ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.067.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 67

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
17. března 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 220/2010 ze dne 16. března 2010 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

1

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 221/2010 ze dne 16. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/156/SZBP ze dne 16. března 2010 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

6

 

 

2010/157/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2010, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2010) 1314)  ( 1 )

9

 

 

2010/158/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2010 o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 1862)  ( 1 )

10

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2010/159/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 11. března 2010 o sebeochranných a preventivních opatřeních proti pirátství a ozbrojeným útokům vůči plavidlům ( 1 )

13

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 220/2010

ze dne 16. března 2010

o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 577/98 je nutné upřesnit prvky programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015.

(2)

V některých odvětvích, v nichž existuje vysoké riziko úrazů nebo nemocí z povolání a dalších zdravotních problémů souvisejících s výkonem povolání, na které se však obvykle jen částečně vztahují nebo vůbec nevztahují systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých státech, například „Rybolov a akvakultura“ (oddíl 03 klasifikace NACE rev. 2) nebo „Těžba a dobývání“ (sekce B klasifikace NACE rev. 2) nebo „Zdravotní a sociální péče“ (sekce Q klasifikace NACE rev. 2), je třeba dodatečných zdrojů (2).

(3)

Nový modul ad hoc týkající se pracovních úrazů a zdravotních problémů souvisejících s výkonem povolání poskytne významnou přidanou hodnotu k informacím, které lze získat z evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) a evropské statistiky nemocí z povolání (EODS), což umožní zejména dát do přímé souvislosti údaje o úrazech a nemocích z povolání se situací osob na trhu práce a získat informace o nově vznikajících rizikách (např. zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, které vnitrostátní právní předpisy neuznávají jako nemoci z povolání).

(4)

Evropská strategie zaměstnanosti plně odráží nutnost brát v úvahu pracovní aspekty přistěhovalectví, zejména potřebu zlepšit situaci na trhu práce migrujících osob. Hlavní směry politik zaměstnanosti přijaté nařízením Rady 2008/618/ES (3), které jsou nedílnou součástí „souboru integrovaných hlavních směrů“, jenž byl vytvořen na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě jako součást obnovené Lisabonská strategie, vyzývají k tomu, aby byla věnována zvláštní pozornost výraznému zmenšení rozdílu v zaměstnanosti znevýhodněných osob, včetně rozdílu mezi občany třetích zemí a občany EU. Uvedené směry výslovně stanoví, že boj proti diskriminaci a integrace přistěhovalců jsou nezbytné a vyzývají k odpovídajícímu řízení ekonomické migrace s cílem zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce. Odpovídající údaje umožňující uvedené záležitosti monitorovat jsou velmi důležité zejména proto, že vzhledem ke stárnoucí pracovní síle EU a předpokládaným kvalifikačním deficitům, bude v následujících letech i nadále růst potřeba zaměstnávat migrující pracovníky.

(5)

V souvislosti s probíhající debatou o spojení flexibility a jistoty na trhu práce a jasnou potřebou větší adaptability jak podniků, tak pracovníků v Evropě, což je klíčový bod evropské strategie zaměstnanosti a hlavních směrů politik zaměstnanosti, je nutné mít k dispozici údaje z rozsáhlého evropského šetření, které se bude týkat rozsahu používání různých forem nového způsobu organizace práce, úpravy pracovní doby a pracovníků, kteří s nimi mají zkušenosti.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijímá se program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil na období 2013 až 2015 stanovený v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012, přijaté dne 21.2.2007 – KOM(2007) 62.

(3)  Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 47.


PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Víceletý program modulů ad hoc

1.   PRACOVNÍ ÚRAZY A DALŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM POVOLÁNÍ

Seznam proměnných: bude vymezen do prosince 2011.

Referenční období: 2013. Členské státy mohou poskytnout údaje za všech 52 týdnů nebo za druhé čtvrtletí daného roku.

Dotčené členské státy a regiony: budou vymezeny do prosince 2011.

Reprezentativnost výsledků: bude vymezena do prosince 2011.

Úplnost výběrového souboru modulu ad hoc: Výběrový soubor modulu ad hoc by měl splňovat požadavky bodu 4, přílohy I nařízení Komise (ES) č. 377/2008 (1), tj. výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

Předání výsledků: do 31. března 2014.

2.   SITUACE NA TRHU PRÁCE MIGRUJÍCÍCH OSOB A JEJICH NEJBLIŽŠÍCH POTOMKŮ

Seznam proměnných: bude vymezen do prosince 2012.

Referenční období: 2014. Členské státy mohou poskytnout údaje za všech 52 týdnů nebo za druhé čtvrtletí daného roku.

Dotčené členské státy a regiony: budou vymezeny do prosince 2012.

Reprezentativnost výsledků: bude vymezena do prosince 2012.

Úplnost výběrového souboru modulu ad hoc: Výběrový soubor modulu ad hoc by měl splňovat požadavky bodu 4, přílohy I nařízení (ES) č. 377/2008, tj. výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

Předání výsledků: do 31. března 2015.

3.   ORGANIZACE PRÁCE A ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY

Seznam proměnných: bude vymezen do prosince 2013.

Referenční období: 2015. Členské státy mohou poskytnout údaje za všech 52 týdnů nebo za druhé čtvrtletí daného roku.

Dotčené členské státy a regiony: budou vymezeny do prosince 2013.

Reprezentativnost výsledků: bude vymezena do prosince 2013.

Úplnost výběrového souboru modulu ad hoc: Výběrový soubor modulu ad hoc by měl splňovat požadavky bodu 4, přílohy I nařízení (ES) č. 377/2008, tj. výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

Předání výsledků: do 31. března 2016.


(1)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57.


17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 221/2010

ze dne 16. března 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

107,2

JO

59,4

MA

78,3

TN

133,8

TR

115,0

ZZ

98,7

0707 00 05

EG

219,6

JO

134,1

MK

134,1

TR

137,6

ZZ

156,4

0709 90 70

MA

192,2

TR

93,9

ZZ

143,1

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

EG

42,9

IL

54,6

MA

56,9

TN

49,7

TR

61,4

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

97,8

TR

68,0

ZZ

80,7

0808 10 80

AR

103,6

BR

89,3

CA

73,7

CN

74,2

MK

24,7

US

116,6

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

84,0

CL

74,8

CN

82,0

ZA

101,9

ZZ

85,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/6


ROZHODNUTÍ RADY 2010/156/SZBP

ze dne 16. března 2010

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. října 2005 přijala Rada společnou akci 2005/724/SZBP (1) o jmenování pana Erwana FOUÉRÉHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

(2)

Dne 15. září 2009 přijala Rada společnou akci 2009/706/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 31. března 2010.

(3)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen do 31. srpna 2010. Po vstupu rozhodnutí o zřízení Evropské služby pro vnější činnost v platnost může však být na doporučení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, pokud tak rozhodne Rada,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Erwana FOUÉRÉHO jako zvláštního zástupce Evropské unie (EU) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii se prodlužuje do 31. srpna 2010. Po vstupu v platnost rozhodnutí o zřízení Evropské služby pro vnější činnost může však být na doporučení vysokého představitele mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, pokud tak rozhodne Rada.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a přispívá tak ke konsolidaci mírového politického procesu a k úplnému provedení ochridské rámcové dohody, čímž se usnadní další pokrok směrem k evropské integraci prostřednictvím procesu stabilizace a přidružení.

Zvláštní zástupce EU podporuje činnost vysokého představitele v dané oblasti.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

udržovat úzké kontakty s vládou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a se stranami, které jsou zapojeny do politického procesu;

b)

jménem Unie poskytovat doporučení a usnadňovat politický proces;

c)

zajišťovat koordinaci úsilí mezinárodního společenství na pomoc při provádění a zachovávání ustanovení rámcové dohody ze dne 13. srpna 2001, jak je stanoveno v uvedené dohodě a jejích přílohách;

d)

pozorně sledovat bezpečnostní otázky a problematiku vztahů mezi etniky, informovat o nich a navazovat za tímto účelem kontakt se všemi příslušnými subjekty;

e)

přispívat k rozvoji a upevnění dodržování lidských práv a základních svobod v Bývalé jugoslávské republice Makedonii v souladu s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami Unie pro lidská práva.

Článek 4

Výkon mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. dubna 2010 do 31. srpna 2010 činí 340 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. dubna 2010. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení svého týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi Unie.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Delegace Unie nebo případně členských států poskytnou logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajišťuje, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a předkládá vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o jiných bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU rovněž podle potřeby podává zprávy pracovním skupinám Rady. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě pro zahraniční věci.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie byly na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s vedoucími delegací Unie a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v dané oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Na konci svého mandátu předloží zvláštní zástupce EU vysoké představitelce, Radě a Komisi souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Radu

předseda

E. SALGADO


(1)  Úř. věst. L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 244, 16.9.2009, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. března 2010,

kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty)

(oznámeno pod číslem K(2010) 1314)

(Text s významem pro EHP)

(2010/157/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2006/502/ES (2) vyžaduje, aby členské státy přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

(2)

Rozhodnutí 2006/502/ES bylo přijato v souladu s ustanoveními článku 13 směrnice 2001/95/ES, která omezuje platnost rozhodnutí na dobu nejvýše jednoho roku, ale umožňuje jeho potvrzení na další období, z nichž žádné nepřesáhne jeden rok.

(3)

Rozhodnutí 2006/502/ES bylo třikrát změněno, poprvé rozhodnutím 2007/231/ES (3), které platnost rozhodnutí prodloužilo do 11. května 2008, podruhé rozhodnutím 2008/322/ES (4), které platnost rozhodnutí prodloužilo do 11. května 2009, a potřetí rozhodnutím 2009/298/ES (5), které platnost rozhodnutí prodloužilo o další rok, do 11. května 2010.

(4)

Vzhledem k tomu, že nebyla přijata další uspokojivá opatření týkající se bezpečnosti dětí v případě zapalovačů, je nezbytné prodloužit platnost rozhodnutí 2006/502/ES o dalších 12 měsíců a odpovídajícím způsobem jej změnit.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2006/502/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do 11. května 2011.“

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím do 11. května 2010 a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 40.

(5)  Úř. věst. L 81, 27.3.2009, s. 23.


17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/10


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. března 2010

o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2010) 1862)

(Text s významem pro EHP)

(2010/158/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na čl. 18 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekci viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje lehké symptomy a vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost drůbežářství.

(2)

Influenza ptáků se vyskytuje převážné u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.

(3)

V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že by se původce nákazy mohl přenést na ostatní hospodářství s chovem drůbeže a na volně žijící ptáky. V důsledku toho se prostřednictvím obchodu se živými ptáky nebo jejich produkty či migrace volně žijících ptáků může přenést z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (4) stanoví opatření pro tlumení jak nízkopatogenních, tak vysoce patogenních forem influenzy ptáků. Článek 16 uvedené směrnice stanoví vymezení ochranných pásem, pásem dozoru a dalších uzavřených pásem v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků.

(5)

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (5) stanoví další ochranná opatření, jež mají být uplatněna v členském státě napadeném virem vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 s cílem zabránit šíření uvedené nákazy s ohledem na specifickou epizootologii tohoto konkrétního kmene viru.

(6)

Článek 4 rozhodnutí 2006/415/ES požaduje, aby členské státy neprodleně po vzniku podezření na ohnisko nebo potvrzení ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 vymezily oblast s vyšším rizikem, jež spočívá v ochranných pásmech a pásmech dozoru (oblast A), a oblast s nižším rizikem, která odděluje oblast A od částí napadeného členského státu, které jsou dané nákazy prosty (oblast B). Seznam těchto oblastí je obsažen v příloze uvedeného rozhodnutí.

(7)

Rumunsko oznámilo Komisi potvrzené ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 na svém území a přijalo příslušná opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, včetně vymezení oblastí A a B.

(8)

Komise tato ochranná opatření ve spolupráci s Rumunskem nyní prozkoumala a přesvědčila se, že hranice oblastí A a B, které vymezil příslušný orgán dotčeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního místa potvrzeného ohniska.

(9)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se předešlo vytvoření neodůvodněných překážek obchodu se třetími zeměmi, je nutné neprodleně stanovit seznam oblastí A a B v Rumunsku na úrovni Unie.

(10)

Do doby, než se uskuteční příští zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, by měl být proto v tomto rozhodnutí stanoven seznam oblastí A a B v Rumunsku, kde mají být uplatněna ochranná opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, a doba trvání takto stanoveného regionálního rozdělení.

(11)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí vymezuje oblasti, v rámci kterých se uplatňují prozatímní ochranná opatření podle rozhodnutí 2006/415/ES, a dobu jejich platnosti.

Článek 2

1.   Oblast uvedená v části A přílohy tohoto rozhodnutí se považuje za oblast s vyšším rizikem (oblast A) uvedenou v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2006/415/ES.

2.   Oblast uvedená v části B přílohy tohoto rozhodnutí se považuje za oblast s nižším rizikem (oblast B) uvedenou v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2006/415/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije do 17. dubna 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51.


PŘÍLOHA

ČÁST A

Oblast A uvedená v čl. 2 odst. 1:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast A

Datum ukončení platnosti

Kód

Název

RO

Rumunsko

00038

Oblast zahrnující:

17.4.2010

Ochranné pásmo:

Letea

Pásmo dozoru:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

ČÁST B

Oblast B uvedená v čl. 2 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast B

Datum ukončení platnosti

Kód

Název

RO

Rumunsko

00038

Oblasti župy Tulcea jiné než uvedené v oblasti A

17.4.2010


DOPORUČENÍ

17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/13


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 11. března 2010

o sebeochranných a preventivních opatřeních proti pirátství a ozbrojeným útokům vůči plavidlům

(Text s významem pro EHP)

(2010/159/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména její článek 292,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem k nárůstu pirátství u pobřeží Somálska přijal výbor pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace (IMO) na svém 86. zasedání ve dnech 27. května až 5. června 2009 soubor opatření prostřednictvím několika oběžníků, která buď aktualizují platná obecná doporučení týkající se boje proti pirátství a ozbrojeným útokům vůči plavidlům, nebo definují zvláštní opatření k tomu, aby bylo možné čelit pirátství v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska.

(2)

Oběžník MSC.1/1334 ze dne 23. června 2009 uvádí „Hlavní zásady určené pro vlastníky, provozovatele, kapitány a posádky plavidel, týkající se předcházení a potlačování pirátství a ozbrojených útoků vůči plavidlům“. Tento oběžník přebírá veškerá opatření, která mohou být přijata na palubě plavidla za všech okolností, aby se zabránilo útoku, nebo pokud k němu dojde, aby se na maximum snížilo riziko pro posádku a loď.

(3)

Oběžník MSC.1/1332 ze dne 16. června 2009 přebírá opatření nazvaná „osvědčené postupy řízení“ s cílem přispět k zabránění, odvrácení či oddálení pirátství v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska („Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay Acts of Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia“), která vyvinuli partneři námořní dopravy na dobrovolném základě a smluvní strany je podpořily a napomáhaly jim, a to vzhledem k naléhavosti hrozby u pobřeží Somálska. Partneři námořní dopravy tato opatření aktualizovali ve verzi 2, která byla distribuována oběžníkem MSC.1/1335 ze dne 29. září 2009.

(4)

Ačkoli tato doporučení zahrnutá do oběžníků IMO nejsou povinná a závazná, jasný zájem na zlepšení námořní bezpečnosti vede k zajištění toho, aby plavidla plující pod vlajkou některého z členských států byla co možná nejlépe chráněna podle stavu současných znalostí, pokud se nacházejí v oblastech s vysokým rizikem pirátství a ozbrojených útoků.

(5)

Pirátství a ozbrojené útoky proti plavidlům jsou často svou povahou násilné a, kromě současné situace u pobřeží Somálska, v Adenském zálivu a v Indickém oceánu, představují vážnou hrozbu v několika regionech světa.

(6)

Údaje za rok 2008 týkající se pirátství jsou nejvyšší od roku 1991, kdy je Mezinárodní námořní úřad začal evidovat, a udávají 293 útoků na plavidla, 49 zajatých, 889 námořníků vzatých jako rukojmí, 11 zabitých, 21 zmizelých a pravděpodobně mrtvých. Od roku 2008 se útoky na plavidla a jejich únosy znásobily zvláště u pobřeží Somálska, v Adenském zálivu a v Indickém oceánu. Mnoho plavidel bylo napadeno a uneseno piráty, kteří posádky zadržují v očekávání výplaty výkupného za jejich propuštění. Doba zajetí trvá několik týdnů, či dokonce několik měsíců a pro zajaté námořníky je to nepřijatelné a velice hrůzné.

(7)

Od začátku roku 2009 byl zjištěn nárůst útoků v Indickém oceánu a Adenském zálivu, i přes relativní pokles během léta – způsobený monzunem a obtížnými plavebními podmínkami pro piráty. V roce 2009 podnikli piráti minimálně 164 útoků, 48 z nich skončilo zajetím plavidla.

(8)

„Osvědčené postupy řízení“ doporučují námořním společnostem a plavidlům, aby se před průjezdem Adenským zálivem zapsaly na internetu u Střediska pro námořní bezpečnost v Africkém rohu (http://www.mschoa.org). Přihlášená plavidla dostávají veškeré dostupné informace týkající se této plavební oblasti a jsou sledována silami operace EU NAVFOR-ATALANTA, což snižuje riziko útoku. Ovšem více než třetina projíždějících plavidel se u Střediska pro námořní bezpečnost v Africkém rohu nepřihlásí a v důsledku toho nemohou využívat opatření, která byla zavedena pro zajištění jejich průjezdu touto oblastí.

(9)

Dne 15. června 2009 rozhodla Rada Evropské unie prodloužit na dobu jednoho roku, počínaje od 13. prosince 2009, vojenskou operaci Evropské unie EU NAVFOR-ATALANTA s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených útoků u pobřeží Somálska. Tato vojenská operace je první námořní operací prováděnou v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). Rada konstatovala, že pirátství u somálského pobřeží i nadále představuje vážnou hrozbu pro námořní plavbu v této oblasti.

(10)

Z důvodu jejich doplňkovosti k akcím prováděným v rámci operace EU NAVFOR-ATALANTA může účinné a harmonizované zavedení preventivních opatření doporučených oběžníky MSC.1/1334 a MSC.1/1335 jen přispět k účinnosti opatření námořní ochrany, o které rozhodla Rada v boji proti pirátství u pobřeží Somálska.

(11)

Je na členských státech, aby provedly opatření na posílení námořní bezpečnosti a ujistily se, že za tímto účelem jsou přiděleny a poskytnuty veškeré nezbytné prostředky,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   Členské státy se vyzývají, aby dbaly na účinné a harmonizované uplatňování preventivních opatření, aby bylo možné čelit hrozbám, kterým mohou být plavidla vystavena při pirátství a ozbrojených útocích. Tato opatření, která již byla shrnuta a konsolidována, získala širokou podporu od Mezinárodní námořní organizace (IMO) a partnerů z oblasti námořní dopravy.

2.   Obecná opatření

2.1

Členské státy se vyzývají, aby seznámily u nich registrované provozovatele s oběžníkem MSC.1/1334, přijatým na 86. zasedání výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace (IMO), v němž se uvádějí a aktualizují preventivní opatření pro sebeochranu, která by měly plavidla a námořní společnosti přijmout v boji proti pirátství a ozbrojeným útokům tam, kde toto nebezpečí hrozí, v souladu s ustanoveními Mezinárodního předpisu o bezpečnosti plavidel a přístavních zařízení (předpis ISPS).

2.2

Členské státy se vyzývají, aby především prověřily, zda plavidla mají výkonnou posádku v dostatečném počtu, v souladu s pravidlem 4.28 části B předpisu ISPS, které bylo stanoveno jako závazné na základě čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (1).

3.   Zvláštní opatření pro situaci u pobřeží Somálska

3.1

Členské státy se vyzývají, aby seznámily u nich registrované provozovatele s oběžníkem MSC.1/1332, který byl přijat na 86. zasedání výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace (IMO), doplněný oběžníkem MSC.1/1335, které na mezinárodní úrovni přebírají opatření nazvaná „osvědčené postupy řízení pro zabránění, odvrácení nebo zpomalení pirátství v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska“, která partneři z oblasti námořní dopravy pravidelně zveřejňují a zajišťují jejich pravidelnou aktualizaci.

3.2

Členské státy se vyzývají, aby přijaly veškerá nezbytná opatření pro zajištění distribuce, pravidelných aktualizací a kontrolu realizace osvědčených postupů řízení pro odvrácení pirátství u pobřeží Somálska, které jsou uvedeny v příloze tohoto doporučení.

V Bruselu dne 11. března 2010.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6.


PŘÍLOHA

Osvědčené postupy řízení pro odvrácení pirátství v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska

(Verze 2 – srpen 2009)

V úsilí čelit pirátství v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska podporují tyto osvědčené postupy řízení následující mezinárodní sdružení a organizace:

1)

Mezinárodní asociace nezávislých majitelů tankerů (International Association of Independent Tanker Owners, INTERTANKO)

2)

Mezinárodní námořní komora (International Chamber of Shipping, ICS)

3)

Mezinárodní námořní fórum naftařských společností (Oil Companies International Marine Forum, OCIMF)

4)

Baltická a mezinárodní námořní rada (Baltic and International Maritime Council, BIMCO)

5)

Společnost mezinárodních provozovatelů plynových tankerů a terminálů (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators, SIGTTO)

6)

Mezinárodní asociace majitelů lodí pro přepravu suchého nákladu (International Association of Dry Cargo Ship Owners, INTERCARGO)

7)

Mezinárodní skupina klubů P&I (International Group of Protection and Indemnity Clubs, IGP&I)

8)

Mezinárodní asociace provozovatelů výletních lodí (Cruise Lines International Association, CLIA)

9)

Mezinárodní unie pojistitelů námořní dopravy (International Union of Marine Insurers, IUMI)

10)

Společný válečný výbor (Joint War Committee, JWC) a Společný havarijní výbor (Joint Hull Committee, JHC)

11)

Mezinárodní námořní kancelář (International Maritime Bureau, IMB)

12)

Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (International Transport Workers Federation, ITF)

Osvědčené postupy řízení také podporují:

13)

Centrum pro námořní bezpečnost – Africký roh (Maritime Security Centre Horn of Africa, MSCHOA)

14)

Námořní obchodní organizace Spojeného království (UK Maritime Trade Organisation, UKMTO Dubaj)

15)

Styčný úřad námořnictva (Maritime Liaison Office, MARLO)

Doporučený plánovací a operační postup pro vlastníky, provozovatele, manažery a kapitány lodí proplouvajících Adenským zálivem a u pobřeží Somálska

Účel

1.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout společnostem a lodím osvědčené postupy řízení a pomoci jim tak v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska předcházet pirátským útokům, odvrátit je a oddálit jejich úspěšnost. Organizace, s nimiž byl tento dokument konzultován, reprezentují převážnou většinu majitelů a provozovatelů lodí proplouvajících danou oblastí.

2.

Tyto organizace doporučí svým členům používat tyto nejlepší postupy řízení a budou usilovat o jejich šíření mezi další účastníky námořní přepravy ve smyslu prostředku boje proti pirátství v oblasti. Tento dokument doplňuje pokyny uvedené v oběžníku Mezinárodní námořní organizace (IMO) MSC.1/1334.

Typický charakter útoků a vyvozená poučení

1.

Během roku 2008 a první poloviny roku 2009 došlo ke zvýšení počtu pirátských útoků na obchodní plavidla v Adenském zálivu, u pobřeží Somálska a v severozápadních vodách Indického oceánu. K většině útoků zpočátku docházelo v severní části Adenského zálivu, později však také u východního pobřeží Somálska.

2.

Analýza úspěšných útoků ukazuje, že piráti využívají obecně slabá místa:

a)

nízká rychlost;

b)

nízký volný bok;

c)

nesprávné plánování a postupy;

d)

zjevně nízká úroveň pohotovosti a nedostatek zjevných ochranných opatření;

e)

zjevně nízká reakceschopnost plavidla.

3.

K útokům jsou obvykle využívány nejméně dva malé otevřené rychlé čluny/„skiffy“ (až 25 uzlů), zpravidla útočící z levoboku od zádě a/nebo na záď.

4.

Použití větších, tzv. mateřských lodí s posádkou, vybavením, zásobami a menšími útočnými čluny umožnilo podnikat úspěšné útoky dále od pobřeží.

5.

Nejvyšší ostražitosti je třeba za úsvitu a za soumraku, neboť k většině útoků dochází v těchto částech dne.

6.

Vyšší rychlosti (od 15 uzlů výše) neskýtají plavidlům jistotu bezpečí před útoky, rychlost však je účinnou formou obrany. V oblasti docházelo k zastrašování střelbou z ručních granátometů (RPG) ve snaze přinutit kapitány plavidel snížit rychlost plavby. Za takových okolností se ukázalo jako účinné udržovat plnou rychlost.

7.

Většina pokusů o únos lodí, které měly předem stanovený plán plavby, byla posádkami předem vycvičenými a účinně využívajícími pasivní protiopatření odražena.

8.

Operační schopnost útočníků také výrazně ovlivňují počasí a plavební podmínky. Rychlost větru nad 18 uzlů a vlny větší 2 metrů lze považovat za dostatečnou ochranu pro všechna plavidla kromě těch nejzranitelnějších, zejména pokud kapitáni v plném rozsahu dodržují osvědčené postupy řízení.

Doporučené nejlepší postupy řízení

1.   Úvod

a)   Tyto osvědčené postupy jsou určeny pro majitele a provozovatele plavidel, kapitány a posádky lodí, přičemž kapitánu plavidla je vždy přiznána absolutní volnost rozhodování ve věci přijetí patřičných opatření k zabránění, odvrácení nebo oddálení pirátských útoků v této oblasti.

b)   Některá opatření zmíněná v dokumentu nemusí být použitelná pro každé plavidlo. Proto je v rámci analýzy rizik třeba vyhodnotit, který z uvedených postupů bude pro dané plavidlo nejvhodnější. Následující zásady ovšem mají obecně prověřenou platnost.

2.   Všeobecné plánování – před proplutím

a)   Všeobecné

i)

Prvotním kontaktním místem je pro lodi v této oblasti středisko UKMTO Dubaj. UKMTO Dubaj jako stálý prostředník mezi kapitány plavidel a ozbrojenými silami komunikuje s plavidly a jedná přímo s MSCHOA a velením námořních sil na moři. UKMTO Dubaj vyžaduje pravidelné aktualizace polohy a zamýšleného pohybu plavidel. Tyto údaje využívá k vytváření přesného obrazu o plavebním provozu pro námořní jednotky. (Podrobnosti viz slovník pojmů v příloze A.)

ii)

Centrum pro námořní bezpečnost – Africký roh (MSCHOA) je plánovací a koordinační orgán pro ozbrojené síly EU (EU NAVFOR) v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska. (Viz slovník pojmů v příloze A.)

iii)

Styčný úřad námořnictva (Marime Liaison Office, MARLO) působí jako prostředník výměny informací mezi Mnohonárodními námořními silami (Combined Maritime Forces, CMF) a komerční plavbou v oblasti. (Viz slovník pojmů v příloze A.)

iv)

Před vplutím do rizikové oblasti musí majitel lodi s kapitánem provést vlastní hodnocení rizik a na základě nejaktuálnějších dostupných informací vyhodnotit pravděpodobnost a možné důsledky pirátského útoku na plavidlo. Výsledkem tohoto hodnocení rizik musí být stanovení opatření pro prevenci, zmírnění a nápravu škod a souhrn zákonných požadavků a doplňkových opatření pro boj s pirátstvím.

v)

Postupy pro krizové řízení společnosti musí brát v úvahu opatření pro případ pirátského napadení a aplikovat doporučené postupy Mezinárodní námořní organizace (IMO) a další postupy doporučené pro námořní plavbu podle konkrétních okolností a typu plavidla.

vi)

Námořní úřady vyžadují podrobné oznámení o zamýšlené cestě plavidla pro určení slabých míst a plánování vhodné ochrany. K tomu slouží především:

1)

úvodní zpráva pro UKMTO Dubaj (e-mailem nebo faxem);

2)

úvodní zpráva pro MARLO (e-mailem nebo faxem);

3)

a v případě plánu proplouvat Adenským zálivem nebo oblastí mezi 12. stupněm severní šířky, 58. stupněm východní délky a 10. stupněm jižní šířky také registrace pohybu plavidla u MSCHOA (on-line, e-mailem nebo faxem).

vii)

Přestože musí být přijata opatření pro zabránění průniku pirátů na palubu, bezpečnost posádky a cestujících je prvořadá.

b)   Plánování společnosti

Důrazně se doporučuje, aby se manažeři a/nebo operační úsek zaregistrovali na internetových stránkách MSCHOA (www.mschoa.eu) a získali přístup k neveřejným částem stránek, sledovali a sdíleli informace pro potřeby vlastních plavidel.

i)

Čtyři až pět dnů před vplutím plavidla do mezinárodního koridoru doporučeného tranzitu (International Recommended Transit Corridor, IRTC) nebo oblasti vymezené 12. stupněm severní šířky, 58. stupněm východní délky a 10. stupněm jižní šířky je třeba předat MSCHOA (on-line, e-mailem nebo faxem) registrační protokol o pohybu plavidla („Vessel Movement Registration“). Poznámka: Předat jej může loď nebo společnost.

ii)

Znovu posuďte hodnocení bezpečnosti lodi (Ship Security Assessment, SSA) a zaveďte bezpečnostní plán lodi (Ship Security Plan, SSP), jak vyžaduje Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (International Ship and Port Faciulity Code, ISPS) proti hrozbě pirátství.

iii)

Bezpečnostní technik společnosti musí s kapitánem a bezpečnostním důstojníkem lodi kontrolovat, zda byl vyhotoven, uplatněn, vysvětlen a projednán nouzový plán pro plavbu s vysokou mírou nebezpečí.

iv)

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vyhlášeným oblastem moří s vysokou mírou nebezpečí.

v)

Kapitánům plavidel poskytněte průvodní pokyny o vhodném a dostupném způsobu proplutí oblastí (skupinovým tranzitem, skupinovým tranzitem s doprovodem, národním konvojem apod.).

vi)

Pro posádky plavidel je třeba pravidelně pořádat výcvikové akce.

vii)

Využití doplňkové soukromé bezpečnostní služby je v kompetenci společnosti, ozbrojená ochrana se však nedoporučuje.

viii)

Zvažte zvýšení počtu členů strážní služby.

ix)

Před proplouváním rizikovými oblastmi zvažte vybavení lodí prostředky vlastní ochrany.

c)   Plánování kapitána plavidla

i)

Komunikaci „úvodními zprávami“ s UKMTO Dubaj a MARLO (e-mailem nebo faxem) při vstupu do sledované oblasti mezi Suezem a 78. stupněm východní délky a 10. stupněm jižní šířky popisuje protipirátská plánovací mapa Q6099 (Anti-Piracy Planning chart Q6099).

ii)

Čtyři až pět dnů před vplutím plavidla do mezinárodního koridoru doporučeného tranzitu nebo oblasti vymezené 12. stupněm severní šířky, 58. stupněm východní délky a 10. stupněm jižní šířky je třeba předat MSCHOA (on-line, e-mailem nebo faxem) registrační protokol o pohybu plavidla („Vessel Movement Registration“). Poznámka: Předat jej může plavidlo nebo společnost. Pokud protokol předává společnost, musí si kapitáni se společností potvrdit správnost údajů registrovaných u MSCHOA.

iii)

Před vplutím do oblasti se doporučuje důkladné instruování posádky.

iv)

Působení protipirátského nouzového plánu se ukazuje jako nejúčinnější, je-li uplatněn předem. Před vplutím do oblasti se provádí cvičení, plán se prověřuje a celá posádka je obeznámena s povinnostmi a s významem poplašných signálů při pirátském útoku.

v)

Je účelné, aby kapitáni také připravili nouzový komunikační plán se všemi důležitými kontakty pro případ nouze (např. telefonními čísly MSCHOA, IMB PRC, bezpečnostního technika společnosti aj. – viz seznam kontaktů v příloze B) a předem připravenými zprávami, které budou k dispozici nebo trvale viditelně umístěny v blízkosti komunikačního panelu.

vi)

Definujte strategii užívání automatizovaného identifikačního systému (AIS) plavidla; úmluva SOLAS nechává v kapitánově kompetenci vypnutí AIS, pokud je přesvědčen, že se tím sníží zranitelnost plavidla. Pro sledování námořními silami v Adenském zálivu se ovšem doporučuje AIS nevypínat, ale vysílání omezit na identifikaci, polohu, kurz, rychlost, navigační status plavidla a bezpečnostní informace. Také při pobřeží Somálska je rozhodnutí v kompetenci kapitána, aktuálně zde námořnictvo doporučuje úplné vypnutí. V případě pochybností je ověření možné u MSCHOA.

3.   Před plánováním tranzitní plavby

a)   Plavidla pohybující se v oblasti by měla do UKMTO Dubaj a MARLO hlásit svou polední polohu, kurz, rychlost, předpokládaný a skutečný čas příjezdu.

b)   Plavidla by měla tato hlášení podávat častěji při plavbě rizikovými/pirátskými oblastmi a dále hlásit proplutí bodem A či B Adenského zálivu podle protipirátské mapy Q6099.

c)   Plavba Adenským zálivem

i)

EUNAVFOR důrazně doporučuje, aby plavidla proplouvala mezinárodním koridorem doporučeného tranzitu. Plavidla mířící západním směrem by se měla držet v severní části koridoru, plavidla mířící východním směrem v jižní části. Pokyny k časům a rychlostem pro zamýšlené skupinové tranzity Adenským zálivem jsou uvedeny na internetových stránkách MSCHOA.

ii)

Při tranzitu se plavidla musí vyvarovat vstupu do jemenských výsostných vod. Mezinárodní zvykové právo neumožňuje mezinárodním (nejemenským) ozbrojeným silám chránit plavidla napadená v jemenských výsostných vodách.

iii)

Od plavidel může být vyžadována změna plavebního plánu tak, aby trasa odpovídala doporučení MSCHOA.

iv)

Při skupinových tranzitech plavidel nelze očekávat trvalý doprovod válečnou lodí.Všechny válečné lodi v Adenském zálivu, ať náležející k EUNAVFOR nebo operující v koordinaci s nimi, budou o skupinových tranzitech uvědomeny a budou mít přístup k podrobným údajům o zranitelných loďstvech.

v)

MSCHOA důrazně doporučuje, aby kapitáni v co největší míře plánovali tranzitní proplutí rizikovými oblastmi Adenského zálivu na noční dobu (informace plavidlům poskytne MSCHOA). V noční době bylo jen velmi málo útoků zdařilých.

d)   Mimo Adenský záliv

i)

Plavidla plující u východního pobřeží Somálska získají nejaktuálnější informace o doporučených trasách na internetových stránkách MSCHOA nebo UKMTO Dubaj.

ii)

Kapitáni však musí obvyklým způsobem informovat UKMTO Dubaj o změnách kurzu plavidla a dalších podrobnostech.

e)   Seznam užitečných kontaktů je uveden v příloze B.

4.   Před tranzitní plavbou – obranná opatření

a)   S ohledem na velikost osazenstva plavidla předem upravte provozní režim tak, aby byl vždy k dispozici dostatečný počet odpočatých a instruovaných členů posádky a strážní služby. Kapitán a důstojníci strážní služby musí dobře znát dopad manévrování malými změnami směru vlastní lodi (za všech plavebních podmínek), zejména na snížení plavební rychlosti.

b)   Při plavbě Adenským zálivem a u pobřeží Somálska dbejte na omezení vnější komunikace (rádiové, prostřednictvím vysílaček i AIS) na nezbytně nutnou komunikaci týkající se bezpečnosti a ochrany a informace dle SOLAS.

c)   Přídavným strojním vybavením, jako jsou generátory a záložní motory, zvyšte pohotovost a míru rezerv.

d)   Zvyšte počet osádky pozorovatelen a můstku.

e)   Strojovnu osaďte posádkou.

f)   Zabezpečte a kontrolujte přístup na můstek, do strojovny, do kormidelního prostoru, do všech ubytovacích a vnitřních prostorů. Veškerá potenciální přístupová místa (dveře, lodní okna, větrací otvory apod.), a zejména ta, která svojí velikostí umožňují vniknutí útočníka, musí projít hodnocením rizik a být zajištěna proti průniku. Přístup k ubytovacím a vnitřním pracovním prostorům i ven z nich je třeba při proplouvání rizikovými oblastmi omezit na jedno místo. Žádné zavedené opatření nesmí blokovat nouzové východy z vnitřních prostorů, ty však musí být zabezpečeny proti vniknutí pirátů zvnějšku.

g)   Ve stavu nouze se lze spojit s válečnou lodí na 16. kanálu VHF (nebo záložním 8. kanálu).

h)   Ujistěte se, že všechny žebříky a přívěsné příslušenství jsou složené nebo vytažené na palubu.

i)   Zkontrolujte, zda jsou předem nasazené prostředky vlastní ochrany dobře upevněné a funkční. Dbejte na dočasně používaná zařízení. Jejich nedostatečná funkčnost může způsobit snížení úrovně ochrany.

j)   Mál-li plavidlo poměrně nízko volný bok, zvažte možnost jeho rozšíření za účelem ochrany proti zachycení přitahovacích háků. Příklady opatření tohoto druhu naleznete na internetových stránkách MSCHOA.

k)   Doporučuje se vytvořit shromaždiště nebo „pevnost“ pro případ pirátského útoku a nacvičit uzavření, jako způsob oddálení přístupu pirátů k řízení plavidla a získání času. Ideálně bude takové místo mimo vnější stěny, bez lodních oken. Protože pevnosti a způsob jejich využití jsou předmětem diskusí, doporučuje se kapitánům pravidelně problematiku sledovat u MSCHOA.

l)   Zvažte použití figurín u zábradlí místo dalších pozorovatelů. Pokud však konstrukce plavidla vytváří nebezpečná místa z hlediska pozorování a hodnocení bezpečnosti zjistí takové riziko, musí zde být posádka.

m)   Doporučuje se, aby požární čerpadla a/nebo hadice po celé palubě, a zejména na nejzranitelnějších místech, byly pod tlakem a v pohotovosti ke spuštění.

n)   Jako další prostředek odvrácení vstupu pirátů na palubu lze využít také vytvoření vodní clony kolem plavidla.

o)   Zvažte použití ostnatého drátu nebo fyzické bariéry podél zádi nebo v nejnižších přístupových místech, přiměřeně k zajištění bezpečnosti posádky a únikových cest.

p)   Zvažte použití pasivních obranných prostředků.

q)   Zvažte vybavení zařízením pro noční vidění, které lze využít za tmy.

r)   Je-li plavidlo vybaveno vnitřním kamerovým systémem, musí být v provozu.

5.   V průběhu proplouvání

a)   Posádka plavidla nesmí být při použití prostředků vlastní ochrany vystavena nepřiměřenému riziku.

b)   Všechna plavidla v Adenském zálivu jsou důrazně nabádána, aby proplouvala mezinárodním koridorem doporučeného tranzitu a dodržovala doporučení pro skupinový tranzit a časové pokyny MSCHOA, uveřejňované na internetových stránkách MSCHOA.

c)   Pozornost námořních posádek vyžaduje také oběžník Mezinárodní námořní organizace SN.1/281 ze dne 4. srpna 2009„Informace o mezinárodním koridoru doporučeného tranzitu (IRTC) pro plavidla proplouvající Adenským zálivem“, upozorňující, že vojenské orgány mění mezinárodní koridor doporučeného tranzitu podle panujících okolností. Námořní posádky jsou tedy vyzývány, aby získaly aktuální informace na internetových stránkách MSCHOA http://www.mschoa.org nebo v upozorněních NAV vydávaných k situaci v oblasti.

d)   Pro skupinové tranzity mezinárodním koridorem doporučeného tranzitu: Proplouvejte rychlostí skupinového tranzitu, buďte si však vědomi možností plavidel. (Jestliže například vaše plná plavební rychlost je 16 uzlů, zvolte podle aktuálního doporučení pro skupinový tranzit 14 uzlů a 2 uzly ponechte jako rezervu.)

e)   Pro plavby mezinárodním koridorem doporučeného tranzitu mimo skupinový tranzit: V rizikové oblasti udržujte plnou plavební rychlost. (Podle aktuálního doporučení by se plavidla s plnou plavební rychlostí nad 18 uzlů neměla omezovat na rychlost pro skupinový tranzit a při plné plavební rychlosti by měla usilovat o proplutí rizikovou oblastí pokud možno za tmy.)

f)   Plavidla musí trvale dodržovat mezinárodní pravidla pro předcházení kolizím na moři. Kapitáni musí v mezinárodním koridoru doporučeného tranzitu dbát, aby při vplouvání a vyplouvání neztěžovali bezpečný pohyb ostatním plavidlům. Navigační světla nesmí být v noci vypnuta. Dodržujte pokyny úřadu vlajkového státu.

g)   Palubní osvětlení používejte jen v míře nutné pro bezpečnost. Osvětlení ve tmavých zónách trupu plavidla může zlepšit výhled strážních pozorovatelů, jeho užití se však musí omezit na míru nutnou pro bezpečný pohyb plavidla. Pokud je to vhodné a plavidlo je vybaveno dálkově ovládanými vyhledávacími světlomety, zvažte jejich okamžité použití, jestliže je zjištěn podezřelý pohyb v okolí plavidla. Zastrašením mohou odvrátit možný útok. (Aktuálně námořnictvo doporučuje proplouvat pouze s navigačními světly.)

h)   Na můstku je třeba mít k dispozici fotografie pirátských „mateřských lodí“. Jejich spatření okamžitě hlaste. Spatření jakékoliv lodi s podezřením, že jde o pirátskou mateřskou loď, hlaste UKMTO Dubaj a IMB PRC. (Příklad zprávy o pirátství, předání takové informace nebo hlášení jiného útoku nebo pozorování obsahuje příloha C.)

i)   Kapitán se musí pokusit co nejrychleji vyhodnotit ohrožení. Jakmile kapitán dojde k závěru, že ohrožení vzniká, musí se bez prodlení spojit se UKMTO Dubaj.

j)   Všemi dostupnými prostředky dobře sledujte výskyt podezřelých člunů, zejména za zádí a po obou stranách od zádi.

k)   Chraňte posádku před nepřiměřeným rizikem. Při proplouvání rizikovými oblastmi je třeba omezit činnost na palubě jen na nejnutnější práce. V nočních hodinách musí kapitáni kromě zajištění nutné trvalé strážní pozorovatelské služby nejvyšší možnou měrou držet členy posádky mimo vnější palubní prostory.

l)   Světlomety, poplašnými zvony a vyhlášením poplachu posádce upozorněte podezřelé piráty, že byli zpozorováni.

m)   Využít lze řadu dalších komerčně dostupných obranných prostředků kromě zbraní; věcné zhodnocení jejich použití však musí provést společnost podle konkrétních parametrů a míry zranitelnosti plavidla.

6.   Dojde-li k útoku pirátů

a)   Postupujte podle předem připraveného nouzového plánu plavidla.

b)   Vyhlaste nouzový komunikační plán a okamžitě podejte hlášení o útoku hlavnímu kontaktnímu místu pro případ útoku, kterým je UKMTO Dubaj. (Jako záložní kontaktní místo pro případ útoku slouží MSCHOA s nepřetržitou službou námořního bezpečnostního pozorovacího střediska pro pirátské útoky v oblasti.)

c)   Spuštěním výstražného bezpečnostního systému lodi bude upozorněn bezpečnostní technik společnosti a vlajkový stát. Co nejdříve je nutno odeslat zprávy o útoku na všechna příslušná střediska pro hlášení pirátství, zmíněná v oddíle 9.

d)   Pokud kapitán využil právo vypnout automatizovaný identifikační systém (AIS) na dobu proplutí pirátskou oblastí, je nutno okamžitě po napadení tento systém zapnout.

e)   Spusťte nouzový poplach a podle nouzového plánu lodi vyhlaste „pirátský útok“.

f)   Na 16. kanálu VHF (i záložním 8. kanálu, který je sledován jednotkami námořnictva) vyšlete signál „Mayday“. Přes systémy DSC a Inmarsat-C podle okolností vyšlete tísňovou zprávu. Navažte telefonické spojení se střediskem UKMTO Dubaj.

g)   Změnami kurzu a zvýšením rychlosti, pokud je to možné, zabraňte člunům v přiblížení k lodi (1). Pirátům ztíží vstup na palubu lodi:

i)

rychlost plavby nad 15 uzlů,

ii)

manévrování – pro odvrácení vstupu pirátů na palubu se doporučuje, aby kapitán co nejčastěji využíval manévrování malými změnami směru při udržení rychlosti. Vystavením pirátů zvýšenému působení větru/vln a využitím přídních a záďových vln omezte možnosti pirátských člunů přiblížit se k boku plavidla. Kapitáni a důstojníci strážní služby musí proto dobře znát plavební a manévrovací vlastnosti plavidla. Zvláštní pozornost musí být věnována následkům rozkazů ke změnám kurzu a jejich dopadu na snížení plavební rychlosti.

h)   Jako obranné opatření zapněte požární čerpadla.

i)   Zapnutí předních palubních světlometů může jako identifikační znak ohroženého plavidla upoutat pozornost připlouvajících ozbrojených sil k vašemu plavidlu.

j)   Svolejte celou posádku podle nouzového plánu plavidla.

7.   Dojde-li k nalodění pirátů

a)   Než získají piráti přístup na můstek, informujte středisko UKMTO Dubaj, a pokud čas dovolí, i společnost.

b)   Neklaďte žádný odpor. Ten by mohl vést ke zbytečným násilnostem a újmě posádky.

c)   Pokud je nutné evakuovat můstek/strojovnu, je třeba zastavit hlavní motor, odstavit celou loď, pokud je to možné, a nasměrovat loď mimo dráhu ostatních lodí.

d)   Zachovejte klid a plně spolupracujte s piráty.

e)   Zajistěte, aby se veškerá posádka mimo osazenstva můstku soustředila na jednom místě.

f)   V případě, že piráti usilují o násilný vstup do uzavřené „pevnosti“, zajistěte vnitřní ochranu/krytí. Vstupní místa/dveře a lodní okna nechte volná – nebraňte vstupu. Ke komunikaci s úřady využívejte nouzové komunikační prostředky „pevnosti“.

8.   Dojde-li k zásahu ozbrojených sil

a)   Posádka musí být uvědomena o zákazu používat v průběhu vojenského zásahu fotoaparáty s bleskem.

b)   Dojde-li k vojenskému zásahu na palubě lodi, musí veškeré osazenstvo plavidla zaujmout polohu vleže a krýt si hlavu oběma rukama, ruce musí být vidět a musí být prázdné.

c)   Buďte připraveni odpovídat na otázky ohledně identity a postavení na palubě.

d)   Mějte na vědomí, že angličtina není pracovním jazykem všech námořních jednotek v oblasti.

e)   Ozbrojené síly mohou zpočátku zajistit všechny nalezené osoby. Jde o standardní postup. Posádka plavidla o tom musí být o tom informována a připravena v počátečních fázích vojenského zásahu na palubě plně spolupracovat.

9.   Hlášení po události (podle přílohy C)

a)   Po jakémkoliv útoku pirátů nebo podezřelé činnosti je nezbytné podrobně o věci informovat MSCHOA, UKMTO Dubaj a IMB.

b)   Umožní to podrobnou analýzu a zjištění trendů pirátské činnosti, vyhodnocení pirátských technik či změn v taktice a zabezpečení patřičného varování ostatního obchodního loďstva v okolí.

c)   Kapitáni proto musí vyplnit standardní formulář zprávy o pirátství, který je součástí přílohy C.

Aktualizace osvědčených postupů řízení

1.

Na základě operačních zkušeností a vyvozených poučení se předpokládá pravidelná aktualizace těchto osvědčených postupů řízení. Strany podílející se na tomto dokumentu budou usilovat o pravidelná setkání za účelem aktualizace těchto osvědčených postupů řízení a distribuci revizí jednotlivým zúčastněným a dalším dotčeným organizacím.

2.

V případě pochybností naleznete další související informace na internetových stránkách MSCHOA (nic mimo obsah tohoto dokumentu nemůže být přijato všemi výše zmíněnými organizacemi).


(1)  Získání času na přiblížení ozbrojených sil často přiměje piráty k upuštění od útoku. Pro vyšší pravděpodobnost, že námořnictvo bude v blízkosti plavidla schopné poskytnout pomoc v případě pirátského útoku, je důležité včas registrovat plavbu u MSCHOA, využívat časová doporučení pro skupinový tranzit a podávat aktualizace údajů o poloze středisku UKMTO Dubaj.

PŘÍLOHA A

SLOVNÍK POJMŮ

Úlohy a vztahy koordinujících zúčastněných institucí.

EUNAVFOR

EUNAVFOR je koordinační orgán provozující Centrum pro námořní bezpečnost (Africký roh). Veškeré informace a kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách MSCHOA.

MSC (HOA) – Centrum pro námořní bezpečnost (Africký roh)

Centrum pro námořní bezpečnost (Africký roh) bylo založeno Evropskou unií jako součást iniciativy Evropské bezpečnostní a obranné politiky pro boj proti pirátství v Africkém rohu. Jeho působnost byla zahájena v září 2008 založením EU NAVCO. Tato koordinační jednotka pracující v Bruselu propojuje široké spektrum účastníků námořní přepravy a zajišťuje koordinaci s vojenskými silami EU působícími v oblasti. V listopadu 2008 učinila další významný krok Rada Evropské unie založením námořní mise – EU NAVFOR ATALANTA – zaměřené na zvýšení námořní bezpečnosti u pobřeží Somálska zabráněním a odvrácením pirátských útoků a pomocí při strážní ochraně obchodní plavby v oblasti.

UKMTO Dubaj – Námořní obchodní organizace Spojeného království

Kancelář Námořní obchodní organizace Spojeného království v Dubaji (UKMTO Dubaj) působí jako kontaktní středisko pro styk se Mnohonárodními ozbrojenými silami (CMF). UKMTO Dubaj také spravuje dobrovolný systém hlášení, v jehož rámci získává od obchodních plavidel každodenní zprávy o poloze a ETA v dalším přístavu při plavbě oblastí vymezenou Suezem, 78. stupněm východní délky a 10. stupněm jižní šířky. UKMTO Dubaj na tomto základě sleduje pohyb lodí a předává údaje o poloze Mnohonárodním ozbrojeným silám a do sídla EU. Na základě získaných informací o obchodní plavbě poskytuje příslušné informace přímo plavidlům, nikoliv společnostem, čímž zlepšuje a urychluje reakceschopnost v případě jakéhokoliv incidentu a šetří čas.

Podrobnější informace a přístup k dobrovolnému systému hlášení poskytne UKMTO Dubaj: UKMTO@eim.ae

PŘÍLOHA B

Užitečné kontakty

UKMTO Dubaj

E-mail:

UKMTO@eim.ae

Telefon

+ 971 505523215

Mobil

Fax

+ 971 43065710

Telex

(51) 210473

MSCHOA

Hlášení přes internet

www.mschoa.org

Telefon

+ 44 (0) 1923958545

Fax

+ 44 (0) 1923958520

E-mail:

postmaster@mschoa.org

IMB PRC

E-mail:

piracy@icc-ccs.org

Telefon

+ 60 320310014

Mobil

Fax

+ 60 320785769

Telex

MA34199 IMBPC1

MARLO

E-mail:

Marlo.bahrain@me.navy.mil

Telefon

+ 973 17853927

Mobil

+ 973 39442117

PŘÍLOHA C

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ – HLÁŠENÍ PIRÁTSKÉHO ÚTOKU

Image

Image

Další pokyny pro rybářská plavidla, doplňující osvědčené postupy řízení k odvrácení pirátství v Adenském zálivu a u pobřeží Somálska

I.   Doporučení pro plavidla v oblastech rybolovu

1.

Pro jiná než somálská rybářská plavidla se doporučuje vyhnout se rybolovu i proplouvání ve vzdálenosti 200 námořních mil od břehů Somálska bez ohledu na to, zda k tomu mají povolení.

2.

Pokud radar signalizuje přítomnost neidentifikovaných plavidel, nezahajujte rybolov.

3.

Při zpozorování polyesterových člunů typických pro piráty se vzdalte plnou rychlostí proti větru a pohybu vln, ztížíte jim tak plavbu.

4.

V noci nezastavujte a trvale mějte pod dozorem můstek, palubu a strojovnu.

5.

Během rybolovu, kdy je loď zranitelnější, dbejte zvýšené obezřetnosti a mějte v provozu radar pro maximální sledovatelnost úřady v případě útoku.

6.

Při noční plavbě používejte jen nejnutnější navigační prostředky a bezpečnostní osvětlení, aby světlo neupoutalo piráty, kteří se v některých případech pohybují skrytě v lodích bez radaru.

7.

Při driftování za rybolovu v noci držte stráž na můstku na palubě a ve strojovně. Používejte jen nejnutnější navigační prostředky a bezpečnostní osvětlení. Motor musí být v pohotovosti k okamžitému vyplutí.

8.

Nezdržujte se v blízkosti neidentifikovaných plavidel.

9.

Vysílání VHF používejte co nejméně, abyste zabránili odposlechu piráty a ztížili lokalizaci plavidla.

10.

Pokud v oblasti operují námořní průzkumné letouny, mějte pro potřeby identifikace a sledování zapnutý AIS.

II.   Identifikace

1.

Na celou dobu působení u pobřeží Somálska se manažerům důrazně doporučuje zaregistrovat rybářská plavidla u MSCHOA. Součástí registrace je sdělení seznamu všech členů posádky na palubě, a je-li to možné, i plavebních záměrů plavidla.

2.

Před plavbou či rybolovem v oblasti proveďte výcvik.

3.

Pro rybářská plavidla vybavená zařízením VMS by měl manažer poskytnout středisku MSCHOA přístup k údajům VMS.

4.

Rybářská plavidla se musí vyhýbat oblastem, z nichž byla hlášena přítomnost podezřelých pirátských „mateřských lodí“, a musí využívat všech možností k co nejvčasnějšímu zjištění pohybu podezřelých malých i velkých plavidel.

5.

Rybářská plavidla se musí vždy na vyzvání letecké hlídky, plavidel operace ATALANTA či jiné mezinárodní či národní protipirátské jednotky identifikovat.

6.

Vojenská, obchodní i rybářská plavidla musí bez prodlevy reagovat na výzvy k identifikaci přibližujícím se rybářským plavidlům (umožní jim tím včas reagovat a uniknout, zejména při lovu).

III.   Dojde-li k útoku

1.

V případě útoku nebo zpozorování podezřelého člunu varujte úřady (UKMTO a MSCHOA) a ostatní plavidla flotily.

2.

Sdělte kontakt na druhého kapitána plavidla (který je na pevnině), jehož znalost plavidla může pomoci ke zdaru ozbrojeného zásahu.

Doporučení pouze pro plavidla lovící pomocí košelkových nevodů

3.

Evakuujte celou posádku z paluby i stěžňového koše.

4.

Pokud piráti převezmou kontrolu nad plavidlem s vypuštěným nevodem, požádejte je, aby dovolili sítě stáhnout. Pokud dovolí sítě stáhnout, složte sítě předepsaným způsobem a vysvětlete fungování mechanismu, aby nedošlo k nedorozumění.