ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.293.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 293

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
11. listopadu 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1013/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

15

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost ( 1 )

31

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1017/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o zahájení prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu

41

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1018/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

44

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1019/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

46

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/77/EU ze dne 10. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o data konce platnosti zařazení určitých účinných látek do přílohy I ( 1 )

48

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/682/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2010 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů se Slovenskem

58

 

 

2010/683/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí 97/555/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva (oznámeno pod číslem K(2010) 7603)  ( 1 )

60

 

 

2010/684/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění část 1 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (oznámeno pod číslem K(2010) 7640)  ( 1 )

62

 

 

2010/685/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění kapitola 3 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám ( 1 )

67

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15 ze dne 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1013/2010

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 11 odst. 7, čl. 12 odst. 1 první pododstavec, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1438/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Úpravu rybolovné kapacity rybářského loďstva Unie je třeba pozorně sledovat, aby byla přizpůsobena dostupným zdrojům. Za tím účelem je v kapitole III nařízení (ES) č. 2371/2002 stanovena řada konkrétních opatření.

(3)

Je třeba stanovit pravidla, aby bylo zajištěno, že členské státy budou správně provádět kapitolu III nařízení (ES) č. 2371/2002, a vzít přitom v úvahu všechny příslušné parametry pro řízení kapacity loďstva, vyjádřené hrubou prostorností (GT) a výkonem (kW), stanovené v uvedeném nařízení a také v nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (4). Toto nařízení by mělo zohlednit přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska dne 1. května 2004 a Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007.

(4)

Referenční úrovně pro rybolovnou kapacitu je třeba stanovit k 1. lednu 2003 pro loďstvo každého členského státu uvedeného v příloze I části A, s výjimkou loďstva registrovaného v nejvzdálenějších regionech.

(5)

Článek 11 nařízení (ES) č. 2371/2002 umožňuje členským státům znovu přidělit 4 % roční průměrné prostornosti stažené s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 a 4 % prostornosti stažené s veřejnou podporou po 1. lednu 2007.

(6)

Článek 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 zohledňuje požadavek v současnosti stanovený v čl. 25 odst. 3 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (5) na snížení výkonu motoru vyměněného s veřejnou podporou nejméně o 20 %, s výjimkou výměn motorů u plavidel provozujících drobný pobřežní rybolov, jak ho definuje uvedené nařízení.

(7)

Je nutné stanovit pravidla pro úpravu referenčních úrovní s ohledem na čl. 11 odst. 4, 5 a 6 a z důvodu transparentnosti čl. 13 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení (ES) č. 2371/2002, a na přeměření loďstva Unie. Po dokončení měření všech rybářských pravidel by pravidlo pro úpravu kapacity mělo být zachováno pro důsledné uplatňování režimu vstupů a výstupů kapacity vyjádřené prostorností.

(8)

V případě potřeby je při určování referenčních úrovní třeba vzít v úvahu požadavky členských států uvedených v příloze I části A předložené Komisi do 31. prosince 2002 na zvýšení jejich kapacitních cílů v rámci čtvrtého víceletého orientačního programu (VOP IV), jak bylo stanoveno v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 2792/1999, jakož i článku 3 a čl. 4 odst. 2 rozhodnutí Rady 97/413/ES (6).

(9)

Je nutné stanovit metodu výpočtu umožňující posoudit, zda členské státy řídí vstup do loďstva rybolovných plavidel a výstup z něho v souladu s nařízením (ES) č. 2371/2002.

(10)

Výjimka z režimu vstupů a výstupů pro plavidla, která vstoupila do loďstva počínaje 1. lednem 2003 nebo dnem přistoupení členských států uvedených v příloze I části B, by měla zohlednit správní rozhodnutí přijaté před 1. lednem 2003 nebo přede dnem přistoupení. Při výpočtu celkové rybolovné kapacity loďstva k 1. lednu 2003 je třeba posuzovat odlišně vstup do loďstva těch plavidel, u nichž bylo takové správní rozhodnutí učiněno, pokud ke vstupu těchto plavidel do loďstva došlo nejpozději pět let po dni správního rozhodnutí dotyčného členského státu.

(11)

Pokud jde o rozhodování členských států o způsobilosti modernizačních prací zaměřených na zlepšení bezpečnosti na plavidle, pracovních podmínek, hygieny a jakosti produktů podle čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, je nutno stanovit prováděcí pravidla, aby bylo zajištěno spravedlivé vyhodnocení požadavků a vyloučilo se zvýšení intenzity rybolovu v důsledku takových prací.

(12)

Podle nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (7) nemá zvětšení objemu uzavřených prostor nad hlavní palubou vliv na prostornost plavidel o celkové délce kratší než 15 m. Proto se při úpravě referenčních úrovní podle čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 nebere modernizace těchto plavidel nad hlavní palubou v úvahu.

(13)

Členským státům je třeba umožnit povolit omezené zvýšení prostornosti nových nebo stávajících plavidel za účelem zlepšení bezpečnosti, hygieny, pracovních podmínek a jakosti produktů na palubě za předpokladu, že se tím nezvýší schopnost plavidel lovit ryby a že se upřednostní drobný pobřežní rybolov ve smyslu článku 26 nařízení (ES) č. 1198/2006. Uvedené zvýšení je třeba spojit s úsilím členských států o úpravu rybolovné kapacity s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 nebo 1. května 2004 do 31. prosince 2006 a od 1. ledna 2007 dále.

(14)

Je nutné stanovit prováděcí pravidla, aby se zajistilo určení jasných pravidel a postupů pro způsob, jakým členské státy předávají údaje do rejstříku rybářských plavidel Unie, dále pak jsou nutná nová pravidla ověřování, aby byla zaručena kvalita a spolehlivost těchto údajů.

(15)

Výroční zprávy a jejich souhrn vyhotovený Komisí podle článku 14 nařízení (ES) č. 2371/2002 musí podávat jasný obraz o rovnováze mezi rybolovnou kapacitou loďstva a rybolovnými právy.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla ke kapitole III nařízení (ES) č. 2371/2002. Použije se na rybolovnou kapacitu rybářských plavidel Unie, s výjimkou plavidel, která:

a)

se používají výhradně v akvakultuře, definovaná v čl. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 1198/2006, nebo

b)

jsou registrovaná v nejvzdálenějších regionech Francie, Portugalska a Španělska, jak je uvedeno v čl. 355 bodě 1 Smlouvy.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„GTa1“ nebo „celkovou prostorností plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006“ celková prostornost plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006. Ve vzorci týkajícím se referenční úrovně prostornosti v článku 4 se tato hodnota započítává pouze částí kapacity, která překračuje snížení prostornosti nezbytné pro splnění referenčních úrovní podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Pro členské státy uvedené v příloze I části B „GTa1“ nebo „celkovou prostorností plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006“ celková prostornost plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období ode dne přistoupení do 31. prosince 2006;

2)

„GTs“ nebo „celkovým zvýšením prostornosti povoleným podle ustanovení čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002“ celkové zvýšení prostornosti povolené podle čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a registrované před dnem, k němuž se vypočítává GTt;

3)

„GTa2“ nebo „celkovou prostorností plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2006“ celková prostornost plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2007 do dne, k němuž se vypočítává GTt. Ve vzorci týkajícím se referenční úrovně prostornosti v článku 4 se tato hodnota započítává pouze částí kapacity, která překračuje snížení prostornosti nezbytné pro splnění referenčních úrovní podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002;

4)

„GT100“ nebo „celkovou prostorností plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT vstupujících do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002“ celková prostornost plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva v době od 1. ledna 2003 do dne, k němuž se vypočítává GTt, a pro která bylo správní rozhodnutí dotyčného členského státu o udělení podpory přijato po 31. prosinci 2002.

Pro členské státy uvedené v příloze I části B „GT100“ nebo „celkovou prostorností plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT vstupujících do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002“ celková prostornost plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva v době od 1. května 2004 do dne, k němuž se vypočítává GTt, a pro která bylo správní rozhodnutí dotyčného členského státu o udělení podpory přijato po 30. dubnu 2004;

5)

„kWa“ nebo „celkovým výkonem plavidel opouštějících loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2002“ celkový výkon plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do dne, k němuž se vypočítává kWt. Ve vzorci týkajícím se referenční úrovně výkonu v článku 4 se tato hodnota započítává pouze částí kapacity, která překračuje snížení výkonu nezbytné pro splnění referenčních úrovní podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Pro členské státy uvedené v příloze I části B „kWa“ nebo „celkovým výkonem plavidel opouštějících loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2002“ celkový výkon plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. května 2004 do dne, k němuž se vypočítává kWt;

6)

„kW100“ nebo „celkovým výkonem plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT vstupujících do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002“ celkový výkon plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva v období od 1. ledna 2003 do dne, pro který se vypočítává kWt, a pro která bylo správní rozhodnutí dotyčného členského státu o udělení podpory přijato po 31. prosinci 2002.

Pro členské státy uvedené v příloze I části B „kW100“ nebo „celkovým výkonem plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT vstupujících do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002“ celkový výkon plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva v období od 1. května 2004 do dne, pro který se vypočítává kWt, a pro která bylo správní rozhodnutí dotyčného členského státu o udělení podpory přijato po 30. dubnu 2004;

7)

„GTt“ celková prostornost loďstva vypočítaná k jakémukoliv dni po 1. lednu 2003;

8)

„Δ(GT-GRT)“ nebo „výsledkem přeměření loďstva“ rozdíl mezi celkovou kapacitou loďstva vyjádřenou prostorností ke dni 1. ledna 2003 a přepočítanou kapacitou po přeměření loďstva v GT podle nařízení (EHS) č. 2930/86;

9)

„kWt“ celkový výkon loďstva vypočítaný k jakémukoliv dni po 1. lednu 2003;

10)

„hlavní palubou“„horní paluba“, jak je definována v Mezinárodní úmluvě o vyměřování plavidel z roku 1969;

11)

„kWr“ nebo „celkovým výkonem motorů vyměněných s veřejnou podporou za podmínky snížení výkonu“ celkový výkon motorů vyměněných s veřejnou podporou po 31. prosinci 2006 podle ustanovení čl. 25 odst. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1198/2006.

KAPITOLA II

REFERENČNÍ ÚROVNĚ PRO RYBÁŘSKÁ LOĎSTVA

Článek 3

Určení referenčních úrovní

Pro každý členský stát uvedený v příloze I části A referenční úrovně vyjádřené prostorností (GT) a výkonem (kW) k 1. lednu 2003, popsané v článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002, s výjimkou úrovní stanovených pro nejvzdálenější regiony, jsou uvedeny v příloze I části A.

Článek 4

Kontrola referenčních úrovní

1.   Pro každý členský stát uvedený v příloze I části A se referenční úroveň prostornosti k jakémukoliv dni po 1. lednu 2003 (R(GT)t) rovná referenční úrovni pro tento členský stát stanovené v příloze I části A ke dni 1. ledna 2003 (R(GT)03) upravené takto:

a)

odečtením:

i)

99 % celkové prostornosti plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 (GTa1),

ii)

96 % celkové prostornosti plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2006 (GTa2),

b)

a přičtením celkového zvýšení prostornosti povoleného podle ustanovení čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 (GTS).

Tyto referenční úrovně se určují podle tohoto vzorce:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Pokud do loďstva vstoupí nová rybolovná kapacita za podmínek čl. 13 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 2371/2002, pak se referenční úrovně uvedené v druhém pododstavci tohoto odstavce snižují o 35 % celkové prostornosti plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002 (GT100), podle tohoto vzorce:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pro každý členský stát uvedený v příloze I části A se referenční úroveň výkonu k jakémukoliv dni po 1. lednu 2003 (R(kW)t) rovná referenční úrovni pro tento členský stát stanovené v příloze I části A k 1. lednu 2003 (R(kW)03) upravené odečtením celkového výkonu plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2002 (kWa) a 20 % celkového výkonu motorů vyměněných s veřejnou podporou za podmínky snížení výkonu (kWr).

Tyto referenční úrovně se určují podle tohoto vzorce:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Pokud do loďstva vstoupí nová rybolovná kapacita za podmínek čl. 13 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 2371/2002, pak se referenční úrovně uvedené v druhém pododstavci tohoto odstavce snižují o 35 % celkového výkonu plavidel o prostornosti vyšší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002 (kW100), podle tohoto vzorce:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

KAPITOLA III

ŘÍZENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Článek 5

Rybolovná kapacita loďstva k 1. lednu 2003

S výjimkou členských států uvedených v příloze I části B se pro účely článku 7 rybolovná kapacita vyjádřená prostorností (GT03) a výkonem (kW03) k 1. lednu 2003 určuje tak, že se v souladu s přílohou II berou v úvahu vstupy plavidel, které spočívají na správním rozhodnutí dotyčného členského státu přijatém v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002 ve shodě s tehdy platnými právními předpisy, a zejména s vnitrostátním režimem vstupů a výstupů oznámeným Komisi podle čl. 6 odst. 2 rozhodnutí 97/413/ES, a které se uskuteční nejpozději do pěti let po daném správním rozhodnutí.

Článek 6

Rybolovná kapacita loďstva členských států uvedených v příloze I části B ke dni přistoupení

Pro členské státy uvedené v příloze I části B se pro účely článku 8 rybolovná kapacita vyjádřená prostorností (GTacc) a výkonem (kWacc) ke dni přistoupení určuje tak, že se v souladu s přílohou III berou v úvahu vstupy plavidel, které spočívají na správním rozhodnutí dotyčného členského státu přijatém nejdéle pět let před dnem přistoupení a které se uskuteční nejpozději do pěti let po daném správním rozhodnutí.

Článek 7

Kontrola vstupů a výstupů

1.   Pro dosažení souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 zajistí každý členský stát uvedený v příloze I části A tohoto nařízení, aby rybolovná kapacita vyjádřená prostorností (GTt) byla vždy nižší nebo rovna rybolovné kapacitě k 1. lednu 2003 (GT03) upravené takto:

a)

odečtením:

i)

99 % celkové prostornosti plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 (GTa1),

ii)

96 % celkové prostornosti plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2006 (GTa2),

iii)

35 % celkové prostornosti plavidel o prostornosti větší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002 (GT100),

b)

a přičtením:

i)

celkového zvýšení prostornosti povoleného podle ustanovení čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 (GTS),

ii)

výsledku přeměření loďstva (Δ(GT-GRT)).

Uvedené členské státy zajistí, aby byl dodržován tento vzorec:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Pro dosažení souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 zajistí každý členský stát, uvedený v příloze I části A tohoto nařízení, aby rybolovná kapacita vyjádřená výkonem (kWt) byla vždy nižší nebo rovna rybolovné kapacitě k 1. lednu 2003 (kW03) upravené odečtením:

a)

celkového výkonu plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2002 (kWa);

b)

20 % celkového výkonu motorů vyměněných s veřejnou podporou za podmínky snížení výkonu (kWr);

c)

35 % celkového výkonu plavidel o prostornosti větší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou po 31. prosinci 2002 (kW100).

Uvedené členské státy zajistí, aby byl dodržován tento vzorec:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Článek 8

Kontrola vstupů a výstupů v členských státech uvedených v příloze I části B

1.   Pro dosažení souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 zajistí každý členský stát uvedený v příloze I části B tohoto nařízení, aby rybolovná kapacita vyjádřená prostorností (GTt) byla vždy nižší nebo rovna rybolovné kapacitě ke dni přistoupení (GTacc) upravené takto:

a)

odečtením:

i)

v případě členských států uvedených v příloze I části B, které přistoupily k Unii dne 1. května 2004, 98,5 % celkové prostornosti plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou v období od 1. května 2004 do 31. prosince 2006 (GTa1),

ii)

v případě všech členských států uvedených v příloze I části B, 96 % celkové prostornosti plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou po 31. prosinci 2006 (GTa2),

iii)

v případě všech členských států uvedených v příloze I části B, 35 % celkové prostornosti plavidel o prostornosti větší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou ke dni přistoupení nebo po něm (GT100),

b)

a přičtením:

i)

celkového zvýšení prostornosti povoleného podle ustanovení čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 (GTS),

ii)

výsledku přeměření loďstva (Δ(GT-GRT)).

Uvedené členské státy zajistí, aby byl dodržován tento vzorec:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Pro dosažení souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 zajistí každý členský stát uvedený v příloze I části B tohoto nařízení, aby rybolovná kapacita vyjádřená výkonem (kWt) byla vždy nižší nebo rovna rybolovné kapacitě ke dni přistoupení (kWacc) upravené odečtením:

a)

celkového výkonu plavidel, která opustila loďstvo s veřejnou podporou ke dni přistoupení nebo po něm (kWa);

b)

20 % celkového výkonu motorů vyměněných s veřejnou podporou za podmínky snížení výkonu (kWr);

c)

35 % celkového výkonu plavidel o prostornosti větší než 100 GT, která vstoupila do loďstva s veřejnou podporou udělenou ke dni přistoupení nebo po něm (kW100).

Uvedené členské státy zajistí, aby byl dodržován tento vzorec:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

KAPITOLA IV

ZVÝŠENÍ PROSTORNOSTI ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PLAVIDLE, PRACOVNÍCH PODMÍNEK, HYGIENY A JAKOSTI PRODUKTŮ

Článek 9

Způsobilost žádostí o zvýšení prostornosti

Žádost o zvýšení prostornosti plavidla podle čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 se považuje za způsobilou, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

plavidlu nebylo nikdy dříve uděleno zvýšení prostornosti podle těchto ustanovení;

b)

celková délka plavidla je větší nebo rovna 15 m;

c)

stáří plavidla, vypočítané jako rozdíl mezi dnem přijetí žádosti a dnem uvedení do provozu podle článku 6 nařízení (EHS) č. 2930/86, je nejméně pět let;

d)

zvýšení prostornosti bude výsledkem modernizace uskutečněné za účelem zlepšení bezpečnosti na plavidle, pracovních podmínek, hygieny nebo jakosti produktů;

e)

práce uvedené v písmenu d) nezvýší prostor pod hlavní palubou;

f)

práce uvedené v písmenu d) nezpůsobí další zvýšení prostoru pro skladování ryb nebo pro rybářské nástroje.

Článek 10

Odpovědnost členských států

1.   Členské státy posoudí žádosti o zvýšení prostornosti a rozhodnou, zda jsou tyto žádosti způsobilé podle podmínek stanovených v článku 9.

2.   Členské státy vedou záznamy o každém plavidle, pro které bylo přijato rozhodnutí o zvýšení prostornosti podle ustanovení čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002. Tyto záznamy obsahují všechny technické údaje použité při posuzování žádosti členským státem. Na základě žádosti dají členské státy tyto záznamy bez odkladu k dispozici Komisi.

KAPITOLA V

SBĚR ÚDAJŮ

Článek 11

Sběr údajů členským státem a sdělování údajů Komisi

1.   Každý členský stát zajistí sběr údajů o:

a)

každém vstupu do loďstva nebo výstupu z něho;

b)

každé modernizaci plavidla, která mění jeho rybolovnou kapacitu.

2.   Členské státy sdělí Komisi přinejmenším tyto údaje:

a)

interní číslo a jméno plavidla;

b)

rybolovnou kapacitu plavidla vyjádřenou v GT a kW;

c)

registrační přístav plavidla;

d)

druh a datum této události:

i)

výstupu (například vrakování, vývoz, převod do jiného členského státu, společný podnik, převod na jinou činnost),

ii)

vstupu (například nová stavba, dovoz, převod z jiného členského státu, převod z jiného druhu činnosti) nebo

iii)

modernizace, s uvedením, zda se jedná o důvody bezpečnosti podle čl. 11 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

e)

zda byla na událost udělena veřejná podpora;

f)

případně datum správního rozhodnutí členského státu o udělení podpory;

g)

v případě modernizace změnu výkonu (v kW), změnu prostornosti (v GT) nad hlavní palubou a pod ní.

KAPITOLA VI

VÝMĚNA INFORMACÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA

Článek 12

Výměna informací

Členské státy dají ostatním členským státům a Komisi k dispozici údaje o provádění právních předpisů Unie o politice týkající se rybářského loďstva, a zejména tyto údaje:

a)

vnitrostátní prováděcí pravidla a nástroje k zajištění dodržování kapitoly III nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

správní postupy pro sledování a kontrolu rybářského loďstva a údaje o tom, které orgány jsou k tomu příslušné;

c)

údaje o vývoji kapacity loďstva, a zejména o stažení a obnově plavidel s veřejnou podporou;

d)

případné plány na snížení kapacity loďstva za účelem dodržení referenčních úrovní;

e)

informace o vývoji kapacity loďstva v nejvzdálenějších regionech ve vztahu k převodu plavidel mezi pevninskými částmi a nejvzdálenějšími regiony;

f)

informace o dopadu programů snížení intenzity rybolovu, a zejména pokud jsou součástí plánu obnovy populací nebo víceletého plánu řízení, na kapacitu loďstva;

g)

jakékoli jiné údaje považované za vhodné a užitečné v zájmu výměny informací a osvědčených postupů mezi členskými státy.

Článek 13

Výroční zpráva

1.   Každý členský stát zašle Komisi do 30. dubna každého roku v elektronické podobě zprávu o úsilí vynaloženém během předchozího roku k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy.

2.   Na základě údajů v rejstříku rybářských plavidel Unie a údajů obsažených ve zprávách, které obdržela podle odstavce 1, připraví Komise souhrn a předloží ho do 31. července každého roku Vědeckému technickému a hospodářskému výboru pro rybářství a Výboru pro rybolov a akvakulturu zřízenému podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Tyto dva výbory předají své stanovisko Komisi nejpozději do 31. října každého roku.

3.   Do 31. prosince každého roku zašle Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrn s přiloženými zprávami členských států spolu se stanovisky výborů uvedených v odstavci 2.

Článek 14

Údaje, které musí výroční zprávy obsahovat

1.   Zprávy členských států uvedené v článku 13 obsahují přinejmenším tyto údaje:

a)

popis rybářského loďstva ve vztahu k technikám rybolovu: vývoj v předchozím roce včetně technik rybolovu podléhajících víceletým plánům řízení nebo plánům obnovy populací;

b)

dopad programů snížení intenzity rybolovu přijatých v rámci víceletých plánů řízení nebo víceletých plánů obnovy populací, případně vnitrostátních plánů;

c)

údaje o dodržování režimu vstupu a výstupu a referenční úrovně;

d)

souhrnnou zprávu o slabých a silných stránkách režimu řízení loďstva a plán zlepšení a informace o obecné úrovni o dodržování nástrojů politiky týkající se loďstva;

e)

veškeré informace o změnách správních postupů vztahujících se k řízení loďstva.

2.   Zprávy členských států nepřesahují 10 stran.

Článek 15

Nařízení (ES) č. 1438/2003 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 21.

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 175, 3.7.1997, s. 27.

(7)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Referenční úrovně členských států  (1)

Členský stát

Referenční úrovně 1. ledna 2003

R(GT)03

R(kW)03

Belgie

23 372

67 857

Dánsko

132 706

459 526

Německo

84 262

175 927

Irsko

88 700

244 834

Řecko

119 910

653 497

Španělsko (vyjma kapacity registrované k 31. prosinci 2002 na Kanárských ostrovech)

728 344

1 671 739

Francie (vyjma cílů MAGP IV pro části francouzských zámořských departementů)

230 257

920 969

Itálie

229 862

1 338 971

Nizozemsko

197 599

487 809

Portugalsko (vyjma cílů MAGP IV pro části Azor a Madeiry)

171 502

412 025

Finsko

23 203

216 195

Švédsko

51 993

261 028

Spojené království

286 120

1 129 194

Celkem

2 367 830

8 039 571

ČÁST B

Seznam členských států, které přistoupily po 1. lednu 2003

 

Bulharsko

 

Česká republika

 

Estonsko

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Maďarsko

 

Malta

 

Polsko

 

Rumunsko

 

Slovinsko

 

Slovensko


(1)  Referenční úrovně mohou být přezkoumány, aby se vzala v úvahu plavidla, která ke dni 31. prosince 2002 existovala, ale nevztahoval se na ně MAGP IV nebo nebyla registrována ke dni vyhotovení této tabulky.


PŘÍLOHA II

Pravidla pro výpočet rybolovné kapacity vyjádřené prostorností (GT03) a výkonem (kW03) k 1. lednu 2003

Pro účely této přílohy se rozumí:

1)

„GTFR“ rybolovná kapacita loďstva ke dni 1. ledna 2003 vyjádřená prostorností, vypočítanou na základě rejstříku rybářských plavidel Unie;

2)

„GT1“ celková prostornost plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 s veřejnou podporou na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002 a pro která byla odpovídající kapacita stažena bez veřejné podpory v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002;

3)

„GT2“ celková prostornost plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 s veřejnou podporou na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 2002 do 30. června 2002 v části MAGP IV, jehož cíle nedodržela, a pro která se odpovídající kapacita bez veřejné podpory stahuje po 31. prosinci 2002;

4)

„GT3“ celková prostornost plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 bez veřejné podpory na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002 a pro která byla odpovídající kapacita stažena bez veřejné podpory v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002;

5)

„GT4“ celková prostornost plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 s veřejnou podporou na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2001 v části MAGP IV, jehož cíle nedodržela, a pro která se odpovídající kapacita bez veřejné podpory stahuje po 31. prosinci 2002;

6)

„kWFR“ rybolovná kapacita loďstva k 1. lednu 2003 vyjádřená výkonem vypočítaným na základě rejstříku rybářských plavidel Unie;

7)

„kW1“ celkový výkon plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 s veřejnou podporou na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002 a pro která byla odpovídající kapacita stažena bez veřejné podpory v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002;

8)

„kW2“ celkový výkon plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 s veřejnou podporou na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 2002 do 30. června 2002 v části MAGP IV, jehož cíle nedodržela, a pro která se odpovídající kapacita bez veřejné podpory stahuje po 31. prosinci 2002;

9)

„kW3“ celkový výkon plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 bez veřejné podpory na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002 a pro která byla odpovídající kapacita stažena bez veřejné podpory v období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2002;

10)

„kW4“ celkový výkon plavidel, která vstoupila do loďstva po 31. prosinci 2002 s veřejnou podporou na základě správního rozhodnutí přijatého v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2001 v části MAGP IV, jehož cíle nedodržela, a pro která se odpovídající kapacita bez veřejné podpory stahuje po 31. prosinci 2002.

Rybolovná kapacita loďstva vyjádřená prostorností GT03 a výkonem kW03, jak je definována v článku 6, se vypočítá podle těchto vzorců:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


PŘÍLOHA III

Pravidla pro výpočet rybolovné kapacity vyjádřené prostorností (GTacc) a výkonem (kWacc) pro členské státy uvedené v příloze I části B ke dni přistoupení

Pro účely této přílohy se rozumí:

1)

„GTFR“ rybolovná kapacita loďstva ke dni přistoupení vyjádřená prostorností podle výpočtu na základě rejstříku rybářského loďstva Unie;

2)

„GT1“ celková prostornost plavidel, která vstoupila do loďstva po dni přistoupení na základě správního rozhodnutí přijatého nejdéle pět let před dnem přistoupení;

3)

„kWFR“ rybolovná kapacita loďstva ke dni přistoupení vyjádřená výkonem podle výpočtu na základě rejstříku rybářského loďstva Unie;

4)

„kW1“ celkový výkon plavidel, která vstoupila do loďstva po dni přistoupení na základě správního rozhodnutí přijatého nejdéle pět let před dnem přistoupení.

Rybolovná kapacita loďstva vyjádřená prostorností GTacc a výkonem kWacc, jak je definována v článku 6, se vypočítá podle těchto vzorců:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 1438/2003

(Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 21)

Nařízení Komise (ES) č. 916/2004

(Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 81)

Nařízení Komise (ES) č. 1277/2007

(Úř. věst. L 284, 30.10.2007, s. 14)

Nařízení Komise (ES) č. 1086/2008

(Úř. věst. L 297, 6.11.2008, s. 9)


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1438/2003

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 body 1 až 10

Čl. 2 body 1 až 10

Čl. 2 bod 11

Čl. 2 bod 12

Čl. 2 bod 11

Články 3 a 4

Články 3 a 4

Článek 6

Článek 5

Článek 6a

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 7a

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 11 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 3

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Čl. 14 první pododstavec

Článek 16

Čl. 14 druhý pododstavec

Příloha I

Příloha I část A

Příloha I část B

Přílohy II a III

Přílohy II a III

Příloha IV

Příloha V


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010

ze dne 10. listopadu 2010

o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8 nařízení (ES) č. 443/2009 musí členské státy každý rok zaznamenávat a předávat Komisi některé údaje o nových osobních automobilech registrovaných na jejich území v předchozím roce. Jelikož tyto údaje mají sloužit jako základ pro určení cíle pro specifické emise CO2 pro výrobce nových osobních automobilů a posouzení toho, zda výrobci tyto cíle splňují, je nezbytné harmonizovat pravidla pro sběr a vykazování těchto údajů.

(2)

Aby mohla Komise důkladně posoudit, zda každý výrobce splňuje své cíle pro specifické emise CO2 stanovené podle nařízení (ES) č. 443/2009, a získat potřebnou zkušenost s používáním uvedeného nařízení, potřebuje podrobné údaje na úrovni výrobce u každé série vozidel definované podle typu, varianty a verze. Členské státy by proto měly zajistit, aby takové údaje byly zaznamenávány a předávány Komisi společně se souhrnnými údaji v souladu s čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení.

(3)

Podle článků 18 a 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (2), musí výrobce zajistit, aby každý nový osobní automobil uvedený na trh v EU byl opatřen prohlášením o shodě, a členský stát nemůže takové vozidlo zaregistrovat, pokud takové prohlášení o shodě chybí. Je tedy logické, že prohlášení o shodě by mělo být prvním zdrojem informací, které mají členské státy zaznamenávat, poskytovat výrobcům podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009 a ohlašovat Komisi. Aby členské státy mohly využívat informace z jiných zdrojů než prohlášení o shodě, jak je stanoveno v bodě odůvodnění 26 nařízení (ES) č. 443/2009, za účelem dokončení procesu registrace a uvedení nového osobního vozidla do provozu, je vhodné stanovit, jaké další dokumenty vykazují stejnou přesnost a jejichž využívání členskými státy by proto mělo být rovněž povoleno.

(4)

Je důležité, aby údaje o registraci nových osobních automobilů byly přesné a mohly být účinně zpracovávány za účelem stanovení cíle pro specifické emise v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 443/2009. Výrobci by proto měli poskytovat Komisi aktuální informace o jménech a prvním oddílu identifikačního čísla vozidla, jak stanoví směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (3), které jsou používány u osvědčení o shodě v různých členských státech registrace. Tyto informace umožní Komisi poskytnout členským státům aktualizovaný seznam jmen navržených výrobců, který by měl být použit pro účely hlášení údajů.

(5)

Členské státy by měly zaznamenávat a hlásit informace o nově registrovaných vozidlech, která jsou navržena tak, aby mohla používat alternativní paliva. S cílem umožnit Komisi zohlednit snížení cíle pro specifické emise v důsledku používání etanolu (E85) v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 443/2009 by členské státy měly poskytnout Komisi potřebné informace včetně podílu čerpacích stanic na svém území a případně celkový počet čerpacích stanic zajišťujících etanol (E85) v souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (4) a v článku 7b směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (5).

(6)

Články 23 a 24 směrnice 2007/46/ES stanoví zjednodušený postup schvalování, v jehož rámci není vyžadováno vydání evropského prohlášení o shodě. Členské státy by měly sledovat počet vozidel registrovaných v rámci těchto postupů za účelem posouzení dopadu takové registrace na proces sledování a dosahování cílů pro průměrné specifické emise CO2 v EU u nových osobních automobilů.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Kromě definic stanovených v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 443/2009 se použijí tyto definice:

1)

„dokumentací ke schválení typu“ se rozumí dokumenty zahrnující údaje uvedené ve třetím sloupci tabulky obsažené v příloze I tohoto nařízení;

2)

„souhrnnými údaji ze sledování“ se rozumí souhrnné údaje uvedené v první tabulce v části C přílohy II nařízení (ES) č. 443/2009;

3)

„podrobnými údaji ze sledování“ se rozumí podrobné údaje uvedené v druhé tabulce v části C přílohy II nařízení (ES) č. 443/2009, které jsou rozdělené podle výrobce a série vozidel definované podle typu, varianty a verze;

4)

„základním vozidlem“ se rozumí vozidlo definované v čl. 3 odst. 18 směrnice 2007/46/ES;

5)

„dvoupalivové vozidlo na plyn“ a „vozidlo na etanolový pohon flex-fuel“ jsou definovány v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (6).

Článek 2

Předávání údajů

Souhrnné údaje ze sledování společně s podrobnými údaji ze sledování předávají členské státy prostřednictvím elektronického přenosu údajů do ústředního registru údajů spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí. Členské státy o předání údajů uvědomí Komisi.

Článek 3

Zdroje údajů

1.   Bez ohledu na zdroje údajů použité každým členským státem při přípravě souhrnných údajů ze sledování a podrobných údajů ze sledování musí být tyto údaje založené na informacích obsažených v prohlášení o shodě příslušného osobního automobilu nebo v dokumentaci ke schválení typu, včetně informací uvedených v příloze III a VIII směrnice 2007/46/ES, jak jsou specifikovány v tabulce v příloze I tohoto nařízení.

2.   Parametr „celkový počet nových registrací“ v podrobných údajích ze sledování se stanoví na základě celkového počtu zaznamenaných registrací vytvořených každý rok, které se vztahují k jedinému vozidlu.

3.   Obsahuje-li prohlášení o shodě nebo dokumentace ke schválení typu více než jedno jméno výrobce, ohlásí členský stát výrobce základního vozidla.

4.   Hodnoty emisí CO2, které jsou hlášeny v rámci parametru „specifické emise CO2“ v podrobných údajích ze sledování, se čerpají z položky „kombinace“ v prohlášení o shodě nebo v dokumentaci ke schválení typu, s výjimkou případu, kdy se použije položka „vážené kombinace“.

5.   Při ohlašování vozidel poháněných na alternativní paliva v podrobných údajích ze sledování uvede příslušný orgán typ a režim paliva, jak je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.

6.   V případě dvoupalivových vozidel na plyn a vozidel na etanolový pohon flex-fuel ohlásí příslušný orgán v podrobných údajích ze sledování v rámci parametru „specifické emise CO2 (g/km)“ tyto hodnoty emisí CO2:

a)

u dvoupalivových vozidel na plyn poháněných benzinem a plynným palivem hodnoty emisí CO2 pro zkapalnělý ropný plyn (LPG) nebo zemní plyn v souladu s bodem 2 v části A přílohy II nařízení (ES) č. 443/2009;

b)

u vozidel na etanolový pohon flex-fuel používajících benzin nebo etanol (E85), která jsou uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 443/2009, hodnoty emisí CO2 pro benzin.

V případě písmene b) členské státy ohlásí hodnotu u benzinu také tehdy, když podmínky pro snížení stanovené v článku 6 nařízení (ES) č. 443/2009 nejsou splněny. Členské státy mohou nicméně rovněž ohlásit hodnotu E85.

7.   V případě, kdy je vozidlo vybaveno rozchody kol různých šířek, členský stát ohlásí v podrobných údajích ze sledování maximální šířku nápravy v rámci parametru „Stopa – rozchod kol (mm)“.

8.   V případě, že jsou souhrnné údaje ze sledování a podrobné údaje ze sledování čerpány z dokumentace ke schválení typu, a v případě, že tyto údaje obsahují řadu hodnot, členské státy zajistí, aby ohlášené údaje byly dostatečně přesné a byly v souladu s údaji obsaženými v prohlášení o shodě.

Článek 4

Správa údajů a kontrola

Členské státy zajistí správu, sběr, kontrolu, ověřování a předávání souhrnných údajů ze sledování a podrobných údajů ze sledování.

Článek 5

Příprava údajů členskými státy

1.   Pro účely výpočtu průměrných specifických emisí CO2, které mají být zahrnuty do souhrnných údajů ze sledování, členské státy nezohlední žádné z těchto ukazatelů:

a)

procentní podíly uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 443/2009;

b)

superkredity uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 443/2009;

c)

snížení emisí CO2 stanovené v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 443/2009;

d)

snížení emisí CO2 dosažené prostřednictvím inovativních technologií ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009.

2.   Pro účely výpočtu průměrné hmotnosti a stopy, které mají být zahrnuty do souhrnných údajů ze sledování, členské státy nezohlední žádné z těchto ukazatelů:

a)

procentní podíly uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 443/2009;

b)

superkredity stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 443/2009.

3.   Při vyplňování podrobných údajů ze sledování členské státy uvedou:

a)

pro každé vozidlo se specifickými emisemi CO2 nižšími než 50 g CO2/km počet vozidel registrovaných bez použití multiplikačních faktorů stanovených v článku 5 nařízení (ES) č. 443/2009;

b)

pro každé vozidlo navržené tak, aby mohlo používat etanol (E85), specifické emise CO2, aniž se použije 5% snížení emisí CO2 povolené u takových vozidel článkem 6 nařízení (ES) č. 443/2009;

c)

pro každé vozidlo vybavené inovativními technologiemi specifické emise, aniž se zohlední snížení emisí CO2 dosažené použitím inovativních technologií, které je povoleno článkem 12 nařízení (ES) č. 443/2009.

4.   Souhrnné údaje ze sledování a podrobné údaje ze sledování se vykazují s přesností stanovenou v tabulkách 1 a 2 přílohy II tohoto nařízení.

Článek 6

Ohlašování čerpacích stanic zajišťujících dodávku etanolu (E85)

1.   Informace o podílu čerpacích stanic nacházejících se na příslušném území členských států, které zajišťují etanol (E85) v souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva stanovenými v článku 17 směrnice 2009/28/ES a v článku 7b směrnice 98/70/ES, se Komisi poskytují elektronicky společně se souhrnnými údaji ze sledování.

Podíl čerpacích stanic se uvede alespoň v 5% pásmových intervalech, přičemž se uvede minimální hodnota intervalu.

2.   V případě, že je podíl čerpacích stanic zajišťujících etanol (E85) vyšší než 30 %, sdělí členské státy Komisi celkový počet čerpacích stanic zajišťujících etanol (E85), který je zpřístupněn stejným způsobem jako ostatní tekuté uhlovodíky a který je v souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými v odstavci 1.

3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se Komisi předkládají každý rok vždy do 28. února.

Pokud Komise do tří měsíců ode dne doručení informací poskytnutých podle odstavce 2 tohoto článku nevznese žádné námitky, uplatní se snížení stanovené v článku 6 nařízení (ES) č. 443/2009.

Článek 7

Vozidla, na něž se nevztahuje ES schválení typu

1.   V případě, že se na osobní automobily vztahuje vnitrostátní schválení typu malých sérií v souladu s článkem 23 směrnice 2007/46/ES nebo jednotlivá schválení podle článku 24 uvedené směrnice, informují členské státy Komisi o příslušném počtu takových automobilů registrovaných na jejich území.

2.   Při vyplňování souhrnných údajů ze sledování uvede příslušný orgán namísto jména výrobce jednu z těchto informací:

a)

„AA-IVA“ při ohlašování typů vozidel schválených jednotlivě;

b)

„AA-NSS“ při ohlašování typů vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích.

Členské státy mohou rovněž pro tato vozidla vyplnit podrobné údaje ze sledování a v tomto případě použijí označení uvedená v písmenech a) a b).

Článek 8

Seznam výrobců

1.   Výrobci nejpozději do 15. prosince 2010 oznámí Komisi tyto údaje:

a)

jména, která uvádějí nebo zamýšlejí uvést na osvědčeních o shodě;

b)

první oddíl identifikačního čísla vozidla, jak je uvedeno ve směrnici 76/114/EHS, který uvádějí nebo zamýšlejí uvést na osvědčeních o shodě.

Bezodkladně Komisi informují o veškerých změnách údajů uvedených v písmenech a) a b). Noví výrobci vstupující na trh bezodkladně oznámí Komisi podrobné údaje uvedené v prvním pododstavci.

2.   Při vyplňování souhrnných údajů ze sledování a případně podrobných údajů ze sledování použije příslušný orgán jména výrobců uvedených na seznamu, jejž sestavuje Komise na základě jmen oznámených podle odstavce 1. Tento seznam se poprvé zveřejní na internetu dne 31. prosince 2010 a pravidelně se aktualizuje.

3.   V případě, že jméno výrobce není v tomto seznamu obsaženo, příslušný orgán použije pro účely vyplnění souhrnných údajů ze sledování a podrobných údajů ze sledování jméno uvedené v prohlášení o shodě nebo v dokumentaci ke schválení typu.

Článek 9

Další informace, které musí výrobci poskytnout

1.   Pro účely oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 443/2009 výrobci oznámí Komisi nejpozději do 31. května každého roku příslušné jméno a adresu kontaktní osoby, které se oznámení zašle.

V případě jakýchkoli změn poskytnutých údajů výrobce o této skutečnosti bezodkladně informuje Komisi. Noví výrobci vstupující na trh bezodkladně sdělí Komisi své kontaktní údaje.

2.   Jestliže skupina spojených podniků vytvoří sdružení, poskytne Komisi pro účely stanovení použitelnosti čl. 7 odst. 6 nařízení (ES) č. 443/2009 doklad o spojení členů skupiny v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(6)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zdroje údajů

Parametr

Prohlášení o shodě

(část I, model B uvedený v příloze IX směrnice 2007/46/ES)

Dokumentace ke schválení typu

(směrnice 2007/46/ES)

Výrobce

Bod 0.5

Bod 0.5 části 1 přílohy III

Typ

Bod 0.2

Bod 0.2 části 1 přílohy III

Varianta

Bod 0.2

Bod 3 přílohy VIII

Verze

Bod 0.2

Bod 3 přílohy VIII

Značka

Bod 0.1

Bod 0.1 části 1 přílohy III

Obchodní název

Bod 0.2.1

Bod 0.2.1 části 1 přílohy III

Kategorie schváleného typu vozidla

Bod 0.4

Bod 0.4 části 1 přílohy III

Hmotnost (kg)

do 29. dubna 2010: bod 12.1

od 30. dubna 2010: bod 13

Bod 2.6 části 1 přílohy III (1)

Stopa – rozvor náprav (mm)

do 29. dubna 2010: bod 3

od 30. dubna 2010: bod 4

Bod 2.1 části 1 přílohy III (2)

Stopa – rozchod kol (mm)

do 29. dubna 2010: bod 5

od 30. dubna 2010: bod 30

Bod 2.3.1 a 2.3.2. části 1 přílohy III (3)

Specifické emise CO2 (g/km) (4)

do 29. dubna 2010: bod 46.2

od 30. dubna 2010: bod 49.1

Bod 3 přílohy VIII

Druh paliva

do 29. dubna 2010: bod 25

od 30. dubna 2010: bod 26

Bod 3.2.2.1 části 1 přílohy III

Režim paliva

od 30. dubna 2010: bod 26.1

Bod 3.2.2.4 části 1 přílohy III


(1)  Podle čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení.

(2)  Podle čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení.

(3)  Podle čl. 3 odst. 7 a čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení.

(4)  Podle čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení.


PŘÍLOHA II

Tabulky upřesněných údajů

Tabulka 1

Požadované upřesnění souhrnných údajů ze sledování, které jsou vykazovány v souladu s článkem 2

CO2 (g/km)

v souladu s druhým pododstavcem čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009

Hmotnost (kg)

celé číslo

Stopa (m2)

zaokrouhleno na tři desetinná místa


Tabulka 2

Požadované upřesnění podrobných údajů ze sledování, které jsou vykazovány v souladu s článkem 2

CO2 (g/km)

celé číslo

Hmotnost (kg)

celé číslo

Stopa – rozvor náprav (mm)

celé číslo

Stopa – rozchod kol (mm)

celé číslo

Snížení emisí prostřednictvím inovativních technologií (g/km)

zaokrouhleno na jedno desetinné místo


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1015/2010

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2009/125/ES by měla Komise stanovit požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, které mají významný objem prodejů, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2)

V čl. 16 odst. 2 první odrážce směrnice 2009/125/ES se stanoví, že Komise ve vhodných případech postupem podle čl. 19 odst. 3, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu zavede prováděcí opatření pro domácí spotřebiče včetně praček pro domácnost.

(3)

Komise provedla přípravnou studii, která analyzovala technické, environmentální a hospodářské aspekty praček běžně používaných v domácnostech. Výsledky studie, kterou společně vypracovaly zúčastněné strany z Unie a ze třetích zemí, byly zveřejněny.

(4)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky určené k praní prádla v domácnostech.

(5)

Kombinované pračky se sušičkou pro domácnost mají zvláštní vlastnosti, a měly by proto být vyňaty z působnosti tohoto nařízení. Avšak vzhledem k tomu, že mají podobné funkce jako pračky pro domácnost, měly by být v co nejkratší době předmětem jiného prováděcího opatření směrnice 2009/125/ES.

(6)

Environmentálním aspektem praček pro domácnost, který je považován za významný pro účely tohoto nařízení, je spotřeba energie a vody ve fázi jejich používání. Roční spotřeba elektrické energie a vody v Unii byla v roce 2005 u výrobků podléhajících tomuto nařízení odhadnuta na 35 TWh a 2 213 milionů m3. Pokud nebudou přijata zvláštní opatření, bude v roce 2020 jejich roční spotřeba elektřiny a vody činit 37,7 TWh a 2 051 milionů m3. Z přípravné studie vyplývá, že spotřebu elektřiny a vody lze u výrobků podléhajících tomuto nařízení podstatně snížit.

(7)

Z přípravné studie vyplývá, že požadavky týkající se jiných parametrů ekodesignu uvedených v příloze I části 1 směrnice 2009/125/ES nejsou potřebné, protože spotřeba elektrické energie a vody u praček pro domácnost ve fázi jejich používání představuje zdaleka nejdůležitější environmentální aspekt.

(8)

Spotřebu elektrické energie a vody u výrobků podléhajících tomuto nařízení je nutno zefektivnit použitím stávajících nechráněných nákladově efektivních technologií, které mohou snížit celkové náklady na nákup a provoz těchto výrobků.

(9)

Požadavky na ekodesign by neměly mít negativní dopad na funkčnost výrobku z hlediska konečného uživatele nebo nepříznivě ovlivňovat zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Zejména by pak přínosy ze snížení spotřeby elektrické energie a vody ve fázi používání výrobku měly převýšit případné další dopady na životní prostředí během fáze výroby.

(10)

Požadavky na ekodesign by měly být zaváděny postupně, aby výrobci měli dostatek času na potřebné změny konstrukce výrobků podléhajících tomuto nařízení. Časový průběh by měl být takový, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na funkčnost zařízení na trhu a aby byly zohledněny dopady na náklady pro konečné uživatele a výrobce, zejména pak na malé a střední podniky, a zároveň aby bylo zajištěno včasné dosažení cílů tohoto nařízení.

(11)

Měření příslušných parametrů výrobků je nutno provádět za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně – pokud jsou k dispozici – harmonizovaných norem přijatých evropskými orgány pro normalizaci uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti (2).

(12)

V souladu s článkem 8 směrnice 2009/125/ES by toto nařízení mělo určit postupy použitelné pro posuzování shody.

(13)

Pro usnadnění kontrol shody by výrobci měli v technické dokumentaci poskytovat informace podle příloh V a VI směrnice 2009/125/ES, pokud se tyto informace týkají požadavků stanovených tímto nařízením.

(14)

Kromě právně závazných požadavků stanovených touto směrnicí by měly být určeny orientační referenční hodnoty nejlepších dostupných technologií, aby byla zajištěna široká dostupnost a snadná přístupnost informací o vlivu výrobků podléhajících tomuto nařízení na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign, které jsou předpokladem k tomu, aby mohly být uváděny na trh pračky pro domácnost napájené ze sítě a pračky pro domácnost napájené ze sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií, a to včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a vestavěných praček pro domácnost.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami pro domácnost.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2009/125/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1)

„pračkou pro domácnost“ se rozumí automatická pračka, která čistí a máchá textilní výrobky pomocí vody a která je rovněž vybavena funkcí odstředivého ždímání a je navržena hlavně pro neprofesionální použití;

2)

„vestavěnou pračkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je určena k zabudování do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo podobného místa a vyžaduje nábytkovou úpravu.

3)

„automatickou pračkou“ se rozumí pračka, ve které je náplň prádla úplně zpracována strojem bez nutnosti zásahu uživatele v kterékoli části programu;

4)

„kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilních výrobků obvykle pomocí ohřevu a převalování v bubnu;

5)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení výrobce vhodné pro praní určitých druhů textilních výrobků;

6)

„cyklem“ se rozumí úplný proces praní, máchání a odstřeďování definovaný pro zvolený program;

7)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, kromě případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

8)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální hmotnost suchých textilních výrobků určitého druhu v kg podle prohlášení výrobce v rozmezích po 0,5 kilogramu, kterou lze vyprat v pračce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny výrobce;

9)

„poloviční náplní“ se rozumí polovina jmenovité kapacity pračky pro domácnost pro daný program;

10)

„zbytkovým obsahem vlhkosti“ se rozumí množství vlhkosti v náplni po skončení odstřeďování;

11)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je pračka pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco pračka pro domácnost je připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů výrobce. Pokud pračka pro domácnost nemá žádné ovládací prvky nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav dosažený poté, co se pračka pro domácnost samočinně vrátí do režimu ustálené spotřeby energie;

12)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění pračky pro domácnost;

13)

„ekvivalentní pračkou“ se rozumí model pračky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovněmi emisí hluku šířeného vzduchem během praní a odstřeďování jako jiný model pračky pro domácnost uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Obecné požadavky na ekodesign praček pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 1.

Zvláštní požadavky na ekodesign praček pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 2.

Článek 4

Posuzování shody

1.   Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly designu stanovený přílohou IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený přílohou V uvedené směrnice.

2.   Pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat kopii výpočtů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

Jestliže informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu pračky pro domácnost byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů od jiných ekvivalentních praček pro domácnost, případně oběma těmito metodami, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených výrobci za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. V takových případech musí technická dokumentace obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů praček pro domácnost, u nichž byly informace uvedené v technické dokumentaci získány na stejném základě.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy použijí za účelem splnění požadavků stanovených v příloze I tohoto nařízení při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování popsaný v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty pro pračky pro domácnost s nejlepšími výkonnostními parametry dostupné na trhu v době, kdy toto nařízení vstupuje v platnost, jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději čtyři roky po jeho vstupu v platnost a výsledek tohoto přezkoumání předloží konzultačnímu fóru o ekodesignu. V tomto přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování uvedené v příloze III a možnost stanovení požadavků na účinnost máchání a sušení odstřeďováním a případné možnosti pro přívod teplé vody.

Článek 8

Vstup v platnost a použití

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. prosince 2011.

Níže uvedené požadavky na ekodesign se však použijí v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a)

obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 1 bodě 1 se použijí ode dne 1. prosince 2012;

b)

Obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 1 bodě 2 se použijí ode dne 1. června 2011;

c)

obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 1 bodě 3 se použijí ode dne 1. prosince 2013;

d)

Zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 2 bodě 2 se použijí ode dne 1. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

Předseda


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.


PŘÍLOHA I

Požadavky na ekodesign

1.   OBECNÉ POŽADAVKY NA EKODESIGN

1)

Pro výpočet spotřeby energie a dalších parametrů praček pro domácnost se použijí cykly pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla (dále jen „standardní programy pro bavlnu“) při 40 °C a 60 °C. Tyto cykly musí být jasně rozpoznatelné na zařízení pro volbu programu pračky pro domácnost nebo na displeji pračky pro domácnost, pokud je jím vybavena, nebo na obou, a označeny jako „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“.

2)

V návodu k použití poskytovaném výrobcem musí být uvedeny tyto informace:

a)

standardní programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a při 40 °C označené jako „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“, přičemž musí být uvedeno, že jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro praní uvedeného druhu bavlněného prádla; kromě toho upozornění, že skutečná teplota vody se může lišit od uváděné teploty cyklu;

b)

spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu;

c)

orientační informace o trvání programu, zbytkovém obsahu vlhkosti, spotřebě energie a vody pro hlavní prací programy s celou nebo poloviční náplní nebo obojí;

d)

doporučení ohledně druhu pracího prostředku vhodného pro různé teploty praní.

3)

Pračky pro domácnost musí konečným uživatelům umožnit použití cyklu praní při teplotě 20 °C. Tento program musí být jasně rozpoznatelný na zařízení pro volbu programu pračky pro domácnost nebo na displeji pračky pro domácnost, pokud je jím vybavena, nebo na obou.

2.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA EKODESIGN

Pračky pro domácnost musí splňovat následující požadavky:

1)

Ode dne 1. prosince 2011:

u všech praček pro domácnost musí být index energetické účinnosti (EEI) menší než 68,

u praček pro domácnost o jmenovité kapacitě větší než 3 kg musí být index prací účinnosti (Iw ) větší než 1,03,

u praček pro domácnost o jmenovité kapacitě 3 kg nebo menší musí být index prací účinnosti (Iw ) větší než 1,00,

u všech praček pro domácnost musí být index spotřeby vody (Wt ):

Wt  ≤ 5 × c + 35

kde c je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.

2)

Ode dne 1. prosince 2013:

u praček pro domácnost o jmenovité kapacitě 4 kg nebo větší musí být index energetické účinnosti (EEI) menší než 59,

u všech praček pro domácnost musí být spotřeba vody:

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

kde c½ je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní, nebo pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší.

Hodnoty indexu energetické účinnosti (EEI), indexu mycí účinnosti (Iw ) a spotřeby vody (Wt ) se vypočítávají podle přílohy II.


PŘÍLOHA II

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, indexu účinnosti praní, spotřeby vody a zbytkového obsahu vlhkosti

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu pračky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní s jeho normalizovanou roční spotřebou energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

vážená roční spotřeba energie pračky pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie pračky pro domácnost.

b)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde:

c

=

jmenovitá kapacita pračky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.

c)

Vážená roční spotřeba energie (AEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotřeba energie,

Po

=

vážený příkon ve vypnutém stavu,

Pl

=

vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu,

Tt

=

trvání programu,

220

=

celkový počet standardních pracích cyklů za rok.

ii)

Pokud je pračka pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, kdy se pračka pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, pak se hodnota vážené roční spotřeby energie (AEC ) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu.

d)

Vážená spotřeba energie (Et ) v kWh se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

Formula

kde:

Et,60

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C,

Et,60½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Et,40½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

e)

Vážený příkon ve vypnutém stavu (Po ) ve wattech se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde:

Po,60

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni,

Po,60½

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni,

Po,40½

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

f)

Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ) ve wattech se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde:

Pl,60

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni,

Pl,60½

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni,

Pl,40½

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

g)

Vážené trvání programu (Tt ) v minutách se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Formula

kde:

Tt,60

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni,

Tt,60½

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni,

Tt,40½

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

h)

Vážené trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl ) v minutách se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Formula

kde:

Tl,60

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Tl,60½

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Tl,40½

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní,

2.   VÝPOČET INDEXU PRACÍ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu prací účinnosti (Iw ) se porovnává vážená prací účinnost pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni s prací účinností referenční pračky, přičemž referenční pračka musí mít vlastnosti zjištěné pomocí obecně uznávaných nejmodernějších metod měření včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

a)

Index prací účinnosti (Iw ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

Formula

kde:

IW,60

=

index prací účinnosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

IW,60½

=

index prací účinnosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

IW,40½

=

index prací účinnosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

b)

Index prací účinnosti jednoho standardního programu pro bavlnu (p) se vypočte následujícím způsobem:

Formula

kde:

WT,i

=

prací účinnost testované pračky pro domácnost při jednom testovacím cyklu (i)

WR,a

=

průměrná prací účinnost referenční pračky;

n

=

počet zkušebních cyklů, n ≥ 3 pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni, n ≥ 2 pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni a n ≥ 2 pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

c)

Prací účinnost (W) je průměr hodnot odrazivosti každého zkušebního pruhu po ukončení testovacího cyklu.

3.   VÝPOČET SPOTŘEBY VODY

Spotřeba vody (Wt ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Wt = Wt,60

kde:

Wt,60

=

spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni.

4.   VÝPOČET ZBYTKOVÉHO OBSAHU VLHKOSTI

Zbytkový obsah vlhkosti (D) programu se vypočte v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento.


PŘÍLOHA III

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly splnění požadavků stanovených v příloze I musí orgány členského státu odzkoušet jednu pračku pro domácnost. Pokud naměřené parametry neodpovídají hodnotám uváděným výrobcem v technické dokumentaci podle čl. 4 odst. 2 v rozsahu stanoveném v tabulce 1, je nutno provést měření na dalších třech pračkách pro domácnost. Aritmetický průměr naměřených hodnot těchto tří praček pro domácnost musí splňovat požadavky v rozsahu stanoveném v tabulce 1 kromě spotřeby energie, u které nesmí být naměřená hodnota větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních praček pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v příloze I.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota (1) AEC o více než 10 %.

Index prací účinnosti

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota IW o více než 4 %.

Spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %.

Trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %.

Spotřeba vody

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Wt o více než 10 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %.


(1)  „Jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná výrobcem


PŘÍLOHA IV

Referenční hodnoty

V době vstupu tohoto nařízení v platnost je zjištěna tato nejlepší technologie na trhu praček pro domácnost z hlediska spotřeby vody a energie, prací účinnosti a úrovněmi emisí hluku šířeného vzduchem během praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni (1):

1)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 3 kg:

a)   spotřeba energie: 0,57 kWh/cyklus (nebo 0,19 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 117,84 kWh/rok, z čehož 105,34 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 39 litrů/cyklus, což odpovídá 8 580 litrů/rok při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (900 otáček za minutu): nejsou k dispozici.

2)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 3,5 kg:

a)   spotřeba energie: 0,66 kWh/cyklus (nebo 0,19 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 134,50 kWh/rok, z čehož 122,00 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 39 litrů/cyklus, což odpovídá 8 580 litrů/rok při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 100 otáček za minutu): nejsou k dispozici.

3)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 4,5 kg:

a)   spotřeba energie: 0,76 kWh/cyklus (nebo 0,17 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 152,95 kWh/rok, z čehož 140,45 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 40 litrů/cyklus, což odpovídá 8 800 litrů/rok při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 000 otáček za minutu): 55/70 dB(A) re 1pW;

4)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 5 kg:

a)   spotřeba energie: 0,850 kWh/cyklus (nebo 0,17 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 169,60 kWh/rok, z čehož 157,08 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 39 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 8 580 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 200 otáček za minutu): 53/73 dB(A) re 1pW.

5)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 6 kg:

a)   spotřeba energie: 0,90 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 178,82 kWh/rok, z čehož 166,32 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 37 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 8 140 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 600 otáček za minutu): nejsou k dispozici.

6)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 7 kg:

a)   spotřeba energie: 1,05 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 201,00 kWh/rok, z čehož 188,50 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 43 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 9 460 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 000 otáček za minutu): 57/73 dB(A) re 1pW;

e)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 400 otáček za minutu): 59/76 dB(A) re 1pW;

f)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 200 otáček za minutu): 48/62 dB(A) re 1pW (pro vestavěné pračky pro domácnost).

7)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 kg:

a)   spotřeba energie: 1,200 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 234,26 kWh/rok, z čehož 221,76 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 56 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 12 320 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 400 otáček za minutu): 54/71 dB(A) re 1pW;

e)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 600 otáček za minutu): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Pro posouzení roční spotřeby energie byl použit postup výpočtu stanovený v příloze II pro dobu trvání programu 90 minut, příkon ve vypnutém stavu 1 W a příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu 2 W.


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1016/2010

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 této směrnice,

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2009/125/ES by měla Komise stanovit požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, které mají významný objem prodejů, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2)

V čl. 16 odst. 2 první odrážce směrnice 2009/125/ES se stanoví, že Komise ve vhodných případech postupem podle čl. 19 odst. 3, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu zavede prováděcí opatření pro domácí spotřebiče včetně myček nádobí pro domácnost.

(3)

Komise provedla přípravnou studii, která analyzovala technické, environmentální a hospodářské aspekty myček nádobí běžně používaných v domácnostech. Výsledky studie, na které společně pracovaly zúčastněné strany z Unie a ze třetích zemí, byly zveřejněny.

(4)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky určené k mytí nádobí v domácnostech.

(5)

Environmentálním aspektem myček nádobí pro domácnost, který je považován za významný pro účely tohoto nařízení, je spotřeba energie ve fázi jejich používání. Roční spotřeba elektrické energie u výrobků podléhajících tomuto nařízení v Unii byla odhadnuta na 24,7 TWh za rok 2005, což odpovídá 13 milionům tun CO2. Pokud nebudou přijata žádná zvláštní opatření, zvýší se do roku 2020 jejich spotřeba elektřiny na 35 TWh. Přípravná studie ukazuje, že spotřebu elektřiny a vody lze u výrobků podléhajících tomuto nařízení podstatně snížit.

(6)

Přípravná studie ukazuje, že požadavky týkající se jiných parametrů ekodesignu uvedených v příloze I části 1 směrnice 2009/125/ES nejsou potřebné, protože spotřeba elektrické energie ve fázi jejich používání představuje u myček nádobí pro domácnost zdaleka nejdůležitější environmentální aspekt.

(7)

Spotřebu elektrické energie u výrobků podléhajících tomuto nařízení je nutno zefektivnit použitím stávajících nechráněných cenově příznivých technologií, které mohou snížit celkové náklady na nákup a provoz těchto výrobků.

(8)

Požadavky na ekodesign by neměly mít negativní dopad na funkčnost výrobku z hlediska konečného uživatele nebo nepříznivě ovlivňovat zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Zejména by pak přínosy ze snížení spotřeby elektrické energie během používání výrobku měly převýšit případné další dopady na životní prostředí během jeho výroby.

(9)

Požadavky na ekodesign by měly být zaváděny postupně, aby výrobci měli dostatek času na potřebné změny konstrukce výrobků podléhajících tomuto nařízení. Časový rozvrh by měl být stanoven tak, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na funkčnost zařízení na trhu a aby byly zohledněny dopady na náklady pro konečné uživatele a výrobce, zejména pak pro malé a střední podniky, a zároveň aby bylo zajištěno včasné dosažení cílů tohoto nařízení.

(10)

Měření příslušných parametrů výrobků je nutno provádět za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně – pokud jsou k dispozici – harmonizovaných norem přijatých evropskými orgány pro normalizaci uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti (2).

(11)

V souladu s článkem 8 směrnice 2009/125/ES by toto nařízení mělo určit postupy použitelné pro posuzování shody.

(12)

Pro usnadnění kontrol shody by výrobci měli v technické dokumentaci poskytovat informace podle příloh V a VI směrnice 2009/125/ES, pokud se tyto informace týkají požadavků stanovených tímto nařízením.

(13)

Kromě právně závazných požadavků stanovených touto směrnicí by měly být určeny orientační referenční hodnoty nejlepších dostupných technologií, aby byla zajištěna široká dostupnost a snadná přístupnost informací o vlivu výrobků podléhajících tomuto nařízení na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign, které jsou předpokladem, aby mohly být uváděny na trh elektrické myčky nádobí pro domácnost napájené ze sítě a elektrické myčky nádobí pro domácnost napájené ze sítě, které mohou být také napájeny z baterií, a to včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a vestavěných myček nádobí pro domácnost.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2009/125/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1)

„myčkou nádobí pro domácnost“ se rozumí stroj, který za použití chemických, mechanických, tepelných a elektrických prostředků myje, oplachuje a suší stolní nádobí, stolní sklo, příbory a náčiní používané při vaření a který je určen zejména pro používání k jiným než profesionálním účelům;

2)

„vestavěnou myčkou nádobí pro domácnost“ se rozumí myčka nádobí pro domácnost, která je určena k zabudování do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo podobného místa a vyžaduje nábytkovou úpravu.

3)

„sadou nádobí“ se rozumí definovaná sada porcelánového nádobí, skleněného nádobí a příborů určená k použití jednou osobou;

4)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální počet sad nádobí, které lze spolu se servírovacím náčiním uvedeným výrobcem umýt v myčce nádobí pro domácnost pomocí programu zvoleného po naplnění myčky podle pokynů výrobce;

5)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení výrobce vhodné pro určité úrovně znečištění nebo typy nádobí vloženého do myčky či obojí a společně tvoří úplný cyklus;

6)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, kromě případné prodlevy naprogramované uživatelem;

7)

„cyklem“ se rozumí úplný proces umytí, opláchnutí a usušení nadefinovaný pro zvolený program;

8)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je myčka nádobí pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů na spotřebiči přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby jimi konečný uživatel při běžném používání přepnul myčku za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco je myčka nádobí pro domácnost připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů výrobce; pokud myčka nádobí nemá žádné ovládací prvky nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav dosažený poté, co se myčka nádobí pro domácnost samočinně vrátí do režimu ustálené spotřeby energie;

9)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, ve kterém může myčka nádobí zůstat neomezeně dlouho po skončení programu a vyjmutí nádobí z myčky bez jakéhokoli dalšího zásahu koncového uživatele;

10)

„ekvivalentní myčkou nádobí“ se rozumí model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovněmi vydávaného hluku šířeného vzduchem jako jiný model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Obecné požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 1.

Zvláštní požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 2.

Článek 4

Posuzování shody

1.   Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly designu stanovený přílohou IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený přílohou V uvedené směrnice.

2.   Pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat výsledky výpočtu stanoveného v příloze II tohoto nařízení.

Jestliže informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu myčky nádobí pro domácnost byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů od jiných ekvivalentních myček nádobí pro domácnost, případně oběma těmito metodami, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených výrobci za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. V takových případech musí technická dokumentace obsahovat také seznam všech dalších modelů ekvivalentních myček nádobí pro domácnost, u kterých byly informace uvedené v technické dokumentaci získány stejným způsobem.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy použijí za účelem splnění požadavků stanovených v příloze I tohoto nařízení při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování popsaný v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty myček nádobí pro domácnost s nejlepšími výkonnostními parametry dostupných na trhu v době, kdy toto nařízení vstupuje v platnost, jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději čtyři roky po jeho vstupu v platnost a výsledek tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru o ekodesignu. Přezkum se zaměří zejména na posouzení přípustných odchylek při ověřování stanovených v příloze III, možností pro stanovení požadavků s ohledem na spotřebu vody u myček nádobí pro domácnost a případných možností pro přívod teplé vody.

Článek 8

Vstup v platnost a použití

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. prosince 2011.

Níže uvedené požadavky na ekodesign se však použijí v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a)

Obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 1 podbodě 1 se použijí ode dne 1. prosince 2012.

b)

Obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 1 podbodě 2 se použijí ode dne 1. června 2012.

c)

Zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 2 podbodě 2 se použijí ode dne 1. prosince 2013.

d)

Zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 2 podbodě 3 se použijí ode dne 1. prosince 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.


PŘÍLOHA I

Požadavky na ekodesign

1.   OBECNÉ POŽADAVKY NA EKODESIGN

1)

Pro výpočet spotřeby energie a dalších parametrů myček nádobí pro domácnost se použije cyklus pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí (dále jen „standardní mycí cyklus“). Tento cyklus musí být jasně rozpoznatelný na zařízení pro volbu programu myčky nádobí pro domácnost nebo na displeji myčky nádobí pro domácnost, pokud je jím myčka vybavena, případně na obou těchto prvcích a musí být pojmenován „standardní program“ a nastaven jako výchozí cyklus u myček nádobí pro domácnost vybavených automatickou volbou programu nebo jakoukoli funkcí pro automatické zvolení mycího programu nebo zachování volby programu.

2)

V návodu k použití poskytovaném výrobcem musí být uvedeny tyto informace:

a)

standardní mycí cyklus označovaný jako „standardní program“, přičemž u něj musí být uvedeno, že je vhodný k mytí běžně znečištěného stolního nádobí a že se jedná o nejúspornější program, co se týče celkové spotřeby energie a vody u daného typu stolního nádobí;

b)

příkon ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu;

c)

orientační údaje o trvání programu a spotřebě energie a vody u hlavních mycích programů.

2.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA EKODESIGN

Myčky nádobí pro domácnost musí splňovat následující požadavky:

1)

Ode dne 1. prosince 2011:

a)

u všech myček nádobí pro domácnost vyjma myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 71;

b)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 80;

c)

u všech myček nádobí pro domácnost musí být index mycí účinnosti (IC ) větší než 1,12.

2)

Ode dne 1. prosince 2013:

a)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 11 sad nádobí nebo více a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce větší než 45 cm musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 63;

b)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 71;

c)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 sad nádobí nebo více musí být index účinnosti sušení (ID ) větší než 1,08;

d)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 7 sad nádobí nebo méně musí být index účinnosti sušení (ID ) větší než 0,86.

3)

Ode dne 1. prosince 2016:

a)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 sad a 9 sad nádobí a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 63.

Hodnoty indexu energetické účinnosti (EEI), indexu mycí účinnosti (IC ) a indexu účinnosti sušení (ID ) myček nádobí pro domácnost se vypočítávají podle přílohy II.


PŘÍLOHA II

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, indexu mycí účinnosti a indexu účinnosti sušení

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se roční spotřeba energie dané myčky nádobí pro domácnost porovná s její standardní spotřebou energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

roční spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost;

SAEC

=

standardní roční spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost.

b)

Roční spotřeba energie (AEc ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

spotřeba energie při standardním cyklu v kWh zaokrouhlená na tři desetinná místa;

Pl

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním mycím cyklu ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

Po

=

příkon ve vypnutém stavu při standardním mycím cyklu ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

Tt

=

trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlené na nejbližší celou minutu.

ii)

Pokud je myčka nádobí pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, kdy se myčka nádobí pro domácnost po skončení programu samočinně přepne zpět do vypnutého stavu, pak se hodnota AEC vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

změřená doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním mycím cyklu v minutách a zaokrouhlená na nejbližší celou minutu;

280

=

celkový počet standardních mycích cyklů za rok.

c)

Standardní roční spotřeba energie SAEC se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≥ 10 a šířce > 50 cm:

Formula

ii)

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≤ 9 a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps > 9 a šířce ≤ 50 cm:

Formula

kde:

ps

=

počet sad nádobí.

2.   VÝPOČET INDEXU MYCÍ ÚČINNOSTI

Pro výpočet indexu mycí účinnosti (IC ) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se mycí účinnost dané myčky nádobí pro domácnost porovná s mycí účinností referenční myčky nádobí, přičemž referenční myčka nádobí má charakteristiky stanovené obecně uznávanými nejmodernějšími metodami měření včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

a)

Index mycí účinnosti (IC ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

IC  = exp(lnIC )

kde:

CT,i

=

mycí účinnost testované myčky nádobí pro domácnost při jednom testovacím cyklu (i);

CR,i

=

mycí účinnost referenční myčky nádobí při jednom testovacím cyklu (i);

n

=

počet testovacích cyklů, n ≥ 5.

b)

Mycí účinnost (C) představuje průměrnou míru znečištění každé umyté položky po skončení standardního mycího cyklu. Míra znečištění se vypočte podle tabulky 1:

Tabulka 1

Počet drobných částeček znečištění v podobě teček (n)

Celková znečištěná plocha (AS ) v mm2

Míra znečištění

n = 0

AS = 0

5 (nejvyšší účinnost)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Nelze aplikovat

50 < AS ≤ 200

1

Nelze aplikovat

200 < AS

0 (nejnižší účinnost)

3.   VÝPOČET INDEXU ÚČINNOSTI SUŠENÍ

Pro výpočet indexu účinnosti sušení (ID ) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se účinnost sušení dané myčky nádobí pro domácnost porovná s účinností sušení referenční myčky nádobí, přičemž referenční myčka nádobí má charakteristiky stanovené obecně uznávanými nejmodernějšími metodami měření včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

a)

Index účinnosti sušení (ID ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

ID = exp(lnID )

kde:

DT,i

=

účinnost sušení testované myčky nádobí pro domácnost při jednom testovacím cyklu (i)

DR,i

=

účinnost sušení referenční myčky nádobí při jednom testovacím cyklu (i)

n

=

počet testovacích cyklů, n ≥ 5

b)

Účinnost sušení (D) představuje průměrnou míru vlhkosti každé položky po skončení standardního mycího cyklu. Míra vlhkosti se vypočte podle tabulky 2:

Tabulka 2

Počet stop vody (WT ) nebo vlhkých pruhů (WS )

Celková vlhká plocha (Aw) v mm2

Míra vlhkosti

WT = 0 a WS = 0

Nelze aplikovat

2 (nejvyšší účinnost)

1 < WT ≤ 2 nebo WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT or WS = 2

nebo WS = 1 a WT = 1

Aw > 50

0 (nejnižší účinnost)


PŘÍLOHA III

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly splnění požadavků stanovených v příloze I musí orgány členského státu odzkoušet jednu myčku nádobí pro domácnost. Pokud naměřené parametry neodpovídají hodnotám uváděným výrobcem v technické dokumentaci podle čl. 4 odst. 2 v rozsahu stanoveném v tabulce 1, je nutno provést měření na dalších třech myčkách nádobí pro domácnost. Aritmetický průměr hodnot naměřených u těchto tří myček nádobí pro domácnost musí splňovat požadavky v rozsahu definovaném v tabulce 1 s výjimkou spotřeby energie, u které naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních myček nádobí pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v příloze I.

Orgány členského státu musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota (1) AEc o více než 10 %.

Index mycí účinnosti

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota Ic o více než 10 %.

Index účinnosti sušení

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota Ic o více než 19 %.

Spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %.

Trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %.

Příkon ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl rovnajících se 1,00 W nebo menších nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %.


(1)  „Jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota uváděná výrobcem.


PŘÍLOHA IV

Referenční hodnoty

V době vstupu tohoto nařízení v platnost je nejlepší technologie dostupná na trhu u myček nádobí pro domácnost, pokud jde o jejich energetické účinnosti, spotřeby energie a vody, mycí účinnosti, účinnosti sušení a úrovní vydávaného hluku šířeného vzduchem, určena takto:

1)

Myčky nádobí pro domácnost na 15 sad nádobí (vestavěný model):

a)   spotřeba energie: 0,88 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 268,9 kWh/rok, z čehož 246,4 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 10 litrů/cyklus, což odpovídá 2 800 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: ID > 1,08;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 45 dB(A) re 1pW.

2)

Myčky nádobí pro domácnost na 14 sad nádobí (model určený k umístění pod desku pracovního stolu):

a)   spotřeba energie: 0,83 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 244,9 kWh/rok, z čehož 232,4 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 10 litrů/cyklus, což odpovídá 2 800 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: ID > 1,08;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 41 dB(A) re 1pW.

3)

Myčky nádobí pro domácnost na 13 sad nádobí (model určený k umístění pod desku pracovního stolu):

a)   spotřeba energie: 0,83 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 244,9 kWh/rok, z čehož 232,4 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 10 litrů/cyklus, což odpovídá 2 800 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: ID > 1,08;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1pW.

4)

Myčky nádobí pro domácnost na 12 sad nádobí (volně stojící model):

a)   spotřeba energie: 0,950 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 278,5 kWh/rok, z čehož 266 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 9 litrů/cyklus, což odpovídá 2 520 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: ID > 1,08;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 41 dB(A) re 1pW.

5)

Myčky nádobí pro domácnost na 9 sad nádobí (vestavěný model):

a)   spotřeba energie: 0,800 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 236,5 kWh/rok, z čehož 224 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 9 litrů/cyklus, což odpovídá 2 520 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: ID > 1,08;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1pW.

6)

Myčky nádobí pro domácnost na 6 sad nádobí (vestavěný model):

a)   spotřeba energie: 0,63 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 208,5 kWh/rok, z čehož 196 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 7 litrů/cyklus, což odpovídá 1 960 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 45 dB(A) re 1pW.

7)

Myčky nádobí pro domácnost na 4 sady nádobí (volně stojící model):

a)   spotřeba energie: 0,51 kWh/cyklus, což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 155,3 kWh/rok, z čehož 142,8 kWh/rok připadá na 280 mycích cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 9,5 litrů/cyklus, což odpovídá 2 660 litrů/rok při 280 cyklech;

c)   index mycí účinnosti: IC > 1,12;

d)   index účinnosti sušení: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   úroveň emisí hluku šířeného vzduchem: 53 dB(A) re 1pW.


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1017/2010

ze dne 10. listopadu 2010

o zahájení prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (2), stanoví, že uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur do prodeje se provádí prostřednictvím nabídkového řízení.

(2)

Členské státy mají intervenční zásoby pšenice obecné a ječmene. S ohledem na potřeby trhů je vhodné zpřístupnit obiloviny ze zásob členských států na vnitřním trhu. Za tímto účelem je třeba zahájit stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu. Každé z nich je třeba považovat za samostatné nabídkové řízení.

(3)

S ohledem na situaci na vnitřním trhu je vhodné stanovit, aby nabídkové řízení řídila Komise. Navíc je třeba stanovit koeficient přidělení nabídek pro nabídky na úrovni minimální prodejní ceny.

(4)

Za účelem účinného řízení systému je třeba stanovit podmínky a lhůty, v jejichž rámci se budou muset informace požadované Komisí předávat.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

V souladu s ustanovením hlavy III nařízení (EU) č. 1272/2009 se otevírá nabídkové řízení na další prodej intervenčních zásob obilovin na vnitřním trhu.

Maximální dostupná množství pro jednotlivé členské státy jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Termíny pro předložení nabídek

1.   Lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení uplyne dne 24. listopadu 2010 v 11 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne následující dny v 11 hodin bruselského času:

8. a 15. prosince 2010,

12. a 26. ledna 2011,

9. a 23. února 2011,

9. a 23. března 2011,

13. a 27. dubna 2011,

11. a 25. května 2011,

15. a 29. června 2011.

2.   Nabídky se předkládají intervenčním agenturám, které jsou schválené členskými státy a jejichž seznam je zveřejněn na internetu (3).

Článek 3

Oznámení Komisi

Oznámení stanovené v článku 45 nařízení (EU) č. 1272/2009 musí být učiněno do 16:00 hodin (bruselského času) v den uplynutí lhůty pro předložení nabídek uvedený v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 4

Rozhodnutí na základě nabídek

Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví pro každou dotyčnou obilovinu a pro každý členský stát minimální prodejní cenu nebo podle článku 46 nařízení (EU) č. 1272/2009 rozhodne, že z obdržených nabídek žádnou nevybere.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.

(3)  Adresy intervenčních agentur jsou uvedeny na internetové stránce systému CIRCA Evropské komise (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


PŘÍLOHA

Seznam nabídkových řízení

(v tunách)

Členský stát

Množství daná k dispozici pro prodej na vnitřním trhu

 

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

Kód KN

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Značka „—“ znamená: pro tuto obilovinu neexistují v tomto členském státě intervenční zásoby.


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1018/2010

ze dne 10. listopadu 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1019/2010

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 1012/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 34.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 11. listopadu 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/48


SMĚRNICE KOMISE 2010/77/EU

ze dne 10. listopadu 2010,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o data konce platnosti zařazení určitých účinných látek do přílohy I

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost zařazení účinných látek uvedených v příloze této směrnice 91/414/EHS do přílohy I směrnice 91/414/EHS uplyne v období mezi 31. květnem 2011 a 31. prosincem 2012.

(2)

Podle čl. 5 odst. 5 směrnice 91/414/EHS lze zařazení účinné látky na žádost obnovit za předpokladu, že je žádost podána nejpozději do dvou let před uplynutím platnosti zařazení. Komise obdržela žádosti týkající se obnovení zařazení všech látek, na které se odkazuje v 1. bodě odůvodnění.

(3)

Bude zapotřebí stanovit podrobná pravidla týkající se předkládání a vyhodnocování dalších informací nezbytných pro obnovení zařazení do přílohy I. Proto je oprávněné obnovit zařazení účinných látek, na které se odkazuje v 1. bodě odůvodnění, na dobu nezbytnou k tomu, aby žadatelé mohli připravit své žádosti a aby je Komise mohla vyhodnotit a rozhodnout o nich.

(4)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. dubna 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění takto:

1)

Položka 7 se nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„7

Metsulfuron-methyl

CAS74223-64-6

EHS 441

methyl-2-{N-[N-(4- methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát

960 g/kg

1. července 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. června 2000.“

2)

Položky 9 až 28 se nahrazují tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (2)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„9

Triasulfuron

CAS82097-50-5

CIPAC 480

1-[2-(2-chlorethoxy)benzensulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina

940 g/kg

1. srpna 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000.

10

Esfenvalerát

CAS66230-04-4

CIPAC 481

[(S)-(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát

830 g/kg

1. srpna 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a necílové členovce a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000.

11

Bentazon

CAS25057-89-0

CIPAC 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

960 g/kg

1. srpna 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000.

12

Lambda-cyhalothrin

CAS91465-08-6

CIPAC 463

směs (1:1):

 

(R)-[(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

a

 

(S)-[(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

810 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy,

věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a necílové členovce včetně včel a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách, a zejména jejich akutním účinkům.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 19. října 2000.

13

Fenhexamid

CAS126833-17-8

CIPAC 603

N-(4-hydroxy-2,3-dichlorfenyl)-1-methylcyklohexan-1-karboxamid

≥ 950 g/kg

1. června 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 19. října 2000.

14

Amitrol

CAS61-82-5

CIPAC 90

1,2,4-triazol-3-amin

900 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání amitrolu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy,

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,

věnovat zvláštní pozornost ochraně užitečných členovců,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců.

Použití amitrolu v době rozmnožování smí být povoleno pouze tehdy, jestliže příslušné hodnocení rizika prokázalo, že nedojde k nepřijatelnému vlivu, a jestliže podmínky povolení budou v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika.

15

Dikvat

CAS2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC 55

9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenanthren, soli (dibromid)

950 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Na základě současných dostupných informací mohou být povolena pouze použití jako prostředek k hubení suchozemských plevelů a desikant. Použití k regulaci vodních plevelů nesmí být povoleno.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dikvatu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy v případě použití nekvalifikovanou obsluhou a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

16

Pyridát

CAS55512-33.9

CIPAC 447

O-(6-chlor-3-fenylpyridazin-4-yl)-S-oktyl-thiokarbonát

900 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyridátu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

17

Thiabendazol

CAS148-79-8

CIPAC 323

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

985 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Nesmí být povoleny aplikace postřikem listů.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiabendazolu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a organismů žijících v sedimentu a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Musí být provedena vhodná opatření ke zmírnění rizika (např. vyčištění diatomitem nebo aktivním uhlím) kontaminace povrchových vod odpadními vodami pod nepřijatelnou úroveň.

18

Paecilomyces fumosoroseus kmen Apopka 97, PFR 97 nebo CG 170, ATCC20874

Není relevantní

Nepřítomnost sekundárních metabolitů by měla být zkontrolována vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií v každé živné půdě.

1. července 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Každá živná půda by měla být zkontrolována vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, aby bylo zajištěno, že nejsou přítomny žádné sekundární metabolity.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 27. dubna 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl)

CAS144740-54-5

CIPAC 577

methyl-2-{N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-6-(trifluormethyl)]nikotinát

903 g/kg

1. července 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 27. dubna 2001.

20

Acibenzolar-s-methyl

CAS135158-54-2

CIPAC 597

S-methyl-benzo[1,2,3]-thiadiazol-7-karbothioát

970 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako stimulátor rostlin.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

21

Cyklanilid

CAS113136-77-9

CIPAC 586

Není k dispozici

960 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

Nejvyšší obsah nečistoty 2,4-dichloranilinu (2,4-DCA) v technické účinné látce by měl být 1 g/kg.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

22

Fosforečnan železitý

CAS10045-86-0

CIPAC 629

Fosforečnan železitý

990 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako moluskocid.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

23

Pymetrozin

CAS123312-89-0

CIPAC 593

(E)-6-methyl-4-[(pyridin-3-ylmethyliden)amino]-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3(2H)-on

950 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

24

Pyraflufen-ethyl

CAS129630-19-9

CIPAC 605

ethyl-{2-chlor-5-[4-chlor-5-(difluormethoxy)-1-methylpyrazol-3-yl]-4-fluorfenoxy}acetát

956 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin a měly by uplatnit v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

25

Glyfosát

CAS1071-83-6

CIPAC 284

N-(fosfonomethyl)glycin

950 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 29. června 2001. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství.

26

Thifensulfuron-methyl

CAS79277-27-3

CIPAC 452

methyl-3-{N-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}thiofen-2-karboxylát

960 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thifensulfuron-methylu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 29. června 2001. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

27

2,4-D

CAS94-75-7

CIPAC 1

2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina

960 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 2,4-D, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 2. října 2001. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li účinná látka použita v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek,

věnovat zvláštní pozornost absorpci kůží,

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

28

Isoproturon

CAS34123-59-6

CIPAC 336

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina

970 g/kg

1. ledna 2003

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání isoproturonu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým rostlinolékařským výborem dne 7. prosince 2001. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li účinná látka použita v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek, nebo je-li použita ve vyšších dávkách, než jsou dávky předepsané ve zprávě o přezkoumání, a musí v případě potřeby uplatnit opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.“

3)

Položky 30 až 39 se nahrazují tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (3)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„30

Iprovalikarb

CAS140923-17-7

CIPAC 620

isopropyl-(2-methyl-1-{N-[(1-(p-tolyl)ethyl]-karbamoyl}propyl-1-karbamát)

950 g/kg

(předběžný údaj)

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání iprovalikarbu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí být specifikace komerčně vyráběného technického materiálu potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci by měl být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.

31

Prosulfuron

CAS94125-34-5

CIPAC 579

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)benzen-1-sulfonyl]-močovina

950 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prosulfuronu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

pečlivě zvážit riziko pro vodní rostliny, je-li účinná látka používána v blízkosti povrchových vod. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li účinná látka používána v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

32

Sulfosulfuron

CAS141776-32-1

CIPAC 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethansulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonyl]-močovina

980 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sulfosulfuronu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin a řas. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li účinná látka používána v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek.

33

Cinidon-ethyl

CAS142891-20-1

CIPAC 598

Ethyl-(Z)-{2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyklohex-1-en-1,2-dikarboximido)fenyl]akrylát}

940 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cinidon-ethylu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy:

věnovat zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod, je-li účinná látka používána v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek (např. u půd s neutrálním nebo vysokým pH),

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat případná opatření ke zmírnění rizika.

34

Cyhalofopbutyl

CAS122008-85-9

CIPAC 596

Butyl-(R)-2-[4-(2-fluor-4-kyanfenoxy)fenoxy]propanoát

950 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyhalofopbutylu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

pečlivě zvážit možný vliv letecké aplikace na necílové organismy, a zejména na vodní druhy. Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat omezení nebo opatření ke zmírnění rizika,

pečlivě zvážit možný vliv pozemní aplikace na vodní organismy v rýžových polích. Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika.

35

Famoxadon

CAS131807-57-3

CIPAC 594

3-Anilino-5-(4-fenoxy-fenyl)-5-methyloxazo-lidin-2,4-dion

960 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání famoxadonu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možnému riziku chronických účinků výchozí účinné látky nebo metabolitů na žížaly,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.

36

Florasulam

CAS145701-23-1

CIPAC 616

2,6,8-Trifluor-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid

970 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání florasulamu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy:

věnovat zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod, je-li účinná látka používána v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek. Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika.

37

Metalaxyl-M

CAS70630-17-0

CIPAC 580

Methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alaninát

910 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metalaxylu-M, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

by měla být věnována zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod účinnou látkou nebo jejími produkty rozkladu CGA 62826 a CGA 108906, je-li účinná látka používána v oblastech ohrožených vlivem půdních a/nebo klimatických podmínek. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

38

Pikolinafen

CAS137641-05-5

CIPAC 639

4-Fluor-6-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-2-karboxanilid

970 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikolinafenu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika.

39

Flumioxazin

CAS103361-09-7

CIPAC 578

N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]cyklohex-1-en-1,2-dikarboximid

960 g/kg

1. ledna 2003

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flumioxazinu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. června 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

pečlivě zvážit riziko pro vodní rostliny a řasy. Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávách o přezkoumání.

(2)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávách o přezkoumání.

(3)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávách o přezkoumání.


ROZHODNUTÍ

11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/58


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2010

o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů se Slovenskem

(2010/682/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 25 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV (2), a zejména na článek 20 a kapitolu 4 přílohy uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Protokolu o přechodných ustanoveních připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii jsou právní účinky aktů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost zachovány až do zrušení, zániku nebo změny těchto aktů v rámci provádění Smluv.

(2)

Článek 25 rozhodnutí 2008/615/SVV se použije i nadále a Rada musí jednomyslně rozhodnout, zda členské státy provedly ustanovení kapitoly 6 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Článek 20 rozhodnutí 2008/616/SVV stanoví, že rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV se mají přijímat na základě hodnotící zprávy, která vychází z dotazníku. Pokud jde o automatizovanou výměnu údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV, má hodnotící zpráva vycházet z hodnotící návštěvy a zkušebního testu.

(4)

Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou pracovní skupinou Rady týká každé automatizované výměny údajů a členský stát jej musí vyplnit, jakmile se domnívá, že v příslušné kategorii údajů splňuje podmínky pro sdílení údajů.

(5)

Slovensko vyplnilo dotazník o ochraně údajů a dotazník o výměně daktyloskopických údajů.

(6)

Slovensko uskutečnilo úspěšný zkušební test s Rakouskem.

(7)

Na Slovensku proběhla hodnotící návštěva a rakousko-německý hodnotící tým vypracoval zprávu o hodnotící návštěvě a předal ji příslušné pracovní skupině Rady.

(8)

Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky příslušného dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu v souvislosti s výměnou daktyloskopických údajů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů Slovensko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 9 uvedeného rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Radu

předseda

M. WATHELET


(1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12.


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/60


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2010,

kterým se mění rozhodnutí 97/555/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva

(oznámeno pod číslem K(2010) 7603)

(Text s významem pro EHP)

(2010/683/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala rozhodnutí 97/555/ES ze dne 14. července 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva (2).

(2)

Po přezkumu skupiny výrobků „stavební vápna“, členské státy a Komise považují za nutné posílit úlohu třetí strany zapojené do certifikace systému řízení výroby.

(3)

Rozhodnutí 97/555/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha III rozhodnutí 97/555/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. listopadu 2010.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 229, 20.8.1997, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze III rozhodnutí 97/555/ES se položka týkající se skupiny výrobků „Stavební vápna zahrnující: bílá vápna, dolomitická vápna, hydraulická vápna“ nahrazuje tímto:

„Stavební vápna zahrnující:

bílé vápno

dolomitické vápno

hydraulické vápno

 

2+“


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/62


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se mění část 1 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství

(oznámeno pod číslem K(2010) 7640)

(Text s významem pro EHP)

(2010/684/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 22 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod se psy, kočkami a fretkami.

(2)

Část 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod se zvířaty pocházejícími z hospodářství, včetně psů, koček a fretek.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (2) stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů. Uvedené nařízení se vztahuje na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených v příloze I zmíněného nařízení mezi členskými státy nebo ze třetích zemí. Psi, kočky a fretky jsou uvedení v částech A a B zmíněné přílohy.

(4)

Podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 998/2003 se liší v závislosti na tom, zda jsou zvířata v zájmovém chovu přesouvána mezi členskými státy nebo ze třetích zemí do členských států. Podmínky pro přesuny ze třetích zemí se navíc dále liší podle toho, zda jsou třetí země uvedeny v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení nebo v části C uvedené přílohy.

(5)

Aby se zamezilo tomu, že budou obchodní přesuny podvodně vydávány za neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ve smyslu nařízení (ES) č. 998/2003, stanoví článek 12 uvedeného nařízení, že se požadavky a kontroly stanovené ve směrnici 92/65/EHS mají vztahovat na přesun více než pěti zvířat v zájmovém chovu, jež jsou dovážena do Unie ze třetí země, která není uvedena v oddíle 2 části B přílohy II uvedeného nařízení.

(6)

Aby se zamezilo týmž praktikám a zajistilo se jednotné používání nařízení (ES) č. 998/2003, nařízení Komise (EU) č. 388/2010 ze dne 6. května 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o nejvyšší počet některých druhů zvířat v zájmovém chovu, která mohou být určena k neobchodnímu přesunu (3), stanoví, že při přesunu více než pěti psů, koček a fretek v zájmovém chovu do členského státu z jiného členského státu nebo ze třetí země uvedené v oddíle 2 části B přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003 se použijí stejná pravidla.

(7)

Osvědčení uvedené v části 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS ve znění rozhodnutí Komise 2010/270/EU (4) zohledňuje ustanovení nařízení (EU) č. 388/2010.

(8)

Zkušenosti s používáním nařízení (EU) č. 388/2010 ukazují, že v některých případech mají ustanovení uvedeného nařízení nepřiměřený dopad na přesun omezených populací psů, koček a fretek v zájmovém chovu, kteří jsou často přesouváni pro neobchodní účely v počtu vyšším než pět, aby se zúčastnili určitých sportovních událostí a představení.

(9)

Pro takové případy je třeba zavést dobu platnosti veterinárního osvědčení delší, než je doba platnosti veterinárních osvědčení, která jsou vydávána pro jiné druhy, na něž se vztahuje osvědčení uvedené v části 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS.

(10)

Rozhodnutí Komise 2004/824/ES ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (5), stanoví, že osvědčení uvedené v příloze zmíněného rozhodnutí platí pro přesuny uvnitř Unie po dobu čtyř měsíců od data vydání nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině, přičemž rozhodující je datum, které nastane dříve.

(11)

V zájmu jednotnosti právních předpisů Unie je třeba, aby platnost osvědčení pro psy, kočky a fretky v zájmovém chovu uvedeného v části 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS byla totožná s platností stanovenou pro osvědčení uvedené v příloze rozhodnutí 2004/824/ES.

(12)

Směrnice 92/65/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 56.

(5)  Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 12.


PŘÍLOHA

„Část 1 –   Veterinární osvědčení pro obchod se zvířaty pocházejícími z hospodářství (kopytnatci, ptáci, zvířata čeledi zajícovitých, psi, kočky a fretky)

92/65 EI

Image

Image

Image


11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/67


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se mění kapitola 3 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

(Text s významem pro EHP)

(2010/685/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 715/2009 stanoví pokyny pro vymezení technických informací, které uživatelé soustavy potřebují pro účinný přístup k soustavě.

(2)

Těmito pokyny by měly být zavedeny požadavky na transparentnost, aby byl zajištěn účinný přístup k plynárenským přepravním soustavám a aby byla v praxi poskytnuta minimální záruka rovných podmínek přístupu na trh.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 28 nařízení (ES) č. 715/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola 3 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009 se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. března 2011.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.


PŘÍLOHA

„3.   Vymezení technických informací, které uživatelé soustavy potřebují pro účinný přístup k soustavě, určení všech významných bodů z důvodu požadavků na průhlednost a informací, které se o všech významných bodech zveřejňují, a časového plánu, podle kterého se tyto informace zveřejňují

3.1   Vymezení technických informací, které uživatelé soustavy potřebují pro účinný přístup k soustavě

3.1.1   Forma zveřejnění

1)

Provozovatelé přepravních soustav poskytnou všechny informace uvedené v bodě 3.1.2 a v bodě 3.3.1 až 3.3.5 takto:

a)

bezplatně na veřejně přístupné internetové stránce, aniž by bylo nutné zaregistrovat se nebo jinak se zapsat u provozovatele přepravní soustavy;

b)

pravidelně/průběžně; četnost odpovídá přijatým změnám a době trvání služeb;

c)

uživatelsky přívětivým způsobem;

d)

jasným, kvantifikovatelným, snadno přístupným a nediskriminačním způsobem;

e)

ve formátu ke stažení, který umožňuje kvantitativní analýzy;

f)

v konzistentních jednotkách, konkrétně kWh (s referenční teplotou spalování 298,15 K) je jednotkou pro obsah energie a m3 (při 273,15 K a 1.01325 baru) je jednotkou pro množství. Uvede se konstantní převodní koeficient pro obsah energie. Kromě výše uvedeného formátu je zveřejnění možné také v jiných jednotkách;

g)

v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu a v angličtině.

2)

Provozovatelé přepravních soustav včas poskytnou podrobnosti o uskutečněných změnách týkajících se všech informací uvedených v bodě 3.1.2 a 3.3.1 až 3.3.5, jakmile je budou mít k dispozici.

3.1.2   Obsah zveřejnění

Provozovatelé přepravní soustavy zveřejní o své soustavě a službách alespoň tyto informace:

a)

podrobný a úplný popis jednotlivých nabízených služeb a výše poplatků;

b)

různé druhy přepravních smluv, které jsou pro tyto služby k dispozici;

c)

řád soustavy a/nebo standardní podmínky, v nichž jsou vymezena práva a povinnosti všech uživatelů soustavy, včetně:

1.

harmonizovaných přepravních smluv a dalších důležitých dokumentů;

2.

pokud je to relevantní pro přístup k soustavě, pro všechny významné body vymezené v bodě 3.2 této přílohy specifikace relevantních parametrů jakosti plynu, včetně alespoň hrubé tepelné hodnoty a Wobbeho indexu, a odpovědnost nebo náklady na konverzi pro uživatele soustavy v případě, že plyn není do těchto specifikací zahrnut;

3.

pokud je to relevantní pro přístup k soustavě, informace o požadavcích na tlak pro všechny významné body;

4.

postupu v případě přerušení přerušitelné kapacity, včetně případně načasování, rozsahu a pořadí jednotlivých přerušení (např. poměrným dílem nebo podle zásady „první v pořadí – poslední přerušená“);

d)

harmonizované postupy uplatňované při používání přepravní soustavy včetně definice základních pojmů;

e)

ustanovení o přidělování kapacity, řízení překročení kapacity, postupech proti nadměrné rezervaci kapacit a pro převádění;

f)

pravidla pro obchod s kapacitou na sekundárním trhu ve vztahu k provozovateli přepravní soustavy;

g)

pravidla o vyrovnávání a metodice pro výpočet vyrovnávacích poplatků;

h)

případně úrovně pružnosti a tolerance zahrnuté v přepravních a jiných službách bez samostatného zpoplatnění, jakož i dodatečně nabízenou pružnost a tomu odpovídající poplatky;

i)

podrobný popis plynárenské soustavy provozovatele přepravní soustavy a jejích významných propojovacích bodů, jak je vymezeno v bodě 3.2 této přílohy, a rovněž jména provozovatelů propojených soustav nebo zařízení;

j)

pravidla pro připojení k soustavě provozované provozovatelem přepravní soustavy;

k)

informace o nouzových mechanismech v rozsahu odpovědnosti provozovatele přepravní soustavy, jako jsou opatření, která mohou vést k odpojení skupin zákazníků, a jiná všeobecná pravidla odpovědnosti, která se vztahují na provozovatele přepravní soustavy;

l)

postupy dohodnuté provozovateli přepravních soustav v bodech propojení vztahující se na přístup uživatelů sítí k příslušným přepravním soustavám, které se týkají interoperability sítě, dohodnutých postupů nominace a vyrovnávání a jiných dohodnutých postupů, které stanoví přidělování toku plynu a vyrovnávání, včetně používaných metod;

m)

provozovatelé přepravních soustav zveřejní podrobný a úplný popis metodiky a postupu, včetně informací o použitých parametrech a hlavních předpokladech pro výpočet technické kapacity.

3.2   Určení všech významných bodů z důvodu požadavků na průhlednost

1)

Významné body musí přinejmenším zahrnovat:

a)

všechny body vstupu do přepravní soustavy a výstupu z ní provozované provozovatelem přepravní soustavy, kromě bodů výstupu napojených na jednotlivého konečného odběratele a bodů vstupu přímo spojených s výrobním zařízením jediného výrobce, které se nachází v EU;

b)

všechny body vstupu a výstupu propojující vyrovnávací zóny provozovatelů přepravních soustav;

c)

všechny body propojující soustavu provozovatele přepravní soustavy s terminálem LNG, fyzickými plynárenskými uzly a skladovacími a výrobními zařízeními, ledaže jsou tato výrobní zařízení vyňata podle písm. a);

d)

všechny body propojující soustavu daného provozovatele přepravní soustavy s infrastrukturou nezbytnou pro poskytování pomocných služeb vymezených v čl. 2 odst. 14 směrnice 2009/73/ES.

2)

Informace pro jednotlivé konečné odběratele a výrobní zařízení, které jsou vyloučeny z definice významných bodů uvedených v bodě 3.2.1 písm. a), se zveřejní v souhrnné formě, a to nejméně za vyrovnávací zónu. Souhrn jednotlivých konečných odběratelů a výrobních zařízení, které jsou vyloučeny z definice významných bodů popsaných v bodě 3.2.1 písm. a), se pro účely uplatňování této přílohy považuje za jeden významný bod.

3)

V případě, že body mezi dvěma nebo více provozovateli přepravních soustav spravují pouze daní provozovatelé přepravních soustav bez jakéhokoli smluvního nebo provozního zapojení uživatelů soustav, nebo pokud body propojují přepravní a distribuční soustavu a v těchto bodech nedochází ke smluvnímu překročení kapacity, jsou provozovatelé přepravní soustavy zproštěni povinnosti uveřejnit pro tyto body požadavky podle bodu 3.3 této přílohy. Národní regulační orgán může požadovat, aby provozovatelé přepravních soustav zveřejnili požadavky podle bodu 3.3 této přílohy pro všechny vyňaté body nebo pro jejich skupiny. V tomto případě jsou informace, pokud je má provozovatel přepravních soustav k dispozici, zveřejněny v souhrnné formě na smysluplné úrovni, a to alespoň podle vyrovnávací zóny. Tento souhrn jednotlivých bodů se pro účely uplatňování této přílohy považuje za jeden významný bod.

3.3   Informace, které se zveřejňují o všech významných bodech, a časový plán, podle kterého se tyto informace zveřejňují

1)

Provozovatelé přepravních soustav zveřejní o všech významných bodech informace uvedené v písmeně a) až g) pro všechny poskytované služby, včetně pomocných služeb (zejména informace o smíchávání, zátěži a konverzi). Tyto informace se zveřejňují jako číselné údaje každou hodinu nebo každý den, což odpovídá nejkratší referenční lhůtě pro rezervování kapacity a opětovné nominaci a nejkratší zúčtovací době, pro kterou se vypočítávají vyrovnávací poplatky. Pokud se nejkratší referenční lhůta odlišuje od denní doby, informace uvedené v písmeně a) až g) se dají k dispozici také pro denní dobu. Tyto informace a aktualizace se zveřejní, jakmile je provozovatel soustavy bude mít k dispozici („téměř reálný čas“):

a)

technická kapacita pro toky v obou směrech;

b)

celková smluvní pevná a přerušitelná kapacita v obou směrech;

c)

nominace a opětovná nominace v obou směrech;

d)

dostupná pevná a přerušitelná kapacita v obou směrech;

e)

skutečné fyzické toky;

f)

plánované a skutečné přerušení přerušitelné kapacity;

g)

plánovaná a neplánovaná přerušení pevných služeb a také informace o obnovení pevných služeb (mimo jiné údržba soustavy a pravděpodobné trvání jakéhokoli přerušení kvůli údržbě). Plánovaná přerušení se zveřejňují nejméně 42 dnů předem.

2)

Informace podle bodu 3.3.1 písm. a), b) a d) se pro všechny významné body zveřejňují předem na období nejméně 18 měsíců.

3)

Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují pro všechny významné body průběžně za posledních pět let informace o požadavcích podle bodu 3.3.1 písm. a) až g).

4)

Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují denně pro všechny významné body naměřené veličiny hrubé tepelné hodnoty nebo Wobbeho indexu. Předběžné údaje se zveřejní nejpozději tři dny po příslušném plynovém dni. Konečné údaje se zveřejní do tří měsíců po skončení příslušného měsíce.

5)

Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují každoročně pro všechny významné body dostupné kapacity a rezervované a technické kapacity po dobu všech let, kdy se kapacita sjednává, plus jeden rok, a nejméně na dalších 10 let. Tyto informace se aktualizují nejméně každý měsíc nebo častěji, jakmile jsou k dispozici nové informace. Zveřejnění je založeno na období, pro které je kapacita nabízena na trhu.

3.4   Informace, které se zveřejňují o přepravní soustavě, a časový plán, podle kterého by se tyto informace měly zveřejňovat

1)

Provozovatelé přepravních soustav zajistí každý den zveřejnění a aktualizaci souhrnných množství kapacit nabízených a sjednaných na sekundárním trhu (tj. prodaných od jednoho uživatele soustavy druhému uživateli soustavy), pokud mají tyto informace k dispozici. Tyto informace zahrnují následující specifikace:

a)

propojovací bod, kde se kapacita prodává;

b)

druh kapacity, tj. vstup, výstup, pevná, přerušitelná;

c)

množství a trvání práv používání kapacity;

d)

druh prodeje, např. převod nebo postoupení;

e)

celkový počet obchodů/převodů;

f)

jakékoli další podmínky, které jsou provozovateli přepravní soustavy známy, jak je uvedeno v bodě 3.3.

Pokud tyto informace poskytne třetí strana, jsou provozovatelé přepravních soustav této povinnosti zproštěni.

2)

Provozovatelé přepravních soustav zveřejní harmonizované podmínky, za kterých přijmou transakce kapacit (např. převody a postoupení). Tyto podmínky musí zahrnovat alespoň:

a)

popis standardizovaných produktů, které lze prodávat na sekundárním trhu;

b)

dobu potřebnou pro zavedení/přijetí/registraci druhotních obchodů. V případě prodlení se musí zveřejnit důvody;

c)

oznámení prodávajícího nebo třetí strany uvedené v bodě 3.4.1 provozovateli přepravní soustavy týkající se jména prodávajícího a kupujícího a specifikací kapacit uvedených v bodě 3.4.1.

Pokud tyto informace poskytne třetí strana, jsou provozovatelé přepravních soustav této povinnosti zproštěni.

3)

Pokud jde o vyrovnávací služby soustavy, každý provozovatel přepravní soustavy poskytne každému uživateli sítě kapacity za každé vyrovnávací období konkrétní předběžná vyrovnávací množství a údaje o nákladech podle jednotlivých uživatelů sítě nejpozději jeden měsíc po ukončení vyrovnávacího období. Konečná data zákazníků poskytnutá podle standardizovaných typových diagramů lze poskytnout až o 14 měsíců později. Pokud tyto informace poskytne třetí strana, jsou provozovatelé přepravních soustav této povinnosti zproštěni. Při poskytování těchto informací bude dodržena důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

4)

Pokud se pro přístup třetích stran nabízejí pružné služby jiné než tolerance, provozovatelé přepravních soustav zveřejní den předem denní prognózy maximálního množství pružnosti, rezervované úrovně pružnosti a dostupnosti pružnosti na trhu pro následující plynový den. Provozovatel přepravní soustavy také na konci každého plynového dne zveřejní dodatečné informace o souhrnném využití každé služby pružnosti. Pokud je národní regulační orgán přesvědčen, že tyto informace by mohly být uživateli sítě zneužity, může rozhodnout, že provozovatele přepravní soustavy této povinnosti zprostí.

5)

Provozovatelé přepravních soustav za každou vyrovnávací zónu zveřejní množství plynu v přepravní soustavě na začátku každého plynového dne a prognózu množství plynu v přepravní soustavě na konci každého plynového dne. Prognóza množství plynu na konci plynového dne se během plynového dne aktualizuje každou hodinu. Jsou-li vyrovnávací poplatky vypočítávány každou hodinu, zveřejní provozovatel přepravní soustavy množství plynu v přepravní soustavě každou hodinu. Alternativně provozovatelé přepravních soustav za každou vyrovnávací zónu zveřejní souhrnný stav vyrovnávacích pozic všech uživatelů na začátku každého vyrovnávacího období a prognózu souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů na konci každého plynového dne. Pokud je národní regulační orgán přesvědčen, že tyto informace by mohly být uživateli sítě zneužity, může rozhodnout, že provozovatele přepravní soustavy této povinnosti zprostí.

6)

Provozovatelé přepravních soustav poskytnou uživatelsky přívětivé nástroje pro výpočet sazeb.

7)

Provozovatelé přepravních soustav vedou nejméně po dobu pěti let platné záznamy o všech smlouvách na kapacitu a o veškerých dalších významných informacích, které se vztahují k výpočtu a poskytnutí přístupu k dostupným kapacitám, zejména jednotlivé nominace a přerušení. Provozovatelé přepravních soustav musí nejméně po dobu pěti let vést dokumentaci o všech důležitých informacích uvedených v bodě 3.3.4 a 3.3.5 a zpřístupnit ji regulačnímu orgánu na jeho žádost. Obě strany zachovávají obchodní tajemství.“


Opravy

11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/72


Oprava nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu

( Úřední věstník Evropské unie L 15 ze dne 20. ledna 2010 )

Strana 53, šestý sloupec, položka týkající se oxytetracyklinu:

místo:

„MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby“,

má být:

„MRL pro játra a ledviny se nevztahují na ryby“.