ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.057.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 57

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
6. března 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

6.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 164/2010

ze dne 25. ledna 2010

o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

RIS by se měly vytvořit a zavést harmonizovaným, interoperabilním a otevřeným způsobem.

(2)

Měly by se vymezit technické specifikace pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu.

(3)

Technické specifikace pro systém elektronických zpráv by měly vycházet z technických zásad stanovených v příloze II směrnice.

(4)

Technické specifikace by měly vhodným způsobem přihlížet k práci příslušných mezinárodních organizací. Musí být zajištěna návaznost na služby pro řízení provozu jiných druhů dopravy, zejména na služby pro řízení provozu námořních plavidel a na informační služby týkající se provozu námořních plavidel.

(5)

Také by měly vhodným způsobem zohlednit práci odborné skupiny pro systém elektronických zpráv, která je složena ze zástupců orgánů členských států zodpovědných za zavádění systému elektronických zpráv a oficiálních členů dalších vládních orgánů a pozorovatelů z odvětví.

(6)

Technické specifikace by měly odpovídat současným nejnovějším poznatkům. Zkušenosti získané z použití směrnice 2005/44/ES a budoucí technický pokrok si mohou vyžádat změny technických specifikací. Změny technických specifikací by měly vhodným způsobem zohlednit práci odborné skupiny pro systém elektronických zpráv.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání vnitrostátních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické specifikace pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu jsou vymezeny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.


PŘÍLOHA

OBSAH

1.

Část 1: Úmluva o prováděcí příručce zpráv

1.1

Úvod

1.2.

Struktura zprávy UN/EDIFACT

1.2.1.

Popis segmentů a datových prvků

1.2.2.

Syntax

1.2.2.1.

Soubory znaků

1.2.2.2.

Struktury výměny

1.2.2.3.

Výměna

1.2.2.4.

Pořadí segmentů a skupin segmentů v rámci zprávy

1.2.2.5.

Struktura segmentu

1.2.2.6.

Struktura datového prvku

1.2.2.7.

Potlačení

1.2.2.8.

Zobrazení hodnot číslicových datových prvků

1.3.

Zprávy

1.3.1.

ERINOT

1.3.2.

PAXLST

1.3.3.

ERIRSP

1.3.4.

BERMAN

1.4.

Pozměňovací postupy

2.

Část II: Kódy a odkazy

2.1.

Úvod

2.2.

Vysvětlení

2.2.1.

Terminologie

2.2.2.

WCO a HS

2.3.

Definice

2.4.

Klasifikace a popisy kódů

2.4.1.

Aktualizace kódů a referenčních tabulek

2.4.2.

Popisy tabulek kódů

2.4.2.1.

Typ plavidla a konvoje

2.4.2.2.

Oficiální číslo plavidla (OFS)

2.4.2.3.

Identifikační číslo lodi podle IMO

2.4.2.4.

Číslo systému elektronických zpráv (pro identifikaci lodi) ERN

2.4.2.5.

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

2.4.2.6.

Kód harmonizovaného systému (HS)

2.4.2.7.

Kombinovaná nomenklatura (KN)

2.4.2.8.

Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná (NST) 2000

2.4.2.9.

Číslo OSN pro nebezpečné věci (UNDG)

2.4.2.10.

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG)

2.4.2.11.

ADN/R/D

2.4.2.12.

Kód země podle OSN

2.4.2.13.

Kód lokality podle OSN - UN/LOCODE

2.4.2.14.

Kód úseku plavební dráhy

2.4.2.15.

Kód terminálu

2.4.2.16.

Kód rozměrů a typu nákladního kontejneru

2.4.2.17.

Identifikační kód kontejneru

2.4.2.18.

Typ obalu

2.4.2.19.

Manipulační pokyny

2.4.2.20.

Účel zastávky

2.4.2.21.

Povaha nákladu

2.5.

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

2.6.

Definice typů plavidel podle ERI

2.7.

Kódy lokalit

2.7.1.

Datové prvky

2.7.2.

Příklad

Zkratky

Dodatky

Prováděcí příručky zpráv

Dodatek 1

Hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) - ERINOT

Dodatek 2

Seznam cestujících a posádky (PAXLST)

Dodatek 3

Zpráva o odpovědi a přijetí (APERAK) ERINOT – ERIRSP

Dodatek 4

Hlášení pro přístav o vedení kotviště (BERMAN)

1.   ČÁST 1: ÚMLUVA O PROVÁDĚCÍ PŘÍRUČCE ZPRÁV

1.1   Úvod

Technické specifikace definují strukturu čtyř zpráv pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu založených na struktuře zpráv UN/EDIFACT (viz také kapitola 1.2) a upravených podle potřeby pro účely vnitrozemské plavby.

V případě, že je systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu požadován národním nebo mezinárodním právem, platí tyto technické specifikace.

Tyto zprávy jsou:

1)

Hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) - ERINOT

2)

Seznam cestujících a posádky (PAXLST)

3)

Zpráva o odpovědi a přijetí (APERAK) ERINOT – ERIRSP

4)

Hlášení pro přístav o vedení kotviště (BERMAN)

V dodatcích (prováděcích příručkách zpráv) je vymezeno přesné použití zpráv, datových prvků a kódů, aby se zajistilo obecné porozumění a používání těchto zpráv.

Jinou možností je použití technologie XML. Normalizací definice zprávy XML pro účely systému elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu se zabývá příslušná pracovní skupina podporující výbor, který byl založen na základě článku 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách.

1.2   Struktura zprávy UN/EDIFACT

Následující zpracování je založeno na ISO 9735.

Zprávy UN/EDIFACT jsou tvořeny segmenty. Strukturu zprávy popisuje diagram větvení ukazující polohu a vzájemné vztahy segmentů a skupin segmentů.

Pro každý segment jsou definovány datové prvky, které se používají ve zprávě. Některé datové prvky se kombinují do složených datových prvků. Zprávy se řídí pevnou syntaxí definovanou v ISO 9735.

Segment nebo datový prvek v segmentu jsou buď povinné, nebo podmíněné. Povinné segmenty a/nebo datové prvky obsahují důležitá data pro přijímací aplikaci a musejí být naplněny rozumnými, jinými slovy platnými daty. Podmíněné prvky nemusejí být ve zprávě obsaženy.

Každá zpráva začíná dvěma nebo třemi segmenty, „záhlavím výměny“ (UNB) a „záhlavím zprávy“ (UNH). Pokud je požadován, používá se jako první segment, jenž definuje, které soubory znaků se použijí ve zprávě, také „posloupnost funkčních znaků“ (UNA). Každá zpráva je zakončena segmenty „závěr zprávy“ (UNT) a „závěr výměny“ (UNZ). Tak je každá zpráva obsažena v jedné výměně a výměna obsahuje pouze jedinou zprávu.

1.2.1   Popis segmentů a datových prvků

V popisech zpráv se používají následující znaky:

Sloupec 1 obsahuje název ve formě zkratkového slova (návěští, TAG) pro zastoupenou hierarchií názvů segmentů na vyšších úrovních. Toto označení vychází z diagramu větvení.

Sloupec 2 obsahuje název ve formě zkratkového slova (návěští, TAG) pro , číslo a číslo .

Sloupec 3 uvádí , na které je segment umístěn v diagramu větvení.

Sloupec 4 uvádí, zda je segment nebo datový prvek ((M)andatory) nebo ((C)onditional).

Sloupec 5 definuje datového prvku.

Sloupec 6 uvádí datového prvku podle UN/EDIFACT. Názvy segmentů se píšou tučnými velkými písmeny, názvy složených datových prvků se píšou normálními velkými písmeny a názvy datových prvků se píšou normálními malými písmeny.

Sloupec 7 uvádí datových prvků (polí). Pokud se má použít pevná hodnota, je tato hodnota uvedena v uvozovkách.

1.2.2   Syntax

Úplný popis datových prvků ve služebních segmentech je součástí ISO 7372 sborník datových prvků pro obchod.

1.2.2.1   Soubory znaků

Pro znaky v následujících souborech se použijí 7bitové kódy v základní tabulce kódů v ISO 646, pokud se partneři výměny nedohodnou s využitím segmentu UNA konkrétně na odpovídajících 8bitových kódech v ISO 6937 a ISO 8859 nebo jiných bitových kódech.

Soubor znaků úrovně A:

Popis

Kód

Poznámky

Písmena

velká písmena A až Z

 

Číslovky

0 až 9

 

Mezera

 

 

Tečka

.

 

Čárka

,

 

Spojovník/znaménko minus

 

Levá kulatá závorka

(

 

Pravá kulatá závorka

)

 

Lomítko

/

 

Rovnítko

=

 

Apostrof

'

Vyhrazeno pro použití jako koncový znak segmentu

Znaménko plus

+

Vyhrazeno pro označení segmentu a separátor datových prvků

Dvojtečka

:

Vyhrazena pro použití jako separátor dílčích datových prvků

Otazník

?

Vyhrazen pro použití jako zprošťující znak?, který předchází bezprostředně před jedním ze znaků ' + : ? a vrátí jeho původní význam. Například 10? + 10 = 20 znamená 10 + 10 = 20. Otazník je zastoupen??.

Následující znaky jsou také součástí souboru znaků úrovně A.

Popis

Kód

Vykřičník

!

Uvozovky

Znak procenta

%

Ampersand

&

Hvězdička

*

Středník

;

Znaménko menší než

<

Znaménko větší než

>

1.2.2.2   Struktury výměny

Posloupnost funkčních znaků UNA a služební segmenty UNB až UNZ se zobrazí v pořadí uvedeném ve výměně. Viz kapitola 1.2.2.3.

V rámci výměny může být několik funkčních skupin.

Zpráva sestává ze segmentů. Struktury pro segmenty a pro datové prvky v nich obsažené jsou uvedeny v kapitole 1.2.2.5.

1.2.2.3   Výměna

Výměnu tvoří:

Posloupnost funkčních znaků UNA Podmíněné

- - - - - - - - - - Záhlaví výměny UNB Povinné

| - - - - - - Záhlaví zprávy UNH Povinné

| | Uživatelské datové segmenty popsané v doplňku Prováděcí příručka

| - - - - - - Závěr zprávy UNT Povinný

- - - - - - - - - - Závěr výměny UNZ Povinný

1.2.2.4   Pořadí segmentů a skupin segmentů v rámci zprávy

Diagramy struktur zpráv a pořadí segmentů následujících po pravidlech pro zpracování lze nalézt v dodatcích.

1.2.2.5   Struktura segmentu

Označení segmentu: Povinné

Kód segmentu: Povinný dílčí datový prvek

Separátor dílčích datových prvků: Podmíněný

Označení vnoření a opakování: Podmíněný dílčí datový prvek (podmíněné dílčí datové prvky)

Separátor datových prvků: Povinný

Jednoduché nebo složené datové prvky: Povinné nebo podmíněné podle upřesnění v příslušném sborníku segmentů a prováděcí příručce

Koncový znak segmentu: Povinný

1.2.2.6   Struktura datového prvku

Jednoduchý datový prvek:

Povinný nebo podmíněný podle upřesnění v příslušném prováděcím pokynu.

Složený datový prvek:

Podle sborníku segmentů a podle upřesnění v prováděcí příručce.

Dílčí datové prvky a separátory dílčích datových prvků:

Povinné (viz následující omezení)

Separátor datových prvků: Povinný (viz následující omezení)

Omezení:

Žádný separátor dílčího datového prvku nebude následovat po posledním dílčím datovém prvku ve složeném datovém prvku a žádný separátor datového prvku po posledním datovém prvku v segmentu.

1.2.2.7   Potlačení

U datových prvků, pro které sborník datových prvků uvádí proměnnou délku, lze v případě, že neexistují žádná další omezení, potlačit pozice nevýznamných znaků. V případě nevýznamných znaků lze potlačit úvodní nuly a koncové mezery.

Jedna nula před desetinným znakem je však významná a nula může být významná (např. při uvádění teploty), pokud je tak uvedeno ve specifikaci datových prvků v prováděcích příručkách.

Při komprimování zpráv je nutno dodržet následující pravidla.

a)   Vyloučení segmentů

Jsou vynechány podmíněné segmenty, které neobsahují žádná data (včetně jejich návěští segmentů).

b)   Vyloučení datových prvků vynecháním

Datové prvky se určují podle sekvenční pozice v segmentu, jak je uvedena ve sborníku segmentů. Pokud dojde k vynechání podmíněného datového prvku a pokud po něm následuje další datový prvek, je nutno označit jeho pozici zachováním jeho separátoru.

Tag+DE+DE+++DE+DE+DE'

|_|_______________ Tyto dva datové prvky se vynechají

c)   Vyloučení datových prvků zkrácením

Jestliže dojde k vynechání jednoho nebo více podmíněných datových prvků na konci segmentu, segment lze zkrátit o koncový znak segmentu, tj. není požadováno vysílání sousedících separátorů koncových datových prvků.

Tag+DE+DE+++DE' Pokud použijeme příklad z 2.2.7 b, byly vynechány poslední dva datové prvky a segment byl zkrácen o ‘ |____.

d)   Vyloučení dílčích datových prvků vynecháním

Dílčí datové prvky určují jejich dané sekvenční pozice ve složeném datovém prvku. Jestliže dojde k vyloučení podmíněného dílčího datového prvku a následuje po něm jiný dílčí datový prvek, jeho daná pozice musí být zastoupena jeho separátorem.

Tag+DE+CE:CE+CE:::CE'

|_|_____V posledním složeném datovém prvku vynechány dva dílcí datové prvky

e)   Vyloučení dílčích datových prvků zkrácením

Jeden nebo více podmíněných dílčích datových prvků na konci složeného datového prvku lze vyloučit zkrácením o separátor datového prvku, nebo pokud se nachází na konci segmentu, o koncový znak segmentu.

Tag+DE+CE+CE' Poslední dílčí datový prvek v prvním složeném datovém prvku |___|___ byl vynechán a také byly vynechány tři dílčí datové prvky v posledním složeném datovém prvku. V obou případech byly složené datové prvky zkráceny, označeny v prvním případě separátorem datového prvku a ve druhém případě koncovým znakem segmentu.

1.2.2.8   Zobrazení hodnot číslicových datových prvků

a)   Desetinný znak

Zastoupením desetinného znaku je podle ISO čárka (,), ale je povolena tečka na řádku (.) (viz ISO 31-0: 1981). Oba tyto znaky jsou součástí souborů úrovně A a B. Pokud se použije posloupnost funkčních znaků UNA, její třetí znak upřesňuje znak použitý ve výměně. Důrazně však doporučujeme použít za všech okolností jako vybraný znak pro znázornění desetinného místa (,). Desetinný znak se nesmí při výpočtu maximální délky pole datového prvku považovat za znak s hodnotou. Měla by se však ponechat odchylka pro tento znak při přenosu a příjmu. Při přenosu desetinného znaku musí být před ním a za ním nejméně jedna číslice. U hodnot zastoupených pouze celými čísly se nepoužívají ani desetinný znak ani desetinné nuly, pokud není třeba označit stupeň přesnosti.

Upřednostňované: 0,5 a 2 a 2,0. Nepovolené: ,5, ani .5, ani 2, ani 2.

b)   Separátor triád

Separátory triád se nesmějí ve výměně používat.

Povoleno: 2500000. Nepovoleno: 2,500,000 ani 2.500.000 ani 2 500 000

c)   Znaménko

Hodnoty číselných datových prvků se vždy považují za kladné. Přestože koncepčně je odčítání záporné, bude zastoupeno kladnou hodnotou a tyto případy budou uvedeny ve sborníku datových prvků. Jestliže má být hodnota uvedena jako záporná, bude jí při přenosu bezprostředně předcházet znaménko minus, např. -112. Znaménko minus se nebude při výpočtu maximální délky pole datového prvku počítat za znak s hodnotou. Měla by se však ponechat odchylka pro tento znak při přenosu a příjmu.

Legenda:

Č.

Číselné referenční označení datového prvku podle ISO 7372 UNTDED, a pokud mu předchází S, označení složeného datového prvku použitého ve služebních segmentech.

Název

 

Název SLOŽENÉHO DATOVÉHO PRVKU velkými písmeny

 

Název DATOVÉHO PRVKU velkými písmeny

 

Název dílčího datového prvku malými písmeny

Zobrazení

 

Zobrazení datové hodnoty:

 

a - abecední znaky

 

n - číslicové znaky

 

an – abecedně číslicové znaky

 

a3 - 3 abecední znaky, pevná délka

 

n3 - 3 číslicové znaky, pevná délka

 

an3 - 3 abecedně číslicové znaky, pevná délka

 

a..3 - až 3 abecední znaky

 

n..3 - až 3 číslicové znaky

 

an..3 - až 3 abecedně číslicové znaky

 

M - Povinný prvek

 

C - Podmíněný prvek

Pokud se používá složený datový prvek, zobrazí se povinný dílčí datový prvek v podmíněném složeném datovém prvku.

Pokud se používá v prováděcích příručkách zpráv menší číslo, než požaduje norma ISO, bude to uvedeno v závorkách. Zbývající místo v datovém prvku bude vyplněno mezerami.

Ukazatele použití v prováděcích příručkách zpráv jsou následující:

Použití UNSM

Použití

Ukazatel v prováděcí příručce k této zprávě

Povinný (M) (mandatory)

Povinný (M) (mandatory)

povinný (M) (mandatory)

Podmíněný (C) (conditional)

Vyžadovaný (R) (required)

vždy vyžadovaný (M)

Podmíněný (C) (conditional)

Doporučený (A) (advised)

důrazně doporučujeme použití např. konkrétního souboru kódů

Podmíněný (C) (conditional)

Závislý (D) (dependent)

použití entity závisí na dobře definovaných podmínkách

Podmíněný (C) (conditional)

Volitelný (O)

použití je podle potřeby nebo uvážení odesílatele zprávy

Podmíněný (C) (conditional)

Nepoužívá se (X)

nepoužijete se (není k dispozici)

V prováděcích příručkách zpráv se používají ukazatele použití výslovně k tomu, aby se zajistilo jednotné užívání v systému elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu. V celém dokumentu se odkazuje na ukazatele (M, R, A, D, O a X), které se uvádějí vedle datových položek a které stanovují pro zprávu dohodnuté použití entit.

Následující tabulka stanoví ukazatele a jejich příslušné použití:

Status (S)

Popis

Poznámka

M

Povinný

Označuje, že tato položka je ve standardní zprávě povinná.

R

Vyžadovaný

Uvádí, že tato entita bude zaslána v tomto provedení zprávy a použití zde je povinné.

A

Doporučený

Uvádí, že se důrazně doporučuje použití uznané mezinárodní kódové množiny, tj. kódová množina UN, ISO nebo ERI v tomto provedení místo místních kódů.

D

Závislý

Uvádí, že použití entity závisí na dobře definované podmínce nebo množině podmínek. Tyto podmínky budou jasně uvedeny v příslušném prováděcím pokynu.

O

Volitelná

Uvádí, že použití této entity závisí na potřebě nebo uvážení odesílatele zprávy.

X

 

Nepoužije se v tomto provedení zprávy (není k dispozici).

1.3   Zprávy

1.3.1   ERINOT

Zpráva o hlášení ERI (ERINOT) se použije pro hlášení informací souvisejících s plavbou a informací o nebezpečném a bezpečném nákladu přepravovaném na palubě plavidel plujících na vnitrozemských vodních cestách. Zpráva ERINOT je specifické použití zprávy „Mezinárodní hlášení o zasílání a přepravě nebezpečných věcí“ (International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification, IFTDGN) podle UN/EDIFACT, jak byla vyvinuta v rámci organizace PROTECT (1). Zpráva ERINOT vychází ze sborníku EDIFACT 98.B a prováděcí verze PROTECT 1.0.

Pro data a kódy obsažené v aplikacích zpráv založených na těchto specifikacích zpráv byl využit sborník OSN D98B.

Zprávy ERINOT zahrnují následující typy:

dopravní hlášení z plavidla orgánu (identifikátor „VES“) z lodi na břeh,

dopravní hlášení od přepravce orgánu (identifikátor „CAR“) ze břehu na břeh,

hlášení o průjezdu (identifikátor „PAS“) od orgánu k orgánu.

Následující funkce zpráv ukazují, jaký druh zpráv lze očekávat:

nová zpráva (identifikátor „9“),

změna zprávy (identifikátor „5“),

zrušení zprávy (identifikátor „1“).

1.3.2   PAXLST

Zpráva PAXLST vychází ze zprávy PAXLST podle UN/EDIFACT. Použije se při výměně dat při vnitrozemské plavbě mezi kapitánem/vůdcem pravidla nebo přepravcem a určenými orgány, jako jsou terminály ISPS, celnice, imigrační kontrola, policie.

Zpráva se také použije k přenosu dat o cestujících/posádce od určeného orgánu v zemi příjezdu odjezdu k příslušným orgánům v zemi příjezdu dopravního prostředku.

1.3.3   ERIRSP

Zpráva o odpovědi ERI (ERIRSP) je odvozena ze zprávy APERAK podle UN/EDIFACT. Může ji vytvořit například středisko RIS. Zprávy o odpovědi mají z hlediska různých funkcí zprávy ERINOT (nová, změna nebo zrušení) všechny stejnou strukturu. Odpověď na „změnu“ nebo „zrušení“ obsahuje informace o tom, zda přijímací systém zpracoval nebo nezpracoval „změnu“ nebo „zrušení“.

1.3.4   BERMAN

Zpráva o vedení kotviště (BERMAN) kombinuje hlášení před připlutím, respektive všeobecné prohlášení, do jediného hlášení, které vychází ze zprávy BERMAN podle EDIFACT ze sborníku UN/EDIFACT D04B. Prováděcí příručka vychází z pokynů definovaných skupinou PROTECT.

Zprávu BERMAN posílají plavidla plující na vnitrozemských vodních trasách před připlutím do nebo odplutím z kotviště nebo přístavu a poskytuje informace o době připlutí a službách požadovaných k zajištění rychlé manipulace na podporu postupů a k usnadnění řízení.

Zpráva obsahuje právní požadavky týkající se hlášení lodi pro přístav. Bude platit jedna žádost na loď - ať už jde o vstup do přístavu, kotvení při připlutí lodi, opuštění kotviště při odplutí lodi nebo přesunutí kotvišť lodi v rámci přístavu nebo o pouhý tranzit prostorem přístavu. Hlášení připlutí a tranzitu obsahuje všechny podrobnosti o pohybu lodi z prostoru mimo přístav k prvnímu kotvišti v prostoru přístavu nebo v případě tranzitu k místu, kudy plavidlo přístav opouští.

Lze upřesnit požadované další služby, které lze zařídit pro připlutí ke kotvišti. Požadovanými informačními prvky jsou předpokládaný čas připlutí (ETA – estimated time of arrival) do místa vstupu, a pokud je vyžadováno, do místa opuštění a předchozí místo zastávky lodi.

1.4   Pozměňovací postupy

Návrhy na změny prováděcích příruček zpráv mohou být zaslány společně s vysvětlením, proč je změna požadována, předsedovi odborné skupiny pro systém elektronických zpráv.

Předseda předá návrh členům odborné skupiny i Evropské komisi.

Pokud jde o odbornou skupinu, platí příslušné postupy, které jsou vymezeny ve zmocnění odborné skupiny pro systém elektronických zpráv.

Evropská komise naloží se všemi změnami podle postupů zavedených ve směrnici RIS. V tomto kontextu je nutno vzít v úvahu práci odborné skupiny.

2.   ČÁST II: KÓDY A ODKAZY

2.1   Úvod

V části II jsou vymezeny různé kódy a odkazy, které se použijí v systému elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu. Použití kódů a referenčních čísel slouží k účelu jednoznačnosti. Použití kódů a odkazů povede k menšímu počtu špatných výkladů a snadnému překladu do jakéhokoli jazyka. Proto je použití kódů a odkazů povinné u kódů uvedených ve zprávách a zde obsažených a důrazně je doporučeno ve všech případech, kdy je třeba vyměnit jiná data mezi různými počítačovými aplikacemi a mezi stranami používajícími různé jazyky za předpokladu, že příslušný datový prvek povoluje stávající a zveřejněnou hodnotu kódu. V následujících odstavcích jsou popsány definice a popisy použitých kódů a odkazů; pro vlastní tabulky kódů bude uveden odkaz na příslušné kapitoly této přílohy, nebo pokud je k dispozici, bude uvedena URL (internetová adresa).

2.2   Vysvětlení

2.2.1   Terminologie

Následující vysvětlení slouží k tomu, aby se zajistilo, že význam použitých informačních prvků v systému elektronických zpráv bude jasný a jednoznačný a že prostřednictvím jasných popisů bude usnadněna a zajištěna údržba dat a odkazů.

1)   Datový slovník:

Datový slovník je v podstatě centralizovaný sklad informací k datům, jako jsou význam, vazby na jiná data, zdroj, použití a klasifikace. Slovník se používá pro účinné plánování, řízení a hodnocení sběru, záznamů a použití dat. Datový slovník či lexikon je primárně a původně kniha, která obsahuje slova uspořádaná v abecedním pořadí s definicemi, původem a dalšími informacemi.

2)   Sborník datových prvků:

Sborník datových prvků je v podstatě kniha s instrukcemi uvádějícími názvy a podrobnosti o konkrétní skupině informačních prvků. V informační technice jde také o tabulku s identifikačními symboly a odkazy na odpovídající data. TDED (Trade Data Elements Directory - Sborník datových prvků pro obchod) ISO 7372 přijal dohodnutou množinu standardních datových prvků pro různé oblasti použití. Obsahuje číslo, název datového prvku, popis koncepce vysvětlující dohodnutý význam, aby se vymezil obsah informací (hodnota dat), které bude daný datový prvek poskytovat. Je uvedena specifikace znakového zastoupení datové hodnoty s uvedením míst (počtu znaků) společně se synonymy názvů datových prvků, kde je to vhodné a používané.

3)   Úložiště dat:

Úložiště dat je v podstatě místo, kde se ukládají věci, např. skladiště. Pojem datový sklad se dosti často používá k označení místa uložení běžných dat. Úložiště dat se používá při vývoji XML a ebXML k označení místa uložení takzvaných základních komponent. K dispozici jsou první katalogy základních komponent jako předběžné návrhy norem, viz také www.unece.org/cefact/. V ebXML je položka v úložišti sdružena se souborem standardních metadat definovaných jako atributy třídy objektů v registru. Tyto atributy jsou uloženy mimo vlastní úložiště a poskytují popisné informace o položkách v úložišti.

4)   Slovník pojmů:

Seznam a vysvětlení např. obtížných technických pojmů; často se popisuje jako dílčí slovník. Pojmy jsou často řazeny abecedně a používají se jako odkazy v projektech, knihách nebo studiích.

5)   Terminologický slovník:

Seznam slov a často frází, zkratek atd., uspořádaných obvykle abecedně a definovaných nebo jinak označených jako ve slovníku nebo slovníku pojmů.

2.2.2   WCO a HS

Světová celní organizace (WCO) vytvořila řadu norem a pokynů, které se týkají výměny dat v oblasti celních prohlášení pro zboží a náklad.

WCO vede harmonizovaný systém (HS), který zajišťuje šestimístný klasifikační systém zboží a komodit; HS se používá pro klasifikaci zboží a zahrnuje přes 5 000 popisů nejčastěji vyráběných a obchodovaných výrobků nebo skupin výrobků. Struktura tohoto číselného systému je taková, že poskytuje právní a logickou strukturu, která třídí výrobky nebo kategorie výrobků ve skupině do čísel, kapitol a do tříd.

Může ho využít celní úřad, ale je určen také pro statistiku, výrobce, přepravu, dovoz a vývoz.

Struktura je následující

XX

Třída

XXXX

Harmonizovaný systém

XXXX.XX

Kód HS

Pro další místní použití lze kód rozšířit takto

XXXX.XX.XX

Kód pro kombinovanou nomenklaturu

XXXX.XX.XX.XX

Statistické číslo

XXXX.XXXX.XXX

Kód TARIC

Dále existují další místní dílčí kolonky až do 21 míst pro uvedení např. vnitrostátního daňového kódu.

Kjótská úmluva WCO popisuje podrobně postupy a procesy a informační prvky pro tranzitní a dovozní/vývozní prohlášení.

2.3   Definice

Pro účel těchto technických specifikací (2) se používají následující definice.

Služba organizace dopravy je služba, která má předcházet vzniku nebezpečných situací plavebního provozu řízením pohybu plavidel a zajišťovat bezpečný a efektivní pohyb plavidel v dané oblasti služeb plavebního provozu.

Agent znamená každou osobu pověřenou nebo oprávněnou k jednání nebo dodávání informací jménem provozovatele lodi.

Asynchronní zpráva znamená zprávu, kterou může doručit odesílatel bez toho, aby musel výslovně čekat na zpracování zprávy příjemcem. Příjemce se rozhodne, kdy zpracuje zprávu.

Nákladní člun znamená plavidlo, které nemá vlastní pohon.

Kód znamená řetězec znaků používaných jako zkrácený prostředek při a) záznamu nebo označování informací; b) k zastupování nebo určování informací pomocí konkrétní znakové formy, kterou dokáže rozpoznat počítač. [ISO TC154/SC1]

Příslušný orgán jsou orgány a organizace určené členskými státy k přijímání a předávání informací hlášených v souladu s touto normou.

Příjemce znamená subjekt uvedený v přepravním dokladu, kterému má být doručeno zboží, náklad nebo kontejnery.

Odesílatel znamená obchodníka, jímž nebo jehož jménem nebo za něhož byla uzavřena smlouva s přepravcem nebo jiným subjektem, jímž nebo jehož jménem nebo za něhož bylo zboží skutečně dodáno příjemci v souvislosti s přepravní smlouvou.

Nebezpečné věci znamenají  (3) :

věci zařazené do předpisu UNDG,

věci zařazené do předpisu ADN/ADNR,

věci zařazené do předpisu IMDG,

nebezpečné kapalné látky uvedené v předpisu IBC,

zkapalněné plyny uvedené v předpisu IGC,

pevné látky zmíněné v dodatku B předpisu BC,

Datový prvek znamená jednotku dat, která je, v daném kontextu, považována za nedělitelnou a u níž bylo blíže určeno označení, popis a zastoupení hodnoty.

Číslo EDI znamená elektronickou adresu odesílatele nebo příjemce zprávy (např. odesílatele a příjemce nákladu). Může se jednat o e-mailovou adresu, dohodnutý identifikátor nebo např. číslo evropského sdružení pro číslování zboží (číslo EAN).

Elektronická výměna dat (EDI) znamená přenos strukturovaných dat podle dohodnutých norem z aplikací v počítači jednoho subjektu do aplikací v počítači jiného subjektu elektronickým způsobem.

Dopravce znamená subjekt zařizující přepravu zboží včetně souvisejících služeb a/nebo přidružených formalit jménem odesílatele a příjemce.

Prováděcí pokyny znamenají příručku popisující podrobně, jak bude provedena konkrétní standardní zpráva a které segmenty, datové prvky, kódy a odkazy budou použity a jak.

Lokalita znamená jakékoli jmenované zeměpisné místo, například přístav, vnitrozemský nákladní terminál, letiště, kontejnerové překladiště, terminál nebo jiné místo, kde může probíhat celní odbavení a/nebo pravidelný příjem nebo dodávání zboží, s trvalým vybavením používaným pro pohyb zboží souvisejícím s mezinárodním obchodem/dopravou a používaným často pro tyto účely. Lokalita by měla být uznána jako taková příslušným vnitrostátním orgánem.

Logistika znamená plánování, provádění a kontrolu pohybu a umísťování osob a/nebo zboží a podpůrné činnosti související s takovým pohybem a umísťováním v systému uspořádaném tak, aby dosahoval stanovených cílů.

Manifest znamená dokument uvádějící specifikace zboží včetně zařízení naložených v dopravním prostředku. Manifest často představuje soubor nákladních listů pro úřední a administrativní účely.

Dopravní prostředek: zastupuje typ vozidla používaného při přepravě zboží, například nákladní člun, kamion, plavidlo nebo vlak.

Kód zprávy: jedinečný šestiznakový abecední odkaz definující typ zprávy.

Způsob přepravy znamená metodu přepravy použitou k přepravě zboží např. po železnici, po silnici, po moři, po vnitrozemských vodních cestách.

Sledování znamená sledovat pomocí některého z různých prostředků postup a chování plavidel a varovat zodpovědné subjekty o jakémkoli odchýlení od očekávaného, respektive plánovaného chování.

Multimodální přeprava znamená přepravu zboží (kontejnerů) pomocí minimálně dvou různých způsobů přepravy.

Námořní podpora je podpora poskytovaná vlečnými čluny nebo lodníky na pomoc bezpečné plavbě a kotvení.

Údaje o plavbě jsou informace poskytované vůdci plavidla na palubě pro podporu rozhodování na palubě.

Plavební podpora je podpora poskytovaná lodivody na palubě nebo za zvláštních okolností na břehu (lodivodství ze břehu), aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací v lodní dopravě.

Provozovatel znamená majitele nebo správce lodi.

Znečišťující věci znamenají (3):

ropné látky ve smyslu přílohy I k úmluvě MARPOL,

škodlivé kapalné látky ve smyslu přílohy II k úmluvě MARPOL,

škodlivé látky ve smyslu přílohy III k úmluvě MARPOL,

Postup znamená kroky, které je nutno dodržet kvůli zachování formálnosti, včetně načasování, formátu a způsobu předání pro předložení požadovaných informací.

Kvalifikátor znamená datový prvek, jehož hodnota bude vyjádřena jako kód, který dává konkrétní význam funkci nebo jinému datovému prvku nebo segmentu. [ISO 9735]

Radar znamená každý z několika systémů nebo zařízení využívajících vysílané nebo odrážené rádiové vlny k detekci odrážejícího se předmětu, například plavidla, a ke stanovení jeho směru, vzdálenosti, rychlosti a kurzu. Lze ho využít k plavbě a detekci.

Referenční číslo slouží k odkazování na vztah nebo uvádění vztahu nebo případně omezení.

Riziko (celní) znamená pravděpodobnost události, která se může vyskytnout v mezinárodní přepravě a obchodu se zbožím, jež ohrožuje zabezpečení a bezpečnost Společenství, představuje riziko pro veřejné zdraví, životní prostředí a spotřebitele.

Řízení rizik (celní) znamená systematické odhalování a zavádění všech opatření nezbytných pro omezení zasažení riziky. Patří sem činnosti jako sběr dat a informací, analýza a hodnocení rizik, nařizování a podnikání kroků a pravidelné sledování a přezkum procesu a jeho výsledků na základě mezinárodních a vnitrostátních zdrojů a strategií a zdrojů a strategií Společenství.

Segment (EDI) znamená předem definovaný a určený soubor funkčně souvisejících hodnot datových prvků, které jsou určeny jejich sekvenčními pozicemi v souboru. Segment začíná návěštím segmentu a končí koncovým znakem segmentu. Může se jednat o služební segment nebo o uživatelský datový segment.

Kód segmentu znamená kód, který jedinečně určuje každý segment a je uveden ve sborníku segmentů. [ISO 9735]

Velitel plavidla znamená osobu na palubě lodi, jež jí velí a má oprávnění podniknout všechna rozhodnutí týkající se plavby a správy lodi. (Synonyma: kapitán, vůdce plavidla, velitel lodi).

Zasílatel viz odesílatel.

Jednotný portál znamená zařízení, které umožní subjektům zapojeným v obchodu a přepravě zadávat normalizované informace na jediném vstupním místě, aby splnily všechny zákonné požadavky. Jestliže budou informace elektronické, potom by jednotlivé datové prvky měly být vkládány pouze jednou (4).

Návěští znamená jednoznačný identifikátor segmentu nebo datového prvku. [ISO 9735]

Sledování pohybu znamená vyhledávání informací o tom, kde se nachází náklad, jednotlivé součásti nákladu, zásilky nebo zařízení.

Sledování polohy znamená funkci udržování stavových informací, včetně aktuálního umístění, o nákladu, jednotlivých součástech nákladu, zásilkách nebo zařízeních (kontejnerech buď plných, nebo prázdných).

Dopravní hlášení znamená oznámení zamýšlené cesty lodi příslušnému orgánu.

UN/EDIFACT znamená pravidla OSN pro výměnu elektronických dat pro správu, obchod a dopravu. Tvoří je soubor norem, sborníků a pokynů pro elektronickou výměnu strukturovaných dat, především těch, která se vztahují k obchodu se zbožím nebo službami mezi nezávislými počítačovými informačními systémy. Tato pravidla jsou doporučena v rámci OSN, schvalována a zveřejňována EHK OSN ve Sborníku OSN pro výměnu dat v obchodě (UNTDID) a jsou udržována podle dohodnutých postupů.

Plavidlo (synonymum: loď) znamená plavidlo na vnitrozemských vodních cestách nebo námořní loď. Ve vnitrozemské plavbě tento pojem zahrnuje také malé čluny, trajekty a plovoucí zařízení.

Služby podpory plavidel jsou služby, které vůdcům lodí poskytují například palivové stanice a opravárenské organizace.

Sledování provozu plavidel znamená poskytování informací ústně i elektronicky a poskytování pokynů v interakci a v reakci na plavidla v dopravním proudu, aby se optimalizovala hladká (účinná) a bezpečná doprava.

Služby provozu plavidel (VTS) znamenají službu prováděnou příslušným orgánem, určenou ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti provozu plavidel a k ochraně životního prostředí. Tato služba by měla být ve spojení s dopravním provozem a reagovat na dopravní situace, které v oblasti služeb lodní dopravě vznikají.

Oblast VTS znamená vymezenou, formálně deklarovanou oblast služeb VTS. Oblast VTS může být rozdělena do podoblastí nebo sektorů.

Služby VTS znamenají informační službu, ale také jiné, například službu plavební pomoci, nebo službu organizace dopravy nebo obojí.

2.4   Klasifikace a popisy kódů

Aby se minimalizovala nutnost výkladu ze strany příjemců zpráv, budou se používat v nejvyšší možné míře klasifikace kódů a číselníky. Aby se zabránilo vytváření další práce při sestavování a udržování nových číselníků, použijí se kódy stávající.

U zpráv pro vnitrozemskou plavbu se použijí následující klasifikace:

1)

Typ plavidla a konvoje (doporučení OSN 28)

2)

Oficiální číslo plavidla (OFS)

3)

Identifikační číslo lodi podle IMO (IMO) je číslo Lloyds Register, vydávané pro každé námořní plavidlo bez písmen LR

4)

Identifikační číslo lodi ERI

5)

Evropská plavební identifikace ENI (jednotné evropské číslo plavidla)

6)

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS, zboží)

7)

Kombinovaná nomenklatura (KN, zboží)

8)

Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy (zboží)

9)

Číslo OSN pro nebezpečné věci (UNDG)

10)

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG)

11)

ADN/ADNR

12)

Kód OSN pro zemi a státní příslušnost

13)

Kód OSN pro lokality obchodu a dopravy (UNLOCODE)

14)

Kód úseku plavební dráhy

15)

Kód terminálu

16)

Kód rozměrů a typu nákladního kontejneru

17)

Identifikační kód kontejneru

18)

Kód pro typ obalu

19)

Manipulační pokyny

20)

Účel zastávky plavidla

21)

Povaha nákladu

V následujících odstavcích jsou uvedeny podrobnosti a poznámky k použití těchto kódů při vnitrozemské plavbě a uživatelské pokyny. Kódy pro typy plavidel nebo konvojů jsou popsány v tabulkách kódů v různých jazycích. Kombinace prvků výše jmenovaných kódů 12 až 15 je vymezena v kapitole 2.7.

2.4.1   Aktualizace kódů a referenčních tabulek

Potřeba zachovat jednotné kódy a odkazy a důrazný požadavek na zachování stability a jednotnosti různých tabulek vyžaduje důsledné postupy a procesy při udržování, zveřejňování a používání různých kódů.

Aby se usnadnilo udržování všech kódů a referenčních tabulek používaných v systému elektronických zpráv, dělí se tyto kódy a odkazy do šesti kategorií.

Kategorie A

Mezinárodní kódy a odkazy udržované oficiální organizací a používané jednotným způsobem. Nové nebo změněné kódy budou zveřejněny mezinárodní organizací, která také uvede, v kterou dobu budou tyto nové kódy zavedeny. Zavádění změn tabulek koordinuje tato organizace, ale u hlášení podle specifikací pro systém elektronických zpráv bude informovat o tom, odkdy se budou kódy používat ve zprávách, odborná skupina ERI. Příklady jsou kódy UNDG (5), IMDG (6), ADN/ADNR/D (7) a HS/TARIC (8).

Kategorie B

Mezinárodní kódy a odkazy udržované uznávanou mezinárodní organizací, například ISO nebo EHK OSN; zveřejnění změn u tabulek probíhá v pravidelných intervalech v důsledku požadavků uživatelů, změny koordinují uživatelská společenství. Příklady jsou kódy UN/LOCODE (9), typ dopravních prostředků, způsob přepravy, kódy zemí a měn, přepravní náklady a poplatky.

Kategorie C

Kódy a odkazy související s obchodováním a udržované soukromou, případně veřejně-soukromou organizací jako EAN, Lloyds, Protect. Příklady jsou čísla IMO, adresní kódy EAN.

Kategorie D

Regionální kódy a odkazy udržované veřejnou organizací pro použití v konkrétní oblasti. Příklady jsou kódy úseků plavební dráhy, odkazy ECDIS.

Kategorie E

Vnitrostátní kódy a odkazy udržované veřejnou organizací, případně partnerstvím veřejného a soukromého sektoru. Příklady jsou NST/R.

Kategorie F

Standardní kódy a odkazy používané při hlášeních, které jsou součástí standardní zprávy a popsány ve zprávě jako takové. Změny by měly koordinovat kontrolní orgány. K příkladům patří kvalifikátory, kódy syntaxe, identifikátory, kódy funkcí.

Mezinárodní kódy a odkazy uvedené v kategorii A obecně vytváří odesílatel zboží. Kódy budou dodávány závazně podle příslušných právních požadavků, zásad a předpisů, aby se umožnila a usnadnila kontrola ze strany příslušných orgánů a mimořádná opatření.

U všech ostatních kategorií často udržuje podsoubor, tvořený kódy a odkazy používanými v elektronických zprávách a dalších zprávách pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách, kontrolní agentura. Tak lze koordinovaně a harmonizovaně používat a zavádět nové a změněné položky v tabulkách kódů.

Kontrolní agenturu pro různé zprávy lze nalézt pod datovým prvkem 0051 v UNH nebo přímo v prováděcích příručkách zpráv nebo v příslušných tabulkách kódů zmíněných dále.

2.4.2   Popisy tabulek kódů

2.4.2.1   Typ plavidla a konvoje

CELÝ NÁZEV

Kódy pro typy dopravních prostředků

Příloha 2 kapitola 2.5: Vnitrozemská vodní doprava

ZKRATKA

Doporučení OSN 28

PŮVODCE DOKUMENTU

EHK OSN/CEFACT http://www.unece.org/cefact

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Doporučení OSN 28, ECE/Trade/276; 2001/23

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

březen 2001

ZMĚNA

UN/CEFACT 2002

STRUKTURA

4místný abecedně číslicový kód:

 

1 místo: „1“ námořní plavba, „8“„vnitrozemská plavba“

 

2 místa plavidlo nebo konvoj

 

1 místo kolonka definovaná v kapitole 6

STRUČNÝ POPIS

Toto doporučení zavádí společný číselník pro identifikaci typu dopravního prostředku. Má význam především pro dopravní organizace a poskytovatele, celní správu a jiné orgány, statistické úřady, dopravce, odesílatele, příjemce a další subjekty zapojené do přepravy.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Doporučení OSN č. 19

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

http://www.RISexpertgroups.org

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

ES

POZNÁMKY

Hlavní soubor hodnot kódů spravuje mezinárodní orgán (EHK OSN). Aby se zajistila harmonizace, lze použít ve všech aplikacích RIS jediný soubor kódových hodnot zastupující také další typy plavidel.


Příklad

 

8010

Motorová nákladní loď (vnitrozemská)

1500

Plavidlo pro běžný náklad (námořní)

Použití v prováděcích příručkách

TDT/C228/8179 (konvoj)

 

EQD(B)/C224/8155 (plavidlo)

Přílohy

 

Doporučení EHK OSN č. 28: Kódy pro typy dopravních prostředků, popis číselníků ve vnitrozemské plavbě v různých jazycích podle vnitrostátních požadavků

2.4.2.2   Oficiální číslo plavidla (OFS)

CELÝ NÁZEV

Oficiální číslo plavidla

ZKRATKA

OFS

PŮVODCE DOKUMENTU

Ústřední komise pro plavbu na Rýnu (CCNR)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

§ 2.18 Rheinschiffsuntersuchungsordnung

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

------

ZMĚNA

------

STRUKTURA

2místný kód země (an)

 

5místné číslo registru (an)

 

Kódy zemí:

 

01 - 19 Francie

 

20 - 39 Nizozemsko

 

40 - 49 Německo

 

60 - 69 Belgie

 

70 - 79 Švýcarsko

 

80 - 99 Jiné země

STRUČNÝ POPIS

-----

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

-----

POUŽITÍ

Vnitrozemská plavba

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

-----

JAZYKY

-----

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Central Commission for the Navigation of the Rhine, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex,

POZNÁMKY

Tento kód je nahrazen evropským identifikačním číslem plavidla podle vymezení v Rheinschiffsuntersuchungsordnung a v článku 2.18 přílohy II směrnice 2006/87/ES (10)


Příklad

 

4112345

Německo, Gerda

Použití v prováděcích příručkách

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.3   Identifikační číslo lodi podle IMO

CELÝ NÁZEV

Identifikační číslo lodi podle IMO

ZKRATKA

Číslo IMO

PŮVODCE DOKUMENTU

Mezinárodní námořní organizace / Lloyds

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Usnesení IMO A.600(15), SOLAS kapitola XI, nařízení 3

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

Aktualizováno denně

STRUKTURA

Číslo Lloyd’s Register of Shipping (LR) (sedmimístné)

STRUČNÝ POPIS

Usnesení IMO má za cíl přidělit každé lodi kvůli identifikaci trvalé číslo.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

-----

POUŽITÍ

Pro námořní lodě

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.ships-register.com.

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

United Kingdom


Příklad

 

Plavidlo dwt 2774

Danchem East 9031624

Použití v prováděcích příručkách

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.4   Číslo systému elektronických zpráv (pro identifikaci lodi) ERN

CELÝ NÁZEV

Číslo systému elektronických zpráv (pro identifikaci lodi) ERN

ZKRATKA

ERN

PŮVODCE DOKUMENTU

Rijkswaterstaat, Nizozemsko

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

OMEZENÍ FUNKČNOSTI

-----

ZMĚNA

-----

STRUKTURA

8místné číslo

STRUČNÝ POPIS

-----

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

-----

POUŽITÍ

V systému elektronických zpráv u lodí, které nemají číslo OFS ani IMO.

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.risexpertgroups.org

JAZYKY

 

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

ERI-helpdesk@risexpertgroups.org

POZNÁMKA

Tento kód je nahrazen evropským identifikačním číslem plavidla podle článku 2.18 přílohy II směrnice 2006/87/ES.


Příklad

 

12345678

Renate

Použití v prováděcích pokynech

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.5   Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

CELÝ NÁZEV

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

ZKRATKA

ENI

PŮVODCE DOKUMENTU

Evropská unie

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Směrnice 2006/87/ES; směrnice 2005/44/ES

SOUČASNÝ STAV

-----

DATUM ZAVEDENÍ

-----

OMEZENÍ FUNKČNOSTI

-----

ZMĚNA

Průběžná

STRUKTURA

8místné číslo

STRUČNÝ POPIS

Jednotná evropská plavební identifikace nebo jednotné evropské identifikační číslo plavidla má za cíl přidělit kvůli identifikaci trvalé číslo každému trupu lodi.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Číslo IMO, číslo ERN, číslo OFS

POUŽITÍ

V systému elektronických zpráv pro plavbu, při sledování polohy a pohybu a certifikaci plavidel u vnitrozemských plavidel.

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

a)

Registr povedou příslušné orgány. Přístup bude udělen příslušných orgánům jiných členských států.

b)

Evropská databáze čísel plavidel

c)

Smluvní státy Mannheimské úmluvy a pro jiné subjekty podle administrativních dohod

JAZYKY

-----

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Členské státy EU a smluvní strany Mannheimské úmluvy

POZNÁMKA

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla ENI tvoří osm arabských číslic. První tři místa jsou kódy přidělujícího příslušného orgánu. Dalších pět míst tvoří pořadové číslo.

Viz také kapitola 2.5.


Příklad

12345678

 

Použití v prováděcích příručkách

TDT, EQD (V1 a V2-V15)

CNI/GID a

CNI/GID/DGS, návěští 1311

2.4.2.6   Kód harmonizovaného systému (HS)

CELÝ NÁZEV

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží

ZKRATKA

HS; Harmonizovaný systém

PŮVODCE DOKUMENTU

Světová celní organizace

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

1-1-2007

ZMĚNA

V zásadě revidován každých pět let

STRUKTURA

7 466 čísel, uspořádaných do čtyř hierarchických úrovní

 

Úroveň 1: třídy kódované římskými číslicemi (I až XXI)

 

Úroveň 2: kapitoly označené dvojmístnými číslicovými kódy

 

Úroveň 3: čísla označená čtyřmístnými číslicovými kódy

 

Úroveň 4: položky označené šestimístným číslicovým kódem

STRUČNÝ POPIS

Úmluva o HS je klasifikace zboží podle kritérií založených na surovině a fázi výroby komodit. HS je ústřední platformou celého procesu harmonizace mezinárodní ekonomické klasifikace a společně ho řídí Statistický úřad OSN a Eurostat. Jeho položky a podpoložky jsou základní pojmy, podle nichž se určuje průmyslové zboží při klasifikacích výrobků. Cíle: harmonizovat a) externí obchodní klasifikace, aby se zaručil přímý soulad; a b) externí obchodní statistiky zemí a zaručit, že budou mezinárodně srovnatelné.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Kombinovaná nomenklatura (KN): úplná shoda na šestimístné úrovni;

 

NST/R na 3místné úrovni

POUŽITÍ

Výrobky

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

Světová celní organizace

Rue de l’industrie, 26-39

B-1040 Brusel

Belgie

www.wcoomd.org

Rada pro celní spolupráci, Brusel

JAZYKY

Nizozemština, angličtina, francouzština, němčina atd.

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Podsoubor kódů používaných pro elektronické zprávy bude udržován prostřednictvím odborné skupiny ERI.

POZNÁMKY

Klasifikace HS je dále rozložena na rovině Evropské unie do klasifikace označované jako kombinovaná nomenklatura (KN)


Příklad

 

730110

Štětovnice ze železa nebo oceli

310210

Minerální nebo chemická hnojiva, síran amonný

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.7   Kombinovaná nomenklatura (KN)

CELÝ NÁZEV

Kombinovaná nomenklatura

ZKRATKA

KN

PŮVODCE DOKUMENTU

Komise EU, Statistický úřad EUROSTAT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Nařízení Rady EU č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

Každoroční revize k 1. lednu

STRUKTURA

8místný číslicový kód:

 

19 581 čísel uspořádaných do pěti hierarchických úrovní:

 

Úroveň 1: třídy kódované římskými číslicemi (I až XXI)

 

Úroveň 2: kapitoly označené dvojmístnými číslicovými kódy

 

Úroveň 3: čísla označená čtyřmístnými číslicovými kódy

 

Úroveň 4: položky označené šestimístným číslicovým kódem

 

Úroveň 5: podpoložky označené osmimístnými číslicovými kódy

STRUČNÝ POPIS

Kombinovaná nomenklatura je klasifikace zboží používaná v rámci EU pro účely statistik zahraničního obchodu. Používá se v EU také pro celní účely. Klasifikace je založena na harmonizovaném systému (HS), který dále dělí, kde je to nutné, pro účely zahraničního obchodu, zemědělské regulace a cla. KN byla zavedena spolu s HS v roce 1988.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Kód HS: úplná shoda na šestimístné úrovni

NST/R na 3místné úrovni

POUŽITÍ

Výrobky

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

http://ec.europa.eu/taxation_customs

JAZYKY

všechny jazyky EU

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Evropská komise, GŘ TAXUD

POZNÁMKY

-----


Použití v prováděcích příručkách

Nepřímo prostřednictvím kódu HS

2.4.2.8   Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná (NST) 2000

CELÝ NÁZEV

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport / Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy / revidovaná

ZKRATKA

NST 2000

PŮVODCE DOKUMENTU

Evropská komise (Statistický úřad/Eurostat)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Nařízení EU o statistice

SOUČASNÝ STAV

-----

DATUM ZAVEDENÍ

1.1.2007

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky

STRUKTURA

2místný NST 2000

Úroveň 1: 2místné dílčí dělení CPA

STRUČNÝ POPIS

Kód HS jedním směrem (HS > NST), klasifikace komodit pro dopravní statistiku v Evropě (CSTE)

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Kód HS výrobků jedním směrem (HS > NST)

POUŽITÍ

Výrobky

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey

JAZYKY

Nizozemština, angličtina, francouzština, němčina atd.

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Statistical Office of the European Communities Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luxembourg

POZNÁMKY

-----

a)   Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná (NST/R)

CELÝ NÁZEV

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport / Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná

ZKRATKA

NST / R

PŮVODCE DOKUMENTU

Evropská komise (Statistický úřad/Eurostat)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

------

SOUČASNÝ STAV

Funkční, ale v současnosti revidovaná

DATUM ZAVEDENÍ

1.1.1967

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky

STRUKTURA

3místný číslicový kód

Úroveň 1: 10 kapitol označovaných jednomístnými číslicovými kódy (0 až 9)

Úroveň 2: 52 skupiny označené dvojmístnými číslicovými kódy

Úroveň 3: 176 čísel označených trojmístnými číslicovými kódy

STRUČNÝ POPIS

NST/R zavedl Eurostat kvůli harmonizaci statistiky pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu v členských státech Evropských společenství

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Klasifikace komodit pro dopravní statistiku v Evropě (CSTE),

 

Kód HS výrobků jedním směrem (HS > NST/R)

POUŽITÍ

Výrobky

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=

JAZYKY

Nizozemština, angličtina, francouzština, němčina atd.

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Statistical Office of the European Communities Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luxembourg

POZNÁMKY

-----


Příklad

 

729

Směsná a jiná průmyslová hnojiva

321

Motorový benzin

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

b)   Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná - Nizozemsko (NST/R NL)

CELÝ NÁZEV

Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná – Nizozemsko

ZKRATKA

NST/R-NL

PŮVODCE DOKUMENTU

-----

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky

STRUKTURA

4místný číslicový kód

STRUČNÝ POPIS

NST/R-NL vychází z 3místné klasifikace NST/R Eurostatu

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

NST/R, Kód HS výrobků jedním směrem (HS > NST/R)

POUŽITÍ

Statistika

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

-----

JAZYKY

Nizozemština

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

-----

POZNÁMKY

Na úrovni 4 není kompatibilní s NST/R-FR a NST/R-DE


Příklad

 

7290

Směsná a jiná průmyslová hnojiva

3210

Motorový benzin

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

c)   Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy / revidovaná - Francie (NST/R FR)

CELÝ NÁZEV

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport

ZKRATKA

NST/R-FR

PŮVODCE DOKUMENTU

-----

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky

STRUKTURA

4místný číslicový kód

STRUČNÝ POPIS

NST/R-FR vychází z 3místné klasifikace NST/R Eurostatu

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

NST/R, kód HS výrobků jedním směrem (HS > NST/R)

POUŽITÍ

Fakturace poplatků za vodní cesty, statistika

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

-----

JAZYKY

Francouzština

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

-----

POZNÁMKY

Na úrovni 4 není kompatibilní s NST/R-NL a NST/R-DE


Příklad

 

7291

Směsná a jiná průmyslová hnojiva

3210

Motorový benzin

Použití v prováděcích pokynech

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

d)   Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy / revidovaná Německo (NST/R DE)

CELÝ NÁZEV

Güterverzeichnis für den Verkehr auf deutschen Binnenwasserstraßen

ZKRATKA

GV-Binnenwasserstraßen; NST/R-DE

PŮVODCE DOKUMENTU

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Münster

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Na základě nařízení ministerstva dopravy, Německo

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

1.1.1986

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky

STRUKTURA

4místný číslicový kód

Úroveň 1: 10 kapitol označovaných jednomístným číslicovým kódem (0 až 9)

Úroveň 2: 52 skupiny označené dvojmístnými číslicovými kódy

Úroveň 3: 176 čísel označených trojmístnými číslicovými kódy

Úroveň 4: 1místný doplněk specifický pro fakturaci a statistiku

STRUČNÝ POPIS

„GV-Binnenwasserstraßen“ je založena na 3místné klasifikaci Eurostatu NST/R a na „Güterverzeichnis 1969“ Statistisches Bundesamt

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

NST/R, kód HS výrobků jedním směrem (HS > NST/R)

 

Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik (GV)

POUŽITÍ

Fakturace poplatků za vodní cesty, statistika

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

WSD West, Münster

JAZYKY

Němčina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

viz výše

POZNÁMKY

Na úrovni 4 není kompatibilní s NST/R-FR a NST/R-NL


Příklad

 

7290

Směsná a jiná průmyslová hnojiva

3210

Motorový benzin

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.9   Číslo OSN pro nebezpečné věci (UNDG)

CELÝ NÁZEV

Doporučení OSN k přepravě nebezpečných věcí

Příloha „Vzorové předpisy“

Část 3 „Seznam nebezpečných věcí“

Dodatek A „Seznam generických a jinak nespecifikovaných řádných názvů přepravy“

ZKRATKA

Vzorové předpisy OSN; UNDG

PŮVODCE DOKUMENTU

EHK OSN

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

od 1956, vzorové předpisy 1996

ZMĚNA

 

STRUKTURA

4místný číslicový kód

STRUČNÝ POPIS

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí se týkají následujících hlavních oblastí:

Seznam nejčastěji přepravovaných nebezpečných věcí a jejich označení a klasifikace

Postupy při odesílání věcí

Normy pro obaly, zkušební postupy a certifikaci

Normy pro multimodální cisternové kontejnery, zkušební postupy a certifikace

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Předpis IMDG

POUŽITÍ

Přeprava nebezpečných věcí

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Transport Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des nations

CH-1211 Geneve 10

www.unece.org

POZNÁMKY

V této normě se používá pouze 4místné číslo OSN (bez třídy a kolonky).


Příklad

 

1967

Vzorek plynu, nestlačený, toxický

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/DGS/C234/7124

2.4.2.10   Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG)

CELÝ NÁZEV

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží

ZKRATKA

Předpis IMDG

PŮVODCE DOKUMENTU

Mezinárodní námořní organizace IMO

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

18. května 1965

ZMĚNA

1.1.2001 (30. změna) přibližně každé 2 roky

STRUKTURA

2místný číslicový kód:

1místná číslice pro třídu

1místná číslice pro kolonku

STRUČNÝ POPIS

Předpisem IMDG se řídí převážná většina přepravy nebezpečných materiálů po vodě. Předpis je doporučován k přijetí vládám jako základ vnitrostátních předpisů v souvislosti s úmluvou SOLAS.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Předpis vychází z doporučení OSN k přepravě nebezpečných věcí (UNDG)

POUŽITÍ

Námořní přeprava nebezpečných a škodlivých věcí

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.imo.org

JAZYKY

Nizozemština, angličtina, francouzština, němčina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

United Kingdom

POZNÁMKY

Kód IMO lze použít ve vnitrozemské dopravě, protože je často již znám; pokud je to nutné, měl by se vložit kód ADN/R odpovídající kódu IMDG


Příklad

 

32

Hořlavá kapalina blíže nespecifikovaná (ethanol)

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.4.2.11   ADN/R/D

CELÝ NÁZEV

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (du Rhin, du Danube)

ZKRATKA

ADN/R/D

PŮVODCE DOKUMENTU

Ústřední komise pro plavbu na Rýnu

Commission du Danube

Evropská hospodářská komise OSN

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

Funkční

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky, jak je uvedeno.

STRUKTURA

Pro zboží na plavidle pro suchý náklad:

 

číslo OSN

 

Název látky (podle tabulky A části 3 ADNR)

 

Třída

 

Klasifikační kód nebezpečnosti

 

Obalová skupina

 

Identifikační návěští nebezpečí (štítek)

 

Pro zboží na cisternových plavidlech

 

Číslo OSN

 

Název látky (podle tabulky C části 3 ADNR)

 

Třída

 

Obalová skupina

STRUČNÝ POPIS

ADN, Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která nahradí různé regionální dohody.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

ADN, ADR

POUŽITÍ

Přeprava nebezpečných věcí ve vnitrozemské plavbě

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.ccr-zkr.org

www.danubecom-intern.org

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_treaty.html

JAZYKY

Nizozemština, francouzština, němčina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Central Commission for the Navigation of the Rhine, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex,

UN Economic Commission for Europe, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

POZNÁMKY

Ustanovení dohody ADN, Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), platí na Rýnu (ADNR) a na Dunaji (ADND). Vydání ADR/RID/ADN z roku 2007 je harmonizováno se 14. revidovaným vydáním vzorových předpisů OSN a vstoupilo v platnost 1. ledna 2007.


Příklad

 

pro plavidlo pro suchý náklad:

pro cisternové plavidlo:

1203; benzin; 3; F1; III; 3

1203; benzin; 3; ; III;

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.4.2.12   Kód země podle OSN

CELÝ NÁZEV

Mezinárodní norma o kódech pro názvy zemí

ZKRATKA

ISO 3166-1

PŮVODCE DOKUMENTU

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Doporučení OSN 3 (Kódy pro názvy zemí)

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

1974

ZMĚNA

podle ISO 3166-1

STRUKTURA

Dvojpísmenný abecední kód (v zásadě se užívá)

Trojmístný číslicový kód (alternativně)

STRUČNÝ POPIS

ISO zajišťuje jedinečný dvojpísmenný kód pro každou uvedenou zemi a trojmístný číslicový kód, který má sloužit jako alternativa pro všechny aplikace, u nichž je třeba nezávislost na abecedě.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

UN/LOCODE

POUŽITÍ

Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokalit v této normě

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

EHK OSN

www.unece.org/locode

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

http://www.unece.org/cefact

POZNÁMKY

Kombinace abecedního kódu země s kódem lokality viz kapitola 2.7


Příklad

 

BE

Belgie

Použití v prováděcích příručkách

Zpráva ERINOT:

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

Zpráva ERIRSP

 

NAD(1)/3207

2.4.2.13   Kód lokality podle OSN - UN/LOCODE

CELÝ NÁZEV

Kód OSN pro obchodní a dopravní lokality

ZKRATKA

UN/LOCODE

PŮVODCE DOKUMENTU

EHK OSN/CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Doporučení EHK OSN 16

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

1980

ZMĚNA

2006-2

STRUKTURA

Kód země (abecední dvojmístný) podle ISO 3166-1 následován mezerou a 3místným abecedním kódem názvu místa (5 míst)

Název místa (a…29)

Podkolonka ISO 3166-2, volitelné (a..3)

Funkce, povinná (an5)

Poznámky, volitelné (an..45)

Zeměpisné souřadnice (000N 0000 W, 000 S 00000 E)

STRUČNÝ POPIS

OSN doporučuje pětipísmenný abecední kód pro zkracování jmen zájmových lokalit pro mezinárodní obchod, například přístavů, letišť, vnitrozemských nákladních terminálů, a dalších lokalit, kde může docházet k proclívání zboží, a jejichž jména je nutno uvést jednoznačně v datové výměně mezi účastníky mezinárodního obchodu.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Kód země podle OSN

POUŽITÍ

Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokalit v této normě.

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.unece.org/locode

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

EHK OSN

POZNÁMKY

Kombinace prvků v kódu lokalit viz kapitola 2.7


Příklad

 

BEBRU

Belgie, Brusel

Použití v prováděcích příručkách

TDT/LOC (1..9)/C517/3225

 

CNI/LOC(1..2) /C517/3225

Viz:

Tento dokument a prováděcí příručky „Definice revidovaného kódu lokalit a terminálů“ Ministerstva dopravy a veřejných prací

Poradenský servis pro provoz a dopravu

květen 2002

2.4.2.14   Kód úseku plavební dráhy

CELÝ NÁZEV

Kód úseku plavební dráhy

ZKRATKA

 

PŮVODCE DOKUMENTU

Vnitrostátní správy vodních cest

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

-----

STRUKTURA

5místný číslicový kód

STRUČNÝ POPIS

Síť vodních cest je rozdělena do úseků. Těmi mohou být celé řeky a průplavy přes několik 100 km nebo menší úseky. Umístění lokality uvnitř úseku může být uvedeno podle hektometrů nebo podle jména (kódu) terminálu nebo bodu průjezdu.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

UNLOCODE

POUŽITÍ

Číslování vodních cest ve vnitrostátní síti. Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokalit v této normě.

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

-----

JAZYKY

-----

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Vnitrostátní správy vodních cest. Koordinace prostřednictvím odborné skupiny ERI.

POZNÁMKY

Kombinace prvků v kódu lokalit viz kapitola 2.7


Příklad

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas v Dordrechtu

Použití v prováděcích příručkách

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Viz:

Viz tento dokument a prováděcí příručky

 

Definice revidovaného kódu lokalit a terminálů

Poznámka 1:

Pokud není k dispozici žádný kód plavební dráhy, pole by se mělo vyplnit nulami.

Poznámka 2:

Kombinace prvků v kódu lokalit viz kapitola 2.7

2.4.2.15   Kód terminálu

CELÝ NÁZEV

Kód terminálu

ZKRATKA

-----

PŮVODCE

Vnitrostátní orgány říční správy

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Verze 2, duben 2000

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

Pravidelně

STRUKTURA

typ terminálu (1místný číslicový) číslo terminálu (5místné abecedně číslicové)

STRUČNÝ POPIS

Další specifikace lokality terminálu v rámci lokality přístavu v zemi

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

UNLOCODE

POUŽITÍ

Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokalit v této normě. Kombinace prvků kódu lokalit a pravidel pro údržbu příslušných souborů kódů viz kapitola 2.7.

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.risexpertgroups.org

JAZYKY

-----

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Vnitrostátní správy vodních cest. Koordinace prostřednictvím odborné skupiny ERI.

POZNÁMKY

Je nanejvýš důležité provádět údržbu kódů tak, aby se dosáhlo maximální stability a sourodosti a zajistilo se tak, že kromě přidání a vynechání nebudou potřeba žádné změny.

Kombinace prvků v kódu lokalit viz kapitola 2.7


Příklad

 

LEUVE

Leuvehaven v Rotterdamu, NL

Použití v prováděcích pokynech

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Viz:

Prováděcí příručky a tento dokument

 

Definice revidovaného kódu lokalit a terminálů

Poznámka 1:

Pokud není k dispozici žádný kód terminálu, pole by se mělo vyplnit nulami.

Poznámka 2:

Každá země bude zodpovídat za svá data. Koordinaci a ústřední distribuci bude provádět organizace Rijkswaterstaat z Nizozemska.

Poznámka 3:

V současnosti spravuje pro organizaci Rijkswaterstaat kód terminálů společnost Bureau Telematica.

2.4.2.16   Kód rozměrů a typu nákladního kontejneru

CELÝ NÁZEV

Nákladní kontejnery – Kódování, identifikace a značení

ZKRATKA

-----

PŮVODCE DOKUMENTU

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

ISO 6346 kapitola 4 a přílohy D a E

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

-----

ZMĚNA

3. vydání 1995-12-01

STRUKTURA

Rozměry kontejneru; dva abecedně číslicové znaky (první pro délku, druhý pro kombinaci výšky a šířky)

 

Typ kontejneru: dva abecedně číslicové znaky

STRUČNÝ POPIS

Kódy rozměrů a typu zavedeny pro každý druh kontejneru

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

ISO 6346 kódování, identifikace a značení

POUŽITÍ

Pokaždé, je-li znám a uveden v obchodní výměně informací.

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.iso.ch/iso/en

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

http://www.bic-code.org/

POZNÁMKY

Kódy rozměrů a typu se objevují na kontejnerech a jako takové je lze použít v systému elektronických zpráv, kdykoli jsou k dispozici z jiných vyměňovaných informací, např. Během objednávání. Kódy rozměrů a typu se použijí jako celek, tj. Informace nebude dělena na jednotlivé komponenty (ISO 6346:1995).


Příklad rozměrů

 

42

Délka: 40 ft.; výška: 8 ft. 6 in.; šířka: 8 ft.

Příklad typu

 

GP

univerzální kontejner

BU

Kontejner pro suché sypké materiály

Použití v prováděcích příručkách

Pokud je vhodný, EQD segment

2.4.2.17   Identifikační kód kontejneru

CELÝ NÁZEV

Nákladní kontejnery - Kódování, identifikace a značení

ZKRATKA

Kódy ISO pro rozměry a typ

PŮVODCE DOKUMENTU

Mezinárodní organizace pro normalizaci

PRÁVNÍ ZÁKLAD

ISO 6346 kapitola 3 příloha A

SOUČASNÝ STAV

Zaveden po celém světě na všech nákladních kontejnerech

DATUM ZAVEDENÍ

1995

ZMĚNA

-----

STRUKTURA

Kód vlastníka: tři písmena

 

Identifikátor kategorie zařízení: jedno písmeno

 

Pořadové číslo: šest číslic

 

Kontrolní číslice: jedna číslice

STRUČNÝ POPIS

Identifikační systém je určen pro všeobecné použití, například v dokumentaci, kontrole a komunikaci (včetně automatických systémů pro zpracování dat), i ke zobrazení na samotných kontejnerech

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

ISO 668, ISO 1496, ISO 8323

POUŽITÍ

-----

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.iso.ch/iso/en www.iso.ch/iso/en

http://www.bic-code.org/

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

Bureau International des Conteneurs (BIC), 167 rue de Courcelles, F-75017 Paris, France http://www.bic-code.org/

POZNÁMKY

-----


Příklad

 

KNLU4713308

NEDLLOYD námořní nákladní kontejner s pořadovým číslem 471330 (8 je kontrolní číslice)

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.4.2.18   Typ obalu

CELÝ NÁZEV

Kódy typů obalů a obalových materiálů

ZKRATKA

Doporučení EHK OSN 21

PŮVODCE DOKUMENTU

OSN CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

funkční

DATUM ZAVEDENÍ

Srpen 1994 (ECE/TRADE/195)

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2002/24

STRUKTURA

2znaková abecedně číslicová kódová hodnota

 

Název kódové hodnoty

 

2místný číslicový popis kódové hodnoty

STRUČNÝ POPIS

Systém číslicových kódů k popisu vzhledu zboží předloženého k přepravě, aby se usnadnila identifikace, záznamy, manipulace a zavádění manipulačních tarifů.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

-----

POUŽITÍ

-----

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina, francouzština, němčina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

-----

POZNÁMKY

V této normě se číslicová kódová hodnota nepoužívá.


Příklad

 

BG

Pytel

BX

Bedna

Použití v prováděcích příručkách

CNI/GID/C213/7065

2.4.2.19   Manipulační pokyny

CELÝ NÁZEV

Popisný kód manipulačních pokynů

ZKRATKA

UN/EDIFACT Datový prvek 4079

PŮVODCE DOKUMENTU

OSN CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

25. července 2005

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2005/

STRUKTURA

Zobrazení: an..3

 

Název kódové hodnoty

 

3místný popis hodnoty v abecedním kódu

STRUČNÝ POPIS

Systém abecedního kódu k popisu manipulačních pokynů pro úkoly prováděné v přístavu, aby se usnadnila manipulace s plavidlem a zavedly manipulační tarify.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

-----

POUŽITÍ

zprávy un/edifact

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

-----

POZNÁMKY

V této normě se číslicová kódová hodnota nepoužívá.


Příklad

 

LOA

Nakládka

DIS

Vykládka

RES

Přerovnání

Použití v prováděcích příručkách

LOC/HAN/ C524/4079

2.4.2.20   Účel zastávky

CELÝ NÁZEV

Kód pro popis účelu zastávky dopravního prostředku

ZKRATKA

POC C525

PŮVODCE DOKUMENTU

OSN CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

Funkční

DATUM ZAVEDENÍ

25. července 2005

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

Zobrazení an..3

 

2znaková číslicová kódová hodnota

 

Název kódové hodnoty

STRUČNÝ POPIS

Systém číslicových kódů k popisu účelu zastávky plavidla, aby se usnadnila identifikace a záznamy.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

HAN

POUŽITÍ

zprávy edifact

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

-----

POZNÁMKY

V této normě se používá číslicová kódová hodnota


Příklad

 

1

Operace s nákladem

23

Likvidace odpadu

Použití v prováděcích příručkách

TSR/POC/C525/8025

2.4.2.21   Povaha nákladu

CELÝ NÁZEV

Kód pro klasifikaci typu nákladu

ZKRATKA

UN/EDIFACT 7085 Typ nákladu

PŮVODCE DOKUMENTU

OSN CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

-----

SOUČASNÝ STAV

funkční

DATUM ZAVEDENÍ

25. července 2005

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

AN..3

 

2znaková číslicová kódová hodnota

 

Název kódové hodnoty

 

2místný číslicový popis kódové hodnoty

STRUČNÝ POPIS

Systém číslicových kódů k upřesnění klasifikace typu přepravovaného nákladu, aby se usnadnila identifikace, záznamy, manipulace a zavádění tarifů.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

HAN

POUŽITÍ

zprávy edifact

MÉDIA, JEJICHŽ PROSTŘEDNICTVÍM JE K DISPOZICI

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ZODPOVĚDNÉ AGENTURY

-----

POZNÁMKY

V těchto technických specifikacích se používá číslicová kódová hodnota.


Příklad

 

5

Jiný nekontejnerizovaný

30

Volně ložený náklad

Použití v prováděcích příručkách

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.5   Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI), v následujících odstavcích uváděné jako evropské identifikační číslo plavidla, je definováno v článku 2.18 přílohy II směrnice 2006/87/ES.

Pokud není plavidlo opatřeno evropským identifikačním číslem plavidla v době, kdy toto číslo potřebuje k účasti v říčních informačních službách (RIS), je mu přiděleno příslušným orgánem členského státu, ve kterém je plavidlo registrováno, nebo kde má domovský přístav.

Pokud jde o plavidla ze zemí, kde není přidělení evropského identifikačního čísla plavidla možné, je evropské identifikační číslo plavidla přiděleno příslušným orgánem členského státu, kde bude plavidlo potřebovat evropské identifikační číslo plavidla k účasti v RIS poprvé.

Příslušný orgán vystaví osvědčení, které dokládá přidělení evropského identifikačního čísla plavidla.

Jednomu plavidlu může být přiděleno pouze jediné evropské identifikační číslo plavidla. Evropské identifikační číslo plavidla se vydává pouze jednou a zůstává nezměněno po celou dobu životnosti plavidla.

Vlastník plavidla nebo jeho zástupce požádá příslušný orgán o přidělení evropského identifikačního čísla plavidla. Vlastník nebo jeho zástupce je také zodpovědný za připevnění evropského identifikačního čísla plavidla na plavidlo.

Každý členský stát uvědomí Komisi o příslušných orgánech zodpovědných za přidělení evropských identifikačních čísel plavidla. Komise povede registr těchto příslušných orgánů a příslušných orgánů ohlášených třetími zeměmi a zpřístupní tento registr členským státům. Na požádání je tento registr zpřístupněn také příslušným orgánům třetích zemí.

Každý příslušný orgán podle předchozího odstavce podnikne všechna nezbytná opatření, aby informoval všechny ostatní příslušné orgány uvedené v registru vedeném podle předchozího odstavce o každém evropském identifikačním čísle plavidla, které přidělí, i o datech pro identifikaci plavidla uvedených v dodatku IV přílohy II směrnice 2006/87/ES.

Tato data mohou být zpřístupněna příslušným orgánům jiných členských států, smluvních států Mannheimské úmluvy a, do odpovídající míry zaručující soukromí, třetím zemím na základě administrativních dohod, aby se uskutečnila administrativní opatření pro zachování bezpečnosti a snadnosti plavby.

2.6   Definice typů plavidel podle ERI

POUŽITÍ V (plavidlo) /C (konvoj)

M

Kód Podkolonka

Název

Popis

No

8

00

0

Plavidlo, neznámý typ

 

 

 

 

Plavidlo neznámého typu

V

8

01

0

Motorová nákladní loď

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu běžného nákladu

V

8

02

0

Tanková motorová loď

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu zboží v nádržích

V

8

02

1

Tanková motorová loď, kapalný náklad, typ N

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu kapalného nákladu

V

8

02

2

Tanková motorová loď, kapalný náklad, typ C

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu speciálních chemikálií

V

8

02

3

Tanková motorová loď, suchý náklad

 

 

 

 

Tanková motorová loď určená pro přepravu suchého nákladu, jako by byl kapalný (např. cementu)

V

8

03

0

Kontejnerová loď

 

 

 

 

Loď určená pro přepravu kontejnerů

V

8

04

0

Tanková loď pro přepravu plynu

 

 

 

 

Loď s nádržemi určenými pro přepravu zemního plynu

C

8

05

0

Motorová nákladní loď, remorkér

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu nákladu a uzpůsobená k vlečení

C

8

06

0

Tanková motorová loď, remorkér

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu kapalného nákladu a uzpůsobená k vlečení

C

8

07

0

Motorová nákladní loď s jednou nebo více lodí po boku

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu běžného nákladu, která má po boku jednu nebo více lodí

C

8

08

0

Motorová nákladní loď s tankovou lodí

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu běžného nákladu společně s lodí určenou pro přepravu kapalného nákladu

C

8

09

0

Motorová nákladní loď, která tlačí jednu nebo více nákladních lodí

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu běžného nákladu, která tlačí jednu nebo více lodí také určených pro přepravu běžného nákladu

C

8

10

0

Motorová nákladní loď, která tlačí alespoň jednu tankovou loď

 

 

 

 

Motorová loď určená pro přepravu běžného nákladu, která tlačí alespoň jednu loď určenou pro přepravu kapalného nákladu

No

8

11

0

Remorkér, nákladní loď

 

 

 

 

Loď určená k tlačení nebo vlečení jiné lodi, která je také schopna přepravovat běžný náklad

No

8

12

0

Remorkér, tanková loď

 

 

 

 

Loď určená k tlačení nebo vlečení jiné lodi, která je také schopna přepravovat kapalný náklad

C

8

13

0

Remorkér, nákladní loď, svázaná

 

 

 

 

Loď určená k tlačení nebo vlečení jiné lodi, která je také schopna přepravovat běžný náklad, svázaná s jednou nebo více loděmi.

C

8

14

0

Remorkér, nákladní/tanková loď, svázaná

 

 

 

 

Loď určená k tlačení nebo vlečení jiné lodi, která je také schopna přepravovat buď běžný nebo kapalný náklad, svázaná s jednou nebo více loděmi

V

8

15

0

Nákladní tlačný člun

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu běžného nákladu

V

8

16

0

Tankový tlačný člun

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu zboží v nádržích

V

8

16

1

Tankový tlačný člun, kapalný náklad, typ N

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu kapalného nákladu

V

8

16

2

Tankový tlačný člun, kapalný náklad, typ C

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu speciálních chemikálií

V

8

16

3

Tankový tlačný člun, suchý náklad

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu suchého nákladu, jako by byl kapalný (např. cementu)

V

8

17

0

Nákladní tlačný člun s kontejnery

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu kontejnerů

V

8

18

0

Tankový tlačný člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Tlačný člun určený pro přepravu zemního plynu

C

8

21

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, jeden nákladní člun

 

 

 

 

Plavidlo určené k tlačení/vlečení, které usnadňuje pohyb jednoho nákladního člunu

C

8

22

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, dva nákladní čluny

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb dvou nákladních člunů

C

8

23

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, tři nákladní čluny

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb tří nákladních člunů

C

8

24

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, čtyři nákladní čluny

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb čtyř nákladních člunů

C

8

25

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, pět nákladních člunů

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb pěti nákladních člunů

C

8

26

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, šest nákladních člunů

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb šesti nákladních člunů

C

8

27

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, sedm nákladních člunů

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb sedmi nákladních člunů

C

8

28

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, osm nákladních člunů

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb osmi nákladních člunů

C

8

29

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, devět nákladních člunů

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která usnadňuje pohyb devíti nákladních člunů.

C

8

31

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, jeden člun pro přepravu plynu/tankový člun

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje jeden tankový člun nebo člun na přepravu plynu

C

8

32

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, dva čluny, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje dva nákladní čluny, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

33

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, tři čluny, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje tři nákladní čluny, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

34

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, čtyři čluny, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje čtyři nákladní čluny, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

35

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, pět člunů, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje pět nákladních člunů, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

36

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, šest člunů, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje šest nákladních člunů, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

37

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, sedm člunů, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje sedm nákladních člunů, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

38

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, osm člunů, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje osm nákladních člunů, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

C

8

39

0

Plavidlo k tlačení/vlečení, devět či více člunů, alespoň jeden tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

 

 

 

 

Kombinace určená pro tlačení/vlečení, která přemísťuje devět nákladních člunů, z nichž alespoň jeden je tankový člun nebo člun pro přepravu plynu

V

8

40

0

Remorkér, samostatný

 

 

 

 

Plavidlo určené k tlačení jiného plavidla, které je jedinou lodí použitou pro vlečení

Ne

8

41

0

Remorkér, jedno nebo více vlečení

 

 

 

 

Plavidlo určené k tlačení jiného plavidla, které je zapojeno do jednoho nebo více souběžných vlečení

C

8

42

0

Remorkér, který pomáhá jinému plavidlu nebo propojené kombinaci

 

 

 

 

Plavidlo navržené pro tlačení jiného plavidla, které pomáhá jednomu plavidlu nebo kombinaci plavidel nebo remorkérů a plavidel

V

8

43

0

Tlačná loď, samostatná

 

 

 

 

Loď určená k tlačení

V

8

44

0

Osobní loď, převozní loď, loď Červeného kříže, výletní loď

 

 

 

 

Lodě určené obecně pro přepravu cestujících

V

8

44

1

Převozní loď

 

 

 

 

Loď určená pro přepravu cestujících a/nebo vozidel na pravidelných krátkých plavbách

V

8

44

2

Loď Červeného kříže

Loď určená k přepravě nemocných a/nebo postižených osob

V

8

44

3

Výletní loď

 

 

 

 

Loď určená pro přepravu cestujících ubytovaných na palubě

V

8

44

4

Osobní loď bez ubytování

 

 

 

 

Loď určená pro přepravu cestujících, ale bez ubytování, jako jsou kajuty atd.

V

8

45

0

Obslužné plavidlo, policejní hlídkový člun, loď pro služby v přístavu

 

 

 

 

Plavidla určená pro provádění konkrétní vyhrazené služby

V

8

46

0

Plavidlo, údržbářská loď, plovoucí jeřáb, kabelová loď, plovoucí bóje, rypadlo.

 

 

 

 

Plavidla určená pro provádění konkrétního typu práce

C

8

47

0

Objekt, ve vleku, blíže nespecifikován.

 

 

 

 

Objekt ve vleku, který není jinak specifikován

V

8

48

0

Rybářská loď

 

 

 

 

Loď určená k rybolovu

V

8

49

0

Loď pro zásobování palivem

 

 

 

 

Loď určená k přepravě a dodávání paliv

V

8

50

0

Tanková loď, chemikálie

 

 

 

 

Loď určená k přepravování kapalných nebo volně ložených chemikálií

C

8

51

0

Objekt, blíže nespecifikovaný

 

 

 

 

Plovoucí objekt, které není jinak specifikováno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní kódy pro námořní dopravní prostředky

 

 

 

 

 

V

1

50

0

Námořní plavidlo pro přepravu běžného nákladu

 

 

 

 

Plavidlo určené pro přepravu běžných nákladů

V

1

51

0

Námořní plavidlo pro přepravu kontejnerů

 

 

 

 

Plavidlo určené pro přepravu kontejnerů

V

1

52

0

Námořní plavidlo pro přepravu volně ložených nákladů

 

 

 

 

Loď určená pro přepravu volně ložených nákladů

V

1

53

0

Tanková loď

 

 

 

 

Loď vybavená výlučně cisternami pro přepravu nákladů

V

1

54

0

Tanková loď pro přepravu zkapalněného plynu

 

 

 

 

Tanková loď určená pro přepravu zkapalněného plynu

V

1

85

0

Rekreační plavidlo, delší než 20 metrů

 

 

 

 

Plavidlo určené pro rekreaci, delší než 20 metrů

V

1

90

0

Rychlá loď

 

 

 

 

Rychlá univerzální loď

V

1

91

0

Křídlová loď

 

 

 

 

Loď s křídlovou konstrukcí pro klouzání při vysoké rychlosti

V

1

92

0

Rychlý katamarán

 

 

 

 

Rychlá loď navržená se dvěma paralelními trupy

Zdroj: EHK OSN

2.7   Kódy lokalit

2.7.1   Datové prvky

Kód lokality je tvořen následujícími samostatnými prvky:

Prvek Č.

Popis

1

Kód země podle OSN (2 místa)

2

Kód lokality podle OSN (3 místa)

3

Č. úseku plavební dráhy (5 míst)

4

Kód terminálu nebo kód bodu průjezdu (5 míst)

5

Hektometr úseku plavební dráhy (5 míst), v databázi považován za atribut čísla úseku plavební dráhy

Požadovaná lokalita bude vždy uvedena jako jedinečný kód. Toho lze dosáhnout různými způsoby v závislosti na účelu hlášení a místní situaci.

UNLOCODE je vždy tvořen kódy země a lokality, díky kombinaci obou prvků je kód UNLOCODE jedinečný.

2.7.2   Příklad

Účel

Příklad

Použité prvky

Kód

 

Č.

Úplný text

1

Kód země podle OSN

2

Kód lokality podle OSN

3

Číslo úseku plavební dráhy

4

Kód terminálu

5

Hektometr plavební dráhy

1

2

3

4

5

Přepravní upozornění, prohlášení o faktuře

 

Místo odjezdu/cíl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Německo; Mainz; Rýn; Frankenbach

x

x

x

X

 

DE

MAI

03901

00FRB

00000

 

2

Nizozemsko Rotterdam; Úsek 2552 (Oude Maas); Leuvehaven

x

x

x

X

 

NL

RTM

02552

LEUVE

00000

 

3

Nizozemsko; Úsek 2552 (Oude Maas); km 2,2

x

 

x

 

x

NL

XXX

05552

00000

00022

 

4

Německo; Rýn; km 502,3

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

Dopravní hlášení

 

Bod průjezdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Německo; Rýn; km 502,3

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

 

6

Německo; Oberwesel; Rýn; Dopravní centrum;

x

x

x

X

 

DE

OWE

03901

TRACE

00000

 

7

Německo; Trier; Mose; plavební komora;

x

X

x

X

 

De

TRI

03201

LOCK

00000

Zkratky

Zkratky

Popis

AND

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (směrnice Rady ES 94/55/ES)

ADNR

Réglement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin

AIS

Automatic Identification System (Automatický systém zjišťování totožnosti lodí)

BERMAN

Berth Management (Vedení kotviště) (zpráva EDI)

CCNR

Central Commission for the Navigation on the Rhine (Ústřední komise pro plavbu na Rýnu)

KN

Kombinovaná nomenklatura (ke zboží) harmonizovaného systému

DWT

Dead Weight (Nosnost lodi)

EAN

European Article Numbering Association (Evropské sdružení pro číslování zboží)

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System (Systém elektronického zobrazování mapy a informací)

EDI

Electronic Data Interchange (Elektronická výměna dat)

ENI

European Vessel Identification Number (Evropské identifikační číslo plavidla)

ERI

Electronic Reporting International (Mezinárodní systém elektronických zpráv)

ERINOT

Hlášení (zpráva) ERI

ERIRSP

Odpověď (zpráva) ERI

ERN

Electronic Reporting Number (Číslo systému elektronických zpráv)

ETA

Estimated Time of Arrival (Předpokládaný čas připlutí)

ETD

Estimated Time of Departure (Předpokládaný čas odplutí)

FAL

IMO Facilitation convention (Úmluva o usnadnění IMO)

GPS

Global Positioning System (Globální polohovací systém)

Kód HS

Harmonised Commodity Description and Coding System of WCO (Harmonizovaný systém popisu a kódování zboží WCO)

HTML

Hyper Text Markup Language (Hypertextový značkovací jazyk)

IFTDGN

International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (Mezinárodní hlášení o zasílání a přepravě nebezpečných věcí) (zpráva)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží) (číslo)

IMO

International Maritime Organization (Mezinárodní námořní organizace)

IMO-FAL

Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic (Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy), z roku 1965, se změnami

ISO

International Standardisation Organisation (Mezinárodní organizace pro normalizaci)

ISPS

International Ship and Port facility Security (Code) (Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení)

LOCODE

Kód lokality pro přístavy a překladiště podle EHK OSN

NST 2000

Standard Goods Classification for Transport Statistics (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy) (pro použití od roku 2007)

NST/R

Standard Goods Classification for Transport Statistics / revised (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy / revidovaná)

OFS

Official Ship Number (Oficiální číslo plavidla)

PAXLST

Seznam cestujících (zpráva)

PROTECT

Mezinárodní organizace severoevropských přístavů zabývající se prováděním zprávy o nebezpečném zboží

PCS

Port Community System (Společný přístavní systém)

RIS

River Information Services (Říční informační služby)

SCAC

Standard Carrier Alpha Code (Standardní abecední kód pro přepravce)

SOLAS

Safety of Lives At Sea IMO Convention (Úmluva IMO o bezpečnosti lidského života na moři)

UN/CEFACT

UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Centrum OSN pro usnadňování obchodu a elektronické podnikání)

UN/ECE

United Nations Economic Commission for Europe (EHK OSN – Evropská hospodářská komise OSN)

UN/EDIFACT

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu

UN/LOCODE

Kód lokality podle OSN

UNDG

(Číslo) OSN pro nebezpečné věci

UNTDID

United Nations Trade Data Interchange Directory (Sborník OSN pro výměnu dat v obchodě)

URL

Uniform Resource Allocator (Jednotný lokátor zdrojů) (internetová adresa)

VTM

Vessel Traffic Management (Řízení provozu plavidel)

VTS

Vessel Traffic Services (Služby provozu plavidel)

WCO

World Customs Organisation (Světová celní organizace)

XML

Extended Markup Language (Rozšířený značkovací jazyk)


(1)  PROTECT: Organizace sdružující množství evropských námořních přístavů, které vyvinuly společné prováděcí pokyny pro standardní zprávy. Tyto pokyny tvoří základ prováděcích příruček v technických specifikacích pro systém elektronických zpráv.

(2)  Slovník pojmů UN/EDIFACT, připravený UNECE (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Slovník pojmů k přepravě a logistice, výzkumné a vývojové projekty v rámci evropských rámcových programů pro RTD – INDRIS (FP4), COMPRIS (FP5), MARNIS (FP6).

(3)  Zdroj: směrnice 2002/59/ES.

(4)  Zdroj: doporučení EHK OSN 33.

(5)  Změny kódů odsouhlasí a zveřejní každé dva roky OSN.

(6)  Změny kódů zveřejňuje každé dva roky IMO.

(7)  Změny kódů odsouhlasí a zveřejní každé dva roky příslušné zodpovědné organizace.

(8)  Změny celého souboru kódů zveřejňuje každé čtyři roky WCO, podsoubor upravuje na základě žádostí o změnu odborná skupina ERI.

(9)  Zavádění nových nebo změněných kódů bude koordinovat odborná skupina ERI.

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1.

Dodatek 1

Hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) – ERINOT

OBSAH

1.

Zpráva o hlášení ERI

1.1

Tabulka segmentů

1.2

Diagram větvení (Zpráva o hlášení ERI)

1.3

Struktura zprávy ERINOT

1.4

Fiktivní segmenty

1.5

Prázdná plavidla

1.6

Kontejnerová doprava neobsahující nebezpečné věci

1.7

Kontejnery s neznámými údaji o zboží nebo prázdné kontejnery

1.8

Výměna informací mezi orgány RIS

1.9

Zrušení hlášení

1.   ZPRÁVA O HLÁŠENÍ ERI

Zpráva o hlášení ERI (ERINOT) je specifické použití zprávy „Mezinárodní hlášení o zasílání a přepravě nebezpečných věcí (IFTDGN)“ podle UN/EDIFACT, jak byla vyvinuta v rámci organizace PROTECT. Zpráva ERINOT vychází ze sborníku EDIFACT 98.B a verze PROTECT 1.0.

Kapitola 1.1 popisuje tabulku segmentů zprávy ERINOT. Kapitola 1.2 popisuje diagram větvení zprávy ERINOT.

Aby se zajistilo použití zprávy také za zvláštních okolností jako v případě konvoje lodí, byly u segmentů RFF ve skupině TDT zavedeny některé další kvalifikátory.

1.1   Tabulka segmentů

 

 

ERI

Tag

Název

S

R

 

S

 

R

 

 

 

 

 

Message header

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Beginning of message

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

9

 

C

 

0

 

 

 

 

 

Free text

C

9

 

C

 

3

 

 

 

 

 

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

 

 

-------Segment Group 1-------

C

9

---

C

 

3

---

---

---

---

--|

Reference

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

9

---

-----

---

0

---

---

---

---

--|

 

-------Segment Group 2-------

C

1

---

M

 

1

---

---

---

---

--|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Reference

C

9

 

M

 

9

 

 

 

 

 

Place/location identification

C

1

0

M

 

9

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

2

---

C

---

2

---

---

---

---

--|

 

-------Segment Group 3-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

---

--|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 4-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

|

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

|

Communciation contact

C

9

---

C

---

4

---

---

---

|--

--|

 

-------Segment Group 5-------

C

999

---

M

-1

9

---

---

---

|

 

Equipment details

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

 

Measurements

C

9

---

M

---

5

---

---

---

|

 

 

-------Segment Group 6-------

M

999

---

M

99

9

---

---

---

---

--|

Consignment information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

Place/location identification

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 7-------

C

1

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

|

 

 

 

|

Reference

C

9

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 8-------

C

2

---

C

 

2

---

--|

 

 

|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

-------Segment Group 9-------

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

|

|

 

 

|

Communciation contact

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Reference

C

1

 

C

 

0

---

--|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 10-----

M

9

9-

M

9

9

---

---

--|

 

|

Goods item details

M

1

 

M

 

1

 

 

|

 

|

Free text

C

2

 

C

 

2

 

 

|

 

|

Package identification

C

1

 

C

 

0

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Segment Group 11-----

C

9

9-

C

9

9

---

--|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Measurements

C

9

 

M

 

2

---

--|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Segment Group 12-----

M

1

---

M

---

---

---

--|

|

 

|

Dangerous goods

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Free text

M

9

 

M

 

2

 

|

|

 

|

Measurements

M

9

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Place/location identification

C

99

 

C

 

0

 

|

|

 

|

Reference

C

9

 

C

 

0

 

|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

|

 

|

 

-------Segment Group 13-----

C

99

 

C

9

9

--|

|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

|

|

|

 

|

Place/location identification

C

1

 

C

 

1

|

|

|

 

|

Measurements

C

2

 

M

 

2

---

--|

--|

---

--|

Message trailer

M

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Diagram větvení (Zpráva o hlášení ERI)

BGM (Beginning of message) – Začátek zprávy; CNI (Consignment information) – Informace o zásilce; COM (Communication contact) – Kontakt pro komunikaci; CTA (Contact information) – Kontaktní informace; DGS (Dangerous goods) – Nebezpečné věci; DTM (Date/time/period) – Datum/čas/období; EQD (Equipment details) – Údaje o zařízení; FTX (Free text) – Volný text; GID (Goods items details) – Údaje o položkách zboží; HAN (Handling instructions) – Manipulační pokyny; LOC (Place/location identification) – Identifikace místa/lokality; MEA (Measurements) – Rozměry; NAD (Name and address) – Jméno a adresa; PCI (Package identification) – Identifikace obalu; RFF (Reference) – Odkaz; SGP (Split goods placement) – Umístění rozděleného zboží; TDT (Details of transport) – Údaje o dopravě; UNH (Message header) – Záhlaví zprávy; UNT (Message trailer) – Závěr zprávy; SG (Segment group) – Skupina segmentů; M (Mandatory) – Povinný; C (Conditional) – Podmíněný; Zdroje: UNTD98.B, PROTECT 1.0

Image

1.3   Struktura zprávy ERINOT

Tabulka 1 vymezuje strukturu segmentů a datových prvků v oznamovací zprávě ERI.

Tabulka 1: Zpráva o hlášení ERI ERINOT

Skupina segmentů

Segment

Složený datový prvek (C)

Datový prvek

NÁVĚŠTÍ

Úroveň

Povinný (M)

Podmíněný (C)

Formát

Název

Popis

Kvalifikátory v uvozovkách

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

M

 

INTERCHANGE HEADER

 

 

S001

 

M

 

SYNTAX IDENTIFIER

 

 

0001

 

M

a4

Syntax identifier

Kontrolní agentura „UNOA“ úroveň A

 

0002

 

M

n1

Syntax version number

„2“

 

S002

 

M

 

INTERCHANGE SENDER

 

 

0004

 

M

an..35

(an25)

Sender identification

Číslo schránky nebo jedinečné jméno

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

není k dispozici

 

0008

 

C

an..14

Address for reverse routing

není k dispozici

 

S003

 

M

 

INTERCHANGE RECIPIENT

 

 

0010

 

M

an..35

(an25)

Recipient identification

Číslo schránky nebo jedinečné jméno

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

není k dispozici

 

0014

 

C

an..14

Routing address

není k dispozici

 

S004

 

M

 

DATE / TIME OF PREPARATION

 

 

0017

 

M

n6

Date

Datum generování, RRMMDD

 

0019

 

M

n4

Time

Čas generování, HHMM

 

0020

 

M

an..14

Interchange control reference

Prvních 14 pozic referenčního čísla zprávy

 

S005

 

C

 

RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD

není k dispozici

 

0022

 

 

an..14

Recipient’s reference / password

není k dispozici

 

0025

 

 

an2

Recipient’s reference, password qualifier

není k dispozici

 

0026

 

 

an..14

Application reference

není k dispozici

 

0029

 

 

a1

Processing priority code

není k dispozici

 

0031

 

C

n1

Acknowledgement request

„1“ = Odesílatel požaduje potvrzení, tj. segmenty UNB a UNZ obdrženy a identifikovány

 

0032

 

 

an..35

Communications agreement id

není k dispozici

 

0035

 

C

n1

Test indicator

„1“ = Výměna se týká zkušební zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

M

 

MESSAGE HEADER

Identifikace, specifikace a záhlaví zprávy

 

0062

 

M

an..14

Message reference number

Prvních 14 pozic referenčního čísla zprávy

 

S009

 

M

 

MESSAGE IDENTIFIER

 

 

0065

 

M

an..6

Message type

„IFTDGN“, typ zprávy

 

0052

 

M

an..3

Message version number

„D“,

 

0054

 

M

an..3

Message release number

„98B“

 

0051

 

M

an..2

Controlling agency

„UN“,

 

0057

 

M

an..6

Association assigned code

„ERI12“, ERI Verze 1.2

 

0068

 

O

an..35

Common access reference

Referenční kód musí mít společný jmenovatel pro všechny zprávy u stejné plavby.

 

S010

 

 

 

STATUS OF THE TRANSFER

není k dispozici

 

0070

 

 

n..2

Sequence of transfers

není k dispozici

 

0073

 

 

a1

First and last transfer

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

M

 

BEGINNING OF MESSAGE

Identifikace typu a funkce zprávy

 

C002

 

M

 

DOCUMENT / MESSAGE NAME

 

 

1001

 

M

an..3

Document / message name code

Typ zprávy:

„VES“-zpráva z plavidla orgánu RIS;

„CAR“-zpráva od přepravce orgánu RIS

„PAS“-hlášení o průjezdu od orgánu RIS jinému orgánu RIS (také viz část 0)

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

1000

 

 

an..35

Document / message name

není k dispozici

 

C106

 

M

 

DOCUMENT / MESSAGE IDENTIFICATION

 

 

1004

 

M

an..35 (an15)

Document identifier

Referenční číslo zprávy. Toto číslo by mělo být pokud možno jedinečné jak u odesílatele, tak u příjemce. Po obdržení zprávy a následném předání dalšímu příjemci by se mělo použít referenční číslo původní zprávy. Přechodný systém by neměl v tomto případě generovat další referenční číslo zprávy

 

1056

 

 

an..9

Version

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

1225

 

M

an..3

Message function code

Funkce zprávy:

„1“ = zpráva o zrušení,

„9“ = nová zpráva, (původní)

„5“ = zpráva o změně

 

4343

 

C

an..3

Response type code

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

1

C

 

FREE TEXT

Ohlášení počtu osob na palubě a počtu modrých kuželů

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„SAF“ pro bezpečnostní vysvětlení

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

není k dispozici

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

není k dispozici

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

Text

 

4440

 

M

an.. 70

(n4)

Free text

Celkový počet osob na palubě

 

4440

 

C

an.. 70

(an1)

Free text

„0“, „1“, „2“, „3“ pro počet kuželů (vnitrozemské plavidlo)

„B“ pro červený signalizační praporek (námořní plavidlo)

„V“ pro zvláštní povolení

 

4440

 

C

an.. 70

(n4)

Free text

Počet cestujících

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

není k dispozici

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

není k dispozici

 

3453

 

 

an.. 3

Language, coded

není k dispozici

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

1

C

 

FREE TEXT

Uvádí, zda příjemce může informace ve zprávě přesměrovat dalším orgánům

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACK“ pro „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ nebo „Důvěrnou povahu“

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

není k dispozici

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

není k dispozici

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

 

 

4440

 

M

an..70

(a1)

Free text

„Y“ = Ano, „N“ = Ne

 

4440

 

 

an..70

Free text

není k dispozici

 

4440

 

 

an..70

Free text

není k dispozici

 

4440

 

 

an..70

Free text

není k dispozici

 

4440

 

 

an..70

Free text

není k dispozici

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

není k dispozici

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX

 

C

 

Free text

Důvod zrušení

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACD“ důvod zrušení

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

není k dispozici

 

C107

 

M

 

TEXT REFERENCE

Identifikace textu

 

4441

 

M

an..17

Free text identification

„CAM“ chyba ve hlášení

„CAO“ doprava neproběhne

„CAV“ změnil se hlavní cíl dopravy

„CHD“ změnila se doba připlutí

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

C108

 

M

 

 

Text

 

4440

 

M

an..70

Free text

Volný popis důvodu

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

3453

 

C

an..3

Language, coded

není k dispozici

 

4447

 

C

an..3

Text formatting, coded

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN(1)

1

D

 

 

 

 

C524

 

M

 

HANDLING INSTRUCTIONS

 

 

4079

 

M

 

Handling instructions, coded

Základní „T“

T = Tranzit

LLO = Nakládka

LDI = Vykládka

TSP = Tranzit ve stejném přístavu

 

1131

 

C

 

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

C

 

Code list responsible agency, coded

není k dispozici

 

4078

 

C

 

Handling intructions

není k dispozici

 

C218

 

C

 

HAZERDOUS MATERIAL

není k dispozici

 

7419

 

C

 

Hazardous material class code, indentification

není k dispozici

 

1131

 

C

 

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

C

 

Code list responsible agency, coded

není k dispozici

 

7418

 

C

 

Hazerdous material class

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (1)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na zprávu, kterou aktuální zpráva nahrazuje. Povinná, pokud jde o zprávu se změnou nebo se zrušením.

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ACW“ pro referenční číslo k předchozí zprávě

 

1154

 

M

an..35

(an15)

Reference number

Referenční číslo zprávy z BGM, TAG 1004 zprávy, kterou tato zpráva nahrazuje.

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (2)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na přepravní doklad

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„FF“ pro „referenční číslo přepravce nákladu“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Referenční číslo přepravního dokladu

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (3)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na zkušební scénář

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ADD“ pro zkušební číslo

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Identifikace zkušebního scénáře, kterou by měl znát přijímající subjekt.

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

TDT

1

M

 

DETAILS OF TRANSPORT

Specifikace dopravního prostředku, pojmenování plavidla v konvoji (jedno plavidlo bez nákladního člunu je v tomto kontextu také konvoj).

 

8051

 

M

an..3

Transport stage code qualifier

„20“ pro hlavní přepravu

 

8028

 

C

an..17

Conveyance reference number

Číslo plavby definované odesílatelem zprávy

 

C220

 

M

 

MODE OF TRANSPORT

 

 

8067

 

M

an..3

Mode of transport, coded

„8“ pro vnitrozemskou vodní dopravu, „1“ pro námořní dopravu (viz doporučení EHK OSN 19)

 

8066

 

 

an..17

Mode of transport

není k dispozici

 

C228

 

M

 

TRANSPORT MEANS

 

 

8179

 

M

an..8

(an4)

Type of means of transport identification, convoy type

Kód pro dopravní prostředky typu loď a konvoj z UN/CEFACT doporučení 28, viz část 2 kapitola 4.2.1

 

8178

 

 

an..17

Type of means of transport

není k dispozici

 

C040

 

 

 

CARRIER

není k dispozici

 

3127

 

 

an..17

Carrier identification

není k dispozici

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3128

 

 

an..35

Carrier name

není k dispozici

 

8101

 

 

an..3

Transit direction, coded

není k dispozici

 

C401

 

 

 

EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

8457

 

 

an..3

Excess transportation reason

není k dispozici

 

8459

 

 

an..3

Excess transportation responsibility

není k dispozici

 

7130

 

 

an..17

Customer authorization number

není k dispozici

 

C222

 

M

 

TRANSPORT IDENTIFICATION

 

 

8213

 

M

an..9

(an7..8)

ID. of means of transport identification

Číslo plavidla: 7 míst pro OFS nebo označení podle IMO, 8 míst pro označení podle ERN a jednotné evropské identifikační číslo plavidla

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

„OFS“ pro oficiální číslo plavidla podle systému CCNR, viz část 2 kapitola 4.2.2

„IMO“ pro číslo IMO, viz část 2 kapitola 4.2.3

„ERN“ pro všechny ostatní lodě (číslo mezinárodního systému elektronických zpráv), viz část 2 kapitola 4.2.4

„ENI“ pro jednotné evropské identifikační číslo plavidla, viz část 2 kapitola 4.2.5

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

8212

 

M

an..35

Id. Of the means of transport

Jméno lodi; jestliže má název více než 35 míst, jméno plavidla se zkrátí.

 

8453

 

M

an..3

Nationality of means of transport

Dvojpísmenný abecední kód země podle ISO 3166-1, viz část 2 kapitola 4.2.12. Pokud není státní příslušnost dopravního prostředku známa, měl by se použít trojmístný kód příslušného orgánu, který vydal evropské identifikační číslo plavidla.

 

8281

 

 

an..3

Transport ownership

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

2

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, délka

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„LEN“ = Délka

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Celková délka konvoje t v centimetrech

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

2

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, šířka

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„WID“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Celková šířka konvoje v centimetrech

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

2

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, ponor

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„DRA“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Ponor konvoje v centimetrech,

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

2

C

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, výška

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„HGT“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Výška konvoje nad čárou ponoru v centimetrech

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

2

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, prostornost

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„TON“

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Maximální nosnost konvoje v metrických tunách

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

2

C

 

REFERENCE

Odkaz na vnitrostátní plavbu, Belgie

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNB“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Odkaz státních orgánů Belgie

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

2

C

 

REFERENCE

Odkaz na vnitrostátní plavbu, Francie

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNF“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Odkaz státních orgánů Francie

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (8)

2

C

 

REFERENCE

Odkaz na vnitrostátní plavbu, Německo

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNG“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Odkaz státních orgánů Německa

 

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (9)

2

C

 

REFERENCE

Odkaz na vnitrostátní plavbu, vyhrazen 1

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GN1“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Odkaz státních orgánů, vyhrazen 1

1

1156

 

 

an..6

Line number

není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

2

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Přístav odplutí, přístav, kde začíná přeprava

 

3227

 

M

an..3

Place / location qualifier

„5“ místo vyplutí

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place / location identification

Kód lokalit EHK OSN (doporučení 16), viz část 2 kapitola 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place / location

Celý název lokality přístavu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place / location one identification

Kód terminálu, viz část 2 kapitola 4.2.15

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3222

 

 

an..70

Related place / location one

Celý název terminálu

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place / location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz část 2 kapitola 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

 

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place / location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (2)

2

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Bod průjezdu, kterým loď již proplula. Tento segment a segment TDT/DTM(2) s kvalifikátorem 186 jsou povinné pro hlášení o průjezdu.

 

3227

 

M

an..3

Place / location qualifier

„172“ pro bod průjezdu

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place / location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení 16) pro bod průjezdu (plavební komora, most, dopravní centrum), viz část 2 kapitola 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place / location

Celý název bodu průjezdu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place / location one identification

Kód bodu průjezdu

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3222

 

 

an..70

Related place / location one

není k dispozici

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place / location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz část 2 kapitola 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

 

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place / location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (3)

2

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Příští bod průjezdu

 

3227

 

M

an..3

Place / location qualifier

„61“ pro příští přístav zastávky

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place / location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení 16) pro bod průjezdu (plavební komora, most, středisko VTS), viz část 2 kapitola 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place / location

Celý název bodu průjezdu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M