ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.260.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 260

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
2. října 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/587/SZBP ze dne 14. června 2010 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

1

Dohoda mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

2

 

 

2010/588/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 o uzavření konzultací s Nigerskou republikou podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU

6

 

 

2010/589/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se pozměňuje a prodlužuje období uplatňování rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Republikou Fidžijské ostrovy podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

10

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 870/2010 ze dne 1. října 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

16

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 871/2010 ze dne 1. října 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/590/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010 o jmenování jednoho dánského člena a pěti dánských náhradníků Výboru regionů

20

 

 

2010/591/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2010, kterým se schvaluje laboratoř v Rusku k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem K(2010) 6684)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/1


ROZHODNUTÍ RADY 2010/587/SZBP

ze dne 14. června 2010

o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na článek 37 této smlouvy, a na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 6 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na svém zasedání dne 10. listopadu 2009 rozhodla Rada zmocnit předsednictví k zahájení jednání s Černou Horou podle bývalého článku 24 Smlouvy o EU s cílem uzavřít dohodu o bezpečnosti informací.

(2)

Na základě tohoto zmocnění sjednalo předsednictví s Černou Horou dohodu o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací.

(3)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. června 2010.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Černou Horou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

EVROPSKÁ UNIE (dále jen „EU“)

a

ČERNÁ HORA,

dále jen „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU, že strany sdílejí cíle posilovat všemi možnými způsoby vlastní bezpečnost;

BEROUCE V ÚVAHU, že strany souhlasí s tím, že by mezi sebou měly rozvíjet konzultace a spolupráci v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti;

BEROUCE V ÚVAHU, že v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi stranami;

UZNÁVAJÍCE, že plná a účinná konzultace a spolupráce mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům stran;

VĚDOMY SI TOHO, že tento přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům a jejich výměna vyžadují přijetí vhodných bezpečnostních opatření,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Předmětem této dohody jsou bezpečnostní postupy pro výměnu a ochranu utajovaných informací či materiálů, v jakékoliv podobě a z jakékoliv oblasti, poskytované nebo vyměňované mezi stranami za účelem naplnění cílů posílení bezpečnosti každé strany všemi způsoby.

2.   V souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s příslušnými právními předpisy obou stran chrání každá ze stran informace získané od druhé strany před nedovoleným vyzrazením.

Článek 2

Pro účely této dohody se „utajovanými informacemi“ rozumí jakékoliv informace či materiály v jakékoliv podobě:

a)

pro které je některou ze stran stanoveno, že vyžadují ochranu, jelikož by jejich nedovolené vyzrazení mohlo různou měrou poškodit zájmy Černé Hory nebo EU nebo jednoho či více jejích členských států, a

b)

které jsou opatřeny označením o utajení.

Článek 3

Orgány a subjekty EU, na které se tato dohoda vztahuje, jsou: Evropská rada, Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální sekretariát Rady, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“). Pro účely této dohody jsou uvedené orgány a subjekty označovány jako „EU“.

Článek 4

Každá strana a orgány a subjekty EU uvedené v článku 3 zajistí zavedení bezpečnostního systému a bezpečnostních opatření založených na hlavních zásadách a minimálních bezpečnostních normách stanovených v jejich vlastních právních předpisech a zohledněných v bezpečnostních opatřeních, která mají být zavedena podle článku 12, aby bylo zajištěno, že je na utajované informace poskytované či vyměňované podle této dohody uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

Článek 5

Každá strana a orgány a subjekty EU uvedené v článku 3:

a)

chrání utajované informace, které jim poskytla nebo předala výměnou druhá strana podle této dohody, způsobem přinejmenším rovnocenným ochraně poskytované poskytující stranou;

b)

zajistí, aby byl u utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody zachováván stupeň utajení, který jim přidělila poskytující strana, a aby bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany nebyl snížen nebo zrušen jejich stupeň utajení. Přijímající strana chrání utajované informace podle ustanovení vlastních bezpečnostních předpisů pro informace nebo materiály, které jsou opatřeny rovnocenným stupněm utajení podle článku 7;

c)

nepoužijí tyto utajované informace pro jiné účely, než ke kterým je jejich původce určil nebo ke kterým jsou informace poskytovány nebo vyměňovány;

d)

bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany nevyzradí tyto utajované informace třetím stranám ani žádnému orgánu nebo subjektu EU, který není uveden v článku 3;

e)

neumožní přístup k utajovaným informacím osobám, pokud nesplňují zásadu „vědět jen to nejnutnější“ a pokud neprošly bezpečnostní prověrkou na patřičné úrovni a nebyly příslušnou stranou zmocněny;

f)

zajistí bezpečnost zařízení, kde jsou utajované informace poskytnuté druhou stranou uchovávány, a

g)

zajistí, aby všechny osoby s přístupem k utajovaným informacím byly poučeny o své povinnosti tyto informace chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 6

1.   Utajované informace budou zpřístupněny nebo uvolněny v souladu se zásadou souhlasu původce.

2.   Pro předání jiným příjemcům než stranám této dohody přijme přijímací strana rozhodnutí o zpřístupnění či uvolnění utajovaných informací v každém jednotlivém případě pouze s písemným souhlasem poskytující strany a v souladu se zásadou souhlasu původce.

3.   Není povoleno žádné obecně použitelné uvolňování informací, pokud mezi sebou strany nedohodnou postupy týkající se určitých kategorií informací a odpovídající jejich specifickým požadavkům.

4.   Nic v této dohodě se nepovažuje za základ pro povinné uvolnění utajovaných informací mezi stranami.

5.   Utajované informace získané od poskytující strany mohou být poskytnuty dodavateli nebo předpokládanému dodavateli pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany. Před takovým uvolněním se přijímající strana ujistí, že dodavatel nebo předpokládaný dodavatel a jeho zařízení mají schopnost informace chránit a že mají příslušnou bezpečnostní prověrku.

Článek 7

Za účelem zavedení rovnocenné úrovně ochrany utajovaných informací poskytovaných stranami či mezi nimi vyměňovaných si stupně utajení odpovídají takto:

EU

Černá Hora

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Článek 8

1.   Strany zajistí, aby všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup, nebo jejichž povinnosti či funkce umožňují přístup, k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE nebo POVJERLJIVO a vyšším, poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody, byly držiteli náležitého osvědčení o bezpečnostní prověrce, dříve než jim je udělen k těmto informacím přístup.

2.   Postupy bezpečnostní prověrky jsou stanoveny tak, aby určily, zda osoba může s přihlédnutím k její oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti mít přístup k utajovaným informacím.

Článek 9

Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody a ve věcech společného bezpečnostního zájmu. Orgány uvedené v článku 12 provádějí vzájemné bezpečnostní konzultace a hodnotící návštěvy s cílem posoudit účinnost bezpečnostních pravidel, a to v mezích své pravomoci stanovené v souladu s tímto článkem.

Článek 10

1.   Pro účely této dohody:

a)

pokud jde o EU a s výhradou odstavce 2 se veškerá korespondence zasílá vedoucímu spisovny Rady, který ji předá členským státům a orgánům či subjektům uvedeným v článku 3;

b)

pokud jde o Černou Horu, veškerá korespondence se zasílá ústřednímu registru ředitelství pro ochranu utajovaných informací prostřednictvím mise Černé Hory při Evropské unii.

2.   Výjimečně může být z provozních důvodů korespondence od jedné strany, která je přístupná pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám této strany, zaslána a zpřístupněna pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám druhé strany konkrétně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Pokud jde o EU, je tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího spisovny Rady, případně prostřednictvím vedoucího spisovny Evropské komise nebo vedoucího spisovny ESVČ.

Článek 11

Na provádění této dohody dohlížejí ministr zahraničních věcí a ředitel ředitelství pro ochranu utajovaných informací Černé Hory, generální tajemník Rady a člen Evropské komise odpovědný za otázky bezpečnosti.

Článek 12

1.   Za účelem provádění této dohody zavedou tři níže uvedené orgány, jednající pod vedením a jménem svých nadřízených orgánů, společně bezpečnostní pravidla s cílem stanovit normy pro vzájemnou ochranu utajovaných informací podle této dohody:

ředitelství pro ochranu utajovaných informací Černé Hory pro utajované informace poskytnuté podle této dohody Černé Hoře,

bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady pro utajované informace poskytnuté podle této dohody EU,

bezpečnostní ředitelství Evropské komise pro utajované informace poskytnuté či vyměněné podle této dohody v rámci Evropské komise a jejích prostor.

2.   Před poskytnutím nebo výměnou utajovaných informací mezi stranami podle této dohody se musí příslušné bezpečnostní orgány uvedené v odstavci 1 shodnout, že přijímající strana je schopna chránit dotyčné informace způsobem, který je v souladu s bezpečnostními pravidly zavedenými podle uvedeného odstavce.

Článek 13

1.   Příslušný orgán každé za stran uvedený v článku 12 ihned informuje příslušný orgán druhé strany o každém prokázaném či domnělém případě nedovoleného vyzrazení či ztráty utajovaných informací poskytnutých danou stranou a provede vyšetřování a sdělí druhé straně jeho výsledky.

2.   Příslušné orgány uvedené v článku 12 zavedou postupy, které je v takových případech třeba dodržovat.

Článek 14

Každá strana hradí vlastní náklady vzniklé při provádění této dohody.

Článek 15

Ničím v této dohodě se nemění stávající dohody nebo ujednání mezi stranami, ani dohody mezi Černou Horou a členskými státy EU. Tato dohoda nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na něž se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že tyto dohody nejsou neslučitelné s povinnostmi stanovenými v této dohodě.

Článek 16

Veškeré spory mezi stranami vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší jednáním mezi stranami. Během těchto jednání obě strany i nadále plní veškeré své povinnosti podle této dohody.

Článek 17

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Každá strana oznámí druhé straně veškeré změny ve svých právních předpisech, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných informací uvedených v této dohodě.

3.   Tato dohoda může být přezkoumána pro zvážení případných změn na žádost kterékoli strany.

4.   Jakákoli změna této dohody může být učiněna pouze písemně a na základě vzájemné dohody stran. Změna vstoupí v platnost po vzájemném oznámení, jak je stanoveno v odstavci 1.

Článek 18

Platnost této dohody může být ukončena písemnou výpovědí jedné strany doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po převzetí oznámení druhou stranou, nedotkne se však žádných závazků, které již byly podle této dohody přijaty. Zejména veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této dohody.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne třináctého září roku 2010 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Černou Horu

ministr zahraničních věcí

Za Evropskou unii

vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku


2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/6


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. září 2010

o uzavření konzultací s Nigerskou republikou podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU

(2010/588/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi skupinou afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a revidovanou v Bruselu dne 25. června 2005 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“) a zejména její článek 96,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (3), a zejména na článek 3 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podstatné prvky uvedené v článku 9 dohody o partnerství AKT-EU byly porušeny.

(2)

V souladu s článkem 96 dohody o partnerství AKT-EU byly ve dnech 8. prosince 2009 a 26. května 2010 provedeny konzultace s Nigerskou republikou za účasti zástupců skupiny afrických, karibských a tichomořských států. Zástupci přechodné vlády Nigeru předložili během druhé konzultace uspokojivé návrhy a závazky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Konzultace zahájené s Nigerskou republikou v souladu s článkem 96 dohody o partnerství AKT-EU se uzavírají.

Článek 2

Opatření uvedená v připojeném dopise se přijímají jako vhodná opatření podle čl. 96 odst. 2 písm. c) dohody o partnerství AKT-EU.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Bude v platnosti po dobu 12 měsíců. Rozhodnutí se pravidelně přezkoumává alespoň každých šest měsíců na základě pozorovatelských misí Unie.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.


PŘÍLOHA

NÁVRH DOPISU

Vážený pane předsedo Nejvyšší rady pro obnovu demokracie,

Vážený pane předsedo vlády,

Evropská unie (EU) e domnívá, že politická krize, která se ve Vaší zemi odehrála během roku 2009, jakož i státní převrat, k němuž došlo 18. února 2010, představují závažné porušení podstatných prvků článku 9 dohody o partnerství AKT-EU. Proto Evropská unie v prohlášení vydaném mlučím vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 19. února 2010 rozhodně odsoudila tento státní převrat, neboť je v rozporu se samotnými zásadami demokracie. EU pozvala nigerské orgány ke konzultacím v Bruselu a navázala tedy podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU politický dialog s vládnoucím režimem s cílem prozkoumat situaci a možná řešení. Konzultace byly zahájeny v Bruselu dne 8. prosince 2009 a druhé kolo se konalo 26. května 2010. Na základě této druhé schůzky potvrdili představitelé EU vůli předložit orgánům Rady Evropské unie opatření, která budou moci podporovat transformaci, jež právě v Nigeru probíhá a jež podle nigerských orgánů povede k obnovení ústavního pořádku.

Na konzultační schůzce dne 26. května 2010 zúčastněné strany diskutovaly o organizaci transformace vedoucí k obnovení ústavního pořádku a ustanovení demokratického režimu vzešlého z transparentních a svobodných voleb. Nigerská strana rovněž předložila memorandum upřesňující etapy a problémy této transformace. EU tak vzala na vědomí oznámení o tom, že:

budou zavedeny pluralitní instituce pro období transformace, které budou zastupovat všechny politické složky Nigeru,

bude přijat volební zákon na základě dohody,

bude ustanovena Nezávislá národní volební komise (CENI).

Evropská unie rovněž vítá přijetí plánu dalšího postupu, který stanoví několik termínů příštích voleb a jejich prostřednictvím i zavedení nového ústavního rámce a nových demokraticky zvolených orgánů. EU nakonec bere na vědomí závazek členů Nejvyšší rady pro obnovu demokracie (CSRD) a občanské vlády ustanovené v únoru 2010 za účelem řízení transformace, že nebudou v nadcházejících volbách kandidovat a předají moc zvoleným občanům do března 2011, na kdy je stanoven konec přechodného období.

Během těchto schůzek vzala EU na vědomí návrhy nigerské strany, zejména následující závazky, které považuje za zvláště významné:

1.

pijetí základních textů CSRD;

2.

upořádání ústavního referenda na jejich základě;

3.

knání místních, parlamentních a prezidentských voleb do března 2011;

4.

ddržování základních práv a občanských svobod, včetně práva politických stran na svobodnou činnost;

5.

zabránění trestního postihu u trestných činů týkajících se tisku a záruka nezávislosti regulačních orgánů, jakož i volný přístup k informacím;

6.

závazek provádět během přechodného období řádnou hospodářskou a finanční správu.

EU usoudila, že závazky ze strany Nigeru jsou celkově povzbudivé. Proto bylo podle čl. 96 odst. 2 písm. c) dohody o partnerství AKT-EU rozhodnuto přijmout vhodná opatření týkající se postupné obnovy spolupráce s cílem podpořit transformaci. Přehled opatření je uveden v přiložené tabulce.

EU bude zejména i nadále financovat humanitární operace, urgentní pomoc, přímou podporu obyvatelstvu, podporu politické transformaci a pomoc pro překonání krize. V této souvislosti je vhodné podotknout, že EU může poskytnout novou pomoc na podporu přípravy parlamentních a prezidentských voleb.

Komise si však vyhrazuje právo v případě potřeby převzít na sebe funkce vnitrostátní schvalující osoby Evropského rozvojového fondu (ERF).

EU bude v rámci postupu podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU i nadále pozorně sledovat situaci v Nigeru během kontrolního období dvanácti měsíců. Během tohoto období bude v rámci článku 8 dohody o partnerství AKT-EU pokračovat posílený dialog s nigerskou vládou s cílem podpořit proces transformace a EU bude provádět pravidelné přezkumy situace. První pozorovatelská mise proběhne ve lhůtě kratší než šest měsíců ode dne podpisu tohoto dopisu.

EU si vyhrazuje právo změnit výše popsaná vhodná opatření, a to na základě vývoje provádění závazků.

Záměrem EU je i nadále, v rámci článku 8 dohody o partnerství AKT-EU, pokračovat v pravidelném politickém dialogu s novou vládou vzešlou z voleb, zejména na téma reforem v oblasti politické, soudní a hospodářské správy, jakož i ohledně reforem v oblasti bezpečnosti.

S úctou

Za Radu

Za Komisi

PŘÍLOHA K PŘÍLOZE: PŘEHLED ZÁVAZKŮ

Závazky partnerských stran

Nigerská strana

EU

Situace ke dni 26. května 2010

Evropská unie bude i nadále financovat humanitární operace, urgentní pomoc, přímou podporu obyvatelstvu, podporu politické transformaci a pomoc pro překonání krize

Přijetí volebního zákona na základě dohody (poté, co Státní poradní rada vydá kladné stanovisko)

Ustanovení Nezávislé národní volební komise, jejíž složení bude výsledkem dohody (poté, co Státní poradní rada vydá kladné stanovisko)

Obnovení projektu „Konsolidace demokracie“, zejména části „Podpora voleb“, která bude rozšířena na budoucí volby. Finanční dohoda je v platnosti

Řešení žádosti orgánů o navýšení balíčku finanční dohody části „Podpora voleb“

Obnovení institucionální podpory reforem v oblasti správy veřejných financí, mimo jiné podpora Účetního dvora s cílem udržení způsobilosti k udělení rozpočtové podpory

Obnovení programu na podporu práva a právního státu (PAJED)

Nejvyšší rada pro obnovu demokracie přijme návrhy základních textů (poté, co Státní poradní rada vydá kladné stanovisko)

Vyvěšení seznamu voličů (v rámci aktualizace volebních seznamů)

Zabránění trestního postihu u trestných činů týkajících se tisku

Obnovení postupu schvalování projektů na „podporu obchodu“ a na podporu „národního statistického systému“

Obnovení zavádění projektů národního orientačního programu v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (právo, decentralizace, rozvoj venkova atd.) a zahájení nezbytných studií

Zachování zbytku dohody o financování v rámci rozpočtové podpory 9. ERF

Provedení studie na určení opatření na podporu stabilizace situace na severu

Zahájení podpory strategie rozvoje venkova (10. ERF)

Obnovení „Programu na podporu rozvoje v těžebním odvětví“

Uspořádání ústavního referenda za uspokojivých podmínek

Postupné uskutečňování plateb rozpočtových podpor (9. a 10. ERF)

Obnovení veřejné soutěže „údržba silnic“ 10. ERF

Obnovení veřejné soutěže na rozšíření nemocnice v Arlitu (program v těžební oblasti)

Konání parlamentních a voleb a prvního kola voleb prezidentských za uspokojivých podmínek

Konání druhého kola prezidentských voleb (v případě potřeby) za uspokojivých podmínek

Ustavující schůze nového národního shromáždění

Jmenování prezidenta republiky

Pokračování uskutečňování plateb započatých rozpočtových podpor

Podpis dohody o financování projektů na podporu obchodu a na podporu národního statistického systému.

Obnovení všech činností spolupráce


2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/10


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. září 2010,

kterým se pozměňuje a prodlužuje období uplatňování rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Republikou Fidžijské ostrovy podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

(2010/589/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“), a zejména na článek 96 této dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (3), a zejména na článek 3 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (4) (dále jen „nástroj pro rozvojovou spolupráci“), a zejména na článek 37 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2007/641/ES (5) o uzavření konzultací s Republikou Fidžijské ostrovy podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU a článku 37 nástroje pro rozvojovou spolupráci bylo přijato k provedení vhodných opatření po porušení podstatných prvků uvedených v článku 9 dohody o partnerství AKT-EU a hodnot, na které odkazuje článek 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci.

(2)

Použitelnost těchto opatření byla prodloužena rozhodnutím 2009/735/ES (6) a následně rozhodnutím 2010/208/EU (7), jelikož nejenže dosud nebyly splněny důležité závazky týkající se podstatných prvků dohody o partnerství AKT-EU a nástroje pro rozvojovou spolupráci, ale naopak v poslední době došlo k významnému regresivnímu vývoji v řadě těchto závazků.

(3)

Období uplatňování opatření uvedených v rozhodnutí 2007/641/ES skončí dne 1. října 2010. Je vhodné prodloužit jeho platnost a aktualizovat uvedená vhodná opatření po technické stránce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/641/ES se mění takto:

1)

V článku 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. března 2011. Bude pravidelně přezkoumáváno alespoň jednou za šest měsíců.“

2)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Dopis uvedený v přílze tohoto rozhodnutí je určen Republice Fidžijské ostrovy.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  Úř. věst. L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 89, 9.4.2010, s. 7.


PŘÍLOHA

NÁVRH DOPISU

Jeho Excelence Ratu Epeli NAILATIKAU

prezident Republiky Fidžijské ostrovy

Suva

Republika Fidžijské ostrovy

Vaše Excelence,

Evropská unie (EU) přikládá velký význam článku 9 dohody o partnerství AKT-EU a článku 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci. Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, na kterých spočívá partnerství AKT-EU, jsou podstatnými prvky dohody o partnerství AKT-EU, a tudíž tvoří základ našich vztahů.

Dne 11. prosince 2006 Rada Evropské unie odsoudila vojenský převrat na Fidži.

Podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU a s ohledem na skutečnost, že vojenský převrat ze dne 5. prosince 2006 představoval porušení podstatných prvků uvedených v článku 9 této dohody, vyzvala Evropská unie Republiku Fidžijské ostrovy (Fidži) ke konzultacím s cílem, jak to stanoví dohoda o partnerství AKT-EU, posoudit důkladně situaci a popřípadě podniknout kroky k její nápravě.

Formální část těchto konzultací byla zahájena v Bruselu dne 18. dubna 2007. Evropská unie byla potěšena, že prozatímní vláda tehdy potvrdila řadu klíčových závazků ohledně lidských práv a základních svobod, dodržování demokratických zásad a právního státu, jak je uvedeno níže, a navrhla pozitivní kroky k jejich splnění.

Žel od té doby došlo k řadě událostí regresivním směrem, zvláště v dubnu 2009, což ve svém důsledku znamená, že Fidži nyní porušuje mnoho svých závazků. Týká se to jmenovitě zrušení ústavy, značného odkladu konání parlamentních voleb a porušování lidských práv. Ačkoliv je provádění závazků velice zpožděno, většina těchto závazků má stále velký význam pro současnou situaci na Fidži, a proto jsou připojeny k tomuto dopisu. Jelikož se Fidži rozhodlo jednostranně porušit řadu klíčových závazků, dochází tím ke ztrátám pro tuto zemi, pokud jde o finanční prostředky na rozvoj.

V duchu partnerství, které je podstatou dohody o partnerství AKT-EU, však EU vyjadřuje svoji připravenost zahájit nové oficiální konzultace, jakmile existují odůvodněné vyhlídky na jejich pozitivní závěr. Prozatímní předseda vlády dne 1. července 2009 představil plán reforem a návratu k demokratickému řádu. Evropská unie je připravena zahájit dialog o tomto plánu a posoudit, zda by mohl posloužit za základ nových konzultací. EU tudíž rozhodla prodloužit platnost stávajících vhodných opatření týkajících se Fidži s cílem vytvořit příležitost pro nové konzultace. Přestože jsou některá vhodná opatření již zastaralá, bylo rozhodnuto, že místo jejich jednostranné aktualizace dá EU přednost dalšímu prozkoumání možností pro nové konzultace s Fidži. Proto je zvlášť důležité, aby se prozatímní vláda zavázala k širokému vnitropolitickému dialogu a k pružnému postoji, pokud jde o časový rámec plánu reforem. EU se ve svých postojích řídí a vždy bude řídit podstatnými prvky dohody o partnerství AKT-EU a jejími základními zásadami, jmenovitě ústřední úlohou dialogu a plněním vzájemných závazků, současně je však třeba zdůraznit, že na straně EU nejsou žádné předem dohodnuté závěry ohledně výsledků budoucích konzultací.

Pokud budou výsledkem nových konzultací zásadní závazky ze strany Fidži, EU se zavazuje, že tato vhodná opatření brzy a pozitivním směrem přezkoumá. Naopak, pokud se situace na Fidži nezlepší, bude nepochybně následovat další snížení finančních prostředků na rozvoj určených pro Fidži. Posouzení pokroku dosaženého na cestě k opětnému ústavnímu řádu se stane pro Evropskou unii směrodatným při přijímání budoucích rozhodnutí ohledně doprovodných opatření pro signatářské země protokolu o cukru a národního orientačního programu Fidži pro 10. evropského rozvojového fondu (ERF).

Do doby, než se uskuteční nové konzultace, EU vyzývá Fidži, aby pokračovalo a dále posílilo široký politický dialog.

Toto jsou vhodná opatření:

humanitární pomoc a přímá podpora občanské společnosti mohou pokračovat,

probíhající činnosti v oblasti spolupráce, zejména podle 8. a 9. ERF, mohou pokračovat,

činnosti v oblasti spolupráce, které by mohly přispět k návratu demokracie a zlepšit veřejnou správu, mohou být prováděny, kromě zcela výjimečných okolností,

může pokračovat provádění opatření pro rok 2006, která doprovázejí reformu v oblasti cukru. Fidži podepsalo finanční dohodu na technické úrovni dne 19. června 2007. Je třeba poznamenat, že finanční dohoda obsahuje doložku o pozastavení,

může pokračovat příprava a případně i dojít k podepsání víceletého orientačního programu pro opatření pro roky 2011–2013, jež doprovázejí reformu v oblasti cukru,

finalizace, podepsání na technické úrovni a provádění strategického dokumentu pro Fidži a národního orientačního programu pro 10. ERF s orientačním finančním krytím, jakož i případné přidělení pobídkové tranše až do výše 25 % této částky bude podmíněno dodržováním přijatých závazků v oblasti lidských práv a právního státu: potvrzením ústavy prozatímní vládou, plným dodržováním nezávislosti soudní moci, co nejrychlejším zrušením nařízení o výjimečném stavu, jenž byl opětovně zaveden dne 6. září 2007, vyšetřováním všech údajných porušení lidských práv nebo jejich projednáváním v různými řízeních a na fórech podle právních předpisů Fidži a vynakládáním veškerého úsilí prozatímní vládou k zabránění tomu, aby bezpečnostní složky vydávaly zastrašující prohlášení,

příděly v oblasti cukru pro rok 2007 se rovnaly nule,

dostupnost přídělů v oblasti cukru pro rok 2008 závisela na tom, zda byly k dispozici důkazy o důvěryhodné a včasné přípravě voleb v souladu s dohodnutými závazky, zejména pokud jde o sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému v souladu s ústavou, a zda byla v souladu s ústavou přijata opatření za účelem zajištění fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007. Příděly v oblasti cukru pro rok 2008 skončily ke dni 31. prosince 2009,

příděly cukru na rok 2009 byly zrušeny v květnu 2009, protože prozatímní vláda rozhodla odložit všeobecné volby do září 2014,

příděly pro rok 2010 byly před 1. květnem 2010 zrušeny z toho důvodu, že nebylo dosaženo žádného pokroku v pokračování demokratického procesu; vzhledem ke kritické situaci v odvětví cukru však Komise vyčlenila část přídělů na přímou pomoc, centrálně řízenou Delegací EU ve městě Suva, neposkytovanou vládními strukturami obyvatelstvu, které je bezprostředně závislé na produkci cukru s cílem zmírnit negativní sociální dopady. Legislativní a rozpočtové orgány EU musí potvrdit poskytování jakékoliv takovéto pomoci,

pro přípravu a plnění klíčových závazků, zejména pro podporu přípravy a konání voleb, lze uvažovat o další podpoře, která překračuje podporu popsanou v tomto dopise,

regionální spolupráce a účast Fidži na ní zůstává nedotčena,

spolupráce s Evropskou investiční bankou a Střediskem pro rozvoj podnikání může pokračovat s výhradou včasného plnění přijatých závazků.

Kontrola závazků bude v souladu se závazky uvedenými v příloze a týkajícími se pravidelného dialogu, spolupráce s misemi a podávání zpráv.

EU navíc očekává, že Fidži bude plně spolupracovat s Fórem tichomořských ostrovů ohledně provádění doporučení skupiny významných osobností (Eminent Persons‘ Group), jak bylo potvrzeno fórem ministrů zahraničních věcí na schůzce ve Vanuatu dne 16. března 2007.

EU bude pokračovat v pečlivém sledování situace na Fidži. Podle článku 8 dohody o partnerství AKT-EU bude veden s Fidži prohloubený politický dialog, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv, obnova demokracie a právního státu, a to tak dlouho, dokud obě strany neusoudí, že posílený charakter tohoto dialogu dosáhl uvedeného cíle.

Evropská unie si vyhrazuje právo upravit vhodná opatření, pokud dojde ke zpomalení, přerušení nebo opačnému vývoji při provádění závazků přijatých prozatímní vládou.

Evropská unie zdůrazňuje, že výsady Fidži v rámci jeho spolupráce s EU závisejí na dodržování podstatných prvků dohody o partnerství AKT-EU a hodnot uvedených ve finančním nástroji pro rozvojovou pomoc. Aby bylo možno Evropskou unii přesvědčit o plné připravenosti prozatímní vlády, pokud jde o kontrolu přijatých závazků, je zásadní učinit včasný a podstatný pokrok v plnění dohodnutých závazků.

S úctou,

V Bruselu dne

Za Komisi

Za Radu

PŘÍLOHA K PŘÍLOZE

ZÁVAZKY DOHODNUTÉ S REPUBLIKOU FIDŽIJSKÉ OSTROVY

A.   Dodržování demokratických zásad

Závazek č. 1

Uskutečnit svobodné a spravedlivé parlamentní volby do 24 měsíců od dne 1. března 2007 podle závěrů hodnocení, které provedou nezávislí pozorovatelé jmenovaní sekretariátem Fóra tichomořských ostrovů. Jednotlivé kroky směrem k samotnému konání voleb budou společně sledovány a v případě nutnosti na základě společně dohodnutých parametrů upravovány a revidovány. Z toho zejména vyplývá, že:

do 30. června 2007 prozatímní vláda přijme harmonogram plnění jednotlivých kroků, které se musí učinit při přípravě nových parlamentních voleb,

plán určí časový horizont pro uskutečnění sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému,

vymezení hranic volebních obvodů a reforma volebního systému proběhne v souladu s ústavou,

budou učiněna opatření, aby bylo v souladu s ústavou zajištěno fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007,

jmenování viceprezidenta proběhne v souladu s ústavou.

Závazek č. 2

Při přijímání hlavních legislativních, daňových a dalších politických iniciativ a změn prozatímní vláda zohlední konzultace se subjekty občanské společnosti a se všemi dalšími relevantními zúčastněnými osobami.

B.   Právní stát

Závazek č. 1

Prozatímní vláda vyvine veškeré úsilí, aby zabránila bezpečnostním složkám pronášet prohlášení, která mají zastrašovat.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda potvrdí ústavu z roku 1997 a zaručí běžné a nezávislé fungování ústavních institucí, jako např. Fidžijského výboru pro lidská práva, Komise pro veřejnou službu a Komise pro ústavní kancelář. Podstatná nezávislost Velké rady náčelníků a její fungování bude zachována.

Závazek č. 3

Nezávislost soudní moci bude plně respektována, aby mohla rozhodovat svobodně a její rozhodnutí byla závazná pro všechny zúčastněné strany, a zejména

se prozatímní vláda zavazuje, že do dne 15. července 2007 jmenuje tribunál podle čl. 138 odst. 3 ústavy,

jmenování a/nebo odvolání soudců se bude nadále provádět pouze v přísném souladu s ustanoveními ústavy a podle procesních pravidel,

na žádné úrovni se neobjeví v jakékoliv formě zásahy armády, policie nebo prozatímní vlády do soudních řízení, což zahrnuje i plné dodržování výsad advokátní profese.

Závazek č. 4

Veškerá trestní řízení o korupci budou vedena řádnými soudními postupy a všechny ostatní orgány případně zřízené pro vyšetřování údajných případů korupce budou jednat v ústavním rámci.

C.   Lidská práva a základní svobody

Závazek č. 1

Prozatímní vláda podnikne veškeré možné kroky, aby se usnadnilo vyšetřování všech údajných porušení lidských práv či zpracování takových případů porušení v souladu s různými řízeními a fóry podle právních předpisů Republiky Fidžijské ostrovy.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda zruší nařízení o výjimečném stavu v květnu 2007 pod podmínkou, že nebude existovat ohrožení národní bezpečnosti a veřejného pořádku a bezpečnosti.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda je odhodlána zajistit, aby Fidžijský výbor pro lidská práva vykonával činnost zcela nezávisle a v souladu s ústavou.

Závazek č. 4

Svoboda projevu a svoboda médií v jejich jakékoliv formě jsou plně respektovány, jak je stanoveno ústavou.

D.   Závazky k následné kontrole

Závazek č. 1

Prozatímní vláda se zavazuje udržovat pravidelný dialog, aby bylo možné ověřit dosažený pokrok, a uděluje orgánům a zástupcům EU a ES plný přístup k informacím o všech záležitostech, které se týkají lidských práv, obnovení demokracie a právního státu mírovými způsoby na Fidži.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda plně spolupracuje s případnými misemi EU a ES za účelem hodnocení a sledování vývoje.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda zasílá zprávu o pokroku každé tři měsíce počínaje dnem 30. června 2007 ohledně podstatných prvků dohody z Cotonou a závazků.

Je třeba poznamenat, že některé otázky lze účinně řešit pouze pragmatickým přístupem, který uznává současnou realitu a zaměřuje se na budoucnost.


NAŘÍZENÍ

2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 870/2010

ze dne 1. října 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 871/2010

ze dne 1. října 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 (3).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 2. října 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/20


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. září 2010

o jmenování jednoho dánského člena a pěti dánských náhradníků Výboru regionů

(2010/590/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh předložený dánskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. prosince 2009 a dne 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU a 2010/29/EU o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015 (1).

(2)

Po skončení mandátu paní Tove LARSENOVÉ se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. Po skončení mandátu pana Erika Benta NIELSENA, pana Johnnyho SØTRUPA, pana Bo ANDERSENA a paní Jane Findahl LINDSKOVOVÉ se uvolnila čtyři místa náhradníků Výboru regionů. Jedno místo náhradníka Výboru regionů se uvolnilo po jmenování pana Jana BOYEHO členem tohoto výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:

a)

jako členka:

paní Kirstine Helene BILLEOVÁ, Borgmester,

a

b)

jako náhradníci:

pan Steen Ole DAHLSTRØM, Borgmester,

pan Carsten KISSMEYER-NIELSEN, Borgmester,

pan Martin MERRILD, 2. viceborgmester,

paní Tatiana SØRENSENOVÁ, Byrådsmedlem,

pan Hans Freddie Holmgaard MADSEN, Byrådsmedlem.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. října 2010,

kterým se schvaluje laboratoř v Rusku k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině

(oznámeno pod číslem K(2010) 6684)

(Text s významem pro EHP)

(2010/591/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř „Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy“ (AFSSA, Nancy) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. Uvedené rozhodnutí rovněž stanoví úkoly této laboratoře.

(2)

AFSSA, Nancy má zejména hodnotit laboratoře členských států a třetích zemí za účelem jejich schválení k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(3)

Příslušný orgán Ruska předložil žádost o schválení jedné laboratoře v této třetí zemi za účelem provádění těchto sérologických testů.

(4)

AFSSA, Nancy podrobila uvedenou laboratoř hodnocení a příznivě vyznívající zprávu o tomto hodnocení poskytla dne 19. února 2010 Komisi.

(5)

Uvedená laboratoř by proto měla být schválena k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Následující laboratoř se schvaluje k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek v souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES:

„Federal Centre for Animal Health (FGI „ARRIAH“ – Ruský federální ústav pro zdraví zvířat), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusko“.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. října 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. října 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.