ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.213.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 213

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
13. srpna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 724/2010 ze dne 12. srpna 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 725/2010 ze dne 12. srpna 2010, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2010 přičítá určité množství převedené v roce 2009

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 726/2010 ze dne 12. srpna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

29

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 727/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

31

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 728/2010 ze dne 12. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

33

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 729/2010 ze dne 12. srpna 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

35

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/52/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů ( 1 )

37

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

43

 

 

2010/453/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. srpna 2010, kterým se stanoví pokyny pro podmínky inspekcí a kontrolních opatření a pro školení a kvalifikaci úředníků v oblasti lidských tkání a buněk podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5278)  ( 1 )

48

 

 

2010/454/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. srpna 2010 o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením Bulharska a Rumunska (oznámeno pod číslem K(2010) 5524)

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 724/2010

ze dne 12. srpna 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 51 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 51, 52 a 53 nařízení (ES) č. 1224/2009 stanoví pravidla a postupy týkající se postupů pro ukončení rybolovu v reálném čase členskými státy. Podle uvedených ustanovení ukončí členské státy dočasně rybolov v určité oblasti, pokud je dosaženo spouštěcí úrovně úlovku konkrétního druhu nebo skupiny druhů.

(2)

V záznamu závěrů konzultací mezi Evropskou unií a Norskem schváleném dne 3. července 2009 se stanoví postupy a metodika odběru vzorků pro ukončení rybolovu v reálném čase v Severním moři a Skagerraku. Uvedená ustanovení byla transponována do práva Unie prostřednictvím nařízení Rady (ES) č. 753/2009 (2), kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb.

(3)

Ustanovení takto zařazená do nařízení (ES) č. 43/2009 se vztahují na tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou, tresku tmavou a tresku bezvousou lovené jakýmkoli lovným zařízením s výjimkou pelagických vlečných sítí, košelkových nevodů, unášených tenatových sítí a lovu pomocí olůvek s několika udicemi zaměřeného na sledě obecného, makrelu obecnou, kranase obecného, krytých vrší a drapáků pro lov hřebenatkovitých a tenatových sítí pro chytání ryb za žábry. V ustanoveních se kromě toho také specifikují povinnosti pobřežních členských států týkající se rozhodnutí o ukončení rybolovu v reálném čase a informací, které mají být poskytnuty jiným dotčeným členským státům a/nebo třetím zemím a Komisi.

(4)

Vzhledem k tomu, že dotyčná ustanovení přestala platit od 1. ledna 2010, je třeba transponovat schválený záznam závěrů prostřednictvím prováděcích pravidel k článkům 51, 52 a 53 nařízení (ES) č. 1224/2009 v Severním moři a Skagerraku.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku v souladu s články 51, 52 a 53 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou, tresku tmavou a tresku bezvousou lovené v Severním moři a Skagerraku jakýmkoli lovným zařízením s výjimkou:

a)

pelagických vlečných sítí, košelkových nevodů, unášených tenatových sítí a lovu pomocí olůvek s několika udicemi zaměřeného na sledě obecného, makrelu obecnou a kranase obecného;

b)

krytých vrší;

c)

drapáků pro lov hřebenatkovitých;

d)

tenatových sítí pro chytání ryb za žábry.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

a)

„oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) se rozumí oblasti vymezené v nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 (3);

b)

„Skagerrakem“ se rozumí oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

„Severním mořem“ se rozumí oblast ICES IV;

d)

„zátahem“ se rozumí akt mezi rozhozením a vytažením sítě.

Článek 4

Spouštěcí úroveň úlovku

1.   Spouštěcí úroveň úlovku pro ukončení rybolovu v reálném čase podle článku 51 nařízení (ES) č. 1224/2009 činí 15 % hmotnosti nedospělých jedinců ve srovnání s celkovým množstvím čtyř druhů uvedených v článku 2 při jednom zátahu.

2.   Pokud však množství tresky obecné v daném vzorku překročí 75 % v poměru k celkovému množství daných čtyř druhů při jednom zátahu, činí spouštěcí úroveň 10 % hmotnosti nedospělých jedinců v poměru k celkovému množství daných čtyř druhů při jednom zátahu.

Článek 5

Definice „nedospělých jedinců“

Pro účely tohoto nařízení se „nedospělými jedinci“ rozumí:

jedinci tresky obecné menší než 35 cm,

jedinci tresky jednoskvrnné menší než 30 cm,

jedinci tresky tmavé menší než 35 cm,

jedinci tresky bezvousé menší než 27 cm.

Článek 6

Výpočet úrovně úlovku nedospělých jedinců

1.   Pro účely výpočtu úrovně úlovku nedospělých jedinců v souladu s čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 stanoví pobřežní členský stát a/nebo členský stát, který se podílí na společné rybolovné operaci podle plánu společného využívání, oblasti, v nichž hrozí dosažení spouštěcí úrovně.

2.   V oblastech stanovených v souladu s odstavcem 1 provede pobřežní členský stát a/nebo členský stát, který se podílí na společné rybolovné operaci podle společného plánu využívání, inspekce s cílem zjistit, zda procentní podíl nedospělých jedinců dosahuje spouštěcí úrovně, a to i prostřednictvím plánů společného využívání.

3.   Při provádění inspekcí podle odstavce 2 pobřežní členský stát a/nebo členský stát, který se podílí na společné rybolovné operaci podle společného plánu využívání:

a)

odebírá a posuzuje vzorky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé a tresky bezvousé z jednoho zátahu v souladu s přílohou I;

b)

dokumentuje každý odběr vzorku vyplněním zprávy o odběru vzorku uvedené v příloze II a zasílá tuto zprávu pobřežnímu členskému státu.

4.   Členské státy mohou vyzvat další země provádějící inspekce v dané oblasti, aby za ně odebíraly vzorky.

5.   Dotčený pobřežní členský stát zveřejní neprodleně na svých internetových stránkách místo, na němž byl odebrán vzorek podle odst. 3 písm. a), čas jeho odběru a množství nedospělých jedinců jako procentní podíl hmotnosti celkového úlovku tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé a tresky bezvousé. Procentní podíl se zveřejní jak podle druhů, tak i jako celkový údaj pro uvedené čtyři druhy.

Článek 7

Ukončení rybolovu

1.   Pokud vzorek podle čl. 6 odst. 3 písm. a) ukáže, že procentní podíl nedospělých jedinců dosahuje spouštěcí úrovně, zakáže dotčený pobřežní členský stát rybolov v dané oblasti jakýmkoli lovným zařízením s výjimkou:

a)

pelagických vlečných sítí, košelkových nevodů, unášených tenatových sítí a lovu pomocí olůvek s několika udicemi zaměřeného na sledě obecného, makrelu obecnou a kranase obecného;

b)

krytých vrší;

c)

drapáků pro lov hřebenatkovitých a

d)

tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Oblast, která má být v souladu s odstavcem 1 uzavřena, se definuje na základě těchto kritérií:

a)

oblast má čtyři, pět nebo šest spojných bodů;

b)

středový bod rybolovné operace nebo operací se vzorky nad spouštěcí úrovní se rovná středovému bodu uzavřené oblasti;

c)

pokud je uzavřená oblast založena na jednom vzorku a leží mimo příslušné vody až do vzdálenosti 12 mil od základních linií pobřežního členského státu, je její plocha 50 čtverečních mil.

3.   Ukončení rybolovu v reálném čase podle odstavce 1:

a)

vstupuje v platnost 12 hodin po přijetí rozhodnutí dotčeným členským státem a

b)

platí po dobu 21 dnů, po níž automaticky přestává platit o půlnoci univerzálního koordinovaného času (UTC).

4.   Pokud do oblasti, která má být uzavřena, spadají i oblasti pod jurisdikcí a svrchovaností sousedních třetích zemí, informuje dotčený pobřežní členský stát neprodleně tyto třetí země.

Článek 8

Informace

1.   Pro účely čl. 53 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 uvede pobřežní členský stát neprodleně na svých internetových stránkách podrobné informace o ukončení rybolovu v reálném čase, o němž bylo rozhodnuto podle článku 7, a informuje o něm:

a)

v rámci možností plavidla v blízkosti dané oblasti a

b)

Komisi;

c)

střediska pro sledování lovišť podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 (4) a

d)

ostatní členské státy a třetí země, jejichž rybářská plavidla jsou oprávněna provozovat činnost v dotyčné oblasti.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby jejich střediska pro sledování lovišť informovala plavidla plující pod jejich vlajkou, že se na ně ukončení rybolovu v reálném čase vztahuje.

3.   Pro účely čl. 53 odst. 6 nařízení (ES) č. 1224/2009 poskytne dotčený pobřežní členský stát Komisi na požádání podrobné zprávy o odběru vzorků a odůvodnění rozhodnutí o ukončení rybolovu v reálném čase podle článku 7.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 214, 19.8.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.


PŘÍLOHA I

Metodika odběru vzorků

Vzorky se odebírají a měří v souladu s těmito ustanoveními:

1)

Pokud je to možné, měly by se vzorky odebírat a měřit v úzké spolupráci s velitelem rybářského plavidla a jeho posádkou. Velitel rybářského plavidla a jeho posádka by měli být vybídnuti k účasti na celém postupu. Měli by být rovněž vyzváni ke sdělení veškerých informací, které by mohly být důležité pro vymezení uzavřené oblasti.

2)

Celkový úlovek při zátahu se odhaduje.

3)

Vzorek se odebírá v případě, že je při jednom zátahu hmotnost odhadnuta nejméně na 300 kg tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé a tresky bezvousé.

a)

Minimální velikost vzorku je 200 kg tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé a tresky bezvousé.

b)

Vzorek musí být odebírán takovým způsobem, který zohledňuje složení úlovku, pokud jde o uvedené čtyři druhy.

c)

Pokud je to vhodné s ohledem na velikost úlovku, měl by být vzorek odebírán na počátku, uprostřed a na konci příslušného odlovu.

4)

Množství nedospělých jedinců se vypočítá jako procentní podíl podle druhů a jako celkový podíl všech čtyř druhů.

5)

Zpráva o odběru vzorků se řádně vyplní okamžitě po vyhodnocení daného vzorku. Tato zpráva se poté zašle pobřežnímu státu.


PŘÍLOHA II

Image


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 725/2010

ze dne 12. srpna 2010,

kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2010 přičítá určité množství převedené v roce 2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 mohou členské státy požádat Komisi před 31. říjnem v roce, na který se kvóta vztahuje, o převedení maximálně 10 uvedené kvóty do následujícího roku. Komise přičte převedené množství k příslušné kvótě.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1359/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro roky 2009 a 2010 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (2), nařízení Rady (ES) č. 1322/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (3), nařízení Rady (ES) č. 1139/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři (4), a nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (5), stanoví kvóty pro některé populace ryb na rok 2009 a specifikují, na které populace se mohou vztahovat opatření podle nařízení (ES) č. 847/96.

(3)

Nařízení (ES) č. 1359/2008, nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (6), nařízení Rady (ES) č. 1287/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři (7), a nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010 , kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů (8), stanoví kvóty pro některé populace ryb na rok 2010.

(4)

Některé členské státy požádaly před 31. říjnem 2009 podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, aby část jejich kvót na rok 2009 byla převedena do následujícího roku. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být převedená množství připočtena ke kvótě pro rok 2010.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2010 v nařízeních (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 1226/2009, (ES) č. 1287/2009, a (EU) č. 53/2010 se zvyšují tak, jak je uvedeno v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘEVODY DO KVÓT NA ROK 2010

Kód země

Kód populace

Druh

Označení zón na rok 2009

Konečná kvóta 2009

Úlovky 2009

Úlovky za zvláštních podmínek 2009

% konečné kvóty

Převedené množství

Původní kvóta 2010

Revidovaná kvóta 2010

Nový kód 2010

BEL

ANF/07.

Ďasovití

VII

2 405

437,8

87,3

21,8

240,50

2 984

3 225

 

BEL

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa,b,d,e

94

24,5

 

26,1

9,40

0

9

 

BEL

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

401

66,5

 

16,6

40,10

401

441

 

BEL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

34

16,9

 

49,7

3,40

9

12

 

BEL

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

138

45,6

 

33,0

13,80

167

181

 

BEL

COD 07D.

Treska obecná

VIId

101

65,6

 

65,0

10,10

47

57

 

BEL

DGS/15X14

Ostroun obecný

Vody ES oblastí V,VI,VII,VIII

43

11,7

 

27,2

4,30

0

4

 

BEL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

13

0,0

 

0,0

1,30

11

12

 

BEL

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VII, IX a X

159

86,6

 

54,5

15,90

129

145

 

BEL

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

33

6,3

 

19,1

3,30

23

26

 

BEL

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

35

26,2

 

74,9

3,50

28

32

 

BEL

HKE/571214

Štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

217

6,2

 

2,9

21,70

284

306

 

BEL

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

VIIIa,b,d,e

10

3,6

 

36,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VII

543

179,8

 

33,1

54,30

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIa,b,d,e

6

2,0

 

33,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

19

12,9

 

67,9

1,90

16

18

 

BEL

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

47

18,6

 

39,6

4,70

29

34

 

BEL

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody ES oblastí IIa a IV

1 045

278,3

 

26,6

104,50

1 291

1 396

 

BEL

PLE/07A.

Platýs evropský

VIIa

400

180,8

 

45,2

40,00

42

82

 

BEL

PLE/7DE.

Platýs evropský

VIId a VIIe

1 090

963,1

 

88,4

109,00

699

808

 

BEL

PLE/7FG.

Platýs evropský

VIIf a VIIg

216

207,5

 

96,1

8,50

67

76

 

BEL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

381

241,0

 

63,3

38,10

186

224

 

BEL

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 651

1 321,6

 

80,0

165,10

1 136

1 301

 

BEL

SOL/24.

Jazyk obecný

Vody ES oblastí II a IV

1 396

1 323,0

 

94,8

73,00

1 171

1 244

 

BEL

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

18

16,6

 

92,2

1,40

22

23

 

BEL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

686

463,2

 

67,5

68,60

621

690

 

BEL

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

51

8,5

 

16,7

5,10

41

46

 

BEL

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a b

366

199,8

 

54,6

36,60

60

97

 

BEL

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody ES oblastí IIa a IV

352

325,3

 

92,4

26,70

235

262

 

BEL

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

163

139,4

 

85,5

16,30

133

149

 

DNK

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

884

274,9

 

31,1

88,40

884

972

 

DNK

ARU/3/4.

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

1 180

0,0

 

0,0

118,00

1 134

1 252

 

DNK

BLI/03-

Mník modrý

Vody ES a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti III

6

0,2

 

3,3

0,60

4

5

 

DNK

COD/03AS.

Treska obecná

Kattegat

359

129,4

 

36,0

35,90

234

270

 

DNK

DGS/2AC4-C

Ostroun obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

32

19,7

 

61,6

3,20

0

3

 

DNK

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV a vody ES oblasti IIa

1 612

552,5

 

34,3

161,20

1 376

1 537

 

DNK

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa, IV (vody ES)

1 164

453,3

 

38,9

116,40

1 119

1 235

 

DNK

HKE/3A/BCD

Štikozubec obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

1 590

630,6

 

39,7

159,00

1 531

1 690

 

DNK

JAX/578/14

Kranasi

VI, VII a VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

11 048

439,3

 

4,0

1 104,80

15 691

16 796

JAX/2A-14

DNK

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

310

47,1

 

15,2

31,00

243

274

 

DNK

LIN/05.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblasti V

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DNK

LIN/1/2.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

11

0,0

 

0,0

1,10

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody ES oblastí IIa a IV

1 451

479,7

 

33,1

145,10

1 291

1 436

 

DNK

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

4 196

3 588,8

 

85,5

419,60

3 800

4 220

 

DNK

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody ES oblastí IIa a IV

3 950

6,6

 

0,2

395,00

3 145

3 540

 

DNK

SOL/24.

Jazyk obecný

Vody ES oblastí II a IV

524

474,0

 

90,5

50,00

535

585

 

DNK

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

807

572,4

 

70,9

80,70

588

669

 

DNK

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody ES oblastí IIa a IV

11

1,5

 

13,6

1,10

9

10

 

DNK

USK/03-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti III

15

0,7

 

4,7

1,50

12

14

 

DNK

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti IV

68

0,5

 

0,7

6,80

53

60

 

DNK

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

2 044

167,3

17,6

9,0

204,40

10 128

10 332

 

DEU

ANF/07.

Ďasovití

VII

320

143,3

 

44,8

32,00

333

365

 

DEU

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

407

195,9

 

48,1

40,70

432

473

 

DEU

ANF/561214

Ďasovití

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

211

194,2

 

92,0

16,80

228

245

 

DEU

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

31

0,0

 

0,0

3,10

30

33

 

DEU

ARU/3/4

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

12

0,0

 

0,0

1,20

11

12

 

DEU

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

405

30,3

 

7,5

40,50

389

430

 

DEU

BLI/245-

Mník modrý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV a V

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII

32

0,0

 

0,0

3,20

29

32

 

DEU

COD/03AS.

Treska obecná

IIIa Kattegat

7

0,6

 

8,6

0,70

5

6

 

DEU

DGS/15X14

Ostroun obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

0

2

 

DEU

DGS/2AC4-C

Ostroun obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

6

0,6

 

10,0

0,60

0

1

 

DEU

DWS/56789-

Hlubinné druhy žraloků

Vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII, VIII a IX

20

0,0

 

0,0

2,00

0

2

 

DEU

GFB/1234-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV

9

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

Platýs černý

Vody ES oblastí IIa a IV, ES a mezinárodní vody oblasti VI

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DEU

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

690

647,4

 

93,8

42,60

876

919

 

DEU

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody ES a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody ES a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

13

15

 

DEU

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

148

135,0

 

91,2

13,00

113

126

 

DEU

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

28

27,0

 

96,4

1,00

2 656

2 657

 

DEU

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

134

80,5

 

60,1

13,40

128

141

 

DEU

JAX/578/14

Kranasi

VI, VII a VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

19 920

15 144,7

 

76,0

1 992,00

12 243

14 235

JAX/2A-14

DEU

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

201

16,7

 

8,3

20,10

150

170

 

DEU

LIN/05.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblasti V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

162

11,7

 

7,2

16,20

107

123

 

DEU

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody ES oblastí IIa a IV

641

412,0

 

64,3

64,10

19

83

 

DEU

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

22

18,1

 

82,3

2,20

11

13

 

DEU

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VIII

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

34

0,0

 

0,0

3,40

34

37

 

DEU

SOL/24.

Jazyk obecný

Vody ES oblastí II a IV

561

552,7

 

98,5

8,30

937

945

 

DEU

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

44

26,5

 

60,2

4,40

34

38

 

DEU

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody ES subdivizí 22–32

26 950

22 301,9

 

82,8

2 695,00

23 745

26 440

 

DEU

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV

5 582

5 023,5

 

90,0

558,20

3 938

4 496

 

DEU

USK/03-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

DEU

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti IV

21

0,1

 

0,5

2,10

16

18

 

ESP

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

61

58,8

 

96,4

2,20

74

76

 

ESP

ANE/9/3411

Sardel obecná

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

4 209

2 652,8

 

63,0

420,90

3 826

4 247

 

ESP

ANF/07.

Ďasovití

VII

2 635

2 106,3

 

79,9

263,50

1 186

1 450

 

ESP

ANF/561214

Ďasovití

VI; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

264

242,2

 

91,7

21,80

214

236

 

ESP

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa,b,d,e

1 243

666,0

 

53,6

124,30

1 387

1 511

 

ESP

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

1 393

1 390,1

 

99,8

2,90

1 247

1 250

 

ESP

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII

253

176,5

 

69,8

25,30

145

170

 

ESP

DGS/15X14

Ostroun obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VII, VIII, XII a XIV

48

41,7

 

86,9

4,80

0

5

 

ESP

DWS/12-

Hlubinné druhy žraloků

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti XII

21

9,6

 

45,7

2,10

0

2

 

ESP

DWS/56789-

Hlubinné druhy žraloků

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII a IX

117

116,3

 

99,4

0,70

0

1

 

ESP

GFB/567-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII

648

639,0

 

98,6

9,00

588

597

 

ESP

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody ES oblastí Vb a VIa

23

21,0

 

91,3

2,00

0

2

 

ESP

HKE/571214

Štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

11 209

10 169,9

 

90,7

1 039,10

9 109

10 148

 

ESP

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

VIIIa,b,d,e

7 497

5 208,7

1 710

92,3

578,30

6 341

6 919

 

ESP

HKE/8C3411

Štikozubec obecný

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

5 111

5 100,8

 

99,8

10,20

5 952

5 962

 

ESP

JAX/578/14

Kranasi

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

3 930

3 316,5

 

84,4

393,00

16 699

17 092

JAX/2A-14

ESP

JAX/8C9.

Kranasi

VIIIc, IX

31 710

31 667,1

 

99,9

42,90

22 676

22 708

JAX/08c.

8 057

8 068

JAX/09.

ESP

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VII

6 039

4 505,4

 

74,6

603,90

5 490

6 094

 

ESP

LEZ/561214

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VI; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

298

158,2

 

53,1

29,80

350

380

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIa,b,d,e

1 301

481,6

 

37,0

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

1 300

949,5

 

73,0

130,00

1 188

1 318

 

ESP

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 266

1 471,2

 

45,0

326,60

2 156

2 483

 

ESP

NEP/07.

Humr severský

VII

1 628

551,7

 

33,9

162,80

1 346

1 509

 

ESP

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

99

33,1

 

33,4

9,90

97

107

 

ESP

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

42

0,1

 

0,2

4,20

33

37

 

ESP

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

47

1,6

 

3,4

4,70

234

239

 

ESP

NEP/9/3411

Humr severský

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

105

92,4

 

88,0

10,50

84

95

 

ESP

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII, XIV

4 812

2 672,5

 

55,5

481,20

3 734

4 215

 

ESP

SBR/09-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti IX

816

63,9

 

7,8

81,60

614

696

 

ESP

SBR/10-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti X

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

SBR/678-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII, VIII

161

107,8

 

67,0

16,10

172

188

 

ESP

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV

86

84,8

 

98,6

1,20

8 586

8 587

 

ESP

WHB/8C3411

Treska modravá

VIIIc, IX, X, vody ES oblasti CECAF 34.1.1

15 129

15 097,9

 

99,8

31,10

11 096

11 127

 

FRA

ANF/07.

Ďasovití

VII

17 128

9 569,1

 

55,9

1 712,80

19 149

20 862

 

FRA

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

7 459

4 755,6

 

63,8

745,90

7 721

8 467

 

FRA

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

68

21,2

 

31,2

6,80

82

89

 

FRA

ANF/561214

Ďasovití

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

2 379

2 289,3

 

96,2

89,70

2 462

2 552

 

FRA

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

32

27,0

 

84,4

3,20

1

4

 

FRA

ARU/1/2.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

ARU/3/4.

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

FRA

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

9

0,5

 

5,6

0,90

8

9

 

FRA

BLI/67-

Mník modrý

Vody ES a mezinárodní vody oblasti VI a VII

1 946

1 721,3

 

88,5

194,60

1 309

1 504

 

FRA

COD/07A.

Treska obecná

VII a

14

0,8

 

5,7

1,40

25

26

 

FRA

COD/561214

Treska obecná

VI; vody ES oblasti Vb; Vody ES a mezinárodní vody oblastí XII a XIV

62

54,0

 

87,1

6,20

13

14

COD/561214 (VIb;vody EU a mezinár. oblasti Vb západně od 12° 00′ z.d. a oblastí XII a XIV

38

43

COD/5B6A-C

FRA

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

2 819

1 882,4

 

66,8

281,90

2 735

3 017

 

FRA

COD/07D.

Treska obecná

VIId

1 402

1 309,0

 

93,4

93,00

1 641

1 734

 

FRA

DGS/15X14

Ostroun obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

430

368,2

 

85,6

43,00

0

43

 

FRA

DGS/2AC4-C

Ostroun obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

39

0,4

 

1,0

3,90

0

4

 

FRA

GHL/2A-C46

Platýs černý

Vody ES oblastí IIa a IV; ES a mezinárodní vody oblasti VI

146

103,3

 

70,8

14,60

49

64

 

FRA

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

1 619

125,8

 

7,8

161,90

1 526

1 688

 

FRA

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody ES oblastí Vb a VIa

221

124,3

 

56,2

22,10

147

169

 

FRA

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody ES a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV

727

1,7

 

0,2

72,70

551

624

 

FRA

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

103

3,7

 

3,6

10,30

103

113

 

FRA

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

7 489

6 229,6

 

83,2

748,90

7 719

8 468

 

FRA

HER/1/2.

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

1 581

0,0

 

0,0

158,10

1 427

1 585

 

FRA

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí Vb a VIb a VIaN

1 035

1 034,5

 

100,0

0,50

503

504

 

FRA

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg , VIIh , VIIj a VIIk

374

360,9

 

96,5

13,10

627

640

 

FRA

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

686

566,8

 

82,6

68,60

248

317

 

FRA

HKE/571214

Štikozubec obecný

VI a VII; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

11 835

9 138,0

 

77,2

1 183,50

14 067

15 251

 

FRA

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

13 968

6 082,6

 

43,5

1 396,80

14 241

15 638

 

FRA

JAX/578/14

Kranasi

VI, VII a VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES oblasti Vb;

mezinárodní vody oblastí XII a XIV

16 565

11 194,3

 

67,6

1 656,50

6 301

7 958

JAX/2A-14

FRA

JAX/8C9.

Kranasi

VIIIc a IX

437

58,8

 

13,5

43,70

393

437

JAX/08c.

0

0

JAX/09.

FRA

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VII

7 329

2 191,0

 

29,9

732,90

6 663

7 396

 

FRA

LEZ/561214

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 130

165,0

 

14,6

113,00

1 364

1 477

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 054

767,4

 

72,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

60

11,8

 

19,7

6,00

59

65

 

FRA

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

250

125,3

 

50,1

25,00

135

160

 

FRA

LIN/05.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblasti V

7

2,6

 

37,1

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

11

2,2

 

20,0

1,10

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 603

1 535,4

 

42,6

360,30

2 299

2 659

 

FRA

NEP/07.

Humr severský

VII

6 668

2 046,0

 

30,7

666,80

5 455

6 122

 

FRA

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

27

7,6

 

28,1

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody ES oblastí IIa a IV

42

0,1

 

0,2

4,20

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

171

0,2

 

0,1

17,10

130

147

 

FRA

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4 529

2 641,6

 

58,3

452,90

3 665

4 118

 

FRA

PLE/07A.

Platýs evropský

VIIa

18

0,4

 

2,2

1,80

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

Platýs evropský

VIIb a VIIc

21

6,7

 

31,9

2,10

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

Platýs evropský

VIId a VIIe

2 149

1 422,6

 

66,2

214,90

2 332

2 547

 

FRA

PLE/7FG.

Platýs evropský

VIIf a VIIg

132

130,4

 

98,8

1,60

120

122

 

FRA

PLE/7HJK.

Platýs evropský

VIIh, VIIj a VIIk

50

38,5

 

77,0

5,00

14

19

 

FRA

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

3 232

1 807,6

 

55,9

323,20

2 272

2 595

 

FRA

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

255

222,6

 

87,3

25,50

233

259

 

FRA

SOL/24.

Jazyk obecný

Vody ES oblastí II a IV

919

803,8

 

87,5

91,90

234

326

 

FRA

SOL/7BC.

Jazyk obecný

VIIb a VIIc

9

6,4

 

71,1

0,90

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

72

57,9

 

80,4

7,20

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

104

68,1

 

65,5

10,40

83

93

 

FRA

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a b

4 448

3 215,3

 

72,3

444,80

4 426

4 871

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody ES oblastí IIa a IV

108

60,8

 

56,3

10,80

37

48

 

FRA

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

8

0,8

 

10,0

0,80

6

7

 

FRA

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti IV

48

3,7

 

7,7

4,80

37

42

 

FRA

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

299

297,8

 

99,6

1,20

172

173

 

FRA

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

12 407

10 882,7

 

87,7

1 240,70

7 048

8 289

 

FRA

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

8

1,3

 

16,3

0,80

5

6

 

FRA

WHG/561214

Treska bezvousá

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

76

0,5

 

0,7

7,60

53

61

 

FRA

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

10 379

8 839,2

 

85,2

1 037,90

8 180

9 218

 

FRA

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

23

18,0

 

78,3

2,30

20

22

 

FRA

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I,II,III,IV

5

1,6

 

32,0

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, XII

2 537

2 444,2

 

96,3

92,80

2 036

2 129

 

FRA

BSF/8910-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX a X

37

36,3

 

98,1

0,70

26

27

 

FRA

DWS/56789-

Hlubinné druhy žraloků

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII a IX

643

498,7

 

77,6

64,30

0

64

 

FRA

DWS/12-

Hlubinné druhy žraloků

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti XII

7

0,0

 

0,0

0,70

0

1

 

FRA

GFB/1234-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV

10

1,3

 

13,0

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII

815

458,0

 

56,2

81,50

356

438

 

FRA

GFB/89-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody oblastí VIII a IX, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí

39

31,5

 

80,8

3,90

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí X a XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

FRA

ORY/06-

Červenice obecná

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti VI

14

1,6

 

11,4

1,40

0

1

 

FRA

ORY/07-

Červenice obecná

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti VII

61

24,8

 

40,7

6,10

0

6

ORY/07-C.

FRA

ORY/1CX14-

Červenice obecná

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

11

10,0

 

90,9

1,00

0

1

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, IV a Va

13

1,6

 

12,3

1,30

11

12

 

FRA

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VII

3 642

1 749,5

 

48,0

364,20

2 738

3 102

 

FRA

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, XII a XIV

192

11,9

 

6,2

19,20

172

191

 

FRA

SBR/678-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII a VIII

79

54,5

 

69,0

7,90

9

17

 

FIN

HER/30/31.

Sleď obecný

Botnický záliv (subdivize 30–31)

75 740

64 694,0

 

85,4

7 574,00

84 721

92 295

 

FIN

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody ES subdivizí 22–32

24 618

21 820,2

 

88,6

2 461,80

19 620

22 082

 

NLD

ANF/07.

Ďasovití

VII

177

14,7

 

8,3

17,70

386

404

 

NLD

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

303

17,4

 

5,7

30,30

303

333

 

NLD

ANF/561214

Ďasovití

VI; Vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

9

0,0

 

0,0

0,90

193

194

 

NLD

ARU/1/2.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

25

0,0

 

0,0

2,50

24

27

 

NLD

ARU/3/4.

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

55

0,0

 

0,0

5,50

53

59

 

NLD

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

4 226

1 789,9

 

42,4

422,60

4 057

4 480

 

NLD

COD/07D.

Treska obecná

VIId

46

7,3

 

15,9

4,60

49

54

 

NLD

DGS/2AC4-C

Ostroun obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

9

1,3

 

14,4

0,90

0

1

 

NLD

HER/5B6ANB.

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí Vb a VIb a VIaN

5 620

5 120,8

 

91,1

499,20

2 656

3 155

 

NLD

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg,h,j,k

310

286,5

 

92,4

23,50

627

651

 

NLD

HER/1/2.

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

27 769

26 546,5

 

95,6

1 222,50

11 838

13 061

 

NLD

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

63

35,2

 

55,9

6,30

64

70

 

NLD

HKE/8ABDE

Štikozubec obecný

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

17

0,0

5

29,4

1,70

18

20

 

NLD

JAX/578/14

Kranasi

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

68 027

48 176,8

 

70,8

6 802,70

49 123

55 926

JAX/2A-14

NLD

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

7

0,3

 

4,3

0,70

5

6

 

NLD

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody ES oblastí IIa a IV

1 064

868,4

 

81,6

106,40

665

771

 

NLD

PLE/07A.

Platýs evropský

VIIa

12

0,0

 

0,0

1,20

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

Platýs evropský

VIId a VIIe

20

3,5

 

17,5

2,00

0

2

 

NLD

PLE/7HJK.

Platýs evropský

VIIh, VIIj a VIIk

10

0,0

 

0,0

1,00

27

28

 

NLD

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody ES oblastí IIa a IV

35

0,0

 

0,0

3,50

29

33

 

NLD

SOL/24.

Jazyk obecný

Vody ES oblastí II a IV

10 394

9 587,1

 

92,2

806,90

10 571

11 378

 

NLD

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody ES oblasti IIIb, c, d

10

0,5

 

5,0

1,00

56

57

 

NLD

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIg,h,j,k

83

0,0

 

0,0

8,30

66

74

 

NLD

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody ES oblastí IIa a IV

373

371,0

 

99,5

2,00

201

203

 

NLD

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

39 486

35 597,6

 

90,2

3 888,40

12 350

16 238

 

NLD

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

161

55,4

 

34,4

16,10

66

82

 

IRL

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Ďasovití

VII

3 043

2 811,6

 

92,4

231,40

2 447

2 678

 

IRL

ANF/561214

Ďasovití

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

513

417,2

 

81,3

51,30

557

608

 

IRL

ARU/3/4

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

IRL

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

375

0,0

 

0,0

37,50

360

398

 

IRL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

484

248,3

 

51,3

48,40

444

492

 

IRL

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

858

705,9

 

82,3

85,80

825

911

 

IRL

COD/561214

Treska obecná

VI; Vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

53

44,9

 

84,7

5,30

18

23

 

IRL

DGS/15X14

Ostroun obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

204

176,8

 

86,7

20,40

19

39

 

IRL

DWS/56789-

Hlubinné druhy žraloků

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII, VIII a IX

6

0,0

 

0,0

0,60

0

1

 

IRL

GFB/567-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII

206

6,9

 

3,3

20,60

260

281

 

IRL

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

607

0,3

 

0,0

60,70

617

678

 

IRL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody ES oblastí Vb a VIa

687

294,7

 

42,9

68,70

438

507

 

IRL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

VIb,XII,XIV

503

352,0

 

70,0

50,30

393

443

 

IRL

HER/6AS7BC

Sleď obecný

VIaS, VIIbc

10 587

8 623,5

 

81,5

1 058,70

6 774

7 833

 

IRL

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg,h,j,k

5 888

5 415,3

 

92,0

472,70

8 770

9 243

 

IRL

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

2 157

2 067,6

 

95,9

89,40

3 589

3 678

 

IRL

HKE/571214

Štikozubec obecný

VI, VII; vody ES oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 776

1 604,6

 

90,3

171,40

1 704

1 875

 

IRL

JAX/578/14

Kranasi

VI, VII a VIIIa, b, d, e; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

44 152

39 133,5

 

88,6

4 415,20

40 775

45 190

JAX/2A-14

IRL

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VII

3 332

1 919,5

 

57,6

333,20

3 029

3 362

 

IRL

LEZ/561214

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VI; Vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

391

234,7

 

60,0

39,10

399

438

 

IRL

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI,VII, VIII,IX,X,XII a XIV

871

473,6

 

54,4

87,10

576

663

 

IRL

NEP/07.

Humr severský

VII

8 972

7 054,6

 

78,6

897,20

8 273

9 170

 

IRL

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

286

52,8

 

18,5

28,60

217

246

 

IRL

ORY/07-

Červenice obecná

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti VII

15

0,0

 

0,0

1,50

0

2

 

IRL

PLE/07A.

Platýs evropský

VIIa

639

72,4

 

11,3

63,90

1 063

1 127

 

IRL

PLE/7BC

Platýs evropský

VIIb a VIIc

84

45,2

 

53,8

8,40

64

72

 

IRL

PLE/7FG.

Platýs evropský

VIIf, g

62

60,8

 

98,1

1,20

201

202

 

IRL

PLE/7HJK

Platýs evropský

VIIh, VIIJ a VIIk

182

71,4

 

39,2

18,20

156

174

 

IRL

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI a VIII

287

0,0

 

0,0

28,70

216

245

 

IRL

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

7

8

 

IRL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

69

47,2

 

68,4

6,90

73

80

 

IRL

SOL/7BC.

Jazyk obecný

VIIb a VIIc

47

45,7

 

97,2

1,30

35

36

 

IRL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf, g

33

25,7

 

77,9

3,30

31

34

 

IRL

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIJ a VIIk

277

60,2

 

21,7

27,70

225

253

 

IRL

USK/567EI

Mníkovec bělolemý

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

13

11,6

 

89,2

1,30

17

18

 

IRL

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV

9 739

8 774,6

 

90,1

964,40

7 843

8 807

 

IRL

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

125

77,5

 

62,0

12,50

91

104

 

IRL

WHG/561214

Treska bezvousá

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

167

124,9

 

74,8

16,70

129

146

 

IRL

WHG/7X7A

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

4 618

2 796,2

 

60,6

461,80

4 565

5 027

 

UK

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Ďasovití

VII

5 465

3 989,6

116,5

75,1

546,50

5 807

6 354

 

UK

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

9 272

7 669,5

 

82,7

927,20

9 233

10 160

 

UK

ANF/561214

Ďasovití

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

2 191

2 029,1

 

92,6

161,90

1 713

1 875

 

UK

ARU/1/2.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

50

0,0

 

0,0

5,00

48

53

 

UK

ARU/3/4.

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

21

0,0

 

0,0

2,10

20

22

 

UK

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

296

5,9

 

2,0

29,60

285

315

 

UK

BLI/245-

Mník modrý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV a V

17

16,2

 

95,3

0,80

15

16

 

UK

BLI/67-

Mník modrý

Vody Společenství a vody oblastí VI a VII, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí

188

185,3

 

98,6

2,70

333

336

 

UK

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III a IV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

UK

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII

85

80,0

 

94,1

5,00

145

150

 

UK

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

456

386,0

 

84,6

45,60

194

240

 

UK

COD/07D.

Treska obecná

VIId

165

109,9

 

66,6

16,50

181

198

 

UK

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

306

252,7

 

82,6

30,60

295

326

 

UK

COD/*5BC6A.

Treska obecná

VIa; vody ES oblasti Vb

136

117,8

 

86,6

13,60

145

159

COD/5B6A-C

UK

DGS/15X14

Ostroun obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

431

350,6

 

81,3

43,10

0

43

 

UK

DGS/2AC4-C

Ostroun obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

263

152,4

 

57,9

26,30

0

26

 

UK

GFB/1012-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí X, XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

UK

GFB/1234-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí I,II,III a IV

15

1,6

 

10,7

1,50

13

15

 

UK

GFB/567-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI a VII

504

214,3

 

42,5

50,40

814

864

 

UK

GHL/2A-C46

Platýs černý

Vody ES oblastí IIa a IV; vody ES a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

201

200,5

 

99,8

0,50

189

190

 

UK

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

681

455,8

 

66,9

68,10

681

749

 

UK

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody ES oblastí Vb a VIa

3 267

2 374,4

 

72,7

326,70

2 081

2 408

 

UK

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody ES a mezinárodní vody oblastí ICES VIb, XII a XIV

5 315

2 936,7

 

55,3

531,50

4 029

4 561

 

UK

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

815

711,5

 

87,3

81,50

1 158

1 240

 

UK

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

28 714

28 297,6

 

98,5

416,40

22 698

23 114

 

UK

HER/07A/MM.

Sleď obecný

VIIa

4 824

4 593,6

 

95,2

230,40

3 550

3 780

 

UK

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vody ES a mezinárodní vody oblastí Vb a VIb a VIaN

11 234

11 080,7

 

98,6

153,30

14 356

14 509

 

UK

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

8

0,1

 

1,3

0,80

13

14

 

UK

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody ES oblastí IIa a IV

3 149

3 142,1

 

99,8

6,90

348

355

 

UK

HKE/571214

Štikozubec obecný

VI a VII; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

3 692

3 543,1

 

96,0

148,90

5 553

5 702

 

UK

JAX/578/14

Kranasi

Oblast VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody ES a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

19 148

18 034,2

 

94,2

1 113,80

14 765

15 879

JAX/2A-14

UK

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VII

2 886

2 170,8

 

75,2

288,60

2 624

2 913

 

UK

LEZ/561214

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 240

1 115,1

 

89,9

124,00

966

1 090

 

UK

LIN/03.

Mník mořský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

5

1,9

 

38,0

0,50

7

8

 

UK

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

2 319

2 148,4

 

92,6

170,60

1 869

2 040

 

UK

LIN/05.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblasti V

5

0,0

 

0,0

0,50

6

7

 

UK

LIN/1/2.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

UK

LIN/6X14.

Mník mořský

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 887

1 910,8

 

49,2

388,70

2 646

3 035

 

UK

NEP/07.

Humr severský

VII

8 982

8 013,9

 

89,2

898,20

7 358

8 256

 

UK

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody ES oblastí IIa a IV

23 499

21 736,4

 

92,5

1 762,60

21 384

23 147

 

UK

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody ES oblasti Vb

20 598

12 464,3

 

60,5

2 059,80

15 677

17 737

 

UK

PLE/07A.

Platýs evropský

VIIa

566

180,9

 

32,0

56,60

491

548

 

UK

PLE/7DE.

Platýs evropský

VIId a VIIe

1 387

1 290,2

 

93,0

96,80

1 243

1 340

 

UK

PLE/7FG.

Platýs evropský

VIIf a VIIg

58

55,4

 

95,5

2,60

63

66

 

UK

PLE/7HJK.

Platýs evropský

VIIh, VIIj a VIIk

39

31,4

 

80,5

3,90

14

18

 

UK

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody ES oblastí IIa a IV

846

0,0

 

0,0

84,60

932

1 017

 

UK

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí Vb, VI, VIII

210

13,9

 

6,6

21,00

160

181

 

UK

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

17

0,0

 

0,0

1,70

15

17

 

UK

SBR/10-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII, VIII

11

1,2

 

10,9

1,10

22

23

 

UK

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

123

19,5

 

15,9

12,30

83

95

 

UK

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 120

728,3

 

65,0

112,00

811

923

 

UK

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

376

373,9

 

99,4

2,10

363

365

 

UK

SOL/24.

Jazyk obecný

Vody ES a vody oblasti IV

969

942,5

 

97,3

26,50

602

629

 

UK

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

306

192,8

 

63,0

30,60

279

310

 

UK

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

103

57,6

 

55,9

10,30

83

93

 

UK

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody ES oblastí IIa a IV

757

651,3

 

86,0

75,70

903

979

 

UK

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti IV

98

2,0

 

2,0

9,80

80

90

 

UK

USK/1214EI.

Mníkovec bělolemý

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

8

0,9

 

11,3

0,80

6

7

 

UK

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

106

105,5

 

99,5

0,50

83

84

 

UK

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

7 356

6 331,9

 

86,1

735,60

13 141

13 877

 

UK

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

92

18,8

 

20,4

9,20

61

70

 

UK

WHG/561214

Treska bezvousá

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

399

361,4

 

90,6

37,60

246

284

 

UK

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

1 578

884,5

 

56,1

157,80

1 463

1 621

 

POL

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody ES subdivizí 22–32

109 579

83 473,4

 

76,2

10 957,90

111 552

122 510

 

SWE

ANF/2AC4-C.

Ďasovití

Vody ES oblastí IIa a IV

10

0,3

 

3,0

1,00

10

11

 

SWE

ARU/3/4.

Stříbrnice atlantská

Vody ES oblastí III a IV

8

0,0

 

0,0

0,80

44

45

 

SWE

COD/03AS.

Treska obecná

Kattegat

207

62,0

 

30,0

20,70

140

161

 

SWE

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

118

3,5

 

3,0

11,80

139

151

 

SWE

HER/30/31.

Sleď obecný

Subdivize 30–31

16 625

4 170,7

 

25,1

1 662,50

18 615

20 278

 

SWE

HKE/3A/BCD

Štikozubec obecný

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

133

46,4

 

34,9

13,30

130

143

 

SWE

LIN/03.

Mník mořský

Vody ES oblasti III

22

21,4

 

97,3

0,60

20

21

 

SWE

LIN/04.

Mník mořský

Vody ES oblasti IV

13

0,7

 

5,4

1,30

10

11

 

SWE

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

1 391

1 333,1

 

95,8

57,90

1 359

1 417

 

SWE

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody ES oblastí IIa a IV

149

0,0

 

0,0

14,90

127

142

 

SWE

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody ES subdivizí 22–32

81 746

79 656,2

 

97,4

2 089,80

72 456

74 546

 

SWE

USK/03-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody ES oblasti IV

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

WHB/1X14

Treska modravá

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

12

3,1

 

25,8

1,20

2 505

2 506

 

PRT

JAX/8C9.

Kranasi

VIIIc a IX

25 668

14 973,2

 

58,3

2 566,80

2 241

2 468

JAX/08c.

23 085

25 425

JAX/09.

PRT

LEZ/8C3411

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

209

198,8

 

95,1

10,20

40

50

 

PRT

NEP/9/3411

Humr severský

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

280

152,4

 

54,4

28,00

253

281

 

PRT

BSF/8910-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX a X

3 556

3 482,0

 

97,9

74,00

3 311

3 385

 

PRT

BSF/C3412-

Tkaničnice tmavá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí CECAF 34.1.2.

4 285

2 412,9

 

56,3

428,50

4 285

4 714

 

PRT

GFB/1012-

Mníkovci rodu Phycis

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí X a XII

36

19,7

 

54,7

3,60

36

40

 

PRT

SBR/09-

Růžicha šedá

Vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblasti IX

196

134,1

 

68,4

19,60

166

186

 


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 726/2010

ze dne 12. srpna 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na článek 110 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 (2) obsahuje ustanovení pro provádění vnitrostátních včelařských programů, které jsou stanoveny nařízením (ES) č. 1234/2007. Finanční příspěvek Společenství na tyto programy se zakládá na včelstvech v jednotlivých členských státech, jak stanoví příloha I nařízení (ES) č. 917/2004.

(2)

Sdělení členských států aktualizující strukturální údaje o situaci v odvětví podle ustanovení čl. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 917/2004 obsahují změny v počtu úlů.

(3)

Nařízení (ES) č. 917/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 917/2004 stanoví konečnou lhůtu pro provedení opatření v rámci včelařských programů na rok, jehož se tato opatření týkají, na den 31. srpna, mělo by se toto nařízení použít od hospodářského roku 2010/11.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 917/2004 se nahrazuje zněním stanoveným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Poprvé se použije pro programy, které se vztahují na hospodářský rok 2010/11.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 83.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Členský stát

Včelstva

Počet úlů

BE

112 000

BG

617 420

CZ

497 946

DK

170 000

DE

711 913

EE

24 800

EL

1 502 239

ES

2 459 373

FR

1 338 650

IE

24 000

IT

1 127 836

CY

43 975

LV

64 133

LT

117 977

LU

8 171

HU

900 000

MT

2 722

NL

80 000

AT

367 583

PL

1 123 356

PT

562 557

RO

1 280 000

SI

142 751

SK

235 689

FI

46 000

SE

150 000

UK

274 000

EU-27

13 985 091“


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 727/2010

ze dne 6. srpna 2010

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Janusz LEWANDOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Elektrický prodlužovací kabel zahrnující:

elektrický kabel o délce přibližně 2 m,

zástrčku pro připojení do elektrické síťové zásuvky a

pouzdro z plastu s pěti zásuvkami, vypínačem a pojistkou.

Výrobek je navržen pro přenos elektrické energie o napětí 220 V v určitém místě (např. místnosti) do různých přístrojů.

Vypínač slouží k odpojení elektrického napájení a pojistka chrání proti přetížení.

 (1) Viz obrázek

8544 42 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8544, 8544 42 a 8544 42 90.

Funkce vypínače a pojistky jsou považovány za vedlejší, protože hlavní funkcí výrobku je přenos elektrické energie kabelem vybaveným přípojkami.

Zařazení do čísla 8536 jako konektor je vyloučeno, protože do čísla 8544 patří kabely, též vybavené přípojkami, (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8536 část III písm. A) poslední odstavec a k číslu 8544).

Výrobek je proto nutno zařadit do kódu KN 8544 42 90 jako ostatní elektrické vodiče vybavené přípojkami.

Image


(1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 728/2010

ze dne 12. srpna 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

130,7

ZZ

85,9

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

134,1

CL

163,8

TR

136,8

UY

97,6

ZA

116,2

ZZ

129,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

152,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

125,1

ZA

88,7

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

87,9

BR

71,1

CL

103,5

CN

65,6

NZ

105,4

US

87,0

UY

100,6

ZA

92,9

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

150,6

CL

111,1

CN

55,7

TR

179,1

ZA

99,8

ZZ

119,3

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

IL

143,1

ZA

90,0

ZZ

116,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 729/2010

ze dne 12. srpna 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 723/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 211, 12.8.2010, s. 12.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 13. srpna 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

42,96

0,00

1701 11 90 (1)

42,96

2,02

1701 12 10 (1)

42,96

0,00

1701 12 90 (1)

42,96

1,72

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/37


SMĚRNICE KOMISE 2010/52/EU

ze dne 11. srpna 2010,

kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (1), a zejména čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 76/763/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (3) jsou dvě samostatné směrnice v rámci ES schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů podle směrnice 2003/37/ES.

(2)

Bezpečnost je jedním z hlavních pilířů, na kterých je založena směrnice 2003/37/ES. Aby byla zvýšena ochrana obsluhy, je vhodné doplnit požadavky stanovené uvedenou směrnicí, aby byla pokryta všechna nebezpečí vyjmenovaná v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (4) o strojních zařízeních, která ještě nejsou zahrnuta v samostatných směrnicích podle směrnice 2003/37/ES.

(3)

Po této změně se směrnice 2006/42/ES již nebude vztahovat na traktory, jejichž typy jsou schválené na základě právních předpisů týkajících se schvalování typů kolových zemědělských a lesnických traktorů, protože při provedení této pozměňující směrnice budou rizika, kterých se týká směrnice 2003/37/ES, zahrnovat všechna rizika, kterých se týká směrnice 2006/42/ES.

(4)

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) formuloval harmonizované normy týkající se ochrany spolujezdců před převrácením a ochrany před nebezpečnými látkami. Zmíněné normy byly přijaty a zveřejněny a měly by tedy být do této směrnice začleněny.

(5)

Směrnice 76/763/EHS ukládá požadavky s ohledem na konstrukci a montáž sedadel pro spolujezdce u zemědělských traktorů; je vhodné uvedenou směrnici změnit s cílem zvýšit tuto ochranu zavedením doplňkových technických specifikací zabezpečujících ochranu spolujezdce před rizikem poranění, jak je popsáno ve směrnici 2006/42/ES, zejména pokud jde o převrácení a o ukotvení bezpečnostního pásu na sedadlech pro spolujezdce.

(6)

Směrnice 2009/144/ES ukládá technické požadavky týkající se určitých součástí a charakteristik kolových zemědělských traktorů; je vhodné uvedenou směrnici změnit s cílem zvýšit tuto ochranu zavedením doplňkových technických specifikací zabezpečujících ochranu proti padajícím předmětům, průniku předmětů do kabiny a proti nebezpečným látkám; dále by měly být stanoveny minimální požadavky na návod k obsluze.

(7)

Aby byl dosažen hladký průběh při postupu schválení typu, a zejména zajištěno zvýšení bezpečnosti práce, měl by být stanoven minimální obsah návodu k obsluze. Tím se zajistí, aby měla obsluha nezbytné informace pro posouzení toho, zda jsou traktory přiměřené k zamýšlenému použití, jakož i pro provádění vhodné údržby.

(8)

Ustanovení týkající se ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům, existují-li, ustanovení týkající se ochranných konstrukcí pro obsluhu, existují-li, a ustanovení týkající se ochrany proti kontaktu s nebezpečnými látkami by měla být vyžadována s ohledem na aktuální stav.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku – zemědělské traktory,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 76/763/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Směrnice 2009/144/ES se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

1.   S účinností ode dne vstupu v platnost, pokud jde o vozidla, která splňují požadavky stanovené směrnicemi 76/763/EHS a 2009/144/ES, ve znění této směrnice, a z důvodů souvisejících s předmětem uvedených směrnic, členské státy nesmějí:

a)

odmítnout udělení ES schválení typu nebo vnitrostátního schválení typu nebo

b)

zakázat registraci, prodej nebo uvedení tohoto vozidla do provozu.

2.   S účinností od uplynutí jednoho roku ode dne vstupu v platnost, pokud jde o nové typy vozidel, které nesplňují požadavky stanovené směrnicemi 76/763/EHS a 2009/144/ES, ve znění této směrnice, a z důvodů souvisejících s předmětem uvedených směrnic, členské státy:

a)

musí odmítnout udělení ES schválení typu a

b)

mohou odmítnout udělení vnitrostátního schválení typu.

3.   S účinností od uplynutí dvou let ode dne vstupu v platnost, pokud jde o nová vozidla, která nesplňují požadavky stanovené směrnicemi 76/763/EHS a 2009/144/ES, ve znění této směrnice, a z důvodů souvisejících s předmětem uvedených směrnic, členské státy:

a)

považují prohlášení o shodě, která se dodávají spolu s novými vozidly v souladu se směrnicí 2003/37/ES, za prohlášení, která již nejsou platná pro účely čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/37/ES, a

b)

mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení do provozu uvedených vozidel.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. března 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Budou uvedené předpisy používat od 2. března 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 11. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.


PŘÍLOHA I

Příloha směrnice 76/763/ES se nahrazuje touto přílohou:

„PŘÍLOHA

Pokud existují sedadla pro spolujezdce, musí být v souladu s normou EN 15694:2009.“


PŘÍLOHA II

Směrnice 2009/144/ES se mění takto:

1)

Název přílohy II v seznamu příloh se nahrazuje tímto:

„Regulátor otáček a ochrana konstrukčních částí pohonu, výčnělků a kol, doplňkové bezpečnostní požadavky pro zvláštní použití, návod k obsluze“.

2)

Název přílohy II se nahrazuje tímto:

„Regulátor otáček a ochrana konstrukčních částí pohonu, výčnělků a kol, doplňkové bezpečnostní požadavky pro zvláštní použití, návod k obsluze“.

3)

V příloze II se doplňují nové body, které znějí:

„3.   DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PRO ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ

3.1   Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům

Pokud existují ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS), musí být v souladu s kodexem OECD č. 10 (1).

3.2   Ochranné konstrukce pro obsluhu

3.2.1   Pokud existují ochranné konstrukce pro obsluhu (OPS), musí být v souladu s normou ISO 8084:2003 (2).

3.2.2   Pro použití jiná než v lesnictví a aniž je dotčen bod 3.2.1, se traktory se zasklením podle bodu 1.1.3 přílohy III A považují za traktory vybavené ochrannými konstrukcemi pro obsluhu (OPS).

3.3   Ochrana proti kontaktu s nebezpečnými látkami

Požadavky normy EN 15695-1:2009 se týkají všech traktorů podle definice v čl. 2 písm. j směrnice 2003/37/ES, pokud se používají v podmínkách, ve kterých může vzniknout riziko kontaktu s nebezpečnými látkami; v takovém případě musí kabina splňovat požadavky úrovně 2, 3 nebo 4 uvedené normy. Kritéria pro výběr určité úrovně musí být popsána a být ve shodě s kritérii uvedenými v návodu k obsluze. Kabina musí splňovat požadavky úrovně 4 v případě, kdy je prováděno rozprašování pesticidů.

4.   NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze musí být v souladu s normou ISO 3600:1996 (3) s výjimkou oddílu 4.3 (Machine identification (Označení stroje)).

4.1   Návod k obsluze musí obsahovat zejména nebo kromě požadavků normy ISO 3600:1996 následující prvky:

a)

nastavení sedadla a odpružení související s ergonomickou polohou obsluhy vůči ovládacím prvkům s cílem minimalizace rizik plynoucích z kmitání celého těla;

b)

používání a seřizování systému vytápění, větrání a klimatizace, pokud existuje;

c)

startování a vypínání motoru;

d)

umístění a způsob otevírání bezpečnostních výstupů;

e)

nastupování do traktoru a vystupování z traktoru;

f)

nebezpečná oblast v blízkosti otočné hřídele kloubových traktorů;

g)

použití případných speciálních nástrojů;

h)

bezpečné způsoby oprav a údržby;

i)

informace o intervalu pro kontrolu hydraulických hadic;

j)

pokyny týkající se tažení traktoru;

k)

pokyny týkající se bezpečného používání zvedáků a doporučených bodů pro zvedání;

l)

nebezpečí související s bateriemi a palivovou nádrží;

m)

zakázané používání traktoru v případě nebezpečí převrácení a údaj, že uvedený seznam není vyčerpávající;

n)

další rizika, která souvisejí s horkými povrchy, například plnění oleje nebo chladicí kapaliny do zahřátých motorů nebo převodových skříní;

o)

úroveň ochrany případné ochranné konstrukce proti padajícím předmětům;

p)

úroveň případné ochrany proti nebezpečným látkám;

q)

úroveň ochrany případné ochranné konstrukce pro obsluhu.

4.2   Připojování, odpojování strojů namontovaných na traktoru, přípojných vozidel a výměnných tažených strojů a práce s nimi

Návod k obsluze musí obsahovat následující prvky:

a)

upozornění na nutnost přesně dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze namontovaného nebo taženého stroje nebo přípojného vozidla a pokyn nepoužívat kombinaci traktor – stroj nebo traktor – přípojné vozidlo, pokud nejsou dodrženy všechny pokyny;

b)

upozornění na nutnost nepřibližovat se k oblasti tříbodového závěsu při jeho ovládání;

c)

upozornění, že namontovaný stroj je nutno spustit dolů před opuštěním traktoru;

d)

rychlost vývodových hnacích hřídelů v závislosti na namontovaném stroji nebo taženém vozidle;

e)

požadavek používat pouze vývodové hnací hřídele s přiměřenými kryty;

f)

informace o hydraulických spojovacích zařízeních a o jejich funkci;

g)

informace o nejvyšší nosnosti tříbodového závěsu;

h)

informace o stanovení celkové hmotnosti, zatížení náprav, nejvyšším zatížení pneumatik a nezbytných minimálních zátěžích;

i)

informace o brzdných systémech přípojných vozidel, které jsou k dispozici, a o jejich slučitelnosti s taženými vozidly;

j)

nejvyšší svislé zatížení zadního závěsu ve vztahu k velikosti zadních pneumatik a typu závěsu;

k)

informace o použití nástrojů s vývodovými hnacími hřídeli a upozornění, že technicky možný sklon hřídelů závisí na tvaru a velikosti hlavního krytu a/nebo chráněného prostoru, včetně zvláštních informací vyžadovaných v případě vývodových hřídelů typu 3 s menším rozměrem;

l)

zopakované údaje o nejvyšších přípustných hmotnostech taženého vozidla uvedené na povinném štítku traktoru;

m)

upozornění na nutnost nepřibližovat se k oblasti mezi traktorem a taženým vozidlem.

4.3   Prohlášení o hluku

V návodu k obsluze musí být uvedena hodnota hluku v oblasti ucha obsluhy měřená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES (4) a hluk pohybujícího se traktoru měřený podle přílohy VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES (5).

4.4   Prohlášení o kmitání

V návodu k obsluze musí být uvedena hodnota úrovně kmitání měřená podle směrnice Rady 78/764/EHS (6).

4.5   Příslušné provozní režimy traktoru, u nichž lze důvodně očekávat, že představují obzvláštní nebezpečí, jsou následující:

a)

práce s předním nakladačem (riziko padajících předmětů);

b)

použití v lesnictví (riziko padajících a/nebo pronikajících předmětů);

c)

práce s namontovanými nebo taženými postřikovači plodin (riziko nebezpečných látek).

Zvláštní pozornost je nutno v návodu k obsluze věnovat používání traktoru v kombinaci s výše uvedeným zařízením.

4.5.1   Přední nakladač

4.5.1.1

V návodu k obsluze musejí být uvedena nebezpečí související s prací s předním nakladačem a musí být vysvětleno, jak uvedeným nebezpečím předcházet.

4.5.1.2

V návodu k obsluze musejí být označeny příchytné body na konstrukci traktoru, pomocí kterých je nutno provádět montáž předního nakladače, a také velikost a jakost zařízení, která se mají používat. Pokud žádné takové body nejsou k dispozici, musí být v návodu k obsluze montáž předního nakladače zakázána.

4.5.1.3

U traktorů vybavených programovatelnými funkcemi hydraulického řízení musí být uvedeny informace o způsobu připojení hydrauliky nakladače, aby bylo možné tuto funkci vypnout.

4.5.2   Použití v lesnictví

4.5.2.1

V případě použití zemědělského traktoru v lesnictví existují následující známá nebezpečí:

a)

padající stromy, především v případě, že je vzadu na traktoru namontován zadní drapákový jeřáb;

b)

předměty pronikající do kabiny obsluhy, zejména v případě, že je v zadní části traktoru namontován naviják.

4.5.2.2

Návod k obsluze musí obsahovat následující informace týkající se:

a)

existence nebezpečí popsaných v bodu 4.5.2.1;

b)

případných volitelných zařízení pro řešení uvedených nebezpečí;

c)

příchytných bodů na traktoru, ke kterým lze připevnit ochranné konstrukce, včetně velikosti a jakosti zařízení, která se mají používat; pokud nejsou k dispozici žádné prostředky pro připevnění přiměřených ochranných konstrukcí, je nutno tuto informaci uvést;

d)

ochranných konstrukcí, které mohou být tvořeny rámem chránícím pracoviště obsluhy před padajícími stromy nebo (síťovými) mřížkami před dvířky, střechou a okny kabiny;

e)

úrovně ochranného systému proti padajícím předmětům, pokud existuje.

4.5.3   Práce s postřikovači plodin (riziko nebezpečných látek).

Úroveň ochrany proti nebezpečným látkám musí být uvedena v návodu k obsluze, v souladu s normou EN 15695-1:2009.“

4)

Název dodatku přílohy II zní takto:

5)

V bodě 1 dodatku přílohy II se za bod 1.2 doplňují nové body, které znějí:

„1.3

Doplňkové bezpečnostní požadavky pro zvláštní použití, pokud existují:

1.3.1

Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům

1.3.2

Ochranné konstrukce pro obsluhu

1.3.3

Ochrana proti kontaktu s nebezpečnými látkami“.

6)

V bodě 15 dodatku přílohy II (seznam dokumentů) se doplňuje nový řádek, který zní:

„… návod k obsluze.“


(1)  Kodex normy OECD č. 10 pro úřední zkoušky ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům na zemědělských a lesnických traktorech – rozhodnutí Rady OECD C(2008) 128 z října 2008.

(2)  Tento dokument lze nalézt na internetové stránce: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1

(3)  Tento dokument lze nalézt na internetové stránce: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1

(4)  Úř. věst. L 201, 1.8.2009, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 214, 19.8.2009, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 255, 18.9.1978, s. 1.


ROZHODNUTÍ

13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/43


ROZHODNUTÍ RADY 2010/452/SZBP

ze dne 12. srpna 2010

o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (1) (dále jen „mise“). Platnost této společné akce skončí dnem 14. září 2010.

(2)

Dne 28. května 2010 doporučil Politický a bezpečnostní výbor prodloužit misi o dalších 12 měsíců do 14. září 2011.

(3)

Velitelskou a řídicí strukturou mise by neměly být dotčeny smluvní závazky vedoucího mise vůči Komisi, pokud jde o plnění rozpočtu mise.

(4)

Pro tuto misi by měla být uvedena v činnost pohotovostní složka zřízená v rámci generálního sekretariátu Rady.

(5)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mise

1.   Pozorovatelská mise Evropské unie v Gruzii (dále jen „EUMM Georgia“ nebo „mise“), zřízená společnou akcí 2008/736/SZBP, se prodlužuje na období od 15. září 2010 do 14. září 2011.

2.   EUMM Georgia působí v souladu s mandátem mise stanoveným v článku 2 a plní úkoly vymezené v článku 3.

Článek 2

Mandát

1.   EUMM Georgia zajistí civilní pozorování činnosti jednotlivých stran, včetně plného dodržování dohody o šesti bodech a následných prováděcích opatření na celém území Gruzie, přičemž svou činnost vykonává v úzké koordinaci s partnery, zejména s Organizací spojených národů (OSN) a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), a ve shodě s jinými činnostmi Unie, s cílem přispět ke stabilizaci, normalizaci a budování důvěry a současně přispívat k dotváření evropské politiky na podporu trvalého politického řešení pro Gruzii.

2.   Konkrétními cíli mise jsou:

a)

přispívat k dlouhodobé stabilitě v celé Gruzii a v okolním regionu;

b)

v krátkodobém horizontu stabilizovat situaci, včetně snížení rizika obnovení nepřátelských akcí, v plném souladu s dohodou o šesti bodech a následnými prováděcími opatřeními.

Článek 3

Úkoly mise

Za účelem splnění mise má EUMM Georgia tyto úkoly:

1)

stabilizace:

Pozorovat a analyzovat situaci v souvislosti s procesem stabilizace a podávat o ní zprávy, přičemž je třeba se zaměřit na řádné dodržování dohody o šesti bodech, včetně stažení vojsk, a na volný pohyb a činnosti narušitelů, jakož i na porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

2)

normalizace:

Pozorovat a analyzovat situaci v souvislosti s procesem normalizace civilní správy věcí veřejných a podávat o ní zprávy, přičemž je třeba se zaměřit na právní stát, účinné struktury vymáhání práva a odpovídající situaci v oblasti veřejného pořádku. Mise bude rovněž pozorovat bezpečnost dopravních spojení, energetických infrastruktur a zařízení, jakož i politická a bezpečnostní hlediska návratu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků;

3)

budování důvěry:

Přispívat ke snížení napětí prostřednictvím spolupráce, usnadnění kontaktů mezi stranami a dalších opatření pro budování důvěry;

4)

přispívat k dotváření evropské politiky a k budoucímu zapojení Unie.

Článek 4

Struktura mise

1.   EUMM Georgia má tuto strukturu:

a)

Velitelství. Velitelství zahrnuje úřad vedoucího mise a personál velitelství a zajišťuje veškeré nezbytné úkoly velení, kontroly a podpory mise. Velitelství je umístěno v Tbilisi.

b)

Místní úřadovny. Zeměpisně diverzifikované místní úřadovny provádějí úkoly pozorování a zajišťují nezbytné funkce podpory mise.

c)

Podpůrný prvek. Podpůrný prvek je umístěn v generálním sekretariátu Rady v Bruselu.

2.   Prvky uvedené v odstavci 1 budou podrobně vymezeny v operačním plánu (OPLAN).

Článek 5

Civilní velitel operace

1.   Ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a provádění je civilním velitelem operace pro EUMM Georgia.

2.   Civilní velitel operace vykonává velení a řízení EUMM Georgia na strategické úrovni v rámci politické kontroly a strategického řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru a v rámci obecné pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

3.   Civilní velitel operace zajišťuje řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, včetně vydávání pokynů na strategické úrovni podle potřeby vedoucímu mise a poskytování mu poradenství a technické podpory.

4.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů dotčeného vysílajícího státu nebo orgánu Unie. Orgány jednotlivých států přenesou operační řízení (OPCON) svého personálu, týmů a útvarů na civilního velitele operace.

5.   Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Unie.

6.   Civilní velitel operace a zvláštní zástupce Evropské unie se podle potřeby vzájemně konzultují.

Článek 6

Vedoucí mise

1.   Vedoucí mise přebírá odpovědnost a vykonává velení a řízení mise v místě působení.

2.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení nad personálem, týmy a útvary přispívajících států, jak byly přiděleny civilním velitelem operace, a zároveň nese administrativní a logistickou odpovědnost, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které jsou misi k dispozici.

3.   Vedoucí mise vydává pokyny pro veškerý personál mise, v tomto případě včetně podpůrného prvku v Bruselu, v zájmu účinného provádění mise EUMM Georgia v místě působení a přebírá její koordinaci a běžné řízení, a to podle pokynů civilního velitele operace na strategické úrovni.

4.   Vedoucí mise odpovídá za plnění rozpočtu mise. Vedoucí mise podepíše za tímto účelem smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu nebo orgánu Unie.

6.   Vedoucí mise zastupuje EUMM Georgia v místě operace a zajišťuje odpovídající zviditelnění mise.

7.   Vedoucí mise koordinuje případně činnost s dalšími činiteli Unie na místě. Aniž je dotčena linie velení, v otázkách místní politické situace poskytuje veliteli mise vedení zvláštní zástupce EU.

Článek 7

Personál

1.   EUMM Georgia tvoří zejména personál vyslaný členskými státy nebo orgány Unie. Každý členský stát nebo orgán Unie nese náklady na personál, který vyšle, včetně cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků, s výjimkou použitelných diet, příplatků za ztížené podmínky a rizikových příplatků.

2.   Mise EUMM GEORGIA může podle potřeby najímat na smluvním základě i mezinárodní civilní personál a místní personál, pokud požadované funkce nezajistí personál vyslaný členskými státy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou k dispozici vhodné žádosti členských států, mohou být na smluvním základě přijímáni státní příslušníci zúčastněných třetích států.

3.   Veškerý personál se řídí minimálními bezpečnostními operačními normami pro danou misi a bezpečnostním plánem mise na podporu politiky Unie pro bezpečnost terénu. Pokud jde o ochranu utajovaných informací EU, které jsou personálu svěřeny v průběhu plnění jeho povinností, dodržuje personál bezpečnostní zásady a minimální normy stanovené bezpečnostními předpisy Rady (2).

Článek 8

Postavení mise a personálu

1.   Postavení mise a jejího personálu, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro uskutečnění a řádný průběh mise, je upraveno v dohodě uzavřené podle článku 37 Smlouvy.

2.   Stát nebo orgán Unie, který vyslal člena personálu, odpovídá za řešení veškerých stížností člena personálu ohledně vyslání nebo stížností, které se člena personálu týkají. Dotyčný stát nebo orgán Unie odpovídá za zahájení řízení proti vyslané osobě.

3.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu jsou stanoveny ve smlouvách mezi vedoucím mise a členy personálu.

Článek 9

Linie velení

1.   EUMM Georgia má jakožto operace pro řešení krize jednotnou linii velení.

2.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává z pověření Rady politickou kontrolu a strategické řízení EUMM Georgia.

3.   Civilní velitel operace je velitelem EUMM Georgia na strategické úrovni v rámci politické kontroly a strategického řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru a v rámci obecné pravomoci vysokého představitele a jako takový vydává pokyny vedoucímu mise a poskytuje mu poradenství a technickou podporu.

4.   Civilní velitel operace podává zprávy Radě prostřednictvím vysokého představitele.

5.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení EUMM Georgia v místě působení a přímo odpovídá civilnímu veliteli operace.

Článek 10

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává z pověření Rady a vysokého představitele politickou kontrolu a strategické řízení mise. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a měnit koncepci operací (CONOPS) a OPLAN. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise, si ponechává Rada.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Civilní velitel operace a vedoucí mise podávají pravidelně a podle potřeby zprávy Politickému a bezpečnostnímu výboru týkající se otázek spadajících do oblastí jejich odpovědnosti.

Článek 11

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k misi tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, pojištění proti všem rizikům, denních dávek a cestovních výdajů na cestu do Gruzie a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady mise.

2.   Třetí státy přispívající na misi mají ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy.

3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků a ke zřízení výboru přispěvatelů.

4.   Podrobná ustanovení týkající se účasti třetích států budou obsažena v dohodách uzavřených postupem podle článku 37 Smlouvy a podle potřeby v dalších technických ujednáních. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích Unie pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s misí ustanovení takové dohody.

Článek 12

Bezpečnost

1.   V koordinaci s bezpečnostní kanceláří Rady řídí civilní velitel operace plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EUMM Georgia v souladu s články 5 a 9.

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy a jejích podpůrných dokumentů.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a který rovněž udržuje úzké služební vztahy s bezpečnostní kanceláří Rady.

4.   Personál EUMM Georgia absolvuje před nástupem do funkcí povinné bezpečnostní školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného důstojníkem pro bezpečnost mise.

5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s bezpečnostními předpisy Rady.

Článek 13

Pohotovostní složka

Pro EUMM Georgia se uvádí v činnost pohotovostní složka.

Článek 14

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 15. září 2010 do 14. září 2011 činí 26 600 000 EUR.

2.   Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných pro souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   Vedoucí mise podává Komisi, která nad jeho činností vykonává dohled, úplné zprávy o činnostech vykonaných v rámci své smlouvy.

4.   Státním příslušníkům třetích států je umožněno účastnit se nabídkových řízení. S výhradou schválení Komisí může vedoucí mise uzavírat technická ujednání s členskými státy Unie, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro EUMM Georgia.

5.   Finanční ujednání respektují operační požadavky mise, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

6.   Výdaje jsou způsobilé ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 15

Koordinace

1.   Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti Unie na podporu Gruzie v úzké koordinaci s delegací Unie.

2.   Vedoucí mise úzce koordinuje činnost s dalšími vedoucími diplomatických misí příslušných členských států.

3.   Vedoucí mise spolupracuje s ostatními mezinárodními aktéry přítomnými v zemi.

Článek 16

Předávání utajovaných informací

1.   Vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn podle potřeby a v souladu s potřebami mise předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE“.

2.   Vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady a s operačními potřebami mise též oprávněn předávat OSN a OBSE utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „RESTREINT UE“. Za tím účelem budou vypracována místní ujednání.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s bezpečnostními předpisy Rady též oprávněn předávat hostitelskému státu utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „RESTREINT UE“. Ve všech ostatních případech se tyto informace a dokumenty předávají hostitelskému státu v souladu s odpovídajícími postupy spolupráce hostitelského státu s Unií.

4.   Vysoký představitel je oprávněn předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se mise, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (3).

Článek 17

Přezkum mise

Politickému a bezpečnostnímu výboru se každých šest měsíců předloží přezkum mise na základě zprávy vedoucího mise a generálního sekretariátu Rady.

Článek 18

Vstup v platnost a doba platnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od 15. září 2010 do 14. září 2011.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. srpna 2010,

kterým se stanoví pokyny pro podmínky inspekcí a kontrolních opatření a pro školení a kvalifikaci úředníků v oblasti lidských tkání a buněk podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES

(oznámeno pod číslem K(2010) 5278)

(Text s významem pro EHP)

(2010/453/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví stanoví směrnice 2004/23/ES jakostní a bezpečnostní normy pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a pro přípravky získané z lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, pouze pokud jde o darování, odběr a vyšetřování.

(2)

Aby se předcházelo přenosu nemocí prostřednictvím lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a byla zajištěna rovnocenná úroveň jakosti a bezpečnosti, stanoví článek 7 směrnice 2004/23/ES, že příslušné orgány členských států organizují inspekce a provádějí příslušná kontrolní opatření s cílem zajistit soulad s požadavky uvedené směrnice.

(3)

V čl. 7 odst. 5 směrnice 2004/23/ES je uvedeno, že Komise stanoví pokyny pro podmínky inspekcí a kontrolních opatření a pro školení a kvalifikaci příslušných úředníků s cílem dosáhnout jednotné úrovně odborné způsobilosti a plnění povinností. Tyto pokyny nejsou právně závazné, ale poskytují členským státům užitečný návod k provádění článku 7 směrnice 2004/23/ES.

(4)

Komise by měla přezkoumávat a aktualizovat pokyny stanovené v příloze tohoto rozhodnutí na základě zpráv jednotlivých členských států předaných Komisi v souladu s čl. 26 odst. 1 směrnice 2004/23/ES.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 29 směrnice 2004/23/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pokyny pro podmínky inspekcí a kontrolních opatření a pro školení a kvalifikaci úředníků v oblasti lidských tkání a buněk podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2004/23/ES jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. srpna 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 48.


PŘÍLOHA

POKYNY PRO PODMÍNKY INSPEKCÍ A KONTROLNÍCH OPATŘENÍ A PRO ŠKOLENÍ A KVALIFIKACI ÚŘEDNÍKŮ V OBLASTI LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK

1.   Účel pokynů

Účelem těchto pokynů je poskytnout členským státům návod k dosažení jednotné úrovně odborné způsobilosti a plnění povinností během inspekcí v oblasti lidských tkání a buněk.

2.   Povinnosti inspektorů

Inspektor by měl být pro určený úkol jasně a písemně pověřen příslušným orgánem a měl by mít úřední identifikační doklad. Inspektor by měl v souladu s konkrétním pověřením inspekce shromažďovat podrobné informace, které předá příslušnému orgánu.

Inspekce probíhá výběrově, neboť inspektoři nemohou při inspekci zkoumat všechny oblasti a celou dokumentaci. Inspektor by neměl být činěn zodpovědným za nedostatky, které nemohly být při inspekci zjištěny z důvodu omezeného trvání nebo rozsahu nebo protože určité procesy při inspekci neprobíhaly, a proto je nebylo možné pozorovat.

3.   Kvalifikace inspektorů

Inspektoři by měli mít alespoň:

a)

diplom, osvědčení nebo jiný doklad formální kvalifikace v oblasti lékařských nebo biologických věd udělený při ukončení vysokoškolského studia nebo studia uznávaného dotčeným členským státem za rovnocenné

a

b)

praktické zkušenosti v příslušných oblastech činností v tkáňovém zařízení, v zařízení zabývajícím se transplantací buněk nebo transfuzním zařízení. Jiné předchozí zkušenosti lze také považovat za relevantní.

Příslušné orgány mohou ve výjimečných případech usoudit, že značné a relevantní zkušenosti určité osoby nahrazují požadavky stanovené v písmenu a).

4.   Školení inspektorů

Při nástupu do funkce by inspektoři měli absolvovat specifické úvodní školení. Toto školení by mělo zahrnovat alespoň:

a)

systémy akreditace, jmenování, udělení oprávnění nebo povolení v dotčeném členském státě;

b)

platný právní rámec pro výkon jejich činností;

c)

technické aspekty činností tkáňových zařízení a zařízení zabývajících se transplantací buněk;

d)

inspekční techniky a postupy včetně praktických cvičení;

e)

mezinárodní systémy řízení kvality (ISO, EN);

f)

vnitrostátní zdravotní systémy a organizační struktury zabývající se tkáněmi a buňkami v dotčeném členském státě;

g)

organizaci vnitrostátních regulačních orgánů;

h)

nástroje mezinárodní inspekce a jiné důležité orgány.

Toto úvodní školení by mělo být po celou dobu výkonu funkce inspektora doplňováno vhodným specializovaným školením a průběžným školením na pracovišti.

5.   Druhy inspekcí

5.1

Lze provádět různé druhy inspekcí:

a)   Všeobecné systémově orientované inspekce: by měly být prováděny na místě a zahrnovat veškeré procesy a činnosti včetně: organizační struktury, politik, povinností, řízení kvality, zaměstnanců, dokumentace, kvality údajů, systémů ochrany údajů a důvěrnosti, zařízení, vybavení, smluv, stížností a stahování z distribuce nebo auditů, sdělování informací (vnitrostátního i přeshraničního) a vysledovatelnosti tkání a buněk.

b)   Tematické inspekce: by měly být prováděny na místě a zahrnovat jedno nebo více specifických témat jako např.: systémy řízení kvality, postup přípravy, systémy vigilance nebo podmínky laboratorního vyšetření dárců.

c)   Přezkum dokumentace: neprobíhá na místě, ale na dálku a může zahrnovat veškeré procesy a činnosti nebo se zaměřit na jedno nebo více specifických témat.

d)   Opětovné inspekce: se mohou ke sledování nápravných opatření uložených předchozí inspekcí konat ve formě následné kontroly nebo nového posouzení.

5.2

Dále mohou být prováděny některé zvláštní inspekce:

a)   Inspekce třetích stran: přezkum dokumentace nebo inspekce na místě by měly být prováděny u třetích stran uvedených v článku 24 směrnice 2004/23/ES.

b)   Společné inspekce: členský stát může po vyhodnocení specifických okolností, včetně omezených zdrojů nebo odborných znalostí, zvážit, že požádá jiný příslušný orgán Unie, aby provedl společnou inspekci na jeho území ve spolupráci s úředníky žádajícího členského státu.

6.   Plánování inspekcí

Příslušné orgány by měly stanovit program inspekcí a určit a přidělit potřebné zdroje.

Příslušný orgán nebo orgány organizují inspekce a provádějí kontrolní opatření pravidelně v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2004/23/ES. Časové rozpětí mezi dvěma inspekcemi nesmí překročit dva roky.

Doporučuje se, aby celkové inspekce na místě zahrnující veškeré oblasti činnosti byly prováděny alespoň každé čtyři roky. V mezidobí mezi dvěma všeobecnými systémově orientovanými inspekcemi může být provedena tematická inspekce zaměřená na zvláštní téma nebo proces nebo případně přezkum dokumentace, nedošlo-li od poslední inspekce k podstatným změnám.

7.   Provádění inspekcí

7.1

Jsou-li k dispozici dostatečné zdroje, měl by se tým skládat z členů s různými kvalifikacemi.

V případě potřeby si lze pro specifickou inspekci vyžádat externího odborníka. Tento odborník by měl mít jen poradní funkci.

K inspekcím prováděným jediným inspektorem by nemělo v zásadě docházet. Alespoň jeden z inspektorů by měl mít nejméně dvouleté praktické zkušenosti uvedené v bodě 3 písm. b).

7.2

Zpráva o inspekci by měla být po inspekci zaslána tkáňovému zařízení nebo třetí straně, u nichž byla inspekce provedena. Zjištěné nedostatky by měly být v závěrech zprávy jasně vymezeny.

Ve zprávě by měl být určen termín, do kterého by mělo tkáňové zařízení nebo třetí strana předložit návrhy a časový harmonogram nápravy nedostatků popsaných ve zprávě.

V případě potřeby je možné provést opětovnou inspekci, aby se zajistila následná kontrola.

8.   Systém řízení kvality inspektorátu

Každý příslušný orgán by měl mít fungující systém řízení kvality, který zahrnuje přiměřené standardní pracovní postupy a vhodný systém interního auditu. Příslušné orgány by měly pravidelně provádět hodnocení svých inspekčních systémů.


13.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. srpna 2010

o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením Bulharska a Rumunska

(oznámeno pod číslem K(2010) 5524)

(Pouze rumunské znění je závazné)

(2010/454/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na přílohu V kapitolu 3 bod 4 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V kapitola 3 bod 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska stanoví, že soukromé i veřejné zásoby jakéhokoli produktu ve volném oběhu, které se vyskytují na území Bulharska a Rumunska (dále jen „nové členské státy“) ke dni jejich přistoupení a přesahují množství, jež lze považovat za obvyklý převod zásob, musí být odstraněny na náklady nových členských států. Pojem obvyklého převodu zásob bude vymezen pro každý produkt na základě kritérií a cílů specifických pro každou společnou organizaci trhu.

(2)

Vzhledem ke kritériím a cílům specifickým pro každou organizaci trhu, jakož i vztahu mezi cenami v nových členských státech před jejich přistoupením a cenami Společenství by měl být obvyklý převod zásob posuzován se zřetelem na faktory, které se mění v závislosti na odvětví.

(3)

Základem pro výpočet úrovní přebytečných zásob by měly být změny domácí produkce po přičtení dovozů a odečtení vývozů v roce 2006, ve srovnání s průměrem změn domácí produkce po připočtení dovozů a odečtení vývozů za tři předchozí roky.

(4)

Výsledky výpočtu je třeba upravit s přihlédnutím ke skutečnosti, že určité kategorie produktů, jakými jsou například máslo a máselný olej, různé jakosti rýže, chmelu, osiva, vinného alkoholu, tabáku a obilovin jsou prakticky navzájem zaměnitelné a lze je považovat za jednu skupinu, takže nárůst úrovní zásob některých produktů skupiny je možné vyrovnat snížením úrovní zásob jiných produktů této skupiny.

(5)

Aby se zohlednil hospodářský růst během období posuzovaného pro kontrolu přebytečných zásob a možný výsledný nárůst spotřeby potravin, byla zavedena lineární funkce vývoje, kde jsou jako základ použity údaje o produkci a obchodu v letech 2003–2005. V případech, kde by lineární funkce vývoje vyústila ve vyšší přebytek, se použil průměr změn domácí produkce po připočtení dovozů a odečtení vývozů za tři předchozí roky.

(6)

K odstranění menších přebytků byl použit strop: pokud množství přebytečných zásob daného produktu nedosáhlo více než 10 % toho, co se dalo pokládat za „obvyklý převod zásob“ pro daný produkt, bylo rozhodnuto, že se členským státům nebudou účtovat. Uvedený 10% strop zahrnuje mezní odchylku statistických informací získaných za zvláštních okolností v předvstupním období, jakož i složitost a rozsah tohoto postupu.

(7)

Komise rovněž vyzvala členské státy, aby předložily veškerou argumentaci týkající se zvláštních situací, které by mohly ospravedlnit větší než obvyklé zásoby, a zhodnotila je. Toto zhodnocení nepřineslo žádné změny údajů stanovených pomocí metody popsané v 1. až 6. bodě odůvodnění.

(8)

Výpočet by měl vycházet z oficiálních údajů Eurostatu předložených členskými státy, jsou-li tyto údaje k dispozici. V případě, že tyto údaje kvůli statistické důvěrnosti k dispozici nejsou, měly by se použít údaje, které nové členské státy oficiálně zaslaly Komisi.

(9)

Pokud jde o Bulharsko, matematické použití metody popsané v 1. až 6. bodě odůvodnění na statistické informace uvedené v 8. bodě odůvodnění má za výsledek, že nejsou zjištěna žádná přebytečná množství, a není proto třeba zvažovat jakékoli argumenty týkající se zvláštních situací popsané v 7. bodě odůvodnění.

(10)

Pro výpočet finančních důsledků přebytečných zásob by se měly vypočítat náklady na jejich odstranění. Jelikož se vývozní náhrady nevztahují na konzervované houby, u nichž byly stanoveny významné úrovně přebytečných zásob, je v zájmu rovnocenného přístupu vhodné za základ považovat rozdíly mezi průměrnými vnitrostátními cenami a cenami mimo daný stát. Vzhledem k dočasné povaze finančních důsledků, které vznikly kvůli stanovení přebytečných zásob, by dotčené členské státy měly do rozpočtu Společenství uhradit odpovídající částky. Je nezbytné stanovit datum, ke kterému je třeba uvedené platby provést. Aby se zohlednily současné obtížné hospodářské okolnosti, na které poukázalo Rumunsko, považuje se za vhodné prodloužit lhůtu pro zaplacení těchto částek na čtyři roky.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Množství zemědělských produktů ve volném oběhu v Bulharsku a Rumunsku ke dni přistoupení, které přesahuje množství, jež lze považovat za tvořící obvyklý převod zásob k 1. lednu 2007, a částky, jež se účtují těmto novým členským státům v důsledku nákladů na odstranění uvedených množství, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

1.   Částky stanovené v příloze se považují za příjmy do rozpočtu Unie.

2.   Rumunsko může uvedené částky stanovené v příloze uhradit do rozpočtu Unie čtyřmi stejnými splátkami. První splátka musí být uhrazena do posledního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je toto rozhodnutí oznámeno dotčenému novému členskému státu. Následné splátky musí být uhrazeny do 31. října 2011, 31. října 2012 a 31. října 2013.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.

V Bruselu dne 12. srpna 2010.

Za Komisi

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


PŘÍLOHA

MNOŽSTVÍ PŘESAHUJÍCÍ OBVYKLÝ PŘEVOD ZÁSOB A ČÁSTKY, JEŽ SE MAJÍ ÚČTOVAT BULHARSKU A RUMUNSKU

 

Rumunsko

 

Množství v tunách

Částka v tisících EUR

Houby v konzervě

685

108

Celkem

685

108