ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.210.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 210

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
11. srpna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 715/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o úpravy v návaznosti na revizi statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) v národních účtech

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 716/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 717/2010 ze dne 6. srpna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

24

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 718/2010 ze dne 10. srpna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

26

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 719/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

28

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/50/EU ze dne 10. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

30

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/437/SZBP ze dne 30. července 2010, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

33

 

 

2010/438/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010, kterým se prodlužuje období odchylky, během něhož může Bulharsko podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů vznést námitky proti přepravě určitých odpadů k využití do Bulharska (oznámeno pod číslem K(2010) 5434)  ( 1 )

35

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2010/397/EU ze dne 3. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy jménem Evropské unie (Úř. věst. L 190 ze dne 22.7.2010)

36

 

*

Oprava směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (Úř. věst. L 189 ze dne 22.7.2010)

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2010

ze dne 10. srpna 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o úpravy v návaznosti na revizi statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) v národních účtech

EVROPSKÁ KOMISE ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavedení aktualizovaného klasifikačního systému je zásadním prvkem v průběžném úsilí Komise o zachování důležitosti evropských statistik, a to se zohledněním technologického rozvoje a strukturálních změn v hospodářství.

(2)

Revidovaná statistická klasifikace ekonomických činností nazvaná NACE Revize 2 (dále jen „NACE Rev. 2“) byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (2).

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (3), zavedlo revidovanou statistickou klasifikaci produkce podle činností (dále jen „CPA 2008“).

(4)

Nařízení (ES) č. 2223/96 zavádějící Evropský systém národních účtů 1995 (dále jen „ESA 95“) nabízí metodiku společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států.

(5)

Zavedení revidované statistické klasifikace ekonomických činností a revidované statistické klasifikace produkce podle činností vyžaduje úpravu nařízení (ES) č. 2223/96.

(6)

Byl konzultován Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (4).

(7)

Byl konzultován Výbor pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2223/96 se mění takto:

1)

Termín „NACE Rev. 1“ se v celém textu nahrazuje termínem „NACE Rev. 2“ s výjimkou odstavce 8.153.

2)

V odstavci 2.34 se termín „oddíl 70“ nahrazuje termínem „oddíl 68“.

3)

Znění poznámky pod čarou 1 odstavce 2.103 se nahrazuje tímto: „NACE Rev. 2: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech“.

4)

V poznámce pod čarou 2 odstavce 2.106 se termín „ISIC Rev. 3“ nahrazuje termínem „ISIC Rev. 4“.

5)

Znění poznámky pod čarou odstavce 2.118 se nahrazuje tímto: „CPA: statistická klasifikace produkce podle činností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93“.

6)

V příloze 7.1 kapitoly 7 se definice „Dopravní prostředky (AN.11131)“ nahrazuje tímto: „Prostředky pro pohyb osob a předmětů. Patří sem výrobky jiné než součástky zahrnuté podle klasifikace CPA (1) do oddílů 29 a 30, jako jsou motorová vozidla, návěsy a přívěsy; lodě; železniční a tramvajové lokomotivy a vozový park; letadla a vesmírné dopravní prostředky; a motocykly, kola atd.“.

7)

V příloze 7.1 kapitoly 7 se definice „Ostatní stroje a zařízení (AN.11132)“ nahrazuje tímto: „Stroje a zařízení jinde neuvedené. Patří sem výrobky jiné než součásti, montáže, služby oprav a údržby zahrnuté ve skupinách CPA 28.1 stroje pro všeobecné účely; 28.2 ostatní stroje pro všeobecné účely; 28.3 stroje pro zemědělství a lesnictví; 28.4 kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje; 28.9 ostatní stroje pro zvláštní účely; 26.2 počítače a periferní zařízení; 26.3 komunikační zařízení; 26.4 spotřební elektronika; 26.5 měřící, zkušební a navigační přístroje; hodiny a hodinky; 26.6 ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje; 26.7 optické a fotografické přístroje a zařízení; a v oddíle 27 klasifikace CPA, elektrická zařízení. Jiné příklady jsou výrobky jiné než součásti, montáže, služby oprav a údržby zahrnuté v kategorii CPA 20.13.14, palivové články (kazety), nevyhořelé, pro jaderné reaktory; v oddíle CPA 31, nábytek; ve skupinách CPA 32.2 hudební nástroje; 32.3 sportovní potřeby; a 25.3 parní kotle (kromě kotlů centrálního topení)“.

8)

Znění poznámky pod čarou (1) přílohy 7.1 kapitoly 7 se nahrazuje tímto: „Statistická klasifikace produkce podle činností (CPA)“.

9)

V příloze II odstavci 7 se termín „třídy 70.20 „Pronájem vlastního majetku “ “ nahrazuje termínem „třídy 68.20 „Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí“ “, termín „oddílu 71 „Pronájem strojů a zařízení bez obsluhy a bez personálu a zboží osobní potřeby pro domácnosti“ “ se nahrazuje termínem „oddíl 77 „Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu“ “ a termín „třída 60.24“ se nahrazuje termínem „třída 49.41“.

10)

V příloze II odstavci 11 se termín „třída 65.21“ nahrazuje termínem „třída 64.91“.

11)

V příloze II odstavci 14 se termín „třída 65.22“ nahrazuje termínem „třída 64.92“.

12)

V příloze III odstavci 14 se termín „třída 75.30“ nahrazuje termínem „třída 84.30“.

13)

V příloze III odstavci 17 se termín „třída 66.02“ nahrazuje termínem „třída 65.30“.

14)

V příloze III odstavci 32 se termín „třída 66.01“ nahrazuje termínem „třída 65.11“.

15)

V příloze III odstavci 37 se termín „třída 66.03“ nahrazuje termínem „třída 65.12“.

16)

V příloze III odstavci 41 se termín „třída 67.20“ nahrazuje termínem „skupina 66.2“.

17)

V tabulce 8.22 se název tabulky „ODVĚTVÍ (podle sekcí NACE)“ nahrazuje názvem „ODVĚTVÍ (podle sekcí NACE Rev. 1)“.

18)

V příloze IV se název oddílu „SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A), PRODUKTŮ (P) A INVESTIC (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (PI)“ nahrazuje tímto: „SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A*), PRODUKTŮ (P*) A DLOUHODOBÝCH AKTIV (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (PI)“.

19)

V příloze IV se text za názvem: „SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A), PRODUKTŮ (P) A INVESTIC (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (PI)“ nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.

20)

V příloze B se označení „A3“ nahrazuje označením „A*3“, „A6“ se nahrazuje „A*10“, „A6†“ se nahrazuje „A*10“, „A17“ se nahrazuje „A*21“, A31 se nahrazuje „A*38“ a „A60“ se nahrazuje „A*64“, a to v celém textu přílohy.

21)

V příloze B v tabulce „Přehled tabulek“:

zrušují se oddíly s odkazem na tabulky 15 a 16:

15

Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60

36

2007

od roku 2000

16

Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60

36

2007

od roku 2000

a nahrazují se tímto:

15

Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen

36

2007

od roku 2000

16

Tabulka užití v kupních cenách

36

2007

od roku 2000

zrušují se oddíly s odkazem na tabulky 17, 18, 19:

17

Symetrická input-output tabulka v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

18

Symetrická input-output tabulka za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

19

Symetrická input-output tabulka pro dovozy v základních cenách P60 × P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

a nahrazují se tímto:

17

Symetrická input-output tabulka v základních cenách, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

18

Symetrická input-output tabulka za domácí výrobu v základních cenách, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

19

Symetrická input-output tabulka pro dovozy v základních cenách, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

22)

V příloze B se „n = 60“ nahrazuje „n = 64“ a „m = 60“ se nahrazuje „m = 64“ v celém textu.

23)

V příloze B se tabulka 10 nahrazuje tímto:

Tabulka 10 –   Tabulky podle odvětví a podle regionů (NUTS II)

Kód

Seznam proměnných

Členění

B1.g

1.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách)

A*10

D.1

2.

Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)

A*10

P.51

3.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (běžné ceny)

A*10

4.

Zaměstnanost v tis. osobách a tis. odpracovaných hodin

ETO

Celkem

A*10

EEM

Zaměstnanci

A*10“

24)

V příloze B se tabulka 12 nahrazuje tímto:

Tabulka 12 –   Tabulky podle odvětví a podle regionů (NUTS III)

Kód

Seznam proměnných

Členění

B1.g

1.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách)

A*10

2.

Zaměstnanost (v tis. osobách)

ETO

Celkem

A*10

EEM

Zaměstnanci

A*10“

25)

V příloze B v tabulkách 15 a 16 se termín „Produkty (CPA)“ nahrazuje termínem „Produkty (P*64)“ a termín „Odvětví (NACE A60)“ termínem „Odvětví (A*64)“.

26)

V příloze B v tabulkách 17, 18 a 19 se termín „Produkty“ nahrazuje termínem „Produkty (P*64)“.

27)

V příloze B v oddílu „Odchylky k tabulkám podle členských států“:

Bulharsko: Tabulka 2.1 „Odchylky k tabulkám“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 22:

22

Všechny proměnné

Rok 2005: první předání v roce 2008

2005

2008

Roky 2000-2004: první předání v roce 2010

2000-2004

2010

Roky 1998-1999: první předání v roce 2011

1998-1999

2011

Roky 1995-1997: nepředává se

1995-1997

Nepředává se

a nahrazuje se tímto:

22

Všechny proměnné

Rok 2005: první předání v roce 2008

2005

2008

Roky 2000–2004: první předání v roce 2010

2000-2004

2010

Roky 1995–1999: nepředává se

1995-1999

Nepředává se

Bulharsko: Tabulka 2.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 10:

10

Tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51)

Roky 2005-2006: první předání v roce 2009

2005-2006

2009

Roky 2000-2004: první předání v roce 2011

2000-2004

2011

Roky 1998-1999: první předání v roce 2012

1998-1999

2012

Roky 1995-1997: nepředává se

1995-1997

Nepředává se

a nahrazuje se tímto:

10

Tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51)

Roky 2005–2006: první předání v roce 2009

2005-2006

2009

Roky 2000–2004: první předání v roce 2011

2000-2004

2011

Rok 1999: první předání v roce 2012

1999

2012

Roky 1995–1998: nepředává se

1995-1998

Nepředává se

Řecko: Tabulka 7.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 1:

1

Zaměstnanost – čtvrtletně

Roky 1990-1994: první předání v roce 2011

1990-1994

2011

a nahrazuje se tímto:

1

Zaměstnanost – čtvrtletně – celkem

Roky 1990–1994: první předání v roce 2011

1990-1994

2011

Zaměstnanost – čtvrtletně – členění podle odvětví

Roky 1990–1994: nepředává se

1990-1994

Nepředává se

Francie: Tabulka 9.1 „Odchylky k tabulkám“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 3:

3

Všechny proměnné: členění podle odvětví A31, A60

Roky 1980-1998: první předání v roce 2011

1980-1998

2011

a nahrazuje se tímto:

3

Všechny proměnné kromě základního souboru, zaměstnanosti, náhrad zaměstnancům, členění podle odvětví A*38, A*64

Roky 1995–1998: první předání v roce 2012

1995-1998

2012

Roky 1980–1994: nepředává se

1980-1994

Nepředává se

Nizozemsko: Tabulka 18.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 1:

1

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné v rezidentských výrobních jednotkách: odvětví J až K a L až P, osoby – ročně

Roky 1980-1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

a nahrazuje se tímto:

1

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné v rezidentských výrobních jednotkách: odvětví K až L a O až T, osoby – ročně

Roky 1980–1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

Nizozemsko: Tabulka 18.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušují se tyto odkazy na tabulku 3:

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

proměnné P.1, P.2, B1.G, D.29-D.39, D.1, D.11 pro odvětví B, DC_DD, DI, DN

Roky 1980-1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

 

Proměnné B.2N+B.3N pro odvětví, B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Roky 1980-1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné B.1G pro odvětví B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Za roky 1980-1987 se nepředává

1980-1987

Nepředává se

 

Proměnná K.1 pro odvětví B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Za roky 1980-1995 se nepředává

1980-1995

Nepředává se

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1980-1994 se nepředává

1980-1994

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví B, CA_CB, DC_DD, DI

Za roky 1980-1986 se nepředává

1980-1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné P.5, P.52, P.53

Za roky 1980-1987 se nepředává

1980-1987

Nepředává se

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1988-1995 se nepředává

1988-1995

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví B, CA_CB, DC_DD, DI

Za roky 1980-1987 se nepředává

1980-1987

Nepředává se

a nahrazují se tímto:

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

Proměnné P.1, P.2, B1.G, D.29-D.39, pro odvětví 03, 13-16, 23, 28

Roky 1980–1986: nepředává se

1980–1986

Nepředává se

 

Proměnné B.2N+B3.N pro odvětví, 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

Roky 1980–1986: nepředává se

1980–1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné B.1G pro odvětví 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

Za roky 1980–1987 se nepředává

1980–1987

Nepředává se

 

Proměnná K.1 pro odvětví 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

Za roky 1980–1995 se nepředává

1980–1995

Nepředává se

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1980–1994 se nepředává

1980–1994

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví 03, 05-09, 13-16, 23

Za roky 1980–1986 se nepředává

1980–1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné P.5, P.52, P.53

Za roky 1980–1987 se nepředává

1980–1987

Nepředává se

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1988–1995 se nepředává

1988–1995

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví 03, 05-09, 13-16, 23

Za roky 1980–1987 se nepředává

1980–1987

Nepředává se

Švédsko: Tabulka 26.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se termín „Členění odvětví 50–52“ a nahrazuje se termínem „Členění odvětví 45–47“.

28)

V příloze B se za tabulku 26 doplňuje nový text, který zní:

„PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1.

Pro všechny údaje, jež mají být předány po 31. srpnu 2011, s výjimkami uvedenými v druhém pododstavci, se použijí členění A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 odvozená z NACE Rev. 2 a P*3, P*10, P*21, P*38 a P*64 odvozená z CPA 2008.

Členské státy, kterým je poskytnuta odchylka pro předávání údajů do tabulek 15 až 19 nařízení (ES) č. 2223/96 do roku 2011 nebo déle, použijí členění A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 a P60 pro referenční období do roku 2007 a členění A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 a P*64 pro referenční období od roku 2008 dále, a to bez ohledu na dobu předání údajů.

2.

Až do 31. prosince 2014 se pro předávání údajů tabulky 10 použije buď členění NACE Rev. 2 A*10 nebo tyto agregované položky členění NACE Rev. 2 členění A*10:

(G, H, I a J) místo (G, H a I) a (J),

(K, L, M a N) místo (K), (L) a (M a N),

(O, P, Q, R, S, T a U) místo (O, P a Q) a (R, S, T a U).

Od 1. ledna 2015 se pro předávání údajů tabulky 10 použije členění NACE Rev. 2 A*10.

3.

Pro předávání údajů tabulky 12 se použije buď členění NACE Rev. 2 A*10 nebo agregované položky členění NACE Rev. 2 A*10:

(G, H, I a J) místo (G, H a I) a (J),

(K, L, M a N) místo (K), (L) a (M a N),

(O, P, Q, R, S, T a U) místo (O, P a Q) a (R, S, T a U).

4.

Předávání údajů podle členění A*38 a A*64 u příslušných položek 26a a 44a „z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů“ definovaných v sekci SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A*), PRODUKTŮ (P*) A DLOUHODOBÝCH AKTIV (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (AN) přílohy IV je povinné jen pro proměnné P.1, P.2, B.1g uvedené v tabulce 3 přílohy B nařízení (ES) č. 2223/96.

5.

Údaje, které se poprvé předávají po 31. srpnu 2011 v souladu s programem ESA 95 pro předávání údajů národních účtů podle NACE Rev. 2 nebo CPA 2008, se poskytují v členění podle odvětví nebo produktů za tato sledovaná období:

a)

:

tabulka 1

:

od roku 2000 (2001Q1 pro čtvrtletně předávané údaje) dále;

b)

:

tabulka 3

:

od roku 2000 dále;

c)

:

tabulka 10

:

2009;

d)

:

tabulka 12

:

2009;

e)

:

tabulka 20

:

od roku 2000 dále;

f)

:

tabulka 22

:

od roku 2000 dále.

Členské státy předají roční údaje pro tabulku 1 společně s prvním předáním tabulky 1 čtvrtletně za 2011Q2 a nejpozději do 30. září 2011.

6.

Tabulky, které se poprvé předávají po 31. srpnu 2012 v souladu s programem ESA 95 pro předávání údajů národních účtů podle NACE Rev. 2 nebo CPA 2008, se poskytují v členění podle odvětví nebo produktů za tato sledovaná období:

a)   tabulka 1 (kromě proměnných uvedených v oddílech „Obyvatelstvo, zaměstnanost, náhrady zaměstnancům“):

1990 (1990Q pro čtvrtletně předávané údaje) dále pro Belgii, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francii, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Spojené království,

1995 (1990Q pro čtvrtletně předávané údaje) dále pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;

b)   tabulka 3 (kromě proměnných uvedených v oddíle „Zaměstnanost a náhrady zaměstnancům“): 1995 dále pro A*10 a A*38;

c)   tabulka 10: od roku 2000 dále;

d)   tabulka 12: od roku 2000 dále.

7.

Pro tabulky 15, 16, 17, 18 a 19 se nepožadují žádné zpětné údaje využívající NACE Rev. 2 nebo CPA 2008.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.


PŘÍLOHA

A*3

Poř. číslo

Sekce NACE Rev. 2

Popis

1

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D, E a F

Těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T a U

Služby


A*10

Poř. číslo

Sekce NACE Rev. 2

Popis

1

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D a E

Těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

2a

C

z toho: zpracovatelský průmysl

3

F

Stavebnictví

4

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; doprava a skladování; ubytování, stravování a pohostinství

5

J

Informační a komunikační činnosti

6

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

7

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

8

M a N

Profesní, vědecké a technické činnosti; administrativní a podpůrné činnosti

9

O, P, a Q

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; vzdělávání; zdravotní a sociální péče

10

R, S, T a U

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti; ostatní činnosti; činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


A*21

Poř. číslo

Sekce NACE Rev. 2

Oddíly NACE Rev. 2

Popis

1

A

01–03

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B

05–09

Těžba a dobývání

3

C

10–33

Zpracovatelský průmysl

4

D

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

5

E

36–39

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

6

F

41–43

Stavebnictví

7

G

45–47

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

8

H

49–53

Doprava a skladování

9

I

55–56

Ubytování, stravování a pohostinství

10

J

58–63

Informační a komunikační činnosti

11

K

64–66

Peněžnictví a pojišťovnictví

12

L

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

13

M

69–75

Profesní, vědecké a technické činnosti

14

N

77–82

Administrativní a podpůrné činnosti

15

O

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16

P

85

Vzdělávání

17

Q

86–88

Zdravotní a sociální péče

18

R

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

19

S

94–96

Ostatní činnosti

20

T

97–98

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

21

U

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


A*38

Poř. číslo

Oddíly NACE Rev. 2

Popis

1

01–03

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

05–09

Těžba a dobývání

3

10–12

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků

4

13–15

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů, usní a usňových výrobků

5

16–18

Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba papíru a výrobků z papíru; tisk a rozmnožování nahraných nosičů

6

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

7

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

8

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

9

22–23

Výroba pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků

10

24–25

Výroba základních kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

11

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

12

27

Výroba elektrických zařízení

13

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

14

29–30

Výroba dopravních prostředků a zařízení

15

31–33

Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl; opravy a instalace strojů a zařízení

16

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

17

36–39

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

18

41–43

Stavebnictví

19

45–47

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

20

49–53

Doprava a skladování

21

55–56

Ubytování, stravování a pohostinství

22

58–60

Vydavatelské, audiovizuální a vysílací činnosti

23

61

Telekomunikační činnosti

24

62–63

Programování, poradenství v oblasti informačních technologií a související činnosti; informační činnosti

25

64–66

Peněžnictví a pojišťovnictví

26

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

26a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

27

69–71

Právní a účetnické činnosti; činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení; architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

28

72

Výzkum a vývoj

29

73–75

Reklama a průzkum trhu; ostatní profesní, vědecké a technické činnosti; veterinární činnosti

30

77–82

Administrativní a podpůrné činnosti

31

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

32

85

Vzdělávání

33

86

Zdravotní péče

34

87–88

Sociální péče

35

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

36

94–96

Ostatní činnosti

37

97–98

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

38

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


A*64

Poř. číslo

Oddíly NACE Rev. 2

Popis

1

01

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

2

02

Lesnictví a těžba dřeva

3

03

Rybolov a akvakultura

4

05–09

Těžba a dobývání

5

10–12

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků

6

13–15

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů, usní a usňových výrobků

7

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

8

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

9

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

10

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

11

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

12

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

13

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

14

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

15

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

16

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

17

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

18

27

Výroba elektrických zařízení

19

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

20

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

21

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

22

31–32

Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl

23

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

24

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

25

36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

26

37–39

Činnosti související s odpadními vodami; shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití; sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

27

41–43

Stavebnictví

28

45

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel a motocyklů

29

46

Velkoobchod, kromě motorových vozidel

30

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel

31

49

Pozemní a potrubní doprava

32

50

Vodní doprava

33

51

Letecká doprava

34

52

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

35

53

Poštovní a kurýrní činnosti

36

55–56

Ubytování, stravování a pohostinství

37

58

Vydavatelské činnosti

38

59–60

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti; tvorba programů a vysílání

39

61

Telekomunikační služby

40

62–63

Programování, poradenství v oblasti informačních technologií a související činnosti; informační činnosti

41

64

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

42

65

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

43

66

Ostatní finanční činnosti

44

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

44a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

45

69–70

Právní a účetnické činnosti; činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

46

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

47

72

Výzkum a vývoj

48

73

Reklama a průzkum trhu

49

74–75

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti; veterinární činnosti

50

77

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

51

78

Činnosti související se zaměstnáním

52

79

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

53

80–82

Bezpečnostní a pátrací činnosti; činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

54

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

55

85

Vzdělávání

56

86

Zdravotní péče

57

87–88

Sociální péče

58

90–92

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti; činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

59

93

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

60

94

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

61

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

62

96

Poskytování ostatních osobních služeb

63

97–98

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

64

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


P*3

Poř. číslo

Sekce CPA 2008

Popis

1

A

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D, E a F

Těžba a dobývání; výrobky a služby zpracovatelského průmyslu; elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch; zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavby a stavební práce

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T a U

Ostatní služby


P*10

Poř. číslo

Sekce CPA 2008

Popis

1

A

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D a E

Těžba a dobývání; výrobky a služby zpracovatelského průmyslu; elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch; zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

2a

C

z toho: výrobky a služby zpracovatelského průmyslu

3

F

Stavby a stavební práce

4

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů; doprava a skladování; ubytovací a stravovací služby

5

J

Informační a komunikační služby

6

K

Finanční a pojišťovací služby

7

L

Služby v oblasti nemovitostí

8

M a N

Odborné, vědecké a technické služby; administrativní a podpůrné služby

9

O, P, a Q

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; služby v oblasti vzdělávání; zdravotní a sociální péče

10

R, S, T a U

Kulturní, zábavní a rekreační služby; ostatní služby; služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu; služby exteritoriálních organizací a institucí


P*21

Poř. číslo

Sekce CPA 2008

Oddíly CPA 2008

Popis

1

A

01–03

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B

05–09

Těžba a dobývání

3

C

10–33

Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu

4

D

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

5

E

36–39

Zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

6

F

41–43

Stavby a stavební práce

7

G

45–47

Velkoobchod a maloobchod; služby opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů;

8

H

49–53

Doprava a skladování;

9

I

55–56

Ubytovací a stravovací služby

10

J

58–63

Informační a komunikační služby

11

K

64–66

Finanční a pojišťovací služby

12

L

68

Služby v oblasti nemovitostí

13

M

69–75

Odborné, vědecké a technické služby

14

N

77–82

Administrativní a podpůrné služby

15

O

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16

P

85

Služby v oblasti vzdělávání

17

Q

86–88

Zdravotní a sociální péče

18

R

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační služby

19

S

94–96

Ostatní služby

20

T

97–98

Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu

21

U

99

Služby exteritoriálních organizací a institucí


P*38

Poř. číslo

Oddíly CPA 2008

Popis

1

01–03

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

05–09

Těžba a dobývání

3

10–12

Potravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky

4

13–15

Textilie, textilní výrobky, oděvy, usně a usňové výrobky

5

16–18

Dřevo a dřevěné výrobky, kromě nábytku; papír a výrobky z papíru; tiskařské služby, rozmnožování nahraných nosičů

6

19

Koks a rafinované ropné produkty

7

20

Chemické látky a chemické přípravky

8

21

Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

9

22–23

Pryžové a plastové výrobky a ostatní nekovové minerální výrobky

10

24–25

Základní kovy a kovodělné výrobky kromě strojů a zařízení

11

26

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

12

27

Elektrická zařízení

13

28

Stroje a zařízení j. n.

14

29–30

Dopravní prostředky a zařízení

15

31–33

Nábytek; ostatní průmyslové výrobky zpracovatelského průmyslu; opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

16

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

17

36–39

Zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

18

41–43

Stavby a stavební práce

19

45–47

Velkoobchod a maloobchod; služby opravy a údržby motorových vozidel a motocyklů

20

49–53

Doprava a skladování

21

55–56

Ubytovací a stravovací služby

22

58–60

Vydavatelské, audiovizuální a vysílací služby

23

61

Telekomunikační služby

24

62–63

Služby v oblasti programování, poradenství a související služby; informační služby

25

64–66

Finanční a pojišťovací služby

26

68

Služby v oblasti nemovitostí

26a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

27

69–71

Právní a účetnické služby; vedení podniků, poradenství v oblasti řízení; architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

28

72

Výzkum a vývoj

29

73–75

Reklamní služby a průzkum trhu; ostatní odborné, vědecké a technické služby; veterinární služby

30

77–82

Administrativní a podpůrné služby

31

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

32

85

Služby v oblasti vzdělávání

33

86

Zdravotní péče

34

87–88

Služby v oblasti sociální péče

35

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační služby

36

94–96

Ostatní služby

37

97–98

Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu

38

99

Služby exteritoriálních organizací a institucí


P*64

Poř. číslo

Oddíly CPA 2008

Popis

1

01

Produkty zemědělství a myslivosti a související služby

2

02

Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby

3

03

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

4

05–09

Těžba a dobývání

5

10–12

Potravinářské výrobky; nápoje; tabákové výrobky

6

13–15

Textilie, textilní výrobky, oděvy, usně a usňové výrobky

7

16

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky

8

17

Papír a výrobky z papíru

9

18

Tiskařské a nahrávací služby

10

19

Koks a rafinované ropné produkty

11

20

Chemické látky a chemické přípravky

12

21

Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

13

22

Pryžové a plastové výrobky

14

23

Ostatní nekovové minerální výrobky

15

24

Základní kovy

16

25

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

17

26

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

18

27

Elektrická zařízení

19

28

Stroje a zařízení j. n.

20

29

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy

21

30

Ostatní dopravní prostředky a zařízení

22

31–32

Nábytek; ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

23

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

24

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

25

36

Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou prostřednictvím sítí

26

37–39

Služby související s odpadními vodami; sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití; sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

27

41–43

Stavby a stavební práce

28

45

Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy

29

46

Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly

30

47

Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly

31

49

Pozemní a potrubní doprava

32

50

Vodní doprava

33

51

Letecká doprava

34

52

Skladování a podpůrné služby v dopravě

35

53

Poštovní a kurýrní služby

36

55–56

Ubytovací a stravovací služby

37

58

Vydavatelské služby

38

59–60

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, zvukových nahrávek a hudební vydavatelská činnost; tvorba programů a vysílání

39

61

Telekomunikační služby

40

62–63

Služby v oblasti programování, poradenství a související služby; informační služby

41

64

Finanční služby kromě pojištění a penzijního financování

42

65

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

43

66

Pomocné služby související s finančními a pojišťovacími službami

44

68

Služby v oblasti nemovitostí

44a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

45

69–70

Právní a účetnické služby; vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

46

71

Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

47

72

Výzkum a vývoj

48

73

Reklamní služby a průzkum trhu

49

74–75

Ostatní odborné, vědecké a technické služby; veterinární služby

50

77

Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu

51

78

Služby v oblasti zaměstnání

52

79

Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby

53

80–82

Bezpečnostní a pátrací služby; služby související se stavbami a úpravou krajiny; administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

54

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

55

85

Služby v oblasti vzdělávání

56

86

Zdravotní péče

57

87–88

Služby v oblasti sociální péče

58

90–92

Tvůrčí, umělecké a zábavní služby; služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; služby související s hazardními hrami a sázením

59

93

Sportovní, zábavní a rekreační služby

60

94

Služby organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

61

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

62

96

Ostatní osobní služby

63

97–98

Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu

64

99

Služby exteritoriálních organizací a institucí


AN_F6: Členění dlouhodobých aktiv

Kategorie aktiv

Popis

AN.1111

Obydlí

AN.1112

Ostatní budovy a stavby

AN.11131

Dopravní prostředky

AN.11132

Ostatní stroje a zařízení

AN.1114

Pěstovaná aktiva

AN.112

Dlouhodobá nehmotná aktiva


AN_F6†: Členění dlouhodobých aktiv

Kategorie aktiv

Popis

AN.1111

Obydlí

AN.1112

Ostatní budovy a stavby

AN.11131

Dopravní prostředky

AN.11132

Ostatní stroje a zařízení

z toho: AN.111321

Kancelářská technika a hardware

z toho AN.111322

Rádiová, televizní a spojová zařízení

AN.1114

Pěstovaná aktiva

AN.112

Dlouhodobá nehmotná aktiva

z toho: AN.1122

Počítačové programové vybavení (software)“


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 716/2010

ze dne 6. srpna 2010

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Janusz LEWANDOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek zahrnující

vysokotlakou rtuťovou výbojku s nezapečetěným světlometem,

kabely,

větrací otvory,

rám pro upevnění s držákem a

zásuvku.

Výrobek je určen k použití v projektorech.

8539 32 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 a) ke třídě XVI a na znění kódů KN 8539, 8539 32 a 8539 32 10.

Vzhledem k tomu, že má být výrobek součástí projektoru, použije se poznámka 2 ke třídě XVI.

Podle poznámky 2 ke třídě XVI se části a součásti, které jsou zbožím zahrnutým v jakémkoliv z čísel kapitol 84 nebo 85, zařazují do příslušných čísel.

Vlastnosti výrobku splňují podmínky pro zařazení do čísla 8539. Zařazení pod položku 8529 se tedy nepřipouští.

Výrobek je proto nutné zařadit do kódu KN 8539 32 10 jako rtuťovou výbojku.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2010

ze dne 6. srpna 2010

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Janusz LEWANDOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. „snímač teploty výfukových plynů“) skládající se z:

termistoru s výkonem nepřesahujícím 20 W ve vlastním krytu,

šroubu k upevnění,

hřídele k usnadnění upevnění uvnitř výfukového systému vozidla a

elektrického kabelu s žáruvzdorným obalem, který spojuje výrobek se zástrčkou a umožňuje tak připojení k systému řízení motoru vozidla.

V závislosti na teplotě se mění odpor termistoru. Při zapojení vede tato změna odporu ke změně elektrického proudu, což se přenáší do systému řízení motoru.

Výrobek nedokáže převést výkon elektrického proudu na měření teploty ani teplotu zobrazit.

8533 40 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8533, 8533 40 a 8533 40 10.

Zařazení do čísla 9025 jako teploměr nebo jeho součást se nepřipouští, neboť výrobek nedokáže měřit ani zobrazit teplotu.

Výrobek je nelineární rezistor závislý na teplotě (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8533 (A)(5)), je tedy nutné jej zařadit do položky 8533 40 jako ostatní proměnné rezistory.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 718/2010

ze dne 10. srpna 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

129,3

TR

136,8

UY

152,7

ZA

98,1

ZZ

129,2

0806 10 10

CL

129,8

EG

153,2

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

122,2

ZA

88,7

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

87,8

BR

69,9

CL

90,2

CN

63,9

NZ

104,8

US

105,2

UY

100,6

ZA

90,0

ZZ

89,1

0808 20 50

AR

70,1

CL

150,5

CN

58,2

NZ

140,9

TR

147,7

ZA

100,6

ZZ

111,3

0809 30

TR

160,9

ZZ

160,9

0809 40 05

IL

144,1

ZA

90,0

ZZ

117,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 719/2010

ze dne 10. srpna 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 705/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 203, 5.8.2010, s. 19.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 11. srpna 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

41,00

0,00

1701 11 90 (1)

41,00

2,60

1701 12 10 (1)

41,00

0,00

1701 12 90 (1)

41,00

2,31

1701 91 00 (2)

39,65

5,57

1701 99 10 (2)

39,65

2,44

1701 99 90 (2)

39,65

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/30


SMĚRNICE KOMISE 2010/50/EU

ze dne 10. srpna 2010,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje dazomet.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl dazomet v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 8, konzervační přípravky pro dřevo, podle přílohy V uvedené směrnice.

(3)

Belgie byla jmenována členským státem zpravodajem a předložila Komisi dne 16. dubna 2007 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky ze dne 11. března 2010 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z provedených zkoumání vyplývá, že u biocidních přípravků používaných jako konzervační přípravky pro dřevo, které obsahují dazomet, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Je proto vhodné zařadit dazomet do přílohy I uvedené směrnice.

(6)

Na úrovni EU nebyly hodnoceny všechny možnosti použití. Hodnocení rizik na úrovni EU zohledňuje pouze odborné použití ve venkovních prostorách pro sanaci dřevěných sloupů (např. rozvodných sloupů) aplikací granulí. Je proto vhodné, aby členské státy zhodnotily uvedené použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro prostředí a populace, které nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni EU, a při vydávání povolení se ujistily, že byla přijata odpovídající opatření nebo že byly uloženy zvláštní podmínky za účelem snížení zjištěných rizik na přijatelnou úroveň.

(7)

Vzhledem k výsledkům hodnotící zprávy je vhodné požadovat, aby byla na úrovni povolení přípravku uplatňována opatření ke zmírnění rizika na přípravky obsahující dazomet, které se používají jako konzervační přípravky pro dřevo, aby byla rizika snížena na přijatelnou úroveň v souladu s článkem 5 směrnice 98/8/ES a přílohou VI uvedené směrnice.

(8)

Zejména je vhodné požadovat, aby přípravky určené pro průmyslové nebo odborné použití byly používány s přiměřenými osobními ochrannými prostředky, ledaže lze prokázat, že rizika, která tyto přípravky představují pro průmyslové nebo odborné uživatele, lze snížit jiným způsobem.

(9)

Je důležité, aby ustanovení této směrnice byla prováděna ve všech členských státech zároveň, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky dazomet na trhu a rovněž aby se obecně usnadnily vlastní operace v rámci trhu s biocidními přípravky.

(10)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, jež jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, jež v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(11)

Po zařazení účinné látky by mělo být členským státům poskytnuto přiměřené období k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(12)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. července 2011.

Budou tyto předpisy používat od 1. srpna 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 98/8/ES se vkládá nová položka pro látku dazomet, která zní:

Číslo

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (1)

„34

dazomet

3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinan-2-thion

č. ES: 208-576-7

č. CAS: 533-74-4

960 g/kg

1. srpna 2012

31. července 2014

31. července 2022

8

Členské státy při hodnocení žádosti o povolení pro přípravky v souladu s článkem 5 a přílohou VI hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, ta použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro prostředí a populace, které nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni EU. Členské státy musí podle potřeby vyhodnotit zejména jakékoli jiné použití než odborné použití ve venkovních prostorách pro sanaci dřevěných sloupů aplikací granulí.

Členské státy zajistí, aby povolení splňovala tuto podmínku:

Přípravky povolené pro průmyslové a/nebo odborné použití jsou používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.“


(1)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové adrese Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTÍ

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/33


ROZHODNUTÍ RADY 2010/437/SZBP

ze dne 30. července 2010,

kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. listopadu 2008 přijala Rada společnou akci 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1).

(2)

Dne 8. prosince 2009 přijala Rada rozhodnutí 2009/907/SZBP, kterým se mění výše uvedená společná akce (2).

(3)

Vzhledem k tomu, že pirátství je v Adenském zálivu a dalších oblastech v blízkosti somálského pobřeží stále účinněji zabraňováno, rozšiřují piráti stále více svou činnost do námořních oblastí, které jsou od pobřeží Somálska a sousedních zemí vzdáleny více než 500 námořních mil.

(4)

Společnou akci 2008/851/SZBP je třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společná akce 2008/851/SZBP se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Síly nasazené za tímto účelem operují při pobřeží Somálska a sousedních zemí v námořních oblastech Indického oceánu v souladu s politickým cílem námořní operace EU stanoveným v koncepci řešení krize, kterou Rada schválila dne 5. srpna 2008.“

2)

V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Politický a bezpečností výbor vykonává na odpovědnost Rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) politickou kontrolu a strategické řízení vojenské operace EU. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc měnit plánovací dokumenty včetně operačního plánu, linie velení a pravidel zapojení. Zahrnuje rovněž pravomoc přijímat rozhodnutí o jmenování velitele operace EU nebo velitele sil EU. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení vojenské operace EU, si ponechává Rada, které je nápomocen vysoký představitel.“

3)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Soudržnost reakce EU

Vysoký představitel, velitel operace EU a velitel sil EU zajišťují úzkou koordinaci svých činností souvisejících s prováděním této společné akce.“

4)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Vysoký představitel vystupuje jako hlavní kontaktní osoba pro styk s OSN, orgány Somálska, orgány sousedících zemí a s dalšími příslušnými aktéry. V rámci kontaktů s Africkou unií je vysokému představiteli nápomocen zvláštní zástupce EU při Africké unii.“

5)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Podrobná pravidla účasti třetích států jsou předmětem dohod uzavřených postupem podle článku 37 Smlouvy. Jestliže EU a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích EU pro řešení krizí, použijí se ustanovení uvedené dohody v souvislosti s touto operací.“

6)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postavení sil pod vedením EU

Postavení sil pod vedením EU a jejich personálu, včetně jejich výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro plnění a řádné fungování jejich mise, které:

jsou rozmístěny nebo přítomny na pevninském území třetích států,

působí v pobřežních nebo vnitrozemských vodách třetích států,

budou dohodnuty postupem podle článku 37 Smlouvy.“

7)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Předávání informací OSN a jiným třetím stranám

1.   Vysoký představitel je oprávněn v souladu s bezpečnostními předpisy Rady předávat OSN a jiným třetím stranám přidruženým k této společné akci utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely vojenské operace EU až do stupně utajení přiměřeného pro jednotlivé třetí strany (3).

2.   Vysoký představitel je oprávněn předávat OSN a jiným třetím stranám přidruženým k této společné akci neutajované dokumenty EU vztahující se k jednáním Rady o operaci, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (4).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. července 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 27.

(3)  Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).“


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. srpna 2010,

kterým se prodlužuje období odchylky, během něhož může Bulharsko podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů vznést námitky proti přepravě určitých odpadů k využití do Bulharska

(oznámeno pod číslem K(2010) 5434)

(Text s významem pro EHP)

(2010/438/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 63 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 63 odst. 4 nařízení (ES) č. 1013/2006 může Bulharsko po období do 31. prosince 2009 vznést námitky proti přepravě určitých odpadů k využití.

(2)

Dopisem ze dne 23. prosince 2009 požádalo Bulharsko o prodloužení uvedeného období do 31. prosince 2012.

(3)

Je třeba zajistit, aby ochrana životního prostředí zůstala na vysoké úrovni v celé Unii, zejména tehdy, pokud by využití určitých přeprav odpadů nadále neodpovídalo vnitrostátním právním předpisům v zemi odeslání, které se týkají využití odpadu. Bulharsku by tedy měla být zachována možnost vznést námitky vůči určité nežádoucí plánované přepravě odpadů určených k využití na jeho území. V důsledku toho je třeba prodloužit režim odchylky vztahující se na Bulharsko do 31. prosince 2012.

(4)

Aby byla nadále zajištěna vyšší úroveň ochrany životního prostředí a zachována právní jistota ohledně právního režimu vztahujícího se na přepravu odpadů určených k využití do Bulharska v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006, měla by se opatření stanovená tímto rozhodnutím použít ode dne 1. ledna 2010. Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1013/2006 se období, během něhož mohou příslušné bulharské orgány vznést námitky proti přepravě odpadů k využití uvedených v čl. 63 odst. 4 druhém pododstavci uvedeného nařízení a v souladu s důvody námitek stanovenými v článku 11 uvedeného nařízení, prodlužuje do 31. prosince 2012.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.


Opravy

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/36


Oprava rozhodnutí Rady 2010/397/EU ze dne 3. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy jménem Evropské unie

( Úřední věstník Evropské unie L 190 ze dne 22. července 2010 )

Obálka, strana 1, závěrečné formulace na straně 2:

místo:

„3. červen 2010“,

má být:

„11. červen 2010“.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/36


Oprava směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace

( Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 22. července 2010 )

Strana 6, čl. 1 bod 22, nový čl. 233 odst. 2 bod b):

místo:

„b)

elektronická výměna dat (EDI) ve smyslu v článku 2 doporučení Komise 94/820/ES ze dne 19. října 1994 o …“,

má být:

„b)

elektronická výměna dat (EDI) ve smyslu v článku 2 přílohy 1 doporučení Komise 94/820/ES ze dne 19. října 1994 o …“.