ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.223.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 223

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
25. srpna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2010/465/EU

 

*

Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě ze dne 24. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě

1

Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 756/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( 1 )

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( 1 )

29

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 758/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku valnemulin ( 1 )

37

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 759/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku tildipirosin ( 1 )

39

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 760/2010 ze dne 24. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

42

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/1


ROZHODNUTÍ RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ

ze dne 24. června 2010

o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě

(2010/465/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍ V RADĚ

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „dohoda“) obsahuje pro obě strany povinnost zahájit druhou fázi jednání.

(2)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(3)

Komise v souladu s článkem 21 uvedené dohody jménem Unie a členských států sjednala protokol, kterým se mění dohoda (dále jen „protokol“).

(4)

Protokol byl parafován dne 25. března 2010.

(5)

Protokol je plně v souladu s právními předpisy Unie, zejména se systémem EU pro obchodování s emisemi.

(6)

Unie a v rozsahu, v jakém to umožňuje vnitrostátní právo, členské státy by měly protokol sjednaný Komisí podepsat a prozatímně uplatňovat s výhradou jeho možného pozdějšího uzavření.

(7)

Je nutné stanovit procesní pravidla pro případné rozhodování, jak ukončit prozatímní uplatňování protokolu a jak přijímat opatření podle čl. 21 odst. 5 dohody ve znění protokolu. Rovněž je nutné stanovit procesní pravidla pro pozastavení vzájemného uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckého dopravce podle čl. 6a odst. 2 dohody ve znění protokolu a pro provádění některých ustanovení dohody, včetně ustanovení týkajících se životního prostředí, podle čl. 15 odst. 5 dohody ve znění protokolu,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis a prozatímní uplatňování

1.   Podpis protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie s výhradou uzavření zmíněného protokolu.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

2.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

3.   Unie a v rozsahu, v jakém to umožňuje vnitrostátní právo, její členské státy protokol prozatímně uplatňují ode dne podpisu.

4.   Rozhodnutí o ukončení prozatímního uplatňování protokolu a jeho oznámení Spojeným státům americkým v souladu s čl. 9 odst. 2 protokolu a rozhodnutí o vzetí tohoto oznámení zpět přijímá Rada jménem Unie a členských států jednomyslně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 2

Pozastavení vzájemného uznávání

Rozhodnutí o pozastavení vzájemného uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců a o jeho oznámení Spojeným státům v souladu s čl. 6a odst. 2 dohody ve znění protokolu přijímá Rada jménem Unie a členských států jednomyslně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 3

Smíšený výbor

1.   Unie a členské státy jsou ve smíšeném výboru zřízeném článkem 18 dohody ve znění protokolu zastoupeny prostřednictvím zástupců Komise a členských států.

2.   V záležitostech spadajících do výlučné pravomoci Unie, u kterých se nevyžaduje přijetí rozhodnutí s právními účinky, přijímá postoj, který má Unie a její členské státy zaujmout ve smíšeném výboru, Komise, která jej předem oznámí Radě a členským státům.

3.   U rozhodnutí o záležitostech spadajících do pravomoci Unie přijímá postoj, který má Unie a její členské státy zaujmout ve smíšeném výboru, Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud platné hlasovací postupy stanovené ve Smlouvě nestanoví jinak.

4.   U rozhodnutí týkajících se záležitostí spadajících do pravomoci členských států přijímá postoj, který má Unie a její členské státy zaujmout ve smíšeném výboru, Rada na návrh Komise nebo členských států jednomyslně, pokud členský stát do jednoho měsíce po přijetí tohoto postoje neinformuje generální sekretariát Rady, že může souhlasit s rozhodnutím, které má být přijato společným výborem, pouze se souhlasem svých legislativních orgánů, zejména s ohledem na výhradu parlamentního přezkumu.

5.   Postoj Unie a členských států ve smíšeném výboru předkládá Komise, vyjma záležitostí spadajících do výlučné pravomoci členských států, které předkládá předsednictví Rady, nebo pokud tak Rada rozhodne, Komise.

Článek 4

Rozhodnutí v souladu s článkem 21 odst. 5 dohody

Rozhodnutí neumožnit leteckým dopravcům druhé strany provoz dalších frekvencí nebo vstup na nové trhy na základě dohody a oznámit je Spojeným státům americkým nebo rozhodnutí o souhlasu se zrušením takového rozhodnutí, přijímaná v souladu s čl. 21 odst. 5 dohody ve znění protokolu, přijímá Rada jménem Unie a členských států jednomyslně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Článek 5

Informování Komise

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o všech žádostech nebo oznámeních, které podají nebo obdrží podle článku 15 dohody ve znění protokolu.

V Lucemburku dne 24. června 2010.

Za Radu

předseda

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOKOL,

kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (dále jen „Spojené státy“)

na jedné straně a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“)

a EVROPSKÁ UNIE

na straně druhé,

MAJÍCE V ÚMYSLU vycházet z rámce, který vytvořila dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „dohoda“) s cílem otevřít přístup na trhy a maximalizovat výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu;

PLNÍCE mandát článku 21 dohody vyjednat pro prosazení tohoto cíle urychleně druhou fázi dohody;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupkyní a že od uvedeného dne se veškerá práva a povinnosti Evropského společenství a veškeré odkazy na něj v dohodě vztahují na Evropskou unii;

SE DOHODLY ZMĚNIT DOHODU TAKTO:

Článek 1

Definice

Článek 1 dohody se mění:

1)

vložením této nové definice za bod 2:

„2a)   „zjištěním o státní příslušnosti“ zjištění, že letecký dopravce nabízející provoz služeb podle této dohody splňuje požadavky článku 4, pokud jde o jeho vlastnictví, skutečnou kontrolu a hlavní místo obchodní činnosti;“;

2)

vložením této nové definice za bod 3:

„3a)   „zjištěním o způsobilosti“ zjištění, že letecký dopravce nabízející provoz služeb podle této dohody má uspokojivou finanční způsobilost a přiměřené zkušenosti s řízením a že je připraven dodržovat právní předpisy a požadavky, které upravují provoz takových služeb;“.

Článek 2

Vzájemné uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců

Za článek 6 se vkládá tento nový článek 6a:

„Článek 6a

Vzájemné uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců

1.   Po obdržení žádosti o provozní oprávnění podle článku 4 od leteckého dopravce jedné strany letecké orgány druhé strany uznají veškerá zjištění ohledně způsobilosti nebo státní příslušnosti, která u uvedeného leteckého dopravce provedly letecké orgány první strany, jako by takové zjištění provedly jejich vlastní letecké orgány, a neprovádějí další šetření této záležitosti, s výjimkou níže uvedených ustanovení písmene a):

a)

Pokud po obdržení žádosti o provozní oprávnění od leteckého dopravce nebo po udělení takového oprávnění mají letecké orgány přijímající strany konkrétní důvod k obavám, že nehledě na zjištění provedená leteckými orgány druhé strany nebyly podmínky stanovené článkem 4 této dohody pro udělení příslušných oprávnění nebo povolení splněny, pak uvedené orgány neprodleně upozorní a své obavy náležitě odůvodní. V takovém případě si může kterákoli ze stran vyžádat konzultace, do nichž by se měli zapojit zástupci příslušných leteckých orgánů, nebo další informace související s těmito obavami; těmto žádostem se vyhoví, jakmile to bude proveditelné. Pokud záležitost zůstává nevyřešena, může ji kterákoli ze stran předložit smíšenému výboru.

b)

Tento článek se nepoužije na zjištění ohledně bezpečnostních osvědčení nebo licencí, opatření v oblasti ochrany před protiprávními činy nebo pojistného krytí.

2.   Každá ze stran informuje druhou stranu prostřednictvím smíšeného výboru o veškerých podstatných změnách kritérií, která uplatňuje při provádění zjištění uvedených výše v odstavci 1, a to předem, pokud je to proveditelné, a jinak co nejdříve následně. Pokud si přijímající strana vyžádá o jakékoli takové změně konzultace, konají se ve smíšeném výboru do 30 dnů od takové žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud se po těchto konzultacích přijímající strana domnívá, že revidovaná kritéria druhé strany by nebyla pro vzájemné uznávání regulativních zjištění uspokojivá, může přijímající strana druhou stranu informovat o pozastavení platnosti odstavce 1. Přijímající strana může pozastavení kdykoli ukončit. Smíšený výbor je příslušně informován.“

Článek 3

Životní prostředí

Článek 15 dohody se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto:

„Článek 15

Životní prostředí

1.   Strany uznávají význam ochrany životního prostředí při rozvoji a provádění politiky mezinárodní letecké dopravy za pečlivého zvažování nákladů a přínosů opatření na ochranu životního prostředí při rozvoji této politiky a případně společného prosazování účinných celosvětových řešení. Strany mají proto v úmyslu spolupracovat, aby ekonomicky efektivním způsobem omezily nebo snížily dopad mezinárodní letecké dopravy na životní prostředí.

2.   Pokud strana zvažuje navržená opatření v oblasti životního prostředí na regionální, celostátní nebo místní úrovni, měla by vyhodnotit možné nepříznivé dopady na výkon práv obsažených v této dohodě, a pokud jsou tato opatření přijata, měla by přijmout vhodné kroky ke zmírnění těchto nepříznivých dopadů. Na žádost jedné ze stran poskytne druhá strana popis takového hodnocení a zmírňujících opatření.

3.   Při stanovení opatření na ochranu životního prostředí musí být dodržovány normy ochrany životního prostředí v letectví přijaté Mezinárodní organizací pro civilní letectví a uvedené v přílohách úmluvy, s výjimkou případů, ve kterých byly oznámeny rozdíly. Strany přijímají opatření na ochranu životního prostředí, která mají vliv na letecké služby podle této dohody, v souladu s článkem 2 a čl. 3 odst. 4 této dohody.

4.   Strany potvrzují odhodlání členských států a Spojených států uplatňovat zásadu vyváženého přístupu.

5.   Na ukládání nových povinných provozních omezení ke snížení hluku na letištích s více než 50 000 pohyby civilních podzvukových proudových letadel za kalendářní rok se použijí tato ustanovení:

a)

Příslušné orgány každé ze stran umožní zohlednění stanovisek zúčastněných stran v rozhodovacím procesu.

b)

Jakékoli nové provozní omezení se druhé straně oznámí nejméně 150 dnů před jeho vstupem v platnost. Na žádost uvedené druhé strany se jí bezodkladně poskytne písemná zpráva, v níž se vysvětlí důvody pro zavedení tohoto provozního omezení, environmentální cíl stanovený pro příslušné letiště a opatření, jež byla pro dosažení tohoto cíle zvažována. Zpráva zahrnuje příslušné hodnocení pravděpodobných nákladů a přínosů různých zvažovaných opatření.

c)

Provozní opatření i) musí být nediskriminační, ii) nesmí být více omezující, než je nezbytné pro dosažení environmentálního cíle stanoveného pro konkrétní letiště, a iii) nesmí být svévolná.

6.   Strany schvalují a podporují výměnu informací a pravidelný dialog mezi odborníky, zejména prostřednictvím stávajících komunikačních kanálů, za účelem posílení spolupráce v souladu s platnými právními předpisy při řešení dopadů mezinárodní letecké dopravy na životní prostředí a jejich zmírňování, včetně:

a)

výzkumu a vývoje leteckých technologií šetrných k životnímu prostředí;

b)

lepších vědeckých znalostí o dopadech emisí z letecké dopravy s cílem získat kvalitnější informace pro politická rozhodnutí;

c)

inovací v uspořádání letového provozu za účelem snížení dopadů letecké dopravy na životní prostředí;

d)

výzkumu a vývoje udržitelných alternativních leteckých paliv a

e)

výměny názorů o problémech a možnostech na mezinárodních fórech zabývajících se dopady letecké dopravy na životní prostředí, případně včetně koordinace stanovisek.

7.   Pokud o to strany požádají, smíšený výbor vypracuje za pomoci odborníků doporučení ohledně možných společných prvků a souladu tržních opatření týkajících se leteckých emisí, která strany provedly, aby se zamezilo zdvojování opatření a nákladů a v největším možném rozsahu se snížila administrativní zátěž leteckých dopravců. Provádění těchto doporučení podléhá internímu schválení nebo ratifikaci podle požadavků každé ze stran.

8.   Pokud se jedna strana domnívá, že určitá záležitost týkající se ochrany životního prostředí v letectví, včetně navržených nových opatření, vzbuzuje obavy z hlediska uplatňování nebo provádění této dohody, může požádat o svolání smíšeného výboru podle článku 18 s cílem posoudit tuto otázku a vypracovat vhodná řešení v případě, že se zjistí oprávněnost těchto obav.“

Článek 4

Sociální rozměr

Za článek 17 se vkládá tento nový článek 17a:

„Článek 17a

Sociální rozměr

1.   Strany uznávají význam sociálního rozměru dohody a výhod dosažených tím, že jsou otevřené trhy doprovázeny vysokými pracovními standardy. Příležitosti vytvořené dohodou nejsou zamýšleny k tomu, aby oslabily pracovní standardy nebo pracovní práva a zásady obsažené v právních předpisech každé ze stran.

2.   Strany se při provádění dohody řídí zásadami uvedenými v odstavci 1, přičemž smíšený výbor v souladu s článkem 18 pravidelně posuzuje sociální důsledky dohody a vypracovává vhodná řešení v případě obav, které se zjistí jako oprávněné.“

Článek 5

Smíšený výbor

Ustanovení čl. 18 odst. 3, 4 a 5 dohody se v celém rozsahu zrušují a nahrazují se těmito:

„3.   Smíšený výbor podle potřeby přezkoumá celkové provádění této dohody, včetně případného dopadu omezení v oblasti infrastruktury letecké dopravy na výkon práv uvedených v článku 3, účinky bezpečnostních opatření přijatých podle článku 9, vliv na podmínky hospodářské soutěže, včetně oblasti počítačových rezervačních systémů, a případné sociální důsledky provádění této dohody. Smíšený výbor rovněž průběžně zvažuje jednotlivé otázky nebo návrhy, o nichž kterákoli ze stran prohlásí, že mají nebo mohou mít dopad na provoz podle dohody, mezi něž patří například konfliktní regulativní požadavky.

4.   Smíšený výbor rovněž přispívá k prohloubení spolupráce prostřednictvím:

a)

posuzování možných oblastí pro další rozvoj dohody, včetně doporučení změn dohody;

b)

posuzování sociálních důsledků provádění dohody a vypracování vhodných řešení v případě obav, které se zjistí jako oprávněné;

c)

vedení soupisu otázek týkajících se státních subvencí nebo podpory oznámených stranami ve smíšeném výboru;

d)

přijímání rozhodnutí na základě vzájemné dohody týkajících se všech záležitostí souvisejících s uplatňováním čl. 11 odst. 6;

e)

přípravy ujednání pro vzájemné uznávání regulativních zjištění, pokud si to strany vyžádají;

f)

podněcování spolupráce mezi příslušnými orgány stran v úsilí o rozvoj jejich příslušných systémů uspořádání letového provozu s cílem optimalizovat interoperabilitu a slučitelnost, snížit náklady a vylepšit bezpečnost, kapacitu a environmentální profil těchto systémů;

g)

podpory rozvoje návrhů společných projektů a iniciativ v oblasti bezpečnosti letectví, a to i se třetími zeměmi;

h)

povzbuzování pokračující úzké spolupráce mezi příslušnými orgány pro ochranu letectví před protiprávními činy každé ze stran, včetně iniciativ pro vypracování bezpečnostních postupů usnadňujících pohyb cestujících a nákladu, aniž by byla ohrožena ochrana;

i)

posouzení, zda mohou příslušné právní předpisy a zvyklosti stran v oblastech spadajících do přílohy 9 úmluvy (Usnadnění pohybu) ovlivnit výkon práv podle této dohody;

j)

podpory odborné výměny názorů na nové iniciativy a projekty v oblasti právní úpravy, včetně v oblastech ochrany, bezpečnosti, životního prostředí, infrastruktury letecké dopravy (včetně volných letištních časů) a ochrany spotřebitele;

k)

podpory případných konzultací k otázkám letecké dopravy, jimiž se zabývají mezinárodní organizace, a ve vztazích se třetími zeměmi, včetně zvážení, zda přijmout společný přístup, a

l)

přijímání rozhodnutí na základě vzájemné dohody uvedených v čl. 1 odst. 3 přílohy 4 a čl. 2 odst. 3 přílohy 4.

5.   Strany mají společný cíl dosáhnout co největšího přínosu pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu rozšířením této dohody na třetí strany. Za tímto účelem smíšený výbor případně zváží podmínky a postupy, včetně všech nezbytných změn této dohody, jež budou potřebné pro přistoupení dalších třetích zemí k této dohodě.“

Článek 6

Další rozšiřování příležitostí

Článek 21 se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto:

„Článek 21

Další rozšiřování příležitostí

1.   Strany se zavazují pokračovat v plnění společného cíle – odstraňovat překážky v přístupu na trh s cílem maximalizovat výhody pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu, včetně zlepšení přístupu svých leteckých dopravců na celosvětové kapitálové trhy v zájmu lepšího zohlednění reality celosvětového odvětví letecké dopravy, posílení systému transatlantické letecké dopravy a vytvoření rámce, který podpoří další země v otevření svých vlastních trhů s leteckými službami.

2.   Smíšený výbor s ohledem na společný cíl stanovený v odstavci 1 a v rámci plnění svých povinností dohledu nad prováděním této dohody podle článku 18 provádí každoroční přezkum vývoje, včetně vývoje směřujícího k legislativním změnám uvedeným v tomto článku. Smíšený výbor vypracuje proces spolupráce v tomto ohledu včetně vhodných doporučení pro strany. Poté, co smíšený výbor potvrdí, že právní předpisy Spojených států umožňují většinové vlastnictví a skutečnou kontrolu jejich leteckých dopravců členskými státy nebo jejich státními příslušníky, Evropská unie a její členské státy na základě vzájemnosti umožní většinové vlastnictví a skutečnou kontrolu svých leteckých dopravců Spojenými státy nebo jejich státními příslušníky.

3.   Poté, co smíšený výbor v souladu s čl. 18 odst. 6 písemně potvrdí, že právní předpisy každé ze stran umožňují většinové vlastnictví a skutečnou kontrolu jejích leteckých dopravců druhou stranou nebo jejími státními příslušníky:

a)

oddíl 3 přílohy 1 dohody pozbývá platnosti;

b)

letečtí dopravci Spojených států mají právo poskytovat kombinované služby pravidelné přepravy cestujících mezi místy v Evropské unii a jejích členských státech a pěti zeměmi, aniž by obsluhovali místo na území Spojených států. Smíšený výbor tyto země určí do jednoho roku ode dne podpisu tohoto protokolu. Smíšený výbor může seznam pozměnit nebo zvýšit počet těchto zemí a

c)

znění článku 2 přílohy 4 dohody („Vlastnictví leteckých dopravců třetích zemí a kontrola nad nimi“) pozbývá platnosti a ve vztahu k leteckým dopravcům třetích zemí vlastněným nebo kontrolovaným Spojenými státy nebo jejich státními příslušníky namísto něj nabývá platnosti znění přílohy 6 dohody.

4.   Poté, co smíšený výbor v souladu s čl. 18 odst. 6 potvrdí, že právní předpisy Evropské unie a jejích členských států týkající se uložení provozních omezení ke snížení hluku na letištích s více než 50 000 pohyby civilních podzvukových proudových letadel ročně stanoví, že Evropská komise má pravomoc před uložením takových opatření přezkoumat příslušný proces, a pokud má za to, že příslušné postupy neproběhly v souladu s příslušnými povinnostmi, má pravomoc podniknout v takovém případě příslušné právní kroky ohledně dotčených opatření předtím, než jsou uloženy:

a)

letečtí dopravci Evropské unie mají právo poskytovat kombinované služby pravidelné přepravy cestujících mezi místy ve Spojených státech a pěti dalšími zeměmi, aniž by obsluhovali místo na území Evropské unie a jejích členských států. Smíšený výbor tyto země určí do jednoho roku ode dne podpisu tohoto protokolu. Smíšený výbor může seznam pozměnit nebo zvýšit počet těchto zemí a

b)

znění článku 2 přílohy 4 dohody („Vlastnictví leteckých dopravců třetích zemí a kontrola nad nimi“) pozbývá platnosti a ve vztahu k leteckým dopravcům třetích zemí vlastněným nebo kontrolovaným členskými státy nebo jejich státními příslušníky namísto něj nabývá platnosti znění přílohy 6 dohody.

5.   Poté, co smíšený výbor písemně potvrdí, že jedna ze stran splnila podmínky odstavců 3 a 4, které se na ni vztahují, může si uvedená strana vyžádat konzultace na vysoké úrovni o provádění tohoto článku. Tyto konzultace se zahájí do 60 dnů od data doručení žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany vyvinou veškeré úsilí, aby záležitosti předložené ke konzultacím vyřešily. Pokud není strana, která si vyžádala konzultace, s jejich výsledkem spokojena, může písemně diplomatickou cestou oznámit své rozhodnutí, že žádný letecký dopravce druhé strany nesmí provozovat další frekvence nebo vstupovat na nové trhy podle této dohody. Jakékoli takové rozhodnutí vstoupí v platnost 60 dnů ode dne oznámení. Během uvedeného období může druhá strana rozhodnout, že žádný letecký dopravce první strany nesmí provozovat další frekvence nebo vstupovat na nové trhy podle této dohody. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost ve stejný den, jako rozhodnutí první strany. Jakékoli takové rozhodnutí jedné ze stran může být zrušeno dohodou stran, kterou písemně potvrdí smíšený výbor.“

Článek 7

Doprava na zakázku vlády USA

Příloha 3 dohody se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se tímto:

„PŘÍLOHA 3

O dopravě na zakázku vlády USA

Letečtí dopravci Společenství mají právo přepravovat cestující a náklad prostřednictvím pravidelných a nepravidelných letů, jimiž civilní ministerstvo, agentura nebo zařízení vlády USA:

1)

zajišťuje dopravu pro vlastní potřebu nebo v rámci provádění ujednání, na jehož základě platbu provede vláda, nebo se platba provede z částek poskytnutých k dispozici vládě, nebo

2)

poskytuje dopravu do cizí země nebo pro cizí zemi anebo pro mezinárodní nebo jinou organizaci bez nároku na náhradu,

a tato doprava je prováděna:

a)

mezi kterýmkoli místem ve Spojených státech a kterýmkoli místem mimo Spojené státy, pokud je takováto doprava povolena podle čl. 3 odst. 1 písm. c), vyjma dopravy mezi místy, pro něž platí smluvní tarif mezi dvěma městy, a to ve vztahu k cestujícím, kteří jsou způsobilí cestovat na smluvní tarif mezi dvěma městy, nebo

b)

mezi kterýmikoli dvěma místy mimo Spojené státy.

Tato příloha se nevztahuje na dopravu zajišťovanou nebo hrazenou (federálním) ministrem obrany nebo (státním) ministrem pro vojenské otázky.“

Článek 8

Přílohy

Znění přílohy tohoto protokolu se připojuje k dohodě jako příloha 6.

Článek 9

Prozatímní uplatňování

1.   Strany se dohodly uplatňovat tento protokol prozatímně před jeho vstupem v platnost ode dne podpisu v rozsahu, v jakém to umožňuje platné vnitrostátní právo.

2.   Každá strana může kdykoli zaslat diplomatickou cestou druhé straně písemné oznámení o rozhodnutí ukončit uplatňování tohoto protokolu. V tom případě končí uplatňování tohoto protokolu o půlnoci času GMT na konci provozního období Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), které platí jeden rok ode dne písemného oznámení, pokud není toto oznámení vzato zpět na základě dohody stran před koncem tohoto období. V případě ukončení prozatímního uplatňování dohody podle jejího čl. 25 odst. 2 se současně ukončí prozatímní uplatňování tohoto protokolu.

Článek 10

Vstup v platnost

Tento protokol vstupuje v platnost k pozdějšímu z těchto dat:

1)

ke dni vstupu dohody v platnost a

2)

jeden měsíc po dni poslední doručené nóty v rámci výměny diplomatických nót mezi stranami, jíž se potvrzuje, že byly dokončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

Pro účely této výměny diplomatických nót se diplomatické nóty Evropské unii a jejím členským státům nebo od Evropské unie a jejích členských států doručí Evropské unii, respektive je doručí Evropská unie. Diplomatická nóta nebo nóty Evropské unie a jejích členských států obsahují sdělení každého členského státu, jímž se potvrzuje, že byly ukončeny všechny nezbytné postupy pro vstup tohoto protokolu v platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně k tomu zmocnění, k této dohodě své podpisy.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Příloha Protokolu

PŘÍLOHA 6

Vlastnictví leteckých dopravců třetích zemí a kontrola nad nimi

1.

Žádná strana neuplatňuje žádná práva dostupná podle ujednání o leteckých službách se třetí zemí k odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení pro kteréhokoli leteckého dopravce této třetí země z důvodu, že podstatná část vlastnictví tohoto leteckého dopravce náleží druhé straně, jejím státním příslušníkům, nebo oběma.

2.

Spojené státy neuplatňují žádná práva dostupná podle ujednání o leteckých službách k odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení pro kteréhokoli leteckého dopravce z Lichtenštejnského knížectví, Švýcarské konfederace, člena ECAA ke dni podpisu této dohody nebo kteroukoli zemi v Africe, která provádí dohodu o leteckých službách „otevřené nebe“ se Spojenými státy ke dni podpisu této dohody, z důvodu, že skutečnou kontrolu nad tímto leteckým dopravcem vykonává členský stát nebo státy, státní příslušníci takového státu nebo států, nebo oba.

3.

Žádná strana neuplatňuje žádná práva dostupná podle ujednání o leteckých službách se třetí zemí k odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení oprávnění nebo povolení pro kteréhokoli leteckého dopravce této třetí země z důvodu, že skutečnou kontrolu nad tímto leteckým dopravcem vykonává druhá strana, její státní příslušníci, nebo oba, pokud dotčená třetí země v oblasti služeb letecké dopravy s oběma stranami doposud dobře spolupracovala.

4.

Smíšený výbor vede seznam třetích zemí, které podle názoru obou stran v oblasti služeb letecké dopravy doposud dobře spolupracovaly.

Společné prohlášení

Zástupci Spojených států a Evropské unie a jejích členských států potvrdili, že protokol, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, jenž byl dne 25. března 2010 parafován v Bruselu, bude autentifikován v dalších jazycích buď formou výměny dopisů před podpisem protokolu, nebo rozhodnutím smíšeného výboru po podpisu protokolu.

Toto společné prohlášení je nedílnou součástí protokolu.

Za Spojené státy:

John BYERLY (podepsán)

ze dne 25. března 2010

Za Evropskou unii a její členské státy:

Daniel CALLEJA (podepsán)

ze dne 25. března 2010

MEMORANDUM O KONZULTACÍCH

1.

Delegace zastupující Evropskou unii a její členské státy a Spojené státy americké se ve dnech 23. až 25. března 2010 setkaly v Bruselu s cílem dokončit jednání o druhé fázi dohody o letecké dopravě. Seznamy delegací jsou uvedeny v příloze A.

2.

Delegace dosáhly dohody ad referendum o protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (dále jen „protokol“, uvedený v příloze B), a parafovaly jeho znění. Delegace mají v úmyslu předložit předlohu protokolu svým příslušným orgánům ke schválení, aby mohl v brzké době vstoupit v platnost.

3.

Odkazy na dohodu a její články, odstavce a přílohy v tomto memorandu se považují za odkazy na dohodu ve znění protokolu.

4.

Delegace EU potvrdila, že v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, v platnost dne 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupcem a že od uvedeného data veškerá práva a povinnosti Evropského společenství a veškeré odkazy na něj v dohodě odkazují na Evropskou unii.

5.

Delegace potvrdily, že postupy pro vzájemné uznávání regulativních zjištění ohledně způsobilosti a státní příslušnosti leteckých dopravců v novém článku 6a nejsou zamýšleny tak, aby měnily podmínky stanovené právními předpisy, které strany běžně uplatňují na provoz mezinárodní letecké dopravy, uvedené v článku 4 dohody.

6.

Ohledně článku 9 delegace vyjádřily své přání rozvíjet spolupráci mezi EU a USA v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy s cílem dosáhnout – kdekoli je to možné – maximální vzájemné důvěry v bezpečnostní opatření uplatňovaná druhou stranou, v souladu s platnými právními předpisy, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování těchto opatření.

7.

Delegace uvedly, že se očekává, že spolupráce v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy bude zahrnovat pravidelné konzultace o změnách stávajících požadavků, a to před jejich zavedením, pokud je to proveditelné; úzkou koordinaci při hodnocení letišť a tam, kde je to možné a vhodné, při inspekcích leteckých dopravců; a výměnu informací o nových technologiích a postupech v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

8.

V rámci podpory efektivního využití dostupných zdrojů, posílení ochrany letectví před protiprávními činy a snah o usnadnění pohybu cestujících delegace poukázaly na užitečnost rychlé a – kdekoli je to možné – koordinované reakce na nové hrozby.

9.

Obě delegace uvedly, že protokolem nejsou dotčena ustanovení příslušných platných úmluv mezi členskými státy a Spojenými státy o zamezení dvojímu zdanění příjmů a kapitálu.

10.

Ohledně čl. 15 odst. 7 delegace EU uvedla, že očekává, že mezi otázky, kterými se má práce v této oblasti zabývat, by měla mimo jiné patřit efektivita z hlediska životního prostředí a technická integrita příslušných opatření, potřeba zamezit narušení hospodářské soutěže a úniku uhlíku a tam, kde je to vhodné, otázka zda a jak by tato opatření měla být vzájemně propojena či integrována. Delegace USA uvedla, že očekává, že se práce při přípravě doporučení zaměří mimo jiné na soulad s Chicagskou úmluvou a na prosazování cílů dohody.

11.

Obě delegace zdůraznily, že žádná ustanovení této dohody nemají jakýkoli vliv na jejich právní a politické postoje k rozličným otázkám životního prostředí souvisejících s letectvím.

12.

Delegace jako výraz uznání společných cílů v oblasti životního prostředí vypracovaly Společné prohlášení o spolupráci v oblasti životního prostředí, uvedené v příloze C tohoto memoranda o konzultacích.

13.

Delegace EU zopakovala úmysl EU pokračovat v práci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu s cílem stanovit pro mezinárodní leteckou dopravu cíle pro snížení celosvětových emisí.

14.

Delegace USA a EU zopakovaly úmysl USA a EU pracovat v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) s cílem řešit problém emisí skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy. Obě delegace rovněž vzaly na vědomí příspěvky dotčeného odvětví na podporu tohoto procesu.

15.

Obě delegace uvedly, že odkazy na vyvážený přístup v čl. 15 odst. 4 se vztahují k rezoluci A35-5, která byla jednomyslně přijata na 35. zasedání ICAO. Delegace zdůraznily, že významné a důležité jsou všechny aspekty zásady vyváženého přístupu stanoveného v uvedené rezoluci, včetně uznání skutečnosti, že „státy mají příslušné právní povinnosti, platné smlouvy a právní předpisy a zavedené politiky, jež mohou mít vliv na to, jak provádějí vyvážený přístup ICAO“.

16.

Obě delegace zdůraznily svou podporu uplatňování pokynů ICAO k vyváženému přístupu v souvislosti s hlukem z letadel („Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise“), v současnosti zveřejněných jako dokument ICAO 9829 (2. vydání).

17.

Ohledně čl. 15 odst. 5 písm. a) delegace EU uvedla, že pojem „zúčastněné osoby“ podle definice v čl. 2 písm. f) směrnice 2002/30/ES znamená „fyzické nebo právnické osoby, které jsou nebo mohou být dotčeny nebo mají oprávněný zájem na zavedení opatření ke snížení hluku včetně provozních omezení“. Delegace EU rovněž uvedla, že podle článku 10 uvedené směrnice musí členské státy pro použití jejích článků 5 a 6 zajistit stanovení postupů pro projednávání se zúčastněnými osobami v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy.

18.

Delegace EU uznala problémy související se vzrůstající přeshraniční mobilitou pracovníků a se strukturou společností a uvedla, že Evropská komise situaci pečlivě sleduje a zvažuje další iniciativy pro zlepšení provádění, uplatňování a vynucování v této oblasti. Delegace EU rovněž poukázala na probíhající pracovní činnost Evropské komise, pokud jde o nadnárodní podnikové dohody, a prohlásila, že je připravena smíšený výbor o těchto a dalších souvisejících iniciativách případně informovat.

19.

Delegace USA uvedla, že zásada umožňující výběr jediného zástupce určité kategorie nebo profese zaměstnanců leteckého dopravce pomohla ve Spojených státech prosadit práva členů letového i pozemního personálu leteckých dopravců organizovat se a vyjednávat a vynucovat kolektivní smlouvy.

20.

Obě delegace uvedly, že pokud by jedna ze stran přijala opatření v rozporu s dohodou, včetně článku 21, může druhá strana využít veškerá vhodná a přiměřená opatření v souladu s mezinárodním právem, včetně dohody.

21.

V souvislosti s čl. 21 odst. 4 uvedla delegace EU, že Evropská komise bude přezkum podle uvedeného odstavce provádět z moci úřední nebo na návrh jedné ze stran.

22.

Delegace uvedly, že u přepravních práv uvedených v čl. 21 odst. 4 písm. a) by se jednalo o práva nad rámec těch, která byla Evropské unii a jejím členským státům udělena v článku 3 dohody.

23.

Delegace vyjádřily uspokojení se spoluprací mezi ministerstvem dopravy USA a Evropskou komisí stanovenou v dohodě, jejímž společným cílem je lepší vzájemné porozumění právním předpisům, postupům a zvyklostem režimů hospodářské soutěže druhé strany a tomu, jaký dopad měl a pravděpodobně bude mít vývoj v odvětví letecké dopravy na hospodářskou soutěž v tomto odvětví.

24.

Delegace potvrdily odhodlání příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž vést dialog, spolupracovat a dodržovat zásadu transparentnosti v souladu s právními požadavky, včetně ochrany důvěrných obchodních informací. Delegace dále potvrdily připravenost příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž poskytovat případně pokyny ohledně procedurálních požadavků.

25.

Delegace uvedly, že veškerá sdělení určená smíšenému výboru nebo jinam, týkající se spolupráce podle přílohy 2, musí dodržovat pravidla o zpřístupňování důvěrných informací nebo citlivých informací o trhu.

26.

Pro účely odstavce 4 přílohy 6 delegace vyjádřily očekávání, že smíšený výbor do jednoho roku od podpisu protokolu vypracuje příslušná kritéria pro stanovení toho, zda určitá země v oblasti služeb letecké dopravy doposud dobře spolupracovala.

27.

Delegace přivítaly účast zástupců Islandu a Norska jako pozorovatelů v delegaci EU a uvedly, že v rámci smíšeného výboru bude pokračovat práce na návrhu ohledně podmínek a postupů, na jejichž základě by Island a Norsko přistoupily k dohodě ve znění protokolu.

28.

Obě delegace vyjádřily očekávání, že jejich příslušné letecké orgány budou povolovat operace splňující podmínky dohody ve znění protokolu na základě shody a vzájemnosti nebo na správním základě ode dne podpisu protokolu.

Za delegaci Evropské unie a jejích členských států

Daniel CALLEJA

Za delegaci Spojených států amerických

John BYERLY

Příloha C

Společné prohlášení o spolupráci v oblasti životního prostředí

Delegace Spojených států a Evropské unie a jejích členských států potvrdily zásadní význam řešení dopadu mezinárodní letecké dopravy na životní prostředí. Vyjádřily své společné odhodlání usilovat o splnění cílů v oblasti životního prostředí stanovených na 35. zasedání Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), konkrétně úsilí o:

a)

snížení nebo omezení počtu lidí postižených významným hlukem z letadel;

b)

snížení nebo omezení dopadu emisí z letecké dopravy na místní kvalitu ovzduší a

c)

snížení nebo omezení dopadu emisí skleníkových plynů z letecké dopravy na celosvětové klima.

Delegace vzaly na vědomí výsledek 15. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Kodaňskou dohodu, včetně společného uznání vědeckého názoru, že nárůst celosvětové teploty by měl být nižší než 2 stupně Celsia.

Delegace potvrdily silné přání a připravenost stran společně pracovat v návaznosti na výsledky dosažené na zasedání ICAO na vysoké úrovni týkajícím se mezinárodní letecké dopravy a změny klimatu tím, že budou usilovat o spojení s mezinárodními partnery v kolektivním úsilí v rámci ICAO s cílem vypracovat ambicióznější akční program zahrnující vysoké cíle, rámec pro tržní opatření a zohlednění zvláštních potřeb rozvojových zemí.

Obě strany uvedly, že jsou odhodlány spolupracovat v rámci výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví (CAEP) s cílem zajistit včasné a efektivní splnění jeho pracovního programu, včetně přijetí celosvětové normy pro emise CO2 z letadel a dalších opatření týkajících se změny klimatu, hluku a kvality ovzduší.

Delegace zdůraznily důležitost snížení dopadů letecké dopravy na životní prostředí prostřednictvím:

pokračující spolupráce na programech modernizace uspořádání letového provozu NextGen a SESAR, včetně iniciativy AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions),

podpory, případně urychlení vývoje a realizace nových technologií pro letadla a udržitelných alternativních paliv, mimo jiné prostřednictvím společné technologické iniciativy Čisté nebe, programu Continuous Low Energy, Emissions and Noise (CLEEN), iniciativy Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) a iniciativy Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation (SWAFEA) a

spolupráce s vědeckou obcí například v rámci vědecké skupiny výboru CAEP pro dopady s cílem lépe porozumět vlivu letecké dopravy na životní prostředí a kvantifikovat jej – například pokud jde o dopady na zdraví a dopady emisí jiných než CO2 na klima.


NAŘÍZENÍ

25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 756/2010

ze dne 24. srpna 2010,

kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 písm. a), čl. 7 odst. 5 a článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se do právních předpisů Evropské unie zavádí závazky dané Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) schválenou rozhodnutím Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (2) a Protokolem o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) schváleným rozhodnutím Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (3).

(2)

Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek ustanovený podle úmluvy posoudil devět návrhů látek, předložených Evropskou unií a jejími členskými státy, Norskem a Mexikem, a dospěl k závěru, že tyto látky splňují kritéria úmluvy. Na čtvrtém zasedání konference smluvních stran ve dnech 4.–8. května 2009 (dále jen „COP4“) bylo odsouhlaseno zařazení všech devíti látek do příloh úmluvy.

(3)

Přílohy IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 by měly být odpovídajícím způsobem změněny tak, aby byly zohledněny nové látky, jejichž zařazení bylo schváleno na zasedání COP4.

(4)

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení chlordekonu, hexabrombifenylu a hexachlorcyklohexanů včetně lindanu do přílohy A úmluvy (odstraňování). Tyto látky jsou od jejich zařazení do Protokolu začleněny do příloh IV a V nařízení (ES) č. 850/2004.

(5)

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení pentachlorbenzenu do přílohy A úmluvy (odstraňování). Proto by měl být pentachlorbenzen zařazen do příloh IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 s uvedením odpovídajících maximálních koncentračních limitů, které byly stanoveny za použití metodiky pro stanovení mezních hodnot perzistentních organických znečišťujících látek (dále jen „POP“) nařízením Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (4), a nařízením Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (5). Tyto hodnoty maximálních koncentračních limitů by měly být přehodnoceny na základě výsledků studie, kterou nechala zpracovat Komise a která se týká provádění ustanovení o odpadech nařízení (ES) č. 850/2004.

(6)

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (dále jen „PFOS“) do přílohy B úmluvy (omezení) s několika výjimkami pro zvláštní použití. Použití PFOS je v současné době povoleno pro některá zvláštní použití. Výrobky obsahující PFOS budou vzhledem k jejich životnosti ještě několik let vstupovat do toku odpadů, i když v klesající míře. V praxi může být obtížné identifikovat v daném toku odpadů určité materiály obsahující PFOS. Údaje o množstvích a koncentracích PFOS ve výrobcích a odpadech stále nejsou dostačující. Pokud by se povinnost zničit nebo nevratně přeměnit obsažené perzistentní organické znečišťující látky daná nařízením (ES) č. 850/2004 rozšířila i na odpad obsahující PFOS v množství překračujícím koncentrační limity v příloze IV, mohlo by to mít dopad na stávající systémy recyklace, což by mohlo být v rozporu s jinými prioritami ochrany životního prostředí, jako je udržitelné využívání zdrojů. S ohledem na to jsou PFOS zařazeny do příloh IV a V bez stanoveného koncentračního limitu.

(7)

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení do přílohy A úmluvy (odstraňování) tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether a heptabromdifenylether, dále jen „polybromované difenylethery“. Uvedení na trh a používání pentabromdifenyletheru a oktabromdifenyletheru je v Evropské unii omezeno maximální koncentrací 0,1 % hmotnostních v souladu s přílohou XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) (6). Pentabromdifenylether, hexabromdifenylether, heptabromdifenylether a tetrabromdifenylether v současné době nejsou v Evropské unii uváděny na trh vzhledem k omezení danému nařízením Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (7), a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (8). Vzhledem k životnosti výrobků obsahujících polybromované difenylethery se však budou tyto výrobky po skončení jejich použitelnosti ještě několik let dostávat do toku odpadů. Vzhledem k tomu, že v praxi může být obtížné identifikovat ve směsném odpadu materiály obsahující polybromované difenylethery, a vzhledem k současnému nedostatku ucelených vědeckých údajů o množství a koncentracích polybromovaných difenylů ve výrobcích a odpadech, mohlo by rozšíření povinnosti zničit nebo nevratně přeměnit obsažené perzistentní organické znečišťující látky i na tyto nové látky, pokud by jejich množství v odpadu překročilo koncentrační limity přílohy IV, ohrozit stávající systémy recyklace a bránit udržitelnému využívání zdrojů. Zasedání COP4 tento problém uznalo a schválilo zvláštní výjimku umožňující pokračovat v recyklaci odpadů obsahujících vyjmenované polybromované difenylethery, i když by to mohlo vést k recyklaci POP. Proto by se takové výjimky měly odrazit v nařízení (ES) č. 850/2004.

(8)

Jednotné maximální koncentrační limity jsou v Evropské unii požadovány proto, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu. V přílohách IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 byly na základě dostupných informací a v souladu s principem předběžné opatrnosti stanoveny pro pentachlorbenzen prozatímní maximální koncentrační limity.

(9)

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici ucelené vědecké informace o množstvích a koncentracích ve výrobcích a odpadech ani expoziční scénáře, nemohou být v této chvíli v příloze IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 stanoveny maximální koncentrační limity pro PFOS a polybromované difenylethery. Vzhledem k nově dostupným informacím a přezkumu provedenému Komisí budou s ohledem na cíle nařízení o POP navrženy maximální koncentrační limity pro všech devět POP.

(10)

V souladu s článkem 22 úmluvy vstupují změny příloh A, B a C v platnost po uplynutí jednoho roku od sdělení depozitáře o změně, což bude 26. srpna 2010. V návaznosti na to a z důvodu zajištění souladu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ke stejnému datu.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí Rady 75/442/EHS (9). Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha IV nařízení (ES) č. 850/2004 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2.   Příloha V nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 55, 23.2.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(9)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IV

Seznam látek podléhajících ustanovením článku 7 o nakládání s odpady

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

Tetrabromdifenylether C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromdifenylether C12H5Br5O

 

 

 

Hexabromdifenylether C12H4Br6O

 

 

 

Heptabromdifenylether C12H3Br7O

 

 

 

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

 

 

 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Případně se použijí metody výpočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.“


PŘÍLOHA II

V příloze V části 2 nařízení (ES) č. 850/2004 se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV (1)

Činnost

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Chlordan: 5 000 mg/kg;

Chlordekon:

5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptabromdifenylether (C12H3Br7O)

Heptachlor: 5 000 mg/kg;

Hexabrombifenyl: 5 000 mg/kg;

Hexabromdifenylether (C12H4Br6O);

Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

Hexachlorcyklohexany, včetně lindanu:

5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentabromdifenylether (C12H5Br5O);

Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

Polychlorované bifenyly (PCB) (5): 50 mg/kg;

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) (6) 5 mg/kg;

Tetrabromdifenylether (C12H6Br4O);

Toxafen: 5 000 mg/kg;

Trvalé ukládání je povoleno pouze při splnění následujících podmínek:

1)

ukládá se pouze v některé z následujících lokalit

v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,

v solných dolech,

na skládkách nebezpečných odpadů za předpokladu, že je odpad solidifikovaný nebo stabilizovaný, pokud je to technicky proveditelné, jak je to požadováno pro zařazení odpadu do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES;

2)

byla dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES (3) a rozhodnutí Rady 2003/33/ES (4);

3)

bylo prokázáno, že vybrané činnosti jsou nejvhodnější z hlediska životního prostředí.

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě podskupiny 19)

10 01 14* (2)

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 16*

Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 07 *

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03

Odpad z pyrometalurgie hliníku

10 03 04 *

Strusky z prvního tavení

10 03 08 *

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09 *

Černé stěry z druhého tavení

10 03 19 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 21 *

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 04

Odpad z pyrometalurgie olova

10 04 01 *

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02 *

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 04 *

Prach z čištění spalin

10 04 05 *

Jiný úlet a prach

10 04 06 *

Pevné odpady z čištění plynů

10 05

Odpad z pyrometalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z čištění spalin

10 05 05 *

Pevné odpady z čištění plynu

10 06

Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 03 *

Prach z čištění spalin

10 06 06 *

Pevné odpady z čištění plynů

10 08

Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 08 *

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 15 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 09

Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 09 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

16

ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ

16 11

Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01 *

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 03 *

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 06 *

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 *

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 02 *

Stavební a demoliční odpad obsahující polychlorované bifenyly, kromě zařízení obsahujících PCB

17 09 03 *

Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 07 *

Pevné odpady z čištění plynů

19 01 11 *

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 13 *

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 02 *

Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03 *

Nevitrifikovaná pevná fáze


(1)  Tyto limity se vztahují výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahují se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů.

(2)  Odpady označené hvězdičkou * se považují za nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS a vztahují se na ně ustanovení uvedené směrnice.

(3)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 27.

(5)  Použijí se metody výpočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(6)  Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003“


25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 757/2010

ze dne 24. srpna 2010,

kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se do právních předpisů Evropské unie zavádí závazky dané Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), schválenou rozhodnutím Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (2) a Protokolem o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) schváleným rozhodnutím Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (3).

(2)

Na základě návrhů látek obdržených od Evropské unie a jejích členských států, Norska a Mexika ukončil Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek ustanovený v rámci úmluvy svou práci na devíti navržených látkách a dospěl k závěru, že tyto látky splňují kritéria úmluvy. Na čtvrtém zasedání konference smluvních stran, která se konala ve dnech 4.–8. května 2009 (dále jen „COP4“) bylo odsouhlaseno zařazení všech devíti látek do příloh úmluvy.

(3)

Vzhledem k rozhodnutím přijatým na zasedání COP4 by měly být odpovídajícím způsobem změněny přílohy I a III nařízení (ES) č. 850/2004. Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 by měla být změněna s ohledem na to, že látky mohou být zařazeny pouze do úmluvy.

(4)

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení osmi látek do přílohy A úmluvy (Odstraňování). Devátá látka, kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (dále jen „PFOS“), je v celosvětovém měřítku stále hojně používána a zasedání COP4 rozhodlo zařadit ji do přílohy B úmluvy (Omezení) se stanoveným rozsahem výjimek. Nařízení (ES) č. 850/2004 má obdobnou strukturu s přílohou I (zakázané látky) a přílohou II (látky podléhající omezením). Úmluva obsahuje povinnosti zakázat nebo omezit výrobu, použití, dovoz a vývoz chemických látek uvedených v přílohách A a B úmluvy. Zařazením látky obsažené v rozhodnutí COP4 do nařízení (ES) č. 850/2004 je rozsah omezení uveden s rozhodnutím COP4 do souladu, protože nařízení (ES) č. 850/2004 zahrnuje podmínky pro výrobu, použití a nakládání s odpady společně s podmínkami omezujícími uvádění na trh.

(5)

Uvedení na trh a používání PFOS bylo v Evropské unii omezeno prostřednictvím přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (4). V Evropské unii zahrnují stávající omezující podmínky pro PFOS jenom několik výjimek ve srovnání s těmi, které schválilo zasedání COP4. PFOS byly také zařazeny do přílohy I aktualizovaného protokolu přijatého dne 18. prosince 2009. Z tohoto důvodu by měly být PFOS spolu s ostatními osmi látkami zařazeny do seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004. Výjimky uvedené v příloze XVII, které se mohly uplatnit v případě PFOS, jsou převzaty a pouze s několika změnami zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004. Výjimky by měly podléhat povinnosti použití nejlepší dostupné techniky, je-li aplikovatelná. Zvláštní výjimka pro použití PFOS jako smáčedel určených k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování je omezená dobou platnosti v souladu s rozhodnutím COP4. Pokud je to technicky odůvodněné, může být na základě rozhodnutí konference smluvních stran úmluvy doba platnosti prodloužena. Členské státy musí každé čtyři roky podávat zprávu o použití schválených výjimek. Jako smluvní strana úmluvy by Evropská unie měla podávat zprávy na základě zpráv členských států. Komise by měla nadále přešetřovat přetrvávající výjimky a dostupnost jiných bezpečnějších látek nebo technologií.

(6)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 850/2004 vztahující se na látky, které se vyskytují jako nezáměrné stopové kontaminující látky, by mělo být definováno pro PFOS, aby bylo zajištěno harmonizované uplatňování a kontrola nařízení a aby tak byl zároveň zabezpečen soulad s úmluvou. Prostřednictvím přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 bylo povoleno použití PFOS v množství nepřesahujícím určité mezní hodnoty. Dokud nebudou dostupné další informace, mezní hodnota pro PFOS ve výrobcích uvedená v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 představuje hranici, pod níž nemohou být PFOS použity záměrně, s ohledem na možnosti stávajících metod pro kontrolu a provádění. Tyto mezní hodnoty by tedy měly omezit použití PFOS na úroveň odpovídající nezáměrné stopové kontaminaci. Pro PFOS jako látky nebo přípravky by mělo toto nařízení stanovit mezní hodnotu na odpovídající podobnou úroveň. Aby bylo vyloučeno záměrné užívání, měla by být tato úroveň nižší než úroveň stanovená nařízením (ES) č. 1907/2006.

(7)

Uvedení na trh a používání pentabromdifenyletheru a oktabromdifenyletheru je v Evropské unii omezeno prostřednictvím přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 s maximálním koncentračním limitem 0,1 % hmotnostních, pod jehož hranicí se o omezení neuvažuje. Zasedání COP4 rozhodlo začlenit do seznamu kongenery přítomné v komerčních formách pentabromdifenyletherů a oktabromdifenyletherů, které mají charakter perzistentních znečišťujících látek. K zajištění souladu v případě těchto derivátů, identifikovaných COP4 jako látky s charakterem perzistentních organických znečisťujících látek, by mělo nařízení (ES) č. 850/2004 uplatnit stejný přístup jako příloha XVII nařízení (ES) č.1907/2006. Z tohoto důvodu by měly být deriváty hexabromdifenylether, heptabromdifenylether, tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004.

(8)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 850/2004 vztahující se na látky, které se vyskytují jako nezáměrné stopové kontaminující látky, by mělo být definováno pro polybromované difenylethery (PBDE), aby bylo zajištěno harmonizované uplatňování a kontrola nařízení, a zároveň aby tak byl zabezpečen soulad s úmluvou. Nařízení by mělo stanovit pevnou mezní hodnotu pro posouzení nezáměrných stopových kontaminací PBDE v látkách, přípravcích a výrobcích. Vzhledem k nově dostupným informacím a přezkumu provedenému Komisí, v souladu s cíli tohoto nařízení, představuje mezní hodnota pro PBDE obsažené ve výrobcích z recyklovaných materiálů uvedená v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 hranici nezáměrného stopového znečištění, pod níž nemohou být PBDE použity záměrně, s ohledem na možnosti stávajících metod pro kontrolu a provádění. Pro PBDE jako chemické látky, přípravky nebo výrobky by mělo nařízení stanovit mezní hodnotu na odpovídající podobnou úroveň.

(9)

Je nutné upřesnit, že zákaz uvedený v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004 se netýká výrobků s obsahem PBDE a PFOS, které jsou v době vstupu tohoto nařízení v platnost již používány.

(10)

DDT a hexachlorcyklohexany (HCH) včetně lindanu by měly být zařazeny bez výjimek. Část A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 povoluje členským státům zachovat stávající výrobu a používání DDT k výrobě dikofolu. Žádný z členských států v současné době tuto výjimku nevyužívá. Navíc bylo zamítnuto zařazení dikofolu do přílohy 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (5), stejně jako do směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (6). Uvedená výjimka by proto měla být zrušena. HCH, včetně lindanu, jsou zařazeny do části B přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 se dvěma zvláštními výjimkami pro určité zvláštní použití. Výjimky vypršely dne 1. září 2006 a 31. prosince 2007, a měly by proto být zrušeny.

(11)

V souladu s rozhodnutím zasedání COP4 by měl být pentachlorbenzen doplněn do přílohy I a III nařízení (ES) č. 850/2004, a stává se tak předmětem obecného zákazu a ustanovení, které se v uvedeném nařízení týkají snižování úniků. Látky chlordekon a hexabrombifenyl by měly být přeřazeny do přílohy I části A, protože jsou nyní zařazeny do obou mezinárodních dokumentů.

(12)

V souladu s článkem 22 úmluvy vstupují změny jejích příloh A, B a C v platnost po uplynutí jednoho roku od sdělení depozitáře o změně, což bude 26. srpna 2010. V návaznosti na to a z důvodu zajištění souladu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ke stejnému datu. Vstup tohoto nařízení v platnost je tedy naléhavý.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 67/548/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a III nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

1)

Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Část A –   Látky uvedené v úmluvě a v protokolu, jakož i látky uvedené pouze v úmluvě

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci tetrabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících tetrabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (1).

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku tetrabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci pentabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících pentabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku pentabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Hexabromdifenylether

C12H4Br6O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci hexabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících hexabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku hexabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci heptabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících heptabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku heptabromdifenylether, používaných v Unii před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOS v látkách nebo přípravcích, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOS v polotovarech nebo výrobcích nebo v jejich částech, pokud je koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, menší než 0,1 % hmotnostních, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, pokud je množství PFOS menší než 1 μg/m2 povlakovaného materiálu.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku PFOS, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

4.

Náplně do pěnových hasicích přístrojů uvedené na trh před 27. prosincem 2006 mohou být užívány do 27. června 2011.

5.

Pokud je minimalizováno množství uvolňované do prostředí, výroba a uvádění na trh jsou povoleny pro následující zvláštní použití s tím, že členské státy každé čtyři roky podávají Komisi zprávu o pokroku v odstraňování PFOS:

a)

smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, a to do 26. srpna 2015;

b)

fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii;

c)

fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky;

d)

látky potlačující tvorbu zákalu při nedekorativním tvrdém pochromování (VI) v uzavřených systémech;

e)

hydraulické kapaliny v letectví;

Pokud se výjimky v bodech a) až e) týkají výroby nebo použití v zařízeních spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (2), musí se použít odpovídající nejlepší dostupné techniky k prevenci a minimalizaci úniků PFOS popsané v informaci zveřejňované Komisí podle čl. 17 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2008/1/ES.

Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích pro použití, v bodech b) až e), přezkoumá Komise jednotlivé výjimky uvedené v druhém pododstavci tak, aby:

i)

bylo postupně ukončeno používání PFOS, jakmile bude použití bezpečnějších alternativ technicky a ekonomicky uskutečnitelné,

ii)

mohla výjimka nadále platit pouze pro nezbytná použití, pro něž neexistují bezpečnější alternativy, a pokud byla předložena zpráva o tom, jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpečnější alternativy,

iii)

bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.

6.

Jakmile budou Evropským výborem pro normalizaci (CEN) přijaty normy, použijí se jako analytické testovací metody k prokázání souladu látek, přípravků a výrobků s odstavci 1 a 2.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Hexachlorcyklohexany, včetně lindanu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2


Část B –   Látky uvedené pouze v protokolu

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

—“

 

 

 

2)

Do přílohy III se zařazuje nová látka:

„Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)“


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.


25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 758/2010

ze dne 24. srpna 2010,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku valnemulin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limit reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek určených k použití v Evropské unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat by měl být stanoven podle nařízení (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace, pokud jde o maximální limity reziduí v potravinách živočišného původu, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (2).

(3)

Valnemulin je v současnosti zařazen v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 jako povolená látka u prasat, pokud jde o svalovinu, játra a ledviny.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky byla předložena žádost o rozšíření stávající položky pro valnemulin tak, aby zahrnovala králíky.

(5)

Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil toto rozšíření uvedené položky tak, aby zahrnovala králíky, pokud jde o svalovinu, játra a ledviny.

(6)

Položka valnemulin v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala králíky.

(7)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu potřebnou k přijetí opatření, jež by mohla být nutná k zajištění souladu s nově stanovenými maximálními limity reziduí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 24. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Položka valnemulin v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„valnemulin

valnemulin

prasata, králíci

50 μg/kg

svalovina

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika“

500 μg/kg

játra

100 μg/kg

ledviny


25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 759/2010

ze dne 24. srpna 2010,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku tildipirosin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limit reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek určených k použití v Evropské unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat by měl být stanoven podle nařízení (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace, pokud jde o maximální limity reziduí v potravinách živočišného původu, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (2).

(3)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky byla předložena žádost o stanovení maximálních limitů reziduí pro tildipirosin u skotu a prasat.

(4)

Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil stanovit prozatímní maximální limity reziduí pro tildipirosin u skotu, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny, kromě zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu. Prozatímní maximální limit reziduí stanovený pro svalovinu by se neměl vztahovat na místo vpichu, kde by množství reziduí nemělo přesáhnout 11 500 μg/kg.

(5)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 470/2009 zváží Evropská agentura pro léčivé přípravky, zda mají být maximální limity reziduí stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo maximální limity reziduí stanovené u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů. Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil extrapolaci prozatímních maximálních limitů reziduí pro tildipirosin ze skotu na kozy.

(6)

Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil stanovit prozatímní maximální limity reziduí pro tildipirosin pro prasata, pokud jde o svalovinu, kůži, tuk, játra a ledviny. Prozatímní maximální limit reziduí stanovený pro svalovinu by se neměl vztahovat na místo vpichu, kde by množství reziduí nemělo přesáhnout 7 500 μg/kg.

(7)

Tabulka 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala látku tildipirosin u skotu, koz a prasat. Prozatímní maximální limity reziduí stanovené v uvedené tabulce pro tildipirosin u skotu, koz a prasat by měly platit do 1. ledna 2012.

(8)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu potřebnou k přijetí opatření, jež by mohla být nutná pro zajištění souladu s nově stanovenými maximálními limity reziduí.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 24. října 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se podle abecedního pořadí vkládá tato látka:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení

(podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„tildipirosin

tildipirosin

skot, kozy

400 μg/kg

svalovina

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

MRL pro svalovinu se nevztahuje na místo vpichu, kde množství reziduí nesmí přesáhnout 11 500 μg/kg.

Prozatímní MRL platí do 1. ledna 2012.

makrolidy“

200 μg/kg

tuk

2 000 μg/kg

játra

3 000 μg/kg

ledviny

prasata

1 200 μg/kg

svalovina

MRL pro svalovinu se nevztahuje na místo vpichu, kde množství reziduí nesmí přesáhnout 7 500 μg/kg.

Prozatímní MRL platí do 1. ledna 2012.

800 μg/kg

kůže a tuk

5 000 μg/kg

játra

10 000 μg/kg

ledviny


25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 760/2010

ze dne 24. srpna 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.