ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.026.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 26

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
29. ledna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/56/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost jménem Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 68/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa

2

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 69/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 70/2011 ze dne 28. ledna 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

7

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 71/2011 ze dne 28. ledna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na páté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

9

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích ( 1 )

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/57/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2010, kterým mění rozhodnutí Rady 2010/320/EU určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. července 2010

o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost jménem Evropské unie

(2011/56/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 168 odst. 5 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (1) stanoví, že Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost je otevřeno k účasti všem třetím zemím, které sdílejí zájmy Unie a jejích členských států na uskutečňování cílů a práce centra.

(2)

Rada dne 11. července 2006 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání s Chorvatskou republikou o Dohodě mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „dohoda“). Jednání byla úspěšně ukončena parafováním dohody.

(3)

Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o účasti Chorvatské republiky na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie s výhradou jejího uzavření (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(2)  Znění dohody bude vyhlášeno společně s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 68/2011

ze dne 28. ledna 2011

o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. a) a d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 37 nařízení (ES) č. 1234/2007 Komise může rozhodnout o poskytnutí podpory soukromého skladování vepřového masa, pokud průměrná cena jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství, stanovená na základě cen zjištěných v každém členském státě na reprezentativních trzích Společenství a vážených pomocí koeficientů, které odrážejí poměrnou velikost populace prasat v každém členském státě, je a pravděpodobně zůstane nižší než 103 % referenční ceny.

(2)

Tržní ceny klesly pod tuto úroveň a tato situace by mohla na základě sezónního a cyklického vývoje přetrvat. Soukromému skladování by proto měla být poskytnuta podpora.

(3)

Podle článku 31 nařízení (ES) č.1234/2007 se podpora poskytuje na vepřové maso a Komise stanoví podporu předem nebo na základě nabídkového řízení.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), byla stanovena společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování.

(5)

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 826/2008 se podpora stanovená předem poskytuje v souladu s prováděcími pravidly a podmínkami uvedenými v kapitole III daného nařízení.

(6)

V zájmu snazšího řízení opatření jsou produkty z vepřového masa zařazeny do kategorií podle podobných znaků s ohledem na výši nákladů na skladování.

(7)

Uzávěrka pro předkládání žádostí by měla záviset na situaci na trhu a měla by být stanovena postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(8)

V zájmu usnadnění správní a kontrolní činnosti vyplývající z uzavírání smluv je nutno stanovit minimální množství produktů, které musí být uvedeno v každé žádosti.

(9)

Je třeba stanovit jistotu, aby bylo možné zajistit, že hospodářské subjekty splní své smluvní závazky a opatření bude mít žádoucí účinek na trh.

(10)

Vývoz produktů z vepřového masa přispívá k obnovení rovnováhy trhu. Pokud tedy dojde ke zkrácení doby skladování v případě, že vyskladněné produkty jsou určeny na vývoz, je třeba použít ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008. Je třeba stanovit denní částky, které se použijí ke snížení výše podpory podle uvedeného článku.

(11)

Pro účely použití čl. 28 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 a z důvodů soudržnosti a jasnosti pro hospodářské subjekty je nutno dobu 2 měsíců uvedenou v daném článku vyjádřit ve dnech.

(12)

Článek 35 nařízení (ES) č. 826/2008 stanoví údaje, které členské státy musí oznámit Komisi. Je třeba upřesnit pravidla oznamování v rámci tohoto nařízení.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podporu pro soukromé skladování vepřového masa podle čl. 31 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Seznam kategorií produktů způsobilých pro podporu a příslušné částky jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Použitelná pravidla

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 826/2008.

Článek 3

Podávání žádostí

1.   Žádosti o podporu soukromého skladování produktů z vepřového masa kategorií způsobilých pro podporu podle článku 1 tohoto nařízení lze podávat ode dne 01.02.2011.

2.   Žádosti se týkají doby skladování v délce 90, 120 nebo 150 dnů.

3.   Každá žádost se vztahuje pouze na jednu z kategorií produktů uvedených v příloze tohoto nařízení s uvedením příslušného kódu KN v rámci uvedené kategorie.

4.   Uzávěrka pro předkládání žádostí bude stanovena postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

5.   Každá žádost se vztahuje na minimální množství alespoň 10 tun pro vykostěné produkty a 15 tun pro ostatní produkty.

Článek 4

Jistoty

Výše jistoty složené podle čl. 16 odst. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 826/2008 se rovná 20 % částky podpory stanovené ve sloupcích 3 až 5 přílohy tohoto nařízení.

Článek 5

Vyskladnění produktu určeného na vývoz

1.   Pro účely použití čl. 28 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 se vyžaduje uplynutí minimální doby skladování v délce 60 dní.

2.   Pro účely použití čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 jsou denní částky stanoveny ve sloupci 6 přílohy tohoto nařízení.

Článek 6

Sdělování

Členské státy oznámí Komisi každé pondělí a čtvrtek do 12:00 hodin (bruselského času) množství produktů, pro která byly podány návrhy na uzavření smlouvy.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Kategorie produktů

Produkty způsobilé pro podporu

Částka podpory po dobu skladování

(v EUR/t)

Denní částky

(v EUR/t/den)

90 dní

120 dní

150 dní

1

2

3

4

5

6

Kategorie 1

ex 0203 11 10

Jatečně upravené půlky, bez předních nožiček, ocásku, ledvinek, okruží a míchy (1)

376

398

420

0,74

Kategorie 2

ex 0203 12 11

Kýta

416

435

455

0,65

ex 0203 12 19

Plec

ex 0203 19 11

Přední části

ex 0203 19 13

Pečeně, též s krkovičkou, nebo s krkovičkou samostatně, pečeně, též s kýtou (2)  (3)

Kategorie 3

ex 0203 19 55

Kýta, plec, přední části, pečeně, též s krkovičkou, nebo s krkovičkou samostatně, pečeně, též s kýtou, vykostěné (2)  (3)

459

479

499

0,67

Kategorie 4

ex 0203 19 15

Boky, celé nebo dělené pravoúhlým řezem

343

362

381

0,65

Kategorie 5

ex 0203 19 55

Boky, celé nebo dělené pravoúhlým řezem, bez tlusté kůže a vykostěné

369

389

408

0,66

Kategorie 6

ex 0203 19 55

Partie vyhovující specifikaci „middles“, též s tlustou kůží nebo tukem, vykostěné (4)

373

395

416

0,73


(1)  Podpora může být poskytnuta také pro jatečně upravené půlky zpracované jako wiltshirský řez, tzn. bez hlavy, líček, laloku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice.

(2)  Pečeně a krkovička mohou být též s tlustou kůží, vrstva podkožního tuku však může být tlustá nejvýše 25 mm.

(3)  Smluvně stanovené množství se může vztahovat na jakoukoli kombinaci uvedených produktů.

(4)  Stejná úprava jako pro produkty spadající pod kód KN 0210 19 20.


29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 69/2011

ze dne 28. ledna 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,8

TN

128,8

TR

98,6

ZZ

95,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

113,0

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

68,4

TR

130,5

ZZ

99,5

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

51,7

MA

54,7

TN

50,4

TR

72,2

ZA

41,5

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

75,3

TR

79,6

ZZ

106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

93,5

JM

94,5

MA

108,5

PK

51,5

TR

63,9

US

79,6

ZZ

80,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

52,6

UY

45,3

ZZ

46,2

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

131,0

MK

46,1

NZ

78,5

US

123,2

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

49,8

US

125,5

ZA

101,1

ZZ

92,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 70/2011

ze dne 28. ledna 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 33/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 13, 18.1.2011, s. 57.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 29. ledna 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

63,16

0,00

1701 11 90 (1)

63,16

0,00

1701 12 10 (1)

63,16

0,00

1701 12 90 (1)

63,16

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 71/2011

ze dne 28. ledna 2011

o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na páté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1017/2010 (2) byl zahájen prodej obilovin prostřednictvím nabídkových řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (3).

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 a s článkem 4 nařízení (EU) č. 1017/2010 musí Komise na základě nabídek do nabídkového řízení pro každou obilovinu a každý členský stát určit minimální prodejní cenu nebo rozhodnout, že minimální prodejní cenu neurčí.

(3)

Na základě nabídek obdržených pro páté jednotlivé nabídkové řízení bylo rozhodnuto určit pro obiloviny a pro členské státy minimální prodejní cenu.

(4)

Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro páté jednotlivé nabídkové řízení na prodej obilovin v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010, u nichž dne 26. ledna 2011 vypršela lhůta pro podávání nabídek, jsou rozhodnutí o prodejní ceně pro jednotlivé obiloviny a členské státy stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Rozhodnutí o prodeji

(v EUR/t)

Členský stát

Minimální prodejní cena

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

Kód KN 1001 90

Kód KN 1003 00

Kód KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

185,51

X

Danmark

X

200,51

X

Deutschland

X

197,85

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

190,00

X

Suomi/Finland

X

178,02

X

Sverige

X

191,06

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)

žádná minimální prodejní cena nebyla určena (všechny nabídky byly zamítnuty)

(°)

žádné nabídky

(X)

pro prodej nejsou k dispozici žádné obiloviny

(#)

nepoužije se


SMĚRNICE

29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/11


SMĚRNICE KOMISE 2011/8/EU

ze dne 28. ledna 2011,

kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (2) povoluje používat 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan, obecně známý jako bisfenol A (dále jen „BPA“), jako monomer k výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami v souladu se stanovisky Vědeckého výboru pro potraviny (dále jen „VVP“) (3) a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) (4).

(2)

BPA se používá jako monomer k výrobě polykarbonátových plastů. Polykarbonátové plasty se používají mimo jiné k výrobě kojeneckých láhví. Při zahřátí se mohou malá množství BPA za určitých podmínek vyluhovat z potravinářských nádob do potravin a nápojů a může dojít k jejich požití.

(3)

Dne 29. března 2010 informovala dánská vláda Komisi a členské státy, že se rozhodla uplatnit bezpečnostní opatření stanovená v článku 18 nařízení (ES) č. 1935/2004 a dočasně zakázat používání BPA k výrobě materiálů z plastů, které jsou ve styku s potravinami určenými pro děti ve věku do 3 let (5).

(4)

Dánská vláda zdůvodnila své bezpečnostní opatření posouzením rizik, které dne 22. března 2010 vydal Národní potravinový institut při dánské technické univerzitě (National Food Institute at the Technical University of Denmark) (dále jen „NPI“). Součástí příslušného posouzení rizika je vyhodnocení obsáhlé studie, která byla provedena na zvířatech vystavených nízkým dávkám BPA, přičemž se sledoval vývoj nervového systému a chování u čerstvě narozených krys. Institut NPI rovněž hodnotil, zda nové údaje mění jeho předcházející hodnocení toxických účinků na vývoj nervového systému a chování, které mohou být způsobeny BPA.

(5)

Postupem podle článku 18 nařízení (ES) č. 1935/2004 požádala Komise dne 30. března 2010 úřad EFSA, aby vydal stanovisko k závěrům odůvodnění poskytnutého Dánskem, podle kterého použití materiálu ohrožuje lidské zdraví, třebaže materiál vyhovuje příslušným zvláštním opatřením.

(6)

Dne 6. července 2010 informovala francouzská vláda Komisi a dne 9. července 2010 členské státy, že se rozhodla uplatnil bezpečnostní opatření stanovená v článku 18 nařízení (ES) č. 1935/2004 a dočasně zakázat výrobu, dovoz a vývoz kojeneckých láhví obsahujících BPA a jejich uvádění na trh (6).

(7)

Francouzská vláda zdůvodnila své bezpečnostní opatření dvěma stanovisky vydanými francouzským úřadem pro bezpečnost potravin (AFSSA) dne 29. ledna 2010 a 7. června 2010 a zprávou, kterou 3. června 2010 zveřejnil národní ústav pro zdraví a lékařský výzkum (INSERIM).

(8)

Dne 23. září 2010 přijal úřad EFSA stanovisko vědecké komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (dále jen „komise“) k BPA, které reaguje na žádost Komise ze dne 30. března 2010 a zahrnuje také hodnocení zvláštní neurobehaviorální studie, která byla vyhodnocena v dánském posouzení rizika, a přezkum a hodnocení jiných studií o BPA, které byly v poslední době zveřejněny (7).

(9)

Ve stanovisku dospěla komise k závěru, že na základě uceleného vyhodnocení nejnovějších údajů o toxicitě pro lidi a zvířata není možné určit žádnou novou studii, která by vyzývala k přehodnocení stávajícího tolerovatelného denního příjmu (dále jen „TDI“) ve výši 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti za den. Tento TDI vychází z hodnoty, při které nedochází k nepříznivým účinkům a která činí 5 mg/kg tělesné hmotnosti za den, vyplývající z vícegenerační studie reprodukční toxicity u krys a z faktoru nejistoty 100, který je na základě všech informací o toxikokinetice BPA považován za konzervativní. Jeden člen komise nicméně vyjádřil menšinové stanovisko, že účinky pozorované v určitých studiích vedou k nejistotám, které nemohou být odstraněny stávajícím tolerovatelným denním příjmem, a že by tento TDI tudíž měl být považován za dočasný, dokud nebudou k dispozici spolehlivější údaje v oblastech nejistoty.

(10)

Komise poznamenala, že některé studie u zvířat, které byly provedeny na vyvíjejících se zvířatech, poukazují na další účinky spojené s BPA, které mohou mít toxikologický význam, zejména na biochemické změny v mozku, účinky ovlivňující imunitu a zvýšenou náchylnost k nádorům prsu. Tyto studie mají mnoho nedostatků. Význam těchto zjištění ve vztahu k lidskému zdraví nelze v současnosti posoudit. Pokud budou v budoucnosti k dispozici nové relevantní údaje, komise své stanovisko přehodnotí.

(11)

Počáteční kojenecká výživa nebo mateřské mléko jsou pro kojence až do věku 4 měsíců jediným zdrojem výživy a ještě několik dalších měsíců zůstávají hlavním zdrojem výživy. Ve stanovisku z roku 2006 úřad EFSA formuloval závěr, že kojenci ve věku 3 až 6 měsíců, kteří jsou krmeni pomocí polykarbonátových kojeneckých láhví, jsou nejvíce vystaveni BPA, ačkoli je jeho množství nižší než TDI. U této skupiny kojenců se míra vystavení BPA snižuje, jakmile přestanou být krmeni z polykarbonátových láhví a začnou u nich převažovat jiné zdroje výživy.

(12)

I když je kojenec schopen i v případě nejvyššího možného vystavení BPA eliminovat, úřad EFSA ve svém stanovisku poukázal na to, že systém dítěte, který umožňuje eliminaci BPA, ještě není stejně vyvinutý jako u dospělého člověka a že tato schopnost se jen postupně vyvíjí během prvních 6 měsíců.

(13)

Možné toxikologické účinky mohou mít na vyvíjející se organismus silnější dopad. Podle stanovisek Vědeckého výboru pro potraviny z let 1997 (8) a 1998 (9) jsou některé účinky, zejména účinky na endokrinní a reprodukční systém, na imunitní systém a na rozvoj nervového systému pro kojence obzvláště významné. Účinky BPA na reprodukci a rozvoj nervového systému byly důkladně studovány při standardních vícegeneračních toxikologických testech a i v jiných studiích, které zohlednily vyvíjející se organismus, aniž by byly odhaleny účinky v dávkách nižších než TDI. Nicméně studie, které nebylo možné kvůli řadě nedostatků zohlednit při stanovení TDI, poukázaly na účinky související s BPA, které by mohly být významné z toxikologického hlediska. Tyto účinky, zejména takové, které vyvolávají biochemické změny v mozku, jež mohou ovlivnit rozvoj nervového systému, a změny imunity, jsou pro kojence obzvláště významné, jak zdůrazňují stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny z let 1997 a 1998. Kromě toho úřad EFSA ve stanovisku z roku 2010 poukazuje na účinek raného vystavení BPA na tvorbu nádorů ve vyšším věku v případě, že dojde k vystavení karcinogenu. I v tomto případě je citlivým stadiem vyvíjející se organismus. Z toho důvodu lze kojence označit za obzvláště zranitelnou část populace, pokud jde o zjištění, u nichž nelze ještě v plném rozsahu posoudit význam pro lidské zdraví.

(14)

Podle stanoviska úřadu EFSA z roku 2006 jsou polykarbonátové kojenecké láhve hlavním zdrojem vystavení kojenců BPA. Na trhu EU existují alternativní materiály k polykarbonátu, které BPA neobsahují, zejména sklo a jiné plastové kojenecké láhve. Tyto alternativní materiály musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky stanovené pro materiály přicházející do styku s potravinami. Proto není nutné nadále používat pro kojenecké láhve polykarbonát obsahující BPA.

(15)

Vzhledem k tomu, že kojenci mohou být obzvláště citliví vůči možným účinkům BPA, třebaže se má za to, že také oni jsou schopni BPA eliminovat, a i když nebylo riziko, zejména pro lidské zdraví, ještě plně prokázáno, je vhodné v největší rozumné míře snížit jejich vystavení BPA, dokud nebudou k dispozici další vědecké údaje, které by objasnily toxikologický význam některých pozorovaných účinků BPA, zejména v souvislosti s biochemickými změnami v mozku, účinky ovlivňujícími imunitu a zvýšenou náchylností k nádorům prsu.

(16)

Zásada předběžné opatrnosti uvedená v článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (10), umožňuje Unii, aby na základě dostupných relevantních informací přijala prozatímní opatření, dokud není v přiměřené lhůtě provedeno dodatečné posouzení rizik a přezkoumáno dané opatření.

(17)

Vzhledem k tomu, že za současného stavu vědeckého výzkumu existují určité nejistoty ohledně škodlivosti vystavení kojenců BPA (11) prostřednictvím polykarbonátových kojeneckých láhví, které bude třeba objasnit, je Komise oprávněna přijmout preventivní opatření ohledně používání BPA v polykarbonátových kojeneckých láhvích, a to na základě zásady předběžné opatrnosti, která je použitelná v situaci, v níž existuje vědecká nejistota, a to i v případě, kdy riziko, zejména pro lidské zdraví, nebylo plně prokázáno.

(18)

Aby bylo dosaženo základního cíle, tedy zaručena vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, je tudíž nezbytné a vhodné odstranit zdroje nebezpečí pro fyzické a duševní zdraví, které může kojencům hrozit, jsou-li prostřednictvím kojeneckých láhví vystaveni BPA.

(19)

Komise provedla hodnocení trhu s kojeneckými láhvemi a od příslušných výrobců obdržela informaci, že se výrobní odvětví dobrovolně rozhodlo nevyhovující láhve nahradit a že ekonomický dopad navrženého opatření je omezený. Všechny kojenecké láhve obsahující BPA na trhu EU by tudíž měly být do poloviny roku 2011 nahrazeny.

(20)

Dokud nebudou k dispozici další vědecké údaje, které by objasnily toxikologický význam některých pozorovaných účinků BPA, zejména v souvislosti s biochemickými změnami v mozku, účinky ovlivňujícími imunitu a zvýšenou náchylností k nádorům prsu, mělo by být dočasně zakázáno používat BPA k výrobě polykarbonátových kojeneckých láhví a uvádět tyto láhve na trh. Směrnice 2002/72/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Úřad je pověřen, aby sledoval nové studie, které umožní uvedené hodnoty objasnit.

(21)

Na základě hodnocení technické a ekonomické proveditelnosti navrhovaného opatření je vyvozen závěr, že opatření neomezuje obchod více, než je nezbytné pro dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené v Unii.

(22)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze II oddílu A směrnice 2002/72/ES se text ve sloupci 4 pod referenčním číslem 13480, který se týká 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanu, nahrazuje tímto:

„SML (T) = 0,6 mg/kg. Není určen k použití při výrobě polykarbonátových kojeneckých (12) láhví.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. února 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy podle odstavce 1 musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy použijí ustanovení uvedená v odstavci 1 tak, aby od 1. března 2011 zakázaly výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s touto směrnicí, a od 1. června 2011 zakázaly uvádění těchto materiálů na trh a jejich dovoz do Unie.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. února 2011.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. ledna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny k bisfenolu A vyjádřené dne 17. dubna 2002. SCF/CS/PM/3936, v konečném znění ze dne 3. května 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf

(4)  Stanovisko vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami vydané na žádost Komise k 2,2-BIS(4-HYDROXYFENYL)PROPANU (bisfenol A), otázka č. EFSA-Q-2005-100, přijaté dne 29. listopadu 2006, The EFSA Journal (2006) 428, s. 1, a toxikokinetika bisfenolu A, vědecké stanovisko komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami (AFC) (otázka č. EFSA-Q-2008-382), přijaté dne 9. července 2008, The EFSA Journal (2008) 759, s. 1.

(5)  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr.286, 27.3.2010.

(6)  LOI no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no 0150 du 1er juillet 2010, page 11857.

(7)  Vědecké stanovisko k bisfenolu A: hodnocení studie, která šetří toxicitu bisfenolu A z hlediska neurologického vývoje, přezkum současné odborné literatury zabývající se jeho toxicitou a stanovisko k dánskému posouzení rizik bisfenolu A, Komise EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF) (otázky č.: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 a EFSA-Q-2010-00709) přijaté dne 23. září 2010, The EFSA Journal 2010; 8(9):1829.

(8)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny k maximálnímu limitu reziduí (MLR) ve výši 0,01 mg/kg pro pesticidy v potravinách určených pro kojence a malé děti (vyjádřené dne 19. září 1997).

(9)  Další doporučení ke stanovisku Vědeckého výboru pro potraviny vyjádřenému dne 19. září 1997 k maximálnímu limitu reziduí (MLR) ve výši 0,01 mg/kg pro pesticidy v potravinách určených pro kojence a malé děti (přijaté Vědeckým výborem pro potraviny dne 4. června 1998).

(10)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11)  Podle definice ve směrnici Komise 2006/141/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).

(12)  Kojenec podle definice ve směrnici Komise 2006/141/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).“


ROZHODNUTÍ

29.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 26/15


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. prosince 2010,

kterým mění rozhodnutí Rady 2010/320/EU určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

(2011/57/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 9 a článek 136 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 136 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU je stanovena možnost, aby byla přijata opatření týkající se členských států, jejichž měnou je euro, k posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní.

(2)

Článek 126 Smlouvy o fungování EU požaduje, aby se členské státy vyvarovaly nadměrných schodků veřejných financí, a stanoví postup při nadměrném schodku. Pakt o stabilitě a růstu, jenž ve své nápravné části podrobněji upravuje postup při nadměrném schodku, poskytuje rámec na podporu vládních politik zaměřených na rychlý návrat ke zdravému stavu rozpočtů s přihlédnutím k hospodářské situaci.

(3)

Dne 27. dubna 2009 Rada v souladu s čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství rozhodla, že v Řecku existuje nadměrný schodek.

(4)

Dne 10. května 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/320/EU (1) (dále jen „rozhodnutí“) určené Řecku podle čl. 126 odst. 9 a článku 136 Smlouvy o fungování EU s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku, a to nejpozději do roku 2014. Rada stanovila následující postup korekce nadměrného schodku: schodky financí nepřesáhnou 18 508 miliónů EUR v roce 2010, 17 065 miliónů EUR v roce 2011, 14 916 miliónů EUR v roce 2012, 11 399 miliónů EUR v roce 2013 a 6 385 miliónů EUR v roce 2014.

(5)

Podle prognózy dostupné v době, kdy Rada přijala rozhodnutí, se očekávalo, že se reálný HDP sníží o 4 % v roce 2010 a o 2,5 % v roce 2011, a poté se zotaví a poroste tempem 1,1 % v roce 2012 a 2,1 % v roce 2013 a 2014. U deflátoru HDP se očekávalo, že jeho hodnoty budou 1,2 % v roce 2010, –0,5 % v roce 2011, 1,0 % v roce 2012, 0,7 % v roce 2013 a 1,0 % v roce 2014. Vzhledem k hospodářskému vývoji se očekává, že se reálný HDP sníží o 4,25 % v roce 2010 a 3 % v roce 2011, a poté se zotaví a poroste tempem 1,1 % v roce 2012 a 2,1 % v letech 2013 a 2014. U deflátoru HDP se nyní očekává, že jeho hodnoty budou 3,0 % v roce 2010, 1,5 % v roce 2011, 0,4 % v roce 2012, 0,8 % v roce 2013 a 1,2 % v roce 2014.

(6)

Rada dne 7. září 2010 přijala rozhodnutí 2010/486/EU (2), kterým bylo rozhodnutí pozměněno.

(7)

Eurostat dne 15. listopadu 2010 schválil statistiku veřejného schodku a veřejného dluhu Řecka v souladu s nařízením Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (3). Z tohoto důvodu byly schodkové a dluhové řady pro období 2006–2009 opraveny směrem nahoru. Poměr mezi schodkem veřejných financí k HDP pro rok 2009 byl opraven z 13,6 % HDP na 15,4 % HDP, zatímco míra zadluženosti byla změněna ze 115,1 % HDP na 126,8 % HDP.

(8)

Řecko dosáhlo značného pokroku při provádění opatření požadovaných v rozhodnutí, včetně snížení schodku veřejných financí. Výše uvedená změna statistických řad společně s nedostačujícím výběrem daní a poplatků a jinými problémy při plnění rozpočtu, včetně nahromadění závazků, však naznačuje, že strop schodku veřejných financí pro rok 2010 nebude s největší pravděpodobností dodržen. Tento posun bude muset být plně vyrovnán v průběhu roku 2011.

(9)

Dne 24. listopadu 2010 předložilo Řecko Radě a Komisi zprávu, v níž uvedlo politická opatření přijatá za účelem plnění rozhodnutí. Komise zprávu vyhodnotila a dospěla k závěru, že Řecko rozhodnutí uspokojivě plní.

(10)

S ohledem na výše uvedené úvahy se jeví jako vhodné revidovat rozhodnutí v řadě bodů a ponechat lhůtu pro nápravu nadměrného schodku a postup korekce schodku veřejných financí a zvýšení veřejného zadlužení v nominálním vyjádření beze změny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/320/EU se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 3 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Na základě projekcí HDP z listopadu 2010 odpovídající hodnoty poměru dluhu k HDP nepřesáhnou 143 % v roce 2010, 153 % v roce 2011, 157 % v roce 2012, 158 % v roce 2013 a 156 % v roce 2014.“

2)

V čl. 2 odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

provedení právních předpisů na posílení fiskálního rámce. Ten by měl obsahovat zejména stanovení střednědobého fiskálního rámce, vytvoření povinné pohotovostní rezervy v rozpočtu odpovídající 5 % celkových rozpočtových prostředků na vládní výdaje, kromě platů, důchodů a úroků, vytvoření robustnějších mechanismů pro sledování výdajů a založení nezávislé fiskální agentury, která by poskytovala poradenství a odbornou kontrolu ve fiskální oblasti;“.

3)

V čl. 2 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.

4)

V čl. 2 odst. 3 se písmeno k) nahrazuje tímto:

„k)

lepší správu veřejného majetku s cílem získat alespoň 7 miliard EUR v letech 2011-2013, z čehož by měla být alespoň 1 miliarda EUR zísakána v roce 2011; zisky z prodeje aktiv (nemovitostí a finančních aktiv) budou použity na umoření dluhu a nesníží snahu o fiskální konsolidaci na splnění stropů schodku podle čl. 1 odst. 2;“.

5)

V čl. 2 odst. 3 se písmeno m) nahrazuje tímto:

„m)

právní předpis znemožňující místním vládním institucím dosahovat schodků alespoň do roku 2014; snížení transferů místním správním orgánům v souladu s plánovanými úsporami a přesuny kompetencí;“.

6)

V čl. 2 odst. 3 se písmeno o) nahrazuje tímto:

„o)

zavedení jednotného systému elektronického předepisování; zveřejnění úplného ceníku léčiv na trhu; uplatňování seznamu léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a seznamu volně prodejných léčivých přípravků; zveřejnění nového seznamu léčivých přípravků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, s využitím nového systému referenčních cen; využívat informace zpřístupňované prostřednictvím elektronického předepisování a skenování ke sběru rabatů od farmaceutických společností; zavedení mechanismů sledování, jež umožňují měsíční hodnocení farmaceutických výdajů; prosazení spoluúčasti ve výši 5 EUR za běžné ambulantní služby a rozšíření spolufinancování za neopodstatněné návštěvy na pohotovosti; zveřejňování ověřených účetních závěrek nemocnic a zdravotních středisek; vytvoření nezávislé pracovní skupiny odborníků na politiku zdravotnictví, jejímž úkolem je do konce května 2011 vypracovat podrobnou zprávu o celkové reformě systému zdravotnictví s cílem zlepšit účinnost a účelnost systému zdravotnictví;“.

7)

V čl. 2 odst. 3 se písmeno p) zrušuje.

8)

V čl. 2 odst. 3 se a doplňují písmena, která znějí:

„q)

další snížení provozních výdajů alespoň o 5 %, čímž se uspoří minimálně 100 miliónů EUR;

r)

další snížení transferů, čímž vláda uspoří celkově alespoň 100 miliónů EUR. Veřejné subjekty, jež jsou příjemci těchto prostředků, zajistí souběžné snížení výdajů, aby se nehromadily nedoplatky;

s)

navázání rodinných přídavků na majetkové poměry od ledna 2011, čímž se uspoří alespoň 150 miliónů EUR (bez souvisejících administrativních nákladů);

t)

snížení nákupu vojenského vybavení (dodávek) alespoň o 500 miliónů EUR ve srovnání se skutečným stavem v roce 2010;

u)

snížení farmaceutických výdajů fondů sociálního zabezpečení o 900 miliónů EUR díky dalšímu snížení cen léčiv a novým postupům při zadávání veřejných zakázek a výdajů nemocnic (rovněž včetně výdajů na vybavení) alespoň o 350 miliónů EUR;

v)

změny v řízení, oceňování a mzdách veřejných podniků vedoucí k úsporám alespoň 800 miliónů EUR;

w)

vyrovnání zdanění topného oleje a motorové nafty po 15. říjnu 2011 s cílem bránit podvodům a dosáhnout úspor alespoň ve výši 400 miliónů EUR v roce 2011 bez zvláštních opatření na ochranu méně prosperujících vrstev obyvatel;

x)

zvýšení snížených sazeb DPH z 5,5 na 6,5 % a z 11 na 13 %, čímž vzniknou úspory alespoň ve výši 880 miliónů EUR, a snížení sazby DPH pro léčivé přípravky a hotelové ubytování z 11 na 6,5 %, přičemž náklady nepřesáhnou 250 miliónů EUR bez úspor pro fondy sociálního zabezpečení a nemocnice, které vyplynou z nižší sazby DPH pro léčivé přípravky;

y)

zintenzívnění boje proti pašování paliv (uspořit alespoň 190 miliónů EUR);

z)

zvýšení poplatků za soudní řízení (získat alespoň 100 miliónů EUR);

aa)

provedení akčního plánu na urychlení výběrů daňových nedoplatků (vybrat alespoň 200 miliónů EUR);

bb)

urychlení výběru daňových penále (vybrat alespoň 400 miliónů EUR);

cc)

výběr příjmů, které vyplynou z nového rámce daňových sporů a řízení (získat alespoň 300 miliónů EUR);

dd)

příjmy z obnovení telekomunikačních licencí s končící platností (alespoň ve výši 350 miliónů EUR);

ee)

příjmy z koncesí (získat alespoň 250 miliónů EUR);

ff)

plán restrukturalizace aténské dopravní sítě (OASA). Cílem plánu je snížit provozní ztráty společnosti a obnovit její ekonomickou životaschopnost. Plán zahrnuje škrty provozních výdajů společnosti a zvýšení cestovného. Požadovaná opatření mají být provedena do března 2011;

gg)

právní předpis, kterým se omezí nábor zaměstnanců v celé veřejné správě na poměr maximálně 1 nový zaměstnanec na pět zaměstnanců, kteří odešli do důchodu nebo byli propuštěni, bez odvětvových výjimek a včetně zaměstnanců, kteří byli v rámci restrukturalizace převedeni z veřejných podniků do orgánů státní správy;

hh)

právní předpisy, které podporují instituce trhu práce a které stanoví, že: dohody na úrovni podniků mají přednost před dohodami podle odvětvových kolektivních smluv bez jakýchkoliv neodůvodněných omezení; podnikové kolektivní smlouvy nejsou omezeny požadavkem na minimální velikost podniku; rozšíření působnosti odvětových kolektivních smluv na subjekty, které se neúčastnily vyjednávání, je vyloučeno; zkušební doba u nových pracovních míst je prodloužena;.časová omezení pro využívání dočasného agenturního zaměstnávání jsou zrušena; překážky většího využívání smluv na dobu určitou jsou odstraněny; ustanovení o vyšším hodinnovém výdělku zaměstnanců pracujících na částečný úvazek jsou zrušena; větší flexibilta uspořádání pracovní doby včetně práce na částečný úvazek je dovolena;“.

9)

V čl. 2 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

10)

V čl. 2 odst. 4 se doplňují nová písmena, která znějí:

„c)

vyrovnaní nedoplatků nahromaděných v předcházejících letech;

d)

víceletý plán strukturální konsolidace ve fiskální oblasti, včetně opatření alespoň ve výši 5 % HDP, kterým se zabezpečí cílové hodnoty schodku až do roku 2014;

e)

plán proti daňovým únikům, který zahrnuje kvantitativní ukazatele výkonnosti, podle kterých by byla vedena k odpovědnosti správa příjmů; právní předpisy pro zjednodušení správního řízení a odvolacích soudních řízení u daňových sporů a potřebné předpisy a postupy pro lepší řešení případů porušení povinností, korupce a slabé výkonnosti daňových úředníků, včetně stíhání v případě porušení povinností;

f)

podrobný akční plán obsahující harmonogram pro dokončení zjednodušeného systému odměňování a jeho zavedení;

g)

zlepšení účetních a fakturačních systémů nemocnic, a to prostřednictvím dokončení zavádění podvojného účetnictví respektujícího zásadu časového rozlišení ve všech nemocnicích; využívání jednotného systému kódů a společného rejstříku zdravotnických potřeb; provádění výpočtu zásob a toku zdravotnických potřeb ve všech nemocnicích pomocí jednotného systému kódů pro zdravotnické potřeby; výběru spoluúčasti od pacientů ve všech veřejných zdravotnických zařízeních; včasné fakturace nákladů na léčbu (nejpozději do dvou měsíců) řeckým fondům sociálního zabezpečení, jiným členským státům a soukromým zdravotním pojišťovnám a zajištění, aby alespoň 50 % objemu léčivých přípravků používaných ve veřejných nemocnicích do konce roku 2011 tvořila generika a nepatentované léčivé přípravky, a to stanovením povinnosti, že všechny veřejné nemocnice musí obstarávat farmaceutické výrobky podle účinné látky;

h)

s cílem bojovat proti plýtvání a špatnému hospodaření ve státem vlastněných společnostech a dosáhnout fiskálních úspor ve výši alespoň 800 miliónů EUR Řecko přijme do konce února 2011 právní předpis, kterým sníží primární odměňování ve veřejných podnicích alespoň o 10 % na úrovni společnosti, sníží sekundární odměňování na 10 % primárního odměňování, zavede strop ve výši 4 000 EUR měsíčně na hrubý příjem (12 plateb ročně), zvýší cestovné v městské dopravě alespoň o 30 %; zvýší ostatní tarify; zavede opatření, kterými sníží provozní výdaje veřejných společností o 15 až 25 % a přijme právní předpis, kterým restrukturalizuje OASA do března 2011;

i)

nový regulační rámec, který usnadní uzavírání koncesních dohod pro regionální letiště;

j)

zřízení nezávislé pracovní skupiny pro politiku vzdělávání s cílem zvýšit efektivitu systému veřejného vzdělávání (základní, střední a vyšší vzdělávání) a dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů;

k)

přijetí zákona o zřízení ústředního orgánu pro zadávání veřejných zakázek v souladu s akčním plánem;“.

11)

V čl. 2 odst. 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

posouzení výsledků první fáze nezávislého funkčního přezkumu ústřední správy, včetně doporučení politických nástrojů a dokončení přezkumu stávajících sociálních programů;“.

12)

V čl. 2 odst. 5 písm. d) se slova „v období 2010-2060“ nahrazují slovy v období „2009-2060“.

13)

V čl. 2 odst. 5 se doplňují nová písmena, která znějí:

„h)

další podpora využívání generických léčiv, a to prostřednictvím povinného elektronického předepisování podle účinné látky;“.

14)

V čl. 2 odst. 6 se písmeno a) nahrazuje tímto

„a)

zahrnutí opatření k fiskální konsolidaci ve výši nejméně 2,2 % HDP do návrhu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet musí obsahovat zejména následující opatření (nebo za výjimečných okolností opatření přinášející srovnatelné úspory): další rozšíření základu pro výpočet DPH přesunutím zboží a služeb ze snížené do základní sazby (s cílem vybrat alespoň dalších 300 milionů EUR); další snížení počtu zaměstnanců ve veřejném sektoru nad rámec pravidla ‚jeden nový pracovník za každých pět zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu‘ (s cílem uspořit nejméně 600 milionů EUR); stanovení spotřebních daní na nealkoholické nápoje (v celkové hodnotě alespoň 300 milionů EUR); rozšíření základu pro výpočet daně z nemovitostí cestou aktualizace hodnoty majetku (které přinese dodatečný výnos ve výši nejméně 200 milionů EUR); reorganizaci územních samosprávných orgánů (s cílem uspořit alespoň 500 milionů EUR); nominální zmrazení důchodů; zvýšení účinnosti paušálního zdanění pro osoby samostatně výdělečně činné (s cílem vybrat alespoň 100 milionů EUR); snížení transferů veřejným podnikům (alespoň o 800 milionů EUR) v návaznosti na jejich restrukturalizaci; navázání dávek v nezaměstnanosti na majetkové poměry (s cílem uspořit 500 milionů EUR); výběr dalších příjmů z herních licencí (nejméně 225 milionů EUR z prodeje licencí a 400 milionů EUR z licenčních poplatků);“.

15)

V čl. 2 odst. 7 se písmeno c) zrušuje.

16)

V čl. 2 odst. 7 se doplňují písmena, která znějí:

„d)

systém individuálního účtování nemocničních nákladů, který se má využívat pro rozpočtové účely počínaje rokem 2013;

e)

právní předpisy provádějící doporučení týkajících se politických nástrojů z první fáze funkčního přezkumu veřejné správy na ústřední úrovni a celkový přezkum stávajících sociálních programů.

f)

svůj provoz zahájí ústřední orgán pro zadávání veřejných zakázek s nezbytnými zdroji, aby mohl plnit své poslání, cíle, kompetence a pravomoci v souladu s akčním plánem;“.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 20. prosince 2010.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 241, 14.9.2010, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.