ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.024.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 24

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
27. ledna 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU

1

 

 

Opravy

 

*

Oprava Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 289 ze dne 30.10.2008)

126

 

*

Zápis o opravě Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Bridgetownu na Barbadosu dne 15. října 2008 a v Haïti dne 10. prosince 2009(Úř. věst. L 289 ze dne 30.10.2008)

211

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

27.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 57/2011

ze dne 18. ledna 2011,

kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy přijme Rada na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1) je třeba s přihlédnutím k dostupným vědeckým, technickým a hospodářským doporučením, a zejména ke zprávám vypracovaným Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR), přijmout opatření, jimiž se řídí přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv pro jednotlivé rybolovné oblasti nebo skupiny rybolovných oblastí, případně včetně některých podmínek funkčně spojených s užíváním těchto práv. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo loviště, a s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (ES) č. 2371/2002.

(4)

V případech, kdy se celkový přípustný odlov (TAC) přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit dotčený členský stát, aby určil jeho úroveň. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky a zajistil využívání dotčené populace využívána v míře, která od roku 2015 s co nejvyšší pravděpodobností povede k maximálnímu udržitelnému výnosu, a to včetně přijetí nezbytných opatření ke shromažďování příslušných údajů, posuzování dotčené populace a stanovení úrovní jejího maximálního udržitelného výnosu.

(5)

TAC by měly být stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měly by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních s Výborem pro rybolov a akvakulturu a dotyčnými regionálními poradními sbory.

(6)

Pro populace podléhající specifickým víceletým plánům by měly být TAC určeny v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. TAC pro populace štikozubce obecného, humra severského, jazyka obecného v Biskajském zálivu, západní části Lamanšského průlivu a Severním moři, platýse evropského v Severním moři, sledě obecného v oblasti západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, v oblasti západně od Skotska a Irském moři by tudíž měly být určeny v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (2), nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova (3), nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (4), nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (5), nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (6), nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (7), nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (8), a nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (9).

(7)

V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (10), by se mělo určit, na které populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.

(8)

U některých druhů, jako jsou některé určité žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.

(9)

Humr severský se loví ve smíšeném lovu druhů žijících při dně s různými jinými druhy. V oblasti západně od Irska nazývané Porcupine Bank je naprosto nutné provést opatření pro zachování zdrojů, aby se co nejvíce snížil odlov humra severského. Je proto vhodné omezit v této oblasti rybolovná práva pouze na lov pelagických druhů, při němž není loven humr severský.

(10)

Vzhledem k nedávnému vývoji cíleného rybolovu drsnatcovitých v podoblastech ICES VI, VII a VIII a v zájmu zajištění udržitelného řízení této populace je třeba stanovit omezení odlovu pro tuto populaci.

(11)

Je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2011 v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2166/2005, článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, článkem 9 nařízení (ES) č. 676/2007, články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1342/2008 a články 5 a 9 nařízení (ES) č. 302/2009, přičemž je třeba vzít v úvahu nařízení Rady (ES) č. 754/2009 ze dne 27. července 2009, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008 (11).

(12)

Na základě nařízení (ES) č. 754/2009 je z působnosti režimu intenzity rybolovu stanoveného v článku 11 nařízení (ES) č. 1342/2008 vyloučena skupina francouzských plavidel. Z informací poskytnutých Francií v roce 2010 vyplývá, že vyloučení této skupiny plavidel z režimu intenzity již nepředstavuje omezení administrativní zátěže. V důsledku toho již není nadále splněna jedna z podmínek pro vyloučení. Je proto vhodné tuto skupinu francouzských plavidel znovu zahrnout do výše uvedeného režimu intenzity rybolovu. Jelikož období řízení rybolovu uvedené v příloze IIA nařízení (EU) č. 53/2010 (12) skončí dne 31. ledna 2011, mělo by se toto opětovné zahrnutí použít ode dne 1. února 2011.

(13)

Na základě doporučení ICES je nezbytné nadále používat a revidovat systém řízení smačků ve vodách EU divizí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV.

(14)

V souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením ICES a s mezinárodními závazky v rámci Úmluvy pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) je třeba omezit intenzitu rybolovu některých hlubinných druhů.

(15)

Postupem stanoveným v dohodách nebo protokolech o o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (13), Faerskými ostrovy (14) a Grónskem (15) jednala Unie o o rybolovných právech s těmito partnery. Konzultace s Faerskými ostrovy dosud nebyly dokončeny a očekává se, že s tímto partnerem by ujednání na rok 2011 měla být uzavřena počátkem roku 2011. Aby se zamezilo přerušení rybolovných činností Unie a současně se poskytla nezbytná pružnost umožňující uzavřít uvedená ujednání počátkem roku 2011, je zapotřebí, aby Unie stanovila na prozatímním základě rybolovná práva pro populace, které jsou předmětem dohody s Faerskými ostrovy.

(16)

Unie je smluvní stranou několika organizací pro rybolov a s jinými organizacemi spolupracuje, ač není jejich členem. Kromě toho v souladu s Aktem o o přistoupení z roku 2003 jsou ode dne přistoupení Polské republiky k Evropské unii dohody o o rybolovu do té doby Polskem uzavřené, jako je např. Úmluva o o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, spravovány Unií. Uvedené organizace pro rybolov doporučily pro rok 2011 řadu opatření včetně rybolovných práv pro plavidla EU. Tato rybolovná práva by měla být provedena v právu Unie.

(17)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na svém výročním zasedání v roce 2010 nedosáhla dohody o o přijetí opatření pro zachování zdrojů pro tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného. Většina smluvních stran včetně Unie však byla toho názoru, že by tyto tři populace měly být regulovány, aby bylo zajištěno jejich udržitelné řízení. Je proto vhodné, aby Unie přijala opatření k tomuto účelu.

(18)

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala na výročním zasedání v roce 2010 tabulky, které uvádějí, zda smluvní strany ICCAT využívaly rybolovná práva málo či nadměrně. ICCAT v této souvislosti přijala rozhodnutí, v němž bylo konstatováno, že v roce 2009 Unie nevyužila zcela svou kvótu mečouna obecného v severním a jižním Atlantiku, tuňáka velkookého a severoatlantského tuňáka křídlatého. Aby byly dodrženy úpravy kvót Unie stanovené ICCAT, je třeba tato nevyužitá práva rozdělit na základě toho, v jaké míře jednotlivé státy svá práva nevyužily, aniž se přitom změní klíč pro roční přidělování TAC stanovený v tomto nařízení. Na stejném zasedání byl pozměněn plán obnovy populace tuňáka obecného. ICCAT dále přijala doporučení k zachování liškouna velkookého, kladivounovitých a žraloka dlouhoploutvého. Aby se přispělo k zachování rybích populací, je třeba tato opatření provést v právu Unie.

(19)

Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) na svém výroční zasedání v roce 2010 revidovala celkovou kapacitu loďstev provádějících odlov tropických tuňáků v období 2006–2008 a odlov mečouna obecného a tuňáka křídlatého v období 2007–2008. ITOC rovněž schválila provádění plánů rozvoje loďstva. IOTC vedle toho schválila rezoluci o o zachování liškounů (čeleď Alopiidae) lovených v souvislosti s rybolovem v oblasti její působnosti.

(20)

Na třetím mezinárodním zasedání pro vytvoření regionální organizace pro řízení rybolovu v oblasti volného moře jižního Tichomoří (SPRFMO), konaném v květnu 2007, přijali účastníci prozatímní opatření, včetně rybolovných práv, na regulaci pelagického rybolovu a odlovu druhů žijících při dně v této oblasti až do vytvoření uvedené organizace pro řízení rybolovu. Tato prozatímní opatření byla opět projednávána na 8. mezinárodních konzultacích k založení SPFRMO v listopadu 2009 a mají být opět projednávána na nadcházející 2. přípravné konferenci pro komisi SPRFMO pořádané v lednu 2011. Podle dohody zúčastněných stran jsou tato prozatímní opatření dobrovolná a podle mezinárodního práva právně nezávazná. S ohledem na související ustanovení Dohody OSN o o rybích populacích je však žádoucí tato opatření provést v právu Unie.

(21)

Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) schválila na svém výročním zasedání v roce 2010 omezení odlovu pro čtyři rybí populace v oblasti úmluvy SEAFO. Tato omezení odlovu je nutné provést v právu Unie.

(22)

V souladu s článkem 291 Smlouvy by opatření nezbytná pro stanovení omezení odlovu pro některé populace s krátkou životností měla být z důvodů naléhavosti přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (16).

(23)

Některá mezinárodní opatření, kterými se pro Unii vytváří či omezují rybolovná práva, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tudíž nutné, aby ustanovení, kterými se taková opatření provádějí v právu Unie, měla zpětnou působnost. Zejména s ohledem na skutečnost, že některá rybolovná práva v oblasti úmluvy CCAMLR jsou stanovena pro období počínající dnem 1. prosince 2010, by se příslušná ustanovení tohoto nařízení měla používat od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zákaz lovit v oblasti úmluvy bez oprávnění.

(24)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (17), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání odlovů a intenzity rybolovu a oznamování údajů o o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné uvést kódy, které členské státy mají používat, když Komisi zasílají údaje týkající se vykládky populací podle tohoto nařízení.

(25)

Aby se zabránilo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení o o omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2011, a zvláštních ustanovení týkajících se konkrétních oblastí, která by měla mít zvláštní den použitelnosti v souladu s 23. bodem odůvodnění. Z důvodů naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.

(26)

Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno platné právo Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

1.   Tímto nařízením se stanoví níže uvedená rybolovná práva:

a)

na rok 2011 omezení odlovu některých populací ryb a skupin populací ryb a

b)

na období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 některá omezení intenzity rybolovu,

c)

na období uvedená v článcích 20, 21 a 22 a v přílohách IE a V rybolovná práva pro některé populace v oblasti Úmluvy o o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (úmluva CCAMLR); a

d)

na období uvedená v článku 28 rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky (úmluva IATTC).

2.   Tímto nařízením se rovněž stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace nebo skupiny rybích populací, které jsou předmětem dvoustranných konzultací v oblasti rybolovu s Faerskými ostrovy. Konečná rybolovná práva stanoví Rada na návrh Komise.

3.   Některá rybolovná práva uvedená v příloze I zůstávají nepřidělena a nesmějí být členskými státy využita, dokud nebudou stanovena konečná rybolovná práva podle odstavce 2. Tato rybolovná práva zahrnují dodatečná rybolovná práva pro makrelu obecnou, která jsou výsledkem kvóty neodlovené v roce 2010.

Článek 2

Oblast působnosti

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se toto nařízení na:

a)

plavidla EU a

b)

na plavidla třetích zemí ve vodách EU.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„plavidlem EU“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;

b)

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;

c)

„vodami EU“ vody pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států s výjimkou vod přiléhajících k územím uvedeným v příloze II Smlouvy;

d)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství, které může být každý rok uloveno z každé populace a vyloženo;

e)

„kvótou“ podíl TAC přidělený Unii, členským státům nebo třetí zemi;

f)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

g)

„velikostí oka“ velikost oka určená v souladu s nařízením (ES) č. 517/2008 (18);

h)

„rejstříkem rybářského loďstva EU“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002;

i)

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:

a)

oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 218/2009 (19);

b)

oblastí „Skagerrak“ se rozumí oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

oblastí „Kattegat“ se rozumí oblast, která je na severu ohraničena linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d)

oblastí „VII (Porcupine Bank – jednotka 16)“ se rozumí oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š. 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š. 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š. 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.;

e)

„Cádizským zálivem“ se rozumí divize ICES IXa východně od 7° 23′ 48″ z. d.;

f)

oblasti CECAF (středovýchodní Atlantik nebo hlavní rybolovná oblast FAO 34) jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 216/2009 (20);

g)

oblasti NAFO (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 217/2009 (21);

h)

oblast úmluvy SEAFO (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) je vymezena v Úmluvě o o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (22);

i)

oblast úmluvy ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku) je vymezena v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (23);

j)

oblast úmluvy CCAMLR (Úmluva o o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) je vymezena v nařízení (ES) č. 601/2004 (24);

k)

oblast úmluvy IATTC (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) je vymezena v Úmluvě o o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (25);

l)

oblast IOTC (Komise pro tuňáky Indického oceánu) je vymezena v Dohodě o o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (26);

m)

„oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) se rozumí oblast na volném moři jižně od 10° s. š., severně od oblasti úmluvy CCAMLR, východně od oblasti úmluvy SIOFA vymezené v Dohodě o o rybolovu v jižním Indickém oceánu (27) a západně od oblastí pod rybářskou jurisdikcí států Jižní Ameriky;

n)

oblast úmluvy WCPFC (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) je vymezena v Úmluvě o o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (28);

o)

„oblastí volného moře Beringova moře“ se rozumí oblast volného moře Beringova moře více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA EU

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a rozdělení

1.   TAC pro plavidla EU ve vodách EU nebo v některých vodách mimo EU, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.

2.   Plavidla EU jsou oprávněna k odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Islandu a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, za podmínek stanovených v článku 15 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení (ES) č. 1006/2008 (29) a v prováděcích předpisech k uvedenému nařízení.

3.   Komise stanoví TAC pro huňáčka severního ve vodách Grónska v podoblastech ICES V a XIV, jež jsou pro Unii k dispozici na základě TAC a množství přidělených Unii Grónskem v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o o partnerství v odvětví rybolovu a s protokolem k ní.

4.   S ohledem na vědecké informace shromážděné v první polovině roku 2011 může Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 revidovat TAC stanovené v příloze I pro tyto populace:

a)

populace smačků ve vodách EU v divizích ICES IIa a IIIa a v podoblasti ICES IV v souladu s přílohou IID tohoto nařízení;

b)

populace tresky Esmarkovy ve vodách EU v divizích ICES IIa a IIIa a v podoblasti ICES IV a populace šprota obecného ve vodách EU v divizi ICES IIa a v podoblasti ICES IV.

Článek 6

Zvláštní ustanovení pro některé TAC

1.   Některé TAC uvedené v příloze IA označené poznámkou pod čarou s odkazem na tento článek stanoví dotčený členský stát na základě údajů jím shromážděných a posouzených na úrovni, která:

a)

je v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména s pravidlem udržitelného využívání populací, a

b)

od roku 2015 s co největší pravděpodobností povede k využívání populace, jež je v souladu s maximálním udržitelným výnosem.

2.   Dotčený členský stát do 28. února 2011 uvědomí Komisi o o úrovni přijaté v souladu s odstavcem 1 a o o opatřeních, které hodlá přijmout pro dosažení souladu s uvedeným ustanovením. S ohledem na tuto informaci a za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 7 nařízení (ES) č. 2371/2002, může Komise rozhodnout o o nouzových opatřeních.

Článek 7

Přidělení dodatečných kvót plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu

1.   Pro některé populace uvedené v příloze IA označené poznámkou pod čarou s odkazem na tento článek může členský stát za podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku přidělit plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu dodatečné kvóty v rámci celkového množství uvedeného v příloze IA jako procento z kvóty přidělené danému členskému státu.

2.   Členský stát může plavidlům přidělit dodatečné kvóty, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

plavidlo používá televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV), napojené na systém čidel, které zaznamenávají všechny rybolovné a zpracovatelské činnosti na palubě plavidla;

b)

výše dodatečných kvót přidělených jednotlivým plavidlům účastnícím se řádně zdokumentovaného rybolovu nepřesáhne 75 % výmětů, které se u tohoto typu plavidla předpokládají, a v žádném případě nepředstavuje více než 30 % zvýšení kvóty přidělené tomuto plavidlu;

c)

všechny úlovky příslušné populace odlovené tímto plavidlem se započítávají do jemu přidělené kvóty.

3.   Jestliže členský stát zjistí, že plavidlo, které se účastní zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu, neplní podmínky stanovené v odstavci 2, okamžitě mu odejme přidělené dodatečné kvóty a pro zbytek roku 2011 je vyloučí z další účasti na uvedených zkouškách.

4.   Členský stát, který má v úmyslu použít odstavce 1, 2 a 3, předloží Komisi před přidělením dodatečných kvót tyto informace:

seznam plavidel účastnících se daných zkoušek a údaje o o zařízení pro dálkové elektronické sledování umístěném na palubě;

kapacita, druh a specifikace zařízení používaných těmito plavidly;

odhadované míry výmětů těchto typů plavidel a

množství úlovků populace, na niž se vztahuje příslušný TAC, odlovené těmito plavidly v roce 2010.

Článek 8

Zakázané druhy

1.   Plavidla EU nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat paryby těchto druhů:

a)

žralok veliký (Cetorhinus maximus) a žralok bílý (Carcharodon carcharias) ve všech vodách EU i mimo ně;

b)

polorejnok křídlatý (Squatina squatina) ve všech vodách EU;

c)

rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách EU divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

d)

rejnok vlnitý (Raja undulata) a rejnok bílý (Rostroraja alba) ve vodách EU podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;

e)

žralok nosatý (Lamna nasus) v mezinárodních vodách a

f)

pilohřbetovití (Rhinobatidae) ve vodách EU podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII.

2.   Paryby druhů uvedených v odstavci 1 se v největší možné míře bez prodlení vypustí neporaněné.

Článek 9

Zvláštní ustanovení týkající se rozdělení

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přerozdělení provedená podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1006/2008;

c)

dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty provedené podle článků 37, 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

Článek 10

Omezení intenzity rybolovu

Od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 platí omezení intenzity rybolovu stanovená:

a)

v příloze IIA pro řízení některých populací v Kattegatu, Skagerraku, v části divize ICES IIIa ležící mimo Skagerrak a Kattegat, v podoblasti ICES IV, v divizích ICES VIa, VIIa a VIId a ve vodách EU divizí ICES IIa a Vb;

b)

v příloze IIB pro obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu;

c)

v příloze IIC pro řízení populace jazyka obecného v divizi ICES VIIe.

Článek 11

Omezení odlovu a intenzity v hlubinném rybolovu

1.   Článek 3 nařízení (ES) č. 2347/2002 (30) se použije pro platýse černého. Odlov, uchovávání na palubě, překládka a vykládka platýse černého se řídí podmínkami uvedenými ve zmíněném článku.

2.   Členské státy zajistí, aby úroveň intenzity rybolovu plavidel majících povolení k hlubinnému rybolovu uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 2347/2002, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, v roce 2011 nepřekročila 65 % průměrné roční intenzity rybolovu vynaložené plavidly daného členského státu v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, nebo při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II zmíněného nařízení. Tento odstavec se vztahuje pouze na rybářské výjezdy, při nichž bylo odloveno více než 100 kg hlubinných druhů jiných než stříbrnice atlantská.

Článek 12

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Ryby z populací, pro které jsou stanoveny TAC, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud:

a)

odlov provedla plavidla členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána; nebo

b)

odlov představuje tu část kvóty EU, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta EU není vyčerpána.

Článek 13

Omezení využívání některých rybolovných práv

1.   Rybolovná práva stanovená v příloze I pro mníkovce bělolemého, tresku obecnou, pakambalu průsvitnou, ďasovité, tresku jednoskrvnnou, tresku bezvousou, štikozubce obecného, mníka modrého, mníka mořského, humra severského, platýse evropského, tresku sajdu, tresku tmavou, rejnokovité, jazyk obecný a ostrouna obecného v podoblasti ICES VII či jejích příslušných divizích jsou omezena zákazem rybolovu všech těchto druhů i jejich uchovávání na palubě v období od 1. května do 31. července 2011 v oblasti Porcupine Bank. Příslušné položky přílohy I se určí křížovým odkazem na tento článek.

2.   Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

2

52° 40′ s. š.

12° 30′ z. d.

3

52° 47′ s. š.

12° 39,600′ z. d.

4

52° 47′ s. š.

12° 56′ z. d.

5

52° 13,5′ s. š.

13° 53,830′ z. d.

6

51° 22′ s. š.

14° 24′ z. d.

7

51° 22′ s. š.

14° 03′ z. d.

8

52° 10′ s. š.

13° 25′ z. d.

9

52° 32′ s. š.

13° 07,500′ z. d.

10

52° 43′ s. š.

12° 55′ z. d.

11

52° 43′ s. š.

12° 43′ z. d.

12

52° 38,800′ s. š.

12° 37′ z. d.

13

52° 27′ s. š.

12° 23′ z. d.

14

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se lodím, které mají na palubě druhy uvedené v tomto odstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 14

Přenos dat

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 15

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla EU provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.

2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 kvótu jinému členskému státu (výměna) v rybolovných oblastech vymezených v příloze III, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze III, však nesmí být překročen.

KAPITOLA III

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu

Oddíl 1

Oblast Úmluvy ICCAT

Článek 16

Omezení rybolovu a kapacity chovu a výkrmu tuňáka obecného

1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami EU oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle bodu 1 přílohy IV.

2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu EU oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle bodu 2 přílohy IV.

3.   Počet plavidel EU, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle bodu 3 přílohy IV.

4.   Počet a celková hrubá prostornost rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezena podle bodu 4 přílohy IV.

5.   Počet vězenců používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle bodu 5 přílohy IV.

6.   Kapacita chovu, kapacita výkrmu tuňáka obecného a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle bodu 6 přílohy IV.

Článek 17

Dodatečné podmínky týkající se kvóty tuňáka obecného přidělené v příloze ID

Vedle období zákazu stanoveného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 302/2009 se zakazuje rybolov tuňáka obecného košelkovými nevody ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři v období od 15. dubna do 15. května 2011.

Článek 18

Rekreační a sportovní rybolov

Členské státy udělí zvláštní kvótu tuňáka obecného pro rekreační a sportovní rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.

Článek 19

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla liškouna velkookého (Alopias superciliosus) nebo části jeho upravených těl.

2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.

3.   V souvislosti s rybolovem v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla kladivounovitých čeledi Sphyrnidae (s výjimkou kladivouna tiburo – Sphyrna tiburo) nebo části jejich upravených těl.

4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) nebo části jeho upravených těl.

Oddíl 2

Oblast Úmluvy CCAMLR

Článek 20

Zákazy a omezení rybolovu

1.   Cílený rybolov druhů uvedených v části A přílohy V je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.

2.   Pokud jde o o nový nebo průzkumný rybolov, vztahují se na podoblasti uvedené v části B přílohy V TAC pro úlovky a vedlejší úlovky v ní uvedené.

Článek 21

Průzkumný rybolov

1.   Pouze členské státy, které jsou členy Komise CCAMLR se mohou během rybářské sezóny 2011 účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 mimo oblasti státní jurisdikce. Pokud se daný členský stát hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 24. července 2011.

2.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize FAO 58.4.1 a 58.4.2 jsou v části B přílohy V stanoveny TAC pro celkový odlov úlovků a vedlejší úlovky na podoblast a divizi a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky. Rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce je zastaven, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a daná jednotka zůstává pro rybolov uzavřena po zbytek rybolovného období.

3.   Rybolov se provádí na takové zeměpisné ploše a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2. a divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 m.

Článek 22

Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2011/2012

1.   Během rybářské sezóny 2011/2012 mohou lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR pouze ty členské státy, které jsou členy Komise CCAMLR. Pokud daný členský stát hodlá lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí sekretariátu CCAMLR v souladu s článkem 5a nařízení (ES) č. 601/2004 a Komisi, v každém případě nejpozději 1. června 2011:

a)

za použití formuláře uvedeného v části C přílohy V svůj úmysl lovit krunýřovku krilovou;

b)

za použití formuláře uvedeného v části D přílohy V konfigurace sítí.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.

3.   Členské státy, které mají v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznamují pouze oprávněná plavidla plující pod jejich vlajkou v okamžiku oznámení.

4.   Členské státy mohou udělit oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové plavidlu, které nebylo oznámeno sekretariátu CCAMLR v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, pokud je oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z oprávněných provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne:

a)

úplné údaje o o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;

b)

úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podpůrné dokumenty nebo odkazy.

5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na seznamu plavidel, která prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti, vypracovaném CCAMLR.

Oddíl 3

Oblast IOTC

Článek 23

Omezení rybolovné kapacity rybářských plavidel lovících v oblasti IOTC

1.   Maximální počet plavidel EU lovících tropické tuňáky v oblasti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 1 přílohy VI.

2.   Maximální počet plavidel EU lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 2 přílohy VI.

3.   Členské státy mohou změnit rozdělení plavidel mezi oba typy rybolovu uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotčených populací ryb.

4.   Členské státy zajistí, že tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, jsou plavidla, jež se převedou, v evidenci plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro rybolov tuňáků. Nesmí se převést žádné plavidlo zapsané na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedený kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.

5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybářskou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 v zájmu zohlednění plnění rozvojových plánů předložených IOTC pouze v mezích stanovených v těchto plánech.

Článek 24

Žraloci

1.   Zakazuje se uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla liškounů všech druhů čeledi Alopiidae nebo části jejich upravených těl.

2.   Liškouni uvedení v odstavci 1 se v největší možné míře bez prodlení vypustí neporanění.

Oddíl 4

Oblast Úmluvy SPRFMO

Článek 25

Omezení kapacity pelagického rybolovu

Členské státy, které v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 a 2009 aktivně prováděly pelagický rybolov, omezí v roce 2011 celkovou úroveň hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou úroveň 78 610 hrubé prostornosti v dané oblasti tak, aby bylo zajištěno udržitelné využívání pelagických rybolovných zdrojů v jižním Tichomoří.

Článek 26

TAC u pelagického rybolovu

1.   Pouze členské státy, které v souladu s článkem 25 aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 a 2009, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.

2.   Členské státy oznámí jednou měsíčně Komisi názvy a charakteristiky svých plavidel provádějících rybolov podle tohoto článku, včetně hrubé prostornosti.

3.   Pro účely sledování rybolovu podle tohoto článku zasílají členské státy Komisi, za účelem jejich sdělení prozatímnímu sekretariátu SPRFMO, údaje zaznamenané systémy sledování plavidel, měsíční hlášení o o odlovech, a pokud jsou k dispozici, i zastávky v přístavech, a to nejpozději patnáctého dne následujícího měsíce.

Článek 27

Rybolov při dně

Členské státy uvedené v článku 25 omezí intenzitu rybolovu nebo odlov při dně v oblasti úmluvy SPRFMO na průměrnou roční úroveň v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, pokud jde o o počet rybářských plavidel a další parametry, které se vztahují k množství odlovů, úrovni intenzity rybolovu a rybolovné kapacitě, a pouze na ty části oblasti úmluvy SPRFMO, kde rybolov při dně probíhal během předchozí rybářské sezóny.

Oddíl 5

Oblast Úmluvy IATTC

Článek 28

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) pomocí plavidel s košelkovými nevody se zakazuje:

a)

buď od 29. července do 28. září 2011, nebo od 18. listopadu 2011 do 18. ledna 2012 v oblasti vymezené těmito hranicemi:

tichomořským pobřežím Ameriky,

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou šířkou 40° s. š.,

zeměpisnou šířkou 40° j. š.;

b)

od 29. září do 29. října 2011 v oblasti vymezené těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 96° z. d.,

zeměpisnou délkou 110° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° s. š.,

zeměpisnou šířkou 3° j. š.

2.   Dotčené členské státy oznámí Komisi před 1. dubnem 2011, pro které období uzavření uvedené v odst. 1 písm. a) se rozhodly. Všechna dotčená plavidla členských států lovící s košelkovými nevody musí v oblasti vymezené v odstavci 1 a po vybrané období ukončit rybolov s košelkovými nevody.

3.   Plavidla lovící tuňáky v oblasti úmluvy IATTC pomocí košelkových nevodů si ponechají na palubě a následně vyloží všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované, s výjimkou ryb, které se nepovažují za vhodné pro lidskou spotřebu z jiných než velikostních důvodů. Jedinou výjimkou je poslední výjezd, kdy případně není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při této výpravě.

Oddíl 6

Oblast Úmluvy SEAFO

Článek 29

Opatření na ochranu hlubinných žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

rejnokovitých (Rajidae),

ostrouna obecného (Squalus acanthias),

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),

světlouna velkého (Etmopterus princeps),

světlouna malého (Etmopterus pusillus),

máčky přízračné (Apristurus manis),

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus)

a hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha.

Oddíl 7

Oblast Úmluvy WCPFC

Článek 30

Omezení intenzity rybolovu tuňáka velkookého, žlutoploutvého, pruhovaného a jihotichomořského tuňáka křídlatého

Členské státy zajistí, aby celková intenzita rybolovu tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) a jihotichomořského tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) byla v oblasti úmluvy WCPFC omezena na intenzitu rybolovu stanovenou v dohodách o o partnerství v odvětví rybolovu mezi Unií a pobřežními státy tohoto regionu.

Článek 31

Oblast uzavřená pro rybolov pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se zakazují rybolovné činnosti plavidly s košelkovými nevody používajícími FAD od 00:00 hod. dne 1. července 2011 do 24:00 hod. dne 30. září 2011. Během tohoto období se může plavidlo s košelkovými nevody účastnit rybolovných činností v této části oblasti úmluvy WCPFC pouze v případě, že na má na palubě pozorovatele, který monitoruje, že dané plavidlo po celou dobu:

a)

nepoužívá ani neobsluhuje FAD nebo související elektronické zařízení,

b)

neprovádí rybolov v hejnech mořských savců ve spojení s FAD.

2.   Všechna plavidla s košelkovými nevody provozující rybolov v části oblasti úmluvy WCPFS uvedené v odstavci 1 ponechají na palubě a vyloží nebo přeloží všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.

3.   Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:

a)

v závěrečné části plavby, pokud plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b)

pokud ryby nejsou vhodné pro lidskou spotřebu z důvodů jiných než souvisejících s velikostí; nebo

c)

pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.

Článek 32

Oblasti uzavřené pro rybolov plavidly s košelkovými nevody

Lov tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého plavidly s košelkovými nevody je zakázán v těchto oblastech volného moře:

a)

mezinárodních vodách vymezených hranicemi výlučných ekonomických zón Indonésie, Palau, Mikronésie a Papuy–Nové Guiney;

b)

mezinárodních vodách vymezených hranicemi výlučných ekonomických zón Mikronésie, Marshallových ostrovů, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fidži, Šalamounových ostrovů a Papuy–Nové Guiney.

Článek 33

Omezení počtu plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.

Oddíl 8

Beringovo Moře

Článek 34

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Rybolov tresky tmavé (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.

HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH EU

Článek 35

TAC

Rybářská plavidla, která plují pod vlajkou Norska, a plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách EU v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v této hlavě a v kapitole III nařízení (ES) č. 1006/2008.

Článek 36

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějících rybolov ve vodách EU je stanoven v příloze VIII.

2.   Ryby populací, pro něž byly stanoveny TAC, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze tehdy, pokud odlov provedla plavidla třetí země, jež má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána.

Článek 37

Zakázané druhy

1.   Plavidla třetích zemí nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat paryby těchto druhů:

a)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve všech vodách EU;

b)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve všech vodách EU;

c)

rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách EU divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

d)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) a rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách EU podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X; a

e)

pilohřbetovitých (Rhinobatidae) ve vodách EU podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII.

2.   Paryby druhů uvedených v odstavci 1 se neporaněné ihned a v největší možné míře vypouštějí.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Změna nařízení (ES) č. 754/2009

V článku 1 nařízení (ES) č. 754/2009 se zrušuje písmeno h).

Článek 39

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Článek 38 se však použije ode dne 1.února 2011.

Tam, kde jsou rybolovná práva pro oblast úmluvy CCAMLR stanovena pro období začínající před 1. lednem 2011, použijí se s účinností od začátku příslušných období platnosti uvedených rybolovných práv články 20, 21 a 22 a přílohy IE a V.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6.

(8)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.

(9)  Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(11)  Úř. věst. L 214, 19.8.2009, s. 16.

(12)  Nařízení Rady ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů (Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1).

(13)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).

(14)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).

(15)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a Protokol kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 9).

(16)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(18)  Nařízením Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).

(22)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(23)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(24)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(25)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(26)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 95/399/ES (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(27)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).

(28)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(29)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).

(30)  Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).


PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO PLAVIDLA EU V OBLASTECH, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ TAC, A PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH EU PODLE DRUHU A OBLASTI (V TUNÁCH ŽIVÉ HMOTNOSTI, NENÍ-LI UVEDENO JINAK)

Tyto tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle druhu a podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv.

Všechny TAC stanovené v této příloze se považují za kvóty pro účely tohoto nařízení, a proto se na ně vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení. Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecké názvosloví

Třípísmenný kód

Obecný název

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok hvězdnatý

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon maritae

CGE

Krab hlubokomořský

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dipturus batis

RJB

Rejnok hladký

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krilová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs obecný

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Ledovka příčnopruhá

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Leucoraja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Limanda limanda

DAB

Limanda obecná

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Haydesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Krevety rodu Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Platýs bradavičnatý

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes – Rajidae

SRX

Rejnokovití

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Rostroraja alba

RJA

Rejnok bílý

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOX

Jazyky rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák modroploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec bělavý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Níže uvedená srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Jazyky rodu Solea

SOX

Solea spp.

Kalmar Haydesův

SQS

Martialia hyadesi

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Krab hlubokomořský

CGE

Chaceon maritae

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Krevety rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Krunýřovka krilová

KRI

Euphausia superba

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Ledovka příčnopruhá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Limanda obecná

DAB

Limanda limanda

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Mník mořský

LIN

Molva molva

Mníkovec bělavý

HKW

Urophycis tenuis

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Platýs bradavičnatý

FLE

Platichthys flesus

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Platýs obecný

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Rejnok bílý

RJA

Rostroraja alba

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Rejnok hladký

RJB

Dipturus batis

Rejnok hvězdnatý

RJR

Amblyraja radiata

Rejnok kruhový

RJI

Leucoraja circularis

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Rejnok valchář

RJF

Leucoraja fullonica

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Rejnokovití

SRX

Rajiformes – Rajidae

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

PŘÍLOHA IA

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII A XIV, vody EU oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

Druh

:

Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp.

Oblast

:

Vody Norska oblasti IV

(SAN/04-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

0

EU

0

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Dánsko

228 514 (2)

Analytický TAC

Spojené království

4 995 (2)

Německo

350 (2)

Švédsko

8 391 (2)

Nepřiděleno

2 750 (3)

EU

242 250 (2)  (4)

Norsko

20 000

TAC

265 000

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót nelze v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes uvedených v příloze IID odlovit větší množství, než jsou množství uvedená níže:

Oblast

:

Vody EU oblastí řízení smačků rodu Ammodytes

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Dánsko

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Spojené království

4 052

942

Německo

287

66

Švédsko

6 808

1 583

EU

196 545

45 708

Norsko

16 626

3 774

Nepřiděleno

2 231

519

()  Je třeba stanovit.


Druh

:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

(ARU/1/2.)

Německo

28

Analytický TAC

Francie

9

Nizozemsko

22

Spojené království

44

EU

103

TAC

103


Druh

:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast

:

Vody EU oblastí III a IV

(ARU/3/4.)

Dánsko

1 040

Analytický TAC

Německo

11

Francie

8

Irsko

8

Nizozemsko

49

Švédsko

41

Spojené království

19

EU

1 176

TAC

1 176


Druh

:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

(ARU/567.)

Německo

357

Analytický TAC

Francie

8

Irsko

331

Nizozemsko

3 733

Spojené království

262

EU

4 691

TAC

4 691


Druh

:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

(USK/1214EI)

Německo

6 (6)

Analytický TAC

Francie

6 (6)

Spojené království

6 (6)

Ostatní

3 (6)

EU

21 (6)

TAC

21


Druh

:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

IIIa; Vody EU subdivizí 22-32

(USK/3A/BCD)

Dánsko

12

Analytický TAC

Švédsko

6

Německo

6

EU

24

TAC

24


Druh

:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

Vody EU oblasti IV

(USK/04-C.)

Dánsko

53

Analytický TAC

Německo

16

Francie

37

Švédsko

5

Spojené království

80

Ostatní

5 (7)

EU

196

TAC

196


Druh

:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

(USK/567EI.)

Německo

4

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Španělsko

14

Francie

172

Irsko

17

Spojené království

83

Ostatní

4 (8)

EU

294

Norsko

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Druh

:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

Vody Norska oblasti IV

(USK/04-N.)

Belgie

0

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

165

Německo

1

Francie

0

Nizozemsko

0

Spojené království

4

EU

170

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

(BOR/678-.)

Dánsko

7 900

Preventivní TAC

Irsko

22 227

Spojené království

1 223

Všechny členské státy

1 650

EU

33 000

TAC

33 000


Druh

:

Sleď obecný (12)

Clupea harengus

Oblast

:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

12 368 (13)  (14)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

198 (13)  (14)

Švédsko

12 938 (13)  (14)

Nepřiděleno

495 (13)  (15)

EU

25 504 (13)  (14)

TAC

30 000


Druh

:

Sleď obecný (16)

Clupea harengus

Oblast

:

Vody EU a Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

27 707

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

17 423

Francie

11 888

Nizozemsko

26 579

Švédsko

2 035

Spojené království

29 832

EU

115 464

Norsko

58 000 (17)

TAC

200 000

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/*04N-)

EU

50 000


Druh

:

Sleď obecný (18)

Clupea harengus

Oblast

:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

846 (18)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

EU

846

TAC

200 000


Druh

:

Sleď obecný (19)

Clupea harengus

Oblast

:

Vedlejší úlovky v oblasti IIIa

(HER/03A-BC)

Dánsko

5 692

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

51

Švédsko

916

EU

6 659

TAC

6 659


Druh

:

Sleď obecný (20)

Clupea harengus

Oblast

:

Vedlejší úlovky v oblasti IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa

(HER/2A47DX)

Belgie

82

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

15 833

Německo

82

Francie

82

Nizozemsko

82

Švédsko

77

Spojené království

301

EU

16 539

TAC

16 539


Druh

:

Sleď obecný (21)

Clupea harengus

Oblast

:

IVc, VIId (22)

(HER/4CXB7D)

Belgie

7 100 (23)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

395 (23)

Německo

248 (23)

Francie

6 447 (23)

Nizozemsko

10 092 (23)

Spojené království

2 254 (23)

EU

26 536

TAC

26 536


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Německo

2 432 (25)

Analytický TAC

Francie

460 (25)

Irsko

3 286 (25)

Nizozemsko

2 432 (25)

Spojené království

13 145 (25)

Nepřiděleno

726 (26)

EU

21 755 (25)

TAC

22 481


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

VIIb, VIIc; VIaS (27)

(HER/6AS7BC)

Irsko

4 065

Analytický TAC

Nizozemsko

406

EU

4 471

TAC

4 471


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Spojené království

Je třeba stanovit (29)

Preventivní TAC

EU

Je třeba stanovit (30)

TAC

Je třeba stanovit (30)


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Irsko

1 374

Analytický TAC

Spojené království

3 906

EU

5 280

TAC

5 280


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

VIIe a VIIf

(HER/7EF.)

Francie

490

Preventivní TAC

Spojené království

490

EU

980

TAC

980


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) a VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Německo

147

Analytický TAC

Francie

815

Irsko

11 407

Nizozemsko

815

Spojené království

16

EU

13 200

TAC

13 200


Druh

:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast

:

IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

3 635

Analytický TAC

Portugalsko

3 965

EU

7 600

TAC

7 600


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

10 (33)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

3 068 (33)

Německo

77 (33)

Nizozemsko

19 (33)

Švédsko

537 (33)

EU

3 711

TAC

3 835


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

118

Analytický TAC

Německo

2

Švédsko

70

EU

190

TAC

190


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

793 (34)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

4 557 (34)

Německo

2 889 (34)

Francie

980 (34)

Nizozemsko

2 575 (34)

Švédsko

30 (34)

Spojené království

10 455 (34)

EU

22 279

Norsko

4 563 (35)

TAC

26 842

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(COD/*04N-)

EU

19 363


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (36)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

EU

382

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

VIb; vody EU a mezinárodní vody Vb západně od 12° 00′ z. d. a oblastí XII a XIV

(COD/5W6-14)

Belgie

0

Preventivní TAC

Německo

1

Francie

12

Irsko

17

Spojené království

48

EU

78

TAC

78


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

VIa; vody EU a mezinárodní vody Vb východně od 12° 00′ z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

0

Analytický TAC

Německo

3

Francie

29

Irsko

40

Spojené království

110

EU

182

TAC

182


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgie

7

Analytický TAC

Francie

19

Irsko

332

Nizozemsko

2

Spojené království

146

EU

506

TAC

506


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

167

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Francie

2 735

Irsko

825

Nizozemsko

1

Spojené království

295

EU

4 023

TAC

4 023


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Oblast VIId

(COD/07D.)

Belgie

67 (37)

Analytický TAC

Francie

1 313 (37)

Nizozemsko

39 (37)

Spojené království

145 (37)

EU

1 564

TAC

1 564


Druh

:

Žralok nosatý

Lamna nasus

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII

(POR/3-12)

Dánsko

0

Analytický TAC

Francie

0

Německo

0

Irsko

0

Španělsko

0

Spojené království

0

EU

0

 

0

TAC

0


Druh

:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

6

Analytický TAC

Dánsko

5

Německo

5

Francie

30

Nizozemsko

24

Spojené království

1 775

EU

1 845

TAC

1 845


Druh

:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(LEZ/561214)

Španělsko

385

Analytický TAC

Francie

1 501

Irsko

439

Spojené království

1 062

EU

3 387

TAC

3 387


Druh

:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast

:

VII

(LEZ/07.)

Belgie

494

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Španělsko

5 490

Francie

6 663

Irsko

3 029

Spojené království

2 624

EU

18 300

TAC

18 300


Druh

:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

999

Analytický TAC

Francie

807

EU

1 806

TAC

1 806


Druh

:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

1 010

Analytický TAC

Francie

50

Portugalsko

34

EU

1 094

TAC

1 094


Druh

:

Limanda obecná a platýs bradavičnatý

Limanda limanda a Platichthys flesus

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(D/F/2AC4-C)

Belgie

503

Preventivní TAC

Dánsko

1 888

Německo

2 832

Francie

196

Nizozemsko

11 421

Švédsko

6

Spojené království

1 588

EU

18 434

TAC

18 434


Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(ANF/2AC4-C)

Belgie

341 (38)

Analytický TAC

Dánsko

752 (38)

Německo

367 (38)

Francie

70 (38)

Nizozemsko

258 (38)

Švédsko

9 (38)

Spojené království

7 846 (38)

EU

9 643 (38)

TAC

9 643


Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast

:

Vody Norska oblasti IV

(ANF/04-N.)

Belgie

45

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

1 152

Německo

18

Nizozemsko

16

Spojené království

269

EU

1 500

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(ANF/561214)

Belgie

196

Analytický TAC

Německo

224

Španělsko

210

Francie

2 412

Irsko

546

Nizozemsko

189

Spojené království

1 679

EU

5 456

TAC

5 456


Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast

:

VII

(ANF/07.)

Belgie

2 984 (39)

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Německo

333 (39)

Španělsko

1 186 (39)

Francie

19 149 (39)

Irsko

2 447 (39)

Nizozemsko

386 (39)

Spojené království

5 807 (39)

EU

32 292 (39)

TAC

32 292 (39)


Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

1 318

Analytický TAC

Francie

7 335

EU

8 653

TAC

8 653


Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

1 310

Analytický TAC

Francie

1

Portugalsko

260

EU

1 571

TAC

1 571


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

IIIa; vody EU subdivizí 22-32 (HAD/3A/BCD)

(HAD/3A/BCD)

Belgie

10

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

1 688

Německo

107

Nizozemsko

2

Švédsko

200

EU

2 007

TAC

2 095


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa

(HAD/2AC4.)

Belgie

196

Analytický TAC

Dánsko

1 349

Německo

858

Francie

1 496

Nizozemsko

147

Švédsko

136

Spojené království

22 250

EU

26 432

Norsko

7 625

TAC

34 057

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(HAD/*04N-)

EU

19 662


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (40)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

EU

707

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

(HAD/6B1214)

Belgie

8

Analytický TAC

Německo

10

Francie

413

Irsko

295

Spojené království

3 022

EU

3 748

TAC

3 748


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgie

2

Analytický TAC

Německo

3

Francie

111

Irsko

328

Spojené království

1 561

EU

2 005

TAC

2 005


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

148

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Francie

8 877

Irsko

2 959

Spojené království

1 332

EU

13 316

TAC

13 316


Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgie

21

Analytický TAC

Francie

95

Irsko

570

Spojené království

631

EU

1 317

TAC

1 317


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

IIIa

(WHG/03A.)

Dánsko

929

Preventivní TAC

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

3

Švédsko

99

EU

1 031

TAC

1 050


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa

(WHG/2AC4.)

Belgie

286

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

1 236

Německo

321

Francie

1 857

Nizozemsko

714

Švédsko

2

Spojené království

8 933

EU

13 349

Norsko

1 483 (41)

TAC

14 832

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(WHG/*04N-)

EU

9 044


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(WHG/561214)

Německo

2

Analytický TAC

Francie

39

Irsko

97

Spojené království

185

EU

323

TAC

323


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgie

0

Analytický TAC

Francie

4

Irsko

68

Nizozemsko

0

Spojené království

46

EU

118

TAC

118


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgie

158

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Francie

9 726

Irsko

4 865

Nizozemsko

79

Spojené království

1 740

EU

16 568

TAC

16 568


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

VIII

(WHG/08.)

Španělsko

1 270

Preventivní TAC

Francie

1 905

EU

3 175

TAC

3 175


Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalsko

Je třeba stanovit (42)

Preventivní TAC

EU

Je třeba stanovit (43)

TAC

Je třeba stanovit (43)


Druh

:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast

:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(W/P/04-N.)

Švédsko

190 (44)

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

EU

190

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast

:

IIIa; vody EU subdivizí 22-32

(HKE/3A/BCD)

Dánsko

1 531

Analytický TAC

Švédsko

130

EU

1 661

TAC

1 661 (45)


Druh

:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(HKE/2AC4-C)

Belgie

28

Analytický TAC

Dánsko

1 119

Německo

128

Francie

248

Nizozemsko

64

Spojené království

348

EU

1 935

TAC

1 935 (46)


Druh

:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast

:

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(HKE/571214)

Belgie

284 (47)

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Španělsko

9 109

Francie

14 067 (47)

Irsko

1 704

Nizozemsko

183 (47)

Spojené království

5 553 (47)

EU

30 900

TAC

30 900 (48)

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgie

37

Španělsko

1 469

Francie

1 469

Irsko

184

Nizozemsko

18

Spojené království

827

EU

4 004


Druh

:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgie

9 (49)

Analytický TAC

Španělsko

6 341

Francie

14 241

Nizozemsko

18 (49)

EU

20 609

TAC

20 609 (50)

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(HKE/*57-14)

Belgie

2

Španělsko

1 837

Francie

3 305

Nizozemsko

6

EU

5 150


Druh

:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

6 844

Analytický TAC

Francie

657

Portugalsko

3 194

EU

10 695

TAC

10 695


Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

Vody Norska oblastí II a IV

(WHB/4AB-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

0

EU

0

TAC

0


Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

1 533 (51)

Analytický TAC

Německo

596 (51)

Španělsko

1 300 (51)

Francie

1 067 (51)

Irsko

1 187 (51)

Nizozemsko

1 869 (51)

Portugalsko

121 (51)

Švédsko

379 (51)

Spojené království

1 990 (51)

EU

10 042 (51)

TAC

40 100


Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

824

Analytický TAC

Portugalsko

206

EU

1 030 (52)

TAC

40 100


Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

Vody EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30′ s. š. a oblasti VII západně od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Norsko

6 461 (53)  (54)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

40 100


Druh

:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(L/W/2AC4-C)

Belgie

346

Preventivní TAC

Dánsko

953

Německo

122

Francie

261

Nizozemsko

793

Švédsko

11

Spojené království

3 905

EU

6 391

TAC

6 391


Druh

:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (57)

Německo

18 (60)

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Estonsko

3 (60)

Španělsko

57 (60)

Francie

1 297 (60)

Irsko

5 (60)

Litva

1 (60)

Polsko

1 (60)

Spojené království

330 (60)

Ostatní

5 (55)  (60)

Nepřiděleno

165 (61)

EU

1 717 (60)

Norsko

150 (56)

TAC

2 032


Druh

:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

Mezinárodní vody oblasti XII

(BLI/12INT-) (62)

Estonsko

2

Analytický TAC

Španělsko

778

Francie

19

Litva

7

Spojené království

7

Ostatní

2 (62)

EU

815

TAC

815


Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

(LIN/1/2.)

Dánsko

8

Analytický TAC

Německo

8

Francie

8

Spojené království

8

Ostatní

4 (63)

EU

36

TAC

36


Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

IIIa; vody EU subdivizí 22-32

(LIN/3A/BCD)

Belgie

7 (64)

Analytický TAC

Dánsko

51

Německo

7 (64)

Švédsko

20

Spojené království

7 (64)

EU

92

TAC

92


Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

Vody EU oblasti IV

(LIN/04.)

Belgie

16

Analytický TAC

Dánsko

243

Německo

150

Francie

135

Nizozemsko

5

Švédsko

10

Spojené království

1 869

EU

2 428

TAC

2 428


Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblasti V

(LIN/05.)

Belgie

9

Preventivní TAC

Dánsko

6

Německo

6

Francie

6

Spojené království

6

EU

33

TAC

33


Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

(LIN/6X14.)

Belgie

29 (67)

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Dánsko

5 (67)

Německo

106 (67)

Španělsko

2 150 (67)

Francie

2 293 (67)

Irsko

575 (67)

Portugalsko

5 (67)

Spojené království

2 641 (67)

Nepřiděleno

220 (68)

EU

7 804 (67)

Norsko

6 140 (65)  (66)

TAC

14 164


Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

Vody Norska oblasti IV

(LIN/04-N.)

Belgie

6

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

747

Německo

21

Francie

8

Nizozemsko

1

Spojené království

67

EU

850

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

IIIa; vody EU subdivizí 22-32

(NEP/3A/BCD)

Dánsko

3 800

Analytický TAC

Německo

11

Švédsko

1 359

EU

5 170

TAC

5 170


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(NEP/2AC4-C)

Belgie

1 227

Analytický TAC

Dánsko

1 227

Německo

18

Francie

36

Nizozemsko

631

Spojené království

20 315

EU

23 454

TAC

23 454


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

Vody Norska oblasti IV

(NEP/04-N.)

Dánsko

1 135

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

1

Spojené království

64

EU

1 200

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

(NEP/5BC6.)

Španělsko

28

Analytický TAC

Francie

111

Irsko

185

Spojené království

13 357

EU

13 681

TAC

13 681


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

VII

(NEP/07.)

Španělsko

1 306 (69)

Analytický TAC

Francie

5 291 (69)

Irsko

8 025 (69)

Spojené království

7 137 (69)

EU

21 759 (69)

TAC

21 759 (69)


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Španělsko

234

Analytický TAC

Francie

3 665

EU

3 899

TAC

3 899


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Španělsko

87

Analytický TAC

Francie

4

EU

91

TAC

91


Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španělsko

76

Analytický TAC

Portugalsko

227

EU

303

TAC

303


Druh

:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast

:

IIIa

(PRA/03 A.)

Dánsko

2 891

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Švédsko

1 557

EU

4 448

TAC

8 330


Druh

:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

2 673

Analytický TAC

Nizozemsko

25

Švédsko

108

Spojené království

792

EU

3 598

TAC

3 598


Druh

:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast

:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

357

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Švédsko

123 (70)

EU

480

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast

:

Vody Francouzské Guyany

(PEN/FGU.)

Francie

Je třeba stanovit (71)  (72)

Preventivní TAC

EU

Je třeba stanovit (72)  (73)

TAC

Je třeba stanovit (72)  (73)


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgie

48

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

6 189

Německo

32

Nizozemsko

1 190

Švédsko

332

EU

7 791

TAC

7 950


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

1 769

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

20

Švédsko

199

EU

1 988

TAC

1 988


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu

(PLE/2A3AX4)

Belgie

4 238

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

13 772

Německo

3 973

Francie

795

Nizozemsko

26 485

Spojené království

19 599

EU

68 862

Norsko

4 538

TAC

73 400

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(PLE/*04N-)

EU

28 527


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(PLE/561214)

Francie

10

Preventivní TAC

Irsko

275

Spojené království

408

EU

693

TAC

693


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgie

42

Analytický TAC

Francie

18

Irsko

1 063

Nizozemsko

13

Spojené království

491

EU

1 627

TAC

1 627


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VIIb a VIIc

(PLE/7BC.)

Francie

16

Preventivní TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Irsko

62

EU

78

TAC

78


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VIId a VIIe

(PLE/07DE.)

Belgie

763

Analytický TAC

Francie

2 545

Spojené království

1 357

EU

4 665

TAC

4 665


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VIIf a VIIg

(PLE/7FG.)

Belgie

56

Analytický TAC

Francie

101

Irsko

200

Spojené království

53

EU

410

TAC

410


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VIIh, VIIj a VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgie

12

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Francie

23

Irsko

81

Nizozemsko

46

Spojené království

23

EU

185

TAC

185


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španělsko

66

Preventivní TAC

Francie

263

Portugalsko

66

EU

395

TAC

395


Druh

:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(POL/561214)

Španělsko

6

Preventivní TAC

Francie

190

Irsko

56

Spojené království

145

EU

397

TAC

397


Druh

:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast

:

VII

(POL/07.)

Belgie

420

Preventivní TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Španělsko

25

Francie

9 667

Irsko

1 030

Spojené království

2 353

EU

13 495

TAC

13 495


Druh

:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(POL/8ABDE.)

Španělsko

252

Preventivní TAC

Francie

1 230

EU

1 482

TAC

1 482


Druh

:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast

:

VIIIc

(POL/08C.)

Španělsko

208

Preventivní TAC

Francie

23

EU

231

TAC

231


Druh

:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast

:

IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španělsko

273

Preventivní TAC

Portugalsko

9

EU

282

TAC

282


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

IIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

(POK/2A34.)

Belgie

32

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

3 788

Německo

9 565

Francie

22 508

Nizozemsko

96

Švédsko

520

Spojené království

7 333

EU

43 842

Norsko

49 476 (74)

TAC

93 318


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

(POK/561214)

Německo

543

Analytický TAC

Francie

5 393

Irsko

429

Spojené království

3 317

EU

9 682

TAC

9 682


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(POK/04-N.)

Švédsko

880 (75)

Analytický TAC

EU

880

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

VII, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgie

6

Preventivní TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Francie

1 375

Irsko

1 516

Spojené království

446

EU

3 343

TAC

3 343


Druh

:

Pakambala velká a pakambala východoatlantská

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(T/B/2AC4-C)

Belgie

340

Preventivní TAC

Dánsko

727

Německo

186

Francie

88

Nizozemsko

2 579

Švédsko

5

Spojené království

717

EU

4 642

TAC

4 642


Druh

:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV

(SRX/2AC4-C)

Belgie

235 (76)  (77)  (78)

Analytický TAC

Dánsko

9 (76)  (77)  (78)

Německo

12 (76)  (77)  (78)

Francie

37 (76)  (77)  (78)

Nizozemsko

201 (76)  (77)  (78)

Spojené království

903 (76)  (77)  (78)

EU

1 397 (76)  (78)

TAC

1 397 (78)


Druh

:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast

:

Vody EU oblasti IIIa

(SRX/03-C.)

Dánsko

45 (79)  (80)

Analytický TAC

Švédsko

13 (79)  (80)

EU

58 (79)  (80)

TAC

58 (80)


Druh

:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast

:

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

(SRX/67AKXD)

Belgie

1 027 (81)  (82)  (83)

Analytický TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Estonia

6 (81)  (82)  (83)

Francie

4 612 (81)  (82)  (83)

Německo

14 (81)  (82)  (83)

Irsko

1 485 (81)  (82)  (83)

Litva

24 (81)  (82)  (83)

Nizozemsko

4 (81)  (82)  (83)

Portugalsko

25 (81)  (82)  (83)

Španělsko

1 241 (81)  (82)  (83)

Spojené království

2 941 (81)  (82)  (83)

EU

11 379 (81)  (82)  (83)

TAC

11 379 (82)


Druh

:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast

:

Vody EU oblasti VIId

(SRX/07D.)

Belgie

80 (84)  (85)  (86)

Analytický TAC

Francie

670 (84)  (85)  (86)

Nizozemsko

4 (84)  (85)  (86)

Spojené království

133 (84)  (85)  (86)

EU

887 (84)  (85)  (86)

TAC

887 (85)


Druh

:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast

:

Vody EU oblastí VIII a IX

(SRX/89-C.)

Belgie

9 (87)  (88)

Analytický TAC

Francie

1 760 (87)  (88)

Portugalsko

1 426 (87)  (88)

Španělsko

1 435 (87)  (88)

Spojené království

10 (87)  (88)

EU

4 640 (87)  (88)

TAC

4 640 (88)


Druh

:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast

:

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

(GHL/2 A-C46)

Dánsko

2

Analytický TAC

Německo

3

Estonsko

2

Španělsko

2

Francie

31

Irsko

2

Litva

2

Polsko

2

Spojené království

123

EU

169

TAC

520 (89)


Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

IIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

(MAC/2A34.)

Belgie

425 (92)  (94)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

11 209 (92)  (94)

Německo

443 (92)  (94)

Francie

1 339 (92)  (94)

Nizozemsko

1 348 (92)  (94)

Švédsko

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Spojené království

1 248 (92)  (94)

EU

20 002 (90)  (92)  (94)

Norsko

169 019 (93)

TAC

Nepoužije se

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství. Jedná se o o prozatímní množství podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení:

 

IIIa

(MAC/*03 A.)

IIIa a IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mezinárodní vody oblasti IIa, od 1. ledna do 31. března 2011 a v prosinci 2011

(MAC/*2A6.)

Dánsko

 

4 130

 

 

5 012

Francie

 

490

 

 

 

Nizozemsko

 

490

 

 

 

Švédsko

 

 

390

10

1 697

Spojené království

 

490

 

 

 

Norsko

3 000

 

 

 

 


Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV

(MAC/2CX14-)

Německo

16 459 (96)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Španělsko

20 (96)

Estonsko

137 (96)

Francie

10 974 (96)

Irsko

54 861 (96)

Lotyšsko

101 (96)

Litva

101 (96)

Nizozemsko

24 002 (96)

Polsko

1 159 (96)

Spojené království

150 870 (96)

Nepřiděleno

4 990 (97)

EU

258 684 (96)  (99)

Norsko

14 050 (95)  (98)

TAC

Nepoužije se

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót mohou být v níže stanovených oblastech a obdobích odlovena pouze níže uvedená množství. Jedná se o o prozatímní kvóty podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Vody EU a Norska oblasti IVa

(MAC/*04 A-C)

V období od 1. ledna do 15. února 2011 a od 1. září do 31. prosince 2011

Vody Norska oblasti IIa

(MAC/*2AN-)

Německo

6 622

605

Francie

4 415

403

Irsko

22 074

2 017

Nizozemsko

9 657

882

Spojené království

60 706

5 548

EU

103 474

9 455


Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španělsko

24 372 (100)  (101)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

162 (100)  (101)

Portugalsko

5 038 (100)  (101)

EU

29 572

TAC

Nepoužije se

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství. Jedná se o o prozatímní kvóty podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Oblast VIIIb

(MAC/*08B)

Španělsko

2 047

Francie

14

Portugalsko

423


Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

Vody Norska oblastí IIa a IVa

(MAC/24-N.)

Dánsko

11 240 (102)  (103)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

EU

11 240 (102)  (103)

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

IIIa; vody EU subdivizí 22-32

(SOL/3A/BCD)

Dánsko

704

Analytický TAC

Německo

41 (104)

Nizozemsko

68 (104)

Švédsko

27

EU

840

TAC

840 (105)


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

Vody EU oblastí II a IV

(SOL/24.)

Belgie

1 171

Analytický TAC

Dánsko

535

Německo

937

Francie

234

Nizozemsko

10 571

Spojené království

602

EU

14 050

Norsko

50 (106)

TAC

14 100


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(SOL/561214)

Irsko

48

Preventivní TAC

Spojené království

12

EU

60

TAC

60


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgie

179

Analytický TAC

Francie

2

Irsko

73

Nizozemsko

56

Spojené království

80

EU

390

TAC

390


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

VIIb a VIIc

(SOL/7BC.)

Francie

7

Preventivní TAC

Použije se článek 13 tohoto nařízení.

Irsko

37

EU

44

TAC

44


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgie

1 306

Analytický TAC

Francie

2 613

Spojené království

933

EU

4 852

TAC

4 852


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgie

25 (107)

Analytický TAC

Francie

267 (107)

Spojené království

418 (107)

EU

710

TAC

710


Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea