ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.055.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 55

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
5. března 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

1

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 186/2010 ze dne 4. března 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

56

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 187/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

58

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 188/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

59

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/138/EU, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2010, kterým se mění jednací řád Komise

60

 

 

2010/139/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 1197)  ( 1 )

68

 

 

2010/140/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 1198)  ( 1 )

73

 

 

2010/141/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 1203)  ( 1 )

78

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Úř. věst. L 321 ze dne 1.12.2008)

83

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 185/2010

ze dne 4. března 2010,

kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008 by Komise měla přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám podle čl. 4 odst. 1 a k obecným opatřením doplňujícím společné základní normy podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

Pokud tato opatření obsahují citlivá bezpečnostní opatření, měla by se považovat za utajované skutečnosti EU ve smyslu rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád (2), jak je stanoveno v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008, a neměla by být proto zveřejněna. Tato opatření je nutno přijmout zvlášť prostřednictvím rozhodnutí určeného členským státům.

(3)

Nařízení (ES) č. 300/2008 se použije v plném rozsahu ode dne stanoveného v prováděcích pravidlech přijatých v souladu s postupy uvedenými v čl. 4 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení, nejpozději však ode dne 29. dubna 2010. Toto nařízení by proto mělo v zájmu harmonizace uplatňování nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů platit ode dne 29. dubna 2010.

(4)

Metody, a to včetně technologií, pro detekci kapalných výbušnin se budou v průběhu doby vyvíjet. V souladu s technologickým vývojem a praktickými zkušenostmi jak na úrovni Společenství, tak na úrovni celosvětové předloží Komise v případě potřeby návrhy s cílem revidovat technologická a praktická ustanovení týkající se detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví (3), (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví (4), (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích (5) a (ES) č. 820/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (6), k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (7), by proto měla být zrušena.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví zřízeného podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Toto nařízení stanoví opatření pro provádění společných základních norem pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy, jež ohrožují bezpečnost civilního letectví, a obecná opatření doplňující společné základní normy.

Článek 2

Prováděcí pravidla

1.   Opatření uvedená v článku 1 jsou stanovena v příloze.

2.   V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008 národní bezpečnostní programy ochrany civilního letectví před protiprávními činy náležitě přihlížejí k tomuto nařízení.

Článek 3

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1217/2003, (ES) č. 1486/2003, (ES) č. 1138/2004 a (ES) č. 820/2008 se zrušují s účinkem ode dne 29. dubna 2010.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2010.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 44.

(4)  Úř. věst. L 213, 23.8.2003, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 221, 22.6.2004, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 221, 19.8.2008, s. 8.

(7)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   BEZPEČNOST LETIŠTĚ

1.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.01

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

1.0.2

Pro účely této kapitoly se za součást letiště považují rovněž letadlo, autobus, zavazadlový vozík či jiné dopravní prostředky, průchody a nástupní můstky.

Pro účely této kapitoly se „zabezpečenými zavazadly“ rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.

1.0.3

Aniž jsou dotčena kritéria pro odchylky stanovené v nařízení (ES) č. 272/2009, může příslušný orgán povolit zvláštní bezpečnostní postupy nebo výjimky z ochrany a bezpečnosti neveřejných prostor letiště ve dnech s nejvýše osmi plánovanými odlétajícími spoji, pokud v určitém okamžiku má být v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na letišti, na něž se nevztahuje oblast působnosti bodu 1.1.3, naloženo nebo vyloženo pouze jedno letadlo či do něj mají nastoupit nebo z něj vystoupit cestující.

1.1   POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ LETIŠTĚ

1.1.1   Hranice

1.1.1.1

Hranice mezi veřejným prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními prostory letiště, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory jsou na každém letišti jednoznačně identifikovatelné, aby bylo možno v každé z těchto oblastí přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.

1.1.1.2

Hranici mezi veřejným prostorem letiště a neveřejným prostorem letiště tvoří fyzická překážka, která je jasně viditelná pro širokou veřejnost a která zabraňuje vstupu neoprávněných osob.

1.1.2   Vyhrazené bezpečnostní prostory

1.1.2.1

Vyhrazené bezpečnostní prostory zahrnují přinejmenším:

a)

část letiště, do níž mají přístup odletoví cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole, a

b)

část letiště, kterou mohou procházet zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole nebo v nichž mohou být tato zavazadla uložena, pokud se nejedná o zabezpečená zavazadla, a

c)

část letiště určená pro parkování letadel, do nichž mají nastoupit cestující nebo jež mají být naložena.

1.1.2.2

Část letiště se považuje za vyhrazený bezpečnostní prostor přinejmenším po dobu, během níž se uskutečňují činnosti uvedené v bodě 1.1.2.1.

Je-li vymezen vyhrazený bezpečnostní prostor, je nutno provést bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, bezprostředně před vymezením tohoto prostoru s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce letadla.

1.1.2.3

Pokud mohly mít do vyhrazených bezpečnostních prostorů přístup neoprávněné osoby, je nutno provést co nejdříve bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce letadla.

1.1.3   Kritické části vyhrazených bezpečnostních prostor

1.1.3.1

Kritické části se vymezí na letištích, na nichž je více než 40 osob držitelem letištního identifikačního průkazu, který umožňuje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

1.1.3.2

Kritické části zahrnují přinejmenším:

a)

všechny části letiště, do nichž mají přístup odletoví cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole, a

b)

všechny části letiště, kterými mohou procházet zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole nebo v nichž mohou být tato zavazadla uložena, pokud se nejedná o zabezpečená zavazadla.

Část letiště je považována za kritickou část přinejmenším po dobu, během níž se uskutečňují činnosti uvedené v písmenu a) nebo b).

1.1.3.3

Je-li vymezena kritická část, je nutno provést bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, bezprostředně před vymezením tohoto prostoru s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty. Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce letadla.

1.1.3.4

Pokud mohly mít do kritických částí přístup osoby, které nebyly podrobeny detekční kontrole, je nutno provést co nejdříve bezpečnostní prohlídku částí, které mohly být kontaminovány, s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty.

Má se za to, že toto ustanovení je splněno pro letadla, která jsou podrobena bezpečnostní prohlídce nebo kontrole letadla.

Toto ustanovení se nepoužije, pokud do těchto částí měly přístup osoby, na něž se vztahuje bod 1.3.2 a bod 4.1.1.7.

Osoby přilétající z jiných třetích zemí, než jsou země uvedené v doplňku 4-B, se považují za osoby, které nebyly podrobeny detekční kontrole.

1.2   KONTROLA VSTUPU

1.2.1   Přístup do neveřejného prostoru letiště

1.2.1.1

Přístup do neveřejného prostoru letiště lze osobám a vozidlům povolit pouze v případě, že k němu mají oprávněný důvod.

1.2.1.2

Pro povolení přístupu do neveřejného prostoru letiště je nutné, aby se osoba prokázala oprávněním.

1.2.1.3

Pro povolení přístupu do neveřejného prostoru letiště je nutné, aby se vozidlo prokázalo povolením vjezdu.

1.2.1.4

Osoby nacházející se v neveřejném prostoru letiště předloží na požádání ke kontrole své oprávnění.

1.2.2   Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů

1.2.2.1

Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů lze osobám a vozidlům povolit pouze v případě, že k němu mají oprávněný důvod.

1.2.2.2

Pro povolení přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů je nutné, aby se osoba prokázala jedním z těchto oprávnění:

a)

platná palubní vstupenka nebo rovnocenný doklad nebo

b)

platný identifikační průkaz posádky letadla nebo

c)

platný letištní identifikační průkaz nebo

d)

platný identifikační průkaz příslušného vnitrostátního orgánu nebo

e)

platný identifikační průkaz orgánu kontrolujícího dodržování předpisů, který je uznán příslušným vnitrostátním orgánem.

1.2.2.3

Pro povolení přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů je nutné, aby se vozidlo prokázalo povolením vjezdu.

1.2.2.4

Palubní vstupenku nebo rovnocenný doklad podle bodu 1.2.2.2 písm. a) je nutno zkontrolovat předtím, než je dotyčné osobě povolen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem přiměřeně zajistit, že tento doklad je platný.

Průkazy uvedené v bodě 1.2.2.2 písm. b) až e) jsou zkontrolovány předtím, než je dotyčné osobě povolen přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem přiměřeně zajistit, že tento průkaz je platný a odpovídá danému držiteli.

1.2.2.5

S cílem zabránit neoprávněnému vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů jsou přístupové body kontrolovány pomocí:

a)

elektronického systému, který omezuje přístup na jednu osobu v určitém okamžiku, nebo

b)

oprávněných osob provádějících kontrolu vstupu.

1.2.2.6

Povolení vjezdu pro vozidla je nutno zkontrolovat předtím, než je vozidlu umožněn vjezd do vyhrazených bezpečnostních prostorů, s cílem zajistit, že toto povolení je platné a odpovídá danému vozidlu.

1.2.2.7

Na přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.2.3   Požadavky na identifikační průkazy člena posádky letadla Společenství a letištní identifikační průkazy

1.2.3.1

Identifikační průkaz člena posádky letadla zaměstnávaného leteckým dopravcem Společenství a letištní identifikační průkaz lze vydat pouze osobě, která jej potřebuje z provozního hlediska a úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3.

1.2.3.2

Identifikační průkazy člena posádky letadla a letištní identifikační průkazy se vydávají na dobu nejvýše pěti let.

1.2.3.3

Identifikační průkaz osoby, které neabsolvovala úspěšně ověření spolehlivosti, je nutno neprodleně odejmout.

1.2.3.4

Identifikační průkaz je nutno nosit na viditelném místě přinejmenším po dobu, kdy se držitel nachází ve vyhrazených bezpečnostních prostorech.

Osoba, která nenosí svůj průkaz viditelně ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, je zastavena osobami odpovědnými za provádění bodu 1.5.1 písm. c) a popřípadě je nahlášena.

1.2.3.5

Identifikační průkaz je vydávajícímu subjektu neprodleně vrácen:

a)

na žádost vydávajícího subjektu nebo

b)

při ukončení pracovního poměru nebo

c)

při změně zaměstnavatele nebo

d)

při změně nutnosti mít přístup do prostor, pro něž bylo uděleno oprávnění, nebo

e)

po skončení doby platnosti průkazu nebo

f)

po odnětí průkazu.

1.2.3.6

Vydávajícímu orgánu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, odcizení či nevrácení identifikačního průkazu.

1.2.3.7

Elektronický průkaz je neprodleně vyřazen po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.

1.2.3.8

Na identifikační průkazy posádky letadla Společenství a letištní identifikační průkazy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.2.4   Doplňkové požadavky na identifikační průkazy členů posádky letadel Společenství

1.2.4.1

Identifikační průkaz člena posádky letadla zaměstnávaného leteckým dopravcem Společenství obsahuje:

a)

jméno a fotografii držitele a

b)

název leteckého dopravce a

c)

slovo „posádka letadla“ v angličtině („crew“), jež se použije nejpozději 5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost, a

d)

datum skončení doby platnosti, a to nejpozději 5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

1.2.5   Doplňkové požadavky na letištní identifikační průkazy

1.2.5.1

Letištní identifikační průkaz obsahuje:

a)

jméno a fotografii držitele a

b)

název zaměstnavatele držitele, není-li naprogramován elektronicky, a

c)

název vydávajícího subjektu nebo letiště a

d)

prostory, do nichž je držitel oprávněn vstoupit, a

e)

datum skončení doby platnosti, není-li naprogramováno elektronicky.

Názvy nebo jména a oblasti vstupu je možno nahradit rovnocennou identifikací.

1.2.5.2

Aby se zamezilo zneužití letištních identifikačních průkazů, je nutno zavést systém s cílem přiměřeně zajistit, že je zjištěn případný pokus o zneužití průkazů, které byly ztraceny, odcizeny či nebyly vráceny. Po zjištění takovéhoto pokusu je nutno přijmout náležitá opatření.

1.2.6   Požadavky na povolení vjezdu pro vozidla

1.2.6.1

Povolení vjezdu pro vozidla lze vydat pouze v případě, byla-li zjištěna provozní potřeba.

1.2.6.2

Povolení vjezdu pro vozidla se vztahuje na konkrétní vozidlo a udává:

a)

prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, a

b)

datum skončení platnosti.

Elektronická povolení vjezdu pro vozidla nemusí udávat prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, ani datum skončení doby platnosti, jsou-li tyto údaje čitelné elektronicky a jsou-li zkontrolovány před umožněním vjezdu do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

1.2.6.3

Elektronické povolení vjezdu pro vozidla je upevněno na vozidlo tak, aby byla zajištěna jeho nepřenositelnost.

1.2.6.4

Povolení vjezdu pro vozidla je umístěno na viditelném místě, nachází-li se vozidlo v neveřejném prostoru letiště.

1.2.6.5

Povolení vjezdu pro vozidla je vydávajícímu subjektu neprodleně vráceno:

a)

na žádost vydávajícího subjektu nebo

b)

pokud vozidlo již není používáno pro vjezd do neveřejného prostoru letiště nebo

c)

po skončení doby platnosti povolení, není-li jeho platnost zrušena automaticky.

1.2.6.6

Vydávajícímu orgánu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, odcizení nebo nevrácení povolení vjezdu pro vozidla.

1.2.6.7

Elektronické povolení vjezdu pro vozidla je neprodleně vyřazeno po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.

1.2.6.8

Aby se zamezilo zneužití povolení vjezdu pro vozidla, je nutno zavést systém s cílem přiměřeně zajistit, že je zjištěn případný pokus o zneužití povolení vjezdu pro vozidla, jež byla ztracena, odcizena nebo která nebyla vrácena. Po zjištění takovéhoto pokusu je nutno přijmout náležitá opatření.

1.2.7   Přístup s doprovodem

1.2.7.1

Členové posádky letadla, kteří nejsou držiteli platného letištního identifikačního průkazu, musí být vždy doprovázeni ve vyhrazených bezpečnostních prostorách jiných než:

a)

prostory, v nichž se mohou nacházet cestující, a

b)

prostory v bezprostřední blízkosti letadla, jímž přiletěli nebo kterým odletí, a

c)

prostory určené pro členy posádky letadla.

1.2.7.2

Výjimečně může být daná osoba osvobozena od požadavků uvedených v bodě 1.2.5.1 a povinností týkajících se ověření spolehlivosti pod podmínkou, že je ve vyhrazených bezpečnostních prostorech vždy doprovázena.

1.2.7.3

Člen doprovodu:

a)

má platný identifikační průkaz podle bodu 1.2.2.2 písm. c), d) nebo e) a

b)

je oprávněn k doprovodu ve vyhrazených bezpečnostních prostorech a

c)

má doprovázenou osobu nebo osoby neustále v přímém výhledu a

d)

přiměřeně zajistí, aby se doprovázená osoba nebo osoby nedopustily žádného porušení bezpečnosti.

1.2.7.4

Vozidlo může být osvobozeno od požadavků bodu 1.2.6 pod podmínkou, že je v neveřejných prostorách vždy doprovázeno.

1.2.8   Ostatní výjimky

Na ostatní výjimky se vztahují ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.3   DETEKČNÍ KONTROLA OSOB JINÝCH NEŽ CESTUJÍCÍCH A DETEKČNÍ KONTROLA VNÁŠENÝCH PŘEDMĚTŮ

1.3.1   Detekční kontrola osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených předmětů

1.3.1.1

Detekční kontrola osob jiných než cestujících a detekční kontrola vnášených předmětů se provádí stejně jako detekční kontrola cestujících a kabinových zavazadel.

1.3.1.2

Co se týká detekční kontroly osob jiných než cestujících, použijí se body 4.1.1.1–4.1.1.6 a bod 4.1.1.8.

1.3.1.3

Pokud jde o detekční kontrolu předmětů vnášených jinými osobami než cestujícími, použijí se body 4.1.2.1–4.1.2.9 a bod 4.1.2.12.

1.3.1.4

Předměty uvedené v doplňku 4-C lze vnášet pouze v případě, je-li osoba k tomu oprávněna za účelem plnění úkolů, které jsou nezbytné pro provoz letištních zařízení nebo letadla nebo pro plnění povinností za letu.

1.3.1.5

Je-li nutno podrobit osoby jiné než cestující a vnášené předměty detekční kontrole nepřetržitě namátkovým způsobem, četnost stanoví příslušný orgán na základě posouzení rizik.

1.3.1.6

Na detekční kontrolu osob jiných než cestujících a detekční kontrolu vnášených předmětů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.3.2   Výjimky a zvláštní postupy detekční kontroly

1.3.2.1

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit, aby byly osoby jiné než cestující osvobozeny od detekční kontroly nebo aby byly podrobeny zvláštním postupům detekční kontroly, jsou-li doprovázeny osobou oprávněnou k doprovodu v souladu s bodem 1.2.7.3.

1.3.2.2

Osoby jiné než cestující, které byly podrobeny detekční kontrole a které dočasně opouštějí kritické části, mohou být při návratu osvobozeny od detekční kontroly, pokud byly pod trvalým dozorem oprávněných osob schopným přiměřeně zajistit, že nevnesou do těchto kritických částí zakázané předměty.

1.3.2.3

Na výjimky a zvláštní postupy detekční kontroly se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.4   KONTROLA VOZIDEL

1.4.1   Vozidla vjíždějící do kritických částí

1.4.1.1

Všechna vozidla jsou před vjezdem do kritických částí zkontrolována. Vozidla musí být chráněna před protiprávními činy od okamžiku provedení kontroly až do vjezdu do kritických částí.

1.4.1.2

Řidič a ostatní cestující ve vozidle se při provádění kontroly nesmí nacházet ve vozidle. Musí s sebou vzít své osobní věci z vozidla za účelem detekční kontroly.

1.4.1.3

Musí být stanoveny metodiky s cílem zajistit náhodnost výběru prostor ve vozidle, které mají být zkontrolovány.

1.4.1.4

Na vozidla vjíždějící do kritických částí se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.4.2   Vozidla vjíždějící do vyhrazených bezpečnostních prostor jiných než kritické části

1.4.2.1

Řidič a ostatní cestující ve vozidle se při provádění kontroly nesmí nacházet ve vozidle. Musí s sebou vzít své osobní věci z vozidla za účelem detekční kontroly.

1.4.2.2

Musí být stanoveny metodiky s cílem zajistit náhodnost výběru vozidel i prostor ve vozidle, které mají být zkontrolovány.

1.4.2.3

Na vozidla vjíždějící do vyhrazených bezpečnostních prostorů jiných než kritické části se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.4.3   Metody kontroly

1.4.3.1

Ruční prohlídka spočívá v důkladné manuální kontrole vybraných prostor, včetně obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahují zakázané předměty.

1.4.3.2

Jako doplňkové prostředky kontroly lze použít pouze tyto metody:

a)

psy cvičené k detekci výbušnin a

b)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

1.4.3.3

Na metody kontroly se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.4.4   Výjimky a zvláštní kontrolní postupy

1.4.4.1

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit, aby byla vozidla osvobozena od kontroly nebo aby podléhala zvláštním kontrolním postupům, jsou-li doprovázena osobou oprávněnou k doprovodu v souladu s bodem 1.2.7.3.

1.4.4.2

Na výjimky a zvláštní kontrolní postupy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

1.5   DOZOR, HLÍDKY A JINÉ FYZICKÉ KONTROLY

1.5.1

Dozor nebo hlídky se provádějí s cílem monitorovat:

a)

hranice mezi veřejným prostorem letiště, neveřejným prostorem letiště, vyhrazenými bezpečnostními prostory, kritickými částmi a popřípadě vymezenými prostory a

b)

prostory terminálu a prostory v jeho blízkosti, které jsou přístupné veřejnosti, včetně parkovišť a vozovek, a

c)

předkládání a platnost identifikačních průkazů osob ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, a

d)

předkládání a platnost povolení vjezdu pro vozidla v neveřejném prostoru letiště a

e)

zapsaná zavazadla, náklad a poštu, palubní zásoby a poštu a materiály leteckého dopravce v kritických částech, v nichž čekají na naložení.

1.5.2

Četnost a způsoby zajištění dozoru a hlídek vycházejí z posouzení rizik, které provedl příslušný orgán, s přihlédnutím k:

a)

velikosti letiště, včetně počtu a povahy činností, a

b)

dispozičnímu plánu letiště, zejména návaznosti prostor vymezených na letišti, a

c)

možnostem a omezením způsobů zajištění dozoru a hlídek.

Části posouzení rizik týkající se četnosti a způsobů zajištění dozoru a hlídek jsou na žádost zpřístupněny písemně za účelem sledování dodržování předpisů.

1.5.3

Dozor a hlídky nesmí být předvídatelné. Platnost identifikačních průkazů se kontroluje namátkově.

1.5.4

Je nutno zavést opatření, která odradí osoby od narušení stanovišť bezpečnostní kontroly, a dojde-li k takovémuto narušení, rychle umožní toto narušení a jeho následky vyřešit a napravit.

2.   VYMEZENÉ PROSTORY LETIŠŤ

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

3.   BEZPEČNOST LETADEL

3.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

3.0.1

Není-li stanoveno jinak, letecký dopravce zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole, co se týká jeho letadel.

3.0.2

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká bezpečnosti letadel, jsou uvedeny v doplňku 3-B.

3.0.3

Letadlo nemusí být podrobeno bezpečnostní kontrole letadla. Letadlo je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla v souladu s bodem 3.1.

3.0.4

Letecký dopravce je na žádost provozovatelem letiště informován, zda se jeho letadlo nachází v kritické části. Není-li to zřejmé, předpokládá se, že se letadlo nachází v jiné než kritické části.

3.0.5

Pokud se daný prostor v důsledku změny bezpečnostního statusu již nepovažuje za kritickou část, letiště informuje dopravce, kterých se to týká.

3.1   BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA LETADLA

3.1.1   Kdy se provádí bezpečnostní prohlídka letadla

3.1.1.1

Letadlo je vždy podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla, existuje-li důvod domnívat se, že do něj mohly mít přístup neoprávněné osoby.

3.1.1.2

Bezpečnostní prohlídka letadla spočívá v kontrole vymezených prostor letadla, které jsou stanoveny ve zvláštním rozhodnutí Komise.

3.1.1.3

Letadlo přilétající do kritické části z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla kdykoli po vystoupení cestujících z letadla a/nebo vyložení nákladového prostoru.

3.1.1.4

Letadlo přilétající z členského státu, v němž se nacházelo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, se považuje za letadlo přilétající z třetí země.

3.1.1.5

Na provádění bezpečnostní prohlídky letadla se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

3.1.2   Jak provádět bezpečnostní prohlídku letadla

Na způsob provádění bezpečnostní prohlídky letadla se vztahují ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

3.1.3   Informace o bezpečnostní prohlídce letadla

U odlétajícího spoje jsou zaznamenány a v místě mimo letadlo se po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin, uchovávají níže uvedené informace o bezpečnostní prohlídce letadla:

číslo letu a

místo určení a

místo zahájení předchozího letu a

údaj, zda byla provedena bezpečnostní prohlídka letadla, či nikoli.

Pokud byla provedena bezpečnostní prohlídka letadla, tyto informace zahrnují rovněž:

datum a čas provedení bezpečnostní prohlídky letadla a

jméno a podpis osoby odpovědné za provedení bezpečnostní prohlídky letadla.

3.2   OCHRANA LETADLA

3.2.1   Ochrana letadla – obecně

3.2.1.1

Bez ohledu na místo, na němž je letadlo zaparkováno na letišti, musí být chráněno před neoprávněným přístupem, a to:

a)

zajištěním, aby osoby, které usilují o neoprávněný vstup, byly neprodleně zastaveny, nebo

b)

uzavřením vnějších dveří. Jestliže se letadlo nachází v kritické části, je nutno vnější dveře, jež nejsou přístupné ze země, považovat za uzavřené, pokud byly pomocné prostředky pro vstup odstraněny a umístěny dostatečně daleko od letadla s cílem přiměřeně zabránit vstupu, nebo

c)

elektronickými prostředky, které okamžitě odhalí neoprávněný vstup.

3.2.1.2

Bod 3.2.1.1 se nevztahuje na letadla zaparkovaná v hangáru, který je uzamčen či jinak chráněn před neoprávněným vstupem.

3.2.2   Dodatečná ochrana letadla se zavřenými vnějšími dveřmi v jiné než kritické části

3.2.2.1

Jsou-li vnější dveře uzavřené a nachází-li se letadlo v jiné než kritické části, každé vnější dveře musí rovněž:

a)

mít odstraněny pomocné prostředky pro vstup nebo

b)

být zapečetěny nebo

c)

být uzamčeny nebo

d)

být monitorovány.

Písmeno a) se nevztahuje na dveře, které jsou přístupné ze země.

3.2.2.2

Jsou-li u dveří, které nejsou přístupné ze země, odstraněny pomocné prostředky pro vstup, musí být umístěny dostatečně daleko od letadla, aby bylo přiměřeně zabráněno vstupu.

3.2.2.3

Jsou-li vnější dveře uzamčené, mohou tyto dveře odemknout pouze osoby, u nichž existuje provozní potřeba.

3.2.2.4

Jsou-li vnější dveře monitorovány, monitorování zajistí, aby byl neprodleně zjištěn neoprávněný vstup do letadla.

3.2.2.5

Na ochranu letadla s uzavřenými vnějšími dveřmi nacházejícího se v jiné než kritické části se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 3-A

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA LETADLA

Podrobná ustanovení týkající se bezpečnostní prohlídky letadla jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 3-B

BEZPEČNOST LETADLA

TŘETÍ ZEMĚ, KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Co se týká bezpečnosti letadel, níže uvedené země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

4.   CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

4.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

4.0.1

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

4.0.2

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká cestujících a kabinových zavazadel, jsou uvedeny v doplňku 4-B.

4.0.3

Cestující a jejich kabinová zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 4-B, se považují za cestující a kabinová zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tito cestující a jejich kabinová zavazadla byli podrobeni detekční kontrole v dotyčném členském státě.

4.0.4

Pro účely této kapitoly zahrnují „tekutiny, aerosoly a gely“ pasty, kosmetické vody, směsi tekutin/pevných látek a obsah nádob pod tlakem, např. zubní pastu, gel na vlasy, nápoje, polévky, sirupy, parfémy, pěnu na holení a ostatní předměty podobné konzistence.

4.1   DETEKČNÍ KONTROLA CESTUJÍCÍCH A DETEKČNÍ KONTROLA KABINOVÝCH ZAVAZADEL

4.1.1   Detekční kontrola cestujících

4.1.1.1

Před detekční kontrolou si cestující musí svléknout kabáty, saka a bundy a tyto jsou podrobeny detekční kontrole jako kabinová zavazadla.

4.1.1.2

Cestující jsou podrobováni detekční kontrole takto:

a)

ruční prohlídkou nebo

b)

pomocí průchozího detektoru kovů (WTMD).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda cestující vnáší zakázané předměty, je cestujícímu odepřen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo je podroben nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

4.1.1.3

Provádí-li se ruční prohlídka, je nutno ji provést tak, aby bylo přiměřeně zajištěno, že dotyčná osoba nevnáší zakázané předměty.

4.1.1.4

Pokud zařízení WTMD spustí poplach, je nutno vyřešit příčinu poplachu.

4.1.1.5

Ruční detektory kovů (HHMD) lze použít pouze jako doplňkový prostředek detekční kontroly. Toto zařízení nenahrazuje požadavky na ruční prohlídku.

4.1.1.6

Je-li povoleno vnášet do kabiny letadla živá zvířata, je nutno je podrobit detekční kontrole jako cestující nebo jako kabinová zavazadla.

4.1.1.7

Příslušný orgán může stanovit kategorie cestujících, kteří z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeni od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

4.1.1.8

Na detekční kontrolu cestujících se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

4.1.2   Detekční kontrola kabinových zavazadel

4.1.2.1

Před detekční kontrolou je nutno z kabinového zavazadla vyjmout přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení a podrobit je detekční kontrole odděleně.

4.1.2.2

Před detekční kontrolou je nutno tekutiny, aerosoly a gely vyjmout z kabinového zavazadla a podrobit je detekční kontrole odděleně, není-li zařízení používané k detekční kontrole kabinových zavazadel schopno podrobit detekční kontrole uzavřené nádoby s tekutinami, aerosoly a gely uvnitř zavazadla.

Jsou-li tekutiny, aerosoly a gely vyňaty z kabinového zavazadla, cestující předloží:

a)

všechny tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který je opakovaně uzavíratelný a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený, a

b)

ostatní tekutiny, aerosoly a gely odděleně.

4.1.2.3

Kabinová zavazadla jsou podrobena detekční kontrole takto:

a)

ruční prohlídkou nebo

b)

rentgenem nebo

c)

systémy detekce výbušnin (EDS).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda kabinové zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

4.1.2.4

Ruční prohlídka spočívá v manuální kontrole zavazadla, včetně jeho obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty.

4.1.2.5

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, kontrolní pracovník musí zkontrolovat každé zobrazení.

4.1.2.6

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, musí být všechny poplachy pro kontrolního pracovníka uspokojivě vyřešeny, aby bylo přiměřeně zajištěno, že do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla nejsou vneseny žádné zakázané předměty.

4.1.2.7

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, je nutno ze zavazadla vyjmout všechny předměty, jejichž hustota kontrolnímu pracovníkovi znemožňuje analyzovat obsah kabinového zavazadla. Zavazadlo je znovu podrobeno detekční kontrole a dotyčný předmět je podroben detekční kontrole odděleně jako kabinové zavazadlo.

4.1.2.8

Každé zavazadlo, u něhož bylo zjištěno, že obsahuje velké elektrické zařízení, je podrobeno detekční kontrole znovu, přičemž dotyčný předmět není uložen v zavazadle a je podroben detekční kontrole odděleně.

4.1.2.9

Psy cvičené k detekci výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) lze použít pouze jako doplňující prostředky detekční kontroly.

4.1.2.10

Příslušný orgán může stanovit kategorie kabinových zavazadel, které z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

4.1.2.11

Příslušný orgán může povolit, aby byla diplomatická zavazadla osvobozena od detekční kontroly nebo aby podléhala zvláštním bezpečnostním postupům, jsou-li splněny požadavky Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

4.1.2.12

Na detekční kontrolu kabinových zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

4.1.3   Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů

4.1.3.1

K detekční kontrole tekutin, aerosolů a gelů se používá:

a)

rentgen;

b)

systémy detekce výbušnin (EDS);

c)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

d)

proužky k provedení zkoušky chemické reakce nebo

e)

skenery tekutin v lahvích.

4.1.3.2

Ochutnání nebo testování na pokožce lze použít pouze jako doplňkové prostředky detekční kontroly.

4.1.3.3

Na detekční kontrolu tekutin, aerosolů a gelů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

4.1.3.4

Tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími mohou být osvobozeny od detekční kontroly, pokud:

a)

jsou v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který je opakovaně uzavíratelný a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený, nebo

b)

jsou určeny k použití během cesty a jsou nutné buď pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy. Cestující musí na požádání předložit důkaz o původu tekutiny, které byla udělena výjimka, nebo

c)

jsou získány v provozní části letiště za místem, kde se kontrolují palubní vstupenky, z obchodů, na které se vztahují schválené bezpečnostní postupy, které jsou součástí bezpečnostního programu letiště, pod podmínkou, že tekutina je v balení, které je zjevně neporušené a obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení na letišti v uvedený den, nebo

d)

jsou získány ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru z obchodů, na které se vztahují schválené bezpečnostní postupy, které jsou součástí bezpečnostního programu letiště, nebo

e)

jsou získány na jiném letišti Společenství, pod podmínkou, že tekutina je v balení, které je zjevně neporušené a obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení na příslušném letišti v uvedený den, nebo

f)

jsou získány na palubě letadel leteckého dopravce Společenství, pod podmínkou, že tekutina je v balení, které je zjevně neporušené a obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení na palubě příslušného letadla v uvedený den.

4.2   OCHRANA CESTUJÍCÍCH A OCHRANA KABINOVÝCH ZAVAZADEL

Na ochranu cestujících a ochranu kabinových zavazadel se vztahují ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

4.3   POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÍ CESTUJÍCÍ

4.3.1

Letecký dopravce je příslušným orgánem písemně vyrozuměn předem, je-li plánován nástup potenciálně nebezpečného cestujícího na palubu jeho letadla.

4.3.2

Oznámení obsahuje tyto údaje:

a)

totožnost a pohlaví dotyčné osoby a

b)

důvod přepravy a

c)

jméno a hodnost člena doprovodu, je-li stanoven, a

d)

posouzení rizika příslušnými orgány, včetně důvodů pro stanovení nebo nestanovení doprovodu,

e)

předběžné rozsazení, je-li požadováno, a

f)

povaha cestovních dokladů, které jsou k dispozici.

Letecký dopravce zpřístupní tyto informace veliteli letadla před nástupem cestujících do letadla.

4.3.3

Příslušný orgán zajistí, aby osoby ve vazbě byly vždy doprovázeny.

4.4   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

4.4.1

Cestující nemohou do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla vnášet předměty uvedené v doplňku 4-C.

4.4.2

Výjimku z bodu 4.4.1 lze udělit pod podmínkou, že:

a)

příslušný orgán vydal souhlas s vnesením tohoto předmětu a

b)

letecký dopravce byl informován o cestujícím a vnášeném předmětu před nástupem cestujících do letadla a

c)

jsou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Tyto předměty jsou poté na palubě letadla umístěny za bezpečných podmínek.

4.4.3

Letecký dopravce zajistí, aby cestující byli o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 4-C informováni před odbavením.

DOPLNĚK 4-A

POŽADAVKY NA RUČNÍ PROHLÍDKU

Podrobná ustanovení týkající se ruční prohlídky jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 4-B

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ UZNANÉ JAKO ZEMĚ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Co se týká cestujících a kabinových zavazadel, níže uvedené třetí země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

DOPLNĚK 4-C

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

Aniž jsou dotčeny platné bezpečnostní předpisy, cestující nesmějí do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na palubu letadla vnášet tyto předměty:

a)   střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily— zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní

hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi

částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů

střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabola (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns)

signálních zbraní a startovacích pistolí

luků, samostřílů a šípů

harpun a oštěpů

praků a katapultů

b)   ochromující zařízení— zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

prostředků způsobujících šok, například paralyzérů (stun guns), taserů a obušků s elektrickým paralyzérem (stun batons)

zařízení na omračování a zabíjení zvířat

ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, paprikových sprejů, slzného plynu, kyselinových sprejů a repelentů na odpuzování zvířat a živočichů

c)   předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou— předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků

sekyrek na led a cepínů

holicích břitev

řezáků s ulamovací čepelí

nožů s čepelí delší než 6 cm

nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu

vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou

mečů a šavlí

d)   pracovní nářadí— nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

páčidel

vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček

nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát

pil, včetně přenosných akumulátorových pil

pájecích (letovacích) lamp

zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí

e)   tupé předměty— předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

basebalových a softbalových pálek

obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků

vybavení pro bojová umění

f)   výbušniny a zápalné látky a zařízení— výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

munice

rozbušek

detonátorů a zápalných zařízení

replik nebo imitací výbušných zařízení

min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny

ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků

dýmovnic a kouřových patron

dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

5.   ZAPSANÁ ZAVAZADLA

5.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

5.0.1

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

5.0.2

Třetí země, které uplatňují bezpečnostní normy uznané jako rovnocenné těmto společným základním normám, co se týká zapsaných zavazadel, jsou uvedeny v doplňku 5-A.

5.0.3

Zapsaná zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 5-A, se považují za zapsaná zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že zapsaná zavazadla byla v dotyčném členském státě podrobena detekční kontrole.

5.0.4

Pro účely této kapitoly se „zabezpečenými zavazadly“ rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.

5.1   DETEKČNÍ KONTROLA ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

5.1.1

K detekční kontrole zapsaných zavazadel se použijí jednotlivě nebo společně tyto metody:

a)

ruční prohlídka nebo

b)

rentgen nebo

c)

systémy detekce výbušnin (EDS) nebo

d)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD).

Pokud kontrolní pracovník nemůže určit, zda zapsané zavazadlo obsahuje zakázané předměty, je toto zavazadlo odmítnuto, nebo je podrobeno nové detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

5.1.2

Ruční prohlídka spočívá v manuální kontrole zavazadla, včetně jeho obsahu, s cílem přiměřeně zajistit, že neobsahuje zakázané předměty.

5.1.3

Pokud se používá rentgen nebo zařízení EDS, předmět, jehož hustota kontrolnímu pracovníkovi znemožňuje analyzovat obsah zavazadla, je podroben jiným prostředkům detekční kontroly.

5.1.4

Detekční kontrola pomocí zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) sestává z analýzy vzorků odebraných uvnitř a vně zavazadla a z jeho obsahu. Obsah může být podroben rovněž ruční prohlídce.

5.1.5

Příslušný orgán může stanovit kategorie zapsaných zavazadel, jež z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.

5.1.6

Na detekční kontrolu zapsaných zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

5.2   OCHRANA ZAPSANÝCH ZAVAZADEL

5.2.1

Cestujícím nesmí být umožněn přístup k zapsaným zavazadlům, která byla podrobena detekční kontrole, ledaže se jedná o jejich vlastní zavazadlo a jsou pod dozorem, aby bylo zajištěno, že:

a)

do zapsaného zavazadla nejsou vloženy zakázané předměty uvedené v doplňku 5-B nebo

b)

ze zapsaného zavazadla nejsou vyňaty zakázané předměty uvedené v doplňku 4-C a vneseny do vyhrazených bezpečnostních prostorů nebo na palubu letadla.

5.2.2

Zapsaná zavazadla, která nebyla chráněna před neoprávněnými činy, musí být znovu podrobena detekční kontrole.

5.2.3

Na ochranu zapsaných zavazadel se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

5.3   SPOJENÍ ZAVAZADLA S CESTUJÍCÍM

5.3.1   Identifikace zapsaného zavazadla

5.3.1.1

Letecký dopravce během nástupu do letadla zajistí, aby cestující předložil platnou palubní vstupenku nebo rovnocenný doklad odpovídající zapsanému zavazadlu, které bylo odbaveno.

5.3.1.2

Letecký dopravce zajistí, aby byl zaveden postup pro identifikaci zapsaných zavazadel cestujících, kteří nenastoupili do letadla nebo opustili letadlo před odletem.

5.3.1.3

Pokud se cestující nenachází na palubě letadla, zapsané zavazadlo odpovídající jeho palubní vstupence nebo rovnocennému dokladu se považuje za nedoprovázené zavazadlo.

5.3.1.4

Letecký dopravce zajistí, aby byl každý předmět v nedoprovázeném zapsaném zavazadle jednoznačně identifikovatelný jako povolený pro leteckou přepravu.

5.3.2   Činitele mimo kontrolu cestujícího

5.3.2.1

Důvod, proč není zavazadlo doprovázeno, je nutno zaznamenat před naložením zavazadla do letadla, pokud nejsou provedeny bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 5.3.3.

5.3.2.2

Další podrobná ustanovení o činitelích, které jsou mimo kontrolu cestujících, jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

5.3.3   Náležité bezpečnostní kontroly nedoprovázených zapsaných zavazadel

5.3.3.1

Nedoprovázené zapsané zavazadlo, na něž se nevztahuje bod 5.3.2, je podrobeno detekční kontrole pomocí jedné z metod stanovených v bodě 5.1.1 a popřípadě se použijí dodatečné požadavky stanovené ve zvláštním rozhodnutí Komise.

5.3.3.2

Zapsané zavazadlo, které se stane nedoprovázeným zavazadlem kvůli jiným činitelům, než jsou uvedeny v bodě 5.3.2, je znovu podrobeno detekční kontrole po odstranění z letadla a před opětovným naložením.

5.3.3.3

Další podrobná ustanovení o náležitých bezpečnostních kontrolách nedoprovázených zapsaných zavazadel jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

5.4   ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

5.4.1

Cestující nesmějí ve svých zapsaných zavazadlech vnášet předměty uvedené v doplňku 5-B.

5.4.2

Výjimku z bodu 5.4.1 lze udělit pod podmínkou, že:

a)

příslušný orgán má vnitrostátní pravidla umožňující vnesení takovéhoto předmětu a

b)

jsou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

5.4.3

Cestující jsou o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 5-B informováni před odbavením.

DOPLNĚK 5-A

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ UZNANÉ JAKO ZEMĚ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Co se týká zapsaných zavazadel, níže uvedené třetí země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

DOPLNĚK 5-B

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

SEZNAM ZAKÁZANÝCH PŘEDMĚTŮ

Cestující nesmějí ve svých zapsaných zavazadlech vnášet tyto předměty:

výbušniny a zápalné látky a zařízení— výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

munice

rozbušek

detonátorů a zápalných zařízení

min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny

ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků

dýmovnic a kouřových patron

dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

6.   NÁKLAD A POŠTA

6.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

6.0.1

Orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt definovaný v této kapitole zajistí provádění opatření stanovených v této kapitole.

6.0.2

Za zakázané předměty v zásilkách nákladu se považují:

zkompletované výbušná a zápalná zařízení, která nejsou přepravována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

6.0.3

Za zakázané předměty v zásilkách pošty se považují:

výbušná a zápalná zařízení bez ohledu na to, zda jsou zkompletována, či nikoli, a jejich součásti.

6.1   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY – OBECNÁ USTANOVENÍ

6.1.1

Veškerý náklad a pošta musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole provedené schváleným agentem, ledaže:

a)

u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny schváleným agentem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení nebo

b)

u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny známým odesílatelem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení nebo

c)

u zásilky byly požadované bezpečnostní kontroly provedeny stálým odesílatelem a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do naložení a není přepravována letadly pro přepravu osob nebo

d)

zásilka je osvobozena od detekční kontroly a byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy se stala identifikovatelným leteckým nákladem nebo identifikovatelnou leteckou poštou, až do naložení.

6.1.2

Existuje-li důvod domnívat se, že se zásilkou, u níž byly provedeny bezpečnostní kontroly, bylo manipulováno nebo že tato zásilka nebyla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol, schválený agent ji před naložením do letadla podrobí detekční kontrole.

6.1.3

Osoba, která má bez doprovodu přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, absolvovala úspěšně ověření spolehlivosti nebo ověření před nástupem do zaměstnání v souladu s bodem 11.1.

6.2   DETEKČNÍ KONTROLA

6.2.1   Detekční kontrola

6.2.1.1

Při provádění detekční kontroly nákladu nebo pošty:

a)

je nutno použít prostředky nebo metody, které se s ohledem na povahu zásilky jeví pro odhalení zakázaných předmětů jako nejvhodnější, a

b)

použité prostředky a metody musí být na úrovni schopné přiměřeně zajistit, že v zásilce nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

6.2.1.2

Nemůže-li si být kontrolní pracovník přiměřeně jistý, že v zásilce nejsou obsaženy žádné zakázané předměty, zásilka je odmítnuta, nebo je znovu podrobena detekční kontrole, která je pro kontrolního pracovníka uspokojivá.

6.2.1.3

Na detekční kontrolu nákladu a pošty se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

6.2.2   Osvobození od detekční kontroly

Ustanovení o osvobození od detekční kontroly jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

6.3   SCHVÁLENÍ AGENTI

6.3.1   Schvalování schválených agentů

6.3.1.1

Schválené agenty schvaluje příslušný orgán.

Schválení schváleného agenta se vztahuje na konkrétní místo.

Subjekt, který provádí bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 6.3.2, je schválen jako schválený agent. To zahrnuje třetí dodavatele logistických služeb, kteří odpovídají za integrované skladovací a dopravní služby, letecké dopravce a přepravní jednatele.

Schválený agent může subdodavatelsky zadat:

a)

jinému schválenému agentovi kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2;

b)

jinému subjektu kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2, jsou-li kontroly prováděny ve vlastních prostorách schváleného agenta nebo na letišti a jsou-li zahrnuty v bezpečnostním programu schváleného agenta nebo letiště;

c)

jinému subjektu kteroukoli z bezpečnostních kontrol uvedených v bodě 6.3.2, jsou-li kontroly prováděny jinde než ve vlastních prostorách schváleného agenta nebo na letišti a dotyčný subjekt je osvědčen nebo schválen příslušným orgánem a uveden v seznamu pro poskytování těchto služeb, a

d)

ochranu a přepravu zásilek dopravci, který splňuje požadavky bodu 6.6.

6.3.1.2

Příslušný orgán každého členského státu ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 stanoví odpovědnosti za provádění níže uvedeného postupu při schvalování schválených agentů:

a)

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nacházejí místa uvedená v žádosti.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude agent dodržovat, aby zajistil splnění požadavků nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů. V programu je rovněž popsáno, jak bude samotný agent sledovat dodržování těchto metod a postupů. Má se za to, že bezpečnostní program leteckého dopravce, který popisuje metody a postupy, jež bude letecký dopravce dodržovat, aby splnil požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, vyhovuje požadavku na bezpečnostní program schváleného agenta.

Žadatel předloží rovněž „Prohlášení o závazcích – schválený agent“ uvedené v doplňku 6-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce žadatele nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán.

b)

Příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, by měly vzít v úvahu skutečnost, zda žadatel je či není držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 (1), kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93 (2).

c)

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o agentovi zadány do „databáze ES schválených agentů a známých odesílatelů“ nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Nepovažuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, jsou subjektu žádajícímu o schválení jako schválený agent neprodleně sděleny důvody.

Pokud bezpečnostní program leteckého dopravce popisuje metody a postupy, které bude letecký dopravce dodržovat, aby splnil požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, lze mít za to, že letecký dopravce vyhovuje požadavkům uvedeným v písmenech a) a b) s ohledem na všechna místa uvedená v programu. Ověření míst uvedených v bezpečnostním programu leteckého dopravce je nutno provést nejpozději do 2 let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Byl-li schválený agent schválen v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2320/2002 nebo nařízením Komise (ES) č. 820/2008 a rozhodnutím Komise K(2008) 4333, lze jej považovat za schváleného agenta pro účely nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů pro všechna místa, u nichž bylo provedeno ověření na místě.

d)

Schválený agent se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v „databázi ES schválených agentů a známých odesílatelů“.

6.3.1.3

Schválený agent jmenuje v každém místě nejméně jednu osobu, která je odpovědná za provádění předloženého bezpečnostního programu. Tato osoba úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti podle bodu 11.1.

6.3.1.4

Schválený agent je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda schválený agent nadále splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Kontrolu v prostorách schváleného agenta, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny požadavky nezbytné pro schválení.

6.3.1.5

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený agent splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, odejme status schváleného agenta pro konkrétní místo či místa.

Neprodleně po odnětí a každopádně do 24 hodin příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu agenta zaznamenána v „databázi ES schválených agentů a známých odesílatelů“.

6.3.1.6

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je schválený agent schválený podle bodu 6.3 uznán ve všech členských státech.

6.3.1.7

Požadavky uvedené v bodě 6.3.1 kromě bodu 6.3.1.2 písm. d) se nepoužijí, má-li být jako schválený agent schválen samotný příslušný orgán.

6.3.2   Bezpečnostní kontroly, které má provádět schválený agent

6.3.2.1

Při přijetí veškerých zásilek schválený agent zjistí, zda je subjekt, od nějž zásilky obdrží, schváleným agentem, známým odesílatelem, stálým odesílatelem či zda není žádným z těchto subjektů.

6.3.2.2

Osoba doručující zásilky schválenému agentovi nebo leteckému dopravci předloží průkaz totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz či jiný doklad, který obsahuje fotografii této osoby a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem. Průkaz nebo doklad se použije k zjištění totožnosti osoby doručující zásilky.

6.3.2.3

Při přijímání zásilek, u nichž nebyly dříve provedeny všechny požadované bezpečnostní kontroly, schválený agent zajistí, aby byly tyto zásilky podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2.

6.3.2.4

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.3 tohoto nařízení a v bodě 6.3 zvláštního rozhodnutí Komise schválený agent zajistí, aby:

a)

byl kontrolován přístup k těmto zásilkám a

b)

tyto zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy, dokud nejsou předány jinému schválenému agentovi nebo leteckému dopravci.

6.3.2.5

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.4 tohoto nařízení schválený agent zajistí, aby byly ke každé zásilce předané leteckému dopravci či jinému schválenému agentovi připojeny příslušné doklady, buď ve formě leteckého nákladního listu, nebo samostatného prohlášení, a to v elektronickém formátu nebo písemně.

6.3.2.6

Tyto doklady jsou k dispozici ke kontrole příslušnému orgánu v kterémkoli okamžiku před naložením zásilky do letadla a jsou v nich uvedeny tyto údaje:

a)

jméno a adresa schváleného agenta pro konkrétní místo, který vydal bezpečnostní status, a/nebo jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený příslušným orgánem;

b)

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu;

c)

obsah zásilky;

d)

bezpečnostní status zásilky s údajem:

„SPX“ označujícím bezpečnou zásilku pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty nebo

„SCO“ označujícím bezpečnou zásilku jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty;

e)

důvod vydání bezpečnostního statusu s údajem:

„KC“ označujícím zásilku obdrženou od známého odesílatele nebo

„AC“ označujícím zásilku obdrženou od stálého odesílatele nebo

o použitém prostředku nebo metodě detekční kontroly nebo

o důvodech pro osvobození zásilky od detekční kontroly;

f)

jméno osoby, která vydala bezpečnostní status, nebo rovnocenná identifikace, datum a čas vydání;

g)

název a adresa schváleného agenta pro konkrétní místo, který uznal bezpečnostní status udělený zásilce jiným schváleným agentem, nebo jedinečný identifikátor přidělený příslušným orgánem.

6.3.2.7

V případě konsolidace zásilek jsou požadavky uvedené v bodě 6.3.2.6 písm. c), e), f) a g) považovány za splněné, je-li schválený agent schopen zjistit povahu obsahu, důvod vydání bezpečnostního statusu a/nebo název osoby, která vydala bezpečnostní status, a datum a čas vydání prostřednictvím ověřitelných podkladů pro audit kdykoli před naložením zásilky do letadla nebo posléze po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin.

6.3.2.8

Při přijímání zásilek, u nichž nebyly dříve provedeny všechny požadované bezpečnostní kontroly, se schválený agent může rovněž rozhodnout, že neprovede bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 6.3.2, nýbrž zásilky předá jinému schválenému agentovi za účelem provedení těchto bezpečnostních kontrol.

Na bezpečnostní kontroly, které má provádět schválený agent, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

6.4   ZNÁMÍ ODESÍLATELÉ

6.4.1   Schvalování známých odesílatelů

6.4.1.1

Známé odesílatele schvaluje příslušný orgán.

Schválení známého odesílatele se vztahuje na konkrétní místo.

6.4.1.2

Příslušný orgán každého členského státu ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 stanoví odpovědnosti za provádění níže uvedeného postupu při schvalování známých odesílatelů:

a)

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti.

Žadateli jsou poskytnuty „Pokyny pro známé odesílatele“ uvedené v doplňku 6-B.

b)

Příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

K posouzení, zda žadatel splňuje tyto požadavky, použije příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, „kontrolní seznam pro ověření vztahující se na známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C. Tento kontrolní seznam zahrnuje prohlášení o závazcích, které je podepsáno právním zástupcem žadatele nebo osobou odpovědnou za bezpečnost v daném místě.

Příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, by měly vzít v úvahu skutečnost, zda žadatel je či není držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (ES) č. 1875/2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93.

Jakmile je kontrolní seznam pro ověření vyplněn, nakládá se s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu jako s utajovanými skutečnostmi.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jej na žádost zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu.

c)

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o odesílateli zadány do „databáze ES schválených agentů a známých odesílatelů“ nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Nepovažuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, jsou subjektu žádajícímu o schválení jako známý odesílatel neprodleně sděleny důvody.

d)

Byl-li známý odesílatel schválen před 29. dubnem 2010 s cílem zajistit splnění požadavků uvedených v bodě 6.4.2, lze jej považovat za známého odesílatele pro účely nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů po dobu 3 let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

e)

Známý odesílatel se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v „databázi ES schválených agentů a známých odesílatelů“.

6.4.1.3

Známý odesílatel jmenuje v každém místě nejméně jednu osobu, která je odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol a dozor nad jejich prováděním v tomto místě. Tato osoba úspěšně absolvovala ověření spolehlivosti.

6.4.1.4

Známý odesílatel je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda známý odesílatel nadále splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Kontrolu v prostorách známého odesílatele, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny oblasti stanovené v kontrolním seznamu uvedeném v doplňku 6-C.

6.4.1.5

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že známý odesílatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů, odejme status známého odesílatele pro konkrétní místo či místa.

Neprodleně po odnětí a každopádně do 24 hodin příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu odesílatele zaznamenána v „databázi ES schválených agentů a známých odesílatelů“.

6.4.1.6

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je známý odesílatel schválený podle bodu 6.4 uznán ve všech členských státech.

Na známé odesílatele schválené podle bodu 6.4.1.2 písm. d) se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v bodu 6.4 zvláštního rozhodnutí Komise.

6.4.2   Bezpečnostní kontroly, které má provádět známý odesílatel

6.4.2.1

Známý odesílatel zajistí, aby:

a)

v daném místě nebo prostorách byla zajištěna úroveň bezpečnosti, která je dostatečná pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu a identifikovatelné letecké pošty před neoprávněnými činy, a

b)

všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati a vyškoleni v souladu s požadavky kapitoly 11, a

c)

při výrobě, balení, skladování, expedici a/nebo přepravě byly identifikovatelný letecký náklad a identifikovatelná letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Pokud tyto bezpečnostní kontroly nebyly u zásilky z jakéhokoliv důvodu provedeny nebo pokud zásilka nebyla odeslána známým odesílatelem na jeho účet, známý odesílatel tuto skutečnost jednoznačně sdělí schválenému agentovi, aby bylo možno použít bod 6.3.2.3.

6.4.2.2

Známý odesílatel akceptuje, že zásilky, u nichž nebyly provedeny náležité bezpečnostní kontroly, jsou podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2.1.

6.5   STÁLÍ ODESÍLATELÉ

6.5.1

Stálé odesílatele jmenuje schválený agent.

6.5.2

Za účelem jmenování stálým odesílatelem se použije tento postup:

a)

Schválený agent předá dotyčnému subjektu „Pokyny k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“ a „Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ uvedené v doplňku 6-D. Tyto pokyny a prohlášení poskytne schválenému agentovi příslušný orgán členského státu, v němž se nachází dané místo.

b)

Subjekt předloží schválenému agentovi podepsané „Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ uvedené v doplňku 6-D, není-li tento subjekt držitelem osvědčení podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (ES) č. 1875/2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93.

Tento subjekt jmenuje rovněž nejméně jednu osobu odpovědnou za bezpečnost v jeho prostorách a sdělí jméno a kontaktní údaje této osoby schválenému agentovi.

Podepsané prohlášení uchovává schválený agent a zpřístupní je na žádost dotčenému příslušnému orgánu.

Bylo-li upuštěno od požadavku na vyplnění prohlášení o závazcích na základě osvědčení AEO, stálý odesílatel neprodleně informuje schváleného agenta, pokud již není držitelem tohoto osvědčení.

c)

Schválený agent provede ověření, a to zjištěním těchto údajů o případném stálém odesílateli:

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy, a

povaha podnikání a

kontaktní údaje, včetně kontaktních údajů osoby nebo osob odpovědných za bezpečnost, a

číslo plátce DPH nebo registrační číslo společnosti a

pokud se použije výjimka podle bodu 6.5.2 písm. b), číslo osvědčení AEO.

d)

Považuje-li schválený agent informace poskytnuté podle písmen b) a c) za uspokojivé, může jmenovat dotyčný subjekt stálým odesílatelem.

6.5.3

Schválený agent vede databázi s informacemi uvedenými v bodě 6.5.2 písm. c). Databáze je přístupná ke kontrole příslušnému orgánu.

6.5.4

Pokud není vykonávána žádná činnost v souvislosti s leteckou přepravou nákladu nebo pošty na účet stálého odesílatele po dobu 2 let, platnost statusu stálého odesílatele skončí.

6.5.5

Není-li příslušný orgán nebo schválený agent nadále přesvědčen, že stálý odesílatel dodržuje pokyny uvedené v doplňku 6-D, schválený agent neprodleně odejme status stálého odesílatele.

6.5.6

Pokud nebyly u zásilky z jakéhokoliv důvodu provedeny bezpečnostní kontroly stanovené v „Pokynech k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“ nebo pokud zásilka nebyla odeslána stálým odesílatelem na jeho účet, stálý odesílatel tuto skutečnost jednoznačně sdělí schválenému agentovi, aby bylo možno použít bod 6.3.2.3.

6.6   OCHRANA NÁKLADU A POŠTY

6.6.1   Ochrana nákladu a pošty během přepravy

6.6.1.1

S cílem zajistit, aby byly zásilky, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, chráněny před neoprávněnými činy během přepravy:

a)

musí být zásilky zabaleny nebo zapečetěny schváleným agentem, známým odesílatelem nebo stálým odesílatelem tak, aby bylo zajištěno, že je patrná jakákoli nedovolená manipulace, a

b)

nákladový prostor vozidla, v němž mají být zásilky přepraveny, musí být uzamčen nebo zapečetěn nebo vozidla s boční shrnovací plachtou musí být zabezpečena celními šňůrami tak, aby bylo zajištěno, že je patrná jakákoli nedovolená manipulace, nebo ložný prostor plošinových nákladních vozidel musí být pod dozorem, a

c)

prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E je schváleno dopravcem, který zajišťuje přepravu jménem schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele, není-li samotný dopravce schválen jako schválený agent.

Podepsané prohlášení uchovává schválený agent, známý odesílatel nebo stálý odesílatel, pro nějž dopravce zajišťuje přepravu. Na žádost je kopie podepsaného prohlášení poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo dotčenému příslušnému orgánu, nebo

d)

dopravce předloží schválenému agentovi, známému odesílateli nebo stálému odesílateli, pro nějž zajišťuje přepravu, doklad, že byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem.

Tento doklad zahrnuje požadavky uvedené v doplňku 6-E a kopie uchovává dotčený schválený agent, známý odesílatel nebo stálý odesílatel. Na žádost je kopie poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo jinému příslušnému orgánu.

6.6.1.2

Bod 6.6.1.1 písm. b), c) a d) se nepoužijí při přepravě v neveřejném prostoru letiště.

6.6.2   Ochrana nákladu a pošty na letištích

6.6.2.1

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v kritické části, se považují za chráněné před neoprávněnými činy.

6.6.2.2

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části, se považují za chráněné před neoprávněnými činy, pokud:

a)

jsou fyzicky chráněny tak, aby se zamezilo vložení předmětů, které by mohly být použity k neoprávněným činům, nebo

b)

nejsou ponechány bez dozoru a přístup je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně a naložení nákladu a pošty do letadla.

DOPLNĚK 6-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

pokud je mi známo, informace obsažené v bezpečnostním programu společnosti jsou pravdivé a správné,

praktiky a postupy stanovené v tomto bezpečnostním programu budou prováděny a zachovávány na všech místech, na něž se vztahuje tento program,

tento bezpečnostní program bude upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem příslušným budoucím změnám právních předpisů ES, pokud [název společnosti] nesdělí [název příslušného orgánu], že již nehodlá působit jako schválený agent,

[název společnosti] písemně informuje [název příslušného orgánu] o:

a)

drobných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, změna osoby, která vyžaduje přístup do „databáze ES schválených agentů a známých odesílatelů“, a to neprodleně a nejpozději do 10 pracovních dnů, a

b)

důležitých plánovaných změnách, jako jsou nové postupy detekční kontroly, velké stavební práce, které mohou ovlivnit dodržování příslušných právních předpisů ES, nebo změna místa/adresy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů před jejich zahájením/plánovanou změnou,

v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy ES [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků kontrolorů,

[název společnosti] informuje [název příslušného orgánu] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat bezpečnosti leteckého nákladu/letecké pošty, zejména o případném pokusu ukrýt v zásilkách zakázané předměty,

[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odpovídající odbornou přípravu a byli informováni o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti na základě bezpečnostního programu společnosti, a

[název společnosti] vyrozumí [název příslušného orgánu], pokud:

a)

ukončí činnost;

b)

nadále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo

c)

není schopen splnit požadavky příslušných právních předpisů ES.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Název:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-B

Ustanovení o pokynech pro známé odesílatele jsou uvedena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 6-C

Ustanovení o kontrolním seznamu pro ověření vztahujícím se na známé odesílatele jsou uvedena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 6-D

POKYNY K LETECKÉ BEZPEČNOSTI PRO

STÁLÉ ODESÍLATELE

Tyto pokyny byly vyhotoveny pro vaši potřebu a k informování vašich pracovníků podílejících se na přípravě a kontrole zásilek leteckého nákladu/letecké pošty. Tyto pokyny vám byly předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcích předpisů.

Prostory

Přístup do prostor, v nichž jsou připravovány, baleny a/nebo uloženy zásilky identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty, musí být kontrolován, aby bylo zajištěno, že neoprávněné osoby nemají přístup k zásilkám.

Návštěvníci musí být vždy doprovázeni nebo jim musí být zabráněno ve vstupu do prostor, v nichž jsou připravovány, baleny a/nebo uloženy zásilky identifikovatelného leteckého nákladu/letecké pošty.

Pracovníci

Je nutno ověřit bezúhonnost všech přijímaných pracovníků, kteří budou mít přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště. Toto ověření zahrnuje alespoň kontrolu totožnosti (pokud možno prostřednictvím průkazu totožnosti, řidičského průkazu nebo cestovního dokladu s fotografií držitele) a kontrolu životopisu a/nebo poskytnutých posudků.

Všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště, jsou informováni o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti, které jsou stanoveny v těchto pokynech.

Odpovědná určená osoba

Je určena nejméně jedna osoba, která odpovídá za uplatňování a kontrolu těchto pokynů (odpovědná určená osoba).

Neporušenost zásilek

Zásilky leteckého nákladu/letecké pošty nesmí obsahovat zakázané předměty, pokud tyto nebyly řádně nahlášeny a nepodléhají platným právním předpisům.

Zásilky leteckého nákladu/letecké pošty musí být chráněny před neoprávněnými činy.

Zásilky leteckého nákladu/letecké pošty musí být přiměřeně zabaleny a popřípadě jsou opatřeny závěrou odolnou vůči manipulaci.

Přepravované zásilky leteckého nákladu/letecké pošty jsou plně popsány v průvodních dokladech spolu se správnými údaji o adrese.

Přeprava

Pokud za přepravu zásilek leteckého nákladu/letecké pošty odpovídá stálý odesílatel, zásilky musí být chráněny před neoprávněnými činy.

Pokud stálý odesílatel využívá smluvního dodavatele:

a)

zásilky jsou před přepravou zapečetěny a

b)

dopravce, který zajišťuje přepravu jménem stálého odesílatele, schválí prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E.

Podepsané prohlášení nebo kopie rovnocenného dokladu příslušného orgánu uchovává stálý odesílatel.

Nesrovnalosti

Zjevné nesrovnalosti či podezření na nesrovnalosti v souvislosti s těmito pokyny je nutno oznámit odpovědné určené osobě. Odpovědná určená osoba přijme náležitá opatření.

Zásilky z jiných zdrojů

Stálý odesílatel může schválenému agentovi předat zásilky, které neodesílá sám, pokud:

a)

jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám, a

b)

původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole.

Neohlášené kontroly

Kontroloři letecké bezpečnosti z příslušného orgánu mohou provádět neohlášené kontroly za účelem ověření dodržování těchto pokynů. Kontroloři mají vždy u sebe služební průkaz, který musí při provádění kontroly ve vašich prostorách na žádost předložit. Služební průkaz obsahuje jméno a fotografii kontrolora.

Zakázané předměty

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení nelze přepravovat v zásilkách nákladu, nejsou-li zcela dodrženy požadavky všech bezpečnostních předpisů. Výbušná a zápalná zařízení, bez ohledu na to, zda jsou zkompletována, či nikoli, nelze přepravovat v zásilkách pošty.

Prohlášení o závazcích

„Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ nemusí být podepsáno a předloženo schválenému agentovi, je-li vaše společnost držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (ES) č. 1875/2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93.

Musíte však schváleného agenta neprodleně informovat, pokud vaše společnost již nadále není držitelem osvědčení AEO. V tomto případě vám schválený agent sdělí, jak zajistit status stálého odesílatele.

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – STÁLÝ ODESÍLATEL

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

[název společnosti] dodržuje tyto „Pokyny k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“,

[název společnosti] zajistí, aby tyto pokyny byly předány pracovníkům, kteří mají přístup k leteckému nákladu/letecké poště,

[název společnosti] zajistí bezpečnost leteckého nákladu/letecké pošty až do okamžiku předání schválenému agentovi,

[název společnosti] akceptuje, že zásilky mohou být podrobeny bezpečnostním kontrolám, včetně detekční kontroly, a

[název společnosti] akceptuje neohlášené kontroly ve svých prostorách prováděné příslušným orgánem členského státu, v němž se nachází, za účelem posouzení, zda [název společnosti] dodržuje tyto pokyny.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-E

PROHLÁŠENÍ DOPRAVCE

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

potvrzuji, že při vyzvedávání, přepravě, skladování a doručování leteckého nákladu/letecké pošty, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly [jménem název schváleného agenta/známého odesílatele/stálého odesílatele], budou dodrženy tyto bezpečnostní postupy:

všichni pracovníci, kteří se podílejí na přepravě tohoto leteckého nákladu/letecké pošty, absolvovali odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti,

bude ověřena bezúhonnost přijímaných pracovníků, kteří budou mít přístup k tomuto leteckému nákladu/letecké poště. Toto ověření zahrnuje alespoň kontrolu totožnosti (pokud možno prostřednictvím průkazu totožnosti, řidičského průkazu nebo cestovního dokladu s fotografií držitele) a kontrolu životopisu a/nebo poskytnutých posudků,

nákladové prostory vozidel musí být zapečetěny nebo uzavřeny. Vozidla s boční shrnovací plachtou jsou zabezpečena pomocí celních šňůr. Ložný prostor plošinových nákladních vozidel je během přepravy leteckého nákladu pod dozorem,

bezprostředně před nakládkou je ložný prostor prohledán a až do ukončení nakládky je zajištěna neporušenost prostoru,

každý řidič má u sebe průkaz totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz nebo jiný doklad, který obsahuje fotografii dotyčné osoby a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátními orgány,

řidiči nesmí mezi vyzvednutím a doručením dělat neplánované zastávky. Je-li to nevyhnutelné, řidič po návratu zkontroluje bezpečnost nákladu a neporušenost zámků a/nebo pečetí. Pokud řidič zjistí jakékoli důkazy o neoprávněných činech, informuje svého nadřízeného a letecký náklad/letecká pošta nebudou doručeny bez oznámení při doručení,

zajištění přepravy nebude zadáno subdodavatelsky třetí straně, nemá-li tato třetí strana rovněž uzavřenou dohodu s [stejný název schváleného agenta/známého odesílatele/stálého odesílatele nebo příslušného orgánu, který schválil nebo osvědčil dopravce, jak byl uveden výše], a

žádné jiné služby (např. skladování) nebudou zadány subdodavatelsky třetí straně jiné než schválený agent nebo subjekt, který byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem a je uveden v seznamu pro poskytování těchto služeb.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-F

NÁKLAD A POŠTA

TŘETÍ ZEMĚ UZNANÉ JAKO ZEMĚ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Co se týká nákladu a pošty, níže uvedené třetí země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

7.   POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE

7.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

Není-li stanoveno jinak nebo není-li provádění bezpečnostních kontrol uvedených v kapitolách 4, 5 resp. 6 zajištěno orgánem, provozovatelem letiště, subjektem nebo jiným leteckým dopravcem, zajistí letecký dopravce provádění opatření uvedených v této kapitole, co se týká pošty a materiálů tohoto leteckého dopravce.

7.1   POŠTA A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE, KTERÉ MAJÍ BÝT NALOŽENY DO LETADLA

7.1.1

Před naložením do nákladového prostoru letadla musí být pošta a materiály leteckého dopravce podrobeny detekční kontrole a chráněny v souladu s kapitolou 5 nebo musí být podrobeny bezpečnostním kontrolám a chráněny v souladu s kapitolou 6.

7.1.2

Před naložením do jiné části letadla než do nákladového prostoru musí být pošta a materiály leteckého dopravce podrobeny detekční kontrole a chráněny v souladu s ustanoveními o kabinových zavazadlech obsaženými v kapitole 4.

7.1.3

Na poštu a materiály leteckého dopravce, které mají být naloženy do letadla, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

7.2   MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE POUŽÍVANÉ PRO ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

7.2.1

Materiály leteckého dopravce, které se používají za účelem odbavení cestujících a zavazadel a které by mohly být použity k ohrožení letecké bezpečnosti, musí být chráněny nebo uloženy pod dozorem, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu.

Samoobslužné odbavení a příslušné možnosti odbavení přes Internet, kterých mohou cestující využít, se považují za oprávněný přístup k takovýmto materiálům.

7.2.2

Vyřazený materiál, který by mohl být použit k usnadnění neoprávněného přístupu nebo vnesení zavazadla do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na palubu letadla, musí být zničen nebo musí být znehodnocen.

7.2.3

Systémy řízení odletů a odbavovací systémy na letištích musí být kontrolovány takovým způsobem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Samoobslužné odbavení a příslušné možnosti odbavení přes Internet, kterých mohou cestující využít, se považují za oprávněný přístup k takovýmto systémům.

8.   PALUBNÍ ZÁSOBY

8.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

8.0.1

Není-li stanoveno jinak, orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt odpovědný v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

8.0.2

Pro účely této kapitoly se „palubními zásobami“ rozumí veškeré předměty, které mají být přeneseny na palubu letadla za účelem použití, požití nebo nákupu cestujícími nebo členy posádky letadla během letu kromě:

a)

kabinových zavazadel;

b)

předmětů vnesených osobami jinými než cestující a

c)

pošty a materiálů leteckého dopravce.

Pro účely této kapitoly se „schváleným dodavatelem palubních zásob“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení dodávek palubních zásob přímo do letadla.

Pro účely této kapitoly se „známým dodavatelem palubních zásob“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení dodávek palubních zásob leteckému dopravci nebo schválenému dodavateli, avšak nikoli přímo do letadla.

8.0.3

Dodávky se považují za palubní zásoby od okamžiku, kdy jsou identifikovatelné jako zásoby, které mají být přeneseny na palubu letadla za účelem použití, požití nebo nákupu cestujícími nebo členy posádky během letu.

8.1   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

8.1.1   Bezpečnostní kontroly – obecná ustanovení

8.1.1.1

Palubní zásoby musí být před vnesením do vyhrazeného bezpečnostního prostoru podrobeny detekční kontrole, ledaže:

a)

u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly leteckým dopravcem, který dodává tyto zásoby do svého vlastního letadla, a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do dodání do letadla nebo

b)

u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly schváleným dodavatelem a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do přemístění do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo popřípadě až do dodání leteckému dopravci nebo jinému schválenému dodavateli nebo

c)

u zásob byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly známým dodavatelem a zásoby byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do jejich dodání leteckému dopravci nebo schválenému dodavateli.

8.1.1.2

Palubní zásoby obdržené od schváleného dodavatele nebo známého dodavatele, které vykazují známky nedovolené manipulace nebo v jejichž případě existuje důvod domnívat se, že nebyly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení kontrol, musí být podrobeny detekční kontrole.

8.1.1.3

Na bezpečnostní kontroly palubních zásob se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

8.1.2   Detekční kontrola

8.1.2.1

Při detekční kontrole palubních zásob zohledňují použité prostředky nebo metody povahu zásob a musí být na dostatečné úrovni, aby bylo přiměřeně zajištěno, že v zásobách nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

8.1.2.2

Na detekční kontrolu palubních zásob se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

8.1.3   Schvalování stálých dodavatelů

8.1.3.1

Stálé dodavatele schvaluje příslušný orgán.

Schválení schváleného dodavatele se vztahuje na konkrétní místo.

Subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5 a dodává palubní zásoby přímo do letadla, je schválen jako schválený dodavatel. Toto se nevztahuje na leteckého dopravce, který provádí tyto bezpečnostní kontroly sám a dodává zásoby pouze do svých vlastních letadel.

8.1.3.2

Příslušný orgán každého členského státu ve svém národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 stanoví odpovědnosti za provádění níže uvedeného postupu při schvalování schválených dodavatelů:

a)

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti, za účelem udělení statusu schváleného dodavatele.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude dodavatel dodržovat, aby zajistil splnění požadavků uvedených v bodě 8.1.5. V programu je rovněž popsáno, jak bude samotný dodavatel sledovat dodržování těchto metod a postupů.

Žadatel předloží rovněž „Prohlášení o závazcích – schválený dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán.

b)

Příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

c)

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté podle písmen a) a b) za uspokojivé, může schválit dodavatele jako schváleného dodavatele pro konkrétní místa. Nepovažuje-li příslušný orgán informace za uspokojivé, sdělí subjektu žádajícímu o schválení jako schválený dodavatel neprodleně důvody.

8.1.3.3

Schválený dodavatel je v pravidelných intervalech nepřekračujících 5 let znovu prověřován. Toto prověření zahrnuje ověření na místě s cílem posoudit, zda schválený dodavatel splňuje požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

Kontrolu v prostorách schváleného agenta, kterou provede příslušný orgán v souladu se svým národním programem kontroly kvality, lze považovat za ověření na místě, pokud zahrnuje všechny požadavky uvedené v bodě 8.1.5.

8.1.3.4

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený dodavatel splňuje požadavky bodu 8.1.5, odejme status schváleného dodavatele pro konkrétní místa.

8.1.3.5

Aniž je dotčeno právo každého členského státu uplatňovat přísnější opatření v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 300/2008, je schválený dodavatel schválený podle bodu 8.1.3 uznán ve všech členských státech.

8.1.4   Jmenování známých dodavatelů

8.1.4.1

Subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 8.1.5.1 a dodává palubní zásoby, nikoli však přímo do letadla, je jmenován jako známý dodavatel společností, kterou zásobuje. To se nevztahuje na schváleného dodavatele.

8.1.4.2

Za účelem jmenování známým dodavatelem předloží subjekt „Prohlášení o závazcích – známý dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-B každé společnosti, jíž dodává zásoby. Toto prohlášení podepíše právní zástupce nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

Podepsané prohlášení uchovává společnost, které známý dodavatel dodává zásoby, jako prostředek ověření.

8.1.4.3

Pokud se po dobu 2 let neuskuteční žádné dodávky, platnost statusu známého dodavatele skončí.

8.1.4.4

Pokud příslušný orgán nebo společnost, které známý dodavatel dodává zásoby, nejsou nadále přesvědčeny, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 8.1.5.1, dotčená společnost odejme status známého dodavatele.

8.1.5   Bezpečnostní kontroly, které má provádět letecký dopravce, schválený dodavatel nebo známý dodavatel

8.1.5.1

Letecký dopravce, schválený dodavatel a známý dodavatel palubních zásob:

a)

jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti předtím, než je jim umožněn přístup k těmto zásobám, a

c)

zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k palubním zásobám a

d)

přiměřeně zajistí, aby v palubních zásobách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e)

na všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, přiloží pečetě odolné vůči nedovolené manipulaci nebo je fyzicky zabezpečí.

Písmeno e) se nevztahuje na přepravu v neveřejném prostoru letiště.

8.1.5.2

Na bezpečnostní kontroly, které má provádět letecký dopravce a schválený dodavatel, se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

8.2   OCHRANA PALUBNÍCH ZÁSOB

Podrobná ustanovení o ochraně palubních zásob jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 8-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

SCHVÁLENÝ DODAVATEL PALUBNÍCH ZÁSOB

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

pokud je mi známo, informace obsažené v bezpečnostním programu společnosti jsou pravdivé a správné,

praktiky a postupy stanovené v tomto bezpečnostním programu budou prováděny a zachovávány na všech místech, na něž se vztahuje tento program,

tento bezpečnostní program bude upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval všem příslušným budoucím změnám právních předpisů ES, pokud [název společnosti] nesdělí [název příslušného orgánu], že již nehodlá dodávat palubní zásoby přímo do letadla (a tudíž nehodlá nadále působit jako schválený dodavatel),

[název společnosti] písemně informuje [název příslušného orgánu] o:

a)

drobných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, a to neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, a

b)

důležitých plánovaných změnách, jako jsou nové postupy detekční kontroly, velké stavební práce, které mohou ovlivnit dodržování příslušných právních předpisů ES, nebo změna místa/adresy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů před jejich zahájením/plánovanou změnou,

v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy ES [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků kontrolorů,

[název společnosti] informuje [název příslušného orgánu] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat palubních zásob, zejména o případném pokusu ukrýt v palubních zásobách zakázané předměty,

[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odpovídající odbornou přípravu a byli informováni o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti na základě bezpečnostního programu společnosti, a

[název společnosti] vyrozumí [název příslušného orgánu], pokud:

a)

ukončí činnost;

b)

nadále nedodává palubní zásoby přímo do letadla nebo

c)

není schopen splnit požadavky příslušných právních předpisů ES.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 8-B

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

ZNÁMÝ DODAVATEL PALUBNÍCH ZÁSOB

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

[název společnosti] dodržuje požadavky právních předpisů ES,

v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy ES [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků kontrolorů,

[název společnosti] informuje [leteckého dopravce nebo schváleného dodavatele, jemuž dodává palubní zásoby] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat palubních zásob, zejména o případném pokusu ukrýt v palubních zásobách zakázané předměty,

[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odpovídající odbornou přípravu a byli informováni o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti, a

[název společnosti] vyrozumí [leteckého dopravce nebo schváleného dodavatele, jemuž dodává palubní zásoby], pokud:

a)

ukončí činnost nebo

b)

není schopen splnit požadavky příslušných právních předpisů ES.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

9.   LETIŠTNÍ DODÁVKY

9.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

9.0.1

Není-li stanoveno jinak nebo není-li provádění detekční kontroly zajištěno orgánem nebo subjektem, provozovatel letiště zajistí provádění opatření uvedených v této kapitole.

9.0.2

Pro účely této kapitoly

a)

se „letištními dodávkami“ rozumí všechny předměty, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny za jakýmkoli účelem nebo pro jakoukoliv činnost ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť;

b)

„známým dodavatelem letištních dodávek“ rozumí dodavatel, jenž používá postupy splňující společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k povolení letištních dodávek do vyhrazených bezpečnostních prostor.

9.0.3

Dodávky se považují za letištní dodávky od okamžiku, kdy jsou identifikovatelné jako dodávky, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť.

9.1   BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY

9.1.1   Bezpečnostní kontroly – obecná ustanovení

9.1.1.1

Letištní dodávky musí být před přemístěním do vyhrazených bezpečnostních prostor podrobeny detekční kontrole, pokud nebyly bezpečnostní kontroly u těchto dodávek provedeny známým dodavatelem a dodávky nebyly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto kontrol až do přemístění do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.

9.1.1.2

Letištní dodávky, které pocházejí z vyhrazeného bezpečnostního prostoru, mohou být osvobozeny od těchto bezpečnostních kontrol.

9.1.1.3

Letištní dodávka obdržená od známého dodavatele, která vykazuje známky nedovolené manipulace nebo v jejímž případě existuje důvod domnívat se, že nebyla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení kontrol, musí být podrobena detekční kontrole.

9.1.1.4

Při dodání do prodejny ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru provedou pracovníci prodejny vizuální kontrolu letištních dodávek s cílem zjistit, zda nevykazují známky nedovolené manipulace.

9.1.2   Detekční kontrola

9.1.2.1

Při provádění detekční kontroly letištních dodávek zohledňují použité prostředky nebo metody povahu dodávky a musí být na dostatečné úrovni, aby bylo možno přiměřeně zajistit, že v dodávce nejsou ukryty žádné zakázané předměty.

9.1.2.2

Na detekční kontrolu letištních dodávek se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená ve zvláštním rozhodnutí Komise.

9.1.3   Jmenování známých dodavatelů

9.1.3.1

Subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly uvedené v bodě 9.1.4 a dodává letištní dodávky, je provozovatelem letiště jmenován známým dodavatelem.

9.1.3.2

Za účelem jmenování známým dodavatelem předloží subjekt provozovateli letiště „Prohlášení o závazcích – známý dodavatel letištních dodávek“ uvedené v doplňku 9-A. Toto prohlášení podepíše právní zástupce nebo osoba odpovědná za bezpečnost.

Podepsané prohlášení uchovává provozovatel letiště jako prostředek ověření.

9.1.3.3

Pokud se po dobu 2 let neuskuteční žádné dodávky, platnost statusu známého dodavatele skončí.

9.1.3.4

Pokud příslušný orgán nebo provozovatel letiště nejsou nadále přesvědčeni, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 9.1.4, provozovatel letiště odejme status známého dodavatele.

9.1.4   Bezpečnostní kontroly, které má provádět známý dodavatel

Známý dodavatel letištních dodávek:

a)

jmenuje osobu odpovědnou za bezpečnost ve společnosti a

b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti předtím, než jim je umožněn přístup k těmto dodávkám, a

c)

zabrání neoprávněnému přístupu do svých prostor a k letištním dodávkám a

d)

přiměřeně zajistí, aby v letištních dodávkách nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a

e)

na všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují letištní dodávky, přiloží pečetě odolné vůči nedovolené manipulaci nebo je fyzicky zabezpečí.

9.2   OCHRANA LETIŠTNÍCH DODÁVEK

Podrobná ustanovení o ochraně letištních dodávek jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 9-A

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH

ZNÁMÝ DODAVATEL LETIŠTNÍCH DODÁVEK

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcími předpisy

prohlašuji, že

[název společnosti] dodržuje požadavky právních předpisů ES,

v zájmu zajištění shody s příslušnými právními předpisy ES [název společnosti] dle požadavků plně spolupracuje během všech kontrol a poskytne přístup ke všem dokumentům podle požadavků kontrolorů,

[název společnosti] informuje [příslušný orgán nebo provozovatele letiště] o případném závažném porušení bezpečnosti a o podezřelých okolnostech, které se mohou týkat letištních dodávek, zejména o případném pokusu ukrýt v letištních dodávkách zakázané předměty,

[název společnosti] zajistí, aby všichni příslušní pracovníci absolvovali odpovídající odbornou přípravu a byli informováni o svých povinnostech v oblasti bezpečnosti, a

[název společnosti] informuje [provozovatele letiště], pokud:

a)

ukončí činnost nebo

b)

není schopen splnit požadavky příslušných právních předpisů ES.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

10.   OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA LETU

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.

11.   NÁBOR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

11.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

11.0.1

Orgán, provozovatel letiště, letecký dopravce nebo subjekt využívající osoby, které provádějí opatření nebo odpovídají za provádění opatření, za něž je v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008 odpovědný, zajistí, aby tyto osoby splňovaly normy uvedené v této kapitole.

11.0.2

Pro účely této kapitoly se „osvědčením“ rozumí formální posouzení a potvrzení poskytnuté příslušným orgánem nebo jeho jménem, které udává, že dotyčná osoba úspěšně absolvovala příslušnou odbornou přípravu a má schopnosti potřebné pro vykonávání přidělených funkcí na přijatelné úrovni.

11.0.3

Pro účely této kapitoly je „státem pobytu“ země, v níž dotyčná osoba pobývala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců, a „mezerou“ v záznamech o vzdělání nebo zaměstnání se rozumí chybějící informace pro období delší než 28 dnů.

11.0.4

Při posuzování potřeb v oblasti odborné přípravy podle tohoto oddílu je možno vzít v úvahu schopnosti, které tyto osoby nabyly před nástupem do zaměstnání.

11.1   NÁBOR

11.1.1

Osoby, které jsou přijaty k provádění detekčních kontrol, kontrol vstupu nebo jiných bezpečnostních kontrol ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo které budou odpovídat za jejich provádění, úspěšně absolvovaly ověření spolehlivosti.

11.1.2

Osoby, které jsou přijaty k provádění detekčních kontrol, kontrol vstupu nebo jiných bezpečnostních kontrol jinde než ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo které budou odpovídat za jejich provádění, úspěšně absolvovaly ověření spolehlivosti nebo ověření před nástupem do zaměstnání. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními pravidly rozhodne o tom, zda má být provedeno ověření spolehlivosti nebo ověření před nástupem do zaměstnání.

11.1.3

V souladu s předpisy Společenství a jednotlivých členských států ověření spolehlivosti přinejmenším:

a)

určí totožnost dotyčné osoby na základě písemných dokladů;

b)

zahrnuje ověření výpisu z rejstříku trestů ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích 5 let a

c)

zahrnuje zaměstnání, vzdělávání a případné mezery přinejmenším za předchozích 5 let.

11.1.4

V souladu s předpisy Společenství a jednotlivých členských států ověření před nástupem do zaměstnání:

a)

určí totožnost dotyčné osoby na základě písemných dokladů;

b)

zahrnuje zaměstnání, vzdělávání a případné mezery přinejmenším za předchozích 5 let a

c)

vyžaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o své případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích 5 let.

11.1.5

Ověření spolehlivosti a ověření před nástupem do zaměstnání se uskuteční předtím, než dotyčná osoba absolvuje odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti zahrnující přístup k informacím, které nejsou veřejně dostupné.

11.1.6

Přijímací řízení u všech osob přijímaných do zaměstnání podle bodů 11.1.1 a 11.1.2 zahrnuje přinejmenším předložení písemné žádosti a pohovor, jež mají zajistit první posouzení schopností a dovedností.

11.1.7

Osoby, které jsou přijímány za účelem provádění bezpečnostních kontrol, musí mít duševní a fyzické schopnosti a dovednosti potřebné pro účinné plnění přidělených úkolů a musí být o povaze těchto požadavků informovány na začátku přijímacího řízení.

Tyto schopnosti a dovednosti jsou posouzeny v průběhu přijímacího řízení a před skončením případné zkušební doby.

11.1.8

Záznamy z přijímacího řízení, včetně výsledků hodnotících testů, jsou pro všechny osoby přijaté podle bodů 11.1.1 a 11.1.2 uchovávány nejméně po dobu trvání pracovní smlouvy.

11.2   ODBORNÁ PŘÍPRAVA

11.2.1   Obecné povinnosti v oblasti odborné přípravy

11.2.1.1

Osoby musí úspěšně absolvovat příslušnou odbornou přípravu předtím, než jsou oprávněny k provádění bezpečnostních kontrol bez dozoru.

11.2.1.2

Odborná příprava osob vykonávajících úkoly podle bodů 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a bodu 11.2.4 zahrnuje teoretickou a praktickou část a odbornou praxi.

11.2.1.3

Obsah kurzů stanoví nebo schválí příslušný orgán předtím, než:

a)

školitel poskytne odbornou přípravu požadovanou podle nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů nebo

b)

je použit vzdělávací kurz pomocí počítače ke splnění požadavků nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů.

Výcvik pomocí počítače lze použít s podporou školitele nebo učitele, či bez poskytnutí takovéto podpory.

11.2.1.4

Záznamy o odborné přípravě jsou pro všechny osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, uchovávány nejméně po dobu trvání jejich pracovní smlouvy.

11.2.2   Základní odborná příprava

Základní odborná příprava osob vykonávajících úkoly podle bodů 11.2.3.1, 11.2.3.4 a 11.2.3.5 a rovněž bodů 11.2.4, 11.2.5 a 11.5 vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

znalost právního rámce pro ochranu letectví;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d)

znalost postupů kontroly vstupu;

e)

znalost systémů identifikačních průkazů používaných na letišti;

f)

znalost postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

g)

znalost postupů ohlašování;

h)

schopnost určit zakázané předměty;

i)

schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností;

j)

poznatky o tom, jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy, a

k)

schopnost komunikovat jasně a sebejistě.

11.2.3   Zvláštní odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly

11.2.3.1

Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel vede k těmto schopnostem:

a)

znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

b)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

c)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

d)

znalost schopností a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

e)

znalost postupů při reakci na mimořádné události;

a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě:

f)

interpersonální dovednosti, zejména jak si poradit s kulturními rozdíly a potenciálně nebezpečnými cestujícími;

g)

znalost technik ruční prohlídky;

h)

schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

i)

znalost osvobození od detekční kontroly a zvláštních bezpečnostních postupů;

j)

schopnost obsluhovat používané bezpečnostní vybavení;

k)

schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním vybavením a

l)

znalost požadavků na ochranu zapsaných zavazadel.

11.2.3.2

Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d)

schopnost určit zakázané předměty;

e)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f)

znalost schopností a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

g)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

h)

znalost postupů při reakci na mimořádné události;

i)

znalost požadavků na ochranu nákladu a pošty;

a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě:

j)

znalost požadavků na detekční kontrolu nákladu a pošty, včetně výjimek a zvláštních bezpečnostních postupů;

k)

znalost metod detekční kontroly, které jsou vhodné pro různé druhy nákladu a pošty;

l)

znalost technik ruční prohlídky;

m)

schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

n)

schopnost obsluhovat používané bezpečnostní vybavení;

o)

schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním vybavením a

p)

znalost požadavků na přepravu.

11.2.3.3

Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d)

schopnost určit zakázané předměty;

e)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

g)

znalost postupů při reakci na mimořádné události;

h)

znalost schopností a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly;

a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě:

i)

znalost technik ruční prohlídky;

j)

schopnost provádět ruční prohlídky na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

k)

schopnost obsluhovat používané bezpečnostní vybavení;

l)

schopnost správně vyhodnotit snímky pořízené bezpečnostním vybavením a

m)

znalost požadavků na přepravu.

11.2.3.4

Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vozidel vede k těmto schopnostem:

a)

znalost právních požadavků na kontroly vozidel, včetně výjimek a zvláštních bezpečnostních postupů;

b)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

c)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

d)

znalost postupů při reakci na mimořádné události;

e)

znalost technik kontroly vozidla a

f)

schopnost provádět kontroly vozidel na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů.

11.2.3.5

Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vstupu na letišti a rovněž dozor a hlídky vede k těmto schopnostem:

a)

znalost právních požadavků na kontrolu vstupu, včetně výjimek a zvláštních bezpečnostních postupů;

b)

znalost systémů kontroly vstupu používaných na letišti;

c)

znalost oprávnění, včetně identifikačních průkazů a povolení vjezdu pro vozidla umožňujících přístup do neveřejných prostor letiště a schopnost identifikovat tato oprávnění;

d)

znalost postupů hlídkování a zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

e)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

f)

znalost postupů při reakci na mimořádné události a

g)

interpersonální dovednosti, zejména jak si poradit s kulturními rozdíly a potenciálně nebezpečnými cestujícími.

11.2.3.6

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel vede k těmto schopnostem:

a)

znalost právních požadavků na bezpečnostní prohlídky letadel;

b)

znalost konfigurace typu (typů) letadel, u nichž má dotyčná osoba provádět bezpečnostní prohlídky letadla;

c)

schopnost určit zakázané předměty;

d)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

e)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty, a

f)

schopnost provádět bezpečnostní prohlídky letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů.

11.2.3.7

Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel vede k těmto schopnostem:

a)

znalost toho, jak chránit letadlo a zamezit neoprávněnému přístupu k letadlu;

b)

popřípadě znalost postupů pečetění letadel;

c)

znalost systémů identifikačních průkazů používaných na letišti;

d)

znalost postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny, a

e)

znalost postupů při reakci na mimořádné události.

11.2.3.8

Odborná příprava osob zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

e)

znalost postupů při reakci na mimořádné události;

f)

znalost požadavků a technik spojení zavazadla s cestujícím a

g)

znalost požadavků na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel.

11.2.3.9

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontrola nebo osob, které mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci;

d)

znalost postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

e)

znalost postupů ohlašování;

f)

schopnost určit zakázané předměty;

g)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

h)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

i)

znalost požadavků na ochranu nákladu a pošty a

j)

popřípadě znalost požadavků na přepravu.

11.2.3.10

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční kontroly vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d)

znalost postupů pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny;

e)

znalost postupů ohlašování;

f)

schopnost určit zakázané předměty;

g)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

h)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

i)

popřípadě znalost požadavků na ochranu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek a

j)

popřípadě znalost požadavků na přepravu.

11.2.4   Zvláštní odborná příprava osob, které přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly (dohlížitelé)

Kromě získání schopností osob, nad nimiž je vykonáván dozor, vede zvláštní odborná příprava dohlížitelů k těmto schopnostem:

a)

znalost příslušných právních požadavků a toho, jak by tyto požadavky měly být splněny;

b)

znalost úkolů v oblasti dozoru;

c)

znalost vnitřní kontroly kvality;

d)

schopnost náležitě reagovat na odhalení zakázaných předmětů;

e)

znalost postupů při reakci na mimořádné události;

f)

schopnost zajistit odborné vedení a odbornou praxi a motivovat ostatní;

a pokud to vyžadují úkoly přidělené dotyčné osobě:

g)

znalost řešení konfliktů a

h)

znalost schopností a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly.

11.2.5   Zvláštní odborná příprava osob, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti)

Zvláštní odborná příprava řídících pracovníků v oblasti bezpečnosti vede k těmto schopnostem:

a)

znalost příslušných právních požadavků a toho, jak by tyto požadavky měly být splněny;

b)

znalost kontroly kvality na interní a vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni;

c)

schopnost motivovat ostatní;

d)

znalost schopností a omezení používaného bezpečnostního vybavení nebo metod detekční kontroly.

11.2.6   Odborná příprava osob jiných než cestujících, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů

11.2.6.1

Osoby jiné než cestující, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů a na něž se nevztahují body 11.2.3 až 11.2.5 a bod 11.5, absolvují odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti předtím, než jim je vydáno oprávnění umožňující přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

11.2.6.2

Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti vede k těmto schopnostem:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;

d)

znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

e)

informovanost o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;

f)

znalost letištních identifikačních průkazů používaných na letišti;

g)

znalost postupů ohlašování a

h)

schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností.

11.2.6.3

Každá osoba, která absolvuje odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, musí prokázat, že rozumí všem tématům uvedeným v bodě 11.2.6.2, než jí je vydáno oprávnění umožňující přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů.

11.3   OSVĚDČENÍ NEBO SCHVÁLENÍ

11.3.1

Osoby vykonávající úkoly podle bodů 11.2.3.1 až 11.2.3.5 podléhají:

a)

postupu pro první vydání osvědčení nebo schválení a

b)

osoby obsluhující rentgen nebo zařízení EDS postupu pro opětovné vydání osvědčení nejméně každé 3 roky a

c)

všechny ostatní osoby postupu pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení nejméně každých 5 let.

11.3.2

Osoby obsluhující rentgen nebo zařízení EDS složí jako součást postupu pro první vydání osvědčení nebo schválení standardizovanou zkoušku vyhodnocování snímků.

11.3.3

Postup pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení u osob obsluhujících rentgen nebo zařízení EDS zahrnuje standardizovanou zkoušku vyhodnocování snímků a posouzení pracovních výsledků.

11.3.4

Nebude-li proveden postup pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení nebo pokud nebude úspěšně dokončen v přiměřené lhůtě, jež obvykle nepřekročí 3 měsíce, je nutno související bezpečnostní oprávnění odejmout.

11.3.5

Záznamy o osvědčení nebo schválení jsou pro všechny osvědčené nebo schválené osoby uchovávány nejméně po dobu trvání jejich pracovní smlouvy.

11.4   PRŮBĚŽNÁ ODBORNÁ PŘÍPRAVA

11.4.1

Osoby obsluhující rentgen nebo zařízení EDS absolvují průběžnou odbornou přípravu, která spočívá ve školení a zkoušce týkající se rozpoznávání snímků. Tato odborná příprava má podobu:

a)

výuky v učebně a/nebo s pomocí počítače nebo

b)

odborné praxe týkající se obrazového promítání nebezpečných předmětů (TIP) za předpokladu, že na používaném rentgenu nebo zařízení ESD je použita knihovna TIP obsahující nejméně 6 000 zobrazení (jak je stanoveno níže) a dotyčná osoba s tímto zařízením pracuje nejméně třetinu své pracovní doby.

Výsledky zkoušky jsou sděleny dotyčné osobě a jsou zaznamenány a může k nim být přihlédnuto v rámci postupu pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení.

V případě výuky v učebně a/nebo s pomocí počítače absolvují dotyčné osoby školení a zkoušku týkající se rozpoznávání snímků v délce nejméně 6 hodin během období 6 měsíců. Musí být použita knihovna zobrazení obsahující alespoň 1 000 zobrazení nejméně 250 různých nebezpečných předmětů, včetně zobrazení součástí nebezpečných předmětů, přičemž každý předmět je zachycen z řady různých směrů. V průběhu školení a zkoušky jsou zobrazení vybírána z knihovny namátkově.

V případě odborné praxe týkající se obrazového promítání nebezpečných předmětů (TIP) obsahuje knihovna TIP alespoň 6 000 zobrazení nejméně 1 500 různých nebezpečných předmětů, včetně zobrazení součástí nebezpečných předmětů, přičemž každý předmět je zachycen z řady různých směrů.

11.4.2

Osoby vykonávající úkoly podle bodu 11.2 jiné než osoby uvedené v bodě 11.4.1 absolvují průběžnou odbornou přípravu s četností schopnou zajistit nabytí a udržení schopností v souladu s vývojem v oblasti bezpečnosti.

Průběžná odborná příprava se týká:

a)

schopností nabytých v průběhu základní odborné přípravy a zvláštní odborné přípravy, a to nejméně každých 5 let nebo v případě, že dotyčné schopnosti nebyly uplatňovány po dobu delší než 6 měsíců, před návratem k plnění povinností v oblasti bezpečnosti, a

b)

nových nebo rozšířených schopností, které jsou potřebné k zajištění toho, aby osoby, které provádějí bezpečnostní kontroly nebo které jsou odpovědné za jejich provádění, byly neprodleně informovány o nových hrozbách a právních požadavcích do doby, než mají být tyto uplatňovány.

Požadavky uvedené v písmenu a) se nevztahují na schopnosti nabyté v průběhu zvláštní odborné přípravy, které již nejsou potřebné pro plnění úkolů přidělených dotyčné osobě.

11.4.3

Záznamy o průběžné odborné přípravě jsou pro všechny osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, uchovávány nejméně po dobu trvání jejich pracovní smlouvy.

11.5   KVALIFIKACE ŠKOLITELŮ A NEZÁVISLÝCH OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH OVĚŘENÍ

11.5.1

Příslušný orgán vede seznamy osvědčených školitelů a popřípadě nezávislých osob provádějících ověření, jež splňují požadavky uvedené v bodech 11.5.2, 11.5.3 nebo 11.5.4, nebo má přístup k těmto seznamům.

11.5.2

Školitelé a nezávislé osoby provádějící ověření úspěšně absolvovali ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3 a předloží doklady o příslušných kvalifikacích nebo znalostech. Nezávislé osoby provádějící ověření jsou zproštěny od případné smluvní nebo finanční odpovědnosti vůči provozovatelům letišť, leteckým dopravcům nebo subjektům najatým za účelem monitorování.

11.5.3

Školitelé, kteří byli přijati nebo kteří poskytovali odbornou přípravu uvedenou v tomto nařízení před jeho vstupem v platnost, ujistí příslušný orgán přinejmenším o tom, že:

a)

mají znalosti a schopnosti uvedené v bodě 11.5.5 a

b)

poskytují pouze kurzy schválené příslušným orgánem v souladu s bodem 11.2.1.3.

11.5.4

Nezávislé osoby provádějící ověření, které byly přijaty před vstupem tohoto nařízení v platnost, ujistí příslušný orgán přinejmenším o tom, že:

a)

mají schopnosti uvedené v bodě 11.5.6 a

b)

jsou zproštěny od případné smluvní nebo finanční odpovědnosti vůči provozovatelům letišť, leteckým dopravcům nebo subjektům najatým za účelem monitorování.

11.5.5

Za účelem získání osvědčení školitele, který je kvalifikovaný pro poskytování odborné přípravy podle bodů 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a bodů 11.2.4 a 11.2.5, musí mít dotyčná osoba znalost pracovního prostředí v příslušné oblasti ochrany letectví a kvalifikace a schopnosti v těchto oblastech:

a)

příslušné vyučovací metody a

b)

bezpečnostní prvky, jichž se má výuka týkat.

11.5.6

Za účelem získání osvědčení nezávislé osoby provádějící ověření musí mít dotyčná osoba znalost pracovního prostředí v příslušné oblasti ochrany letectví a schopnosti v těchto oblastech:

a)

kontrola kvality

b)

oblasti bezpečnosti, které mají být ověřeny nebo sledovány.

11.5.7

Příslušný orgán zajistí odbornou přípravu školitelů a nezávislých osob provádějících ověření sám, nebo schválí a vede seznam vhodných vzdělávacích kurzů v oblasti bezpečnosti. Příslušný orgán zajistí, aby školitelé a nezávislé osoby provádějící ověření absolvovali pravidelné školení nebo aby obdrželi informace o vývoji v příslušných oblastech.

11.5.8

Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že odborná příprava poskytovaná kvalifikovaným školitelem vede k příslušným schopnostem, příslušný orgán odejme schválení kurzu nebo zajistí, aby byl dotyčný školitel dočasně vyloučen nebo případně vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných školitelů.

11.6   VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Schopnosti, které dotyčná osoba nabyla ke splnění požadavků podle nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích předpisů v jednom členském státě, jsou vzaty do úvahy v ostatních členských státech.

12.   BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

12.0   OBECNÁ USTANOVENÍ

12.0.1

Orgán, provozovatel nebo subjekt používající vybavení za účelem provádění opatření, za něž odpovídá v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008, podnikne přiměřené kroky s cílem zajistit, aby toto vybavení odpovídalo normám uvedeným v této kapitole.

Skutečnosti označené podle rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3) jako utajované zpřístupní příslušný orgán výrobcům v případě potřeby.

12.0.2

U každého bezpečnostního zařízení je nutno provádět pravidelné zkoušky.

12.1   PRŮCHOZÍ DETEKTORY KOVŮ (WTMD)

12.1.1   Obecné zásady

12.1.1.1

Průchozí detektory kovů (WTMD) musí být schopny odhalit a pomocí poplachového signálu označit přinejmenším specifikované kovové předměty, a to jednotlivě nebo společně.

12.1.1.2

Zařízení WTMD musí být schopné odhalit kovové předměty nezávisle na jejich umístění a orientaci.

12.1.1.3

Zařízení WTMD je důkladně spojeno s pevným základem.

12.1.1.4

Zařízení WTMD je vybaveno optickým ukazatelem udávajícím, že zařízení je v provozu.

12.1.1.5

Prostředky k seřízení nastavení detekce u zařízení WTMD musí být chráněny a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

12.1.1.6

Zařízení WTMD spouští vizuální a akustický poplach, pokud odhalí kovové předměty, jak je uvedeno v bodě 12.1.1.1. Oba druhy poplachu lze zaznamenat na vzdálenost 2 metrů.

12.1.1.7

Vizuální poplach poskytuje údaj o síle signálu zjištěného zařízením WTMD.

12.1.1.8

Zařízení WTMD je nutno umístit tak, aby bylo zajištěno, že jeho funkce nebude ovlivněna zdroji rušení.

12.1.2   Standardy pro zařízení WTMD

12.1.2.1

Pro zařízení WTMD existují dva standardy. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.1.2.2

Všechna zařízení WTMD musí splňovat standard 1.

Platnost standardu 1 skončí dne 1. ledna 2011.

12.1.2.3

Standard 2 se vztahuje na zařízení WTMD nainstalované ode dne 5. ledna 2007, pokud smlouva o instalaci zařízení WTMD, které odpovídá standardu 1, nebyla uzavřena před tímto dnem.

Všechna zařízení WTMD musí odpovídat standardu 2 do dne 1. ledna 2011.

12.1.3   Dodatečné požadavky na WTMD

Všechna zařízení WTMD, v jejichž případě byla smlouva o instalaci uzavřena po dni 5. ledna 2007, musí být schopna:

a)

vydávat akustický a/nebo vizuální signál o procentním podílu osob, které prošly zařízením WTMD bez spuštění poplachu, jak je uvedeno v bodě 12.1.1.1. Tento procentní podíl je možné nastavit a

b)

zjišťovat počet osob podrobených detekční kontrole kromě osob, které projdou zařízením WTMD v opačném směru, a

c)

zjišťovat počet poplachů a

d)

vypočítat počet poplachů jako procentní podíl počtu osob podrobených detekční kontrole.

12.2   RUČNÍ DETEKTORY KOVŮ (HHMD)

12.2.1

Ruční detektory kovů (HHMD) musí být schopny odhalit předměty ze železných a neželezných kovů. Detekce a určení polohy zjištěného kovu jsou označeny pomocí poplachového signálu.

12.2.2

Prostředky k seřízení nastavení citlivosti u zařízení HHMD musí být chráněny a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

12.2.3

Zařízení HHMD spouští akustický poplach, pokud odhalí kovové předměty. Poplach lze zaznamenat na vzdálenost 1 metru.

12.2.4

Funkce zařízení HHMD nesmí být ovlivněna zdroji rušení.

12.2.5

Zařízení HHMD je vybaveno optickým ukazatelem udávajícím, že zařízení je v provozu.

12.3   RENTGEN

Rentgen splňuje podrobné požadavky stanovené ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.4   SYSTÉMY DETEKCE VÝBUŠNIN (EDS)

12.4.1   Obecné zásady

12.4.1.1

Systémy detekce výbušnin (EDS) musí být schopny odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného materiálu obsaženého v zavazadle či jiných zásilkách.

12.4.1.2

Detekce nezávisí na tvaru, poloze nebo orientaci výbušného materiálu.

12.4.1.3

Zařízení EDS spustí poplach v těchto případech:

pokud odhalí výbušný materiál a

pokud zjistí přítomnost předmětu, který brání v odhalení výbušného materiálu, a

má-li obsah zavazadla nebo zásilky příliš vysokou hustotu, než aby ho bylo možno analyzovat.

12.4.2   Standardy pro zařízení EDS

12.4.2.1

Pro zařízení EDS existují tři standardy. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.4.2.2

Všechna zařízení EDS musí splňovat standard 1.

Platnost standardu 1 skončí dne 1. září 2012.

Příslušný orgán může povolit, aby bylo nadále používáno zařízení EDS odpovídající standardu 1, které bylo nainstalováno v období od 1. ledna 2003 do 1. září 2006, a to nejdéle do dne 1. ledna 2014.

12.4.2.3

Standard 2 se vztahuje na všechna zařízení EDS nainstalovaná ode dne 1. ledna 2007, pokud smlouva o instalaci zařízení EDS, které odpovídá standardu 1, nebyla uzavřena přede dnem 19. října 2006.

Všechna zařízení EDS musí odpovídat standardu 2 nejpozději do dne 1. září 2012, pokud neplatí třetí pododstavec bodu 12.4.2.2.

Platnost standardu 2 skončí dne 1. září 2018.

12.4.2.4

Standard 3 se vztahuje na všechna zařízení EDS, která byla nainstalována ode dne 1. září 2012.

Všechna zařízení EDS musí odpovídat standardu 3 nejpozději do dne 1. září 2018.

12.4.3   Požadavky na kvalitu zobrazení vztahující se na zařízení EDS

Kvalita zobrazení u zařízení EDS splňuje podrobné požadavky stanovené ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.5   OBRAZOVÉ PROMÍTÁNÍ NEBEZPEČNÝCH PŘEDMĚTŮ (TIP)

12.5.1   Obecné zásady

12.5.1.1

Obrazové promítání nebezpečných předmětů (TIP) je schopno promítat virtuální zobrazení nebezpečných předmětů v rámci rentgenového zobrazení zavazadel nebo jiných zásilek, které jsou podrobovány detekční kontrole.

Virtuální zobrazení je v rámci rentgenového zobrazení zavazadel a zásilek, které jsou podrobovány detekční kontrole, rozloženo rovnoměrně, a nikoli s pevnou polohou.

Musí být možné nastavit procentní podíl virtuálních zobrazení, která mají být promítnuta.

12.5.1.2

TIP nesmí narušit výkonnost a normální funkci rentgenu.

Kontrolní pracovník nesmí mít žádný signál o tom, že má být promítnuto nebo že bylo promítnuto virtuální zobrazení nebezpečného předmětu, dokud není zobrazena zpráva v souladu s bodem 12.5.2.2.

12.5.1.3

Prostředky pro ovládání TIP musí být chráněny a mají k nim přístup pouze oprávněné osoby.

12.5.2   Složení TIP

12.5.2.1

TIP se skládá přinejmenším z:

a)

knihovny virtuálních zobrazení nebezpečných předmětů;

b)

prostředků k zobrazování a mazání zpráv a

c)

prostředků pro zaznamenání a zobrazení výsledků reakcí jednotlivých kontrolních pracovníků.

12.5.2.2

TIP zobrazí zprávu pro kontrolního pracovníka:

a)

pokud kontrolní pracovník reagoval a bylo promítnuto virtuální zobrazení nebezpečného předmětu;

b)

pokud kontrolní pracovník nereagoval a bylo promítnuto virtuální zobrazení nebezpečného předmětu;

c)

pokud kontrolní pracovník reagoval a nebylo promítnuto virtuální zobrazení nebezpečného předmětu;

d)

pokud byl pokus o promítnutí virtuálního zobrazení nebezpečného předmětu neúspěšný a byl viditelný pro kontrolního pracovníka.

Zpráva je zobrazena tak, aby nezakrývala zobrazení zavazadla nebo zásilky, jichž se týká.

Zpráva je zobrazena tak dlouho, dokud ji kontrolní pracovník nevymaže. V případě písmen a) a b) je zpráva zobrazena spolu s virtuálním zobrazením nebezpečného předmětu.

12.5.2.3

Pro přístup k zařízení, na němž je nainstalováno a používáno TIP, je nutné, aby kontrolní pracovník použil jedinečný identifikátor.

12.5.2.4

TIP je schopno uchovávat výsledky reakcí jednotlivých pracovníků po dobu nejméně 12 měsíců ve formátu, který umožní vyhotovení zpráv.

12.5.2.5

Na složení TIP se vztahují rovněž dodatečné podrobné požadavky stanovené ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.6   ZAŘÍZENÍ PRO STOPOVOU DETEKCI VÝBUŠNIN (ETD)

Zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) musí být schopno sbírat a analyzovat částice na kontaminovaném povrchu nebo z obsahu zavazadel nebo zásilek či výpary z kontaminovaného povrchu či z obsahu zavazadel a pomocí poplachového signálu označit přítomnost stop výbušnin.

12.7   ZAŘÍZENÍ PRO DETEKČNÍ KONTROLU TEKUTIN, AEROSOLŮ A GELŮ

12.7.1   Obecné zásady

12.7.1.1

Zařízení uvedené v bodě 4.1.3.1, které je používáno k detekční kontrole tekutin, aerosolů a gelů, je schopno odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství nebezpečných materiálů v tekutinách, aerosolech a gelech.

12.7.1.2

Detekce nezávisí na tvaru nebo materiálu nádob s tekutinami, aerosoly nebo gely.

12.7.1.3

Zařízení musí být používáno způsobem, který zajišťuje, že nádoba je uložena a orientována tak, aby bylo zajištěno, že je plně využita detekční schopnost.

12.7.1.4

Zařízení spustí poplach v těchto případech:

a)

pokud odhalí nebezpečný materiál;

b)

pokud zjistí přítomnost předmětu, který brání v odhalení nebezpečného předmětu;

c)

pokud nemůže posoudit, zda jsou tekutina, aerosol nebo gel neškodné či nikoli, a

d)

má-li obsah zavazadla podrobeného detekční kontrole příliš vysokou hustotu, než aby ho bylo možno analyzovat.

12.7.2   Standardy pro zařízení používané k detekční kontrole tekutin, aerosolů a gelů

12.7.2.1

Pro zařízení používané k detekční kontrole tekutin, aerosolů a gelů existují dva standardy. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.7.2.2

Všechna zařízení pro detekční kontrolu tekutin, aerosolů a gelů musí splňovat standard 1.

Platnost standardu 1 skončí dne 28. dubna 2014.

12.7.2.3

Standard 2 se vztahuje na všechna zařízení pro detekční kontrolu tekutin, aerosolů a gelů nainstalovaná ode dne 29. dubna 2014.

Všechna zařízení pro detekční kontrolu tekutin, aerosolů a gelů musí odpovídat standardu 2 nejpozději do dne 29. dubna 2016.

12.7.3   Schválení zařízení používaného k detekční kontrole tekutin, aerosolů a gelů

Zařízení, které je schváleno příslušným orgánem členského státu nebo jeho jménem jako zařízení splňující standardy stanovené ve zvláštním rozhodnutí Komise, je uznáno jinými členskými státy jako zařízení splňující tyto standardy. Členské státy předloží Komisi název a na žádost pak další příslušné údaje o subjektech určených ke schvalování zařízení. Komise o uvedených subjektech informuje ostatní členské státy.

12.8   METODY DETEKČNÍ KONTROLY VYUŽÍVAJÍCÍ NOVÉ TECHNOLOGIE

12.8.1

Členský stát může povolit jinou metodu detekční kontroly využívající nové technologie, než jsou metody stanovené v tomto nařízení, pokud:

a)

je tato metoda používána k posouzení nové metody detekční kontroly a

b)

nebude mít negativní vliv na dosahovanou celkovou úroveň bezpečnosti a

c)

osoby, kterých se to týká, včetně cestujících, jsou náležitě informovány o skutečnosti, že se provádějí zkoušky.

12.8.2

Nejméně čtyři měsíce před plánovaným zavedením informuje dotčený členský stát Komisi a ostatní členské státy písemně o navrhované metodě detekční kontroly, kterou má tento členský stát v úmyslu povolit, a připojí hodnocení, z něhož vyplývá, jak bude zaručeno, aby byl při používání nové metody nebo postupu splněn požadavek bodu 12.8.1. písm. b). Toto oznámení musí rovněž obsahovat podrobné údaje o místě či místech, kde bude tato metoda detekční kontroly používána, a o zamýšlené době hodnocení.

12.8.3

Obdrží-li členský stát od Komise kladnou odpověď, nebo neobdrží-li do tří měsíců od přijetí písemné žádosti žádnou odpověď, může členský stát zavedení nové metody detekční kontroly využívající nové technologie povolit.

Má-li Komise pochybnosti o tom, že navrhovaná metoda poskytuje dostatečné záruky zachování celkové úrovně letecké bezpečnosti ve Společenství, informuje o tom daný členský stát do tří měsíců od přijetí oznámení podle bodu 12.8.2. a vysvětlí své pochybnosti. Za těchto okolností dotčený členský stát nezačne metodu detekční kontroly používat, dokud pochybnosti Komise neodstraní.

12.8.4

Doba hodnocení každé metody detekční kontroly využívající nové technologie činí nejvýše 18 měsíců. Tuto dobu hodnocení může Komise prodloužit nejvýše o dalších 12 měsíců, pokud daný členský stát toto prodloužení náležitě odůvodní.

12.8.5

Po dobu hodnocení podává příslušný orgán dotčeného členského státu Komisi v rozmezí nejvýše 6 měsíců zprávu o pokroku v hodnocení. O obsahu této zprávy o pokroku informuje Komise ostatní členské státy. Nejsou-li předloženy žádné zprávy o pokroku, může Komise členský stát požádat, aby zkoušku pozastavil.

12.8.6

Není-li Komise na základě této zprávy přesvědčena o tom, že metoda detekční kontroly, jíž se zkouška týká, poskytuje dostatečné záruky zachování celkové úrovně letecké bezpečnosti ve Společenství, Komise členský stát informuje, že zkouška musí být pozastavena do doby, než je možno poskytnout takovéto záruky.

12.8.7

Doba hodnocení nesmí překročit 30 měsíců.

DOPLNĚK 12-A

Podrobná ustanovení týkající se požadavků na výkon WTMD jsou stanovena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 12-B

Podrobná ustanovení týkající se požadavků na výkon EDS jsou stanovena ve zvláštním rozhodnutí Komise.

DOPLNĚK 12-C

Podrobná ustanovení týkající se požadavků na výkon zařízení pro detekční kontrolu tekutin, aerosolů a gelů jsou stanovena ve zvláštním rozhodnutí Komise.


(1)  Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.


5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 186/2010

ze dne 4. března 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. března 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

121,5

JO

65,0

MA

115,7

TN

143,3

TR

124,3

ZZ

114,0

0707 00 05

EG

211,5

JO

143,3

MK

134,1

TR

144,5

ZZ

158,4

0709 90 70

MA

132,9

TR

106,0

ZZ

119,5

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

43,5

IL

56,2

MA

42,1

TN

46,2

TR

58,4

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

65,7

TR

66,2

ZZ

71,1

0808 10 80

CA

96,5

CN

67,7

MK

24,7

US

110,7

ZZ

74,9

0808 20 50

AR

86,8

CL

188,1

CN

68,1

US

95,6

ZA

101,2

ZZ

108,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/58


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 187/2010

ze dne 4. března 2010,

kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (2), zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3), a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídkového řízení, je vhodné neposkytnout náhradu na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 2. března 2010.

(3)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 2. března 2010, se neposkytuje vývozní náhrada na produkty a místa určení uvedené v čl. 1 písm. a) a b) a článku 2 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. března 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.


5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/59


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 188/2010

ze dne 4. března 2010,

kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (2), zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3), a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídkového řízení, je vhodné neposkytnout náhradu na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 2. března 2010.

(3)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 2. března 2010, se neposkytuje náhrada na produkt a místa určení uvedené v čl. 1 písm. c) a článku 2 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. března 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.


ROZHODNUTÍ

5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/60


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. února 2010,

kterým se mění jednací řád Komise

(2010/138/EU, Euratom)

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 249 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Články 1 až 29 jednacího řádu Komise (1) se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 308, 8.12.2000, s. 26.


PŘÍLOHA

„KAPITOLA I

KOMISE

Článek 1

Zásada kolegiality

Komise jedná ve sboru v souladu s tímto jednacím řádem a v souladu s prioritami stanovenými v rámci politických směrů, které vymezil její předseda podle čl. 17 odst. 6 Smlouvy o EU.

Článek 2

Politické směry, priority, pracovní program a rozpočet

Komise stanovuje své priority podle politických směrů vymezených jejím předsedou a tyto priority zapracovává do pracovního programu a návrhu rozpočtu, který každoročně schvaluje.

Článek 3

Předseda

1.   Předseda vymezuje politické směry, v jejichž rámci Komise plní své úkoly (1). Řídí práci Komise, aby zajistil provádění těchto směrů.

2.   Předseda rozhoduje o vnitřní organizaci Komise, aby zajistil soudržnost, výkonnost a kolegialitu její činnosti (2).

Aniž je dotčen čl. 18 odst. 4 Smlouvy o EU, předseda stanoví povinnosti členům Komise v jednotlivých oblastech působnosti, v jejichž rámci jsou výslovně odpovědni za přípravu práce Komise a provádění jejích rozhodnutí (3).

Předseda může vyzvat členy Komise, aby prováděli konkrétní opatření za účelem realizace politických směrů, které vymezil, nebo priorit stanovených Komisí.

Tyto povinnosti může kdykoli změnit (4).

Členové Komise vykonávají úkoly, které jim předseda svěřil, pod jeho vedením (5).

3.   Předseda jmenuje místopředsedy, kromě vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, z řad členů Komise (6) a stanovuje pořadí v rámci Komise.

4.   Předseda může sestavit z členů Komise pracovní skupiny, jmenuje jejich předsedy, stanovuje jejich mandát a podmínky fungování, jakož i jejich složení a funkční období.

5.   Předseda zastupuje Komisi navenek. Jmenuje členy Komise, kteří mu jsou při tom nápomocni.

6.   Aniž je dotčen čl. 18 odst. 1 Smlouvy o EU, člen Komise odstoupí, pokud jej k tomu předseda vyzve (7).

Článek 4

Rozhodovací postupy

Rozhodnutí Komise se přijímají:

a)

na základě ústního postupu na zasedání Komise podle ustanovení článku 8 tohoto jednacího řádu, nebo

b)

na základě písemného postupu podle ustanovení článku 12 tohoto jednacího řádu, nebo

c)

na základě zmocnění podle ustanovení článku 13 tohoto jednacího řádu, nebo

d)

na základě přenesení pravomoci podle ustanovení článku 14 tohoto jednacího řádu.

ODDÍL 1

Zasedání komise

Článek 5

Svolávání zasedání

1.   Zasedání Komise svolává předseda.

2.   Komise se zpravidla schází alespoň jednou týdně. Sejde se rovněž pokaždé, kdy je to nutné.

3.   Členové Komise jsou povinni účastnit se všech zasedání Komise. Nemohou-li se zasedání účastnit, včas informují předsedu Komise o důvodech jejich nepřítomnosti. Předseda posuzuje, zda členové mohou být za určitých okolností uvolněni.

Článek 6

Pořad jednání zasedání Komise

1.   Předseda stanoví pořad jednání každého zasedání Komise.

2.   Aniž je dotčena pravomoc předsedy stanovit pořad jednání, jakýkoli návrh, který je spojen s významnými výdaji, musí být předložen se souhlasem člena Komise odpovědného za rozpočet.

3.   Každý bod, který člen Komise navrhne zapsat do pořadu jednání, musí být sdělen předsedovi za podmínek stanovených Komisí v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v článku 28 tohoto jednacího řádu (dále jen „prováděcí pravidla“).

4.   Pořad jednání a potřebné dokumenty jsou členům Komise oznamovány za podmínek stanovených v souladu s prováděcími pravidly.

5.   Komise může na návrh předsedy projednat jakýkoli bod, který v pořadu jednání není zapsán nebo k němuž byly nezbytné pracovní podklady dodány se zpožděním.

Článek 7

Usnášeníschopnost

Počet přítomných členů nezbytný k tomu, aby se Komise mohla právoplatně usnášet, se rovná většině členů, jejichž počet je stanoven ve Smlouvě.

Článek 8

Přijímání rozhodnutí

1.   Komise přijímá rozhodnutí na základě návrhů jednoho nebo více svých členů.

2.   Hlasování se provádí na žádost kteréhokoli člena. Hlasování se může uskutečnit na základě původního návrhu nebo návrhu pozměněného členem odpovědným či členy odpovědnými za danou iniciativu nebo předsedou.

3.   Rozhodnutí Komise se přijímají většinou hlasů počtu členů uvedeného ve Smlouvě.

4.   Předseda konstatuje výsledek jednání, jenž se uvede v zápisu ze zasedání, jak je stanoveno v článku 11 tohoto jednacího řádu.

Článek 9

Důvěrnost

Zasedání Komise nejsou veřejná. Jednání jsou důvěrná.

Článek 10

Účast úředníků a jiných osob

1.   Nerozhodne-li Komise jinak, zasedání se účastní generální tajemník a vedoucí kanceláře předsedy. Prováděcí pravidla k tomuto jednacímu řádu stanoví podmínky, za nichž jsou jiné osoby oprávněny účastnit se zasedání.

2.   V případě nepřítomnosti člena Komise se zasedání může zúčastnit vedoucí jeho kabinetu a na vyzvání předsedy přednést stanovisko nepřítomného člena.

3.   Komise se může rozhodnout, zda vyslechne jiné osoby.

Článek 11

Zápisy ze zasedání

1.   Z každého zasedání Komise je vypracován zápis.

2.   Návrhy zápisů jsou předloženy Komisi ke schválení při následujícím zasedání. Schválené zápisy jsou ověřeny podpisy předsedy a generálního tajemníka.

ODDÍL 2

Ostatní rozhodovací postupy

Článek 12

Rozhodnutí přijímaná písemným postupem

1.   Souhlas členů Komise s návrhem jednoho či více členů může být získán písemným postupem, pokud takový návrh předběžně obdržel příznivé stanovisko od právního útvaru a souhlas útvarů, jež musí být v souladu s podmínkami stanovenými v článku 23 tohoto jednacího řádu náležitě konzultovány.

Toto příznivé stanovisko a/nebo souhlas útvarů lze nahradit dohodou mezi členy Komise, pokud sbor komisařů na návrh předsedy rozhodl o zahájení písemného postupu „finalizace“ stanoveného prováděcími pravidly.

2.   Za tímto účelem se znění návrhu písemně oznámí všem členům Komise za podmínek stanovených Komisí podle prováděcích pravidel s uvedením lhůty pro sdělení výhrad nebo změn, které návrh případně vyvolá.

3.   Každý člen Komise může při písemném postupu požádat o projednání zmíněného návrhu. V tomto smyslu zašle předsedovi odůvodněnou žádost.

4.   Návrh, ke kterému žádný člen Komise během lhůty stanovené pro písemný postup nepodal žádost o odklad nebo na ní netrval, je považován za Komisí přijatý.

Článek 13

Rozhodnutí na základě zmocnění

1   Komise může, je-li plně dodržována zásada sborové odpovědnosti, zmocnit jednoho nebo více svých členů, aby si v mezích a za podmínek stanovených Komisí vzal na starost opatření pro řízení nebo správu.

2.   Komise rovněž může pověřit se souhlasem předsedy jednoho nebo více svých členů, aby přijali konečné znění aktu nebo návrhu předkládaného jiným orgánům, jehož obsah byl již vymezen během jednání.

3.   Pravomoci přidělené tímto způsobem lze dále přenášet na generální ředitele a vedoucí útvarů, pokud to není ve zmocňovacím rozhodnutí výslovně zakázáno.

4.   Ustanovení prvního, druhého a třetího odstavce se použijí, aniž jsou dotčena pravidla týkající se pověření ve finanční oblasti a pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování a orgánu zmocněnému uzavírat pracovní smlouvy.

Článek 14

Rozhodnutí na základě přenesené pravomoci

Komise může, je-li plně dodržována zásada sborové odpovědnosti, pověřit generální ředitele a vedoucí útvarů, aby v mezích a za podmínek stanovených Komisí jejím jménem přijali opatření pro řízení nebo správu.

Článek 15

Další pověření pro rozhodnutí o poskytnutí dotací a zadávání veřejných zakázek

Generální ředitel nebo vedoucí útvaru, jenž byl na základě dalšího přenesení nebo přenesení podle článků 13 a 14 pověřen přijímáním rozhodnutí o financování, může rozhodnout, že přijímáním některých rozhodnutí týkajících se výběru projektů a přijímáním některých individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotací a zadávání veřejných zakázek dále pověří příslušného ředitele nebo, po dohodě s odpovědným členem Komise, příslušného vedoucího oddělení, a to v mezích a za podmínek stanovených prováděcími pravidly.

Článek 16

Informace o přijatých rozhodnutích

Rozhodnutí přijatá písemným postupem, na základě zmocnění a na základě přenesení pravomoci jsou zaznamenána v denním nebo týdenním zápisu, který je uveden v zápisu z jednání nejbližšího následujícího zasedání Komise.

ODDÍL 3

Společná ustanovení pro rozhodovací postupy

Článek 17

Ověřování aktů přijatých Komisí

1.   Akty přijaté na zasedání v závazném jazyce nebo jazycích se neoddělitelným způsobem připojují k souhrnnému zápisu vypracovanému při zasedání Komise, během něhož byly tyto akty přijaty. Tyto akty jsou ověřeny podpisy předsedy a generálního tajemníka umístěnými na poslední straně souhrnného zápisu.

2.   Nelegislativní akty Komise uvedené v čl. 297 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a přijaté písemným postupem jsou ověřeny podpisy předsedy a generálního tajemníka umístěnými na poslední straně souhrnného zápisu, jak vyplývá z předchozího odstavce, pokud není zapotřebí, aby tyto akty byly uveřejněny a vstoupily v platnost přede dnem dalšího zasedání Komise. Za účelem tohoto ověření se denní zápis uvedený v článku 16 tohoto jednacího řádu připojuje neoddělitelným způsobem k souhrnnému zápisu popsanému v předchozím odstavci.

Další akty přijaté písemným postupem a akty přijaté na základě zmocnění podle článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 tohoto jednacího řádu se neoddělitelným způsobem připojují v závazném jazyce nebo jazycích k dennímu zápisu uvedenému v článku 16 tohoto jednacího řádu. Tyto akty jsou ověřeny podpisem generálního tajemníka umístěným na poslední straně denního zápisu.

3.   Akty přijaté na základě pověření nebo dalšího pověření se neoddělitelným způsobem připojují v závazném jazyce nebo jazycích k dennímu zápisu uvedenému v článku 16 tohoto jednacího řádu, a to prostřednictvím zavedené počítačové aplikace, která je k tomuto účelu určena. Tyto akty se ověřují prohlášením o certifikaci podepsaným pověřeným nebo dále pověřeným úředníkem v souladu s čl. 13 odst. 3 a články 14 a 15 tohoto jednacího řádu.

4.   Pro účely tohoto jednacího řádu se výrazem „akty“ rozumí jakýkoli akt uvedený v článku 288 Smlouvy o fungování EU.

5.   Pro účely tohoto jednacího řádu se „závaznými jazyky“ rozumějí všechny úřední jazyky Evropské unie, aniž je dotčeno používání nařízení Rady (ES) č. 920/2005 (8), jedná-li se o akty s obecnou působností, a v případě ostatních aktů, jazyky subjektů, jimž jsou akty určeny.

ODDÍL 4

Příprava a provádění rozhodnutí komise

Článek 18

Pracovní skupiny členů Komise

Pracovní skupiny členů Komise přispívají ke koordinaci a přípravě práce Komise podle politických směrů a mandátu stanovených předsedou.

Článek 19

Kabinety a vztahy s útvary

1.   Členové Komise mají k dispozici kabinet, který je jim nápomocen při plnění jejich úkolů a při přípravě rozhodnutí Komise. Předseda stanovuje pravidla týkající se složení a fungování kabinetů.

2.   V souladu se zásadami stanovenými předsedou jsou pracovní postupy schváleny členem Komise ve spolupráci s útvary, za které je zodpovědný. Těmito pracovními postupy se upřesňuje zejména způsob, jakým člen Komise dává pokyny dotyčným útvarům, od nichž pravidelně dostává veškeré informace týkající se jeho oblasti činnosti, které jsou pro výkon jeho působnosti nezbytné.

Článek 20

Generální tajemník

1.   Generální tajemník je nápomocen předsedovi tak, aby Komise v rámci politických směrů, které předseda vymezil, plnila stanovené priority.

2.   Generální tajemník napomáhá zajišťovat politickou soudržnost tím, že provádí nutnou koordinaci mezi útvary od začátku přípravných prací, mimo jiné podle ustanovení článku 23 tohoto jednacího řádu.

Dohlíží na obsahovou kvalitu a dodržování pravidel týkajících se formy dokumentů předkládaných Komisi, a tím přispívá jejich souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality, s vnějšími povinnostmi, s interinstitucionálními hledisky a s komunikační strategií Komise.

3.   Generální tajemník je nápomocen předsedovi při přípravě práce a při zasedáních Komise.

Je nápomocen rovněž předsedům pracovních skupin, jež byly vytvořeny podle čl. 3 odst. 4 tohoto jednacího řádu, při přípravě a konání jejich zasedání. Zajišťuje sekretariát těchto skupin.

4.   Generální tajemník zajišťuje provádění rozhodovacích postupů a dohlíží na výkon rozhodnutí uvedených v článku 4 tohoto jednacího řádu.

Kromě zvláštních případů přijímá především nezbytná opatření pro oznámení a zveřejnění aktů Komise v Úředním věstníku Evropské unie a pro zaslání dokumentů Komise a jejích útvarů ostatním orgánům Evropské unie a vnitrostátním parlamentům.

Na přání členů Komise má za úkol rozšiřovat psané informace, které mezi nimi mají obíhat.

5.   Generální tajemník zajišťuje úřední vztahy s ostatními orgány Evropské unie, s výhradou pravomocí, které se Komise rozhodne vykonávat sama nebo je přidělit svým členům či útvarům.

V této souvislosti dohlíží na dodržování obecné soudržnosti tím, že koordinuje činnost útvarů při spolupráci s dalšími orgány.

6.   Generální tajemník náležitě informuje Komisi o stavu vývoje interních a interinstitucionálních postupů.

KAPITOLA II

ÚTVARY KOMISE

Článek 21

Členění útvarů

Za účelem přípravy a provádění své činnosti a za účelem plnění priorit a politických směrů, které stanovil její předseda, Komise zřizuje jednotlivé útvary, rozdělené do generálních ředitelství a jim na roveň postavených služeb.

Generální ředitelství a jim na roveň postavené služby se zpravidla dělí na ředitelství, ředitelství na oddělení.

Článek 22

Vytvoření specifických funkcí a struktur

V případě zvláštní potřeby může předseda vytvořit specifické funkce a struktury, které budou pověřeny přesnými úkoly. Předseda určí jejich povinnosti a podmínky jejich fungování.

Článek 23

Spolupráce a koordinace činností mezi útvary

1.   Aby byla zajištěna efektivnost činnosti Komise, útvary od počátku vypracovávání nebo provádění rozhodnutí úzce a koordinovaně spolupracují.

2.   Útvar odpovědný za přípravu iniciativy od začátku přípravných prací dbá o to, aby byla zajištěna účinná koordinace mezi všemi útvary, které mají na této iniciativě oprávněný zájem, a to na základě svých pravomocí, povinností nebo povahy věci.

3.   Než je dokument předložen Komisi, odpovědný útvar v souladu s prováděcími pravidly včas konzultuje útvary, které mají na návrhu oprávněný zájem.

4.   S právní službou se povinně konzultují všechny předlohy aktů nebo návrhy právních aktů a všechny dokumenty, které by mohly mít právní následky.

Pro účely zahájení rozhodovacích postupů podle článků 12, 13 a 14 tohoto jednacího řádu se vždy vyžaduje konzultovat právní službu, kromě případů rozhodnutí týkajících se standardních aktů, ke kterým právní služba již vyjádřila svůj souhlas (opakované akty). Nevyžaduje se v případě aktů uvedených v článku 15 tohoto jednacího řádu.

5.   Konzultace generálního sekretariátu je nezbytná u všech iniciativ:

které jsou předloženy ke schválení na základě ústního postupu, aniž jsou dotčeny personální otázky týkající se jednotlivých zaměstnanců, nebo

které mají politický význam, nebo

které jsou uvedeny v ročním pracovním programu Komise a v platném nástroji plánování, nebo

které se týkají institucionálních aspektů, nebo

které podléhají analýze dopadu nebo konzultaci s veřejností,

jakož i v případě přijetí stanoviska nebo společné iniciativy, které by mohly Komisi zavazovat vůči jiným orgánům nebo subjektům.

6.   S výjimkou aktů uvedených v článku 15 tohoto jednacího řádu je konzultace s generálními ředitelstvími, která mají na starost rozpočet, lidské zdroje a bezpečnost, nezbytná v případě všech dokumentů, které mají případný dopad na rozpočet, finance, zaměstnance a správu. V případě potřeby je rovněž třeba konzultovat útvar pověřený bojem proti podvodům.

7.   Odpovědný útvar se snaží vypracovat takový návrh, který získá souhlas konzultovaných útvarů. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12 tohoto jednacího řádu, je v případě nesouhlasu třeba k návrhu přiložit odlišná stanoviska těchto útvarů.

KAPITOLA III

ZASTUPOVÁNÍ

Článek 24

Zabezpečení plynulosti chodu

Členové Komise a útvary dbají na to, aby přijali veškerá užitečná opatření k zajištění plynulosti chodu, přičemž zohlední opatření vydaná za tímto účelem Komisí nebo jejím předsedou.

Článek 25

Zastupování předsedy

V případě překážky výkonu funkce na straně předsedy vykonává jeho úkoly jeden z místopředsedů nebo členů určených podle pořadí stanoveného předsedou.

Článek 26

Zastupování generálního tajemníka

Není-li generální tajemník schopen vykonávat svou funkci nebo není-li místo tajemníka obsazeno, vykonává jeho úkoly přítomný zástupce generálního tajemníka s nejvyšší platovou třídou a v případě, že existuje více osob se stejnou platovou třídou, nejdéle sloužící z nich v dané třídě, a v případě, že existuje více osob se stejnou délkou služby, nejstarší z nich nebo úředník určený Komisí.

Pokud není přítomen žádný zástupce generálního tajemníka nebo pokud Komise neurčila žádného úředníka, vykonává jeho úkoly přítomný podřízený v nejvyšší skupině funkcí, který má nejvyšší platovou třídu, a v případě, že existuje více osob se stejnou platovou třídou, nejdéle sloužící v dané třídě, a v případě, že existuje více osob se stejnou délkou služby, nejstarší z nich.

Článek 27

Zastupování vedoucích pracovníků

1.   Pokud není generální ředitel schopen vykonávat svou funkci nebo pokud jeho místo není obsazeno, vykonává jeho úkoly přítomný zástupce generálního ředitele s nejvyšší platovou třídou a v případě, že existuje více osob se stejnou platovou třídou, nejdéle sloužící z nich v dané třídě, a v případě, že existuje více osob se stejnou délkou služby, nejstarší z nich nebo úředník určený Komisí.

Pokud není přítomen žádný zástupce generálního ředitele nebo pokud Komise neurčila žádného úředníka, vykonává jeho úkoly přítomný podřízený v nejvyšší skupině funkcí, který má nejvyšší platovou třídu, a v případě, že existuje více osob se stejnou platovou třídou, nejdéle sloužící v dané třídě, a v případě, že existuje více osob se stejnou délkou služby, nejstarší z nich.

2.   Pokud není přítomen vedoucí oddělení nebo pokud jeho místo není obsazeno, zastupuje jej zástupce vedoucího oddělení nebo úředník, kterého jmenuje generální ředitel.

Pokud není přítomen žádný zástupce vedoucího oddělení nebo pokud generální ředitel neurčil žádného úředníka, vykonává jeho úkoly přítomný podřízený v nejvyšší skupině funkcí, který má nejvyšší platovou třídu, a v případě, že existuje více osob se stejnou platovou třídou, nejdéle sloužící v dané třídě, a v případě, že existuje více osob se stejnou délkou služby, nejstarší z nich.

3.   Pokud není přítomen jiný vedoucí pracovník nebo jeho místo není obsazeno, určí generální ředitel po dohodě s odpovědným členem Komise zastupujícího úředníka. Pokud žádný úředník nebyl určen, vykonává dané úkoly přítomný podřízený v nejvyšší skupině funkcí, který má nejvyšší platovou třídu, a v případě, že existuje více osob se stejnou platovou třídou, nejdéle sloužící v dané třídě, a v případě, že existuje více osob se stejnou délkou služby, nejstarší z nich.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Komise v nezbytné míře stanoví prováděcí pravidla k tomuto jednacímu řádu.

Komise může přijmout doplňující opatření týkající se činnosti Komise a jejích útvarů s přihlédnutím k technologickému vývoji a informačním technologiím.

Článek 29

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.“


(1)  Smlouva o Evropské unii, čl. 17 odst. 6 písm. a).

(2)  Smlouva o Evropské unii, čl. 17 odst. 6 písm. b).

(3)  Smlouva o fungování Evropské unie, článek 248.

(4)  Viz poznámka pod čarou 3.

(5)  Viz poznámka pod čarou 3.

(6)  Smlouva o Evropské unii, čl. 17 odst. 6 písm. c).

(7)  Smlouva o Evropské unii, čl. 17 odst. 6 druhý pododstavec.

(8)  Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3.


5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/68


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. března 2010

o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

(oznámeno pod číslem K(2010) 1197)

(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2010/139/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. listopadu 2004 podala společnost Monsanto Europe S.A. v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušným orgánům Belgie žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují modifikovanou kukuřici MON863xMON810xNK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“).

(2)

Žádost se rovněž vztahuje na uvedení dalších produktů, které obsahují kukuřici MON863xMON810xNK603 nebo z ní sestávají, na trh pro stejná použití, jaká má jiná kukuřice, s výjimkou pěstování. V souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003 proto žádost uvádí údaje a informace požadované podle příloh III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (2) a informace a závěry o hodnocení rizika provedeném v souladu se zásadami stanovenými v příloze II směrnice 2001/18/ES.

(3)

Dne 31. března 2006 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko a dospěl k závěru, že je nepravděpodobné, že by uvedení produktů, které obsahují kukuřici MON863xMON810xNK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a které jsou popsány v žádosti (dále jen „produkty“), na trh mělo nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo na životní prostředí (3). Ve stanovisku dospěl EFSA k závěru, že je přijatelné použít na podporu bezpečnosti daných produktů údaje týkající se jednotlivých případů, a zvážil všechny konkrétní otázky a námitky, které členské státy vznesly v rámci konzultace příslušných vnitrostátních orgánů podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

(4)

V říjnu 2006 zveřejnil EFSA na žádost Komise podrobné vysvětlení, jakým způsobem byly v jeho stanovisku zohledněny připomínky příslušných orgánů členských států, a rovněž zveřejnil další informace o různých otázkách zvažovaných Vědeckou komisí pro geneticky modifikované organismy zřízenou při EFSA.

(5)

EFSA ve svém stanovisku rovněž dospěl k závěru, že žadatelem předložený plán monitorování životního prostředí sestávající z plánu celkového dohledu je v souladu se zamýšleným použitím daných produktů.

(6)

Dne 26. února 2007 vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) s ohledem na zprávu, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace, která uvádí kanamycin a neomycin na seznamu „antibakteriálních látek nepostradatelných pro lékařství a pro strategie řízení rizik při jiném než humánním použití“, své stanovisko, v němž zdůrazňuje léčebný význam obou těchto antibiotik v lékařství a veterinářství. Dne 13. dubna 2007 uvedl EFSA s ohledem na toto stanovisko, že léčebný účinek dotčených antibiotik nebude přítomností genu nptII v geneticky modifikovaných rostlinách ohrožen. Důvodem je to, že pravděpodobnost přenosu genu z rostlin na bakterie a jeho následné exprese je velmi nízká a že tento gen rezistentní vůči antibiotikům je již v životním prostředí hojně rozšířen. Tím EFSA tedy potvrdil své předešlé hodnocení ohledně bezpečného použití genu nptII rezistentního vůči antibiotikům v geneticky modifikovaných organismech a produktech z nich odvozených určených pro potraviny a krmiva.

(7)

Dne 14. května 2008 pověřila Komise úřad EFSA, aby: i) připravil konsolidované vědecké stanovisko s přihlédnutím k předchozímu stanovisku a prohlášení o použití genových markerů odolných vůči antibiotikům v geneticky modifikovaných potravinách určených nebo již schválených pro uvedení na trh a o jejich možném použití pro dovoz, zpracování a pěstování, ii) uvedl možné důsledky tohoto konsolidovaného stanoviska na předchozí hodnocení EFSA o jednotlivých GMO obsahujících genové markery odolné vůči antibiotikům. Komise mimo jiné upozornila EFSA na dopisy z Dánska a od organizace Greenpeace.

(8)

Dne 11. června 2009 zveřejnil EFSA prohlášení o použití genů ARM v geneticky modifikovaných rostlinách, ve kterém dospívá k závěru, že předchozí hodnocení EFSA týkající se kukuřice MON863xMON810xNK603 je v souladu se strategií hodnocení rizika popsanou v prohlášení a že se nevyskytly žádné nové důkazy, na základě nichž by EFSA měl změnit své původní stanovisko.

(9)

Po zveřejnění vědecké publikace, která se zaměřila na opětovnou analýzu 90denního testu kukuřice MON 863 na potkanech a na bezpečnost kukuřice MON 863, konzultovala Komise dne 15. března 2007 EFSA ohledně toho, jaký dopad by tato analyzující studie mohla mít na jeho dřívější stanovisko týkající se kukuřice MON 863. Dne 28. června 2007 EFSA uvedl, že tato publikace nevyvolává nové otázky, které by byly toxikologicky významné, a potvrdil své dřívější příznivé hodnocení bezpečnosti kukuřice MON 863.

(10)

S ohledem na předcházející úvahy by mělo být povolení pro tyto produkty uděleno.

(11)

Každému geneticky modifikovanému organismu by měl být přiřazen jednoznačný identifikační kód stanovený v nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (4).

(12)

Na základě stanoviska EFSA se zdá, že pro potraviny, složky potravin a krmiva, které obsahují kukuřici MON863xMON810xNK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než ty, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003. Avšak v zájmu zajištění toho, že se produkty budou používat v rámci povolení stanoveného tímto rozhodnutím, by označení krmiv, která obsahují GMO nebo z GMO sestávají, a jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují GMO nebo z GMO sestávají, pro něž se žádá o povolení, mělo také jasně uvádět, že dané produkty nesmějí být použity k pěstování.

(13)

Podobným způsobem stanovisko EFSA neopravňuje k uložení zvláštních podmínek nebo omezení pro uvedení produktů na trh a/nebo zvláštních podmínek nebo omezení pro jejich používání a nakládání s nimi, včetně požadavků na monitorování po uvedení na trh, ani žádných zvláštních podmínek týkajících se ochrany určitých ekosystémů/životního prostředí a/nebo zeměpisných oblastí, podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003. Všechny příslušné informace o povolení produktů by měly být zapsány do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v nařízení (ES) č. 1829/2003.

(14)

Ustanovení čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (5) stanoví požadavky na označování produktů sestávajících z GMO nebo obsahujících GMO.

(15)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (6).

(16)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou.

(17)

Rada na svém zasedání dne 18. února 2008 nebyla schopna rozhodnout kvalifikovanou většinou pro tento návrh ani proti němu. Je proto na Komisi, aby přijala opatření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikovaný organismus a jednoznačný identifikační kód

Geneticky modifikované kukuřici (Zea mays L.) MON863xMON810xNK603 získané křížením linií kukuřice MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6 uvedené v písmenu b) přílohy tohoto rozhodnutí se podle nařízení (ES) č. 65/2004 přiřazuje jednoznačný identifikační kód MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6.

Článek 2

Povolení a uvádění na trh

V souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení 1829/2003 povolují tyto produkty:

a)

potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

b)

krmiva, která obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

c)

produkty jiné než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, pro stejná použití jako u jakékoli jiné kukuřice, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2.   Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c), se uvádí slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování dopadů na životní prostředí stanovený v písmeni h) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování.

Článek 5

Registr Společenství

Informace stanovené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 6

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Monsanto Europe S.A., Belgie, zastupující Monsanto Company, USA.

Článek 7

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu deseti let ode dne jeho oznámení.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgie.

V Bruselu dne 2. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-159

(4)  Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a držitel povolení:

Název

:

Monsanto Europe S.A.

Adresa

:

Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgie

zastupující společnost Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.

b)   Určení a specifikace produktů:

1)

potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

2)

krmiva, která obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

3)

produkty jiné než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, pro stejná použití jako u jakékoli jiné kukuřice, s výjimkou pěstování.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, popsaná v žádosti, je vytvořena křížením linií kukuřice MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6 a exprimuje protein CryBb1, který rostlině poskytuje ochranu proti určitým hmyzím škůdcům z řádu brouci (Diabrotica spp.), protein Cry 1 Ab, který rostlině poskytuje ochranu proti určitým hmyzím škůdcům z řádu motýlů (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.), a protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidu na bázi glyfosátu. Gen nptII, který propůjčuje rezistenci vůči kanamycinu, byl použit jako selekční marker v procesu genetické modifikace.

c)   Označování:

1)

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2)

Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c), se uvádí slova „není určeno k pěstování“.

d)   Metoda detekce:

případově specifické metody založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci v reálném čase pro geneticky modifikovanou kukuřici MON-ØØ863-5, kukuřici MON-ØØ81Ø-6 a kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 validované pro kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6,

validace referenční laboratoří Společenství zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm,

referenční materiál: ERM®-BF416 (pro MON-ØØ863-5), ERM®-BF413 (pro MON-ØØ81Ø-6) a ERM®-BF415 (pro MON-ØØ6Ø3-6) dostupný v Institutu pro referenční materiály a měření Společného výzkumného střediska (SVS) Evropské komise na adrese: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Jednoznačný identifikační kód:

MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6

f)   Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

Informační systém pro biologickou bezpečnost, č. záznamu: viz [doplní se po oznámení]

g)   Podmínky nebo omezení pro uvedení produktů na trh, jejich použití nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h)   Plán monitorování

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněný na internetu]

i)   Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro použití potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn.: Je možné, že v budoucnu bude třeba odkazy na příslušné dokumenty upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.


5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/73


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. března 2010

o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

(oznámeno pod číslem K(2010) 1198)

(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2010/140/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. června 2004 podala společnost Monsanto Europe S.A. v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušným orgánům Německa žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují modifikovanou kukuřici MON863xMON810, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“).

(2)

Žádost se rovněž vztahuje na uvedení dalších produktů, které obsahují kukuřici MON863xMON810 nebo z ní sestávají, na trh pro stejná použití, jaká má jiná kukuřice, s výjimkou pěstování. Z toho důvodu, v souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003, obsahuje žádost údaje a informace požadované přílohami III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (2) a informace a závěry o hodnocení rizik, jež bylo provedeno v souladu se zásadami stanovenými v příloze II směrnice 2001/18/ES.

(3)

Dne 31. března 2006 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko a dospěl k závěru, že je nepravděpodobné, že by uvedení produktů, které obsahují kukuřici MON863xMON810, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a které jsou popsány v žádosti (dále jen „produkty“), na trh mělo nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo na životní prostředí (3). Ve stanovisku dospěl EFSA k závěru, že je přijatelné použít na podporu bezpečnosti daných produktů údaje týkající se jednotlivých případů, a zvážil všechny konkrétní otázky a námitky, které členské státy vznesly v rámci konzultace příslušných vnitrostátních orgánů podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

(4)

V říjnu 2006 zveřejnil EFSA na žádost Komise podrobné vysvětlení, jakým způsobem byly v jeho stanovisku zohledněny připomínky příslušných orgánů členských států, a rovněž zveřejnil další informace o různých otázkách zvažovaných Vědeckou komisí pro geneticky modifikované organismy zřízenou při EFSA.

(5)

EFSA ve svém stanovisku rovněž dospěl k závěru, že žadatelem předložený plán monitorování životního prostředí sestávající z plánu celkového dohledu je v souladu se zamýšleným použitím daných produktů.

(6)

Dne 26. února 2007 vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) s ohledem na zprávu, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace, která uvádí kanamycin a neomycin na seznamu „antibakteriálních látek nepostradatelných pro lékařství a pro strategie řízení rizik při jiném než humánním použití“, své stanovisko, v němž zdůrazňuje léčebný význam obou těchto antibiotik v lékařství a veterinářství. Dne 13. dubna 2007 uvedl EFSA s ohledem na toto stanovisko, že léčebný účinek dotčených antibiotik nebude přítomností genu nptII v geneticky modifikovaných rostlinách ohrožen. Důvodem je to, že pravděpodobnost přenosu genu z rostlin na bakterie a jeho následné exprese je velmi nízká a že tento gen rezistentní vůči antibiotikům je již v životním prostředí hojně rozšířen. Tím EFSA tedy potvrdil své předešlé hodnocení ohledně bezpečného použití genu nptII rezistentního vůči antibiotikům v geneticky modifikovaných organismech a produktech z nich odvozených určených pro potraviny a krmiva.

(7)

Dne 14. května 2008 pověřila Komise úřad EFSA, aby: i) připravil konsolidované vědecké stanovisko s přihlédnutím k předchozímu stanovisku a prohlášení o použití genových markerů odolných vůči antibiotikům v geneticky modifikovaných potravinách určených nebo již schválených pro uvedení na trh a o jejich možném použití pro dovoz, zpracování a pěstování; ii) uvedl možné důsledky tohoto konsolidovaného stanoviska na předchozí hodnocení EFSA o jednotlivých GMO obsahujících genové markery odolné vůči antibiotikům. Komise mimo jiné upozornila EFSA na dopisy z Dánska a od organizace Greenpeace.

(8)

Dne 11. června 2009 zveřejnil EFSA prohlášení o použití genů ARM v geneticky modifikovaných rostlinách, ve kterém dospívá k závěru, že předchozí hodnocení EFSA týkající se kukuřice MON863xMON810 je v souladu se strategií hodnocení rizika popsanou v prohlášení a že se nevyskytly žádné nové důkazy, na základě nichž by EFSA měl změnit své původní stanovisko.

(9)

Po zveřejnění vědecké publikace, která se zaměřila na opětovnou analýzu 90denního testu kukuřice MON 863 na potkanech a na bezpečnost kukuřice MON 863, konzultovala Komise dne 15. března 2007 EFSA ohledně toho, jaký dopad by tato analyzující studie mohla mít na jeho dřívější stanovisko týkající se kukuřice MON 863. Dne 28. června 2007 EFSA uvedl, že tato publikace nevyvolává nové otázky, které by byly toxikologicky významné, a potvrdil své dřívější příznivé hodnocení bezpečnosti kukuřice MON 863.

(10)

S ohledem na předcházející úvahy by mělo být povolení pro tyto produkty uděleno.

(11)

Každému geneticky modifikovanému organismu by měl být přiřazen jednoznačný identifikační kód stanovený v nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (4).

(12)

Na základě stanoviska EFSA se zdá, že pro potraviny, složky potravin a krmiva, které obsahují kukuřici MON863xMON810, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než ty, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003. Avšak v zájmu zajištění toho, že se produkty budou používat v rámci povolení stanoveného tímto rozhodnutím, by označení krmiv, která obsahují GMO nebo z GMO sestávají, a jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují GMO nebo z GMO sestávají, pro něž se žádá o povolení, mělo také jasně uvádět, že dané produkty nesmějí být použity k pěstování.

(13)

Podobným způsobem stanovisko EFSA neopravňuje k uložení zvláštních podmínek nebo omezení pro uvedení produktů na trh a/nebo zvláštních podmínek nebo omezení pro jejich používání a nakládání s nimi, včetně požadavků na monitorování po uvedení na trh, ani žádných zvláštních podmínek týkajících se ochrany určitých ekosystémů/životního prostředí a/nebo zeměpisných oblastí, podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003. Všechny příslušné informace o povolení produktů by měly být zapsány do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného nařízením (ES) č. 1829/2003.

(14)

Ustanovení čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (5) stanoví požadavky na označování produktů sestávajících z GMO nebo obsahujících GMO.

(15)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (6).

(16)

Jiná použití než pro potraviny a krmiva, která byla povolena pro tytéž GMO na základě rozhodnutí Komise 2006/47/ES (7), a rovněž odpovídající podmínky pro uvedení na trh a monitorování jsou obsaženy v tomto rozhodnutí, a proto se na ně vztahuje pouze toto rozhodnutí.

(17)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou.

(18)

Rada na svém zasedání dne 18. února 2008 nebyla schopna rozhodnout kvalifikovanou většinou pro tento návrh ani proti němu. Je proto na Komisi, aby přijala opatření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikovaný organismus a jednoznačný identifikační kód

Geneticky modifikované kukuřici (Zea mays L.) MON863xMON810 získané křížením linií kukuřice MON-ØØ863-5 a MON-ØØ81Ø-6 uvedené v písmenu b) přílohy tohoto rozhodnutí se podle nařízení (ES) č. 65/2004 přiřazuje jednoznačný identifikační kód MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6.

Článek 2

Povolení a uvádění na trh

V souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 povolují tyto produkty:

a)

potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

b)

krmiva, která obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

c)

produkty jiné než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, pro stejná použití jako u jakékoli jiné kukuřice, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2.   Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c), se uvádí slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování dopadů na životní prostředí stanovený v písmeni h) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování.

Článek 5

Registr Společenství

Informace stanovené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 6

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Monsanto Europe S.A., Belgie, zastupující Monsanto Company, USA.

Článek 7

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu deseti let ode dne jeho oznámení.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgie.

V Bruselu dne 2. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-112

(4)  Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 26, 31.1.2006, s. 17.


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a držitel povolení:

Název: Monsanto Europe S.A.

Adresa:

zastupující společnost Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.

b)   Určení a specifikace produktů:

1)

potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

2)

krmiva, která obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

3)

produkty jiné než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, pro stejná použití jako u jakékoli jiné kukuřice, s výjimkou pěstování.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, popsaná v žádosti, je vytvořena křížením linií kukuřice MON-ØØ863-5 a kukuřice MON-ØØ81Ø-6 a exprimuje protein CryBb1, který rostlině poskytuje ochranu proti určitým hmyzím škůdcům z řádu brouci (Diabrotica spp.), a protein Cry 1 Ab, který rostlině poskytuje ochranu proti určitým hmyzím škůdcům z řádu motýlů (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.). Gen nptII, který propůjčuje rezistenci vůči kanamycinu, byl použit jako selekční marker v procesu genetické modifikace.

c)   Označování:

1)

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2)

Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c), se uvádí slova „není určeno k pěstování“.

d)   Metoda detekce:

případově specifické metody založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci v reálném čase pro geneticky modifikovanou kukuřici MON-ØØ863-5 a kukuřici MON-ØØ81Ø-6 validované pro kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6,

validace referenční laboratoří Společenství zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

referenční materiál: ERM®-BF416 (pro MON-ØØ863-5) a ERM®-BF413 (pro MON-ØØ81Ø-6) dostupný v Institutu pro referenční materiály a měření Společného výzkumného střediska (SVS) Evropské komise na adrese: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Jednoznačný identifikační kód:

MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6

f)   Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

Informační systém pro biologickou bezpečnost, č. záznamu: viz [doplní se po oznámení].

g)   Podmínky nebo omezení pro uvedení produktů na trh, jejich použití nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h)   Plán monitorování

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněný na internetu]

i)   Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro použití potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn. Je možné, že v budoucnu bude třeba odkazy na příslušné dokumenty upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.


5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/78


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. března 2010

o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

(oznámeno pod číslem K(2010) 1203)

(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2010/141/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. října 2004 podala společnost Monsanto Europe S.A. v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušným orgánům Spojeného království žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují modifikovanou kukuřici MON863xNK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“).

(2)

Žádost se rovněž vztahuje na uvedení dalších produktů, které obsahují kukuřici MON863xNK603 nebo z ní sestávají, na trh pro stejná použití, jaká má jiná kukuřice, s výjimkou pěstování. Z toho důvodu, v souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003, obsahuje žádost údaje a informace požadované přílohami III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (2) a informace a závěry o hodnocení rizik, jež bylo provedeno v souladu se zásadami stanovenými v příloze II směrnice 2001/18/ES.

(3)

Dne 31. března 2006 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko a dospěl k závěru, že je nepravděpodobné, že by uvedení produktů, které obsahují kukuřici MON863xNK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a které jsou popsány v žádosti (dále jen „produkty“), na trh mělo nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo na životní prostředí (3). Ve stanovisku dospěl EFSA k závěru, že je přijatelné použít na podporu bezpečnosti daných produktů údaje týkající se jednotlivých případů, a zvážil všechny konkrétní otázky a námitky, které členské státy vznesly v rámci konzultace příslušných vnitrostátních orgánů podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

(4)

V říjnu 2006 zveřejnil EFSA na žádost Komise podrobné vysvětlení, jakým způsobem byly v jeho stanovisku zohledněny připomínky příslušných orgánů členských států, a rovněž zveřejnil další informace o různých otázkách zvažovaných Vědeckou komisí pro geneticky modifikované organismy zřízenou při EFSA.

(5)

EFSA ve svém stanovisku rovněž dospěl k závěru, že žadatelem předložený plán monitorování životního prostředí sestávající z plánu celkového dohledu je v souladu se zamýšleným použitím daných produktů.

(6)

Dne 26. února 2007 vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) s ohledem na zprávu, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace, která uvádí kanamycin a neomycin na seznamu „antibakteriálních látek nepostradatelných pro lékařství a pro strategie řízení rizik při jiném než humánním použití“, své stanovisko, v němž zdůrazňuje léčebný význam obou těchto antibiotik v lékařství a veterinářství. Dne 13. dubna 2007 uvedl EFSA s ohledem na toto stanovisko, že léčebný účinek dotčených antibiotik nebude přítomností genu nptII v geneticky modifikovaných rostlinách ohrožen. Důvodem je to, že pravděpodobnost přenosu genu z rostlin na bakterie a jeho následné exprese je velmi nízká a že tento gen rezistentní vůči antibiotikům je již v životním prostředí hojně rozšířen. Tím EFSA tedy potvrdil své předešlé hodnocení ohledně bezpečného použití genu nptII rezistentního vůči antibiotikům v geneticky modifikovaných organismech a produktech z nich odvozených určených pro potraviny a krmiva.

(7)

Dne 14. května 2008 pověřila Komise úřad EFSA, aby: i) připravil konsolidované vědecké stanovisko s přihlédnutím k předchozímu stanovisku a prohlášení o použití genových markerů odolných vůči antibiotikům v geneticky modifikovaných potravinách určených nebo již schválených pro uvedení na trh a o jejich možném použití pro dovoz, zpracování a pěstování, ii) uvedl možné důsledky tohoto konsolidovaného stanoviska na předchozí hodnocení EFSA o jednotlivých GMO obsahujících genové markery odolné vůči antibiotikům. Komise mimo jiné upozornila EFSA na dopisy z Dánska a od organizace Greenpeace.

(8)

Dne 11. června 2009 zveřejnil EFSA prohlášení o použití genů ARM v geneticky modifikovaných rostlinách, ve kterém dospívá k závěru, že předchozí hodnocení EFSA týkající se kukuřice MON863xMON810 je v souladu se strategií hodnocení rizika popsanou v prohlášení a že se nevyskytly žádné nové důkazy, na základě nichž by EFSA měl změnit své původní stanovisko.

(9)

Po zveřejnění vědecké publikace, která se zaměřila na opětovnou analýzu 90denního testu kukuřice MON 863 na potkanech a na bezpečnost kukuřice MON 863, konzultovala Komise dne 15. března 2007 EFSA ohledně toho, jaký dopad by tato analyzující studie mohla mít na jeho dřívější stanovisko týkající se kukuřice MON 863. Dne 28. června 2007 EFSA uvedl, že tato publikace nevyvolává nové otázky, které by byly toxikologicky významné, a potvrdil své dřívější příznivé hodnocení bezpečnosti kukuřice MON 863.

(10)

S ohledem na předcházející úvahy by mělo být povolení pro tyto produkty uděleno.

(11)

Každému geneticky modifikovanému organismu by měl být přiřazen jednoznačný identifikační kód stanovený v nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (4).

(12)

Na základě stanoviska EFSA se zdá, že pro potraviny, složky potravin a krmiva, které obsahují kukuřici MON863xNK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než ty, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003. Avšak v zájmu zajištění toho, že se produkty budou používat v rámci povolení stanoveného tímto rozhodnutím, by označení krmiv, která obsahují GMO nebo z GMO sestávají, a jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují GMO nebo z GMO sestávají, pro něž se žádá o povolení, mělo také jasně uvádět, že dané produkty nesmějí být použity k pěstování.

(13)

Podobným způsobem stanovisko EFSA neopravňuje k uložení zvláštních podmínek nebo omezení pro uvedení produktů na trh a/nebo zvláštních podmínek nebo omezení pro jejich používání a nakládání s nimi, včetně požadavků na monitorování po uvedení na trh, ani žádných zvláštních podmínek týkajících se ochrany určitých ekosystémů/životního prostředí a/nebo zeměpisných oblastí, podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003. Všechny příslušné informace o povolení produktů by měly být zapsány do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v nařízení (ES) č. 1829/2003.

(14)

Ustanovení čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (5) stanoví požadavky na označování produktů sestávajících z GMO nebo obsahujících GMO.

(15)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (6).

(16)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou.

(17)

Rada na svém zasedání dne 18. února 2008 nebyla schopna rozhodnout kvalifikovanou většinou pro tento návrh ani proti němu. Je proto na Komisi, aby přijala opatření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikovaný organismus a jednoznačný identifikační kód

Geneticky modifikované kukuřici (Zea mays L.) MON863xNK603 získané křížením linií kukuřice MON-ØØ863-5 a MON-ØØ6Ø3-6 uvedené v příloze písm. b) tohoto rozhodnutí se podle nařízení (ES) č. 65/2004 přiřazuje jednoznačný identifikační kód MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6.

Článek 2

Povolení a uvádění na trh

V souladu s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení 1829/2003 povolují tyto produkty:

a)

potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

b)

krmiva, která obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

c)

produkty jiné než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, pro stejná použití jako u jakékoli jiné kukuřice, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2.   Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c), se uvádí slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování dopadů na životní prostředí stanovený v příloze písm. h).

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování.

Článek 5

Registr Společenství

Informace stanovené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 6

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Monsanto Europe S.A., Belgie, zastupující Monsanto Company, USA.

Článek 7

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu deseti let ode dne jeho oznámení.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgie.

V Bruselu dne 2. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-154

(4)  Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

a)

Žadatel a držitel povolení:

Název:

:

Monsanto Europe S.A.

Adresa:

:

Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgie

zastupující společnost Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.

b)

Určení a specifikace produktů:

1)

potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

2)

krmiva, která obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

3)

produkty jiné než potraviny a krmiva, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, pro stejná použití jako u jakékoli jiné kukuřice, s výjimkou pěstování.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, popsaná v žádosti, je vytvořena křížením linií kukuřice MON-ØØ863-5 a kukuřice MON-ØØ6Ø3-6 a exprimuje protein CryBb1, který rostlině poskytuje ochranu proti určitým hmyzím škůdcům z řádu brouci (Diabrotica spp.), a protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidu na bázi glyfosátu. Gen nptII, který propůjčuje rezistenci vůči kanamycinu, byl použit jako selekční marker v procesu genetické modifikace.

c)

Označování:

1)

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2)

Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 nebo z ní sestávají, uvedených v čl. 2 písm. b) a c), se uvádí slova „není určeno k pěstování“.

d)

Metoda detekce:

případově specifické metody založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci v reálném čase pro geneticky modifikovanou kukuřici MON-ØØ863-5 a kukuřici MON-ØØ6Ø3-6 validované pro kukuřici MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6,

validace referenční laboratoří Společenství zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

referenční materiál: ERM®-BF416 (pro MON-ØØ863-5) a ERM®-BF415 (pro MON-ØØ6Ø3-6) dostupný v Institutu pro referenční materiály a měření Společného výzkumného střediska (SVS) Evropské komise na adrese: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)

Jednoznačný identifikační kód:

MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6

f)

Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

Informační systém pro biologickou bezpečnost, č. záznamu: viz [doplní se po oznámení].

g)

Podmínky nebo omezení pro uvedení produktů na trh, jejich použití nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h)

Plán monitorování

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněný na internetu]

i)

Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro použití potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn.: Je možné, že v budoucnu bude třeba odkazy na příslušné dokumenty upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.


Opravy

5.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/83


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88

( Úřední věstník Evropské unie L 321 ze dne 1. prosince 2008 )

1.

Strana 22, příloha III, 1. sloupec, 23. řádek tabulky:

místo:

„– – – – Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“,

má být:

„– – – – Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“.

2.

Strana 23, příloha III, 1. sloupec, 25. řádek tabulky:

místo:

„– – Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“,

má být:

„– – Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“.

3.

Strana 24, příloha III, 1. sloupec, 10. řádek tabulky:

místo:

„– Zahradní produkce“,

má být:

„– Zahradnická produkce“.

4.

Strana 26, příloha III, 1. sloupec, 20. řádek tabulky:

místo:

„– Živočišná výroba jinde neuvedená“,

má být:

„– Hospodářská zvířata jinde neuvedená“.

5.

Strana 30, příloha IV, Ukazatele plodin, druhá odrážka:

místo:

„– Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“,

má být:

„– Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“.

6.

Strana 34, příloha V, 3. sloupec, 6. řádek tabulky:

místo:

„Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“,

má být:

„Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)“.