, včetně výsledku úředně stanovených testů,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotyčné osoby,

služební knížky a vojenské průkazy totožnosti,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

propustky vydané dožádaným státem.

Jestliže je dožádaným státem Gruzie:

potvrzení totožnosti na základě výsledku vyhledávání ve Vízovém informačním systému (1),

v případě, že členské státy nevyužívají Vízový informační systém, pozitivní identifikace vyplývající ze záznamů těchto členských států o žádosti o udělení víza.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

PŘÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEBÍRÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vízum a/nebo povolení k pobytu vydané dožádaným státem,

vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotyčné osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie).

PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PŘÍMO PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEBÍRÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Popis místa a okolností, za kterých byla dotyčná osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti a/nebo pobytu osoby, které poskytla některá mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy / potvrzení informací rodinnými příslušníky, spolucestujícími apod.,

prohlášení dotyčné osoby,

informace, z nichž je patrné, že dotyčná osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení, zejména prohlášení pracovníků pohraničního orgánu a jiných svědků, kteří mohou dosvědčit, že dotyčná osoba překročila hranici,

úřední prohlášení dotyčné osoby v soudním nebo správním řízení,

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazy k lékaři nebo zubnímu lékaři, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotyčná osoba pobývala na území dožádaného státu,

jízdenky a/nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi označené jménem, které dosvědčují přítomnost a cestu dotyčné osoby na území dožádaného státu.

PŘÍLOHA 5

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 6

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 3 ODST. 1 A ČL. 5 ODST. 1

Strany souhlasí s tím, že označení „osoba vstupující přímo“ z území Gruzie ve smyslu těchto ustanovení znamená, že tato osoba vstoupila na území členských států, aniž by mezitím vstoupila na území třetí země, nebo pokud je dožádaný stát jedním z členských států, že tato osoba vstoupila na území Gruzie, aniž by mezitím vstoupila na území třetího státu. Tranzitní pobyt na letišti třetí země se za vstup nepovažuje.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na území Dánského království ani na občany Dánského království. Za těchto okolností je vhodné, aby Gruzie a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání v duchu této dohody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je vhodné, aby Gruzie uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání v duchu této dohody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Švýcarskem, zejména na základě dohody ze dne 1. března 2008 o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je vhodné, aby Gruzie uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání v duchu této dohody.


NAŘÍZENÍ

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/66


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 156/2011

ze dne 13. prosince 2010

o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nový protokol (dále jen „protokol“) k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (1) (dále jen „dohoda“) byl parafován dne 7. května 2010. Protokol pro plavidla EU stanoví rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Federativních států Mikronésie ve věcech rybolovu.

(2)

Rada přijala dne 13. prosince 2010 rozhodnutí č. 2011/116/EU (2) o podpisu a prozatímním provádění protokolu.

(3)

Je třeba vymezit metodu rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na celou dobu pěti let podle článku 13 protokolu, jakož i n adobu jeho prozatímního provádění.

(4)

Pokud se v souladu s čl. 10 odst. 1 rozhodnutí Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (3) zdá, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Unii v rámci protokolu nejsou plně využívány, uvědomí Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, které stanoví Rada, by mělo být považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.

(5)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáka košelkovými nevody

Španělsko

5 plavidel

Francie

1 plavidlo

b)

plavidla lovící u hladiny na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

12 plavidel

2.   Aniž je dotčena dohoda a protokol, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 žádosti o oprávnění z ostatních členských států.

Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 1 zmíněného nařízení je 10 pracovní dní.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 151, 6.6.2006, s. 3.

(2)  Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.