ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.314.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 314

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
30. listopadu 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost ( 1 )

47

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů ( 1 )

64

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1059/2010

ze dne 28. září 2010,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se označování výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují značným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu, energetickými štítky.

(2)

Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (2).

(3)

Na elektřinu spotřebovanou myčkami nádobí pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u myček nádobí pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4)

Směrnice Komise 97/17/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost myček nádobí pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (3), jsou-li k dispozici.

(6)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků myček nádobí pro domácnost.

(7)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy myček nádobí pro domácnost.

(8)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje myček nádobí pro domácnost na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(9)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(10)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 97/17/ES k tomuto nařízení by měla být vypracována ustanovení, že myčky nádobí pro domácnost označené energetickými štítky v souladu s tímto nařízením by měly být považovány za myčky nádobí pro domácnost, které jsou v souladu se směrnicí 97/17/ES.

(11)

Směrnice 97/17/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a doplňujících informací o výrobku u elektrických myček nádobí pro domácnost napájených ze sítě a myček nádobí pro domácnost napájených ze sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií, včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a včetně vestavných myček nádobí pro domácnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1)

„myčkou nádobí pro domácnost“ se rozumí stroj, který za použití chemických, mechanických, tepelných a elektrických prostředků myje, oplachuje a suší stolní nádobí, stolní sklo, příbory a náčiní používané při vaření a který je určen zejména pro používání k jiným než profesionálním účelům;

2)

„vestavnou myčkou nádobí pro domácnost“ se rozumí myčka nádobí pro domácnost určená k montáži do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, která vyžaduje nábytkovou úpravu;

3)

„sadou nádobí“ se rozumí definovaná sada nádobí, skla a příborů určená k použití jednou osobou;

4)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální počet sad nádobí, které lze spolu se servírovacím náčiním uvedeným výrobcem umýt ve zvoleném programu v myčce nádobí pro domácnost, pokud je myčka naplněna podle pokynů výrobce;

5)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro specifikované úrovně znečištění nebo druhy nádobí vloženého do myčky či obojí a společně tvoří úplný cyklus;

6)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, vyjma případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

7)

„cyklem“ se rozumí úplný proces umytí, opláchnutí a usušení definovaný pro zvolený program;

8)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je myčka nádobí pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů na spotřebiči přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby jimi konečný uživatel při běžném používání přepnul myčku za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco je myčka nádobí pro domácnost připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů dodavatele. Pokud myčka nádobí nemá žádný ovládací prvek nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav režimu ustálené spotřeby energie, jehož myčka nádobí pro domácnost samočinně dosáhne;

9)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, ve kterém může myčka nádobí zůstat neomezeně dlouho po skončení programu a vyjmutí nádobí z myčky pro domácnost bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele;

10)

„ekvivalentní myčkou nádobí pro domácnost“ se rozumí model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovní emisí hluku šířeného vzduchem jako jiný model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh stejným dodavatelem pod jiným obchodním kódovým číslem;

11)

„konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který myčku nádobí pro domácnost kupuje nebo se o něm předpokládá, že ji koupí;

12)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou myčky nádobí pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každá myčka nádobí pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze I;

b)

byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze II;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

d)

každá reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model myčky nádobí pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každá myčka nádobí pro domácnost byla v místě prodeje označena energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a) umístěným na vnější straně přední nebo horní části myčky nádobí pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný;

b)

myčky nádobí pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV;

c)

každá reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model myčky nádobí pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie, roční spotřeby vody, indexu účinnosti sušení, doby trvání programu, spotřeby energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do čtyř let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 97/17/ES se ke dni 20. prosince 2011 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 30. března 2012.

2.   Myčky nádobí pro domácnost uvedené na trh před dnem 30. listopadu 2011 musí vyhovovat ustanovením směrnice 97/17/ES.

3.   Kdyby bylo přijato opatření, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (4), pokud jde o požadavky na ekodesign myček na nádobí pro domácnost, myčky nádobí pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními daného prováděcího opatření, pokud jde o požadavky na účinnost mytí, a s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 20. prosince 2011, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 97/17/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 20. prosince 2011. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 20. dubna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.


PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Image

1)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model myčky nádobí pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou VI bodem 1; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 1 písm. b);

V.

roční spotřeba vody (AWC ) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 3;

VI.

třída účinnosti sušení určená v souladu s přílohou VI bodem 2;

VII.

jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu;

VIII.

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

2)

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 2. V případě, že byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky EU.

2.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Image

Ohraničení: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo znázorňující energii

:

barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

Nejvyšší třída: X-00-X-00,

Druhá třída: 70-00-X-00,

Třetí třída: 30-00-X-00,

Čtvrtá třída: 00-00-X-00,

Pátá třída: 00-30-X-00,

Šestá třída: 00-70-X-00,

Poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá;

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie:

text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Roční spotřeba energie

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 37 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Roční spotřeba vody:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Třída účinnosti sušení:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri regular 16 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá a Calibri bold 22 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Emise hluku:

Piktogramy podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA II

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu myčky nádobí pro domácnost musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model myčky nádobí pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c)

jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu;

d)

třída energetické účinnosti podle přílohy VI bodu 1;

e)

v případě, že byla myčce nádobí pro domácnost udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f)

roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 1 písm. b). Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚X‘ kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

g)

spotřeba energie (Et ) standardního mycího cyklu;

h)

spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po a Pl );

i)

roční spotřeba vody (AWC ) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 3. Popíše se takto: „Spotřeba vody ‚X‘ litrů za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

j)

třída účinnosti sušení stanovená podle přílohy VI bodu 2 vyjádřená jako „třída účinnosti sušení ‚X‘ na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)“. V případě, že je tato informace poskytnuta ve formě tabulky, může být vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost);

k)

údaj, že „standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a že se jedná o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;

l)

trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

m)

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl ), je-li myčka nádobí pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie;

n)

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

o)

údaj o tom, zda je myčka nádobí pro domácnost vyrobená jako myčka vestavná.

2.

Jeden informační list se může týkat několika modelů myček nádobí pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V takovém případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.


PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis modelu myčky, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

tyto technické parametry pro měření:

i)

spotřeba energie,

ii)

spotřeba vody,

iii)

trvání programu,

iv)

účinnost sušení,

v)

spotřeba energie ve vypnutém stavu,

vi)

spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu,

vii)

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu,

viii)

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem;

g)

výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

2.

Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu myčky nádobí pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiné ekvivalentní myčce nádobí pro domácnost nebo oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech a o zkouškách, které dodavatelé provedli k ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů myček nádobí pro domácnost, u nichž byly informace získány na stejném základě.


PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace podle čl. 4 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:

a)

třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1;

b)

jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu;

c)

roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 1 písm. b);

d)

roční spotřeba vody (AWC ) v litrech za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 3;

e)

třída účinnosti sušení podle definice v příloze VI bodě 2;

f)

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) re 1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

g)

údaj o tom, zda je myčka nádobí pro domácnost vyrobená jako myčka vestavná.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3.

Všechny informace uvedené nebo zobrazené v této příloze musí být vytištěny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jednu myčku nádobí pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří myček nádobí pro domácnost. Aritmetický průměr naměřených hodnot těchto tří myček nádobí pro domácnost musí odpovídat hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, kromě spotřeby energie, u které nesmí být naměřená hodnota větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních myček nádobí pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota (1) AEC o více než 10 %.

Spotřeba vody

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Wt o více než 10 %.

Index účinnosti sušení

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota ID o více než 19 %.

Spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %.

Trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

Naměřená hodnota musí odpovídat jmenovité hodnotě.


(1)  „Jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná dodavatelem.


PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti a třídy účinnosti sušení

1.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

Index energetické účinnosti (EEI) myčky nádobí pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (nejnižší účinnost)

EEI ≥ 90

2.   TŘÍDY ÚČINNOSTI SUŠENÍ

Třída účinnosti sušení myčky nádobí pro domácnost se určí podle jejího indexu účinnosti sušení (ID ), jak je uvedeno v tabulce 2.

Index účinnosti sušení (ID ) se vypočte podle přílohy VII bodu 2.

Tabulka 2

Třídy účinnosti sušení

Třída účinnosti sušení

Index účinnosti sušení

A (nejvyšší účinnost)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (nejnižší účinnost)

0,33 ≥ ID


PŘÍLOHA VII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, indexu účinnosti sušení a spotřeby vody

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) modelu myčky nádobí pro domácnost se porovnávají hodnoty roční spotřeby energie myčky nádobí pro domácnost a její normalizované roční spotřeby energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

roční spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost.

b)

Roční spotřeba energie (AEc ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

spotřeba energie při standardním cyklu v kWh zaokrouhlená na tři desetinná místa,

Pl

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním mycím cyklu ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Po

=

příkon ve vypnutém stavu při standardním mycím cyklu ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Tt

=

trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlené na nejbližší celou minutu,

280

=

celkový počet standardních mycích cyklů za rok.

ii)

Při uplatnění řízení spotřeby elektrické energie, kdy se myčka nádobí pro domácnost po skončení programu samočinně přepne zpět do vypnutého stavu, se hodnota AEC vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

změřená doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlená na nejbližší celou minutu,

280

=

celkový počet standardních mycích cyklů za rok.

c)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≥ 10 a šířce > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≤ 9 a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 9 < ps ≤ 11 a šířce ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kde:

ps

=

počet sad nádobí.

2.   VÝPOČET INDEXU ÚČINNOSTI SUŠENÍ

Pro výpočet indexu účinnosti sušení (ID ) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se účinnost sušení dané myčky nádobí pro domácnost porovná s účinností sušení referenční myčky nádobí, přičemž referenční myčka nádobí musí mít charakteristiky zjištěné pomocí obecně uznávaných nejmodernějších metod měření včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

a)

Index účinnosti sušení (ID ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

ID = exp(lnID )

kde:

DT,i

=

účinnost sušení testované myčky nádobí pro domácnost při jednom testovacím cyklu (i),

DR,i

=

účinnost sušení referenční myčky nádobí při jednom testovacím cyklu (i),

n

=

počet testovacích cyklů, n ≥ 5.

b)

Účinnost sušení (D) představuje průměrnou míru vlhkosti každé umyté položky po skončení standardního mycího cyklu. Míra vlhkosti se vypočte podle tabulky 1:

Tabulka 1

Počet stop vody (WT ) nebo vlhkých pruhů (WS )

Celková vlhká plocha (Aw) v mm2

Míra vlhkosti

WT = 0 a WS = 0

Nelze aplikovat

2 (nejvyšší účinnost)

1 < WT ≤ 2 nebo WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT nebo WS = 2

nebo WS = 1 a WT = 1

Aw > 50

0 (nejnižší účinnost)

3.   VÝPOČET ROČNÍ SPOTŘEBY VODY MYČKY NÁDOBÍ

Roční spotřeba vody (AWC ) myčky nádobí pro domácnost se vypočte následujícím způsobem v litrech a zaokrouhlí nahoru na celé číslo:

AWC = Wt × 280

kde:

Wt

=

spotřeba vody při standardním mycím cyklu v litrech zaokrouhlená na jedno desetinné místo.


30.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/17


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1060/2010

ze dne 28. září 2010,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují velmi vysokým potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací (2).

(3)

Na elektřinu spotřebovanou chladicími spotřebiči pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u chladicích spotřebičů pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4)

Směrnice Komise 94/2/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost chladicích spotřebičů pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5)

Kombinovaný účinek ustanovení tohoto nařízení a nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (3), by mohl vést ve srovnání se situací bez přijetí zvláštních opatření do roku 2020 k ročním úsporám elektrické energie ve výši 6 TWh (4).

(6)

Příležitost k dosažení úspor elektrické energie skýtají také výrobky na rozvíjejících se trzích chladicích spotřebičů absorpčního typu a spotřebičů pro uchovávání vína. Tyto spotřebiče by proto měly být zařazeny do oblasti působnosti toto nařízení.

(7)

Chladicí spotřebiče absorpčního typu jsou bezhlučné, ale spotřebovávají podstatně více energie než spotřebiče kompresorového typu. V zájmu toho, aby koneční uživatelé mohli činit informovaná rozhodnutí, by měly být na štítku uváděny hodnoty hluku šířeného vzduchem.

(8)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (5), jsou-li k dispozici.

(9)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků chladicích spotřebičů pro domácnost.

(10)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy chladicích spotřebičů pro domácnost.

(11)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje chladicích spotřebičů pro domácnost na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(12)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(13)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 94/2/ES k tomuto nařízení by měly být chladicí spotřebiče pro domácnost označené energetickými štítky v souladu s tímto nařízením považovány za chladicí spotřebiče pro domácnost, které jsou v souladu se směrnicí 94/2/ES.

(14)

Směrnice 94/2/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na energetické štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku u elektrických chladicích spotřebičů pro domácnost napájených ze sítě s užitným objemem od 10 do 1 500 litrů.

2.   Toto nařízení se vztahuje na elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě, včetně těch, které se prodávají pro použití mimo domácnost nebo pro chlazení jiných produktů než potravin, a včetně vestavných spotřebičů.

Vztahuje se rovněž na elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě, které mohou být napájeny z baterií.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

chladicí spotřebiče, které primárně využívají jiné zdroje energie než elektřinu, například paliva jako zkapalněný ropný plyn (LPG), petrolej a bionaftu;

b)

chladicí spotřebiče napájené z baterií, které mohou být připojeny k síti pomocí samostatně zakoupeného měniče střídavého proudu na stejnosměrný;

c)

chladicí spotřebiče vyrobené jednorázově na zakázku, které nejsou rovnocenné jiným modelům chladicích spotřebičů;

d)

chladicí spotřebiče pro použití v terciárním sektoru, u nichž je vyjmutí chlazených potravin zjišťováno elektronickým čidlem a tato informace může být pomocí síťového připojení automaticky přenesena do vzdáleného řídícího systému pro účely účetní evidence;

e)

spotřebiče, jejichž hlavní funkcí není uchovávání potravin prostřednictvím chlazení, například samostatné výrobníky ledu nebo výdejníky chlazených nápojů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1)

„potravinami“ se rozumí potraviny, složky potravin, nápoje včetně vína a další produkty určené primárně ke spotřebě, které je třeba uchovávat chlazené za stanovených teplot;

2)

„chladicím spotřebičem pro domácnost“ se rozumí izolovaná skříň s jedním nebo několika vnitřními prostory určená k chlazení nebo mražení potravin nebo k uchovávání chlazených nebo mražených potravin pro neprofesionální účely, kde se chlazení dosahuje prostřednictvím jednoho nebo několika procesů spotřebovávajících energii, včetně spotřebičů prodávaných jako stavebnice k sestavení konečným uživatelem;

3)

„vestavným spotřebičem“ se rozumí nepřenosný chladicí spotřebič určený k montáži do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, který vyžaduje nábytkovou úpravu;

4)

„chladničkou“ se rozumí chladicí spotřebič určený ke konzervaci potravin s alespoň jedním prostorem vhodným k uchovávání čerstvých potravin či nápojů, včetně vína;

5)

„chladicím spotřebičem kompresorového typu“ se rozumí chladicí spotřebič, v němž chlazení probíhá prostřednictvím kompresoru poháněného motorem;

6)

„chladicím spotřebičem absorpčního typu“ se rozumí chladicí spotřebič, v němž chlazení probíhá prostřednictvím absorpčního procesu s využitím tepla jako zdroje energie;

7)

„chladničkou/mrazničkou“ se rozumí chladicí spotřebič s alespoň jedním prostorem pro čerstvé potraviny a alespoň jedním prostorem vhodným ke zmrazování čerstvých potravin a uchovávání mražených potravin za podmínek uchovávání označovaných třemi hvězdičkami (prostor pro mražení potravin);

8)

„konzervátorem mražených potravin“ se rozumí chladicí spotřebič s jedním nebo několika prostory vhodnými k uchovávání mražených potravin;

9)

„mrazničkou na potraviny“ se rozumí chladicí spotřebič s jedním nebo několika prostory vhodnými k mražení potravin s teplotami od teploty okolí do –18 °C, který je vhodný také k uchovávání mražených potravin za podmínek uchovávání označovaných třemi hvězdičkami; mraznička na potraviny může uvnitř svého prostoru nebo skříně obsahovat také oddíly nebo prostory označené dvěma hvězdičkami;

10)

„spotřebičem pro uchovávání vína“ se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje pouze jeden nebo několik prostorů pro víno;

11)

„víceúčelovým spotřebičem“ se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje pouze jeden nebo několik víceúčelových prostorů;

12)

„rovnocenným chladicím spotřebičem pro domácnost“ se rozumí model chladicího spotřebiče uvedený na trh se stejným hrubým a užitným objemem, stejnými technickými, účinnostními a výkonnostními vlastnostmi a stejnými typy prostorů jako jiný model chladicího spotřebiče pro domácnost uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem;

13)

„konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který chladicí spotřebič pro domácnost kupuje nebo se o něm předpokládá, že jej koupí;

14)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou chladicí spotřebiče pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Použijí se rovněž definice uvedené v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každý chladicí spotřebič pro domácnost byl dodán s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze II;

b)

byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze III;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze IV.

d)

každá reklama na konkrétní model chladicího spotřebitele pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e)

každý propagační materiál technického charakteru u chladicích spotřebičů pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každý chladicí spotřebič pro domácnost byl v místě prodeje zřetelně viditelným způsobem označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a), umístěným na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče;

b)

chladicí spotřebiče pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou V;

c)

každá reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d)

každý propagační materiál technického charakteru týkající se určitého modelu chladicího spotřebiče pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článku 3, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření, jak je stanoveno v příloze VI.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie, objemu prostorů pro čerstvé potraviny a pro mražené potraviny, mrazicího výkonu a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze VII.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do čtyř let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci tohoto přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování uvedené v příloze VII a možnosti odstranění nebo snížení hodnot korekčních faktorů stanovených v příloze VIII.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 94/2/ES se ke dni 30. listopadu 2011 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 30. března 2012.

2.   Chladicí spotřebiče pro domácnost uvedené na trh před dnem 30. listopadu 2011 musí vyhovovat ustanovením směrnice 94/2/ES.

3.   Chladicí spotřebiče pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 30. listopadu 2011, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 94/2/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

2.   Použije se ode dne 30. listopadu 2011. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 30. března 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 45, 17.2.1994, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53.

(4)  Měřeno podle normy CENELENEC EN 153, únor 2006/EN ISO 15502, říjen 2005.

(5)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.


PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro účely příloh II až IX

Pro účely příloh II až IX se použijí tyto definice:

a)

„beznámrazovým systémem“ se rozumí automaticky fungující systém bránící trvalému utváření námrazy, v jehož rámci je chlazení zajišťováno nucenou cirkulací vzduchu, výparník nebo výparníky jsou odmrazovány automatickým odmrazovacím systémem a voda z odmrazování se automaticky odstraňuje;

b)

„beznámrazovým prostorem“ se rozumí jakýkoli prostor odmrazovaný beznámrazovým systémem;

c)

„chladničkou s prostorem s mírnou teplotou“ se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje alespoň jeden prostor pro čerstvé potraviny a jeden prostor s mírnou teplotou, ale neobsahuje prostor pro mražené potraviny, zchlazovací prostor ani prostor pro výrobu ledu;

d)

„chladničkou s mírně chlazeným prostorem“ se rozumí chladicí spotřebič, který má pouze jedno nebo více oddělení s mírným chlazením;

e)

„chladničkou/zchlazovačem“ se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje alespoň prostor pro čerstvé potraviny a zchlazovací prostor, ale neobsahuje prostory pro mražené potraviny;

f)

„prostory“ se rozumí kterýkoli z prostorů uvedených v písmenech g) až n);

g)

„prostorem pro čerstvé potraviny“ se rozumí prostor určený k uchovávání nezmražených potravin, který může být dále rozdělen na menší prostory;

h)

„prostorem s mírnou teplotou“ se rozumí prostor určený k uchovávání konkrétních potravin nebo nápojů za teploty vyšší než teplota prostoru pro čerstvé potraviny;

i)

„zchlazovacím prostorem“ se rozumí prostor určený konkrétně k uchovávání potravin rychle podléhajících zkáze;

j)

„prostorem pro výrobu ledu“ se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně pro přípravu a uchovávání ledu;

k)

„prostorem pro mražené potraviny“ se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně k uchovávání mražených potravin, který se podle teploty klasifikuje takto:

i)   „prostor označený jednou hvězdičkou“: prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –6 °C,

ii)   „prostor označený dvěma hvězdičkami“: prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –12 °C,

iii)   „prostor označený třemi hvězdičkami“: prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –18 °C,

iv)   „prostor pro mražení potravin“ (nebo „prostor označený čtyřmi hvězdičkami“): prostor vhodný ke zmrazení alespoň 4,5 kg potravin na 100 l užitného objemu a v každém případě alespoň 2 kg potravin z teploty okolí na teplotu –18 °C za 24 hodin, který je rovněž vhodný k uchovávání mražených potravin za podmínek uchovávání označovaných třemi hvězdičkami a může v rámci vnitřního prostoru obsahovat oddíly označené dvěma hvězdičkami,

v)   „prostor bez označení hvězdičkou“: prostor pro mražené potraviny s teplotou < 0 °C, který lze využívat také pro přípravu a uchovávání ledu, který však není určen k uchovávání potravin rychle podléhajících zkáze;

l)

„prostorem pro víno“ se rozumí prostor určený výhradně buď ke krátkodobému uchovávání vína pro dosažení ideální teploty pro konzumaci, nebo k dlouhodobému uchovávání vína za účelem zrání, který má tyto vlastnosti:

i)

trvalá skladovací teplota, nastavená předem nebo nastavovaná ručně podle pokynů výrobce, v rozmezí od +5 °C do +20 °C,

ii)

skladovací teplota/teploty s proměnlivostí v čase nižší než 0,5 K při každé deklarované teplotě okolí podle klimatické třídy chladicích spotřebičů pro domácnost,

iii)

aktivní nebo pasivní ovládání vnitřní vlhkosti v rozmezí od 50 % do 80 %,

iv)

je konstruován tak, aby se omezil přenos vibrací do prostoru, ať z kompresoru chladicího zařízení nebo z jakéhokoli vnějšího zdroje;

m)

„víceúčelovým prostorem“ se rozumí prostor určený k používání při dvou nebo více teplotách odpovídajících jednotlivým typům prostorů, který může konečný uživatel podle pokynů výrobce nastavit tak, aby trvale udržoval rozmezí pracovní teploty pro daný typ prostoru; jestliže však lze teploty v prostoru změnit na jiné rozmezí pracovní teploty pouze na omezenou dobu pomocí určité funkce (například funkce rychlé zmrazení), prostor se nepovažuje za „víceúčelový prostor“ ve smyslu tohoto nařízení;

n)

„jiným prostorem“ se rozumí prostor jiný než prostor pro víno, který je určen k uchovávání konkrétních potravin za teploty vyšší než +14 °C;

o)

„oddílem označeným dvěma hvězdičkami“ se rozumí část mrazničky na potraviny, prostoru pro mražení potravin, prostoru označeného třemi hvězdičkami nebo konzervátoru mražených potravin označeného třemi hvězdičkami, která nemá vlastní přístupová dvířka nebo poklop a v níž teplota nepřesahuje –12 °C;

p)

„mrazicím pultem“ se rozumí mraznička na potraviny, jejíž prostor nebo prostory jsou přístupné z horní strany spotřebiče nebo která má jak prostory typu s horním otevíráním, tak prostory skříňového typu, avšak hrubý objem prostoru/prostorů typu s horním otevíráním přesahuje 75 % celkového hrubého objemu spotřebiče;

q)

„typem s horním otevíráním“ nebo „pultovým typem“ se rozumí chladicí spotřebič, jehož prostor nebo prostory jsou přístupné z jeho horní strany;

r)

„skříňovým typem“ se rozumí chladicí spotřebič, jehož prostor nebo prostory jsou přístupné z jeho přední strany;

s)

„rychlým zmrazením“ se rozumí vratná funkce, kterou podle pokynů výrobce aktivuje konečný uživatel a která snižuje skladovací teplotu v mrazničce nebo v mrazicím prostoru kvůli rychlejšímu zmrazení nezmražených potravin;

t)

„identifikační značkou modelu“ se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model chladicího spotřebiče od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele.


PŘÍLOHA II

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST TŘÍD ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A+++ AŽ C

Image

1)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu dodavatele;

III.

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou IX; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti chladicího spotřebiče pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená podle přílohy VIII bodu 3 podbodu 2;

V.

celkový užitný objem všech prostorů bez označení hvězdičkou (tj. pracovní teplota > –6 °C), zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

celkový užitný objem všech prostorů pro mražené potraviny označených hvězdičkou (tj. pracovní teplota ≤ –6 °C), zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, a označení hvězdičkami prostoru s nejvyšším podílem na tomto celkovém užitném objemu; jestliže chladicí spotřebič pro domácnost nemá prostor/prostory pro mražené potraviny, uvede dodavatel „- L“ namísto hodnoty a prostor pro označení hvězdičkou ponechá prázdný;

VII.

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

V případě spotřebičů pro uchovávání vína se však body V a VI nahradí jmenovitou kapacitou uváděnou v počtu standardních lahví o obsahu 0,75 l, které lze ve spotřebiči umístit podle pokynů výrobce.

2)

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3 podbodem 1 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST TŘÍD ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI D AŽ G

Image

1)

Na tomto energetickém štítku se uvedou informace vyjmenované v bodě 1 podbodě 1.

2)

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3 podbodem 2 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

3.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

1)

U chladicích spotřebičů pro domácnost tříd energetické účinnosti A+++ až C, s výjimkou spotřebičů pro uchovávání vína, musí provedení energetického štítku odpovídat tomuto vyobrazení:

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí štítku je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek

:

barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G:

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 19 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 13 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti:

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie:

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, černá.

Image

Roční spotřeba energie:

Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 45 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Užitné objemy všech prostorů bez označení hvězdičkou:

Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá. Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Emise hluku šířeného vzduchem:

Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Užitné objemy všech prostorů pro mražené potraviny označených hvězdičkou:

Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 90 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení:

text: Calibri bold 11 bodů.

2)

U chladicích spotřebičů pro domácnost tříd energetické účinnosti D až G, s výjimkou spotřebičů pro uchovávání vína, musí provedení energetického štítku odpovídat tomuto vyobrazení:

Image

Přičemž:

Provedení štítku je ve shodě s bodem 3 podbodem 1 této přílohy, s výjimkou čísla 8, kde platí toto:

Image

Roční spotřeba energie:

Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 32 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

3)

U spotřebičů pro uchovávání vína musí provedení energetického štítku odpovídat tomuto vyobrazení:

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí štítku je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek

:

barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G:

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 19 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 13 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti:

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie:

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, černá.

Image

Roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita uváděná v počtu standardních lahví vína:

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 28 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Emise hluku šířeného vzduchem:

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 90 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení:

Text: Calibri bold 11 bodů.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA III

Informační list

1.

Informace v informačním listu musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele podle definice v příloze I písm. t);

c)

kategorie modelu chladicího spotřebiče pro domácnost podle přílohy VIII bodu 1;

d)

třída energetické účinnosti modelu podle přílohy IX;

e)

v případě, že byla modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f)

roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VIII bodem 3 podbodem 2. Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“;

g)

užitný objem každého prostoru a případně příslušné označení hvězdičkami podle přílohy II bodu l podbodu 1 bodu VI;

h)

uvede se určená teplota „jiných prostorů“ ve smyslu přílohy I písm. n). U prostorů pro víno ve spotřebičích pro uchovávání vína se uvede nejnižší trvale udržitelná skladovací teplota, která je v prostoru buď přednastavená, nebo ji může nastavit konečný uživatel podle pokynů výrobce;

i)

u příslušného prostoru nebo prostorů, které jsou v souladu s definicí v příloze I písm. b) výraz „beznámrazový“;

j)

„doba skladování při vypnutí ‚X‘ h“, definovaná jako „doba náběhu teploty“;

k)

„mrazicí výkon“ v kg/24 h;

l)

„klimatická třída“, jak je definována v bodě 1 tabulce 3 v příloze VIII, vyjádřená takto: „Klimatická třída: W [klimatická třída]. Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od ‚X‘ [nejnižší teplota] °C do ‚X‘ [nejvyšší teplota] °C.“;

m)

emise hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) re1 pW, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

n)

je-li daný model určen k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti;

o)

u spotřebičů pro uchovávání vína se uvede tato informace: „Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína.“ Tento bod se nepoužije v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které nejsou navrženy konkrétně pro uchovávání vína, i když k tomuto účelu mohou sloužit, ani v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které obsahují prostor pro víno v kombinaci s prostorem kteréhokoli jiného typu.

2.

Jeden informační list se může týkat několika modelů chladicích spotřebičů dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené na informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také ty z informací vyjmenovaných v bodě 1, které na štítku nejsou uvedeny.


PŘÍLOHA IV

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis modelu chladicího spotřebiče, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

v příslušných případech odkazy na použité harmonizované normy;

d)

v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

technické parametry pro měření, stanovené podle přílohy VIII:

i)

celkové rozměry,

ii)

celkový prostor potřebný pro použití,

iii)

celkový hrubý objem/objemy,

iv)

užitný objem/objemy a celkový užitný objem/objemy,

v)

označení hvězdičkou pro prostor/prostory pro mražené potraviny,

vi)

typ odmrazování,

vii)

skladovací teplota,

viii)

spotřeba energie,

ix)

doba náběhu teploty,

x)

mrazicí výkon,

xi)

příkon,

xii)

vlhkost v prostoru pro víno,

xiii)

emise hluku šířeného vzduchem;

g)

výsledky výpočtů provedených podle přílohy VIII.

2.

Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu chladicího spotřebiče pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiných rovnocenných chladicích spotřebičích nebo oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech získání informací a o zkouškách, které dodavatelé provedli k ověření přesnosti výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších rovnocenných modelů chladicích spotřebičů pro domácnost, u nichž byly informace získány na stejném základě.


PŘÍLOHA V

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a)

třída energetické účinnosti modelu podle přílohy IX;

b)

roční spotřeba energie v kWh za rok, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VIII bodem 3 podbodem 2;

c)

užitný objem každého prostoru a případně příslušné označení hvězdičkami podle přílohy II bodu l podbodu 1 bodu VI;

d)

„klimatická třída“ podle bodu 1 tabulky 3 v příloze VIII bodě 1;

e)

emise hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) re1 pW, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

f)

je-li daný model určen k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti;

g)

u spotřebičů pro uchovávání vína se uvede tato informace: „Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína.“ Tento bod se nepoužije v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které nejsou navrženy konkrétně pro uchovávání vína, i když k tomuto účelu mohou sloužit, ani v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které obsahují prostor pro víno v kombinaci s prostorem kteréhokoli jiného typu.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze III.

3.

Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA VI

Měření

1.   Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se provádějí měření pomocí spolehlivého, přesného a reprodukovatelného měřicího postupu, který zohledňuje všeobecně uznávané moderní metody měření, včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   OBECNÉ ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY

Použijí se tyto obecné zkušební podmínky:

1)

jestliže je spotřebič vybaven antikondenzačními ohřívači, které může konečný uživatel zapínat a vypínat, zapnou se, a pokud jsou nastavitelné, nastaví se na maximální ohřev;

2)

jestliže je spotřebič vybaven zařízeními ve dveřích (jako jsou výdejníky ledu nebo chlazené vody či nápojů), která může konečný uživatel zapínat a vypínat, během měření spotřeby energie jsou zapnuta, ale nepoužívají se;

3)

u víceúčelových spotřebičů a prostorů se spotřeba energie měří při skladovací teplotě, která odpovídá nominální teplotě nejchladnějšího typu prostoru deklarované pro trvalé běžné používání podle pokynů výrobce;

4)

spotřeba energie chladicího spotřebiče pro domácnost se určuje při nejchladnější konfiguraci podle pokynů výrobce pro trvalé běžné používání každého „jiného prostoru“ podle definice v tabulce 5 přílohy VIII.

3.   TECHNICKÉ PARAMETRY

Stanovují se tyto parametry:

a)

„celkové rozměry“, které se měří s přesností na celé milimetry;

b)

„celkový prostor potřebný pro použití“, který se měří s přesností na celé milimetry;

c)

„celkový hrubý objem/objemy“, který se měří s přesností na celé decimetry krychlové nebo litry;

d)

„užitný objem/objemy a celkový užitný objem/objemy“, které se měří s přesností na celé decimetry krychlové nebo litry;

e)

„typ odmrazování“;

f)

„skladovací teplota“;

g)

„spotřeba energie“, která se vyjadřuje v kilowatthodinách za 24 hodin (kWh/24h) s přesností na tři desetinná místa;

h)

„doba náběhu teploty“,

i)

„mrazicí výkon“;

j)

„vlhkost v prostoru pro víno“, která se vyjadřuje jako procentní podíl zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, a

k)

„emise hluku šířeného vzduchem“.


PŘÍLOHA VII

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jeden chladicí spotřebič pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří chladicích spotřebičů pro domácnost. Aritmetický průměr hodnot naměřených u těchto tří chladicích spotřebičů pro domácnost musí splňovat požadavky v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1.

V opačném případě se model a všechny ostatní rovnocenné modely chladicích spotřebičů pro domácnost považují za nevyhovující.

Spolu s postupem uvedeným v příloze VI použijí orgány členského státu spolehlivé, přesné a reprodukovatelné měřicí postupy, které zohledňují všeobecně uznávané moderní metody, včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Jmenovitý hrubý objem

Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota (1) o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší.

Jmenovitý užitný objem

Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší. Pokud jsou objemy prostoru s mírnou teplotou a prostoru pro čerstvé potraviny vzájemně nastavitelné uživatelem, uvedená nejistota měření se použije v případě, že je prostor s mírnou teplotou nastaven na minimální objem.

Mrazicí výkon

Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota o více než 10 %.

Spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota (E24h ) o více než 10 %.

Spotřebiče pro uchovávání vína

Naměřená hodnota relativní vlhkosti nesmí překročit nominální rozsah o více než 10 %.

Emise hluku šířeného vzduchem

Naměřená hodnota musí odpovídat jmenovité hodnotě.


(1)  „Jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná výrobcem.


PŘÍLOHA VIII

Klasifikace chladicích spotřebičů pro domácnost, způsob výpočtu ekvivalentního objemu a třídy energetické účinnosti

1.   KLASIFIKACE CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST

Chladicí spotřebiče pro domácnost se dělí do kategorií uvedených v tabulce 1.

Jednotlivé kategorie jsou definovány podle specifických kombinací prostorů uvedených v tabulce 2 a nezávisejí na počtu dveří či zásuvek.

Tabulka 1

Kategorie chladicích spotřebičů pro domácnost

Kategorie

Označení

1

Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny

2

Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína

3

Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou

4

Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou

5

Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami

6

Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami

7

Chladnička/mraznička

8

Skříňová mraznička

9

Mrazicí pult

10

Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče

Chladicí spotřebiče pro domácnost, které kvůli teplotě prostorů nelze zařadit do kategorií 1 až 9, se zařazují do kategorie 10.

Tabulka 2

Klasifikace chladicích spotřebičů pro domácnost a příslušné kombinace prostorů

Jmenovitá teplota (pro EEI) (°C)

Určená teplota

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategorie

(číslo)

Typy prostorů

Jiný

Pro víno

S mírnou teplotou

Pro čerstvé potraviny

Zchlazovací

Bez hvězdiček / Pro výrobu ledu

1 hvězdička

2 hvězdičky

3 hvězdičky

4 hvězdičky

Kategorie spotřebiče

Kombinace prostorů

Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny

N

N

N

A

N

N

N

N

N

N

1

CHLADNIČKA S PROSTOREM S MÍRNOU TEPLOTOU, CHLADNIČKA S MÍRNOU TEPLOTOU a SPOTŘEBIČ PRO UCHOVÁVÁNÍ VÍNA

V

V

V

A

N

N

N

N

N

N

2

V

V

A

N

N

N

N

N

N

N

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

CHLADNIČKA/ZCHLAZOVAČ a CHLADNIČKA S PROSTOREM BEZ OZNAČENÍ HVĚZDIČKOU

V

V

V

A

A

V

N

N

N

N

3

V

V

V

A

V

A

N

N

N

N

CHLADNIČKA S PROSTOREM OZNAČENÝM JEDNOU HVĚZDIČKOU

V

V

V

A

V

V

A

N

N

N

4

CHLADNIČKA S PROSTOREM OZNAČENÝM DVĚMA HVĚZDIČKAMI

V

V

V

A

V

V

V

A

N

N

5

CHLADNIČKA S PROSTOREM OZNAČENÝM TŘEMI HVĚZDIČKAMI

V

V

V

A

V

V

V

V

A

N

6

CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

V

V

V

A

V

V

V

V

V

A

7

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

N

N

N

N

N

N

N

V

(A) (1)

A

8

MRAZICÍ PULT

N

N

N

N

N

N

N

V

N

A

9

VÍCEÚČELOVÉ A JINÉ SPOTŘEBIČE

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

10

Poznámky:

A = prostor je ve spotřebiči obsažen, N = prostor není obsažen, V = prostor může být obsažen volitelně.

Chladicí spotřebiče pro domácnost se zařazují do jedné nebo několika klimatických tříd uvedených v tabulce 3.

Tabulka 3

Klimatické třídy

Třída

Značka

Průměrná teplota okolí

v °C

Rozšířené mírné pásmo

SN

+10 až +32

Mírné pásmo

N

+16 až +32

Subtropické pásmo

ST

+16 až +38

Tropické pásmo

T

+16 až +43

Chladicí spotřebič musí být schopen udržovat požadované skladovací teploty v různých prostorech, a to současně a v rozmezí povolených odchylek (během odmrazovacího cyklu), jak je uvedeno v tabulce 4, pro různé typy chladicích spotřebičů pro domácnost a příslušné klimatické třídy.

Víceúčelové spotřebiče a prostory musí být schopny udržovat požadované skladovací teploty různých typů prostorů, které může podle pokynů výrobce nastavit konečný uživatel.

Tabulka 4

Skladovací teploty

Skladovací teploty (°C)

Jiný prostor

Prostor pro víno

Prostor s mírnou teplotou

Prostor pro čerstvé potraviny

Zchlazovací prostor

Prostor označený jednou hvězdičkou

Prostor/oddíl se dvěma hvězdičkami

Prostor pro mražení potravin a prostor/konzervátor se třemi hvězdičkami

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> +14

+5 ≤ twma ≤ +20

+8 ≤ tcm ≤ +14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ +8; tma ≤ +4

–2 ≤ tcc ≤+3

≤ –6

≤ –12 (2)

≤ –18 (2)

Poznámky:

tom: skladovací teplota jiného prostoru.

twma: skladovací teplota prostoru pro víno s povolenou odchylkou 0,5 K.

tcm: skladovací teplota prostoru s mírnou teplotou.

t1m, t2m, t3m: skladovací teploty prostoru pro čerstvé potraviny.

tma: průměrná skladovací teplota prostoru pro čerstvé potraviny.

tcc: okamžitá skladovací teplota zchlazovacího prostoru.

t*, t**, t***: maximální teploty prostorů pro mražené potraviny.

Skladovací teplota prostoru pro výrobu ledu a prostoru bez označení hvězdičkou je nižší než 0 °C.

2.   VÝPOČET EKVIVALENTNÍHO OBJEMU

Ekvivalentní objem chladicího spotřebiče pro domácnost se rovná součtu ekvivalentních objemů všech jeho prostorů. Udává se v litrech a zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo; vypočítá se takto:

Formula

kde:

n je počet prostorů,

Vc je užitný objem prostoru nebo prostorů,

Tc je nominální teplota prostoru nebo prostorů podle tabulky 2,

Formula je termodynamický faktor podle tabulky 5,

FFc , CC a BI jsou objemové korekční faktory podle tabulky 6.

Termodynamický korekční faktor Formula je teplotní rozdíl mezi nominální teplotou prostoru Tc (podle tabulky 2) a teplotou okolí za normálních zkušebních podmínek, tj. +25 °C, vyjádřený jako podíl tohoto rozdílu pro prostor pro čerstvé potraviny s teplotou +5 °C.

Termodynamické faktory pro prostory definované v příloze I písm. g) až n) jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5

Termodynamické faktory pro prostory chladicích spotřebičů

Prostor

Nominální teplota

(25-Tc )/20

Jiný prostor

Určená teplota

Formula

Prostor s mírnou teplotou/prostor pro víno

+12 °C

0,65

Prostor pro čerstvé potraviny

+5 °C

1,00

Zchlazovací prostor

0 °C

1,25

Prostor pro výrobu ledu a prostor bez označení hvězdičkou

0 °C

1,25

Prostor označený jednou hvězdičkou

–6 °C

1,55

Prostor označený dvěma hvězdičkami

–12 °C

1,85

Prostor označený třemi hvězdičkami

–18 °C

2,15

Prostor pro mražení potravin (prostor označený čtyřmi hvězdičkami)

–18 °C

2,15

Poznámky:

i)

U víceúčelových prostorů se termodynamický faktor určuje podle nominální teploty uvedené v tabulce 2 pro typ prostoru s nejnižší teplotou, která může být podle pokynů výrobce nastavena konečným uživatelem a trvale udržována.

ii)

U každého oddílu označeného dvěma hvězdičkami (uvnitř mrazničky) se pro určení termodynamického faktoru použije hodnota Tc = –12 °C.

iii)

U jiných prostorů se termodynamický faktor určuje podle nejnižší určené teploty, která může být podle pokynů výrobce nastavena konečným uživatelem a trvale udržována.

Tabulka 6

Hodnoty korekčních faktorů

Korekční faktor

Hodnota

Podmínky

FF (beznámrazové)

1,2

beznámrazové prostory pro mražené potraviny

1

ostatní

CC (klimatická třída)

1,2

spotřebiče třídy T (tropické pásmo)

1,1

spotřebiče třídy ST (subtropické pásmo)

1

ostatní

BI (vestavné)

1,2

vestavné spotřebiče šířky menší než 58 cm

1

ostatní

Poznámky:

i)

FF je objemový korekční faktor pro beznámrazové prostory.

ii)

CC je objemový korekční faktor pro danou klimatickou třídu. Pokud je chladicí spotřebič zařazen do několika klimatických tříd, pro výpočet ekvivalentního objemu se použije klimatická třída s nejvyšším korekčním faktorem.

iii)

BI je objemový korekční faktor pro vestavné spotřebiče.

3.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) modelu chladicího spotřebiče pro domácnost se porovnávají hodnoty roční spotřeby energie chladicího spotřebiče pro domácnost a jeho normalizované roční spotřeby energie.

1)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte a zaokrouhlí na jedno desetinné místo takto:

Formula

kde:

AEC

=

roční spotřeba energie chladicím spotřebičem pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie chladicím spotřebičem pro domácnost.

2)

Roční spotřeba energie (AEC), která se udává v kWh za rok a zaokrouhluje na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

AEC = E24h × 365

kde:

E24h

je spotřeba energie chladicím spotřebičem pro domácnost v kWh za 24 h zaokrouhlená na tři desetinná místa.

3)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC), která se udává v kWh za rok a zaokrouhluje na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

SAEC = Veq × M + N + CH

kde:

 

Veq je ekvivalentní objem chladicího spotřebiče pro domácnost,

 

CH je rovno 50 kWh za rok u chladicích spotřebičů pro domácnost se zchlazovacím prostorem o užitném objemu alespoň 15 litrů,

 

hodnoty M a N pro každou kategorii chladicích spotřebičů pro domácnost jsou uvedeny v tabulce 7.

Tabulka 7

Hodnoty M a N podle kategorií chladicích spotřebičů pro domácnost

Kategorie

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Kategorie zahrnuje také konzervátory mražených potravin označené třemi hvězdičkami.

(2)  U beznámrazových chladicích spotřebičů pro domácnost je během odmrazovacího cyklu povolena odchylka teploty nepřevyšující 3 K za 4 hodiny nebo za 20 % trvání pracovního cyklu podle toho, která doba je kratší.

(3)  Poznámka: U chladicích spotřebičů pro domácnost kategorie 10 závisejí hodnoty M a N na tom, jakou má teplotu a kolika hvězdičkami je označen prostor s nejnižší skladovací teplotou, která může být podle pokynů výrobce nastavena konečným uživatelem a trvale udržována. Jestliže spotřebič obsahuje pouze „jiný prostor“, vymezený v tabulce 2 a v příloze I písm. n), použijí se hodnoty M a N pro kategorii 1. Spotřebiče s prostory označenými třemi hvězdičkami nebo s prostory pro mražení potravin se považují za chladničky/mrazničky.


PŘÍLOHA IX

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti chladicího spotřebiče pro domácnost se určí podle jeho indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1, ode dne 20. prosince 2011 do dne 30. června 2014, a jak je uvedeno v tabulce 2, ode dne 1. července 2014.

Index energetické účinnosti chladicího spotřebiče pro domácnost se určí podle přílohy VIII bodu 3.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti do 30. června 2014

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (nejnižší účinnost)

EEI ≥ 150


Tabulka 2

Třídy energetické účinnosti od 1. července 2014

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (nejnižší účinnost)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/47


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1061/2010

ze dne 28. září 2010,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických praček pro domácnost (2).

(3)

Na elektřinu spotřebovanou pračkami pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u praček pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4)

Směrnice 95/12/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost praček pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5)

Kombinované pračky se sušičkou pro domácnost spadají do působnosti směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost (3), a proto by tyto spotřebiče měly být vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení. Avšak vzhledem k tomu, že nabízejí podobné funkce jako pračky pro domácnost, měla by být co nejdříve provedena revize směrnice Komise 96/60/ES.

(6)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (4), jsou-li k dispozici.

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků praček pro domácnost.

(8)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy praček pro domácnost.

(9)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje praček pro domácnost na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(10)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(11)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 95/12/ES k tomuto nařízení by měla být vypracována ustanovení, že pračky pro domácnost označené energetickými štítky v souladu s tímto nařízením by měly být považovány za pračky pro domácnost, které jsou v souladu se směrnicí 95/12/ES.

(12)

Směrnice 95/12/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a doplňujících informací o výrobku u elektrických praček pro domácnost napájených ze sítě a praček pro domácnost napájených ze sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií, včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a včetně vestavných praček pro domácnost.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami pro domácnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1)

„pračkou pro domácnost“ se rozumí automatická pračka, která čistí a máchá textilní výrobky pomocí vody a která je rovněž vybavena funkcí odstředivého ždímání a je navržena hlavně pro neprofesionální použití;

2)

„vestavnou pračkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost určená k montáži do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, která vyžaduje nábytkovou úpravu;

3)

„automatickou pračkou“ se rozumí pračka, ve které je náplň prádla úplně zpracována strojem bez nutnosti zásahu uživatele v kterékoli části programu;

4)

„kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilních výrobků obvykle pomocí ohřevu a převalování v bubnu;

5)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a které jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro praní určitých druhů textilních výrobků;

6)

„cyklem“ se rozumí úplný proces praní, máchání a odstřeďování definovaný pro zvolený program;

7)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, vyjma případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

8)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální hmotnost suchých textilních výrobků určitého druhu v kilogramech podle prohlášení dodavatele v rozmezích po 0,5 kilogramu, kterou lze vyprat v pračce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny dodavatele;

9)

„poloviční náplní“ se rozumí polovina jmenovité kapacity pračky pro domácnost pro daný program;

10)

„zbytkovým obsahem vlhkosti“ se rozumí množství vlhkosti v náplni prádla po skončení odstřeďování;

11)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je pračka pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco pračka pro domácnost je připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů dodavatele; pokud pračka pro domácnost nemá žádný ovládací prvek nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav režimu ustálené spotřeby energie, jehož pračka samočinně dosáhla;

12)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění pračky pro domácnost;

13)

„ekvivalentní pračkou pro domácnost“ se rozumí model pračky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a výkonovými charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovněmi emisí hluku šířeného vzduchem během praní a odstřeďování jako jiný model pračky pro domácnost uvedený na trh stejným dodavatelem pod jiným obchodním kódovým číslem;

14)

„konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který pračku pro domácnost kupuje nebo se o něm předpokládá, že ji koupí;

15)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou pračky pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každá pračka pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze I;

b)

byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze II;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

d)

každá reklama na konkrétní model pračky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model pračky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každá pračka pro domácnost byla v místě prodeje označena energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a), umístěným na vnější straně přední nebo horní části pračky pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný;

b)

pračky pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV;

c)

každá reklama na konkrétní model pračky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model pračky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie, roční spotřeby vody, třídy účinnosti sušení odstřeďováním, spotřeby energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu, zbytkového obsahu vlhkosti, otáček při odstřeďování a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do čtyř let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 95/12/ES se ke dni 20. prosince 2011 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 20. dubna 2012.

2.   Pračky pro domácnost uvedené na trh před dnem 20. prosincem 2011 musí vyhovovat ustanovením směrnice 95/12/ES.

3.   Kdyby bylo přijato opatření, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (5), pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost, pračky pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními daného prováděcího opatření, pokud jde o požadavky na účinnost praní, a s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 20. prosince 2011, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 95/12/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 20. prosince 2011. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 20. dubna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 47, 24.2.1996, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.


PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Image

1)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model pračky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou VI bodem 1; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti pračky pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

vážená roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo podle přílohy VII;

V.

vážená roční spotřeba vody (AWC ) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo podle přílohy VII;

VI.

jmenovitá kapacita v kg u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší;

VII.

třída účinnosti sušení odst řeďováním stanovená v příloze VI bodě 2;

VIII.

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fází praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

2)

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 2. V případě, že byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky EU.

2.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Image

Ohraničení: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: Kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie: text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 42 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba vody

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Třída účinnosti sušení odstřeďováním

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri regular 16 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá a Calibri bold 22 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá.

Image

Úroveň emisí hluku šířených vzduchem

Piktogramy podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Image

Název nebo ochranná známka dodavtele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 12 bodů, 100 % černá.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA II

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu pračky pro domácnost musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model pračky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c)

jmenovitá kapacita v kg bavlněné látky u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší;

d)

třída energetické účinnosti v souladu s přílohou VI bodem 1;

e)

v případě, že byla pračce pro domácnost udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f)

vážená roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo. Popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

g)

spotřeba energie (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní;

h)

vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu;

i)

vážená roční spotřeba vody (AW C) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo. Popíše se takto: „Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

j)

třída účinnosti sušení odstřeďováním stanovená podle přílohy VI bodu 2 a vyjádřená jako „třída účinnosti sušení odstřeďováním „X“ na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)“. To může být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost);

k)

maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je větší;

l)

údaj, že „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;

m)

trvání „standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C“ s celou a poloviční náplní a „standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C“ s poloviční náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu;

n)

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl ), je-li pračka pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie;

o)

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní;

p)

potřebné údaje, jestliže má být pračka pro domácnost vestavěna.

2.

Jeden informační list se může týkat několika modelů praček pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.


PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis modelu pračky, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

údaj o tom, zda model pračky pro domácnost uvolňuje ionty stříbra během pracího cyklu či nikoli takto: „Tento výrobek během pracího cyklu uvolňuje/neuvolňuje ionty stříbra.“;

g)

tyto technické parametry pro měření:

i)

spotřeba energie,

ii)

trvání programu,

iii)

spotřeba vody,

iv)

spotřeba energie ve vypnutém stavu,

v)

spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu,

vi)

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu,

vii)

zbytkový obsah vlhkosti,

viii)

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem,

ix)

maximální otáčky při odstřeďování;

h)

výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

2.

Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu pračky pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiné ekvivalentní pračce pro domácnost nebo oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech a o zkouškách, které dodavatelé provedli k ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů praček pro domácnost, u nichž byly informace získány na stejném základě.


PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a)

jmenovitá kapacita v kg bavlněné látky u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší;

b)

třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1;

c)

vážená roční spotřeba energie v kWh za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená podle přílohy VII bodu 1 písm. c);

d)

vážená roční spotřeba vody v litrech za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená podle přílohy VII bodu 2 písm. a);

e)

třída účinnosti sušení odstřeďováním podle přílohy VI bodu 2;

f)

maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je větší;

g)

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fází praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

h)

údaj o tom, zda je pračka pro domácnost vyrobená jako pračka vestavná.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3.

Všechny informace uvedené nebo zobrazené v této příloze musí být vytištěny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jednu pračku pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří praček pro domácnost. Aritmetický průměr naměřených hodnot těchto tří praček pro domácnost musí odpovídat hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, kromě spotřeby energie, u které nesmí být naměřená hodnota větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních praček pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota (1) AEC o více než 10 %.

Spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %.

Trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %.

Spotřeba vody

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Wt o více než 10 %.

Zbytkový obsah vlhkosti

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota D o více než 10 %.

Otáčky při odstřeďování

Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota o více než 10 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

Naměřená hodnota musí odpovídat jmenovité hodnotě.


(1)  „Jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná dodavatelem.


PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti a třídy účinnosti sušení odstřeďováním

1.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti pračky pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

Index energetické účinnosti (EEI) pračky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (nejnižší účinnost)

EEI ≥ 87

2.   TŘÍDY ÚČINNOSTI SUŠENÍ ODSTŘEĎOVÁNÍM

Třída účinnosti sušení odstřeďováním pračky pro domácnost se určí podle jejího zbytkového obsahu vlhkosti (D), jak je uvedeno v tabulce 2.

Zbytkový obsah vlhkosti (D) pračky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 3.

Tabulka 2

Třídy účinnosti sušení odstřeďováním

Třída účinnosti sušení odstřeďováním

Zbytkový obsah vlhkosti (%)

A (nejvyšší účinnost)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (nejnižší účinnost)

D ≥ 90


PŘÍLOHA VII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, roční spotřeby vody a zbytkového obsahu vlhkosti

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu pračky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní s její normalizovanou roční spotřebou energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

roční spotřeba energie pračky pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie pračky pro domácnost.

b)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kde:

c

=

jmenovitá kapacita pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.

c)

Vážená roční spotřeba energie (AEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotřeba energie,

Po

=

vážený příkon ve vypnutém stavu,

Pl

=

vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu,

Tt

=

vážená doba trvání programu,

220

=

celkový počet standardních pracích cyklů za rok.

ii)

Při uplatnění řízení spotřeby elektrické energie, kdy se pračka pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, se vážená roční spotřeba energie (AEC ) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu.

d)

Vážená spotřeba energie (Et ) se vypočte následujícím způsobem v kWh a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kde:

Et,60

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Et,60½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Et,40½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

e)

Vážený příkon ve vypnutém stavu (Po ) se vypočte následujícím způsobem ve wattech a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kde:

Po,60

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Po,60½

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Po,40½

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

f)

Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ) se vypočte následujícím způsobem ve wattech a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kde:

Pl,60

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Pl,60½

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Pl,40½

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

g)

Vážená doba trvání programu (Tt ) se vypočte následujícím způsobem v minutách a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kde:

Tt,60

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Tt,60½

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Tt,40½

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

h)

Vážená doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl ) se vypočte následujícím způsobem v minutách a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kde:

Tl,60

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Tl,60½

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Tl,40½

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

2.   VÝPOČET VÁŽENÉ ROČNÍ SPOTŘEBY VODY

a)

Vážená roční spotřeba vody (AWC ) pračky pro domácnost se vypočte následujícím způsobem v litrech a zaokrouhlí nahoru na celé číslo:

AWc = Wt × 220

kde:

Wt

=

vážená spotřeba vody,

220

=

celkový počet standardních pracích cyklů za rok.

b)

Vážená spotřeba vody (Wt ) se vypočte následujícím způsobem v litrech a zaokrouhlí nahoru na celé číslo:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kde:

Wt,60

=

spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Wt,60½

=

spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Wt,40½

=

spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

3.   VÝPOČET ZBYTKOVÉHO OBSAHU VLHKOSTI

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (D) pračky pro domácnost se vypočte následujícím způsobem v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kde:

D60

je zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní v procentech zaokrouhlený na nejbližší celé procento,

D60½

je zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní v procentech zaokrouhlený na nejbližší celé procento,

D40½

je zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní v procentech zaokrouhlený na nejbližší celé procento.


30.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/64


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1062/2010

ze dne 28. září 2010,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Na elektřinu spotřebovanou televizními přijímači připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii a mezi televizními přijímači se srovnatelnou funkčností se vyskytují velké rozdíly v energetické účinnosti. Energetickou účinnost televizních přijímačů lze významně zlepšit. Televizní přijímače by proto měly podléhat požadavkům na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích.

(3)

Měly by být stanoveny harmonizované předpisy pro uvádění energetické účinnosti televizních přijímačů a jejich spotřeby energie na energetických štítcích a v normalizovaných informacích o výrobku s cílem vytvořit pobídky pro výrobce ke zlepšování energetické účinnosti televizních přijímačů, povzbudit konečné uživatele k nákupu energeticky úsporných modelů, snížit spotřebu elektrické energie u těchto výrobků a přispět k fungování vnitřního trhu.

(4)

Předpokládá se, že kombinovaný účinek ustanovení tohoto nařízení a nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (2), by mohl vést do roku 2020 ve srovnání se situací bez přijetí zvláštních opatření k ročním úsporám elektrické energie ve výši 43 TWh.

(5)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (3), jsou-li k dispozici.

(6)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků televizních přijímačů.

(7)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy televizních přijímačů.

(8)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje televizních přijímačů na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(9)

Za účelem podpory výroby energeticky účinných televizních přijímačů by měli mít dodavatelé, kteří chtějí uvést na trh televizní přijímače, které mohou splnit požadavky na vyšší třídy energetické účinnosti, možnost používat energetické štítky s těmito třídami ještě před datem povinného uvádění těchto tříd.

(10)

Mělo by být přijato ustanovení o přezkumu tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky na označování televizních přijímačů energetickými štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o televizní přijímače.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU se použijí tyto definice:

1)

„televizním přijímačem“ se rozumí televizor nebo televizní monitor;

2)

„televizorem“ se rozumí výrobek primárně určený k zobrazení a příjmu audiovizuálních signálů, jenž je uváděn na trh v rámci jednoho označení modelu nebo systému a jehož součástmi jsou:

a)

obrazovka;

b)

jeden či více tunerů/přijímačů a volitelné doplňkové funkce pro ukládání dat a/nebo jejich zobrazování, jako je např. digitální víceúčelový disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) nebo videorekordér (VCR), buď jako jediná jednotka kombinovaná s obrazovkou, nebo jako jedna či více samostatných jednotek;

3)

„televizním monitorem“ se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signály;

4)

„zapnutým stavem“ se rozumí stav, při kterém je televizní přijímač připojen k síťovému zdroji a vydává zvuk a obraz;

5)

„domácím režimem“ se rozumí nastavení televizního přijímače, které je výrobcem doporučováno pro běžné domácí použití;

6)

„pohotovostním režimem (pohotovostními režimy)“ se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji, jeho řádné fungování závisí na energetickém vstupu ze síťového zdroje a poskytuje pouze tyto funkce, které mohou trvat neomezeně dlouho:

a)

funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace a/nebo

b)

zobrazování informací nebo indikaci stavu;

7)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji a neposkytuje žádnou funkci; vypnutým stavem se rozumí rovněž:

a)

stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b)

stavy, které zajišťují pouze funkce, které mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (4);

8)

„funkcí opětovné aktivace“ se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně zapnutého stavu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla a časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně zapnutého stavu;

9)

„zobrazováním informací nebo indikací stavu“ se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin;

10)

„rychlou nabídkou“ se rozumí soubor nastavení televizního přijímače předdefinovaných výrobcem, z nichž si uživatel televizního přijímače musí zvolit konkrétní nastavení při prvním spuštění televizního přijímače;

11)

„poměrem nejvyšších stupňů jasu“ se rozumí poměr nejvyššího stupně jasu v domácím režimu, případně v zapnutém stavu televizního přijímače podle nastavení dodavatele a nejvyššího stupně jasu v nejjasnějším nastavení v zapnutém stavu;

12)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou televizní přijímače vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky;

13)

„konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který televizní přijímač kupuje nebo u kterého se očekává, že jej koupí.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1.   Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každý televizní přijímač byl dodán s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze V;

b)

byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze III;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze IV;

d)

každá reklama na konkrétní model televizního přijímače v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e)

každý propagační materiál technického charakteru u televizních přijímačů, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

2.   Třídy energetické účinnosti se musí zakládat na indexu energetické účinnosti vypočítaném podle přílohy II.

3.   Požadavky na provedení energetického štítku uvedené v příloze V platí podle tohoto harmonogramu:

a)

U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 30. listopadu 2011 a patřících do třídy energetické účinnosti:

i)

A, B, C, D, E, F, G musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 1, případně s bodem 2, považují-li to výrobci za vhodné,

ii)

A+ musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 2,

iii)

A++ musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 3,

iv)

A+++ musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 4.

b)

U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 1. ledna 2014 a patřících do třídy energetické účinnosti A+, A, B, C, D, E, F musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 2, případně bodem 3, považují-li to výrobci za vhodné.

c)

U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 1. ledna 2017 a patřících do třídy energetické účinnosti A++, A+, A, B, C, D, E musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 3, případně bodem 4, považují-li to výrobci za vhodné.

d)

U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 1. ledna 2020 a patřících do třídy energetické účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 4.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každý televizní přijímač byl v místě prodeje zřetelně viditelným způsobem označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1, umístěným na přední straně televizního přijímače;

b)

televizní přijímače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou VI;

c)

každá reklama na konkrétní model televizního přijímače v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d)

každý propagační materiál technického charakteru u televizních přijímačů, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření, jak je stanoveno v příloze VII.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti postupem stanoveným v příloze VIII.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do pěti let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěnou inzerci a tištěné technické propagační materiály vydané před dnem 30. března 2012.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. listopadu 2011. Čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 30. března 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42.

(3)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.


PŘÍLOHA I

Třída energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti televizního přijímače se stanoví na základě jeho indexu energetické účinnosti (EEI) stanoveného v tabulce 1. Index energetické účinnosti televizního přijímače se stanoví podle přílohy II bodu 1.

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti televizního přijímače

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (nejnižší účinnost)

1,00 ≤ EEI


PŘÍLOHA II

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti a roční spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu

1.

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) se použije vzorec EEI = P/P ref (A), kde:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic

=

20 W u televizorů s jedním tunerem/přijímačem a bez pevného disku,

Pbasic

=

24 W u televizorů s pevným diskem/pevnými disky,

Pbasic

=

24 W u televizorů se dvěma nebo více tunery/přijímači,

Pbasic

=

28 W u televizorů s pevným diskem/pevnými disky a dvěma nebo více tunery/přijímači,

Pbasic

=

15 W u televizních monitorů,

A představuje viditelnou plochu obrazovky vyjádřenou v dm2,

P představuje spotřebu elektrické energie televizního přijímače v zapnutém stavu vyjádřenou ve wattech měřenou v souladu s přílohou VII a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo.

2.

Pro výpočet roční spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu E vyjádřené v kWh se použije vzorec E = 1,46 × P.

3.

Televizní přijímače s automatickým řízením jasu (ABC)

Pro účely výpočtu indexu energetické účinnosti uvedeného v bodě 1 a roční spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu uvedené v bodě 2 se spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu naměřená postupem podle přílohy VII sníží o 5 %, pokud jsou při uvedení televizního přijímače na trh splněny všechny následující podmínky:

a)

jas televizního přijímače v domácím režimu, případně v zapnutém stavu podle nastavení dodavatele se při intenzitě okolního světla v rozmezí mezi nejméně 20 luxy a 0 luxy automaticky sníží;

b)

v továrním nastavení dodavatele je aktivováno automatické řízení jasu v domácím režimu, případně v zapnutém stavu televizního přijímače.


PŘÍLOHA III

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu televizního přijímače musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model televizního přijímače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c)

třída energetické účinnosti modelu podle přílohy I tabulky 1; v případě, že byla televiznímu přijímači udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), lze tuto informaci uvést;

d)

viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích;

e)

spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu měřená v souladu s postupem stanoveným v příloze VII;

f)

roční spotřeba elektrické energie vypočtená podle přílohy II, vyjádřená v kWh za rok, zaokrouhlená na celé jednotky; musí být popsána jako: „Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.“;

g)

spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu nebo obou stavech měřená v souladu s postupem stanoveným v příloze VII;

h)

rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů.

2.

Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů televizního přijímače dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V takovém případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA IV

Technická dokumentace

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis modelu televizního přijímače, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

zkušební parametry pro měření:

i)

okolní teplota,

ii)

zkušební napětí ve voltech (V) a kmitočet v hertzích (Hz),

iii)

celkové harmonické zkreslení elektrické rozvodné soustavy,

iv)

vstupní terminál pro zkušební audio- a videosignály,

v)

informace a dokumentace o přístrojovém vybavení, nastavení a obvodech použitých pro elektrické zkoušení;

g)

parametry v zapnutém stavu:

i)

hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na jedno desetinné místo v případě naměřené hodnoty do 100 W a zaokrouhlené na celé jednotky v případě naměřené hodnoty vyšší než 100 W,

ii)

charakteristiky dynamického videosignálu nesoucího obsah vysílání a představujícího typický obsah televizního vysílání,

iii)

sled kroků k dosažení stabilního stavu s ohledem na spotřebu elektrické energie,

iv)

u televizních přijímačů s rychlou nabídkou poměr nejvyššího stupně jasu v domácím režimu a nejvyššího stupně jasu v nejjasnějším nastavení v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout, vyjádřený v procentech,

v)

u televizních monitorů popis příslušných charakteristik tuneru použitého pro měření;

h)

pro každý pohotovostní režim nebo vypnutý stav:

i)

hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na dvě desetinná místa,

ii)

použitá metoda měření,

iii)

popis způsobu, jakým byl příslušný režim zvolen nebo naprogramován,

iv)

sled kroků k dosažení režimu, ve kterém televizní přijímač mění režimy automaticky.


PŘÍLOHA V

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 1

Image

a)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model televizního přijímače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

třída energetické účinnosti televizního přijímače stanovená v souladu s přílohou I. Hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti televizního přijímače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

spotřeba elektrické energie vyjádřená ve wattech, zaokrouhlená na celé jednotky;

V.

roční spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu vypočtená v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřená v kWh, zaokrouhlená na celé jednotky;

VI.

viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v palcích a centimetrech.

U televizních přijímačů se snadno viditelným vypínačem, kterým se přijímač uvádí do stavu odpovídajícího vypnutému stavu se spotřebou energie nepřesahující 0,01 W, může být přidán symbol vymezený v bodě 5 pod číslem 8.

V případě, že byla dotyčnému modelu udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může být uvedena kopie ekoznačky.

b)

Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 2

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 písm. a).

b)

Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

3.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 3

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 písm. a).

b)

Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

4.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 4

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 písm. a).

b)

Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

5.   Provedení energetického štítku musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 60 mm široký a 120 mm vysoký. V případech, kdy je energetický štítek vytištěn ve větším formátu, musí jeho obsah zachovat poměry dle výše uvedené specifikace.

b)

U televizních přijímačů s obrazovkou o ploše větší než 29 dm2 musí být pozadí bílé. U televizních přijímačů s obrazovkou o ploše 29 dm2 nebo menší musí být pozadí bílé nebo průhledné.

c)

Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá – podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Loga štítku:

barva: X-00-00-00

Piktogram podle vyobrazení; logo EU a logo štítku (dohromady): šířka: 51 mm, výška: 9 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 51 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 3,8 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 10 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 7 bodů, verzálky, bílá.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 8 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 15 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 10 bodů, verzálky, bílá.

Image

Energie

Text: Calibri regular 7 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Logo spínače:

Piktogram podle vyobrazení, ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Text ke spotřebě elektrické energie v zapnutém stavu:

Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 14 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

Image

Úhlopříčka obrazovky televizního přijímače:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 14 bodů, 100 % černá. Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

Image

Text k roční spotřebě elektrické energie:

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 51 × 8 mm.

Image

Referenční období

Text: Calibri bold 8 bodů

Text: Calibri light 9 bodů


PŘÍLOHA VI

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace podle čl. 4 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:

a)

třída energetické účinnosti modelu podle přílohy I;

b)

spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu podle přílohy II bodu 1;

c)

roční spotřeba elektrické energie podle přílohy II bodu 2;

d)

viditelná úhlopříčka obrazovky.

2.

V případě, že jsou poskytnuty další informace z informačního listu výrobku, musí být uvedeny v podobě a pořadí podle přílohy III.

3.

Velikost a druh písma, kterým jsou všechny informace uvedené v této příloze vytištěny nebo zobrazeny, musí být čitelné.


PŘÍLOHA VII

Měření

1.   Měření prováděná pro účely zajištění a ověření shody s požadavky tohoto nařízení musí být prováděna pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Měření spotřeby v zapnutém stavu podle přílohy II bodu 1

a)

Obecné podmínky:

i)

měření se provádí při okolní teplotě 23 °C +/– 5 °C,

ii)

měření se provádí za použití dynamického videosignálu nesoucího obsah vysílání a představujícího typický obsah televizního vysílání. Měří se průměrná hodnota spotřeby elektrické energie v průběhu deseti po sobě jdoucích minut,

iii)

měření se provádí poté, co byl televizní přijímač alespoň po dobu jedné hodiny ve vypnutém stavu, po čemž bezprostředně následovala alespoň jedna hodina v zapnutém stavu, a ukončí se nejpozději po třech hodinách zapnutého stavu. Příslušný videosignál musí být zobrazován během celé doby, kdy se televizní přijímač nachází v zapnutém stavu. V případě televizních přijímačů, u kterých je známo, že se ustálí během jedné hodiny, je možné tyto doby zkrátit, pokud lze prokázat, že se výsledné měření pohybuje v rozmezí 2 % výsledků, kterých by bylo jinak dosaženo při dodržení zde předepsaných dob,

iv)

měření se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 2 % při úrovni spolehlivosti 95 %,

v)

měření se provádí s inaktivovanou funkcí automatického řízení jasu, pokud je tato funkce k dispozici. Jestliže je funkce automatického řízení jasu k dispozici a nelze ji inaktivovat, provedou se měření při intenzitě světla vstupujícího přímo do čidla okolního světla 300 luxů nebo vyšší.

b)

Podmínky pro měření spotřeby elektrické energie televizních přijímačů v zapnutém stavu:

i)

televizory bez rychlé nabídky: spotřeba elektrické energie se měří při zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, to znamená, že ovládací prvky jasu televizního přijímače musí být v pozici nastavené výrobcem pro konečného uživatele,

ii)

televizory s rychlou nabídkou: spotřeba elektrické energie se měří v domácím režimu,

iii)

televizní monitory bez rychlé nabídky: televizní monitor musí být připojen k příslušnému tuneru. Spotřeba elektrické energie se měří při zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, to znamená, že ovládací prvky jasu televizního monitoru musí být v pozici nastavené výrobcem pro konečného uživatele. Spotřeba elektrické energie tuneru není pro měření spotřeby elektrické energie televizního monitoru v zapnutém stavu důležitá,

iv)

televizní monitory s rychlou nabídkou: televizní monitor musí být připojen k příslušnému tuneru. Spotřeba elektrické energie se měří v domácím režimu.

3.   Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu/ve vypnutém stavu dle přílohy III bodu 1 písm. g)

Měření výkonu 0,50 W nebo vyššího se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 2 % při úrovni spolehlivosti 95 %. Měření výkonu v hodnotě nižší než 0,50 W se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 0,01 W při úrovni spolehlivosti 95 %.

4.   Měření nejvyššího stupně jasu dle přílohy VIII bodu 2 písm. c)

a)

Měření nejvyššího stupně jasu se provádí luminometrem, který zjišťuje jas v části obrazovky s úplně (100 %) bílým obrazem, který je součástí testovacího vzoru testu celé obrazovky, který nepřekračuje průměrný stupeň jasu (APL), při kterém dochází k omezení výkonu v systému řízení jasu obrazovky.

b)

Měření poměru stupňů jasu se provede tak, aby při přepínání mezi domácím režimem, případně zapnutým stavem televizního přijímače podle nastavení dodavatele a nejjasnějším nastavením v zapnutém stavu nedocházelo k narušení bodu měření luminometru na obrazovce.


PŘÍLOHA VIII

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 použijí orgány členských států u spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu uvedené v příloze II bodě 1 a u spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu/ve vypnutém stavu uvedené v příloze III bodě 1 písm. g) následující postup ověřování:

1)

Orgány členského státu přezkoušejí jedinou jednotku.

2)

Má se za to, že model je v souladu s deklarovanou hodnotou spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu a s deklarovanými hodnotami spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu / ve vypnutém stavu, jestliže:

a)

výsledná hodnota spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu nepřekročí deklarovanou hodnotu spotřeby elektrické energie o více než 7 % a

b)

výsledné hodnoty pro pohotovostní režim a případně vypnutý stav nepřekročí deklarované hodnoty spotřeby elektrické energie o více než 0,10 W a

c)

výsledná hodnota poměru nejvyšších stupňů jasu je vyšší než 60 %.

3)

Jestliže není dosaženo výsledných hodnot uvedených v bodě 2 písm. a) nebo b) nebo c), přezkoušejí se další tři jednotky stejného modelu.

4)

Poté, co byly přezkoušeny tři další jednotky stejného modelu, se má za to, že model je v souladu s deklarovanou hodnotou spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu a s deklarovanými hodnotami spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, jestliže:

a)

průměr výsledných hodnot spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu u těchto tří jednotek nepřekročí deklarovanou hodnotu spotřeby elektrické energie o více než 7 % a

b)

průměr výsledných hodnot pro pohotovostní režim a případně vypnutý stav u těchto tří jednotek nepřekročí deklarované hodnoty spotřeby elektrické energie o více než 0,10 W a

c)

průměr výsledných hodnot poměru nejvyšších stupňů jasu u těchto tří jednotek je vyšší než 60 %.

5)

Jestliže není dosaženo výsledných hodnot uvedených v bodě 4 písm. a) nebo b) nebo c), má se za to, že model není v souladu s požadavky.