ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.118.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 118

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
12. května 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 408/2010, ze dne 11. května 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 409/2010 ze dne 11. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Castaña de Galicia (CHZO))

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 410/2010 ze dne 11. května 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP))

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 411/2010 ze dne 10. května 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

10

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 412/2010 ze dne 11. května 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

43

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/269/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2010 o podpoře udělené podniku Farm Dairy C 45/08 (oznámeno pod číslem K(2010) 1240)

45

 

 

2010/270/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2010, kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky (oznámeno pod číslem K(2010) 2624)  ( 1 )

56

 

 

2010/271/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2010, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Irska do seznamu oblastí, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2010) 2983)  ( 1 )

63

 

 

HLAVNÍ SMĚRY, OBECNÉ SMĚRY, STRATEGICKÉ SMĚRY

 

 

2010/272/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. dubna 2010 o TARGET2-Securities (ECB/2010/2)

65

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

 

2010/273/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2009 o státní podpoře C 47/05 (ex ΝΝ 86/05), kterou Řecko poskytlo společnosti Hellenic Vehicle Industry S. A. (ELVO) (oznámeno pod číslem K(2009) 1476)  ( 1 )

81

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 407/2010

ze dne 11. května 2010

o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 122 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 122 odst. 2 Smlouvy stanoví možnost poskytnout finanční pomoc Unie členskému státu, u něhož z důvodu mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, nastanou obtíže nebo který je z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi.

(2)

Tyto obtíže mohou být způsobeny vážným zhoršením mezinárodního hospodářského a finančního prostředí.

(3)

Bezprecedentní celosvětová finanční krize a hospodářský útlum, které zasáhly svět během uplynulých dvou let, vážným způsobem poškodily hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolaly podstatné zhoršení schodků i zadlužení členských států.

(4)

V důsledku prohloubení finanční krize došlo u několika členských států k tomu, že se podmínky pro získávání půjček výrazně zhoršily, a to ve větší míře, než lze přičítat vývoji základních ekonomických veličin. Pokud by nyní stávající situace nebyla urychleně vyřešena, mohla by vážně ohrozit finanční stabilitu Evropské unie jako celku.

(5)

S cílem reagovat na tuto výjimečnou situaci, kterou členské státy nemohou ovlivnit, se zdá být nezbytné neprodleně zavést stabilizační mechanismus Unie na zachování finanční stability v Evropské unii. Takový mechanismus by měl Unii umožnit reagovat koordinovaným, rychlým a efektivním způsobem na náhlé obtíže v určitém členském státě. Bude spuštěn v rámci společné podpory EU/Mezinárodního měnového fondu.

(6)

Vzhledem ke specifickým finančním důsledkům vyžadují rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci Unie podle tohoto nařízení výkon prováděcích pravomocí, které by měly být svěřeny Radě.

(7)

V případě využití tohoto mechanismu by měly být uloženy přísné podmínky týkající se hospodářské politiky s cílem zachovat udržitelnost veřejných financí přijímajícího členského státu a obnovit jeho schopnost zajistit si financování na finančních trzích.

(8)

Komise by měla pravidelně ověřovat, zda výjimečné okolnosti ohrožující finanční stabilitu Evropské unie jako celku nadále přetrvávají.

(9)

Stávající systém střednědobé finanční pomoci zavedený nařízením Rady (ES) č. 332/2002 (1) pro členské státy, které nejsou členy eurozóny, by měl zůstat v platnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl a oblast působnosti

S cílem zachovat finanční stabilitu Evropské unie zavádí toto nařízení podmínky a postupy, jejichž prostřednictvím lze poskytnout finanční pomoc Unie členskému státu, který z důvodu mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, čelí vážným hospodářským nebo finančním obtížím nebo je z téhož důvodu takovými obtížemi vážně ohrožen, a to s přihlédnutím k možnému využití stávajícího systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států, které nejsou členy eurozóny, zavedenému nařízením (ES) č. 332/2002.

Článek 2

Podoba finanční pomoci Unie

1.   Finanční pomoc Unie pro účely tohoto nařízení má podobu půjčky nebo úvěrové linky poskytnuté dotčenému členskému státu.

Za tímto účelem je Komise na základě rozhodnutí Rady podle článku 3 oprávněna sjednávat jménem Evropské unie výpůjčky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí.

2.   Celková výše půjček nebo úvěrových linek, jež mají být členským státům poskytnuty podle tohoto nařízení, je omezena rozpětím dostupným v rámci stropů vlastních zdrojů pro prostředky na platby.

Článek 3

Postup

1.   Členský stát, který chce využít finanční pomoci Unie, projedná s Komisí, se zapojením Evropské centrální banky (ECB), posouzení svých finančních potřeb a předloží Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru návrh hospodářského a finančního ozdravného programu.

2.   Finanční pomoc Unie se poskytne na základě rozhodnutí, které na návrh Komise přijme Rada kvalifikovanou většinou.

3.   Rozhodnutí o poskytnutí půjčky obsahuje:

a)

výši částky, průměrnou splatnost, cenový vzorec, maximální počet tranší, dobu. po kterou je finanční pomoc Unie k dispozici, a další podrobná prováděcí pravidla nezbytná pro poskytnutí pomoci;

b)

obecné podmínky týkající se hospodářské politiky, spojené s finanční pomocí Unie, s cílem obnovit zdravou hospodářskou nebo finanční situaci v přijímajícím členském státě a jeho schopnost zajistit si financování na finančních trzích; tyto podmínky vymezí Komise po konzultaci s ECB; a

c)

schválení ozdravného programu připraveného přijímajícím členským státem ke splnění hospodářských podmínek spojených s finanční pomocí Unie.

4.   Rozhodnutí o poskytnutí úvěrové linie obsahuje:

a)

výši částky, poplatek za dostupnost úvěrové linky, cenový vzorec pro uvolnění finančních prostředků, dobu, po kterou je finanční pomoc Unie k dispozici, a další podrobná prováděcí pravidla nezbytná pro poskytnutí pomoci;

b)

obecné podmínky týkající se hospodářské politiky, spojené s finanční pomocí Unie, s cílem obnovit zdravou hospodářskou nebo finanční situaci v přijímajícím členském státě; tyto podmínky vymezí Komise po konzultaci s ECB; a

c)

schválení ozdravného programu připraveného přijímajícím členským státem ke splnění hospodářských podmínek spojených s finanční pomocí Unie.

5.   Komise a přijímající členský stát uzavřou memorandum o porozumění, v němž budou podrobně uvedeny obecné podmínky týkající se hospodářské politiky stanovené Radou. Komise sdělí toto memorandum o porozumění Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Komise alespoň jednou za šest měsíců přezkoumá, po konzultaci s ECB, obecné podmínky týkající se hospodářské politiky podle odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) a projedná s přijímajícím členským státem změny, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést.

7.   Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhoduje o veškerých úpravách původně stanovených obecných podmínek týkající se hospodářské politiky a schvaluje revidovaný ozdravný program připravený přijímajícím členským státem.

8.   Pokud se předpokládá financování mimo Unii, zejména ze strany MMF, které podléhá podmínkám týkající se hospodářské politiky, dotčený členský stát nejprve konzultuje Komisi. Komise prověří možnosti nabízející se v rámci systému finanční pomoci Unie a soulad předpokládaných hospodářsko-politických podmínek se závazky přijatými dotčeným členským státem pro provedení doporučení a rozhodnutí Rady přijatých podle článků 121, 126 a 136 Smlouvy o fungování EU. Komise informuje Hospodářský a finanční výbor.

Článek 4

Vyplácení půjčky

1.   Půjčka se zpravidla vyplácí v tranších.

2.   Komise pravidelně ověřuje, zda je hospodářská politika přijímajícího členského státu v souladu s jeho ozdravným programem a s podmínkami stanovenými Radou podle čl. 3 odst. 3 písm. b). K tomuto účelu poskytuje uvedený členský stát Komisi veškeré nezbytné informace a plně s ní spolupracuje.

3.   Na základě výsledků tohoto ověření rozhodne Komise o uvolnění dalších tranší.

Článek 5

Uvolnění finančních prostředků

1.   Přijímající členský stát informuje Komisi s předstihem o svém úmyslu čerpat finanční prostředky ze své úvěrové linky. Podrobná pravidla se stanoví v rozhodnutí uvedeném v čl. 3 odst. 4.

2.   Komise pravidelně ověřuje, zda je hospodářská politika přijímajícího členského státu v souladu s jeho ozdravným programem a s podmínkami stanovenými Radou podle čl. 3 odst. 4 písm. b). K tomuto účelu poskytuje uvedený členský stát Komisi veškeré nezbytné informace a plně s ní spolupracuje.

3.   Na základě výsledků tohoto ověření rozhodne Komise o uvolnění finančních prostředků.

Článek 6

Výpůjční a úvěrové operace

1.   Výpůjční a úvěrové operace uvedené v článku 2 se provádějí v eurech.

2.   Charakteristiky postupných tranší poskytovaných Unií v rámci systému finanční pomoci se dohodnou mezi přijímajícím členským státem a Komisí.

3.   Jakmile Rada přijme rozhodnutí o půjčce, je Komise oprávněna půjčit si finanční prostředky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí, a to v nejvhodnější dobu mezi plánovanými výplatami s cílem optimalizovat náklady financování a zachovat na trzích svou pověst jako emitenta Unie. Finanční prostředky, které byly získány, avšak dosud nebyly vyplaceny, jsou po celou dobu uchovávány na zvláštním peněžním účtu nebo na zvláštním účtu cenných papírů, s nimiž je nakládáno v souladu s pravidly pro mimorozpočtové operace a které nesmí být použity za jiným účelem, než je poskytnutí finanční podpory členským státům v rámci tohoto mechanismu.

4.   Pokud členský stát obdrží půjčku s možností předčasného splacení a rozhodne se této možnosti využít, Komise podnikne nezbytné kroky.

5.   Na žádost přijímajícího členského státu a v případě, že okolnosti umožňují zlepšení úrokové sazby z půjčky, může Komise provést refinancování všech svých původních výpůjček nebo jejich části či restrukturalizaci příslušných finančních podmínek.

6.   Hospodářský a finanční výbor je průběžně informován o průběhu operací uvedených v odstavci 5.

Článek 7

Náklady

Náklady, které Unii vzniknou při sjednání a provádění každé operace, nese přijímající členský stát.

Článek 8

Správa půjček

1.   Komise zavede nezbytná opatření pro správu půjček s ECB.

2.   Přijímající členský stát otevře pro řízení obdržené finanční pomoci Unie zvláštní účet u své národní centrální banky. Splatné částky jistiny s úrokem z půjčky převádí na účet u ECB čtrnáct pracovních dní (podle systému TARGET2) před odpovídajícím dnem jejich splatnosti.

3.   Aniž je dotčen článek 27 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, má Evropský účetní dvůr právo provádět v přijímajícím členském státě veškeré finanční kontroly nebo audity, jež považuje ve vztahu k řízení této pomoci za nezbytné. Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům, má zejména právo vyslat své úředníky nebo řádně zplnomocněné zástupce, aby v přijímajícím členském státě provedli jakékoliv technické či finanční kontroly nebo audity, které v souvislosti s touto pomocí považuje za nezbytné.

Článek 9

Přezkum a úprava

1.   Komise zašle Hospodářskému a finančnímu výboru a Radě do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost, a případně každých dalších šest měsíců poté, zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o trvání mimořádných okolností, které odůvodňují přijetí tohoto nařízení.

2.   Ke zprávě se případně přiloží návrh na změny tohoto nařízení za účelem úpravy možnosti poskytování finanční pomoci, aniž by byla dotčena platnost již přijatých rozhodnutí.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Radu

předsedkyně

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1).


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/5


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 408/2010,

ze dne 11. května 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1),

s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2010/232/SZBP zakazuje v článku 4 nákup, dovoz a přepravu určitých kategorií zboží z Barmy/Myanmaru do Unie.

(2)

Rozhodnutí 2010/232/SZBP rovněž v článku 8 stanoví, že se pozastavují programy nehumanitární pomoci nebo rozvoje, ale že se udělují výjimky pro projekty a programy podporující určité vyjmenované cíle.

(3)

Nařízení (ES) č. 194/2008 (2) zavedlo zákaz nákupu, dovozu a přepravy kategorií zboží uvedených v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. Mělo by však být vyjasněno, že zákaz nákupu takového zboží v Barmě/Myanmaru by se neměl vztahovat na nákupy prováděné v rámci projektu nebo programu humanitární pomoci či v rámci projektu nebo programu nehumanitární rozvojové pomoci, který podporuje cíle popsané v čl. 8 písm. a), b) a c) rozhodnutí 2010/232/SZBP.

(4)

Nařízení (ES) č. 194/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (ES) č. 194/2008 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Zákaz nákupu zboží vymezeného v čl. 2 písm. b) se nevztahuje na projekty nebo programy humanitární pomoci a na projekty a programy nehumanitární rozvojové pomoci prováděné v Barmě/Myanmaru na podporu:

a)

lidských práv, demokracie, řádné správy věcí veřejných, předcházení konfliktům a budování občanské společnosti;

b)

zdravotnictví a vzdělávání, zmírnění chudoby, a zejména zajištění základních potřeb a živobytí pro nejchudší a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva nebo

c)

ochrany životního prostředí, zejména programů řešících problém neudržitelné a nadměrné těžby dřeva, která vede k odlesňování.

Nákup zboží, na které se vztahuje omezení, musí předem povolit příslušný orgán, který je uveden na seznamu internetových adres v příloze IV. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Radu

předsedkyně

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 409/2010

ze dne 11. května 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Castaña de Galicia (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Castaña de Galicia“ do rejstříku předložená Španělskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 232, 26.9.2009, s. 22.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ŠPANĚLSKO

Castaña de Galicia (CHZO)


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 410/2010

ze dne 11. května 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost Řecka o zápis názvu „Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης“ (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) do rejstříku.

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název do rejstříku zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 232, 26.9.2009, s. 27.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída: 1.5   Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)

ŘECKO

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP)


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 411/2010

ze dne 10. května 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006 (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům,

(1)

Příloha VI nařízení (ES) č. 194/2008 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Příloha VII nařízení (ES) č. 194/2008 obsahuje seznam podniků vlastněných nebo kontrolovaných vládou Barmy/Myanmaru nebo jejími členy nebo osobami s nimi spojenými, na něž se vztahují omezení investic podle uvedeného nařízení.

(3)

Rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (2) vyjmenovává v přílohách II a III fyzické a právnické osoby, na které se vztahují omezení uvedená v článku 10 uvedeného rozhodnutí, a nařízení (ES) č. 194/2008 naplňuje toto rozhodnutí do té míry, že je vyžadováno opatření na úrovni Unie. Přílohy VI a VII nařízení (ES) č. 194/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost v den jeho zveřejnění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha VI nařízení (ES) č. 194/2008 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2.   Příloha VII nařízení (ES) č. 194/2008 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

João VALE DE ALMEIDA

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA VI

Seznam členů vlády Barmy/Myanmaru a osob, subjektů a orgánů s nimi spojenými uvedených v článku 11

Poznámky

(1)

Přezdívky nebo varianty písemné podoby jsou označeny výrazem „také znám jako“.

(2)

Zkratka dat. nar. znamená datum narození.

(3)

Zkratka míst. nar. znamená místo narození.

(4)

Není-li uvedeno jinak, všechny pasy a průkazy totožnosti jsou barmské/myanmarské.

A.   STÁTNÍ RADA PRO MÍR A ROZVOJ (SRMR)

#

Jméno (a případná další jména)

Identifikační údaje (funkce/titul, dat. nar. a místo nar., číslo pasu / průkazu totožnosti, manžel/manželka nebo syn/dcera dotyčné(ho))

Pohlaví (M/Ž)

A1a

generalissimus Than Shwe

předseda, dat.nar. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

manželka generalissima Than Shwe

Ž

A1c

Thandar Shwe

dcera generalissima Than Shwea

Ž

A1d

mjr. Zaw Phyo Win

manžel Thandar Shwe, zástupce ředitele úseku vývozu, ministerstvo obchodu

M

A1e

Khin Pyone Shwe

dcera generalissima Than Shwea

Ž

A1f

Aye Aye Thit Shwe

dcera generalissima Than Shwea

Ž

A1g

Tun Naing Shwe, také znám jako Tun Tun Naing

syn generalissima Than Shwea, majitel společnosti J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

manželka Tun Naing Shwea

Ž

A1i

Kyaing San Shwe

syn generalissima Than Shwea, majitel J's Donuts

M

A1j

dr. Khin Win Sein

manželka Kyaing San Shwea

Ž

A1k

Thant Zaw Shwe, také znám jako Maung Maung

syn generalissima Than Shwea

M

A1l

Dewar Shwe

dcera generalissima Than Shwea

Ž

A1m

Kyi Kyi Shwe, také známa jako Ma Aw

dcera generalissima Than Shwea

Ž

A1n

pplk. Nay Soe Maung

manžel Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae (Full Moon), také znám jako Nay Shwe Thway Aung

syn Kyi Kyi Shwe a Nay Soe Maunga, ředitele společnosti Yadanabon Cybercity

M

A2a

zástupce generalissima Maung Aye

místopředseda, dat. nar. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

manželka zástupce generalissima Maung Ayea

Ž

A2c

Nandar Aye

dcera zástupce generalissima Maung Ayea, choť mjr. Pye Aunga (D15g), majitelka společnosti Queen Star Computer Co.

Ž

A3a

generál Thura Shwe Mann

náčelník štábu, koordinátor zvláštních operací (armádní, námořní a vzdušné síly), dat. nar. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

syn generála Thura Shwe Manna, dat. nar. 19.6.1947

Ž

A3c

Aung Thet Mann také znám jako Shwe Mann Ko Ko

syn generála Thury Shwe Manna, rota Ayeya Shwea (Wah),5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon a spoluvlastník společnosti RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, dat. nar. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

manželka Aung Thet Manna

Ž

A3e

Toe Naing Mann

syn generála Thura Shwe Manna, dat. nar. 29.6.1978, vlastník společnosti Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, poskytovatelé internetový služeb

M

A3f

Zay Zin Latt

manželka Toe Naing Manna, dcera of Khin Shwe (J5a), dat. nar. 24.3.1981

Ž

A4a

genpor. Thein Sein

„předseda vlády“, dat. nar. 20.4.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

manželka genpor. Thein Seina

Ž

A5a

genpor. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura je titul) „první tajemník“, dat. nar. 29.5.1950, předseda myanmarského národního olympijského výboru a předseda společnosti Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

manželka genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Ooa

Ž

A5c

kpt. Naing Lin Oo

syn genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Ooa

M

A5d

Hnin Yee Mon

manželka kpt. Naing Lin Ooa

Ž

A6a

genmjr. Aung Min

velitel úřadu zvláštních operací 2 (státy Kayah, Shan) od 23.6.2008

M

A6b

Kyu Kyu Hla

manželka genmjr. Min Aung Hlainga

Ž

A7a

genpor. Tin Aye

velitel vojenského arzenálu, předseda UMEHL

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

manželka genpor. Tin Ayea

Ž

A7c

Zaw Min Aye

syn genpor. Tin Ayea

M

A8a

genmjr. Tha Aye, také znám jako Tha Aye

velitel úřadu zvláštních operací 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) od května 2009, dat. nar. 16.2.1945 (dříve A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing také známa jako Wei Wei Khaing

manželka genmjr. Thar Ayea (dříve A11b)

Ž

A8c

See Thu Aye

syn genmjr. Thar Ayea (dříve A11c)

M

A9a

genmjr. Hla Htay Win

velitel výcviku ozbrojených sil, od 23.6.2008. (Dříve B1a). Majitel společnosti Htay Co. (těžba a zpracování dřeva).

M

A9b

Mar Mar Wai

manželka genmjr. Hla Htay Wina

Ž

A10a

genmjr. Ko Ko

velitel úřadu zvláštních operací 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan), od 23.6.2008

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

manželka genmjr. Ko Koa

Ž

A11a

genpor. Khin Zaw

velitel úřadu zvláštních operací 4 (Karen, Mon, Tenasserim) od května 2009, dříve velitel BSO 6 od června 2008 (dříve G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

manželka genpor. Khin Zawa (dříve G42b)

Ž

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

syn genpor. Khin Zawa (dříve G42b)

M

A11d

Su Khin Zaw

dcera genpor. Khin Zawa (dříve G42d)

Ž

A12a

genpor. Myint Swe

velitel úřadu zvláštních operací 5 (Rangún/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

manželka genpor. Myint Swea

Ž

A13a

Arnt Maung

generální ředitel ve výslužbě, ředitelství pro náboženské záležitosti

M

A14a

genpor. Ohn Myint

velitel úřadu zvláštních operací 6 (Naypyidaw a Mandalay), od května 2009, (dříve A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

manželka genpor. Ohn Myinta

Ž

A14c

Kyaw Thiha, také znám jako Kyaw Thura

syn genpor. Ohn Myinta

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

manželka Kyaw Thihaa

Ž


B.   OBLASTNÍ VELITELÉ

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně velitelství)

Pohlaví (M/Ž)

B1a

genmjr. Win Myint

Rangún (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

manželka genmjr. Win Myinta

Ž

B2a

genmjr. Yar Pyae, také znám jako Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit

východní oblast (stát Shan (jih))

M

B2b

Thinzar Win Sein

manželka genmjr. Yar Pyae, také známa jako Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit

Ž

B3a

genmjr. Myint Soe

severozápadní oblast (divize Sagaing) a regionální ministr bez portfeje

M

B4a

genmjr. Khin Zaw Oo

pobřežní oblast (divize Tanintharyi), dat. nar. 24.6.1951

M

B5a

genmjr. Aung Than Htut

severovýchodní oblast (stát Shan (sever))

M

B5b

Cherry

manželka genmjr. Aung Than Htuta

Ž

B6a

genmjr. Tin Ngwe

centrální oblast (divize Mandalay)

M

B6b

Khin Thida

manželka genmjr. Tin Ngwea

Ž

B7a

genmjr. Thaung Aye

západní oblast (stát Rakhine)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

manželka genmjr. Thaung Ayea

Ž

B8a

genmjr. Kyaw Swe

jihozápadní oblast (divize Irrawaddy) a regionální ministr bez portfeje

M

B8b

Win Win Maw

manželka genmjr. Kyaw Swea

Ž

B9a

brig. gen. Soe Win

severní oblast (stát Kachin)

M

B9b

Than Than Nwe

manželka genmjr. Soe Wina

Ž

B10a

genmjr. Hla Min

jižní oblast (divize Bago)

M

B11a

genmjr. Thet Naing Win

jihovýchodní oblast (stát Mon) M

M

B12a

genmjr. Kyaw Win

východní oblast (stát Shan (jih))

M

B13a

genmjr. Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

manželka genmjr. Wai Lwina

Ž

B13c

Wai Phyo Aung

syn genmjr. Wai Lwina

M

B13d

Oanmar Kyaw Tun, znám také jako Ohnmar Kyaw Tun

manželka Wai Phyo Aunga

Ž

B13e

Wai Phyo

syn genmjr. Wai Lwina

M

B13f

Lwin Yamin

dcera genmjr. Wai Lwina

Ž


C.   ZÁSTUPCI OBLASTNÍCH VELITELŮ

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně velitelství)

Pohlaví (M/Ž)

C1a

brig. gen. Kyaw Kyaw Tun

Rangún (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

manželka brig. gen. Kyaw Kyaw Tuna

Ž

C2a

brig. gen. Than Htut Aung

střed

M

C2b

Moe Moe Nwe

manželka brig. gen. Than Htut Aunga

Ž

C3a

brig. gen. Tin Maung Ohn

severovýchodní oblast M

M

C4a

brig. gen. San Tun

Severní oblast, dat. nar. 2.3.1951, Rangún/Yangon

M

C4b

Tin Sein

manželka brig. gen. San Tuna, dat. nar. 27.9.1950, Rangún/Yangon

Ž

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

dcera brig. gen. San Tuna, dat. nar. 16.9.1979, ředitelka společnosti Ar Let Yone Co. Ltd

Ž

C4d

Min Thant

syn brig. gen. San Tuna, dat. nar. 11.11.1982, Rangún/Yangon, ředitel společnosti Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

dcera brig. gen. San Tuna, dat. nar. 25.10.1984, Rangún/Yangon, ředitel společnosti Ar Let Yone Co. Ltd

Ž

C5a

brig. gen. Hla Myint

severovýchodní oblast

M

C5b

Su Su Hlaing

manželka brig. gen. Hla Myinta

Ž

C6a

brig. gen. Wai Lin

oblast Trojúhelníku

M

C7a

brig. gen. Chit Oo

východní oblast

M

C7b

Kyin Myaing

manželka brig. gen. Chit Ooa

Ž

C8a

brig. gen. Zaw Min

jihovýchodní oblast

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

manželka brig. gen. Zaw Mina

Ž

C9a

brig. gen. Hone Ngaing, také znám jako Hon Ngai

oblast pobřeží

M

C9b

Wah Wah

manželka brig. gen. Hone Ngaing, také známa jako Hon Ngai

Ž

C10a

brig. gen. Win Myint

Dřívve dříve C7a) jižní oblast

M

C10b

Mya Mya Aye

manželka brig. gen. Win Myinta

Ž

C11a

brig. gen. Tint Swe

jihozápadní oblast

M

C11b

Khin Thaung

manželka brig. gen. Tint Swea

Ž

C11c

Ye Min, také znám jako Ye Kyaw Swar Swe

syn brig. gen. Tint Swea

M

C11d

Su Mon Swe

manželka Ye Mina

Ž

C12a

brig. gen. Tin Hlaing

západní oblast

M

C12b

Hla Than Htay

manželka brig. gen. Tin Hlainga

Ž


D.   MINISTŘI

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně ministerstva)

Pohlaví (M/Ž)

D1a

genmjr. Maung Oo

zemědělství a zavlažování (od 18.9.2004) (dříve družstva od 25.8.2003), generální tajemník USDA, dat. nar. 20.1.1950, místo nar. Hintada, číslo pasu. DM 105413, ID No. 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

manželka genmjr. Htay Ooa

Ž

D1c

Thein Zaw Nyo

mladší syn genmjr. Htay Ooa M

M

D2a

brig. gen. Tin Naing Thein

obchod (od 18.9.2004), dříve taj. ministra lesního hospodářství, dat. nar. 1955

M

D2b

Aye Aye

manželka brig. gen. Tin Naing Theina

Ž

D3a

genmjr. Khin Mang Myint

stavebnictví, rovněž ministerstvo elektrické energie 2

M

D3b

Win Win Nu

manželka genmjr. Khin Mang Myinta

Ž

D4a

genmjr. Tin Htut

družstva (od 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

manželka genmjr. Tin Htuta

Ž

D5a

genmjr. Khin Aung Myint

kultura (od 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

manželka genmjr. Khin Aung Myinta

Ž

D6a

dr. Chan Nyein

vzdělávání (od 10.8.2005), dříve taj. ministra pro vědu a techniku, člen výkonného výboru USDA, dat. nar. 15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

manželka dr. Chan Nyeina

Ž

D7a

plk. Zaw Min

elektrická energie (1) (od 15.5.2006), dat. nar. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

manželka plk. Zaw Mina

Ž

D8a

brig. gen. Lun Thi

energetika (od 20.12.1997), dat. nar. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

manželka brig. gen. Lun Thia

Ž

D8c

Mya Sein Aye

dcera brig. gen. Lun Thia

Ž

D8d

Zin Maung Lun

syn brig. gen. Lun Thia

M

D8e

Zar Chi Ko

manželka Zin Maung Luna

Ž

D9a

genmjr. Hla Tun

finance a daně (od 1.2.2003), dat. nar. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

manželka genmjr. Hla Tuna

Ž

D10a

Nyan Win

zahraniční věci (od 18.9.2004), původně zástupce velitele výcviku ozbrojených sil, dat. nar. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

manželka Nyan Wina, dat. nar. 15.1.1953

Ž

D11a

brig. gen. Thein Aung

lesní hospodářství (od 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

manželka brig. gen. Thein Aunga

Ž

D12a

prof. dr. Kyaw Myint

zdravotnictví (od 1.2.2003), dat. nar. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

manželka prof. dr. Kyaw Myinta

Ž

D13a

genmjr. Maung Oo

vnitřní věci (od 5.11.2004) a ministerstvo pro imigraci a obyvatelstvo od února 2009, dat. nar. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

manželka genmjr. Maung Ooa

Ž

D14a

genmjr. Maung Maung Swe

sociální péče, pomoc a přesídlení (od 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

manželka genmjr. Maung Maung Swea

Ž

D14c

Ei Thet Thet Swe

dcera genmjr. Maung Maung Swea

Ž

D14d

Kaung Kyaw Swe

syn genmjr. Maung Maung Swea

M

D15a

Aung Thaung

průmysl 1 (od 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

manželka Aung Thaunga

Ž

D15c

mjr. Moe Aung

syn Aung Thaunga

M

D15d

dr. Aye Khaing Nyunt

manželka mjr. Moe Aunga

Ž

D15e

Nay Aung

syn Aung Thaunga, obchodník, generální ředitel, Aung Yee Phyoe Co. Ltd a ředitel IGE Co.Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

manželka Nay Aunga

Ž

D15g

major Pyi Aung, také znám jako Pye Aung

syn Aung Thaunga (manžel A2c) Ředitel IGE Co.Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

dcera Aung Thaunga

Ž

D15i

dr. Thu Nanda Aung

dcera Aung Thaunga

Ž

D15j

Aye Myat Po Aung

dcera Aung Thaunga

Ž

D16a

viceadmirál Soe Thein

průmysl 2 (od června 2008). (dříve G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin, známa také jako Aye Aye

manželka viceadmirála Soe Theina

Ž

D16c

Yimon Aye

dcera viceadmirála Soe Theina, dat. nar. 12.7.1980, v současné době pobývá v USA

Ž

D16d

Aye Chan

syn viceadmirála Soe Theina, dat. nar. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

dcera viceadmirála Soe Theina, dat. nar. 23.3.1979

Ž

D17a

brig. gen. Kyaw Hsan

informace (od 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

manželka brig. gen. Kyaw Hsana vedoucí oddělení informací myanmarské federace pro záležitosti žen

Ž

D18a

brig. gen. Maung Maung Thein

živočišná výroba a rybolov

M

D18b

Myint Myint Aye

manželka brig. gen. Maung Maung Theina

Ž

D18c

Min Thein, také znám jako Ko Pauk

syn brig. gen. Maung Maung Theina

M

D19a

brig. gen. Ohn Myint

těžba (od 15.11.1997)

M

D19b

San San

manželka brig. gen. Ohn Myinta

Ž

D19c

Thet Naing Oo

syn brig. gen. Ohn Myinta

M

D19d

Min Thet Oo

syn brig. gen. Ohn Myinta

M

D20a

Soe Tha

národní plánování a hospodářský rozvoj (od 20.12.1997), dat. nar. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

manželka Soe Tha, dat. nar. 3.11.1949

Ž

D20c

Kyaw Myat Soe, také znám jako Aung Myat Soe

syn Soe Tha, dat. nar. 14.2.1973/7.10.1974, v současné době pobývá v Austrálii

M

D20d

Wei Wei Lay

manželka Kyaw Myat Soea, dat. nar. 12.9.1978/18.8.1975, v současné době pobývá v Austrálii

Ž

D20e

Aung Soe Tha

syn Soe Tha, dat. nar. 5.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

dcera Soe Tha, dat. nar. 14.2.1973

Ž

D20g

San Thida Soe

dcera Soe Tha, dat. nar. 12.9.1978

Ž

D20h

Phone Myat Soe

syn Soe Tha, dat. nar. 3.3.1983

M

D21a

plk. Thein Nyunt

pokrok hraničních oblastí, národnosti a otázky rozvoje (od 15.11.1997) a starosta Naypyidawu

M

D21b

Kyin Khaing, také známa jako Kyin Khine

manželka plk. Thein Nyunta

Ž

D22a

genmjr. Aung Min

železniční doprava (od 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar, také znám jako Wai Wai Tha

manželka genmjr. Aung Mina

Ž

D22c

Aye Min Aung

dcera genmjr. Aung Mina

Ž

D22d

Htoo Char Aung

syn genmjr. Aung Mina

M

D23a

brig. gen. Thura Myint Maung

náboženské záležitosti (od 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

syn brig. gen. Thury Myint Maunga

M

D23c

Su Su Sandi

manželka Aung Kyaw Soea

Ž

D23d

Zin Myint Maung

dcera brig. gen. Thury Myint Maunga

Ž

D24a

Thaung

věda a technika (od listopadu 1998) dat. nar. 6.7.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

manželka Thaunga

Ž

D24c

Aung Kyi

syn Thaunga, dat. nar. 1971

M

D25a

brig. gen. Thura Aye Myint

sport (od 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

manželka brig. gen. Thury Aye Myinta

Ž

D25c

Nay Linn

syn brig. gen. Thury Aye Myinta

M

D26a

brig. gen. Thein Zaw

telekomunikace, pošty a telegrafy (od 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

manželka brig. gen. Thein Zawa

Ž

D27a

genmjr. Thein Swe

doprava od 18.9.2004 (dříve kancelář předsedy vlády od 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

manželka genmjr. Thein Swea

Ž

D28a

genmjr. Soe Naing

hotely a cestovní ruch (od 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

manželka genmjr. Soe Nainga

Ž

D28c

Wut Yi Oo

dcera genmjr. Soe Nainga

Ž

D28d

kpt. Htun Zaw Win

manžel Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

dcera genmjr. Soe Nainga

Ž

D28f

Yi Phone Zaw

syn genmjr. Soe Nainga

M

D29a

Aung Kyi

zaměstnanost/práce (8.10.2007 jmenován ministrem pro vztahy, odpovědný ze vztahy s Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

manželka Aung Kyie

Ž

D30a

Kyaw Thu

předseda výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu, dat. nar. 15.8.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

manželka Kyaw Thua

Ž


E.   NÁMĚSTCI MINISTRŮ

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně ministerstva)

Pohlaví (M/Ž)

E1a

Ohn Myint

zemědělství a zavlažování (od 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

manželka Ohn Myinta

Ž

E2a

brig. gen. Aung Tun

obchod (od 13.9.2003)

M

E3a

brig. gen. Myint Thein

stavebnictví (od 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

manželka brig. gen. Myint Theina

Ž

E4a

Tint Swe

stavebnictví, „dat.nar.“7.11.1936 (od 7.5.1998)

M

E5a

genmjr. Aye Myint

obrana (od 15.5.2006)

M

E6a

brig. gen. Aung Myo Min

školství (od 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

manželka brig. gen. Aung Myo Mina

Ž

E6c

Si Thun Aung

syn brig. gen. Aung Myo Mina

M

E7a

Myo Myint

elektrická energie 1 (od 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

manželka Myo Myinta

Ž

E8a

brig. gen Than Htay

energetika (od 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

manželka brig. gen. Than Htaya

Ž

E9a

plk. Hla Thein Swe

dat. nar. 8.3.1957, finance a daně (od 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

manželka plk. Hla Thein Swea

Ž

E10a

brig. gen. Win Myint

elektrická energie (2)

M

E10b

Tin Ma Ma Than

manželka brig. gen. Win Myinta

Ž

E11a

Maung Myint

zahraniční věci, dat. nar. 21.5.1958, Mandalay (od 18.9.2004)

M

E11b

dr. Khin Mya Win

dat. nar. 21.1.1956, manželka Maung Myinta

Ž

E12a

prof. dr. Mya Oo

zdravotnictví (od 16.11.1997), dat. nar. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

manželka prof. dr. Mya Ooa

Ž

E12c

dr. Tun Tun Oo

syn prof. dr. Mya Ooa; dat. nar. 26.7.1965

M

E12d

dr. Mya Thuzar

dcera prof. dr. Mya Ooa; dat. nar. 23.9.1971

Ž

E12e

Mya Thidar

dcera prof. dr. Mya Ooa; dat. nar. 10.6.1973

Ž

E12f

Mya Nandar

dcera prof. dr. Mya Ooa; dat. nar. 29.5.1976

Ž

E13a

brig. gen. Phone Swe

vnitro (od 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

manželka brig. gen. Phonea Swea

Ž

E14a

brig. gen. Aye Myint Kyu

hotely a cestovní ruch (od 16.11.1997)

M

E14b

prof. Khin Swe Myint

manželka brig. gen. Aye Myinta Kyua

Ž

E15a

brig. gen. Win Sein

přistěhovalectví a obyvatelstvo (od listopadu 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

manželka brig. gen. Win Seina

Ž

E16a

brig. gen. Thein Tun

průmysl 1 (další zástupce ministra)

M

E17a

pplk. Khin Maung Kyaw

průmysl 2 (od 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

manželka pplk. Khin Maung Kyawa

Ž

E18a

genmjr. Kyaw Swa Khine

průmysl 2 (od 24.10.2007) (dříve G29a), (další zástupce ministra)

M

E18b

Khin Phyu Mar

manželka genmjr. Kyaw Swa Khinea

Ž

E19a

plk. Tin Ngwe

pokrok hraničních oblastí, národnosti a otázky rozvoje (od 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

manželka plk. Tin Ngwea

Ž

E20a

Thaung Lwin

železniční doprava (od 16.11.1997)

M

E20b

dr. Yi Yi Htwe

manželka Thury Thaung Lwina

Ž

E21a

brig. gen. Aung Ko

náboženské záležitosti, člen USDA, člen ústředního výkonného výboru (od 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee, také známá jako Yi Yi Myint

manželka brig. gen. Thury Aung Koa

Ž

E22a

Kyaw Soe

věda a technika, dat. nar. 16.10.1944 (od 15.11.2004)

M

E23a

Col Thurein Zaw

národní plánování a hospodářský rozvoj (od 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

manželka plk. Thurein Zawa

Ž

E24a

brig. gen. Kyaw Myin

sociální péče, pomoc a přesídlení (od 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

manželka brig. gen. Kyaw Myinta

Ž

E25a

Pe Than

železniční doprava (od 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

manželka Pe Thana

Ž

E26a

plk. Nyan Tun Aung

doprava (od 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

manželka plk. Nyan Tun Aunga

Ž

E27a

dr. Paing Soe

zdravotnictví (další zástupce ministra) (od 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

manželka dr. Paing Soea

Ž

E28a

genmjr. Thein Tun

náměstek. ministra pošt atelekomunikací

M

E28b

Mya Mya Win

manželka Thein Tuna

Ž

E29a

genmjr. Kyaw Swa Khaing

náměstek ministra průmyslu 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

manželka Kyaw Swa Khainga

Ž

E30a

genmjr. Thein Htay

náměstek ministra obrany

M

E30b

Myint Myint Khine

manželka genmjr. Thein Htaye

Ž

E31a

brig. gen. Tin Tun Aung

náměstek ministra práce (od 7.11.2007)

M


F.   DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ V CESTOVNÍM RUCHU

#

Jméno

Identifikační údaje

(vč. zastávaného místa)

Pohlaví (M/Ž)

F1a

Hla Htay

generální ředitel představenstva hotelů a cestovního ruchu (ředitel myanmarských hotelů a služeb cestovního ruchu do srpna 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

zástupce generálního ředitele, představenstvo hotelů a cestovního ruchu

M

F3a

Soe Thein

ředitel, myanmarské hotely a služby cestovního ruchu od října 2004 (předtím generální ředitel)

M

F4a

Khin Maung Soe

ředitel

M

F5a

Tint Swe

ředitel

M

F6a

pplk. Yan Naing

ředitel, ministerstvo hotelů a cestovního ruchu

M

F7a

Kyi Kyi Aye

ředitelka pro podporu cestovního ruchu, ministerstvo hotelů a cestovního ruchu

Ž

G.   VYSOCÍ VOJENŠTÍ DŮSTOJNÍCI

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

G1a

genmjr. Hla Shwe

zástupce pobočníka generála

M

G2a

genmjr. Soe Maung

hlavní vojenský prokurátor

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

manželka genmjr. Soe Maunga

Ž

G3a

genmjr. Thein Htaik, také znám jako Hteik

hlavní inspektor

M

G4a

genmjr. Saw Hla

náčelník vojenské policie

M

G4b

Cho Cho Maw

manželka genmjr. Sawa Hlaa

Ž

G5a

genmjr. Htin Aung Kyaw

zástupce generálintendanta

M

G5b

Khin Khin Maw

manželka genmjr. Htin Aung Kyawa

Ž

G6a

genpor. Lun Maung

hlavní auditor

M

G6b

May Mya Sein

manželka genpor. Luna Maunga

Ž

G7a

genmjr. Nay Win

vojenský asistent předsedy Státní rady pro mír a rozvoj

M

G8a

genmjr. Hsan Hsint

generál pro vojenská jmenování, dat. nar. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

manželka genmjr. Hsan Hsinta

Ž

G8c

Okkar San Sint

syn genmjr. Hsana Hsinta

M

G9a

genmjr. Hla Aung Thein

velitel tábora, Rangún

M

G9b

Amy Khaing

manželka Hla Aunga Theina

Ž

G10a

genpor. Ye Myint

velitel vojenské bezpečnostní služby

M

G10b

Myat Ngwe

manželka genpor. Yea Myinta

Ž

G11a

brig. gen. Mya Win

velitel, fakulta národní obrany

M

G12a

brig. gen. Maung Maung Aye

velitel, akademie generálního štábu (od června 2008)

M

G12b

San San Yee

manželka brig. gen. Maunga Maunga Aye

Ž

G13a

brig. gen. Tun Tun Oo

náměstek pro vztahy s veřejností a psychologickou válku

M

G14a

genmjr. Thein Tun

náměstek pro signalizaci; člen národního konventu zasedajícího řídícího výboru

M

G15a

genmjr. Than Htay

náměstek pro zásobování a dopravu

M

G15b

Nwe Nwe Win

manželka genmjr. Than Htaya

Ž

G16a

genmjr. Khin Maung Tint

náměstek pro bezpečnost tiskáren

M

G17a

genmjr. Sein Lin

náměstek, MOD (přesné zaměstnání neznámé, dříve náměstek pro arzenál)

M

G18a

genmjr. Kyi Win

náměstek pro dělostřelectvo a obrněnou techniku, člen rady UMEHL

M

G18b

Khin Mya Mon

manželka genmjr. Kyia Wina

Ž

G19a

genmjr. Tin Tun

náměstek pro vojenské inženýry

M

G19b

Khin Myint Wai

manželka genmjr. Tina Tuna

Ž

G20a

genmjr. Aung Thein

náměstek pro přesídlování

M

G20b

Htwe Yi, známa také jako Htwe Htwe Yi

manželka genmjr. Aunga Theina

Ž

G21a

brig. gen. Than Maung

zástupce velitele vysoké školy národní obrany

M

G22a

brig. gen. Win Myint

rektor, technologická akademie obranných služeb

M

G23a

brig. gen. Tun Nay Lin

rektor/velitel, lékařská akademie obranných služeb

M

G24a

brig. gen. Than Sein

velitel, nemocnice obranných služeb, Mingaladon; dat. nar. 1.2.1946, místo nar. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

manželka brig. gen. Thana Seina

Ž

G25a

brig. gen Win Than

ředitel pro zadávání zakázek a generální ředitel společnosti Union of Myanmar Economic Holdings (dříve genmjr. Win Hlaing, K1a)

M

G26a

brig. gen. Than Maung

náměstek pro lidové milice a pohraniční síly

M

G27a

genmjr. Khin Maung Win

ředitel obranného průmyslu

M

G28a

brig. gen. Win Aung

člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu

M

G29a

brig. gen. Soe Oo

člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu

M

G30a

brig. gen. Nyi Tun, také znám jako Nyi Htun

člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu

M

G31a

brig. gen. Kyaw Aung

člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu

M

G32a

genpor. Myint Hlaing

náčelník štábu (vzdušná obrana)

M

G32b

Khin Thant Sin

manželka genpor. Myinta Hlainga

Ž

G32c

Hnin Nandar Hlaing

dcera genpor. Myinta Hlainga

Ž

G32d

Thant Sin Hlaing

syn genpor. Myinta Hlainga

M

G33a

genmjr. Mya Win

velitel dělostřelectva, ministerstvo obrany

M

G34a

genmjr. Tin Soe

náměstek pro obrněnou techniku, ministerstvo obrany

M

G35a

genmjr. Than Aung

ředitel, ministerstvo obrany, ředitelstvo pro zdravotnické pracovníky

M

G36a

genmjr. Ngwe Thein

ministerstvo obrany

M

G37a

plk. Thant Shin

generální ředitel kanceláře předsedy vlády

M

G38a

genpor. Thura Myint Aung

pobočník generála (dříve B8a, povýšen z jihozápadního oblastního velitelství)

M

G39a

genmjr. Maung Shein

inspekce obranných služeb a hlavní auditor

M

G40a

genmjr. Tha Aye

ministerstvo obrany

M

G41a

plk. Myat Thu

velitel vojenské oblasti Rangún 1 (severní Rangún)

M

G42a

plukovník Nay Myo

velitel vojenské oblasti Rangún 2 (východní Rangún)

M

G43a

plk. Tin Hsan

velitel vojenské oblasti Rangún 3 (západní Rangún)

M

G44a

plk. Khin Maung Htun

velitel vojenské oblasti Rangún 4 (jižní Rangún)

M

G45a

plk. Tint Wai

velitel velitelství pro kontrolu operací č. 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

velitel jednotky vojenské podpory č. 2 vojenské bezpečnostní služby

M

G47a

pplk. Zaw Win

velitel základny praporu Lon Htein 3 Shwemyayar

M

G48a

mjr. Mya Thaung

velitel základny praporu Lon Htein 5 Mawbi

M

G49a

mjr. Aung San Win

velitel základny praporu Lon Htein 7 okres Thanlin

M


Námořnictvo

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

G50a

kontraadmirál Nyan Tun

vrchní velitel (námořnictvo) od června 20008, člen rady UMEHL. (Dříve G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

manželka Nyan Tuna

Ž

G51a

komodor Win Shein

velitel hlavního štábu námořního výcviku

M

G52a

komodor brig. gen. Thura Thet Swe

velitel velitelství námořní oblasti Taninthayi

M

G53a

komodor Myint Lwin

velitel velitelství námořní oblasti Irrawaddy

M


Letectvo

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

G54a

genpor. Myat Hein

vrchní velitel (letectvo)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

manželka genpor. Myata Heina

Ž

G55a

genmjr. Khin Aung Myint

náčelník štábu (letectvo)

M

G56a

brig. gen. Ye Chit Pe

štáb vrchního velitelství letectva, Mingaladon

M

G57a

brig. gen. Khin Maung Tin

velitel výcvikové letecké školy Shande, Meiktila

M

G58a

brig. gen. Zin Yaw

velitel letecké základny Pathein, náčelník štábu (letectvo), člen výboru UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

manželka brig. gen. Zina Yawa

Ž

G58c

Zin Mon Aye

dcera brig. gen. Zina Yawa, dat. nar. 26.3.1985

Ž

G58d

Htet Aung

syn brig. gen. Zin Yawa, dat. nar. 9.7.1988

M


Divize lehké pěchoty (LID)

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

G59a

brig. gen. Than Htut

11 LID

M

G60a

brig. gen. Tun Nay Lin

22 LID

M

G61a

brig. gen. Kyaw Htoo Lwin

33 LID, Sagaing

M

G62a

brig. gen. Taut Tun

44 LID

M

G63a

brig. gen. Aye Khin

55 LID, Lalaw

M

G64a

brig. gen. San Myint

66 LID, Pyi

M

G65a

brig. gen. Tun Than

77 LID, Bago

M

G66a

brig. gen. Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G67a

brig. gen. Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

G68a

brig. gen. Sein Win

101 LID, Pakokku

M

G69a

plk. Than Han

LID 66

M

G70a

pplk. Htwe Hla

LID 66

M

G71a

pplk. Han Nyunt

LID 66

M

G72a

plk. Ohn Myint

LID 77

M

G73a

pplk. Aung Kyaw Zaw

LID 77

M

G74a

mjr. Hla Phyo

LID 77

M

G75a

plk. Myat Thu

taktický velitel 11. LID

M

G76a

plk. Htein Lin

taktický velitel 11. LID

M

G77a

pplk. Tun Hla Aung

taktický velitel 11. LID

M

G78a

plk. Aung Tun

brigáda 66

M

G79a

kpt. Thein Han

brigáda 66

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

manželka kpt. Thein Han

Ž

G80a

pplk. Mya Win

taktický velitel 77. LID

M

G81a

plk. Win Te

taktický velitel 77. LID

M

G82a

plk. Soe Htway

taktický velitel 77. LID

M

G83a

pplk. Tun Aye

velitel 702. praporu lehké pěchoty

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

velitel 271. praporu pěchoty (Mongyang, stát Shan (východ))

M


Další brigádní generálové

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

G85a

brig. gen. Htein Win

stanice Taikkyi

M

G86a

brig. gen. Khin Maung Htay

velitel stanice Meiktila

M

G87a

brig. gen. Kyaw Oo Lwin

velitel stanice Kalay

M

G88a

brig. gen. Khin Zaw Win

stanice Khamaukgyi

M

G89a

brig. gen. Kyaw Aung

jižní vojenská oblast, velitel stanice Toungoo

M

G90a

brig. gen. Myint Hein

velitelství vojenských operací – 3, stanice Mogaung

M

G91a

brig. gen. Tin Ngwe

ministerstvo obrany

M

G92a

brig. gen. Myo Lwin

velitelství vojenských operací – 7, stanice Pekon

M

G93a

brig. gen. Myint Soe

velitelství vojenských operací – 5, stanice Taungup

M

G94a

brig. gen. Myint Aye

velitelství vojenských operací – 9, stanice Kyauktaw

M

G95a

brig. gen. Nyunt Hlaing

velitelství vojenských operací – 17, stanice Mong Pan

M

G96a

brig. gen. Ohn Myint

stát Mon, člen USDA CEC

M

G97a

brig. gen. Soe Nwe

velitelství vojenských operací – 21, stanice Bhamo

M

G98a

brig. gen. Than Tun

velitel stanice Kyaukpadaung

M

G99a

brig. gen. Than Tun Aung

velitelství oblastních operací – Sittwe

M

G100a

brig. gen. Thet Naing

velitel stanice Aungban

M

G101a

brig. gen. Thein Hteik

velitelství vojenských operací – 13, stanice Bokpyin

M

G102a

brig. gen. Thura Myint Thein

velitelství taktických operací Namhsan nyní generální ředitel společnosti Myanmar Economic Corporation (MEC)

M

G103a

brig. gen. Win Aung

velitel stanice Mong Hsat

M

G104a

brig. gen. Myo Tint

důstojník speciálního pověření, ministerstvo dopravy

M

G105a

brig. gen. Thura Sein Thaung

důstojník speciálního pověření, ministerstvo sociální péče

M

G106a

brig. gen. Phone Zaw Han

starosta města Mandalay od února 2005 a předseda výboru pro rozvoj města Mandalay, dříve velitel okresu Kyaukme

M

G106b

Moe Thidar

manželka brig. gen. Phone Zaw Hana

Ž

G107a

brig. gen. Win Myint

velitel stanice Pyinmana

M

G108a

brig. gen. Kyaw Swe

velitel stanice Pyin Oo Lwin

M

G109a

brig. gen. Soe Win

velitel stanice Bahtoo

M

G110a

brig. gen. Thein Htay

zástupce velitele pro výrobu vojenských zbraní, ministerstvo obrany

M

G111a

brig. gen. Myint Soe

velitel stanice Rangún

M

G112a

brig. gen. Myo Myint Thein

velitel, nemocnice obranných služeb Pyin Oo Lwin

M

G113a

brig. gen. Seint Myint

místopředseda Rady pro mír a rozvoj oblasti Bago (Pegu)

M

G114a

brig. gen. Hong Ngai (Ngaing)

předseda Rady pro mír a rozvoj státu Chin

M

G115a

brig. gen. Win Myint

předseda Rady pro mír a rozvoj státu Kayah

M

H.   VOJENŠTÍ VELITELÉ VE VEDENÍ VĚZNIC A POLICIE

#

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

H1a

brig. gen. Khin Yi

generální ředitel myanmarských policejních sil, dat. nar. 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

manželka brig. gen. Khin Yia

Ž

H2a

Zaw Win

generální ředitel odboru vězeňství (ministerstvo vnitra) od srpna 2004, dříve zástupce generálního ředitele myanmarských policejních sil a bývalý brig. gen. Bývalý voják.

M

H2b

Nwe Ni San

manželka Zaw Wina

Ž

H3a

Aung Saw Win

generální ředitel, Úřad zvláštního vyšetřování

M

H4a

policejní brig. gen. Khin Maung Si

náčelník štábu policie

M

H5a

pplk. Tin Thaw

velitel vládního technického ústavu

M

H6a

Maung Maung Oo

vedoucí vyšetřovací skupiny pro vojenské bezpečnostní otázky ve věznici Insein

M

H7a

Myo Aung

ředitel věznic Rangún

M

H8a

policejní brig. gen. Zaw Win

náměstek policejního ředitele

M

H9a

Policejní pplk. Zaw Min Aung

zvláštní oddělení

M


I.   ODBOROVÉ SDRUŽENÍ SOLIDARITY A ROZVOJE (USDA)

(jinde nejmenovaní vysocí úředníci USDA)

#

Jméno

Identifikační údaje

(včetně funkce)

Pohlaví (M/Ž)

I1a

brig. gen. Aung Thein Lin, znám také jako Aung Thein Lynn

starosta města a předseda Výboru pro rozvoj města Yangon (tajemník) a člen ústředního výkonného výboru USDA, dat. nar. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

manželka brig. gen. Aunga Theina Lina

Ž

I1c

Thidar Myo

dcera brig. gen. Aunga Theina Lina

Ž

I2a

plk. Maung Par, také znám jako Maung Pa

zástupce starosty ve výboru pro rozvoj města Yangon I (člen ústřední správy I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

manželka plk. Maung Para

Ž

I2c

Naing Win Par

syn plk. Maung Para

M

I3a

Nyan Tun Aung

člen ústředního výkonného výboru

M

I4a

Aye Myint

člen výkonného výboru města Rangúnu

M

I5a

Tin Hlaing

člen výkonného výboru města Rangúnu

M

I6a

Soe Nyunt

personální důstojník, Yangon východ

M

I7a

Chit Ko Ko

předseda Rady pro mír a rozvoj ve městě Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

tajemník Rady pro mír a rozvoj ve městě Mingala Taungnyunt

M

I9a

kpt. Kan Win

policejní velitel města Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

vedoucí výboru pro rozvojové záležitosti města Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

vedoucí úřadu pro imigraci a obyvatelstvo v Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

tajemník USDA okresu Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

společný tajemník USDA okresu Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

štábní důstojník oddělení pro informace a vztahy s veřejností ministerstva informací ve městě Mingala Taungnyunt

Ž

I15a

genpor. Myint Hlaing

člen ministerstva obrany a USDA

M

J.   OSOBY MAJÍCÍ PROSPĚCH Z HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY VLÁDY A DALŠÍ OSOBY A SPOJENÉ S REŽIMEM

#

Jméno

Identifikační údaje

(vč. podniku)

Pohlaví (M/Ž)

J1a

Tay Za

výkonný ředitel Htoo Trading Co, Htoo Construction Co., dat. nar. 18.7.1964; průkaz totožnosti MYGN 006415.

Vlastník fotbalového klubu Yangon United Football Club. Otec: Myint Swe (6.11.1924) Matka: Ohn (12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

manželka Tay Zaa; dat. nar. 24.2.1964,

průkaz totožnosti KMYT 006865.

Rodiče: Zaw Nyunt a Htoo (zemřeli)

Ž

J1c

Pye Phyo Tay Za

syn Tay Zaa, dat. nar. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

matka Tay Zaa, dat. nar. 12.8.1934

Ž

J2a

Thiha

bratr Tay Zaa (J1a), dat. nar. 24.6.1960.

editel Htoo Trading. prodejce London cigarettes (Myawadi Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

manželka Thihaa

Ž

J3a

Aung Ko Win, také znám jako Saya Kyaung

Kanbawza Bank a Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd a zástupce společnosti London Cigarettes ve státech Shan a Kayah a vlastník fotbalového klubu Kanbawza Football Club.

M

J3b

Nan Than Htwe, také známa jako Than Than Htay

manželka Aung Ko Wina

Ž

J3c

Nang Lang Kham, také známa jako Nan Lan Khan

dcera Aung Ko Wina, dat. nar. 1.6.1988

Ž

J4a

Tun Myint Naing také znám jako Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., dat. nar. 15.5.1958 nebo 27.8.1960, vlastník fotbalového klubu Magway Football Club

M

J4b

Ng Seng Hong, také známa jako Seng Hong, Cecilia Ng nebo Ng Sor Hon

manželka Tun Naing Shwea, působí ve vedení společnosti Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

Ž

J4c

Lo Hsing-han

otec Tun Myint Nainga, také znám jako Steven Law of Asia World Co., dat. nar. 1938 nebo 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, dat. nar. 21.1.1952. Viz též A3f

M

J5b

San San Kywe

manželka Khin Shwea

Ž

J5c

Zay Thiha

syn Khin Shwea, dat. nar. 1.1.1977, výkonný ředitel Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

manželka Zay Thihaa

Ž

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., dat. nar. 6.2.1955, také Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project a vlastník fotbalového klubu Southern Myanmar United Football Club

M

J6b

Aye Aye Maw

manželka Htay Myinta, dat. nar. 17.11.1957

Ž

J6c

Win Myint

bratr Htay Myinta, dat. nar. 29.5.1952, ředitel společnosti Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

bratr Htay Myinta, dat. nar. 6.2.1955, ředitel společnosti Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

bratr Htay Myinta, dat. nar. 29.4.1957, ředitel společnosti Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

dcera Htay Myinta, ředitelka Yuzana Co., dat. nar. 17.2.1981

Ž

J6g

Khin Htay Lin

ředitel Yuzana Co., dat. nar. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (výhradní prodejce pneumatik Thaton Tires řízený ministerstvem průmyslu 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai, také známa jako Nang Mauk Lao Hsai

manželka Kyaw Wina

Ž

J8a

genmjr. (ve výslužbě) Nyunt Tin

bývalý ministr zemědělství a zavlažování, ve výslužbě od září 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

manželka genmjr. (ve výslužbě) Nyunt Tina

Ž

J8c

Kyaw Myo Nyunt

syn genmjr. (ve výslužbě) Nyunta Tina

M

J8d

Thu Thu Ei Han

dcera genmjr. (ve výslužbě) Nyunta Tina

Ž

J9a

Than Than Nwe

manželka gen. Soe Wina, bývalého předsedy vlády (zemřel)

Ž

J9b

Nay Soe

syn gen. Soe Wina, bývalého předsedy vlády (zemřel)

M

J9c

Theint Theint Soe

dcera gen. Soe Wina, bývalého předsedy vlády (zemřel)

Ž

J9d

Sabai Myaing

manželka Nay Soeho

Ž

J9e

Htin Htut

manžel Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

generální ředitel Myangon Myint Co Ltd

M

J11a

Maung Ko

ředitel Htarwara Mining Company

M

J12a

Zaw Zaw, také znám jako Phoe Zaw

generální ředitel Max Myanmar, dat. nar. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

manželka Zaw Zawa

Ž

J13a

Chit Khaing, také znám jako Chit Khine

Managing ředitel skupiny společností Eden grou a vlastník fotbalového klubu Delta United Football Club

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

generální ředitel Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

ředitel a partner v Htoo Trading, dat. nar. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

majitel Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

předseda Federace obchodních a průmyslových komor Svazu Myanmar (UMFCCI) a majitel Shwe Nagar Min Co a vlastník fotbalového klubu of Zeya Shwe Myay Football Club

M

J20a

Eike (Eik) Htun, také znám jako Ayke Htun, také znám jako Aik Tun, také znám jako Patric Linn

dat. nar. 21.10.1948, místo nar. Mongkai, výkonný ředitel společností of Olympic Construction Co. a Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) a Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

dcera Eike Htuna, dat. nar. 23.8.1974 Yangon

Ž

J20c

Aung Zaw Naing

syn Eike Htuna

M

J20d

Mi Mi Khaing

syn Eike Htuna

M

J21a

„Dagon“ Win Aung

Dagon International Co. Ltd, dat. nar. 30.9.1953, místo nar. Pyay, průkaz totožnosti: PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

manželka „Dagon“ Win Aunga, dat. nar. 28.8.1958, průkaz totožnosti: B/RGN 021998

Ž

J21c

Ei Hnin Pwint, také známa jako Christabelle Aung

dcera „Dagon“ Win Aunga,

dat. nar. 22.2.1981,

ředitelka Palm Beach Resort Ngwe Saung

Ž

J21d

Thurane Aung, také znám jako Christopher Aung, Thurein Aung

Syn „Dagon“ Win Aunga, dat. nar. 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine, také známa jako Christina Aung dcera „Dagon“ Win Aunga, dat. nar.

dcera „Dagon“ Win Aunga, dat. nar. 18.12.1983, vsoučasné době pobývá ve Spojeném království

Ž

J22a

Aung Myat, také znám jako Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. spolupracující s ministerstvem průmyslu 1, vlastník fotbalového klubu Yadanabon Football Club

M

J25a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

Ž

J26a

Aung Zaw Ye Myint

majitel Yetagun Construction Co

M


Členové nejvyššího soudu

#

Jméno

Identifikační údaje

(vč. podniku)

Pohlaví (M/Ž)

J27a

Aung Toe

předseda nejvyššího soudu

M

J28a

Aye Maung

nejvyšší státní zástupce

M

J29a

Thaung Nyunt

právní poradce

M

J30a

dr. Tun Shin

dat. nar. 2.10.1948, náměstek nejvyššího státního zástupce

M

J31a

Tun Tun Oo, také znám jako Htun Htun Oo

náměstek nejvyššího státního zástupce

M

J32a

Tun Tun Oo

místopředseda nejvyššího soudu

M

J33a

Thein Soe

místopředseda nejvyššího soudu

M

J34a

Tin Aung Aye

soudce nejvyššího soudu

M

J35a

Tin Aye

soudce nejvyššího soudu

M

J36a

Myint Thein

soudce nejvyššího soudu

M

J37a

Chit Lwin

soudce nejvyššího soudu

M

J38a

soudce Thaung Lwin

okresní soud v Kyauktada

M

J39a

Thaung Nyunt

soudce, okresní soud Sever také tajemník Národního konventu svolávajícího pracovní výbor

M

J40a

Nyi Nyi Soe

soudce, okresní soud Západ

Adresa No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta- Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

M

J41a

Myint Kyine

Státní zástupce, okresní soud Sever

M

K.   PODNIKY VE VOJENSKÉM VLASTNICTVÍ

Fyzické osoby

#

Jméno

Identifikační údaje

(vč. podniku)

Pohlaví (M/Ž)

K1a

genmjr. (ve výslužbě) Win Hlaing

dříve výkonný ředitel, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

dcera genmjr. (ve výslužbě) Win Hlainga

Ž

K1c

Zaw Win Naing

výkonný ředitel Kambawza (Kanbawza) Bank. manžel Ma Ngeh (K1b) a synovec Aung Ko Wina (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

syn genmjr. (ve výslužbě) Win Hlainga, zástupce KESCO Company

M

K2a

plk. Myo Myint

výkonný ředitel, Union of Myanmar Economic Holdings LTD (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

manželka Col Myo Myinta

Ž

K3a

plk. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

plk. Myint Aung

výkonný ředitel Myawaddy Trading Co, dat. nar. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

manželka Myint Aunga, laboratorní technik, dat. nar. 11.11.1954

Ž

K4c

Thiha Aung

syn Myint Aunga, zaměstnanec Schlumbergera, dat. nar. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

syn Myint Aunga, námořník, dat. nar. 11.4.1981

M

K5a

plk. Myo Myint

výkonný ředitel Bandoola Transportation Co.

M

K6a

plk. (ve výslužbě) Thant Zin

výkonný ředitel Myanmar Land and Development

M

K7a

pplk. (ve výslužbě) Maung Maung Aye

výkonný ředitel – Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL)

M

K8a

plk. Aung San

výkonný ředitel Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

genmjr. Maung Nyo

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K10a

genmjr. Kyaw Win

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K11a

brig. gen. Khin Aung Myint

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K12a

plk Nyun Tun (námořnictvo)

správní rada, Union of Myanmar economic Holdings Ltd.

M

K13a

plk. Thein Htay (ve výslužbě)

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K14a

pplk. Chit Swe (ve výslužbě)

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K15a

Myo Nyunt

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K16a

Myint Kyine

správní rada, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd.

M

K17a

pplk. Nay Wynn

útvar generálního ředitele, Myawaddy trading

M


Vládní finanční instituce

#

Jméno

Identifikační údaje

(vč. podniku)

Pohlaví (M/Ž)

K18a

Than Nyein

guvernér banky Central Bank of Myanmar (pod ministerstvem financí)

M

K19a

Maung Maung Win

viceguvernér banky Central Bank of Myanmar (pod ministerstvem financí)

M

K20a

Mya Than

úřadující výkonný ředitel Myanmarské investiční a komerční banky (MICB)

M

K21a

Soe Min

generální ředitel MICB

M


Podniky

#

Jméno

Adresa

Ředitel/majitel/ dodatečné informace

Datum zařazení na seznam

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) také znám jako UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd., také znám jako Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon

Předseda: genpor. Tin Aye, výkonný ředitel: genmjr. Win Than

13.8.2009

A.   

VÝROBA

K22b

Myanmar Ruby Enterprise také znám jako Myanma Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd, také znám jako Myanma Imperial Jade Co.

Ltd. 24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd., také znám jako Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production, také znám jako Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Col Maung Maung Aye, generální ředitel

13.8.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.8.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

13.8.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

plk. Myint Aung, výkonný ředitel

13.8.2009

B.   

OBCHOD

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

plk. Myint Aung, výkonný ředitel

13.8.2009

C.   

SLUŽBY

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon a/nebo Parami Road, South Okkalapa, Yangon

plk. Myo Myint, generální ředitel

13.8.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.8.2009

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

plk. (ve výslužbě) Maung Thaung, výkonný ředitel

13.08.2009

K22p

Myawaddy Travel Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services, také znám jako Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

SPOLEČNÉ PODNIKY

A.   

VÝROBA

#

Jméno

Adresa

Ředitel/majitel/ dodatečné informace

Datum zařazení na seznam

K22r

Myanmar Segal International Ltd., také znám jako Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, manažer

13.8.2009

K22s

Myanmar Daewoo International, také znám jako Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd., také znám jako

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

generální ředitel Lai Wei Chin

13.8.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd., také znám jako

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

pplk. (ve výslužbě) Ne Win,

předseda, také znám jako Nay Win

13.8.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.,

také znám jako Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd., také znám jako Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Steel Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Tsp, Yangon

U Aye Cho a/nebo Lt-Col Tun Myint, výkonný ředitel

13.8.2009

B.   

SLUŽBY

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr Khin Shwe, předseda

13.8.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

a Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

and Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.8.2009

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) také znám jako MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC), také znám jako

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Předseda: genpor. Tin Aung

Myint Oo,

plk. Ye Htut nebo brig. gen.

Kyaw Win

výkonný ředitel: brig. gen. (ve výslužbě) Thura Myint Thein

13.8.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

plk. Khin Maung Soe

13.8.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

plk. Khin Maung Soe

13.8.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.8.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Rd, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.8.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.8.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory, také znám jako Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.8.2009

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.8.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.8.2009

III.   OBCHODNÍ PODNIKY VE VLASTNICTVÍ STÁTU

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise, také znám jako Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

výkonný ředitel: Win Htain (ministerstvo hornictví)

13.8.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry, také znám jako Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(ministerstvo obrany)

13.8.2009

K26a

Myanma Timber Enterprise, také znám jako Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

výkonný ředitel: Win Tun

13. 8.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise, také znám jako Myanma Gems Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný ředitel: Thein Swe

13.8.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise, také znám jako Myanma Pearls Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný ředitel: Maung Toe

13.8.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1, také znám jako Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný ředitel: Saw Lwin

13.8.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2, také znám jako Myanma Mining Enterprise Number 2

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný ředitel: Hla Theing

13.8.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3, také znám jako Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný ředitel: San Tun

13.8.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI), také znám jako Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar, telefon +95 1660437, 662324, 650822

výkonný ředitel: Kyaw Win

ředitel: Win Tint

13.8.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries, také znám jako Myanma Paper & Chemical Industries

 

výkonný ředitel: Nyunt Aung

13.8.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries, také znám jako Myanmar General and Maintenance Industries

 

výkonný ředitel: Aye Mauk

13.8.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(ministerstvo dopravy)

výkonný ředitel: Thein

Swe

13.8.2009

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

výkonný ředitel: Soe Tint

13.8.2009

K37a

Myanma Shipyards, také znám jako Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

výkonný ředitel: Kyi Soe

13.8.2009

K38a

Myanma Five Star Line, také znám jako Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

výkonný ředitel: Maung Maung Nyein

13.8.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries, také znám jako Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

výkonný ředitel: Hla Myint Thein

13.8.2009

K40a

Myanmar Infotech, také znám jako Myanma Infotech

 

(ministerstvo pošt a telekomunikací)

13.8.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services, také znám jako Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

výkonný ředitel: Soe Win

13.8.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise, také znám jako Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009

IV.   STÁTNÍ MEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ POLITIKY REŽIMU A ZAPOJENÉ DO PROPAGANDY

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise, také znám jako Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95 1200810, +95 1200809)

výkonný ředitel: Soe Win (manželka: Than Than Aye, členka MWAF)

13.8.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV), také znám jako Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95 1527122, +95 1527119)

generální ředitel: Khin Maung Htay (manželka: Nwe New, členka MWAF)

13.8.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel: +95 1600294)

 

13.8.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, také znám jako Myanmar Motion Picture Enterprise

 

výkonný ředitel: Myo Myint Aung (manželka: Malar Win, členka MWAF)

13.8.2009“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VII

Seznam podniků, které vlastní či kontroluje vláda Barmy/Myanmaru nebo její členové či osoby s nimi spojené, uvedených v článku 15

Jméno

Adresa

Ředitel/majitel/dodatečné informace

Datum zařazení na seznam

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SLUŽBY

Myawaddy Trading Ltd

24–26 Sule Pagoda Road,

Yangon

brig. gen. Win Hlaing (K1a, Příloha II) a U Tun Kyi, generální ředitelé

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554–556, Merchant Street,

Corner of 35th Street Yangon

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, generální ředitel

25.10.2004

III.   OBCHODNÍ PODNIKY VE VLASTNICTVÍ STÁTU

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(ministerstvo elektrické energie 2)

výkonný ředitel: Dr. San Oo, také znám jako Snn Oo

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(ministerstvo elektrické energie 2)

výkonný ředitel: Tin Aung

29.4.2008

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

výkonný ředitel: Kyaw Htoo (ministerstvo obchodu)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(ministerstvo průmyslu 2), výkonný ředitel: Oo Zune

29.4.2008

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(ministerstvo zemědělských družstev)

výkonný ředitel: Hla Moe

29.4.2008

IV.   OSTATNÍ

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, příloha II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

4.

Htoo Furniture, , také znám jako Htoo Wood Products, také znám jako Htoo Wood based Industry, také znám jako Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (včetně Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle;

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (včetně Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd., také znám jako Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

sídlo: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, příloha II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Předseda: Khin Shwe (J5a, příloha II), výkonný ředitel: Zay Thiha (J5c, příloha II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road, Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, příloha II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co. Ltd (včetně Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint, Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw, také znám jako Phoe Zaw (J12a, příloha II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, příloha II), manželka Zaw Zawa. U Than Zaw

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Col Aung San (K8a, příloha II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann, také znám jako Shwe Mann Ko Ko (A3c, příloha II) a Tay Za

10.3.2008

19.

Myanmar Land And Development

 

plk. (ve výslužbě) Thant Zin (K6a, příloha II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk, Yeikmon Bayint Naung Rd., Kamayut Tsp, Yangon

Chit Khaing, také znám jako Chit Khine (J13a, příloha II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (včetně Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant a Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

výkonný ředitel: Chit Khaing, také znám jako Chit Khine (J13a, příloha II)

 (1)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

výkonný ředitel: Aung Htwe (J15a, příloha II),

vlastník: Kyaw Myint (J17a, příloha II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, příloha II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: +95 1241905/245323/254812

Fax: + 95 1252806

E-mail: aone@mptmail.net.mm

výkonný ředitel: U Yan Win

10.3.2008

26.

Asia Light Co. Ltd.

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law (J4a, příloha II)

10.3.2008

27.

dceřiné společnosti Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

předseda/ředitel: Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law (J4a, příloha II)

29.4.2008

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

předseda/ředitel: Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law (J4a, příloha II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

předseda/ředitel: Htay Myint (J6a, příloha II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

předseda/ředitel: Htay Myint (J6a, příloha II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (včetně Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

předseda/ředitel: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (podnik v držení USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd.

262–264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

ředitelé: ‚Dagon‘ Win Aung (J21a, příloha II) a Daw Moe Mya Mya (J21b, příloha II)

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

ve vlastnictví Dagon International; ředitelé: ‚Dagon‘ Win Aung (J21a, příloha II),

Daw Moe Mya Mya (J21b, příloha II) a Ei Hnin Pwint, také známa jako Chistabelle Aung (J21c, příloha II)

29.4.2008

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel: +95 1558266

Fax: +95 1555369

a dále

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel: +95 67414211

ředitelé: Nay Aung (D15e, příloha II) a Pyi (Pye) Aung (D15g, příloha II) a

výkonný ředitel Win Kyaing

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

ve vlastnictví rodiny Aung Thaunga (ministr průmyslu 1) (D15a, příloha II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

ve vlastnictví Nandar Aye (A2c, příloha II), dcery Maunga Aye

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

ve vlastnictví genmjr. Hla Htay Wina (A9a, příloha II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tel: +95 1210514

E-mail:

mother.trade@mptmail.net.mm

ředitel Aung Myat, také znám jako Kyaw Myint (J17a, příloha II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Politická skupina

98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon

Tel: +95 1296733

Fax: +95 1296914

E-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Internetová stránka: http://www.kyawtha.com

ředitel: U Win Lwin (J23a, příloha II),

výkonný ředitel: Maung Aye

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

vlastník: majitel Aung Zaw Ye Myint (J26a, příloha II), syn generála Ye Myinta (dříve A9a)

29.4.2008

42.

J’s Donuts

26–28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: +95 1710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel: +95 1650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel: 95-1-200747

173–175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: +95 1287525

381–383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: +95 1243178

vlastník: Kyaing San Shwe (A1h, příloha II), syn generalissima Thana Shwe (A1a, příloha II)

29.4.2008

43.

Sun Tac or Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: +95 1650021 654463

vlastník: Sit Taing Aung, syn Aung Phonea (bývalý ministr lesního hospodářství)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp.

Bahan Tsp. Tel: +95 1511098,

E-mail:

mms@mptmail.net.mm

podílník Kyaw Myo Nyunt (J8c, příloha II) syn genmjr. Nyunt Tina, ministr zemědělství (ve výslužbě) (J8a, příloha II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology, také znám jako Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

spolumajitel: Aung Soe Tha (D20e, příloha II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

vlastník: Yin Win Thu, partner:

Nandar Aye (A2c, příloha II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: +951204013,

+95 1204107

E-mail:

forevergroup@mptmail.net.mm

výkonný ředitel: Daw Khin Khin Lay, člen správní rady: Khin Maung Htay

vedoucí pracovník Kyaw Kyaw

29.4.2008


(1)  Úř. věst.: Vložte prosím datum přijetí rozhodnutí.“


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 412/2010

ze dne 11. května 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. března 2010

o podpoře udělené podniku Farm Dairy C 45/08

(oznámeno pod číslem K(2010) 1240)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2010/269/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie („SFEU“) (1), a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

poté, co v souladu s tímto článkem vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   Postup

(1)

V souvislosti s posouzením informačního listu zaslaného v rámci žádosti o výjimku na základě nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu na vzdělávání (2) měla Komise k dispozici informace o podpoře, která byla nebo měla být poskytnuta podniku Farm Dairy Flevoland. Dopisem ze dne 29. června 2004 (ref. AGR/16887) požádala Komise Nizozemsko o informace týkající se tohoto opatření.

(2)

Nizozemské orgány odpověděly dopisem ze dne 28. listopadu 2005, zaevidovaným dne 29. listopadu 2005.

(3)

Dopisem ze dne 22. května 2007 požádala Komise o doplňující informace a Nizozemsko na něj odpovědělo dopisem ze dne 22. června 2007, zaevidovaným dne 25. června 2007.

(4)

Opatření bylo zaneseno do registru neoznámených podpor pod číslem NN 97/05.

(5)

Komise rozhodla o zahájení řízení dne 26. listopadu 2008 a toto rozhodnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (3). Komise vyzvala ostatní členské státy a zúčastněné strany, aby k dotčeným podporám podaly své připomínky.

(6)

Nizozemsko zaslalo své připomínky dopisem ze dne 19. ledna 2009, zaevidovaným téhož dne.

(7)

Dopisem ze dne 18. května 2009 Komise obdržela připomínky od Farm Dairy, jakožto zúčastněné strany. Na základě žádosti o prodloužení lhůty a s ohledem na zvláštní okolnosti, které uvedl Farm Dairy, byly další přílohy k dopisu ze dne 18. května 2009 zaslány Komisi dopisem ze dne 15. června 2009, zaevidovaným dne 18. června 2009. Tyto připomínky byly zaslány nizozemským orgánům dopisem ze dne 24. června 2009. Nizozemské orgány odpověděly dopisem ze dne 17. července 2009, zaevidovaným téhož dne.

(8)

Dopisem ze dne 18. září 2009 Komise položila Nizozemsku dodatečné otázky. Dopisem ze dne 16. října 2009 Nizozemsko požádalo o prodloužení lhůty na odpověď až do 18. listopadu 2009. Tato lhůta mu byla udělena dopisem ze dne 10. listopadu 2009. Dopisem ze dne 23. listopadu 2009, zaevidovaným téhož dne, Nizozemsko poskytlo dodatečné informace.

II.   Popis

II.1   Souvislosti opatření

(9)

Farm Dairy je podnikem, jenž vyrábí mléčné výrobky. Přestěhoval se na své současné působiště v městě Lelystad, v provincii Flevoland, což je region zařazený do cíle 1. Dne 24. srpna 1998 předložil podnik Farm Dairy žádost o investiční podporu podle bodu 3.3 dokumentu DOCUP (Jednotný programový dokument/„Enig Programmeringsdocument“) provincie Flevoland. Předpokládalo se, že zřízením tohoto podniku se v daném regionu vytvoří přímá a nepřímá pracovní místa.

(10)

Dne 23. září 1998 vydala provincie k dané žádosti o podporu kladné stanovisko. Při svém rozhodování vycházela provincie mimo jiné z příznivých vyhlídek z hlediska vytváření nových pracovních míst, stavu životního prostředí, snižování nákladů na přepravu mléka (dosud bylo mléko vyprodukované ve Flevolandu zpracováváno mimo Flevoland, a to dokonce v Belgii) a z perspektivy rentability podniku. Farm Dairy totiž předpokládal, že bude mít smlouvy s producenty mléka ve Flevolandu, stejně tak jako smlouvy s renomovaným řetězcem velkoprodejen, což mu zajistí odbyt mléčných výrobků. Farm Dairy předpokládal, že ročně zpracuje 48 milionů kilogramů mléka.

(11)

Provincie požádala ministerstvo zemědělství (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV) o spolufinancování i o ohodnocení projektu. Zdálo se, že se provincie a „Directie Noordwest“ ministerstva LNV rozcházejí ve svých názorech na žádost o spolufinancování, zvláště pokud se týče inovativního charakteru projektu. Z tohoto důvodu vydal IKC druhé stanovisko. Toto druhé stanovisko, sdělené dne 17. prosince 1998, přihlíží k přednostem projektu, co se týče nových pracovních míst, odbytišť výrobků a rentability. Nicméně usuzuje, že projekt má slabiny z hlediska svého inovativního charakteru. Výrobní proces sám o sobě totiž není inovativní, i když jsou použity ty nejpokročilejší technologie, ale projekt obsahuje tržní inovace. Toto druhé stanovisko bere v úvahu několik kritérií, jako jsou vývoj regionu a finanční perspektivy projektu. Vzhledem k tomu, že projekt bude mít kladné účinky především na úrovni provincie (a méně na státní úrovni), byl obvyklý klíč pro rozdělení spolufinancování podpor snížen tak, že příspěvek provincie byl navýšen.

(12)

Na základě tohoto postoje LNV se provincie rozhodla poskytnout podniku Farm Dairy subvenci v celkové výši 1 575 000 NLG, to jest 715 909 EUR a o tomto záměru informovala podnik Farm Dairy dne 3. března 1999. Tato subvence je financována z příspěvků Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), státu a provincie.

(13)

Na základě pochybností o možnostech, jak získat povolení podpory od Evropské komise, rozhodlo ministerstvo LNV o tom, že financování z veřejných zdrojů se neuskuteční, a tuto skutečnost provincii sdělilo dopisem ze dne 14. září 1999.

(14)

V návaznosti na kontrolu provedenou GŘ pro zemědělství Komise rozhodla, že projekt nelze financovat na základě DOCUP, a část financování z EZOZF proto nebude poskytnuta. O tomto rozhodnutí Komise vyrozuměla provincii dopisem ze dne 25. června 1999.

(15)

Provincie se nicméně rozhodla projekt financovat výhradně z prostředků provincie. Dopisem ze dne 20. listopadu 2000 byl podnik Farm Dairy informován o konečném poskytnutí této subvence a o její platbě.

(16)

Dne 23. února 2001 se na žádost provincie Flevoland uskutečnila neformální schůzka úředníků GŘ pro zemědělství a zástupců provincie Flevoland. Během tohoto setkání úředníci poukázali na to, že podpora určená Farm Dairy není slučitelná se společným trhem a musí být vrácena, přičemž uvedené prostředky se v případě nutnosti použijí na jiný projekt.

(17)

Provincie se rozhodla poskytnout podniku Farm Dairy podporu ve formě náhrady kvůli újmě způsobené stažením rozhodnutí o poskytnutí podpory. Výše této náhrady se shodovala s částkou, kterou by podnik Farm Dairy obdržel, pokud by bylo povoleno poskytnutí podpory. Provincie se totiž domnívala, že jelikož rozhodnutí o poskytnutí podpory nepočítalo s možností stažení této podpory, je vázána tímto rozhodnutím a musí tuto podporu poskytnout, jinak by mohla čelit právním krokům ze strany podniku Farm Dairy. Provincie sdělila svůj návrh na zaplacení náhrady podniku Farm Dairy dopisem ze dne 10. května 2001. Farm Dairy přijal tento návrh dopisem ze dne 21. května 2001.

II.2   Právní základ

(18)

Původně byla podpora poskytnuta v rámci dokumentu DOCUP provincie Flevoland, jakožto investiční podpora podle bodu 3.3 dokumentu DOCUP. Později, a z důvodů vysvětlených výše, byla podpora poskytnuta jakožto náhrada za ztráty způsobené rozhodnutím o odvolání poskytnutí podpory.

II.3   Výše podpory

(19)

Podpora činí 1 575 000 NLG, to jest 715 909 EUR. Tato částka odpovídá 8,5 % z objemu celkových investic, které činí 18 597 000 NLG, to jest 8 438 951 EUR.

II.4   Příjemce

(20)

Příjemcem podpory je podnik Farm Dairy Holding B.V., sídlící v Lelystad. Jedná se o podnik, který vyrábí mléčné výrobky (tj. jogurty a jiné dezerty na bázi mléka).

II.5   Doba trvání opatření

(21)

Podpora byla poskytnuta na období od 1. října 1998 do 1. května 2000, které koresponduje s obdobím od zahájení do ukončení projektu Farm Dairy. K rozhodnutí o poskytnutí podpory došlo dne 3. března 1999.

III.   Argumenty předložené Komisí v rámci zahájení vyšetřovacího řízení

(22)

Komise zahájila vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU, neboť měla vážné pochybnosti o slučitelnosti těchto podpor s vnitřním trhem.

(23)

Zejména Komise předběžně prošetřila slučitelnost dotčených opatření z hlediska investičních podpor a podpor ve formě náhrad škod.

(24)

V případě investičních podpor Komise použila pravidla, použitelná v době poskytnutí podpory, to jest Rámec pro státní podporu pro investice v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (4) (dále „rámec“), jelikož se jednalo o investici. Tento rámec všeobecně vylučuje investiční podpory v odvětví kravského mléka a výrobků z kravského mléka, vyjma výjimek uvedených v bodě 2.3 přílohy rozhodnutí Komise 94/173/ES ze dne 22. března 1994 o přijetí výběrových kritérií pro investice do zlepšení zpracovatelských a marketingových podmínek pro zemědělské a lesnické produkty (5). Tyto výjimky se mimo jiné týkají investic, které zahrnují velkou měrou inovace. V tomto směru došla Komise v rozhodnutí o zahájení řízení k závěru, že nemá k dispozici dostatek informací, díky kterým by mohla dospět k závěru, že dotčená podpora splňuje podmínky pro využití jedné z uvedených výjimek. V bodu 3 písm. d) rámce je stanovena možnost prohlásit některé podpory za slučitelné, jestliže jsou způsobilé pro spolufinancování. Komise v rozhodnutí o zahájení řízení došla k závěru, že tato možnost nemůže být v tomto případě použita, jelikož dopisem ze dne 25. června 1999, který zaslala Nizozemsku, odmítla veškeré financování na základě DOCUP.

(25)

Komise rovněž prošetřila argument nizozemských úřadů, dle kterého byla podpora udělena v rámci náhrad škod vzniklých v důsledku chyby orgánu, jenž poprvé udělil podporu, která se později ukázala jako protiprávní a pravděpodobně neslučitelná. Komise došla k závěru, že podnik, který je příjemcem podpory, může mít legitimní důvěru v její regulérnost, pouze pokud tato podpora byla poskytnuta za dodržení stanoveného postupu. Proto vyjádřila pochybnosti, zda náhrada představuje adekvátní odůvodnění svědčící o tom, že dotčené opatření není podporou.

(26)

Vzhledem k tomu, že nizozemské úřady nevyužily žádného jiného právního rámce, došla Komise k závěru, že pochybnosti o slučitelnosti dotčených opatření přetrvávají a domnívá se, že není vyloučeno, že se jedná o provozní podporu.

IV.   Připomínky podané zúčastněnými stranami

(27)

Úvodem podnik Farm Dairy zmiňuje své překvapení, které pocítil, když bylo uveřejněno rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení. Farm Dairy byl totiž přesvědčený, že úřední spis je již dlouho uzavřený. Dále si Farm Dairy stěžuje, že nemohl nijak ovlivnit korespondenci mezi provincií Flevoland a Komisí, protože byl o vyšetřování Komisí informován až ve chvíli zahájení formálního vyšetřovacího řízení.

(28)

Připomínky podniku Farm Dairy obsahují čtyři části: za prvé obecný kontext opatření a legitimní důvěru příjemce, za druhé použití opatření programu DOCUP Flevoland, za třetí zhodnocení z hlediska rozhodnutí 94/173/ES a za čtvrté zpochybnění použití složeného úročení v případě záporného rozhodnutí s navrácením podpory.

IV.1   Obecné souvislosti opatření

(29)

V srpnu 1998 požádal podnik Farm Dairy provincii Flevoland o podporu v rámci dokumentu DOCUP 1994–1999. Tento DOCUP zdůrazňoval zvláště nutnost rozšířit možnosti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh v provincii Flevoland. V tomto smyslu se zdál projekt Farm Dairy obzvláště slibný, neboť měl za cíl postavit v Lelystadu samostatnou továrnu na zpracování mléka.

(30)

Podnik Farm Dairy klade důraz a posteriori na kladné výsledky výstavby továrny v Lelystadu: vznik konkurence na nizozemském trhu mléčných výrobků, který v dané době ovládaly společnosti Friesland Coberco a Campina Melkunie; blízkost dodavatelů mléka; inovace (make-to-order system); uvedení dvoulitrových nádob na nizozemský trh; zvýšení zaměstnanosti v regionu zařazeném do „Cíle 1“; stimulace ekonomického růstu v regionu. Podnik Farm Dairy v dané době zamýšlel rozvíjet škálu speciálních a inovativních výrobků na nizozemském trhu.

(31)

Farm Dairy uvádí, že provincie i ministerstvo zemědělství (LNV) posoudily žádost o podporu kladně na základě nezávislého stanoviska IKC, který došel k závěru, že projekt je částečně inovativní. Dne 24. února 1999 byla proto podepsána smlouva mezi provincií Flevoland a podnikem Farm Dairy, kterou byla udělena podpora v rámci opatření 3.3 dokumentu DOCUP Flevoland. Podnik Farm Dairy zdůrazňuje, že byl až v roce 2001 provincií informován o skutečnosti, že podpora není schválená v souladu s pravidly o státní podpoře. V zájmu zamezení soudnímu sporu provincie navrhla, že zaplatí náhradu. Farm Dairy poznamenává, že se v rozhodnutí o zahájení řízení uvádí, že během komunikace mezi provincií a Komisí bylo poukázáno na neslučitelnost podpory. A provincie podniku Farm Dairy oznámila, že jeden úředník Komise prý naznačil možnost vyplacení náhrady. Vzhledem k těmto skutečnostem Farm Dairy uvádí, že mohl mít legitimní důvěru, že je spis uzavřený.

(32)

Co se týče výše podpory, Farm Dairy uvádí, že její konečná výše činila […] (6) % skutečných investičních nákladů, na rozdíl od 8,5 % odhadnutých investičních nákladů. Tato procentní sazba je zřetelně nižší než povolené procentní sazby (např. pro malé a střední podniky).

IV.2   Připomínky podniku Farm Dairy k posuzování z hlediska DOCUP Flevoland

(33)

Provincie Flevoland posoudila opatření z hlediska opatření 3.3 dokumentu DOCUP Flevoland, jehož účelem je stimulování nových zemědělských aktivit a cílem je vytváření pracovních míst a ochrana životního prostředí. Podnik Farm Dairy je překvapený, že Komise rozhodla o nutnosti posuzovat opatření se zřetelem na bod 3.2 dokumentu DOCUP Flevoland z hlediska nařízení Rady (EHS) č. 866/90 ze dne 29. března 1990 o zlepšení podmínek zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (7). Posuzování z tohoto hlediska má za následek vznik povinnosti dodržovat kritéria pro investice obsažené v bodě 2.3 přílohy rozhodnutí 94/173/ES.

(34)

Farm Dairy uvádí, že podle něj jsou podmínky uvedené v bodě 3.3 dokumentu DOCUP Flevoland splněny: zejména v roce 2000 vytvořil Farm Dairy 61 pracovních míst (místo původně zamýšlených 35) a investoval celkem […] milionů NLG (místo původně zamýšlených 18,5 milionu). Investice navíc měla pozitivní dopad na životní prostředí: došlo ke snížení emisí CO2 a spotřeby pohonných hmot z důvodu blízkosti dodavatelů mléka. Díky inovativnímu konceptu systému „make-to-order“ bylo potřeba méně chladírenských kapacit, které spotřebovávají hodně energie.

(35)

V závěru Farm Dairy uvádí, že Komise měla schválit podporu dle opatření 3.3 místo opatření 3.2 dokumentu DOCUP Flevoland.

IV.3   Připomínky podniku Farm Dairy k posuzování z hlediska rozhodnutí 94/173/ES

(36)

Za prvé se Farm Dairy domnívá, že podpora je slučitelná s kritérii uvedenými v bodě 1.1 rozhodnutí 94/173/ES. Investice měla totiž, jak je uvedeno výše, příznivý dopad na životní prostředí a vyznačovala se technologickými inovacemi. Navíc díky blízkosti dodavatelů mléka došlo ke snížení nákladů na svoz mléka a koncept centralizace výrobního řetězce v podniku umožnil přímou distribuci.

(37)

Za druhé se Farm Dairy domnívá, že dotčená pomoc splňuje požadavky stanovené kritérii, která jsou uvedena v bodě 2.3 přílohy výše zmíněného rozhodnutí 94/173/ES.

(38)

Zejména Farm Dairy zastává názor, že investice zahrnuje velkou měrou inovace, a sice ze dvou důvodů: za prvé je interní proces podniku založen na systému „make-to-order“. To znamená, že surovina, tedy mléko, je zpracováváno na konečný produkt uvnitř podniku a tento konečný produkt je balen na místě a okamžitě nakládán do chladírenských kamionů. Není tudíž potřeba využívat služeb logistického distribučního centra. Tento systém rovněž umožňuje, aby počáteční podíl mléka přesně odpovídal počtu aktuálních objednávek. Tento fakt tudíž významně snižuje náklady na chlazení spojené s přepravou mléka z továrny. Farm Dairy zdůrazňuje, že investoval do moderních pasterizačních linek, které mají v poměru k energetické spotřebě vyšší výkonnost. Tento výrobní proces přispěl k dosažení vysoké kvality výrobků Farm Dairy.

(39)

Za druhé Farm Dairy uvádí, že rovněž uskutečnil inovace na úrovni výroby, a to uvedením dvoulitrových nádob z polyetylenu na nizozemský trh. V roce 1999 se Farm Dairy stal prvním podnikem s mléčnou produkcí, který takovou nádobu uvedl na trh. V té době byly k dispozici pouze lepenkové nádoby menších rozměrů. Farm Dairy dovezl ze Spojených států za účelem výroby těchto větších nádob speciální stroj. V roce 1999 nebyla poptávka po těchto nádobách ještě příliš velká. Až v roce 2004 se poptávka výrazně zvýšila. Od roku 2004 Farm Dairy nalévá více než […] milionů litrů mléka do dvoulitrových nádob, což činí […] % její celkové mléčné produkce. Farm Dairy připojuje ke svým připomínkám novinářský článek, ve kterém se autor zmiňuje o této inovaci, a také zde uvádí statistiku podniku ukazující nárůst množství prodaného mléka v dvoulitrových nádobách během období 1999–2008.

(40)

Farm Dairy připojuje ke svým připomínkám rovněž zprávu nazvanou „Inovace provedené podnikem Farm Dairy v době podání žádosti o podporu v rámci DOCUP v roce 1998“, jejímž autorem je […], tehdejší […] u konkurenční společnosti […]. Farm Dairy zdůrazňuje, že se v této nezávislé zprávě uvádí, že uvedení dvoulitrových nádob z polyetylenu na nizozemský trh představovalo takovou revoluci, že obě dominantní strany (Friesland-Coberco et Campina Melkunie) usilovaly o pozdržení uvedení tohoto obalu na trh. Tato nádoba měla ve srovnání s tehdejšími lepenkovými nádobami na trhu mnoho výhod. Farm Dairy byla vskutku první, kdo tuto nádobu uvedl na nizozemský trh. Navíc díky logistickému konceptu podniku (výrobní řetězec v jednom podniku) je doba uchovatelnosti mléka delší, protože nejsou potřeba centrální logistická distribuční centra a rozsáhlé zásobovací linky.

(41)

Farm Dairy rovněž předkládá tabulku, ve které jsou specifické investiční náklady na výrobu dvoulitrových nádob odděleny od zbylých investičních nákladů. Během výstavby Farm Dairy byly postaveny 4 stáčecí linky, z nichž jedna byla přímo určena pro stáčení do dvoulitrových láhví. Tyto náklady jsou rovněž odděleny od ostatních investičních nákladů.

(42)

Farm Dairy rovněž uvádí, že v době podání investiční žádosti zamýšlel uvést na trh novou řadu speciálních výrobků: smetanové krémy v kelímcích, ovocné jogurty a jiné dezerty na bázi smetany a ovoce.

(43)

V odpovědi na kritérium uvedené v bodě 2.3 přílohy rozhodnutí 94/173/ES o vývoji poptávky Farm Dairy uvádí, že poptávka pochází hlavně od velkoprodejen, které byly nadšené při představě, že se na trhu objeví nový subjekt. Hned od začátku měl podnik Farm Dairy dodavatelské smlouvy s hlavními velkoobchody, které působí v Nizozemsku.

(44)

Pokud jde o výjimku týkající se nedostačující kapacity, jakož i existence skutečných a efektivních odbytišť, z reakcí velkoprodejen, uvedených v 43. bodě odůvodnění, vyplývá, že existence skutečných a efektivních odbytišť je zřetelně prokázána. Nedostačující kapacita vyplývá dle Farm Dairy z rozhodnutí nizozemských orgánů pro hospodářskou soutěž (NMa) ze dne 23. prosince 1998 v rámci odkoupení podniku s mléčnou produkcí De Kievit podnikem Friesland Coberco Dairy Foods. Nizozemsko dováží více mléka pro průmyslové zpracování, než vyváží. Saldo dovoz-vývoz ukazuje, že 2,5 % mléka zpracovaného v Nizozemsku bylo dovezeno. Farm Dairy z těchto informací vyvozuje, že trh s čerstvým mlékem v Nizozemsku není nadkapacitní.

(45)

Podpůrně Farm Dairy poznamenává, že dodavatelé mléka z Flevolandu se rozhodli, že již nebudou dodávat mléko podniku Campina Melkunie, svému zákazníkovi, a budou dodávat mléko podniku Comelco v Belgii. Nicméně odkoupení podniku Comelco podnikem Campina Melkunie v roce 1991 a konečná realizace tohoto odkoupení v roce 1996 přinutilo dodavatele mléka, aby hledali jinou alternativu. Touto alternativou se stal příchod podniku Farm Dairy v roce 1999.

(46)

Na závěr Farm Dairy poukazuje na potíže při hledání přesnějších informací 10 let po vzniku skutečností a zpochybňuje délku trvání řízení mezi Komisí a Nizozemskem.

IV.4   Placení složeného úročení

(47)

Farm Dairy zpochybňuje uložení složeného úročení počínaje dnem poskytnutí podpory tím, že se dovolává doby trvání řízení a své legitimní důvěry ve skutečnost, že spis byl uzavřený. Farm Dairy se nepovažuje za odpovědný za fakt, že spis zůstal po dlouhou dobu odložený, což způsobilo nárůst úrokové sazby. Proto Farm Dairy žádá o použití jednoduchého úročení vzhledem ke skutečnosti, že jestliže by měl informace o tom, že podpora je protizákonná, a pokud by měl na výběr, rozhodl by se uhradit částku dříve.

(48)

Farm Dairy zakládá svoji žádost na sdělení Komise ze dne 8. května 2003, dle kterého až dosud nebylo jasné, jaký typ úročení má být použitý. Vzhledem k principu rovnosti Farm Dairy žádá, aby Komise rozhodla, že pro období před 8. květnem 2003 nelze použít složené úročení.

V.   Připomínky podané Nizozemskem

(49)

Dopisem ze dne 19. ledna 2009 podalo Nizozemsko své připomínky k rozhodnutí Komise o zahájení řízení dle čl. 108 odst. 2 SFEU v souvislosti s neoznámenou podporou. Nizozemsko pouze uvedlo, že již nemá co dodat, protože všechny informace již byly poskytnuty v rámci postupu předběžného šetření.

(50)

Na základě připomínek podniku Farm Dairy požadovala Komise další vysvětlení. Za tím účelem požádala Nizozemsko, aby jí oznámilo, jestli uvedení dvoulitrových láhví na trh bylo inovací tak, jak to uvádí Farm Dairy, a jestli byl tento aspekt zohledněn nizozemskými orgány při hodnocení projektu. Co se týče postupu „make-to-order“, Komise požádala Nizozemsko, aby okomentovalo informace, které poskytl podnik Farm Dairy, a sice nakolik tento proces v době podání investiční žádosti představoval inovaci. Nakonec Komise požádala Nizozemsko, aby okomentovalo existenci skutečných odbytišť a nedostačující kapacitu v době poskytnutí podpory a aby poskytlo jakoukoliv studii nebo dokument, které by mohly být v této věci přínosné.

(51)

Nizozemsko vypovědělo, že pokud se týče dvoulitrových nádob, jednalo se v roce 1999 opravdu o inovaci. V této věci se opírá o studie provedené kanceláří TNO (8), skupinou „le Nederlandse Zuivel Organisatie“ (NZO) a [x], řetězcem velkoprodejen. Nizozemsko poskytlo Komisi zprávu TNO i dopisy, které předložily NZO a [x]. Z těchto informací vyplývá, že Farm Dairy byl opravdu první, kdo uvedl dvoulitrové nádoby na nizozemský trh, a že tyto nádoby představovaly v roce 1999 inovaci, jelikož dříve bylo mléko prodáváno pouze v lepenkových nádobách na jeden nebo jeden a půl litr.

(52)

IKC při svém hodnocení nevzala tento aspekt v úvahu a provincie nebyla o tomto aspektu informována. Nizozemsko uvedlo, že tento aspekt by v dané době bezpochyby změnil stanovisko IKC, a tím i stanovisko ohledně inovativního charakteru projektu. Vzhledem k tomu, že IKC již neexistuje, není již možné požádat IKC o druhé stanovisko.

(53)

Na žádost Komise zaslalo Nizozemsko specifikaci nákladů, souvisejících výhradně se specifickou investicí na uvedení dvoulitrových nádob na trh. Dle těchto údajů byla částka 1 840 000 FL (tj. 834 956 EUR) určena na specifickou investici do dvoulitrových nádob. Dále nizozemské orgány připočetly náklady na jednu stáčecí linku, jelikož ze čtyř stáčecích linek byla jedna určena výhradně pro plnění dvoulitrových láhví. Tato částka činí 2 936 250 Fl (tj. 1 332 412 EUR). Celková částka tedy činí 4 776 250 Fl (tj. 2 167 367 EUR).

(54)

Co se týče konceptu „make-to-order“, Komise požádala Nizozemsko, aby okomentovalo jeho inovativní charakter a uvedlo, jestli připomínky podané podnikem Farm Dairy mohly změnit hodnocení provedené dříve, dle kterého měl projekt slabiny z hlediska svého inovativního charakteru. Nizozemsko odpovědělo, že IKC se domnívalo, že projekt je inovativní zčásti, v tom smyslu, že inovativní charakter nepředstavují inovace výrobků, ale tržní inovace. Hodnocení bylo provedeno v rámci žádosti ministerstva zemědělství o spolufinancování. Nizozemsko se nicméně odvolává na další argumenty, aby tak podalo důkaz o inovativním charakteru projektu: systém „make-to-order“ zefektivnil dodávku mléka tím, že umožnil uchovávání mléka po delší dobu, a to v zemi, kde se konzumuje převážně mléko pasterizované (místo sterilizovaného mléka, které uchovává déle). Nizozemsko rovněž cituje studii provedenou kanceláří TNO o inovativním charakteru systému „make-to-order“. V této studii se uvádí, že v dané době byl hlavním systémem systém „make-to-stock“, kdy je určité množství výrobků ponecháno na skladě, odkud je prodáno později. Doba dodání výrobků se zkracuje, ale flexibilita, pokud jde o potřeby zákazníků, jako jsou velkoprodejny, se tím rovněž snižuje. Systém „make-to-order“ umožňuje na tuto potřebu flexibility reagovat. Nizozemsko proto došlo k závěru, že tento koncept má inovativní charakter.

(55)

Co se týče existence odbytišť a neexistence nadměrných kapacit, Nizozemsko cituje zprávu ústavu Rabobank International z dubna 1999, ve které se uvádí, že 2,5 % celkového množství zpracovávaného surového mléka se dováží. Jestliže vezmeme v úvahu i průmyslové mléko (tj. mléko pasterizované za účelem delší přepravy), dováží se 10,5 % celkového množství zpracovávaného mléka. Podle Nizozemska to ilustruje neexistenci nadměrných kapacit v Nizozemsku. Co se týče existence odbytišť, Nizozemsko potvrzuje analýzu, kterou provedl podnik Farm Dairy (viz 44. a 45. bod odůvodnění). Kromě toho statistika podniku Farm Dairy zahrnuje možnosti odbytišť. Rovněž z dopisu od [x] vyplývá, že prodej dvoulitrových láhví, vyráběných podnikem Farm Dairy zvýšil obchodní obrat tohoto podniku.

VI.   Vyhodnocení

(56)

Komise konstatuje, že články 92, 93 a 94 Smlouvy o ES (nyní články 107, 108 a 109 SFEU) bylo možno použít na výrobu mléčných výrobků a jiných dezertů na bázi mléka podle článku 23 nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které bylo možno použít v okamžiku poskytnutí podpory (9).

VI.1   Existence státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU

(57)

Podle čl. 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem.

(58)

Opatření poskytnuté státem: Tato podmínka je splněna, jelikož je opatření poskytnuto provincií Flevoland.

(59)

Opatření vedoucí k ovlivňování obchodu mezi členskými státy a k narušování nebo možnému narušování hospodářské soutěže: Odvětví mléčných výrobků je otevřeno hospodářské soutěži na úrovni Společenství (10), a tudíž vnímavé vůči každému opatření ve prospěch výroby v jednom nebo druhém členském státě. Navíc bylo v tomto případě záměrem zpracovávat mléko v provincii Flevoland, zatímco dříve bylo mléko zpracováváno částečně v Belgii. Toto opatření proto může narušovat hospodářskou soutěž na trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

(60)

Opatření, které zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby: Podpora je udělená ve prospěch jediného podniku, Farm Dairy.

(61)

Z těchto důvodů dochází Komise k závěru, že dotčené opatření spadá do oblasti působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU a představuje státní podporu. Připomínky přijaté na základě zahájení řízení tuto kvalifikaci nezpochybnily.

VI.2   Kvalifikace opatření jako protiprávní podpory

(62)

Podpora byla poskytnuta a zaplacena bez předchozího oznámení, jedná se o protiprávní podporu ve smyslu čl. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (11).

VI.3   Vyhodnocení slučitelnosti podpory

(63)

Ve výše uvedeném rozhodnutí o zahájení řízení byla brána v úvahu dvě možná odůvodnění pro poskytnutí podpory, která předložily nizozemské orgány. Zpočátku, tj. při poskytnutí podpory, orgány uvedly, že se jedná o investiční podporu, která by měla spadat do rámce dokumentu DOCUP Flevoland (viz výše 9. bod odůvodnění). Později orgány provincie Flevoland změnily tuto investiční podporu na náhradu škod způsobených neposkytnutím podpory. Informace poskytnuté podnikem Farm Dairy v rámci zahájení řízení budou posouzeny podle části týkající se slučitelnosti podpory jako investiční podpory. Posouzení slučitelnosti navrhované podpory bude obsahovat dvě části: posouzení slučitelnosti podpory jako investiční podpory (VI.3.1) a jako náhrady (VI.3.2).

(64)

Úvodem by Komise nicméně chtěla posoudit argument předložený podnikem Farm Dairy, kterým zpochybňuje kvalifikaci opatření ze strany Komise jakožto opatření spadající pod bod 3.2 dokumentu DOCUP Flevoland, zatímco provincie předložila Komisi opatření jakožto opatření spadající pod bod 3.3 DOCUP Flevoland (viz 33. bod odůvodnění).

(65)

Komise zastává názor, že tato diskuze souvisí s přidělením prostředků Společenství, což není předmětem tohoto rozhodnutí, které posuzuje opatření poskytnuté výhradně z prostředků provincie poté, co ministerstvo LNV zaprotokolovalo odmítnutí Komise poskytnout prostředky Společenství. Posouzení důvodů, kvůli kterým Komise odmítla poskytnout prostředky Společenství, nespadá do rámce tohoto rozhodnutí a mělo by být zpochybněno ve vhodnou chvíli v rámci řízení o poskytnutí prostředků Společenství. Protože bylo odmítnutí Komise poskytnout prostředky Společenství sděleno Nizozemsku dopisem ze dne 25. června 1999 a Nizozemsko toto vzalo na vědomí, aniž by se snažilo opatření (12) zpochybnit, nesmí být již toto rozhodnutí znovu zpochybněno v rámci tohoto rozhodnutí.

(66)

Komise nicméně poznamenává, že kritéria použitá pro posouzení opatření z hlediska pravidel o státních podporách ve věci investic odkazují zpět na stejná kritéria, jako jsou ta použitá v případě posouzení z hlediska bodu 2.3 DOCUP. Pravidla o státních podporách použitelná v době poskytnutí podpory jsou totiž obsažená v rámci a odkazují v odst. 3) písm. b) na body 1.2 a 2 rozhodnutí 94/173/ES. Toto rozhodnutí obecně stanovuje výběrová kritéria Společenství pro výběr investic, které by mohly být financovány Společenstvím na základě nařízení (EHS) č. 866/90 a nařízení Rady (EHS) č. 867/90 ze dne 29. března 1990 o zlepšení podmínek zpracování a uvádění lesnických produktů na trh (13). Toto za účelem dosažení koherence mezi prostředky Společenství a vnitrostátními prostředky. Komise nicméně zdůrazňuje, že nepoužívá rozhodnutí 94/173/ES jako takové, ale používá ho pouze v případě, kdy se na něj rámec odvolává.

VI.3.1   Investiční podpora

(67)

Komise prošetřila opatření na základě rámce použitelného v době poskytnutí podpory, tj. dne 3. března 1999.

(68)

Podle odst. 3 písm. b) rámce, investiční podpory ve prospěch investic uvedených v bodě 1.2 druhé a třetí odrážce přílohy rozhodnutí 94/173/ES nemohou být pokládány za slučitelné s vnitřním trhem. Stejně tak investice, které jsou vyloučené na základě bodu 2 stejné přílohy jsou považovány za neslučitelné se společným trhem, jestliže nejsou splněny zvláštní podmínky uvedené v této příloze.

(69)

V bodě 2.3 přílohy rozhodnutí 94/173/ES je stanoveno, že: „V odvětví kravského mléka a výrobků z kravského mléka jsou vyloučeny následující investice:

[…]

investice spojené s následujícími výrobky: máslo, sušená syrovátka, sušené mléko, koncentrované máslo, laktóza, kazein a kazeinát,

investice spojené s výrobou čerstvých výrobků nebo výrobků ze sýrů, vyjma výroby, která zahrnuje velkou měrou inovaci v souladu s vývojem poptávky, vyjma výrobků, u kterých je dokázána nedostačující kapacita i existence skutečných a efektivních odbytišť, a také vyjma výroby výrobků dle tradičních nebo biologických postupů, stanovených předpisy Společenství.

Zákazy uvedené u předcházejících odrážek se netýkají následujících investic, za předpokladu, že tyto investice nezpůsobí zvýšení kapacity:

investice související s dodržováním hygienických norem Společenství,

investice související s ochranou životního prostředí.“

(70)

Z toho a priori vyplývá, že investiční podpora týkající se výroby čerstvých výrobků, jako je v tomto případě prošetřovaná podpora, je slučitelná s vnitřním trhem, jen pokud tato investice spadá do jedné z výjimek uvedených v bodě 2.3 přílohy rozhodnutí 94/173/ES.

(71)

Jednou z hlavních otázek položených v rozhodnutí o zahájení řízení byla otázka, zda-li je splněna jedna z výjimek uvedených v bodě 2.3 přílohy rozhodnutí 94/173. V tomto rozhodnutí budou proto posouzeny všechny tři výjimky: velká míra inovace ve výrobě v souladu s vývojem poptávky, nedostačující kapacita a existence skutečných a efektivních odbytišť, výroba výrobků dle tradičních nebo biologických postupů, stanovených předpisy Společenství.

a)   Kritérium o velké míře inovace v souladu s poptávkou

(72)

Z dokumentů, které v roce 2005 poskytlo Nizozemsko Komisi vyplývalo, že výrobní postup není s ohledem na informace poskytnuté v dané době inovativní. Jak je uvedeno v rozhodnutí o zahájení řízení, IKC se domníval, že projekt je inovativní jen zčásti. Zejména se IKC domníval, že projekt nepředkládá inovativní výrobky, ale obsahuje tržní inovace, a že výrobní proces není inovativní, ale jsou použity ty nejmodernější technologie. Nicméně s ohledem na skutečnost, že ostatní kritéria, která hodnotil, byla splněna, došel IKC k závěru, že projekt splňuje kritéria pro získání podpory, ale snížil její podíl (viz výše 11. bod odůvodnění).

(73)

Otázkou je, zda skutečnosti uvedené podnikem Farm Dairy a Nizozemskem v rámci zahájení řízení mohou znovu zpochybnit analýzu, která byla provedena v dané době v rámci posouzení kritérií o hodnocení podpor DOCUP. Tyto skutečnosti (viz 36. až 46. bod odůvodnění) potvrdily, že část investice, která byla určena na nové dvoulitrové nádoby z polyetylenu, byla zcela inovativní, a že Farm Dairy byl prvním podnikem, který tento výrobek vyráběl a uvedl na nizozemský trh. Zpráva, kterou poskytnul Farm Dairy pro toto určení, bere v úvahu inovativní charakter projektu a tato zpráva se jeví věrohodnou, jelikož ji vyhotovil znalec daného oboru, který v tehdejší době pracoval pro konkurenční společnost podniku Farm Dairy. Dotčená zpráva nezpochybňuje analýzu, kterou v dané době provedly IKC a ministerstvo LNV, ale obsahuje skutečnost, která nebyla Komisi sdělena před rozhodnutím o zahájení řízení, a která nebyla uvedena v dokumentech, které byly Komisi předány předtím. Uvádí se zde, že dvoulitrová nádoba zaznamenala velký úspěch již na britském a americkém trhu. Farm Dairy byl prvním, kdo tento typ nádoby uvedl na trh. Později se Farm Dairy stal průkopníkem, jelikož se dvoulitrová nádoba stala na nizozemském trhu běžnou záležitostí.

(74)

Na základě judikatury Evropského soudního dvora je Komise povinna vzít v úvahu různé skutečnosti, které jí jsou předloženy a prozkoumat všechna nezbytná stanoviska, zejména za pomoci informací, které si vyžádá od příjemců, aby mohla v den přijetí rozhodnutí (14) rozhodnout při plné znalosti relevantních věcných skutečností.

(75)

V tomto případě požádala Komise Nizozemsko, aby potvrdilo skutečnosti předložené podnikem Farm Dairy. Nizozemsko tyto skutečnosti potvrdilo a poskytlo tři samostatné dokumenty (viz výše 51. až 53. bod odůvodnění), které potvrdily inovativní charakter investice do dvoulitrových nádob. Z těchto informací na jednu stranu vyplývá, že Nizozemsko při posuzování inovativního charakteru nevzalo do úvahy investici, která byla určená na dvoulitrové nádoby, bez pochyby z toho důvodu, že posouzení bylo provedeno dle kritérií dokumentu DOCUP a ne specificky dle uvedeného rámce. Na druhou stranu Nizozemsko se odvolalo na nezávislé znalce se znalostí trhu a na způsob, kterým byly mléčné výrobky uvedeny na trh. Studie provedené znalci ukázaly, že Farm Dairy byl skutečně prvním podnikem, který tento typ nádob uvedl na nizozemský trh.

(76)

Na základě těchto nových skutečností, předložených orgány a podnikem Farm Dairy po zahájení řízení, se Komise domnívá, že uvedení na trh a výroba dvoulitrových nádob představuje inovativní charakter.

(77)

Co se týče konceptu „make-to-order“, vyvstává odpovídající otázka: jsou upřesnění, která uvedl podnik Farm Dairy i Nizozemsko, takové povahy, že mohou pozměnit hodnocení Komise, které provedla při zahájení řízení?

(78)

Na rozdíl od případu dvoulitrových nádob Nizozemsko v průběhu posuzování žádosti o podporu v roce 1998 vzalo v potaz koncept „make-to-order“. V dané době byl vysloven závěr, že výrobní postup není inovativní sám o sobě, ale že jsou používány ty nejmodernější technologie, a že je vysoce účinný z hlediska snížení spotřeby energie a je příznivější pro životní prostředí. Tyto argumenty použilo Nizozemsko i podnik Farm Dairy již ve své předešlé korespondenci. Žádná jiná inovace nebyla v případě konceptu „make-to-order“ prokázána.

(79)

Je rovněž důležité ověřit, jestli je výroba v souladu s vývojem poptávky, jak to požaduje první výjimka uvedená v rozhodnutí 94/173/ES. Z informací poskytnutých Komisi (viz 43. bod odůvodnění) vyplývá, že poptávka po těchto výrobcích pocházela hlavně od velkoprodejen a že byly uzavřeny smlouvy s nejméně pěti velkoprodejnami. Komise se domnívá, že tato skutečnost je spolehlivým ukazatelem toho, že inovace je v souladu s vývojem poptávky. Toto potvrzuje skutečnost, že [x] , citovaný Nizozemskem (viz 55. bod odůvodnění), významně zvýšil svůj obrat díky mléku, které prodává podnik Farm Dairy.

(80)

V důsledku toho se Komise domnívá, že v tomto případě jsou splněny podmínky první výjimky pro tu část investice, která byla určena na dvoulitrové nádoby, jelikož investice má inovativní charakter v souladu s vývojem poptávky. Komise, na základě informací, které jí byly poskytnuty po zahájení formálního vyšetřovacího řízení, nemůže dojít k závěru, že podmínky této první výjimky nejsou splněny. Komisi totiž nepřísluší zkoumat, jaké jsou skutečnosti, které jí mohly být předloženy, ale Komise musí jednak prozkoumat všechna nezbytná stanoviska a jednak vycházet z informací, které má k dispozici v době přijetí rozhodnutí (15). V tomto případě Komise jednak zahájila řízení a požádala Nizozemsko dopisem ze dne 18. září 2009 o potvrzení některých skutečností, které uvedl podnik Farm Dairy ve svých připomínkách. Takto Komise využila všechny prostředky, které má k dispozici pro získání informací od zúčastněných stran nebo členského státu. Jednak Komise v tomto rozhodnutí vychází ze všech informací, které obdržela po zahájení řízení. Nicméně nezískala žádnou jinou informaci, která by vypovídala o tom, že investice určená na dvoulitrové nádoby není inovativní nebo není v souladu s vývojem poptávky.

(81)

Vzhledem k tomu, že jsou kritéria uvedená v Rámci v souladu s rozhodnutím 94/173/ES splněna, pokud jde o inovativní charakter investice do dvoulitrových láhví, ale nejsou splněna u zbylé části investice, je důležité oddělit náklady na tuto investici, aby z toho bylo možné odvodit maximální výši podpory.

(82)

Nizozemské orgány uvedly, že částka ve výši 1 840 000 FL (tj. 834 956 EUR) byla určena na specifickou investici do dvoulitrových nádob. Nizozemské orgány k této částce připočítaly náklady na čtvrtinu stáčecích linek, jelikož ze čtyř stáčecích linek byla pouze jedna linka určena výhradně na plnění dvoulitrových láhví. Tato částka činí 2 936 250 Fl (tj. 1 332 412 EUR). Celková částka tedy činí 4 776 250 FL (tj. 2 167 367 EUR) (viz 53. bod odůvodnění). Do této celkové částky nebyly započteny žádné obecné náklady (jako např. náklady na stavbu nebo pozemky).

(83)

Maximální výše podpory musí být proto posouzena se zřetelem na tyto způsobilé náklady. Flevoland je regionem, který byl při podání investiční žádosti zařazený do Cíle 1 a podpora tedy může být udělena až do výše 75 % způsobilých nákladů. Udělená podpora, která je ve výši 715 909 EUR, představuje méně než 75 % způsobilých nákladů. Navržená investice je proto slučitelná s pravidly o státních podporách.

b)   Existence odbytišť a nedostačující kapacita

(84)

Jelikož jsou podmínky první výjimky uvedené v bodě 2.3 přílohy rozhodnutí 94/173/ES splněny, a proto je možné schválit udělenou podporu v plné výši, není namístě vyjadřovat se ke skutečnosti, že ostatní podmínky výjimek jsou splněny.

c)   Výroba výrobků dle tradičních nebo biologických postupů, stanovených předpisy Společenství

(85)

Tak jako u písmene b) výše, není analýza této třetí výjimky nezbytná, jelikož analýza první výjimky umožnila shledat dotčenou podporu slučitelnou. Navíc se tento bod nezdá být relevantním vzhledem k dotčenému investičnímu projektu, který nikterak nepojednává o výrobě výrobků dle tradičních nebo biologických postupů.

(86)

Komise ostatně posoudila předmětnou podporu z hlediska čl. 3 písm. d) výše zmíněného rámce, ve kterém se uvádí, že „Komise posuzuje, případ od případu, každé opatření podpory, které lze při uplatnění tohoto rámce a těchto nezbytných opatření vyloučit, ale které je v podstatě způsobilé pro spolufinancování ze strany Společenství podle ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2328/91 (16)“. Z dopisu, který Komise zaslala Nizozemsku dne 25. června 1999, vyplývá, že projekt nemohl být financován v rámci DOCUP. Komise se proto domnívá, že na dotčené opatření se nemohou vztahovat výjimky stanovené v odst. 3 písm. d) výše uvedeného rámce.

VI.3.2   Další argumenty posuzované v době zahájení řízení týkající se slučitelnosti podpory v celé výši

(87)

V době zahájení řízení Komise posuzovala náhradu za škody způsobené neposkytnutím podpory jakožto základ pro schválení investice v celé její výši. Během úvodní fáze nizozemské orgány uvedly, že podpora byla udělena v rámci náhrad škod vzniklých v důsledku chyby orgánu, jenž nejprve udělil podporu, která se později ukázala jako protiprávní a pravděpodobně neslučitelná.

(88)

Soudní dvůr uvedl, že náhrada škod není podporou (17). Soudní dvůr se opíral o skutečnost, že státní podpory jsou naprosto jiné právní povahy než náhrady škod, které by státní orgány byly případně nuceny vyplatit dle rozhodnutí soudu soukromým osobám, jakožto náhradu kvůli újmě, kterou by jim způsobily. Proto náhrada škod v zásadě neposkytuje pro příjemce zvýhodnění, neboť se jedná o pouhou kompenzaci jeho práva.

(89)

V tomto případě se dá stěží mluvit o právu na náhradu u příjemce, jelikož toto údajné právo je již od počátku založeno na protiprávním jednání členského státu. Judikatura se totiž neochvějně domnívá, že s ohledem na imperativní charakter kontroly státních podpor prováděné Komisí na základě článku 108 SFEU, mohou podniky, kterou jsou příjemci podpory, mít v zásadě legitimní důvěru, že byla zachována pravidla při poskytování podpory pouze v případě, že tato podpora byla poskytnuta při dodržení postupu stanoveného uvedeným článkem. S řádnou péčí postupující hospodářský subjekt musí být totiž běžně schopen ujistit se o tom, že byl tento postup dodržen (18).

(90)

V tomto případě je důležité zdůraznit, že poskytnutí náhrady by vedlo k obcházení zákazu poskytovat podpory bez schválení Komise. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že v okamžiku, kdy provincie Flevoland uvedla, že dotyčná podpora byly poskytnuta jako náhrada za škodu způsobenou správním orgánem, si byla plně vědoma toho, že podpora měla před uskutečněním podléhat schválení Komisí.

(91)

Komise se proto domnívá, že investice v celé výši nemůže být považována za slučitelnou, jelikož dotčená podpora by byla náhradou za újmu utrpěnou příjemcem.

VI.3.3   Další argumenty předložené podnikem Farm Dairy v rámci zahájení řízení

(92)

Farm Dairy zpochybnil použití složeného úročení v případě záporného rozhodnutí Komise s navrácením podpory (viz výše 47. bod odůvodnění). Jelikož předmětné rozhodnutí prohlašuje podporu za slučitelnou, s navrácením protiprávní podpory se nepočítá a připomínky podniku Farm Dairy proto již nejsou relevantní.

VII.   Závěr

(93)

Státní podpora pro Farm Dairy, kterou poskytlo Nizozemí, je slučitelná jen v případě té části investice, která byla určena na nové dvoulitrové nádoby. Původní výše podpory byla proto přepočítána se zřetelem na tuto část celkových investic a z tohoto výpočtu vyplývá, že udělená podpora je slučitelná s požadavky rámce státních podpor pro investice v odvětví zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

(94)

Komise nicméně lituje, že Nizozemsko poskytlo výše uvedenou podporu v rozporu s čl. 108 odst. 3 SFEU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpora poskytnutá Nizozemskem podniku Farm Dairy ve výši 715 909 EUR je slučitelná s vnitřním trhem.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 9. března 2010.

Za Komisi

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  S účinností od 1. prosince 2009 se články 87 a 88 Smlouvy o ES staly články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU (SFEU). Oba soubory ustanovení jsou v podstatě totožné. Pro účely tohoto rozhodnutí by odkazy na články 107 a 108 SFEU měly být v případě potřeby chápány jako odkazy na články 87 a 88 Smlouvy o ES.

(2)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 20.

(3)  Úř. věst. C 87, 16.4.2009, s. 5.

(4)  Úř. věst. C 29, 2.2.1996, s. 4.

(5)  Úř. věst. L 79, 23.3.1994, s. 29.

(6)  Na informaci se vztahuje služební tajemství.

(7)  Úř. věst. L 91, 6.4.1990, s. 1.

(8)  TNO je nezávislá konstrukční kancelář, jejímž úkolem je docílit toho, aby byl vědecký výzkum použitelný pro zvýšení inovativního potenciálu podniků a orgánů veřejné moci (www.tno.nl).

(9)  Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

(10)  Podle judikatury Soudního dvora je zlepšení konkurenčního postavení podniku v důsledku státní podpory obvykle důkazem toho, že je narušena hospodářská soutěž s jinými podniky, které takovou podporu neobdržely (věc C-730/79, Sb. rozh. 1980, s. 2671, body 11 a 12). Co se týče existence obchodu s mlékem uvnitř Společenství, viz výše 44., 45. a 55. bod odůvodnění, které Komise považuje za opodstatněné.

(11)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(12)  Ministerstvo LNV totiž ve svém dopise ze dne 15. července 1999, který zaslalo provincii Flevoland, uvádí, že Komise projekt neschválila a z toho titulu jej ministerstvo odmítá financovat.

(13)  Úř. věst. L 91, 6.4.1990, s. 7.

(14)  SPS, 9. září 2009, věc T-369/06, Holland Malt v Komise, bod 195 (dosud nezveřejněné).

(15)  Věc T-369/06, body 195–198.

(16)  Úř. věst. L 218, 6.8.1991, s. 1.

(17)  ESD, spojené věci 106/87–120/87, Asteris AE v. Řecko a EHS, Sb. rozh. 1988, s. I-5515.

(18)  ESD, věc C-169/95, Španělsko v. Komise, Sb. rozh., s. I-135.


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/56


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. května 2010,

kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky

(oznámeno pod číslem K(2010) 2624)

(Text s významem pro EHP)

(2010/270/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 22 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod se psy, kočkami a fretkami.

(2)

Část 1 přílohy E uvedené směrnice stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod se zvířaty pocházejícími z hospodářství, včetně psů, koček a fretek.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (2) stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů. Uvedené nařízení se vztahuje na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených v příloze I zmíněného nařízení mezi členskými státy nebo ze třetích zemí. Psi, kočky a fretky jsou uvedení v částech A a B zmíněné přílohy.

(4)

Podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 998/2003 se liší v závislosti na členském státě určení a na členském státě původu nebo třetí zemi původu.

(5)

Třetí země, které pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu používají pravidla přinejmenším rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 998/2003, jsou uvedeny v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení.

(6)

Aby se zamezilo tomu, že obchodní přesuny budou podvodně vydávány za neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ve smyslu nařízení (ES) č. 998/2003, stanoví čl. 12 první pododstavec písm. b) uvedeného nařízení, že se požadavky a kontroly stanovené ve směrnici 92/65/EHS vztahují na přesun více než pěti zvířat v zájmovém chovu, jež jsou dovážena do Unie ze třetí země, která není uvedena v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení.

(7)

Kromě toho nařízení Komise (EU) č. 388/2010 ze dne 6. května 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o nejvyšší počet zvířat v zájmovém chovu určitých druhů, která mohou být přesunuta v rámci neobchodních přesunů (3), stanoví, že požadavky a kontroly uvedené v čl. 12 prvním pododstavci písm. b) nařízení (ES) č. 998/2003 se použijí rovněž na přesuny psů, koček a fretek v zájmovém chovu, jestliže je celkový počet zvířat přesunovaných do členského státu z jiného členského státu nebo ze třetí země uvedené v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení vyšší než pět.

(8)

Nařízení (ES) č. 998/2003 rovněž stanoví, že během přechodného období se při neobchodních přesunech psů, koček a fretek na území Irska, Malty, Švédska nebo Spojeného království dodržují určité dodatečné požadavky.

(9)

Směrnice 92/65/EHS uvádí tyto dodatečné požadavky pouze s ohledem na obchod se psy, kočkami a fretkami určenými pro přesun do Irska, Švédska nebo Spojeného království.

(10)

Vzory osvědčení pro obchod uvnitř Unie by měly být kompatibilní s integrovaným počítačovým veterinárním systémem „TRACES“, vyvinutým v souladu s rozhodnutím Komise 2003/623/ES (4).

(11)

Aby se zajistilo, že požadavky a kontroly neobchodních přesunů více než pěti psů, koček a fretek v zájmovém chovu do všech členských států včetně Malty jsou uplatňovány jednotným způsobem, je třeba upravit vzor veterinárního osvědčení stanovený v části 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS.

(12)

Vzor veterinárního osvědčení pro obchod s živými včelami (Apis mellifera) a čmeláky (Bombus spp.) uvnitř Unie je stanoven v části 2 přílohy E směrnice 92/65/EHS.

(13)

Uvedené osvědčení stanoví veterinární podmínky pro včely i čmeláky, pokud jde o mor včelího plodu. Tyto podmínky umožňují přesuny včel a čmeláků pouze z oblastí prostých uvedené nákazy. V případě ohniska se po dobu 30 dnů ukládá zákaz přesunů, který se vztahuje na oblast v okruhu třech kilometrů od ohniska.

(14)

Ve většině případů se však chovy čmeláků nacházejí v zařízeních oddělených od okolního prostředí, která jsou pravidelně kontrolována příslušným orgánem a jsou pod dohledem, pokud jde o přítomnost nákaz. U takových podniků, které jsou uznány příslušným orgánem dotčeného členského státu a jsou pod jeho dozorem, není v okruhu třech kilometrů stanovených v části 2 přílohy E přítomnost moru včelího plodu, na rozdíl od divoce žijících kolonií, pravděpodobná.

(15)

Za účelem začlenění zvláštních veterinárních podmínek týkajících se chovu čmeláků v zařízeních oddělených od okolního prostředí je proto třeba upravit vzor veterinárního osvědčení pro obchod s živými včelami a čmeláky uvnitř Unie.

(16)

Části 1 a 2 přílohy E směrnice 92/65/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha E směrnice 92/65/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. května 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. Věst. L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58.


PŘÍLOHA

Příloha E směrnice 92/65/EHS se mění takto:

1.

Část 1 se nahrazuje tímto:

„Část 1 –   Veterinární osvědčení pro obchod se zvířaty pocházejícími z hospodářství (kopytnatci, ptáci, zvířata čeledi zajícovitých, psi, kočky a fretky)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Část 2 se nahrazuje tímto:

„Část 2 –   Veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/63


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. května 2010,

kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Irska do seznamu oblastí, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby

(oznámeno pod číslem K(2010) 2983)

(Text s významem pro EHP)

(2010/271/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla použitelná pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Společenství. Článek 9 uvedené směrnice stanoví kritéria pro schvalování povinných vnitrostátních programů tlumení určitých nakažlivých chorob, včetně Aujeszkyho choroby.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (2) stanoví další záruky pro přemísťování prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států na základě jejich nákazového statusu.

(3)

Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES uvádí členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy na tlumení Aujeszkyho choroby.

(4)

Irsko předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci týkající se statusu uvedeného členského státu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby je v Irsku prováděn již několik let.

(5)

Komise posoudila dokumentaci předloženou Irskem a dospěla k závěru, že vnitrostátní program na tlumení v uvedeném členském státě splňuje kritéria stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 64/432/EHS. Irsko by proto mělo být zahrnuto do seznamu uvedeného v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES.

(6)

V zájmu jasnosti je nezbytné provést určité menší změny údajů týkajících se Španělska v seznamu v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES.

(7)

Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy na tlumení Aujeszkyho choroby

Kód ISO

Členský stát

Oblasti

BE

Belgie

všechny oblasti

ES

Španělsko

území autonomních oblastí Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

území provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonomní oblasti Castilla y León

území provincie Las Palmas v autonomní oblasti Kanárských ostrovů

HU

Maďarsko

všechny oblasti

IE

Irsko

všechny oblasti

IT

Itálie

provincie Bolzano

UK

Spojené království

všechny oblasti v Severním Irsku“


HLAVNÍ SMĚRY, OBECNÉ SMĚRY, STRATEGICKÉ SMĚRY

12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/65


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. dubna 2010

o TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. července 2006 Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla o tom, že ve spolupráci s centrálními depozitáři cenných papírů a ostatními účastníky trhu prozkoumá možnost zřízení nové služby Eurosystému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v penězích centrální banky, jež se má nazývat TARGET2-Securities („T2S“). T2S má jako součást úkolů Eurosystému podle článků 17, 18 a 22 statutu ESCB za cíl umožnit sjednocení postupů po uzavření obchodů tím, že nabídne základní a nestranné celoevropské vypořádání hotovosti a cenných papírů v penězích centrální banky bez ohledu na hranice, aby centrální depozitáři cenných papírů mohli svým klientům poskytovat harmonizované a standardizované služby vypořádání obchodů formou dodání proti zaplacení v integrovaném technickém prostředí s přeshraničními možnostmi. Vzhledem k tomu, že poskytování peněz centrální banky je základním úkolem Eurosystému, má T2S povahu veřejné služby. Národní centrální banky eurozóny budou v rámci T2S poskytovat služby v oblasti správy zajištění a vypořádání v penězích centrální banky.

(2)

Článek 22 statutu ESCB zmocňuje Eurosystém k tomu, aby zajistil „účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy uvnitř Unie“. Vypořádání v penězích centrální banky kromě toho eliminuje riziko likvidity, a je tedy zásadní jak pro spolehlivost postupů po uzavření obchodů s cennými papíry, tak i pro finanční trh obecně.

(3)

Dne 17. července 2008 rozhodla Rada guvernérů o zahájení projektu T2S a o poskytnutí nezbytných zdrojů až do ukončení tohoto projektu. Na základě nabídky ze strany Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (dále jen „4CB“) rozhodla Rada guvernérů rovněž o tom, že T2S bude vyvinut a provozován těmito 4CB.

(4)

Rada guvernérů přijala rozhodnutí ECB/2009/6 ze dne 19. března 2009 o zřízení Programové rady TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (1) jakožto operativního řídícího orgánu v rámci Eurosystému, který bude pro Radu guvernérů připravovat návrhy týkající se klíčových strategických otázek a který bude vykonávat úkoly čistě technické povahy. Mandát Programové rady T2S, který je upraven v příloze rozhodnutí ECB/2009/6, představuje jeden ze základních prvků řízení T2S. Centrální banky Eurosystému zároveň pověřily Programovou radu T2S výkonem některých úkolů v oblasti implementace, aby tato rada byla plně funkční a mohla jednat jménem celého Eurosystému.

(5)

Tyto obecné zásady zejména stanoví základy programu T2S ve fázi jeho specifikace a vývoje. Jsou vyvrcholením dříve zmíněných rozhodnutí Rady guvernérů a podrobně upravují zejména úlohu a odpovědnost Programové rady T2S a 4CB, jakož i jejich vzájemný vztah. S ohledem na skutečnost, že program T2S se dále vyvíjí, budou tyto obecné zásady doplněny dalšími právními akty a smluvními ujednáními, za něž nese konečnou odpovědnost Rada guvernérů.

(6)

V souladu s dříve uvedenými rozhodnutími Rady guvernérů je program T2S řízen na třech úrovních. Na první úrovni řízení je konečné rozhodování v souvislosti s T2S svěřeno Radě guvernérů, která nese celkovou odpovědnost za program T2S a která je podle článku 8 statutu ESCB rozhodovacím orgánem celého Eurosystému. Na druhé úrovni řízení byla zřízena Programová rada T2S s cílem napomáhat rozhodovacím orgánům ECB při zajišťování úspěšného a včasného dokončení programu T2S. Konečně na třetí úrovni řízení stojí 4CB.

(7)

Protože služby T2S jsou nabízeny centrálním depozitářům cenných papírů, je důležité udržovat strukturovaný vztah k těmto depozitářům po celou dobu vývoje T2S, přechodu na T2S a následného provozování T2S. Pro tento účel bude zřízena kontaktní skupina centrálních depozitářů cenných papírů. Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů. Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S.

(8)

T2S není podnikatelským subjektem a jeho cílem není konkurovat centrálním depozitářům cenných papírů ani jiným účastníkům trhu. To znamená, že i když finanční režim T2S sleduje plnou náhradu nákladů, služby T2S nejsou poskytovány za účelem dosažení zisku. O celkové výši investice Eurosystému do T2S bude rozhodnuto interním rozhodnutím, přičemž rozhodnutí o cenách za poskytování služeb T2S bude sledovat plné pokrytí nákladů. Navíc by měl Eurosystém přísně uplatňovat zásadu nediskriminace ve vztahu k centrálním depozitářům cenných papírů a zaměřit se na vytvoření rovných podmínek pro všechny centrální depozitáře cenných papírů, kteří budou k vypořádání využívat T2S.

(9)

T2S představuje technické zařízení, které bude možné využívat nejen pro vypořádání v eurech. Bude přístupné rovněž národním centrálním bankám mimo eurozónu a dalším centrálním bankám, které budou mít zájem jej využívat a dají svou měnu k dispozici pro vypořádání v penězích centrální banky v rámci T2S, jak upravují tyto obecné zásady,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   T2S se opírá o jednotnou technickou platformu propojenou se systémy centrálních bank pro zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase. Jedná se o službu poskytovanou Eurosystémem centrálním depozitářům cenných papírů, která umožňuje základní a nestranné vypořádání obchodů s cennými papíry bez ohledu na hranice formou dodání proti zaplacení v penězích centrální banky.

2.   Tyto obecné zásady stanoví pravidla pro řízení programu T2S. Rovněž stanoví hlavní rysy programu T2S, definují úlohu a odpovědnost Programové rady T2S a 4CB a jejich vzájemný vztah ve fázi specifikace a vývoje T2S. Vymezují rovněž hlavní rozhodnutí, která mají být v souvislosti s T2S přijata Radou guvernérů. Navíc tyto obecné zásady vymezují ve vztahu k T2S základní zásady týkající se: a) finančního režimu, práv a záruk; b) způsobu vymezení přístupu centrálních depozitářů cenných papírů a smluvních vztahů s těmito depozitáři; c) podmínek, za kterých bude v T2S umožněno používání jiných měn než eura, a d) vývoje programu T2S.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

„centrálním depozitářem cenných papírů“ subjekt, který: a) umožňuje zpracování a vypořádání obchodů s cennými papíry účetním zápisem, b) poskytuje služby úschovy a správy cenných papírů, např. správu událostí souvisejících s právy a závazky z cenných papírů a splácení cenných papírů, a c) hraje aktivní úlohu při zajišťování integrity emisí cenných papírů,

„dodáním proti zaplacení“ mechanismus, který propojuje převod cenných papírů a převod peněžních prostředků způsobem, jenž zajišťuje, že k dodání cenných papírů dojde jen tehdy, pokud bylo zaplaceno,

„národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro,

„centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka eurozóny, případně ECB,

„rámcovou smlouvou“ smluvní rámec uzavíraný mezi centrálním depozitářem cenných papírů a Eurosystémem pro fázi vývoje a provozování,

„obecnými funkčními specifikacemi“ obecný popis funkčního řešení, které má být vyvinuto k uspokojení požadavků uživatelů T2S. Bude zahrnovat prvky, jako je funkční architektura (domény, moduly a interakce), koncepční modely, datový model a postup datových toků,

„dohodou mezi druhou a třetí úrovní řízení“ dohoda o dodávce a provozování dojednaná mezi Programovou radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérů a následně podepsaná centrálními bankami Eurosystému a 4CB. Obsahuje další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Programové rady T2S a centrálních bank Eurosystému,

„členským státem“ stát, který je členem Unie,

„národní centrální bankou mimo eurozónu“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou není euro,

„provozní fází“ časové období, které začíná okamžikem přechodu prvního centrálního depozitáře cenných papírů na T2S,

„jinou centrální bankou“ centrální banka země mimo Unii,

„platebním kalendářem“ kalendář, který ukazuje sled splátek náhrady, která náleží 4CB,

„dohodou o úrovni služeb“ jak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež mají v souvislosti s T2S 4CB poskytovat Eurosystému, tak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež má v této souvislosti Eurosystém poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů,

„fází specifikace a vývoje“ časové období, které počíná okamžikem schválení požadavků uživatelů Radou guvernérů a končí zahájením provozní fáze,

„obchodní aplikací T2S“ software vyvinutý a provozovaný 4CB jménem Eurosystému, který umožňuje Eurosystému poskytovat služby T2S na platformě T2S,

„postupem řízení změn T2S“ soubor pravidel a postupů, jež se použijí, kdykoli je navržena změna služeb T2S,

„finančním rámcem T2S“ horní mez celkových nákladů T2S, které mají být nahrazeny. Finanční rámec vymezuje a) maximální částku, kterou mají zúčastněné národní centrální banky zaplatit za T2S, a b) částku, kterou zúčastněné národní centrální banky uhradí 4CB po dodání podle dohodnutého platebního kalendáře,

„platformou T2S“ pro účely těchto obecných zásad a bez ohledu na použití termínu platforma T2S v jiných dokumentech souvisejících s T2S, hardware a všechny softwarové komponenty (tj. veškerý použitý software s výjimkou obchodní aplikace T2S) potřebné k provozování obchodní aplikace T2S,

„programem T2S“ soubor souvisejících činností a dodávek, které jsou nutné pro vývoj T2S do doby úplného přechodu všech centrálních depozitářů cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu s Eurosystémem, na T2S,

„Programovou radou T2S“ řídící orgán Eurosystému zřízený na základě rozhodnutí ECB/2009/6, jehož úkolem je v souvislosti s T2S připravovat pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonávat úkoly čistě technické povahy,

„účtem projektu T2S“ účet T2S, který slouží k inkasu a rozdělování splátek, náhrad a poplatků. Může mít podúčty za účelem rozlišení různých druhů peněžních toků. Nemá rozpočtový charakter,

„službami T2S“ služby, které má Eurosystém na základě rámcové smlouvy poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů,

„uživateli T2S“ právnické osoby, které pro účely T2S vstoupily do smluvního vztahu s centrálními depozitáři cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu s Eurosystémem. Patří sem rovněž platební banky, které mají smluvní vztah s centrálními bankami a poskytují finanční instituci, která provádí vypořádání v T2S, likviditu na hotovostní účet určený pro T2S prostřednictvím účtu v systému zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase,

„podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ podrobný popis funkcí, které řídí externí datové toky T2S (z aplikace do aplikace). Bude obsahovat informace, které uživatelé potřebují pro to, aby mohli přizpůsobit nebo vyvinout svůj interní informační systém s cílem připojit ho k T2S,

„uživatelskou příručkou“ dokument, který popisuje způsob, jakým mohou uživatelé T2S využívat celé řady softwarových funkcí T2S, jež jsou dostupné v režimu „uživatel do aplikace“ (prostřednictvím koncového terminálu),

„požadavky uživatelů“ dokument, který obsahuje požadavky uživatelů na T2S, jak byly zveřejněny ECB dne 3. července 2008 a následně změněny postupem řízení změn T2S.

ODDÍL II

ŘÍZENÍ PROGRAMU T2S

Článek 3

Úrovně řízení

Program T2S je řízen na třech úrovních, jak se popisuje v tomto oddíle obecných zásad. Na první úrovni řízení stojí Rada guvernérů, na druhé úrovni Programová rada T2S a na třetí úrovni 4CB.

Článek 4

Rada guvernérů

1.   Rada guvernérů odpovídá za řízení, všeobecnou správu a kontrolu programu T2S. Nese rovněž odpovědnost za konečné rozhodování ve vztahu k programu T2S a rozhoduje o přidělování úkolů, které nejsou přímo svěřeny druhé nebo třetí úrovni řízení.

2.   Do působnosti Rady guvernérů patří zejména následující:

a)

odpovídá za řízení programu T2S prostřednictvím všech dále uvedených činností:

i)

rozhoduje o všech otázkách týkajících se řízení T2S, přebírá odpovědnost za program T2S jako celek, a tudíž i plní úlohu poslední instance při rozhodování sporů,

ii)

přijímá rozhodnutí ad hoc ohledně úkolů svěřených Programové radě T2S nebo 4CB,

iii)

přiděluje následné nebo dodatečné konkrétní úkoly související s programem T2S Programové radě T2S a/nebo 4CB, přičemž stanoví, která rozhodnutí, jež s plněním těchto úkolů souvisejí, přijme sama,

iv)

přijímá veškerá rozhodnutí týkající se organizace Programové rady T2S;

b)

vyřizuje žádosti členů Poradní skupiny T2S předložené v souladu s pravidly Poradní skupiny T2S;

c)

rozhoduje o základním finančním režimu T2S, a to konkrétně o:

i)

cenové politice, pokud jde o služby T2S,

ii)

metodologii nákladů T2S,

iii)

finančním ujednání podle článku 12;

d)

určuje kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů;

e)

ověřuje a přijímá programový plán T2S, sleduje postup programu T2S a rozhoduje o opatřeních, která mají být přijata k minimalizaci případných prodlev při jeho realizaci;

f)

rozhoduje o základních provozních aspektech T2S, a to konkrétně o:

i)

provozním rámci T2S včetně strategie řízení mimořádných událostí a krizového řízení,

ii)

bezpečnostním rámci pro ochranu informací v T2S,

iii)

postupech řízení změn T2S,

iv)

strategii testování T2S,

v)

strategii přechodu na T2S,

vi)

rámci pro řízení rizik v T2S;

g)

schvaluje základní smluvní rámec, a to konkrétně:

i)

dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení,

ii)

dohody o úrovni služeb sjednané mezi Programovou radou T2S, centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami Eurosystému, jakož i s 4CB,

iii)

smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů sjednané Programovou radou T2S společně s centrálními bankami Eurosystému na jedné straně a centrálními depozitáři cenných papírů na druhé straně,

iv)

smlouvy s národními centrálními bankami mimo eurozónu, jinými centrálními bankami anebo jinými příslušnými měnovými orgány včetně příslušných dohod o úrovni služeb;

h)

odpovídá za přijímání vhodných opatření k prosazování pravidel a zásad dohledu;

i)

rozhoduje, od kterého data bude zahájen přechod centrálních depozitářů cenných papírů na T2S.

Článek 5

Programová rada T2S

1.   Složení a mandát Programové rady T2S upravuje rozhodnutí ECB/2009/6. Programové radě T2S jsou svěřeny úkoly náležející druhé úrovni řízení v rámci všeobecného rámce vymezeného Radou guvernérů.

2.   Mandát Programové rady T2S zahrnuje mimo jiné:

a)

projednávání a schvalování obecných funkčních specifikací, podrobných funkčních specifikací pro uživatele a uživatelských příruček;

b)

provádění provozního rámce T2S včetně strategie řízení mimořádných událostí a krizového řízení v rámci parametrů stanovených Radou guvernérů;

c)

vyjednávání dohod o účasti jiných měn ve smyslu čl. 18 odst. 1 a 2;

d)

poskytování informací příslušným regulatorním orgánům a orgánům dohledu;

e)

vyjednání dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení se 4CB, kterou schvaluje Rada guvernérů.

Článek 6

4CB

1.   4CB vyvíjejí a provozují T2S a poskytují informace o svém vnitřním uspořádání a o rozdělení práce Programové radě T2S.

4CB plní zejména tyto úkoly:

a)

na základě požadavků uživatelů a pod vedením Programové rady T2S připravují obecné funkční specifikace, podrobné funkční specifikace pro uživatele a uživatelské příručky v souladu s programovým plánem T2S;

b)

vyvíjejí a budují T2S jménem Eurosystému a poskytují technické komponenty T2S v souladu s programovým plánem T2S a požadavky uživatelů, obecnými funkčními specifikacemi a podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele a dalšími specifikacemi a úrovněmi služeb;

c)

zpřístupňují T2S Programové radě T2S v souladu se schváleným časovým plánem, specifikacemi a úrovněmi služeb;

d)

pro účely finančního ujednání podle článku 12 předloží Programové radě T2S:

i)

odhad nákladů, které jim vzniknou při vývoji a provozování T2S, a to v podobě umožňující posouzení tohoto odhadu ze strany příslušného výboru Evropského systému centrálních bank (ESCB) nebo Eurosystému a/nebo jeho audit ze strany externího auditora,

ii)

finanční nabídku včetně určení druhu nabídky, platebního kalendáře a období, na které se vztahuje;

e)

opatří si veškerá povolení potřebná k vybudování a provozování T2S a k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů;

f)

provádějí změny T2S v souladu s postupem řízení změn T2S;

g)

odpovídají v oblasti své působnosti na žádosti Rady guvernérů nebo Programové rady T2S;

h)

uskutečňují školení a poskytují technickou a provozní podporu pro testování a přechod na T2S, jež koordinuje Programová Rada T2S;

i)

vyjednávají dohodu mezi druhou a třetí úrovní řízení s Programovou radou T2S.

2.   4CB mají vůči Eurosystému společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění svých úkolů. Jejich odpovědnost zahrnuje podvod, úmyslné protiprávní jednání a hrubou nedbalost. Režim odpovědnosti je podrobněji upraven v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

3.   Delegování uvedených úkolů (outsourcing) či zadání těchto úkolů externím dodavatelům na základě subdodavatelské smlouvy ze strany 4CB nemá vliv na odpovědnost 4CB vůči Eurosystému a dalším zúčastněným stranám a musí být průhledné pro Programovou radu T2S.

Článek 7

Vztahy s externími zúčastněnými stranami

1.   Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S. Poradní skupina T2S podává zprávy Programové radě T2S a ve výjimečných případech může o některých záležitostech uvědomit Radu guvernérů.

Poradní skupině T2S předsedá předseda Programové rady T2S. Složení a mandát Poradní skupiny T2S vymezuje příloha I těchto obecných zásad.

Poradní skupina vykonává svou funkci v souladu s jednacím řádem schváleným Radou guvernérů.

2.   Kontaktní skupina centrálních depozitářů cenných papírů je fórem pro komunikaci a součinnost s centrálními depozitáři cenných papírů. Napomáhá při přípravě a vyjednání rámcové smlouvy mezi Eurosystémem na straně jedné a centrálními depozitáři cenných papírů, kteří mají zájem účastnit se na T2S, na straně druhé. Kontaktní skupině centrálních depozitářů cenných papírů předsedá předseda Programové rady T2S. Složení a mandát Kontaktní skupiny centrálních depozitářů cenných papírů vymezuje příloha I.

3.   Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů, jehož cílem je podpořit vývoj a realizaci T2S a hodnotit dopad T2S na národní trhy. Národním skupinám uživatelů předsedá vždy příslušná národní centrální banka. Složení a mandát národních skupin uživatelů vymezuje příloha I.

Článek 8

Řádná správa

1.   V zájmu zamezení střetu zájmů mezi poskytováním služeb T2S ze strany Eurosystému a jeho regulatorními funkcemi zajistí centrální banky Eurosystému, aby:

a)

se členové Programové rady T2S v souladu s jednacím řádem Programové rady T2S, jak byl schválen Radou guvernérů, neúčastnili jakékoli dohledové činnosti příslušné centrální banky v souvislosti s T2S. Členové Programové rady T2S nesmějí být členy Výboru pro platební a zúčtovací systémy, Výboru pro informační technologie ani Řídícího výboru Eurosystému pro IT;

b)

byly dohledové a provozní činnosti T2S odděleny.

2.   Programová rada T2S podléhá informační povinnosti, kontrole a auditu, jak jsou vymezeny v těchto obecných zásadách. Audity týkající se vývoje, provozování a nákladů T2S jsou zahajovány a prováděny v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů, ve znění platném v době, kdy příslušný audit probíhá.

Článek 9

Spolupráce a výměna informací

1.   4CB a Programová rada T2S vzájemně spolupracují, vyměňují si informace a poskytují si technickou a jinou podporu v průběhu vývoje programu T2S.

2.   4CB, ostatní centrální banky Eurosystému a Programová rada T2S se navzájem neprodleně informují o všech záležitostech, které by mohly mít podstatný vliv na vývoj nebo budování T2S, a usilují o minimalizaci souvisejících rizik.

3.   Programová rada T2S podává čtvrtletní zprávy o vývoji programu T2S Radě guvernérů. Návrh zprávy se zasílá Výboru pro platební a zúčtovací systémy a Řídícímu výboru Eurosystému pro IT, aby se k němu tyto výbory mohly vyjádřit předtím, než bude prostřednictvím Výkonné rady předložen Radě guvernérů.

4.   Programová rada T2S dává k dispozici program, závěry a relevantní dokumentaci ze svých zasedání členům Výboru pro platební a zúčtovací systémy, aby k nim mohli v případě potřeby poskytnout své připomínky.

5.   Programová rada T2S může v případě potřeby konzultovat jakýkoli příslušný výbor ESCB nebo může být takovým výborem konzultována.

6.   4CB podávají Programové radě T2S pravidelné zprávy o programu T2S.

7.   Obsah a postupy plnění informačních povinností Programové rady T2S a 4CB jsou podrobně popsány v dohodě mezi první a druhou úrovní řízení.

ODDÍL III

FINANČNÍ REŽIM

Článek 10

Cenová politika

1.   Cenová politika T2S se řídí základními zásadami neziskovosti, plné náhrady nákladů a nediskriminace vůči centrálním depozitářům cenných papírů.

2.   Programová rada T2S předloží Radě guvernérů do šesti měsíců ode dne přijetí těchto obecných zásad návrh cenové politiky v souvislosti se službami T2S, včetně obecných postupů a zprávy o plnění stanovených cílů provozování T2S na neziskovém základě a dosažení plné náhrady nákladů, s odhadem případného výsledného finančního rizika, jemuž by Eurosystém mohl čelit. Před tím, než bude cenová politika předložena Radě guvernérů, bude projednána s centrálními depozitáři cenných papírů a uživateli.

Článek 11

Metodika nákladů a účtování

1.   Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, platí pro T2S společná metodika Eurosystému v oblasti nákladů a obecné zásady ECB/2006/16 ze dne 10. listopadu 2006 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (2).

2.   Programová rada T2S ve velmi rané fázi zapojí příslušné výbory ESCB/Eurosystému do posuzování řádného provádění:

a)

společné metodiky Eurosystému v oblasti nákladů v souvislosti s odhadem nákladů T2S a výpočtem ročních nákladů T2S a

b)

obecných zásad ECB/2006/16 ze strany ECB a 4CB v souvislosti se zachycením nákladů a aktiv T2S.

Článek 12

Finanční ujednání

1.   Programová rada T2S předloží Radě guvernérů návrh finančního rámce T2S, který zahrnuje náklady T2S, tj. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a provoz T2S.

2.   Uvedený návrh zahrnuje také:

a)

druh nabídky;

b)

platební kalendář;

c)

období, na které se vztahuje;

d)

mechanismus sdílení nákladů;

e)

náklady kapitálu.

3.   O finančním ujednání rozhoduje Rada guvernérů.

Článek 13

Platby

1.   ECB vede jménem Eurosystému účet projektu T2S. Účet projektu T2S nemá rozpočtový charakter, ale slouží k inkasu a rozdělování veškerých s náklady T2S souvisejících plateb předem, splátek a náhrad, jakož i poplatků spojených s užíváním T2S.

2.   Programová rada T2S spravuje účet projektu T2S jménem Eurosystému. Dojde-li k ověření a přijetí dodávek 4CB, schválí Programová rada T2S výplatu každé splátky ve prospěch 4CB v souladu s platebním kalendářem, který schválila Rada guvernérů a který je vymezen v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

Článek 14

Práva Eurosystému k T2S

1.   Výlučným vlastníkem obchodní aplikace T2S je Eurosystém.

2.   4CB za tímto účelem udělí Eurosystému licence týkající se práv duševního vlastnictví nezbytné k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat v plném rozsahu služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů podle příslušných pravidel, na stejné úrovni služeb a rovném základě. 4CB odškodní Eurosystém v případě, že dojde k uplatnění nároků z porušení práv ze strany třetích osob ve vztahu k těmto právům duševního vlastnictví.

3.   Podrobnosti týkající se práv Eurosystému k T2S budou dohodnuty mezi 4CB a Programovou radou T2S v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení. Práva orgánů, které podepsaly dohodu o účasti měny ve smyslu článku 18, budou vymezena v takové dohodě.

ODDÍL IV

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘI CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 15

Kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů

1.   Centrální depozitáři cenných papírů mají přístup ke službám T2S za podmínky, že:

a)

o nich byla informována Evropská komise podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (3) anebo, v případě centrálních depozitářů cenných papírů ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), vykonávají svou činnost na základě právního a regulatorního rámce, který je rovnocenný rámci platnému v Unii;

b)

jsou kladně hodnoceni příslušnými orgány z hlediska naplňování doporučení CESR/ESCB pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry;

c)

na žádost zpřístupní v T2S každý cenný papír/ISIN, jehož jsou emitenty (nebo technickými emitenty), ostatním centrálním depozitářům cenných papírů;

d)

se zaváží nabídnout ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S základní služby úschovy a správy při dodržení zásady rovného zacházení;

e)

se vůči ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S zaváží provádět vypořádání v penězích centrální banky v T2S, jestliže je daná měna v T2S použitelná.

2.   Pravidla vztahující se k přístupovým kritériím platným pro centrální depozitáře cenných papírů jsou provedena v dohodách mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů.

3.   ECB vede na svých internetových stránkách seznam centrálních depozitářů cenných papírů, kteří mohou provádět vypořádání v T2S.

Článek 16

Smluvní vztahy s centrálními depozitáři cenných papírů

1.   Smlouvy mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů, včetně dohod o úrovni služeb, jsou plně harmonizovány.

2.   Programová rada T2S společně s centrálními bankami Eurosystému vyjedná smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů.

3.   Smlouvy s centrálním depozitáři cenných papírů schvaluje Rada guvernérů a následně je podepisuje centrální banka Eurosystému země, v níž má příslušný centrální depozitář cenných papírů své sídlo, anebo ECB v případě centrálních depozitářů cenných papírů nacházejících se mimo eurozónu, a to v obou případech jménem všech centrálních bank Eurosystému. Pokud jde o Irsko, bude smlouva podepsána centrální bankou Eurosystému toho členského státu, který oznámil systém vypořádání obchodů s cennými papíry Evropské komisi v souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES.

Článek 17

Dodržování regulatorních požadavků

1.   Cílem Programové rady T2S je podporovat trvalé dodržování příslušných právních, regulatorních a dohledových požadavků ze strany centrálních depozitářů cenných papírů.

2.   Programová rada T2S zváží, zda by nebylo vhodné, aby ECB vydala doporučení k provedení legislativních úprav, které by zajistily rovná přístupová práva centrálních depozitářů cenných papírů ke službám T2S, a předloží v této souvislosti příslušné návrhy Radě guvernérů.

ODDÍL V

JINÉ MĚNY NEŽ EURO

Článek 18

Podmínky způsobilosti pro zahrnutí do T2S

1.   Měna země EHP jiná než euro je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že příslušná národní centrální banka mimo eurozónu, jiná centrální banka nebo jiný orgán odpovědný za takovou měnu uzavře s Eurosystémem dohodu o účasti měny a že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů.

2.   Měna jiná než měna země EHP je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů, pokud:

a)

právní, regulatorní a dohledový rámec, který se uplatňuje na vypořádání v takové měně, zajišťuje v zásadě stejný nebo vyšší stupeň právní jistoty v porovnání s rámcem platným v Unii;

b)

zahrnutí takové měny do T2S by mělo pozitivní vliv na příspěvek T2S k fungování trhu vypořádání obchodů s cennými papíry v Unii;

c)

taková jiná centrální banka či jiný orgán odpovědný za tuto měnu uzavře s Eurosystémem oboustranně uspokojivou dohodu o účasti měny.

3.   V souladu s mandátem Programové rady T2S mohou být národní centrální banky mimo eurozónu zastoupeny v Programové radě T2S.

ODDÍL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článek 19

Programový plán T2S

1.   V návaznosti na přijetí těchto obecných zásad předloží Programová rada T2S Radě guvernérů návrh programového plánu T2S, který se bude opírat o požadavky uživatelů a bude sestávat ze strukturovaného seznamu dodávek a činností ve vztahu k programu T2S včetně jejich vzájemné provázanosti a předpokládaných dat zahájení a ukončení.

2.   Na základě návrhů předložených Programovou radou T2S Rada guvernérů posoudí, ověří a přijme programový plán T2S.

3.   Programová rada T2S sestaví na základě programového plánu T2S podrobný časový plán, v němž budou vyznačeny hlavní mezníky programu T2S. Tento časový plán se zveřejní a oznámí všem stranám zúčastněným na T2S.

4.   V případě vážného rizika, že nebude možné dosáhnout některý z mezníků programu T2S, Programová rada T2S o této skutečnosti ihned informuje Radu guvernérů a navrhne opatření k minimalizaci prodlev při provádění programu T2S.

ODDÍL VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení

1.   V souladu s těmito obecnými zásadami upravuje dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Programové rady T2S a centrálních bank Eurosystému.

2.   Návrh dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení se předkládá ke schválení Radě guvernérů a poté ji podepisují Eurosystém a 4CB.

Článek 21

Řešení sporů

1.   Nepodaří-li se spor vzniklý v záležitosti, kterou upravují tyto obecné zásady, vyřešit dohodou dotčených stran, může kterákoli z dotčených stran záležitost předložit k rozhodnutí Radě guvernérů.

2.   Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení stanoví, že Programová rada T2S nebo 4CB mohou předložit spor, který z této dohody vznikne, Radě guvernérů.

Článek 22

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 1. května 2010.

Článek 23

Určení a prováděcí opatření

Tyto obecné zásady se vztahují na všechny centrální banky Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. dubna 2010.

Za Radu guvernérů ECB

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 102, 22.4.2009, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.


PŘÍLOHA

PORADNÍ SKUPINA T2S

Mandát a složení

1.   Mandát a působnost

Poradní skupina TARGET2-Securities (T2S) (dále jen „poradní skupina“):

a)

podporuje Eurosystém při přezkoumávání obecných specifikací a podrobných funkčních specifikací pro uživatele s cílem zajistit jejich plný soulad s požadavky uživatelů;

b)

podporuje Eurosystém při přezkoumávání žádostí o změnu požadavků uživatelů;

c)

poskytuje poradenství, pokud jde o další vymezení právního základu pro obecné specifikace a podrobné funkční specifikace pro uživatele;

d)

podporuje Eurosystém v souvislosti s dalším vymezováním cenového rámce;

e)

pokračuje v harmonizaci v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry ve vztahu k T2S;

f)

podporuje prováděcí opatření na trhu;

g)

poskytuje poradenství v souvislosti s dohodou a opatřeními, které přispívají k účinnému a nákladově efektivnímu poobchodnímu prostředí T2S mezi T2S a centrálními depozitáři cenných papírů, a podporuje jejich provádění s cílem motivovat centrální depozitáře cenných papírů a účastníky trhu k tomu, aby převedli své zůstatky a vypořádací činnost do T2S;

h)

poskytuje poradenství ohledně otázek přechodu na T2S a jednotlivých fází.

2.   Složení

2.1

Poradní skupina se skládá z předsedy, tajemníka, řádných členů a pozorovatelů.

2.2

Považuje-li to za vhodné, může předseda případ od případu na základě svého uvážení pozvat na zasedání poradní skupiny další odborníky, přičemž o tom informuje poradní skupinu.

3.   Řádní členové

3.1

Řádní členové mají právo podílet se na rozhodnutích přijímaných poradní skupinou.

3.2

Každé skupině, která je způsobilá pro řádné členství podle odstavce 3.3, je přidělen stejný počet řádných členů. Počet řádných členů každé jiné skupiny zúčastněných stran se rovná počtu řádných členů skupiny centrálních bank.

3.3

Zástupce kterékoli z níže uvedených skupin může být řádným členem poradní skupiny:

a)

centrální banky – ECB a každá národní centrální banka eurozóny by měly být zastoupeny jedním řádným členem. Národní centrální banka členského státu, který přijme euro, se od okamžiku vstupu do eurozóny rovněž účastní poradní skupiny jako řádný člen. Centrální banka mimo eurozónu, která se rozhodla zapojit svou měnu do T2S, je ode dne takového rozhodnutí rovněž zastoupena jedním řádným členem. Evropská komise je jako veřejný orgán řádným členem a je považována za člena skupiny centrálních bank;

b)

centrální depozitáři cenných papírů – každá skupina centrálních depozitářů cenných papírů, jež může sestávat z několika centrálních depozitářů cenných papírů, popřípadě každý centrální depozitář cenných papírů, vypořádávající své transakce v eurech a/nebo ve své národní měně jiné než euro, je řádným členem poradní skupiny a může jmenovat jednoho zástupce, splňuje-li níže uvedená kritéria:

deklaruje podporu T2S,

je připravena, resp. připraven sjednat smluvní ujednání s Eurosystémem,

deklaruje záměr využívat T2S, jakmile bude v provozu.

V souladu s odstaavcem 3.2 a odst. 3.3 písm. a) se počet zástupců centrálních depozitářů cenných papírů rovná počtu zástupců centrálních bank. To znamená, že větší skupiny centrálních depozitářů cenných papírů a větší centrální depozitáři cenných papírů mají v závislosti na objemu jimi vypořádávaných obchodů vyšší počet zástupců. Počet dalších zástupců je stanoven centrálními depozitáři cenných papírů zastoupenými v poradní skupině a předsedou poradní skupiny podle d’Hondtovy metody pro poměrné zastoupení;

c)

uživatelé – výbor pro jmenování vybírá členy z řad uživatelů na základě přihlášek obdržených tajemníkem podle předem stanoveného klíče:

nejméně jedenáct řádných členů, kteří zastupují velké obchodní banky, jež vykonávají činnost v oblasti cenných papírů v měnách, ve kterých lze provádět vypořádání v T2S, a to bez ohledu na místo vzniku těchto bank,

nejméně dva řádní členové, kteří zastupují mezinárodní investiční banky,

nejméně dva řádní členové, kteří zastupují banky, jež vykonávají činnost v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry s cílem poskytovat služby svým místním klientům,

nejméně jen řádný člen, který zastupuje centrální protistranu.

4.   Pozorovatelé

4.1

Pozorovatelé mají právo účastnit se zasedání poradní skupiny, nemohou se však účastnit jejího rozhodování.

4.2

Pozorovatelem poradní skupiny může být jeden zástupce každé z níže uvedených skupin nebo institucí:

a)

Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry;

b)

Evropská bankovní federace;

c)

Evropská skupina spořitelen;

d)

Evropská asociace družstevních bank;

e)

Evropské fórum služeb v oblasti cenných papírů;

f)

Evropská federace burz cenných papírů;

g)

centrální depozitáři cenných papírů, kteří podporují T2S a jejichž provozovatelem je národní centrální banka;

h)

předsedové podskupin poradní skupiny.

4.3

Centrální banky Eurosystému, které vybudují a budou provozovat platformu T2S (4CB), mohou jmenovat jednoho zástupce za každou takovou centrální banku, aby se účastnil poradní skupiny jako pozorovatel. Tito zástupci zaujímají v poradní skupině jednotné stanovisko.

5.   Postupy jmenování

5.1

Pro řádné členy a pozorovatele platí tyto postupy jmenování:

a)

zástupce centrální banky je jmenován guvernérem/prezidentem dané centrální banky podle příslušného statutu centrální banky;

b)

zástupce centrálního depozitáře cenných papírů je jmenován vedoucím příslušného centrálního depozitáře cenných papírů;

c)

zástupce uživatelů je navrhován příslušnými organizacemi na základě individuálních přihlášek. Je jmenován výborem pro jmenování v souladu s platnými postupy a kritérii tohoto výboru;

d)

pozorovatel je jmenován vedoucím příslušné skupiny/instituce.

5.2

Každý jmenovaný kandidát musí mít odpovídající služební postavení a relevantní technické znalosti. Subjekty, které jmenují kandidáty, odpovídají za to, že jmenovaný kandidát si bude moci vyhradit dostatečný čas na to, aby se aktivně věnoval práci poradní skupiny.

5.3

Jmenování musí být písemně potvrzeno tajemníkovi.

6.   Účast

6.1

Řádní členové a pozorovatelé poradní skupiny se práce skupiny účastní zásadně osobně. Jejich přítomnost na zasedáních poradní skupiny se považuje za výraz jejich angažovanosti v projektu.

6.2

Řádní členové a pozorovatelé mohou jmenovat náhradníka (s rovnocenným služebním postavením a rovnocennými znalostmi), který se ve výjimečných případech v nepřítomnosti řádného člena, resp. pozorovatele účastní zasedání poradní skupiny a může se vyjadřovat k projednávaným záležitostem nebo, zastupuje-li řádného člena, může hlasovat jeho jménem na základě písemného zmocnění. Dotyční řádní členové a pozorovatelé o tom s dostatečným předstihem informují tajemníka.

6.3

V případě, že řádný člen nebo pozorovatel opustí subjekt, který zastupuje, končí jeho členství s okamžitou účinností.

6.4

Vzdá-li se řádný člen či pozorovatel funkce nebo skončí-li jeho členství, požádá předseda poradní skupiny příslušnou organizaci, popřípadě výbor pro jmenování, aby jmenovaly náhradního člena v souladu s postupem jmenování stanoveným v článku 5.

7.   Předseda

7.1

Předseda musí být vyšším řídícím pracovníkem ECB a jmenuje ho Rada guvernérů. Předseda může určit náhradníka, který ho ve výjimečných případech nahradí.

7.2

Předseda je odpovědný za organizaci zasedání poradní skupiny a tato zasedání řídí. V této funkci rozhoduje o programu zasedání, přičemž zohlední příspěvky členů poradní skupiny, a rozhoduje o dokumentech, které mají být poradní skupině rozeslány.

7.3

Předseda rozhoduje o tom, zda určitá záležitost spadá do působnosti poradní skupiny (v souladu s odstavcem 1.2), a informuje poradní skupinu, pokud rozhodne, že daná záležitost do její působnosti nespadá.

7.4

Předseda plní všechny úkoly stanovené v rozhodnutí Rady guvernérů, jakož i veškeré další úkoly, kterými jej následně pověřila poradní skupina.

7.5

Předseda jmenuje předsedy a stálé členy podskupin, které jsou ustaveny pod záštitou poradní skupiny.

7.6

Předseda je jedinou osobou, která zastupuje poradní skupinu navenek. Poradní skupina je vždy vhodným způsobem informována předtím, než má předseda v relevantních záležitostech vystoupit jejím jménem navenek. Poradní skupina musí být s dostatečným předstihem informována o jakékoli vnější komunikaci poradní skupiny.

8.   Sekretariát

8.1

Tajemník musí být zaměstnancem ECB s velkými zkušenostmi a jmenuje ho předseda. Předseda může určit náhradníka, který tajemníka ve výjimečných případech nahradí.

8.2

ECB poskytuje tajemníkovi provozní podporu a podporu sekretariátu.

8.3

Tajemník vykonává činnost na základě pokynů předsedy. Plní zejména tyto úkoly:

a)

napomáhá předsedovi při plnění jeho povinností;

b)

organizuje zasedání a připravuje zápis ze zasedání;

c)

pomáhá při vypracování dokumentů přijímaných poradní skupinou;

d)

koordinuje konzultace;

e)

organizuje vnější komunikaci týkající se práce poradní skupiny a dalších skupin (např. zveřejňování dokumentů poradní skupiny);

f)

vykonává veškeré další úkoly, které jsou mu uloženy jednacím řádem nebo které jsou mu přiděleny poradní skupinou, popřípadě předsedou.

8.4

Tajemník je ex officio členem výboru pro jmenování. Může se též účastnit dílčích složek poradní skupiny.

8.5

Tajemník není oprávněn účastnit se rozhodování poradní skupiny.

9.   Pracovní postupy

9.1

Pracovní skupina zasedá zpravidla jednou za čtvrtletí. Předseda může svolat další zasedání, přičemž data konání se poradní skupině oznamují s dostatečným předstihem. Zasedání se konají zásadně v prostorách ECB.

9.2

Pracovním jazykem je angličtina.

9.3

Předběžné hlavní závěry zasedání poradní skupiny se zveřejňují na internetových stránkách ECB do tří pracovních dnů po zasedání. Za zveřejnění předběžných závěrů odpovídá předseda – bez účasti poradní skupiny – a tato skutečnost je vyznačena. Po každém zasedání poradní skupiny vypracuje tajemník také seznam úkolů a termínů, které byly zadány během zasedání. Zápis ze zasedání poradní skupiny zpracovává tajemník a zasílá jej členům poradní skupiny do šesti pracovních dnů po zasedání. Členové poradní skupiny mají tři pracovní dny na to, aby k návrhu zápisu poskytli své připomínky. Konečné znění zápisu se zveřejní, jakmile je schválí poradní skupina. Konečný zápis nahrazuje předběžné závěry předsedy, které budou po zveřejnění zápisu odstraněny z internetových stránek. Zápis uvádí témata, která byla projednávána, a výsledky těchto jednání.

9.4

Poradní skupina pracuje otevřeným a transparentním způsobem.

Program zasedání a dokumenty, které mají být projednávány (včetně příspěvků dílčích složek poradní skupiny), se rozesílají členům a zveřejňují se na internetových stránkách ECB nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání. Poradní skupina rozhodne dle svého uvážení o tom, zda budou na zasedání projednávány dokumenty, které nebyly zaslány alespoň pět dnů před daným zasedáním. Připomínky a jiná podání, jež tajemník obdrží nejpozději tři pracovní dny před zasedáním, se zasílají poradní skupině a zpravidla se též zveřejňují na internetových stránkách ECB. Dokumenty důvěrné povahy (jako jsou dokumenty, které poskytli účastníci trhu pod podmínkou zachování důvěrnosti, nebo dokumenty, které za důvěrné považuje předseda) se nezveřejňují.

9.5

Rozhodnutí poradní skupiny mají buď formu stanoviska, které se zasílá přímo rozhodovacím orgánům ECB, tj. Radě guvernérů a Výkonné radě, nebo usnesení, která se týkající organizace práce poradní skupiny nebo práce podskupin.

9.6

Stanoviska pro rozhodovací orgány ECB jsou zásadně přijímána na základě shody členů poradní skupiny, kteří se účastní jejího rozhodování. Nelze-li dosáhnout shody, může předseda zjistit míru podpory pro konkrétní stanovisko tak, že požádá všechny řádné členy poradní skupiny, kteří se účastní jejího rozhodování, aby se vyjádřili, zda souhlasí nebo nesouhlasí s daným návrhem. O míře podpory jsou informovány rozhodovací orgány ECB. Je-li v téže věci podáno několik návrhů na stanovisko, oznamují se rozhodovacím orgánům ECB pouze ty návrhy, které mají podporu alespoň sedmi řádných členů poradní skupiny (nebo jejich náhradníků). V téže věci mohou řádní členové podporovat pouze jeden návrh. V otázkách stěžejního významu může sedm řádných členů požádat, aby jejich menšinové stanovisko bylo bezodkladně předloženo rozhodovacím orgánům ECB.

9.7

Poradní skupina může zřídit dílčí složky, které podporují její činnost týkající se: a) technického provádění požadavků uživatelů, b) harmonizace v otázkách souvisejících s T2S, c) právních otázek souvisejících s T2S nebo d) jakékoli jiné oblasti, která podle poradní skupiny vyžaduje specifickou podporu. Mandát těchto dílčích složek vymezuje a přijímá poradní skupina.

Poradní skupina může zřídit podskupiny, které zahrnují všechny skupiny zúčastněných stran v poradní skupině a které mají dlouhodobější povahu. Poradní skupina může rovněž zřídit pracovní skupiny, jež nemusí nutně zahrnovat všechny v poradní skupině zúčastněné strany a/nebo mají krátkodobou povahu. Poradní skupina, stejně jako projektový tým T2S mohou kromě toho svolat ad hoc pracovní zasedání s cílem řešit konkrétní otázky.

Rozhodnutí poradní skupiny týkající se organizace práce dílčích složek jsou přijímána na základě shody nebo, nelze-li dosáhnout shody, prostou většinou hlasů.

9.8

Poradní skupina musí zajistit, aby k činnosti poradní skupiny mohl přispět široký okruh účastníků trhu a orgánů a aby tyto subjekty byly o jednání poradní skupiny informovány. Koordinátorem veškerých takových konzultací je tajemník, kterého podporuje tým T2S v rámci ECB a podle potřeby další zaměstnanci ECB.

Za tím účelem bude v každé zemi zřízena národní skupina uživatelů jako spojovací článek mezi národním trhem a poradní skupinou. Národní skupiny uživatelů mohou poradní skupině předkládat návrhy nebo usnesení prostřednictvím tajemníka.

Pro účely konzultací s účastníky trhu, orgány, jakož i se všemi ostatními zúčastněnými stranami a zájemci musí poradní skupina využívat vhodné prostředky, např. národní skupiny uživatelů, veřejné konzultace, diskuse u kulatého stolu, zvláštní setkání a informační schůzky nebo zveřejnění odezvy na konzultace.

Nerozhodne-li předseda poradní skupiny jinak, musí být při všech konzultacích zpravidla dána lhůta alespoň tří týdnů na poskytnutí připomínek.

10.   Hierarchické vztahy a vztah k výborům Evropského systému centrálních bank (ESCB)

10.1

Rada guvernérů může z vlastní iniciativy nebo na žádost udílet poradní skupině obecné pokyny.

10.2

Poradní skupina předkládá své stanovisko přímo rozhodovacím orgánům ECB ke zvážení.

10.3

V rámci výkonu svého mandátu může poradní skupina udílet prostřednictvím příslušného předsedy pokyny přímo podskupinám, a to buď z vlastní iniciativy nebo na jejich žádost.

10.4

Poradní skupina může prostřednictvím svého předsedy konzultovat výbor ESCB nebo jeho podskupinu (podskupiny) k určitým technickým otázkám spadajícím do oblasti působnosti a odbornosti daného výboru (např. otázky právní povahy v souvislosti s T2S). Nevyžadují-li zvláštní okolnosti kratší dobu, bude pro jakoukoli takovou konzultaci zpravidla poskytnuta minimální lhůta tří týdnů. Předseda rovněž zajistí, aby se práce poradní skupiny nepřekrývala s mandátem některého z výborů ESCB.

KONTAKTNÍ SKUPINA CENTRÁLNÍCH DEPOZITÁŘŮ CENÝCH PAPÍRŮ

Mandát a složení

1.   Rozsah mandátu

Kontaktní skupina centrálních depozitářů cenných papírů (dále jen „kontaktní skupina“) napomáhá při přípravě a vyjednání rámcové smlouvy mezi Eurosystémem na straně jedné a centrálními depozitáři cenných papírů, kteří mají zájem účastnit se v T2S, na straně druhé. Rámcová smlouva je dokumentem, který Rada guvernérů předloží všem evropským centrálním depozitářům cenných papírů. Pokrývá vývojovou a provozní fázi T2S. Centrální depozitáři cenných papírů ji podepisují individuálně.

2.   Složení

Kontaktní skupinu tvoří garanti projektu z řad centrálních depozitářů cenných papírů a členové a náhradníci Programové rady T2S.

Garanty projektu jmenují řídící orgány těch centrálních depozitářů cenných papírů, kteří dne 16. července 2009 podepsali memorandum o porozumění s Eurosystémem nebo kteří následně učinili jednostranné prohlášení o jeho přijetí. Každý člen z řad centrálních depozitářů cenných papírů může určit náhradníka, který ho může v případě nepřítomnosti nahradit. Není-li k dispozici ani garant projektu, ani jeho náhradník, není centrální depozitář cenných papírů zastoupen. V případě, že nejsou přítomni člen Programové rady T2S ani jeho náhradník, nemůže je zastoupit žádná třetí osoba.

Předsedou kontaktní skupiny je předseda Programové rady T2S. V součinnosti s centrálními depozitáři cenných papírů předseda 1) rozhoduje o frekvenci, formě a programu zasedání a 2) zve na zasedání skupiny věnované specifickým otázkám externí odborníky a/nebo členy týmu T2S. Zpravodajem je člen týmu T2S u ECB. Jeho povinností je 1) koordinovat organizaci zasedání a včasné rozeslání relevantních dokumentů, 2) poskytnout předsedovi pomoc s přípravou zasedání skupiny, 3) vypracovat závěry zasedání, 4) poskytnout předsedovi pomoc při řízení vztahů s příslušnými (pod)skupinami.

3.   Pracovní postupy, součinnost a podpora

Pracovní postupy

Kontaktní skupina se snaží přijímat svá rozhodnutí na základě shody. Není-li možné dosáhnout shody na dvou po sobě jdoucích zasedáních, musí být odlišná stanoviska pečlivě zdokumentována. V takovém případě je povinností Programové rady T2S předložit návrh Radě guvernérů. Centrální depozitáři cenných papírů, kteří nesouhlasí s návrhem Programové rady T2S, mají možnost vyjádřit odlišné stanovisko.

Součinnost mezi poradní skupinou T2S a kontaktní skupinou

Předseda kontaktní skupiny pravidelně informuje poradní skupinu o pokroku při vyjednávání rámcové smlouvy.

Tam, kde je to relevantní, obdrží kontaktní skupina (případně prostřednictvím podskupiny projektových manažerů a pracovní skupiny pro smluvní záležitosti) informace od existujících dílčích složek poradní skupiny.

Podpora kontaktní skupiny

Kontaktní skupině poskytují podporu:

podskupina projektových manažerů, která odpovídá za přípravu obchodního stanoviska pro vyjednávání (včetně mj. otázek funkčních, technických a plánování),

pracovní skupina pro smluvní záležitosti, která poskytuje kontaktní skupině právní podporu a v této roli je jejím úkolem dát obchodním doporučením kontaktní skupiny a podskupiny projektových manažerů odpovídající právní formu.

Kontaktní skupina vymezí mandát těchto dvou pracovních skupin a obecně stanoví jejich úkoly.

NÁRODNÍ SKUPINA UŽIVATELŮ

Mandát a složení

1.   Úvod

Národní skupina uživatelů spojuje dohromady poskytovatele a uživatele služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národního trhu s cílem podpořit vývoj a realizaci TARGET2-Securities (T2S). Je fórem, které slouží k tomu, aby se účastníci národního trhu mohli podílet na práci poradní skupiny T2S („poradní skupina“) a představuje formální propojení mezi poradní skupinou a národním trhem. Vytváří zpětnou vazbu pro projektový tým T2S a přispívá svými názory poradní skupině ve všech otázkách, kterými se poradní skupina zabývá. Jako taková může rovněž navrhovat otázky, kterými by se poradní skupina mohla zabývat.

Národní skupiny uživatelů se mohou účastnit procesu řízení změny požadavků uživatelů a mohou hrát významnou roli při posuzování takových požadavků v kontextu fungování národního trhu. Národní skupiny uživatelů by měly respektovat zásadu T2S spočívající ve snaze vyhnout se zohledňování národních specifik v T2S a měly by aktivně prosazovat harmonizaci.

2.   Mandát

Národní skupina uživatelů:

posuzuje dopad funkčnosti T2S a zejména veškerých změn v požadavcích uživatelů T2S na národní trh; přitom patřičným způsobem zohledňuje koncept „štíhlé T2S“, jehož cílem je zabránit národním specifikům a prosazovat harmonizaci,

předkládá poradní skupině záležitosti, které vzbuzují podstatné obavy z hlediska národního trhu,

zvyšuje povědomí všech složek národního sektoru cenných papírů o T2S,

podporuje ty členy poradní skupiny, kteří zastupují příslušný národní sektor.

3.   Složení

Národní skupinu uživatelů tvoří předseda, tajemník a členové.

Předsedou národní skupiny uživatelů by měl být přednostně řádný člen anebo pozorovatel v poradní skupině. Typicky by tuto úlohu měl zastávat člen vyššího vedení příslušné národní centrální banky. V případě, kdy příslušná centrální banka nedá k dispozici nebo neurčí předsedu národní skupiny uživatelů, bude předseda jmenován předsedou poradní skupiny, který v této otázce bude hledat shodu mezi hlavními účastníky příslušného trhu. Pokud předseda není členem poradní skupiny, zajistí koordinaci mezi poradní skupinou a předsedou národní skupiny uživatelů člen poradní skupiny, aby bylo zajištěno úzké propojení mezi poradní skupinou a národní skupinou uživatelů.

Tajemník národní skupiny uživatelů je vyslán příslušnou národní centrální bankou v zemích eurozóny, v ostatních zemích ho jmenuje předseda národní skupiny uživatelů. Očekává se, že se tajemník bude účastnit pravidelných informačních schůzek pořádaných pro tajemníky národních skupin uživatelů týmem T2S.

Členy národní skupiny uživatelů jsou příslušní členové a pozorovatelé poradní skupiny (nebo jimi pověření zástupci s odpovídajícím služebním postavením přijatelní pro předsedu národní skupiny uživatelů) a další osoby, které mají takové znalosti a postavení, aby mohli reprezentovat všechny kategorie uživatelů a poskytovatelů na národním trhu. Mohou tak mezi nimi být centrální depozitáři cenných papírů, makléři, banky, investiční banky, uschovatelé, emitenti a/nebo jejich zprostředkovatelé, centrální protistrany, burzy a mnohostranné systémy obchodování, příslušné národní centrální banky, regulatorní orgány a příslušné bankovní asociace.

4.   Pracovní postupy

Národní skupiny uživatelů se zabývají pouze otázkami, které se týkají T2S. Mohou aktivně získávat informace od týmu T2S v souvislosti s aktuálními otázkami a včas předkládat stanoviska své země v záležitostech, ve kterých k tomu byly vyzvány tajemníkem poradní skupiny, nebo k otázkám, které byly vzneseny národní skupinou uživatelů. Tým T2S pravidelně poskytuje informace národním skupinám uživatelů a pořádá schůzky s jejich tajemníky s cílem podporovat součinnost mezi národními skupinami uživatelů a týmem T2S.

Národní skupina uživatelů by se měla pravidelně scházet v termínech, které se shodují s termíny zasedání poradní skupiny, aby tak mohla členům poradní skupiny pocházejícím z dané země nabídnout svá doporučení. Takovými doporučeními však nejsou členové poradní skupiny vázáni. Národní skupina uživatelů může rovněž předkládat poradní skupině prostřednictvím jejího tajemníka písemná podání a požádat člena poradní skupiny, aby přednesl její stanovisko.

Tajemník národní skupiny uživatelů usiluje o to, aby byly program zasedání národní skupiny uživatelů a relevantní dokumenty, jež mají být projednávány, rozeslány nejpozději pět pracovních dnů přede dnem zasedání. Závěry schůze národní skupiny uživatelů se zveřejňují v angličtině a jakémkoli dalším jazyce Unie na internetových stránkách T2S a, je-li to vhodné, rovněž na internetových stránkách příslušné národní centrální banky, a to ve lhůtě tří týdnů ode dne konání schůze.

Členové národních skupin uživatelů se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Národní skupiny uživatelů na internetových stránkách T2S rovněž zveřejní své kontaktní e-mailové adresy, tak aby účastníci národního trhu věděli, koho mohou kontaktovat, chtějí-li vyjádřit svůj názor.


IV Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/81


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. března 2009

o státní podpoře C 47/05 (ex ΝΝ 86/05), kterou Řecko poskytlo společnosti Hellenic Vehicle Industry S. A. (ELVO)

(oznámeno pod číslem K(2009) 1476)

(Pouze řecké znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2010/273/ES)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

po výzvě zúčastněných stran k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1),

vzhledem k těmto důvodům:

1.   ŘÍZENÍ

(1)

V dopise ze dne 27. května 2002 obdržela Komise stížnost týkající se údajné státní podpory ve prospěch společnosti ELVO – Hellenic Vehicle Industry S.A. (dále jen „ELVO“), Řecko.

(2)

Komise svým dopisem ze dne 7. prosince 2005 po obsáhlé výměně názorů s řeckými orgány oznámila Řecku své rozhodnutí o zahájení řízení v souladu s čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve věci podpory.

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské Unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek k uvedené podpoře.

(4)

Komise od zúčastněných stran neobdržela žádné