ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.051.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 51

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
25. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/126/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2011 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru ( 1 )

2

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 177/2011 ze dne 24. února 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2010/2011

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 178/2011 ze dne 24. února 2011, kterým se po sto čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

10

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 179/2011 ze dne 24. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 180/2011 ze dne 24. února 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

14

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2011/14/EU ze dne 24. února 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky profoxydimu ( 1 )

16

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/127/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2011 o změně rozhodnutí 2007/697/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2011) 1032)

19

 

 

2011/128/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2011 o změně rozhodnutí 2007/863/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2011) 1033)

21

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 177/2010 ze dne 2. března 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 52 ze dne 3.3.2010)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. února 2011

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb

(2011/126/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a s čl. 218 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na soulas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu se Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb v souladu s postupy a pokyny uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Dohoda byla jménem Společenství podepsána dne 30. listopadu 2009 s výhradou jejího možného uzavření k pozdějšímu datu v souladu s rozhodnutím Rady 2010/144/ES (1).

(4)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem.

(5)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Unie oznámení stanovené v čl. 9 odst. 1 dohody a učiní toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti… Odkazy v dohodě na “Evropské společenství” se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na “Evropskou unii”.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po jeho přijetí.

V Bruselu dne 21. února 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.2010, s. 15.


NAŘÍZENÍ

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 176/2011

ze dne 24. února 2011

o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 9a odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční bloky vzdušného prostoru jsou klíčovými prvky, které umožňují širší spolupráci mezi členskými státy s cílem zvýšit výkonnost a vytvářet synergie. Za tímto účelem a s cílem optimalizovat rozhraní funkčních bloků vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi by dotyčné členské státy měly spolupracovat navzájem a případně by měly spolupracovat i s třetími zeměmi.

(2)

Členské státy musí při zřizování funkčního bloku vzdušného prostoru splnit požadavky článku 9a nařízení (ES) č. 550/2004.

(3)

Členské státy, které zřizují funkční blok vzdušného prostoru, musí poskytnout informace Komsi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví, ostatním členským státům a dalším zainteresovaným stranám a dát jim možnost k předložení svých připomínek s cílem usnadnit výměnu stanovisek. Členské státy by však neměly poskytovat utajované informace, obchodní tajemství ani jiné důvěrné informace.

(4)

Z informací poskytovaných podle tohoto nařízení by mělo být vyplývat, že byly splněny cíle stanovené pro funkční bloky vzdušného prostoru, a zároveň by tyto informace měly členským státům pomáhat při zajišťování souladu s jinými opatřeními v rámci jednotného evropského nebe.

(5)

S cílem usnadnit výměnu informací a předkládání připomínek by informace, které lze pro účely jejich poskytnutí členským státům, Komisi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“) a dalším zainteresovaným stranám pokládat za „odpovídající“, měly být jasně stanoveny spolu s postupy, jimiž se tato výměna informací řídí.

(6)

Dotyčné členské státy by zejména měly informace poskytovat společně a obdobně by k jednotlivým funkčním blokům vzdušného prostoru měly poskytnout jediný soubor informací a podpůrných dokladů.

(7)

Zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru by mělo být považováno za právní proces, jehož prostřednictvím musí členské státy posílit spolupráci mezi svými bloky vzdušného prostoru. V souladu s nařízením (ES) č. 550/2004 by členské státy měly přijmout opatření nezbytná k dodržení tohoto požadavku nejpozději do 4. prosince 2012.

(8)

Určení toho, zda byl funkční blok vzdušného prostoru upraven, by se mělo zakládat na kritériích, jež jsou stejná pro všechny členské státy, a mělo by se omezit na ty změny, které mají zásadní dopad na daný funkční blok vzdušného prostoru a/nebo sousední funkční bloky vzdušného prostoru nebo na členské státy.

(9)

Podle článku 13a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (2) by členské státy a Komise měly koordinovat činnost s agenturou EASA, čímž zajistí řádné zohlednění všech bezpečnostních aspektů při provádění jednotného evropského nebe.

(10)

Tímto nařízením nejsou dotčeny bezpečnostní ani obranné zájmy členských států a s nimi spojená potřeba zachování důvěrnosti podle článku 13 nařízení (ES) č. 549/2004.

(11)

V souladu s článkem 83 Chicagské úmluvy musí členské státy, které zřídí funkční blok vzdušného prostoru, zapsat dohody nebo ujednání, která se funkčních bloků vzdušného prostoru týkají, a veškeré jejich následné změny u ICAO.

(12)

Zřízení funkčních bloků vzdušného prostoru, jež by vedlo ke změnám hranic letové informační oblasti (FIR) ICAO nebo k poskytování zařízení a služeb v rámci těchto hranic, by mělo nadále podléhat procesu plánování letové navigace ICAO a postupu pro změnu navigačních plánů ICAO.

(13)

Členské státy by měly zajistit, aby při zřizování funkčního bloku vzdušného prostoru účinně dodržovaly své povinnosti v oblasti bezpečnosti. Měly by prokázat a poskytnout nezbytné ujištění, že funkční blok vzdušného prostoru bude zřízen a uspořádán bezpečně, a měly by se zabývat prvky řízení bezpečnosti na straně členských států a poskytovatelů letových navigačních služeb, jež jsou se zřízením funkčního bloku vzdušného prostoru spojeny, a to se zaměřením na své příslušné úlohy a povinnosti v oblasti bezpečnosti.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na:

1)

informace poskytované dotyčnými členskými státy Komisi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“), ostatním členským státům a zainteresovaným stranám před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru;

2)

postupy pro poskytování informací a předkládání připomínek stranami uvedenými v bodě 1 před tím, než je funkční vlok vzdušného prostoru oznámen Komisi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004.

Kromě toho se použijí i tyto definice:

1)

„dotyčnými členskými státy“ se rozumějí členské státy, které se vzájemně dohodly na zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru podle nařízení (ES) č. 550/2004;

2)

„zainteresovanými stranami“ se rozumějí třetí země sousedící s funkčním blokem vzdušného prostoru, příslušní uživatelé vzdušného prostoru nebo skupiny uživatelů vzdušného prostoru a organizace profesního zastoupení zaměstnanců, jakož i poskytovatelé letových navigačních služeb sousedící s poskytovateli letových navigačních služeb v rámci daného funkčního bloku vzdušného prostoru.

Článek 3

Prokázání souladu

Dotyčné členské státy společně poskytnou informace stanovené v příloze tohoto nařízení s cílem prokázat splnění požadavků článku 9a nařízení (ES) č. 550/2004.

Článek 4

Postup pro výměnu informací v souvislosti s novými funkčními bloky vzdušného prostoru

1.   Dotyčné členské státy poskytnou Komisi informace stanovené v příloze nejpozději do 24. června 2012. Komise tyto informace nejpozději jeden týden po jejich obdržení zpřístupní agentuře EASA, ostatním členským státům a zainteresovaným stranám, aby k nim vyjádřily své připomínky.

2.   EASA, ostatní členské státy a zainteresované strany předloží své připomínky Komisi nejpozději do dvou měsíců po obdržení informací. Obdržené připomínky a své vlastní připomínky Komise bezodkladně sdělí dotyčným členským státům.

3.   Dotyčné členské státy obdržené připomínky před zřízením svého funkčního bloku vzdušného prostoru řádně zohlední.

Článek 5

Úprava zřízeného funkčního bloku vzdušného prostoru

1.   Pro účely tohoto nařízení se funkční blok vzdušného prostoru považuje za upravený, pokud navržená úprava vede ke změnám stanovených rozměrů funkčního bloku vzdušného prostoru.

2.   Nejméně šest měsíců před provedením úpravy dotyčné členské státy navržené změny společně oznámí Komisi a k těmto změnám poskytnou podpůrné informace, přičemž informace poskytnuté za účelem zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru podle potřeby aktualizují. Komise tyto informace nejpozději jeden týden po jejich obdržení zpřístupní agentuře EASA, ostatním členským státům a zainteresovaným stranám, aby k nim vyjádřily své připomínky.

3.   EASA, ostatní členské státy a zainteresované strany své připomínky Komisi předloží nejpozději do dvou měsíců po obdržení informací. Obdržené připomínky a své vlastní připomínky Komise bezodkladně sdělí dotyčným členským státům.

4.   Dotyčné členské státy obdržené připomínky před úpravou svého funkčního bloku vzdušného prostoru řádně zohlední.

Článek 6

Již zřízené funkční bloky vzdušného prostoru

Dotyčné členské státy, které funkční blok vzdušného prostoru zřídily již před vstupem tohoto nařízení v platnost, zajistí, aby požadované informace stanovené v příloze, které v rámci svého oznámení dosud nepředložily, poskytly Komisi nejpozději do 24. června 2012.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

POSKYTOVANÉ INFORMACE

ČÁST I

Obecné informace

1.

Dotyčné členské státy uvedou:

a)

kontaktní místo pro funkční blok vzdušného prostoru;

b)

stanovené rozměry funkčního bloku vzdušného prostoru;

c)

společně určené poskytovatele letových provozních služeb a případně poskytovatele meteorologických služeb a jejich příslušné oblasti odpovědnosti;

d)

poskytovatele letových provozních služeb poskytující služby bez uděleného osvědčení v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004 a jejich příslušné oblasti odpovědnosti.

2.

Dotyčné členské státy poskytnou tyto informace o ujednáních uzavřených v souvislosti se zřízením nebo úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru, včetně:

a)

kopie dokumentů, které dokládají vzájemnou dohodu dotyčných členských států zřídit funkční blok vzdušného prostoru;

b)

informací o ujednáních mezi vnitrostátními dozorovými orgány v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru;

c)

informací o ujednáních mezi poskytovateli letových provozních služeb v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru;

d)

informací o ujednáních mezi příslušnými civilními a vojenskými orgány, která se týkají jejich zapojení do řídících struktur funkčního bloku vzdušného prostoru.

3.

Dotyčné členské státy mohou odkázat na informace, které Komisi již poskytly v souvislosti s prováděním jednotného evropského nebe.

ČÁST II

Požadavky uvedené v čl. 9a odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004

Dotyčné členské státy poskytnou informace (včetně podpůrné dokumentace) vztahující se k požadavkům uvedeným v čl. 9a odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004.

1.   Zajištění bezpečnosti funkčního bloku vzdušného prostoru

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti funkčního bloku vzdušného prostoru se poskytnou tyto informace:

a)

společná bezpečnostní politika nebo plány na vytvoření společné bezpečnostní politiky;

b)

popis ujednání týkajících se vyšetřování nehod a mimořádných událostí a plánů popisujících způsob sběru, analýzy a výměny bezpečnostních údajů;

c)

popis způsobu, jakým je řízena bezpečnost tak, aby se v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru zabránilo zhoršování bezpečnosti;

d)

popis ujednání, která jasně vymezují a přidělují povinnosti a rozhraní v souvislosti se stanovením bezpečnostních cílů, s bezpečnostním dozorem a s doprovodnými donucovacími opatřeními s ohledem na poskytování letových navigačních služeb v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru;

e)

dokumentace a/nebo prohlášení, že před zavedením provozních změn vyplývajících ze zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru bylo provedeno hodnocení bezpečnosti včetně identifikace nebezpečí a hodnocení a zmírnění rizik.

2.   Optimální využití vzdušného prostoru s ohledem na plynulost toků letového provozu

Dotyčné členské státy poskytnou tyto informace:

a)

popis vztahů k příslušným funkcím sítě pro uspořádání vzdušného prostoru a uspořádání toku letového provozu uvedeným v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (1), včetně koordinace, ujednání a postupů pro dosažení optimalizovaného využití vzdušného prostoru;

b)

s ohledem na uspořádání vzdušného prostoru v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru, na který se nevztahují funkce sítě uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 551/2004, informace týkající se:

ujednání o integrovaném uspořádání vzdušného prostoru,

ustanovení o sdílení údajů o uspořádání vzdušného prostoru,

ujednání o efektivním rozhodování založeném na spolupráci;

c)

s ohledem na koordinaci v reálném čase v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru:

popis způsobu, jakým jsou řízeny přeshraniční činnosti v případě, kdy v důsledku zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru vzniknou nové oblasti.

3.   Soulad s evropskou sítí leteckých tratí

Dotyčné členské státy poskytnou informace s cílem prokázat, že navrhování a provádění leteckých tratí pro funkční blok vzdušného prostoru je v souladu se stanoveným procesem celkové koordinace, vývoje a provádění evropské sítě leteckých tratí podle článku 6 nařízení (ES) č. 551/2004 a že je v rámci tohoto procesu i dokončeno.

Dotyčné členské státy mohou odkázat na informace, které Komisi již poskytly v souvislosti s prováděním jednotného evropského nebe.

4.   Celková přidaná hodnota na základě analýzy nákladů a výnosů

Dotyčné členské státy poskytnou prohlášení potvrzující, že:

a)

analýza nákladů a výnosů byla provedena podle standardní praxe v odvětví, mimo jiné s využitím analýzy diskontovaných peněžních toků;

b)

analýza nákladů a výnosů skýtá konsolidovaný pohled na dopad zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru na civilní a vojenské uživatele vzdušného prostoru;

c)

analýza nákladů a výnosů vykazuje v souvislosti se zřízením nebo úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru celkově kladný finanční výsledek (čistá současná hodnota a/nebo vnitřní návratnost);

d)

funkční blok vzdušného prostoru přispívá ke snížení dopadu letectví na životní prostředí;

e)

hodnoty nákladů a výnosů, jejich zdroje a předpoklady pro vypracování analýzy nákladů a výnosů jsou podložené;

f)

byly konzultovány hlavní zúčastněné strany, které poskytly zpětnou vazbu k odhadům nákladů a výnosů vztahujícím se k jejich operacím.

5.   Zajištění hladkého a pružného převzetí odpovědnosti za řízení letového provozu mezi stanovišti letových provozních služeb

Dotyčné členské státy poskytnou informace s cílem prokázat, že převzetí odpovědnosti za řízení letového provozu je v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru hladké a pružné. Uvedené informace zahrnují tyto údaje o změnách zavedených v důsledku zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru:

a)

popis ujednání o přeshraničním poskytování letových provozních služeb;

b)

ujednání uzavřená za účelem posílení koordinačních postupů mezi příslušnými poskytovateli letových provozních služeb v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru a další plánované iniciativy za účelem posílení koordinace;

c)

popis ujednání uzavřených za účelem posílení koordinačních postupů mezi příslušnými civilními a vojenskými poskytovateli letových provozních služeb a popis dalších plánovaných iniciativ za účelem posílení koordinace v souladu s koncepcí pružného užívání vzdušného prostoru;

d)

popis ujednání uzavřených za účelem posílení koordinačních postupů s příslušnými sousedními poskytovateli letových provozních služeb a popis dalších plánovaných iniciativ za účelem posílení koordinace.

6.   Zajištění slučitelnosti různých uspořádání vzdušného prostoru a optimalizace (mimo jiné) stávajících letových informačních oblastí

Dotyčné členské státy poskytnou informace o dostupných plánech, jak v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru docílit harmonizované organizace a klasifikace různých uspořádání vzdušného prostoru. Plány zahrnují:

a)

zásady klasifikace vzdušného prostoru a organizace vzdušného prostoru pro funkční blok vzdušného prostoru;

b)

změny uspořádání vzdušného prostoru vyplývající z harmonizace v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru.

7.   Regionální dohody uzavřené v rámci ICAO

Dotyčné členské státy poskytnou seznam stávajících regionálních dohod uzavřených v souladu s rámcem zřízeným přílohou 11 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, jež mají v souvislosti se zřízením a provozem funkčního bloku vzdušného prostoru význam.

8.   Uzavřené regionální dohody

Dotyčné členské státy poskytnou seznam stávajících dohod uzavřených jedním nebo více dotyčnými členskými státy (včetně dohod se třetími zeměmi), jež mají v souvislosti se zřízením a provozem funkčního bloku vzdušného prostoru význam.

9.   Výkonnostní cíle pro celou Evropskou unii

9.1

Dotyčné členské státy poskytnou informace o ujednáních uzavřených proto, aby usnadnily soulad s výkonnostními cíli pro celou Evropskou unii uvedenými v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004.

9.2

Dotyčné členské státy mohou odkázat na informace, které již Komisi poskytly podle ustanovení článku 5 nařízení Komise (EU) č. 691/2010 (2).


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 1.


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 177/2011

ze dne 24. února 2011

o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2010/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Světové ceny obilovin se od začátku hospodářského roku 2010/11 zvyšují extrémní rychlostí – ve větší míře než při minulém prudkém zvýšení v hospodářském roce 2007/08. Světové ceny pšenice obecné vzrostly od července 2010 o 65 %. Vývoj cen obilovin na trhu Unie měl od uvedené doby stejnou tendenci. Cena pšenice obecné na trhu Unie vzrostla o více než 90 %, načež se ustálila přibližně na úrovni 280 EUR/t. Ceny ostatních obilovin na trhu Unie sledovaly stejný trend: cena ječmene dodaného do Rouenu a kukuřice dodané do Bordeaux přesáhla 215 EUR/t. Tento vývoj cen na světovém trhu obilovin je z velké míry zapříčiněn zhoršujícím se pokrytím spotřeby výrobou.

(2)

Na základě vývoje situace obilovin na světovém trhu ke konci hospodářského roku 2010/11 lze usuzovat, že ceny budou i nadále vysoké; stav světových zásob se koncem uvedeného období odhadoval na 342 milionů tun, což oproti stavu na konci hospodářského roku 2009/10 představuje pokles o 62 milionů tun.

(3)

Míra využití dovozní kvóty se sníženou sazbou cla, kterou pro pšenici obecnou nízké a střední jakosti otevřelo nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 (2), a dovozní kvóty se sníženou sazbou cla, kterou pro krmný ječmen otevřelo nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 (3), byla v roce 2010 velmi nízká – 13 % respektive 5 %. Toto nevyčerpání kvót zřejmě přetrvá i v roce 2011, tím spíše, že tradiční dodavatelé Unie – Rusko a Ukrajina – zavedli opatření omezující vývoz.

(4)

V důsledku udržení zvýšených světových cen až do konce hospodářského roku 2010/11, jakož i předpokládaného nevyčerpání dovozních kvót se sníženou sazbou cla v roce 2011 hrozí během posledních měsíců hospodářského roku 2010/11 narušení zásobování trhu Unie. V této situaci se tudíž v zájmu usnadnění dovozu potřebného pro rovnováhu trhu Unie zdá vhodné dočasně pozastavit cla na dovozní kvóty pro pšenici obecnou nízké a střední jakosti a pro krmný ječmen, jež byly otevřeny nařízením (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003, a to do 30. června 2011, kdy se uzavírá hospodářský rok 2010/11.

(5)

Hospodářským subjektům by však neměly být ukládány sankce, jsou-li obiloviny již dopravovány za účelem dovozu do Unie. Z tohoto důvodu je nutné vzít v úvahu lhůtu na přepravu a umožnit hospodářským subjektům propustit obiloviny do volného oběhu v rámci režimu pozastavení cel stanoveného tímto nařízením, a to pro všechny produkty, jejichž přímá přeprava do místa určení v Unii byla zahájena nejpozději dne 30. června 2011. Je tudíž nutné stanovit, jaký důkaz má být předložen pro prokázání přímé přepravy do místa určení v Unii a data, kdy byla přeprava zahájena.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Uplatňování dovozních cel na produkty kódu NC 1001 90 99, jiné než vysoce jakostní podle definice v příloze II nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (4), a na produkty kódu NC 1003 00 se pro veškerý dovoz realizovaný v rámci dovozních kvót se sníženou sazbou cla otevřených nařízením (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003 pro hospodářský rok 2010/11 pozastavuje.

2.   Pokud se uskutečňuje přímá přeprava obilovin uvedených v odstavci 1 tohoto článku do místa určení v Unii a tato přeprava byla zahájena nejpozději dne 30. června 2011, zůstává pro propuštění dotčených produktů do volného oběhu použitelné pozastavení cel podle tohoto nařízení.

Uspokojivý důkaz o přímé přepravě do místa určení v Unii a o datu zahájení přepravy se příslušným orgánům podává na základě originálu přepravního dokumentu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 178/2011

ze dne 24. února 2011,

kterým se po sto čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 8. února 2011 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení dvou fyzických osob na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(4)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

ředitel – vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:

V položce „Fyzické osoby“ se doplňují tyto záznamy:

a)

„Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titul: hadži. Adresa: a) Péšavár, Pákistán; b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, c) vesnice Kayla blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu; d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghánistán. Datum narození: a) 1. 1. 1966, b) mezi roky 1958 a 1964. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) Vysoký představitel sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. b) Dříve cestoval do Dubaje, Spojených arabských emirátů a získával zde finanční prostředky. c) Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.2.2011.“

b)

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (také znám jako a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Datum narození: a) 5. 2. 1981, b) 1. 1. 1972. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: a) OR801168 (afghánský pas vydaný na jméno Said Jan ‘Abd al-Salam dne 28. 2. 2006, konec platnosti 27. 2. 2011), b) 4117921 (pákistánský pas vydaný na jméno Dilawar Khan Zain Khan dne 9. 9. 2008, konec platnosti 9. 9. 2013). Národní identifikační číslo: 281020505755 (kuvajtské občanské identifikační číslo na jméno Said Jan ‘Abd al-Salam). Další informace: Přibližně v roce 2005 provozoval „zákládní výcvikový“ tábor pro Al-Kajdu v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.2.2011.“


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 179/2011

ze dne 24. února 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 180/2011

ze dne 24. února 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 164/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 47, 22.2.2011, s. 16.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 25. února 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/16


SMĚRNICE KOMISE 2011/14/EU

ze dne 24. února 2011,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky profoxydimu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Španělsko dne 2. dubna 1998 od společnosti BASF SE žádost o zařazení účinné látky profoxydimu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 1999/43/ES (2) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(2)

Účinky této účinné látky na lidské zdraví a zdraví zvířat a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navržená žadatelem. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 28. března 2001 návrh hodnotící zprávy.

(3)

Pro profoxydim byl návrh hodnotící zprávy přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Přezkoumání bylo dokončeno dne 23. listopadu 2010 v podobě zprávy Komise o přezkoumání profoxydimu.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující profoxydim mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku profoxydim do přílohy I uvedené směrnice, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(5)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající dočasná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující profoxydim, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly stávající dočasná povolení přeměnit na trvalá povolení, změnit je nebo odejmout v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(6)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. ledna 2012. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. února 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. ledna 2012 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku profoxydim. Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se profoxydimu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující profoxydim jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. července 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají profoxydimu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje profoxydim jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. ledna 2013, nebo

b)

pokud přípravek obsahuje profoxydim jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou do 31. ledna 2013 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2011.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 14, 19.1.1999, s. 30.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„330

Profoxydim

CAS 139001-49-3

CIPAC 621

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – chlorophenoxy) propoxyimino] butyl] – 3 – hydroxy – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetrahydro – 2 H – thiopyran – 3 – yl] cyclohex – 2 - enon

≥ 940 g/kg

ze dne 1. srpna 2011

ze dne 31. července 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid u rýže.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání profoxydimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod, pokud se tato účinná látka používá v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

dlouhodobému riziku pro necílové organismy.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


ROZHODNUTÍ

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. února 2011

o změně rozhodnutí 2007/697/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

(oznámeno pod číslem K(2011) 1032)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2011/127/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (1), a zejména na bod 2 třetí pododstavec přílohy III uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se množství statkových hnojiv, které členský stát zamýšlí použít na hektar za rok, liší od množství stanoveného v první větě druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a v bodu 2 písm. a) přílohy III uvedené směrnice, musí být určeno tak, aby neohrozilo dosažení cílů uvedených v článku 1 uvedené směrnice, a musí být zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou v tomto případě např. dlouhá vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(2)

Dne 22. října 2007 přijala Komise rozhodnutí 2007/697/ES ze dne 22. října 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (2), která Irsku umožňuje používat 250 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok v zemědělských podnicích s nejméně 80 % podílem pastvin.

(3)

Tato odchylka povolená rozhodnutím 2007/697/ES se týkala přibližně pěti tisíc zemědělských podniků v Irsku, což odpovídá přibližně 2,7 % celkového množství podniků zabývajících se chovem skotu nebo ovcí, 10 % celkového počtu pasoucích se hospodářských zvířat a 4,2 % celkové čisté zemědělské plochy. Platnost rozhodnutí 2007/697/ES končí dnem 17. července 2010.

(4)

Dne 12. května 2010 předložilo Irsko Komisi žádost o prodloužení odchylky. Součástí žádosti bylo zdůvodnění založené na objektivních kritériích v souladu bodem 2 třetím pododstavcem přílohy III směrnice 91/676/EHS.

(5)

Irsko přijalo nový akční program na období od července 2010 do prosince 2013, který převážně zachovává opatření akčního programu na období do 30. června 2010 a platí pro celé území Irska.

(6)

Čtvrtá zpráva o provádění směrnice 91/676/EHS v Irsku v období 2004–2007 ukazuje celkově stabilní nebo zlepšující se kvalitu vod. V případě podzemních vod vykazují 2 % monitorovacích míst průměrnou hodnotu dusičnanů nad 50 mg/l a 74 % míst hodnoty pod 25 mg/l. V případě povrchových toků je v 97 % monitorovacích míst průměrná hodnota dusičnanů pod 25 mg/l a v žádném monitorovacím místě nepřekročil průměr 50 mg/l. Jezera jsou v 93 % případů klasifikována buď jako oligotrofní nebo mesotrofní a 7 % jezer bylo klasifikováno jako eutrofní nebo hypertrofní.

(7)

Stavy hospodářských zvířat v období 2004–2007 se dále snížily o přibližně 4 % skotu, 19 % ovcí, 4 % prasat a 7 % drůbeže (3). Roční spotřeba organického dusíku ze statkových hnojiv klesla o 5 %, v případě dusíku z minerálních hnojiv o 17 %. Celková plocha obhospodařované půdy se zmenšila o 3 % na výsledných 4,28 milionů hektarů, z čehož více než 90 % stále zabírají pastviny.

(8)

S ohledem na vědecké poznatky, na které se žádost o prodloužení odchylky odvolává, a na opatření, ke kterým se Irsko zavázalo akčním programem na období od července 2010 do prosince 2013, lze usuzovat, že podmínky pro udělení odchylky podle směrnice 91/676/ES, jako je dlouhé vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku, jsou stále platné a že odchylka neohrozí dosažení cílů této směrnice.

(9)

Aby bylo zajištěno, že dotčené zemědělské podniky s pastvinami mohou i nadále využívat odchylku, je třeba prodloužit platnost rozhodnutí 2007/697/ES do 31. prosince 2013.

(10)

Lhůty pro zasílání zpráv Komisi, které jsou dány rozhodnutím 2007/697/ES, by měly být upraveny v zájmu snížení administrativní zátěže tak, aby bylo Irsku umožněno podávat všechny zprávy ke stejnému termínu.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dusičnany zřízeného podle článku 9 směrnice 91/676/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/697/ES se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Odchylka požadovaná Irskem v dopise ze dne 18. října 2006 a prodloužení odchylky, o které Irsko požádalo dopisem ze dne 12. května 2010 za účelem povolení vyššího množství statkových hnojiv, než uvádí první věta druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a písmeno a) uvedeného pododstavce, se uděluje za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.“

2.

Ustanovení čl. 8 odst. 1. druhého pododstavce se nahrazuje tímto:

„Tyto mapy se předkládají Komisi každoročně do června.“

3.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Použití

Toto rozhodnutí se použije spolu s akčním programem Irska provedeným právními předpisy Evropských společenství (správná zemědělská praxe zaměřená na ochranu vod) z roku 2010 (právní akt č. 610 z roku 2010).

Jeho použitelnost končí dnem 17. července 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Irsku.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 27.

(3)  Referenční období pro drůbež: 2003–2005.


25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. února 2011

o změně rozhodnutí 2007/863/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

(oznámeno pod číslem K(2011) 1033)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2011/128/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (1), a zejména na bod 2 třetí pododstavec přílohy III uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se množství statkových hnojiv, které členský stát zamýšlí použít na hektar za rok, liší od množství stanoveného v první větě druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a v písm. a) uvedeného pododstavce, musí být určeno tak, aby neohrozilo dosažení cílů uvedených v článku 1 uvedené směrnice, a musí být zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou v tomto případě např. dlouhá vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(2)

Dne 14. prosince 2007 přijala Komise rozhodnutí 2007/863/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (2), která Severnímu Irsku umožňuje používat 250 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok v zemědělských podnicích s nejméně 80 % podílem pastvin.

(3)

Odchylka povolená rozhodnutím 2007/863/ES se v roce 2009 týkala přibližně 150 zemědělských podniků v Severním Irsku, což odpovídá přibližně 0,6 % z celkového počtu podniků a 1 % celkové čisté zemědělské plochy. Platnost rozhodnutí 2007/863/ES končí dnem 31. prosince 2010.

(4)

Dne 23. září 2010 podalo Spojené království Komisi žádost o prodloužení odchylky pro oblast Severního Irska. Součástí žádosti bylo zdůvodnění založené na objektivních kritériích v souladu s bodem 2 třetím pododstavcem přílohy III směrnice 91/676/EHS.

(5)

Spojené království přijalo nový akční program pro Severní Irsko na období od ledna 2011 do prosince 2014, který převážně zachovává opatření akčního programu na období do 31. prosince 2010 a platí pro celé území Severního Irska.

(6)

Koncentrace dusičnanů v povrchových sladkých vodách Severního Irska zůstávají relativně nízké – v 99,7 % monitorovacích stanic byla průměrná koncentrace dusičnanů v roce 2008 nižší než 25 mg NO3/l. V letech 2005 až 2008 vykazovaly obecně monitorovací místa povrchových sladkých vod stabilní nebo klesající průměrné koncentrace dusičnanů, a to včetně pásem s nejvyšším podílem zemědělských podniků využívajících odchylky. Průměrné koncentrace dusičnanů v podzemních vodách byly v roce 2008 nižší než 25 mg NO3/l v 91,9 % monitorovacích stanic a vykazovaly podobně stabilní a klesající trend jako povrchové vody.

(7)

Stavy hospodářských zvířat se v Severním Irsku v období 2006 až 2010 snížily asi o 12,5 % u ovcí, 11,5 % u drůbeže a 4,7 % u skotu, zatímco u prasat se zvýšily o 9,8 %. Zemědělství Severního Irska zůstává i nadále založeno převážně na využívání pastvin.

(8)

Množství statkových hnojiv vyprodukované v zemědělských podnicích v Severním Irsku se v období 2006 až 2010 snížilo o 6,4 %, zatímco míra používání statkových hnojiv na hektar půdy se snížila o 4,7 %. Zemědělská plocha vhodná pro použití statkových hnojiv se zmenšila o 1,7 %. V Severním Irsku převažuje skot jako hlavní zdroj statkových hnojiv, po něm následují ovce, drůbež a prasata. K celkovému snižování množství statkových hnojiv dochází vzhledem k poklesu významu odvětví chovu skotu a v rámci tohoto odvětví ke snižování počtů krav a telat.

(9)

S ohledem na vědecké poznatky, na které se žádost o prodloužení odchylky odvolává, a na opatření, ke kterým se Spojené království zavázalo pro Severní Irsko akčním programem na období od ledna 2011 do prosince 2014, lze usuzovat, že podmínky pro udělení odchylky podle směrnice 91/676/EHS, jako je dlouhé vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku, jsou stále platné a že odchylka neohrozí dosažení cílů uvedené směrnice.

(10)

Aby bylo zajištěno, že dotčené zemědělské podniky s pastvinami mohou i nadále využívat odchylku, je třeba prodloužit platnost rozhodnutí 2007/863/ES do 31. prosince 2014.

(11)

Lhůty pro zasílání zpráv Komisi, které jsou stanoveny v rozhodnutí 2007/863/ES, by však měly být upraveny v zájmu snížení administrativní zátěže tak, aby bylo Spojenému království umožněno podávat pro Severní Irsko všechny zprávy ke stejnému termínu.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dusičnany zřízeného podle článku 9 směrnice 91/676/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/863/ES se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku dopisem ze dne 10. srpna 2007 a prodloužení odchylky, o které Spojené království požádalo dopisem ze dne 23. září 2010 za účelem povolení vyššího množství statkových hnojiv, než stanoví první věta druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a písm. a) uvedeného pododstavce, se uděluje za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.“

2.

V čl. 8 odst. 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Tyto mapy se každoročně předkládají Komisi do června.“

3.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Použití

Toto rozhodnutí se použije ve spojení s Nitrates Action Programme (Northern Ireland) 2010.

Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2014.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 122.


Opravy

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/23


Oprava nařízení Komise (EU) č. 177/2010 ze dne 2. března 2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

( Úřední věstník Evropské unie L 52 ze dne 3. března 2010 )

Strana 29, čl. 313b odst. 1:

místo:

„… se nachází její oblastní úřadovna, …“,

má být:

„… má místní zastoupení, …“.

Strana 29, čl. 313b odst. 2 písm. a):

místo:

„… oblastní úřadovnu …“,

má být:

„… místní zastoupení …“.

Strana 29, čl. 313b odst. 3:

místo:

„… (odpovídající celní orgány) …“,

má být:

„… (dožádané celní orgány) …“.

Strana 29, čl. 313b odst. 3 druhý pododstavec první věta:

místo:

„… odpovídající …“,

má být:

„… dožádané …“.

Strana 29, čl. 313b odst. 3 druhý pododstavec začátek druhé věty:

místo:

„Odpovídající …“,

má být:

„Dožádaný …“.

Strana 29, čl. 313b odst. 3 třetí pododstavec první věta:

místo:

„… odpovídajícího …“,

má být:

„… dožádaného …“.

Strana 29, čl. 313b odst. 3 třetí pododstavec druhá věta:

místo:

„… odpovídajícím …“,

má být:

„… dožádaným …“.

Strana 30, čl. 313c odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„… odpovídající …“,

má být:

„… dožádané …“.

Strana 30, čl. 313d odst. 1:

místo:

„… schvalovacímu …“,

má být:

„… schvalujícímu …“.