ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.325.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 325

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
9. prosince 2010


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1090/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/718/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské rady ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii

4

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1090/2010

ze dne 24. listopadu 2010,

kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Druhý odstavec přílohy VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES (2) stanoví, že o podmínkách pro shromažďování souboru dat B1 (údaje o „námořní dopravě v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, zboží a relace“) má rozhodnout Rada na návrh Komise s ohledem na výsledky pilotní studie provedené během tříletého přechodného období podle článku 10 směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (3).

(2)

Podle zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o zkušenostech získaných při činnostech prováděných podle směrnice 95/64/ES (dále jen „zpráva Komise“) se sběr podrobných údajů pro hromadné (volně ložené) a částečně volně ložené náklady zdá být proveditelný a přiměřený z hlediska nákladů. Vážné obtíže se ale objevily pro sběr uvedených údajů pro přepravu typu ro-ro. Bylo na místě zvážit možnost rozšíření působnosti směrnice 95/64/ES na další údaje uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice pouze poté, kdy bylo získáno více zkušeností se sběrem stávajících údajů a stávající systém byl dobře zaveden. Pokud jde o sběr údajů o zboží, měly by být vzaty v úvahu případné změny klasifikace NST/R (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidováno 1967).

(3)

Stávající systém sběru údajů je dobře zaveden, včetně provedení změn zavedených rozhodnutím Komise 2005/366/ES ze dne 4. března 2005, kterým se provádí směrnice Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři a kterým se mění její přílohy (4), a zeměpisného rozšíření systému z důvodu rozšíření Unie v letech 2004 a 2007.

(4)

Značný počet členských států, které předávají údaje Komisi (Eurostatu) v rámci směrnice 95/64/ES, pravidelně poskytují Komisi (Eurostatu) soubor dat B1 na dobrovolném základě v souladu s klasifikací NST/R.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy (5), zavedlo klasifikaci NST 2007 (Jednotnou klasifikaci zboží pro statistiku dopravy 2007) jakožto jedinou klasifikaci pro přepravované zboží v námořní, silniční a železniční dopravě a dopravě po vnitrozemských vodních cestách. Uvedená klasifikace je použitelná od referenčního roku 2008, kdy zahrnuje údaje za rok 2008. Vážné obtíže související se sestavováním údajů podle druhu zboží v souladu s klasifikací NST/R, zmíněné ve zprávě Komise, byly vyřešeny zavedením klasifikace NST 2007. Ve většině případů nebude proto sběr souboru dat B1 představovat pro respondenty žádnou další zátěž.

(6)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (6), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (7) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (8) je sběr údajů podle druhu zboží povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách a dobrovolný pro námořní dopravu. Za účelem dosažení nejvyšší možné srovnatelnosti mezi jednotlivými druhy dopravy by se evropské statistiky o všech druzích dopravy měly shromažďovat v souladu se společnými koncepcemi a normami.

(7)

Zavedení povinnosti poskytovat Komisi (Eurostatu) soubor dat B1 od roku 2011, poskytne členským státům dostatečnou lhůtu, v jejímž průběhu lze dobrovolného sběru využít k nezbytným testům a úpravám.

(8)

Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o některá prováděcí pravidla ke směrnici 2009/42/ES. Je zvláště důležité, aby Komise vedla během přípravné fáze odpovídající konzultace, včetně konzultací s odborníky.

(9)

Směrnice 2009/42/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2009/42/ES se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může tato opatření přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.“;

2)

v čl. 4 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může tato opatření přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.“;

3)

v článku 5 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Komise může tato opatření přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.“;

4)

v článku 10 se zrušuje odstavec 3;

5)

vkládají se nové články, které zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 třetím pododstavci je svěřena Komisi na dobu pěti let od 29 prosince 2010. Komise předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 10b.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.

Článek 10b

Zrušení přenesení pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 třetím pododstavci kdykoli zrušit.

2.   Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 10c

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je tento akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém úmyslu námitky nevyslovit.

3.   Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“;

6)

v příloze VIII se zrušuje druhý odstavec.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Prvním referenčním rokem pro použití tohoto nařízení je rok 2011, zahrnující údaje za rok 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 24. listopadu 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. října 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2010.

(2)  Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 320, 30.12.1995, s. 25. Směrnice 95/64/ES byla zrušena směrnicí 2009/42/ES.

(4)  Úř. věst. L 123, 17.5.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 290, 8.11.2007, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 1.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

9.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/4


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY

ze dne 29. října 2010,

kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii

(2010/718/EU)

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 355 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na podnět Francouzské republiky,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU) umožňuje, aby Evropská rada z podnětu dotyčného členského státu přijala po konzultaci s Komisí jednomyslně rozhodnutí, kterým se vůči Unii mění status dánské, francouzské nebo nizozemské země nebo území uvedených v čl. 355 odst. 1 a 2.

(2)

Francouzská republika (dále jen „Francie“) dopisem prezidenta republiky ze dne 30. června 2010 požádala Evropskou radu, aby toto rozhodnutí přijala ohledně ostrova Svatý Bartoloměj, který je uveden v čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Francie žádá, aby byl status tohoto ostrova změněn ze statusu nejvzdálenějšího regionu, který se řídí článkem 349 Smlouvy o fungování EU, na status zámořské země a území, který se řídí částí čtvrtou Smlouvy o fungování EU.

(3)

Žádost Francie je podepřena vůlí vyjádřenou volenými zástupci ostrova Svatý Bartoloměj, který v rámci Francouzské republiky tvoří zámořský územní celek podle článku 74 francouzské ústavy s vlastní samosprávou, aby byl ostrovu udělen status vůči Evropské unii, jenž by lépe vyhovoval postavení, jaké toto území má v rámci vnitrostátního práva, zejména vzhledem k jeho fyzické vzdálenosti od metropolitní Francie a jeho malému ostrovnímu hospodářství orientovanému na cestovní ruch, které čelí konkrétním potížím se zásobováním, jež ztěžují uplatňování předpisů Unie.

(4)

Francie se zavázala uzavřít dohody nezbytné k ochraně zájmů Unie v rámci nového statusu. Tyto dohody by se měly týkat měnové oblasti, protože Francie má v úmyslu zachovat euro jakožto jednotnou měnu Svatého Bartoloměje a protože je třeba zajistit kontinuitu uplatňování práva Unie v oblastech, které jsou zásadní pro správné fungování hospodářské a měnové Unie. Dále by se měly týkat daňové oblasti a jejich cílem by mělo být zajistit, aby se mechanismy stanovené ve směrnici Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného (1) a směrnici Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (2), zaměřené zejména na boj proti přeshraničním podvodům a únikům, i v budoucnu uplatňovaly na území Svatého Bartoloměje. Občané Svatého Bartoloměje by měli zůstat občany Unie a mít v ní stejné povinnosti a svobody jako ostatní francouzští občané a stejně tak by všichni občané Unie měli na Svatém Bartoloměji požívat stejných práv a svobod jako v současnosti.

(5)

Změna statusu ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii, která je v souladu s požadavkem demokraticky vyjádřeným jeho volenými zástupci, by neměla poškodit zájmy Unie a měla by v souvislosti s přechodem ostrova ke samosprávnému postavení v rámci vnitrostátního práva představovat logický krok,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dnem 1. ledna 2012 ostrov Svatý Bartoloměj pozbývá statusu nejvzdálenějšího regionu Unie a nabývá statusu zámořské země a území podle části čtvrté Smlouvy o fungování Evropské unie (EU).

Článek 2

Smlouva o fungování EU se mění takto:

1)

v čl. 349 prvním pododstavci se vypouštějí slova „Svatého Bartoloměje,“;

2)

v čl. 355 odst. 1 se vypouštějí slova „Svatý Bartoloměj,“;

3)

v příloze II se mezi odrážky týkající se Saint-Pierre a Miquelonu a Aruby vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Svatý Bartoloměj,“.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Evropskou radu

předseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.