ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.083.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 83

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
30. března 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek

8

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 269/2010 ze dne 29. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/181/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010 o zveřejnění doporučení 2010/190/EU s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie

12

 

 

2010/182/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010 o výzvě Řecku, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

13

 

 

2010/183/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2010, kterým se mění rozhodnutí 2009/459/ES, kterým se Rumunsku poskytuje střednědobá finanční pomoc Společenství

19

 

 

2010/184/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/1/2010 ze dne 5. března 2010, kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

20

 

 

2010/185/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2010 ze dne 23. března 2010 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

22

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/186/SZBP ze dne 29. března 2010, kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

23

 

 

2010/187/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2010, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2010) 1610)

24

 

 

2010/188/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2010, kterým se mění příloha III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska a Portugalska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 1912)  ( 1 )

59

 

 

2010/189/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2010 o preventivním očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a o některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a jejích produktů (oznámeno pod číslem K(2010) 1914)

62

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2010/190/EU

 

*

Doporučení Rady ze dne 16. února 2010 s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie

65

 

 

2010/191/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 22. března 2010 o rozsahu působnosti a účincích eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla

70

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 267/2010

ze dne 24. března 2010

o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1534/91 ze dne 31. května 1991 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a), b), c) a e) uvedeného nařízení,

poté, co zveřejnila návrh tohoto nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 1534/91 zmocňuje Komisi k použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (2) prostřednictvím nařízení na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví, jejichž předmětem je spolupráce v těchto oblastech:

stanovení společných sazeb rizikového pojistného, založených na společně zjištěné statistice nebo na počtu pojistných událostí,

sestavení vzoru všeobecných pojistných podmínek,

společné krytí určitých druhů rizik,

likvidace pojistných událostí,

kontrola a uznání zabezpečovacích opatření,

sestavování seznamů zvýšených rizik a výměna příslušných informací.

(2)

Podle nařízení (EHS) č. 1534/91 přijala Komise nařízení (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (3). Platnost nařízení (ES) č. 358/2003 končí dnem 31. března 2010.

(3)

Nařízení (ES) č. 358/2003 neuděluje výjimku dohodám týkajícím se likvidace pojistných událostí a sestavování seznamů zvýšených rizik a výměny příslušných informací. Komise měla za to, že postrádá dostatečnou zkušenost při projednávání jednotlivých případů, aby využila pravomoci udělené nařízením (EHS) č. 1534/91 v těchto dvou oblastech. Tato situace se nezměnila. Ačkoliv nařízení (ES) č. 358/2003 udělilo výjimku pro sestavování vzoru všeobecných pojistných podmínek a pro kontrolu a uznávání zabezpečovacích opatření, toto nařízení by tak nemělo činit, jelikož při přezkumu Komise týkajícím se fungování nařízení (ES) č. 358/2003 bylo zjištěno, že již není nutné zahrnout tyto dohody do nařízení o blokové výjimce pro dané odvětví. Jelikož tyto dvě kategorie dohod nejsou specifické pro odvětví pojišťovnictví, a jak prokázal přezkum, mohou vyvolat určité obavy z narušení hospodářské soutěže, je vhodnější, aby se na ně vztahovalo vlastní hodnocení.

(4)

Na základě veřejné konzultace, která byla zahájena dne 17. dubna 2008, přijala Komise dne 24. března 2009 zprávu Evropskému parlamentu a Radě o fungování nařízení (ES) č. 358/2003 (dále jen „zpráva“) (4). Ve zprávě a připojeném pracovním dokumentu (dále jen „pracovní dokument“) byly navrženy předběžné změny nařízení (ES) č. 358/2003. Dne 2. června 2009 uspořádala Komise veřejnou schůzku se zúčastněnými stranami, včetně zástupců odvětví pojišťovnictví, spotřebitelských organizací a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, která se týkala zjištění a návrhů obsažených ve zprávě a pracovním dokumentu.

(5)

Toto nařízení by mělo zajišťovat účinnou ochranu hospodářské soutěže, přinést výhody spotřebitelům a poskytnout přiměřenou právní jistotu podnikům. Při snaze o dosažení těchto cílů je nutno vzít v úvahu zkušenosti Komise v této oblasti a výsledky konzultací vedoucích k přijetí tohoto nařízení.

(6)

Nařízení (EHS) č. 1534/91 vyžaduje, aby nařízení Komise o blokové výjimce definovalo kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, pro něž platí, určilo omezení nebo ustanovení, jež smí nebo nesmí být obsažena v dohodách, rozhodnutích a jednání ve vzájemné shodě, a určilo ustanovení, která musí být obsažena v dohodách, rozhodnutích a jednání ve vzájemné shodě, nebo jiné podmínky, jež musí být splněny.

(7)

Je však vhodné zachovat přístup přijatý v nařízení (ES) č. 358/2003, které položilo důraz na definování kategorií dohod, které jsou vyňaty do určité úrovně podílu na trhu, a na bližší určení omezení nebo ustanovení, která nesmí být v těchto dohodách obsažena.

(8)

Je třeba omezit výhody blokové výjimky stanovené tímto nařízením na ty dohody, u nichž se lze s dostatečnou jistotou domnívat, že splňují podmínky uvedené v čl. 101 odst. 3 Smlouvy. Pro použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy formou nařízení není nezbytné vymezit ty dohody, které mohou spadat do působnosti čl. 101 odst. 1 Smlouvy. Zároveň se také nelze domnívat, že dohody, které nemohou využívat tohoto nařízení, spadají pod čl. 101 odst. 1 Smlouvy nebo nesplňují podmínky čl. 101 odst. 3 Smlouvy. Při jednotlivém hodnocení dohod podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy je nutné vzít v úvahu řadu činitelů, zejména strukturu relevantního trhu.

(9)

Spolupráce mezi pojišťovnami nebo v rámci sdružení pojišťoven při kompilaci informací (což může zahrnovat rovněž určité statistické výpočty), jež umožňuje výpočet průměrných nákladů na pokrytí určitého rizika v minulosti nebo, u životního pojištění, vypracování tabulky úmrtnosti nebo četnosti onemocnění, úrazů nebo invalidity, umožňuje zlepšit znalost rizik a usnadňuje výpočet sazby pojistného za rizika u jednotlivých společností. To může zase usnadnit vstup na trh, a tím se stát přínosem pro spotřebitele. Totéž platí pro společné studie o pravděpodobném dopadu vnějších okolností, které mohou ovlivnit četnost nebo rozsah pojistných událostí nebo výnos různých typů investic. Je však nezbytné zajistit, aby taková spolupráce byla vyňata pouze v rozsahu, v jakém je nezbytná pro dosažení těchto cílů. Je tudíž vhodné stanovit, aby dohody o hrubém pojistném vyňaty nebyly. Hrubé pojistné může být ve skutečnosti nižší než částky, které udávají výsledky dotyčných kompilací, tabulek nebo studií, jelikož pojistitelé mohou využít výnosy svých investic k snížení hrubého pojistného. Dotyčné kompilace, tabulky nebo studie by mimoto měly být nezávazné a sloužit pouze pro orientační účely. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na výměnu informací, která není nezbytná k dosažení cílů stanovených v tomto bodě odůvodnění.

(10)

Čím užší jsou kategorie, do nichž se řadí statistika nákladů na krytí určitého rizika v minulosti, tím volněji mohou pojišťovny rozlišovat hrubé pojistné při jeho výpočtu. Je tudíž vhodné vyjmout společné kompilace minulých nákladů na rizika pod podmínkou, že dostupné statistické údaje jsou k dispozici tak podrobně a s takovým rozlišením, které by vyhovovalo z pojistně–matematického hlediska.

(11)

Přístup ke společným kompilacím, tabulkám a výsledkům studií je navíc nezbytný jak pro pojišťovny působící na dotyčném zeměpisném nebo produktovém trhu, tak i pro ty, které uvažují o vstupu na trh. Přístup k těmto kompilacím, tabulkám a výsledkům studií může mít obdobně význam pro organizace spotřebitelů nebo organizace zákazníků. Pojišťovnám, které na dotyčném trhu dosud nepůsobí, a organizacím spotřebitelů nebo zákazníků musí být umožněn přístup k těmto kompilacím, tabulkám a výsledkům studií za přiměřených, dostupných a nediskriminačních podmínek ve srovnání s pojišťovnami, které již na trhu působí. Tyto podmínky mohou zahrnovat například závazek ze strany pojišťovny, která ještě nepůsobí na trhu, poskytovat statistické informace o pojistných událostech, pokud by na trh vstoupila, a mohou zahrnovat rovněž členství ve sdružení pojistitelů odpovědném za kompilace. Výjimka z povinnosti poskytnout přístup organizacím spotřebitelů a organizacím zákazníků by měla být možná z důvodu veřejné bezpečnosti, například pokud informace souvisejí s bezpečnostními systémy jaderných elektráren nebo nedostatky systémů pro předcházení povodním.

(12)

Spolehlivost společných kompilací, tabulek a studií je tím vyšší, čím větší je objem statistických údajů, na nichž se zakládá. Pojistitelé s vysokým podílem na trhu mohou sami vytvářet dostatečný objem statistických údajů, aby byli schopni provádět spolehlivé kompilace, což pojistitelé s nízkým podílem na trhu nemohou a u nových účastníků trhu je ještě méně pravděpodobné, že by mohli takovéto statistické údaje vytvářet. Zahrnutí informací od všech pojistitelů na trhu, včetně velkých pojistitelů, do takovýchto společných kompilací, tabulek a studií v zásadě podporuje hospodářskou soutěž tím, že pomáhá menším pojistitelům a usnadňuje vstup na trh. Vzhledem k této specifičnosti odvětví pojišťovnictví není vhodné podmínit jakékoliv výjimky pro tyto společné kompilace, tabulky a studie prahovou hodnotou podílu na trhu.

(13)

Skupiny soupojištění nebo souzajištění mohou být za určitých omezených okolností nezbytné, aby zúčastněné podniky skupiny mohly poskytovat soupojištění nebo souzajištění rizik, pro něž by v případě neexistence této skupiny mohli nabídnout pouze nedostatečné krytí. Tyto typy skupin obvykle nevedou k omezení hospodářské soutěže podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy, nejsou tudíž touto smlouvou zakázány.

(14)

Skupiny soupojištění nebo souzajištění mohou pojistitelům a zajistitelům umožnit poskytování pojištění nebo zajištění rizik i v případě, že spojení přesahuje to, co je nezbytné k zajištění krytí tohoto rizika. Takovéto skupiny však mohou představovat omezení hospodářské soutěže, jako je slaďování pojistných podmínek či dokonce výše krytí a pojistného. Je tudíž vhodné stanovit okolnosti, za nichž takové skupiny mohou výjimky využít.

(15)

U zcela nových rizik není možné vědět dopředu, jaký upisovací objem je nezbytný ke krytí rizika, ani to, zda za účelem poskytování zvláštního typu dotyčného pojištění mohou společně existovat dvě nebo více skupin. Dohoda o spojení nabízející soupojištění nebo souzajištění takových nových rizik může být tudíž po určitou dobu vyňata bez prahové hodnoty podílu na trhu. Tři roky by měly představovat přiměřené období pro vytvoření dostatečného objemu informací o pojistných událostech k určení, zda je konkrétní skupina nezbytná, či nikoli.

(16)

Rizika, která dříve neexistovala, by se měla považovat za nová rizika. Riziko však lze za výjimečných okolností považovat za nové riziko, pokud je na základě objektivní analýzy zjištěno, že se charakter rizika změnil natolik výrazně, že není možné vědět dopředu, jaký upisovací objem je nezbytný ke krytí tohoto rizika.

(17)

U rizik, která nejsou nová, mohou takové skupiny soupojištění nebo souzajištění, které s sebou nesou omezení hospodářské soutěže, za určitých omezených okolností využívat výhod, pokud odůvodní výjimku podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy, i když by mohly být nahrazeny dvěma nebo více konkurenčními pojišťovacími subjekty. Mohou například umožnit zúčastněným podnikům získat nezbytné zkušenosti v dotyčné oblasti pojištění nebo mohou umožňovat úspory nákladů nebo snížení hrubého pojistného prostřednictvím společného zajištění za výhodných podmínek. Jakákoli výjimka by se však měla omezovat na dohody, které zúčastněným podnikům neumožňují vyloučit hospodářskou soutěž s ohledem na podstatnou část dotyčných produktů. Spotřebitelům mohou skupiny přinést výhody pouze v případě, existuje-li dostatečná hospodářská soutěž na relevantních trzích, na nichž skupiny působí. Tuto podmínku je nutno považovat za splněnou, pokud podíl určité skupiny na trhu je nižší než prahová hodnota, a lze tudíž předpokládat, že tato skupina je vystavena skutečné nebo potenciální hospodářské soutěži ze strany podniků, které se neúčastní této skupiny.

(18)

Toto nařízení by proto mělo udělit výjimku každé skupině soupojištění nebo souzajištění, která existuje déle než tři roky nebo která nebyla zřízena za účelem krytí nového rizika, pod podmínkou, že společný podíl zúčastněných podniků na trhu nepřekročí určité prahové hodnoty. Prahová hodnota pro soupojišťovací skupiny by měla být nižší, jelikož soupojišťovací skupiny mohou sdílet jednotné pojistné podmínky a hrubé pojistné. Za účelem posouzení, zda skupina splňuje podmínku týkající se podílu na trhu, je nutno sečíst celkový podíl zúčastněných podniků na trhu. Podíl na trhu každého zúčastněného podniku vychází z celkového hrubého příjmu daného zúčastněného podniku z pojistného, jak v rámci skupiny, tak mimo ni na stejném relevantním trhu. Tyto výjimky by se však měly uplatnit pouze tehdy, jestliže dotyčná skupina splňuje ostatní podmínky stanovené v tomto nařízení, jež mají za cíl snížit na minimum omezení hospodářské soutěže mezi zúčastněnými podniky ve skupině. V takovýchto případech je nezbytná individuální analýza s cílem určit, zda jsou či nejsou splněny podmínky stanovené v tomto nařízení.

(19)

S cílem usnadnit uzavírání dohod, z nichž některé mohou obsahovat významná investiční rozhodnutí, by doba platnosti tohoto nařízení měla být stanovena na sedm let.

(20)

Komise může odejmout výhodu plynoucí z tohoto nařízení podle čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (5), pokud v konkrétním případě zjistí, že dohoda, na kterou se vztahují výjimky uvedené v tomto nařízení, nicméně má dopady, které nejsou slučitelné s čl. 101 odst. 3 Smlouvy.

(21)

Orgán pro hospodářskou soutěž členského státu může odejmout možnost využívat toto nařízení podle čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 na území členského státu nebo na jeho části; pokud v konkrétním případě dohoda, na kterou se vztahuje výjimka upravená tímto nařízením, má dopady, které nejsou slučitelné s čl. 101 odst. 3 Smlouvy, na území členského státu nebo na jeho části a pokud má toto území všechny vlastnosti odděleného zeměpisného trhu.

(22)

Při určování, zda by měla být podle článku 29 nařízení (ES) č. 1/2003 odejmuta možnost využívat toto nařízení, mohou mít v tomto ohledu zvláštní význam proti soutěžní účinky vyplývající z existence vazeb mezi skupinou soupojištění nebo souzajištění a/nebo jejími zúčastněnými podniky a ostatními skupinami a/nebo jejich zúčastněnými podniky na stejném relevantním trhu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„dohodou“ se rozumí dohoda, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě;

2)

„zúčastněnými podniky“ se rozumí podniky, které jsou smluvními stranami, a s nimi spojené podniky;

3)

„spojenými podniky“ se rozumí

a)

podniky, v nichž smluvní strana přímo nebo nepřímo

i)

může vykonávat více než polovinu hlasovacích práv nebo

ii)

může jmenovat více než polovinu členů dozorčí rady, představenstva nebo orgánů právně zastupujících podnik nebo

iii)

má právo spravovat záležitosti podniku;

b)

podniky, které mohou přímo nebo nepřímo v podniku, který je stranou dohody, vykonávat práva uvedená v písmenu a);

c)

podniky, ve kterých může podnik uvedený v písmenu b) přímo nebo nepřímo vykonávat práva uvedená v písmenu a);

d)

podniky, ve kterých může smluvní strana spolu s jedním či více podniky uvedenými v písmenech a), b) nebo c) nebo ve kterých mohou dva či více z posledně uvedených podniků společně vykonávat práva uvedená v písmenu a);

e)

podniky, v nichž vykonávají práva uvedená v písmenu a) společně

i)

smluvní strany nebo jejich spojené podniky uvedené v písmenech a) až d) nebo

ii)

jedna nebo více smluvních stran nebo jeden či více s nimi spojených podniků uvedených v písmenech a) až d) a jedna nebo více třetích stran;

4)

„soupojišťovacími skupinami“ se rozumí skupiny zřízené pojišťovnami přímo nebo prostřednictvím makléřů či zplnomocněných zástupců, vyjma soupojišťovacích dohod ad hoc na trhu s upisováním, při němž je určitá část daného rizika kryta vedoucím pojistitelem a zbývající část rizika je kryta ostatními pojistiteli, kteří jsou vyzváni ke krytí tohoto zbývajícího rizika, které

a)

se dohodly na tom, že upíší na jméno a na účet všech účastníků skupiny pojištění uvedené kategorie rizik nebo

b)

svěří upsání a řízení pojištění specifické kategorie rizik jejich jménem a na jejich účet jedné z pojišťoven, společnému makléři nebo společnému orgánu zřízenému za tímto účelem;

5)

„souzajišťovacími skupinami“ se rozumí skupiny zřízené pojišťovnami přímo nebo prostřednictvím makléřů či zplnomocněných zástupců, případně s pomocí jedné nebo více zajišťoven, vyjma dohod o souzajištění ad hoc na trhu s upisováním, při němž je určitá část daného rizika kryta vedoucím pojistitelem a zbývající část rizika je kryta ostatními pojistiteli, kteří jsou vyzváni ke krytí zbývajícího rizika, za účelem

a)

vzájemného zajištění všech nebo části závazků, pokud jde o specifickou kategorii rizik;

b)

okrajově za účelem přijetí na jméno a na účet všech účastníků zajištění téže kategorie rizik;

6)

„novými riziky“ se rozumí

a)

rizika, která dříve neexistovala a jejichž pojistné krytí vyžaduje vývoj zcela nového pojistného produktu, který není ani rozšířením, vylepšením či nahrazením stávajícího pojistného produktu, nebo

b)

ve výjimečných případech rizika, u kterých bylo na základě objektivní analýzy zjištěno, že se jejich charakter změnil natolik výrazně, že není možné vědět dopředu, jaký upisovací objem je nezbytný ke krytí tohoto rizika;

7)

„hrubým pojistným“ se rozumí cena, která je účtována kupujícímu pojistky.

KAPITOLA II

SPOLEČNÉ KOMPILACE, TABULKY A STUDIE

Článek 2

Výjimka

Podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy a podle ustanovení tohoto nařízení se čl. 101 odst. 1 Smlouvy nepoužije na dohody uzavřené mezi dvěma nebo více společnostmi v odvětví pojišťovnictví pokud jde o

a)

společnou kompilaci a šíření informací nezbytných pro tyto účely:

i)

výpočet průměrných nákladů na krytí uvedených rizik v minulosti (dále jen „kompilace“),

ii)

vytváření tabulek úmrtnosti a tabulek uvádějících četnost onemocnění, úrazů a invalidity v souvislosti s pojištěním zahrnujícím prvek kapitalizace (dále jen „tabulky“);

b)

společné provádění studií pravděpodobného dopadu obecných vnějších okolností zúčastněných podniků na četnost nebo rozsah budoucích pojistných událostí pro dané riziko nebo kategorii rizik nebo na ziskovost různých typů investic (dále jen „studie“) a šíření výsledků těchto studií.

Článek 3

Podmínky vynětí

1.   Výjimka uvedená v čl. 2 písm. a) se použije pod podmínkou, že kompilace nebo tabulky

a)

se vztahují k vybranému počtu rizikových let jako sledovanému období a které se týkají stejných nebo srovnatelných rizik v dostatečném počtu, aby vznikl základ, který by byl statisticky vyhodnotitelný a na základě kterého by mohly být číselně vyjádřeny, mimo jiné

i)

počty pojistných událostí během uvedeného období,

ii)

počty jednotlivých rizik pojištěných v každém roce ve vybraném sledovaném období,

iii)

úhrn provedených nebo splatných plateb, pokud jde o pojistné události vzniklé v uvedeném období,

iv)

souhrn pojistných částek za každý rizikový rok ve vybraném sledovaném období;

b)

zahrnují co nejpodrobnější přehled dostupných statistických údajů, který by vyhovoval z pojistně-matematického hlediska;

c)

v žádném případě neobsahují nepředvídané výdaje, příjem odvozený z rezerv, správní nebo obchodní náklady nebo fiskální či parafiskální příspěvky a nezohledňují výnosy z investic, ani předpokládané zisky.

2.   Výjimky uvedené v článku 2 se použije pod podmínkou, že výsledné kompilace, tabulky nebo studie

a)

neoznačují dotyčnou pojišťovnu nebo kteréhokoliv pojištěnce;

b)

po svém dokončení a šíření obsahují sdělení, že nejsou závazné;

c)

neobsahují žádný údaj o výši hrubého pojistného;

d)

jsou zpřístupněny za přiměřených, dostupných a nediskriminačních podmínek kterékoli pojišťovně, která si vyžádá jejich kopii, včetně pojišťoven, které nepůsobí na zeměpisném trhu nebo trhu produktu, k nimž se tyto kompilace, tabulky nebo studie vztahují;

e)

jsou s výjimkou případu, kdy je nezveřejnění objektivně opodstatněno důvody veřejné bezpečnosti, zpřístupněny za přiměřených, dostupných a nediskriminačních podmínek organizacím spotřebitelů nebo organizacím zákazníků, které si vyžádají přístup k těmto kompilacím, tabulkám nebo studiím, a to za konkrétních a přesných podmínek z řádně opodstatněného důvodu.

Článek 4

Dohody, na které se výjimka nevztahuje

Výjimky uvedené v článku 2 se nepoužijí, pokud zúčastněné podniky přijmou závazek nebo se zavážou vzájemně či zavážou jiné podniky nepoužívat kompilace nebo tabulky, jež se liší od těch, které jsou uvedeny v čl. 2 písm. a), nebo se neodchýlit od výsledků studií uvedených v čl. 2 písm. b).

KAPITOLA III

SPOLEČNÉ KRYTÍ URČITÝCH DRUHŮ RIZIK

Článek 5

Výjimka

Podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy a s výhradou ustanovení tohoto nařízení se čl. 101 odst. 1 Smlouvy nevztahuje na dohody uzavřené mezi dvěma či více podniky v odvětví pojišťovnictví, pokud jde o vytváření a fungování skupin pojišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven pro společné krytí specifických kategorií rizik ve formě soupojištění a souzajištění.

Článek 6

Použití výjimky a prahové hodnoty podílu na trhu

1.   Pokud jde o soupojišťovací nebo souzajišťovací skupiny, které jsou vytvořeny výhradně za účelem krytí nových rizik, výjimka uvedená v článku 5 se použije v období tří let ode dne prvního zřízení skupiny bez ohledu na podíl skupiny na trhu.

2.   Pokud jde o soupojišťovací nebo souzajišťovací skupiny, které nespadají do oblasti působnosti odstavce 1, výjimka uvedená v článku 5 se použije po dobu platnosti tohoto nařízení pod podmínkou, že společný podíl zúčastněných podniků na trhu nepřekročí

a)

20 % relevantního trhu v případě soupojišťovacích skupin;

b)

25 % relevantního trhu v případě souzajišťovacích skupin.

3.   Při výpočtu podílu zúčastněného podniku na relevantním trhu se vezme v úvahu

a)

podíl zúčastněného podniku na trhu v rámci dotyčné skupiny;

b)

podíl zúčastněného podniku v rámci jiné skupiny na stejném relevantním trhu jako v případě dotyčné skupiny, jejímž členem je zúčastněný podnik, a

c)

podíl zúčastněného podniku na stejném relevantním trhu jako v případě dotyčné skupiny mimo jakoukoli skupinu.

4.   Pro účely použití prahových hodnot podílu na trhu podle odstavce 2 se použijí tato pravidla:

a)

podíl na trhu se vypočítá na základě hrubého příjmu z pojistného; nejsou-li k dispozici údaje o hrubém příjmu z pojistného, lze ke stanovení podílu dotyčného podniku na trhu použít odhady založené na spolehlivých informacích o trhu, včetně poskytnutého pojistného krytí nebo hodnoty pojištěného rizika;

b)

podíl na trhu se vypočítává na základě údajů z předchozího kalendářního roku.

5.   Pokud podíl na trhu uvedený v odst. 2 písm. a) nejdříve nepřesahuje 20 %, následně však vzroste nad tuto úroveň, aniž by překročil 25 %, výjimka stanovená v článku 5 se použije i nadále po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních let následujících po roce, v němž byla poprvé překročena 20 % prahová hodnota.

6.   Pokud podíl na trhu uvedený v odst. 2 písm. a) nejdříve nepřesahuje 20 %, avšak následně vzroste nad 25 %, výjimka stanovená v článku 5 se použije i nadále po dobu jednoho kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla poprvé překročena 25 % prahová hodnota.

7.   Výhodu z odstavců 5 a 6 nelze kombinovat tak, aby bylo překročeno období dvou kalendářních let.

8.   Pokud podíl na trhu uvedený v odst. 2 písm. b) nejdříve nepřesahuje 25 %, následně však vzroste nad tuto úroveň, aniž by překročil 30 %, výjimka stanovená v článku 5 se použije i nadále po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních let následujících po roce, v němž byla poprvé překročena 25 % prahová hodnota.

9.   Pokud podíl na trhu uvedený v odst. 2 písm. b) nejdříve nepřesahuje 25 %, avšak následně vzroste nad 30 %, výjimka stanovená v článku 5 se použije i nadále po dobu jednoho kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla poprvé překročena 30 % prahová hodnota.

10.   Výhodu z odstavců 8 a 9 nelze kombinovat tak, aby bylo překročeno období dvou kalendářních let.

Článek 7

Podmínky vynětí

Výjimka uvedená v článku 5 se použije pod podmínkou, že

a)

každý zúčastněný podnik má právo vystoupit ze skupiny s přiměřenou výpovědní lhůtou, aniž by podléhal jakýmkoliv sankcím;

b)

pravidla skupiny nezavazují žádný zúčastněný podnik skupiny pojistit nebo zajistit prostřednictvím skupiny riziko druhu, který skupina kryje, ani neomezují žádný zúčastněný podnik skupiny, aby pojišťoval nebo zajišťoval, celkově nebo částečně, takové riziko mimo skupinu;

c)

pravidla skupiny neomezují činnost skupiny nebo zúčastněných podniků na pojištění nebo zajištění rizik nacházejících se v jakékoli zeměpisné části Unie;

d)

dohoda neomezuje výkon nebo prodej;

e)

dohoda nepřiděluje trhy nebo zákazníky a

f)

zúčastněné podniky souzajišťovací skupiny se nedohodnou na hrubém pojistném, které účtují v přímém pojištění.

KAPITOLA IV

KONEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Přechodné období

Zákaz uvedený v čl. 101 odst. 1 Smlouvy se v období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 nevztahuje na dohody již platné ke dni 31. března 2010 a které nesplňují podmínky pro výjimku podle tohoto nařízení, ale které splňují podmínky pro výjimku podle nařízení (ES) č. 358/2003.

Článek 9

Doba platnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2010.

Jeho použitelnost skončí dnem 31. března 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 143, 7.6.1991, s. 1.

(2)  Od 1. prosince 2009 se článek 81 Smlouvy ES stal článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Obsahově jsou obě předmětná ustanovení shodná. Pro účely tohoto nařízení se odkazy na článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie považují za odkazy na článek 81 Smlouvy ES.

(3)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 8.

(4)  KOM(2009) 138.

(5)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 268/2010

ze dne 29. března 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na čl. 17 odst. 8 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2007/2/ES členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství přístup k sadám prostorových dat a službám prostorových dat v souladu s harmonizovanými podmínkami.

(2)

Toto nařízení by mělo určit minimální soubor podmínek, které je třeba dodržovat pro zajištění soudržného postupu při poskytování přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat.

(3)

Ustanovení čl. 17 odst. 7 směrnice 2007/2/ES umožňuje výjimky ze sdílení dat. I v případech, kdy členské státy tyto výjimky uplatní, by měly členské státy mít možnost uvést opatření, jako například bezpečnostní opatření, která orgány a subjekty Společenství musí přijmout, aby mohly získat přístup k těmto sadám prostorových dat a službám prostorových dat.

(4)

Veškeré dohody, včetně licenčních dohod, smlouvy a výměny emailových zpráv nebo jakékoli jiné ujednání, které se týkají přístupu orgánů a subjektů Společenství k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států a jejich orgánů veřejné správy, by v souladu s tímto nařízením měly používat terminologii vymezenou v článku 3 směrnice 2007/2/ES.

(5)

Aby orgány a subjekty Společenství mohly plnit veřejné úkoly a přispívat k provádění evropských politik v oblasti životního prostředí, měly by mít možnost zpřístupnit smluvním stranám, které jednají jejich jménem, sady prostorových dat a služby prostorových dat.

(6)

Jako obecný požadavek by dohody měly být v souladu s tímto nařízením do osmnácti měsíců od jeho vstupu v platnost. Vzhledem k tomu, že dříve stanovené dohody mohou být stále v platnosti, je nezbytné přechodné ustanovení. Dohody, které jsou v den vstupu tohoto nařízení v platnost již zavedené, proto musí být uvedeny do souladu s tímto nařízením v den obnovení či ukončení platnosti těchto dohod, nejpozději však tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizované podmínky přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat v souladu s článkem 17 směrnice 2007/2/ES.

Článek 2

Omezení přístupu

Členské státy na žádost orgánu či subjektu Společenství uvedou důvody pro jakékoli omezení sdílení dat podle čl. 17 odst. 7 směrnice 2007/2/ES.

Členské státy mohou stanovit podmínky, za jakých může být umožněn přístup omezený podle čl. 17 odst. 7.

Článek 3

Dohody

1.   Veškeré dohody, které se týkají přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat, musí být plně v souladu s požadavky tohoto nařízení.

2.   Definice stanovené v článku 3 směrnice 2007/2/ES se použijí ve všech dohodách týkajících se přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat.

Článek 4

Použití sad prostorových dat a služeb prostorových dat

1.   Orgány nebo subjekty Společenství mohou zpřístupnit sady prostorových dat nebo služby prostorových dat smluvním stranám, které jednají jejich jménem.

2.   Jsou-li sady prostorových dat a služby prostorových dat zpřístupněny v souladu s odstavcem 1, orgány a subjekty Společenství vynaloží veškeré úsilí, aby zamezily nepovolenému používání sad prostorových dat a služeb prostorových dat.

3.   Pokud byla sada prostorových dat nebo služba prostorových dat zpřístupněny podle odstavce 1, nesmí strana, která je obdržela, tuto sadu prostorových dat nebo službu prostorových dat zpřístupnit žádné další straně bez písemného souhlasu původního poskytovatele dat nebo služby.

Článek 5

Metadata

Podmínky vztahující se na orgány a subjekty Společenství v souladu s tímto nařízením jsou vyjádřeny v prvku metadat 8.1, který je uveden v části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 (2).

Článek 6

Transparentnost

1.   Požádá-li orgán či subjekt Společenství o poskytnutí přístupu k sadě prostorových dat či službě prostorových dat, členské státy zpřístupní na žádost také informace pro hodnocení a užívání sad prostorových dat a služeb prostorových dat, o mechanismech sběru, zpracování, vytváření, kontrole kvality a získání přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat tam, kde tyto další informace jsou dostupné a je možné je extrahovat a doručit.

2.   Nabídky členských států na zajištění přístupu orgánů a subjektů Společenství k sadám prostorových dat a službám prostorových dat obsahují základní poplatky a zohledněné faktory.

Článek 7

Lhůty pro odpověď

Členské státy poskytnou přístup k sadám prostorových dat a službám prostorových dat neprodleně, ale nejpozději do 20 dnů od obdržení písemné žádosti, není-li dohodnuto jinak v rámci vzájemné dohody mezi členským státem a orgánem či subjektem Společenství.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Členské státy zajistí, aby ujednání byla v souladu s tímto nařízením do osmnácti měsíců od jeho vstupu v platnost.

Jsou-li ujednání týkající se poskytování sad prostorových dat a služeb prostorových dat již zavedena v den vstupu tohoto nařízení v platnost, členské státy zajistí, že tato ujednání budou v souladu s tímto nařízením v den obnovení či ukončení platnosti těchto ujednání, nejpozději však tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 269/2010

ze dne 29. března 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. března 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

156,4

JO

64,0

MA

141,2

TN

160,3

TR

101,1

ZZ

124,6

0707 00 05

JO

75,8

MA

87,9

TR

126,5

ZZ

96,7

0709 90 70

MA

143,4

TR

108,5

ZZ

126,0

0805 10 20

EG

46,7

IL

56,3

MA

53,6

TN

47,0

TR

65,5

ZZ

53,8

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

68,9

ZA

69,5

ZZ

69,1

0808 10 80

AR

80,9

BR

83,8

CA

100,2

CL

85,6

CN

76,2

MK

23,6

US

130,0

ZA

94,1

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

75,5

CL

96,3

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

100,8

ZZ

85,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/12


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. února 2010

o zveřejnění doporučení 2010/190/EU s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie

(2010/181/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. února 2010 přijala Rada doporučení 2010/190/EU (1) s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie.

(2)

Zveřejnění doporučení by mělo usnadnit koordinaci hospodářských politik členských států a Unie a mělo by přispět k lepšímu porozumění mezi hospodářskými subjekty a usnadnit provádění doporučených opatření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Doporučení 2010/190/EU s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dne 16. února 2010.

V Bruselu dne 16. února 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. SALGADO


(1)  Viz strana 65 v tomto čísle Úředního věstníku.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/13


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. února 2010

o výzvě Řecku, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

(2010/182/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 9 ve spojení s článkem 136 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 126 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt stability a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí, které jsou prostředkem pro posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž bude přispívat k tvorbě pracovních míst.

(3)

V roce 2005 byla provedena reforma Paktu o stabilitě a růstu, která byla zaměřena na posílení jeho účinnosti a ekonomických základů a zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Cílem reformy bylo zajistit, aby ve všech krocích postupu při nadměrném schodku byla plně zohledněna zejména hospodářská a rozpočtová situace. Tímto způsobem Pakt o stabilitě a růstu poskytuje rámec pro podporu vládních politik zaměřených na rychlý návrat ke zdravé rozpočtové situaci s přihlédnutím ke stavu hospodářství.

(4)

Dne 27. dubna 2009 Rada v souladu s čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“) rozhodla, že v Řecku existuje nadměrný schodek, a v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy o ES a čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1) vydala doporučení k nápravě nadměrného schodku nejpozději do roku 2010. Rada rovněž stanovila lhůtu pro přijatí účinných opatření, a sice do 27. října 2009.

(5)

Údaje o skutečném a plánovaném schodku veřejných financí a veřejném dluhu oznámené Řeckem v dubnu 2009 byly v oznámení z října 2009 výrazně zrevidovány směrem nahoru. Údaj o schodku za rok 2008 vzrostl na 7¾ % HDP (z 5 % HDP oznámených v dubnu 2009), zatímco míra zadlužení dosáhla na konci roku 2008 podle zprávy 99 % HDP (v porovnání s 97,6 % vykázanými v dubnu 2009). Komise (Eurostat) v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (2) vyjádřila obecnou výhradu ke kvalitě skutečných údajů oznámených Řeckem, a to kvůli „významné nejistotě“ týkající se číselných údajů oznámených Řeckem. Výhrada Komise (Eurostatu) k řecké statistice veřejných financí dosud nebyla odvolána, a proto řecká statistika veřejných financí není v současnosti validována a podléhá dalším revizím. Podle prognóz útvarů Komise z podzimu 2009 a aktualizace řeckého programu stability z ledna 2010 (dále jen „aktualizace z ledna 2010“) dosáhl schodek veřejných financí v roce 2009 12¾ % HDP v porovnání s cílem 3,7 % HDP v aktualizaci z ledna 2009. Na základě oficiální projekce tempa růstu reálného HDP v roce 2010 ve výši - ¼ % činí rozpočtový cíl na rok 2010 8,7 % HDP, což značně převyšuje referenční hodnotu 3 % HDP.

(6)

Dne 2. prosince 2009 bylo v souladu s čl. 126 odst. 8 Smlouvy o fungování EU konstatováno, že Řecko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy o ES ze dne 27. dubna 2009 (dále jen „doporučení Rady ze dne 27. dubna 2009“).

(7)

Dne 11. února 2010 se Evropská rada zabývala fiskální situací v Řecku, vyjádřila podporu snaze a závazku řecké vlády učinit vše nezbytné, včetně přijetí dodatečných opatření, pro to, aby byly dosaženy cíle obsažené v programu stability, a vyzvala Řecko, aby včechna opatření provedlo striktně a rázně za účelem snížení rozpočtového schodku o 4 procentní body HDP v roce 2010.

(8)

Nenásleduje-li členský stát doporučení Rady, může Rada podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU rozhodnout o výzvě členskému státu, aby v určité lhůtě učinil opatření ke snížení schodku. Nejedná se o první případ, kdy Rada rozhoduje o výzvě Řecku podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU. Dne 17. února 2005 Rada přijala rozhodnutí vyzývající Řecko podle čl. 104 odst. 9 Smlouvy o ES, aby přijalo opatření ke snížení schodku, která se považují za nezbytná pro odstranění nadměrného schodku.

(9)

Při určování obsahu výzvy podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU, včetně lhůty pro nápravu nadměrného schodku, by měly být vzaty v úvahu tyto faktory. Zaprvé, odhadovaný výsledný schodek za rok 2009 je podstatně vyšší, než se při přijímání doporučení Rady ze dne 27. dubna 2009 očekávalo, a odchylky na straně výdajů i příjmů více než vyrovnávají účinek opatření pro rozpočtovou konsolidaci provedených během roku 2009. Celková korekce potřebná k nápravě nadměrného schodku je vyšší než 9¾ procentního bodu HDP. Zadruhé, nominální rozpočtová korekce uvedená v aktualizaci programu stability z ledna 2010 činí 4 procentní body HDP, z čehož podle řeckých orgánů třetina je důsledkem trvalých opatření.

(10)

Ve světle těchto faktorů se zdá, že lhůtu, která byla pro nápravu nadměrného schodku v Řecku stanovena v doporučení Rady ze dne 27. dubna 2009, je zapotřebí vzhledem ke značnému rozsahu nutné konsolidace v souladu s aktualizací z ledna 2010 prodloužit o dva roky do roku 2012.

(11)

Dne 16. února 2010 přijala Rada doporučení Řecku (3) s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie (dále jen „doporučení Rady ze dne 16. února 2010“).

(12)

Vzhledem k tempu růstu reálného HDP ve výši - ¼ % v roce 2010 a ¾ % v roce 2011 podle prognózy útvarů Komise z podzimu 2009 a vzhledem k rizikům, která hrozí rozpočtovému výhledu, bude pro to, aby veřejné účty nastoupily cestu k nápravě nadměrného schodku do roku 2012, rozhodující důsledné plnění rozpočtu na rok 2010. Pro dosažení schodku veřejných financí, který v roce 2011 nepřekročí 5,6 % HDP a v roce 2012 2,8 % HDP, bude nezbytné přijmout v letech 2011 a 2012 konkrétní trvalá opatření. Ze strukturálního hlediska by fiskální úsilí o nastoupení této cesty snižování schodku mělo v letech 2010 a 2011 představovat alespoň 3½ % HDP a v roce 2012 2½ % HDP.

(13)

Náprava nadměrného schodku vyžaduje řadu konkrétních škrtů ve veřejných výdajích (zejména snížení mzdových nákladů a sociálních transferů a snížení počtu zaměstnanců ve veřejném sektoru), zvýšení příjmů (zejména daňovou reformu, zvýšení spotřebních daní a daní z nemovitostí), a dále řadu zlepšení řeckého fiskálního rámce (jako je střednědobé rozpočtování, přijetí fiskálních pravidel a několik institucionálních změn). Tato opatření nastínily samy řecké orgány v aktualizaci z ledna 2010. Je třeba výslovně vyžadovat jejich úplné provedení ve stanovených lhůtách, což se jeví jako naprosto nezbytné k tomu, aby se stav řeckých veřejných financí napravil důvěryhodným a udržitelným způsobem. Aby se zajistilo, že daný postup korekce bude následován, je třeba, aby Řecko bylo připraveno v případě potřeby přijmout dodatečná opatření a uskutečnit je, jak bylo oznámeno v programu stability.

(14)

Vzhledem k vážným a opakujícím se nedostatkům pozorovaným při sestavování fiskální statistiky v Řecku a za účelem adekvátního sledování stavu veřejných financí v Řecku je zapotřebí vyvinout další úsilí o zlepšení sběru a zpracování údajů o veřejných financích vyžadovaných podle stávajícího právního rámce, zejména zdokonalit mechanismy, které zajišťují rychlé a správné předkládání těchto údajů. Tato oblast zahrnuje čtvrtletní a roční sestavování statistiky veřejných financí podle nařízení (ES) č. 2223/96 (4), (ES) č. 264/2000 (5), (ES) č. 1221/2002 (6), (ES) č. 501/2004 (7), (ES) č. 1222/2004 (8), (ES) č. 1161/2005 (9) a (ES) č. 479/2009, jakož i měsíční zveřejňování údajů o plnění státního rozpočtu a okamžitou dostupnost finančních údajů o sociálním zabezpečení, místních vládních institucích a mimorozpočtových fondech. Avšak vzhledem k tomu, že správní změny, které jsou pro sestavování spolehlivých a důvěryhodných fiskálních statistik nutné, mohou vyžadovat určitý čas, je důležité pravidelně sledovat změnu úrovně veřejného dluhu a to, aby politické cíle byly vymezovány ve vztahu ke schodku i ke změně míry zadlužení.

(15)

Odhaduje se, že hrubý veřejný dluh na konci roku 2009 překročil 113 % HDP. Jedná se o jeden z nejvyšších poměrů dluhu k HDP v Unii a značně přesahuje referenční hodnotu 60 % HDP stanovenou podle Smlouvy o fungování EU. Ve spojení s vývojem na trhu a přeceněním rizika, které z něho vyplývá, to znamená nejen dražší financování případných dalších emisí, nýbrž také vyšší náklady na refinancování stávajícího veřejného dluhu. Ke změnám míry zadlužení navíc z velké části přispěly jiné faktory než čisté úvěry. Je nutné, aby Řecko přijalo další opatření na kontrolu těchto faktorů, aby mohlo snižovat míru zadlužení uspokojivým tempem v souladu s projekcemi salda veřejných financí a růstu nominálního HDP. Roční změna nominální výše veřejného dluhu v letech 2010–2012 by měla být v letech 2010, 2011 a 2012 v souladu s cíli pro schodek a s celkovou vnitřní dynamikou dluhu ve výši ¼ % HDP ročně.

(16)

Řecko by mělo do 16. března 2010 předložit zprávu, v níž uvede opatření k dosažení rozpočtových cílů pro rok 2010 a harmonogram jejich provedení. Řecko by také mělo Radě a Komisi předkládat pravidelné zprávy o tom, jak provádí opatření uvedená v tomto rozhodnutí. Vzhledem k závažnosti fiskální situace v Řecku by tyto zprávy měly být předkládány pravidelně od 15. května 2010 a měly by být zveřejňovány. Zprávy by zejména měly obsahovat popis opatření, která již byla nebo mají být v roce 2010 provedena za účelem konsolidace veřejných financí a zlepšení jejich dlouhodobé udržitelnosti. Vzhledem ke vzájemnému provázání fiskální konsolidace a nutnosti provést strukturální reformu a zlepšit konkurenceschopnost by Řecko mělo v těchto zprávách také uvádět opatření přijatá v reakci na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie. Zprávy by také měly obsahovat informace o měsíčním plnění státního rozpočtu, o plnění rozpočtu z hlediska sociálního zabezpečení a místních vládních institucí, o vydávání dluhopisů, vývoji zaměstnanosti ve veřejném sektoru, očekávaných výdajových platbách a s roční frekvencí o finanční situaci veřejných podniků. Vzhledem ke vzájemnému provázání fiskální konsolidace a nutnosti provést strukturální reformy a zlepšit konkurenceschopnost Rada Řecko vyzývá, aby v rámci čtvrtletních zpráv stanovených v tomto rozhodnutí podávalo informace o opatřeních přijatých v reakci na doporučení Rady ze dne 16. února 2010. Komise a Rada přezkoumají zprávy s cílem posoudit pokrok v nápravě nadměrného schodku.

(17)

V prohlášení hlav států a vlád Evropské unie ze dne 11. února 2010 byla Komise vyzvána, aby spolu s Evropskou centrální bankou patřičně sledovala provádění tohoto rozhodnutí a navrhla nezbytná dodatečná opatření.

(18)

Po napravení nadměrného schodku Řecko přijme nezbytná opatření k co nejrychlejšímu dosažení střednědobého cíle, kterým je strukturálně vyrovnaný rozpočet. Za tímto účelem by řecké orgány měly nadále zajišťovat provádění trvalých opatření pro kontrolu běžných primárních výdajů, zejména mzdových nákladů, sociálních transferů, dotací a dalších transferů. V rámci komplexního programu reforem by řecké orgány navíc měly zajistit, aby se fiskální konsolidace zaměřila také na zvýšení kvality veřejných financí a přispěla ke zlepšení konkurenceschopnosti hospodářství, a zároveň by měly rychle zavést politiky, které dále reformují daňovou správu. S ohledem na rostoucí míru zadlužení a předpovídaný nárůst výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva by řecké orgány měly dále zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Řecko co nejrychleji a nejpozději do roku 2012 odstraní současný nadměrný schodek.

2.   Postup korekce k nápravě nadměrného schodku zahrnuje roční strukturální korekci ve výši alespoň 3½ procentního bodu HDP v letech 2010 a 2011 a alespoň 2½ procentního bodu HDP v roce 2012.

3.   Postup korekce uvedený v odstavci 2 vyžaduje, aby schodek veřejných financí nepřekročil 21 270 milionů EUR v roce 2010, 14 170 milionů EUR v roce 2011 a 7 360 milionů EUR v roce 2012.

4.   Postup korekce uvedený v odstavci 2 vyžaduje, aby meziroční změna konsolidovaného hrubého veřejného dluhu nepřekročila 21 760 milionů EUR v roce 2010, 14 680 milionů EUR v roce 2011 a 7 880 milionů EUR v roce 2012.

5.   Snižování schodku by mělo být dále zrychleno, pokud se hospodářská nebo rozpočtová situace bude vyvíjet lépe, než je v současnosti očekáváno.

Článek 2

V zájmu nápravy nadměrného schodku a realizace uvedeného postupu korekce Řecko provede řadu opatření k fiskální konsolidaci, včetně opatření vyjmenovaných v programu stability, zejména pak tato:

A.   NEODKLADNÁ FISKÁLNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT DO 15. KVĚTNA 2010

Podle programu stability Řecko provede následující opatření, včetně fiskálních opatření oznámených 2. února 2010:

Výdaje

a)

přesunout v rozpočtu na rok 2010 10 % rozpočtových prostředků ministerstev (kromě mezd a důchodů) do pohotovostní rezervy, dokud nebudou prostředky přerozděleny mezi ministerstva a určeny výdajové programy, které mají být racionalizovány, aby došlo k podstatnému trvalému snížení výdajů;

b)

snížit mzdové náklady, zejména snížením průměrných nominálních mezd (včetně ústředních vládních institucí, místních správních institucí, státních agentur a jiných veřejných institucí) a snížením počtu pracovních míst; zastavit přijímání nových pracovníků v roce 2010 a zrušit volná místa ve veřejném sektoru, včetně smluv na dobu určitou; zejména nenahrazovat stálé zaměstnance, kteří odcházejí do důchodu;

c)

jako první krok ke zlepšení systému mezd ve veřejném sektoru a ke zjednodušení mzdové tabulky ve veřejném sektoru snížit zvláštní příplatky vyplácené státním zaměstnancům (včetně příspěvků z mimorozpočtových účtů);

d)

přijmout nominální škrty transferů vyplácených ze sociálního zabezpečení, mimo jiné snížením horní hranice důchodů a opatřeními na omezení valorizace dávek a nároků;

Příjmy

e)

zavést progresivní daňovou stupnici pro všechny zdroje příjmu a horizontálně jednotný přístup k příjmu z výdělečné činnosti a příjmu z kapitálového majetku;

f)

zrušit v daňovém systému všechny výjimky a ustanovení o autonomním zdanění, včetně příjmu ze zvláštních příplatků vyplácených státním zaměstnancům;

g)

zavést systém paušálního zdanění pro osoby samostatně výdělečně činné;

h)

zavést trvalé poplatky z budov porušujících předpisy o územním plánování a zvýšit sazby daně z nemovitostí v porovnání se sazbami k 31. prosinci 2009;

i)

zvýšit spotřební daně z tabáku a alkoholu v porovnání se sazbami k 31. prosinci 2009;

j)

podrobně zpracovat a do konce března 2010 provést v současnosti plánované reformy daňového systému a přitom využít potenciální zvýšení efektivity k dalšímu snižování schodku.

B.   PODPŮRNÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ROZPOČTOVÝCH CÍLŮ PRO ROK 2010

a)

Vzhledem k rizikům spojeným se stropy pro schodek a dluh uvedenými v čl. 1 odst. 3 a 4 oznámí Řecko ve zprávě, kterou předloží do 16. března 2010, dodatečná opatření doplňující opatření uvedená v čl. 2 bodě A, jež mají zajistit dosažení rozpočtového cíle pro rok 2010. Tato opatření by se měla zaměřit na výdajové škrty (například škrty dalších běžných a kapitálových výdajů, včetně zrušení rozpočtových položek v rozpočtových rezervách pro mimořádné situace), ale mohla by zahrnovat i opatření zvyšující příjmy (například zvýšení příjmů z DPH, zavedení spotřebních daní z luxusních výrobků, včetně osobních automobilů, a zvýšení spotřebních daní z energií). První hodnocení těchto opatření bude provedeno v souvislosti s předložením první zprávy do 16. března 2010.

C.   DALŠÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT DO KONCE ROKU 2010

Výdaje

a)

přijmout nezbytné reformy zaměřené na podstatné snížení dopadu stárnutí obyvatelstva na rozpočet, a to reformu zdravotnictví a důchodového systému, které budou potvrzeny v procesu vzájemného hodnocení ve Výboru pro hospodářskou politiku, přičemž zejména přijetí reformy parametrů důchodového systému by mělo zajistit, aby byl důchodový systém finančně udržitelný s ohledem na stárnutí obyvatelstva, a za tímto účelem by reforma měla zahrnovat progresivní zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu u žen i mužů a změnu vzorce pro přiznávání důchodů tak, aby lépe odrážel příspěvky zaplacené během celého pracovního života a zlepšil mezigenerační spravedlnost a racionalizoval systém zvláštních příplatků k nízkým důchodům;

b)

snížit zaměstnanost ve veřejném sektoru dalším omezováním smluv na dobu určitou a prováděním pravidla „jeden nový pracovník za každých pět zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu“;

c)

reformovat systém výplaty mezd přímým zaměstnancům veřejné správy stanovením jednotných zásad při určování a plánování mezd; zjednodušit mzdovou tabulku s cílem snížit mzdové náklady; musí být také dosaženo úspor mzdových nákladů na místní úrovni, nová jednotná mzdová tabulka ve veřejném sektoru musí být rozšířena, ale také vylepšena tak, aby platila i pro místní správní instituce a různé další agentury, a zároveň musí zajišťovat udržení nejlepších pracovníků ve veřejném sektoru;

Příjmy

d)

skutečně zlepšit boj proti daňovým únikům a podvodům (zejména pokud jde o DPH, daň z příjmů právnických osob a systém zdanění příjmu osob samostatně výdělečně činných), a to též posílením právního vymáhání daňových plateb, a využít potenciální výnosy k dalšímu snížení schodku;

e)

pokračovat v modernizaci daňové správy, mimo jiné prostřednictvím zřízení plně odpovědné agentury pro výběr daní, která by měla stanovovat roční cíle a působit v systémech sledování a hodnocení výsledků činnosti daňových úřadů; přidělení potřebných zdrojů, pokud jde o personál ve vyšších funkcích, infrastrukturu, vybavení, řídicí organizační systémy a systémy sdílení informací; tato opatření by měla být spojena s úplnou politickou nezávislostí;

Fiskální rámec

f)

podrobně zpracovat opatření, která mají být provedena v letech 2011 a 2012 za účelem splnění cílů uvedených v aktualizaci z ledna 2010;

g)

posílit postavení ministerstva financí vůči odvětvovým ministrům v průběhu přípravy zákona o ročním rozpočtu a také zesílit jeho kontrolní mechanismy během plnění rozpočtu; zajistit také účinné provádění programového rozpočtování;

h)

provést reformu nejvyššího kontrolního úřadu, mimo jiné prostřednictvím zřízení plně odpovědné rozpočtové agentury, která by měla stanovovat víceleté výdajové cíle a působit v systémech sledování a hodnocení výsledků; přidělení potřebných zdrojů, pokud jde o personál ve vyšších funkcích, infrastrukturu, vybavení, řídicí organizační systémy a systémy sdílení informací, které bude spojeno s úplnou politickou nezávislostí;

i)

přijmout střednědobý rozpočtový rámec, včetně závazných výdajových stropů založených na pravidle víceletých plánů výdajů, a zřídit nezávislou agenturu pro fiskální politiku, která bude včas zveřejňovat zprávy o rozpočtových plánech a plnění rozpočtu ze strany všech subjektů ve veřejném sektoru financovaných z veřejných prostředků;

j)

v tomto střednědobém rozpočtovém rámci neprodleně oznamovat další trvalá střednědobá opatření na snižování výdajů;

k)

skutečně zlepšit boj proti korupci ve veřejné správě, zejména pokud jde o mzdy a příplatky ve veřejném sektoru, veřejné zakázky a vyměřování a výběr daní;

l)

učinit potřebné kroky, které zabrání zkracování průměrné splatnosti veřejného dluhu;

m)

pokračovat v úsilí o regulaci jiných faktorů přispívajících ke změně míry zadlužení, než jsou čisté úvěry.

D.   DALŠÍ FISKÁLNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT DO ROKU 2012

Výdaje

a)

v letech 2011 a 2012 provést korekční opatření trvalé povahy zaměřená především na běžné výdaje; konkrétně přijmout výdajové škrty zacílené na trvalé úspory výdajů na veřejnou spotřebu, včetně mzdových nákladů a sociálních transferů, a snížit zaměstnanost ve veřejném sektoru;

Příjmy

b)

ve střednědobém rozpočtovém rámci nadále důsledně pokračovat v reformě daňové správy a případné příjmy přidělit na snížení schodku;

Fiskální rámec

c)

posílit institucionální mechanismy pro poskytování spolehlivých a věrohodných oficiálních rozpočtových prognóz, které berou v úvahu nejnovější dostupné informace o vývoji a trendech v oblasti plnění rozpočtu; za tímto účelem by oficiální makroekonomické prognózy měli přezkoumávat externí odborníci; měřítkem je prognóza útvarů Komise;

d)

nezahrnovat do rozpočtových cílů jednorázová opatření snižující schodek;

e)

ve střednědobém rozpočtovém rámci přijmout další trvalá opatření na snižování výdajů zaměřená na dosažení střednědobého cíle téměř vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu.

Článek 3

V zájmu včasné a účinné kontroly příjmů a výdajů a řádného sledování fiskálního vývoje by Řecko mělo

a)

do 15. května 2010 přijmout právní předpisy, podle kterých je povinné předkládat veřejné měsíční zprávy o plnění rozpočtu nejpozději do 10 dnů po skončení měsíce;

b)

vymáhat současnou zákonnou povinnost fondů sociálního zabezpečení a nemocnic zveřejňovat oficiální roční účetní závěrky a rozvahy;

c)

nadále usilovat o zlepšení sběru a zpracování údajů o veřejných financích, zejména zdokonalením kontrolních mechanismů ve statistických orgánech a v nejvyšším kontrolním úřadě a zajištěním skutečné osobní odpovědnosti za případy nesprávného vykazování, aby se zajistilo rychlé poskytování vysoce kvalitních údajů o veřejných financích požadovaných nařízeními (ES) č. 2223/96, (ES) č. 264/2000, (ES) č. 1221/2002, (ES) č. 501/2004, (ES) č. 1222/2004, (ES) č. 1161/2005, (ES) č. 223/2009 (10) a (ES) č. 479/2009;

d)

spolupracovat s Komisí (Eurostatem) s cílem rychle schválit akční plán řešení nedostatků ve statistice, institucionálním rámci a řízení;

e)

spolupracovat s Komisí (Eurostatem) a přijmout příslušnou rezidenční technickou pomoc při sestavování fiskálních a jiných makroekonomických statistik.

Článek 4

1.   Řecko nejpozději do 16. března 2010 předloží Radě a Komisi zprávu, v níž uvede harmonogram provedení opatření podle článku 2 tohoto rozhodnutí za účelem dosažení rozpočtových cílů pro rok 2010, v případě potřeby včetně opatření uvedených v čl. 2 bodě B, a tuto zprávu zveřejní.

2.   Řecko nejpozději do 15. května 2010 předloží Radě a Komisi zprávu, v níž uvede politická opatření na zajištění souladu s tímto rozhodnutím, a tuto zprávu zveřejní. Uvedené zprávy Řecko poté předkládá a zveřejňuje každé čtvrtletí.

3.   Zprávy uvedené v odstavci 2 by měly obsahovat následující podrobné informace:

a)

konkrétní opatření na zajištění souladu s tímto rozhodnutím provedená do data zprávy;

b)

konkrétní opatření na zajištění souladu s tímto rozhodnutím plánovaná k provedení po datu zprávy a harmonogram jejich provedení;

c)

měsíční plnění státního rozpočtu;

d)

údaje za dobu kratší než jeden rok o plnění rozpočtu ze strany sociálního zabezpečení, místních vládních institucí a mimorozpočtových fondů;

e)

vydávání a výplata státních dluhopisů;

f)

informace o trvalém a přechodném vývoji zaměstnanosti ve veřejném sektoru;

g)

očekávané platby z veřejných výdajů (kumulované nedoplatky);

h)

finanční situace ve veřejnoprávních podnicích a v jiných veřejných subjektech; tyto informace se poskytují jednou za rok.

4.   Komise a Rada rozborem zpráv posoudí, zda Řecko dodržuje toto rozhodnutí.

V rámci tohoto posouzení může Komise navrhnout opatření zajišťující, že bude dodržen postup korekce k nápravě nadměrného schodku stanovený tímto rozhodnutím.

Článek 5

Řecko přijme účinná opatření na zajištění souladu s tímto rozhodnutím do 15. května 2010.

Článek 6

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 16. února 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. SALGADO


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Viz strana 65 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí (Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí (Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (Úř. věst. L 233, 2.7.2004, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 22).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. března 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2009/459/ES, kterým se Rumunsku poskytuje střednědobá finanční pomoc Společenství

(2010/183/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (1), a zejména na čl. 5 druhý pododstavec ve spojení s článkem 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise vydaný po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2009/458/ES (2) Rada poskytla vzájemnou pomoc Rumunsku. Rozhodnutím 2009/459/ES (3) Rada poskytla střednědobou finanční pomoc Rumunsku.

(2)

Rozsah a intenzita dopadů ekonomické recese v Rumunsku vyžaduje úpravu podmínek hospodářské politiky stanovených pro vyplácení splátek finanční pomoci, aby byl zohledněn dopad poklesu reálného HDP, který byl větší, než se očekávalo.

(3)

Rozhodnutí 2009/459/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2009/459/ES se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

provádění jasně vytyčeného střednědobého fiskálního programu tak, aby se schodek veřejných financí snížil pod úroveň referenční hodnoty 3 % HDP stanovené ve Smlouvě ve lhůtě a postupem konsolidace, které odpovídají doporučením Rady Rumunsku přijatým v rámci postupu při nadměrném schodku;“.

2)

V čl. 3 odst. 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

přijetí a plnění ročních rozpočtů na rok 2010 a následující roky v souladu s postupem konsolidace stanoveným v doplňujícím memorandu o porozumění;“.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. SALGADO


(1)  Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 150, 13.6.2009, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 150, 13.6.2009, s. 8.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/20


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU ATALANTA/1/2010

ze dne 5. března 2010,

kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

(2010/184/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1), a zejména na článek 10 uvedené společné akce,

s ohledem na rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2009 (2) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/3/2009 (3) a dodatek k němu (4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Velitel operace EU uspořádal dne 16. prosince 2008 konferenci o vytváření sil.

(2)

V návaznosti na nabídku Ukrajiny přispět k operaci Atalanta a v návaznosti na doporučení velitele operace EU a Vojenského výboru Evropské unie by měl být příspěvek Ukrajiny schválen.

(3)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2009 se článek 1 nahrazuje tímto:

„Článek 1

Příspěvky třetích států

V návaznosti na konference o vytváření sil a jejich personálním obsazení se přijímají příspěvky Norska, Chorvatska, Černé Hory a Ukrajiny na vojenskou operaci EU s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta).“

Článek 2

Příloha rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/3/2009 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. března 2010.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 119, 14.5.2009, s. 40.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAM TŘETÍCH STÁTŮ PODLE ČL. 2 ODST. 1

Norsko

Chorvatsko

Černá Hora

Ukrajina“.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/22


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU ATALANTA/2/2010

ze dne 23. března 2010

o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

(2010/185/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1) (Atalanta), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6 společné akce 2008/851/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí o jmenování velitele sil EU.

(2)

Dne 4. prosince 2009 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí Atalanta/8/2009 (2) o jmenování viceadmirála Giovanniho GUMIERA velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska.

(3)

Velitel operace EU doporučil jmenovat novým velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska viceadmirála (LH) Jana THÖRNQVISTA.

(4)

Vojenský výbor EU toto doporučení podpořil.

(5)

V souladu s článkem 5 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění rozhodnutí a činností Evropské unie, které mají vliv na obranu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Viceadmirál (LH) Jan THÖRNQVIST je jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 14. dubna 2010.

V Bruselu dne 23. března 2010.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 327, 12.12.2009, s. 40.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/23


ROZHODNUTÍ RADY 2010/186/SZBP

ze dne 29. března 2010,

kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. října 2009 přijala Rada společný postoj 2009/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice (1).

(2)

Dne 22. prosince 2009 přijala Rada rozhodnutí 2009/1003/SZBP, kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP a přijímají další omezující opatření (2).

(3)

Rada se domnívá, že již neexistují důvody k tomu, aby určité osoby byly ponechány na seznamu osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená ve společném postoji 2009/788/SZBP. Seznam obsažený v příloze společného postoje 2009/788/SZBP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se vyjímají ze seznamu uvedeného v příloze společného postoje 2009/788/SZBP.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. března 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. ESPINOSA


(1)  Úř. věst. L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 51.


PŘÍLOHA

Seznam osob uvedených v článku 1

č.2

genmjr. Mamadouba (také znám jako Mamadou) Toto CAMARA

č.3

gen. Sékouba KONATÉ

č.16

velitel Kelitigui FARO

č.43

Kabinet (také znám jako Kabiné) KOMARA


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. března 2010,

kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

(oznámeno pod číslem K(2010) 1610)

(2010/187/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I oddíl I.3, příloha II oddíl II.3 a příloha III oddíl III.3 směrnice 2008/68/ES obsahuje seznamy vnitrostátních odchylek, díky kterým je možné zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci. Tyto seznamy by měly být aktualizovány, aby zahrnovaly nové vnitrostátní odchylky.

(2)

Z důvodu jasnosti je vhodné tyto oddíly zcela nahradit.

(3)

Směrnice 2008/68/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru pro přepravu nebezpečných věcí zřízeného podle směrnice 2008/68/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené v příloze tohoto rozhodnutí jsou oprávněny uplatňovat odchylky pro přepravu nebezpečných věcí na svém území, které jsou stanoveny v uvedené příloze.

Tyto odchylky se uplatňují bez rozdílu.

Článek 2

Příloha I oddíl I.3, příloha II oddíl II.3 a příloha III oddíl III.3 směrnice 2008/68/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. března 2010.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.


PŘÍLOHA

Příloha I oddíl I.3, příloha II oddíl II.3 a příloha III oddíl III.3 směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

Příloha I oddíl I.3 se nahrazuje tímto:

„I.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = silnice

a/bi/bii = čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = zkratka členského státu

nn = pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO–a–BE–1

Předmět: Třída 1 – Malá množství.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6

Obsah přílohy směrnice: Bod 1.1.3.6 stanoví limit 20 kg na množství důlních trhavin, které může přepravovat běžné vozidlo.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Provozovatelé skladů vzdálených od zásobovacích míst mohou být oprávněni k přepravě nejvýše 25 kg dynamitu nebo silných výbušnin a 300 rozbušek běžnými motorovými vozidly, s výhradou podmínek, které stanoví poskytovatel výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–BE–2

Předmět: Přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů, které obsahovaly výrobky různých tříd.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je uvedeno: „nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly výrobky různých tříd“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogation 6-97.

Poznámky: Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 21 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–BE–3

Předmět: Přijetí RO–a–UK-4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–BE–4

Předmět: Osvobození od všech požadavků ADR pro vnitrostátní přepravu maximálně 1 000 použitých ionizačních detektorů kouře z domácností do zpracovatelského zařízení v Belgii přes sběrná místa uvedená ve scénáři pro selektivní sběr detektorů kouře.

Odkaz na ADR: všechny požadavky

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES:

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Použití ionizačních detektorů kouře v domácnostech nepodléhá regulační kontrole z radiologického hlediska, jedná-li se o schválený typ detektoru kouře. Přeprava těchto detektorů kouře ke koncovému uživateli je rovněž vyňata z požadavků ADR (viz bod 2.2.7.1.2 písm. d)).

Směrnice OEEZ 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) vyžaduje selektivní sběr použitých detektorů kouře pro účely zpracování desek spojů a selektivní sběr ionizačních detektorů kouře pro účely odstranění radioaktivních látek. Aby bylo možné tento selektivní sběr uskutečnit, byl vypracován scénář, který podněcuje domácnosti k tomu, aby donesly použité detektory kouře do sběrného místa, ze kterého mohou být tyto detektory dopraveny – v některých případech přes druhé sběrné místo či dočasné místo uskladnění – do zpracovatelského zařízení.

Ve sběrných místech budou k dispozici kovové obaly, do kterých lze umístit nejvýše 1 000 detektorů kouře. Z těchto míst lze jeden takový obal obsahující detektory kouře přepravit společně s jiným odpadem do místa dočasného uskladnění či zpracovatelského zařízení. Obal bude označen slovy „detektor kouře“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scénář pro selektivní sběr detektorů kouře je součástí podmínek pro zrušení schválených nástrojů stanovených článkem 3.1.d.2 královského dekretu (všeobecné nařízení o radiační ochraně) ze dne 20. července 2001.

Poznámky: Tato odchylka je nezbytná pro umožnění selektivního sběru použitých ionizačních detektorů kouře.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

DE Německo

RO–a–DE–1

Předmět: Společné balení a společná nakládka automobilových součástek klasifikovaných jako 1.4G spolu s některými nebezpečnými věcmi (n4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10 a 7.5.2.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení a společné nakládce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: UN 0431 a UN 0503 lze nakládat společně s některými nebezpečnými věcmi (výrobky související s výrobou automobilů) v určitých množstvích, jak je uvedeno ve výjimce. Hodnota 1 000 (srovnatelná s bodem 1.1.3.6.4) nesmí být překročena.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Výjimka je nutná k zajištění rychlého dodání bezpečnostních automobilových součástek v závislosti na místní poptávce. Vzhledem k širokému sortimentu těchto výrobků není jejich skladování v místních automobilových opravnách obvyklé.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–DE–2

Předmět: Osvobození od požadavku na přepravní doklad a prohlášení přepravce pro určitá množství nebezpečných věcí podle definice v bodě 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 7: není třeba žádný přepravní doklad, jestliže množství přepravovaných věcí nepřekračuje množství uvedená v bodě 1.1.3.6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Údaje uvedené na obalu a na jeho bezpečnostním štítku jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu, protože přepravní doklad není vždy vhodný, pokud jde o místní distribuci.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–DE–3

Předmět: Přeprava etalonů a palivových čerpadel (prázdných, nevyčištěných).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Ustanovení pro čísla UN 1202, 1203 a 1223.

Obsah přílohy směrnice: Balení, značení, dokumentace, pokyny pro přepravu a manipulaci, pokyny pro posádky vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Specifikace platných předpisů a doplňkových ustanovení pro uplatnění odchylky; až do 1 000 litrů: srovnatelné s prázdnými, nevyčištěnými obaly; nad 1 000 litrů: dodržování některých předpisů pro cisterny; přeprava pouze prázdných a nevyčištěných obalů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Seznamy č. 7, 38, 38a.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–DE–5

Předmět: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

DK Dánsko

RO–a–DK–1

Předmět: Silniční přeprava obalů nebo předmětů obsahujících odpad nebo zbytky nebezpečných věcí svážených z domácností a některých podniků za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Část 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 a 8.2.

Obsah přílohy směrnice: Zásady klasifikace, zvláštní ustanovení, ustanovení o obalech, ustanovení o nápisech a bezpečnostních štítcích, přepravní doklad a školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitřní obaly nebo předměty obsahující odpad nebo zbytky nebezpečných věcí svážených z domácností nebo některých podniků mohou být zabaleny společně do vnějších obalů. Obsahy každého vnitřního a/nebo vnějšího obalu nesmí překročit stanovená omezení hmotnosti či objemu. Odchylky od ustanovení týkajících se klasifikace, obalů, nápisů a bezpečnostních štítků, dokumentace a školení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Poznámky: U odpadu a zbytků nebezpečných věcí svážených z domácností a některých podniků za účelem likvidace není možné provést přesnou klasifikaci a uplatnit všechna ustanovení ADR. Odpad je obvykle uložen v obalech zakoupených v maloobchodní síti.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–DK–2

Předmět: Silniční přeprava balení výbušných látek a balení rozbušek ve stejném vozidle.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při silniční přepravě nebezpečných věcí je nutno dodržovat pravidla ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámky: Z praktických důvodů je potřeba umožnit, aby byly ve stejném vozidle baleny výbušniny společně s rozbuškami při přepravě z místa, kde jsou skladovány, na pracoviště a zpět.

Jakmile budou dánské právní předpisy o přepravě nebezpečných věcí změněny, umožní dánské orgány takovou přepravu za těchto podmínek:

1)

Nesmí být přepravováno více než 25 kg výbušných látek skupiny D.

2)

Nesmí být přepravováno více než 200 kusů rozbušek skupiny B.

3)

Rozbušky a výbušniny musí být baleny zvlášť v obalech schválených OSN podle pravidel ve směrnici 2000/61/ES, kterou se mění směrnice 94/55/ES.

4)

Minimální vzdálenost mezi balením obsahujícím rozbušku a balením obsahujícím výbušnou látku musí být alespoň 1 metr. Tato vzdálenost musí být dodržena i v případě, že vozidlo bude nuceno prudce zabrzdit. Balení obsahující výbušné látky a balení obsahující rozbušky musí být umístěna tak, aby je bylo možné z vozidla rychle odstranit.

5)

Musí být dodržena všechna ostatní pravidla týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

FI Finsko

RO–a–FI–1

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích v autobusech a nízkoradioaktivních látek v malých množstvích pro účely zdravotní péče a výzkumu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1, 5.4

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o balení, dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích podle omezení bodu 1.1.3.6 o maximální čisté hmotnosti nepřesahující 200 kg v autobusech je povolena bez přepravního dokladu a bez splnění všech požadavků na balení. Pokud se přepravují nízkoradioaktivní látky do hmotnosti 50 kg pro účely zdravotní péče a výzkumu, nemusí být vozidlo označeno a vybaveno v souladu s ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–FI–2

Předmět: Popis prázdných cisteren v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro prázdné nevyčištěné obaly, vozidla, kontejnery, cisterny, bateriová vozidla a vícekomorové kontejnery na plyn („MEGC“).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě prázdných, nevyčištěných cisteren, v nichž byly přepravovány dvě nebo více látek s čísly UN 1202, 1203 a 1223, může být popis v přepravních dokladech doplněn slovy „poslední náklad“ společně s názvem výrobku s nejnižším bodem vzplanutí; „prázdná cisterna, 3, poslední náklad: UN 1203 motorový benzin, II“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–FI–3

Předmět: Nápisy a bezpečnostní štítky na přepravních jednotkách s výbušninami.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: Všeobecná ustanovení pro oranžovou tabulku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní jednotky (obvykle dodávky) přepravující výbušniny v malých množstvích (max. 1 000 kg (čisté hmotnosti)) do lomů a na pracoviště mohou být označeny na přední a zadní straně štítkem podle modelu č. 1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

FR Francie

RO–a–FR–2

Předmět: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků ADR pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 12.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–FR–5

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí ve vozidlech veřejné osobní dopravy (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.1

Obsah přílohy směrnice: Přeprava osob a nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí, které jsou povoleny ve vozidlech veřejné dopravy jako příruční zavazadlo, kromě nebezpečných věcí třídy 7: platí pouze ustanovení týkající se použití obalů, nápisů a bezpečnostních štítků u těchto balení, obsažená v 4.1, 5.2 a 3.4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Poznámky: V příručním zavazadle je povoleno mít nebezpečné věci jen pro osobní nebo vlastní profesionální potřebu. Přenosné nádoby s plynem jsou povoleny pro pacienty s dýchacími potížemi v množství nezbytném na jednu cestu.

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016

RO–a–FR–6

Předmět: Přeprava malého množství nebezpečných látek na vlastní odpovědnost (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava malého množství nebezpečných věcí vyjma třídy 7 na vlastní odpovědnost, jež nepřesahují limity stanovené v bodě 1.1.3.6, nepodléhá povinnosti mít přepravní doklad stanovený v kapitole 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016

IE Irsko

RO–a–IE–1

Předmět: Osvobození od požadavku 5.4.0 ADR na přepravní doklad na přepravu pesticidů třídy 3 podle ADR, uvedených v bodu 2.2.3.3 jako pesticidy FT2 (bod vzplanutí < 23 °C) a třídy 6.1 podle ADR uvedených v 2.2.61.3 jako pesticidy T6, tekuté (bod vzplanutí nejméně 23 °C), pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro přepravu pesticidů tříd 3 a 6.1 podle ADR, pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Nikoli nezbytný, obtížně splnitelný požadavek pro místní přepravu a dodávky takových pesticidů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–IE–2

Předmět: Osvobození od některých ustanovení ADR o balení, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu malých množství (nepřesahujících limity stanovené v bodě 1.1.3.6) prošlého pyrotechnického zboží klasifikačních kódů 1.3G, 1.4G a 1.4S třídy 1 podle ADR s identifikačními čísly UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 nebo UN 0453 do nejbližších vojenských kasáren za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 a 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Likvidace prošlého pyrotechnického zboží.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ustanovení ADR o obalech, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu prošlého pyrotechnického zboží označeného čísly UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 nebo UN 0453 do nejbližších vojenských kasáren neplatí, pokud jsou dodržena obecná ustanovení ADR o obalech a v přepravním dokladu jsou uvedeny doplňující informace. Platí pouze pro místní přepravu malých množství prošlé pyrotechniky do nejbližších kasáren za účelem bezpečné likvidace.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: „Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Přeprava malých množství „prošlých“ světlic pro nouzovou signalizaci námořních plavidel, zejména od majitelů rekreačních lodí a obchodníků s loděmi, do kasáren za účelem bezpečné likvidace způsobuje potíže, zejména pokud jde o požadavky na balení. Odchylka platí pro místní přepravu malých množství (do výše stanovené v bodu 1.1.3.6).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–IE–3

Předmět: Osvobození od požadavků kapitol 6.7 a 6.8 týkající se silniční přepravy formálně prázdných nevyčištěných skladovacích cisteren (pro skladování na vymezených místech) za účelem vyčištění, opravy, zkoušky nebo sešrotování.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.7 a 6.8

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na návrh, konstrukci, prohlídku a zkoušky cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 6.7 a 6.8 ADR týkající se silniční přepravy formálně prázdných nevyčištěných skladovacích cisteren (pro skladování na vymezených místech) za účelem vyčištění, opravy, zkoušky nebo sešrotování za předpokladu, že a) bylo podle možností demontováno co nejvíce potrubí cisterny; b) k cisterně je připevněn vhodný přepouštěcí ventil, který je během přepravy v provozu; a c) s výhradou písmene b) byly všechny otvory v cisterně a potrubí utěsněny, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečných látek, pokud je to prakticky proveditelné.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: „Navrhovaná změna Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Tyto cisterny se používají pro skladování látek na vymezených místech, nikoli pro jejich přepravu. Během přepravy na jiné místo za účelem čištění, oprav atd. mohou (cisterny) obsahovat velmi malé množství nebezpečných látek.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–IE–4

Předmět: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se přepravy plynových bombiček používaných jako dávkovače (nápojů) ve stejném dopravním prostředku jako nápoje (pro které mají být použity).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 a příloha B

Obsah přílohy směrnice: Označování vozidel, doprovodná dokumentace a ustanovení týkající se přepravního vybavení a přepravních operací.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se plynových bombiček používaných jako dávkovače nápojů, jsou-li přepravovány ve stejném vozidle jako nápoje (pro které mají být použity).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Hlavní činnost spočívá v distribuci obalů nápojů, které nejsou předmětem ADR, společně s malým množstvím bombiček naplněných příslušnými dávkovacími plyny.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–IE–5

Předmět: Osvobození pro vnitrostátní přepravu v Irsku od požadavků na konstrukci a zkoušení nádob a ustanovení o jejich používání obsažených v kapitolách 6.2 a 4.1 ADR a vztahujících se na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, které absolvovaly přepravu více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány, odzkoušeny a používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) nejsou plněny v Irsku, nýbrž vraceny formálně prázdné do země, odkud byly odeslány multimodální přepravou, a iii) jsou distribuovány místně a v malých množstvích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení týkající se přepravy více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, použití lahví a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR, konstrukce a zkoušení těchto lahví a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Kapitoly 4.1 a 6.2 se nevztahují na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány a odzkoušeny podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) jsou tyto lahve a tlakové sudy používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, iii) byly tyto lahve a tlakové sudy přepraveny k odesílateli multimodální přepravou, včetně námořní přepravy, iv) je jejich přeprava od příjemce ke konečnému uživateli tvořena pouze jedinou přepravní cestou, dokončenou v témž dni (viz bod iii)), v) nejsou tyto lahve a tlakové sudy v dotyčné zemi znovu plněny a jsou vraceny formálně prázdné do země původu, odkud byly odeslány multimodální přepravou (viz bod iii)), a vi) jsou distribuovány místně uvnitř státu v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Plyny obsažené v těchto lahvích a tlakových sudech jsou plyny se specifikací požadovanou konečnými uživateli, a proto je nezbytné je dovážet z oblasti mimo působnost ADR. Vyžaduje se, aby po použití byly tyto formálně prázdné lahve a tlakové sudy vráceny do země původu za účelem jejich nového naplnění zvlášť stanovenými plyny – neplní se znovu v Irsku ani kdekoli v oblasti ADR. Nejsou sice v souladu s ADR, ale jsou v souladu s Mezinárodním předpisem o námořní přepravě nebezpečných věcí a přípustné pro jeho účel. Přeprava více dopravními prostředky zahájená mimo oblast ADR má končit v prostorách dovozců, odkud mají být tyto lahve a tlakové sudy distribuovány místně v malých množstvích konečným uživatelům v Irsku. Tato přeprava spadá v rámci Irska pod pozměněný čl. 6 odst. 9 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

LT Litva

RO–a–LT–1

Předmět: Přijetí RO–a–UK–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

UK Spojené království

RO–a–UK–1

Předmět: Přeprava některých předmětů obsahujících radioaktivní látky představující nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kapesní kompasy (E1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Většina požadavků z ADR

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek. (Zařízení vydávající světlo a určené k nošení lidmi; v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše 500 detektorů kouře pro použití v domácnostech s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 40 kBq; nebo v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše pět osvětlovacích zařízení na bázi plynného tritia s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 10 GBq).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámky: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do ADR začleněny odpovídající změny předpisů Mezinárodní agentury pro atomovou energii („MAAE“).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–2

Předmět: Osvobození od požadavku mít ve vozidle přepravní doklad pro některá množství nebezpečných věcí (kromě věcí třídy 7) podle bodu 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3.

Obsah přílohy směrnice: Osvobození od některých požadavků na přepravu určitých množství na přepravní jednotku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro omezená množství, kromě případů, kdy jsou tato množství součástí většího nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámky: Tato odchylka je zamýšlena pro vnitrostátní přepravu, kdy přepravní doklad není vždy vhodný, jedná-li se o místní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–3

Předmět: Odchylka od požadavku na vybavení hasicími přístroji pro vozidla převážející materiál s nízkou radioaktivitou (E4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na vybavení vozidel hasicími přístroji.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ruší se požadavek na vybavení hasicími přístroji, pokud jsou přepravována pouze balení, která jsou předmětem výjimky (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Požadavek se omezuje, pokud je přepravován malý počet balení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Vybavení hasicími přístroji je v praxi bezpředmětné pro přepravu věcí UN 2908, 2909, 2910 a 2911, které mohou být často přepravovány v malých vozidlech.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–4

Předmět: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí tříd 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků konečným uživatelům (N1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí mít přiděleno označení RID/ADR nebo UN ani nemusí být jinak označeny, pokud obsahují věci uvedené v příloze 3.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámky: Požadavky ADR jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci v konečném úseku cesty přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–5

Předmět: Povolení odlišného „maximálního celkového množství na přepravní jednotku“ pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 tabulky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4.

Obsah přílohy směrnice: Výjimky vztahující se na množství přepravovaná v jedné přepravní jednotce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví pravidla týkající se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Poznámky: Povolení odlišných množstevních limitů pro věci třídy 1, totiž 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a násobitel 2 pro přepravní kategorii 2.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–6

Předmět: Zvýšení maximální čisté hmotnosti výbušných předmětů povolené ve vozidlech EX/II (N13).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.5.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Poznámky: Předpisy Spojeného království povolují maximální čistou hmotnost 5 000 kg ve vozidlech typu II pro kompatibilní skupiny 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé předměty třídy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J přemísťované v Evropě jsou velké nebo rozměrné a jejich délka překračuje 2,5 m. Jde v prvé řadě o výbušné předměty pro vojenské účely. Omezení týkající se konstrukce vozidel EX/III (která musí být uzavřenými vozidly) značně znesnadňují nakládku a vykládku těchto předmětů. Některé předměty vyžadují specializované nakládací a vykládací zařízení na počátku i konci cesty. V praxi toto zařízení existuje jen zřídka. Ve Spojeném království je požíváno málo vozidel EX/III a pro průmysl by bylo mimořádně zatěžující vyžadovat výrobu dalších specializovaných vozidel EX/III k přepravě tohoto druhu výbušnin.

Ve Spojeném království jsou vojenské výbušniny přepravovány většinou komerčními dopravci, kteří nemohou využít odchylky pro vojenská vozidla stanovené v rámcové směrnici. K vyřešení tohoto problému Spojené království vždy povolovalo přepravu až 5 000 kg těchto předmětů vozidly EX/II. Současný limit není vždy dostatečný, protože jeden předmět může obsahovat více než 1 000 kg výbušnin.

Od roku 1950 došlo jen k dvěma mimořádným událostem (obě v 50. letech), při nichž explodovaly výbušniny o váze nad 5 000 kg. Tyto mimořádné události byly způsobeny vzplanutím pneumatiky a přehřátými výfukovými plyny, což způsobilo vznícení pláště vozidla. Tyto požáry by se mohly vyskytnout i u menšího nákladu. Nedošlo k žádnému úmrtí ani zranění.

Zkušenosti nasvědčují, že je nepravděpodobné, že by správně balené výbušné předměty explodovaly v důsledku nárazu, například při srážkách vozidel. Důkazy získané z vojenských zpráv a údaje o výsledcích nárazových zkoušek u řízených střel ukazují, že k vyvolání exploze nábojnice je třeba nárazové rychlosti přesahující rychlost dosaženou při pádové zkoušce z výšky 12 metrů.

Současné bezpečnostní normy by nebyly dotčeny.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–7

Předmět: Osvobození od požadavků na dozor při přepravě malých množství některých druhů věcí třídy 1 (N12).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.4 a 8.5 S1 odst. 6

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na dozor pro vozidla převážející určitá množství nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví požadavky na bezpečné parkovací zařízení a dozor, ale nevyžaduje nepřetržitý dozor nad určitými náklady třídy 1, jak je stanoveno v kapitole 8.5 S1 odst. 6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Poznámky: Požadavky ADR na dozor nejsou ve vnitrostátním kontextu vždy proveditelné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–8

Předmět: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Poznámky: Spojené království si přeje povolit některé varianty pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Varianty mají obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a byly by povoleny, pouze pokud by „byla přijata veškerá přiměřeně uskutečnitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily ani jimi nebyly ohroženy“.

Příklady variant, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942 povoleného k přepravě je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v přepravní kategorii 2 nebo nebezpečnými věcmi v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v přepravní kategorii 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–a–UK–9

Předmět: Alternativa k označování oranžovými tabulkami pro malé zásilky radioaktivních látek v malých vozidlech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na označování malých vozidel přepravujících radioaktivní látky oranžovými tabulkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolují jakékoli odchylky schválené tímto postupem. Požadovaná odchylka je:

Vozidla musí:

a)

být označena podle použitelného ustanovení ADR, bod 5.3.2, nebo

b)

smějí být vybavena výstražnou tabulkou v souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů v případě, že jde o vozidlo přepravující nejvýše deset kusů balení obsahujících neštěpitelný nebo štěpitelný výjimce podléhající radioaktivní materiál, přičemž součet dopravních indexů těchto balení není vyšší než tři.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO–bi–BE–1

Předmět: Přeprava v bezprostřední blízkosti průmyslových areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Přílohy A a B.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky se týkají dokumentace, nápisů a bezpečnostních štítků na baleních a osvědčení řidiče.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000.

Poznámky: Nebezpečné věci jsou přepravovány mezi provozovnami

odchylka 2-89: přejíždění přes veřejnou komunikaci (chemické látky v obalech),

odchylka 4-97: vzdálenost 2 km (ingoty surového železa o teplotě 600 °C),

odchylka 2-2 000: vzdálenost asi 500 m (Intermediate Bulk Container („IBC“), PG II, III třídy 3, 5.1, 6.1, 8 a 9).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–BE–3

Předmět: Školení řidičů.

Místní přeprava UN 1202, 1203 a 1223 v obalech a cisternách (v Belgii v okruhu 75 km od místa sídla společnosti).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2

Obsah přílohy směrnice:

Struktura školení:

1)

školení vztahující se k obalům;

2)

školení vztahující se k nádržím;

3)

zvláštní školení Cl 1;

4)

zvláštní školení Cl 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Definice – osvědčení – vydávání – duplikáty – platnost a prodloužení – organizace kurzů a zkoušek – odchylky – sankce – závěrečná ustanovení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bude upřesněno v dalším nařízení.

Poznámky: Navrhuje se poskytovat úvodní školení zakončené zkouškou a omezené na přepravu věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v obalech a cisternách v okruhu 75 km od místa sídla společnosti – délka školení musí splňovat požadavky ADR – po pěti letech musí řidič absolvovat opakovací kurz a složit zkoušku – osvědčení bude obsahovat tuto poznámku: „vnitrostátní přeprava věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–BE–4

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v cisternách určených ke zničení spálením.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.2

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylně od tabulky v kapitole 3.2 je za určitých podmínek povoleno pro přepravu kapalin reagujících na vodu, jedů, III a jiným způsobem označených látek použít cisternový kontejner s kódem cisterny L4BH namísto L4DH.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogation 01 – 2002.

Poznámky: Tento předpis je možno uplatnit pouze na přepravu nebezpečného odpadu na krátkou vzdálenost.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–BE–5

Předmět: Přeprava odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1 (dříve nařízení: A5, 2X14, 2X12).

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace a označování obalů a požadavky na ně.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: K zamezení nebezpečných reakcí v rámci skupiny nejsou odpady klasifikovány podle ADR, nýbrž jsou rozděleny do různých skupin (hořlavá rozpouštědla, barvy, kyseliny, baterie atd.). Požadavky na výrobu obalů jsou méně omezující.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Toto nařízení lze uplatnit na přepravu malých množství odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–BE–6

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–BE–7

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–BE–8

Předmět: Přijetí RO–bi–UK–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

DE Německo

RO–bi–DE–1

Předmět: Upuštění od vyžadování některých údajů v přepravním dokladu (n2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 1 (kromě 1.4S), 5.2 a 7:

V přepravním dokladu není nutné uvádět údaje:

a)

pro příjemce v případě místního rozvozu (kromě uceleného nákladu a přepravy s určitým směrováním);

b)

o množství a druzích obalů, jestliže není uplatňován bod 1.1.3.6 a vozidlo je v souladu se všemi ustanoveními příloh A a B;

c)

pro prázdné nevyčištěné cisterny stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňování všech ustanovení by u dotyčného způsobu přepravy nebylo prakticky proveditelné.

Odchylka byla evidována Evropskou komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–DE–2

Předmět: Hromadná přeprava materiálů kontaminovaných PCB třídy 9.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.3.1

Obsah přílohy směrnice: Hromadná přeprava.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení hromadné přepravy v zapečetěných výměnných nástavbách nebo kontejnerech vozidel nepropouštějících kapaliny nebo prach.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámky: Platnost odchylky 11 je omezena do 31. prosince 2004; od roku 2005 platí stejná ustanovení ADR a RID.

Viz též mnohostranná dohoda M137.

Seznam č. 4*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–DE–3

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1 až 5

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběru odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Předmět: UN 1202, 1203, 1223 a třída 2 – bez přepravního dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad je nutný.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě produktů z minerálních olejů třídy 3, UN 1202, 1203 a 1223 a přepravě plynů třídy 2 v souvislosti s distribucí (věci dodávané dvěma nebo více příjemcům a sběr vrácených věcí v podobných situacích) není přepravní doklad nutný za předpokladu, že písemné pokyny obsahují vedle údajů požadovaných v ADR informace o čísle UN, názvu a třídě.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.08.2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Důvodem uvedené vnitrostátní odchylky je, že vývoj elektronického vybavení umožňuje například ropným společnostem používajícím takové vybavení nepřetržitě předávat vozidlům informace o zákaznících. Protože tyto informace nejsou dostupné na začátku přepravy a budou dodány vozidlu během přepravy, není možné, aby před započetím přepravy byly připraveny přepravní doklady. Tento druh přeprav je omezen na určité oblasti.

Odchylka pro Dánsko pro podobné ustanovení podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–DK–2

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v platném znění.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–DK–3

Předmět: Přijetí RO–bi–UK–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v platném znění.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

EL Řecko

RO–bi–EL–1

Předmět: Odchylka od bezpečnostních požadavků na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) registrované před 31. prosincem 2001 a určené pro místní přepravu nebo malá množství některých kategorií nebezpečných věcí.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci, vybavení, schválení typu, prohlídky a zkoušky a označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb se stěnami z kovových materiálů, bateriových vozidel a MEGC.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přechodné ustanovení: nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a cisternové kontejnery poprvé zaregistrované v Řecku mezi 1. lednem 1985 a 31. prosincem 2001 mohou být používány do 31. prosince 2010. Toto přechodné ustanovení se týká vozidel pro přepravu těchto nebezpečných látek UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Je určeno pro přepravu malých množství nebo pro místní přepravu vozidly registrovanými ve výše uvedené lhůtě. Toto přechodné ustanovení bude platit pro cisternová vozidla přestavěná podle těchto kritérií:

1.

Odstavce ADR pro prohlídky a zkoušky: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).

2.

Minimální tloušťka stěny činí 3 mm pro cisterny s komorami s kapacitou až do 3 500 litrů a alespoň 4 mm měkké oceli pro cisterny s komorami s kapacitou až do 6 000 litrů, a to bez ohledu na typ nebo tloušťku dělicích stěn.

3.

Jestliže je použitým materiálem hliník nebo jiný kov, měly by cisterny splňovat požadavky na tloušťku a ostatní technické podmínky odvozené z technické dokumentace schválené místním orgánem země, kde byly dříve registrovány. V případě chybějící technické dokumentace by měly cisterny splňovat požadavky bodu 6.8.2.1.17 (211 127).

4.

Cisterny by měly odpovídat požadavkům bodů 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), bodu 6.8.2.2 s podbody 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Přesněji řečeno, cisternová vozidla o hmotnosti menší než 4 tuny, užívaná pouze pro místní přepravu plynového oleje (UN 1202), poprvé registrovaná před 31. prosincem 2002 a s tloušťkou stěny menší než 3 mm, mohou být používána pouze tehdy, jsou-li přestavěna podle bodů 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Požadavky na konstrukci, vybavení, prohlídky a zkoušky nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel) a snímatelných cisteren v provozu pro některé kategorie nebezpečných věcí).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–EL–2

Předmět: Odchylka od požadavků na konstrukci základního vozidla u vozidel určených pro místní přepravu nebezpečných věcí a poprvé registrovaných před 31. prosincem 2001.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci základních vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylka se vztahuje na vozidla pro místní přepravu nebezpečných věcí (čísla UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 a 3257), která byla poprvé registrována před 31. prosincem 2001.

Uvedená vozidla musí splňovat požadavky části 9 (kapitoly 9.2.1 až 9.2.6) přílohy B směrnice 94/55/ES s těmito výjimkami:

Dodržování požadavků bodu 9.2.3.2 je nezbytné, pouze pokud výrobce vozidlo vybavil protiblokovacím brzdovým systémem; musí být vybaveno odolným brzdovým systémem definovaným v bodě 9.2.3.3.1, nemusí však nezbytně splňovat body 9.2.3.3.2 a 9.2.3.3.3.

Elektrické napájení tachografu musí být zajištěno prostřednictvím bezpečnostní bariéry připojené přímo k baterii (bod 220 514) a elektrické zařízení mechanismu zvedání nápravy podvozku se musí nacházet tam, kam je původně nainstaloval výrobce vozidla, a musí být ochráněno vhodným utěsněným krytem (bod 220 517).

Konkrétně musí cisternová vozidla o maximální hmotnosti nižší než 4 tuny určená pro místní přepravu topného oleje (UN 1202) splňovat požadavky bodů 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 a 9.2.4.5, nikoli nezbytně ostatních bodů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technické požadavky na již používaná vozidla určená pro místní přepravu některých kategorií nebezpečných věcí).

Poznámky: Počet výše uvedených vozidel je malý ve srovnání s celkovým počtem již registrovaných vozidel, a kromě toho jsou určena pouze pro místní přepravu. Požadovaná forma odchylky, velikost vozového parku, kterého se týká, a typ přepravovaných věcí nepředstavují riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

ES Španělsko

RO–bi–ES–2

Předmět: Zvláštní vybavení pro distribuci bezvodého čpavku.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.8.2.2.2

Obsah přílohy směrnice: Aby se zabránilo úniku obsahu v případě poškození vnější výstroje (potrubí, postranních uzávěrů), musí být vnitřní uzavírací ventil a jeho těsnění chráněny před rizikem odtržení působením vnějších sil, nebo musí být navržen tak, aby jim dokázal odolávat. Plnicí a vypouštěcí zařízení (včetně přírub nebo závitových ucpávek) a ochranné uzávěry (pokud jsou) musí být zajištěny proti neúmyslnému otevření.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisterny používané pro zemědělské účely k distribuci a aplikaci bezvodého čpavku, které byly uvedeny do provozu před 1. lednem 1997, mohou být místo vnitřní bezpečnostní výstroje vybaveny vnější bezpečnostní výstrojí, pokud poskytuje ochranu, která odpovídá přinejmenším ochraně poskytované stěnou cisterny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Před 1. lednem 1997 byl typ cisterny s vnější bezpečnostní výstrojí používán výhradně v zemědělství pro aplikaci bezvodého čpavku přímo na půdu. Různé cisterny tohoto typu se dodnes používají. V naloženém stavu jsou zřídka používány k silniční přepravě, používají se výhradně k rozprašování hnojiv ve velkých zemědělských podnicích.

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016

FI Finsko

RO–bi–FI–1

Předmět: Změna informací v přepravním dokladu k trhavinám.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.2.1 a)

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro třídu 1.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je možné uvést počet rozbušek (1 000 rozbušek odpovídá 1 kg trhavin) místo skutečné čisté hmotnosti trhavin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Poznámky: Uvedené informace jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu. Odchylka se používá zejména pro odvětví trhacích prací, pro malá množství při místní přepravě.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 31.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–FI–2

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–10.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–FI–3

Předmět: Přijetí RO–bi–DE–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016

FR Francie

RO–bi–FR–1

Předmět: Využívání námořních dokladů jako přepravních dokladů pro jízdy na krátké vzdálenosti navazující na vykládku plavidel.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace, které musí být uvedeny v dokladech používaných jako přepravní doklady pro nebezpečné věci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Námořní doklad je používán jako přepravní doklad v okruhu 15 km.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 23-4.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–FR–3

Předmět: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG podléhá zvláštním pravidlům. Týká se pouze krátkých vzdáleností.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 30.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–FR–4

Předmět: Zvláštní podmínky týkající se školení řidičů a schvalování vozidel používaných pro přepravu v zemědělství (na krátké vzdálenosti).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.8.3.2; 8.2.1 a 8.2.2

Obsah přílohy směrnice: vybavení cisteren a školení řidičů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Zvláštní ustanovení týkající se schvalování vozidel.

Zvláštní školení řidičů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 29-2 - Annex D4.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

IE Irsko

RO–bi–IE–1

Předmět: Osvobození od požadavku 5.4.1.1.1 na uvádění i) jmen/názvů a adres příjemců, ii) počtu a popisu kusů a iii) celkového množství nebezpečných věcí v přepravním dokladu v případě přepravy petroleje, paliva pro vznětové motory nebo zkapalněného ropného plynu s identifikačními čísly látky UN 1223, UN 1202 a UN 1965 ke konečnému uživateli.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě přepravy petroleje, motorové nafty nebo zkapalněného ropného plynu s identifikačními čísly látky UN 1223, UN 1202 a UN 1965, jak je uvedeno v dodatku B.5 k příloze B ADR, ke konečnému uživateli není nutné na přepravní jednotce uvádět jméno/název a adresu příjemce, počet kusů a popis balení, kontejnerů IBC nebo nádob ani celkové přepravované množství.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: V případě dodávky topného oleje do domácností je běžnou praxí „dolévat“ skladovací nádrž zákazníka – proto jsou v okamžiku, kdy naplněná cisterna zahajuje cestu, skutečný objem dodávky a počet zákazníků (na jedné trase) neznámé. V případě dopravy lahví s LPG do domácností je běžnou praxí vyměňovat prázdné láhve za plné – proto je na začátku přepravy neznámý jak počet zákazníků, tak jednotlivé zásilky pro ně určené.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–IE–2

Předmět: Výjimka umožňující použití přepravního dokladu vyžadovaného v bodě 5.4.1.1.1 pro přepravu prázdných nevyčištěných cisteren jako posledního nákladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě přepravy prázdných nevyčištěných cisteren stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Zejména po dodávce benzinu a/nebo motorové nafty čerpacím stanicím se silniční cisterna vrací přímo do skladiště paliv (aby byla znovu naplněna pro další dodávky), a to ihned po dodávce posledního nákladu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–IE–3

Předmět: Výjimka umožňující nakládku a vykládku nebezpečných věcí, pro které je určeno zvláštní ustanovení CV1 v 7.5.11 nebo S1 v 8.5, na veřejném místě bez zvláštního povolení příslušných orgánů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5 a 8.5

Obsah přílohy směrnice: Další ustanovení týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nakládka a vykládka nebezpečných věcí na veřejném místě je povolena bez zvláštního povolení příslušných orgánů, odchylně od požadavků kapitol 7.5.11 nebo 8.5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: V případě vnitrostátní přepravy představuje toto ustanovení nadměrnou zátěž pro příslušné orgány.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–IE–5

Předmět: Výjimka ze „zákazu společných nákladů“ bodu 7.5.2.1 pro předměty ze skupiny kompatibility B a látky a předměty ze skupiny kompatibility D v témže vozidle s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 a 8 v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Balení obsahující předměty skupiny kompatibility B třídy 1 ADR a balení obsahující látky a předměty skupiny kompatibility D třídy 1 ADR mohou být přepravovány v témže vozidle s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 nebo 8 ADR, pokud a) jsou uvedená balení ve třídě 1 ADR přepravována v samostatných kontejnerech nebo oddílech s návrhem schváleným příslušným orgánem a podle podmínek určených příslušným orgánem a b) uvedené látky tříd 3, 5.1 nebo 8 ADR jsou přepravovány v nádobách splňujících požadavky příslušného orgánu, pokud jde o jejich návrh, konstrukci, zkoušení, zkoušky, provoz a používání.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Povolení nakládky předmětů a látek třídy 1 a skupin kompatibility B a D za podmínek schválených příslušným orgánem na stejné vozidlo s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 a 8 přepravovanými v cisternách – tj. „čerpací vozidla“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–IE–6

Předmět: Osvobození od požadavku bodu 4.3.4.2.2, podle něhož musí být ohebné plnicí a odvodní trubky, které nejsou trvale připojeny ke stěně cisternového vozidla, během přepravy prázdné.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.3

Obsah přílohy směrnice: Používání cisternových vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cívky s ohebnými hadicemi (včetně pevných trubek, které jsou k těmto hadicím připojeny) připojenými k cisternovým vozidlům používaným pro maloobchodní distribuci ropných produktů s identifikačními čísly látek UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 a UN 1978 nemusí být během silniční přepravy prázdné, pokud jsou učiněna přiměřená opatření na prevenci úniku jejich obsahu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ohebné hadice připevněné k cisternovým vozidlům pro dodávky do domácností musí zůstat stále plné, a to i během přepravy. Vypouštěcí systém je známý jako „mokré vedení“, které vyžaduje, aby byly měřidlo cisternového vozidla a hadice naplněné, aby tak bylo zajištěno, že zákazník obdrží správné množství produktu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–IE–7

Předmět: Osvobození od některých požadavků kapitoly 5.4.0, bodu 5.4.1.1.1 a kapitoly 7.5.11 ADR týkajících se hromadné přepravy hnojiva dusičnanu amonného čísla UN 2067 z přístavů k příjemcům.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na samostatný přepravní doklad s uvedením správného celkového množství pro daný náklad pro každou cestu a požadavek na vyčištění vozidla před cestou a po ní.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Navrhovaná odchylka umožňuje změnit požadavky ADR na přepravní doklad a čištění vozidla s ohledem na praktickou stránku hromadné přepravy z přístavů k příjemcům.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ustanovení ADR vyžadují a) samostatný přepravní doklad obsahující celkovou hmotnost nebezpečných věcí přepravovaných v konkrétním nákladu a b) zvláštní ustanovení „CV24“ o čištění pro každý náklad přepravovaný mezi přístavem a příjemcem během vykládky lodi s hromadným nákladem. Protože se jedná o místní přepravu a vykládku lodi, která obsahuje několik nákladů (týž den nebo v po sobě jdoucích dnech) stejné látky mezi lodí a příjemcem, měl by stačit jediný přepravní doklad s přibližnou celkovou hmotností každého nákladu a nemělo by být nutné vyžadovat zvláštní ustanovení „CV24“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

LT Litva

RO–bi–LT–1

Předmět: Přijetí RO–bi–EL–1

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–LT–2

Předmět: Přijetí RO–bi–EL–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

NL Nizozemsko

RO–bi–NL–13

Předmět: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004 (Režim pro přepravu nebezpečného odpadu z domácností, 2004).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 a 9.

Obsah přílohy směrnice: Výjimka pro určitá množství; zvláštní ustanovení; používání obalu; používání dodatečného obalu; dokumentace; konstrukce a zkoušení obalů; nakládka, vykládka a manipulace; obsazení posádkou; zařízení; provoz; vozidla a dokumentace; konstrukce a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: 17 podstatných ustanovení týkajících se přepravy drobného nebezpečného odpadu vybraného z domácností. Vzhledem k malému množství u každého případu a vzhledem k odlišné povaze různých látek není možné provést přepravu v celkovém souladu se zásadami ADR. V rámci výše uvedeného režimu je tedy stanovena zjednodušená varianta, která se odlišuje od řady ustanovení ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004 (Režim pro přepravu nebezpečného odpadu z domácností, 2004).

Poznámky: Režim byl zaveden proto, aby jednotlivci mohli ukládat drobný chemický odpad na jediné místo. Dotyčné látky jsou proto tvořeny zbytky, jako např. zbytky barev. Míra rizika je minimalizována volbou dopravního prostředku, včetně mj. používání zvláštních přepravních schránek a nápisů „zákaz kouření“ a žlutého blikajícího světla jasně viditelných pro veřejnost. Zásadním bodem, pokud jde o přepravu, je zajištění bezpečnosti. Toho lze například dosáhnout přepravou látek v utěsněných obalech, aby se zabránilo rozptylu či riziku úniku jedovatých par či jejich akumulaci ve vozidle. Do vozidla jsou zabudovány jednotky vhodné pro skladování různých kategorií odpadu, které poskytují ochranu před samovolným přeskupením, náhodným posunem i neúmyslným otevřením. Zároveň musí mít přepravce bez ohledu na malá množství odpadu osvědčení odborné způsobilosti vzhledem k odlišné povaze dotyčných látek. Jelikož mají soukromé osoby nedostatečné znalosti o stupni nebezpečí souvisejícím s těmito látkami, měly by být poskytnuty písemné pokyny, jak je uvedeno v příloze režimu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

PT Portugalsko

RO–bi–PT–1

Předmět: Přepravní doklady pro UN 1965.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o obchodní plyny propan a butan přepravované v lahvích, které spadají pod společné číslo „UN 1965 plynná směs uhlovodíků, zkapalněná, jiným způsobem označené látky“, může být pojmenování látek přepravy, které je třeba uvádět v přepravním dokladu podle ustanovení oddílu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), nahrazeno následujícími obchodními názvy:

 

„UN 1965 butan“ v případě směsí A, A01, A02 a A0 podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravovaných v lahvích;

 

„UN 1965 propan“ v případě směsi C podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravované v lahvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 7560/2004 ze dne 16. dubna 2004, podle článku 5 č. 1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Bylo shledáno, že je třeba usnadnit hospodářským subjektům úkol spočívající ve vyplňování dokladů pro přepravu nebezpečných věcí pod podmínkou, že není ohrožena bezpečnost těchto přeprav.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–PT–2

Předmět: Přepravní doklady pro prázdné nevyčištěné cisterny a kontejnery.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o zpáteční přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, ve kterých byly přepravovány nebezpečné věci, je možné nahradit přepravní doklad uvedený v oddílu 5.4.1 RPE přepravním dokladem vydaným pro bezprostředně předcházející cestu uskutečněnou za účelem dodání těchto věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 15162/2004 ze dne 28. července 2004, podle článku 5 č.1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Požadavek RPE obstarat si přepravní doklad pro přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, které obsahovaly nebezpečné věci, vyvolává v některých případech praktické potíže, které lze omezit na nezbytné minimum, aniž by byla ohrožena bezpečnost.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 2, 5.2 a 6.1

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, označování nápisy a bezpečnostními štítky a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy obsahují zjednodušená klasifikační kritéria, méně omezující požadavky na konstrukci a zkoušení obalů a upravené požadavky na bezpečnostní štítky a nápisy.

Místo klasifikování nebezpečného odpadu podle ADR je odpad přiřazován k odlišným skupinám odpadu. Každá skupina odpadu obsahuje látky, které v souladu s ADR mohou být baleny dohromady (společné balení).

Každé balení musí být namísto čísla UN označeno příslušným kódem skupiny odpadu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Toto ustanovení může být použito pouze na přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–2

Předmět: Jméno/název a adresa odesílatele v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že jméno/název a adresa odesílatele nejsou požadovány při vracení prázdných nevyčištěných obalů v rámci distribučního systému.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Prázdné nevyčištěné vracené obaly většinou ještě obsahují malé množství nebezpečných věcí.

Odchylka je používána zejména v odvětvích, v nichž se vracejí prázdné nevyčištěné nádoby na plyn výměnou za plné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–3

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů. Odchylka se týká bezpečnostních štítků a nápisů na obalech, přepravních dokladů, osvědčení řidiče a osvědčení o schválení podle části 9.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Mohou nastat různé situace, kdy jsou nebezpečné věci přemísťovány mezi prostory nacházejícími se na protilehlých stranách veřejné komunikace. Tento způsob přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí po soukromé komunikaci, a proto by pro něj měly platit příslušné požadavky. Viz též čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–4

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí zabavených úřady.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky od předpisů mohou být povoleny, jestliže jsou opodstatněny z důvodu bezpečnosti práce, rizik při vykládce, předkládání důkazů atd.

Odchylky od předpisů jsou povoleny pouze tehdy, je-li zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti za běžných podmínek přepravy.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Uvedené odchylky mohou uplatnit pouze orgány, které nebezpečné věci zabavily.

Tato odchylka je určena pro místní přepravu, např. věcí zabavených policií, jako jsou například výbušniny nebo odcizený majetek. Problém u takových věcí spočívá v tom, že nelze mít jistotu o jejich klasifikaci. Navíc tyto věci nejsou často zabaleny a označeny nápisem nebo bezpečnostním štítkem podle ADR. Každý rok policie provede několik set takových přeprav. V případě pašovaného alkoholu je třeba zabavené věci přepravovat z místa, kde byly zabaveny, do evidenčního skladu a pak na místo jeho zničení. Poslední dvě uvedená místa mohou být od sebe značně vzdálená. Povolené odchylky jsou: a) každé balení nemusí mít bezpečnostní štítek a b) nemusí být použity schválené obaly. Avšak každá paleta obsahující takové obaly musí mít správný bezpečnostní štítek. Všechny ostatní požadavky musí být splněny. Takových případů přepravy se vyskytuje přibližně 20 ročně.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–5

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v přístavech a v jejich těsné blízkosti.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Doklady, kterými má být vybavena přepravní jednotka; každá jednotka přepravující nebezpečné věci musí mít zvláštní vybavení; schválení vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Dopravní jednotka nemusí být vybavena doklady (kromě řidičského osvědčení).

Přepravní jednotka nemusí být vybavena podle oddílu 8.1.5.

Traktory nemusí mít osvědčení o schválení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Viz čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–6

Předmět: Osvědčení o školení inspektora ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.1

Obsah přílohy směrnice: Řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Inspektoři provádějící každoroční technickou prohlídku vozidla nepotřebují absolvovat školení uvedené v kapitole 8.2 ani mít osvědčení o školení týkající se ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V některých případech mohou být vozidla při procházení technickou prohlídkou naložená nebezpečnými věcmi, například nevyčištěnými prázdnými cisternami.

Požadavky v 1.3 a 8.2.3 stále platí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–7

Předmět: Místní distribuce věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v cisternových vozech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1

Obsah přílohy směrnice: Pro nevyčištěné cisterny a cisternové kontejnery platí popis podle bodu 5.4.1.1.6. Jména/názvy a adresy většího počtu příjemců mohou být zapsány v jiných dokladech.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: U prázdných nevyčištěných cisteren nebo cisternových kontejnerů není popis v přepravním dokladu podle bodu 5.4.1.1.6 nutný, pokud je množství látky v nákladním listě označeno číslem 0. Jména/názvy a adresy příjemců nemusí být uvedeny v žádném dokumentu nacházejícím se ve vozidle.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–9

Předmět: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4, 6.8 a 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad; konstrukce cisteren; osvědčení o schválení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím nemusí být v souladu s některými předpisy:

a)

není vyžadováno prohlášení o nebezpečných věcech;

b)

starší cisterny/kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, nýbrž podle starších vnitrostátních předpisů, a které jsou připevněny na služebních vagonech, mohou být nadále používány;

c)

starší cisterny, které nesplňují požadavky kapitoly 6.7 nebo 6.8, které jsou určeny pro přepravu látek UN 1268, 1999, 3256 a 3257 a mají nebo nemají zařízení na pokládání silniční povrchové vrstvy, mohou být stále používány pro místní dopravu a v těsné blízkosti silničních prací;

d)

osvědčení o schválení služebních vagonů a cisternových vozů se zařízením na pokládání silniční povrchové vrstvy nebo bez něj nejsou požadována.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Služební vagon je druh vozu pro pracovníky, v němž se nachází prostor pro pracovníky a který je vybaven neschválenou cisternou/kontejnerem pro motorovou naftu určenou pro provoz lesnických traktorů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–10

Předmět: Přeprava výbušnin v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.4

Obsah přílohy směrnice: Výbušniny smějí být baleny pouze podle kapitoly 4.1.4.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Příslušný vnitrostátní orgán schválí vozidla určená pro přepravu výbušnin v cisternách. Přeprava v cisternách je povolena pouze pro výbušniny uvedené v nařízení nebo na základě zvláštního povolení příslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí být označeno nápisy a bezpečnostními štítky podle bodů 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 a 5.3.1.4. Nebezpečné věci se smí nacházet pouze v jednom vozidle přepravní jednotky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí a švédského nařízení SÄIFS 1993: 4.

Poznámky: Týká se pouze vnitrostátní přepravy a přepravních operací, které mají především místní charakter. Dotyčné předpisy byly v platnosti již před přistoupením Švédska k Evropské unii.

Přepravou výbušnin v cisternových vozidlech se zabývají jen dvě společnosti. V blízké budoucnosti se očekává přechod na emulze.

Původní odchylka č. 84.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–11

Předmět: Řidičský průkaz

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na školení posádky vozidla.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Školení řidiče není povoleno na žádném z vozidel uvedených v bodě 8.2.1.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Místní přeprava.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–SE–12

Předmět: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Příloha B 7.2.4 V2 (1)

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení pro používání vozidel EX/II a EX/III.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335 se použijí zvláštní ustanovení kapitoly 7.2.4 V2 (1) pouze pro čistý obsah výbušné látky větší než 3 000 kg (4 000 kg s přívěsem), za podmínky, že výrobkům zábavní pyrotechniky bylo přiděleno číslo UN 0335 podle standardní tabulky klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky v bodě 2.1.3.5.5 čtrnáctého revidovaného vydání

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Přidělení musí být učiněno se souhlasem příslušného orgánu. Přidělení se u dopravní jednotky ověří.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky je omezena na dvě krátká období ročně, přelom roku a přelom měsíců dubna a května. Přepravu od odesílatelů do překladišť lze uskutečnit bez větších problémů prostřednictvím stávajícího vozového parku vozidel se schválením EX. Nicméně jak distribuce zábavní pyrotechniky z překladišť do nákupních oblastí, tak přeprava přebytků zpět do překladiště je v důsledku nedostatku vozidel se schválením EX omezena. Dopravci nemají zájem investovat do schválení, neboť se jim náklady nevrátí. To vede k ohrožení samotné existence odesílatelů výrobků zábavní pyrotechniky, neboť své výrobky nemohou dodat na trh.

Při používání této odchylky musí být výrobky zábavní pyrotechniky klasifikovány na základě standardního seznamu v doporučeních OSN, aby byla použita co nejaktuálnější klasifikace.

Odchylka podobného typu platí pro výrobky zábavní pyrotechniky UN 0336 a je začleněna do zvláštního ustanovení 651, kapitoly 3.3.1 ADR z roku 2005.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

UK Spojené království

RO–bi–UK–1

Předmět: Přejíždění vozidel přepravujících nebezpečné věci přes veřejné komunikace (N8).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nepoužívání předpisů o přepravě nebezpečných věcí na soukromých pozemcích oddělených silnicí. Pro třídu 7 se tato odchylka nepoužije na žádné ustanovení nařízení Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Poznámky: Taková situace může snadno nastat, pokud jsou věci přepravovány mezi soukromými pozemky nacházejícími se po obou stranách silnice. V tomto případě se nejedná o přepravu nebezpečných věcí po veřejné komunikaci v běžném slova smyslu a neměl by se použít žádný z předpisů týkajících se nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–UK–2

Předmět: Výjimka ze zákazu otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem, jde-li o místní distribuční řetězec z místního distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo konečnému uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli (kromě pro třídu 7) (N11).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.3

Obsah přílohy směrnice: Zákaz otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Zákaz otevírání balení je omezen větou „Pokud není dopravcem povoleno tak učinit“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Poznámky: Kdyby toto ustanovení mělo být bráno doslova, mohlo by znění zákazu uvedeného v příloze způsobovat vážné problémy pro maloobchodní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–UK–3

Předmět: Alternativní ustanovení pro přepravu dřevěných sudů obsahujících UN 3065 obalové skupiny III.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení převozu alkoholických nápojů s více než 24 % a max. 70 % obj. alkoholu (obalová skupina III) v dřevěných sudech, neschválených podle OSN bez bezpečnostních štítků za přísnějších požadavků na nakládku a vozidlo.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Poznámky: Jedná se o výrobek vysoké hodnoty, na který se vztahuje státní spotřební daň a který je třeba převézt mezi palírnou a celním skladem v bezpečně uzavřených vozidlech opatřených státní celní plombou. Volnější způsob balení a označování se zohlední u dalších požadavků na zajištění bezpečnosti.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–UK–4

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–12.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RO–bi–UK–5

Předmět: Sběr vybitých baterií za účelem likvidace nebo recyklace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení 636

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povoluje následující alternativní podmínky pro použití zvláštního ustanovení 636 kapitoly 3.3:

Ostatní ustanovení ADR se nevztahují na vybité lithiové články a baterie (UN 3090 a UN 3091), sebrané a připravené k odvozu za účelem likvidace mezi místem odběru od spotřebitelů a místem, kde se nachází dočasné zpracovatelské zařízení, a na ostatní články či baterie neobsahující lithium (UN 2800 a UN 3028), jestliže splňují tyto podmínky:

jsou zabalené v sudech IH2 nebo v bednách 4H2 odpovídajících vlastnostem obalové skupiny II pro pevné látky;

každé balení obsahuje maximálně 5 % lithiových a lithium-iontových baterií;

maximální hrubá hmotnost každého balení nepřekračuje 25 kg;

celkové množství balení přepravovaných v rámci jedné přepravní jednotky nepřekračuje 333 kg;

nejsou přepravovány žádné jiné nebezpečné věci.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Poznámky: Místy sběru od spotřebitelů jsou obvykle maloobchodní prodejny a z praktických důvodů nelze vyškolit velký počet osob k tomu, aby vybité baterie třídili a balili v souladu s ustanoveními ADR. Systém Spojeného království vychází z obecných pravidel stanovených v programu UK Waste and Resources Action Programme, v jehož rámci jsou balení dodávána s odpovídajícím návodem a v souladu s ustanoveními ADR.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015“

2)

Příloha II, oddíl II.3 se nahrazuje tímto:

„II.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = železnice

a/bi/bii = čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = zkratka členského státu

nn = pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–a–DE–2

Předmět: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

FR Francie

RA–a–FR–3

Předmět: Přeprava pro potřeby železničního dopravce.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace o nebezpečných látkách se vyznačí v nákladním listu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava množství nepřesahujících mezní hodnoty podle bodu 1.1.3.6 pro potřeby železničního dopravce nepodléhá povinnosti oznámení nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 20.2.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RA–a–FR–4

Předmět: Výjimka z označování některých poštovních vagonů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Bezpečnostními štítky musí být opatřeny pouze poštovní vagony přepravující více než 3 tuny látek stejné třídy (jiné než 1, 6.2 nebo 7).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 21.1.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Předmět: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Nákladní vagony, v nichž se přepravují nebezpečné věci, musí být opatřeny bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Pro věci označené jako spěšnina jsou stanovena množstevní omezení v RID. Z toho důvodu se jedná o malá množství.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

UK Spojené království

RA–a–UK–1

Předmět: Přeprava některých předmětů obsahujících radioaktivní látky představující nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kompasy.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: Většina požadavků z RID

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do RID začleněny odpovídající změny předpisů MAAE.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RA–a–UK–2

Předmět: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Spojené království si přeje povolit některé odchylky od pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Odchylky mají vždy obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a byly by povoleny pouze tehdy, pokud by „byla přijata veškerá přiměřeně uskutečnitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily ani jimi nebyly ohroženy“.

Příklady odchylek, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361 smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942, které lze převážet, je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v přepravní kategorii 2 nebo nebezpečnými věcmi v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1,4G smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v přepravní kategorii 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RA–a–UK–3

Předmět: Povolení různého nejvyššího celkového množství na dopravní jednotku pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 z tabulky v bodu 1.1.3.1.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.1

Obsah přílohy směrnice: Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravní operace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanovení pravidel týkajících se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámky: Povolení různých množstevních limitů a různých násobitelů pro společnou nakládku pro věci třídy 1, tj. 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a násobitel 2 pro přepravní kategorii 2.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RA–a–UK–4

Předmět: Přijetí RA–a–FR–6.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.3.2

Obsah přílohy směrnice: Zmírnění požadavku na označování týkajícího se kombinované přepravy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Požadavek označování se nepoužije v případech, kdy jsou označení na vozidle zřetelně viditelná.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámky: Toto ustanovení vždy bylo ve vnitrostátních předpisech Spojeného království.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RA–a–UK–5

Předmět: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí patřících do třídy 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků koncovým uživatelům.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí nést označení RID/ADR nebo označení UN.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Poznámky: Požadavky RID jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke koncovému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci prováděné železniční dopravou přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–bi–DE–2

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1 až 5

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

DK Dánsko

RA–bi–DK–1

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničním tunelem při přepravě přes průliv Great Belt jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

RA–bi–DK–2

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničním tunelem při přepravě přes Øresund jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 2, 5.2 a 6.1

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, označování nápisy a bezpečnostními štítky a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy obsahují zjednodušená klasifikační kritéria, méně omezující požadavky na konstrukci a zkoušení obalů a upravené požadavky na bezpečnostní štítky a nápisy. Místo klasifikování nebezpečného odpadu podle RID je odpad přiřazován k odlišným skupinám odpadu. Každá skupina odpadu obsahuje látky, které v souladu s RID mohou být baleny dohromady (společné balení). Každé balení musí být namísto čísla UN označeno příslušným kódem skupiny odpadu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Toto ustanovení může být použito pouze na přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015“

3)

Příloha III, oddíl III.3 se nahrazuje tímto:

„III.3   Vnitrostátní odchylky

—…“


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. března 2010,

kterým se mění příloha III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska a Portugalska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu

(oznámeno pod číslem K(2010) 1912)

(Text s významem pro EHP)

(2010/188/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu D kapitolu I část E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členský stát nebo část členského státu mohou být prohlášeny za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, jsou-li splněny určité podmínky stanovené v uvedené směrnici.

(2)

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté enzootické leukózy skotu jsou stanoveny v příloze III rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (2).

(3)

Polsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o 25 správních oblastí (powiaty) v rámci nadřazených správních jednotek (vojvodství) Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie a Mazowieckie, aby tyto oblasti mohly být považovány za oblasti Polska úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(4)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Polskem by dotčené oblasti (powiaty) měly být prohlášeny za oblasti Polska úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(5)

Pokud jde o autonomní oblast Azory, předložilo Portugalsko Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek uvedených ve směrnici 64/432/EHS, aby daná oblast mohla být prohlášena za oblast Portugalska úředně prostou enzootické leukózy skotu.

(6)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Portugalskem by autonomní oblast Azory měla být prohlášena za oblast Portugalska úředně prostou enzootické leukózy skotu.

(7)

Příloha III rozhodnutí 2003/467/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74.


PŘÍLOHA

1)

V příloze III kapitole 2 se údaj pro Polsko nahrazuje tímto zněním:

„V Polsku:

Vojvodství dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Vojvodství lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Vojvodství kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, Grudziądz, radziejowski, rypiński, toruński, Toruń, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

Vojvodství łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Vojvodství małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Vojvodství mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski.

Vojvodství opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Vojvodství podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Vojvodství podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Vojvodství pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Vojvodství śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Vojvodství świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Vojvodství warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Vojvodství wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“

2)

V příloze III kapitole 2 se doplňuje nová položka, která zní:

„V Portugalsku:

Autonomní oblast Azory“.


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/62


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. března 2010

o preventivním očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a o některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a jejích produktů

(oznámeno pod číslem K(2010) 1914)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(2010/189/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (1), a zejména na čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2005/94/ES stanoví určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a na zvyšování povědomí a připravenosti příslušných orgánů a chovatelské komunity ohledně rizik této nákazy.

(2)

V návaznosti na výskyt ohnisek nízkopatogenní influenzy ptáků v roce 2007 a 2008 v některých hospodářstvích s chovem drůbeže ve středním a západním Portugalsku, zejména v hospodářstvích, která chovají drůbež určenou k dodávce k zazvěření, byl proveden plán očkování podle rozhodnutí Komise 2008/285/ES (2) a uvedená nákaza byla úspěšně eradikována. Na základě posouzení rizik bylo však rozhodnuto, že divoké kachny s vysokou plemennou hodnotou chované v hospodářství v oblasti Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha jsou stále vystaveny možnému riziku nákazy influenzou ptáků, zejména v důsledku nepřímého kontaktu s volně žijícími ptáky (dále jen „hospodářství“).

(3)

Portugalsko se proto rozhodlo, že bude v očkování proti influenze ptáků coby dlouhodobém opatření pokračovat, a to tím, že v uvedeném hospodářství provede plán preventivního očkování, který byl schválen rozhodnutím Komise 2008/838/ES ze dne 3. listopadu 2008 o preventivním očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a o některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a jejích produktů (3). Platnost tohoto rozhodnutí skončila dnem 31. července 2009.

(4)

Portugalsko podalo zprávu o provádění plánu preventivního očkování Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a vyjádřilo svůj záměr pokračovat v provádění preventivního očkování, bude-li k dispozici vhodná očkovací látka.

(5)

Dne 8. ledna 2010 předložilo Portugalsko Komisi ke schválení plán preventivního očkování, který má být proveden do 31. července 2011 (dále jen „plán preventivního očkování“).

(6)

Ve vědeckých stanoviscích ohledně využití očkování pro účely tlumení influenzy ptáků, která vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v roce 2005 (4), 2007 (5) a 2008 (6), komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat uvedla, že nouzové a preventivní očkování proti influenze ptáků je cenným nástrojem pro doplnění opatření pro tlumení této nákazy.

(7)

Komise navíc posoudila plán preventivního očkování předložený Portugalskem a je přesvědčena, že je v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. S ohledem na epizootologickou situaci ohledně nízkopatogenní influenzy ptáků v Portugalsku, na druh hospodářství, v němž se má provést očkování, a na omezený rozsah plánu očkování by měl být plán preventivního očkování schválen.

(8)

Pro účely plánu preventivního očkování, který má Portugalsko provést, by měly být používány pouze očkovací látky schválené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (7) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (8).

(9)

Navíc by se měl v souladu s plánem preventivního očkování provádět dozor a laboratorní zkoušky v hospodářství s chovem očkovaných divokých kachen a v hospodářstvích s neočkovanou drůbeží.

(10)

Rovněž je vhodné zavést určitá omezení přesunů očkovaných divokých kachen, jejich násadových vajec a divokých kachen získaných od těchto kachen v souladu s plánem preventivního očkování. Vzhledem k nízkému počtu divokých kachen v hospodářství, kde se má provést preventivní očkování, a z důvodu vysledovatelnosti a z logistických důvodů by se neměly očkované divoké kachny z uvedeného hospodářství přemísťovat, ale měly by být usmrceny na konci svého reprodukčního cyklu v souladu s požadavky čl. 10 odst. 1 směrnice Rady 93/119/EHS ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování (9).

(11)

V souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření přijalo Portugalsko dodatečná opatření podle rozhodnutí Komise 2006/605/ES ze dne 6. září 2006 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře uvnitř Společenství (10).

(12)

Aby se snížil hospodářský dopad na dotčené hospodářství, měly by se stanovit některé odchylky od omezení přesunů pro divoké kachny získané od očkovaných divokých kachen, neboť takové přesuny nepředstavují zvláštní riziko šíření nákazy, pokud se provádí úřední dozor a dodržují se zvláštní veterinární požadavky pro obchod uvnitř Unie.

(13)

Plán preventivního očkování by měl být schválen, aby mohl být do 31. července 2011 proveden. Toto rozhodnutí by se proto mělo použít až do uvedeného data.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví určitá opatření, která se použijí v Portugalsku při preventivním očkování divokých kachen (Anas platyrhynchos) určených k dodávce k zazvěření (dále jen „divoké kachny“) v hospodářství, které je vystaveno riziku influenzy ptáků.

Tato opatření zahrnují určitá omezení přesunů očkovaných divokých kachen, jejich násadových vajec a divokých kachen od nich získaných na území Portugalska a jejich odesílání z Portugalska.

2.   Toto rozhodnutí se použije, aniž jsou dotčena ochranná opatření, která má Portugalsko přijmout podle směrnice 2005/94/ES a rozhodnutí 2006/605/ES.

Článek 2

Schválení plánu preventivního očkování

1.   Plán preventivního očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků v Portugalsku, který Portugalsko předložilo Komisi dne 8. ledna 2010 a který se má provést v hospodářství v oblasti Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha do 31. července 2011 (dále jen „plán preventivního očkování“), se schvaluje.

2.   Komise plán preventivního očkování zveřejní.

Článek 3

Podmínky provádění plánu preventivního očkování

1.   Portugalsko zajistí, aby byly divoké kachny očkovány v souladu s plánem preventivního očkování monovalentní inaktivovanou heterologní očkovací látkou obsahující podtyp influenzy ptáků H5 povolenou daným členským státem podle směrnice 2001/82/ES nebo nařízení (ES) č. 726/2004.

2.   Portugalsko zajistí, aby se v souladu s plánem preventivního očkování prováděl dozor a laboratorní zkoušky v hospodářství s chovem očkovaných divokých kachen a v hospodářstvích s neočkovanou drůbeží.

3.   Portugalsko zajistí, aby byl plán preventivního očkování prováděn účinně.

Článek 4

Označování, omezení přesunů a odesílání a likvidace očkovaných divokých kachen

Příslušný orgán zajistí, aby očkované divoké kachny v hospodářství uvedeném v čl. 2 odst. 1:

a)

byly jednotlivě označeny;

b)

nebyly přesunuty do jiných hospodářství s chovem drůbeže v Portugalsku ani

c)

odesílány z Portugalska.

Po ukončení reprodukčního období se tyto kachny usmrtí v hospodářství uvedeném v čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí, v souladu s požadavky čl. 10 odst. 1 směrnice 93/119/EHS, a těla drůbeže se bezpečně zlikvidují.

Článek 5

Omezení přesunů a odesílání násadových vajec získaných od divokých kachen z hospodářství uvedeného v čl. 2 odst. 1

Příslušný orgán zajistí, aby násadová vejce získaná od divokých kachen v hospodářství uvedeném v čl. 2 odst. 1 směla být přesunuta pouze do líhně v Portugalsku a nesměla být odeslána z Portugalska.

Článek 6

Omezení přesunů a odesílání divokých kachen získaných od očkovaných divokých kachen

1.   Příslušný orgán zajistí, aby divoké kachny získané od očkovaných divokých kachen směly být přesunuty po vylíhnutí pouze do hospodářství v místě vymezeném Portugalskem, které se nachází v okolí hospodářství uvedeného v čl. 2 odst. 1, jak je stanoveno v plánu preventivního očkování.

2.   Odchylně od odstavce 1 a za podmínky, že divoké kachny získané od očkovaných divokých kachen jsou starší než čtyři měsíce, smějí být:

a)

vypuštěny v Portugalsku do volné přírody, nebo

b)

odeslány z Portugalska, pokud:

i)

výsledky dozoru a laboratorních zkoušek uvedených v plánu preventivního očkování jsou příznivé a

ii)

jsou splněny podmínky pro odeslání drůbeže určené k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře stanovené v rozhodnutí 2006/605/ES.

Článek 7

Veterinární osvědčení pro obchod s divokými kachnami získanými od očkovaných divokých kachen uvnitř Unie

Portugalsko zajistí, aby veterinární osvědčení pro obchod s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření uvnitř Unie podle čl. 6 odst. 2 písm. b) obsahovalo tuto větu:

„Tato zásilka splňuje veterinární podmínky stanovené rozhodnutím Komise 2010/189/EU“.

Článek 8

Zprávy

Portugalsko předloží Komisi do jednoho měsíce od data použitelnosti tohoto rozhodnutí zprávu o provádění plánu preventivního očkování a poté bude každých šest měsíců předkládat zprávy Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Článek 9

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. července 2011.

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 29. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 40.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266, s. 1–21. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Vědecké stanovisko k veterinárním hlediskům a k hlediskům dobrých životních podmínek zvířat v případě influenzy ptáků).

(5)  The EFSA Journal (2007) 489. Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds (Vědecké stanovisko týkající se očkování proti influenze ptáků podtypů H5 a H7 u domácí drůbeže a ptactva chovaného v zajetí).

(6)  The EFSA Journal (2008) 715, 1–161. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (Vědecké stanovisko k veterinárním hlediskům a k hlediskům dobrých životních podmínek zvířat v případě influenzy ptáků a k rizikům jejího zavlečení do hospodářství s chovem drůbeže v EU).

(7)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21.

(10)  Úř. věst. L 246, 8.9.2006, s. 12.


DOPORUČENÍ

30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/65


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 16. února 2010

s cílem ukončit nesoulad s hlavními směry hospodářských politik v Řecku a odstranit riziko ohrožení řádného fungování hospodářské a měnové unie

(2010/190/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Makroekonomická a rozpočtová situace v Řecku se za loňský rok značně zhoršila, včetně řeckých veřejných financí, jež se zhoršily mnohem více, než by se dalo kvůli hospodářskému útlumu očekávat. Tento vývoj je z velké části důsledkem vnitrostátních faktorů, které se rozvíjejí již dlouhodoběji, což vedlo ke zhoršení čisté pozice půjček řeckého hospodářství a k přetrvávající vysoké vnější nerovnováze, v níž se projevuje velká ztráta konkurenceschopnosti a značné zhoršení fiskální situace.

(2)

Ke špatným výsledkům v hospodářské a fiskální oblasti přispěly vnitrostátní politiky, pokud jde o provádění fiskální politiky, efektivity veřejné správy a nedostatečné strukturální reformy (kde ukazatele nasvědčují tomu, že si Řecko podle mezinárodních měřítek vede špatně).

(3)

Současná situace představuje pro dlouhodobou udržitelnost řeckého hospodářství velké problémy a rizika a hospodářská a fiskální situace může mít nepříznivý dopad na ostatní členské státy eurozóny, jak dokázaly pohyby ve finančních rozpětích řady členských států. Současná situace představuje také hrozbu pro řádné fungování hospodářské a měnové unie.

(4)

Rada a Komise na dlouhodobější strukturální problémy řeckého hospodářství opakovaně poukazovaly při různých příležitostech mnohostranného dohledu. Patří sem rozpočtový dohled v rámci Paktu o stabilitě a růstu a Lisabonská strategie, ve které hlavní směry hospodářských politik (1) představují obecný referenční rámec pro strukturální reformu v EU a v eurozóně. K uvedeným hlavním směrům patří doporučení, aby členské státy dodržovaly své střednědobé rozpočtové cíle, přijaly účinná opatření, která zajistí rychlou nápravu nadměrného schodku, a aby se zaměřily na nápravu schodku běžného účtu prováděním strukturálních reforem, podporou vnější konkurenceschopnosti a snahou o nápravu prostřednictvím fiskálních politik.

(5)

V této souvislosti s ohledem na hluboké strukturální problémy řeckého hospodářství, které se týkaly fiskální oblasti, trhu práce a produktového trhu, Rada v doporučení ze dne 25. června 2009 (2) uvedla, že situace v Řecku „… vyžaduje zvýšené úsilí o řešení makroekonomické nerovnováhy a strukturálních nedostatků řeckého hospodářství“ a vydala konkrétní doporučení pro Řecko, včetně toho, že by mělo usilovat o fiskální konsolidaci; zvýšit hospodářskou soutěž v oblasti svobodných povolání, provádět reformy v zájmu zvýšení investic do výzkumu a vývoje; efektivněji využívat strukturální fondy, provést reformu veřejné správy a přijmout celou řadu opatření na trhu práce v rámci integrovaného přístupu „flexikurity“. Zároveň Rada Řecku jako členu eurozóny doporučila zajistit udržitelnost a zlepšit kvalitu veřejných financí včetně modernizace veřejné správy a provádění obecných zásad Unie týkajících se „flexikurity“.

(6)

Hospodářské a rozpočtové politiky řecké ekonomiky nejsou v souladu s doporučeními vydanými pro jednotlivé země v rámci hlavních směrů hospodářských politik ani s doporučeními určenými členským státům eurozóny podle doporučení Rady ze dne 14. května 2008 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Společenství.

(7)

Dne 15. ledna 2010 předložilo Řecko aktualizaci svého programu stability z roku 2010, která obsahuje cíle v rozpočtové oblasti na období do roku 2013 a kterou je nutné číst společně s rozpočtem na rok 2010 přijatým řeckým parlamentem dne 23. prosince 2009; Rada vydala k aktualizaci řeckého programu stability z roku 2010 dne 16. února 2010 stanovisko v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (3). Dne 16. února 2010 přijala Rada rovněž rozhodnutí podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU o výzvě Řecku, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku (4) (dále jen „rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010“).

(8)

Řádné fungování koordinace hospodářských politik v eurozóně vyžaduje včasné využití nástrojů dostupných podle článku 121 Smlouvy o fungování EU. V čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování EU se stanoví, že se Komise může na dotyčný členský stát obrátit s varováním a může doporučit Radě, aby dotyčnému členskému státu podala nezbytná doporučení. Vzhledem k závažnosti situace a s cílem zajistit soulad s rozhodnutím Rady ze dne 16. února 2010 je nutné, aby Rada přijala nezbytné doporučení. Kromě toho může Rada na návrh Komise rozhodnout o zveřejnění svých doporučení.

(9)

Ačkoliv zhoršení makroekonomických podmínek v roce 2009 bylo výraznější, než řecké orgány předpovídaly, stav veřejných financí se zhoršil ještě více, než by se dalo očekávat kvůli silnějšímu hospodářskému útlumu, než jaký byl předpovídán. Zhoršení je do velké míry důsledkem rozpočtových politik prováděných řeckou vládou. Schodek veřejných financí v roce 2009 se v současnosti odhaduje na 12 ¾ % HDP v porovnání s cílem 3 ¾ % HDP v aktualizaci programu stability z ledna 2009.

(10)

Dne 23. prosince 2009 přijal řecký parlament rozpočet na rok 2010, kterým stanovil cílový schodek v roce 2010 na 9,1 % HDP. Mezitím řecké orgány oznámily záměr zintenzivnit fiskální korekci již v roce 2010 a stanovily pro rok 2010 rozpočtový cíl na hodnotu 8,7 % HDP. Aktualizace programu stability z ledna 2010 potvrdila revidovaný rozpočtový cíl na rok 2010 ve výši 8,7 % HDP.

(11)

Dlouhodobý rozpočtový dopad stárnutí obyvatelstva na veřejné výdaje značně převyšuje průměr v Unii, hlavně v důsledku předpovídaného velmi vysokého nárůstu výdajů na důchody v poměru k HDP v nadcházejících desetiletích. Dostupné ukazatele, jak dokládá zpráva útvarů Komise o udržitelnosti z roku 2009, poukazují na velmi vysoká rizika pro udržitelnost veřejných financí, která kromě rozpočtové konsolidace musí být řešena reformou důchodového systému a systému zdravotnictví. Řecký důchodový systém trpí nejrůznějšími problémy, včetně toho, že je jeho pokrytí je roztříštěno. Ačkoli má Řecko jeden z nejvyšších poměrů důchodů a mezd v Unii, což má nepříznivý dopad na pobídky k práci, jak se projevuje zvlášť v nízké míře zaměstnanosti mezi staršími pracovníky, má jednu z největších měr chudoby mezi staršími lidmi. Existují také problémy se systémy pro předčasný odchod do důchodu, které představují alternativní, ale nákladné způsoby odchodu do důchodu. Také systém zdravotnictví potřebuje reformu, zejména aby se významně zlepšila jeho účinnost a řízení, jelikož to je příčinou opakovaného překračování rozpočtu.

(12)

Řecko by mělo dohnat ztrátu konkurenceschopnosti a řešit velkou vnější nerovnováhu. V této souvislosti by se Řecko podle hlavních směrů hospodářských politik mělo zaměřit na nápravu schodku běžného účtu „prováděním strukturálních reforem, podporou vnější konkurenceschopnosti, a (…) snahou o nápravu prostřednictvím fiskálních politik“. Za tímto účelem by řecké orgány měly zavést trvalá opatření pro kontrolu běžných primárních výdajů, včetně mzdových nákladů ve veřejném sektoru, a naléhavě by měly provést strukturální reformy na trhu práce a produktovém trhu. Řecké orgány by zejména měly zajistit, aby se opatření k fiskální konsolidaci zaměřila také na zvýšení kvality veřejných financí v rámci komplexního programu reforem, a zároveň by měly rychle zavést politiky, které dále reformují daňovou správu.

(13)

Různé ukazatele a analýzy potvrzují, že Řecko v posledních 10 letech ve velkém měřítku trvale ztrácí cenovou konkurenceschopnost. Vysvětlujícím faktorem je větší růst mezd než produktivity. Mzdy ve veřejném sektoru v poměru ke mzdám v soukromém sektoru rostly v Řecku rychleji v porovnání s jinými ekonomikami v eurozóně a dotkly se celkového vyjednávání o mzdách, což podtrhuje nutnost, aby veřejný sektor hrál vedoucí úlohu při opětovném nastolení mzdové zdrženlivosti. Nevyrovnanost růstu mezd a produktivity mohou dále také vysvětlit některé rysy řeckého systému kolektivního vyjednávání (například meziúroveň vyjednávání), které vyžadují, aby se sociální partneři dohodli na jejich úpravách.

(14)

Veřejná správa je velkou překážkou pro zvyšování efektivity v Řecku. Řecko si, pokud jde o veřejný sektor, ve většině mezinárodních srovnání stojí špatně a mnohé problémy nejspíše vyplývají z nedostatečné správní kapacity a efektivity. Řecké orgány se zavázaly zlepšit fungování veřejné správy. Toto zlepšení by se mělo projevit snížením počtu zaměstnanců, lepším řízením lidských zdrojů ve veřejných subjektech, nižšími náklady, větší průhledností, větší právní jistotou a účinným prováděním politik.

(15)

Řecko má značný prostor ke zlepšení svého podnikatelského prostředí a fungování produktového trhu. Podniky se potýkají se složitými, zatěžujícími a zdlouhavými správními postupy. Svobodná povolání jsou značně regulována, překážky hospodářské soutěži patří k největším v Unii. Navíc za průměrem EU zaostává liberalizace síťových odvětví (například energetiky), jakož i otevření trhů v odvětví dopravy, zvláště pak železniční. Reformy v těchto oblastech by mohly zvýšit soukromé investice a zaměstnanost při nízkých nákladech pro veřejné finance. Reformy produktového trhu by snížením tlaků v oblasti nákladů mohly také pomoci při provádění reforem trhu práce.

(16)

Řecký trh práce rovněž potřebuje reformovat podle obecných zásad týkajících se „flexikurity“, jak poznamenala Rada ve svých doporučeních z roku 2009 k provádění politik zaměstnanosti. Vzhledem k potížím, s nimiž se potýkají mladí lidé, kteří chtějí vstoupit do zaměstnaneckého poměru, je zvláštní pozornost nutno věnovat mládeži. Existuje značný prostor pro podporu přechodu v rámci trhu práce, i prostřednictvím zlepšení politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, ve zdokonalování dovedností pracovní síly a ve zlepšování účinnosti aktivní politiky trhu práce, rovněž s podporou z Evropského sociálního fondu. Provádění těchto doporučení má pro řecké hospodářství klíčový význam. Dopady strukturálních opatření prováděných v hospodářské oblasti na zaměstnanost by tudíž měly být náležitě zohledněny.

(17)

Potenciál sehrát zásadní roli z hlediska úspěšnosti snah o obnovení konkurenceschopnosti a udržitelných veřejných financí má rychlejší a účinnější využívání unijních strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V porovnání s jinými členskými státy Řecko ve využívání fondů zaostává. Pokud bude spolupracovat s Komisí na zdokonalení schopnosti využívat fondy a na zlepšení podoby operačních programů, mohlo by financovat klíčové veřejné investice, které podporují dlouhodobý růstový potenciál, a současně pokračovat v rozpočtové konsolidaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat operačním programům pro „správní reformu“ a „digitální konvergenci“, protože ty podporují zásadní reformy ve veřejné správě, které mají ústřední význam pro reformní strategii popsanou v aktualizaci programu stability z ledna 2010. Například strukturální fondy EU by bylo v rámci těchto operačních programů možné spolehlivě využít k podpoře veřejného sektoru při reformách zdravotnictví a veřejných služeb zaměstnanosti, celoživotního učení, boji s nehlášenou prací, jakož i k vybudování účinných regulačních a kontrolních kapacit a kapacit pro vymáhání práva.

(18)

Řecké banky se z hlediska ziskovosti a kapitálové přiměřenosti jeví jako poměrně zdravé. Odolnost tohoto odvětví navíc potvrdilo rozsáhlé stresové testování. Kromě toho si řecké banky drží nízkou úroveň nesplácených úvěrů (přibližně 7,2 % z celkových úvěrů) a poměrně nízký poměr úvěrů k vkladům. Řecký bankovní sektor však měl potíže s přístupem k likviditě na mezibankovních trzích, takže je ve značné míře závislý na úvěrech Eurosystému. Souhrnně lze říci, že i když je řecký bankovní systém celkově silný a utrpěl celosvětovou finanční krizí méně než některé jiné členské státy, je nepravděpodobné, že vzhledem k potížím v oblasti řeckých veřejných financí zůstane imunní. Obavy vyvolávají také možné dopady hospodářských a finančních problémů v některých sousedních zemích Řecka.

(19)

V souvislosti s dopadem světové hospodářské a finanční krize na řeckou ekonomiku vytváří přecenění rizik, jež je s tímto dopadem spojeno, další tlak na dluhovou zátěž, zvyšuje rizikovou prémii veřejného dluhu a může vyvolat otázky ohledně solventnosti řeckého hospodářství, přičemž se může přenést na ostatní ekonomiky eurozóny,

DOPORUČUJE:

1)

S ohledem na institucionální slabiny řeckých veřejných financí a hospodářství celkově by řecké orgány měly co nejdříve navrhnout a zavést smělý a komplexní soubor strukturálních reforem nastíněný v aktualizaci programu stability z ledna 2010, přičemž by měly začít již v roce 2010 a měly by se řídit časovým plánem nastíněným v uvedené aktualizaci programu stability. Konkrétněji, při zohlednění významu účinnosti systému vyjednávání o mzdách a nutnosti celkové mzdové zdrženlivosti v kontextu ztráty konkurenceschopnosti, by Řecko mělo:

a)

snížit mzdové náklady ve veřejném sektoru, aby zajistilo, že politika mezd ve veřejném sektoru bude hrát vedoucí úlohu při utváření mezd v soukromém sektoru a přispěje k celkové mzdové zdrženlivosti;

b)

zjednodušit systém výplaty mezd přímým zaměstnancům veřejné správy stanovením jednotných zásad při určování a plánování mezd a zjednodušením mzdových tabulek. Tato mzdová politika by měla být rozšířena na pravidla náhrad zaměstnancům veřejných podniků;

c)

zvýšit pružnost systému stanovování mezd podporou decentralizovanějšího vyjednávání o mzdách na úrovni společností (například zabránit tomu, aby se kolektivní smlouvy vztahovaly na podniky, které se na jednáních nepodílejí), včetně oddělení od vývoje mezd ve veřejném sektoru; zlepšit provádění zákona o vyjednávání o mzdách, aby se omezilo využívání ustanovení o výjimce.

2)

Vzhledem k naléhavé potřebě reformovat důchodový systém a s ohledem na problémy s dlouhodobou udržitelností veřejných financí by Řecko mělo:

a)

rychle přistoupit ke komplexní důchodové reformě, která by měla přispět k udržitelnosti veřejných financí a zajistit adekvátní a dostupné důchody;

b)

zajistit sladění zákonného věku odchodu do důchodu u žen a mužů a zavést další parametry, které automaticky přizpůsobí výši důchodu a zákonný věk odchodu do důchodu změnám základních ekonomických a demografických faktorů;

c)

zajistit, aby celkové reformy trhu práce vedly k větší nabídce práce a vyšší zaměstnanosti za účelem zvýšení částek vybraných příspěvků;

d)

přizpůsobit vzorec pro přiznávání důchodů posílením vazby mezi zaplacenými příspěvky a obdrženými dávkami a valorizací důchodů podle cen místo dosavadní valorizace dle volného uvážení vlády;

e)

zvýšit průměrný věk odchodu z trhu práce prostřednictvím přísnějších kritérií způsobilosti pro předčasný odchod do důchodu; podstatně zkrátit v současnosti příliš dlouhý seznam povolání, která umožňují předčasný odchod do důchodu;

f)

zjednodušit roztříštěný důchodový systém a zavést všeobecně závazné právní předpisy o nárocích, příspěvcích, akumulaci a valorizaci;

g)

přijmout již v roce 2010 potřebné právní akty.

3)

V oblasti zdravotní péče by se reformy měly zaměřit na:

a)

revizi nadměrně roztříštěné struktury systému zdravotnictví a jeho řízení;

b)

zvýšení kvality primárních veřejných zdravotnických služeb;

c)

modernizaci správy a účetních postupů nemocnic a

d)

další zpřísnění kontroly farmaceutických výdajů a zlepšení postupů zadávání veřejných zakázek mimo jiné přezkumem seznamu léčivých přípravků.

4)

Existuje potřeba zvýšení účinnosti veřejné správy. Za tímto účelem by Řecko mělo:

a)

vypracovat, schválit a realizovat strategickou reformu s cílem zvýšit účinnost řecké veřejné správy založenou na nezávislém funkčním přezkumu posouzením vhodné celkové struktury veřejné správy, efektivity veřejné správy v řadě oblastí politiky, zejména co se týče rozhodovacích struktur, rozdělení odpovědností mezi institucemi, vnitřní organizace klíčových ministerstev, dohledu nad realizací a odpovědnosti za ni a přiměřenosti počtu zaměstnanců a řízení lidských zdrojů;

b)

konsolidovat počet obcí a místních zastupitelstev, což přinese rozsáhlé úspory výdajů;

c)

přijmout opatření s cílem zajistit hospodárné, průhledné a konkurenceschopné provádění veřejných zakázek.

5)

Další priorita, kterou je třeba se zabývat již v roce 2010, se týká zlepšení fungování produktového trhu a podnikatelského prostředí. Za tímto účelem by Řecko mělo:

a)

splnit cíle stanovené v agendě zaměřené na zlepšování právní úpravy zjednodušením postupů pro založení podniku, vydávání oprávnění a provoz podniku. Také je třeba modernizovat a zjednodušit řecký regulační systém, vytvořit na každém ministerstvu specializované úseky pro zlepšování právní úpravy, posílit úlohu posouzení dopadů a obecně urychlit provádění programu pro snížení administrativní zátěže;

b)

přijmout a provést zřetelný a akčně zaměřený rámec politiky hospodářské soutěže včetně přezkumu pravidel stanovování priorit a reformy postupů vymáhání právních předpisů; posílit úlohu a kapacitu řecké komise pro hospodářskou soutěž;

c)

rychle a ambiciózně provést pravidla směrnice o službách;

d)

přijmout účinná opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti svobodných povolání;

e)

dále podporovat a sledovat deregulaci v dopravě a v odvětví energetiky, zejména zrušením cenových omezení a překážek vstupu na trh v odvětví nákladní silniční dopravy, provedením prvního železničního balíčku (5) v celém rozsahu na podporu otevření trhu v železničním odvětví a zvýšením liberalizace odvětví elektrické energie zpřístupněním činností v současnosti vyhrazených zavedeným poskytovatelům služeb; a

f)

zmírnit regulaci v maloobchodním odvětví.

6)

S cílem podpořit růst produktivity a zaměstnanosti by Řecko mělo:

a)

přijmout opatření k boji proti nehlášené práci,

b)

přezkoumat regulaci trhu práce s cílem zvýšit nabídku práce,

c)

podpořit poptávku po práci posílením cílených snížení nákladů na pracovní sílu,

d)

přijmout reformy vzdělávací soustavy s cílem zlepšit úroveň dovedností pracovní síly a zlepšit její reakci na potřeby trhu práce.

7)

V kontextu náročného úkolu zlepšit produktivitu, mimo jiné prostřednictvím upřednostňovaných strategií v oblasti veřejných investic, by Řecko mělo přijmout veškerá nezbytná opatření na zlepšení účinnosti a tempa využívání strukturálních fondů EU. Přitom by měla být věnována zvláštní pozornost rychlému a účinnému provádění operačních programů pro „správní reformu“ a „digitální konvergenci“, protože ty podporují zásadní reformy ve veřejné správě, které mají ústřední význam pro reformní strategii popsanou v aktualizaci programu stability z ledna 2010.

8)

Řecko se vyzývá, aby o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení a o harmonogramu přijímání strukturálních opatření nastíněných v aktualizaci programu stability z ledna 2010 předložilo zprávu v souvislosti se čtvrtletními zprávami stanovenými čl. 4 odst. 2 rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2010.

Toto doporučení je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 16. února 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. SALGADO


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/growth_jobs/guidelines/index_en.htm

(2)  Doporučení Rady ze dne 25. června 2009 k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 2009 a k provádění politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 183, 15.7.2009, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 83, 30.3.2010, s. 13.

(5)  Směrnice 91/440/EHS (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25), 95/18/ES (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70) a 2001/14/ES (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29).


30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/70


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 22. března 2010

o rozsahu působnosti a účincích eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla

(2010/191/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva o fungování Evropské unie v kapitole Měnová politika článku 128 stanoví, že eurobankovky mají status zákonného platidla. Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie má Unie výlučnou pravomoc v oblasti měnové politiky pro členské státy, jejichž měnou je euro („zúčastněné členské státy“).

(2)

Podle článku 11 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) jsou mince znějící na eura jedinými mincemi, které mají v zúčastněných členských státech postavení zákonného platidla.

(3)

V současnosti na úrovni eurozóny panuje určitá nejistota ohledně rozsahu působnosti zákonného platidla a jeho důsledků.

(4)

Toto doporučení vychází z hlavních závěrů zprávy připravené pracovní skupinou složenou ze zástupců ministerstev financí a národních centrálních bank eurozóny.

(5)

Komise přezkoumá provádění tohoto doporučení tři roky po jeho přijetí a posoudí, zda je třeba regulativních opatření,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   Společná definice zákonného platidla

V případě, že existuje platební povinnost, status zákonného platidla eurobankovek a euromincí znamená:

a)

Povinné přijímání:

Věřitel v rámci platební povinnosti nemůže odmítnout eurobankovky a euromince, ledaže se strany dohodly na jiném platebním prostředku.

b)

Přijímání za plnou nominální hodnotu:

Peněžní hodnota eurobankovek a euromincí je rovná částce uvedené na bankovkách a mincích.

c)

Možnost splnění platební povinnosti:

Dlužník může splnit platební povinnost nabídnutím eurobankovek a euromincí věřiteli.

2.   Přijímání plateb eurobankovkami a euromincemi v maloobchodních operacích

Přijímání eurobankovek a euromincí jako platebního prostředku v maloobchodních operacích by mělo být pravidlem. Odmítnutí by tudíž mělo být možné pouze v odůvodněných případech spojených se zásadou dobré víry (například pokud maloobchodník nedisponuje drobnými penězi).

3.   Přijímání bankovek znějících na vysokou hodnotu v maloobchodních operacích

Bankovky znějící na vysokou hodnotu by v maloobchodních operacích měly být přijímány jako platební prostředek. Odmítnutí by mělo být možné pouze v odůvodněných případech spojených se zásadou dobré víry (například pokud je nominální hodnota nabízené bankovky neúměrná částce, kterou dlužník dluží věřiteli platby).

4.   Neexistence příplatků uložených v souvislosti s používáním eurobankovek a euromincí

Na platby eurobankovkami a euromincemi by neměly být ukládány žádné příplatky.

5.   Eurobankovky obarvené inteligentními systémy neutralizace bankovek (IBNS)

Ačkoli jsou eurobankovky obarvené bezpečnostní barvou inteligentního systému neutralizace bankovek (IBNS) zákonným platidlem, členské státy by měly aktivně zúčastněným stranám (banky, maloobchodníci, široká veřejnost) sdělit, že obarvené bankovky musí být vráceny národním centrálním bankám, neboť je vysoce pravděpodobné, že pocházejí z krádeže.

6.   Úplné zničení vydaných bankovek a mincí jednotlivci

Členské státy by neměly ani bránit, ani postihovat sankcí úplné zničení malého množství eurobankovek či euromincí jednotlivci. Měly by však zakázat nepovolené ničení velkého množství eurobankovek či euromincí.

7.   Poškozování bankovek a mincí pro umělecké účely

Členské státy by neměly podporovat poškozování eurobankovek a euromincí pro umělecké účely, ale měly by toto jednání tolerovat. Takto poškozené bankovky a mince by měly být považovány za nevhodné k oběhu.

8.   Pravomoc rozhodnout o zničení vhodných euromincí určených k oběhu

Rozhodnutí o zničení vhodných euromincí určených k oběhu by nemělo příslušet žádnému vnitrostátnímu orgánu samostatně. Před zničením vhodných euromincí určených k oběhu by měl příslušný vnitrostátní orgán konzultovat podvýbor pro euromince Hospodářského a finančního výboru a informovat pracovní skupinu ředitelů mincoven.

9.   Euromince v hodnotě 1 a 2 centy jako zákonné platidlo a pravidla pro zaokrouhlování

V členských státech, kde byly přijaty režimy pro zaokrouhlování, a ceny jsou tudíž zaokrouhlovány na nejbližších pět centů, by euromince v hodnotě 1 a 2 centy měly zůstat zákonným platidlem a měly by být nadále přijímány jako platební prostředek. Členské státy by se však měly zdržet přijímání nových pravidel pro zaokrouhlování, neboť negativně ovlivňují možnost splnění platební povinnosti nabídnutím přesné dlužné částky a neboť mohou za určitých okolností vést k příplatku za hotovostní platby.

10.   Sběratelské euromince jako zákonné platidlo

Členské státy by měly přijmout všechna opatření, která shledávají za vhodná, aby předcházely používání sběratelských mincí jako platebních prostředků (například speciální balení, jasná komunikace, použití vzácných kovů, prodejní cena vyšší, než je nominální hodnota).

Toto doporučení je určeno všem členským státům eurozóny, Evropské centrální bance, evropským a vnitrostátním obchodními sdružením a sdružením spotřebitelů.

V Bruselu dne 22. března 2010.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.