ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.031.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 31

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
5. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

13

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 103/2011 ze dne 4. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

35

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 104/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

37

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 105/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 31. ledna do 1. února 2011 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2011

39

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí Rozhodnutí Rady 2011/79/SZBP ze dne 4. února 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

40

 

 

2011/80/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2011, kterým se povoluje uvedení na trh peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 522)

48

 

 

2011/81/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 101/2011

ze dne 4. února 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2011/72/SZBP stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které náleží nebo jsou vlastněny, drženy či ovládány některými osobami odpovědnými za zneužití tuniských státních prostředků a dále osobami s nimi spojenými, neboť tím tyto osoby připravují tuniské občany o přínosy udržitelného rozvoje jejich hospodářství a společnosti a narušují rozvoj demokracie v této zemi. Tyto fyzické nebo právnické osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(4)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Tunisku, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/72/SZBP by pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(5)

Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(7)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením vstoupí toto nařízení v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2011/72/SZBP Radou označeny jako osoby, subjekty a orgány odpovědné za zneužití tuniských státních prostředků, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou uvedenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty a orgány vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 3

1.   Příloha I obsahuje důvody pro zařazení osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

2.   Příloha I rovněž obsahuje, jsou-li k dispozici, informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

2.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I a

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Článek 2 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,

pokud jsou takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely přede dnem, kdy byly určeny, nebo na základě závazku, který této osobě, subjektu či orgánu vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze I,

ii)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2;

b)

dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o závěrech, které shledal, a o svém úmyslu toto povolení udělit.

Článek 8

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 10

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 11

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 12

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

Článek 13

1.   Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 14

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 15

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci některého členského státu;

c)

pro každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e)

pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČL. 2 ODST. 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bývalý prezident Tuniska, narozen v Hamman-Sousse dne 3. září 1936, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 00354671.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 24. října 1956, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zine El Abidine BEN ALIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00683530.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 4. března 1944, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 11 rue de France- Radès Ben Arous, držitel průkazu totožnosti č. 05000799.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Sabha - Libye dne 7. ledna 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inès LEJRIOVÉ, pobývající na adrese résidence de l'étoile du nord - suite B-,sedmé patro, byt č. 25, Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 16. ledna 1987, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00299177.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 17. července 1992, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, pobývající v prezidentském paláci, držitelka průkazu totožnosti č. 09006300.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 5. listopadu 1962, syn Saidy DHERIFOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00777029.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 24. června 1948, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadie MAKNIOVÉ, pověřený jednatel zemědělské společnosti, pobývající na adrese 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00104253.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozená v Radès dne 19. února 1953, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, držitelka průkazu totožnosti č. 00403106.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. srpna 1974, syn Najie JERIDIOVÉ, podnikatel, pobývající na adrese 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, držitel průkazu totožnosti č. 05417770.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. dubna 1950, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souady BEN JEMIAOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00178522.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 25. září 1955, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05150331.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 27. prosince 1958, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO, obchodní ředitelka, pobývající na adrese 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 00166569.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuniský státní příslušník, narozen v Marse dne 5. května 1959, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, držitel průkazu totožnosti č. 00046988.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 1. února 1960, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA, pobývající na adrese 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, držitelka průkazu totožnosti č. 00235016.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustafa BEN ZAKIR

Tuniský státní příslušník, narozen dne 5. března 1957, syn Saidy BEN ABDALÁHOVÉ, manžel Nefissy Trabelsiové, realitní developer, pobývající na adrese rue Ennawras č. 4 - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00547946.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. července 1973, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, realitní developer, pobývající na adrese immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05411511.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 25. června 1975 v Tunisu, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ, (sestra Leily Trabelsiové), ředitelka společnosti, manželka Mourada MEHDOUIA, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi -Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 05417907.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. května 1962, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05189459.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 18. září 1976 v Tunisu, syn Najiae JERIDIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05412560.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 4. prosince 1971, dcera Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 2 rue El Farrouj - la Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 05418095.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 20. prosince 1965, syn Radhiae MATHLOUTHIOVÉ, manžel Lindy CHERNIOVÉ, zástupce kanceláře Tunisair, pobývající na adrese 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00300638.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuniský státní příslušník, narozen dne 29. ledna 1988, syn Kaouither Ferial HAMZOVÉ, generální ředitel společnosti Stafiem-Peugeot, pobývající na adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 5. července 1965, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA, pobývající na adrese 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 00589759

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Maroueneho MABROUKA, rada na ministerstvu zahraničních věcí, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 8. března 1963, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA, lékařka pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitelka průkazu totožnosti č. 00589758

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 13. srpna 1960, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitel průkazu totožnosti č. 00642271.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. listopadu 1949, syn Selmy HASSENOVÉ, fotoreportér v Německu, pobývající na adrese 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02951793.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 13. března 1947, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue El Moez - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02800443.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Hammam-Sousse dne 16. května 1952, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA, zástupkyně společnosti Tunisair, pobývající na adrese 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02914657.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 18. září 1956, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO, pobývající na adrese avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02804872.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 28. října 1938, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ, pobývající na adrese 255 cité El Bassatine - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 028106l4.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 21. října 1969, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese avenue Hédi Nouira - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04180053.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 29. dubna 1974, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, ředitel podniku, pobývající na adrese 83 Cap Marina - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04186963.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 12. října 1972, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, obchodní dovozce a vývozce, pobývající na adrese avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04192479.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 8. března 1980, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO, sekretářka společnosti, pobývající na adrese rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 06810509.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 8. října 1978, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590835.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 9. srpna 1977, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590836.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 30. srpna 1982, dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA, pobývající na adrese rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 08434380.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 13. ledna 1970, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, pobývající na adrese résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, držitel průkazu totožnosti č. 05514395.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. října 1967, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, referent na ministerstvu dopravy, pobývající na adrese 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05504161.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 3. ledna 1973, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05539378.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 27. října 1966, syn Paulette HAZATOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05515496 (dvojí státní příslušnost).

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 16. dubna 1971, syn Paulette HAZATOVÉ, manžel Amel SAIDOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 00297112.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 28. srpna 1974, syn Leily DEROUICHEOVÉ, obchodní ředitel, pobývající na adrese 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04622472.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.


PŘÍLOHA II

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ PODLE ČL. 4 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1, ČLÁNKU 7 A ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. a) A ADRESA EVROPSKÉ KOMISE PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ

A.   Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 102/2011

ze dne 4. února 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat, (2) stanoví technické podmínky interoperability sad prostorových dat, včetně číselníků, které mají sloužit jako atributy a přidružené role typu prostorového objektu a datových typů.

(2)

Nařízení (EU) č. 1089/2010 vyžaduje, aby atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, nabývaly hodnot, jež jsou platné pro daný číselník.

(3)

Tyto přípustné hodnoty pro číselníky stanovené v nařízení (EU) č. 1089/2010 se vyžadují k provedení požadavků stanovených v daném nařízení, a proto musejí být rovněž uvedeny v samotném nařízení.

(4)

Při přípravě hodnot číselníků uvedených v tomto nařízení se postupovalo podle stejných zásad, s ohledem na požadavky uživatelů, referenční materiály, příslušné politiky či činnosti Unie, proveditelnost a přiměřenost pravděpodobných nákladů a výhod, angažovanost a konzultaci zúčastněných subjektů a za pomoci mezinárodních norem nebo standardů, jaké platily pro přípravu jiných technických podmínek stanovených v nařízení Komise (EU) č. 1089/2010.

(5)

Nařízení (EU) č. 1089/2010 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Výčty a číselníky používané v atributech nebo přidružených rolích typů prostorového objektu nebo datových typů musejí odpovídat definicím a musejí zahrnovat hodnoty stanovené v příloze II. Hodnoty výčtu a číselníky jsou jazykově neutrální mnemotechnické počítačové kódy.“

b)

odstavec 4 se zrušuje.

2.

Článek 6 se mění takto:

a)

odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

číselníky, které členské státy nesmějí rozšiřovat,“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, jak je vymezen v čl. 6 odst. 1 písm. a), mohou nabývat pouze hodnot převzatých ze seznamů stanovených pro daný číselník.

Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, jak je vymezen v čl. 6 odst. 1 písm. b), mohou nabývat pouze hodnot platných v souladu s registrem, v jehož rámci je číselník spravován.“

3.

Příloha I se mění způsobem stanoveným v příloze I tohoto nařízení.

4.

Příloha II se mění způsobem stanoveným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11.


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1.

Všechny výskyty věty ve znění „Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.“ se nahrazují větou „Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat“.

2.

V bodě 4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ConditionOfFacilityValue

Hodnota

Definice

disused

Zařízení se nepoužívá.

functional

Zařízení je funkční.

projected

Zařízení se projektuje. Výstavba zatím nezačala.

underConstruction

Zařízení je ve výstavbě a doposud není funkční. To platí pouze v případě jeho počáteční výstavby a nikoliv údržby.

3.

V bodě 4.2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat.

Přípustné hodnoty pro tento číselník jsou dvoumístné kódy země uvedené v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů, která vydal Úřad pro publikace Evropské unie.“

4.

V bodě 5.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ConnectionTypeValue

Hodnota

Definice

crossBorderConnected

Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují různé, avšak prostorově spojené jevy reálného světa.

crossBorderIdentical

Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují stejné jevy reálného světa.

intermodal

Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých dopravních sítích, které používají různé druhy dopravy. Spojení představuje pro přepravované náklady (osoby, zboží atd.) možnost změnit jeden druh dopravy za jiný.

5.

V bodě 5.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LinkDirectionValue

Hodnota

Definice

bothDirections

Oběma směry.

inDirection

Ve směru spojnice.

inOppositeDirection

Proti směru spojnice.


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1.

Všechny výskyty věty ve znění „Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.“ se nahrazují větou „Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat.“.

2.

V bodě 3.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GrammaticalGenderValue

Hodnota

Definice

common

„Společný“ gramatický rod (spojení „mužského“ a „ženského“ rodu).

feminine

Ženský gramatický rod.

masculine

Mužský gramatický rod.

neuter

Střední gramatický rod.

3.

V bodě 3.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GrammaticalNumberValue

Hodnota

Definice

Dual

Dvojné gramatické číslo.

Plural

Množné gramatické číslo.

Singular

Jednotné gramatické číslo.

4.

V bodě 3.3.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NameStatusValue

Hodnota

Definice

historical

Historické jméno, které se v současnosti nepoužívá.

official

Jméno, které se používá v současnosti a je úředně schválené či stanovené zákonem.

other

Současné, ale nikoliv oficiální ani schválené jméno.

standardised

Jméno používané v současnosti nebo doporučené orgánem s poradní funkcí a/nebo rozhodovací pravomocí ve věci pomístního názvosloví.

5.

V bodě 3.3.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NamedPlaceTypeValue

Hodnota

Definice

administrativeUnit

Správní jednotky oddělené správními hranicemi rozdělující území, kde členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva pro účely místní, regionální a státní správy.

building

Zeměpisná poloha budov.

hydrography

Hydrografické prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí.

landcover

Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů.

landform

Geomorfologický terénní útvar.

other

Prostorový objekt, který není zahrnut mezi jiné typy daného číselníku.

populatedPlace

Lidmi obydlené místo.

protectedSite

Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů ochrany.

transportNetwork

Silniční, železniční, letecké, vodní a lanové dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi různými sítěmi.

6.

V bodě 3.3.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NativenessValue

Hodnota

Definice

endonym

Jméno zeměpisného útvaru v úředním či používaném jazyce oblasti, kde se útvar nalézá.

exonym

Jméno používané v konkrétním jazyce pro zeměpisný útvar, který se nalézá mimo oblast, kde je tento jazyk rozšířen, a které se liší od příslušného endonyma (příslušných endonym) v oblasti, kde se zeměpisný útvar nalézá.

7.

V bodě 4.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AdministrativeHierarchyLevel

Hodnota

Definice

1stOrder

Nejvyšší úroveň národní správní hierarchie (úroveň země).

2ndOrder

Druhá úroveň národní správní hierarchie.

3rdOrder

Třetí úroveň národní správní hierarchie.

4thOrder

Čtvrtá úroveň národní správní hierarchie.

5thOrder

Pátá úroveň národní správní hierarchie.

6thOrder

Šestá úroveň národní správní hierarchie.

8.

V bodě 5.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GeometryMethodValue

Hodnota

Definice

byAdministrator

Hodnota, o níž rozhodl a ručně ji zaznamenal státní orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

byOtherParty

Hodnota, o níž rozhodla a ručně ji zaznamenala jiná strana.

fromFeature

Hodnota automaticky odvozená z jiného prostorového objektu Infrastruktury INSPIRE, která souvisí s danou adresou nebo prvkem adresy.

9.

V bodě 5.4.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GeometrySpecificationValue

Hodnota

Definice

addressArea

Poloha odvozená ze související oblasti adresy.

adminUnit1stOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 1. pořadí.

adminUnit2ndOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 2. pořadí.

adminUnit3rdOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 3. pořadí.

adminUnit4thOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 4. pořadí.

adminUnit5thOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 5. pořadí.

adminUnit6thOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 6. pořadí.

building

Poloha označující příslušnou budovu.

entrance

Poloha označující vstupní dveře nebo bránu.

parcel

Poloha označující příslušnou parcelu.

postalDelivery

Poloha označující místo poštovního doručování.

postalDescriptor

Poloha odvozená z příslušné oblasti poštovního směrovacího čísla.

segment

Poloha odvozená z příslušného segmentu průjezdové komunikace.

thoroughfareAccess

Poloha označující přístupové místo z průjezdové komunikace.

utilityService

Poloha označující místo veřejných služeb.

10.

V bodě 5.4.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LocatorDesignatorTypeValue

Hodnota

Definice

addressIdentifierGeneral

Identifikátor adresy složený z číslic a/nebo znaků.

addressNumber

Identifikátor adresy složený pouze z číslic.

addressNumber2ndExtension

Druhé rozšíření čísla adresy.

addressNumberExtension

Rozšíření čísla adresy.

buildingIdentifier

Identifikátor budovy složený z číslic a/nebo znaků.

buildingIdentifierPrefix

Předčíslí identifikátoru budovy.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikátor adresy související se jménem hlavní průjezdové komunikace v nárožní adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikátor adresy související se jménem vedlejší průjezdové komunikace v nárožní adrese.

entranceDoorIdentifier

Identifikátor vstupních dveří, vstupní brány nebo krytého vchodu.

floorIdentifier

Identifikátor podlaží či úrovně uvnitř budovy.

kilometrePoint

Značka na cestě, která číslem označuje stávající vzdálenost mezi místem začátku cesty, a danou značkou, měřenou podél této cesty.

postalDeliveryIdentifier

Identifikátor místa poštovního doručování.

staircaseIdentifier

Identifikátor schodiště, zpravidla uvnitř budovy.

unitIdentifier

Identifikátor dveří, bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy.

11.

V bodě 5.4.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LocatorLevelValue

Hodnota

Definice

accessLevel

Lokátor označuje konkrétní přístup na pozemek, do budovy a podobně a používá k tomu číslo vchodu nebo podobný identifikátor.

postalDeliveryPoint

Lokátor označuje místo poštovního doručování.

siteLevel

Lokátor označuje konkrétní pozemek, budovu nebo podobnou nemovitost a používá k tomu adresní číslo, číslo budovy, jméno budovy nebo jméno nemovitosti.

unitLevel

Lokátor označuje konkrétní část budovy.

12.

V bodě 5.4.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LocatorNameTypeValue

Hodnota

Definice

buildingName

Jméno budovy nebo části budovy.

descriptiveLocator

Slovní, textový popis polohy nebo adresovatelného objektu.

roomName

Identifikátor bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy.

siteName

Jméno nemovitosti, komplexu budov nebo místa.

13.

V bodě 5.4.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník PartTypeValue

Hodnota

Definice

name

Část jména, která představuje jádro nebo kořen názvu průjezdové komunikace.

namePrefix

Část jména používaná k oddělení spojovacích výrazů, které nemají význam pro třídění, od jádra jména průjezdové komunikace.

qualifier

Část jména, která určuje jméno průjezdové komunikace.

type

Část jména, která vyjadřuje kategorii nebo typ průjezdové komunikace.

14.

V bodě 5.4.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník StatusValue

Hodnota

Definice

alternative

Adresa nebo prvek adresy, který se běžně používá, ale liší se od hlavní adresy nebo prvku adresy, jež určil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

current

Současná a platná adresa nebo prvek adresy, který odpovídá evidenci orgánu odpovědného za přidělování adres nebo který správce datové sady považuje za nejvhodnější, běžně užívanou adresu.

proposed

Adresa nebo prvek adresy, který čeká na schválení správcem datové sady nebo orgáem odpovědným za přidělování adres.

reserved

Adresa nebo prvek adresy, který schválil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady, který však nebyl doposud zaveden.

retired

Adresa nebo prvek adresy, který se již běžně nepoužívá nebo který zrušil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

15.

V bodě 6.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník CadastralZoningLevelValue

Hodnota

Definice

1stOrder

Nejvyšší úroveň (největší oblast) hierarchie katastrálního členění, která odpovídá nebo se rovná obcím.

2ndOrder

Druhá úroveň hierarchie katastrálního členění.

3rdOrder

Třetí úroveň hierarchie katastrálního členění.

16.

V bodě 7.1 se doplňují nové odstavce, které zní:

„—

„prostorovou navigací (RNAV)“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího,

„navigačním systémem TACAN“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení, kterým je taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)).“

17.

V bodě 7.3.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AccessRestrictionValue

Hodnota

Definice

forbiddenLegally

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zakázán zákonem.

physicallyImpossible

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je fyzicky znemožněn bariérami nebo jinými fyzickými překážkami.

private

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je omezen, jelikož je v soukromém vlastnictví.

publicAccess

Prvek dopravní infrastruktury je veřejně přístupný.

seasonal

Přístup k prvku dopravní infrastruktury se mění podle ročních období.

toll

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zpoplatněn.

18.

V bodě 7.3.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RestrictionTypeValue

Hodnota

Definice

maximumDoubleAxleWeight

Maximální přípustné zatížení na dvě nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumDraught

Maximální přípustný ponor dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumFlightLevel

Maximální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury.

maximumHeight

Maximální výška dopravního prostředku, který může podjet jiný objekt.

maximumLength

Maximální přípustná délka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumSingleAxleWeight

Maximální přípustné zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumTotalWeight

Maximální přípustná celková hmotnost dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumTripleAxleWeight

Maximální přípustné zatížení na tři nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumWidth

Maximální přípustná šířka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

minimumFlightLevel

Minimální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury.

19.

V bodě 7.4.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AerodromeCategoryValue

Hodnota

Definice

domesticNational

Letiště, které poskytuje vnitrostátní letové provozní služby.

domesticRegional

Letiště, které poskytuje vnitrostátní regionální letové provozní služby.

international

Letiště, které poskytuje mezinárodní letové provozní služby.

20.

V bodě 7.4.2.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AerodromeTypeValue

Hodnota

Definice

aerodromeHeliport

Letiště s heliportem.

aerodromeOnly

Pouze letiště.

heliportOnly

Pouze heliport.

landingSite

Přistávací místo.

21.

V bodě 7.4.2.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirRouteLinkClassValue

Hodnota

Definice

conventional

Konvenční navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby nevyužívá prostorovou navigaci ani navigační systém TACAN.

RNAV

Prostorová navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá prostorovou navigaci (RNAV).

TACAN

Trať se systémem TACAN: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá navigační systém TACAN.

22.

V bodě 7.4.2.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirRouteTypeValue

Hodnota

Definice

ATS

Trať ATS, jak je popsána v příloze 11 ICAO.

NAT

Severoatlantická trať (součást Systému organizovaných tratí).

23.

V bodě 7.4.2.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirUseRestrictionValue

Hodnota

Definice

reservedForMilitary

Objekt letecké dopravní sítě určený výhradně pro vojenské použití.

temporalRestrictions

Pro použití objektu letecké dopravní sítě platí dočasná omezení.

24.

V bodě 7.4.2.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirspaceAreaTypeValue

Hodnota

Definice

ATZ

Letištní provozní zóna. Vymezený vzdušný prostor kolem letiště, který slouží k ochraně letového provozu.

CTA

Řízená oblast. Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí.

CTR

Řízený okrsek. Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky.

D

Nebezpečný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla.

FIR

Letová informační oblast. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba. Lze použít například, pokud služby poskytuje více než jedna jednotka.

P

Zakázaný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány.

R

Omezený prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.

TMA

Koncová řízená oblast. Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě ATS sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť. Používá se zejména v Evropě v rámci konceptu Pružného využívání vzdušného prostoru.

UIR

Horní letová informační oblast. Horní vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje informační služba a pohotovostní služba. Každý stát stanovuje vlastní definici horního vzdušného prostoru.

25.

V bodě 7.4.2.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NavaidTypeValue

Hodnota

Definice

DME

Měřič vzdálenosti.

ILS

Systém pro přesné přiblížení a přistání.

ILS-DME

Systém pro přesné přiblížení a přistání spojený s měřičem vzdálenosti.

LOC

Kurzový maják ILS.

LOC-DME

Kurzový maják ILS spojený s měřičem vzdálenosti.

MKR

Polohové návěstidlo.

MLS

Mikrovlnný přistávací systém.

MLS-DME

Mikrovlnný přistávací systém spojený s měřičem vzdálenosti.

NDB

Nesměrový radiomaják.

NDB-DME

Nesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti.

NDB-MKR

Nesměrový radiomaják a polohové návěstidlo maják.

TACAN

Maják taktického leteckého navigačního systému.

TLS

Přistávací systém s odpovídači.

VOR

VKV všesměrový radiomaják.

VOR-DME

VKV všesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti.

VORTAC

VKV všesměrový radiomaják spojený s TACAN.

26.

V bodě 7.4.2.8 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník PointRoleValue

Hodnota

Definice

end

Fyzický konec směru dráhy.

mid

Střed dráhy.

start

Fyzický začátek směru dráhy.

threshold

Začátek té části dráhy, kterou lze použít pro přistání.

27.

V bodě 7.4.2.9 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RunwayTypeValue

Hodnota

Definice

FATO

Prostor konečného přiblížení a vzletu pro vrtulníky.

runway

Dráha pro letouny.

28.

V bodě 7.4.2.10 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník SurfaceCompositionValue

Hodnota

Definice

asphalt

Asfaltový povrch.

concrete

Betonový povrch.

grass

Travnatý povrch.

29.

V bodě 7.5.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník CablewayTypeValue

Hodnota

Definice

cabinCableCar

Lanová dráha skládající se ze zavěšené kabiny pro přepravu skupin lidí a/nebo zboží uvnitř kabiny z jednoho místa na druhé (kabinová lanovka).

chairLift

Lanová dráha skládající se ze zavěšených sedaček pro přepravu jednotlivců nebo skupin lidí z jednoho místa na druhé za použití ocelového lana nebo provazu, který je smyčkou upevněn ve dvou bodech (sedačková lanovka).

skiTow

Lyžařský vlek pro vytáhnutí lyžařů a snowboardistů do kopce.

30.

V bodě 7.6.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfRailwayNodeValue

Hodnota

Definice

junction

Uzel kolejové dráhy, v němž se nalézá mechanismus sítě kolejové dráhy se dvěma pohyblivými kolejnicemi a nezbytnými spojkami, které dopravním prostředkům umožňují přecházet z jedné koleje na druhou (výhybka).

levelCrossing

Uzel kolejové dráhy, v němž síť kolejové dráhy na stejné úrovni křižuje silnice (úrovňové křížení).

pseudoNode

Uzel kolejové dráhy, který je místem, v němž jeden nebo více atributů spojnic kolejové dráhy, které jsou na tento uzel napojeny, mění svou hodnotu, nebo místo potřebné pro popis geometrie sítě.

railwayEnd

Místo v síti kolejové dráhy, v němž se na uzel kolejové dráhy napojuje pouze jediná spojnice této dráhy. Označuje konec spojnice kolejové dráhy (zarážedlo).

railwayStop

Místo v síti kolejové dráhy, v němž zastavují vlaky z důvodu nakládky/vykládky nákladu nebo umožnění nástupu a výstupu cestujících (tarifní bod).

31.

V bodě 7.6.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RailwayTypeValue

Hodnota

Definice

cogRailway

Kolejová dráha, která umožňuje provoz dopravních prostředků na velkých sklonech s využitím ozubnice, skládá se z ozubené tyče (obvykle umístěné mezi dvěma průběžnými kolejnicemi), přičemž dopravní prostředky jsou vybaveny jedním nebo více ozubenými koly či pastorky, které do ozubené tyče zapadají (ozubnicová dráha).

funicular

Kolejová dráha, která s využitím lana připevněného na dopravní prostředek pohybující se na kolejích pohybuje dopravním prostředkem nahoru a dolů po velmi velkém sklonu. Je-li to možné, stoupající a klesající dopravní prostředky se vzájemně vyvažují (pozemní lanovka).

magneticLevitation

Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje jako vodící drážka dopravního prostředku a využívající k nadnášení dopravních prostředků mechanismus magnetické levitace( magnetická dráha).

metro

Městský systém kolejové dráhy, který se využívá ve velkých městských oblastech a vede na trati oddělené od ostatních dopravních systémů, obvykle je poháněn elektrickou energií a v některých případech vede pod zemí (metro).

monorail

Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků.

suspendedRail

Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků, které jsou na ní zavěšené a pohybují se po této dráze (zavěšená kolej).

train

Kolejová dráha, která se obvykle skládá ze dvou paralelních kolejnic, po kterých se pohybuje samostatně poháněný dopravní prostředek nebo hnací vozidlo vlaku táhnoucí s ním spojenou řadu vozů tak, aby přepravil náklad nebo cestující z jednoho místa určení do druhého (vlak).

tramway

Kolejová dráha používaná v městských oblastech, která často vede na úrovni ulice a dělí se o silniční prostor s motorovými vozidly a chodci. Tramvaje jsou obvykle poháněny elektrickou energií (tramvaj).

32.

V bodě 7.6.3.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RailwayUseValue

Hodnota

Definice

cargo

Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu nákladu.

carShuttle

Kolejová dráha se používá výhradně pro kyvadlovou dopravu automobilů

mixed

Použití kolejové dráhy je smíšené. Používá se pro přepravu cestujících i nákladu.

passengers

Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu cestujících.

33.

V bodě 7.7.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AreaConditionValue

Hodnota

Definice

inNationalPark

Omezení rychlosti na území národního parku.

insideCities

Omezení rychlosti na území měst.

nearRailroadCrossing

Omezení rychlosti v blízkosti železničního přejezdu.

nearSchool

Omezení rychlosti v blízkosti školy.

outsideCities

Omezení rychlosti mimo území měst.

trafficCalmingArea

Omezení rychlosti v klidových zónách.

34.

V bodě 7.7.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfRoadNodeValue

Hodnota

Definice

enclosedTrafficArea

Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje uzavřenou dopravní oblast. Dopravní oblastí se rozumí oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace.

junction

Silniční uzel, v němž se stýkají tři nebo více silničních spojnic (křižovatka).

levelCrossing

Silniční uzel, kde silniční síť křižuje kolejová dráha na stejné úrovni (úrovňové křížení).

pseudoNode

Silniční uzel, v němž se napojují přesně dvě silniční spojnice.

roadEnd

Silniční uzel, v němž se napojuje pouze jediná silniční spojnice. Označuje konec komunikace.

roadServiceArea

Plocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni.

roundabout

Silniční uzel představuje kruhový objezd nebo je jeho součástí. Kruhový objezd je komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru.

trafficSquare

Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje dopravní areál. Dopravní areál je oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi, používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem.

35.

V bodě 7.7.3.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfWayValue

Hodnota

Definice

bicycleRoad

Komunikace, po které se mohou pohybovat pouze jízdní kola (cyklostezka).

dualCarriageway

Komunikace s fyzicky oddělenými směrovými jízdními pásy, bez ohledu na počet jízdních pruhů, která není dálnicí ani rychlostní silnicí (směrově dělená komunikace).

enclosedTrafficArea

Oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace.

entranceOrExitCarPark

Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na parkoviště nebo výjezd z něj.

entranceOrExitService

Komunikace používaná pouze pro vjezd k silniční službě nebo výjezd z ní.

freeway

Komunikace bez úrovňového křížení s jinými komunikacemi.

motorway

Komunikace, pro kterou obvykle platí zvláštní pravidla přístupu a používání. Má dva nebo více jízdních pruhů, které jsou obvykle fyzicky odděleny, a nemá žádné úrovňové křížení.

pedestrianZone

Oblast, kde je silniční síť projektovaná zejména pro využití chodci (pěší zóna).

roundabout

Komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru (kruhový objezd).

serviceRoad

Komunikace, která vede souběžně s komunikací s relativně vysokou propojovací funkcí a která je projektována k tomu, aby spojovala tuto komunikaci s komunikacemi s nižší propojovací funkcí.

singleCarriageway

Komunikace, kde provoz není oddělen žádným fyzickým objektem (směrově nedělená komunikace).

slipRoad

Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na jinou komunikaci nebo výjezd z ní.

tractorRoad

Komunikace určená pouze pro traktory (zemědělské či lesnické stroje) nebo terénní vozidla (vozidlo s vyšší světlou výškou, velkými koly a pohonem všech kol) (polní nebo lesní cesta).

trafficSquare

Oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi a používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem.

walkway

Komunikace vyhrazená pro chodce a uzavřená fyzickou bariérou proti běžnému použití pro vozidla (chodník).

36.

V bodě 7.7.3.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RoadPartValue

Hodnota

Definice

carriageway

Část komunikace, která je vyhrazena pro provoz (jízdní pás).

pavedSurface

Část komunikace, která má zpevněný povrch.

37.

V bodě 7.7.3.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RoadServiceTypeValue

Hodnota

Definice

busStation

Autobusová zastávka.

parking

Parkoviště.

restArea

Odpočívka.

toll

Oblast výběru mýtného jako například automaty na výdej lístků nebo služby pro úhradu mýtného.

38.

V bodě 7.7.3.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RoadSurfaceCategoryValue

Hodnota

Definice

paved

Komunikace má zpevněný povrch.

unpaved

Komunikace má nezpevněný povrch.

39.

V bodě 7.7.3.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ServiceFacilityValue

Hodnota

Definice

drinks

Dostupnost nápojů.

food

Dostupnost potravin.

fuel

Dostupnost paliva.

picnicArea

Místo ke konzumaci občerstvení.

playground

Na místě se nachází hřiště.

shop

Na místě se nachází obchod.

toilets

Na místě se nachází toalety.

40.

V bodě 7.7.3.8 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník SpeedLimitSourceValue

Hodnota

Definice

fixedTrafficSign

Pevné dopravní značení (úřední nařízení pro dané místo, výslovně stanovené omezení rychlosti).

regulation

Předpis (předpis s celonárodní platností, pravidlo nebo „nepřímé omezení rychlosti“).

variableTrafficSign

Proměnné dopravní značení.

41.

V bodě 7.7.3.9 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník VehicleTypeValue

Hodnota

Definice

allVehicle

Všechny dopravní prostředky, vyjma chodců.

bicycle

Šlapací dvoukolový dopravní prostředek (jízdní kolo).

carWithTrailer

Osobní automobil s připojeným vozíkem.

deliveryTruck

Nákladní vozidlo relativně malé velikosti, jehož hlavním účelem je dovážet zboží a materiály.

emergencyVehicle

Vozidlo, které se podílí na poskytování rychlé pomoci, mimo jiné také policie, sanitka a požární vůz.

employeeVehicle

Vozidlo provozované zaměstnancem firmy, které se používá v souladu s postupy této firmy.

facilityVehicle

Vozidlo přidělené do vymezené oblasti na soukromé nemovitosti nebo nemovitosti s omezeným přístupem.

farmVehicle

Vozidlo obvykle spojované se zemědělskou činností.

highOccupancyVehicle

Vozidlo obsazené několika uživateli v počtu odpovídajícím stanovenému minimálnímu počtu cestujících (nebo jej převyšujícím).

lightRail

Dopravní vozidlo podobné vlaku a omezené na kolejovou síť uvnitř vymezené oblasti.

mailVehicle

Vozidlo, které vybírá, přepravuje či doručuje poštu.

militaryVehicle

Vozidlo s oprávněním od vojenské správy.

moped

Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu méně než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která nepřekročí 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu více než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která překračuje 45 km/h (28 mph) (motocykl).

passengerCar

Malé vozidlo určené pro soukromou přepravu osob (osobní automobil).

pedestrian

Osoba pohybující se pomocí chůze (chodec).

privateBus

Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, v osobním vlastnictví nebo pronájmu.

publicBus

Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, pro které jsou obvykle zveřejněny jízdní linky a řády (autobus MHD).

residentialVehicle

Vozidlo, jehož vlastník je místním obyvatelem (nebo hostem) v určité ulici či městské části.

schoolBus

Vozidlo provozované jménem školy pro přepravu studujících (školní autobus).

snowChainEquippedVehicle

Jakékoli vozidlo vybavené sněhovými řetězy.

tanker

Nákladní vozidlo s více než dvěma osami, používané pro hromadnou přepravu kapalného či plynného nákladu (cisterna).

taxi

Vozidlo, které si je podle vydané licence možné pronajmout a většinou je vybavené taxametrem (taxi).

transportTruck

Nákladní vozidlo pro dálkovou přepravu zboží.

trolleyBus

Dopravní vozidlo pro hromadnou přepravu podobné autobusu, které je poháněno připojením na elektrickou síť (trolejbus).

vehicleForDisabledPerson

Vozidlo se speciálním označením, které je určené pro přepravu osob se zdravotním postižením.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozidlo přepravující výbušný náklad.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozidlo přepravující nebezpečný náklad, jiný než výbušniny či látky s rizikem znečištění vod.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozidlo přepravující náklad s rizikem znečištění vod.

42.

V bodě 7.7.3.10 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník WeatherConditionValue

Hodnota

Definice

fog

Rychlost platí za mlhy.

ice

Rychlost platí při náledí.

rain

Rychlost platí za deště.

smog

Rychlost platí při určitém množství smogu.

snow

Rychlost platí při sněhu.

43.

V bodě 7.8.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FerryUseValue

Hodnota

Definice

cars

Trajekt převáží automobily.

other

Trajekt převáží jiný náklad než cestující, automobily, nákladní vozidla či vlaky.

passengers

Trajekt převáží cestující.

train

Trajekt převáží vlaky.

trucks

Trajekt převáží nákladní vozidla.

44.

V bodě 7.8.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfWaterwayNodeValue

Hodnota

Definice

junctionFork

Prvky infrastruktury, kde jeden tok dopravy plavidel křižuje jiný tok dopravy plavidel, nebo místa, kde se toky dopravy plavidel rozdělují či stýkají (vodní křižovatka).

lockComplex

Plavební komora nebo skupina plavebních komor určených pro zdvihnutí či spuštění lodí mezi vodními úseky různé výšky na říčních vodních cestách či kanálech.

movableBridge

Most, který lze zvednou nebo otočit tak, aby mohly proplout lodě (pohyblivý most).

shipLift

Zařízení pro přepravu lodí mezi vodními útvary ve dvou různých nadmořských výškách, který se používá jako alternativa k plavebním komorám (lodní výtah).

waterTerminal

Místo překladiště zboží.

turningBasin

Místo, kde se kanál nebo úzká vodní cesta rozšiřuje, aby se lodě mohly otočit (obratiště).

45.

V bodě 8.4.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník HydroNodeCategoryValue

Hodnota

Definice

boundary

Uzel využívaný k propojení různých sítí.

flowConstriction

Síťový uzel, který nesouvisí přímo s topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který ovlivňuje tok sítě.

flowRegulation

Síťový uzel, který nesouvisí přímo se samotnou topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který reguluje tok v síti.

junction

Uzel, v němž se stýkají tři nebo více spojnic.

outlet

Koncový uzel řady vzájemně propojených spojnic.

source

Počáteční uzel řady vzájemně propojených spojnic.

46.

V bodě 8.5.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník CrossingTypeValue

Hodnota

Definice

aqueduct

Potrubí nebo umělý kanál, který je navržen k přepravě vody ze vzdáleného zdroje, obvykle pomocí zemské přitažlivosti, pro zajištění dodávek pitné vody a/nebo pro zemědělské a průmyslové použití (akvadukt).

bridge

Stavba, která spojuje dvě místa a zajišťuje přechod dopravní cesty přes překážku v terénu (most).

culvert

Uzavřený kanál pro převod vodního toku pod cestou (propustek).

siphon

Potrubí používané pro dopravu tekutiny z jedné úrovně na nižší úroveň, při využití diferenčního tlaku kapaliny, kterým je vodní sloupec vytlačen nahoru na vyšší úroveň předtím, než spadne do výpusti.

47.

V bodě 8.5.4.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník HydrologicalPersistenceValue

Hodnota

Definice

dry

Zřídka naplněná a/nebo tekoucí, zpravidla pouze během a/nebo bezprostředně po silné dešťové srážce.

ephemeral

Naplněná a/nebo tekoucí během dešťové srážky a/nebo bezprostředně po ní.

intermittent

Naplněná a/nebo tekoucí po část roku.

perennial

Naplněná a/nebo tekoucí nepřetržitě po celý rok.

48.

V bodě 8.5.4.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník InundationValue

Hodnota

Definice

controlled

Území pravidelně zaplavované v rámci regulace úrovně vody v přehradě.

natural

Území pravidelně pokrývané záplavovou vodou, kromě přílivových vod.

49.

V bodě 8.5.4.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ShoreTypeValue

Hodnota

Definice

boulders

Velké kameny omleté vodou nebo působením povětrnostních vlivů (balvany).

clay

Tuhá, houževnatá, jemnozrnná půda obsahující převážně hydratované aluminosilikáty, které se stávají poddanější po přidání vody a lze je tvarovat a sušit (jíl).

gravel

Malé kamínky omleté vodou nebo rozdrcené (oblázky, štěrk).

mud

Měkká, mokrá půda, písek, prach a/nebo jiná zemina (bláto).

rock

Kameny všech velikostí.

sand

Zrnitý materiál obsahující malé erodované úlomky (zejména křemičitých) kamenů, jemnější než štěrk a větší než hrubé naplaveniny (písek).

shingle

Malé, volné, kulaté kamínky omleté vodou, zejména ty, které se hromadí na mořském břehu (oblázky).

stone

Kusy skály nebo minerální látky (jiné než je kov) určité formy a velikosti, obvykle uměle tvarované a používané ke zvláštním účelům.

50.

V bodě 8.5.4.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník WaterLevelValue

Hodnota

Definice

equinoctialSpringLowWater

Úroveň odlivu v době rovnodennosti.

higherHighWater

Nejvyšší z přílivových hladin (nebo jediná přílivová hladina) v kterýkoliv určený přílivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce.

higherHighWaterLargeTide

Průměr z nejvyšších hladin přílivu, jeden z každého 19letého období sledování.

highestAstronomicalTide

Nejvyšší přílivová hladina, jejíž výskyt lze předpovědět za průměrných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.

highestHighWater

Nejvyšší hladina přílivu, která byla v daném místě pozorována.

highWater

Nejvyšší hladina dosažená v daném místě u vodní hladiny v jednom přílivovém cyklu.

highWaterSprings

Libovolná hladina, která aproximuje střední hladinu skočného dmutí.

indianSpringHighWater

Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední vyšší hladiny skočného dmutí.

indianSpringLowWater

Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední nižší hladiny skočného dmutí.

localDatum

Libovolné datum, které stanoví úřad místního přístavu, na jehož základě tento úřad měří úroveň a výšku přílivu a odlivu.

lowerLowWater

Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) v kterýkoliv určený odlivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce.

lowerLowWaterLargeTide

Průměr nejnižší hladiny odlivu, jeden z každého 19letého období sledování.

lowestAstronomicalTide

Nejnižší hladina odlivu, jejíž výskyt lze předpovědět za běžných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.

lowestLowWater

Libovolná hladina, která odpovídá největšímu odlivu zaznamenanému v daném místě, nebo trochu nižší.

lowestLowWaterSprings

Libovolná hladina, která odpovídá nejnižší hladině vody zaznamenané v daném místě při skočném dmutí v průběhu období kratšího než 19 let.

lowWater

Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako referenční úroveň pro omezený region, bez ohledu na pozdější přesnější stanovení.

lowWaterDatum

Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako standardní reference pro omezenou oblast.

lowWaterSprings

Úroveň, která aproximuje střední hodnotu skočného dmutí.

meanHigherHighWater

Průměrná výška vyššího přílivu v daném místě za 19leté období.

meanHigherHighWaterSprings

Průměrná výška vyššího skočného dmutí v daném místě.

meanHigherLowWater

Průměr vyšší výšky odlivu za každý odlivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti.

meanHighWater

Průměrná výška veškerého přílivu v daném místě za 19leté období.

meanHighWaterNeaps

Průměrná výška vysokých hladin hluchého dmutí.

meanHighWaterSprings

Průměrná výška vysokých hladin skočného dmutí.

meanLowerHighWater

Průměr nižší výšky přílivu každý přílivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti.

meanLowerLowWater

Průměrná výška nižšího odlivu v daném místě za období 19 let.

meanLowerLowWaterSprings

Průměrná výška nižších odlivových hladin skočného dmutí v daném místě.

meanLowWater

Průměrná výška veškerých hladin odlivu v daném místě za období 19 let.

meanLowWaterNeaps

Průměrná výška nízké hladiny hluchého dmutí.

meanLowWaterSprings

Průměrná výška nízké hladiny skočného dmutí.

meanSeaLevel

Průměrná výška moře na přílivové stanici měřená z pevné, předem určené referenční úrovně.

meanTideLevel

Aritmetický průměr střední hodnoty přílivu a střední hodnoty odlivu.

meanWaterLevel

Průměr všech hodinových úrovní vody za dobu, o které jsou dostupné záznamy.

nearlyHighestHighWater

Libovolná úroveň, která aproximuje nejvyšší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající vysoké hladině skočného dmutí.

nearlyLowestLowWater

Úroveň, která aproximuje nejnižší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající podzimnímu odlivu.

tropicHigherHighWater

Nejvyšší z vysokých hladin (nebo jediná vysoká hladina) přílivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší.

tropicLowerLowWater

Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) z odlivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší.

51.

V bodě 9.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník DesignationSchemeValue

Hodnota

Definice

emeraldNetwork

Chráněné území má označení v rámci Sítě Emerald.

IUCN

Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

nationalMonumentsRecord

Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

natura2000

Chráněné území má označení buď podle směrnice o stanovištích (92/43/EHS), nebo směrnice o ptácích (79/409/EHS).

Ramsar

Chráněné území má označení podle Ramsarské úmluvy.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Chráněné území má označení podle programu UNESCO „Člověk a biosféra“.

UNESCOWorldHeritage

Chráněné území má označení podle Úmluvy UNESCO o světovém dědictví.

52.

V bodě 9.4.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník IUCNDesignationValue

Hodnota

Definice

habitatSpeciesManagementArea

Chráněné území je klasifikováno jako území určené k péči o biotopy a druhy podle systému klasifikace IUCN.

managedResourceProtectedArea

Chráněné území je klasifikováno jako řízené území ochrany přírodních zdrojů podle systému klasifikace IUCN.

nationalPark

Chráněné území je klasifikováno jako národní park podle systému klasifikace IUCN.

naturalMonument

Chráněné území je klasifikováno jako přírodní památka podle systému klasifikace IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Chráněné území je klasifikováno jako chráněná krajina nebo přímoří podle systému klasifikace IUCN.

strictNatureReserve

Chráněné území je klasifikováno jako přísná přírodní rezervace podle systému klasifikace IUCN.

wildernessArea

Chráněné území je klasifikováno jako území divočiny podle systému klasifikace IUCN.

53.

V bodě 9.4.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NationalMonumentsRecordDesignationValue

Hodnota

Definice

agricultureAndSubsistence

Chráněné území je klasifikováno jako zemědělská památka či památka související s živobytím podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

civil

Chráněné území je klasifikováno jako občanská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

commemorative

Chráněné území je klasifikováno jako památný objekt podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

commercial

Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obchodu podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

communications

Chráněné území je klasifikováno jako památka spojovacích prostředků podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

defence

Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obrany podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

domestic

Chráněné území je klasifikováno jako domácí památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

education

Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti vzdělávání podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

gardensParksAndUrbanSpaces

Chráněné území je klasifikováno jako památka ve formě zahrady, parku nebo městského prostoru podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

healthAndWelfare

Chráněné území je klasifikováno jako památka ochrany zdraví a veřejného blaha podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

industrial

Chráněné území je klasifikováno jako průmyslová památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

maritime

Chráněné území je klasifikováno jako námořní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

monument

Chráněné území je klasifikováno jako památka neurčité formy podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

recreational

Chráněné území je klasifikováno jako rekreační památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

religiousRitualAndFunerary

Chráněné území je klasifikováno jako náboženská, obřadní nebo pohřební památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

settlement

Chráněné území je klasifikováno jako sídliště podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

transport

Chráněné území je klasifikováno jako dopravní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

waterSupplyAndDrainage

Chráněné území je klasifikováno jako vodohospodářská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

54.

V bodě 9.4.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník Natura2000DesignationValue

Hodnota

Definice

proposedSiteOfCommunityImportance

Chráněné území je navrženo jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Chráněné území bylo navrženo jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Chráněné území je označeno jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000.

specialAreaOfConservation

Chráněné území je označeno jako zvláštní oblast ochrany (SAC, evropsky významná lokalita) v rámci soustavy Natura2000.

specialProtectionArea

Chráněné území je označeno jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000.

55.

V bodě 9.4.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RamsarDesignationValue

Hodnota

Definice

ramsar

Chráněné území je označeno podle Ramsarské úmluvy.

56.

V bodě 9.4.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Hodnota

Definice

biosphereReserve

Chráněné území je označeno jako biosférická rezervace podle programu UNESCO „Člověk a biosféra“.

57.

V bodě 9.4.8 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Hodnota

Definice

cultural

Chráněné území je označeno jako památka světového kulturního dědictví.

mixed

Chráněné území je označeno jako památka světového smíšeného dědictví.

natural

Chráněné území je označeno jako památka světového přírodního dědictví.


5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 103/2011

ze dne 4. února 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 104/2011

ze dne 4. února 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 70/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 7.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 5. února 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 105/2011

ze dne 4. února 2011,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 31. ledna do 1. února 2011 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 (3) Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (4) otevírá celní kvóty s nulovou celní sazbu na dovozy nezpracovaného olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 zcela získaného v Tunisku a přepravovaného přímo z této země do Evropské unie, v rámci limitu stanoveného pro každý rok.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (5) stanoví měsíční množstevní limity pro vydání dovozních licencí.

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 byly příslušným orgánům podány žádosti na vydání dovozních licencí na celkové množství překračující měsíční limit stanovený na měsíc únor v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient přidělení umožňující vydání dovozních licencí v poměru k dostupnému množství.

(5)

Po dosažení limitu na měsíc únor nelze vydat žádnou dovozní licenci na uvedený měsíc,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané od 31. ledna do 1. února 2011 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 se určuje koeficient přidělení 95,463571 %.

Vydání dovozních licencí na množství, o něž bylo žádáno ode dne 7. února 2011, se na únor 2011 pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.


ROZHODNUTÍ

5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/79/SZBP

ze dne 4. února 2011,

kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí ve spojení s čl. 31 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 31. ledna 2011 přijala rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku.

(2)

Seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření, který je uveden v příloze uvedeného rozhodnutí, by měl být pozměněn a informace týkající se některých osob, jež jsou v seznamu uvedeny, by měly být aktualizovány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/72/SZBP se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bývalý prezident Tuniska, narozen v Hamman-Sousse dne 3. září 1936, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 00354671.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 24. října 1956, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zine El Abidine BEN ALIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00683530.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 4. března 1944, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 11 rue de France - Radès Ben Arous, držitel průkazu totožnosti č. 05000799.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Sabha - Libye dne 7. prosince 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inès LEJRIOVÉ, pobývající na adrese résidence de l'étoile du nord - suite B-, sedmé patro, byt č. 25, Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 16. ledna 1987, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00299177.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 17. července 1992, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, pobývající v prezidentském paláci, držitelka průkazu totožnosti č. 09006300.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 5. listopadu 1962, syn Saidy DHERIFOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00777029.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 24. června 1948, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadie MAKNIOVÉ, pověřený jednatel zemědělské společnosti, pobývající na adrese 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00104253.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozená v Radès dne 19. února 1953, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, držitelka průkazu totožnosti č. 00403106.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. srpna 1974, syn Najie JERIDIOVÉ, podnikatel, pobývající na adrese 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, držitel průkazu totožnosti č. 05417770.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. dubna 1950, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souady BEN JEMIAOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00178522.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 25. září 1955, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05150331.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 27. prosince 1958, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO, obchodní ředitelka, pobývající na adrese 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 00166569.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuniský státní příslušník, narozen v Marse dne 5. května 1959, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, držitel průkazu totožnosti č. 00046988.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 1. února 1960, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA, pobývající na adrese 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, držitelka průkazu totožnosti č. 00235016.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustafa BEN ZAKIR

Tuniský státní příslušník, narozen dne 5. března 1957, syn Saidy BEN ABDALÁHOVÉ, manžel Nefissy Trabelsiové, realitní developer, pobývající na adrese rue Ennawras č. 4 - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00547946.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. července 1973, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, realitní developer, pobývající na adrese immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05411511.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 25. června 1975 v Tunisu, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ, (sestra Leily Trabelsiové), ředitelka společnosti, manželka Mourada MEHDOUIA, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi -Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 05417907.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. května 1962, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05189459.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 18. září 1976 v Tunisu, syn Najiae JERIDIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05412560.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 4. prosince 1971, dcera Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 2 rue El Farrouj - la Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 05418095.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 20. prosince 1965, syn Radhiae MATHLOUTHIOVÉ, manžel Lindy CHERNIOVÉ, zástupce kanceláře Tunisair, pobývající na adrese 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00300638.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuniský státní příslušník, narozen dne 29. ledna 1988, syn Kaouither Ferial HAMZOVÉ, generální ředitel společnosti Stafiem-Peugeot, pobývající na adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 5. července 1965, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA, pobývající na adrese 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 00589759

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Maroueneho MABROUKA, rada na ministerstvu zahraničních věcí, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 8. března 1963, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA, lékařka pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitelka průkazu totožnosti č. 00589758

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 13. srpna 1960, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitel průkazu totožnosti č. 00642271.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. listopadu 1949, syn Selmy HASSENOVÉ, fotoreportér v Německu, pobývající na adrese 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02951793.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 13. března 1947, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue El Moez - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02800443.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Hammam-Sousse dne 16. května 1952, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA, zástupkyně společnosti Tunisair, pobývající na adrese 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02914657.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 18. září 1956, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO, pobývající na adrese avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02804872.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 28. října 1938, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ, pobývající na adrese 255 cité El Bassatine - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 028106l4.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 21. října 1969, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese avenue Hédi Nouira - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04180053.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 29. dubna 1974, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, ředitel podniku, pobývající na adrese 83 Cap Marina - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04186963.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 12. října 1972, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, obchodní dovozce a vývozce, pobývající na adrese avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04192479.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 8. března 1980, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO, sekretářka společnosti, pobývající na adrese rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 06810509.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 8. října 1978, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590835.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 9. srpna 1977, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590836.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 30. srpna 1982, dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA, pobývající na adrese rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 08434380.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 13. ledna 1970, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, pobývající na adrese résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 - l'Ariana, držitel průkazu totožnosti č. 05514395.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. října 1967, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, referent na ministerstvu dopravy, pobývající na adrese 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05504161.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 3. ledna 1973, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05539378.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 27. října 1966, syn Paulette HAZATOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05515496 (dvojí státní příslušnost).

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 16. dubna 1971, syn Paulette HAZATOVÉ, manžel Amel SAIDOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 00297112.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 28. srpna 1974, syn Leily DEROUICHEOVÉ, obchodní ředitel, pobývající na adrese 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04622472.

Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.“


5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. února 2011,

kterým se povoluje uvedení na trh peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2011) 522)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2011/80/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. dubna 2008 předložila společnost Senmi Ekisu Co. Ltd. příslušným orgánům Finska žádost o uvedení peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) na trh jako nové složky potravin.

(2)

Dne 12. ledna 2009 vydal příslušný finský subjekt pro posuzování potravin svou zprávu o prvním posouzení. V této zprávě dospěl k závěru, že peptidový výrobek z ryb může být uveden na trh.

(3)

Dne 10. března 2009 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(4)

V rámci 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky proti uvedení dotčeného produktu na trh.

(5)

Proto byl dne 14. srpna 2009 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

Dne 9. července 2010 EFSA (komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ‚Sardine Peptide Product‘ a. s. a novel food ingredient“ (2) (Vědecké stanovisko k bezpečnosti „peptidového výrobku ze sardinek“ jako nové složky potravin) dospěla k závěru, že peptidový výrobek z ryb je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek a dávkování.

(7)

Na základě vědeckého posouzení se stanoví, že peptidový výrobek z ryb splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Peptidový výrobek z ryb (Sardinops sagax) podle specifikace v příloze I může být uváděn na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití uvedená v příloze II.

Článek 2

Při označování peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) schváleného tímto rozhodnutím se použije označení „rybí (Sardinops sagax) peptidy“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japonsko.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE PEPTIDOVEHO VÝROBKU Z RYB (SARDINOPS SAGAX)

Popis:

Nová potravinová složka je peptidová směs, která se získává alkalickou proteázou katalyzovanou hydrolýzou svaloviny ryb (Sardinops sagax), následným izolováním peptidové frakce sloupcovou chromotografií, koncentrací ve vakuu a sušením rozprašováním. Jedná se o nažloutlý bílý prášek.

Specifikace peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax)

Peptidy (1)

(peptidy s krátkým řetězcem, dipeptidy a tripeptidy s molekulární hmotností nižší než 2 kDa.)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid)

0,1–0,16 g/100 g

Popel

≤ 10 g/100 g

obsah vody

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldahlova metoda.


PŘÍLOHA II

POUŽITÍ PEPTIDOVÉHO VÝROBKU Z RYB

Cílová skupina výrobků

Maximální úroveň peptidového výrobku z ryb

Potraviny na bázi jogurtu, jogurtové nápoje, fermentované mléčné výrobky a mléko v prášku

0,48 g/100 g (pro přímou konzumaci)

Ochucená voda a nápoje na zeleninové bázi

0,3 g/100 g (pro přímou konzumaci)

Snídaňové cereálie

2 g/100 g

Polévky, vývary a polévky v prášku

0,3 g/100 g (pro přímou konzumaci)


5.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. února 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům

(oznámeno pod číslem K(2011) 523)

(Text s významem pro EHP)

(2011/81/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost rozhodnutí Komise 2002/741/ES ze dne 4. září 2002, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru a kterým se mění rozhodnutí 1999/554/ES (2), končí dne 31. prosince 2010.

(2)

Platnost rozhodnutí Komise 2002/747/ES ze dne 9. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU žárovkám a kterým se mění rozhodnutí 1999/568/ES (3), končí dne 31. prosince 2010.

(3)

Platnost rozhodnutí Komise 2003/31/ES ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí a kterým se mění rozhodnutí 1999/427/ES (4), končí dne 31. prosince 2010.

(4)

Platnost rozhodnutí Komise 2003/200/ES ze dne 14. února 2003, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES (5), končí dne 31. prosince 2010.

(5)

Platnost rozhodnutí Komise 2005/341/ES ze dne 11. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky EU osobním počítačům (6), končí dne 31. prosince 2010.

(6)

Platnost rozhodnutí Komise 2005/343/ES ze dne 11. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky EU přenosným počítačům (7), končí dne 31. prosince 2010.

(7)

V souladu s nařízením (ES) č. 66/2010 byl proveden včasný přezkum ekologických kritérií i souvisejících požadavků na posuzování a ověřování, jež uvedená rozhodnutí stanovila.

(8)

Vzhledem k různým fázím procesu revize uvedených rozhodnutí je vhodné prodloužit dobu platnosti ekologických kritérií i souvisejících požadavků na posuzování a ověřování, jež uvedená rozhodnutí stanovila. Doba platnosti rozhodnutí 2003/31/ES a 2003/200/ES by měla být prodloužena do 30. dubna 2011. Doba platnosti rozhodnutí 2002/741/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES by měla být prodloužena do 30. června 2011. Doba platnosti rozhodnutí 2002/747/ES by měla být prodloužena do 31. srpna 2011.

(9)

Rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 5 rozhodnutí 2002/741/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „kopírovací a grafický papír“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 30. června 2011.“

Článek 2

Článek 5 rozhodnutí 2002/747/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „žárovky“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 31. srpna 2011.“

Článek 3

Článek 5 rozhodnutí 2003/31/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 30. dubna 2011.“

Článek 4

Článek 5 rozhodnutí 2003/200/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „prací prostředky“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 30. dubna 2011.“

Článek 5

Článek 3 rozhodnutí 2005/341/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „osobní počítače“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 30. června 2011.“

Článek 6

Článek 3 rozhodnutí 2005/343/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „přenosné počítače“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 30. června 2011.“

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 237, 5.9.2002, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 44.

(4)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 115, 4.5.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 115, 4.5.2005, s. 35.