ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.263.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 263

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
6. října 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 874/2010 ze dne 5. října 2010 o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro krůty do stáří 16 týdnů (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 875/2010 ze dne 5. října 2010 o povolení doplňkové látky v krmivech na dobu deseti let ( 1 )

4

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 876/2010 ze dne 5. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 877/2010 ze dne 5. října 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 869/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2010

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/594/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. září 2010, kterým se mění seznam složení Rady

12

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2010/595/EU

 

*

Rozhodnutí č. 1/2010 Rady ministrů AKT-EU ze dne 21. června 2010 o přistoupení Jihoafrické republiky k revidované dohodě o partnerství AKT-EU

13

 

 

2010/596/EU

 

*

Rozhodnutí č. 5/2010 Výboru velvyslanců AKT-EU ze dne 26. července 2010 o jmenování člena správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)

14

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95 ze dne 15.4.2010)

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 874/2010

ze dne 5. října 2010

o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro krůty do stáří 16 týdnů (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Lasalocid sodný A, číslo CAS 25999-20-6, byl v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolen na dobu deseti let jako doplňková látka pro výkrm kuřat a kuřice nařízením Komise (ES) č. 1455/2004 (3) a pro krůty do stáří 12 týdnů nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 (4). Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro krůty, přičemž bylo žádáno o zvýšení maximálního stáří z 12 na 16 týdnů a o zařazení této doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „kokcidiostatika a histomonostatika“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. dubna 2010 k závěru, že lasalocid sodný A nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka je účinná při tlumení kokcidiózy u krůt (5). Domnívá se, že je třeba stanovit zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh, aby bylo možné kontrolovat případný vývoj odolnosti vůči bakteriím a/nebo Eimeria spp. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedené doplňkové látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

V důsledku udělení nového povolení podle nařízení (ES) č. 1831/2003 by měla být zrušena ustanovení o uvedené doplňkové látce v nařízení (ES) č. 2430/1999.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „kokcidiostatika a histomonostatika“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 se zrušuje položka pod registračním číslem doplňkové látky E 763 týkající se lasalocidu sodného A.

Premix a krmná směs obsahující tuto doplňkovou látku, které jsou označeny v souladu s nařízením (ES) č. 2430/1999, mohou být nadále uváděny na trh, zůstat na trhu a být používány do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(4):1575.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální limity reziduí (MRL) v příslušných potravinách živočišného původu

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kokcidiostatika a histomonostatika

5 1 76 3

Alpharma (Belgie) BVBA

Lasalocid sodný A

15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Složení doplňkové látky

lasalocid sodný A: 15 g/100 g

dihydrát síranu vápenatého: 80,9 g/100 g

lignosulfonan vápenatý: 4 g/100 g

oxid železitý: 0,1 g/100 g

 

Účinná látka

lasalocid sodný A, C34H53NaO8,

Číslo CAS: 25999-20-6,

sodná sůl z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-ethyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-ethyl5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2 hydroxy-3-methyl-benzoát, vytvořená Streptomyces lasaliensis subsp. Lasaliensis (ATCC 31180)

Přidružené nečistoty:

Lasalocid sodný B-E: ≤ 10 %

 

Analytické metody  (1)

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) na reverzní fázi s použitím spektrofluorimetru (nařízení (ES) č. 152/2009)

krůty

16 týdnů

75

125

1.

Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou.

2.

V návodu k použití musí být uvedeno:

„Nebezpečné pro koňovité“

„Toto krmivo obsahuje ionofor: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami může být kontraindikováno.“

3.

Držitel povolení naplánuje a provede program monitorování po uvedení na trh ohledně odolnosti vůči bakteriím a Eimeria spp.

4.

Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě premixu.

5.

Lasalosid sodný A se nesmí míchat s jinými kokcidiostatiky.

26. říjen 2020

Nařízení (EU) č. 37/2010


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 875/2010

ze dne 5. října 2010

o povolení doplňkové látky v krmivech na dobu deseti let

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na články 3 a 9 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 obsahuje ustanovení pro povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost o povolení nikarbazinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat byla podána přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

První připomínky k této žádosti podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předány Komisi přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S touto žádostí je proto třeba nadále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Osoba odpovědná za uvedení nikarbazinu, číslo CAS 330-95-0, do oběhu předložila podle článku 4 směrnice 70/524/EHS žádost o jeho povolení jako kokcidiostatika pro výkrm kuřat na dobu deseti let.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. března 2010 (3) k závěru, že uvedená doplňková látka nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí a že uvedená doplňková látka je účinná pro tlumení kokcidiózy při výkrmu kuřat. Jelikož p-nitroanilin, nečistota spojená s nikarbazinem, vede k možným reziduím této látky, doporučuje úřad, aby byl obsah této nečistoty omezen na nejnižší dosažitelnou úroveň.

(7)

Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro požadované povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Proto by užívání uvedené doplňkové látky uvedené v příloze tohoto nařízení mělo být povoleno. Vzhledem ke stanovisku úřadu je však nutné omezit obsah nečistoty p-nitroanilinu. Aby dostali výrobci a uživatelé čas se přizpůsobit, je vhodné, aby se toto omezení začalo používat tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek, který je uveden v příloze a náleží do kategorie doplňkových látek „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat s výhradou podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1551.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální limity reziduí v příslušných potravinách živočišného původu

mg účinné látky/kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %

Kokcidiostatika a jiné léčebné látky

5 1 774

Phibro Animal Health, s.a., Belgie

Nikarbazin 250 g/kg

 

Složení doplňkové látky

Nikarbazin: 250 g/kg

Kyselina stearová: 126 ± 5 % g/kg

Polysorbát 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Pšeničná krupice do 100 %

 

Účinná látka

Nikarbazin, C19H18N6O6.

Číslo CAS: 330-95-0

Ekvimolekulární komplex 1,3-bis(4-nitrofenyl) močoviny a 4,6-dimethyl-2-pyrimidinolu, granulovaný

Přidružené nečistoty: p-nitroanilin: ≤ 0,3 %

Výkrm kuřat

125

125

1.

Ochranná lhůta nejméně jeden den před porážkou

2.

Nikarbazin se nesmí míchat s jinými kokcidiostatiky kromě narasinu.

3.

Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě premixu.

4.

Od 26. října 2013 je obsah p-nitroanilinu ≤ 0,1 %.

5.

Držitel povolení naplánuje a provede program monitorování po uvedení na trh týkající se odolnosti vůči bakteriím a/nebo Eimeria spp.

26. října 2020

 

15 000 μg dinitrocarbanilidu (DNC)/kg jater v syrovém stavu;

 

6 000 μg dinitrocarbanilidu (DNC)/kg ledvin v syrovém stavu;

 

4 000 μg DNC/kg pro svalovinu v syrovém stavu a kůži/tuk v syrovém stavu.


6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 876/2010

ze dne 5. října 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

46,6

XS

50,2

ZZ

48,4

0707 00 05

MK

36,4

TR

132,4

ZZ

84,4

0709 90 70

TR

119,8

ZZ

119,8

0805 50 10

AR

83,1

BR

105,9

CL

145,9

IL

116,3

MA

148,6

TR

105,6

UY

132,9

ZA

103,0

ZZ

117,7

0806 10 10

BR

204,7

TR

113,4

ZA

62,8

ZZ

127,0

0808 10 80

AR

80,5

AU

203,7

BR

52,7

CL

91,8

CN

55,7

NZ

105,1

US

84,3

ZA

83,2

ZZ

94,6

0808 20 50

CN

72,5

ZA

89,0

ZZ

80,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 877/2010

ze dne 5. října 2010,

kterým se mění nařízení (EU) č. 869/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. října 2010 byla stanovena nařízením Komise (EU) č. 869/2010 (3).

(2)

Vypočítaný průměr dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného cla, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (EU) č. 869/2010.

(3)

Nařízení (EU) č. 869/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 869/2010 se nahrazují přílohami tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 6. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 7.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 6. října 2010

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

8,84

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

8,84


(1)  Pro zboží, které je do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři nebo v Černém moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

30.9.2010-4.10.2010

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

221,79

150,02

Cena FOB USA

182,97

172,97

152,97

98,47

Prémie – Záliv

15,90

Prémie – Velká jezera

13,18

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

21,00 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

49,72 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


ROZHODNUTÍ

6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/12


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY

ze dne 16. září 2010,

kterým se mění seznam složení Rady

(2010/594/EU)

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 16 odst. 6 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 236 písm. a) této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zohlednit v seznamu složení Rady změny, jež do dosavadních smluv přinesla Lisabonská smlouva v oblastech vesmíru a sportu, je třeba přizpůsobit název složení „konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum)“ přidáním slova „vesmír“ a název složení „vzdělávání, mládež a kultura“ přidáním slova „sport“.

(2)

Měl by proto být změněn seznam složení Rady, jenž je uveden v příloze rozhodnutí Rady (obecné záležitosti) 2009/878/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví seznam jiných složení Rady, než která jsou uvedena v čl. 16 odst. 6 druhém a třetím pododstavci Smlouvy o Evropské unii (1), a jehož znění je uvedeno rovněž v příloze I jednacího řádu Rady (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam složení Rady uvedený v příloze rozhodnutí 2009/878/EU, a tedy i seznam složení Rady uvedený v příloze I jednacího řádu Rady, se mění takto:

1)

bod 6. „Konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum)“ se nahrazuje tímto:

„6.

Konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír)“;

2)

bod 10. „Vzdělávání, mládež a kultura“ se nahrazuje tímto:

„10.

Vzdělávání, mládež, kultura a sport“.

Poznámky pod čarou zůstávají beze změn.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. září 2010.

Za Evropskou radu

předseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 46.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/13


ROZHODNUTÍ č. 1/2010 RADY MINISTRŮ AKT-EU

ze dne 21. června 2010

o přistoupení Jihoafrické republiky k revidované dohodě o partnerství AKT-EU

(2010/595/EU)

RADA MINISTRŮ AKT-EU,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „AKT“) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (dále jen „dohoda AKT-EU“) (2), a zejména na čl. 94 odst. 1 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU vstoupila v souladu se svým čl. 93 odst. 3 v platnost dnem 1. července 2008.

(2)

Jihoafrická republika poté, co dne 25. června 2005 podepsala revidovanou dohodu o partnerství AKT-EU, neuložila ratifikační listinu do 30. června 2009, jak stanoví čl. 93 odst. 4.

(3)

Ustanovení článku 94 revidované dohody o partnerství AKT-EU stanoví, že se všechny žádosti o přistoupení podané státem předkládají Radě ministrů AKT-EU ke schválení.

(4)

Jihoafrická republika podala žádost o přistoupení k dohodě o partnerství AKT-EU dne 23. listopadu 2009.

(5)

Rada ministrů AKT-EU zřízená dohodou může podle svého jednacího řádu (3) schválit žádost o přistoupení písemným postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení žádosti o přistoupení

Žádost Jihoafrické republiky o přistoupení k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 a revidované v Lucemburku dne 25. června 2005, se přijímá.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Ouagadougou dne 21. června 2010.

Za Radu ministrů AKT-EU

předseda

P. BUNDUKU-LATHA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 44.


6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/14


ROZHODNUTÍ č. 5/2010 VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT-EU

ze dne 26. července 2010

o jmenování člena správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)

(2010/596/EU)

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT-EU,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „státy AKT“) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000 (1), ve znění revidovaném dohodou (2), kterou se mění uvedená dohoda o partnerství AKT-ES, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005, a zejména na čl. 3 odst. 5 přílohy III této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím č. 3/2008 ze dne 22. května 2008 jmenoval Výbor velvyslanců AKT-EU členy správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (tři členy z EU a tři ze skupiny AKT) na funkční období pěti let, s výhradou přezkumu po dvou a půl letech v případě členů ze skupiny AKT.

(2)

Po úmrtí jednoho člena se ve správní radě uvolnilo jedno místo.

(3)

Je proto nutné jmenovat nového člena správní rady,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Členem správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova je jako náhradník za Jeana Fritze BOUTINA jmenována tato osoba:

Radjiskumar MOHAN (Surinam).

Článek 2

Po zbývající část funkčního období, tedy do 21. května 2013 – s výhradou přezkumu v polovině původního funkčního období v listopadu roku 2010 –, proto správní radu CTA tvoří tyto osoby:

Kahijoro KAHUURE (Namibie)

Radjiskumar MOHAN (Surinam)

Wilson A. SONGA (Keňa)

Raul BRUNO DE SOUSA (Portugalsko)

Eric TOLLENS (Belgie)

Edwin Anthony VOS (Nizozemsko)

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2010.

Za Výbor velvyslanců AKT-EU

předseda

R. MAKONGO


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.


Opravy

6.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/15


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

( Úřední věstník Evropské unie L 95 ze dne 15. dubna 2010 )

Strana 17, čl. 14 odst. 3:

místo:

„…, vykonávaly výhradní práva, která nabudou po dni 18. prosince 2007, tak aby významná část veřejnosti …“,

má být:

„…, vykonávaly výhradní práva, která nabudou po dni 30. července 1997, tak aby významná část veřejnosti …“.