ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.291.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 291

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
9. listopadu 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2010/674/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014

1

Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014

4

Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014

10

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou

14

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

18

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1003/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti ( 1 )

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1004/2010 ze dne 8. listopadu 2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce

31

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti ( 1 )

36

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1006/2010 ze dne 8. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

43

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1007/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

45

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/675/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2010 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 7579)  ( 1 )

47

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. července 2010

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014

(2010/674/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. dubna 2009 uplynula doba platnosti těchto finančních mechanismů:

finančního mechanismu EHP pro období let 2004–2009 stanoveného v protokolu 38a Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) (1), následně doplněného dodatkem přijatým v roce 2007, když se smluvními stranami Dohody o EHP staly Bulharsko a Rumunsko (2),

norského finančního mechanismu na období let 2004–2009 stanoveného v Dohodě mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období let 2004–2009 (3),

programu spolupráce uvedeného v Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o programu spolupráce pro hospodářský růst a udržitelný rozvoj v Bulharsku (4),

programu spolupráce uvedeného v Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o programu spolupráce pro hospodářský růst a udržitelný rozvoj v Rumunsku (5).

(2)

Potřeba zmírňovat hospodářské a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru přetrvává, a proto je třeba stanovit nový mechanismus pro finanční příspěvky států EHP/ESVO a nový norský finanční mechanismus.

(3)

Za tímto účelem Komise jménem Unie uzavřela jednání s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o dohodě o novém finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, jakož i o příloze k uvedené dohodě. Tato příloha bude mít podobu protokolu, který ponese název Protokol 38b k Dohodě o EHP. Za tímto účelem Komise jménem Unie rovněž jednala o dohodě s Norskem o novém norském finančním mechanismu na období 2009–2014.

(4)

Tyto dohody by měly být podepsány s výhradou jejich pozdějšího uzavření.

(5)

Doba platnosti zvláštních ustanovení o dovozu některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Islandu a Norska do Unie, která byla obsažena v následujících dodatkových protokolech, uplynula ke dni 30. dubna 2009 a tato ustanovení by měla být přezkoumána v souladu s článkem 2 uvedených protokolů:

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (6),

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (7),

Dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (8),

Dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (9).

(6)

Za tímto účelem Komise jménem unie uzavřela jednání o nových dodatkových protokolech k těmto dohodám o volném obchodu, které stanoví zvláštní ustanovení pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Islandu a z Norska do EU na období 2009–2014.

(7)

Tyto dodatkové protokoly by měly být podepsány s výhradou jejich pozdějšího uzavření.

(8)

Nahrazení současných finančních mechanismů novými mechanismy, které se týkají jiných období, jiných finančních prostředků a jiných prováděcích předpisů, jakož i obnovení a rozšíření koncesí na ryby a produkty rybolovu představují jako celek významný rozvoj partnerství se státy EHP a ESVO, které je důvodem odkazu na článek 217 Smlouvy o fungování Evropské unie

(9)

Dohody uvedené ve 4. bodě odůvodnění a protokoly uvedené v 7. bodě odůvodnění by měly být prozatímně uplatňovány až do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jejich uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis následujících dohod a protokolů se schvaluje jménem Unie s výhradou jejich uzavření:

Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014 a příloha této dohody,

Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014,

Dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou a příloha tohoto protokolu,

dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a příloha tohoto protokolu.

Znění dohod a dodatkových protokolů se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat tyto dohody a protokoly jménem Unie s výhradou jejich uzavření.

Článek 3

Dohody a protokoly uvedené v článku 1 se prozatímně uplatňují do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jejich uzavření, takto:

Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014 a její příloha od prvního dne měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem,

Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 od prvního dne měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem,

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou a jeho příloha od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem,

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a jeho příloha od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 221, 25.8.2007, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 81.

(4)  Úř. věst. L 221, 25.8.2007, s. 46.

(5)  Úř. věst. L 221, 25.8.2007, s. 52.

(6)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 85.

(7)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 89.

(8)  Úř. věst. L 221, 25.8.2007, s. 58.

(9)  Úř. věst. L 221, 25.8.2007, s. 62.


DOHODA

mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014

EVROPSKÁ UNIE,

ISLAND,

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

VZHLEDEM K TOMU, že se smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) dohodly na potřebě snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi svými regiony s cílem podporovat trvalé a vyvážené posilování vzájemných obchodních a hospodářských vztahů,

VZHLEDEM K TOMU, že státy ESVO zřídily finanční mechanismus v rámci Evropského hospodářského prostoru, aby přispěly k dosažení tohoto cíle,

VZHLEDEM K TOMU, že ustanovení, kterými se řídí finanční mechanismus EHP na období 2004–2009, byla stanovena v protokolu 38a a v dodatku k protokolu 38a k Dohodě o EHP,

VZHLEDEM K TOMU, že potřeba zmírňovat hospodářské a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru přetrvává, a proto je třeba stanovit nový mechanismus pro finanční příspěvky států EHP/ESVO na období 2009–2014,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

Článek 1

Článek 117 Dohody o EHP se nahrazuje tímto:

„Ustanovení, kterými se řídí finanční mechanismy, jsou uvedena v protokolu 38, protokolu 38a, v dodatku k protokolu 38a a v protokolu 38b.“

Článek 2

Za protokol 38a Dohody o EHP se vkládá nový protokol 38b. Znění protokolu 38b je uvedeno v příloze této dohody.

Článek 3

Tuto dohodu smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Ratifikační listiny nebo listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Protokol vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny či listiny o schválení.

Tato dohoda se prozatímně uplatňuje do okamžiku, než budou dokončeny postupy uvedené v odstavcích 1 a 2, od prvního dne měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 4

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském, islandském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá její ověřenou kopii každé ze smluvních stran této dohody.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL 38 B

O FINANČNÍM MECHANISMU EHP (2009–2014)

Článek 1

Island, Lichtenštejnsko a Norsko (dále jen „státy ESVO“) přispějí ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování svých vztahů s přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v prioritních odvětvích uvedených v článku 3.

Článek 2

Celková částka finančních příspěvků podle článku 1 činí 988,5 milionu EUR a bude uvolňována od 1. května 2009 do 30. dubna 2014 včetně v ročních tranších ve výši 197,7 milionu EUR.

Článek 3

1.   Finanční příspěvky se týkají těchto prioritních odvětví:

a)

ochrana životního prostředí a environmentální řízení;

b)

změna klimatu a obnovitelné zdroje energie;

c)

občanská společnost;

d)

lidský a sociální rozvoj;

e)

ochrana kulturního dědictví.

2.   Akademický výzkum může být k financování způsobilý, pokud je zacílen na jedno nebo několik prioritních odvětví.

3.   Orientačním cílem při rozdělování prostředků pro každý přijímající stát je alespoň 30 procent pro prioritní odvětví a) a b) dohromady a 10 procent pro prioritní odvětví c). V souladu s postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2 se prioritní odvětví pružným způsobem vybírají, koncentrují a přizpůsobují podle různých potřeb každého přijímajícího státu s přihlédnutím k jeho velikosti a k výši příspěvku.

Článek 4

1.   Příspěvek států ESVO nepřekročí 85 procent nákladů na program. Ve zvláštních případech může dosáhnout až 100 procent nákladů na program.

2.   Musí být dodržována příslušná pravidla pro státní podporu.

3.   Evropská komise bude prověřovat všechny programy a veškeré jejich podstatné změny z hlediska jejich slučitelnosti s cíli Evropské unie.

4.   Odpovědnost států ESVO za projekty je omezena na poskytování finančních prostředků podle dohodnutého plánu. Nepřebírají žádnou odpovědnost vůči třetím stranám.

Článek 5

Finanční prostředky budou přístupné těmto přijímajícím státům: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Španělsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Španělsku se přidělí částka 45,85 milionu EUR na přechodnou podporu v období 1. května 2009 až 31. prosince 2013. S přihlédnutím k přechodným úpravám se zbývající prostředky se zpřístupní podle tohoto rozdělení:

 

Finanční prostředky

(v milionech EUR)

Bulharsko

78,60

Česká republika

61,40

Estonsko

23,00

Řecko

63,40

Kypr

3,85

Lotyšsko

34,55

Litva

38,40

Maďarsko

70,10

Malta

2,90

Polsko

266,90

Portugalsko

57,95

Rumunsko

190,75

Slovinsko

12,50

Slovensko

38,35

Článek 6

V listopadu 2011 a v listopadu 2013 budou provedeny přezkumy za účelem přerozdělení dostupných prostředků nepřidělených na závazky na projekty s vysokou prioritou v některém z přijímajících států.

Článek 7

1.   Finanční příspěvek poskytovaný podle tohoto protokolu je úzce koordinován s dvoustranným poskytováním příspěvku Norska, které je stanoveno v norském finančním mechanismu.

2.   Státy ESVO zejména zajistí, aby postupy podávání žádostí a způsoby provádění byly v podstatě stejné u obou finančních mechanismů uvedených v předchozím odstavci.

3.   V případě potřeby se vezmou v úvahu veškeré významné změny politik soudržnosti Evropské unie.

Článek 8

Provádění finančního mechanismu EHP se řídí těmito ustanoveními:

1)

Ve všech fázích provádění se uplatní nejvyšší stupeň transparentnosti, odpovědnosti a nákladové efektivnosti, jakož i zásady řádné správy věcí veřejných, udržitelného rozvoje a rovnosti žen a mužů. Cíle finančního mechanismu EHP se uskutečňují v úzké spolupráci mezi přijímajícími státy a státy ESVO.

2)

Za účelem zajištění efektivního a cíleného provádění státy ESVO s přihlédnutím k prioritám jednotlivých států uzavřou s každým přijímajícím státem memorandum o porozumění, které stanoví víceletý programový rámec, jakož i řídicí a kontrolní struktury.

3)

Po uzavření memoranda o porozumění předloží přijímající státy návrhy programů. Státy ESVO tyto návrhy posoudí a schválí a uzavřou s přijímajícími státy grantové dohody pro jednotlivé programy. Míra podrobnosti programu zohlední výši příspěvku. V rámci programů mohou být ve výjimečných případech konkretizovány projekty, včetně podmínek pro jejich výběr, schvalování a kontrolu, a to v souladu s prováděcími předpisy uvedenými v odstavci 8.

Odpovědnost za provádění dohodnutých programů mají přijímající státy. Ty také poskytnou vhodný řídicí a kontrolní systém, aby bylo zajištěno řádné provádění a řízení.

4)

Pro dosažení široké účasti se při přípravě, provádění, sledování a hodnocení finančního příspěvku ve vhodných případech využije partnerská spolupráce. Partnery mohou být mimo jiné subjekty na místní, regionální a národní úrovni, ze soukromého sektoru a občanské společnosti, jakož i z řad sociálních partnerů v přijímajících státech a ve státech ESVO.

5)

Kontrolní systém pro řízení finančního mechanismu EHP zajistí dodržování zásady řádného finančního řízení. Státy ESVO mohou provádět kontroly podle svých vnitřních požadavků. Přijímající státy mu za tímto účelem poskytnou veškerou nutnou pomoc, informace a dokumentaci. V případě nesrovnalostí mohou státy ESVO pozastavit financování a požadovat vrácení prostředků.

6)

Všechny projekty spadající do víceletého programového rámce v přijímajících státech mohou být v souladu s příslušnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek realizovány ve spolupráci mezi subjekty usazenými v přijímajících státech a ve státech ESVO.

7)

Náklady na řízení vzniklé státům ESVO se zahrnou do celkové částky uvedené v článku 2 a upřesní se v prováděcích předpisech uvedených v odstavci 8.

8)

Státy ESVO zřídí výbor pro celkové řízení finančního mechanismu EHP. Po konzultaci s přijímajícími státy vypracují státy ESVO další předpisy pro provádění finančního mechanismu EHP. Státy ESVO se vynasnaží tyto předpisy vypracovat ještě před podpisem memorand o porozumění.

Článek 9

Aniž jsou dotčena práva a povinnosti podle Dohody, přezkoumají smluvní strany na konci pětiletého období potřebu řešit hospodářské a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 115 Dohody.


DOHODA

mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014

Článek 1

Norské království se zavazuje přispívat po dobu pěti let ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování svých vztahů s přijímajícími státy prostřednictvím samostatného norského finančního mechanismu v prioritních odvětvích uvedených v článku 3.

Článek 2

Celková částka finančních příspěvků podle článku 1 činí 800 milionů EUR a bude uvolňována od 1. května 2009 do 30. dubna 2014 včetně v ročních tranších ve výši 160 milionů EUR.

Článek 3

Finanční příspěvky se týkají těchto prioritních odvětví:

a)

zachycování a ukládání CO2;

b)

ekologické inovace v průmyslu;

c)

výzkum a vědeckí studia;

d)

lidský a sociální rozvoj;

e)

spravedlnost a vnitřní věci;

f)

podpora důstojné práce a tripartitního dialogu.

Cílem při rozdělování prostředků je alespoň 20 procent pro prioritní odvětví a). Přitom se náležitě přihlédne k různým potřebám a velikosti každého přijímajícího státu.

Jedno procento prostředků přidělených každému přijímajícímu státu se v souladu s rozdělovacím klíčem uvedeným v článku 5 vyčlení na fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu, který bude spravován subjektem určeným Norským královstvím.

Článek 4

Příspěvek Norského království nepřekročí 85 procent nákladů na program. Ve zvláštních případech může dosáhnout až 100 procent nákladů na program.

Musí být dodržována příslušná pravidla pro státní podporu.

Evropská komise bude prověřovat všechny programy a jejich veškeré podstatné změny z hlediska jejich slučitelnosti s cíli Evropské unie.

Odpovědnost Norského království za projekty je omezena na poskytování finančních prostředků podle dohodnutého plánu. Nepřebírá žádnou odpovědnost vůči třetím stranám.

Článek 5

Finanční prostředky budou pčístupné těmto přijímajícím státům: Bulharsku, České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku podle tohoto rozdělení:

Přijímající stát

Finanční prostředky (v milionech EUR)

Bulharsko

48,00

Česká republika

70,40

Estonsko

25,60

Kypr

4,00

Lotyšsko

38,40

Litva

45,60

Maďarsko

83,20

Malta

1,60

Polsko

311,20

Rumunsko

115,20

Slovinsko

14,40

Slovensko

42,40

Článek 6

V listopadu 2011 a v listopadu 2013 budou provedeny přezkumy za účelem přerozdělení dostupných prostředků nepřidělených na závazky na projekty s vysokou prioritou v některém z přijímajících států.

Článek 7

Poskytování finančního příspěvku podle článku 1 je úzce koordinováno s poskytováním příspěvku států ESVO, které je stanoveno ve finančním mechanismu EHP.

Norské království zejména zajistí, aby postupy podávání žádostí a způsoby provádění byly v podstatě stejné u obou finančních mechanismů uvedených v předchozím odstavci.

V případě potřeby se vezmou v úvahu veškeré významné změny politik soudržnosti Evropské unie.

Článek 8

Provádění norského finančního mechanismu se řídí těmito ustanoveními:

1)

Ve všech fázích provádění se uplatní nejvyšší stupeň transparentnosti, odpovědnosti a nákladové efektivnosti, jakož i cíle a zásady řádné správy věcí veřejných, udržitelného rozvoje a rovnosti žen a mužů. Cíle norského finančního mechanismu se uskutečňují v úzké spolupráci mezi přijímajícími státy a Norským královstvím.

2)

Za účelem zajištění efektivního a cíleného provádění Norské království s přihlédnutím k prioritám jednotlivých států uzavře s každým přijímajícím státem memorandum o porozumění, které stanoví víceletý programový rámec, jakož i řídicí a kontrolní struktury.

3)

Po uzavření memoranda o porozumění předloží přijímající státy návrhy programů. Norské království tyto návrhy posoudí a schválí a uzavře s přijímajícími státy grantové dohody pro jednotlivé programy. Míra podrobnosti programu zohlední výši příspěvku. V rámci programů mohou být ve výjimečných případech konkretizovány projekty, včetně podmínek pro jejich výběr, schvalování a kontrolu, a to v souladu s prováděcími předpisy uvedenými v odstavci 8.

Odpovědnost za provádění dohodnutých programů mají přijímající státy. Ty také poskytnou vhodný řídicí a kontrolní systém, aby bylo zajištěno řádné provádění a řízení. Za určitých okolností se přijímající stát a Norské království mohou dohodnout, že programy bude provádět libovolný subjekt, který určí.

4)

Pro dosažení široké účasti se při přípravě, provádění, sledování a hodnocení finančních příspěvků ve vhodných případech využije partnerská spolupráce. Partnery mohou být mimo jiné subjekty z místní, regionální a celostátní úrovně, ze soukromého sektoru a občanské společnosti, jakož i z řad sociálních partnerů v přijímajících státech a v Norském království.

5)

Kontrolní systém pro řízení norského finančního mechanismu zajistí dodržování zásady řádného finančního řízení. Norské království může provádět kontroly podle svých vnitřních požadavků. Přijímající státy mu za tímto účelem poskytnou veškerou nutnou pomoc, informace a dokumentaci. V případě nesrovnalostí může Norské království pozastavit financování a požadovat vrácení prostředků.

6)

Všechny projekty spadající do víceletého programového rámce v přijímajících státech mohou být v souladu s použitelnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek realizovány ve spolupráci mezi subjekty usazenými v přijímajících státech a v Norském království.

7)

Náklady na řízení vzniklé Norskému království se zahrnou do celkové částky uvedené v článku 2 a upřesní se v prováděcích předpisech uvedených v odstavci 8.

8)

Odpovědnost za celkové řízení norského finančního mechanismu má Norské království nebo libovolný subjekt, který určí. Po konzultaci s přijímajícími státy vypracuje Norské království další předpisy pro provádění norského finančního mechanismu. Norské království se vynasnaží tyto předpisy vypracovat ještě před podpisem memorand o porozumění.

Článek 9

Tuto dohodu smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Ratifikační listiny či listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Protokol vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny či listiny o schválení.

Tato dohoda se prozatímně uplatňuje do okamžiku, než budou dokončeny postupy uvedené v odstavcích 1 a 2, od prvního dne měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 10

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském, islandském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá její ověřenou kopii každé ze smluvních stran této dohody.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou

EVROPSKÁ UNIE

a

ISLAND,

S OHLEDEM NA dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou podepsanou dne 22. července 1972 a na stávající ujednání o obchodu s rybami a produkty rybolovu mezi Islandem a Společenstvím,

S OHLEDEM NA Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

S OHLEDEM NA Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TENTO PROTOKOL:

Článek 1

V tomto protokolu a jeho příloze jsou stanovena zvláštní ustanovení pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Islandu do Evropské unie.

Roční objemy kvót s nulovou celní sazbou jsou stanoveny v příloze tohoto protokolu. Tyto celní kvóty se vztahují na období od 1. května 2009 do 30. dubna 2014. Před koncem tohoto období se úrovně kvót přezkoumají s ohledem na všechny příslušné zájmy.

Článek 2

Objemy kvót s nulovou celní sazbou pro období prvních 12 měsíců od 1. května 2009 do 30. dubna 2010 se přidělí na období od 1. května 2010 do 30. dubna 2011.

Pokud by se objemy kvót pro celní kvótové období od 1. května 2010 do 30. dubna 2011 plně nevyčerpaly, převedou se zbývající objemy do celního kvótového období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012. Za tímto účelem se čerpání celních kvót použitelných od 1. května 2010 do 30. dubna 2011 zastaví v druhý pracovní den Komise následující po 1. září 2011. Následující pracovní den se nevyužité zůstatky těchto celních kvót dají k dispozici v rámci odpovídající celní kvóty použitelné od 1. května 2011 do 30. dubna 2012. Po tomto datu již nebude možné konkrétní celní kvóty použitelných od 1. května 2010 do 30. dubna 2011 zpětně čerpat ani vracet.

Článek 3

Tento protokol smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Ratifikační listiny či listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Protokol vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny či listiny o schválení.

Tento protokol se prozatímně uplatňuje do okamžiku, než budou dokončeny postupy uvedené v odstavcích 1 a 2, od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 4

Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a islandském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá jeho ověřenou kopii každé ze smluvních stran této dohody.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

PŘÍLOHA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 1 PROTOKOLU

Nad rámec stávajících celních kvót otevře Unie tyto roční kvóty s nulovou celní sazbou pro produkty pocházející z Islandu:

Kód KN

Popis produktů

Objem roční celní kvóty (1.5.–30.4.) v čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak

0303 51 00

sledi druhu Clupea harengus a Clupea pallasii, zmrazení, kromě jater, jiker a mlíčí (1)

950 tun

0306 19 30

humr severský (Nephrops norvegicus), zmrazený

520 tun

0304 19 35

filé z okouníků (Sebastes spp.), čerstvé nebo chlazené

750 tun


(1)  Celní kvótu nelze využít pro zboží deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června.


DODATKOVÝ PROTOKOL K

Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

EVROPSKÁ UNIE

a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

S OHLEDEM NA dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím podepsanou dne 14. května 1973 a na stávající ujednání o obchodu s rybami a produkty rybolovu mezi Norskem a Evropskou unií,

S OHLEDEM NA Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

S OHLEDEM NA Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TENTO PROTOKOL:

Článek 1

V tomto protokolu a jeho příloze jsou stanovena zvláštní ustanovení pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Norska do Evropské unie.

Roční objemy kvót s nulovou celní sazbou jsou stanoveny v příloze tohoto protokolu. Tyto celní kvóty se vztahují na období od 1. května 2009 do 30. dubna 2014. Před koncem tohoto období se úrovně kvót přezkoumají s ohledem na všechny příslušné zájmy.

Článek 2

Celní kvóty, které měly být pro Norsko otevřeny od 1. května 2009 do začátku provádění tohoto protokolu, se rozdělí na stejné díly, jež se přidělí pro každý rok zbývající doby uplatňování tohoto protokolu.

Článek 3

Norsko podnikne nezbytné kroky s cílem zajistit ponechání v platnosti úpravy stanovené královským výnosem ze dne 21. dubna 2006, který umožňuje volný tranzit ryb a produktů rybolovu vyložených v Norsku z plavidel plujících pod vlajkou členského státu Evropské unie. Tato úprava se použije pro období uvedené v článku 1, jakmile budou zavedeny roční celní kvóty.

Článek 4

Pravidla původu použitelná na celní kvóty uvedené v příloze tohoto protokolu jsou pravidla stanovená v protokolu 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím podepsané dne 14. května 1973.

Článek 5

Tento protokol smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Ratifikační listiny či listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Protokol vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícícho po uložení poslední ratifikašní listiny či listiny o schválení.

Tento protokol se prozatímně uplatňuje do okamžiku, než budou dokončeny postupy uvedené v odstavcích 1 a 2, od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 6

Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá jeho ověřenou kopii každé ze smluvních stran.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

PŘÍLOHA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 1 PROTOKOLU

Nad rámec stávajících objemů celních kvót osvobozených od cla otevře Evropská unie tyto roční celní kvóty osvobozené od cla pro produkty pocházející z Norska:

Kód KN

Popis produktů

Objem roční celní kvóty (1.5.–30.4.) v čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak

0303 29 00

ostatní lososovité ryby, zmrazené

2 000 tun

0303 51 00

sledi druhu Clupea harengus a Clupea pallasii, zmrazení, kromě jater, jiker a mlíčí (1)

45 800 tun

0303 74 30

makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus, zmrazená, celá, kromě jater, jiker a mlíčí (2)

39 800 tun

0303 79 98

ostatní ryby, zmrazené, kromě jater, jiker a mlíčí

2 200 tun

0304 29 75

ex 0304 99 23

filé ze sleďů druhu Clupea harengus a Clupea pallasii, zmrazené

řezy ze sleďů (motýlky) druhu Clupea harengus a Clupea pallasii, zmrazené (3)

67 600 tun

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

krevety a garnáti, loupaní a zmrazení, upravení nebo v konzervách

7 000 tun

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

sledi, kořenění a/nebo naložení v octu, ve slaném nálevu (4)

3 000 tun čisté odkapané hmotnosti


(1)  Celní kvótu nelze využít pro zboží deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června.

(2)  Celní kvótu nelze využít pro zboží deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června.

(3)  Celní kvótu nelze využít pro zboží kódu KN 0304 99 23 deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června.

(4)  Tato celní kvóta se zvýší na 4 000 tun čisté odkapané hmotnosti v období od 1. května 2010 do 30. dubna 2011, na 5 000 tun čisté odkapané hmotnosti v období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012 a na 6 000 tun čisté odkapané hmotnosti v období od 1. května do 30. dubna každých následujících 12 měsíců.


NAŘÍZENÍ

9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1003/2010

ze dne 8. listopadu 2010,

které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 661/2009 je zvláštní nařízení pro účely schvalování typu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 661/2009 ruší směrnici Rady 70/222/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech (3). Požadavky stanovené v uvedené směrnici by měly být převzaty do tohoto nařízení a případně změněny tak, aby odpovídaly vývoji vědeckých a technických poznatků.

(3)

Nařízení (ES) č. 661/2009 uvádí základní ustanovení týkající se požadavků pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel s ohledem na umístění a připevnění zadních registračních tabulek. Je proto nutné pro takové schválení typu stanovit rovněž zvláštní postupy, zkoušky a požadavky.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„typem vozidla z hlediska umístění a připevnění zadních registračních tabulek“ vozidla, která se neliší z takových důležitých hledisek, jakými jsou:

rozměry místa pro umístění a připevnění zadní registrační tabulky,

poloha místa pro umístění a připevnění zadní registrační tabulky,

tvar místa pro umístění a připevnění zadní registrační tabulky,

2)

„prakticky rovným povrchem“ povrch pevného materiálu, který může být tvořen i síťovou mřížkou nebo mřížkou, s poloměrem zakřivení nejméně 5 000 mm,

3)

„povrchem síťové mřížky“ povrch sestávající ze vzoru rovnoměrně rozmístěných otvorů tvaru například kruhu, elipsy, kosočtverce, obdélníku nebo čtverce pravidelně rozmístěných v intervalech nejvýše 15 mm,

4)

„povrchem mřížky“ povrch sestávající z rovnoběžných tyčí pravidelně rozmístěných ve vzdálenosti nejvýše 15 mm od sebe,

5)

„ideálně rovným povrchem“ teoretický geometricky dokonalý povrch bez přihlédnutí ke skutečným nedokonalostem povrchu, jako jsou například výstupky nebo prohlubně,

6)

„podélnou střední rovinou vozidla“ rovina symetrie vozidla, nebo, pokud vozidlo není symetrické, svislá podélná rovina protínající středy náprav vozidla,

7)

„sklonem“ stupeň úhlové odchylky vzhledem k vodorovné rovině.

Článek 2

Ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel z hlediska umístění a připevnění zadních registračních tabulek

1.   Výrobce nebo jeho zástupce podává příslušnému schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu vozidla z hlediska umístění a připevnění zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

2.   Žádost musí být vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v příloze I části 1.

3.   Jsou-li splněny příslušné požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení, udělí schvalovací orgán ES schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Tentýž členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

4.   Pro účely odstavce 3 schvalovací orgán vyhotoví certifikát ES schválení typu podle vzoru uvedeného v příloze I části 2.

Článek 3

Platnost a rozšíření schválení udělených podle směrnice 70/222/EHS

Vnitrostátní orgány povolí prodej a uvedení do provozu u vozidel, pro něž bylo schválení typu uděleno před datem uvedeným v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 661/2009, a nadále budou pro tato vozidla udělovat prodloužení schválení v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici 70/222/EHS.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 25.


PŘÍLOHA I

Úřední dokumenty pro ES schválení typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel z hlediska umístění a připevnění zadních registračních tabulek

PART 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … pro ES schválení typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel z hlediska umístění a připevnění zadních registračních tabulek.

Následující informace musí být dodány v trojím vyhotovení a musí k nim být přiložen seznam položek. Předkládají-li se výkresy, musí být vypracovány ve vhodném měřítku na formátu A4 nebo musí být na tento formát složeny a musí být dostatečně podrobné. Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedené v tomto informačním dokumentu elektronické řízení, musí být dodány informace o jeho vlastnostech.

0.   OBECNÉ

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodní název (názvy) (je-li/jsou-li k dispozici): …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1): …

0.3.1.   Umístění takového označení: …

0.4.   Kategorie vozidla (2): …

0.5.   Název a adresa výrobce: …

0.8.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

1.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …

2.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY (3)  (4)

2.4.   Rozsah rozměrů vozidla (vnějších)

2.4.2.   Podvozek s karoserií

2.4.2.3.   Výška vozidla (v provozním stavu) (5) (u výškově nastavitelného zavěšení náprav uveďte obvyklou jízdní polohu): …

2.6.   Provozní hmotnost

Provozní hmotnost vozidla s karoserií a u tažných vozidel kategorie jiné než M1 se spojovacím zařízením, pokud je namontováno výrobcem, nebo hmotnost podvozku nebo podvozku s kabinou, bez karoserie a/nebo spojovacího zařízení, pokud výrobce karoserii a/nebo spojovací zařízení nemontuje (včetně kapalin, nářadí, náhradního kola, je-li namontováno, a řidiče, u autobusů a autokarů včetně hmotnosti člena posádky, pokud je ve vozidle montováno služební sedadlo) (6) (maximální a minimální hodnota pro každou variantu):

9.   KAROSERIE

9.14.   Místo pro upevnění zadní registrační tabulky (je-li to účelné, uveďte rozsah rozměrů a popřípadě přiložte výkres): …

9.14.1   Výška nad vozovkou, horní hrana: …

9.14.2   Výška nad vozovkou, dolní hrana: …

9.14.3   Vzdálenost střednice tabulky od podélné střední roviny vozidla: …

9.14.4.   Vzdálenost od levého vnějšího obrysu vozidla: …

9.14.5.   Rozměry (délka × šířka): …

9.14.6.   Sklon roviny ke svislici: …

9.14.7.   Úhel viditelnosti ve vodorovné rovině: …

Vysvětlivky

PART 2

Certifikát ES schválení typu

VZOR

Formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Sdělení týkající se:

ES schválení typu (7)

prodloužení platnosti ES schválení typu (7)

odmítnutí ES schválení typu (7)

odejmutí schválení typu (7)

typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel z hlediska umístění a připevnění zadních registračních tabulek

s ohledem na nařízení (EU) č. 1003/2010 [toto nařízení] naposledy pozměněné nařízením (EU) č. …/… (7)

Číslo ES schválení typu: …

Důvod pro prodloužení platnosti: …

ODDÍL I

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodní název (názvy) (je-li/jsou-li k dispozici): …

0.3.   Způsob označení typu, je-li typ na vozidle vyznačen (8): …

0.3.1.   Umístění takového označení: …

0.4.   Kategorie vozidla (9): …

0.5.   Název a adresa výrobce: …

0.8.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

ODDÍL II

1.   Doplňující informace: viz doplněk.

2.   Technická zkušebna provádějící zkoušky: …

3.   Datum zkušebního protokolu: …

4.   Číslo zkušebního protokolu: …

5.   Poznámky (jsou-li nějaké): viz doplněk.

6.   Místo: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Přílohy

:

Schvalovací dokumentace

Zkušební protokol


(1)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typu vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)  Klasifikace podle definicí uvedených v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

(3)  Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.

(4)  Norma ISO 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(5)  

(g8)

Bod č. 6.3

(6)  Hmotnost řidiče a případně člena posádky se uvažuje 75 kg (podle normy ISO 2416-1992, z toho připadá na hmotnost osoby 68 kg a 7 kg na hmotnost zavazadla), palivová nádrž se naplní na 90 % a ostatní systémy plněné kapalinami (s výjimkou těch na použitou vodu) se naplní na 100 % objemu uvedeného výrobcem.

(7)  Nehodící se škrtněte.

(8)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typu vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(9)  Podle definice v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.

Doplňující informace:

1.1.

Stručný popis typu vozidla z hlediska nosné konstrukce, rozměrů, tvarování a konstrukčních materiálů: …

1.2.

Popis místa pro umístění zadní registrační tabulky: …

2.

Místo pro umístění zadní registrační tabulky je vhodné pro umístění registrační tabulky až do rozměrů nejvýše (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Umístění zadní registrační tabulky: vlevo od středu/ve středu (1)

4.

Zadní registrační tabulka je zakryta v případě připojení libovolného mechanického spojovacího zařízení: ano/ne (1).

5.

Poznámky: …


(1)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA II

Požadavky týkající se místa pro umístění a připevnění zadní registrační tabulky

1.   POŽADAVKY

1.1.   Tvar a rozměry místa pro umístění zadní registrační tabulky.

1.1.1.

Místo pro umístění musí být tvořeno rovným nebo prakticky rovným povrchem s následujícími minimálními rozměry:

buď

šířka

:

520 mm

výška

:

120 mm,

nebo

šířka

:

340 mm

výška

:

240 mm

1.1.2.

V povrchu, na který má být umístěna registrační tabulka, mohou být otvory nebo mezery.

1.1.2.1.

V případě vozidel kategorie M1 platí, že šířka otvoru nebo mezery nesmí přesahovat 40 mm bez ohledu na její délku.

1.1.3.

Na povrchu, na který má být umístěna registrační tabulka, mohou být výstupky, pokud nebudou přesahovat ideálně rovný povrch o více než 5,0 mm. Podložky z velmi jemných materiálů, jako je pěna nebo plsť, jejichž účelem je snižování vibrací, se neberou v úvahu.

1.2.   Umístění a připevnění zadní registrační tabulky.

1.2.1.

Místo pro umístění musí být takové, že po připevnění zadní registrační tabulky podle pokynů výrobce bude tabulka splňovat následující charakteristiky:

1.2.1.1.

Poloha tabulky vzhledem k podélné střední rovině vozidla:

1.2.1.1.1.

Střed tabulky nesmí být vpravo od podélné střední roviny vozidla.

1.2.1.2.

Poloha tabulky vzhledem k svislé podélné střední rovině vozidla:

1.2.1.2.1.

Tabulka musí být kolmá na podélnou rovinu vozidla.

1.2.1.2.2.

Levý okraj tabulky nesmí být vlevo od svislé roviny, která je rovnoběžná s podélnou střední rovinou vozidla a dotýká se vnějšího obrysu vozidla.

1.2.1.3.

Umístění tabulky vzhledem k příčné svislé rovině:

1.2.1.3.1.

Tabulka může být skloněna vzhledem ke svislici:

1.2.1.3.1.1.

Ne méně než – 5° a ne více než 30°, za předpokladu, že horní hrana tabulky není nad povrchem vozovky výše než 1,20 m;

1.2.1.3.1.2.

Ne méně než – 15° a ne více než 5°, za předpokladu, že horní hrana tabulky je nad povrchem vozovky výše než 1,20 m.

1.2.1.4.

Výška umístění tabulky nad vozovkou:

1.2.1.4.1.

Spodní hrana tabulky nesmí být nad vozovkou níže než 0,30 m.

1.2.1.4.2.

Horní hrana tabulky nesmí být nad vozovkou výše než 1,20 m. Pokud nelze tento požadavek splnit z důvodů konstrukce vozidla, může být horní hrana tabulky nad vozovkou výše než 1,20 m, musí však být k tomuto rozměru tak blízko, jak to dovoluje konstrukce vozidla, a v žádném případě nesmí být výše než 2,00 m.

1.2.1.5.

Geometrická viditelnost:

1.2.1.5.1.

Jestliže horní hrana tabulky není výše než 1,20 m nad povrchem vozovky, musí být tabulka viditelná v celém prostoru ohraničeném těmito čtyřmi rovinami:

dvěma svislými rovinami, které se dotýkají bočních hran tabulky a svírají s podélnou střední rovinou vozidla směrem navenek úhel 30°;

rovinou, která se dotýká horní hrany tabulky a svírá s vodorovnou rovinou směrem nahoru úhel 15°;

vodorovnou rovinou procházející spodní hranou tabulky.

1.2.1.5.2.

Jestliže je horní hrana tabulky výše než 1,20 m nad vozovkou, musí být tabulka viditelná v celém prostoru ohraničeném těmito čtyřmi rovinami:

dvěma svislými rovinami, které se dotýkají bočních hran tabulky a svírají s podélnou střední rovinou vozidla směrem navenek úhel 30°;

rovinou, která se dotýká horní hrany tabulky a svírá s vodorovnou rovinou směrem nahoru úhel 15°;

rovinou, která se dotýká spodní hrany tabulky a svírá s vodorovnou rovinou směrem dolů úhel 15°.

1.2.1.6.

Vzdálenost hran umístěné a připevněné registrační tabulky od povrchu místa pro její umístění nesmí být větší než 5,0 mm podél celého obrysu registrační tabulky.

1.2.1.6.1.

Předepsaná maximální vzdálenost smí být lokálně překročena, jestliže je zjišťována v otvoru nebo mezeře povrchu síťové mřížky nebo mezi rovnoběžnými tyčemi povrchu mřížky.

1.2.2.

Skutečná pozice a tvar umístěné a připevněné registrační tabulky, jak je stanoveno v bodě 1.2, a zejména její výsledný poloměr křivosti, musí být vzat v úvahu při stanovení požadavků na zařízení pro osvětlení zadní registrační tabulky.

1.2.3.

Jestliže je místo pro umístění zadní registrační tabulky zakryto z pohledu zevnitř rovin geometrické viditelnosti z důvodu instalace libovolného technického spojovacího zařízení, musí být tato skutečnost zaznamenána ve zkušebním protokolu a uvedena v certifikátu ES schválení typu.

2.   ZKUŠEBNÍ POSTUP

2.1.   Určení svislého sklonu a výšky registrační tabulky nad vozovkou

2.1.1.

Před zahájením měření je vozidlo umístěno na hladkém rovném povrchu a jeho hmotnost je nastavena na provozní hmotnost ve shodě s údaji výrobce, ale bez řidiče.

2.1.2.

Je-li vozidlo vybaveno hydraulicko-pneumatickým, hydraulickým nebo pneumatickým odpružením nebo zařízením pro automatické vyvažování podle zátěže, musí se zkoušet s tímto odpružením nebo zařízením za běžných provozních podmínek určených jeho výrobcem.

2.1.3.

Jestliže je registrační tabulka skloněna směrem dolů, vyjádří se výsledek měření sklonu v záporných číslech.

2.2.   Měření výstupků se provede přímo v kolmém směru k ideálně rovnému povrchu, na který má být umístěna registrační tabulka.

2.3.   Měření vzdálenosti hrany umístěné a připevněné registrační tabulky od vlastního povrchu registrační tabulky se provede přímo v kolmém směru ke skutečné ploše povrchu, na kterou má být umístěna registrační tabulka.

2.4.   Registrační tabulka použitá pro měření shodnosti musí mít jeden ze dvou rozměrů uvedených v bodě 1.1.1.


9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1004/2010

ze dne 8. listopadu 2010

o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2009 byly stanoveny:

v nařízení Rady (ES) č. 1322/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (2),

v nařízení Rady (ES) č. 1139/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři (3),

v nařízení Rady (ES) č. 1359/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro roky 2009 a 2010 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (4), a

v nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb použitelné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2010 byly stanoveny:

v nařízení Rady (ES) č. 1359/2008,

v nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (5),

v nařízení Rady (ES) č. 1287/2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři (6), a

v nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů a kterým se mění nařízení (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009 (7).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že pokud Komise zjistí, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót dotyčného členského státu.

(4)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2009. Je proto vhodné provést odpočty od rybolovných kvót přidělených jim na rok 2010.

(5)

Na základě nařízení Komise (ES) č. 649/2009 (8) byly provedeny odpočty od rybolovných kvót na rok 2009 z důvodu překročení kvót na rok 2008. V některých členských státech však byly odpočty, které se měly provést, vyšší než jejich odpovídající kvóta na rok 2009, a nemohly tedy být provedeny v plné míře. Pro zajištění plného odpočtu i v takových případech je třeba při stanovení odpočtů od kvóty na rok 2010 zohlednit zbývající množství.

(6)

Odpočty uvedené v tomto nařízení by měly být uplatněny, aniž by byly dotčeny odpočty, které je podle následujících předpisů třeba uplatnit na kvóty na rok 2010:

nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (9), a

nařízení Komise (ES) č. 635/2008 ze dne 3. července 2008, kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 338/2008 (10).

(7)

Odstavec 2 článku 105 nařízení (ES) č. 1224/2009 stanoví, že odpočty od rybolovných kvót je třeba provést pomocí násobících koeficientů podle uvedeného odstavce.

(8)

Protože se však odpočty, které mají být provedeny, vztahují na nadměrný rybolov, k němuž došlo v roce 2009, tj. v době, kdy ještě neplatilo nařízení (ES) č. 1224/2009, je účelné z důvodu právní jistoty provést odpočty, které nejsou vyšší než odpočty, které by vyplynuly z použití pravidel platných v danou dobu, totiž pravidel stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (11),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovné kvóty stanovené v nařízeních (ES) č. 1226/2009, (ES) č. 1287/2009, (ES) č. 1359/2008 a (EU) č. 53/2010 se snižují podle přílohy.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byla dotčena snížení stanovená v nařízeních (ES) č. 147/2007 a (ES) č. 635/2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 192, 24.7.2009, s. 14.

(9)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 10.

(10)  Úř. věst. L 176, 4.7.2008, s. 8.

(11)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 1.


PŘÍLOHA

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti 2009

Název druhu

Název oblasti 2009

Pokuty čl. 5 odst. 2 nař. 847/96

Konečná kvóta 2009

Rozpětí

Celkové přizpůsobené množství 2009

Úlovky za zvláštních podmínek 2009

Úlovky 2009

Celkové úlovky 2009

%

Odpočty

Původní množství 2010

Zbývající odpočty od roku 2009 (nař. 649/09)

Revidované množství 2010

Nevyrovnaný zůstatek

BGR

TUR

F3742C

Pakambala velká

Černé moře

ano

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Platýs evropský

vody ES subdivizí 22–32

ano

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Ostroun obecný

vody ES oblasti IIIa

ano

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Mník modrý

oblasti VI a VII (vody Společenství a vody, které

ano

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Treska obecná

vody ES subdivizí 22–24

ano

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sleď obecný

subdivize 28.1

ano

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Okouník (rodu Sebastes)

NAFO 3M

ano

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Šprot obecný

IIIa

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Mník modrý

vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV a V

ne

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z.d., a Středozemní

ne

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sleď obecný

vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

ano

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sleď obecný

vody Norska severně od 62° s.š. a rybolovná oblast okola ostrova Jan Mayen

ano

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb až k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

ano

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Platýs evropský

Skagerrak

ano

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Jiné druhy

vody Norska oblasti IV

ano

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Tkaničnice tmavá

vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost a do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII

ne

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Růžicha šedá

VI, VII, VIII; vody ES a vody, které nespadají pod svrchovanost a do jurisdikce třetích zemí

ne

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Treska obecná

mezinárodní vody oblasti I a IIb

ano

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sleď obecný

subdivize 22–24

ano

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Treska obecná

vody Norska oblastí I a II

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Platýs černý

vody Grónska oblastí V a XIV

ano

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Platýs černý

vody Norska oblastí I a II

ano

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Platýs černý

vody Grónska oblastí V a XIV

ano

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

ano

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI,

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrela obecná

IIIa a IV; vody ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Mníkovci rodu Phycis

vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII a IX

ne

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Okouník (rodu

vody ES a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní

ano

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Ďasovití (čeleď)

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

ano

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Treska jednoskvrnná

vody Norska oblastí I a II

ano

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Treska tmavá

vody Norska oblastí I a II

ano

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Platýs černý

vody Norska oblastí I a II

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010

ze dne 8. listopadu 2010,

které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 661/2009 je zvláštní nařízení pro účely schvalování typu na úrovni Společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2).

(2)

Nařízením (ES) č. 661/2009 se zrušuje směrnice Rady 77/389/EHS ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel (3). Požadavky stanovené v uvedené směrnici by měly být převzaty do tohoto nařízení a v případě potřeby pozměněny tak, aby odpovídaly vývoji vědeckých a technických poznatků.

(3)

Oblast působnosti tohoto nařízení se shodují s oblastí působnosti směrnice 77/389/EHS, a je tedy omezena na vozidla kategorie M a N.

(4)

Nařízení (ES) č. 661/2009 obsahuje základní ustanovení týkající se požadavků pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o odtahové úchyty. Je proto nutné pro takové schválení typu stanovit zvláštní postupy, zkoušky a požadavky.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru - motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na motorová vozidla kategorií M a N v souladu s definicemi v příloze II směrnice 2007/46/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„typem vozidla, pokud jde o odtahové úchyty,“ se rozumí vozidla, která se neliší v takových zásadních hlediscích, jako jsou vlastnosti odtahových úchytů;

2.

„odtahovým úchytem“ se rozumí úchyt ve tvaru háku, oka nebo jiného tvaru, na který lze nasadit spojovací prostředek, jakým je tažná tyč nebo tažné lano.

Článek 3

Ustanovení pro ES schvalování typu vozidla, pokud jde o odtahové úchyty

1.   Výrobce nebo jeho zástupce předloží schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu vozidla, pokud jde o odtahové úchyty.

2.   Žádost musí být vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu v příloze I části 1.

3.   Jsou-li splněny příslušné požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení, udělí schvalovací orgán ES schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Tentýž členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

4.   Pro účely odstavce 3 vyhotoví schvalovací orgán certifikát ES schválení typu podle vzoru uvedeného v příloze I části 2.

Článek 4

Platnost a rozšíření schválení udělených podle směrnice 77/389/EHS

Vnitrostátní orgány povolí prodej a uvedení do provozu u vozidel, pro něž bylo schválení typu uděleno před datem uvedeným v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 661/2009, a nadále budou pro tato vozidla udělovat rozšíření schválení v souladu s podmínkami směrnice 77/389/EHS.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 154, 13.6.1977, s. 41.


PŘÍLOHA I

Správní doklady pro ES schvalování typu vozidla, pokud jde o odtahové úchyty

ČÁST 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … pro ES schválení typu vozidla, pokud jde o odtahové úchyty.

Následující informace se spolu se soupisem obsahu dodávají v trojím vyhotovení. Předkládají-li se výkresy, musí být vypracovány ve vhodném měřítku na formátu A4 nebo musí být na tento formát složeny a musí být dostatečně podrobné. Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedené v tomto informačním dokumentu elektronické ovládání, musí být dodány informace o jeho fungování.

0.   OBECNÉ

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodní název (názvy) (je-li / jsou-li k dispozici): …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1): …

0.3.1.   Umístění takového označení: …

0.4.   Kategorie vozidla (2): …

0.5.   Název a adresa výrobce: …

0.8.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

1.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …

2.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY (3)  (4)

2.8.   Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce (5): …

2.11.5.   Vozidlo je/není (6) způsobilé k tažení zátěže

12.   RŮZNÁ USTANOVENÍ

12.3.   Odtahový úchyt (odtahové úchyty)

12.3.1.   Na předku: hák/oko/jiný (6)

12.3.2.   Na zádi: hák/oko/jiný/žádný (6)

12.3.3.   Výkres nebo fotografie podvozku nebo místa karoserie vozidla znázorňující polohu, konstrukci a upevnění odtahového úchytu (odtahových úchytů): …

Vysvětlivky

ČÁST 2

Certifikát ES schválení typu

VZOR

Formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Zpráva týkající se:

ES schválení typu (7)

rozšíření ES schválení typu (7)

odmítnutí ES schválení typu (7)

odejmutí ES schválení typu (7)

typu vozidla, pokud jde o odtahové úchyty

s ohledem na nařízení (EU) č. 1005/2010 naposledy pozměněné nařízením (EU) č. …/… (7)

Číslo ES schválení typu: …

Důvod pro rozšíření: …

ODDÍL I

0.1.   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodní název (názvy) (je-li / jsou-li k dispozici): …

0.3.   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (8): …

0.3.1.   Umístění takového označení: …

0.4.   Kategorie vozidla (9): …

0.5.   Název a adresa výrobce: …

0.8.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

ODDÍL II

1.   Další informace: viz dodatek.

2.   Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

3.   Datum zkušebního protokolu: …

4.   Číslo zkušebního protokolu: …

5.   Případné poznámky: viz dodatek.

6.   Místo: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Přílohy

:

Schvalovací dokumentace

Zkušební protokol


(1)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)  Klasifikace podle definicí uvedených v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

(3)  Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.

(4)  Norma ISO 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(5)  Uveďte minimální a maximální hodnoty pro každou variantu.

(6)  Nehodící se škrtněte.

(7)  Nehodící se škrtněte.

(8)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(9)  Podle definice v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.

Další informace:

1.1.

Stručný popis typu vozidla z hlediska nosné konstrukce, rozměrů, tvarování a konstrukčních materiálů: …

1.2.

Celkový počet a umístění odtahového úchytu (odtahových úchytů): …

1.3.

Způsob montáže na vozidlo: …

1.4.

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg): …

2.

Odtahový úchyt (odtahové úchyty) na předku: snímatelný/nesnímatelný (1) hák/oko/jiný (1)

3.

Odtahový úchyt (odtahové úchyty) na zádi: snímatelný/nesnímatelný (1) hák/oko/jiný/žádný (1)

4.

Vozidlo je/není (1) způsobilé k tažení zátěže

5.

Poznámky: …


(1)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA II

Požadavky na odtahové úchyty

1.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

1.1.   Minimální počet úchytů.

1.1.1.

Všechna motorová vozidla musí mít odtahový úchyt na předku.

1.1.2.

Vozidla kategorie M1 podle definice v příloze II směrnice 2007/46/ES, s výjimkou vozidel, která nejsou způsobilá k tažení zátěže, musí být vybavena odtahovým úchytem také na zádi.

1.1.3.

Odtahový úchyt na zádi může být nahrazen mechanickým spojovacím zařízením podle definice předpisu EHK OSN č. 55 (1), pokud jsou splněny požadavky bodu 1.2.1.

1.2.   Zátěž a stabilita

1.2.1.

Každý odtahový úchyt na vozidle musí být schopen přenášet statickou tahovou a tlačnou sílu, která se rovná nejméně polovině přípustné hmotnosti vozidla samého.

2.   ZKUŠEBNÍ POSTUP

2.1.   Na každý zvláštní odtahový úchyt na vozidle se použije tahová i tlačná zkušební zátěž.

2.2.   Zkušební zátěže se ve vztahu k vozidlu použijí ve vodorovném podélném směru.


(1)  Úř. věst. L 373, 27.12.2006, s. 49.


9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1006/2010

ze dne 8. listopadu 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1007/2010

ze dne 8. listopadu 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 989/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 286, 4.11.2010, s. 13.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 9. listopadu 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. listopadu 2010

o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(oznámeno pod číslem K(2010) 7579)

(Text s významem pro EHP)

(2010/675/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(2)

Pro řadu kombinací látek / typů přípravků zařazených na uvedený seznam buď všichni účastníci pozastavili svou účast v programu přezkoumání nebo členský stát určený jako zpravodaj pro zhodnocení neobdržel úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 a v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(3)

Komise o tom proto uvědomila členské státy podle čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007. Uvedená informace byla rovněž zveřejněna elektronicky.

(4)

Do tří měsíců po tomto zveřejnění projevila řada společností zájem o převzetí role účastníka pro dotčené látky a typy přípravků. Tyto společnosti však následně nepředložily úplnou dokumentaci.

(5)

Podle čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007 by proto dotčené látky a typy přípravků neměly být zařazeny do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(6)

V zájmu právní jistoty by mělo být uvedeno datum, po němž by biocidní přípravky obsahující účinné látky pro typy přípravků uvedené v příloze tohoto rozhodnutí neměly být nadále uváděny na trh.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro dotčené typy přípravků.

Článek 2

Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní přípravky obsahující účinné látky pro typy přípravků uvedené v příloze tohoto rozhodnutí nesmějí nadále uvádět na trh s účinkem od 1. listopadu 2011.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Látky a typy přípravků, které se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES

Název

Číslo ES

Číslo CAS

Typ přípravku

Členský stát zpravodaj

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

6

DE

Benzoová kyselina

200-618-2

65-85-0

20

DE

Natrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

11

DE

Natrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

20

DE

Butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

Butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Oxid křemičitý amorfní

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N-terc-butyl-N-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N-terc-butyl-N-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK