ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.174.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 174

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
9. července 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 599/2010 ze dne 8. července 2010 o změně nařízení Komise (ES) č. 1077/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 600/2010 ze dne 8. července 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny příkladů příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR ( 1 )

18

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 601/2010 ze dne 8. července 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

40

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 602/2010 ze dne 8. července 2010, kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010

42

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 603/2010 ze dne 8. července 2010, kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě 3. dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010

43

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 604/2010 ze dne 8. července 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

44

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/380/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/840/ES, pokud jde o mimořádná opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie (oznámeno pod číslem K(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2010 o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 4563)  ( 1 )

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 599/2010

ze dne 8. července 2010

o změně nařízení Komise (ES) č. 1077/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 (1) o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání, a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 stanoví, že budou přijata prováděcí pravidla upřesňující formáty, které mají příslušné vnitrostátní orgány používat k výměně údajů pro účely kontroly a inspekce v odvětví rybolovu.

(2)

Z používání formátu stanoveného v příloze současné verze nařízení Komise (ES) č. 1077/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007 (2), a z nedávného vývoje v členských státech vyplynulo, že tento formát je třeba dále zdokonalovat v zájmu zajištění vzájemně kompatibilní výměny údajů v souladu s dohodnutým formátem XML. Je tudíž nezbytné nahradit přílohu novým zněním.

(3)

Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1077/2008

Nařízení (ES) č. 1077/2008 se mění takto:

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 1 ve znění opravy v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 46.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA (1)

FORMÁT ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY ÚDAJŮ

1.

Definice souborů znaků lze nalézt na internetové adrese http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used a pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).

2.

Všechny kódy (nebo odpovídající odkazy) budou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu, přičemž umístění bude upřesněno: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (včetně kódů pro opravy, přístavy, oblasti rybolovu, úmysly ohledně vyplutí z přístavu, důvody návratu do přístavu, druh rybolovu / cílové druhy a kódů pro vplutí do chráněných oblastí / oblastí intenzity rybolovu i jiných kódů nebo odkazů).

3.

Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.

4.

Ukázky souborů XML a referenční definice XSD výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

5.

Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby na dvě desetinná místa.“

Tabulkový přehled operací

Č.

Název prvku nebo atributu

Kód

Popis a obsah

Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF) (2)/Nepovinné (O) (3)

1

PRVEK OPS

OPS

Prvek operace: jedná se o soubor nejvyšší úrovně zahrnující všechna hlášení zaslaná internetovým službám. Prvek OPS musí obsahovat jeden z dílčích prvků DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Země určení

AD

Místo určení zprávy (kód země ISO alfa-3)

C

3

Vysílající země

FR

Země předávající údaje (kód země ISO alfa-3)

C

4

Číslo hlášení

ON

Jedinečné identifikační číslo (AAARRRMMDD999999) vytvořené odesílatelem

C

5

Datum hlášení

OD

Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD)

C

6

Čas hlášení

OT

Čas zaslání zprávy (HH:MM v koordinovaném světovém čase (UTC))

C

7

Zkušební vlajka

TS

Nastaveno na 1, pokud je operaci třeba považovat za zkušební

O

8

Hlášení údajů

DAT

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DAT)

CIF

9

Potvrzení zprávy

RET

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RET)

CIF

10

Hlášení o vymazání

DEL

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DEL)

CIF

11

Hlášení o opravě

COR

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COR)

CIF

12

Hlášení o dotazu

QUE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech QUE)

CIF

13

Hlášení o odpovědi

RSP

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Hlášení údajů

DAT

Hlášení údajů, kterým se jinému členskému státu sdělují údaje z lodního deníku či údaje z dokladu o prodeji

 

16

Zpráva ERS

ERS

Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu

C

17

 

 

 

 

18

Hlášení o vymazání

DEL

Hlášení o vymazání, jehož účelem je požádat přijímající členský stát o vymazání dříve zaslaných údajů

 

19

Číslo záznamu

RN

Číslo záznamu, které má být vymazáno (AAARRRRMMDD999999)

C

20

Důvod odmítnutí

RE

Volný text s vysvětlením odmítnutí

O

21

 

 

 

 

22

Hlášení o opravě

COR

Hlášení o opravě, jehož účelem je požádat jiný členský stát o o opravu dříve zaslaných údajů

 

23

Číslo původní zprávy

RN

Číslo záznamu, který má být opraven (formát AAARRRRMMDD99999999)

C

24

Důvod opravy

RE

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm Volný text

O

25

Nové opravené údaje

ERS

Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu

C

26

 

 

 

 

27

Hlášení o potvrzení

RET

Hlášení o potvrzení jako odpověď na hlášení DAT, DEL či COR

 

28

Číslo zaslané zprávy

ON

Potvrzované číslo hlášení (AAAYYYYMMDD999999)

C

29

Status odpovědi

RS

Označuje status obdržené zprávy/hlášení. Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

30

Důvod odmítnutí

RE

Volný text s vysvětlením odmítnutí

O

31

 

 

 

 

32

Hlášení o dotazu

QUE

Hlášení o dotazu, kterým se od jiného členského státu vyžadují informace z lodního deníku

 

33

Příkazy, které je třeba provést

CD

Lze vybrat jeden z těchto údajů: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Typ identifikace plavidla

ID

Je třeba uvést alespoň jeden z těchto údajů:RC/IR/XR/NA

O

35

Hodnota identifikace plavidla

IV

Příklad:

O

36

Datum zahájení

SD

Datum zahájení požadovaného období (RRRR-MM-DD)

CIF – pokud se uvádí údaj get_all_vessel_data

37

Datum ukončení

ED

Datum ukončení požadovaného období (RRRR-MM-DD)

O

38

 

 

 

 

39

Hlášení o odpovědi

RSP

Hlášení o odpovědi, kterým se odpovídá na hlášení QUE

 

40

Zpráva ERS

ERS

Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu

O

41

Status odpovědi

RS

Označuje status obdržené zprávy/hlášení. Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

42

Číslo hlášení

ON

Číslo hlášení (AAAYYYYMMDD999999), na které se odpovídá

C

43

Důvod odmítnutí

RE

U záporné odpovědi se uvede důvod, proč nebyly údaje zprostředkovány. Volný text s vysvětlením odmítnutí

O

44

 

 

 

 


Tabulkový přehled informací z lodního deníku a z dokladu o prodeji

Č.

Název prvku nebo atributu

Kód

Popis a obsah

Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF) (2)/Nepovinné (O) (3)

45

Zpráva ERS

 

 

 

46

Začátek zprávy

ERS

Označení pro začátek zprávy ERS

C

47

Číslo zprávy (záznamu)

RN

Pořadové číslo zprávy (formát AAARRRRMMDD999999)

C

48

Datum zprávy (záznamu)

RD

Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD)

C

49

Čas zprávy (záznamu)

RT

Čas opakovaného předání zprávy (HH:MM v koordinovaném světovém čase (UTC))

C

50

 

 

 

 

51

Prohlášení o lodním deníku: LOG

 

LOG = prohlášení o lodním deníku

 

52

Je třeba uvést následující atributy

 

LOG obsahuje jedno nebo více těchto prohlášení: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Začátek záznamu lodního deníku

LOG

Označení pro začátek záznamu lodního deníku

C

54

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

55

Hlavní identifikace plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka

CIF – pokud CFR není aktuální

56

Vnější identifikace plavidla

XR

Registrační číslo plavidla vyznačené na boku (trupu)

O

57

Název plavidla

NA

Název plavidla

O

58

Jméno velitele

MA

Jméno velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

59

Adresa velitele

MD

Adresa velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

60

Země registrace

FS

Stát vlajky, v němž je plavidlo registrováno. Kód země ISO alfa-3

C

61

 

 

 

 

62

DEP: prvek prohlášení

 

Požadováno po každém vyplutí z přístavu, je třeba zaslat v dalším prohlášení

 

63

Začátek prohlášení o vyplutí

DEP

Označení pro začátek prohlášení o vyplutí z přístavu

C

64

Datum

DA

Datum vyplutí (RRRR-MM-DD)

C

65

Čas

TI

Čas vyplutí (HH:MM v UTC)

C

66

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu).

Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

67

Předpokládaná činnost

AA

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF – pokud je pro předpokládanou činnost požadováno prohlášení o intenzitě rybolovu

68

Vybavení na palubě

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA)

C

69

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud jsou na palubě plavidla úlovky

70

 

 

 

 

71

FAR: prohlášení o rybolovné činnosti

 

Požadováno do půlnoci každý den strávený na moři nebo v reakci na žádost státu vlajky

 

72

Začátek prohlášení o záznamu rybolovné činnosti

FAR

Označení pro začátek prohlášení o záznamu rybolovné činnosti

C

73

Značka pro poslední záznam

LR

Značka, které udává, že jde o poslední záznam FAR, které bude odeslán (LR=1)

CIF – pokud jde poslední záznam

74

Značka pro inspekci

IS

Značka, která udává, že záznam rybolovné činnosti byl obdržen v návaznosti na inspekci provedenou na palubě plavidla (IS=1)

CIF – pokud se uskutečnila inspekce

75

Datum

DA

Datum, u něhož se zaznamenávají rybolovné činnosti v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD)

C

76

Čas

TI

Začátek rybolovné činnosti (HH:MM v UTC)

O

77

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Uvádí se, pokud nebyly odloveny žádné úlovky (pro účely intenzity rybolovu). Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud není k dispozici údaj SPE

78

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností

O

79

Doba trvání rybolovu

DU

Trvání rybolovné činnosti v minutách – vymezeno jako doba trvání rybolovu, která se rovná počtu hodin strávených na moři minus čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu

CIF – pokud je požadováno (3)

80

Dílčí prohlášení o lovných zařízeních

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA)

CIF – pokud se uskuteční

81

Dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení

GLS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GLS)

CIF – pokud je předpisy požadováno (3)

82

Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud byly uloveny ryby

83

 

 

 

 

84

RLC: prohlášení o přemístění

 

Používá se, pokud jsou úlovky (všechny nebo jejich část) přemístěny ze sdíleného rybolovného zařízení na plavidlo nebo z podpalubí plavidla nebo z jeho rybolovného zařízení do sítě na uchovávání živých úlovků, kontejneru nebo klece (mimo plavidlo), v nichž se živé úlovky uchovávají až do vykládky

 

85

Začátek prohlášení o přemístění

RLC

Označení pro začátek prohlášení o přemístění

C

86

Datum

DA

Datum přemístění úlovků v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD)

C

87

Čas

TI

Čas přemístění (HH:MM v UTC)

C

88

Číslo přijímajícího plavidla v CFR

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a plavidlo EU

89

Rádiová volací značka přijímajícího plavidla

TT

Mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci

90

Stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

Stát vlajky plavidla přijímajícího úlovky (kód země ISO alfa-3)

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci

91

Čísla jiných partnerských plavidel v CFR

RF

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a partnerem je plavidlo EU

92

Rádiové volací značky jiných partnerských plavidel

TF

Mezinárodní rádiové volací značky partnerských plavidel

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a jiné partnery

93

Státy vlajky jiných partnerských plavidel

FC

Stát vlajky partnerských plavidel (kód země ISO alfa-3)

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a jiné partnery

94

Přemístěno do

RT

Třípísmenný kód pro místo určení přemístění (síť na uchovávání živých úlovků: KNE, klec:CGE atd.). Kódy lze nalézt na internetové adrese: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

95

Dílčí prohlášení POS

POS

Místo přemístění (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

96

Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Množství přemístěných ryb (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

97

 

 

 

 

98

TRA: prohlášení o překládce

 

Pro každou překládku úlovků je požadováno prohlášení předávajícího i příjemce

 

99

Začátek prohlášení o překládce

TRA

Označení pro začátek prohlášení o překládce

C

100

Datum

DA

Začátek TRA (RRRR-MM-DD)

C

101

Čas

TI

Začátek TRA (HH:MM v UTC)

C

102

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná oblast, v níž se uskutečnila překládka.

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud se uskutečnila na moři

103

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu).

Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF – pokud se uskutečnila v přístavu

104

Číslo přijímajícího plavidla v CFR

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CID – pokud jde o rybolovné plavidlo Evropské unie

105

Překládka: přijímající plavidlo

TT

V případě předávajícího plavidla – mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

C

106

Překládka: stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

V případě předávajícího plavidla – stát vlajky plavidla přijímajícího překládku (kód země ISO alfa-3)

C

107

Číslo předávajícího plavidla v CFR

RF

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CID – pokud jde o rybolovné plavidlo Evropské unie

108

Překládka: (předávající) plavidlo

TF

V případě přijímajícího plavidla – mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla

C

109

Překládka: stát vlajky předávajícího plavidla

FC

V případě přijímajícího plavidla – stát vlajky předávajícího plavidla (kód země ISO alfa-3)

C

110

Dílčí prohlášení POS

POS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF – pokud je požadováno (3) (vody NEAFC, vody NAFO nebo rybolov tuňáka obecného)

111

Přeložené úlovky (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

112

 

 

 

 

113

COE: prohlášení o vplutí do oblasti

 

V případě rybolovu v oblasti obnovy rybí populace nebo západních vodách

 

114

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: vplutí do oblasti

COE

Označení pro začátek prohlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu

C

115

Datum

DA

Datum vplutí (RRRR-MM-DD)

C

116

Čas

TI

Čas vplutí (HH:MM v UTC)

C

117

Cílové druhy

TS

Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří (druhy žijící u dna, pelagické druhy, hřebenatky, krabi).

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

118

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná poloha plavidla.

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

C

119

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

O

120

 

 

 

 

121

COX: prohlášení o vyplutí z oblasti

 

V případě rybolovu v oblasti obnovy rybí populace nebo západních vodách

 

122

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu:vyplutí z oblasti

COX

Označení pro začátek prohlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu

C

123

Datum

DA

Datum vyplutí (RRRR-MM-DD)

C

124

Čas

TI

Čas vyplutí (HH:MM v UTC)

C

125

Cílové druhy

TS

Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří (druhy žijící u dna, pelagické druhy, hřebenatky, krabi). Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF – pokud nejsou prováděny jiné rybolovné činnosti

126

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná poloha plavidla. Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud nejsou prováděny jiné rybolovné činnosti

127

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

128

Dílčí prohlášení o úlovcích

SPE

Úlovky v oblasti (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: prohlášení o křižování oblasti

 

V případě křižování oblasti obnovy populace ryb nebo Západních vod.

 

131

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: křižování oblasti

CRO

Označení pro začátek prohlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu (žádná rybolovná činnost); v prohlášení COE a COX je třeba uvést pouze DA TI POS

C

132

Prohlášení o vplutí do oblasti

COE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE)

C

133

Prohlášení o vyplutí z oblasti

COX

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: prohlášení o rybolovu napříč oblastmi

 

V případě, že se provádí rybolov napříč oblastmi

 

136

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: rybolov napříč oblastmi

TRZ

Označení pro začátek prohlášení o rybolovu napříč oblastmi

C

137

Prohlášení o vplutí

COE

První vplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE)

C

138

Prohlášení o vyplutí

COX

Poslední vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX)

C

139

 

 

 

 

140

INS: prohlášení o inspekci

 

Poskytnou orgány, nikoli velitel

 

141

Začátek prohlášení o inspekci

INS

Označení pro začátek dílčího prohlášení o inspekci

O

142

Země inspekce

IC

Kód země ISO alfa-3

C

143

Určený inspektor

IA

Každý stát má stanovit čtyřmístné číslo označující jejího inspektora

C

144

Datum

DA

Datum inspekce (RRRR-MM-DD)

C

145

Čas

TI

Čas inspekce (HH:MM v UTC)

C

146

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo inspekce (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: prohlášení o výmětech

 

 

CIF – pokud je požadováno (3) (vody NEAFC nebo NAFO)

149

Začátek prohlášení o výmětech

DIS

Označení obsahující podrobnosti o vyřazených rybách

C

150

Datum

DA

Datum výmětu (RRRR-MM-DD)

C

151

Čas

TI

Čas výmětu (HH:MM v UTC)

C

152

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha v době výmětu (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

153

Dílčí prohlášení o vyřazených rybách

SPE

Vyřazené ryby (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: prohlášení o předběžném oznámení návratu

 

Má se předat před návratem do přístavu nebo v případě, že to vyžadují předpisy Společenství

CIF – pokud je požadováno (3)

156

Začátek předběžného oznámení

PNO

Označení pro začátek prohlášení o předběžném oznámení

C

157

Předpokládané datum připlutí do přístavu

PD

Zamýšlené datum připlutí/křižování (RRRR-MM-DD)

C

158

Předpokládaný čas připlutí do přístavu

PT

Zamýšlený čas připlutí/křižování (HH:MM v UTC)

C

159

Název přístavu

PO

Kód přístavu (dvoupísmenný kód země (kód země ISO alfa-2) + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

160

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Rybolovná oblast, která se má použít pro účely předběžného oznámení tresky. Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud v Baltském moři

161

Předpokládané datum

DA

Zamýšlené datum vykládky (RRRR-MM-DD) v Baltském moři pro oblast odplutí

CIF – pokud v Baltském moři

162

Předpokládaný čas

TI

Zamýšlený čas vykládky (RRRR-MM-UTC) v Baltském moři pro oblast odplutí

CIF – pokud v Baltském moři

163

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Úlovky na palubě (pokud jsou pelagické, je třeba uvést oblast ICES) (viz podrobnosti v dílčím prohlášení o SPE)

C

164

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo vplutí do / vyplutí z mořské oblasti / oblasti rybolovu (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS).

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: konec prohlášení o rybolovu

 

Má se předat ihned po poslední rybolovné činnosti a před návratem do přístavu a vykládkou ryb

 

167

Začátek prohlášení o ukončení rybolovu

EOF

Označení pro ukončení rybolovných činností před návratem do přístavu

C

168

Datum

DA

Datum ukončení (RRRR-MM-DD)

C

169

Čas

TI

Čas ukončení (HH:MM v UTC)

C

170

 

 

 

 

171

RTP: prohlášení o návratu do přístavu

 

Má se předat při vplutí do přístavu, po jakémkoli prohlášení PNO a před vykládkou ryb

 

172

Začátek prohlášení o návratu do přístavu

RTP

Označení pro návrat do přístavu na konci rybářského výjezdu

C

173

Datum

DA

Datum návratu (RRRR-MM-DD)

C

174

Čas

TI

Čas návratu (HH:MM v UTC)

C

175

Název přístavu

PO

Seznam kódů (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu) přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

176

Důvod návratu

RE

Důvod návratu do přístavu (např. získání útočiště, zásobení a vykládka).Seznam kódů pro důvody lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

177

Vybavení na palubě

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA).

O

178

 

 

 

 

179

LAN: prohlášení o vykládce

 

Má se předat po vykládce úlovků

 

180

Začátek prohlášení o vykládce

LAN

Označení pro začátek prohlášení o vykládce

C

181

Datum

DA

RRRR-MM-DD – datum vykládky

C

182

Čas

TI

HH:MM v UTC – čas vykládky

C

183

Odesílatel

TS

Třípísmenný kód (MAS: velitel, REP: jeho zástupce, AGE: agent)

C

184

Název přístavu

PO

Kód přístavu (dvoupísmenný kód země (kód země ISO alfa-2) + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

185

Dílčí prohlášení o vyložených úlovcích (seznamu SPE s dílčími prohlášeními PRO)

SPE

Druhy, oblasti rybolovu, vyložené hmotnosti, související zařízení a obchodní úprava (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

186

 

 

 

 

187

POS: dílčí prohlášení o poloze

 

 

 

188

Začátek dílčího prohlášení o poloze

POS

Označení obsahující souřadnice zeměpisné polohy

C

189

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

Zeměpisná šířka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS

C

190

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

Zeměpisná délka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: dílčí prohlášení o nasazení lovných zařízení

 

 

 

193

Začátek dílčího prohlášení o nasazení lovných zařízení

GEA

Označení obsahující souřadnice zeměpisné polohy

C

194

Typ zařízení

GE

Kód lovného zařízení podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

C

195

Velikost ok

ME

Velikost ok (v milimetrech)

CIF – pokud má lovné zařízení oka, na která se vztahuje požadavek na velikost

196

Kapacita lovných zařízení

GC

Velikost a počet lovných zařízení

CIF – pokud je požadováno pro druh nasazeného lovného zařízení

197

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností (výlovů) během 24 hodin

CIF – pokud má plavidlo povoleno lovit hlubinné populace ryb

198

Trvání rybolovu

DU

Počet hodin, kdy bylo lovné zařízení nasazeno

CIF – pokud má plavidlo povoleno lovit hlubinné populace ryb

199

Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

GES

Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GES)

CIF – pokud je požadováno (3) (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení)

200

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízeních

GER

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GER)

CIF – pokud je požadováno (3) (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení)

201

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

GIL

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GIL)

CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII

202

Hloubky výlovu

FD

Vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení (v metrech). Vztahuje se na plavidla používající vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry a kotvené sítě

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

203

Průměrný počet háčků použitých u dlouhých lovných šňůr

NH

Průměrný počet háčků na dlouhých lovných šňůrách

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

204

Průměrná délka sítí

GL

Průměrná délka sítí při použití kotvených sítí (v metrech)

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

205

Průměrná výška sítí

GD

Průměrná výška sítí při použití kotvených sítí (v metrech)

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

206

 

 

 

 

207

GES: dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

 

 

Předpisy je požadováno CIF (3)

208

Začátek dílčího prohlášení o poloze

GES

Označení obsahující informace o ponoru lovných zařízení

C

209

Datum

DA

Datum ponoru lovných zařízení (RRRR-MM-DD)

C

210

Čas

TI

Čas ponoru lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

211

Dílčí prohlášení POS

POS

Místo ponoru lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

212

 

 

 

 

213

GER: dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízeních

 

 

Předpisy je požadováno CIF (3)

214

Začátek dílčího prohlášení o poloze

GER

Označení obsahující informace o vytažení lovných zařízení

C

215

Datum

DA

Datum vytažení lovných zařízení (RRRR-MM-DD)

C

216

Čas

TI

Čas vytažení lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

217

Dílčí prohlášení POS

POS

Místo vytažení lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

218

 

 

 

 

219

GIL: dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

 

 

CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII

220

Začátek dílčího prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

GIL

Označení pro začátek nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

 

221

Nominální délka jedné sítě

NL

Informace, kterou je třeba zaznamenat během každého rybářského výjezdu (v metrech)

C

222

Počet sítí

NN

Počet sítí v souboru

C

223

Počet souborů sítí

FL

Počet nasazených souborů sítí

C

224

Dílčí prohlášení POS

POS

Poloha každého nasazeného souboru sítí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

225

Hloubka každého nasazeného souboru sítí

FD

Hloubka každého nasazeného souboru sítí (vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení)

C

226

Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí

ST

Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí (v hodinách)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení

 

Ztráta upevněných lovných zařízení

Předpisy je požadováno CIF (3)

229

Začátek dílčího prohlášení GLS

GLS

Údaje o ztracených upevněných lovných zařízeních

 

230

Datum ztráty lovných zařízení

DA

Datum ztráty lovných zařízení (RRRR-MM-DD)

C

231

Počet jednotek

NN

Počet ztracených zařízení

CIF

232

Dílčí prohlášení POS

POS

Poslední známá poloha lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Příslušná oblast v závislosti na příslušném požadavku na hlášení – mělo by být vyplněno alespoň jedno pole. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

CIF

235

Oblast FAO

FA

Oblast FAO (např. 27)

CIF

236

Podoblast FAO (ICES)

SA

Podoblast FAO (ICES) (např. 3)

CIF

237

Divize FAO (ICES)

ID

Divize FAO (ICES) (např. d)

CIF

238

Subdivize FAO (ICES)

SD

Subdivize FAO (ICES) (např. 24) (tj. ve spojení s výše uvedeným 27.3.d.24)

CIF

239

Ekonomická zóna

EZ

Ekonomická zóna

CIF

240

Statistický obdélník ICES

SR

Statistický obdélník ICES (např. 49E6)

CIF

241

Oblast intenzity rybolovu

FE

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: dílčí prohlášení o druzích

 

Úhrnná množství podle druhů

 

244

Začátek dílčího prohlášení SPE

SPE

Podrobnosti o ulovených rybách podle druhů

C

245

Název druhu

SN

Název druhu (trojmístný abecední kód FAO)

C

246

Hmotnost ryb

WT

V závislosti na souvislostech může být tato položka buď:

1.

celkovou hmotností ryb (v kilogramech) v rybolovném období

2.

celkovou hmotností ryb (v kilogramech) na palubě (v úhrnu) nebo

3.

celkovou hmotností vyložených ryb (v kilogramech)

4.

celkovou hmotností vyřazených ryb či ryb použitých jako návnada

CIF – pokud se druhy nepočítají; v rybolovu tuňáka obecného

247

Počet ryb

NF

Počet ryb (pokud musí být úlovky zaznamenány v počtech ryb, jako u lososů a tuňáků)

CIF – pokud se jedná o rybolov lososa a tuňáka

248

Množství v sítích

NQ

Odhad množství v sítích, tj. nikoli v podpalubí

CIF – pokud se jedná o živé tuňáky

249

Počet ryb v sítích

NB

Odhad počtu ryb v sítích, tj. nikoli v podpalubí

CIF – pokud se jedná o živé tuňáky

250

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná oblast, v níž byla chycena většina úlovků.

Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

C

251

Typ zařízení

GE

Písmenný kód podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

CIF – pokud je prohlášení o vykládce pouze pro určité druhy a rybolovné oblasti

252

Dílčí prohlášení o zpracování

PRO

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PRO)

CIF – pokud je prohlášení o vykládce (překládce)

253

 

 

 

 

254

PRO: dílčí prohlášení o zpracování

 

Zpracování / obchodní úprava u každého vyloženého druhu

 

255

Začátek dílčího prohlášení o zpracování

PRO

Označení obsahující podrobnosti o zpracování ryb

C

256

Kategorie čerstvosti ryb

FF

Kategorie čerstvosti ryb (A, B a E)

C

257

Stav uchování

PS

Písmenný kód pro stav ryb, např. živé, zmrazené a nasolené. Seznam kódů lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

258

Obchodní úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (odráží způsob zpracování ryb): použijte kódy zveřejněné na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

259

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (CRT=lepenkové krabice, BOX=bedny, BGS=pytle, BLC=bloky)

CIF – (pokud TRA nebo LAN)

260

Počet jednotek balení

NN

Počet jednotek balení: lepenkových krabic, beden, pytlů, kontejnerů, bloků atd.

CIF – (pokud TRA nebo LAN)

261

Průměrná hmotnost na jednotku balení

AW

Hmotnost produktu (v kg)

CIF – (pokud TRA nebo LAN)

262

Přepočítávací koeficient

CF

Číselný faktor, který se používá k přepočítání zpracované hmotnosti ryb na hmotnost živých ryb

O

263

 

 

 

 

264

Prohlášení o dokladu o prodeji SAL

 

SAL je zpráva o prodeji

 

265

Je třeba uvést následující atributy

 

Zprávou o prodeji může být buď doklad o prodeji, nebo doklad o převzetí

 

266

Začátek záznamu o prodeji

SAL

Označení pro začátek záznamu o prodeji

C

267

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

268

Volací značka plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka

CIF – pokud CFR není aktuální

269

Vnější identifikace plavidla

XR

Číslo registrace plavidla vyznačené na boku (trupu), ze kterého byly ryby vyloženy

O

270

Země registrace

FS

Kód země ISO alfa-3

C

271

Název lodi

NA

Název plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy

O

272

Prohlášení SLI

SLI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SLI)

CIF – pokud jde o prodej

273

Prohlášení TLI

TLI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech TLI)

CIF – pokud jde o převzetí

274

 

 

 

 

275

SLI: prohlášení o prodeji

 

 

 

276

Začátek prohlášení o dokladu o prodeji

SLI

Označení pro podrobnosti o prodeji zásilky

C

277

Datum

DA

Datum prodeje (RRRR-MM-DD)

C

278

Země prodeje

SC

Země, kde se prodej uskutečnil (kód země ISO alfa-3)

C

279

Místo prodeje

SL

Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

280

Jméno prodávajícího

NS

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby prodávající ryby

C

281

Jméno kupujícího

NB

Název subjektu nebo osoby kupující ryby

C

282

Referenční číslo kupní smlouvy

CN

Referenční číslo kupní smlouvy

O

283

Dílčí prohlášení o zdrojovém dokladu

SRC

(Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech SRC)

C

284

Dílčí prohlášení o prodané zásilce

CSS

(Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech CSS)

C

285

 

 

 

 

286

Dílčí prohlášení SRC

 

Orgány státu vlajky zpětně vysledují zdrojový doklad na základě lodního deníku plavidla a údajů o vykládce

 

287

Začátek dílčího prohlášení o zdrojovém dokladu

SRC

Označení obsahující podrobnosti o zdrojovém dokladu pro prodanou zásilku

C

288

Datum vykládky

DL

Datum vykládky (RRRR-MM-DD)

C

289

Země a název přístavu

PO

Země a název přístavu pro místo vykládky. Seznam kódů zemí přístavů (ZZPPP) lze nalézt na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

290

 

 

 

 

291

Dílčí prohlášení CSS

 

 

 

292

Začátek dílčího prohlášení o prodané zásilce

CSS

Označení obsahující podrobnosti o prodané položce

C

293

Cena ryb

FP

Cena za kg

C

294

Měna prodeje

CR

Měna ceny prodeje. - Seznam symbolů/kódů měn bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

295

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm nebo popřípadě počet ryb na kg)

CIF

296

Určení produktu (účel)

PP

Kódy pro lidskou spotřebu, převod, průmyslové účely

CIF

297

Zrušeno

WD

Staženo prostřednictvím organizace producentů (Y – ano, N – ne, T – dočasně)

C

298

Uživatelský kód P.O.

OP

Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

O

299

Druhy v zásilce

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

300

TLI: doklad o převzetí

 

 

 

301

Začátek prohlášení TLI

TLI

Označení pro podrobnosti o převzetí

C

302

Datum

DA

Datum převzetí (RRRR-MM-DD)

C

303

Země převzetí

SC

Země, kde se převzetí uskutečnilo (kód země ISO alfa-3)

C

304

Místo převzetí

SL

Kód přístavu nebo název místa (pokud nejde o přístav), kde se uskutečnilo převzetí – seznam se zveřejňuje na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

305

Název organizace, která uskutečnila převzetí

NT

Název organizace, která převzala ryby

C

306

Referenční číslo smlouvy o převzetí

CN

Referenční číslo smlouvy o převzetí

O

307

Dílčí prohlášení SRC

SRC

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SRC)

C

308

Dílčí prohlášení o převzetí zásilky

CST

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CST)

C

309

 

 

 

 

310

Dílčí prohlášení CST

 

 

 

311

Začátek položky pro každou převzatou zásilku

CST

Označení obsahující podrobnou položku pro každý převzatý druh

C

312

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm nebo popřípadě počet ryb na kg)

O

313

Druhy v zásilce

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C


(1)  Stávající příloha zcela nahrazuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 1566/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání.

(2)  Povinné, pokud je to vyžadováno předpisy Společenství, mezinárodními nebo dvoustrannými dohodami.

(3)  Pokud se CIF nepoužije, pak je atribut nepovinný.

1.

Definice souborů znaků lze nalézt na internetové adrese http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used a pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).

2.

Všechny kódy (nebo odpovídající odkazy) budou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu, přičemž umístění bude upřesněno: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (včetně kódů pro opravy, přístavy, oblasti rybolovu, úmysly ohledně vyplutí z přístavu, důvody návratu do přístavu, druh rybolovu / cílové druhy a kódů pro vplutí do chráněných oblastí / oblastí intenzity rybolovu i jiných kódů nebo odkazů).

3.

Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.

4.

Ukázky souborů XML a referenční definice XSD výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

5.

Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby na dvě desetinná místa.“


9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 600/2010

ze dne 8. července 2010,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny příkladů příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé členské státy požádaly o malé změny a doplnění v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005 ve sloupci „Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR“.

(2)

Těchto změn a doplnění je zapotřebí proto, aby do přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 mohly být zahrnuty nové druhy ovoce, zeleniny a obilovin, které jsou dostupné na trhu v členských státech.

(3)

Je vhodné doplnit tyto druhy ovoce, zeleniny, obilovin a živočišných produktů: mineola, trnky, arktické ostružiny, nektarové maliny, physalis, limekvaty, mangostan, dračí ovoce (červená pitaya), tygří ořech (chufa), kiwiberry, kořen libečku, kořen děhele anděliky, kořen hořce, rajčenky, gojiberry, kustovnice (wolfberry), choi sum, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, listy hrachu a ředkve, špenát a semena laskavce (amaranthus), agretti, semena rostlin čeledi tykvovitých (cucurbitacea) jiná než dýňová semena, merlík (quinoa), květy černého bezu, listy ginkgo, jedlé květy a máta. Brusinky se přesouvají z kategorie „borůvky kanadské“ do kategorie „klikvy“. Latinský název pro hrozny se mění podle mezinárodní nomenklatury.

(4)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 396/2005 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1

Číselný kód (1)

Skupiny, u kterých se uplatňují MLR

Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR

Vědecký název (2)

Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR

Části produktů, u kterých se uplatňují MLR

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

 

 

 

Celý produkt

0110010

 

Grapefruity

Citrus paradisi

Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy

 

0110020

 

Pomeranče

Citrus sinensis

Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy

 

0110030

 

Citrony

Citrus limon

Citron, cedrát

 

0110040

 

Kyselé lajmy

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinky

Citrus reticulata

Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy

 

0110990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

 

 

 

Celý produkt bez skořápky (kromě kaštanů)

0120010

 

Mandle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Para ořechy

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Kešu ořechy

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštany jedlé

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosové ořechy

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lískové ořechy

Corylus avellana

Ořechy lísky největší

 

0120070

 

Makadamie

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanové ořechy

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Piniové oříšky

Pinus pinea Pistácie

 

 

0120100

 

Pistácie

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Vlašské ořechy

Juglans regia

 

 

0120990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

 

 

Celý produkt po odstranění stopky

0130010

 

Jablka

Malus domesticus

Plody jabloně lesní

 

0130020

 

Hrušky

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Kdoule

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mišpule (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvát (mišpule japonská) (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0140010

 

Meruňky

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Třešně a višně

Prunus cerasus, Prunus avium

Třešně, višně

 

0140030

 

Broskve

Prunus persica

Nektarinky a podobné hybridy

 

0140040

 

Švestky

Prunus domestica

Slívy, ryngle, mirabelky, trnky

 

0140990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

Celý produkt bez kalicha/koruny a stopky; v případě rybízu: plody se stopkami

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

 

 

0151010

 

Hrozny stolní

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Hrozny moštové

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jahody

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

 

 

0153010

 

Ostružiny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

Rubus ceasius

Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky

 

0153030

 

Maliny

Rubus idaeus

Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny ( Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0154010

 

Borůvky kanadské

Vaccinium spp. kromě V. macrocarponV.vitis-idaea

Borůvky

 

0154020

 

Klikvy

Vaccinium macrocarponV.vitis-idaea

Brusinky

 

0154030

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Angrešt

Ribes uva-crispa

Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes

 

0154050

 

Šípky

Rosa canina

 

 

0154060

 

Moruše (4)

Morus spp.

Plody planiky

 

0154070

 

Azarole (4) (neapolská mišpule)

Crataegus azarolus

Plody druhu Actinidia arguta

 

0154080

 

Bezinky (4)

Sambucus nigra

Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech

 

0154990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky či koruny (ananas)

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

 

 

 

0161010

 

Datle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fíky

Ficus carica

 

 

0161030

 

Stolní olivy

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvaty (4)

Fortunella species

Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karamboly (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Tomel (persimon) (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (4)

Syzygium cumini

Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan, mangostan

 

0162030

 

Mučenka (passiflora)

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncie (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zlatolist (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Tomel viržinský (kaki) (4)

Diospyros virginiana

Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota

 

0162990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0163010

 

Avokádo

Persea americana

 

 

0163020

 

Banány

Musa x paradisica

Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papája

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granátová jablka

Punica granatum

 

 

0163060

 

Čerimoja (4)

Annona cherimola

Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae

 

0163070

 

Kvajávy (4)

Psidium guajava

Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Chlebovník (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (jeky)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Anona ostnitá (guanabana) (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

Celý produkt bez případné natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0211000

a)

Brambory

 

Hlíznatá forma Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

0212010

 

Kasava

Manihot esculenta

Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium

 

0212020

 

Batáty

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jam

Dioscorea sp.

Smldinec (jicama), mexický jam

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Ostatní (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0213010

 

Řepa salátová

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Mrkev

Daucus carota

 

 

0213030

 

Celer bulvový

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Křen

Armoracia rusticana

Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce

 

0213050

 

Topinambury

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petržel kořenová

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ředkve

Raphanus sativus var. saitvus

Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Kozí brada

Tragopogon porrifolius

Hadí mord španělský; ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus)

 

0213100

 

Tuřín

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Vodnice

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez snadno odstranitelných slupek a zeminy (je-li suchý), nebo bez kořenů a zeminy (je-li čerstvý)

0220010

 

Česnek

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cibule kuchyňská

Allium cepa

Cibule kuchyňská

 

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cibule jarní

Allium cepa

Cibule zimní a podobné odrůdy

 

0220990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez stopky (kukuřice cukrová bez listenu a physalis bez okvětních lístků)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

 

 

0231010

 

Rajčata

Lycopersicum esculentum

Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarumL. chinense)

 

0231020

 

Paprika zeleninová

Capsicum annuum, var. grossum a var. longum

Paprika chilli

 

0231030

 

Lilek

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Okra, tobolky ibišku jedlého

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

 

 

0232010

 

Okurky salátové

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Okurky nakládačky

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukety

Cucurbita pepo var. melopepo

Tykev obecná, patizon

 

0232990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

0233010

 

Melouny cukrové

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Dýně

Cucurbita maxima

Tykev velkoplodá

 

0233030

 

Melouny vodní

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

 

Zea mays var. saccharata

 

Jádra s palicí bez listenu

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

 

 

 

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

Pouze zdužnatělá květenství

0241010

 

Brokolice

Brassica oleracea

Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini

 

0241020

 

Květák

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0242010

 

Kapusta růžičková

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Pouze růžičky

0242020

 

Zelí hlávkové

Brassica oleracea convar. capitata

Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí

 

0242990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0243010

 

Pekingské zelí

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)

 

0243020

 

Kadeřávek

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz

 

0243990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Celý produkt bez kořenů a případné zeminy

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

Celý produkt bez případných kořenů, uvadlých vnějších listů a zeminy

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Polníček

Valerianella locusta

Kozlíček polníček

 

0251020

 

Salát

Lactuca sativa

Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský

 

0251030

 

Endivie

Cichorium endiva

Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová

 

0251040

 

Řeřicha setá (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barborka jarn (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roketa setá (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Křez zední

 

0251070

 

Červená hořčice (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listy a výhonky druhu Brassica spp. (4), včetně listů vodnice

Brassica spp.

Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)

 

0251990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

 

 

0252010

 

Špenát

Spinacia oleracea

Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)

 

0252020

 

Šrucha (4)

Portulaca oleracea

Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Mangold (řapíky)

Beta vulgaris

Listy řepy salátové

 

0252990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Potočnice lékařská

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Čekanka salátová

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Čerstvé bylinky

 

 

 

 

0256010

 

Kerblík

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Pažitka

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Celerová nať

Apium graveolens var. seccalinum

Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea

 

0256040

 

Petrželová nať

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Šalvěj (4)

Salvia officinalis

Saturejka zahradní, marulka lesní

 

0256060

 

Rozmarýn (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Tymián (4)

Thymus spp.

Majoránka, dobromysl (oregáno)

 

0256080

 

Bazalka (4)

Ocimum basilicum

Meduňka lékařská, máta, máta peprná

 

0256090

 

Bobkový list (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Yzop

 

0256990

 

Ostatní (3)

 

Jedlé květy

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt

0260010

 

Fazolové lusky

Phaseolus vulgaris

Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec

 

0260020

 

Vyluštěná fazolová semena

Phaseolus vulgaris

Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská

 

0260030

 

Hrachové lusky

Pisum sativum

Hrách setý

 

0260040

 

Vyluštěná hrachová zrna

Pisum sativum

Hrách rolní, hrách setý, cizrna

 

0260050

 

Čočka (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0270010

 

Chřest

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardy

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Celer řapíkatý

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artyčoky

Cynara scolymus

 

Celé květenství včetně květního lůžka

0270060

 

Pór

Allium porrum

 

 

0270070

 

Reveň

Rheum x hybridum

 

Stonky bez kořenů a listů

0270080

 

Bambusové výhonky (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmové vegetační vrcholy (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0280000

viii)

Houby

 

 

 

Celý produkt bez zeminy a podhoubí

0280010

 

Pěstované

 

Pečárka polní (4), hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake) (4)

 

0280020

 

Volně rostouc (4)

 

Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib

 

0280990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0290000

ix)

Chaluhy  (4)

 

 

 

Celý produkt bez uvadlých listů

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

 

 

 

Suchá semena

0300010

 

Fazole

Phaseolus vulgaris

Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská

 

0300020

 

Čočka

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Hrách

Pisum sativum

Cizrna, hrách polní, hrachor setý

 

0300040

 

Vlčí bob (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

Celý produkt pokud možno bez skořápky, pecky a listenu

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

 

Lněná semena

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jádra podzemnice olejné

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mák

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamová semena

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Slunečnicová semena

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semena řepky

Brassica napus

Divoký tuřín, řepice

 

0401070

 

Sójové boby

Glycine max

 

 

0401080

 

Hořčičná semena

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bavlníková semena

Gossypium spp.

 

neloupaná

0401100

 

Dýňová semena (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)

 

0401110

 

Světlice barvířská (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Brutnák (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Lnička setá (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semena konopí (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Skočec obecný

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

 

Olivy na olej (4)

Olea europaea

 

Celý plod bez případné stopky či zeminy

0402020

 

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plody palmy olejové (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

 

 

Celá zrna

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Pohanka

Fagopyrum esculentum

Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)

 

0500030

 

Kukuřice

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Bér vlašský, milička

 

0500050

 

Oves

Avena sativa

 

 

0500060

 

Rýže

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Žito

Secale cereale

 

 

050080

 

Čirok (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Pšenice

Triticum aestivum, T. durum

Špalda, žitovec (tritikale)

 

0500990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

Čaj

Camellia sinensis

 

Celý produkt

0620000

ii)

Kávová zrna  (4)

 

 

 

Zelená zrna

0630000

iii)

Bylinné čaje  (4) (sušené)

 

 

 

 

0631000

a)

Květy

 

 

 

Celý květ bez stonků a uvadlých lístků

0631010

 

Květ heřmánku

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Květ ibišku

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Květní lístky růže

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Květ jasmínu

Jasminum officinal

Květy černého bezu (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lípa

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

 

Celý produkt bez kořenů a uvadlých listů

0632010

 

List jahodníku

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

List rostliny rooibos

Aspalathus spec.

Listy ginkgo

 

0632030

 

Cesmína paraguayská (maté)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

 

Celý produkt bez natě a po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0633010

 

Kořen kozlíku lékařského

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Kořen všehoje ženšenového

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaové boby  (4) (fermentované nebo sušené)

 

Theobroma cacao

 

Boby bez skořápek

0650000

v)

Rohovník  (4) (svatojánský chléb)

 

Ceratonia siliqua

 

Celý produkt bez stonků a koruny

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

 

Humulus lupulus

 

Sušené šišky

0800000

8.

KOŘENÍ (4)

 

 

 

Celý produkt, sušený

0810000

i)

Semena

 

 

 

 

0810010

 

Anýz

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Kmín černý

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Celerová semena

Apium graveolens

Semena libečku

 

0810040

 

Semena koriandru

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semena kmínu

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semena kopru

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Semena fenyklu

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Pískavice řecké seno

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muškátové oříšky

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

 

 

 

 

0820010

 

Nové koření

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Anýzový (japonský) pepř

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Kmín

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Jalovcové bobule

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Pepř, černý a bílý

Piper nigrum

Pepř dlouhý, pepř růžový

 

0820130

 

Vanilkové lusky

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarindy (indické datle)

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0830000

iii)

Kůra

 

 

 

 

0830010

 

Skořice

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Skořice čínská

 

0830990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

 

 

0840010

 

Lékořice

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zázvor

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Křen

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0850000

v)

Pupeny

 

 

 

 

0850010

 

Hřebíček

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapary

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0860000

vi)

Blizny

 

 

 

 

0860010

 

Šafrán

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

 

 

 

 

0870010

 

Muškátový květ

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukrová řepa (kořen)

Beta vulgaris

 

Celý produkt bez natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0900020

 

Cukrová třtina

Saccharum officinarum

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0900030

 

Kořen čekanky (4)

Cichorium intybus

 

Celý produkt bez natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0900990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

 

 

Celý produkt, nebo pouze podíl tuku (5)

1011000

a)

Prasata

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Maso

 

 

 

1011020

 

Tuk bez libového masa

 

 

 

1011030

 

Játra

 

 

 

1011040

 

Ledviny

 

 

 

1011050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1011990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1012000

b)

Skot

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Maso

 

 

 

1012020

 

Tuk

 

 

 

1012030

 

Játra

 

 

 

1012040

 

Ledviny

 

 

 

1012050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1012990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Maso

 

 

 

1013020

 

Tuk

 

 

 

1013030

 

Játra

 

 

 

1013040

 

Ledviny

 

 

 

1013050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1013990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Maso

 

 

 

1014020

 

Tuk

 

 

 

1014030

 

Játra

 

 

 

1014040

 

Ledviny

 

 

 

1014050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1014990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Maso

 

 

 

1015020

 

Tuk

 

 

 

1015030

 

Játra

 

 

 

1015040

 

Ledviny

 

 

 

1015050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1015990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Maso

 

 

 

1016020

 

Tuk

 

 

 

1016030

 

Játra

 

 

 

1016040

 

Ledviny

 

 

 

1016050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1016990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 

 

Králíci, klokani

 

1017010

 

Maso

 

 

 

1017020

 

Tuk

 

 

 

1017030

 

Játra

 

 

 

1017040

 

Ledviny

 

 

 

1017050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1017990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

 

 

 

Celý produkt, nebo pouze podíl tuku (6)

1020010

 

Kravské

 

 

 

1020020

 

Ovčí

 

 

 

1020030

 

Kozí

 

 

 

1020040

 

Kobylí

 

 

 

1020990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

 

 

 

Celý produkt, nebo pouze podíl tuku (7)

1030010

 

Slepičí

 

 

 

1030020

 

Kachní

 

 

 

1030030

 

Husí

 

 

 

1030040

 

Křepelčí

 

 

 

1030990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1040000

iv)

Med

 

Apis melifera, Melipona spec.

Mateří kašička, pyl

 

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Žabí stehýnka, krokodýli

 

1060000

vi)

Hlemýždi

 

Helix spec.

 

Celý produkt bez skořápky

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 

 

 

 

1100000

11.

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

1200000

12.

PLODINY NEBO ČÁSTI PLODIN URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT (8)

 

 

 

 


(1)  Číselný kód zavádí tato příloha a jeho účelem je stanovit klasifikaci podle této přílohy a ostatních souvisejících příloh nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)  Vědecký název položek uvedených ve sloupci „Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR“ je uveden vždy, kdy je to možné a důležité. V nejvyšší možné míře je použita mezinárodní nomenklatura.

(3)  Slovem „ostatní“ se rozumí vše, co není výslovně uvedeno pod jinými kódy ve „skupinách, u kterých se uplatňují MLR“.

(4)  MLR pro daný produkt v příloze II a III se u produktu uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu. Na části produktu použité výhradně jako přísady do krmiv pro zvířata se uplatní samostatné MLR.

(5)  Pokud jsou pesticid a/nebo metabolity (zahrnuté do definice rezidua) rozpustné ve vodě (log Pow menší než 3), vyjádří se MLR jako mg/kg masa (včetně tuku), masných polotovarů, drobů a živočišných tuků. Pokud jsou pesticid a/nebo metabolit (zahrnutý do definice rezidua) rozpustné v tuku (log Pow větší nebo roven 3), vyjádří se MLR jako mg/kg tuku obsaženého v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích. V případě potravin s hmotnostním obsahem tuku 10 % a méně se reziduum vztahuje k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V takových případech činí maximální úroveň jednu desetinu hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg. Toto pravidlo se nepoužije, pokud se MLR stanoví na úrovni meze stanovitelnosti.

(6)  Pokud jsou pesticid a/nebo metabolity (zahrnuté do definice rezidua) rozpustné ve vodě (log Pow menší než 3), vyjádří se MLR jako mg/kg mléka a mléčných výrobků. Pokud jsou pesticid a/nebo metabolit (zahrnutý do definice rezidua) rozpustné v tuku (log Pow větší nebo roven 3), vyjádří se MLR jako mg/kg kravského mléka a plnotučného kravského mléka. Pro stanovení reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce se jako základ použije obsah tuku činící 4 % hmotnostní. Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na základě tuku. Pro ostatní uvedené potraviny s hmotnostním obsahem tuku méně než 2 % se za maximální úroveň považuje polovina úrovně stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, pro potraviny s hmotnostním obsahem tuku 2 % a více se maximální úroveň vyjadřuje v mg/kg tuku. V takových případech je maximální úroveň 25násobkem úrovně stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko. Toto pravidlo se nepoužije, pokud se MLR stanoví na úrovni meze stanovitelnosti.

(7)  Pokud jsou pesticid a/nebo metabolity (zahrnuté do definice rezidua) rozpustné ve vodě (log Pow menší než 3), vyjádří se MLR pro ptačí vejce a vaječné žloutky v mg/kg čerstvých vajec bez skořápek. Pokud jsou pesticid a/nebo metabolit (zahrnutý do definice rezidua) rozpustné v tuku (log Pow větší nebo roven 3), vyjádří se MLR pro ptačí vejce a vaječné žloutky v mg/kg čerstvých vajec bez skořápek. Avšak pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10 % se maximální úroveň vyjádří v mg/kg tuku. V tomto případě je maximální úroveň 10násobkem maximální úrovně pro čerstvá vejce. Toto pravidlo se nepoužije, pokud se MLR stanoví na úrovni meze stanovitelnosti.

(8)  MLR se neuplatní, dokud nebudou jednotlivé produkty určeny a zaneseny do seznamu.“


9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 601/2010

ze dne 8. července 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 602/2010

ze dne 8. července 2010,

kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 43 písm. j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 446/2010 (2) byl zahájen prodej másla prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení by Komise měla stanovit minimální prodejní cenu nebo by měla v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 rozhodnout, že minimální prodejní cenu nestanoví.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 3. dílčího nabídkového řízení by minimální prodejní cena měla být stanovena.

(4)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 3. dílčí nabídkové řízení na prodej másla v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010, u něhož lhůta pro podávaní nabídek uplynula dne 6. července 2010, se stanoví minimální prodejní cena másla ve výši 361,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 603/2010

ze dne 8. července 2010,

kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě 3. dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 43 písm. j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 447/2010 (2) byl zahájen prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení by Komise měla stanovit minimální prodejní cenu nebo by měla v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 rozhodnout, že minimální prodejní cenu nestanoví.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 3. dílčího nabídkového řízení by minimální prodejní cena neměla být stanovena.

(4)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 3. dílčí nabídkové řízení na prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010, u něhož lhůta pro podávaní nabídek uplynula dne 6. července 2010, se nestanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 604/2010

ze dne 8. července 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 592/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 170, 6.7.2010, s. 33.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 9. července 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/46


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. července 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2008/840/ES, pokud jde o mimořádná opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie

(oznámeno pod číslem K(2010) 4546)

(2010/380/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čtvrtou větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2008/840/ES ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (2) požaduje, aby členské státy přijaly opatření s cílem zabránit zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování v Unii.

(2)

Kontrolní návštěva Komise v Číně, která se uskutečnila od 9. do 20. února 2009, odhalila, že provádění mimořádných opatření, která byla stanovena rozhodnutím 2008/840/ES, není plně uspokojivé, pokud jde o produkci rostlin spadajících do působnosti uvedeného rozhodnutí (dále jen „dotčené rostliny“) a o dohled nad nimi.

(3)

Komise dne 3. července 2009 kontaktovala čínské orgány a zdůvodnila jim závěry vypracované na základě uvedené návštěvy.

(4)

Čínské orgány předložily dne 29. září 2009 řadu opatření, jejichž cílem je zlepšit ochranu proti organismu Anoplophora chinensis (Forster) s ohledem na produkci dotčených rostlin určených na vývoz do Unie. Čína zejména zavedla postup pro registraci míst produkce určené na vývoz do Unie. Dále omezila množství míst produkce, ze kterých mohou být dotčené rostliny vyváženy do Unie, na ta místa produkce, která jsou registrována státní organizací ochrany rostlin, v souladu s přílohou I oddílem I částí B bodem 1 písm. b) rozhodnutí 2008/840/ES, ve znění po přijetí této změny. Ve stejný den předala seznam těchto míst Komisi. Čína dále oznámila přijetí opatření pro případ, že by organismus Anoplophora chinensis (Forster) byl zjištěn na některém z registrovaných míst produkce, včetně vyjmutí takového místa produkce ze seznamu za určitých okolností. Komise sdělila informace, které obdržela od čínské strany, členským státům.

(5)

Dne 23. prosince 2009 informovala Komise Čínu, že očekává, že zjištění výskytu organismu Anoplophora chinensis (Forster) musí vést k automatickému vyjmutí dotčeného místa produkce ze seznamu.

(6)

Až do února 2010 nebyla hlášena žádná další zjištění výskytu v souvislosti s dotčenými rostlinami dovezenými z Číny. Ve dnech 1. a 3. března 2010 ale oznámilo Nizozemsko zjištění výskytu organismu Anoplophora chinensis (Forster) na dotčených rostlinách pocházejících ze dvou míst produkce uvedených na seznamu.

(7)

Dne 25. března 2010 informovala Čína Komisi, že je rozhodnuta seznam, který předala 29. září 2009 Komisi, průběžně aktualizovat, takže z něj mimo jiné okamžitě vyjme obě výše uvedená místa produkce a zpřístupní tuto aktualizovanou verzi seznamu Komisi.

(8)

Je nezbytné přizpůsobit opatření stanovená rozhodnutím 2008/840/ES, která se týkají dovozu dotčených rostlin z Číny, a zohlednit uvedené skutečnosti.

(9)

Protože k většině zachycení na dotčených rostlinách dovezených z Číny došlo na rostlinách rodu Acer spp., je vzhledem k životnímu cyklu uvedeného hmyzu vhodné zakázat jejich dovoz na dobu dvou let.

(10)

Kromě požadavků platných pro dotčené rostliny dovážené ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje organismus Anoplophora chinensis (Forster), by měly být dotčené rostliny pocházející z Číny dováženy, pouze pokud pocházejí z místa produkce, které je uvedeno na seznamu míst produkce v Číně sestaveném čínskou státní organizací ochrany rostlin. Členské státy by měly být Komisí uvědoměny o každé aktualizaci tohoto seznamu čínskými orgány. Pokud bude nějaké místo produkce čínskými orgány odstraněno ze seznamu, neměly by být dotčené rostliny pěstované na takovém místě produkce po dva roky dováženy do Unie, počínaje dnem, kdy Komise informovala členské státy o takové aktualizaci.

(11)

Pokud má Komise důkazy, že místo produkce uvedené na seznamu přestalo vyhovovat požadavkům přílohy I oddílu I části B bodu 1 písm. b) rozhodnutí 2008/840/ES nebo že organismus Anoplophora chinensis (Forster) byl zjištěn na dotčených rostlinách dovezených z takového místa produkce, měla by takovou informaci předat členským státům. Po předání takové informace by dotčené rostliny pocházející z takového místa produkce neměly být po dva roky dováženy do Unie, počínaje dnem, kdy Komise předala tuto informaci o nedodržení požadavků členským státům, nezávisle na krocích, které ve věci aktualizace seznamu podnikne Čína.

(12)

Je nezbytné, aby místa produkce umístěná v oblastech prostých škodlivého organismu ve třetích zemích podle přílohy I oddílu I bodu 1 písm. a) rozhodnutí 2008/840/ES, ve znění před přijetím této změny, byla registrována státní organizací ochrany rostlin v dotčené zemi a tato organizace nad nimi vykonávala dohled.

(13)

Vzhledem k výsledkům nedávných kontrol dotčených rostlin prováděných ve vstupním místě nebo v místě určení v souladu s přílohou I oddílem I bodem 2 rozhodnutí 2008/840/ES, ve znění před přijetím této změny, je dále nezbytné, aby součástí kontrol ve třetích zemích prováděných bezprostředně před vývozem a kontrol prováděných podle uvedených ustanovení bylo i destruktivní vzorkování.

(14)

Rozhodnutí 2008/840/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Článek 2 rozhodnutí 2008/840/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Dovoz dotčených rostlin ze třetích zemí s výjimkou Číny

Pokud jde o dovoz z jiných třetích zemí, ve kterých je znám výskyt organismu Anoplophora chinensis (Forster), než je Čína, mohou být dotčené rostliny dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky uvedené v příloze I oddílu I části A bodě 1;

b)

aniž je dotčen článek 13a odst. 1 směrnice 2000/29/ES, jsou při vstupu do Unie podrobeny odpovědným úředním subjektem kontrole na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s přílohou I oddílem I částí A bodem 2 tohoto rozhodnutí a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny.

Článek 2a

Dovoz dotčených rostlin z Číny

1.1.   Pokud jde o dovoz z Číny, mohou být dotčené rostliny dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky uvedené v příloze I oddílu I části B bodě 1;

b)

aniž je dotčen článek 13a odst. 1 směrnice 2000/29/ES, jsou při vstupu do Unie podrobeny odpovědným úředním subjektem kontrole na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s přílohou I oddílem I částí B bodem 2 tohoto rozhodnutí a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny;

c)

místo produkce těchto rostlin:

i)

je označeno jedinečným registračním číslem přiděleným čínskou státní organizací ochrany rostlin,

ii)

je uvedeno na nejaktuálnější verzi seznamu, který v souladu s odstavcem 3 předala Komise členským státům,

iii)

nebylo v průběhu předcházejících dvou let předmětem informace předané Komisí členským státům o odstranění ze seznamu v souladu s odstavcem 3 a

iv)

nebylo v průběhu předcházejících dvou let předmětem informace předané Komisí členským státům podle odstavce 4 nebo odstavce 5.

2.   Rostliny rodu Acer spp. nicméně nesmí být dováženy do Unie až do 30. dubna 2012.

Počínaje 1. květnem 2012 platí pro rostliny rodu Acer spp. ustanovení odstavce 1.

3.   Komise předá členským státům seznam míst produkce v Číně, který sestavila čínská státní organizace ochrany rostlin v souladu s přílohou I oddílem I částí B bodem 1 písm. b).

Pokud tato organizace aktualizuje uvedený seznam tak, že z něj vyjme místo produkce, ať již proto, že shledala, že toto místo produkce již nevyhovuje ustanovením uvedeným v příloze I oddílu I části B bodě 1 písm. b), nebo proto, že Komise informovala Čínu o důkazech přítomnosti Anoplophora chinensis (Forster) při dovozu dotčených rostlin z jednoho z těchto míst produkce, a Čína zpřístupní aktualizovanou verzi seznamu Komisi, zpřístupní Komise tuto aktualizovanou verzi seznamu členským státům prostřednictvím internetových informačních stránek.

Pokud tato organizace aktualizuje uvedený seznam tak, že do něj doplní místo produkce, protože shledala, že toto místo produkce vyhovuje ustanovením uvedeným v příloze I oddílu I části B bodě 1 písm. b), a Čína zpřístupní aktualizovanou verzi seznamu spolu s nezbytnými vysvětlujícími informacemi Komisi, zpřístupní Komise tuto aktualizovanou verzi seznamu a případně i tyto vysvětlující informace členským státům prostřednictvím internetových informačních stránek.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek seznam a jeho aktualizace veřejnosti.

4.   Pokud v průběhu kontroly na registrovaném místě produkce, jak je vymezeno v příloze I oddílu I části B bodě 1 písm. b) bodech ii) iii) a iv), čínská organizace ochrany rostlin zjistí důkazy přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) a Čína předá Komisi informace o tomto zjištění, Komise okamžitě zpřístupní toto zjištění členským státům prostřednictvím internetových informačních stránek.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek toto zjištění také veřejnosti.

5.   Pokud má Komise důkazy z jiných zdrojů, než jsou zdroje uvedené v odstavcích 3 a 4, že místo produkce uvedené na seznamu není v souladu s přílohou I oddílem I částí B bodem 1 písm. b) nebo že organismus Anoplophora chinensis (Forster) byl zjištěn na dotčených rostlinách dovezených z takového místa produkce, předá tuto informaci o takovém místě produkce členským státům prostřednictvím internetových informačních stránek.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek toto zjištění také veřejnosti.“

2.   Příloha I rozhodnutí 2008/840/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. července 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 36.


PŘÍLOHA

Příloha I oddíl I rozhodnutí 2008/840/ES se nahrazuje tímto:

„I.   Zvláštní dovozní požadavky

A –   Dovoz ze třetích zemí s výjimkou Číny

1)

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející z jiných třetích zemí než z Číny, v nichž je známa přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster), opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, které v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘ uvádí:

a)

že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce ‚místo původu‘, nebo

b)

že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma úředním kontrolám zaměřeným na jakékoli známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo na známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou okamžitě přijímána opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu a

iv)

kde byly zásilky rostlin těsně před vývozem podrobeny důkladné úřední kontrole na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster), zejména prohlídce kořenů a stonků rostlin. Tato kontrola by měla zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

2)

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být podrobeny důkladné kontrole ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (1). Použité metody kontroly musí zajistit detekci jakýchkoli známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), zejména na kořenech a stoncích rostlin. Tato kontrola by měla zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

B –   Dovoz z Číny

1)

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející z Číny opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, které v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘ uvádí:

a)

že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které je registrováno čínskou státní organizací ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce ‚místo původu‘, nebo

b)

že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma úředním kontrolám zaměřeným na jakékoli známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo na známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou okamžitě přijímána opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu a

iv)

kde byly zásilky rostlin těsně před vývozem podrobeny důkladné úřední kontrole na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) zahrnující cílené destruktivní vzorkování každé partie, zejména prohlídce kořenů a stonků rostlin.

Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření;

c)

registrační číslo místa produkce.

2)

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být podrobeny důkladné kontrole ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí 2004/103/ES. Použité metody kontroly zahrnující cílené destruktivní vzorkování každé partie musí zajistit detekci jakýchkoli známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), zejména na kořenech a stoncích rostlin. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

Destruktivní vzorkování zmíněné v prvním odstavci musí být prováděno v míře uvedené v následující tabulce:

Počet rostlin v partii

Míra destruktivního vzorkování (počet rostlin určených k rozříznutí)

1–4 500

10 % velikosti partie

> 4 500

450


(1)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16.“


9.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. července 2010

o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2010) 4563)

(Text s významem pro EHP)

(2010/381/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Stanoví mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmiva dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy.

(2)

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (2) stanoví, že musí být prováděn dozor nad odvětvím živočišné produkce a prvotních produktů živočišného původu za účelem zjištění přítomnosti některých reziduí a látek v živých zvířatech, jejich výkalech a biologických tekutinách, jakož i v živočišných tkáních a produktech, v krmivech a ve vodě určené k napájení zvířat.

(3)

Rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (3), stanoví pravidla pro analytické metody, které mají být použity pro zkoušení úředních vzorků odebraných podle směrnice 96/23/ES, a specifikují se společná kritéria pro interpretaci výsledků analýz, které na těchto vzorcích provedou úřední kontrolní laboratoře.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu (4), stanoví pravidla a postupy pro klasifikaci farmakologicky účinných látek a stanovení maximální koncentrace reziduí takových látek, jež mohou být povoleny v potravinách živočišného původu.

(5)

Kromě toho nařízení (ES) č. 470/2009 stanoví pravidla a postupy pro stanovení hladiny reziduí farmakologicky účinných látek pro kontrolní účely v případě některých látek, u nichž maximální limit reziduí podle uvedeného nařízení nebyl stanoven.

(6)

Výsledky kontroly, kterou Komise provedla v Indii v září 2009, odhalily nedostatky, pokud jde o systém kontroly reziduí v produktech akvakultury a chybějící vhodné laboratorní vybavení pro zjišťování některých farmakologicky účinných látek v těchto produktech, jež je vyžadováno podle směrnice 96/23/ES a podle rozhodnutí 2002/657/ES.

(7)

Po této kontrole Indie předložila akční plán a zaručila se, že se bude zabývat doporučeními kontrolní zprávy. Než budou uvedený plán a záruky zcela provedeny, hrozí nadále, že produkty akvakultury pocházející z Indie obsahují rezidua některých farmakologicky účinných látek. V zájmu minimalizace tohoto rizika je tedy třeba přijmout na úrovni Unie další opatření.

(8)

Rozhodnutí Komise 2009/727/ES ze dne 30. září 2009 o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Indie a určené k lidské spotřebě a ke krmení zvířat (5) již stanoví, že zásilky korýšů pocházejících z akvakultury dovážené z Indie a určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat je třeba podrobit zkouškám za účelem zjištění přítomnosti nitrofuranů nebo jejich metabolitů, dříve než jsou dovezeny do Unie. Kromě toho je známo, že se v Indii v produktech akvakultury jiných než korýších používá chloramfenikol a tetracykliny.

(9)

Od přijetí rozhodnutí 2009/727/ES se počet pozitivních nálezů nitrofuranů nebo jejich metabolitů v korýších hlášených členskými státy snížil. Proto je vhodné přijmout opatření podobná těm, jež byla stanovena v uvedeném rozhodnutí, v souvislosti se všemi produkty akvakultury dováženými z Indie a určenými k lidské spotřebě.

(10)

Kromě toho by měla značná část produktů akvakultury dovážených z Indie projít povinnými zkouškami prováděnými členskými státy za účelem zjištění přítomnosti farmakologicky účinných látek definovaných v nařízení (ES) č. 470/2009, dříve než jsou tyto produkty uvedeny na trh. Výsledky těchto povinných zkoušek by měly poskytnout přesnější informace ohledně skutečné kontaminace produktů akvakultury pocházejících z Indie těmito rezidui. Provádění zkoušek by mělo rovněž odradit výrobce v Indii od nesprávného používání takových látek.

(11)

Je vhodné, aby členské státy oznámily Komisi výsledky provedených zkoušek, pokud je zjištěna přítomnost dotčených farmakologicky účinných látek, jež nejsou schváleny pro použití v případě zvířat určených k produkci potravin, nebo pokud jsou překročeny maximální limity reziduí stanovené v právních předpisech Unie. Členské státy by také měly pravidelně podávat zprávy o všech zkouškách, které provedly.

(12)

Působnost tohoto rozhodnutí zahrnuje rovněž korýše pocházející z akvakultury, na něž se v současné době vztahuje rozhodnutí 2009/727/ES. V zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by proto mělo být uvedené rozhodnutí zrušeno.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na dovoz zásilek produktů akvakultury z Indie určených k lidské spotřebě (dále jen „zásilky“).

Článek 2

1.   Členské státy povolí dovoz zásilek do Unie, pokud jsou k nim přiloženy výsledky analytické zkoušky provedené v místě původu, aby bylo zaručeno, že nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví.

Analytická zkouška musí být provedena na úředním vzorku, zejména pokud jde o zjišťování přítomnosti chloramfenikolu, tetracyklinu, oxytetracyklinu, chlortetracyklinu a metabolitů nitrofuranů.

Tyto vzorky musí být analyzovány za použití analytických metod v souladu s články 3 a 4 rozhodnutí 2002/657/ES.

2.   Odchylně od odstavce 1 povolí členské státy dovoz zásilek, k nimž nejsou přiloženy výsledky analytické zkoušky, pokud dovážející členský stát zajistí, že každá zásilka podstoupí při vstupu takovou analytickou zkoušku na zjištění přítomnosti chloramfenikolu, tetracyklinu, oxytetracyklinu, chlortetracyklinu a metabolitů nitrofuranů.

Článek 3

1.   Členské státy použitím vhodných plánů odběru vzorků zajistí, aby byly odebírány úřední vzorky z alespoň 20 % zásilek, jež jsou deklarované k dovozu na stanovištích hraniční kontroly na jejich území.

2.   Úřední vzorky odebrané podle odstavce 1 se podrobí analytickým zkouškám na zjištění reziduí farmakologicky účinných látek definovaných v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 470/2009, a zejména chloramfenikolu, tetracyklinu, oxytetracyklinu, chlortetracyklinu a metabolitů nitrofuranů.

Článek 4

Zásilky, ze kterých byly odebrány úřední vzorky podle čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1, příslušný orgán dotčeného členského státu úředně zadrží do té doby, než budou provedeny analytické zkoušky.

Tyto zásilky mohou být uvedeny na trh pouze v případě, že výsledky analytických zkoušek potvrdí, že jsou v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009.

Článek 5

1.   Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o výsledcích uvedených analytických zkoušek v případě, že tyto zkoušky odhalí přítomnost reziduí jakýchkoli farmakologicky účinných látek

a)

klasifikovaných v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 470/2009 v hladině přesahující maximální limity reziduí stanovené podle uvedeného nařízení nebo

b)

neklasifikovaných v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 470/2009; dotčený členský stát však není povinen neprodleně informovat Komisi o výsledcích takových zkoušek, pokud je hladina reziduí nižší než

i)

referenční hodnota pro opatření stanovená pro dotčenou látku podle nařízení (ES) č. 470/2009 nebo

ii)

minimální požadovaný pracovní limit stanovený pro dotčenou látku podle rozhodnutí 2002/657/ES.

Výsledky těchto analytických zkoušek se oznámí Komisi prostřednictvím systému včasné výměny informací zřízeného podle článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002.

2.   Každé tři měsíce předloží členské státy Komisi zprávu o všech výsledcích analytických zkoušek provedených na zásilkách za předchozí tři měsíce.

První zpráva musí být Komisi předložena do dne 1. října 2010.

Článek 6

Veškeré výdaje vzniklé při uplatňování tohoto rozhodnutí hradí odesílatel, příjemce nebo jejich zástupce.

Článek 7

Rozhodnutí 2009/727/ES se zrušuje.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. července 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 31.