ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.285.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 285

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
30. října 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2010/655/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. října 2010 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním jménem Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 973/2010 ze dne 25. října 2010 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku na dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Azor a Madeiry

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 974/2010 ze dne 29. října 2010, kterým se pro účetní období EZZF 2011 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 975/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Śliwka szydłowska (CHZO))

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 976/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hessischer Apfelwein (CHZO))

13

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 977/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Obwarzanek krakowski (CHZO))

15

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 978/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (CHZO)]

17

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 979/2010 ze dne 29. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Porc de Franche-Comté (CHZO)]

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 980/2010 ze dne 28. října 2010, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

21

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 981/2010 ze dne 29. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

23

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 982/2010 ze dne 29. října 2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2010

25

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010 kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

28

 

 

2010/657/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2010 o financování nouzových opatření v souvislosti se vzteklinou v severovýchodní Itálii (oznámeno pod číslem K(2010) 7379)

33

 

 

2010/658/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 26. října 2010 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Estonsku (ECB/2010/18)

37

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. října 2010

o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním jménem Evropské unie

(2010/655/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 196 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie je smluvní stranou Dohody o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním, schválené rozhodnutím Rady 93/550/EHS (2) (dále jen „Lisabonská dohoda“).

(2)

Španělsko a Maroko neratifikovaly Lisabonskou dohodu kvůli politickým sporům o hranice Západní Sahary. Tento spor byl nyní vyřešen dodatkovým protokolem k Lisabonské dohodě, kterým se mění čl. 3 písm. c) uvedené dohody.

(3)

Poté, co bylo dne 12. prosince 2008 přijato rozhodnutí Rady o podpisu Dodatkového protokolu k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním jménem Evropského společenství, byl dodatkový protokol jménem Společenství podepsán dne 25. března 2009.

(4)

Dodatkový protokol k Lisabonské dohodě je otevřen k ratifikaci, přijetí nebo schválení stranami.

(5)

Je tedy vhodné, aby Unie Dodatkový protokol k Lisabonské dohodě uzavřela.

(6)

Evropská unie a členské státy, které jsou stranami Lisabonské dohody, by měly vyvinout úsilí, aby ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení dodatkového protokolu uložily pokud možno současně.

(7)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie oznámila vládě Portugalska, že Evropská unie nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatkový protokol k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dodatkového protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie listinu o schválení u portugalské vlády, která plní úlohu depozitáře, v souladu s čl. 3 odst. 1 dodatkového protokolu s cílem vyjádřit souhlas Unie být vázána tímto protokolem.

2.   Unie a členské státy, které jsou stranami Lisabonské dohody, vyvinou úsilí, aby ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení dodatkového protokolu uložily pokud možno současně.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Den vstupu dodatkového protokolu v platnost bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 19. října 2010.

Za Radu

předseda

D. REYNDERS


(1)  Souhlas ze dne 9. března 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 267, 28.10.1993, s. 20.


PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním

Portugalská republika, Španělské království, Francouzská republika, Marocké království a Evropské společenství, dále jen „strany“,

VĚDOMY SI nutnosti chránit životní prostředí jako celek, a mořské prostředí zejména,

UZNÁVAJÍCE, že znečištění severovýchodního Atlantiku uhlovodíky a jinými škodlivými látkami může ohrozit mořské prostředí a zájmy pobřežních států,

S OHLEDEM NA nutnost podpořit brzké vstoupení Dohody o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním uzavřené v Lisabonu dne 17. října 1990, dále jen „Lisabonská dohoda“, v platnost,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Změna Lisabonské dohody

V článku 3 Lisabonské dohody se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

na jihu jižní hranicí vod pod svrchovaností nebo jurisdikcí kteréhokoliv ze stran.“

Článek 2

Vztah mezi Lisabonskou dohodou a dodatkovým protokolem

Tento protokol mění Lisabonskou dohodu v souladu s článkem 1 a strany tohoto protokolu musí dohodu a dodatkový protokol vykládat a používat jako jediný nástroj.

Článek 3

Souhlas být vázán a vstup v platnost

1.   Tento protokol bude předložen stranám k ratifikaci, přijetí nebo schválení a příslušné listiny budou uloženy u vlády Portugalské republiky.

2.   Tento protokol vstupuje v platnost dnem, kdy vláda Portugalské republiky obdrží poslední listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

3.   Strany mohou vyjádřit souhlas být vázány tímto protokolem, pouze pokud předtím nebo současně vyjádřily souhlas být vázány Lisabonskou dohodou podle jejího článku 22.

4.   Každé přistoupení k Lisabonské dohodě postupem stanoveným v jejích článcích 23 a 24, ke kterému dojde po vstupu tohoto protokolu v platnost, znamená rovněž souhlas být vázán tímto protokolem, přičemž strany jsou vázány Lisabonskou dohodou ve znění článku 1 tohoto protokolu.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní, řádně zmocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

V Lisabonu dne 20. května 2008 v jazycích arabském, španělském, francouzském a portugalském, přičemž v případě rozporu je rozhodné francouzské znění.

ZA PORTUGALSKOU REPUBLIKU

ZA ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ

ZA FRANCOUZSKOU REPUBLIKU

ZA MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ


NAŘÍZENÍ

30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/4


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 973/2010

ze dne 25. října 2010

o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku na dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Azor a Madeiry

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V srpnu a prosinci roku 2007 požádaly regionální orgány Azor a Madeiry s podporou portugalské vlády o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro řadu výrobků v souladu s čl. 299 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství. Svou žádost odůvodnily tím, že hospodářské subjekty na Azorách a Madeiře čelí v důsledku odlehlé polohy těchto ostrovů značným obchodním nevýhodám, které mají nepříznivý dopad na demografický vývoj, zaměstnanost a sociální a hospodářský rozvoj.

(2)

Místní hospodářství Azor a Madeiry jsou do značné míry závislá na vnitrostátním a mezinárodním cestovním ruchu, cože je poměrně nestálý hospodářský zdroj, pro který jsou určující činitele, na které nemají místní orgány ani portugalská vláda téměř žádný vliv. Důsledkem je, že hospodářský rozvoj Azor a Madeiry je vážně omezen. Za těchto okolností je nezbytné podpořit hospodářská odvětví, která na průmyslu cestovního ruchu závisí méně, a tím vyrovnat výkyvy odvětví cestovního ruchu a stabilizovat tak místní zaměstnanost.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 1657/93 ze dne 24. června 1993, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky určené k vybavení svobodných pásem Azor a Madeiry (3), nemělo v posledních letech před uplynutím doby platnosti dne 31. prosince 2008 žádoucí účinek. Důvodem je velmi pravděpodobně skutečnost, že se pozastavení cel stanovená uvedeným nařízením omezovala na svobodná pásma Azor a Madeiry, a v posledních letech před uplynutím platnosti se proto již nepoužívala. Je proto vhodné stanovit nová pozastavení cel, která se neomezí jen na odvětví umístěná ve svobodných pásmech, nýbrž prospějí všem druhům hospodářských subjektů nacházejících se na území těchto regionů. Podnikatelská odvětví, pro která bude pozastavení cel platit, by proto měla zahrnovat rybolov, zemědělství, průmysl a služby.

(4)

K zajištění toho, aby měla pozastavení cel stanovená tímto nařízením skutečný hospodářský účinek, je vhodné rozšířit škálu výrobků, které jsou předmětem pozastavení cel, na konečné výrobky pro zemědělské, obchodní nebo průmyslové využití a na suroviny, části a součásti používané k zemědělským účelům a pro průmyslovou přeměnu a údržbu.

(5)

S cílem umožnit investorům dlouhodobé plánování a hospodářským subjektům dosáhnout takové úrovně průmyslových a obchodních činností, která stabilizuje hospodářské a sociální prostředí v dotyčných regionech, je vhodné na dobu deseti let ode dne 1. listopadu 2010 zcela pozastavit cla společného celního sazebníku pro určité zboží.

(6)

Aby bylo zajištěno, že výhod těchto celních opatření budou využívat pouze hospodářské subjekty nacházející se na území Azor a Madeiry, mělo by být pozastavení cel podmíněno konečným použitím výrobků v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), a s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/93, kterým se vydává celní kodex Společenství (5).

(7)

V zájmu účinného fungování pozastavení cel by měly orgány Azor a Madeiry přijmout nezbytná prováděcí opatření a informovat o nich Komisi.

(8)

Komise by měla mít možnost případně schválit dočasná opatření, která by do doby, než Rada přijme konečné rozhodnutí, bránila spekulativním pohybům zaměřeným na odklon obchodu.

(9)

Změny v kombinované nomenklatuře nesmějí způsobit podstatné změny, které by se týkaly povahy pozastavení cel. Komise by proto měla být zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem provedení nezbytných změn a technických úprav v seznamu zboží, na které se pozastavení cel vztahuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. listopadu 2010 do 2. listopadu 2020 se zcela pozastavují cla společného celního sazebníku na dovoz konečných výrobků pro zemědělské, obchodní a průmyslové využití uvedených v příloze I do autonomních oblastí Azor a Madeiry.

Toto zboží musí být využíváno v souladu s nařízeními (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93 po dobu nejméně dvaceti čtyř měsíců poté, co je hospodářské subjekty nacházející se v autonomních oblastech Azor a Madeiry propustí do volného oběhu.

Článek 2

Od 1. listopadu 2010 do 2. listopadu 2020 se zcela pozastavují cla společného celního sazebníku na dovoz surovin, částí a součástí uvedených v příloze II do autonomních oblastí Azor a Madeiry a využívaných v autonomních oblastech Azor a Madeiry k zemědělským účelům a pro průmyslovou přeměnu a údržbu.

Článek 3

Příslušné orgány Azor a Madeiry přijmou opatření nezbytná k zajištění souladu s články 1 a 2.

Uvedené orgány uvědomí Komisi o těchto opatřeních do 30. dubna 2011.

Článek 4

Pozastavení cel uvedené v článcích 1 a 2 je podmíněno konečným použitím podle článků 21 a 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a kontrolami podle článků 291 až 300 nařízení (ES) č. 2454/93.

Článek 5

1.   Má-li Komise důvod domnívat se, že pozastavení cel zavedené tímto nařízením způsobilo odklon obchodu s určitým výrobkem, může postupem podle čl. 11 odst. 2 dočasně zrušit pozastavení cel na dobu až dvanácti měsíců. Dovozní cla u výrobků, pro něž bylo pozastavení cel dočasně zrušeno, se zajišťují jistotou a propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu v autonomních oblastech Azor a Madeiry je podmíněno složením této jistoty.

2.   Pokud se Rada na návrh Komise během uvedených dvanácti měsíců rozhodne, že pozastavení cel je třeba definitivně zrušit, vyberou se cla zajištěná jistotami s konečnou platností.

3.   Není-li během uvedených dvanácti měsíců přijato žádné konečné rozhodnutí podle odstavce 2, jistoty se uvolní.

Článek 6

V případě potřeby může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 7 a s výhradou splnění podmínek článků 8 a 9 přijmout takové změny a technické úpravy příloh I a II, které jsou nezbytné v důsledku změn kombinované nomenklatury.

Článek 7

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 8 a 9.

Článek 8

1.   Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 6 zrušit.

2.   Pokud Rada zahájila vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, vynasnaží se v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí uvědomit Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

1.   Rada může proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení.

2.   Pokud Rada v uvedené lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví nebo pokud před uplynutím této lhůty Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, akt v přenesené pravomoci se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

3.   Pokud Rada vysloví námitky k aktu v přenesené pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. Rada své námitky k aktu v přenesené pravomoci odůvodní.

Článek 10

Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.

Článek 11

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2010, s výjimkou článků 6 až 10, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. října 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Stanoviska ze dnů 1. ledna 2010 a 7. září 2010 (dosud nezveřejněná v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 17. prosince 2009 (Úř. věst. C 225, 22.9.2010, s. 59).

(3)  Úř. věst. L 158, 30.6.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

Konečné výrobky pro zemědělské, obchodní a průmyslové využití

Kód KN (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Kódy KN použitelné ke dni 1. ledna 2009, přijaté nařízením Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (Úř. věst. L 291, 31.10.2008, s. 1).


PŘÍLOHA II

Suroviny, části a součásti používané k zemědělským účelům nebo pro průmyslovou přeměnu nebo údržbu

Kód KN (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Kódy KN použitelné ke dni 1. ledna 2009, přijaté nařízením Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (Úř. věst. L 291, 31.10.2008, s. 1).


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 974/2010

ze dne 29. října 2010,

kterým se pro účetní období EZZF 2011 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států (2), stanoví, že výdaje na finanční náklady vynaložené členskými státy při mobilizaci finančních prostředků na nákup produktů se určí způsobem stanoveným v příloze IV uvedeného nařízení.

(2)

Podle bodu I odst. 1 prvního pododstavce přílohy IV nařízení (ES) č. 884/2006 se dané finanční náklady vypočítávají na základě jednotné úrokové sazby pro Unii, kterou Komise stanoví na začátku každého účetního období. Tato úroková sazba odpovídá průměru termínované, tříměsíční a dvanáctiměsíční sazby EURIBOR zjištěné v průběhu šesti měsíců, které předcházely sdělení členských států podle bodu I odst. 1 prvního pododstavce uvedené přílohy IV, s jejich příslušným třetinovým a dvoutřetinovým vyvážením. Tuto sazbu je třeba stanovit na počátku každého účetního období Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

(3)

Je-li však úroková sazba sdělená členským státem nižší než jednotná úroková sazba stanovená pro Unii, je pro tento členský stát v souladu s přílohou IV bodem I odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 884/2006 stanovena úroková sazba odpovídající úrovni nahlášené úrokové sazby.

(4)

Pokud však členský stát toto sdělení nezašle formou a ve lhůtě, jež jsou uvedené v příloze IV bodu I odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 884/2006, pak se podle uvedené přílohy IV bodu I odst. 2 třetího pododstavce považuje úroková míra nesená tímto členským státem za nulovou. Pokud členský stát oznámí, že nenesl úrokové náklady, protože během referenčního období zemědělské produkty v rámci veřejné intervence neskladoval, vztahuje se na tento členský stát jednotná úroková sazba stanovená Komisí. Lucembursko, Republika Malta a Portugalsko oznámily, že úrokové náklady nenesly, protože během referenčního období zemědělské produkty v rámci veřejné intervence neskladovaly.

(5)

Vzhledem ke sdělením členských států Komisi je třeba stanovit úrokové sazby, které se použijí pro účetní období 2011 záruční sekce EZZF, s přihlédnutím k těmto různým prvkům.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro výdaje na finanční náklady vynaložené členskými státy při mobilizaci prostředků na nákup intervenčních produktů během účetního období 2011 z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) se úrokové sazby, stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 884/2006 v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, stanoví na:

a)

0,0 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Kypr, Estonsko a Lotyšsko;

b)

0,2 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Bulharsko;

c)

0,3 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Švédsko;

d)

0,4 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Německo, Irsko a Finsko;

e)

0,5 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Rakousko a Spojené království;

f)

0,6 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Itálii;

g)

0,7 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Řecko;

h)

1,0 % pro zvláštní úrokovou sazbu pro Belgii;

i)

1,1 % pro jednotnou úrokovou sazbu pro Unii pro ostatní členské státy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 975/2010

ze dne 29. října 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Śliwka szydłowska (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Śliwka szydłowska“ předložená Polskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 42, 19.2.2010, s. 3.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.6.   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

POLSKO

Śliwka szydłowska (CHZO)


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 976/2010

ze dne 29. října 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hessischer Apfelwein (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Hessischer Apfelwein“ předložená Německem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 41, 18.2.2010, s. 13.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.8   Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

NĚMECKO

Hessischer Apfelwein (CHZO)


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 977/2010

ze dne 29. října 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Obwarzanek krakowski (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Obwarzanek krakowski“ předložená Polskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 38, 16.2.2010, s. 8; německé znění bylo opraveno v Úř. věst. C 226, 21.8.2010, s. 17.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.4:   Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

POLSKO

Obwarzanek krakowski (CHZO)


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 978/2010

ze dne 29. října 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Image (Longkou Fen Si) (CHZO)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „

Image

“ (Longkou Fen Si) předložená Čínou byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 44, 20.2.2010, s. 18.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.7   Těstoviny

ČÍNA

Image (Longkou Fen Si) (CHZO)


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 979/2010

ze dne 29. října 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Porc de Franche-Comté (CHZO)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Porc de Franche-Comté“ předložená Francií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 38, 16.2.2010, s. 13.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.1   čerstvé maso (a droby)

FRANCIE

Porc de Franche-Comté (CHZO)


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 980/2010

ze dne 28. října 2010,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovu (2), stanoví kvóty pro rok 2010.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2010.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov uvedené populace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2010 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

33/T&Q

Členský stát

Belgie

Populace

SOL/8AB.

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

VIIIa a VIIIb

Datum

1.9.2010


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 981/2010

ze dne 29. října 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 982/2010

ze dne 29. října 2010,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. listopadu 2010 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. listopadu 2010 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. listopadu 2010

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři nebo v Černém moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

15.10.2010-28.10.2010

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

210,36

160,02

Cena FOB USA

196,36

186,36

166,36

113,41

Prémie – Záliv

18,08

Prémie – Velká jezera

22,87

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

18,89 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

47,56 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


ROZHODNUTÍ

30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/28


ROZHODNUTÍ RADY 2010/656/SZBP

ze dne 29. října 2010

kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. prosince 2004 přijala Rada společný postoj 2004/852/SZBP týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny (1), aby provedla opatření vůči Pobřeží slonoviny uložená rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) č. 1572 (2004).

(2)

Dne 23. ledna 2006 přijala Rada společný postoj 2006/30/SZBP (2), kterým se omezující opatření proti Pobřeží slonoviny obnovila na dalších dvanáct měsíců a kterým se tato opatření doplnila o omezující opatření stanovená v odstavci 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1643 (2005).

(3)

Po obnovení omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1842 (2008) Rada dne 18. listopadu 2008 přijala společný postoj 2008/873/SZBP (3), kterým se s účinkem od 1. listopadu 2008 dále obnovila omezující opatření proti Pobřeží slonoviny.

(4)

Dne 15. října 2010 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1946 (2010), kterou se platnost opatření proti Pobřeží slonoviny uložená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004) a odstavcem 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1643 (2005) prodlužuje do 30. dubna 2011 a kterou se mění omezující opatření týkající se zbraní.

(5)

Omezující opatření proti Pobřeží slonoviny by proto měla být obnovena. Tato omezující opatření je třeba změnit tak, aby v nich byly kromě výjimek ze zbrojního embarga podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1946 (2010) zohledněny i výjimky pro další vybavení, jež na seznam samostatně zařadila Unie.

(6)

Prováděcí opatření Unie jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny (4), nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (5), a v nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterými se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (6),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbrojního a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému materiálu, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Pobřeží slonoviny státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států jsou zakázány bez ohledu na to, zda tento zbrojní a související materiál a vybavení pocházejí z území členských států.

2.   Zakazuje se rovněž:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské či jiné služby související s položkami uvedenými v odstavci 1 nebo související s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním těchto položek jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s položkami uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek, nebo v souvislosti s poskytováním související technické pomoci nebo zprostředkovatelských či jiných služeb jakékoli právnické nebo fyzické osobě, subjektu nebo orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi.

Článek 2

Článek 1 se nevztahuje na:

a)

dodávky a technickou pomoc určené výhradně k podpoře nebo pro potřeby operace Organizace spojených národů v Pobřeží slonoviny a francouzských ozbrojených sil, jež jim pomáhají;

b)

níže uvedené, pokud bylo schváleno předem výborem zřízeným podle odstavce 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004) (dále jen „Výbor pro sankce“):

i)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí Unie, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky,

ii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně k tomu, aby bezpečnostní síly Pobřeží slonoviny mohly při udržování veřejného pořádku používat pouze odpovídající a přiměřené síly,

iii)

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti s vybavením uvedeným v bodech i) a ii),

iv)

poskytování technické pomoci a výcviku v souvislosti s vybavením uvedeným v bodech i) a ii);

c)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Pobřeží slonoviny zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřeby;

d)

prodej nebo dodávky dočasně převáděné nebo vyvážené do Pobřeží slonoviny ozbrojeným silám státu, jenž provádí akce v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna evakuace jeho státních příslušníků a těch osob, jež jsou v jeho konzulární působnosti v Pobřeží slonoviny, jak byly Výboru pro sankce předem oznámeny;

e)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbrojního a souvisejícího materiálu a odborný výcvik a pomoc určené výhradně pro pomoc nebo použití v procesu restrukturalizace obranných a bezpečnostních sil podle odst. 3 písm. f) dohody Linas-Marcoussis, pokud byly předem schváleny Výborem pro sankce;

f)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vybavení, jež může být použito k vnitřní represi a jež je určeno výhradně k tomu, aby bezpečnostní síly Pobřeží slonoviny mohly při udržování veřejného pořádku používat pouze odpovídající a přiměřené síly, jakož i poskytování finančních prostředků, finanční nebo technické pomoci a výcviku v souvislosti s takovým vybavením.

Článek 3

V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1643 (2005) se zakazuje přímý i nepřímý dovoz veškerých surových diamantů z Pobřeží slonoviny do Unie bez ohledu na to, zda pocházejí z Pobřeží slonoviny či nikoliv.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zamezily vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám určeným Výborem pro sankce, jež představují hrozbu pro mír a proces národního usmíření v Pobřeží slonoviny, zejména těm, které blokují provádění dohod Linas-Marcoussis a Akkra III, osobám považovaným za osoby odpovědné za závažné porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny na základě náležitých informací, osobám, jež veřejně podněcují nenávist a násilí, a osobám, jež Výbor pro sankce označí za osoby porušující opatření uložená odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004).

Seznam osob uvedených v prvním pododstavci je obsažen v příloze.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce rozhodne, že

a)

cesta je odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby, včetně náboženské povinnosti;

b)

výjimka by podpořila cíle rezolucí Rady bezpečnosti OSN, pokud jde o mír a národní usmíření v Pobřeží slonoviny a stabilitu v regionu.

4.   Pokud členský stát podle odstavce 3 povolí osobám určeným Výborem pro sankce vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné nebo ovládané osobami či subjekty určenými Výborem pro sankce podle čl. 4 odst. 1 nebo držené subjekty přímo či nepřímo vlastněnými nebo ovládanými těmito osobami či subjekty nebo jakýmikoliv osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, jak určí Výbor pro sankce.

Seznam osob uvedených v prvním pododstavci je obsažen v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky, finanční aktiva ani hospodářské zdroje.

3.   Členské státy mohou udělit výjimky týkající se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na služby v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu Výboru pro sankce a po jeho schválení tímto výborem;

e)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, v kterémžto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uhrazení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo k výkonu takových rozhodnutí, pokud bylo zástavní právo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno předtím, než Výbor pro sankce určil dotyčnou osobu či subjekt, a pokud nejsou ve prospěch některé z osob či některého ze subjektů uvedených v tomto článku, a to po oznámení podaném dotyčným členským státem Výboru pro sankce.

Výjimky uvedené v písmenech a), b) a c) mohou být uděleny poté, co dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce svůj záměr povolit tam, kde je to vhodné, přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům, a pokud do dvou pracovních dnů od tohoto oznámení neobdrží od Výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.

4.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření stanovená ve společném postoji 2004/852/SZBP nebo v tomto rozhodnutí,

pokud se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 6

Rada sestavuje seznam obsažený v příloze a mění jej v souladu s určeními učiněnými buď Radou bezpečnosti OSN, nebo Výborem pro sankce.

Článek 7

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce určí určitou osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zařadí do přílohy. Rada své rozhodnutí o zařazení na seznam včetně odůvodnění sdělí dotyčné osobě či subjektu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo zásadní nové důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 8

1.   Příloha obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce.

2.   Příloha rovněž uvádí případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných osob nebo subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, mohou tyto informace zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž uvádí datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 9

Společné postoje 2004/852/SZBP a 2006/30/SZBP se zrušují.

Článek 10

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí bude přezkoumáno, změněno nebo případně zrušeno v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 52.

(4)  Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článků 4 a 5

 

Jméno a případná jiná jména

Identifikační údaje (datum a místo narození, číslo pasu/číslo průkazu totožnosti atd.)

Důvody pro označení

Datum určení Organizací spojených národů

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (také znám jako Général; Génie de Kpo, Gbapé Zadi)

Datum narození: 1.1.1972

Státní příslušnost: občan Pobřeží slonoviny

Č. pasu: 04LE66241, Republika Pobřeží slonoviny; vydaný dne 10.11.2005, platný do 9.11.2008;

č. diplomatického pasu: AE/088 DH 12, Republika Pobřeží slonoviny, vydaný dne 20.12.2002, platný do 11.12.2005;

č. pasu: 98LC39292, Republika Pobřeží slonoviny, vydaný dne 24.11.2000, platný do 23.11.2003;

Místo narození: Guibéroua (Gagnoa), dále rovněž uváděno Niagbrahio/Guiberoua nebo Guiberoua;

Adresa známá v roce 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; též v hotelu „Hotel Ivoire“;

Adresa uvedená v cestovním dokladu č. C2310421 (vydaný Švýcarskem dne 15.11.2005, platný do 31.12.2005): Abidžan, Cocody

Vedoucí představitel organizace COJEP („Mladí vlastenci“), opakovaná veřejná prohlášení obhajující násilnosti namířené proti zařízením OSN a jejich zaměstnancům a proti cizincům; řízení a účast na násilných činech páchaných pouličními ozbrojenými skupinami, včetně bití, znásilňování a vykonávání trestu smrti bez rozsudku; zastrašování OSN, Mezinárodní pracovní skupiny, politické opozice a nezávislého tisku; sabotování mezinárodních rozhlasových stanic; ztěžování působení Mezinárodní pracovní skupiny, operace OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) a francouzských ozbrojených sil a vytváření překážek mírovému procesu podle rezoluce č. 1643 (2005).

ze dne 7. února 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Datum narození: 1.1.1966 nebo 20.12.1969

Státní příslušnost: občan Pobřeží slonoviny

Č. pasu: 04 LE 017521 vydaný dne 10.2.2005, platný do 10.2.2008

Vedoucí představitel Svazu vlastenců pro úplné osvobození Pobřeží slonoviny (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire, UPLTCI); opakovaná veřejná prohlášení obhajující násilnosti namířené proti zařízením OSN a jejich zaměstnancům a proti cizincům; řízení a účast na násilných činech páchaných pouličními ozbrojenými skupinami, včetně bití, znásilňování a vykonávání trestu smrti bez rozsudku; ztěžování působení Mezinárodní pracovní skupiny, UNOCI a francouzských ozbrojených sil a vytváření překážek mírovému procesu podle rezoluce č. 1643 (2005).

ze dne 7. února 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Datum narození: 1.1.1968

Státní příslušnost: občan Pobřeží slonoviny

Místo narození: Bohi, Pobřeží slonoviny

Č. průkazu totožnosti vydaného v Burkině Faso: 2096927, vydaný dne 17.3.2005;

Č. osvědčení o státní příslušnosti Burkiny Faso: CNB N.076 (vydáno dne 17. února 2003)

Jméno otce: Yao Koffi FOFIE

Jméno matky: Ama Krouama KOSSONOU

Č. průkazu totožnosti vydaného v Pobřeží slonoviny: 970860100249, vydán dne 5. srpna 1997, platný do 5. srpna 2007.

Vrchní velitel sboru Nových sil, sektor Korhogo; ozbrojené síly pod jeho velením se podílí na verbování dětských vojáků, únosech, ukládání nucených prací, pohlavním zneužívání žen, svévolném zatýkání a výkonech trestu smrti bez rozsudku, což je v rozporu s úmluvami v oblasti lidských práv a mezinárodním humanitárním právem; ztěžování působení Mezinárodní pracovní skupiny, UNOCI a francouzských ozbrojených sil a vytváření překážek mírovému procesu podle rezoluce č. 1643 (2005).

ze dne 7. února 2006


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. října 2010

o financování nouzových opatření v souvislosti se vzteklinou v severovýchodní Itálii

(oznámeno pod číslem K(2010) 7379)

(2010/657/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí 2009/470/ES se stanoví, že pokud je členský stát přímo ohrožen výskytem nebo vývojem některé z nákaz uvedených v příloze I uvedeného rozhodnutí na území třetí země nebo členského státu, může být rozhodnuto o přijetí opatření přiměřených situaci a o poskytnutí finančního příspěvku Unie na kroky, jež se jeví jako zvláště potřebné pro úspěch přijatých opatření.

(2)

Vzteklina je nákaza zvířat, která postihuje zejména volně žijící a domácí masožravce a má vážné dopady na veřejné zdraví. Je jednou z nákaz uvedených v příloze I rozhodnutí 2009/470/ES.

(3)

V posledních letech spolufinancovala Unie programy orální imunizace volně žijících masožravců, kteří jsou zdrojem zmíněné nákazy, díky čemuž nastala ve většině členských států velmi příznivá situace a došlo k výraznému snížení počtu případů vztekliny u volně žijících a domácích zvířat a k vymizení vztekliny u lidí.

(4)

Itálie je považována za zemi prostou vztekliny od roku 1997. V říjnu 2008 byl však v regionu Friuli Venezia Giulia prokázán jeden případ vztekliny a následovalo osm nových případů v témže regionu. V roce 2009 se vzteklina u volně žijících zvířat rozšířila rovněž do regionu Veneto. Do konce roku 2009 bylo v regionu Friuli Venezia Giulia prokázáno 35 případů a v regionu Veneto 33 případů.

(5)

Sousední členské státy se obávají, že výskyt vztekliny v severovýchodní Itálii ohrožuje i jejich území.

(6)

Proto je nezbytné přijmout nouzová opatření s cílem zabránit dalšímu šíření nákazy v Itálii, jakož i jejímu šíření do sousedních členských států – Rakouska a Slovinska, a zvýšit úsilí o co nejrychlejší eradikaci nákazy.

(7)

Dne 9. prosince 2009 předložila Itálie Komisi nouzový plán orálního očkování lišek s názvem „Program tlumení vztekliny v regionech severovýchodní Itálie – zvláštní plán očkování lišek“. Plán byl shledán přijatelným, a proto je na místě, aby některá opatření byla financována Unií. Na provedení plánu by proto měl být poskytnut finanční příspěvek Unie.

(8)

Finanční příspěvek Unie musí být vyplacen na základě úřední žádosti o náhradu předložené členskými státy a na základě podpůrných dokladů uvedených v článku 7 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2)

(9)

Vzhledem k tomu, že rozšířený plán očkování bylo třeba uskutečnit bez odkladu, aby se předešlo šíření nákazy do dalších členských států, je odůvodněné, aby byl finanční příspěvek Unie uvolněn od 9. prosince 2009, kdy byl plán předložen Komisi k financování.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

„Program tlumení vztekliny v regionech severovýchodní Itálie – zvláštní plán očkování lišek“ (dále jen „plán“), který předložila Itálie dne 9. prosince 2009, se schvaluje na období od 9. prosince 2009 do 31. prosince 2010.

Článek 2

1.   Unie může poskytnout finanční příspěvek na plán ve výši 50 % nákladů Itálie na:

a)

provádění laboratorních vyšetření na:

i)

průkaz antigenu vztekliny nebo protilátek proti vzteklině,

ii)

izolaci a charakterizaci viru vztekliny,

iii)

průkaz biomarkeru,

iv)

titraci očkovacích návnad;

b)

nákup a distribuci orální očkovací látky a návnad a nákup a parenterální podávání očkovacích látek hospodářským zvířatům v souvislosti s plánem.

Finanční příspěvek Unie na náklady uvedené v písmenech a) a b) však nesmí přesáhnout 2 300 000 EUR.

2.   Maximální částka nákladů vynaložených na provádění plánu, které mají být proplaceny Itálii, nesmí překročit v průměru:

a)

za sérologické vyšetření:

8 EUR na vyšetření;

b)

za vyšetření k průkazu tetracyklinu v kostech:

8 EUR na vyšetření;

c)

za fluorescenční vyšetření na protilátky (FAT):

12 EUR na vyšetření;

d)

za vyšetření pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR):

10 EUR na vyšetření;

e)

za nákup orální očkovací látky a návnad:

0,4 EUR na dávku;

f)

za nákup parenterální očkovací látky:

1 EUR na dávku;

g)

za očkování hospodářských zvířat:

1,50 EUR na zvíře.

3.   Náklady na provádění laboratorních vyšetření uvedených v odst. 1 písm. a) zahrnují:

a)

náklady na nákup souprav k vyšetřením, činidel a veškerého spotřebního materiálu použitého k provádění vyšetření;

b)

náklady na personál vyhrazený zcela nebo zčásti na provádění vyšetření;

c)

nejvýše 7 % režijních nákladů z celkových nákladů uvedených v písmenech a) a b).

Článek 3

1.   Finanční příspěvek Unie na plán bude poskytnut pod podmínkou, že Itálie:

a)

uskuteční plán v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, včetně pravidel hospodářské soutěže, pravidel pro zadávání veřejných zakázek a pravidel pro poskytování státní podpory;

b)

v souladu s přílohami předloží Komisi nejpozději 30. dubna 2011 závěrečnou zprávu o technickém provedení plánu spolu s údaji odůvodňujícími uhrazené náklady a výsledky dosaženými v období od 9. prosince 2009 do 31. prosince 2010;

c)

provede plán účelně.

2.   Pokud Itálie nesplní podmínky stanovené v odstavci 1, sníží Komise finanční příspěvek Unie s ohledem na povahu a závažnost porušení a na finanční ztrátu vzniklou Unii.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 9. prosince 2009.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. října 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.


PŘÍLOHA I

Technická zpráva zmíněná v čl. 3 odst. 1 písm. b) musí obsahovat přinejmenším:

A)   Údaje o očkování:

I.

období, jehož se zpráva týká

II.

počet rozmístěných návnad s očkovací látkou proti vzteklině

III.

počet kusů hospodářských zvířat a stád očkovaných v každém regionu

IV.

počet návnad distribuovaných letecky

V.

počet návnad kladených ručně

VI.

mapy znázorňující území pokryté návnadami a linie, podél kterých byly návnady rozmístěny (letecky a ručně).

B)   Údaje o monitorování:

 

Virologická vyšetření

Sérologická vyšetření

Průkaz markeru tetracyklinu

Region

Druh

Typ vyšetření

Počet vyšetřených zvířat

Počet pozitivních zvířat

Typ vyšetření

Počet vyšetřených zvířat

Počet pozitivních zvířat (prahová hodnota: … MJ/ml)

Typ vyšetření

Počet vyšetřených zvířat

Počet pozitivních zvířat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)   Technické hodnocení situace a zjištěné problémy.


PŘÍLOHA II

Finanční zpráva zmíněná v čl. 3 odst. 1 písm. b) musí obsahovat přinejmenším:

Opatření způsobilá pro spolufinancování

Laboratorní vyšetření

Region

Typ vyšetření

Počet vyšetřených zvířat

Počet provedených vyšetření

Náklady na provedená vyšetření

(v EUR)

Průkaz antigenu vztekliny

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

jiné (prosím upřesněte)

 

 

 

Průkaz protilátek proti vzteklině

neutralizace viru

 

 

 

jiné (prosím upřesněte)

 

 

 

Charakterizace viru vztekliny

sekvenování

 

 

 

jiný (prosím upřesněte)

 

 

 

Biomarker

 

 

 

 

Titrace očkovacích návnad

 

 

 

 

Celkem

 

0

0

0,00

Očkovací látky a návnady

Region

Typ vyšetření

Počet kusů hospodářských zvířat

Počet dávek očkovací látky a návnad

Náklady na nákup a distribuci/podání očkovacích látek

(v EUR)

Orální očkovací látky

nákup

 

 

 

distribuce

 

 

 

Parenterální očkovací látky

nákup

 

 

 

podání

 

 

 

Celkem

 

0

0

0,00

Potvrzuji, že

tyto výdaje skutečně vznikly, byly řádně zaúčtovány a jsou způsobilé podle ustanovení rozhodnutí Komise 2010/657/EU (tohoto rozhodnutí),

všechny podpůrné doklady týkající se výdajů jsou k dispozici pro účely kontroly, zejména za účelem odůvodnění úrovně náhrady za zvířata,

pro tento program nebyl žádán žádný jiný příspěvek Unie a Komisi jsou vykázány veškeré příjmy pocházející z operací v rámci programu,

program byl prováděn v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, zejména s pravidly hospodářské soutěže, pravidly pro zadávání veřejných zakázek a pravidly pro poskytování státní podpory,

používají se kontrolní postupy, zejména za účelem ověření přesnosti vykázaných částek, předcházení nesrovnalostem a jejich zjištění a nápravy.

 

Datum: …

 

Jméno a podpis výkonného ředitele / výkonné ředitelky:…


30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/37


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 26. října 2010

o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Estonsku

(ECB/2010/18)

(2010/658/EU)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 19.1 a čl. 46.2 první odrážku tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (1),

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (2),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (3),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (4), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32) (5),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku přijetí eura Estonskem k 1. lednu 2011 se na úvěrové instituce a pobočky úvěrových institucí, které se nacházejí v Estonsku, bude od tohoto data vztahovat povinnost minimálních rezerv.

(2)

Začlenění těchto subjektů do systému minimálních rezerv Eurosystému vyžaduje přijetí přechodných ustanovení, aby tato integrace proběhla hladce a nedošlo k neúměrnému zatížení úvěrových institucí v členských státech, jejichž měnou je euro, včetně Estonska.

(3)

Z článku 5 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky vyplývá, že ECB shromažďuje ve spolupráci s národními centrálními bankami nezbytné statistické informace od příslušných vnitrostátních orgánů nebo přímo od hospodářských subjektů též s cílem zajistit včasnou přípravu v oblasti statistiky s ohledem na přijetí eura členským státem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí mají pojmy „instituce“, „povinnost minimálních rezerv“, „udržovací období“ a „základ pro stanovení minimálních rezerv“ stejný význam jako v nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článek 2

Přechodná ustanovení pro instituce, které se nacházejí v Estonsku

1.   Odchylně od článku 7 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) začíná přechodné udržovací období pro instituce, které se nacházejí v Estonsku, 1. ledna 2011 a končí 18. ledna 2011.

2.   Základ pro stanovení minimálních rezerv každé instituce, která se nachází v Estonsku, se pro přechodné udržovací období vymezuje na základě položek její rozvahy k 31. říjnu 2010. Instituce, které se nacházejí v Estonsku, vykazují svůj základ pro stanovení minimálních rezerv Eesti Pank v souladu s výkaznictvím pro měnovou a bankovní statistiku ECB, které je stanoveno v nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32). Instituce nacházející se v Estonsku, na které se vztahuje výjimka podle čl. 8 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), vypočtou základ pro stanovení minimálních rezerv pro přechodné udržovací období na základě svých rozvah k 30. září 2010.

3.   Pro přechodné udržovací období vypočte minimální rezervy instituce nacházející se v Estonsku buď tato instituce, nebo Eesti Pank. Strana, která provádí výpočet minimálních rezerv, předloží svůj výpočet druhé straně tak, aby tato druhá strana měla dostatek času na ověření tohoto výpočtu a na předložení oprav. Vypočtené minimální rezervy včetně případných oprav potvrdí obě strany nejpozději 7. prosince 2010. Nepotvrdí-li vyrozuměná strana výši minimálních rezerv do 7. prosince 2010, má se za to, že uznala vypočtenou výši pro přechodné udržovací období.

4.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 až 4 se použijí obdobně na instituce, které se nacházejí v Estonsku, takže tyto instituce mohou od svého základu pro stanovení minimálních rezerv pro počáteční udržovací období odečíst závazky vůči institucím v Estonsku, přestože v době výpočtu minimálních rezerv tyto instituce nebudou na seznamu institucí s povinností minimálních rezerv zveřejněném podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článek 3

Přechodná ustanovení pro instituce nacházející se v jiných členských státech, jejichž měnou je euro

1.   Udržovací období platné pro instituce nacházející se v jiných členských státech, jejichž měnou je euro, podle článku 7 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) není existencí přechodného udržovacího období pro instituce nacházející se v Estonsku dotčeno.

2.   Instituce, které se nacházejí v jiných členských státech, jejichž měnou je euro, mohou od základu pro stanovení minimálních rezerv pro udržovací období od 8. prosince 2010 do 18. ledna 2011 a od 19. ledna do 8. února 2011 odečíst závazky vůči institucím, které se nacházejí v Estonsku, přestože v době výpočtu minimálních rezerv tyto instituce nebudou na seznamu institucí s povinností minimálních rezerv uvedeném v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Instituce, které se nacházejí v jiných členských státech, jejichž měnou je euro, a které hodlají odečíst závazky vůči institucím, jež se nacházejí v Estonsku, vypočtou své minimální rezervy pro udržovací období od 8. prosince 2010 do 18. ledna 2011 na základě svých rozvah k 31. říjnu 2010 a pro udržovací období od 19. ledna do 8. února 2011 své minimální rezervy vypočtou na základě svých rozvah k 30. listopadu 2010 a vykáží statistické informace podle části 1 přílohy III nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) tak, že instituce, které se nacházejí v Estonsku, vykáží již jako instituce podléhající systému minimálních rezerv ECB.

Tím není dotčena povinnost institucí vykazovat statistické informace za dotyčná období v souladu s tabulkou 1 v příloze I nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), v níž se instituce, které se nacházejí v Estonsku, vykáží ještě jako banky nacházející se ve „zbytku světa“.

Tabulky se vykazují ve lhůtách a v souladu s postupy, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

4.   Instituce, které se nacházejí v jiných členských státech, jejichž měnou je euro, a na které se vztahuje výjimka podle čl. 8 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) a které hodlají odečíst závazky vůči institucím, jež se nacházejí v Estonsku, vypočtou své minimální rezervy pro udržovací období začínající v prosinci 2010, lednu 2011 a únoru 2011 na základě svých rozvah k 30. září a vykáží statistické informace podle části 1 přílohy III nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) tak, že instituce, které se nacházejí v Estonsku, vykáží již jako instituce podléhající systému minimálních rezerv ECB.

Tím není dotčena povinnost institucí vykazovat statistické informace za dotyčná období v souladu s tabulkou 1 v příloze I nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), v níž se instituce, které se nacházejí v Estonsku, vykáží ještě jako banky nacházející se ve „zbytku světa“.

Statistické informace se vykazují ve lhůtách a v souladu s postupy, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

Článek 4

Vstup v platnost a použití

1.   Toto rozhodnutí je určeno Eesti Pank, institucím nacházejícím se v Estonsku a institucím nacházejícím se v jiných členských státech, jejichž měnou je euro.

2.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2010.

3.   Není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) a (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. října 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 14.