ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.097.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 97

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
17. dubna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 316/2010 ze dne 16. dubna 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pommes des Alpes de Haute Durance (CHZO))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 317/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 318/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se po sto dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

10

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 319/2010 ze dne 16. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/218/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 2348)  ( 1 )

14

 

 

2010/219/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/236/ES o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 2354)  ( 1 )

16

 

 

2010/220/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2010 o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 2358)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 316/2010

ze dne 16. dubna 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pommes des Alpes de Haute Durance (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla žádost Francie o zapsání názvu „Pommes des Alpes de Haute Durance“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 199, 25.8.2009, s. 19.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Pommes des Alpes de Haute Durance (CHZO)


17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 317/2010

ze dne 16. dubna 2010,

kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva OSN“), kterou podepsalo Evropské společenství a všechny jeho členské státy, v článku 31 o statistikách a získávání dat stanoví, že státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují shromažďovat odpovídající informace, včetně statistických dat a výsledků výzkumů, které jim umožní formulovat a provádět politiky zaměřené na plnění závazků podle uvedené úmluvy OSN, včetně ustanovení článku 27 týkajícího se práce a zaměstnávání.

(2)

Ve svém usnesení ze dne 17. března 2008 o postavení osob se zdravotním postižením v Evropské unii (2) Rada zdůrazňuje, že pro získání přehledu o celkové situaci osob se zdravotním postižením v Evropě jsou zapotřebí statistiky zaměřené na zdravotní postižení a že tyto statistické údaje a údaje získané na základě výzkumu umožňují tvorbu a provádění informovaných politik v oblasti zdravotního postižení na různých úrovních správy. Rada vyzývá členské státy a Komisi, aby v souladu se svými příslušnými kompetencemi zajistily zahájení přípravy evropské strategie v oblasti zdravotního postižení, tak aby byl úspěšně splněn Akční plán Evropské unie v oblasti zdravotního postižení pro období 2004–2010, rovněž prostřednictvím posouzení, do jaké míry opatření na úrovni členských států odrážejí závazek Evropského společenství a členských států plně implementovat úmluvu OSN na úrovni EU, při zvážení stanovení jednotných a porovnatelných národních cílů za tímto účelem.

(3)

Pro zajištění sledování pokroku dosaženého při provádění článku 27 úmluvy OSN a plnění cílů evropské strategie zaměstnanosti a evropské strategie v oblasti zdravotního pojištění a pro zajištění měření vývoje podílu osob se zdravotním postižením na trhu práce je zapotřebí ucelený a porovnatelný soubor údajů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (3), zahrnuje modul ad hoc o zaměstnávání zdravotně postižených osob. Měl by být stanoven seznam proměnných pro tento modul.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze se stanoví podrobný seznam proměnných, které je třeba v roce 2011 shromažďovat v rámci modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Úř. věst. C 75, 26.3.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 22.


PŘÍLOHA

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011

1.

Dotčené členské státy a regiony: všechny.

2.

Proměnné se kódují takto:

Kódy proměnných pro výběrové šetření pracovních sil ve sloupci „Filtr“ vychází z přílohy III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (1).

Název

Položka

Kód

Popis

Filtr

HEALTHMA

197–198

 

Druh dlouhodobých zdravotních obtíží nebo onemocnění (kód hlavního typu)

Všichni od 15 do 64 let

01

Problémy s pažemi nebo s rukama (včetně arthritidy a revmatismu)

02

Problémy s nohama nebo s chodidly (včetně arthritidy a revmatismu)

03

Problémy se zády nebo s krkem (včetně arthritidy a revmatismu)

04

Rakovina

05

Problémy s kůží včetně alergických reakcí a závažných poškození

06

Problémy se srdcem, krevním tlakem nebo krevním oběhem

07

Problémy s hrudníkem nebo s dýcháním, včetně astmatu a bronchitidy

08

Žaludeční obtíže, problémy s játry, ledvinami nebo problémy se zažíváním

09

Diabetes

10

Epilepsie (včetně záchvatů)

11

Silné bolesti hlavy, např. migréna

12

Obtíže s učením (problémy při čtení, psaní nebo počítání)

13

Chronická úzkost

14

Deprese

15

Jiné duševní, nervové nebo emocionální problémy

16

Jiná progresivní onemocnění (včetně roztroušené sklerózy, HIV, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby)

17

Jiné dlouhodobé zdravotní obtíže

18

Žádné dlouhodobé zdravotní obtíže nebo nemoci

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

HEALTHSE

199–200

 

Druh dlouhodobých zdravotních obtíží nebo onemocnění (kód druhého nejzávažnějšího typu)

Všichni od 15 do 64 let a HEALTHMA = 1–17

01

Problémy s pažemi nebo s rukama (včetně arthritidy a revmatismu)

02

Problémy s nohama nebo s chodidly (včetně arthritidy a revmatismu)

03

Problémy se zády nebo s krkem (včetně arthritidy a revmatismu)

04

Rakovina

05

Problémy s kůží včetně alergických reakcí a závažných poškození

06

Problémy se srdcem, krevním tlakem nebo krevním oběhem

07

Problémy s hrudníkem nebo s dýcháním, včetně astmatu a bronchitidy

08

Žaludeční obtíže, problémy s játry, ledvinami nebo problémy se zažíváním

09

Diabetes

10

Epilepsie (včetně záchvatů)

11

Silné bolesti hlavy, např. migréna

12

Obtíže s učením (problémy při čtení, psaní nebo počítání)

13

Chronická úzkost

14

Deprese

15

Jiné duševní, nervové nebo emocionální problémy

16

Jiná progresivní onemocnění (včetně roztroušené sklerózy, HIV, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby)

17

Jiné dlouhodobé zdravotní obtíže

18

Žádné jiné dlouhodobé zdravotní obtíže nebo nemoci

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

DIFFICMA

201–202

 

Nejzávažnější omezení (uveďte kód hlavní aktivity, která činí obtíže)

Všichni od 15 do 64 let

01

Vidění, též s brýlemi

02

Slyšení, též s naslouchadlem

03

Chůze, chůze do schodů

04

Sezení či stání

05

Paměť, koncentrace

06

Komunikace, např. porozumění nebo problémy s vyjadřováním

07

Natahování nebo protahování

08

Zdvihání a nošení předmětů

09

Ohýbání

10

Uchopení a držení předmětů nebo otáčení

11

Žádné

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

DIFFICSE

203–204

 

Druhé nejzávažnější omezení (uveďte kód druhé nejvýznamnější aktivity, která činí obtíže)

Všichni od 15 do 64 let a DIFFICMA = 1–10

01

Vidění, též s brýlemi

02

Slyšení, též s naslouchadlem

03

Chůze, chůze do schodů

04

Sezení či stání

05

Paměť, koncentrace

06

Komunikace, např. porozumění nebo problém vyjádřit se

07

Natahování nebo protahování

08

Zdvihání a nošení předmětů

09

Ohýbání

10

Uchopení a držení předmětů nebo otáčení

11

Žádné

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMHOURS

205

 

Zdravotní obtíže nebo onemocnění nebo problém(y) vedou k tomu, že příslušná osoba může odpracovat pouze omezený počet hodin týdně

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano, zdravotní obtíže nebo onemocnění

2

Ano, problémy při určité činnosti

3

Ano, zdravotní obtíže/onemocnění i problémy při určité činnosti

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMTYPEW

206

 

Zdravotní obtíže nebo onemocnění nebo problém(y) vedou k omezením, co se týče druhu práce (např. problém zvedat těžké věci, pracovat venku, sedět dlouhou dobu), kterou může příslušná osoba vykonávat

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano, zdravotní obtíže nebo onemocnění

2

Ano, problémy při určité činnosti

3

Ano, zdravotní obtíže/onemocnění i problémy při určité činnosti

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMTRANS

207

 

Zdravotní obtíže nebo onemocnění nebo problém(y) vedou k omezením při cestování do práce a z práce

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano, zdravotní obtíže nebo onemocnění

2

Ano, problémy při určité činnosti

3

Ano, zdravotní obtíže/onemocnění i problémy při určité činnosti

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDHELP

208

 

Z důvodu zdravotních obtíží/onemocnění nebo omezení při určité činností příslušná osoba, aby mohla pracovat, potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/využívá (pro zaměstnané osoby) osobní asistenci

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDADAP

209

 

Z důvodu zdravotních obtíží/onemocnění nebo omezení při určité činností příslušná osoba, aby mohla pracovat, potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/používá (pro zaměstnané osoby) zvláštní pomůcky nebo potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/má (pro zaměstnané osoby) speciálně přizpůsobené pracoviště

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDORGA

210

 

Z důvodu zdravotních obtíží/onemocnění nebo omezení při určité činností příslušná osoba, aby mohla pracovat, potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/využívá (pro zaměstnané osoby) zvláštní pracovní režim (např. práce vsedě, práce z domova, pružná pracovní doba nebo méně namáhavá práce)

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMREAS

211–212

 

Hlavní důvod omezení při práci (počet hodin, druh práce, cesta do práce a z práce), který není způsoben dlouhodobými zdravotními obtížemi/onemocněním nebo omezením při základních činnostech

Všichni od 15 do 64 let

01

Nedostatečná kvalifikace/nedostatečné zkušenosti

02

Nedostatek vhodných pracovních příležitostí

03

Chybějící nebo omezená možnost dopravy do práce a z práce

04

Málo flexibilní zaměstnavatel

05

Má vliv na příjem benefitů

06

Rodinné důvody/pečovatelské povinnosti

07

Osobní důvody

08

Jiný důvod

09

Žádná omezení v práci

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď


Název

Položka

Kód

Popis

Filtr

 

213/218

 

Váhový faktor pro ad hoc modul pro rok 2010 (nepovinné)

Všichni od 15 do 64 let

0000–9999

Položky 213–216 obsahují celá čísla

00–99

Položky 217–218 obsahují desetinná čísla


(1)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57.


17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 318/2010

ze dne 16. dubna 2010,

kterým se po sto dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 29. března 2010 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o vyřazení jedné fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

João VALE DE ALMEIDA

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:

„Azahari Husin. Titul: Dr. Adresa: Taman Sri Pulai, Johor, Malajsie. Datum narození: 14.9.1957. Místo narození: Negeri Sembilan, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 11512285. Národní identifikační číslo: 570914-05- 5411. Další údaje: v roce 2005 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 9. 2003.“


17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 318/2010

ze dne 16. dubna 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

87,5

MA

80,1

TN

109,3

TR

111,1

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

93,5

TR

124,4

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

49,0

TR

99,2

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

51,1

IL

52,2

MA

52,7

TN

56,0

TR

64,0

ZZ

55,2

0805 50 10

EG

66,0

TR

60,3

ZA

64,4

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

90,3

BR

85,3

CA

111,7

CL

85,8

CN

86,7

MK

22,1

NZ

105,3

US

135,1

UY

72,5

ZA

81,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

86,3

CN

50,4

ZA

105,4

ZZ

82,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. dubna 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2010) 2348)

(Text s významem pro EHP)

(2010/218/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na čl. 18 první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4), a zejména na čl. 63 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (5) stanoví některá ochranná opatření, která mají být použita, aby se zabránilo šíření této nákazy, včetně vymezení oblastí A a B v návaznosti na podezření na ohnisko nebo na potvrzení ohniska této nákazy. Tyto oblasti jsou uvedeny v tabulce stanovené v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

V návaznosti na potvrzené ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 v Rumunsku přijal tento členský stát ochranná opatření podle rozhodnutí 2006/415/ES, včetně vymezení oblastí A a B v souladu s článkem 4 uvedeného rozhodnutí.

(3)

V návaznosti na ohnisko uvedené nákazy v Rumunsku bylo přijato rozhodnutí Komise 2010/158/EU ze dne 16. března 2010 o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (6). Uvedené rozhodnutí vymezuje oblasti, v nichž se použijí ochranná opatření stanovená rozhodnutím 2006/415/ES, a dobu platnosti uvedených opatření.

(4)

Uvedená prozatímní ochranná opatření byla nyní přezkoumána v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(5)

Od přijetí rozhodnutí 2010/158/EU bylo v oblasti, na kterou se již vztahují prozatímní ochranná opatření na základě uvedeného rozhodnutí, potvrzeno další ohnisko. Proto je vhodné vzít uvedené nové ohnisko v úvahu při vymezení velikosti oblasti A a doby platnosti ochranných opatření, která by nyní měla být potvrzena.

(6)

Příloha rozhodnutí 2006/415/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

V zájmu přehlednosti právních předpisů Unie by mělo být rozhodnutí 2010/158/EU výslovně zrušeno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/415/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí 2010/158/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51.

(6)  Úř. věst. L 67, 17.3.2010, s. 10.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST A

Oblast A vymezená v souladu s čl. 4 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast A

Datum ukončení platnosti podle čl. 4 odst. 4 písm. b) bodu iii)

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

RO

Rumunsko

00038

Oblast zahrnující:

17.4.2010

Ochranné pásmo:

Letea

Pásmo dozoru:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

Rumunsko

00038

Ochranné pásmo:

Plauru

27.4.2010

ČÁST B

Oblast B vymezená v souladu s čl. 4 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast B

Datum ukončení platnosti podle čl. 4 odst. 4 písm. b) bodu iii)

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

RO

Rumunsko

00038

Oblasti župy Tulcea jiné než uvedené v části A.

27.4.2010“


17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. dubna 2010,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/236/ES o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2010) 2354)

(Text s významem pro EHP)

(2010/219/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přijetí rozhodnutí Komise 2006/236/ES ze dne 21. března 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (3), bylo důsledkem inspekčních návštěv Evropské komise v Indonésii, které v této třetí zemi odhalily závažné nedostatky, pokud jde o hygienu při manipulaci s produkty rybolovu.

(2)

Rozhodnutí 2006/236/ES bylo pozměněno rozhodnutím Komise 2008/660/ES (4), které zrušilo požadavek provádět v případě produktů rybolovu pocházejících z Indonésie zkoušky na zjištění přítomnosti histaminu a těžkých kovů v produktech akvakultury.

(3)

Rozhodnutí 2006/236/ES stanoví, že členské státy zajistí, aby v případě každé zásilky produktů rybolovu jiných než z akvakulturního chovu dovezené z Indonésie byly provedeny nezbytné zkoušky, jejichž cílem je zaručit, že dotčené produkty nepřesahují maximální limity těžkých kovů.

(4)

Rozhodnutí 2006/236/ES rovněž stanoví, že uvedené rozhodnutí bude posouzeno na základě záruk poskytnutých příslušnými indonéskými orgány a na základě výsledků zkoušek provedených členskými státy.

(5)

Výsledky zkoušek provedené členskými státy v případě produktů rybolovu dovezených z Indonésie jsou, pokud jde o těžké kovy, uspokojivé. Indonésie nyní navíc Komisi poskytla příslušné záruky. Není již proto nutné provádět zkoušky v případě každé zásilky produktů rybolovu na obsah těžkých kovů.

(6)

Rozhodnutí 2006/236/ES by proto mělo být zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/236/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 83, 22.3.2006, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 215, 12.8.2008, s. 6.


17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. dubna 2010

o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2010) 2358)

(Text s významem pro EHP)

(2010/220/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výsledky kontroly Komise provedené v Indonésii v listopadu 2009 odhalily nedostatky, pokud jde o systém kontroly reziduí v živočiších pocházejících z akvakultury a v produktech akvakultury, včetně chybějícího vhodného laboratorního vybavení pro zjišťování reziduí některých farmakologicky účinných látek v živočiších pocházejících z akvakultury a v produktech akvakultury, jež je vyžadováno podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (2) a rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 14. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (3).

(2)

Existuje tedy riziko, že produkty akvakultury určené k lidské spotřebě, jež jsou dovezeny z Indonésie, obsahují rezidua některých farmakologicky účinných látek, které se používají za účelem tlumení nákaz nebo zvýšení produkce v případě živočichů pocházejících z akvakultury a které jsou škodlivé pro lidské zdraví. K těmto látkám patří zejména chloramfenikol, nitrofurany a tetracykliny. Měla by proto být přijata opatření k omezení tohoto rizika. Daná opatření by měla být přiměřená a neměla by omezovat obchodování více, než je nutné pro dosažení vysokého stupně ochrany spotřebitele.

(3)

Bude-li velká část produktů akvakultury dovezených z Indonésie podrobena povinným zkouškám na příslušná rezidua dříve, než budou produkty uvedeny na trh, sníží se riziko, že na trh budou uvedeny zásilky obsahující rezidua, bude umožněno získat přesnější informace o skutečné kontaminaci rezidui v případě indonéských produktů akvakultury a výrobci v Indonésii budou odrazeni od zneužívání těchto látek.

(4)

Pro dovoz zásilek produktů akvakultury z Indonésie je třeba, aby byly na stanovené minimální úrovni zavedeny jednotné požadavky na testování, neboť produkty mohou být dovážené přes různé členské státy.

(5)

Členské státy se vyzývají, aby Komisi informovaly o zjištění přítomnosti farmakologicky účinných látek, které nejsou schváleny pro použití v případě zvířat určených k produkci potravin nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (4), nebo přítomnosti reziduí farmakologicky účinných látek v hladině, která převyšuje maximální limity pro residua podle nařízení (ES) č. 470/2009, a to prostřednictvím systému rychlého varování stanoveného nařízením (ES) č. 178/2002, a pravidelně předkládaly zprávy ze všech zkoušek, čímž Komisi poskytnou potřebné informace k tomu, aby mohla zvážit, zda je na jejich základě nutné zachovat či změnit toto přechodné opatření.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na dovoz zásilek produktů akvakultury z Indonésie určených k lidské spotřebě.

Článek 2

1.   Členské státy použijí vhodné plány namátkových kontrol a zajistí, aby byly odebírány vzorky z alespoň 20 % zásilek uvedených v článku 1, jež jsou deklarované k dovozu na stanovištích hraniční kontroly na jejich území.

2.   Odebrané vzorky podle článku 1 se podrobí analytickým zkouškám na zjištění reziduí farmakologicky účinných látek definovaných v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 470/2009, zejména chloramfenikolu, metabolitů nitrofuranů a tetracyklinů (přinejmenším tetracyklinu, oxytetracyklinu a chlortetracyklinu).

Článek 3

Zásilky, ze kterých byly odebrány vzorky podle čl. 2 odst. 1, se úředně zadrží příslušným orgánem dotčeného členského státu do té doby, než budou ukončeny analytické zkoušky. Tyto zásilky mohou být uvedeny na trh pouze v případě, že výsledky analytických zkoušek potvrdí, že zásilky jsou v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009.

Článek 4

1.   Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o výsledcích uvedených analytických zkoušek v případě, že tyto zkoušky odhalí:

a)

přítomnost farmakologicky účinných látek klasifikovaných v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 470/2009 v hladině přesahující maximální limity reziduí stanovené podle uvedeného nařízení, nebo

b)

přítomnost farmakologicky účinných látek, které nejsou klasifikované v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 470/2009, s výjimkou případů, kdy byla pro danou látku stanovena referenční hodnota pro opatření podle uvedeného nařízení nebo rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (5), a hladina reziduí se referenční hodnotě pro opatření nerovná ani ji nepřekračuje.

Výsledky těchto zkoušek zašlou Komisi prostřednictvím systému rychlého varování stanoveného nařízením (ES) č. 178/2002.

2.   Členské státy připraví každé tři měsíce zprávu o všech výsledcích analytických zkoušek, které byly provedeny za poslední tři měsíce a které se týkají zásilek produktů akvakultury z Indonésie určených k lidské spotřebě.

Uvedené zprávy předloží Komisi v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí: v dubnu, červenci, říjnu a lednu.

Článek 5

Veškeré výdaje vzniklé při uplatňování tohoto rozhodnutí hradí odesílatel, příjemce nebo jejich zástupce.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8.