ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.194.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
24. července 2010


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 640/2010 ze dne 7. července 2010 o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení Rady (ES) č. 1984/2003

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 641/2010 ze dne 7. července 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

23

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

24.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 640/2010

ze dne 7. července 2010

o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení Rady (ES) č. 1984/2003

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982, schválené rozhodnutím Rady 98/392/ES (3), dohody o provedení ustanovení této úmluvy o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací, ratifikované rozhodnutím Rady 98/414/ES (4), a Dohody k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři, přijaté rozhodnutím Rady 96/428/ES (5). V rámci těchto mezinárodních závazků se Unie podílí na úsilí zajistit udržitelné řízení vysoce stěhovavých rybích populací.

(2)

Unie je rovněž na základě rozhodnutí Rady 86/238/EHS (6) smluvní stranou Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „úmluva ICCAT“). Úmluva ICCAT stanoví rámec pro regionální spolupráci při ochraně a řízení tuňáků a podobných druhů v Atlantském oceánu a přilehlých mořích prostřednictvím Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a pro přijímání doporučení v oblasti úmluvy ICCAT, která se stávají závaznými pro smluvní strany, spolupracující nesmluvní strany, organizace a rybářské subjekty.

(3)

Doporučení ICCAT č. 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 a 06-15 a usnesení č. 1993-02, 1994-04 a 1994-05 o programu statistické dokumentace pro tuňáka obecného byla provedena nařízením Rady (ES) č. 1984/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zavádí systém statistického sledování obchodu s tuňákem obecným, mečounem obecným a tuňákem velkookým v Unii (7).

(4)

V rámci opatření pro regulaci populací tuňáka obecného, pro zvýšení kvality a spolehlivosti statistických údajů a za účelem předcházení, potírání a odstranění nezákonného rybolovu ICCAT přijala na svém výročním zasedání v Recife (Brazílie) dne 15. listopadu 2009 doporučení č. 09-11, kterým se mění doporučení č. 08-12 o programu ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného. Toto doporučení vstoupilo v platnost dne 1. června 2010 a je třeba, aby je Unie provedla.

(5)

Aby bylo zajištěno, že ustanovení o programu ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného budou snadno srozumitelná a jednotně uplatňovaná, příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1984/2003 týkající se statistické dokumentace a osvědčení o zpětném vývozu pro tuňáka obecného podle ICCAT by měla být zrušena. Nařízení (ES) č. 1984/2003 by mělo být změněno odpovídajícím způsobem.

(6)

Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské Unie, pokud jde o provádění nových ochranných opatření přijatých ICCAT, a aktualizovat tak a doplňovat přílohy tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se zavádí program Unie pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného s cílem podpořit uplatňování opatření na zachování a řízení přijatých Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“), začleňující ustanovení o programu ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného s ohledem na identifikaci původu všech tuňáků obecných.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„tuňákem obecným“ ryba druhu Thunnus thynnus kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze I;

b)

„domácím obchodem“

i)

obchod v rámci jednoho členského státu nebo mezi dvěma a více členskými státy s tuňákem obecným uloveným v oblasti úmluvy ICCAT plavidlem Unie provádějícím odlov nebo pastí Unie a vyloženým na území Unie; a

ii)

obchod v rámci jednoho členského státu nebo mezi dvěma a více členskými státy s chovným tuňákem obecným uloveným v oblasti úmluvy ICCAT plavidlem Unie provádějícím odlov a umístěným do klece v hospodářství na území Unie;

c)

„vývozem“ jakékoli přemístění tuňáka obecného uloveného v oblasti úmluvy ICCAT plavidlem Unie provádějícím odlov nebo pastí Unie do třetí země, včetně přemístění z území Unie, ze třetích zemí nebo z lovišť;

d)

„dovozem“ dovezení tuňáka obecného uloveného v oblasti úmluvy ICCAT plavidlem třetí země provádějícím odlov nebo pastí třetí země na území Unie, mimo jiné za účelem umístění do klecí, výkrmu, chovu nebo překládky;

e)

„zpětným vývozem“ jakékoli přemístění tuňáka obecného, který byl předtím dovezen na území Unie, z území Unie;

f)

„oblastí úmluvy ICCAT“ oblast stanovená Mezinárodní úmluvou na ochranu tuňáků v Atlantiku;

g)

„členským státem vlajky“ členský stát, pod jehož vlajkou pluje plavidlo provádějící odlov;

h)

„členským státem pasti“ členský stát, na jehož území je umístěna past;

i)

„členským státem hospodářství“ členský stát, na jehož území se nachází hospodářství;

j)

„smluvními stranami úmluvy“ smluvní strany a spolupracující nesmluvní strany, organizace a rybářské subjekty v rámci ICCAT;

k)

„šarží“ množství produktů tuňáka obecného ze stejného vzorku a pocházejícího ze stejné zeměpisné oblasti a stejného rybářského plavidla, nebo skupiny rybářských plavidel, nebo ze stejné pasti.

KAPITOLA II

DOKLAD O ÚLOVKU TUŇÁKA OBECNÉHO

Článek 3

Obecná ustanovení

1.   Členské státy vyžadují vyplněný doklad o úlovku tuňáka obecného (dále jen „doklad o úlovku“) pro každý případ vyložení nebo překládky tuňáka obecného v jejich přístavech, umístění do klecí podle přílohy IV nebo výlovu z jejich hospodářství.

2.   Každá šarže tuňáka obecného, která je předmětem domácího obchodu, dovozu na území Unie nebo vývozu či zpětného vývozu z území Unie, musí být doprovázena potvrzeným dokladem o úlovku, s výjimkou případů, na něž se použije čl. 4 odst. 3, a případně buď prohlášením ICCAT o přemístění, nebo potvrzeným osvědčením o zpětném vývozu tuňáka obecného (dále jen „osvědčení o zpětném vývozu“).

Veškeré vykládky, překládky, umístění do klecí, výlovy, domácí obchod, dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz tuňáka obecného bez vyplněného a potvrzeného dokladu o úlovku nebo případně bez osvědčení o zpětném vývozu jsou zakázány.

3.   Členské státy neumístí tuňáka obecného do hospodářství, které není schváleno smluvními stranami úmluvy ani uvedeno v evidenci ICCAT hospodářských zařízení, která mají povolení provozovat chov tuňáka obecného uloveného v oblasti úmluvy ICCAT.

4.   Členské státy hospodářství zajistí, aby úlovky tuňáka obecného byly umístěny v oddělených klecích nebo v oddělené řadě klecí s členěním podle členského státu nebo smluvní strany úmluvy, z nichž úlovek pochází.

5.   Odchylně od odstavce 4 členské státy hospodářství zajistí, aby úlovky tuňáka obecného, které pocházejí ze společných rybolovných operací ve smyslu čl. 2 písm. g) nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (8), byly umístěny v oddělených klecích nebo v oddělené řadě klecí a rozlišeny podle jednotlivých společných rybolovných operací.

6.   Členské státy hospodářství zajistí, aby výlov tuňáka obecného z hospodářství probíhal v tom roce, ve kterém byl uloven, nebo před začátkem lovné sezóny plavidel používajících vlečné sítě v případě, že je výlov prováděn v následujícím roce. Pokud není výlov ukončen během tohoto období, členské státy hospodářství vyplní a předají Komisi do deseti dnů od ukončení tohoto období každoroční prohlášení o převodu úlovku do dalšího roku. Toto prohlášení obsahuje:

množství (vyjádřené v kg) a počet ryb, jež je třeba převést do dalšího roku,

rok úlovku,

velikostní složení,

členský stát vlajky nebo smluvní stranu úmluvy, číslo ICCAT a název plavidla provádějícího odlov,

referenční čísla dokladu o úlovku, jenž odpovídá úlovkům, které se převádějí do dalšího roku,

název a číslo výkrmny ICCAT,

číslo klece a

informace o vyloveném množství (vyjádřené v kg) po ukončení výlovu.

Komise předá prohlášení sekretariátu ICCAT do pěti dnů.

7.   Množství tuňáka obecného převedené do dalšího roku v souladu s odstavcem 6 je umístěno v oddělených klecích nebo oddělené řadě klecí v hospodářství podle roku výlovu.

8.   Formuláře dokladu o úlovku členské státy vlajky nebo pasti poskytnou pouze svým plavidlům provádějícím odlov a pastím, které mají povoleno lovit tuňáka obecného v oblasti úmluvy, včetně těch, které mají povoleno lovit jej jako vedlejší úlovek.

9.   Na každém dokladu o úlovku je uvedeno jednoznačné identifikační číslo dokladu. Čísla dokladů jsou specifická pro jednotlivé členské státy vlajky nebo pasti a přiřadí se každému plavidlu provádějícímu odlov nebo každé pasti. Tyto formuláře nelze přenášet na jiné plavidlo provádějící odlov nebo na jinou past.

10.   Kopie dokladů o úlovku doprovází každou část rozdělených šarží nebo zpracovaný produkt, přičemž jednoznačné číslo původního dokladu o úlovku se použije pro jejich sledování.

11.   Z požadavků tohoto nařízení jsou vyňaty domácí obchod, vývoz, dovoz a zpětný vývoz u částí ryb jiných než maso (hlav, očí, jiker a mlíčí, vnitřností a ocasů).

Článek 4

Potvrzování

1.   Velitelé plavidel provádějících odlov, provozovatelé pastí, provozovatelé hospodářství, prodejci, vývozci nebo jejich zplnomocnění zástupci vyplní doklad o úlovku, pokud možno v elektronické formě, uvedením požadovaných informací v příslušných oddílech a požádají o jeho potvrzení podle odstavce 2 pokaždé, když provedou vykládku, přemístění, umístění do klecí, výlov, překládku, nebo uskuteční domácí obchod nebo vývoz tuňáka obecného.

2.   Doklad o úlovku potvrdí příslušný orgán členského státu vlajky, pasti nebo hospodářství nebo členského státu, kde je usazen prodejce nebo vývozce. Členské státy doklad o úlovku pro celé množství tuňáka obecného potvrdí, pouze jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

plavidlo provádějící odlov pluje pod vlajkou členského státu nebo se past či hospodářství nachází v členském státě, který provedl výlov tuňáka obecného,

b)

ověřením šarže bylo prokázáno, že všechny informace obsažené v dokladu o úlovku jsou správné,

c)

souhrnné množství, které se má potvrdit, nepřekračuje příslušné kvóty ani omezení odlovu pro daný hospodářský rok, včetně případných individuálních kvót přidělených plavidlům provádějícím odlov nebo pastím, a

d)

tuňák obecný splňuje příslušné požadavky opatření na zachování a řízení ICCAT.

3.   Potvrzení podle odstavce 2 tohoto článku se nevyžaduje v případě, že je celé množství tuňáka obecného, jež je k dispozici k prodeji, označeno štítky podle článku 5 členským státem vlajky nebo pasti, který tuňáka obecného ulovil.

4.   Jestliže je ulovené a vyložené množství tuňáka obecného menší než 1 tuna nebo tři ryby, může se jako dočasný doklad o úlovku použít lodní deník rybolovu nebo doklad o prodeji, a to až do potvrzení dokladu o úlovku ve lhůtě sedmi dnů před tím, než se uskuteční domácí obchod nebo vývoz.

5.   Potvrzený doklad o úlovku obsahuje příslušné informace uvedené v příloze II.

6.   Vzor dokladu o úlovku je uveden v příloze III. V případě, že v některém oddílu vzoru dokladu o úlovku není dostatek místa, aby bylo možné plně sledovat pohyb tuňáka obecného od ulovení po uskutečnění obchodu, oddíl určený pro tyto nutné informace lze podle potřeby rozšířit a připojit jako přílohu. Příslušný orgán členského státu přílohu potvrdí co nejdříve, nejpozději však při dalším přemístění tuňáka obecného.

7.   Instrukce pro vydávání, číslování, vyplnění a potvrzení dokladu o úlovku jsou stanoveny v příloze IV.

Článek 5

Označování štítky

1.   Členské státy mohou vyžadovat, aby jejich plavidla provádějící odlov nebo pasti ke každému tuňákovi obecnému připevnily štítek, pokud možno v době usmrcení, nejpozději však v době vykládky. Štítky jsou opatřeny jednoznačným číslem specifickým pro členský stát a chráněny před neoprávněnou manipulací. Čísla štítků odpovídají dokladu o úlovku.

2.   Dotčené členské státy předloží Komisi souhrnné informace o provádění programu označování. Komise předá souhrnné informace v přiměřené lhůtě sekretariátu ICCAT.

3.   Použití štítků se povolí pouze v případě, že souhrnné množství úlovků nepřekračuje příslušné kvóty pro členské státy ani omezení odlovu pro daný hospodářský rok, včetně případných individuálních kvót přidělených plavidlům provádějícím odlov nebo pastím.

KAPITOLA III

OSVĚDČENÍ O ZPĚTNÉM VÝVOZU TUŇÁKA OBECNÉHO

Článek 6

Obecná ustanovení

1.   Členské státy zajistí, aby každá šarže tuňáka obecného zpětně vyvážená z jejich území byla doprovázena potvrzeným osvědčením o zpětném vývozu.

Osvědčení o zpětném vývozu se nepoužije v případech, kdy byl chovný tuňák obecný dovezen živý.

2.   Hospodářský subjekt odpovědný za zpětný vývoz vyplní osvědčení o zpětném vývozu uvedením požadovaných informací v příslušných oddílech a požádá o jeho potvrzení pro šarži tuňáka obecného, která se má zpětně vyvézt. Vyplněné osvědčení o zpětném vývozu je doprovázeno kopií potvrzeného dokladu nebo potvrzených dokladů o úlovku pro tuňáka obecného, který byl předtím dovezen.

Článek 7

Potvrzování osvědčení o zpětném vývozu

1.   Osvědčení o zpětném vývozu potvrdí příslušný orgán členského státu, z něhož je zpětný vývoz prováděn.

2.   Příslušný orgán osvědčení o zpětném vývozu pro celé množství produktu z tuňáka obecného potvrdí pouze při splnění těchto podmínek:

a)

bylo prokázáno, že všechny informace obsažené v osvědčení o zpětném vývozu jsou správné;

b)

potvrzený doklad nebo potvrzené doklady o úlovku doprovázející osvědčení o zpětném vývozu byly předtím přijaty pro účely dovozu produktů uvedených na osvědčení o zpětném vývozu;

c)

produkty, které se mají vyvézt, jsou zcela nebo zčásti totožné s produkty uvedenými na potvrzeném dokladu nebo potvrzených dokladech o úlovku; a

d)

k potvrzenému osvědčení o zpětném vývozu je připojena kopie dokladu nebo dokladů o úlovku.

3.   Potvrzené osvědčení o zpětném vývozu obsahuje informace uvedené v příloze V.

KAPITOLA IV

PŘEDÁVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ DOKLADŮ

Článek 8

Předávání a uchovávání potvrzených dokladů

1.   S výjimkou případů, kdy se použije čl. 4 odst. 3, členské státy předají elektronickou cestou kopii všech potvrzených dokladů o úlovku či osvědčení o zpětném vývozu co nejdříve a v každém případě do pěti pracovních dní ode dne potvrzení, případně neprodleně, pokud očekávaná doba přepravy nepřekračuje pět pracovních dní, těmto příjemcům:

a)

Komisi;

b)

příslušným orgánům členského státu či smluvní strany úmluvy, na jejichž území bude tuňák obecný předmětem domácího obchodu nebo chovu nebo tam bude dovezen; a

c)

sekretariátu ICCAT.

2.   Členské státy uchovávají kopie potvrzených dokladů o úlovku a osvědčení o zpětném vývozu, které vydaly nebo přijaly, po dobu alespoň dvou let.

Článek 9

Ověřování

1.   Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány identifikovaly každou šarži tuňáka obecného, která je na jejich území vyložena nebo přeložena, je předmětem domácího obchodu, je na jejich území dovezena nebo je z něho vyvezena či zpětně vyvezena. U každé šarže tuňáka obecného si příslušné orgány vyžádají a zkontrolují potvrzený doklad (potvrzené doklady) o úlovku a související dokumentaci. Kontrola zahrnuje nahlížení do databáze potvrzených dokladů, kterou vede sekretariát ICCAT.

2.   Příslušné orgány mohou také za účelem ověření informací uvedených v dokladu o úlovku a souvisejících dokumentech zkontrolovat obsah šarže a v případě potřeby provést ověření u dotčených provozovatelů.

3.   Jestliže se v důsledku kontrol či ověření provedených podle odstavců 1 a 2 objeví pochybnosti o informacích uvedených v dokladu o úlovku, spolupracují členské státy s příslušnými orgány, které doklad (doklady) o úlovku nebo osvědčení o zpětném vývozu potvrdily, s cílem tyto pochybnosti odstranit.

4.   Jestliže členský stát zjistí šarži bez dokladu o úlovku, oznámí svá zjištění dodávajícímu členskému státu nebo vyvážející smluvní straně úmluvy a v případě, že jsou známy, také členskému státu vlajky či smluvní straně úmluvy, pod jejíž vlajkou plavidlo pluje.

5.   Dokud nejsou dokončeny kontroly či ověření podle odstavců 1 a 2, členské státy nepovolí, aby byla šarže předmětem domácího obchodu, nebo byla dovezena či vyvezena, a v případě živého tuňáka obecného určeného pro hospodářství nepřijmou prohlášení o přemístění.

6.   Pokud členský stát na základě kontroly nebo ověření provedených podle odstavce 1 a ve spolupráci s dotčenými potvrzujícími orgány rozhodne, že doklad o úlovku nebo osvědčení o zpětném vývozu jsou neplatné, domácí obchod s dotčenou šarží tuňáka obecného a jeho dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz se zakáží.

KAPITOLA V

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Článek 10

Informace týkající se potvrzování a kontaktních míst

1.   Členské státy oznámí Komisi:

a)

název a úplnou adresu svých orgánů příslušných pro potvrzování a ověřování dokladů o úlovku či osvědčení o zpětném vývozu,

b)

jméno, funkci a vzorový otisk razítka nebo pečeti individuálně zplnomocněných potvrzujících úředníků, a

c)

případně vzory štítků.

2.   V oznámení se uvede datum, k němuž informace podle odstavce 1 nabývá účinku. Komisi se včas sdělí aktualizované údaje o potvrzujících orgánech a úřednících.

3.   Členské státy Komisi oznámí kontaktní místa, která je třeba uvědomit v případě pochybností ohledně dokladů o úlovku či osvědčení o zpětném vývozu, zejména pak jejich název.

4.   Komise tyto informace neprodleně předá sekretariátu ICCAT.

Článek 11

Výroční zpráva o programu

1.   Členské státy Komisi každoročně do 15. září elektronickou cestou předloží zprávu o programu, která zahrnuje informace uvedené v příloze VI, za období od 1. července předchozího roku do 30. června probíhajícího roku.

2.   Komise vypracuje výroční zprávu Unie o programu a předá ji každoročně do 1. října sekretariátu ICCAT.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Změny příloh

S cílem uplatnit ochranná opatření přijatá ICCAT může Komise změnit přílohy tohoto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 a za podmínek stanovených v článcích 14 a 15.

Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s tímto nařízením.

Článek 13

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 jsou svěřeny Komisi na dobu pěti let od 14. srpna 2010. Komise vypracuje o přenesených pravomocích zprávu nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 14.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v článcích 14 a 15.

Článek 14

Zrušení přenesení pravomocí

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v článku 12 kdykoli zrušit.

2.   Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, uvědomí druhý orgán a Komisi v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

3.   Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky proti aktu v přenesené pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Článek 16

Změny nařízení (ES) č. 1984/2003

1.   Nařízení (ES) č. 1984/2003 se mění takto:

a)

v názvu se zrušují slova „tuňákem obecným,“;

b)

v čl. 1 písm. a) se zrušují slova „tuňáka obecného (Thunnus thynnus),“;

c)

v článku 2 se zrušují slova „tuňáka obecného,“;

d)

v článku 3 se zrušuje písmeno a);

e)

v čl. 4 odst. 1 se zrušuje první odrážka;

f)

v čl. 4 odst. 2 písm. b) bodě iii) se zrušují slova „tuňáka obecného“;

g)

v čl. 5 odst. 1 se zrušuje první odrážka;

h)

v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci se zrušuje písmeno a);

i)

v čl. 8 písm. a) se zrušují slova „tuňáka obecného,“;

j)

v čl. 9 odst. 2 se zrušuje písmeno a);

k)

přílohy I, IVa, IX a XV se zrušují.

2.   Odkazy na zrušená ustanovení nařízení (ES) č. 1984/2003 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 17

Přezkum tohoto nařízení

Komise přezkoumá toto nařízení na základě doporučení přijatých ICCAT, zohlední přitom aktualizovaná vědecká stanoviska k velikosti populace předložená na jejích zasedáních a předloží potřebné pozměňovací návrhy.

Článek 18

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 7. července 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko ze dne 17. března 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. června 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2010.

(3)  Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 177, 16.7.1996, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33.

(7)  Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

PRODUKTY UVEDENÉ V Čl. 2 PÍSM. a)

Popis zboží

Kód kombinované nomenklatury (1)

Živý tuňák obecný (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), čerstvý nebo chlazený, vyjma filé a jiného masa

0302 35 10

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), čerstvý nebo chlazený, vyjma filé a jiného masa, jiný než pro průmyslové zpracování přípravků nebo konzerv z ryb

0302 35 90

Celý tuňák obecný (Thunnus thynnus), zmrazený, vyjma filé a jiného masa, pro průmyslové zpracování přípravků nebo konzerv z ryb

0303 45 11

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), zmrazený, bez žaber a vykuchaný, vyjma filé a jiného masa, pro průmyslové zpracování přípravků nebo konzerv z ryb

0303 45 13

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), zmrazený, jiný než celý nebo bez žaber a vykuchaný, vyjma filé a jiného masa, pro průmyslové zpracování přípravků nebo konzerv z ryb

0303 45 19

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), zmrazený, vyjma filé a jiného masa, jiný než pro průmyslové zpracování přípravků nebo konzerv z ryb

0303 45 90

Filé z tuňáka obecného (Thunnus thynnus), čerstvé nebo chlazené

ex 0304 19 39

Maso z tuňáka obecného (Thunnus thynnus) jiné než filé, čerstvé nebo chlazené

ex 0304 19 39

Zmrazené filé a jiné maso z tuňáka obecného (Thunnus thynnus)

ex 0304 29 45

Jiné maso z tuňáka obecného (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Filé z tuňáka obecného (Thunnus thynnus), sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

ex 0305 30 90

Uzený tuňák obecný (Thunnus thynnus), včetně filé

ex 0305 49 80

Sušený tuňák obecný (Thunnus thynnus), též solený, ne však uzený

ex 0305 59 80

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), solený, ne však sušený nebo uzený, a ve slaném nálevu

ex 0305 69 80

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), celý nebo v kusech, vyjma drceného, připravený nebo konzervovaný v rostlinném oleji

ex 1604 14 11

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), celý nebo v kusech, vyjma drceného, připravený nebo konzervovaný jinak než v rostlinném oleji a filé známé jako „hřbety“

ex 1604 14 16

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), celý nebo v kusech, vyjma drceného, připravený nebo konzervovaný jinak než v rostlinném oleji, jiný než filé známé jako „hřbety“

ex 1604 14 18

Tuňák obecný (Thunnus thynnus), jiný než celý nebo v kusech, vyjma drceného, připravený nebo konzervovaný

ex 1604 20 70


(1)  Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA II

ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V DOKLADU O ÚLOVKU TUŇÁKA OBECNÉHO

1.   Číslo dokladu ICCAT o úlovku tuňáka obecného

2.   Informace o úlovku

Údaje o plavidle nebo pasti

Název plavidla provádějícího odlov nebo pasti

Stát vlajky nebo pasti

Číslo záznamu ICCAT plavidel nebo pastí (pokud existuje)

Údaje o úlovku

Datum, oblast odlovu a použité lovné zařízení

Počet ryb, celková zaokrouhlená hmotnost a průměrná hmotnost (1)

Č. štítků (pokud jsou použity)

Číslo záznamu ICCAT společných rybolovných operací (pokud existuje)

Úřední potvrzení

Název orgánu a jméno podepisující osoby, funkce, […] podpis, razítko a datum

3.   Obchodní informace o obchodu s živými rybami

Údaje o produktu

Celková živá hmotnost, počet ryb, oblast odlovu

Informace o vývozci či prodejci

Místo vývozu nebo odeslání

Název vyvážející společnosti, adresa, podpis a datum

Hospodářství určení (název a číslo ICCAT) a stát určení

Údaje o dopravě (přiložte příslušnou dokumentaci)

Informace o dovozci či kupujícím

Místo dovozu nebo určení

Název dovážející společnosti, adresa, podpis a datum podpisu

Úřední potvrzení

Název orgánu a jméno podepisující osoby, funkce, podpis, razítko a datum

4.   Informace o přemístění

Údaje o vlečném plavidle

Číslo prohlášení ICCAT o přemístění

Název plavidla, vlajka

Číslo záznamu ICCAT a číslo vlečné klece (pokud je použita)

Počet ryb uhynulých během přemístění, celková hmotnost

5.   Informace o překládce

Údaje o přepravním plavidle

Jméno

Stát vlajky

Číslo záznamu ICCAT

Datum

Přístav (název a země nebo poloha)

Údaje o produktu

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Celková hmotnost (čistá)

Úřední potvrzení

Název orgánu a jméno podepisující osoby, funkce, podpis, razítko a datum

6.   Informace o chovu

Údaje o hospodářství

Název, členský stát hospodářství

Číslo FFB ICCAT hospodářství a místo, kde se hospodářství nachází

Účast v národním programu odběru vzorků (ano nebo ne)

Údaje o kleci

Datum umístění do klece, číslo klece

Údaje o rybách

Odhad počtu ryb, celkové hmotnosti a průměrné hmotnosti (2)

Informace o regionálním pozorovateli organizace ICCAT

Jméno, číslo ICCAT, podpis

Odhad velikostního složení (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Úřední potvrzení

Název orgánu a jméno podepisující osoby, funkce, podpis, razítko a datum

7.   Informace o výlovu

Údaje o výlovu

Datum výlovu

Počet ryb, celková (zaokrouhlená) hmotnost a průměrná hmotnost

Čísla štítků (pokud jsou použity)

Informace o regionálním pozorovateli organizace ICCAT

Jméno, číslo ICCAT, podpis

Úřední potvrzení

Název orgánu a jméno podepisující osoby, funkce, podpis, razítko a datum

8.   Obchodní informace

Údaje o produktu

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (pokud se v tomto oddílu uvádějí různé druhy produktů, uvede se hmotnost pro jednotlivé druhy)

Celková hmotnost (čistá)

Informace o vývozci či prodejci

Místo vývozu nebo odeslání

Název vyvážející společnosti, adresa, podpis a datum

Stát určení

Údaje o dopravě (přiložte příslušnou dokumentaci)

Úřední potvrzení

Název orgánu a jméno podepisující osoby, funkce, podpis, razítko a datum

Informace o dovozci či kupujícím

Místo dovozu nebo určení

Název dovážející společnosti, adresa, podpis a datum podpisu


(1)  Hmotnost se, je-li to možné, udává jako zaokrouhlená hmotnost. Pokud se nepoužije zaokrouhlená hmotnost, v oddílech formuláře „celková hmotnost“ a „průměrná hmotnost“ se určí druh produktu (například GG).

(2)  Hmotnost se, je-li to možné, udává jako zaokrouhlená hmotnost. Pokud se nepoužije zaokrouhlená hmotnost, v oddílech formuláře „celková hmotnost“ a „průměrná hmotnost“ se určí druh produktu (například GG).


PŘÍLOHA III

VZOR DOKUMENTACE ICCAT ÚLOVKŮ TUŇÁKA OBECNÉHO

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Instrukce pro vydávání, číslování, vyplnění a potvrzení dokladu o úlovku

1.   OBECNÉ ZÁSADY

(1)   Jazyk

V případě použití jiného než úředního jazyka ICCAT (angličtina, francouzština a španělština) při vyplňování dokladu o úlovku je k němu třeba přiložit anglický překlad.

(2)   Číslování

Členské státy musejí vypracovat jedinečné systémy číslování dokladů o úlovku s použitím dvoumístného písmenného kódu země klasifikace ISO v kombinaci s nejméně osmimístným číslem, z něhož minimálně dvě číslice by měly označovat rok úlovku.

Příklad: FR-09-123456 (kde FR znamená Francie)

V případě rozdělených dávek nebo zpracovaných produktů musejí být kopie původního dokladu o úlovku očíslovány tak, že se čísla původních dokladů o úlovku doplní dvoumístným číslem.

Příklad: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 atd.

Číslování musí být postupné a pokud možno vytištěné. Sériová čísla vydaných nevyplněných dokladů o úlovku se zaznamenávají podle jména příjemce.

(3)   Potvrzování

Vzor dokumentace úlovků nesmí nahrazovat ani předběžné povolení přemístění, ani povolení umístění do klecí.

2.   INFORMACE O ÚLOVKU

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady

Tento oddíl se vztahuje na všechny úlovky tuňáka obecného.

Za vyplnění a žádost o potvrzení oddílu INFORMACE O ÚLOVKU odpovídá velitel plavidla provádějícího odlov nebo provozovatel pasti anebo jejich zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu vlajky nebo pasti.

Oddíl INFORMACE O ÚLOVKU musí být vyplněn nejpozději do konce prvního přemístění do vlečné klece, překládky a vykládky.

Poznámka: v případě společných rybolovných operací musí velitel každého plavidla provádějícího odlov, které se zúčastnilo společné operace, vyplnit doklad o úlovku pro každý úlovek.

b)   Konkrétní pokyny

„VLAJKA“: uveďte členský státy vlajky nebo pasti.

„Číslo záznamu ICCAT“: uveďte číslo ICCAT plavidla provádějícího odlov nebo pasti, která má povoleno lovit tuňáka obecného v oblasti úmluvy ICCAT. Tato informace se neuplatňuje v případě plavidel, která loví tuňáky obecné jako vedlejší úlovek.

„LOVNÉ ZAŘÍZENÍ“: uveďte druh použitého lovného zařízení použitím následujících kódů

BB člun s návnadou

GILL žábrová síť

HAND ruční vlasec

HARP harpuna

LL dlouhá lovná šňůra

MWT pelagická vlečná síť

PS košelkový nevod

RR udice a naviják

SURF neklasifikovaný hladinný lov

TL lovná šňůra

TRAP past

TROL vlečná udice

UNCL neupřesněné metody

OT ostatní

„CELKOVÁ HMOTNOST“: uveďte zaokrouhlenou hmotnost v kilogramech. Pokud se v době odlovu nepoužije zaokrouhlená hmotnost, uveďte druh produktu (např. GG). V případě společných rybolovných operací musí uváděné množství odpovídat přidělovacímu klíči stanovenému pro každé plavidlo provádějící odlov.

„OBLAST“: uveďte Středozemní moře, západní nebo východní Atlantik.

„ČÍSLA ŠTÍTKŮ (pokud jsou použity)“: k uvedení čísla každého štítku jednotlivých ryb lze použít další řádky.

(2)   Potvrzování

Členský stát vlajky nebo pasti je odpovědný za potvrzení oddílu INFORMACE O ÚLOVKU kromě případů, v nichž jsou tuňáci obecní označeni v souladu s článkem 5 tohoto nařízení.

Při vyložení nebo překládce ryb je potvrzování prováděno nejpozději do konce překládky nebo vykládky.

V případě překládky živých ryb může potvrzování probíhat v době první překládky do vlečných klecí, v každém případě však nejpozději do konce umísťování do klece.

3.   OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU S ŽIVÝMI RYBAMI

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady:

Tento oddíl platí pouze pro vnitrostátní obchod anebo pro vývoz živých tuňáků obecných.

Za vyplnění a žádost o potvrzení oddílu OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU S ŽIVÝMI RYBAMI odpovídá velitel plavidla provádějícího odlov nebo jeho zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu vlajky.

Oddíl OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU S ŽIVÝMI RYBAMI musí být vyplněn nejpozději do konce prvního přemístění do vlečných klecí.

Poznámka: v případě úhynu určitého množství ryb během překládky a pokud je s těmito rybami obchodováno na domácím trhu anebo jsou vyváženy, je třeba zkopírovat originál dokladu o úlovku (vyplnit oddíl INFORMACE O ÚLOVKU a v případě potřeby potvrdit) a velitel plavidla provádějícího odlov nebo jeho zplnomocněný zástupce členského státu vlajky musí vyplnit oddíl OBCHODNÍ INFORMACE a předat domácímu kupujícímu/dovozci. Potvrzení kopie zaručuje, že jde o ověřenou kopii zaregistrovanou orgány příslušného členského státu.

Jakákoli kopie dokladu o úlovku je bez tohoto potvrzení považována za neplatnou.

b)   Konkrétní pokyny:

„OBLAST“: uveďte oblast překládky, Středozemní moře, západní nebo východní Atlantik.

„MÍSTO VÝVOZU/ODESLÁNÍ“: uveďte členský stát či smluvní stranu úmluvy rybářské zóny, na jejichž území byl tuňák obecný přeložen nebo v jiném případě uveďte „volné moře.“

„ÚDAJE O DOPRAVĚ“: přiložte jakýkoli příslušný dokument, který potvrzuje obchod.

(2)   Potvrzování

Členský stát vlajky nesmí potvrdit doklady o úlovku, v nichž nebyl vyplněn, případně potvrzen oddíl INFORMACE O ÚLOVKU.

Potvrzování může být provedeno v době první překládky do vlečných klecí, ale musí být v každém případě uskutečněno nejpozději do konce umísťování do klece.

4.   INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady:

Tento oddíl platí pouze pro živé tuňáky obecné.

Za vyplnění oddílu INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ odpovídá velitel plavidla provádějícího odlov nebo jeho zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu vlajky.

Oddíl INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ musí být vyplněn nejpozději do konce prvního přemístění.

Na konci prvního přemístění velitel plavidla provádějícího odlov musí předložit doklad o úlovku (oddíly DOKLAD O ÚLOVKU, OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU SE ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ musejí být vyplněny, případně potvrzeny) veliteli vlečného plavidla.

Vyplněný, případně potvrzený doklad o úlovku musí doprovázet přemístění ryb během dopravy do hospodářství, včetně přemístění živého tuňáka obecného z přepravní klece do jiné přepravní klece nebo překládky mrtvého tuňáka obecného z přepravní klece do pomocného plavidla.

Poznámka: pokud během přemístění nějaké ryby uhynou, původní doklad o úlovku (s tím, že v něm budou vyplněny a případně potvrzeny oddíly INFORMACE O ÚLOVKU, OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU SE ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ) musí být zkopírován a oddíl OBCHODNÍ INFORMACE na kopii dokladu o úlovku musí vyplnit prodejce na vnitřním trhu/dovozce nebo osoba zmocněná k jeho zastupování nebo osoba zmocněná k zastupování členského státu vlajky a musí být předán kupujícímu na vnitřním trhu/dovozci. Potvrzení kopie zaručuje, že jde o ověřenou kopii zaregistrovanou orgány příslušného členského státu. Jakákoli kopie dokladu o úlovku je bez tohoto potvrzení považována za neplatnou.

b)   Konkrétní pokyny:

„POČET RYB UHYNULÝCH BĚHEM PŘEMÍSTĚNÍ“ a „CELKOVÁ HMOTNOST UHYNULÝCH RYB“: informace vyplněné (v případě potřeby) velitelem vlečného plavidla.

„Č. KLECE“: uveďte číslo každé klece v případě vlečného plavidla s více než jednou klecí.

(2)   Potvrzování

Potvrzení tohoto oddílu není vyžadováno.

5.   INFORMACE O PŘEKLÁDCE

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady:

Tento oddíl platí pouze pro uhynulé tuňáky obecné.

Za vyplnění a žádost o potvrzení oddílu INFORMACE O PŘEKLÁDCE odpovídá velitel plavidla provádějícího překládku nebo jeho zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu vlajky.

Oddíl INFORMACE O PŘEKLÁDCE musí být vyplněn nejpozději do konce překládky.

b)   Konkrétní pokyny:

„DATUM“: uveďte datum překládky.

„NÁZEV PŘÍSTAVU“: uveďte určený přístav překládky.

„STÁT PŘÍSTAVU“: uveďte členský stát nebo smluvní stranu úmluvy určeného přístavu překládky.

(2)   Potvrzování

Členský stát vlajky nesmí potvrdit doklady o úlovku, v nichž nebyl vyplněn, případně potvrzen oddíl INFORMACE O ÚLOVKU.

Potvrzení musí být provedeno nejpozději do konce překládky.

6.   INFORMACE O CHOVU

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady:

Tento oddíl platí pouze pro živé tuňáky obecné v klecích.

Velitel vlečného plavidla musí předložit doklad o úlovku (oddíly INFORMACE O ÚLOVKU, OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU SE ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ musí být vyplněny, případně potvrzeny) provozovatelům hospodářství v době umístění do klece.

Za vyplnění a žádost o potvrzení oddílu INFORMACE O CHOVU odpovídá provozovatel hospodářství nebo jeho zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu hospodářství.

Oddíl INFORMACE O CHOVU musí být vyplněn nejpozději do konce umísťování do klece.

b)   Konkrétní pokyny:

„ČÍSLO KLECE“: uveďte číslo každé klece.

„Informace o regionálním pozorovateli organizace ICCAT“: uveďte jméno, číslo ICCAT a podpis.

(2)   Potvrzování

Za potvrzení oddílu INFORMACE O HOSPODÁŘSTVÍ odpovídá hospodářství členského státu.

Členský stát hospodářství nesmí potvrdit doklady o úlovku, v nichž nebyly vyplněny, případně potvrzeny oddíly INFORMACE O ÚLOVKU, OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU SE ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ.

Potvrzování musí být provedeno nejpozději do konce umísťování do klece.

7.   INFORMACE O VÝLOVU:

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady:

Tento oddíl platí pouze pro uhynulé chovné tuňáky obecné.

Za vyplnění a žádost o potvrzení oddílu INFORMACE O VÝLOVU odpovídá provozovatel hospodářství nebo jeho zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu hospodářství.

Oddíl INFORMACE O VÝLOVU musí být vyplněn nejpozději do konce výlovu.

b)   Konkrétní pokyny:

„ČÍSLA ŠTÍTKŮ (pokud jsou použity)“: k uvedení čísla každého štítku jednotlivých ryb lze použít další řádky.

„Informace o regionálním pozorovateli organizace ICCAT“: uveďte jméno, číslo ICCAT a podpis.

(2)   Potvrzování

Členský stát hospodářství je odpovědný za potvrzení oddílu INFORMACE O VÝLOVU.

Členský stát hospodářství nesmí potvrdit doklady o úlovku, v nichž nebyly vyplněny, případně potvrzeny oddíly INFORMACE O ÚLOVKU, OBCHODNÍ INFORMACE O OBCHODU SE ŽIVÝMI RYBAMI, INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ a INFORMACE O VÝLOVU.

Potvrzení musí být provedeno nejpozději do konce výlovu.

8.   OBCHODNÍ INFORMACE

(1)   Vyplňování

a)   Obecné zásady:

Tento oddíl platí pouze pro vnitrostátní obchod anebo pro vývoz uhynulých tuňáků obecných.

Za vyplnění a žádost o potvrzení oddílu OBCHODNÍ INFORMACE, kromě pododdílu DOVOZCE/KUPUJÍCÍ, odpovídá domácí prodávající/vývozce nebo jejich zplnomocněný zástupce anebo zplnomocněný zástupce členského státu prodávajícího/vývozce.

Oddíl OBCHODNÍ INFORMACE, kromě pododdílu DOVOZCE/KUPUJÍCÍ, musí být vyplněn před tím, než je s těmito rybami obchodováno na domácím trhu anebo jsou vyvezeny.

V případě domácího obchodu musí být pododdíl DOVOZCE/KUPUJÍCÍ vyplněn domácím kupujícím po dokončení domácího obchodu s rybami.

Pokud jde o mezinárodní obchod, dovozce musí vyplnit pododdíl DOVOZCE/KUPUJÍCÍ.

b)   Konkrétní pokyny:

„ÚDAJE O DOPRAVĚ“: přiložte jakýkoli příslušný dokument, který potvrzuje obchod.

(2)   Potvrzování

Členský stát prodávajícího/vývozce potvrdí oddíl OBCHODNÍ INFORMACE (s výjimkou pododdílu DOVOZCE/KUPUJÍCÍ), pokud tuňák obecný nebyl předmětem označení v souladu s článkem 5 tohoto nařízení.

Poznámka: V případech, kdy jeden doklad o úlovku se vztahuje na více než jeden domácí obchod nebo vývoz, kopii původního dokladu o úlovku musí potvrdit členský stát domácího prodávajícího nebo vývozce a tato kopie musí být používána a přijímána jako originál dokladu o úlovku. Potvrzení kopie zaručuje, že jde o ověřenou kopii zaregistrovanou orgány příslušného členského státu. Jakákoli kopie dokladu o úlovku je bez tohoto potvrzení považována za neplatnou.

Poznámka: V případech zpětného vývozu je nutné k dalšímu sledování pohybů použít OSVĚDČENÍ O ZPĚTNÉM VÝVOZU, jež musí odpovídat informacím o úlovku uvedeném v původním dokladu o úlovku na základě čísla původního dokladu o úlovku.

Pokud je tuňák obecný uloven plavidlem provádějícím odlov anebo pastí pod vlajkou členského státu nebo smluvní strany úmluvy nebo se sídlem v členském státě anebo smluvní strany úmluvy s použitím systému označování štítky, a tuňáci jsou vyváženi a zpětně vyváženi mrtví, doklad o úlovku doprovázející OSVĚDČENÍ O ZPĚTNÉM VÝVOZU nemusí být potvrzen. OSVĚDČENÍ O ZPĚTNÉM VÝVOZU však musí být potvrzeno.

Po dovozu může být tuňák obecný rozdělen do několika kusů, které lze následně vyvézt. V takovém případě členský stát nebo smluvní strana úmluvy zpětného vývozu musí potvrdit, že zpětně vyvezený kus je částí původní ryby doprovázené dokladem o úlovku.


PŘÍLOHA V

ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V OSVĚDČENÍ ICCAT O ZPĚTNÉM VÝVOZU TUŇÁKA OBECNÉHO

1.   Číslo dokladu osvědčení o zpětném vývozu

2.   Oddíl pro zpětný vývoz

Členský stát zpětného vývozu

Místo zpětného vývozu

3.   Údaje o dovezeném tuňákovi obecném

Typ produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (pokud se v tomto oddílu uvádějí různé druhy produktů, uvede se hmotnost pro jednotlivé druhy)

Čistá hmotnost (kg)

Číslo dokladu (čísla dokladů) o úlovku a datum (data) dovozu

Vlajka rybářského plavidla (vlajky rybářských plavidel) nebo případně stát, kde je umístěna past.

4.   Údaje o tuňákovi obecném určeném pro zpětný vývoz

Typ produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (pokud se v tomto oddílu uvádějí různé druhy produktů, uvede se hmotnost pro jednotlivé druhy)

Čistá hmotnost (kg)

Číslo odpovídajícího dokladu (čísla odpovídajících dokladů) o úlovku z oddílu 3

Stát určení

5.   Prohlášení zpětného vývozce

Jméno

Adresa

Podpis

Datum

6.   Potvrzení příslušných orgánů

Název a adresa orgánu

Jméno a funkce úředníka

Podpis

Datum

Úřední razítko

7.   Oddíl pro dovoz

Prohlášení dovozce v členském státě dovozu či smluvní straně úmluvy o dovozu šarže tuňáka obecného

Jméno a adresa dovozce

Jméno a podpis zástupce dovozce a datum

Místo dovozu: město a smluvní strana úmluvy

Poznámka: přiložte kopie dokladu (dokladů) o úlovku a přepravního dokladu (přepravních dokladů).

Image

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO NEŽ ANGLICKÉHO JAZYKA PŘI VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO FORMULÁŘE PŘILOŽTE PROSÍM ANGLICKÝ PŘEKLAD TOHOTO DOKUMENTU.

Poznámka: * přiložte platný přepravní doklad a kopie BDC


PŘÍLOHA VI

ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ICCAT PRO DOKUMENTACI ÚLOVKŮ TUŇÁKA OBECNÉHO

Členský stát podávající zprávu:

Referenční období: 1. července [2XXX] až 30. června [2XXX].

1.   Informace získané z dokladů o úlovku

počet potvrzených dokladů o úlovku;

počet potvrzených dokladů o úlovku obdržených od jiných členských států nebo smluvních stran úmluvy;

celkové množství tuňáka obecného, které je předmětem domácího obchodu, s členěním podle rybolovných oblastí a lovných zařízení;

celkové množství tuňáka obecného dovezené, vyvezené, přemístěné do hospodářství a zpětně vyvezené, s členěním podle smluvní strany úmluvy původu, zpětného vývozu nebo určení a podle rybolovných oblastí a lovných zařízení;

počet ověření dokladů o úlovku vyžádaných u ostatních členských států nebo smluvních stran úmluvy, včetně souhrnných výsledků;

počet žádostí o ověření dokladů o úlovku obdržených od ostatních členských států nebo smluvních stran úmluvy, včetně souhrnných výsledků;

celkové množství šarží tuňáka obecného, které byly předmětem rozhodnutí o zákazu, s členěním podle produktů, povahy činnosti (domácí obchod, dovoz, vývoz, zpětný vývoz, přemístění do hospodářství), důvodů zákazu a členských států, smluvních stran úmluvy nebo nesmluvních stran původu nebo určení.

2.   Informace o šaržích podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení

počet šarží,

celkové množství tuňáka obecného, s členěním podle produktů, povahy činnosti (domácí obchod, dovoz, vývoz, zpětný vývoz, přemístění do hospodářství), členských států, smluvních stran úmluvy nebo jiných zemí uvedených v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.


24.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/23


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 641/2010

ze dne 7. července 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (3) bylo možno po dobu čtyř let zaslat z Azor do zbývající části Unie cukr v množství překračujícím tradiční obchodní toky. Vzhledem k tomu, že by mohlo být výhodné, aby bylo azorské zemědělství diverzifikováno, a že by tedy měla být tato diverzifikace usnadněna, zejména s ohledem na postupné ukončení systému mléčných kvót, je nezbytné přijmout vhodná opatření na podporu restrukturalizace odvětví cukru v tomto regionu. Za tímto účelem a s cílem umožnit existenci životaschopného místního cukrovarnického průmyslu je vhodné umožnit, aby byl po omezenou dobu pěti let zasílán cukr v množství překračujícím objem tradičních toků, přičemž roční limity se budou postupně snižovat.

(2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 247/2006 stanoví výjimku z dovozních cel pro dodávky cukru C na Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek a v období stanoveném v čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (4). V důsledku reformy v odvětví cukru a začlenění odvětví cukru do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (5), by měla být ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 247/2006 upravena. Zejména Azory by měly mít možnost využít výjimky z dovozních cel na surový třtinový cukr v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek.

(3)

V článku 6 nařízení (ES) č. 247/2006 se zavádí přechodné období, během kterého mohou Kanárské ostrovy nadále přijímat dodávky stanoveného množství mléčných přípravků kódů KN 1901 90 99 a 2106 90 92 určených pro průmyslové zpracování. Toto přechodné období trvalo do 31. prosince 2009. Výrobky kódu KN 1901 90 99 – sušené odstředěné mléko s rostlinným tukem – se však staly pro místní spotřebitele, včetně nejchudších spotřebitelů, tradičním výrobkem. Jeho dodávky vytvářejí zvláštní místní průmyslové odvětví poskytující zaměstnání a přidanou hodnotu. Proto je vhodné zachovat dodávky tohoto specifického výrobku, který se používá výhradně pro místní spotřebu.

(4)

Ustanovení čl. 12 písm. f) nařízení (ES) č. 247/2006 odkazuje na ustanovení o kontrolách a sankcích v rámci podpůrných programů Společenství pro nejvzdálenější regiony, které předkládají členské státy Komisi ke schválení. Jak vyplývá ze zkušeností Komise, má-li být zajištěna efektivní a odpovídající realizace takových podpůrných programů, je nezbytné zrušit v čl. 12 písm. f) uvedeného nařízení odkaz na kontroly a sankce. Členské státy však budou v souladu s článkem 27 uvedeného nařízení o těchto vnitrostátních opatřeních nadále Komisi informovat.

(5)

Článek 18 nařízení (ES) č. 247/2006 stanoví pravidla, kterými se řídí použitelnost zvláštních pravidel pro odvětví vína v nejvzdálenějších regionech Unie. Společná organizace trhu s vínem byla změněna nařízením Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem (6) a následně byla začleněna do nařízení (ES) č. 1234/2007. Odkazy na tato opatření je proto třeba aktualizovat. Navíc čl. 85u odst. 7 nařízení (ES) č. 1234/2007 obsahuje výslovnou výjimku z režimu klučení pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy. Tato výjimka proto už nemusí být uvedena v nařízení (ES) č. 247/2006.

(6)

Ustanovení čl. 18 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006 stanoví, že do 31. prosince 2013 budou na Azorách a na Madeiře postupně zrušeny plochy osázené zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby. Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení zavazuje Portugalsko informovat každoročně Komisi, jak postupuje přeměna a restrukturalizace ploch osázených zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby. Tato ustanovení jsou přísnější než pravidla stanovená v čl. 120a odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména pokud jde o požadavek na vyklučení zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby s výjimkou případu, kdy je vyrobené víno určeno výhradně pro rodinu výrobce. Datum 31. prosince 2013 uvedené v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 247/2006 by proto mělo být zrušeno, aby se předešlo rozdílnému zacházení mezi regiony Azory a Madeira na jedné straně a zbývající částí Unie na straně druhé.

(7)

Navzdory nedávnému vývoji v místní produkci mléka ve francouzském zámořském departementu Réunion není v současnosti spotřeba pitného mléka na ostrově dostatečně pokryta. Navíc vzdálenost a izolovanost tohoto regionu neumožňují využít jiného zdroje surového mléka. Proto by se ustanovení čl. 19 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006 povolující výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího z Unie na Madeiře měla rozšířit i na Réunion.

(8)

Podmínky pro další rozšíření místní produkce mléka v nejvzdálenějších regionech, které využívají výjimky stanovené čl. 19 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 247/2006, jsou velmi omezené v důsledku polohy dotčených ostrovů. I když zůstává zachována povinnost zajistit sběr a odbyt místní produkce mléka, je vhodné zrušit povinnost Komise, kterou stanoví druhý pododstavec zmíněného článku, a sice stanovit množství čerstvého mléka získaného v místě, jež má být začleněno do rekonstituovaného UHT mléka.

(9)

Zpětná použitelnost tohoto nařízení od 1. ledna 2010 by měla zajistit kontinuitu zvláštních opatření v oblasti zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie a naplnit legitimní očekávání dotčených hospodářských subjektů.

(10)

Nařízení (ES) č. 247/2006 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 247/2006 se mění takto:

1)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odst. 2 písm. a) je možné zaslat ročně z Azor do zbývající části Unie po dobu pěti let tato maximální množství cukru (kódu KN 1701):

:

v roce 2011

:

3 000 tun,

:

v roce 2012

:

2 500 tun,

:

v roce 2013

:

2 000 tun,

:

v roce 2014

:

1 500 tun,

:

v roce 2015

:

1 000 tun.“;

2)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Cukr

1.   Během období uvedeného v čl. 204 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (7) je níže uvedený cukr vyrobený nad rámec kvóty uvedené v článku 61 uvedeného nařízení osvobozený od dovozních cel v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek uvedeném v článku 2 tohoto nařízení:

a)

cukr určený ke spotřebě na Madeiře a na Kanárských ostrovech v podobě bílého cukru kódu KN 1701;

b)

cukr určený k rafinaci a ke spotřebě na Azorách v podobě surového cukru kódu KN 1701 12 10 (surový řepkový cukr).

2.   Na Azorách je možné množství cukru určeného k rafinaci uvedené v odstavci 1 doplnit surovým cukrem kódu KN 1701 11 10 (surový třtinový cukr) v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek. V případě zásobování Azor surovým cukrem se potřeby vyhodnotí s přihlédnutím k vývoji místní produkce cukrové řepy. Množství, na něž se vztahuje režim zásobování, se určí tak, aby celkový roční objem cukru rafinovaného na Azorách nepřesáhl 10 000 tun.

3)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Mléčné přípravky

Odchylně od článku 2 mohou být na Kanárské ostrovy i nadále dodávány mléčné přípravky určené pro průmyslové zpracování kódu KN 1901 90 99 (sušené odstředěné mléko s rostlinným tukem) až do výše 800 tun ročně. Podpora poskytnutá na zásobování tímto produktem z Unie nesmí přesáhnout 210 EUR za tunu a je zahrnuta do limitu stanoveného v článku 23. Tento výrobek je určen výlučně pro místní spotřebu.“;

4)

v článku 12 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

opatření přijatá k zajištění efektivního a náležitého provádění programů, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodnocení, a stanovený soubor kvantifikovaných ukazatelů použitelných v hodnocení programů;“;

5)

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Víno

1.   Opatření uvedená v článcích 103v, 103w, 103x a 182a nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužijí na Azory a Madeiru.

2.   Odchylně od čl. 120a odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 lze na produkci vína, které smí být v oběhu pouze v regionech Azory a Madeira, použít hrozny pocházející ze zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbémont) sklizené v těchto regionech.

Portugalsko postupně zruší plochy osázené zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby, případně za využití podpory stanovené v článku 103q nařízení (ES) č. 1243/2007.

3.   Opatření uvedená v článcích 103v, 103w a 103y nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužijí na Kanárské ostrovy.“;

6)

v článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se do výše potřeb místní spotřeby na Madeiře a ve francouzském zámořském departementu Réunion povoluje výroba UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího z Unie, pokud toto opatření nepoškozuje místní produkci mléka a zajistí jeho sběr a odbyt. Tento výrobek je určen výlučně pro místní spotřebu.

Způsob výroby UHT mléka, které bylo takto rekonstituováno, musí být jasně označen na prodejním obalu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 7. července 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko ze dne 17. března 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2010.

(3)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“;