ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.029.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 29

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
3. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 87/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy ( 1 )

5

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 89/2011 ze dne 2. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/73/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2011, kterým se povoluje uvedení na trh extraktu mycelia z Lentinula edodes (houba shiitake) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 442)

30

 

 

2011/74/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2011) 447)

32

 

 

2011/75/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile (oznámeno pod číslem K(2011) 477)

33

 

 

2011/76/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2011, kterým se povoluje uvedení na trh chitin-glukanu z Aspergillus niger jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 480)

34

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 205/09/KOL ze dne 8. května 2009 o systému dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky (Norsko)

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 87/2011

ze dne 2. února 2011,

kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře EU pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata jsou uvedeny v příloze VII části II uvedeného nařízení.

(2)

Po ukončení výběrového řízení by měla být úspěšná laboratoř Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) se svou výzkumnou laboratoří pro nákazy včel Sophia-Antipolis Laboratory ve Francii určena jako referenční laboratoř EU v oblasti zdraví včel na období pěti let počínaje dnem 1. dubna 2011.

(3)

Kromě obecných pravomocí a povinností stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 je na úrovni Unie třeba vykonávat určité konkrétní povinnosti a úkoly v souvislosti s vlastnostmi původců, kteří mohou mít vliv na zdraví včel, aby byla zajištěna lepší koordinace. Proto by v tomto nařízení měly být stanoveny tyto další konkrétní povinnosti a úkoly referenční laboratoře EU v oblasti zdraví včel.

(4)

Příloha VII část II nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) se svou výzkumnou laboratoří pro nákazy včel Sophia-Antipolis Laboratory ve Francii se určuje jako referenční laboratoř EU v oblasti zdraví včel na období od 1. dubna 2011 do 31. března 2016.

Určité povinnosti a úkoly této laboratoře jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

V příloze VII části II nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 18, který zní:

„18.

Referenční laboratoř EU pro zdraví včel

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Sophia-Antipolis Laboratory

Les Templiers

105 route des Chappes

BP 111

06902 Sophia-Antipolis

Francie.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Určité povinnosti a úkoly referenční laboratoře EU pro zdraví včel

Kromě obecných pravomocí a povinností referenčních laboratoří EU pro oblast zdraví zvířat stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 má referenční laboratoř EU pro zdraví včel tyto povinnosti a úkoly:

1)

Po konzultaci s Komisí koordinuje metody používané v členských státech k diagnostice příslušných nákaz včel, v případě nutnosti zejména:

a)

provádí typizaci, uchovávání a případně předávání kmenů patogenních původců za účelem usnadnění diagnostické služby v Unii;

b)

provádí typizaci a charakterizaci antigenu a genomu patogenních původců, je-li to relevantní a nezbytné, například pro epizootické sledování nebo ověření diagnózy;

c)

pokud jsou vyžadovány sérologické testy, předává referenční séra a jiná referenční činidla národním referenčním laboratořím ke standardizaci testů a činidel používaných v jednotlivých členských státech;

d)

pravidelně pořádá srovnávací testy diagnostických postupů na úrovni Unie s národními referenčními laboratořemi za účelem poskytnutí informací o používaných diagnostických metodách a výsledcích testů prováděných v Unii;

e)

uchovává odborné poznatky o roztoči Tropilaelaps mites, lesknáčku úlovém (Aethina tumida) a jiných relevantních patogenních původcích, aby bylo možné provádět rychlé diferenciální diagnózy;

f)

určuje identitu patogenních původců nákaz, v případě potřeby v úzké spolupráci s regionálními referenčními laboratořemi určenými Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE);

g)

vytváří a uchovává aktuální sbírku patogenních původců a jejich kmenů a aktuální sbírku zvláštních sér a jiných činidel proti patogenním původcům nákaz včel, pokud jsou k dispozici;

h)

je pověřena provedením soupisu technik používaných v současnosti v jednotlivých laboratořích;

i)

navrhuje standardizované zkoušky a zkušební postupy nebo referenční činidla pro interní kontrolu kvality;

j)

radí Komisi ohledně vědeckých aspektů týkajících se zdraví včel.

2)

Referenční laboratoř EU:

a)

aktivně napomáhá při diagnóze v případě ohniska příslušné nákazy v členských státech tím, že přijímá izoláty patogenních původců pro potvrzující diagnózu, charakterizaci a epizootické studie a neprodleně sděluje výsledky veškerých šetření Komisi, členským státům a příslušným národním referenčním laboratořím;

b)

podporuje základní školení či doškolování odborníků v laboratorní diagnostice s cílem harmonizovat diagnostické techniky v Unii;

c)

pořádá semináře pro národní referenční laboratoře, jak je stanoveno v pracovním programu, včetně školení odborníků z členských států, případně ze třetích zemí, o nových analytických metodách;

d)

poskytuje technickou pomoc Komisi a účastní se na její žádost mezinárodních fór týkajících se zejména standardizace analytických metod a jejich uplatňování;

e)

vyvíjí monitorovací činnosti a pokud možno koordinuje činnosti, jejichž účelem je zlepšení nákazového statusu včel v Unii, zejména tím, že:

i)

provádí zkoušky k potvrzení testů nebo při provádění těchto zkoušek spolupracuje s příslušnými národními referenčními laboratořemi,

ii)

poskytuje Komisi vědeckou a technickou podporu a shromažďuje informace a zprávy související s činností referenční laboratoře EU,

iii)

organizuje a koordinuje průzkum o kolapsu včelstev v Unii, pokud jde o stanovení základního měřítka pro „běžný“ sezónní úhyn včel;

f)

spolupracuje s příslušnými laboratořemi ve třetích zemích, v nichž jsou uvedené nákazy rozšířeny, pokud jde o diagnostické metody pro nákazy včel;

g)

spolupracuje s příslušnými regionálními laboratořemi určenými OIE, pokud jde o exotické nákazy (roztoč Tropilaelaps mites a lesknáček úlový (Aethina tumida) a jakékoli jiné nákazy považované v Unii za exotické);

h)

shromažďuje informace o exotických a endemických nákazách nebo škůdcích, které by se mohly v Unii objevit a mít negativní dopad, včetně kolapsu včelstev, a předává tyto informace Komisi a příslušným národním referenčním laboratořím.

3)

Referenční laboratoř EU rovněž:

a)

po konzultaci s Komisí provádí experimenty a terénní testy pro účinnější tlumení některých nákaz včel;

b)

na každoročním zasedání národních referenčních laboratoří přezkoumává příslušné požadavky na provádění zkoušek stanovené v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat;

c)

napomáhá Komisi při přezkumu doporučení v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat.


3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 88/2011

ze dne 2. února 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 452/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ve třech specifických oblastech, které se provádí prostřednictvím statistických opatření.

(2)

Je nezbytné přijmout opatření k provedení jednotlivých statistických opatření pro vypracovávání statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy patřících do oblasti 1 v nařízení (ES) č. 452/2008.

(3)

Při vypracovávání a šíření evropských statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy by národní statistické úřady a evropský statistický úřad měly zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky, který byl schválen doporučením Komise ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství (2).

(4)

Prováděcí opatření k vypracovávání statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy by měly zohlednit možné zatížení vzdělávacích institucí a jednotlivců i nejnovější dohodu mezi Statistickým úřadem při UNESCO (UIS), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Komisí (Eurostat) ohledně konceptů, definic, zpracování údajů, periodicity a lhůt pro předávání výsledků. To zahrnuje formát předávání údajů o systémech vzdělávání, jak je uvedeno v poslední verzi podrobných pokynů pro sběr údajů UNESCO/OECD/Eurostat.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 452/2008, pokud jde o sběr, předávání a zpracování statistických údajů v oblasti 1 týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Článek 2

Témata a jejich charakteristiky

Příloha I stanoví výběr a specifikaci témat, na něž se vztahuje oblast 1 týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy, i podrobný seznam jejich charakteristik a členění.

Článek 3

Referenční období a předávání výsledků

1.   Údaje o zapsaných studentech, nově přijatých studentech, pracovnících, studovaných cizích jazycích a velikosti tříd se týkají školního/akademického roku (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni. Roční údaje o zapsaných studentech, nově přijatých studentech, pracovnících, studovaných cizích jazycích a velikosti tříd se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. září v roce t + 2. První předání údajů v září 2012 se vztahuje na školní/akademický rok 2010–2011, tak jak je vymezen na národní úrovni.

2.   Údaje o absolventech/absolvováních se vztahují na školní/akademický rok (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni, nebo na kalendářní rok (rok t + 1). Roční údaje o absolventech/absolvováních se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2. První předání údajů v listopadu 2012 se vztahuje na školní/akademický rok 2010–2011, tak jak je vymezen na národní úrovni, nebo na kalendářní rok 2011.

3.   Údaje o výdajích na vzdělávání se vztahují na finanční rok členského státu (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni. Roční údaje o výdajích na vzdělávání se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2. První předání údajů v listopadu 2012 se vztahuje k finančnímu roku 2010.

Článek 4

Požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě

1.   Příloha II stanoví požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy.

2.   Členské státy Komisi (Eurostatu) předají každoročně zprávu o kvalitě v souladu s požadavky stanovenými v příloze II. První zpráva se vztahuje na rok sběru údajů 2012. Zpráva o kvalitě týkající se referenčních období stanovených v článku 3 se předá Komisi nejpozději do 31. ledna roku t + 3. První zpráva o kvalitě týkající se sběru údajů v roce 2012 se výjimečně předá do 31. března v roce t + 3.

3.   Členské státy získávají potřebné údaje kombinací různých zdrojů, jako jsou výběrová šetření, administrativní zdroje údajů nebo jiné zdroje údajů.

4.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) informace o metodice a kvalitě údajů pocházejících z jiných zdrojů než výběrových šetření a administrativních zdrojů údajů uvedených v odstavci 3.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  KOM(2005) 217 v konečném znění.


PŘÍLOHA I

Témata, podrobný seznam charakteristik a členění

Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL-Bologna

Počet zapsaných studentů podle úrovně vzdělávání (terciární úroveň), podle pohlaví a podrobně vymezených oborů vzdělávání, vykazovaný v souladu s boloňským systémem (dvoustupňový systém bakalářského/magisterského a doktorského studia)

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

počet studentů ve vzdělávacím procesu v rámci boloňského systému (nebo v programech, které vedou k podobnému titulu v neevropských zemích), počet studentů v programech, pro něž nebyl boloňský systém zaveden (ve struktuře ISCED 1997) (nebo v programech, které vedou k jiným titulům v neevropských zemích)

Boloňský systém

programy kratší než 3 roky, ale považované za programy terciární úrovně a za součást boloňského systému (vedoucí k prvnímu titulu), programy vedoucí k bakalářskému titulu v délce 3–4 roky a vedoucí k prvnímu titulu, magisterský program v souhrnné délce 4–6 roků (vedoucí k druhému titulu), dlouhotrvající programy vedoucí k prvnímu titulu považované za součást boloňského systému (délka 5 a více let), programy Ph.D. a doktorské programy (vedoucí ke třetímu titulu – postdoktorský titul)

Úrovně ISCED

úroveň ISCED 5A 3 až < 5 let (vedoucí k prvnímu diplomu), úroveň 5A 5 nebo více let (vedoucí k prvnímu diplomu), úroveň 5A (vedoucí k druhému diplomu), úroveň 5B (vedoucí k prvnímu osvědčení), úroveň 5B (vedoucí k druhému osvědčení), úroveň 6 (tituly Ph.D. / doktorské tituly / postdoktorské tituly)

Podrobně vymezený obor vzdělávání

Příručka pro studijní obory a obory odborné přípravy, vydání prosinec 1999

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, míry účasti, pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Směřování programu

úroveň ISCED 3A/B, – úroveň 3C, – úroveň 4A/B, úroveň 4C, – úroveň 5A, – úroveň 5B

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 3 roky, 3–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné (kromě sloupce 5 týkajícího se účasti na předškolních programech, které nepatří do úrovně ISCED 0 nebo 1)


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1_Adult

Počet studentů v programech vzdělávání dospělých, vykazovaných v tabulce ENRL1 podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, míry účasti, pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 15 let, 15–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1a

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, typu instituce, míry účasti a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 2 odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 3 odborné vzdělávání, úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 4 odborné vzdělávání

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C, – úroveň 4A, úroveň 4B, úroveň 4C, – úroveň 5A první diplom, – úroveň 5A druhý a další diplom, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání

Součet plného a částečného vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Pohlaví

muži, ženy

Plné vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Pohlaví

muži, ženy

Částečné vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Přepočet na plně vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Míra účasti

plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání

Povinné (kromě řádků C5 až C12 (týkajících se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí) a sloupce 5 (týkajícího se účasti na předškolních programech, které nespadají do ISCED 0 nebo 1), které zůstávají nepovinné)


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1a_adult

Počet studentů v programech vzdělávání dospělých, vykazovaných v ENRL1a podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, typu instituce, míry účasti a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4

Zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 2 odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 3 odborné vzdělávání, úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 4 odborné vzdělávání

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce, neveřejné na státu závislé instituce a neveřejné na státu nezávislé instituce

Míra účasti

plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL3

Počet studentů a studentů opakujících ročník (ISC 123) ve všeobecných programech podle úrovně vzdělávání, pohlaví a stupně

Členění

Specifikace

Kategorie studentů / studentů opakujících ročník

počet studentů, počet studentů opakujících ročník

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1

Směřování programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, úroveň 3 všeobecné vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Ročník

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, 10. ročník, ročník neznámý

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL4

Počet studentů v 1. ročníku podle pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

1. ročník v primárním vzdělávání (úroveň ISCED 1)

Pohlaví

muži, ženy

Věková skupina

méně než 4 roky, 4–14 let (po jednotkách věku), 15 let a více, věk neznámý

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL5

Počet studentů (ISC 56) podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, oboru vzdělávání a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 56

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Pohlaví

muži, ženy

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL6

Počet mobilních a zahraničních studentů (úroveň ISCED 5 a 6) podle úrovně vzdělávání, zaměření programu a oboru vzdělávání

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

mobilní a zahraniční studenti

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5 a 6

směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL7

Počet mobilních a zahraničních studentů podle úrovně vzdělávání, směřování programu, státní příslušnosti EU nebo státu, který není členem EU, a pohlaví

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

mobilní studenti pocházející ze zemí EU, ze zemí, které nejsou členy EU, a původ neznámý

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom, – úroveň 5A druhý a další diplom, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení

Pohlaví

muži, ženy

Kategorie studentů

studenti, kteří nejsou občany ve vykazující zemi

z toho studenti, kteří jsou občany zemí EU

z toho studenti, kteří jsou občany zemí, které nejsou členy EU

z toho studenti, jejichž státní příslušnost je neznámá

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom, – úroveň 5A druhý a další diplom, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení

Pohlaví

muži, ženy

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL8

Počet studentů (ISCED 5/6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, státní příslušnosti

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

všichni studenti

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B

Státní příslušnost

standardní kódy zemí a oblastí pro statistické účely jsou kódy definované Statistickým úřadem OSN (mezinárodní norma ISO 3166–1) m49alpha, které jsou v současnosti platné.

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL9

Počet studentů (ISC 5/6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu a země původu (obvyklé bydliště a/nebo předchozí vzdělávání)

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

studenti podle země původu

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B

Země nebo územíobvyklého bydliště / nebo předchozího vzdělávání

standardní kódy zemí a oblastí pro statistické účely jsou kódy definované Statistickým úřadem OSN (mezinárodní norma ISO 3166–1) m49alpha, které jsou v současnosti platné.

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENTR1

Počet přijatých studentů v daném roce podle úrovně vzdělávání a směřování programu

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární ISCED 3, postsekundární neterciární ISCED 4, terciární

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, úroveň 5B, úroveň 6

Kategorie studentů

nově přijatí, studenti opakovaně vstupující do dané vzdělávací úrovně, studenti pokračující v daném vzdělávacím programu

Nově přijatí

s předchozím vzděláváním na terciární úrovni, bez předchozího vzdělávání na jiné terciární úrovni

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENTR2

Počet nově přijatých podle úrovně vzdělávání, pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4), terciární

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 14 let, 14–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné kromě sloupců 1 a 2 (týkajících se úrovní ISCED 3 a 4), které jsou nepovinné.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENTR3

Počet nově přijatých podle úrovně vzdělávání, pohlaví a oboru vzdělávání

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

terciární

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, úroveň 6

Pohlaví

muži, ženy

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD-Bologna

Počet absolventů/absolvování (terciární úroveň) podle pohlaví a podrobně vymezeného oboru vzdělávání; vykazovaný v souladu s boloňským systémem (dvoustupňový systém bakalářského/magisterského studia) a strukturou doktorského studia

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

počet absolventů/absolvování podle boloňského systému (nebo v programech, které vedou k podobným titulům v neevropských zemích), počet absolventů/absolvování v programech, pro něž nebyl boloňský systém zaveden (ve struktuře ISCED–97) (nebo v programech, které vedou k jiným titulům v neevropských zemích)

Boloňský systém

programy kratší než 3 roky, ale považované za terciární úroveň a součást boloňského systému (vedoucí k prvnímu titulu), bakalářský program v délce 3–4 roky a vedoucí k prvnímu titulu, magisterský program v souhrnné délce 4–6 roků (vedoucí k druhému titulu), dlouhotrvající programy vedoucí k prvnímu titulu považované za součást boloňského systému (v délce 5 a více let), programy Ph.D. a doktorské programy

Úrovně ISCED

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, úroveň 5A první diplom 5 nebo více let, úroveň 5A (vedoucí k druhému diplomu), úroveň 5B (vedoucí k prvnímu osvědčení), úroveň 5B (vedoucí k druhému osvědčení), úroveň 6 (Ph.D. / doktorský titul / postdoktorský titul)

Podrobně vymezený obor vzdělávání

Příručka pro obory vzdělání a obory odborné přípravy, verze prosinec 1999

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD1

Počet absolventů (úroveň ISCED 3 a 4) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, zaměření programu, typu instituce, pohlaví a podle mobilních a zahraničních studentů podle pohlaví

Členění

Specifikace

Kategorie absolventů

absolventi s cizím státním občanstvím, absolventi, kteří jsou mobilními studenty ve vykazující zemi

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární vzdělávání (úroveň ISCED 4)

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B, úroveň 4A, – úroveň 4B, – úroveň 4C

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, –úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Kategorie absolventů / mobilních studentů

absolventi s místem původu mimo vykazující zemi

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4)

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Pohlaví

muži, ženy

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4)

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD2

Počet absolventů (úroveň ISCED 3 a 4) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, zaměření programu, věku a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4)

Kategorie absolventů

všichni absolventi, absolventi, kteří poprvé ukončili vzdělávání na dané úrovni

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B, absolventi, kteří poprvé absolvovali na úrovni 3A a 3B, absolventi, kteří poprvé absolvovali na úrovni 3A, 3B a 3C v programech podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, úroveň 4A, – úroveň 4B, – úroveň 4C

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 11 let, 11–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD3

Počet absolventů (úroveň ISCED 5 a 6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, souhrnné délky, typu instituce, pohlaví a podle mobilních a zahraničních studentů podle pohlaví

Členění

Specifikace

Kategorie absolventů/původu

absolventi, kteří jsou mobilními studenty ve vykazující zemi

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let

Pohlaví

muži, ženy

Kategorie absolventů / státní příslušnost

absolventi s cizím státním občanstvím

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let

Pohlaví

muži, ženy

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let

Pohlaví

muži, ženy

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD4

Počet absolventů (úroveň ISCED 5 a 6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, souhrnné délky, věku a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

všichni absolventi úrovní ISCED 5 a 6: úroveň 5A, úroveň 5B, úroveň 6; absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty): úroveň 5A, úroveň 5B

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A podle souhrnné délky celkem, úrovně 5B celkem

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A 3 až < 5 let, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A 5 až 6 let, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A více než 6 let

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 15 let, 15–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD5

Počet absolventů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, pohlaví a oboru vzdělávání

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 3, – úroveň 4, – úroveň 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 odborné vzdělávání / příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 4 odborné vzdělávání / příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 5A první diplom 3až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, – úroveň 5A první diplom více než 6 let, – úroveň 5A druhý a další diplomy, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Pohlaví

muži, ženy

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

Průměrná délka

Průměrná délka terciárního vzdělávání

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

terciární úroveň ISCED, úroveň ISCED 6

Zaměření programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Délka podle přibližného

 

Vzorce

(stanovená předem)

Délka podle metody řetězců

podmíněná pravděpodobnost nulové míry zanechání studia v 1. roce studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 1. do 2. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 2. do 3. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 3. do 4. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu ze 4. do 5. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 5. do 6. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 6. do 7. roku studia podmíněná pravděpodobnost postupu ze 7. do 8. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 8. do 9. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 9. do 10. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 10. do 11. roku studia

Nepovinné. Údaje se shromažďují každé tři roky.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

Míra dokončování studia

Šetření z roku 2009 pro odhad míry dokončování terciárního vzdělávání domácími a zahraničními studenty

Členění

Specifikace

Absolvování (poprvé)

 

Souhrnná délka úroveň 5A

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom (neduplikovaně), úroveň 5B první osvědčení 2 až < 3 roky, – úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B první a druhé osvědčení (neduplikovaně)

Přechod mezi programy typu A a typu B terciárního vzdělávání

přechod mezi programy na úrovni 5A a na úrovni 5B, přechod mezi programy na úrovni 5B a na úrovni 5A

Počet absolventů

počet nově přijatých studentů do programu na úrovni 5A, kteří nedokončili studium vedoucí k prvnímu diplomu na úrovni 5A, ale kteří se přeorientovali na program na úrovni 5B a kteří úspěšně dokončili první osvědčení na úrovni 5B; počet absolventů terciárního vzdělávání typu A, kteří posléze začnou studovat program na úrovni 5B a kteří úspěšně dokončí první osvědčení na úrovni 5B; počet nově přijatých studentů do programu na úrovni 5B, kteří nedokončili studium vedoucí k prvnímu osvědčení na úrovni 5B, ale kteří se přeorientovali na program na úrovni 5A a kteří úspěšně dokončí první diplom na úrovni 5A; počet absolventů terciárního vzdělávání typu B, kteří posléze začnou studovat program na úrovni 5A a kteří úspěšně dokončí studium vedoucí k prvnímu diplomu na úrovni 5A

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání, částečné vzdělávání

Míra dokončování studia

(stanovená předem)

Nepovinné. Údaje se shromažďují každé tři roky.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

Class1

Průměrný počet žáků ve třídách podle úrovně vzdělávání a typu institucí

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

primární vzdělávání (ISC 1), nižší sekundární vzdělávání (ISC 2)

Typ instituce

veřejné instituce, neveřejné na státu závislé instituce, neveřejné na státu nezávislé instituce

Průměrný počet žáků ve třídách

počet studentů, počet tříd

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

PERS_ENRL2

Počet studentů vztažený na statistiku o pedagogických pracovnících podle úrovně vzdělávání zaměření programu, směřování programu, typu instituce a formy studia

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání,, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Zaměření programu / místo

úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Forma studia

prezenční, distanční, ekvivalent prezenční

Povinné. Řádky C4–C9 (týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí) nepovinné. Sloupce 9–10 (týkající se úrovně ISCED 3 – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti), 14–15 nepovinné (týkající se úrovně ISCED 4 – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti).


Název tabulky a členění

Název a specifikace

PERS1

Učitelé (úroveň ISCED 0–4) a akademičtí pracovníci (úroveň ISCED 5–6) podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, pohlaví, věku, typu instituce a zaměstnaneckého statusu

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5 a 6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti, úroveň 5B, – úroveň 5A a 6

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 25 let, 25–29 let, 30–34 let, 35–39 let, 40–44 let, 45–49 let, 50–54 let, 55–59 let, 60–64 let, 65 a více, věk neznámý

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Pohlaví

muži, ženy

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Povinné. Řádky A54–A61 týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí nepovinné. Sloupce 9–10 (týkající se úrovně 3 ISCED – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti), 14–15 nepovinné (týkající se úrovně ISCED 4 – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti) (oba pro řádky A1–A36).


Název tabulky a členění

Název a specifikace

PERS2

Řídící pracovníci na školách a třídní asistenti na úrovních ISCED 0, 1, 2 a 3

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 1&2 celkem, – úroveň 2&3 celkem

Řídící pracovníci na školách

 

Pohlaví

muži, ženy

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Třídní asistenti

 

Pohlaví

muži, ženy

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

FIN_ENRL2

Počet studentů vztažený na statistiku o financování vzdělávání podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, typu instituce a formy studia

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6, nezařazené podle úrovně

zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Forma studia

prezenční, distanční, ekvivalent prezenční

Povinné. Řádky C4–C9 (týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí) nepovinné. Sloupce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 nepovinné. Sloupec 10 může být vykazován společně se sloupcem 9.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

FINANCE1

Výdaje na vzdělávání podle úrovně vzdělávání, zdroje a druhu transakce

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6

Zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Zdroj (1)

výdaje ústřední vlády, výdaje regionální samosprávy, výdaje místní samosprávy

druh transakce (1)

přímé výdaje na veřejné instituce, přímé výdaje na neveřejné instituce, transfery regionálním samosprávám (netto), transfery místním samosprávám (netto), stipendia a jiné granty poskytované studentům/domácnostem, studentské půjčky, transfery a platby jiným neveřejným subjektům

Zdroj (2)

finanční prostředky od mezinárodních agentur a z jiných zahraničních zdrojů

druh transakce (2)

přímé mezinárodní platby veřejným institucím, přímé mezinárodní platby neveřejným institucím, transfery z mezinárodních zdrojů ústřední vládě, transfery z mezinárodních zdrojů regionální samosprávě, transfery z mezinárodních zdrojů místní samosprávě

Zdroj (3)

výdaje domácností

druh transakce (3)

platby veřejným institucím (netto), platby neveřejným institucím (netto), platby za zboží vyžadované přímo a nepřímo vzdělávacími institucemi, platby za zboží, které pro účast není přímo nezbytné, platby za soukromé doučování

Zdroj (4)

výdaje jiných neveřejných subjektů

druh transakce (4)

stipendia a jiné granty poskytované studentům/domácnostem, studentské půjčky

Povinné. Podrobná členění v řádcích F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B jsou nepovinná. Sloupce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 nepovinné. Sloupec 10 může být vykazován společně se sloupcem 9.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

FINANCE2

Výdaje na vzdělávání podle úrovně vzdělávání, povahy a kategorie zdroje

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6

zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání,– úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Výdaje veřejných institucí

běžné výdaje na odměňování pracovníků (1)

učitelé, – jiní pedagogičtí, administrativní pracovníci, odborný personál + pomocný personál

běžné výdaje na odměňování pracovníků (2)

mzdy, výdaje na důchod, jiné odměňování nezávislé na mzdě

ostatní běžné výdaje

 

kapitálové výdaje

 

položka pro úpravy zůstatků fondů

 

výdaje na ostatní služby související se vzděláváním ve veřejných institucích

 

výdaje na činnosti výzkumu a vývoje ve veřejných institucích

 

Výdaje všech neveřejných institucí

běžné výdaje na odměňování pracovníků celkem

 

běžné výdaje, kromě výdajů na odměňování pracovníků, celkem

 

kapitálové výdaje celkem

 

očištění o změny zůstatků finančních prostředků

 

výdaje na ostatní služby související se vzděláváním v neveřejných institucích celkem

 

výdaje na činnosti výzkumu a vývoje v neveřejných institucích celkem

 

Povinné. Řádky X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1–Y40 a Z1–Z40 nepovinná (týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí). Sloupce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 nepovinné. Sloupec 10 může být vykazován společně se sloupcem 9.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

REGIO1

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, pohlaví a regionu

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5, – úroveň 6

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 5A, úroveň 5B

Pohlaví

muži, ženy

Region

úroveň NUTS 2 pro všechny země kromě Německa a Spojeného království (úroveň NUTS 1); regionální údaje se nevyžadují pro tyto země: Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Island a Lichtenštejnsko (žádná úroveň NUTS 2 v těchto zemích)

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

REGIO2

Počet studentů podle věku, pohlaví a regionu

Členění

Specifikace

Věk

méně než 3 roky, 3–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Pohlaví

muži, ženy

Region

úroveň NUTS 2 pro všechny země kromě Německa a Spojeného království (úroveň NUTS 1); regionální údaje se nevyžadují pro tyto země: Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Island a Lichtenštejnsko (žádná úroveň NUTS 2 v těchto zemích)

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRLLNG1

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu a studovaných moderních cizích jazyků

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Moderní cizí jazyk

bulharský, český, dánský, anglický, nizozemský, estonský, finský, francouzský, německý, řecký, maďarský, irský, italský, lotyšský, litevský, maltský, polský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španělský, švédský, arabský, čínský, japonský, ruský, jiné moderní jazyky

Odpovídající počet zapsaných studentů

 

Povinné. Sloupce 4 a 5 (týkající se programů všeobecného vzdělávání, programů přípravy na odborné vzdělávání a programů odborného vzdělávání na úrovni ISCED 3) nepovinné.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRLLNG2

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, věku a studovaných moderních cizích jazyků

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Počet cizích jazyků

žádný cizí jazyk, 1 cizí jazyk, 2 nebo více cizích jazyků

Věk

méně než 6 let, 6–19 let (po jednotkách věku), 20 let a více, nespecifikováno podle věku

Odpovídající počet zapsaných studentů

 

Povinné. Řádky A2 až A18 nepovinné, sloupce 13 až 16 (týkající se zaměření na přípravu na odborné vzdělávání a zaměření na odborné vzdělávání na úrovni ISCED 3) nepovinné.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ISCMAP_PROGR

Mapování národních vzdělávacích programů

Členění

Specifikace

Názvy sloupců

Sloupec 1

Číslo programu (prog. < úroveň ISCED >. < číslo v rámci úrovně >)

Sloupec 2

Rok, kdy byl program zaveden

Sloupec 3

Úroveň ISCED

Sloupec 4

Směřování programu

Sloupec 5

Zaměření programu

Sloupec 6

Teoretická souhrnná délka na úrovni ISCED 5

Sloupec 7

Postavení v národním systému diplomů/osvědčení

Sloupec 8

Postavení v terciárním vzdělávacím systému (bakalář/magistr/Ph.D.)

Sloupec 9

Poznámky o programech, které sahají napříč úrovněmi ISCED nebo podkategoriemi

Sloupec 10

Národní název programu

Sloupec 11

Popisný název programu v angličtině

Sloupec 12

Minimální vstupní požadavky (úroveň ISCED nebo jiné)

Sloupec 13

Hlavní udělované diplomy, osvědčení a certifikáty

Sloupec 14

Kód osvědčení v ISCMAP–QUAL

Sloupec 15

Teoretický věk vstupu do programu

Sloupec 16

Teoretická délka programu

Sloupec 17

Teoretická souhrnná délka vzdělávání (v rocích) při dokončení programu

Sloupec 18

Obsahuje program výuku na pracovišti? (ano/ne)

Sloupec 19

Program navržený speciálně pro dospělé (ano/ne)

Sloupec 20

Program určený speciálně pro částečnou docházku (ano/ne)

Sloupec 21

Předaný ve sběru dat UOE (ano/ne/částečně)

Sloupec 22

Předaný v tabulkách UOE FINANCE (ano/ne/částečně)

Sloupec 23

Počet studentů

Sloupec 24

Poznámky

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ISCMAP_QUAL

Mapování národních vzdělávacích kvalifikací

Členění

Specifikace

Názvy sloupců

Sloupec 1

Číslo kvalifikace (kval. < číslo v rámci úrovně >)

Sloupec 2

Rok, kdy byla kvalifikace zavedena

Sloupec 3

Úroveň kvalifikace ISCED

Sloupec 4

Směřování (A/B/C)

Sloupec 5

Národní název

Sloupec 6

Název v angličtině

Sloupec 7

Programy, které vedou ke kvalifikaci

Sloupec 8

Závěrečná zkouška (ano/ne)

Sloupec 9

Soubor zkoušek během programu (ano/ne)

Sloupec 10

Stanovený počet výukových hodin a zkoušek (ano/ne)

Sloupec 11

Odhad podílu (v %) zkoušené látky

Sloupec 12

Pouze stanovený počet výukových hodin (ano/ne)

Sloupec 13

Výukové hodiny

Sloupec 14

Zvláštní požadavky

Sloupec 15

Může být získána bez studia ve specifickém programu? (ano/ne)

Sloupec 16

Za jakých podmínek?

Sloupec 17

Organizace, která/é kvalifikaci uděluje/udělují

Sloupec 18

Čísla programů

Sloupec 19

Počet absolventů

Sloupec 20

Čísla programů

Sloupec 21

Počet absolventů

Sloupec 22

Poznámky

Nepovinné


PŘÍLOHA II

Požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě

Požadavky na kvalitu údajů

Co se týče požadavků na kvalitu údajů o systémech vzdělávání a odborné přípravy, jsou dimenzemi kvality předávání zpráv (nebo kritérii kvality předávání zpráv) relevantnost, přesnost, aktuálnost a dochvilnost, dostupnost a srozumitelnost, srovnatelnost a soudržnost.

Údaje musí zejména odpovídat definicím a konceptům uvedeným v podrobných pokynech UNESCO/OECD/Eurostat pro sběr dat o vzdělávacích systémech.

Zpráva o kvalitě údajů

Komise (Eurostat) dodá členským státům každý rok vždy 3 měsíce před lhůtou pro předání údajů uvedenou v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení návrhy dokumentů pro roční zprávy o kvalitě, v nichž budou částečně předem vyplněny kvantitativní ukazatelé a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné. Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) vyplněnou zprávu o kvalitě uvedenou v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

Zpráva o kvalitě je rozdělena do následujících 7 kapitol: údaje o zapsaných studentech, nových studentech, pracovnících, absolventech/absolvováních, financování, studovaných cizích jazycích a počtu studentů podle regionů.

Zpráva o kvalitě je v souladu s dimenzemi relevantnosti, přesnosti, aktuálnosti a dochvilnosti, dostupnosti a srozumitelnosti, srovnatelnosti a soudržnosti.

Zpráva o kvalitě musí zejména odpovídat definicím a konceptům uvedeným v podrobných pokynech UNESCO/OECD/Eurostat pro sběr dat o vzdělávacích systémech.

V souladu s podrobnými pokyny UNESCO/OECD/Eurostat pro sběr dat o vzdělávacích systémech musí být odchylky od definic a konceptů zdokumentovány a vysvětleny a, je-li to možné, kvantifikovány.

Členské státy zejména poskytnou popis zdrojů používaných pro tabulky v příloze I, a jasně označí použití odhadů a revizí pro tabulky a členění.


3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 89/2011

ze dne 2. února 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

116,3

JO

85,0

MA

59,8

TN

125,1

TR

100,8

ZZ

97,4

0707 00 05

JO

86,2

MA

100,1

TR

175,4

ZZ

120,6

0709 90 70

MA

56,6

TR

133,1

ZZ

94,9

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,1

IL

67,8

MA

52,0

TN

54,5

TR

70,6

ZA

41,5

ZZ

52,9

0805 20 10

IL

162,8

MA

77,2

TR

79,6

ZZ

106,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

57,7

IL

98,7

JM

91,5

MA

88,7

PK

51,1

TR

67,0

US

79,6

ZZ

74,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

56,6

UY

45,3

ZZ

47,2

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

86,6

MK

42,6

US

126,3

ZZ

82,9

0808 20 50

CN

76,0

US

108,9

ZA

96,8

ZZ

93,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2011,

kterým se povoluje uvedení na trh extraktu mycelia z Lentinula edodes (houba shiitake) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2011) 442)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2011/73/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. prosince 2007 společnost GlycaNova Norge AS požádala příslušné orgány Spojeného království o uvedení na trh extraktu mycelia z houby shiitake (Lentinula edodes dříve Lentinus edodes) jako nové složky potravin.

(2)

Dne 3. listopadu 2008 vydal příslušný subjekt pro posuzování potravin ve Spojeném království zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že používání extraktu mycelia z Lentinula edodes jako složky potravin je přijatelné.

(3)

Dne 7. ledna 2009 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(4)

V rámci 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky proti uvedení dotčeného produktu na trh.

(5)

Proto byl dne 24. září 2009 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

Dne 9. července 2010 EFSA (komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ‚Lentinula edodes extract‘ a. s. a novel food ingredient“ (Vědecké stanovisko k bezpečnosti „extraktu Lentinula edodes“ jako nové složky potravin) (2) dospěla k závěru, že extrakt mycelia z Lentinula edode je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek a dávkování.

(7)

Na základě vědeckého posouzení se stanoví, že extrakt mycelia z Lentinula edodes splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Extrakt mycelia z Lentinula edodes podle specifikace v příloze I může být uváděn na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití uvedená v příloze II.

Článek 2

Při označování extraktu mycelia z Lentinula edodes schváleného tímto rozhodnutím se použije označení „extrakt z houby Lentinula edodes“ nebo „extrakt z houby shiitake“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti GlycaNova Norge AS, Oraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norsko.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1685.


PŘÍLOHA I

Specifikace extraktu mycelia z Lentinula edodes

Popis:

Nová potravinová složka je sterilním vodným extraktem získaným z mycelia houby Lentinula edodes kultivované submerzní fermentací. Je to světle hnědá, mírně zakalená kapalina.

Lentinan je β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan o molekulové hmotnosti přibližně 5 × 105 Daltonů, stupni větvení 2/5 a s terciární strukturou trojité šroubovice.

Složení extraktu mycelia z Lentinula edodes

Vlhkost

98 %

Sušina

2 %

Volná glukosa

méně než 20 mg/ml

Celkový obsah bílkovin (1)

méně než 0,1 mg/ml

Dusíkaté komponenty (2)

méně než 10 mg/ml

Lentinan

0,8–1,2 mg/ml


(1)  Bradfordova metoda

(2)  Kjeldahlova metoda


PŘÍLOHA II

Použití extraktu mycelia z Lentinula edodes

Cílová skupina výrobků

Maximální úroveň extraktu mycelia z Lentinula edodes

Pekařské výrobky

2,5 ml/100 g

Nealkoholické nápoje

0,5 ml/100 ml

Připravená hotová jídla

2,5 ml v jednom jídle

Potraviny na bázi jogurtu

1,5 ml/100 ml

Doplňky stravy vymezené směrnicí 2002/46/ES (1)

denní dávka 2,5 ml


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.


3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny

(oznámeno pod číslem K(2011) 447)

(2011/74/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES v zásadě nesmějí být do Unie dováženy rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí s výjimkou zemí Středomoří, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálních států USA. Uvedená směrnice však povoluje odchylky od tohoto pravidla, pokud se prokáže, že nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/248/ES (2) opravňuje členské státy ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES za účelem povolení dovozu rostlin jahodníku (Fragaria L.) určených k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny.

(3)

Okolnosti odůvodňující oprávnění stanovené rozhodnutím 2003/248/ES nadále trvají a nejsou známy žádné nové informace, které by byly důvodem k přezkoumání zvláštních podmínek.

(4)

Směrnicí Komise 2008/64/ES (3) byl z přílohy II části A kapitoly II písm. c) odstraněn druh Colletotrichum acutatum Simmonds. Tento organismus by proto již neměl být uveden v příloze rozhodnutí 2003/248/ES.

(5)

Na základě zkušeností s uplatňováním rozhodnutí 2003/248/ES je vhodné prodloužit období platnosti uvedeného oprávnění o deset let.

(6)

Rozhodnutí 2003/248/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2003/248/ES se mění takto:

1)

V článku 1 rozhodnutí 2003/248/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Oprávnění stanovit odchylky podle odstavce 1 (dále jen oprávnění) podléhá vedle podmínek stanovených v přílohách I, II a IV směrnice 2000/29/ES také podmínkám stanoveným v příloze tohoto rozhodnutí a vztahuje se pouze na rostliny, které jsou do Unie dovezeny v období od 1. června do 30. září každého roku.“

2)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 30. září 2020.“

3)

V příloze bodě 1 písm. c) se zrušuje druhá odrážka.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 31.


3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile

(oznámeno pod číslem K(2011) 477)

(2011/75/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES v zásadě nesmějí být do Unie dováženy rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí s výjimkou zemí Středomoří, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálních států USA. Uvedená směrnice však povoluje odchylky od tohoto pravidla, pokud se prokáže, že nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/249/ES (2) opravňuje členské státy ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES za účelem povolení dovozu rostlin jahodníku (Fragaria L.) určených k výsadbě, kromě semen, původem z Chile.

(3)

Okolnosti odůvodňující oprávnění stanovené rozhodnutím 2003/249/ES nadále trvají a nejsou známy žádné nové informace, které by byly důvodem k přezkoumání zvláštních podmínek.

(4)

Směrnicí Komise 2008/64/ES (3) byl z přílohy II části A kapitoly II písm. c) odstraněn druh Colletotrichum acutatum Simmonds. Tento organismus by proto již neměl být uveden v příloze rozhodnutí 2003/249/ES.

(5)

Na základě zkušeností s uplatňováním rozhodnutí 2003/249/ES je vhodné prodloužit období platnosti uvedeného oprávnění o deset let.

(6)

Rozhodnutí 2003/249/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2003/249/ES se mění takto:

1)

V článku 1 rozhodnutí 2003/249/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Oprávnění stanovit odchylky podle odstavce 1 (dále jen oprávnění) podléhá vedle podmínek stanovených v přílohách I, II a IV směrnice 2000/29/ES také podmínkám stanoveným v příloze tohoto rozhodnutí a vztahuje se pouze na rostliny, které jsou do Unie dovezeny v období od 1. června do 30. září každého roku.“

2)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 30. září 2020.“

3)

V příloze bodě 1 písm. c) se zrušuje druhá odrážka.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 31.


3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2011,

kterým se povoluje uvedení na trh chitin-glukanu z Aspergillus niger jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2011) 480)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2011/76/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. ledna 2008 podala společnost Kitozyme SA u příslušných belgických orgánů žádost o uvedení chitin-glukanu z Aspergillus niger na trh jako nové složky potravin.

(2)

Dne 5. listopadu 2008 vydal příslušný belgický subjekt pro posuzování potravin zprávu o prvním posouzení. Uvedená zpráva obsahovala závěr, že se vyžaduje další posouzení.

(3)

Dne 12. března 2009 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům. Některé členské státy předložily doplňkové připomínky.

(4)

Proto byl dne 27. srpna 2009 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(5)

Dne 9. července 2010 EFSA (komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ‚Chitin-Glucan‘ a. s. a novel food ingredient“ (Vědecké stanovisko k bezpečnosti „chitin-glukanu“ jako nové složky potravin) (2) dospěla k závěru, že chitin-glukan z Aspergillus niger je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek a dávkování.

(6)

Na základě vědeckého posouzení se prokázalo, že chitin-glukan z Aspergillus niger splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Chitin-glukan z Aspergillus niger podle specifikace v příloze může být uváděn na trh v Unii jako nová složka potravin pro používání v doplňcích stravy v maximální denní dávce 5 g.

Článek 2

Při označování chitin-glukanu z Aspergillus niger schváleného tímto rozhodnutím se použije označení „chitin-glukan z Aspergillus niger“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Kitozyme SA, Rue Haute Claire, 4, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 2, 4040 Herstal, Belgie.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1687.


PŘÍLOHA

SPECIFIKACE CHITIN-GLUKANU Z MYCELIA ASPERGILLUS NIGER

Popis:

Chitin-glukan se získává z mycelia Aspergillus niger, jedná se o nažloutlý sypký prášek bez zápachu. Obsahuje 90 % nebo více sušiny.

Chitin-glukan se hlavně skládá ze dvou polysacharidů:

chitinu, složeného z opakujících se jednotek N-acetyl-D-glukosaminu (č. CAS: 1398-61-4),

beta(1,3)-glukanu, složeného z opakujících se jednotek D-glukózy (č. CAS: 9041-22-9).

Specifikace chitin-glukanu z Aspergillus niger

Ztráta při sušení

≤ 10 %

Chitin-glukan

≥ 90 %

Poměr chitinu vůči glukanu

30:70 až 60:40

Popel

≤ 3 %

Tuky

≤ 1 %

Bílkoviny

≤ 6 %


IV Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/36


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 205/09/KOL

ze dne 8. května 2009

o systému dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky (Norsko)

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO (1),

S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (2), zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody,

S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (3), a zejména na článek 24 této dohody,

S OHLEDEM NA čl. 1 odst. 3 části I a čl. 4 odst. 3 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru (4),

S OHLEDEM NA pokyny Kontrolního úřadu pro uplatňování a výklad článků 61 a 62 Dohody o EHP (5), a zejména na kapitolu o rekapitalizaci finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory na nezbytné minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže (6),

S OHLEDEM NA rozhodnutí č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 (7),

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

I.   SKUTEČNOSTI

1.   Postup

Dne 28. dubna 2009 norské orgány oznámily podle čl. 1 odst. 3 části I protokolu 3 systém dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky (dokument č. 516522) (8).

2.   Cíl opatření podpory

Norské orgány objasnily, že ohledně vývoje norského hospodářství a úvěrové politiky a činnosti bank panuje značná nejistota. Mezi reálnou ekonomikou a finančním systémem existuje silná vzájemná závislost. Přání snížit rizika vzhledem k zvyšujícím se ztrátám může způsobit, že banky zpřísní poskytování úvěrů. Účinek nižší zahraniční poptávky na norské hospodářství je zhoršen zpřísněním úvěrových podmínek pro podniky a domácnosti, což zabraňuje investicím a činnosti v reálné ekonomice a zesiluje negativní účinky celkového hospodářského poklesu.

Norské orgány uvedly, že průzkumy týkající se poskytování úvěrů, které provedla norská centrální banka (Norges Bank) a úřad finančního dohledu (Kredittilsynet), prokazují, že banky významně zpřísňují úvěrové standardy, zejména u úvěrů pro podniky. Prokazují rovněž, že při hodnocení úvěrové politiky představují pro banky hlavní obavu ukazatele kapitálové přiměřenosti. V současnosti jsou norské banky z finančního hlediska zdravé, potřebují však posílit svůj základní kapitál, aby mohly zachovat běžné poskytování úvěrů.

V prosinci 2008 Norges Bank doporučila, aby vláda přijala opatření ke zlepšení likvidity bank s cílem zlepšit úvěrové toky do reálné ekonomiky. Toto doporučení bylo schváleno úřadem finančního dohledu.

Norské orgány objasnily, že některé větší norské banky mají poměrně nízký podíl základního kapitálu a potřebují rekapitalizaci, aby mohly nadále zajistit úvěrové toky do reálné ekonomiky (9). Menší banky s vysokým podílem kapitálu mohou rovněž potřebovat dodatečný základní kapitál k zachování nebo zvýšení úvěrových toků v souladu s účelem oznámeného systému. Norské orgány předpokládají, že některé malé banky mají omezenější možnosti vlastního financování a poměrně úzké úvěrové portfolio. V souladu s tím jsou více vystaveny rizikům spojeným s likviditou než banky s širším obchodním základem. Proto i v případě, že jejich ukazatele kapitálové přiměřenosti byly původně vyšší, mohou tyto činitele vést k snazšímu narušení základního kapitálu, než by tomu bylo u ostatních bank. Norské orgány proto usuzovaly, že situace v bankovnictví i výhled norské ekonomiky vyžadují státní opatření, které zajistí rekapitalizaci v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky.

Cílem systému je navýšit kapitál „třídy 1“ (10) bank v zájmu jejich posílení a zlepšení jejich schopnosti zachovat běžné úvěrové činnosti. Systém je dostupný pouze pro banky, které jsou v zásadě zdravé, a podle norských orgánů byl navržen tak, aby dosáhl cíle spočívajícího v zajištění úvěrových toků do reálné ekonomicky a současně omezil narušení hospodářské soutěže na nejnižší možnou míru.

Na základě rekapitalizačního systému byl vytvořen Státní finanční fond (Statens finansfond) (11) s cílem dočasně navýšit kapitál „třídy 1“ norských bank (12): a to tak, že fond na žádost jednotlivé banky získá hybridní cenné papíry nebo prioritní kapitálové nástroje. Podmínky bude upravovat dohoda mezi fondem a jednotlivými bankami, v níž budou stanoveny přesné způsoby rekapitalizace (např. nominální hodnota, částka, protiplnění a motivace k ukončení státní účasti).

3.   Vnitrostátní právní základ pro opatření podpory

Vnitrostátním právním základem pro zřízení fondu je Lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond. Přijato bude rovněž prováděcí nařízení týkající se fondu a jeho činnosti (13).

4.   Rozpočet a doba trvání

V roce 2008 provedla Norges Bank u šesti největších norských bank makroekonomický stresový test. V testu se opakoval negativní scénář, kdy výsledkem bylo, že banky by zaznamenaly ztráty dosahující v průměru 2,3 % jejich rizikově vážených aktiv. Na základě tohoto testu Norges Bank odhadla potřebu rekapitalizace deseti největších bank na 34 miliard NOK. V souladu s výsledky tohoto testu byly fondu přiděleny dostatečné zdroje (50 miliard NOK, tj. přibližně 5,1 miliardy EUR).

Systém je dočasný a očekává se, že pravidla vstoupí v platnost v květnu 2009, s šestiměsíční lhůtou, v níž má fond dospět k dohodám s bankami, které požádají o rekapitalizaci. Konečný termín pro předložení žádostí fondu bude stanoven 6 týdnů před uplynutím zmíněné 6měsíční lhůty, aby měl fond čas uzavřít dohodu s žádající bankou před uplynutím lhůty v listopadu 2009. V tomto období norské orgány rovněž vyhodnotí, zda bude opatření zapotřebí delší dobu, v tom případě bude systém oznámen znovu.

5.   Rekapitalizační systém

5.1   Příjemci

Norské orgány objasnily, že na základě oznámeného systému budou pro podporu způsobilé pouze norské banky, které jsou finančně zdravé.

Norský úřad finančního dohledu bude vykonávat funkci strážce a určí, zda je banka podle tohoto systému způsobilá (14). Jako součást svých běžných funkcí v oblasti dohledu obdrží úřad finančního dohledu od každé banky informace o úvěrovém portfoliu a jiných prvcích její rozvahy, obchodní plány a vlastní posouzení budoucích rizikových faktorů. Pokud banka požádá fond o kapitálovou podporu, bude úřad finančního dohledu požádán, aby provedl posouzení způsobilosti banky v rámci tohoto systému. Kritériem je podle § 2 nařízení to, že „banka s dostatečnou rezervou splňuje požadavek na podíl kapitálu ‚třídy 1‘, rovněž s přihlédnutím k pravděpodobnému vývoji v blízké budoucnosti“. Podle norských orgánů bude úřad finančního dohledu předpokládat, že tento požadavek je splněn, má-li dotyčná banka ukazatel kapitálové přiměřenosti 6 % a více, tj. 2 procentní body nad požadovaným zákonným minimem. Ve všech případech založí úřad finančního dohledu svou analýzu na aktuálních informacích s přihlédnutím k různým rizikům, jímž je banka vystavena, kvalitě aktiv a obchodním vyhlídkám, jakož i formálním ukazatelům kapitálové přiměřenosti, s cílem vyvodit závěr, zda je banka v zásadě zdravá, a to i na základě pravděpodobného vývoje v blízké budoucnosti.

5.2   Maximální navýšení kapitálu

Horní hranice pro zvýšení podílu základního kapitálu prostřednictvím kapitálové podpory z fondu jsou stanoveny takto:

a)

banka s podílem základního kapitálu nižším než 7 % může být rekapitalizována tak, aby podíl základního kapitálu činil nejvýše 10 %;

b)

banka s podílem základního kapitálu mezi 7 % a 10 % může být rekapitalizována nejvýše o 3 procentní body základního kapitálu, podíl základního kapitálu však nesmí být vyšší než 12 %;

c)

banka s podílem základního kapitálu vyšším než 10 % může být rekapitalizována o nejvýše 2 procentní body základního kapitálu (15).

Banky, které budou mít po poskytnutí státní kapitálové podpory podíl základního kapitálu vyšší než 12 %, doloží svou potřebu kapitálového příspěvku a fond posoudí daný případ podle situace banky a na základě možnosti podpořit úvěrové toky do reálné ekonomiky.

Stejně tak žádost o navýšení základního kapitálu o více než 2 procentní body musí obsahovat náležitou dokumentaci, která odůvodňuje potřebu tak vysoké kapitálové podpory.

Fond rozhodne o skutečné částce, která bude přidělena, na základě posouzení různých rizikových faktorů, obchodních plánů a výhledů. Norské orgány objasnily, že pokud fond nebude na základě poskytnutých dokladů přesvědčen, že je nutno poskytnout podporu v rámci systému, žádost zamítne. Banky zařazené do nejvyšší rizikové kategorie, které požádají o navýšení kapitálu o více než 2 procentní body, budou podrobeny zvláštní kontrole.

Případy, kdy rekapitalizace odpovídá více než 2% podílu základního kapitálu, budou oznámeny Kontrolnímu úřadu.

5.3   Zařazení do třídy rizika

Fond zařadí každou banku do jedné ze tří tříd rizika, a to na základě objektivních kritérií (16). Třída rizika bude určovat kupón, jenž má být zaplacen z kapitálu vloženého fondem, a zůstane zachována po dobu trvání dohody mezi bankou a fondem.

Nařízení stanoví, že banky s externím ratingem schválené úvěrové ratingové agentury budou zařazeny do tříd rizika takto:

Třída rizika

1

2

3

Rating

AA- nebo vyšší

Od A- do A+

BBB+ nebo nižší

Norské orgány uvedly, že rating mezinárodních ratingových agentur má jen několik málo norských bank. U ostatních bank je však rating stanovován pravidelně největšími norskými bankami. Banky, jejichž rating nestanovila schválená úvěrová ratingová agentura, budou posouzeny podle zásad podobných zásadám, jež používají oficiální úvěrové ratingové agentury (17).

Norské orgány odhadují, že do třídy rizika 1 bude patřit pouze velmi málo norských bank, řada bank bude spadat do třídy rizika 2 a většina bank bude zařazena do třídy rizika 3 (přibližně tři čtvrtiny všech norských bank).

5.4   Rekapitalizační nástroje

Právní předpis stanoví dva alternativní kapitálové nástroje, hybridní cenný papír „třídy 1“ („fondsobligasjon“) a prioritní kapitálový nástroj „třídy 1“ („preferansekapitalinstrument“). Oba nástroje jsou považovány za kapitál „třídy 1“ a nebudou s nimi spojena žádná hlasovací práva. Nástroje mají přednostní právo na nekumulativní nárok na roční úrok, jenž bude podmíněn existencí zisku a tím, že ukazatel kapitálové přiměřenosti bude nejméně o 0,2 % vyšší než minimální požadovaný ukazatel kapitálové přiměřenosti v daném okamžiku. Úroky budou hrazeny do úplného splacení, nebo vyčerpání zisku.

Cena rekapitalizace bude pro každou banku stanovena individuálně na základě platné úrokové sazby. Mimoto bude existovat přirážka podle kategorie rizika banky a druhu zvoleného nástroje.

Norské orgány se domnívají, že systém, podle něhož je pro každou banku vypočítána výše protiplnění u každého nástroje, odpovídá metodice stanovené Evropskou centrální bankou (18) v jejím doporučení ze dne 20. listopadu 2008 (19), a je proto v souladu s pokyny k rekapitalizaci.

Norské orgány vysvětlily, že aktiva norských bank jsou do značné míry aktivy s pohyblivou úrokovou sazbou. Aby omezily úrokové riziko na minimum, budou banky obecně usilovat o stejnou dobu splatnosti úrokových smluv na obou stranách rozvahy. Přizpůsobení doby splatnosti tudíž vyžaduje, aby norské banky měly většinou závazky s pohyblivou úrokovou sazbou. V této souvislosti norské orgány navrhly, aby protiplnění za rekapitalizaci bylo založeno na výnosu z krátkodobého 6měsíčního státního certifikátu nebo 5letého státního dluhopisu.

Podle vysvětlení norských orgánů budou náklady rekapitalizace pro banky během pětiletého období stejné bez ohledu na to, kterou možnost si banka zvolí. Toto dokládají porovnáním čistých současných nákladů rekapitalizace u bank, které využijí možnost založenou na výnosu 5letého státního dluhopisu, s čistými současnými náklady rekapitalizace u bank, které využijí možnost založenou na výnosu 6měsíčního státního certifikátu za období pěti let (20).

Norské orgány se proto domnívají, že i když je v současnosti výnos z 6měsičního státního certifikátu nižší než u 5letého státního dluhopisu, náklady rekapitalizace pro banky během pětiletého období budou stejné bez ohledu na zvolenou možnost.

5.4.1   Hybridní cenný papír „třídy 1“

Hybridní cenný papír „třídy 1“ absorbuje ztráty z kmenového akciového kapitálu (priorita s ohledem na absorpci ztráty). Je navržen jako vypověditelný netermínovaný nástroj s pevným kupónem stanoveným jako úroková sazba pro norské státní dluhopisy s touto přirážkou:

5,0 % u bank v třídě rizika 1;

5,5 % u bank v třídě rizika 2;

6,0 % u bank v třídě rizika 3 (21).

V souladu s doporučením ECB je minimální přirážka vypočítána jako 5letý CDS spread emitující banky u podřízeného dluhu v referenčním období od 1. ledna 2007 do 31. srpna 2008 s navýšením o 200 základních bodů za provozní náklady a o dalších 100 základních bodů k zohlednění nadřízenosti hybridního cenného papíru ve vztahu k podřízenému dluhu. U bank v třídách rizika 2 a 3 se pak uplatní přirážka.

Norské orgány uvedly, že Norges Bank odhadla průměrné rozpětí u smluv o podřízených swapech úvěrového selhání pro DnB NOR (22), jedinou norskou banku, s jejímiž smlouvami o těchto swapech se obchoduje, na 100 základních bodů pro období od 1. ledna 2007 do 31. srpna 2008 (23).

Na podporu splacení je kupón po 4. a 5. roce navýšen vždy o 1 procentní bod. Nástroj zachovává tento vyšší kupón až do splacení. Splacení je podmíněno schválením úřadu finančního dohledu, který musí ověřit, zda budou i po splacení splněny požadavky na kapitálovou přiměřenost.

5.4.2   Prioritní kapitálový nástroj „třídy 1“

Prioritní kapitálový nástroj „třídy 1“ je rovnocenný (současná absorpce ztrát) kmenovým akciím. Lze jej vypovědět po 3 letech. Je navržen jako povinný směnitelný nástroj a po pěti letech se přemění na kmenové akcie, nebude-li splacen nebo přeměněn dříve. Nástroj má pevný kupón stanovený jako úroková sazba pro norské státní dluhopisy s touto přirážkou:

6,0 % u bank v třídě rizika 1;

6,5 % u bank v třídě rizika 2;

7,0 % u bank v třídě rizika 3 (24).

V souladu s doporučením ECB je minimální přirážka stanovena jako 600 základních bodů (500 základních bodů za rizikovou prémii vlastního kapitálu a 100 základních bodů na uhrazení provozních nákladů). U bank v třídách rizika 2 a 3 se pak uplatní přirážka.

Jak bylo uvedeno výše, nástroj lze vypovědět po třech letech. Způsob výpočtu hodnoty při splacení je stanoven v dohodě s bankou a tato hodnota nemůže být nižší než nominální hodnota (25). Dřívější splacení je podporováno například tak, že do dohody je zahrnuto navýšení úrokové sazby při splacení ve čtvrtém a pátém roce, takže dřívější splacení je v porovnání s pozdním splacením méně nákladné.

Mimoto je zajištěna pobídka ke splacení namísto možnosti povinné přeměny, a to stanovením sazby při přeměně na konci pětiletého období, která je pro fond příznivější než přeměna za tržní cenu platnou v té době a rovněž pro fond příznivější v porovnání se splacením před koncem pátého roku (jinými slovy přijatá metoda zajistí významné zředění současných akcionářů).

Norské orgány uvedly, že fond má právo přeměnit nástroj na kmenové akcie / prioritní kapitálové certifikáty, pokud prioritní kapitál představuje významný podíl vlastního účetního kapitálu banky. Fond v dohodě s jednotlivou bankou stanoví, co představuje významný podíl. Prahová hodnota významného podílu nesmí být vyšší než 50 % (26).

Individuální dohoda může obsahovat rovněž možnost, aby banka přeměnila nástroj na kmenové akcie / prioritní kapitálové certifikáty, pokud byly odepsány značné „vlastní finanční prostředky“ (více než 20 %). Metoda výpočtu, kolik akcií fond obdrží po přeměně, bude stanovena v dohodě s bankou a zajistí přiměřený vztah mezi hodnotou při splacení a možným ziskem na straně jedné a přeměnou a možnou ztrátou na straně druhé (27).

5.5   Omezení týkající se chování bank

Podle norských orgánů je režim doplněn řadou omezení týkajících se chování bank.

Fond podmíní kapitálový příspěvek tím, že bude použit v souladu s cíli systému a nebude použit v rozporu s jeho účelem a banka nepoužije kapitálový příspěvek při svém marketingu nebo za účelem provedení agresivních obchodních strategií (28).

Existují další omezení, například i) zákaz zvýšit platy a jiné výhody vedoucích pracovníků do 31. prosince 2010; ii) téměř úplný zákaz bonusů pro finanční roky 2009 a 2010 se zákazem vyplácet získané bonusy posléze, iii) zákaz, aby vedoucí pracovníci obdrželi akcie za obdobných příznivých podmínek, a iv) zákaz zahájení nových programů opcí na akcie nebo rozšíření či prodloužení stávajících programů.

II.   POSOUZENÍ

1.   Přítomnost státní podpory

Čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP uvádí:

„Nestanoví-li tato dohoda jinak, jsou podpory poskytované v jakékoli formě členskými státy ES, státy ESVO nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňují obchod mezi smluvními stranami, neslučitelné s fungováním této dohody.“

Aby bylo opatření považováno za státní podporu, musí být za prvé poskytnuto státem nebo ze státních prostředků. Oznámený systém spočívá v kapitálové podpoře, kterou fond poskytne ze zdrojů pocházejících ze státního rozpočtu. Za tímto účelem byl fondu přidělen celkový rozpočet ve výši 50 miliard NOK.

Rekapitalizační opatření dále umožňují, aby příjemci získali potřebný kapitál za příznivějších podmínek, než by to jinak bylo možné na základě převládajících podmínek na finančních trzích. Kontrolní úřad se domnívá, že vzhledem k stávajícím potížím na kapitálových trzích stát investuje proto, že by žádný jiný hospodářský subjekt v tržním hospodářství nebyl ochoten investovat za stejných podmínek. Oznámené opatření je navíc selektivní, jelikož podle tohoto systému jsou způsobilé pouze norské banky, které jsou v zásadě zdravé, a nikoli ostatní finanční instituce nebo podniky. To poskytuje příjemcům ekonomickou výhodu a posiluje jejich postavení v porovnání s jejich konkurenty v Norsku a ostatních členských státech EHP, je proto nutno mít za to, že opatření narušují hospodářskou soutěž a ovlivňují obchod mezi smluvními stranami.

Z těchto důvodů má Kontrolní úřad za to, že oznámený rekapitalizační systém představuje státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP.

2.   Procesní požadavky

Čl. 1 odst. 3 části I protokolu 3 stanoví, že „Kontrolní úřad ESVO bude včas informován o všech plánech ohledně poskytnutí nebo změny podpor, aby mohl podat své vyjádření (…). Dotčené státy neprovedou navrhovaná opatření, dokud nebude v tomto řízení přijato konečné rozhodnutí“.

Oznámením rekapitalizačního systému dne 28. dubna 2009 splnily norské orgány oznamovací povinnost. Zavázaly se, že systém nezavedou, dokud Kontrolní úřad opatření neschválí, čímž splnily rovněž povinnost nečinnosti.

Kontrolní úřad proto může vyvodit závěr, že norské orgány dodržely své povinnosti podle čl. 1 odst. 3 části I protokolu 3.

3.   Slučitelnost podpory

3.1   Použití čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP a pokynů k rekapitalizaci

Čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP stanoví, že „podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu ES nebo členského státu ESVO“ (zdůraznění přidáno), lze považovat za slučitelné s fungováním dohody o EHP.

Kontrolní úřad nezpochybňuje analýzu norských orgánů, že současná světová finanční krize omezila úvěrové toky do reálné ekonomiky v celostátním měřítku. Pokud by tato situace nebyla řešena, měla by systémový dopad na celé norské hospodářství. Kontrolní úřad se proto domnívá, že cílem oznámeného systému je náprava vážné poruchy v norském hospodářství.

Na základě čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP přijal Kontrolní úřad v lednu 2009 pokyny k rekapitalizaci, které stanoví pravidla pro posuzování podpory udělené ve formě rekapitalizace v kontextu současné finanční krize. Kontrolní úřad proto posoudí toto oznámení na základě ustanovení pokynů k rekapitalizaci.

Pokyny k rekapitalizaci stanoví, že „v kontextu stávající situace na finančních trzích může rekapitalizace bank sloužit řadě cílů. V první řadě přispívá k obnově finanční stability a pomáhá znovunastolit důvěru potřebnou k opětovnému nastartování mezibankovních půjček. […] Zadruhé může rekapitalizace pomoci při zajištění přísunu úvěrů reálné ekonomice“. (29) Mimoto „musí mít banky v zájmu co nejúčinnější rekapitalizace dostatečně výhodné podmínky pro přístup ke kapitálu. Na straně druhé by měly podmínky spojené s každým rekapitalizačním opatřením zajišťovat rovné zacházení a v dlouhodobějším horizontu návrat k obvyklým tržním podmínkám. Státní intervence by proto měly být přiměřené a dočasné a měly by banky motivovat k tomu, aby státu poskytnutý kapitál splatily, jakmile to situace na trhu dovolí (…). Členské státy ESVO by měly v každém případě zajistit, aby byly banky rekapitalizovány pouze v případě skutečné potřeby“ (zdůraznění přidáno) (30).

Oznámená opatření proto musí splňovat tyto podmínky:

—   vhodnost (přiměřenost opatření s ohledem na splnění stanovených cílů): opatření podpory musí být náležitě zaměřeno, aby účinně splnilo cíl spočívající v posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky;

—   nezbytnost: opatření podpory musí být svou výší a formou nezbytné k dosažení uvedeného cíle (31);

—   přiměřenost: příznivé účinky opatření podpory je nutno náležitě uvážit s ohledem na narušení hospodářské soutěže, aby bylo narušení omezeno na minimum nezbytné k dosažení cílů těchto opatření.

3.2   Vhodnost

Kontrolní úřad musí nejprve posoudit, zda je navrhované opatření, tj. státní rekapitalizace v zásadě zdravých bank, přiměřeným opatřením k dosažení stanovených cílů spočívajících v posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky.

Kontrolní úřad uznává, že úvěrové instituce mohou za současné tržní situace potřebovat mimořádný kapitál, aby zajistily dostatečný tok úvěrů do celého hospodářství, a tím čelily dalšímu prohlubování krize. Nejistoty s ohledem na hospodářské výhledy mimoto oslabily důvěru v dlouhodobou likviditu finančních institucí. Rekapitalizace v zásadě zdravých bank by měla zajistit, aby finanční instituce měly k dispozici dostatečný kapitál, aby mohly lépe čelit potenciálním ztrátám a zachovat běžné úvěrové činnosti.

Poskytnutí kapitálu v zásadě zdravým bankám lze proto považovat za vhodné opatření k zajištění příznivých podmínek pro úvěrové toky do reálné ekonomiky v souladu s požadavkem pokynů k rekapitalizaci.

3.3   Nezbytnost

Opatření podpory musí být svou výší a formou nezbytné k dosažení stanovených cílů v souvislosti se současnou mimořádnou situací. Lze proto mít za to, že za účelem dosažení stanovených cílů je nezbytná pouze podpora v zásadě zdravým bankám.

Norské orgány předpokládají, že oznámený systém vstoupí v platnost v květnu 2009 a bude dostupný po dobu 6 měsíců. Konečný termín pro podání žádostí o kapitálovou podporu bude stanoven 6 týdnů před uplynutím 6měsíční lhůty (přibližně konec září 2009).

Kapitálová podpora má být mimoto dočasná. Systém zahrnuje pobídky, jež mají banky podnítit ke splacení vloženého kapitálu, a je uložena řada významných omezení týkajících se chování bank, což dále motivuje k návratu k obvyklým tržním podmínkám.

Kontrolní úřad se domnívá, že stanovením dočasné doby platnosti systému norské orgány omezily možnou státní podporu na současnou situaci na finančních trzích a vážnou poruchu, která v současnosti existuje v norském hospodářství.

Pokyny k rekapitalizaci zdůrazňují, jak důležité je rozlišovat mezi bankami, které jsou výkonné a v zásadě zdravé, a bankami, které se octly v problémech a jsou výkonné méně (32).

Norské orgány objasnily, že k účasti v oznámeném systému jsou způsobilé pouze banky, které jsou v zásadě zdravé. Na základě informací poskytnutých bankami při podání žádosti o kapitálovou podporu a na základě objektivních kritérií (formální ukazatele kapitálové přiměřenosti, analýza rizik, jimž je každá banka vystavena, kvalita aktiv, obchodní vyhlídky atd.) bude norský úřad finančního dohledu vykonávat funkci „strážce“ a posuzovat, zda je banka v zásadě zdravá. Systém bude dostupný pouze pro banky, u nichž úřad finančního dohledu zjistil, že splňují požadavky na kapitál „třídy 1“s dostatečnou rezervou, rovněž s přihlédnutím k pravděpodobnému vývoji v blízké budoucnosti  (33).

Lze proto vyvodit závěr, že oznámený systém dodržuje rozlišování uvedené v pokynech k rekapitalizaci, a nebude využíván k rekapitalizaci bank, které nejsou v zásadě zdravé.

Členské státy ESVO by měly zajistit, aby byly banky rekapitalizovány pouze v případě skutečné potřeby (34). V prosinci 2008 provedla Norges Bank u šesti největších norských bank stresový test. V testu se opakoval negativní scénář, kdy výsledkem bylo to, že by banky zaznamenaly ztráty dosahující průměrně 2,3 % jejich rizikově vážených aktiv. Norges Bank odhadla finanční prostředky potřebné pro rekapitalizaci 10 největších bank po simulovaném nepříznivém vývoji na přibližně 34 miliard NOK. Na základě těchto závěrů norské orgány odhadují, že částka ve výši 50 miliard NOK bude postačovat k navýšení základního kapitálu všech norských bank průměrně o 2,3 %. Rozpočet systému proto činí 50 miliard NOK.

Výše kapitálové podpory navrhovaná norskými orgány tudíž souvisí s konkrétními podmínkami na norském bankovním trhu. Norské orgány stanovily maximální hranice pro navýšení podílu základního kapitálu prostřednictvím kapitálové podpory z fondu, které jsou spojeny s výší základního kapitálu v bance před zásahem státu. Banky s podílem základního kapitálu nižším než 7 % proto mohou požádat o rekapitalizaci k navýšení podílu základního kapitálu na nejvýše 10 % (35). Banky s podílem základního kapitálu mezi 7 % a 10 % je možno rekapitalizovat až o 3 procentní body, avšak nesmí být překročen podíl základního kapitálu ve výši 12 %. Banky s podílem základního kapitálu vyšším než 10 % mohou požádat o maximální navýšení kapitálu o 2 procentní body.

Jak bylo uvedeno výše, o skutečné částce kapitálové podpory rozhodne fond a tato částka bude stanovena v dohodě s jednotlivými žádajícími bankami. Upřednostněny budou mimoto žádosti bank se systémovým významem, takže bude zajištěno, aby byl zohledněn rovněž cíl spočívající v posílení finanční stability (36). Fond bude mimoto požadovat dodatečné odůvodnění s ohledem na žádosti o navýšení kapitálu o více než 2 procentní body, aby mohl ověřit potřebu tak vysoké kapitálové podpory.

Kontrolnímu úřadu budou oznámeny všechny případy navýšení kapitálu o více než 2 %.

Fond bude požadovat rovněž dodatečné odůvodnění u žádostí, u nichž navrhovaný vklad navýší podíl základního kapitálu žádající banky nad 12 %. Fond bude proto moci ověřit potřebu státní intervence navzdory vysoké úrovni kapitalizace. Kontrolní úřad podotýká, že se tato situace týká zejména malých spořitelen s omezenými možnostmi vlastního financování. Tyto banky představují malou část trhu (pouze 11 % celkových aktiv bank) a působí především na místních trzích. Nebude-li zvláštní potřeba banky dostatečně odůvodněna, fond žádost zamítne.

Na základě výše uvedených úvah vyvozuje Kontrolní úřad závěr, že oznámený systém je navržen tak, aby bylo zajištěno, že kapitálová podpora vychází ze skutečné potřeby.

3.4   Přiměřenost

Kontrolní úřad musí rovněž posoudit, zda se kapitálová podpora uskuteční za podmínek, které snižují výši podpory na nejnižší možnou míru s cílem omezit narušení hospodářské soutěže na minimum nezbytné k dosažení stanovených cílů.

Podle pokynů k rekapitalizaci je nejlepší zárukou pro omezení narušení hospodářské soutěže, blíží-li se stanovené ceny cenám tržním (37). Rekapitalizace by proto měla být nastavena tak, aby zohledňovala situaci každé instituce na trhu a aby byly banky motivovány k tomu, aby státu poskytnutý kapitál splatily co nejdříve. Při posuzování rekapitalizačních opatření je proto nutno použít tyto prvky: cíl rekapitalizace, zdraví přijímající banky, protiplnění, motivace k ukončení státní účasti a záruky proti zneužití podpory a narušení hospodářské soutěže.

Cíl opatření a zdraví bank byly přezkoumány výše. Celkové protiplnění musí přiměřeně zohlednit tyto prvky:

rizikový profil příjemce;

charakteristika zvoleného nástroje;

motivace k ukončení státní účasti a

přiměřená referenční úroková sazba požadovaná u bezrizikových investic (38).

Pokyny určují vhodnou metodu ke stanovení ceny rekapitalizace odkazem na metodiku stanovenou ve výše zmíněném doporučení ECB. Tato metodika zahrnuje výpočet cenového pásma na základě různých prvků, přičemž spodní hranice je stanovena jako požadovaná míra výnosu z podřízeného dluhu a horní hranice jako požadovaná míra výnosu z kmenových akcií. Dolní i horní hranice se skládá z kombinace výnosu ze státních dluhopisů a „přirážky“. Při výpočtu cenového pásma v konkrétní situaci by se měly projevit zvláštní charakteristiky jednotlivých institucí a členských států ESVO. Kontrolní úřad akceptuje i alternativní metodiky pro výpočet cen za předpokladu, že výsledné protiplnění bude vyšší než při použití metodiky ECB (39).

Požadovaná míra výnosu z podřízeného dluhu je proto vypočítána jako výnos ze státního dluhopisu s připočtením CDS spreadu emitující banky a 200 základních bodů k uhrazení provozních nákladů a zajištění motivace k ukončení státní účasti. U ostatních hybridních nástrojů, které mají ekonomické charakteristiky podobné podřízenému dluhu, se vyšší úroveň nadřízenosti těchto nástrojů projevuje připočtením dalších 100 základních bodů.

Norské orgány určily, že výše uvedenému popisu odpovídá hybridní cenný papír „třídy 1“, a vypočítaly protiplnění u tohoto nástroje jako výnos ze státního dluhopisu s připočtením 5 % u bank zařazených do třídy rizika 1 (pro třídu rizika 2 resp. 3 činí přirážka 5,5 % a 6,0 %). Norské orgány uvedly, že Norges Bank odhadla CDS spread pro DnB NOR (největší norská banka a jediná banka, pro níž jsou k dispozici údaje o CDS) na 100 základních bodů. Jelikož pro ostatní norské banky nejsou příslušné údaje k dispozici, norské orgány použily pro všechny banky stejnou přirážku. Použití metodiky ECB by proto vedlo k minimální přirážce ve výši 400 základních bodů. Jak bylo uvedeno dříve, minimální přirážka na základě oznámeného systému činí 500 základních bodů, je proto v tomto ohledu v souladu s pokyny.

Požadovaná míra výnosu z kmenových akcií je vypočítána jako výnos ze státního dluhopisu s připočtením rizikové prémie vlastního kapitálu ve výši 500 základních bodů a 100 základních bodů k uhrazení provozních nákladů a zajištění motivace k ukončení státní účasti. U ostatních nástrojů s podobnými ekonomickými charakteristikami jako kmenové akcie (včetně netermínovaných nástrojů, které jsou přeměněny na kmenové akcie) by se měla požadovaná míra výnosu blížit míře výnosu u kmenových akcií.

Norské orgány určily, že výše uvedenému popisu odpovídá prioritní kapitálový nástroj „třídy 1“, a vypočítaly protiplnění u tohoto nástroje jako výnos ze státního dluhopisu s připočtením 6,0 % u bank zařazených do třídy rizika 1 (pro třídu rizika 2 resp. 3 činí přirážka 6,5 % a 7,0 %). Použití metodiky ECB by proto vedlo k minimální přirážce ve výši téměř 600 základních bodů, lze tudíž vyvodit závěr, že přirážka u prioritního kapitálového nástroje je v souladu s pokyny k rekapitalizaci.

Dalším prvkem protiplnění je výnos ze státního dluhopisu (40). Oznámený systém je založen na norském 5letém státním dluhopisu. Oznámený systém však rovněž žádajícím bankám umožňuje, aby protiplnění spojily s 6měsíčním státním certifikátem. Kontrolní úřad podotýká, že v současnosti je 6měsíční pohyblivá úroková sazba přibližně o 1 procentní bod nižší než stanovená úroková sazba u 5letého státního dluhopisu. Protiplnění by proto v současné době bylo u bank, které využijí možnost protiplnění založeného na 6měsíční pohyblivé sazbě, přibližně o 1 procentní bod nižší.

Norské orgány tvrdí, že oba způsoby výpočtu ceny kapitálové podpory jsou obvykle rovnocenné. Dokládají to výpočtem protiplnění založeného na stávající úrokové sazbě 5letého norského státního dluhopisu a čistých současných nákladů 6měsíčních státních certifikátů na terminovaném trhu za pětileté období. To vychází z předpokladu, že po celou dobu bude zajištěna parita mezi pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou.

Ačkoli jsou výpočty založeny na očekáváních a nezaručují, že úrok bude vždy stejný, jak se předpokládalo, Kontrolní úřad vyvozuje závěr, že na základě dostupných údajů je pravděpodobné, že protiplnění spojené s 6měsíčním státním certifikátem bude v rámci cenového pásma stanoveného podle výše popsané metodiky. Kontrolní úřad bere mimoto na vědomí skutečnost, že přirážky jsou vyšší než minimum požadované v pokynech k rekapitalizaci.

Po projednání vhodné referenční úrokové sazby a charakteristik nabízených nástrojů je dalším prvkem protiplnění, který je nutno uvážit, rizikový profil příjemce.

Jak bylo uvedeno výše, fond každou banku zařadí do jedné ze tří tříd rizika, a to na základě objektivních kritérií (41). Třída rizika bude určovat kupón, jenž má být zaplacen za vložený kapitál. Příloha I pokynů k rekapitalizaci poskytuje více informací k posouzení rizikového profilu příjemce a jako příslušné ukazatele stanoví kapitálovou přiměřenost, objem rekapitalizace, aktuální spready CDS a rating a výhled žádající banky.

Kontrolní úřad zastává názor, že způsob posouzení fondem, který je popsán v oddíle I.5.3, dostatečně přihlíží k těmto jednotlivým ukazatelům, vede proto k přiměřené klasifikaci žádajících bank s ohledem na rizika.

Norské orgány zahrnuly do protiplnění u bank v třídě rizika 2 dodatečných 50 základních bodů a u bank v třídě rizika 3 dodatečných 100 základních bodů. Důvod byl vysvětlen jako zaznamenaný rozdíl mezi úvěrovým rozpětím u podřízeného dluhu DnB NOR a tímto úvěrovým rozpětím u ostatních norských bank jako přirážka k odhadnutému CDS spreadu pro DnB NOR. Bylo zjištěno, že rozpětí mezi nejnižším a nejvyšším výnosem není vyšší než přibližně 100 základních bodů, a proto byly přirážky pro třídy se středním a vysokým rizikem stanoveny na 50 resp. 100 základních bodů.

Posledním prvkem protiplnění uvedeným v pokynech je motivace k ukončení státní účasti, která je obsažena v systému. V tomto ohledu Kontrolní úřad uvádí, že protiplnění u hybridního cenného papíru „třídy 1“ (který lze splatit kdykoli) se ve 4. a 5. roce každoročně zvýší o 1 procentní bod a tento vyšší kupón je zachován až do splacení. U prioritního kapitálového nástroje „třídy 1“ je splacení možné až po uplynutí 3 let a na konci pátého roku se nástroj automaticky přemění na kmenové akcie. V nařízení je však stanoveno, že 1. splacení se nesmí uskutečnit za nižší než nominální hodnotu a zvyšuje se ve 4. a 5. roce a 2. přeměna na akcie na konci 5. roku se musí uskutečnit za podmínek, které bance poskytnou motivaci k splacení nástroje před automatickou přeměnou. Norské orgány rovněž uvedly, že jako dodatečná pobídka pro splacení by měl být mechanismus přeměny pro fond příznivější než přeměna za tržní cenu platnou v té době, což vyžaduje významné zředění současných akcionářů.

Kontrolní úřad se domnívá, že s přihlédnutím ke všem těmto prvkům zajišťuje oznámený systém celkovou výši protiplnění, která je v souladu se zásadami stanovenými v pokynech k rekapitalizaci.

Kromě protiplnění a motivace k ukončení státní účasti odkazují pokyny k rekapitalizaci rovněž na záruky proti zneužití podpory a narušení hospodářské soutěže a požadují, aby členské státy ESVO spojily rekapitalizaci s účinnými a vymahatelnými vnitrostátními zárukami, které zajistí, že poskytnutý kapitál bude použit k zachování přísunů úvěrů do reálné ekonomiky (42). Kontrolní úřad v této souvislosti podotýká, že oznámený systém obsahuje omezení týkající se chování bank, kterým bude poskytnuta kapitálová podpora, aby bylo zajištěno, že finanční prostředky nebudou použity k jiným účelům než podpoře úvěrových toků do reálné ekonomiky. § 6 nařízení zajišťuje, aby byl fond pravidelně informován o úvěrové politice přijímajících bank, § 8 vyžaduje, aby se banky, kterým bude poskytnuta kapitálová podpora, zavázaly, že ji použijí v souladu s cíli systému, nikoli v rozporu s jeho účelem, kterým je posílení úvěrových toků do reálné ekonomiky, a § 14 zmocňuje fond k přijetí opatření s cílem zajistit dodržení podmínek, jimiž se řídí poskytnutí kapitálové podpory.

Kontrolní úřad závěrem poznamenává, že norské orgány nezavedly pro bankovní odvětví žádná jiná opatření státní podpory.

4   Závěr

Na základě výše uvedeného posouzení vyvozuje Kontrolní úřad závěr, že systém dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky, který norské orgány plánují zavést, je slučitelný s fungováním Dohody EHP ve smyslu článku 61 Dohody o EHP ve spojení s pokyny k rekapitalizaci.

Norským úřadům se připomíná jejich povinnost vyplývající z článku 21 části II protokolu 3 ve spojení s článkem 6 rozhodnutí č. 195/04/KOL předkládat výroční zprávy o uplatňování systému.

Norské orgány se upozorňují rovněž na skutečnost, že všechny plány na změnu tohoto systému musí být oznámeny Kontrolnímu úřadu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kontrolní úřad ESVO rozhodl, že nevznese námitky vůči systému dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky na základě článku 61 Dohody o EHP ve spojení s pokyny k rekapitalizaci.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Norskému království.

Článek 3

Pouze anglické znění je závazné.

V Bruselu dne 8. května 2009.

Za Kontrolní úřad ESVO

Per SANDERUD

předseda

Kurt JÄGER

člen kolegia


(1)  Dále jen „Kontrolní úřad“.

(2)  Dále jen „Dohoda o EHP“.

(3)  Dále jen „Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru“.

(4)  Dále jen „protokol 3“.

(5)  Pokyny pro uplatňování a výklad článků 61 a 62 Dohody o EHP a článku 1 protokolu 3 k Dohodě o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, které byly přijaty a vydány Kontrolním úřadem ESVO dne 19. ledna 1994, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Úř. věst.) L 231, 3.9.1994, s. 1, a v dodatku EHP č. 32, 3.9.1994, s. 1. Dále jen „pokyny pro státní podporu“. Aktualizované znění pokynů pro státní podporu je k dispozici na internetové stránce Kontrolního úřadu: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(6)  Dále jen „pokyny k rekapitalizaci“.

(7)  Rozhodnutí č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004, zveřejněné v Úř. věst. L 139, 25.5.2006, s. 37, a v dodatku EHP č. 26, 25.5.2006, s. 1, ve znění rozhodnutí č. 319/05/KOL ze dne 14. prosince 2005, zveřejněné v Úř. věst. C 286, 23.11.2006, s. 9, a v dodatku EHP č. 57, 23.11.2006, s. 31.

(8)  Dále jen „rekapitalizační systém“.

(9)  Na konci roku 2008 existovalo 121 norských spořitelen a 18 norských obchodních bank. Přibližně 77 % norských bank mělo podíl základního kapitálu vyšší než 12 %. Jednalo se však většinou o menší spořitelny, které představovaly přibližně pouze 11 % celkových aktiv bank. Na druhou stranu měl velmi omezený počet bank podíl základního kapitálu nižší než 7 %.

(10)  Kapitál „třídy 1“ je z hlediska regulačního orgánu základním měřítkem finanční síly banky. Skládá se ze základního kapitálu, jenž tvoří především kmenové akcie a zveřejněné rezervy (tj. hospodářský výsledek minulých let), může však zahrnovat rovněž nevypověditelné nekumulativní prioritní akcie.

(11)  Dále jen „fond“.

(12)  Výraz „norské banky“ zahrnuje norské banky vlastněné zahraničními bankami, nezahrnuje však pobočky zahraničních bank v Norsku, jiné úvěrové instituce než banky a ostatní typy finančních institucí.

(13)  Dále jen „nařízení“.

(14)  Paragraf 2 nařízení.

(15)  Paragraf 2 nařízení.

(16)  Paragraf 10 nařízení.

(17)  To znamená, že bude posouzena řada kritérií, např. podíl základního kapitálu, celkový výnos, složení a kvalita úvěrového portfolia, poměr vkladů k úvěrům, ztráty a vystavení rizikům (úvěrové riziko, riziko likvidity, tržní riziko a obchodní riziko). Fond nebo odborníci najatí fondem mohou jako výchozí bod pro stanovení příslušné třídy rizika použít rating stanovený největšími bankami, které působí v Norsku, např. úvěrovou analýzu DnB NOR (největší norská skupina poskytující finanční služby).

(18)  Dále jen „ECB“.

(19)  Dále jen „doporučení ECB“.

(20)  Na základě výnosu z 6měsíčních státních certifikátů nakoupených na termínovaném trhu.

(21)  Paragraf 11 nařízení.

(22)  Norské orgány vypočítaly tento údaj na základě součtu všech rozpětí u běžných přednostních bankovních obligací ve vztahu k státním dluhopisům a CDS spreadů u podřízených úvěrů ve vztahu k přednostním bankovním obligacím.

(23)  Naopak v eurozóně ECB odhadla průměr všech CDS spreadů u podřízených dluhů na 73 základních bodů.

(24)  Paragraf 12 nařízení.

(25)  Paragraf 13 nařízení.

(26)  Paragraf 12 nařízení.

(27)  Pokud by sazba při přeměně měla být stanovena jako průměr původní tržní ceny a tržní ceny při přeměně, mělo by být navýšení pro fond zajištěno prostřednictvím odpovídajícího zvýšení hodnoty při splacení, které zajišťuje symetrii mezi rizikem poklesu a možným ziskem. Pokud by měla být sazba při přeměně stanovena jako tržní cena v době přeměny, fond se nebude podílet na ztrátách hodnoty akcií před přeměnou. V tomto případě by mělo být rovněž navýšení pro fond omezenější.

(28)  Paragraf 8 nařízení.

(29)  Body 4 a 5 pokynů k rekapitalizaci.

(30)  Bod 11 pokynů k rekapitalizaci.

(31)  Věc C-390/06 Nuova Agricast v. Ministero delle Attività Produttive, rozsudek ze dne 15. dubna 2008 (dosud nezveřejněno), bod 68. Soudní dvůr rozhodl, že „[j]ak je zřejmé z rozsudku ve věci 730/79, […] státní podpora, která má za následek zlepšení finanční situace podniku, který je jejím příjemcem, aniž by byla nezbytná k dosažení cílů stanovených v čl. 87 odst. 3 ES, nemůže být považována za slučitelnou se společným trhem“.

(32)  Bod 12 pokynů k rekapitalizaci.

(33)  Paragraf 2 nařízení.

(34)  Bod 11 pokynů k rekapitalizaci.

(35)  Jelikož banky s podílem kapitálu nižším než 6 % nebudou v rámci systému obvykle způsobilé, maximální navýšení u bank v této kategorii bude činit 4 procentní body. Jak bylo uvedeno v poznámce pod čarou č. 9, existuje velmi málo bank s podílem základního kapitálu nižším než 7 %.

(36)  Paragraf 2 nařízení.

(37)  Bod 19 pokynů k rekapitalizaci.

(38)  Bod 23 pokynů k rekapitalizaci.

(39)  Bod 30 pokynů k rekapitalizaci.

(40)  To je v doporučení ECB vymezeno takto: „součet i) průměrného výnosu z referenčního 5letého dluhopisu EMU za období 20 obchodních dnů před navýšením kapitálu a ii) průměrného rozpětí výnosů státních dluhopisů pro zemi domicilu finanční instituce v referenčním období od 1. ledna 2007 do 31. srpna 2008“.

(41)  Viz poznámka pod čarou 17.

(42)  Bod 39 pokynů k rekapitalizaci.