ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.317.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 317

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
3. prosince 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1116/2010 ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2010/11

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1117/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA) ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1118/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1119/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a koně a o změně nařízení (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Prosol SpA) ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1120/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Lallemand SAS) ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1121/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Edam Holland (CHZO)]

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1122/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gouda Holland (CHZO)]

22

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1123/2010 ze dne 2. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

30

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/85/EU ze dne 2. prosince 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fosfidu zinečnatého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES ( 1 )

32

 

*

Směrnice Komise 2010/86/EU ze dne 2. prosince 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky haloxyfop-P ( 1 )

36

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/737/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem (oznámeno pod číslem K(2010) 389)  ( 1 )

39

 

 

2010/738/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny (oznámeno pod číslem K(2010) 392)  ( 1 )

42

 

 

Opravy

 

*

Oprava dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (Úř. věst. L 260 ze dne 2.10.2010)

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1116/2010

ze dne 2. prosince 2010,

kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1)

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1670/2006 stanoví, že náhrada se poskytne pro množství obilovin, která byla podrobena kontrole a destilována a na která se vztahuje koeficient, jenž je každoročně stanoven pro každý dotčený členský stát. Tento koeficient vyjadřuje stávající poměr mezi celkovým vyvezeným množstvím a celkovým množstvím dotčených lihovin uvedených na trh na základě zjištěného vývoje těchto množství po tolik let, kolik činí průměrná doba stárnutí dané lihoviny.

(2)

Podle informací, které poskytlo Irsko pro období ode dne 1. ledna do dne 31. prosince 2009, byla v roce 2009 průměrná doba stárnutí irské whisky pět let.

(3)

Proto je třeba stanovit koeficienty pro období ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011.

(4)

Článek 10 protokolu 3 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vylučuje poskytování náhrad na vývoz do Lichtenštejnska, na Island a do Norska. Unie navíc uzavřela s některými třetími zeměmi dohody o zrušení vývozních náhrad. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1670/2006 je proto nutné k tomu přihlédnout při výpočtu koeficientu na období 2010/11.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 81/2010 ze dne 28. ledna 2010, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2009/10 (3), již pozbylo účinku, protože se týká koeficientů použitelných pro období 2009/10. Z důvodů právní jistoty a jasnosti by mělo být uvedené nařízení zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro období ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011 jsou koeficienty uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1670/2006 použitelné na obiloviny používané v Irsku k výrobě irské whisky stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 81/2010 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 25, 29.1.2010, s. 10.


PŘÍLOHA

Koeficienty použitelné v Irsku

Doba použitelnosti

Koeficient použitelný

na ječmen používaný při výrobě irské whiskey, kategorie B (1)

na obiloviny používané při výrobě irské whiskey, kategorie A

Ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011

0,030

0,102


(1)  Včetně ječmene zpracovaného na slad.


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1117/2010

ze dne 2. prosince 2010

o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 25. května 2010 (2) k závěru, že přípravek uvedený v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že používání tohoto přípravku může zvýšit rychlost růstu a poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(6):1633.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)

4d 3

Vetagro S.p.A.

Přípravek z chráněné kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z chráněných mikročástic obsahujících kyselinu citronovou, kyselinu sorbovou, thymol a vanilin s minimálním složením:

 

Kyselina citronová: 25 g/100 g

 

Thymol: 1,7 g/100 g

 

Kyselina sorbová: 16,7 g/100 g

 

Vanilin: 1 g/100 g

 

Charakteristika účinných látek

 

Kyselina citronová C6H8O7 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová, číslo CAS 77-92-9 bezvodá

 

Kyselina sorbová C6H8O2 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina hexa-2,4-dienová, číslo CAS 110-44-1

 

Thymol (čistota ≥ 98 %)

2-isopropyl-5-methylfenol, číslo CAS 89-83-8)

 

Vanilin (čistota ≥ 99,5 %)

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, číslo CAS 121-33-5)

 

Analytické metody  (1)

Stanovení kyseliny sorbové a thymolu v krmivu: vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s ultrafialovou/diode array detekcí(RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v doplňkové látce a premixech: (RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v krmivech: enzymatické stanovení obsahu kyseliny citronové – NADH (redukovaná forma nikotinamidu adenin dinucleotidu) spektrofotometrická metoda.

Selata (po odstavu)

1 000

1.

Pro selata (po odstavu) do 35 kg.

2.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

23. prosince 2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1118/2010

ze dne 2. prosince 2010

o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Diclazuril, číslo CAS 101831-37-2, byl v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro výkrm kuřat a kuřice do stáří 16 týdnů a krůty do stáří 12 týdnů nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 (3). Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení diclazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, přičemž bylo žádáno o zařazení této doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „kokcidiostatika a histomonostatika“. Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 23. června 2010 k závěru, že diclazuril nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka je účinná při tlumení kokcidiózy při výkrmu kuřat (4). Dospěl k závěru, že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou žádná bezpečnostní rizika. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení diclazurilu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

V důsledku udělení nového povolení podle nařízení (ES) č. 1831/2003 by měla být zrušena ustanovení o diclazurilu pro výkrm kuřat v nařízení (ES) č. 2430/1999.

(7)

Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „kokcidiostatika a histomonostatika“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 se zrušuje položka pod registračním číslem doplňkové látky E 771 týkající se diclazurilu pro výkrm kuřat.

Článek 3

Premixy a krmné směsi obsahující diclazuril označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1663.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka (obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální limity reziduí v příslušných potravinách živočišného původu

mg účinné látky/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Kokcidiostatika a histomonostatika

5 1 771

Janssen Pharmaceutica N.V.

Diclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 %)

Složení doplňkové látky

Diclazuril: 0,50 g/100 g

Sójová moučka s nízkým obsahem proteinu: 99,25 g/100 g

Polyvidon K 30: 0,20 g/100 g

Hydroxid sodný: 0,05 g/100 g

Charakteristika účinné látky

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,

(±)-4-chlorofenyl[2,6-dichloro-4-

(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitril,

Číslo CAS: 101831-37-2

Přidružené nečistoty:

Sloučeniny z odbourávání (R064318): ≤ 0,1 %

Další přidružené nečistoty (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016):

≤ 0,5 % jednotlivě

Nečistoty celkem: ≤ 1,5 %

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení diclazurilu v krmivu: vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) na reverzní fázi s UV detekcí při vlnové délce 280 nm (nařízení (ES) č. 152/2009)

Pro stanovení diclazurilu v drůbežích tkáních: HPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem s trojitým quadrupolem (MS/MS) s využitím jednoho prekurzorového iontu a dvou produktových iontů.

Výkrm kuřat

1

1

1.

Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Diclazuril se nesmí mísit s jinými kokcidiostatiky.

3.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

4.

Držitel povolení naplánuje a provede program monitorování po uvedení na trh ohledně odolnosti vůči bakteriím a Eimeria spp.

23. prosince 2020

1 500 μg diclazurilu/kg jater v syrovém stavu

1 000 μg diclazurilu/kg ledvin v syrovém stavu

500 μg diclazurilu/kg svalů v syrovém stavu

500 μg diclazurilu/kg kůže/tuku v syrovém stavu


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1119/2010

ze dne 2. prosince 2010

o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a koně a o změně nařízení (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Prosol SpA)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 byl povolen na deset let jako doplňková látka pro prasnice nařízením Komise (ES) č. 896/2009 (3). V souladu se směrnicí 70/524/EHS byl uvedený přípravek povolen bez časového omezení pro selata po odstavu nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 (4), pro výkrm skotu nařízením Komise (ES) č. 492/2006 (5) a pro dojnice nařízením Komise (ES) č. 1520/2007 (6). Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla předložena žádost o přehodnocení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a, v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení, o nové použití u koní s požadavkem o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“. Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 22. června 2010 (7) o použití přípravku jako doplňkové látky pro dojnice dospěl k závěru, že Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může zvýšit dojivost dojnic. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 22. června 2010 (8) o používání přípravku jako doplňkové látky pro koně dospěl k závěru, že tento přípravek může zlepšit zdánlivou stravitelnost vlákniny u cílových druhů.

(6)

Posouzení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

V důsledku udělení nového povolení podle nařízení (ES) č. 1831/2003 by měla být zrušena ustanovení o přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 uvedená v nařízení (ES) č. 1520/2007.

(8)

Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

V nařízení (ES) č. 1520/2007 se zrušuje článek 1 a příloha I.

Článek 3

Premixy a krmné směsi obsahující přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 89, 28.3.2006, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 17.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(7):1662.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1659.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Složení doplňkové látky:

Přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 s obsahem nejméně 1 × 109 CFU/g

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Analytické metody  (1)

Stanovení obsahu: metoda kultivace na glukózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem.

Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR)

Dojnice

2 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro bezpečnost: během manipulace se musí nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

23. prosince 2020

Koně

3 × 109


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1120/2010

ze dne 2. prosince 2010

o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Lallemand SAS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro selata po odstavu se zařazením do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Používání přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bylo schváleno bez časového omezení pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 (2) a pro výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 2036/2005 (3) a na deset let pro lososovité a garnáty nařízením Komise (ES) č. 911/2009 (4).

(5)

Žádost o povolení uvedeného přípravku pro selata po odstavu byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 23. června 2010 (5) k závěru, že přípravek Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že používání tohoto přípravku zlepšuje růst nebo produkční účinnost u cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 257, 30.9.2009, s. 10.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1660.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M obsahující minimálně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Analytické metody  (1)

 

Stanovení obsahu: kultivací na MRS agaru (EN15786:2009)

 

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Selata (po odstavu)

1 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro selata (po odstavu) do 35 kg.

3.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

23. prosince 2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1121/2010

ze dne 2. prosince 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Edam Holland (CHZO)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost Nizozemska o zápis názvu „Edam Holland“ do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení byla podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Česká republika, Finsko, Německo, Rakousko, Slovensko, vlády Austrálie, Nového Zélandu a Spojených států amerických, jakož i australský svaz mlékárenského průmyslu („Dairy Australia“), novozélandský mlékárenský svaz („Dairy Companies Association of New Zealand“) a Národní federace výrobců mléka („National Milk Producers Federation“) spolu s Radou USA pro export mléčných výrobků („U.S. Dairy Export Council“) podaly v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 proti zápisu námitky. Námitky byly shledány přípustnými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení, s výjimkou námitek Austrálie a australského svazu mlékárenského průmyslu, které nebyly shledány přípustnými z důvodu jejich pozdního podání.

(3)

Námitky se týkaly nedodržení podmínek stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006, zejména názvu a jeho používání, specifičnosti a pověsti produktu, vymezení zeměpisné oblasti a omezení, pokud jde o původ surovin. V námitkách se rovněž uvádělo, že zápis by byl v rozporu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, ohrozil by existenci názvů, ochranných známek nebo produktů, které byly v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění námitek podle čl. 6 odst. 2, a že název navrhovaný k zápisu je druhový.

(4)

Dopisy ze dne 21. října 2008 vyzvala Komise Nizozemsko a strany, které námitky vznesly, k hledání vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.

(5)

Vzhledem k tomu, že se stranami, které námitky vznesly, nebylo ve stanovené lhůtě dohody dosaženo, by Komise měla postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 přijmout rozhodnutí.

(6)

Pokud jde o údajné nedodržení podmínek článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006 týkajících se názvu, zeměpisné oblasti, specifičnosti produktu, souvislosti mezi vlastnostmi produktu a zeměpisnou oblastí, pověsti a omezení ohledně původu surovin, příslušné vnitrostátní orgány potvrdily, že tyto prvky jsou přítomny, a dodatečně nebyly zjištěny žádné zjevné chyby. Mělo by se zdůraznit, že označení „Holland“ (Holandsko) není názvem dotyčného členského státu a že „Edam Holland“ se považuje za tradiční zeměpisný název uvedený v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006. Požadavky čl. 2 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení jsou v této souvislosti splněny, jelikož dotyčná zeměpisná oblast je vymezena v souladu s danou souvislostí a hlavními prvky specifičnosti produktu. Specifičnost sýru „Edam Holland“ vychází z kombinace faktorů souvisejících se zeměpisnou oblastí, např. kvality mléka (vysoký obsah tuku a bílkovin), aminokyselin odvozených od β-CN a γ-glutamyl-peptidu, převážně pastvy na loukách, používání telecího syřidla, přirozeného zrání a dovedností zemědělců a výrobců sýra.

(7)

Pokud jde o námitky týkající se nedodržení podmínek čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, Nizozemsko poskytlo informace o rozdílu mezi produktem se zapsaným názvem „Noord-Hollandse Edammer“ a produktem, pro nějž se používá název „Edam Holland“. V námitkách nebyly uvedeny žádné důkazy o možném uvádění spotřebitelů v omyl či nerovném zacházení s výrobci.

(8)

Zdá se, že strany vznášející námitky při svém tvrzení, že zápis by ohrozil existenci názvů, ochranných známek či produktů a že název navrhovaný k zápisu je druhový, neodkazovaly na celý název „Edam Holland“, nýbrž jen na jednu jeho část, a to „Edam“. Chráněn je však název „Edam Holland“ jako celek. Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 se může název „Edam“ nadále používat, jsou-li dodržovány zásady a předpisy právního řádu Unie. V zájmu jasnosti byly specifikace a přehled odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Na základě těchto skutečností by tedy název „Edam Holland“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Označení uvedené v příloze I tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Aniž je dotčen první odstavec, název „Edam“ se může nadále používat na území Unie, jsou-li dodržovány zásady a předpisy jejího právního řádu.

Článek 2

Konsolidovaný přehled obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 39.


PŘÍLOHA I

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3   Sýry

NIZOZEMSKO

Edam Holland (CHZO)


PŘÍLOHA II

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

„EDAM HOLLAND“

č. ES: NL-PGI-0005-0329-27.11.2003

CHOP ( ) CHZO (X)

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu

Název

:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Adresa

:

Postbus 29739 - 2502 LS 's-Gravenhage

Tel.

:

+31 703708708

Fax

:

+31 703708444

E-mail

:

plw@hpa.agro.nl

2.   Skupina

Název

:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adresa

:

Postbus 165 - 2700 AD Zoetermeer

Tel.

:

+31 793430300

Fax

:

+31 793430320

E-mail

:

info@nzo.nl

Složení

:

producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3.   Druh produktu

Třída 1.3

Sýry

4.   Specifikace

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1.   Název

„Edam Holland“

4.2.   Popis

„Edam Holland“ je přírodní vyzrálý polotvrdý sýr. Sýr se vyrábí v Nizozemsku z kravského mléka od chovatelů mléčného skotu a zraje do hotového výrobku v nizozemských zracích místnostech.

Složení

Sýr „Edam Holland“ se vyrábí z jedné či více těchto surovin:

mléka, smetany, odstředěného nebo polotučného mléka (výlučně kravského), které pocházejí z nizozemských podniků zabývajících se chovem mléčného skotu.

Charakteristické vlastnosti

Sýr je ve tvaru koule s plochou svrchní a spodní stranou nebo též ve tvaru bochníku či bloku. Jednotlivé specifikace jsou uvedeny v tabulce.

Druh

Hmotnost

Obsah tuku v sušině

Vlhkost

(max.)

Obsah soli v sušině

(max.)

Baby Edam Holland

max. 1,5 kg

40,0–44,0 %

46,5 %

5,4 %

Edam Holland (tvar koule)

1,5–2,5 kg

40,0–44,0 %

45,5 %

5,0 %

Edam Holland Bros

1,5–2,5 kg

40,0–44,0 %

47,5 %

5,3 %

Edam Holland Stip

1,5–2,5 kg

40,0–44,0 %

45,5 %

6,0 %

Edam Holland (tvar bloku)

max. 20 kg

40,0–44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam Holland (tvar velkého bochníku)

4–5 kg

40,0–44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam Holland (tvar malého bochníku)

2–3 kg

40,0–44,0 %

47,0 %

4,8 %

Uvedená úroveň vlhkosti se vztahuje na dobu 12 dnů po prvním dnu výroby, s výjimkou sýru „Baby Edam Holland“, u kterého platí na dobu 5 dnů po prvním dnu výroby.

Ostatní charakteristické vlastnosti:

Chuť: v závislosti na stáří sýru jemná až výrazná.

Řez: musí mít stejnou barvu s výskytem jen několika malých kulatých otvorů. V sýru „Bros Edam Holland“ se vyskytuje velmi mnoho malých otvorů. Sýrová hmota může mít odstín slonové kosti až žlutou barvu.

Kůra: kůra sýru je pevná, hladká, suchá, bez nečistot a nedochází na ní ke tvorbě plísní. Kůra vznikne sušením během zrání sýra.

Konzistence: sýrová hmota mladého sýru „Edam Holland“ musí být dostatečně tvrdá a musí se snadno krájet. S postupující dobou zrání se tvrdost sýra zvyšuje a jeho struktura je tužší. Sýr „Bros Edam Holland“ musí být dostatečně tvrdý a tuhý.

Doba zrání: nejméně 28 dnů („Baby Edam Holland“ nejméně 21 dnů).

„Edam Holland“ je přírodní vyzrálý sýr. Zrání sýru „Edam Holland“ nesmí probíhat ve fóliích.

Teplota zrání: minimálně 12 °C.

Stáří: doba trvanlivosti může být různá, v intervalu od nejméně 28 dní od data výroby (u sýru „Baby Edam Holland“) až po více než jeden rok.

Zvláštní požadavky na jakost

Před dodáním a uskladněním u výrobce sýru nesmí mléko, smetana ani polotučné mléko projít tepelným ošetřením; případně je dovoleno tepelné ošetření bez pasterizace.

Smetana, odstředěné nebo polotučné mléko musí ještě před výrobou sýru „Edam Holland“ projít tepelným ošetřením v podobě pasterizace, aby byla splněna tato kritéria:

nelze zjistit aktivitu fosfatázy, ledaže nelze zjistit aktivitu peroxidázy;

kyselost, u smetany měřená na základě produktu s nulovým obsahem tuku, činí nejvýše 20 mmol NaOH na litr, pokud obsah laktátů nečiní nejvýše 200 mg na 100 g hmoty bez tuku;

v 0,1 ml nejsou zjistitelné žádné koliformní mikroorganismy.

Veškeré suroviny se bezprostředně před zpracováním k výrobě „Edam Holland“ pasterizují tak, aby se obsah nedenaturovaných syrovátkových bílkovin neodchyloval od nepasterizované suroviny stejného druhu a jakosti či se od ní odchyloval jen v minimální míře.

Při výrobě sýru „Edam Holland“ se používají výhradně kultury mikroorganismů tvořících kyselinu mléčnou a aroma, které nejsou geneticky modifikovány. Tyto kultury sestávají z mezofilních bakterií mléčného kvašení, které jsou vhodné právě pro sýr „Edam Holland“: rody Lactococcus a Leuconostoc typu L nebo LD, případně v kombinaci s termofilními kulturami Lactobacillus a/nebo Lactococcus. Dostupné kultury jsou důležité pro proces zrání i pro vznik typické chuti a vůně.

Syřidlo: K výrobě sýru „Edam Holland“ se používá výhradně telecí syřidlo. Pouze v mimořádných případech, například v důsledku epizootické nákazy, může být nutné použít jiné druhy syřidla. V takovém případě musí syřidlo splňovat požadavky vyhlášky o mléčných výrobcích provádějící zákon o komoditách („Warenwetbesluit Zuivel“).

Obsah dusitanů u sýru „Edam Holland“ činí v přepočtu na amonné ionty nejvýše 2 mg na kg sýru.

4.3.   Zeměpisná oblast

Tato žádost se vztahuje na zeměpisnou oblast „Holland“ (Holandsko), která patří k evropské části Nizozemského království.

4.4.   Důkaz původu

Na každý jednotlivý sýr „Edam Holland“ se ještě před lisováním sýřeniny umístí značka vyrobená z kaseinů (viz obrázek). Na této značce je uvedeno označení „Edam Holland“, jakož i kombinace číslic a písmen (ve vzestupném abecedním i číselném pořádku), která je pro každý sýr jedinečná.

Image

Nizozemský institut pro mlékárenské kontroly („Nederlandse Zuivelcontrole-instituut COKZ“) spravuje rejstřík těchto jedinečných číslic a zaznamenává do něj rovněž veškeré údaje z testů (včetně místa a času). Pro spotřebitele je toto označení dobře rozpoznatelné. Pomocí kaseinové značky a rejstříku COKZ může zkušební orgán toto označení ověřit.

4.5.   Metoda produkce

Sýr „Edam Holland“ se vyrábí z mléka, které se získává od podniků zabývajících se chovem mléčného skotu se sídlem v Nizozemsku. Mléko se přímo v daném hospodářství ochladí na nejvýše 6 °C a je tam skladováno v chladicí nádrži. Do 72 hodin se mléko přepraví do výrobny sýru. Po dodání do výrobny se mléko okamžitě zpracuje nebo termizuje (ošetření mírným záhřevem, bez pasterizace), nakrátko se uskladní v chladu a následně se zpracuje v mléko na výrobu sýrů.

K tomuto účelu se mléko standardizuje na obsah tuku, přičemž poměr tuku a proteinu se upraví tak, aby v hotovém sýru byl obsah tuku v sušině mezi 40 a 44 %. Mléko na výrobu sýru se pasterizuje 15 sekund při teplotě nejméně 72 °C. K sýření mléka na výrobu sýrů dochází za teploty přibližně 30 °C. Oddělování a srážení (koagulace) mléčných bílkovin je pro sýr „Edam Holland“ typické.

Sýřenina, která vznikla srážením, se oddělí od syrovátky a je následně zpracována a promývána tak, aby dosáhla požadovaných hodnot vlhkosti a pH.

Tato sýřenina se lisuje ve vanách a získá tak správný tvar a požadovanou hmotnost. Takto vzniklý „sýr“ se ponoří do solné lázně.

Sýr „Edam Holland“ zraje pouze přirozenou cestou, tedy bez omezení přísunu vzduchu, a je pravidelně otáčen a kontrolován. Během zrání vzniká na sýru suchá kůra. Je nutno dbát na správnou dobu zrání a teplotu, aby mohly v dostatečném rozsahu proběhnout příslušné enzymatické a zrací procesy a sýr tak získal fyzické a organoleptické vlastnosti, které jsou pro sýr „Edam Holland“ typické. Zrání sýru „Edam Holland“ může dle požadované chuti trvat i déle než rok.

Sýr „Edam Holand“ lze rozkrájet a hotově zabalit v Nizozemsku i mimo něj za podmínky, že subjekt, jenž hotové balení zajišťuje, používá komplexní systém administrativní kontroly, který u rozkrájeného sýru „Edam Holland“ zaručuje vysledovatelnost jedinečné kombinace číslic a písmen a spotřebiteli jasně dokládá původ sýru.

4.6.   Souvislost

Zeměpisným prvkem v názvu produktu je slovo „Holland“. Jak je obecně známo, označení „Holland“ (Holandsko) je ekvivalentem oficiálnějšího názvu „Nederland“ (Nizozemsko). V době Republiky spojených nizozemských provincií („Republiek der Verenigde Nederlanden“) (v 17. až 19. století) bylo Holandsko nejvlivnější ze sedmi provincií.

Historický vývoj

Sýr „Edam Holland“ je reprezentantem nizozemské tradice výroby sýru, která se rozvíjela od středověku a dočkala se plného rozkvětu již v 17. století (označovaném též jako „zlaté století“).

Skutečnost, že místní mléko je nadmíru vhodné k výrobě vysoce kvalitního sýra s výraznou chutí, je třeba velkou měrou přičíst poloze Nizozemska (převážně pod úrovní moře), klimatu (přímořské podnebí) a složení trav (rostoucích převážně na jílovitých a písčitých půdách).

Jakost mléka zaručuje kombinace systémů pro zajištění kvality v podnicích na chov mléčného skotu a používání komplexního systému pro posuzování jakosti (u každé dodávky mléka se provádějí různé kontroly a posouzení). U mléka je navíc před jeho zpracováním nepřetržitě udržován chladicí řetězec, kdy je ochlazené mléko (o teplotě nejvýše 6 °C) skladováno v hospodářství a následně v jednotlivých cisternách přepraveno do výrobny sýru. K udržení jakosti mléka přispívají i poměrně krátké přepravní vzdálenosti.

Od produkce v hospodářstvích přes místní výrobny se ze sýru „Edam Holland“ stal produkt vyráběný po celé zemi a těšící se světovému věhlasu, který je důležitou stabilní složkou zhodnocování mléka z jednotlivých hospodářství. Na počátku dvacátého století byly pro eidamský sýr zavedeny vnitrostátní právní předpisy a označení „Edam Holland“ bylo stanoveno v rozhodnutí o jakosti v zemědělství u sýrových výrobků („Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten“).

Dobré jméno sýru „Edam Holland“ mezi evropskými spotřebiteli

Na základě rozsáhlého průzkumu provedeného v šesti evropských zemích se zjistilo, že evropští spotřebitelé vnímají Nizozemsko jako nejdůležitějšího producenta sýru Edam (a Gouda).

„Edam Holland“ (a „Gouda Holland“) jsou jedním ze symbolů nizozemského kulturního dědictví. Evropští spotřebitelé vnímají druhy sýru „Edam Holland“ (a „Gouda Holland“) jako značky. „Edam Holland“ (a „Gouda Holland“) jsou synonymem jakostních produktů z Nizozemska. Z průzkumu trhu (reprezentativní vzorek 1 250 dotazovaných na jeden členský stát se spolehlivostí 97,5 %) provedeného v šesti nejdůležitějších členských státech z hlediska spotřeby sýru Edam (a Gouda) vyplývá, že:

mezi názvy Edam a Nizozemsko existuje silná asociace;

o sýr „Edam Holland“ je větší zájem než o sýr Edam vyrobený mimo Nizozemsko;

téměř polovina spotřebitelů v členských státech, v nichž se průzkum uskutečnil, se domnívá, že všechen sýr Edam se vyrábí v Nizozemsku.

sýr Edam z Holandska dosahuje výrazně lepšího umístění v rámci proměnných „vynikající jakost“, „vyrobeno tradičním způsobem“ a „původní produkt“.

Pro udržení velmi vysoké jakosti sýru „Edam Holland“ (a „Gouda Holland“) přijímal v průběhu století v Nizozemsku stát i mlékárenské odvětví různá opatření a právní předpisy. V zájmu splnění těchto požadavků na jakost, ale i pro otevření trhů, jejich rozvoj a zachování navíc nizozemské mlékárenství učinilo výrazné investice. Od roku 1950 toto odvětví investovalo v Evropě více než 1,4 miliardy guldenů (635 milionů EUR) do reklamy, osvětové činnosti a propagace (bez započtení investic realizovaných přímo v Nizozemsku).

4.7.   Kontrolní subjekt

Název

:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Adresa

:

Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN

Tel.

:

+31 334965696

Fax

:

+31 334965666

E-mail

:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Označování

„Edam Holland“ je zeměpisné označení chráněné Evropskou unií (CHZO).

Toto označení musí být uvedeno na viditelném místě na štítku, který se umístí na plochou stranu sýru, a/nebo na ovinovací pásku k sýru. Není to však povinné, pokud je sýr podle bodu 4.5. rozkrájen a v hotovém balení uveden na trh; pak se označení „Edam Holland“ umístí na hotové balení.

Obal musí být natolik odlišný, aby byl spotřebitel schopen poznat sýr „Edam Holland“ na prodejních pultech. Z jeho názvu, uplatňování vlastní identity (vytváří se logo) a symbolu CHZO Evropské unie musí být spotřebiteli zjevné, že „Edam Holland“ je jiný produkt než ostatní eidamské sýry.


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1122/2010

ze dne 2. prosince 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gouda Holland (CHZO)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost Nizozemska o zápis názvu „Gouda Holland“ do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení byla podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Česká republika, Francie, Německo, Rakousko, vlády Austrálie, Nového Zélandu a Spojených států amerických, jakož i australský svaz mlékárenského průmyslu („Dairy Australia“), novozélandský mlékárenský svaz („Dairy Companies Association of New Zealand“) a Národní federace výrobců mléka („National Milk Producers Federation“) spolu s Radou USA pro export mléčných výrobků („U.S. Dairy Export Council“) podaly v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 proti zápisu námitky. Tyto námitky byly shledány přípustnými na základě čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Námitky se týkaly nedodržení podmínek stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006, zejména názvu a jeho používání, specifičnosti a pověsti produktu, vymezení zeměpisné oblasti a omezení, pokud jde o původ surovin. V námitkách se rovněž uvádělo, že zápis by byl v rozporu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, ohrozil by existenci názvů, ochranných známek nebo produktů, které byly v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění námitek podle čl. 6 odst. 2, a že název navrhovaný k zápisu je druhový.

(4)

Dopisy ze dne 4. listopadu 2008 vyzvala Komise Nizozemsko a strany, které námitky vznesly, k hledání vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.

(5)

Vzhledem k tomu, že se stranami, které námitky vznesly, nebylo ve stanovené lhůtě dohody dosaženo, s výjimkou dohody dosažené mezi Nizozemskem a Francií, by Komise měla postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 přijmout rozhodnutí.

(6)

Pokud jde o údajné nedodržení podmínek článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006 týkajících se názvu, zeměpisné oblasti, specifičnosti produktu, souvislosti mezi vlastnostmi produktu a zeměpisnou oblastí, pověsti a omezení ohledně původu surovin, příslušné vnitrostátní orgány potvrdily, že tyto prvky jsou přítomny, a dodatečně nebyly zjištěny žádné zjevné chyby. Mělo by se zdůraznit, že označení „Holland“ (Holandsko) není názvem dotyčného členského státu a že „Gouda Holland“ se považuje za tradiční zeměpisný název uvedený v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006. Požadavky čl. 2 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení jsou v této souvislosti splněny, jelikož dotyčná zeměpisná oblast je vymezena v souladu s danou souvislostí a hlavními prvky specifičnosti produktu. Specifičnost sýru „Gouda Holland“ vychází z kombinace faktorů souvisejících se zeměpisnou oblastí, např. kvality mléka (vysoký obsah tuku a bílkovin), aminokyselin odvozených od β-CN a γ -glutamyl-peptidu, převážně pastvy na loukách, používání telecího syřidla, přirozeného zrání a dovedností zemědělců a výrobců sýra.

(7)

Pokud jde o námitky týkající se nedodržení podmínek čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, Nizozemsko poskytlo informace o rozdílu mezi produktem se zapsaným názvem „Noord-Hollandse Gouda“ a produktem, pro nějž se používá název „Gouda Holland“. V námitkách nebyly uvedeny žádné důkazy o možném uvádění spotřebitelů v omyl či nerovném zacházení s výrobci.

(8)

Zdá se, že strany vznášející námitky při svém tvrzení, že zápis by ohrozil existenci názvů, ochranných známek či produktů a že název navrhovaný k zápisu je druhový, neodkazovaly na celý název „Gouda Holland“, nýbrž jen na jednu jeho část, a to „Gouda“. Chráněn je však název „Gouda Holland“ jako celek. Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 se může název „Gouda“ nadále používat, jsou-li dodržovány zásady a předpisy právního řádu Unie. V zájmu jasnosti byly specifikace a přehled odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Na základě těchto skutečností by tedy název „Gouda Holland“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Označení uvedené v příloze I tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Aniž je dotčen první odstavec, název „Gouda“ se může nadále používat na území Unie, jsou-li dodržovány zásady a předpisy jejího právního řádu.

Článek 2

Konsolidovaný přehled obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 61, 6.3.2008, s. 15.


PŘÍLOHA I

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3   Sýry

NIZOZEMSKO

Gouda Holland (CHZO)


PŘÍLOHA II

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

„GOUDA HOLLAND“

č. ES: NL-PGI-0005-0328-27.11.2003

CHOP ( ) CHZO (X)

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán Členského Státu

Název

:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Adresa

:

Postbus 29739 - 2502 LS 's-Gravenhage

Tel.

:

+31703708708

Fax

:

+31703708444

E-mail

:

plw@hpa.agro.nl

2.   Skupina

Název

:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adresa

:

Postbus 165 - 2700 AD Zoetermeer

Tel.

:

+31793430300

Fax

:

+31793430320

E-mail

:

info@nzo.nl

Složení

:

producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3.   Druh produktu

Třída 1.3

Sýry

4.   Specifikace

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1.   Název

„Gouda Holland“

4.2.   Popis

„Gouda Holland“ je plnotučný (48 % +), přírodní vyzrálý polotvrdý sýr.

Sýr se vyrábí v Nizozemsku z kravského mléka od chovatelů mléčného skotu a zraje do hotového výrobku v nizozemských zracích místnostech.

Složení

Sýr „Gouda Holland“ se vyrábí z jedné či více těchto surovin:

mléka, smetany, odstředěného nebo polotučného mléka (výlučně kravského), které pocházejí z nizozemských podniků zabývajících se chovem mléčného skotu.

Charakteristické vlastnosti

Sýr je ve tvaru zploštělého válce zformovaného do bloku nebo bochníku o hmotnosti 2,5 až 20 kg. Tvarem zploštělého válce se rozumí tvar, kdy oblé strany plynule přecházejí v plochou svrchní a spodní stranu, a jehož výška činí čtvrtinu až třetinu jeho průměru.

Obsah tuku v sušině činí minimálně 48 % a maximálně 52 %. Vlhkost nesmí 12 dnů po prvním dnu výroby překročit 42,5 % a obsah soli v sušině činí nejvýše 4 %. Ostatní charakteristické vlastnosti:

Chuť: aromatická, příjemná a v závislosti na stáří sýra jemná až výrazná. Do sýra lze přidat i kmín.

Řez: po rozříznutí sýra je patrný výskyt otvorů, které jsou rozmístěny nerovnoměrně. Sýrová hmota může mít odstín slonové kosti až žlutou barvu.

Kůra: kůra sýru je pevná, hladká, suchá, bez nečistot a nedochází na ní ke tvorbě plísní. Kůra vznikne sušením během zrání sýra.

Konzistence: ve stáří 4 týdnů je sýrová hmota měkčí až vláčná. S postupující dobou zrání se tvrdost sýra zvyšuje a jeho struktura je tužší. Sýr lze dobře krájet.

Doba zrání: alespoň 28 dnů. „Gouda Holland“ je přírodní vyzrálý sýr. Zrání sýru „Gouda Holland“ nesmí probíhat ve fóliích.

Teplota zrání: minimálně 12 °C.

Stáří: Doba trvanlivosti může být různá, v intervalu od nejméně 28 dní od data výroby až po více než jeden rok.

Zvláštní požadavky na jakost

Před dodáním a uskladněním u výrobce sýru nesmí mléko, smetana ani polotučné mléko projít tepelným ošetřením; případně je dovoleno tepelné ošetření bez pasterizace.

Smetana, odstředěné nebo polotučné mléko musí ještě před výrobou sýru „Gouda Holland“ projít tepelným ošetřením v podobě pasterizace, aby byla splněna tato kritéria:

nelze zjistit aktivitu fosfatázy, ledaže nelze zjistit aktivitu peroxidázy;

kyselost, u smetany měřená na základě produktu s nulovým obsahem tuku, činí nejvýše 20 mmol NaOH na litr, pokud obsah laktátů nečiní nejvýše 200 mg na 100 g hmoty bez tuku;

v 0,1 ml nejsou zjistitelné žádné koliformní mikroorganismy.

Veškeré suroviny se bezprostředně před zpracováním k výrobě „Gouda Holland“ pasterizují tak, aby se obsah nedenaturovaných syrovátkových bílkovin neodchyloval od nepasterizované suroviny stejného druhu a jakosti či se od ní odchyloval jen v minimální míře. Při výrobě sýru „Gouda Holland“ se používají výhradně kultury mikroorganismů tvořících kyselinu mléčnou a aroma, které nejsou geneticky modifikovány. Tyto kultury sestávají z mezofilních bakterií mléčného kvašení, které jsou vhodné právě pro sýr „Gouda Holland“: rody Lactococcus a Leuconostoc typu L nebo LD, případně v kombinaci s termofilními kulturami Lactobacillus a/nebo Lactococcus. Dostupné kultury jsou chráněny. K výrobě sýru „Gouda Holland“ se musí povinně používat.

Syřidlo: K výrobě sýru „Gouda Holland“ se používá výhradně telecí syřidlo. Pouze v mimořádných případech, například v důsledku epizootické nákazy, může být nutné použít jiné druhy syřidla. V takovém případě musí syřidlo splňovat požadavky vyhlášky o mléčných výrobcích provádějící zákon o komoditách („Warenwetbesluit Zuivel“).

Obsah dusitanů u sýru „Gouda Holland“ činí v přepočtu na amonné ionty nejvýše 2 mg na kg sýru.

4.3.   Zeměpisná oblast

Tato žádost se vztahuje na zeměpisnou oblast „Holland“ (Holandsko), která patří k evropské části Nizozemského království.

4.4.   Důkaz původu

Na každý jednotlivý sýr „Gouda Holland“ se ještě před lisováním sýřeniny umístí značka vyrobená z kaseinů (viz obrázek). Na této značce je uvedeno označení „Gouda Holland“, jakož i kombinace číslic a písmen (ve vzestupném abecedním i číselném pořádku), která je pro každý sýr jedinečná.

Image

Nizozemský institut pro mlékárenské kontroly („Nederlandse Zuivelcontrole-instituut COKZ“) spravuje rejstřík těchto jedinečných číslic a zaznamenává do něj rovněž veškeré údaje z testů (včetně místa a času). Pro spotřebitele je toto označení dobře rozpoznatelné. Pomocí kaseinové značky a rejstříku COKZ může zkušební orgán toto označení ověřit.

4.5.   Metoda produkce

Sýr „Gouda Holland“ se vyrábí z mléka, které se získává od podniků zabývajících se chovem mléčného skotu se sídlem v Nizozemsku. Mléko se přímo v daném hospodářství ochladí na nejvýše 6 °C a je tam skladováno v chladicí nádrži. Do 72 hodin se mléko přepraví do výrobny sýru. Po dodání do výrobny se mléko okamžitě zpracuje nebo termizuje (ošetření mírným záhřevem, bez pasterizace), nakrátko se uskladní v chladu a následně se zpracuje v mléko na výrobu sýrů.

K tomuto účelu se mléko standardizuje na obsah tuku, přičemž poměr tuku a proteinu se upraví tak, aby v hotovém sýru byl obsah tuku v sušině mezi 48 a 52 %. Mléko na výrobu sýru se pasterizuje 15 sekund při teplotě nejméně 72 °C. K sýření mléka na výrobu sýrů dochází za teploty přibližně 30 °C. Oddělování a srážení (koagulace) mléčných bílkovin je pro sýr „Gouda Holland“ typické.

Sýřenina, která vznikla srážením, se oddělí od syrovátky a je následně zpracována a promývána tak, aby dosáhla požadovaných hodnot vlhkosti a pH.

Tato sýřenina se lisuje ve vanách a získá tak správný tvar a požadovanou hmotnost. Takto vzniklý „sýr“ se ponoří do solné lázně.

Sýr „Gouda Holland“ zraje pouze přirozenou cestou, tedy bez omezení přísunu vzduchu, a je pravidelně otáčen a kontrolován. Během zrání vzniká na sýru suchá kůra. Je nutno dbát na správnou dobu zrání a teplotu, aby mohly v dostatečném rozsahu proběhnout příslušné enzymatické a zrací procesy a sýr tak získal fyzické a organoleptické vlastnosti, které jsou pro sýr „Gouda Holland“ typické.

Zrání sýru „Gouda Holland“ může dle požadované chuti trvat i déle než rok.

Sýr „Gouda Holand“ lze rozkrájet a hotově zabalit v Nizozemsku i mimo něj za podmínky, že subjekt, jenž hotové balení zajišťuje, používá komplexní systém administrativní kontroly, který u rozkrájeného sýru „Gouda Holland“ zaručuje vysledovatelnost jedinečné kombinace číslic a písmen a spotřebiteli jasně dokládá původ sýru.

4.6.   Souvislost

Zeměpisným prvkem v názvu produktu je slovo „Holland“. Jak je obecně známo, označení „Holland“ (Holandsko) je ekvivalentem oficiálnějšího názvu „Nederland“ (Nizozemsko). V době Republiky spojených nizozemských provincií („Republiek der Verenigde Nederlanden“) (v 17. až 19. století) bylo Holandsko nejvlivnější ze sedmi provincií.

Skutečnost, že místní mléko je nadmíru vhodné k výrobě vysoce kvalitního sýra s výraznou chutí, je třeba velkou měrou přičíst poloze Nizozemska (převážně pod úrovní moře), klimatu (přímořské podnebí) a složení trav (rostoucích převážně na jílovitých a písčitých půdách). Jakost mléka zaručuje kombinace systémů pro zajištění kvality v podnicích na chov mléčného skotu a používání komplexního systému pro posuzování jakosti (u každé dodávky mléka se provádějí různé kontroly a posouzení). U mléka je navíc před jeho zpracováním nepřetržitě udržován chladicí řetězec, kdy je ochlazené mléko (o teplotě nejvýše 6 °C) skladováno v hospodářství a následně v jednotlivých cisternách přepraveno do výrobny sýru. K udržení jakosti mléka přispívají i poměrně krátké přepravní vzdálenosti.

Historický vývoj

Sýr „Gouda Holland“ je reprezentantem nizozemské tradice výroby sýru, která se rozvíjela od středověku a dočkala se plného rozkvětu již v 17. století (označovaném též jako „zlaté století“).

Sýr, se kterým se obchodovalo v městě Gouda, získal již v 18. století označení goudský sýr („Goudse kaas“). Později se označení „Gouda“ vztahovalo na veškerý plnotučný sýr ve tvaru zploštělého válce, který byl vyroben v Holandsku.

Od produkce v hospodářstvích přes místní výrobny se ze sýru „Gouda Holland“ stal produkt vyráběný po celé zemi a těšící se světovému věhlasu, který je důležitou stabilní složkou zhodnocování mléka z jednotlivých hospodářství. Na počátku dvacátého století byly pro goudský sýr zavedeny vnitrostátní právní předpisy a označení „Gouda Holland“ bylo stanoveno v rozhodnutí o jakosti v zemědělství u sýrových výrobků („Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten“).

Dobré jméno sýru „Gouda Holland“ mezi evropskými spotřebiteli

Na základě rozsáhlého průzkumu provedeného v šesti evropských zemích se zjistilo, že evropští spotřebitelé vnímají Nizozemsko jako nejdůležitějšího producenta sýrů Gouda a Edam. „Gouda Holland“ (a „Edam Holland“) jsou jedním ze symbolů nizozemského kulturního dědictví. Evropští spotřebitelé vnímají druhy sýru „Gouda Holland“ (a „Edam Holland“) jako značky. Z průzkumu trhu (reprezentativní vzorek 1 250 dotazovaných na jeden členský stát se spolehlivostí 97,5 %) provedeného v šesti nejdůležitějších členských státech z hlediska spotřeby sýru Gouda (a Edam) vyplývá, že:

mezi názvy Gouda a Nizozemsko existuje silná asociace;

o sýr „Gouda Holland“ je větší zájem než o sýr Gouda vyrobený mimo Nizozemsko;

téměř polovina spotřebitelů v členských státech, v nichž se průzkum uskutečnil, se domnívá, že všechen sýr Gouda se vyrábí v Nizozemsku.

sýr Gouda z Holandska dosahuje výrazně lepšího umístění v rámci proměnných „vynikající jakost“, „vyrobeno tradičním způsobem“ a „původní produkt“.

„Gouda Holland“ (a „Edam Holland“) jsou synonymem jakostních produktů z Nizozemska. Pro udržení velmi vysoké jakosti sýru „Gouda Holland“ (a „Edam Holland“) přijímal v průběhu století v Nizozemsku stát i mlékárenské odvětví různá opatření a právní předpisy. V zájmu splnění těchto požadavků na jakost, ale i pro otevření trhů, jejich rozvoj a zachování navíc nizozemské mlékárenství učinilo výrazné investice. Od roku 1950 toto odvětví investovalo v Evropě více než 1,4 miliardy guldenů (635 milionů EUR) do reklamy, osvětové činnosti a propagace (bez započtení investic realizovaných přímo v Nizozemsku).

4.7.   Kontrolní subjekt

Název

:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Adresa

:

Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN

Tel.

:

+31334965696

Fax

:

+31334965666

E-mail

:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Označování

„Gouda Holland“ je zeměpisné označení chráněné Evropskou unií (CHZO).

Toto označení musí být uvedeno na viditelném místě na štítku, který se umístí na plochou stranu sýru, a/nebo na ovinovací pásku k sýru.

Není to však povinné, pokud je sýr podle bodu 4.5. rozkrájen a v hotovém balení uveden na trh; pak se označení „Gouda Holland“ umístí na hotové balení.

Obal musí být natolik odlišný, aby byl spotřebitel schopen poznat sýr „Gouda Holland“ na prodejních pultech. Z názvu „Gouda Holland“, uplatňování vlastní identity a symbolu CHZO Evropské unie musí být spotřebiteli zjevné, že „Gouda Holland“ je jiný produkt než ostatní goudské sýry.


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1123/2010

ze dne 2. prosince 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

64,0

MA

96,2

MK

68,6

TR

131,8

ZZ

90,2

0707 00 05

EG

145,5

JO

182,1

TR

76,2

ZZ

134,6

0709 90 70

MA

86,7

TR

146,6

ZZ

116,7

0805 10 20

BR

57,8

MA

56,2

TR

54,8

ZA

52,0

ZW

43,6

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,9

IL

72,8

TR

66,6

ZZ

66,8

0805 50 10

AR

45,9

TR

57,2

UY

57,1

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

74,9

AU

164,5

BR

50,3

CA

65,9

CL

84,2

CN

86,4

CO

50,3

MK

26,7

NZ

99,4

US

113,6

ZA

125,5

ZZ

85,6

0808 20 50

CN

105,3

US

112,9

ZZ

109,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/32


SMĚRNICE KOMISE 2010/85/EU

ze dne 2. prosince 2010,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fosfidu zinečnatého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Uvedený seznam zahrnuje fosfid zinečnatý.

(2)

Podle článku 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 žadatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS do dvou měsíců od obdržení návrhu hodnotící zprávy. O nezařazení fosfidu zinečnatého bylo rozhodnuto rozhodnutím Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (4).

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS předložil původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) novou žádost o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(4)

Žádost byla předložena Německu, které bylo nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu s ostatními hmotněprávními a procesními požadavky článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Německo zhodnotilo dodatečné údaje poskytnuté žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Uvedenou zprávu zaslalo Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi dne 20. července 2009. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli, aby vyjádřili své připomínky, a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad Komisi svůj závěr týkající se fosfidu zinečnatého dne 2. července 2010 (6). Návrh hodnotící zprávy, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 28. října 2010 v podobě zprávy Komise o přezkoumání fosfidu zinečnatého.

(6)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující fosfid zinečnatý mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je tedy vhodné zařadit fosfid zinečnatý do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(7)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(8)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fosfid zinečnatý, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(9)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, zhodnocených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (7), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné vyjasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a které mění přílohu I, však toto vyjasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(10)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Rozhodnutí 2008/941/ES o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky stanoví nezařazení fosfidu zinečnatého a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou účinnou látku k 31. prosinci 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se fosfidu zinečnatého v příloze uvedeného rozhodnutí.

(12)

Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Řádek týkající se fosfidu zinečnatého v příloze rozhodnutí 2008/941/ES se zrušuje.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 1. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku fosfid zinečnatý.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se fosfidu zinečnatého, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující fosfid zinečnatý jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. dubna 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají fosfidu zinečnatého. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje fosfid zinečnatý jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 30. dubna 2015, nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje fosfid zinečnatý jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 30. dubna 2015 nebo do data stanoveného pro takovou změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. května 2011.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zinc phosphide. EFSA Journal 2010; 8(7):1671. [48pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1671. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu

(7)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/ES se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„319

Fosfid zinečnatý

CAS 1314-84-7

CIPAC 69

Fosfid zinečnatý

≥ 800 g/kg

1. května 2011

30. dubna 2021

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako rodenticid ve formě návnad připravených k použití umístěných ve stanovištích s návnadou nebo v cílových místech.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu zinečnatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových organismů. Podle potřeby by měla být přijata opatření ke zmírnění rizika, zejména aby se zabránilo šíření návnad, v nichž byla zkonzumována pouze část obsahu.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/36


SMĚRNICE KOMISE 2010/86/EU

ze dne 2. prosince 2010,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky haloxyfop-P

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Uvedený seznam zahrnoval haloxyfop-R. Rozhodnutím Komise 2007/437/ES (4) bylo rozhodnuto o nezařazení látky haloxyfop-R do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS předložil původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) novou žádost o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (5).

(3)

Žádost byla předložena Dánsku, které bylo nařízením (ES) č. 451/2000 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2007/437/ES. Uvedená žádost je také v souladu s ostatními hmotněprávními a procesními požadavky článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008. V uvedené žádosti se pro označení dané účinné látky používá název ISO „haloxyfop-P“, a nikoli dříve užívaný „haloxyfop-R“.

(4)

Dánsko zhodnotilo nové informace a údaje předložené žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Uvedenou zprávu zaslalo Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi dne 3. dubna 2009.Úřad dodatečnou zprávu zaslal ostatním členským státům a žadateli, aby vyjádřili své připomínky, a obdržené připomínky postoupil Komisi. Podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise přeložil úřad své závěry týkající se látky haloxyfop-P Komisi dne 9. října 2009 (6). Návrh hodnotící zprávy, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a zpráva Komise o přezkoumání látky haloxyfop-P byla dokončena dne 28. října 2010.

(5)

Dodatečná zpráva vypracovaná členským státem zpravodajem a nový závěr EFSA se soustředí na obavy, které vedly k nezařazení. Tyto obavy se týkaly zejména možné kontaminace podzemních vod, a případně pitné vody, několika metabolity a rizika pro savce.

(6)

Žadatel předložil nové informace, které ukazují následující. Dotčené metabolity nejsou významné z toxikologického ani biologického hlediska a představují nízké riziko z ekotoxikologického hlediska.

(7)

Dodatečné údaje a informace poskytnuté žadatelem proto umožňují vyloučit specifické obavy, které vedly k nezařazení. Žádné další otevřené vědecké otázky nevyvstaly.

(8)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující haloxyfop-P mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o užití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je tedy vhodné zařadit haloxyfop-P do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být v souladu s ustanoveními uvedené směrnice udělována povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku.

(9)

Aniž je dotčen uvedený závěr, je vhodné získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Je proto vhodné požadovat, aby žadatel předložil informace, které potvrzují posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o účinnou látku a její půdní metabolity DE-535 fenol, DE-535 pyridinol a DE-535 pyridinon.

(10)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. ledna 2011.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance haloxyfop-P (haloxyfop-R) EFSA Journal 2009; 7(11): 1348. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1348. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„314

Haloxyfop-P

CAS:

Kyselina: 95977-29-0

Ester: 72619-32-0

CIPAC:

Kyselina: 526

Ester: 526.201

Kyselina: (2R)-2-(4-{[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}fenoxy)propanová kyselina

Ester: methyl-(2R)-2-(4-{[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}fenoxy)propanoát

≥ 940 g/kg

(haloxyfop-P-methylester)

1. ledna 2011

31. prosince 2020

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání haloxyfopu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti uživatele: v podmínkách použití musí být předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například odpovídající nárazníkové zóny,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti spotřebitelů, pokud jde o výskyt metabolitů DE-535 pyridinolu a DE-535 pyridinonu v podzemních vodách.

Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi nejpozději do 31. prosince 2012 informace, které potvrzují posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o účinnou látku a její půdní metabolity DE-535 fenol, DE-535 pyridinol a DE-535 pyridinon.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


ROZHODNUTÍ

3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. prosince 2010,

kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem

(oznámeno pod číslem K(2010) 389)

(Text s významem pro EHP)

(2010/737/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 89/106/EHS se předpokládá, že s cílem zohlednit různé úrovně ochrany staveb na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni může být potřebné stanovit v interpretačních dokumentech třídy odpovídající vlastnostem výrobků z hlediska každého základního požadavku. Tyto dokumenty byly zveřejněny jako „Sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS (2)“.

(2)

Pokud jde o základní požadavek na bezpečnost v případě požáru, uvádí interpretační dokument č. 2 řadu vzájemně souvisejících opatření, která společně tvoří strategii požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech rozvíjet různým způsobem.

(3)

V interpretačním dokumentu č. 2 se jako jedno z těchto opatření snižujících možnost vzniku a šíření ohně a kouře v daném prostoru uvádí to, že se omezí vlastnosti stavebních výrobků přispívající k plnému rozvinutí požáru.

(4)

Úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi reakce výrobků na oheň při jejich konečném použití.

(5)

Jako harmonizované řešení byl přijat systém tříd, a to rozhodnutím Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (3).

(6)

V případě ocelových plechů s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem je potřebné použít klasifikaci stanovenou v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Reakce mnoha stavebních výrobků a/nebo materiálů na oheň je v rámci klasifikace stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES řádně uvedena a dostatečně známa regulačním orgánům v oblasti požární bezpečnosti v členských státech, takže tyto orgány již nevyžadují zkoušky, pokud jde o tuto konkrétní funkční vlastnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Konkrétní třídy, které se použijí pro různé stavební výrobky a/nebo materiály v rámci klasifikace z hlediska reakce na oheň přijaté rozhodnutím 2000/147/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

V případě potřeby se u výrobků přihlíží k jejich konečnému použití.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14.


PŘÍLOHA

V tabulkách této přílohy jsou uvedeny stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost reakce na oheň a není třeba je podrobit zkoušce.

Tabulka 1

Třídy reakce na oheň pro ocelové plechy s polyesterovým povlakem používané jako jednovrstvé (bez izolace na rubu)

Výrobek

Jmenovitá tloušťka „t“ pokoveného ocelového plechu

(mm)

Profil

Třída (1)

Pokovený ocelový plech, profilovaný nebo plochý, o jmenovité tloušťce „t“ (v mm) a povlakovaný na povrchu vystaveném ohni polyesterovým povlakem o nejvyšší jmenovité tloušťce 25 μm, podle příslušné části EN 14782 a EN 10169, pokud má povlak plošnou hmotnost nejvýše 70 g/m2 a PCS nejvýše 1,0 MJ/m2.

Povrch ocelového plechu nevystavený ohni může mít organický povlak za předpokladu, že tento povlak má tloušťku nejvýše 15 μm a PCS nejvýše 0,7 MJ/m2.

0,40 ≤ t ≤ 1,50

Plochý nebo profilovaný (2)

A1

Použitá zkratka: PCS = spalné teplo.


Tabulka 2

Třídy reakce na oheň pro ocelové plechy s plastisolovým povlakem

Výrobek (3)

Jmenovitá tloušťka „t“ pokoveného ocelového plechu

(mm)

Údaje o sestavě

Třída (4)

Pokovený ocelový plech, profilovaný nebo plochý, o jmenovité tloušťce „t“ (mm), povlakovaný na povrchu vystaveném ohni plastisolovým povlakem o nejvyšší jmenovité tloušťce 200 μm a mající plošnou hmotnost povlaku ≤ 300 g/m2 a PCS ≤ 7,0 MJ/m2.

Povrch ocelového plechu nevystavený ohni může mít organický povlak za předpokladu, že tento povlak má tloušťku ≤ 15 μm a PCS ≤ 0,7 MJ/m2.

0,55 ≤ t ≤ 1,00

Plochý nebo profilovaný výrobek používaný jako jednovrstvý (bez izolace na rubu) nebo vyztužený minerální vlnou umístěnou na rubu jako součást sestavy (která může být dvouvrstvá). Je-li výrobek profilovaný, profilovaná (vlnitá) povrchová plocha nesmí být více než dvakrát větší než celková (půdorysná) plocha výrobku.

Minerální vlna musí být alespoň třídy A2-s1,d0. Minerální vlna musí mít tloušťku nejméně 100 mm, pokud materiál (je-li nějaký) bezprostředně za minerální vlnou – včetně jakékoliv parotěsné zábrany – není alespoň třídy A2-s1,d0.

Nosná konstrukce musí být alespoň třídy A2-s1,d0.

C-s3,d0

Použitá zkratka: PCS = spalné teplo.


(1)  Třídy podle tabulky 1 v příloze rozhodnutí 2000/147/ES.

(2)  Profilovaná (vlnitá) povrchová plocha nesmí být více než dvakrát větší než celková (půdorysná) plocha výrobku.

Použitá zkratka: PCS = spalné teplo.

(3)  Odchylky jmenovité tloušťky musejí splňovat příslušné normy uvedené v EN 14782 a EN 14783.

(4)  Třída podle tabulky 1 přílohy rozhodnutí 2000/147/ES.

Použitá zkratka: PCS = spalné teplo.


3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/42


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. prosince 2010,

kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny

(oznámeno pod číslem K(2010) 392)

(Text s významem pro EHP)

(2010/738/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 89/106/EHS se předpokládá, že s cílem zohlednit různé úrovně ochrany staveb na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni může být potřebné stanovit v interpretačních dokumentech třídy odpovídající vlastnostem výrobků z hlediska každého základního požadavku. Tyto dokumenty byly zveřejněny jako „Sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS (2)“.

(2)

Pokud jde o základní požadavek na bezpečnost v případě požáru, uvádí interpretační dokument č. 2 řadu vzájemně souvisejících opatření, která společně tvoří strategii požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech rozvíjet různým způsobem.

(3)

V interpretačním dokumentu č. 2 se jako jedno z těchto opatření snižujících možnost vzniku a šíření ohně a kouře v daném prostoru uvádí to, že se omezí vlastnosti stavebních výrobků přispívající k plnému rozvinutí požáru.

(4)

Úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi reakce výrobků na oheň při jejich konečném použití.

(5)

Jako harmonizované řešení byl přijat systém tříd, a to rozhodnutím Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (3).

(6)

V případě litých sádrových výrobků vyztužených vlákny je potřebné použít klasifikaci stanovenou v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Reakce mnoha stavebních výrobků a/nebo materiálů na oheň je v rámci klasifikace stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES řádně uvedena a dostatečně známa regulačním orgánům v oblasti požární bezpečnosti v členských státech, takže tyto orgány již nevyžadují zkoušky, pokud jde o tuto konkrétní funkční vlastnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez potřeby dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Konkrétní třídy, které se použijí pro různé stavební výrobky a/nebo materiály v rámci klasifikace z hlediska reakce na oheň přijaté rozhodnutím 2000/147/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

V případě potřeby se u výrobků přihlíží k jejich konečnému použití.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2010.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14.


PŘÍLOHA

V tabulce této přílohy jsou uvedeny stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost reakce na oheň a není třeba je podrobit zkoušce.

Tabulka:

Třídy reakce na oheň pro lité sádrové výrobky vyztužené sisalovými vlákny nebo jutovými vlákny

Výrobek

Podrobný popis výrobku

Minimální objemová hmotnost

(kg/m3)

Třída (1)

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny

Výrobek podle EN 13815, vyrobený litím sádry smíchané s vodou, vyztužený rovnoměrně rozptýlenými sisalovými nebo jutovými vlákny v množství nejvýše 2,5 % hmotnostních.

1 000

A1


(1)  Třída podle tabulky 1 v příloze rozhodnutí 2000/147/ES.


Opravy

3.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/44


Oprava dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

( Úřední věstník Evropské unie L 260 ze dne 2. října 2010 )

Strana 5, podpisy:

místo:

Za Černou Horu

ministr zahraničních věcí

Za Evropskou unii

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“,

má být:

Za Evropskou unii

Za Černou Horu“.