ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.036.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 36

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
9. února 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 107/2010 ze dne 8. února 2010 o povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 108/2010 ze dne 8. února 2010 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 109/2010 ze dne 5. února 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 110/2010 ze dne 5. února 2010, kterým se po sto dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

9

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 111/2010 ze dne 8. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 112/2010 ze dne 8. února 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

19

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/4/EU ze dne 8. února 2010, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků ( 1 )

21

 

*

Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

24

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/68/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2010 o schválení účetní závěrky maltské platební agentury týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2010) 468)

27

 

 

2010/69/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 694)

30

 

 

2010/70/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 695)

32

 

 

2010/71/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010 o nezařazení diazinonu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 107/2010

ze dne 8. února 2010

o povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Kemin Europa N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení mikroorganismu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 15. září 2009 (2) k závěru, že Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že užití tohoto přípravku může zlepšit užitkovost zvířat. Úřad nepovažuje za nutné zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh. Úřad také ověřil zprávu o analytické metodě doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Výtrusy Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Analytická metoda (1):

 

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na trypton sójovém agaru po předehřátí vzorků krmiva.

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE).

Výkrm kuřat

1 × 107

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.

Může být použito v krmivech obsahujících povolená kokcidiostatika: diklazuril, dekochinát, salinomycin sodný, narasin/nikarbazin a lasalocid sodný A.

1.3.2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 108/2010

ze dne 8. února 2010

o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanovilo jednotný právní rámec pro podporu rozvoje venkova v celém Společenství z EZFRV. Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (2) tento rámec doplnilo zavedením podrobných prováděcích pravidel.

(2)

Ustanovení čl. 38 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 výslovně uvádí, že pro platby související se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (3), se stanoví podrobná pravidla, včetně maximální částky podpory.

(3)

Podle čl. 11 odst. 7 směrnice 2000/60/ES jsou členské státy povinny stanovit program opatření pro každé povodí do dne 22. prosince 2009. V souladu s čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice musí tato opatření zahrnovat základní opatření včetně opatření vyžadovaných již k provádění právních předpisů Unie pro ochranu vod, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice, a v případě nutnosti doplňující opatření, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 4, která mohou představovat kterýkoli druh opatření uvedených v části B přílohy VI uvedené směrnice nebo jiné druhy opatření nezahrnuté v uvedené příloze. Zatímco dobrovolná opatření a některá závazná opatření mohou již mít oporu v článcích 31 a 39 nařízení (ES) č. 1698/2005, podrobná pravidla pro provedení čl. 38 odst. 2 uvedeného zařízení je třeba vymezit tak, aby pokryla jiná závazná opatření.

(4)

Aby se zabránilo překrývání mezi podporou na dodržování norem uvedenou v článku 31 nařízení (ES) č. 1698/2005, jejímž cílem je kompenzace dočasných znevýhodnění příjemců kvůli povinnosti přijmout v určitých oblastech normy Unie, na jedné straně a platbou podle článku 38 uvedeného nařízení související se směrnicí 2000/60/ES, jejímž cílem je kompenzace trvalých znevýhodnění příjemců kvůli povinnosti splnit stanovené požadavky pro dosažení environmentálních cílů uvedené směrnice, na straně druhé, mělo by být vypracováno ustanovení, pomocí kterého by bylo možno provést rozlišení na základě druhů příslušných operací.

(5)

Směrnice 2000/60/ES stanoví společné zásady a rámec pro činnost Unie v oblasti vodní politiky. Veškeré právní předpisy Unie o vodách jsou koordinovány v rámci uvedené směrnice, která zrušila a nahradila několik směrnic o vodách a jejíž „programy opatření“ obsahují opatření, která jsou stanovena předcházejícími stále platnými směrnicemi o vodách, jakož i doplňující opatření potřebná pro dosažení cílů samotné směrnice 2000/60/ES. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že část požadavků formálně souvisejících s prováděním směrnice 2000/60/ES v podstatě vyplývá z jiných právních předpisů Unie pro ochranu vod a již byla nebo měla být členskými státy provedena, neměly by být náklady a ušlé příjmy, které se mohou projevit v současné době jako důsledek uplatnění uvedených požadavků, považovány za způsobilé pro poskytnutí náhrady. Kromě toho čl. 4 odst. 9 směrnice 2000/60/ES stanoví, že by uplatňování nových ustanovení uvedené směrnice mělo zaručit přinejmenším stejnou úroveň ochrany jako stávající právní předpisy Společenství. Zdá se tedy přiměřené a vhodné vyloučit náhradu nákladů a ušlých příjmů s odkazem na požadavky související s prováděním směrnice 2000/60/ES vyplývající z jiných právních předpisů Unie na ochranu vod a zároveň poskytovat podporu pouze na požadavky, které přesahují úroveň ochrany právních předpisů Unie existujících v době přijetí uvedené směrnice.

(6)

Kromě toho je již část právních předpisů související s prováděním směrnice 2000/60/ES zahrnuta v podmíněnosti. Příjemci plateb podle článku 38 nařízení (ES) č. 1698/2005 musí již respektovat právní požadavky na řízení a dobré zemědělské podmínky a podmínky životního prostředí stanovené v článcích 5 a 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (4), které stanovilo společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a v přílohách II a III uvedeného nařízení. Neměly by tedy být poskytovány žádné náhrady s odkazem na požadavky související s prováděním směrnice 2000/60/ES, které jsou zároveň požadavky vyplývajícími z podmíněnosti.

(7)

V důsledku provádění směrnice 2000/60/ES mohou být zavedeny různé úrovně omezení pro zemědělce. Trvalé náhrady by měly být povoleny pouze v případě podstatných znevýhodnění.

(8)

Měla by být stanovena maximální výše podpory. Kromě toho by měla být stanovena minimální výše trvalé podpory s ohledem na skutečnost, že náhrady by měly být přiznávány pouze v případech podstatného znevýhodnění, a mělo by být vypracováno ustanovení pro překročení maximální výše s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem, které je nutno odůvodnit v programech rozvoje venkova.

(9)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

Za článek 26 se vkládá nový článek 26a, který zní:

„Článek 26a

1.   Pokud se týká provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (5), druhy operací, které jsou způsobilé pro poskytnutí podpory podle článku 38 nařízení (ES) č. 1698/2005, nejsou způsobilé pro poskytnutí podpory podle článku 31 uvedeného nařízení.

2.   Podpora podle čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 související se směrnicí 2000/60/ES se poskytuje pouze s ohledem na vzniklé náklady a ušlé příjmy, které jsou výsledkem znevýhodnění spojených se zvláštními požadavky, které:

a)

byly zavedeny směrnicí 2000/60/ES, jsou v souladu s programy opatření plánů povodí za účelem dosažení environmentálních cílů uvedené směrnice a přesahují opatření vyžadovaná pro provedení jiných právních předpisů Unie pro ochranu vod;

b)

přesahují právní požadavky na řízení a dobré zemědělské podmínky a podmínky životního prostředí stanovené v článcích 5 a 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (6) a v přílohách II a III uvedeného nařízení;

c)

přesahují úroveň ochrany právních předpisů Unie existujících v době přijetí směrnice 2000/60/ES, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 9 směrnice 2000/60/ES; a

d)

nařizují významné změny v typu využití půdy a/nebo významná omezení v zemědělské praxi, jejichž výsledkem je značná ztráta příjmů.

3.   Pokud se týká výše roční podpory, použijí se tyto podmínky:

a)

výše podpory se stanoví nad minimální úrovní 50 EUR na hektar využívané zemědělské plochy (dále jen VZP);

b)

maximální výše podpory nepřesáhne částku 200 EUR na hektar VZP.

Odchylně od písmene b) prvního pododstavce:

a)

počáteční maximální výše podpory na období nepřesahující pět let nepřesáhne částku 500 EUR na hektar VZP;

b)

maximální částky mohou být zvýšeny s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem, které musí být odůvodněny v programech pro rozvoj venkova.

2)

Příloha II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.“


PŘÍLOHA

Bod 5.3.2.1.3 přílohy II nařízení (ES) č. 1974/2006 se nahrazuje tímto:

„5.3.2.1.3   Platby v rámci Natury 2000 a platby související se směrnicí 2000/60/ES

oblasti určené k provádění směrnic 79/409/EHS, 92/43/EHS a 2000/60/ES a závazky pro zemědělce plynoucí z odpovídajících vnitrostátních / regionálních řídicích ustanovení; pro každý závazek související se směrnicí 2000/60/ES vysvětlení jeho environmentálního cíle (např. ochrana vodních toků před znečištěním pesticidy) a jeho vztah k závazkům podle směrnice 2000/60/ES (odkaz na příslušný bod čl. 11 odst. 3 nebo čl. 11 odst. 4),

pro náhradu související se směrnicí 2000/60/ES

i)

uvedení příslušných zvláštních požadavků zavedených směrnicí 2000/60/ES v souladu s programy opatření plánů povodí za účelem dosažení environmentálních cílů směrnice 2000/60/ES a

ii)

odpovídající důkaz, že předpokládaná náhrada nepokrývá vzniklé náklady a ušlé příjmy, které jsou výsledkem znevýhodnění spojených s jinými právními předpisy Unie pro ochranu vod a právními požadavky na řízení a dobrými zemědělskými podmínkami a podmínkami životního prostředí podle článků 5 a 6 nařízení (ES) č. 73/2009,

popis metodiky a agronomických odhadů, které se používají jako referenční bod pro výpočty odůvodňující dodatečné náklady a ušlé příjmy plynoucí ze znevýhodnění dotčené oblasti v souvislosti s prováděním směrnic 79/409/EHS, 92/43/EHS a 2000/60/ES,

výše podpory.“


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 109/2010

ze dne 5. února 2010

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z:

ocelové nádoby válcového tvaru o výšce asi 33 cm a průměru asi 29 cm,

ocelového víka se dvěma kulatými otvory, jedním o průměru asi 5 cm a druhým 6 cm,

ocelové mřížky válcového tvaru o výšce asi 8 cm a průměru asi 12,5 cm,

ohebné ocelové trubky a

sací hubice.

Ocelová mřížka je připevněna na spodní straně víka pod jedním z otvorů.

Trubka se sací hubicí je připevněna v druhém otvoru.

Výrobek je určen k čištění například krbů a používá se společně s vysavačem, jehož hadice se připojí k horní straně víka do otvoru s mřížkou.

Při vysávání zůstávají hrubé částice na dně nádoby, zatímco polétavý prach je z proudu vzduchu filtrován mřížkou ven.

8421 39 20

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. f) ke třídě XV a na znění kódů KN 8421, 8421 39 a 8421 39 20.

Protože válcová mřížka zastaví polétavý prach a propustí pouze vyčištěný vzduch, slouží jako filtr. Výrobek má proto vlastnosti stroje k filtrování nebo čištění pod číslem 8421.

Zařazení pod číslo 7323 jako výrobek pro domácnost z oceli je vyloučeno, protože podle poznámky 1 písm. f) ke třídě XV se uvedená třída nevztahuje na výrobky třídy XVI.

Výrobek se zařazuje do kódu KN 8421 39 20 jako stroj k filtrování nebo čištění vzduchu.


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 110/2010

ze dne 5. února 2010,

kterým se po sto dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 25. ledna 2010 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o odstranění pěti fyzické osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Téhož dne rozhodl změnit identifikační údaje několika fyzických nebo právnických osob, subjektů, orgánů nebo skupin na tomto seznamu.

(3)

Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2010.

Za Komisi jménem předsedy

João Vale DE ALMEIDA

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1)

V oddílu „Fyzické osoby“ se vymazávají tyto záznamy:

(a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (také znám jako Abdul Wakil Mutawakil). Titul: maulavi. Funkce: ministr zahraničních věcí za vlády Talibanu. Adresa: křižovatka Spin Kalay, okrsek Khan Mina, Khoshhal, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1970. Místo narození: oblast Maiwand, provincie Kandahár, Afghánistán. Číslo pasu: a) OR 35914 (afghánský cestovní pas vydaný 26.8.2005, platný do 27.3.2008). Národní identifikační číslo: 615565. Státní příslušnost: afghánská.

(b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titul: a) maulavi, b) hadží. Funkce: náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Deh Now, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1954. Místo narození: oblast Jelrez, Maidan, provincie Wardak, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) poslanec zvolený za provincii Wardak, b) v květnu 2007 náměstek předsedy Výboru pro vnitřní bezpečnost v afghánském parlamentu.

(c)

Shams-us-Safa Aminzai. Funkce: tiskové středisko, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

(d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Adresa: a) vesnice Hazarkhel, oblast Zormat, provincie Paktia, Afghánistán, b) provincie Uruzgan, Afghánistán. Datum narození: 1974. Místo narození: vesnice Hazarkhel, oblast Zormat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: D 004548 (afghánský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 22273. Další informace: a) přestal spolupracovat s Talibanem a přidal se k vládě zastupující oblast Zurmat ve shromáždění Loya Jirga, b) v květnu 2007 guvernér provincie Uruzgan, Afghánistán.

(e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (také znám jako Faiz Mohammad Faizan). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Adresa: oblast Khair Kot, provincie Paktika, Afghánistán. Datum narození: 1969. Místo narození: oblast Khair Kot, provincie Paktika, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: číslo volebního registračního průkazu: 07503858.

(2)

Záznam „Al-Haramain Foundation (Spojené státy americké). Adresa: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Al-Haramain Foundation (Spojené státy americké). Adresa: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Další informace: Pobočka Al-Haramain Foundation v USA byla formálně založena Sulimanem Hamdem Suleimanem al-Buthem a partnerem v roce 1997. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.9.2004.“

(3)

Záznam „Djamat Houmat Daawa Salafia (také znám jako a) DHDS, b) El-Ahouel). Další informace: a) pobočka GIA (Groupement islamique armé) zformovaná v důsledku rozpadu v roce 1996, kdy se afghánský veterán Kada Benchikha Larbi rozhodl vystoupit proti vůdci GIA, b) v listopadu 2007 měla odhadem 50 členů, c) sídlí v západním Alžírsku“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (také znám jako a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Další informace: a) pobočka GIA (Groupement islamique armé) zformovaná v důsledku rozpadu v roce 1996, kdy se afghánský veterán Kada Benchikha Larbi rozhodl vystoupit proti vůdci GIA. Skupina se následně stala součástí organizace Al-Kajdá islámského Maghrebu, b) v listopadu 2007 měla odhadem 50 členů, c) sídlí v západním Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.11.2003.“

(4)

Záznam „Sanabel Relief Agency Limited (také známa jako a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené království b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené království c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené království d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené království e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené království. Další informace: a) internetové stránky: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) číslo dobročinné organizace: 1083469, d) registrační číslo: 3713110“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Sanabel Relief Agency Limited (také známa jako a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené království b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené království c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené království d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené království e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené království. Další informace: a) číslo dobročinné organizace: 1083469, b) registrační číslo: 3713110. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006.“

(5)

Záznam „Moustafa Abbes (také znám jako Mostafa Abbes). Adresa: Via Padova 82, Milán, Itálie (stejná adresa jako v březnu 2004). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: Osniers, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) dne 30.1.2006 propuštěn z vězení v Itálii, c) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Moustafa Abbes (také znám jako a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresa: Via Padova 82, Milán, Itálie (stejná adresa jako v březnu 2004). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: a) Osniers, Alžírsko, b) Francie. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) propuštěn z vězení v Itálii dne 30.1.2006, b) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(6)

Záznam „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa: Via Lungotevere Dante, Řím, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 7.9.1967. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: dne 19. května 2005 odsouzen v nepřítomnosti neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Od září 2007 na útěku.“ Se nahrazuje tímto:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adresa: Via Lungotevere Dante, Řím, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 7.9.1967, b) 30.10.1958, c) 30.10.1968. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: od června 2009 na útěku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(7)

Záznam „Zulkifli ABDUL HIR (také znám jako Musa Abdul Hir). Adresa: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajsie; narozen dne: 5. ledna 1966; místo narození: Johor, Malajsie; státní příslušnost: malajská; pas č.: A 11263265; národní identifikační číslo: 660105-01-5297“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Zulkifli Abdul Hir (také znám jako a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adresa: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajsie. Datum narození: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Místo narození: Muar Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 11263265. Národní identifikační číslo: 660105-01-5297. Další informace: a) jméno matky: Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) řidičský průkaz č. D2161572, vydaný v Kalifornii, USA. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(8)

Záznam „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (také znám jako a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Datum narození: 24.9.1959. Místo narození: oblast Al-Khitan, Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 101423404, b) 2541451 (platnost kuvajtského pasu skončí dne 16.2.2017).“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (také znám jako a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Datum narození: 24.9.1959. Místo narození: oblast Al-Khitan, Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 101423404, b) 2541451 (platnost kuvajtského pasu skončí dne 16.2.2017), c) 002327881. Národní identifikační číslo: 259092401188 (Kuvajt). Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2008. 16.1.2008.“

(9)

Záznam „Farid Aider (také znám jako Achour Ali). Adresa: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie. Datum narození: 12.10.1964. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Farid Aider (také znám jako a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adresa: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Itálie (trvalé bydliště), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 12.10.1964. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301.: datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(10)

Záznam „Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (také znám jako a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Datum narození: 19.11.1971. Adresa: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Místo narození: Medina, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 541939 (jemenský cestovní pas vydaný dne 31.7.2000 v Al-Hudaydah v Jemenu na jméno Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Národní identifikační číslo: 216040 (číslo jemenského průkazu totožnosti). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (také znám jako a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Datum narození: 19.11.1971. Adresa: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Místo narození: Medina, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 541939 (jemenský cestovní pas vydaný dne 31.7.2000 v Al-Hudaydah v Jemenu na jméno Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Národní identifikační číslo: 216040 (číslo jemenského průkazu totožnosti). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(11)

Záznam „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (také znám jako a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Datum narození: 20.1.1960. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: 1739010 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 26.5.2003 v Kuvajtu, platný do 25.5.2008)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (také znám jako a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Datum narození: 20.1.1960. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: 1739010 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 26.5.2003 v Kuvajtu, platný do 25.5.2008.). Další informace: bydliště v Kuvajtu (v březnu 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2008.“

(12)

Záznam „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (také znám jako a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglie, c) 28 chaussée de Lille, Mouscron, Belgie, d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosna a Hercegovina (poslední registrovaná adresa v Bosně), e) Dublin, Irsko. Datum narození: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) E423362 (tuniský cestovní pas vydaný dne 15.5.1988 v Islámábádu, platný do 14.5.1993), b) 0841438 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1998, platný do 30.12.2003), c) 0898813 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1999 v Sarajevu, Bosna a Hercegovina), d) 3449252 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.5.2001 konzulárním úřadem Bosny a Hercegoviny v Londýně, platný do 30.5.2006). Národní identifikační číslo: 1292931. Další informace: a) výše uvedená belgická adresa je PO Box. Belgické orgány uvádějí, že tato osoba nikdy nepobývala v Belgii, b) údajně žije v Dublinu v Irsku. c) jméno otce je Mohamed, jméno matky je Medina Abid, d) spojen s Al-Haramain Islamic Foundation, e) státní občanství Bosny a Hercegoviny mu bylo odebráno v červenci 2006 a nemá žádný platný identifikační doklad vydaný Bosnou a Hercegovinou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (také znám jako a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglie, c) 28 chaussée de Lille, Mouscron, Belgie, d) 20 Provare Street Sarajevo (poslední registrovaná adresa v Bosně a Hercegovině), e) Dublin, Irsko (bydliště v srpnu 2009). Datum narození: a) 21.3.1963, b) 21. 1. 1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) E423362 (tuniský cestovní pas vydaný dne 15.5.1988 v Islámábádu, platný do 14.5.1993), b) 0841438 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1998, platný do 30.12.2003), c) 0898813 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1999 v Sarajevu, Bosna a Hercegovina), d) 3449252 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.5.2001 konzulárním úřadem Bosny a Hercegoviny v Londýně, platný do 30.5.2006). Národní identifikační číslo: 1292931. Další informace: a) výše uvedená belgická adresa je PO Box. Belgické orgány uvádějí, že tato osoba nikdy nepobývala v Belgii, b) údajně žije v Dublinu v Irsku. c) jméno otce je Mohamed, jméno matky je Medina Abid, d) spojen s Al-Haramain Islamic Foundation, e) státní občanství Bosny a Hercegoviny mu bylo odebráno v červenci 2006 a nemá žádný platný identifikační doklad vydaný Bosnou a Hercegovinou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(13)

Záznam „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 28.6.1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L183017 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.2.1996, platný do 13.2.2001). Další informace: a) italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V, b) Dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Propuštěn dne 22.3.2007 na základě příkazu odkládajícímu výkon trestu.“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (také znám jako a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresa: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L183017 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.2.1996, platný do 13.2.2001). Další informace: a) italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V, b) zatčen dne 16.12.2006. Propuštěn dne 22.3.2007. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004“

(14)

Záznam „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (také znám jako a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie. Datum narození: 23.11.1965. Místo narození: Ghardimaou, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská, b) belgická (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský cestovní pas vydaný dne 19.6.1987, platný do 18.6.1992). Další informace: a) dne 18.12.2001 zatčen v Belgii; b) od počátku roku 2008 propuštěn. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (také znám jako a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie. b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brusel, Belgie. Datum narození: 23.11.1965. Místo narození: Ghardimaou, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská, b) belgická (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský cestovní pas vydaný dne 19.6.1987, platný do 18.6.1992). Další informace: a) dne 18.12.2001 zatčen v Belgii; b) od počátku roku 2008 propuštěn, opět zatčen v červnu 2009 za nedodržení podmínek svého podmínečného propuštění. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002.“

(15)

Záznam „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (také znám jako a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Datum narození: 1.1.1965. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 00685868 (Katar). Číslo průkazu totožnosti: 26563400140 (Katar). Další informace: a) osoba z Kataru financující teroristy a zprostředkující osoba, která poskytovala finanční podporu vrchnímu vedení Al-Kajdy a jednala jeho jménem, včetně přepravy rekrutů do výcvikových táborů Al-Kajdy v jižní Asii, b) v lednu 2008 odsouzen v nepřítomnosti vyšším trestním soudem v Bahraini za financování terorismu, účast v teroristickém výcviku, usnadnění cestování dalším osobám za účelem teroristického výscviku v zahraničí a za členství v teroristické organizaci, c) zatčen v Kataru v březnu 2008. Výkon trestu v Kataru (červen 2008)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (také znám jako a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Datum narození: 1.1.1965. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 00685868 (vydaný v Dohá dne 5.2.2006 a platný do 4.2.2010). Číslo průkazu totožnosti: 26563400140 (Katar). Adresa: Dohá, Katar. Další informace: zatčen v Kataru v březnu 2008. Výkon trestu v Kataru, ze zadržení propuštěn. Jméno matky: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.10.2008.“

(16)

Záznam „Šamil Salmanovič Basajev (Басаев Шамиль Салманович, také znám jako a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9.6.1989). Další informace: Ruská vláda na něj vydala mezinárodní zatykač.“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q)Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9.6.1989). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003.“

(17)

Záznam „Mokhtar Belmokhtar (také znám jako a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour). Datum narození: 1.6.1972. Místo narození: Gardája, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: rodiče Mohamed a Zohra Chemkha“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mokhtar Belmokhtar (také znám jako a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour). Datum narození: 1.6.1972. Místo narození: Gardája, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) rodiče Mohamed a Zohra Chemkha, b) činný v severním Mali. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.11.2003.“

(18)

Záznam „Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie (předchozí adresa z března 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itálie (předchozí adresa z října 2002). Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Národní identifikační číslo: italské daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T. Další informace: a) dne 30.7.2008 propuštěn z vězení v Itálii, b) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie (předchozí adresa z března 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itálie (předchozí adresa z října 2002). Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. italské daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T. Další informace: V listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(19)

Záznam „Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello 20, Řím, Itálie, b) Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Další Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello 20, Řím, Itálie, b) Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Další informace: Dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Propuštěn dne 5.10.2006. Dne 11. srpna 2006 znovu zatčen za teroristické trestné činy. Od září 2007 zadržován v Itálii.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Ali Mohamed El Heit (také známý jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Adresa: a) via D. Fringuello 20, Řím, Itálie, b) 3 via Ajraghi, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Další informace: matka se jmenuje Hamadche Zoulicha. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(20)

Záznam „Salim Ahmad Salim Hamdan (také znám jako a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi). Adresa: Shari Tunis, San’á, Jemen. Datum narození: 1965. Místo narození: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 00385937 (jemenský cestovní pas). Další informace: a) adresa stejná jako předchozí, b) v listopadu 2008 přeložen z vazby ve Spojených státech do Jemenu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2004“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (také znám jako a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresa: Shari Tunis, San’á, Jemen. Datum narození: 1965. Místo narození: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 00385937 (jemenský cestovní pas). Další informace: a) adresa stejná jako předchozí, b) v listopadu 2008 přeložen z vazby ve Spojených státech do Jemenu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(21)

Záznam „Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio, 32 nebo 35, Sant’Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Další údaje: Dne 22. července 1995 odsouzen v Itálii na 20 měsíců vězení za poskytování podpory skupině Armed Islamic Group (GIA). Dne 16. března 2004 odsouzen odvolacím soudem v Neapoli ke třem a půl letům odnětí svobody. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu se bude konat nové soudní řízení.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abderrahmane Kifane. Adresa: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marokánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(22)

Záznam „Uthman Omar Mahmoud (také znám jako a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Datum narození: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001. Další informace: Zadržován ve Spojeném království, dokud nebude znám výsledek řízení o správním vyhoštění (situace v březnu 2009).“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Omar Mahmoud Uthman (také znám jako a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Datum narození: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Místo narození: Betlém, západní břeh, palestinské území. Státní příslušnost: jordánská. Adresa: Spojené království (od 1993). Další informace: Zadržován ve Spojeném království od října 2002 do března 2005 a od srpna 2005 do června 2008. Od prosince 2008 ve vazbě ve Spojeném království (v březnu 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(23)

Záznam „Amran MANSOR (jinak zvaný: Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; narozen dne: 25. května 1964; místo narození: Johor, Malajsie; státní příslušnost: malajská; pas č.: A 10326821; národní identifikační číslo: 640525-01-5885“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Amran Mansor (také znám jako Henry). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; Datum narození: 25.5.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 10326821. Národní identifikační číslo: 640525-01-5885. Další informace: ze zadržení propuštěn a přepokládá se, že pobývá v Indonésii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(24)

Záznam „Noordin Mohammad Top (také znám jako Nordin Mohd Top). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; Datum narození: 11.8.1969. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 9775183. Národní identifikační číslo: 690811-10-5873. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Noordin Mohammad Top (také znám jako Nordin Mohd Top). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; Datum narození: 11.8.1969. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 9775183. Národní identifikační číslo: 690811-10-5873. Další informace: je potvrzeno, že zemřel v září 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(25)

Záznam „Djamel Moustfa (také znám jako a) Ali Barkani (datum narození: 22.8.1973; místo narození: Maroko); b) Kalad Belkasam (datum narození: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); d) Mostefa Djamel (datum narození: 26.9.1973; místo narození: Mahdia, Alžírsko); e) Mustafa Djamel (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); f) Balkasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); g) Bekasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); h) Belkasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); i) Damel Mostafa (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Alžír, Alžírsko); j) Djamal Mostafa, datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa (datum narození: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (datum narození: 31.12.1979); místo narození: Maskara, Alžírsko); m) Djamel Mostafa (datum narození: 31.12.1979); místo narození: Alžír, Alžírsko); n) Fjamel Moustfa (datum narození 28.9.1973; místo narození: Tiaret, Alžírsko); o) Djamel Mustafa (datum narození: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); q) Mustafa). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 28.9.1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) jméno otce: Djelalli Moustfa; b) jméno matky: Kadeja Mansore; c) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, datum narození: 25.9.1973, místo narození: Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko; d) řidičský průkaz č. 20645897 (padělaný dánský řidičský průkaz vydaný na jméno Ali Barkani, narozen 22.8.1973 v Maroku); e) od srpna 2006 ve vězení v Německu; f) v září 2007 deportován do Alžírska.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Djamel Moustfa (také známý jako a) Ali Barkani (datum narození: 22.8.1973; místo narození: Maroko); b) Kalad Belkasam (datum narození: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); d) Mostefa Djamel (datum narození: 26.9.1973; místo narození: Mahdia, Alžírsko); e) Mustafa Djamel (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); f) Balkasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); g) Bekasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); h) Belkasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); i) Damel Mostafa (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Alžír, Alžírsko); j) Djamal Mostafa, datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa (datum narození: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (datum narození: 31.12.1979); místo narození: Maskara, Alžírsko); m) Djamel Mostafa (datum narození: a) 31.12.1979), b) 22.12.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); n) Fjamel Moustfa (datum narození 28.9.1973; místo narození: Tiaret, Alžírsko); o) Djamel Mustafa (datum narození: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); q) Mustafa). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 28.9.1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) jméno otce: Djelalli Moustfa; b) jméno matky: Kadeja Mansore; c) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, datum narození: 25.9.1973, místo narození: Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko; d) řidičský průkaz č. 20645897 (padělaný dánský řidičský průkaz vydaný na jméno Ali Barkani, narozen 22.8.1973 v Maroku); e) od srpna 2006 ve vězení v Německu; f) v září 2007 deportován do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.“

(26)

Záznam „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (také znám jako a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresa: oblast Al-Salibekhat, Kuvajt. Datum narození: 1.10.1961. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: 101856740 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 12.5.2005, platný do 11.5.2007)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (také znám jako a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresa: oblast Al-Salibekhat, Kuvajt. Datum narození: 1.10.1961. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 101856740 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 12.5.2005, platný do 11.5.2007), (b) 002955916 (kuvajtský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 261122400761 (Kuvajt). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2008.“

(27)

Záznam „Yacine Ahmed Nacer (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Itálie, c) via Genova 121, Neapol, Itálie (trvalé bydliště). Další informace: Dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Dne 5. července 2005 zatčen ve Francii, dne 27. srpna 2005 vydán Itálii. Od září 2007 zadržován.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Yacine Ahmed Nacer (také znám jako a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Itálie, c) via Genova 121, Neapol, Itálie (trvalé bydliště), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Itálie. Další informace: Jméno otce: Ahmed Nacer Abderrahmane. Jméno matky: Hafsi Mabtouka. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 111/2010

ze dne 8. února 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. února 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 112/2010

ze dne 8. února 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 99/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. února 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 34, 5.2.2010, s. 19.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 9. února 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/21


SMĚRNICE KOMISE 2010/4/EU

ze dne 8. února 2010,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V současné době jsou pro použití v kosmetických prostředcích při dodržení omezení a podmínek stanovených v příloze III části 2 směrnice 76/768/EHS dočasně do 31. prosince 2010 povoleny dvě neoxidační látky k barvení vlasů.

(2)

Pokud jde o tyto dvě neoxidační látky používané v přípravcích k barvení vlasů, HC Orange No. 2 a 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole, uvedené pod referenčními čísly 26 a 29 v části 2 přílohy III, Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele vydal svá konečná stanoviska ohledně jejich bezpečnosti. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele doporučil jako nejvyšší povolenou koncentraci v konečném kosmetickém výrobku 1,0 % pro HC Orange No. 2 a 0,2 % pro 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole. HC Orange No. 2 a 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole mohou být tedy definitivně zařazeny do části 1 přílohy III.

(3)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

V zájmu zajištění hladkého přechodu pro uvádění na trh, pokud jde o výrobky obsahující HC Orange No. 2, které nesplňují požadavky týkající se označení stanovené v této směrnici, je třeba stanovit odpovídající přechodná období.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 76/768/EHS

Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. září 2010. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Členské státy budou používat ustanovení přílohy této směrnice, s výjimkou povinností týkajících se označení stanovených ve sloupci f) pro položku 208, od 1. prosince 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Přechodná ustanovení

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že po 1. listopadu 2011 nebudou výrobci v Unii ani dovozci v Unii uvádět na trh žádné kosmetické výrobky, které nesplňují požadavky týkající se označení stanovené ve sloupci f) pro položku 208 v části I přílohy III směrnice 76/768/EHS, ve znění této směrnice.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že po 1. listopadu 2012 nebudou konečným spotřebitelům v Unii prodávány ani nabízeny žádné kosmetické výrobky, které nesplňují požadavky týkající se označení stanovené ve sloupci f) pro položku 208 v části I přílohy III směrnice 76/768/EHS, ve znění této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.


PŘÍLOHA

Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1)

V části 1 se doplňují nové položky, které znějí:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

„208

1-(2-Aminoethyl)amino-4-(2-hydroxyethyl) oxy-2-nitrobenzen 2 a jeho soli

HC Orange No. 2

č. CAS 85765-48-6

EINECS 416-410-1

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

1,0 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Image

Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

209

2-(2-Methoxy-4-nitroanilino)ethan-1-ol 2 a jeho soli

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

č. CAS 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,2 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

2)

V příloze 2 se zrušují položky týkající se referenčních čísel 26 a 29.


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/24


SMĚRNICE KOMISE 2010/5/EU

ze dne 8. února 2010,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království obdrželo dne 18. srpna 2006 žádost od společnosti Baker Petrolite v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 98/8/ES o zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice pro použití v typu přípravku 12, konzervační přípravky proti tvorbě slizu, podle přílohy V směrnice 98/8/ES. Akrylaldehyd nebyl k datu uvedenému v čl. 34 odst. 1 směrnice 98/8/ES na trhu jako účinná látka biocidního přípravku.

(2)

Po provedeném hodnocení předložilo Spojené království Komisi dne 16. března 2009 svou zprávu spolu s doporučením.

(3)

Zprávu přezkoumaly členské státy a Komise v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 17. září 2009 a závěry tohoto přezkoumání byly zařazeny do hodnotící zprávy.

(4)

Z provedených zkoumání vyplynulo, že u biocidních přípravků používaných jako konzervační přípravky proti tvorbě slizu a obsahujících akrylaldehyd lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Je proto vhodné zařadit akrylaldehyd do přílohy I.

(5)

Na úrovni Unie nebyly hodnoceny všechny možnosti použití. Je proto vhodné, aby členské státy zhodnotily taková použití nebo scénáře expozice a taková rizika pro prostředí a populace, která nebyla reprezentativně zohledněna při hodnocení rizik na úrovni Unie, a při vydávání povolení se ujistily, že byla přijata odpovídající opatření nebo že byly uloženy zvláštní podmínky za účelem snížení zjištěných rizik na přijatelnou úroveň.

(6)

Vzhledem ke zjištěním hodnotící zprávy je vhodné požadovat, aby se opatření ke zmírnění rizik použila na úrovni povolení přípravku, a to na přípravky obsahující akrylaldehyd a používané jako konzervační přípravky proti tvorbě slizu.

(7)

Zejména je vhodné požadovat, aby přípravky určené pro průmyslové nebo odborné použití byly používány s vhodnými osobními ochrannými prostředky a aby byly zavedeny bezpečné provozní postupy, jako například monitorování ovzduší a ochranné zóny, ledaže lze prokázat, že rizika, která tyto přípravky představují pro průmyslové nebo odborné uživatele, lze snížit jiným způsobem.

(8)

Vzhledem k tomu, že během hodnocení byla zjištěna nepřijatelná rizika pro mořské prostředí, je třeba přijmout přiměřená opatření ke snížení rizik pro toto prostředí. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při povolování biocidního přípravku stanovit určité podmínky, například aby bylo zajištěno monitorování odpadních vod a v případě potřeby jejich úprava před vypuštěním, pokud nelze prokázat, že rizika pro prostředí lze snížit jiným způsobem.

(9)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům přiměřené období, které jim umožní uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

(10)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. srpna 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

Do přílohy I směrnice 98/8/ES se vkládá nová položka pro účinnou látku akrylaldehyd, která zní:

Č.

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3

(s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (1)

„30

Akrylaldehyd

Akrylaldehyd

Č. ES: 203-453-4

Číslo CAS: 107-02-8

913 g/kg

1. září 2010

Nepoužije se

31. srpna 2020

12

Členské státy při hodnocení žádosti o povolení pro přípravky v souladu s článkem 5 a přílohou VI hodnotí podle potřeby u konkrétního přípravku populace, které mohou být vystaveny působení přípravku, a scénáře použití nebo expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Unie.

Členské státy zajistí, aby povolení splňovala tyto podmínky:

1)

Odpadní vody obsahující akrylaldehyd jsou před vypouštěním monitorovány, pokud nelze prokázat, že rizika pro prostředí lze snížit jiným způsobem. Je-li to s ohledem na rizika pro mořské prostředí nezbytné, uchovávají se odpadní vody ve vhodných cisternách nebo nádržích, nebo jsou před vypouštěním náležitě upraveny.

2)

Přípravky povolené pro průmyslové a/nebo odborné použití jsou používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky a jsou zavedeny bezpečné provozní postupy, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.“


(1)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTÍ

9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2010

o schválení účetní závěrky maltské platební agentury týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008

(oznámeno pod číslem K(2010) 468)

(Pouze maltské znění je závazné)

(2010/68/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 39 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2009/366/ES (2) byly pro rozpočtový rok 2008 schváleny účetní závěrky všech platebních agentur kromě maltské platební agentury MRRA.

(2)

Po předání nových informací a po dodatečných kontrolách může nyní Komise rozhodnout o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetní závěrky týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova předložené maltskou platební agenturou „MRRA“.

(3)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se účetní závěrka maltské platební agentury „MRRA“ týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008.

Částky, které mají být v oblasti opatření pro rozvoj venkova uplatňovaných na Maltě podle tohoto rozhodnutí tímto členským státem navráceny nebo mu vyplaceny, jsou stanoveny v příloze I a II.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Republice Malta.

V Bruselu dne 2. února 2010.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 35.


PŘÍLOHA I

Schválení účetních závěrek platebních agentur

Rozpočtový rok 2008 – Výdaje na rozvoj venkova v nových členských státech v rámci EZZF

Částka, kterou má členský stát vrátit, nebo která mu má být vyplacena

Stát

 

2008 – Výdaje platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení

Celkem

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+)

schválena

oddělena

= výdaje uvedené v ročním výkazu

= celková výše průběžných plateb uhrazených členskému státu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


PŘÍLOHA II

Schválené výdaje za opatření pro rozvoj venkova v rámci EZZF prováděné v nových členských státech v roce 2008

Rozdíly mezi ročními účetními závěrkami a výkazy výdajů

Stát

Č.

opatření

Výdaje za rok 2008

příloha I sloupec a

Snížení

příloha I sloupec d

Schválená částka za rok 2008

příloha I sloupec e

MT

Č.

opatření

i

ii

iii = i + ii

 

1

Znevýhodněné oblasti

975,33

0,00

975,33

 

2

Agroenvironmentální opatření

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Plnění norem

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Seskupení producentů

0,00

0,00

0,00

 

5

Technická pomoc

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Příplatek ke státní podpoře

0,00

0,00

0,00

 

7

Opatření ad hoc

9 759,30

0,00

9 759,30

Celkem

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. února 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem

(oznámeno pod číslem K(2010) 694)

(Pouze anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2010/69/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (1), a zejména na článek 25 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí č. 574/2007/ES bylo provedeno rozhodnutím Komise 2008/456/ES (2).

(2)

S ohledem na zásadu řádného finančního řízení je vhodné stanovit strop pro kumulativní součet předběžných plateb, které mají být poukázány na roční programy.

(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastnilo přijímání rozhodnutí č. 574/2007/ES, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí č. 574/2007/ES navazuje na schengenské aquis podle hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie, oznámilo Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu dopisem ze dne 19. června 2007 provedení tohoto rozhodnutí ve svém vnitrostátním právu. Ve smyslu mezinárodního práva je proto toto rozhodnutí pro Dánsko závazné.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3). Rozhodnutí proto není pro Spojené království závazné ani použitelné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4). Rozhodnutí proto není pro Irsko závazné ani použitelné.

(6)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí rozhodnutí č. 574/2007/ES ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (6).

(7)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí rozhodnutí č. 574/2007/ES ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (8).

(8)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí rozhodnutí č. 574/2007/ES ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu podepsaného mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (9) a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu.

(9)

Rozhodnutí 2008/456/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/456/ES se mění takto:

1)

Název článku 24 se nahrazuje tímto:

„Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy o provádění ročních programů a žádosti o platbu“.

2)

V článku 24 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   S odvoláním na čl. 41 odst. 3 a 4 základního aktu nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb poukázaných členskému státu 90 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program.

Pokud členský stát učinil na vnitrostátní úrovni závazky ve výši menší, než je celková částka přidělená rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program, nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb 90 % výše částky, v jaké byly členským státem závazky učiněny.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 167, 27.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. února 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem

(oznámeno pod číslem K(2010) 695)

(Pouze anglické, bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2010/70/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (1), a zejména na článek 23 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES bylo provedeno rozhodnutím Komise 2008/458/ES (2).

(2)

S ohledem na zásadu řádného finančního řízení je vhodné stanovit strop pro kumulativní součet předběžných plateb členským státům, které mají být poukázány na roční programy.

(3)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, je Spojené království vázáno základním aktem, a v důsledku toho i tímto rozhodnutím.

(4)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, je Irsko vázáno základním aktem, a v důsledku toho i tímto rozhodnutím.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, není Dánsko tímto rozhodnutím vázáno a používání tohoto rozhodnutí se na ně nevztahuje.

(6)

Rozhodnutí 2008/458/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/458/ES se mění takto:

1)

Název článku 24 se nahrazuje tímto:

„Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy o provádění ročních programů a žádosti o platbu“.

2)

V článku 24 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   S odvoláním na čl. 39 odst. 3 a 4 základního aktu nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb poukázaných členskému státu 90 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program.

Pokud členský stát učinil na vnitrostátní úrovni závazky ve výši menší, než je celková částka přidělená rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program, nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb 90 % výše částky, v jaké byly členským státem závazky učiněny.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 167, 27.6.2008, s. 135.


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. února 2010

o nezařazení diazinonu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(oznámeno pod číslem K(2010) 749)

(Text s významem pro EHP)

(2010/71/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES.

(2)

Diazinon je v tomto seznamu uveden pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, podle přílohy V směrnice 98/8/ES.

(3)

Lhůta pro předložení úplné dokumentace k účinným látkám pro použití v typu přípravku 18 skončila ke dni 30. dubna 2006. Během této lhůty však nebyla předložena žádná úplná dokumentace.

(4)

Komise o tom náležitě informovala členské státy. Dne 14. června 2006 Komise tyto informace rovněž zveřejnila elektronicky.

(5)

Do tří měsíců po tomto zveřejnění projevila zájem o převzetí role účastníka s ohledem na diazinon pro použití v typu přípravku 18 jedna společnost.

(6)

Rozhodnutím Komise 2007/794/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (3), byla stanovena nová lhůta pro předložení dokumentace do 30. dubna 2008.

(7)

Během této nové lhůty žadatel před předložením dokumentace konzultoval Portugalsko jako členský stát zpravodaj určený k provedení hodnocení, aby zjistil, zda jeho referenční přípravek (obojek k ochraně proti blechám) lze považovat za biocidní přípravek nebo za veterinární léčivý přípravek.

(8)

Portugalsko po konzultaci s Komisí a s ostatními členskými státy oznámilo žadateli, že většina členských států by obojek k ochraně proti blechám takového typu, jenž žadatel uvedl na trh, nepovažovala za biocidní přípravek, ale za veterinární léčivý přípravek ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (4).

(9)

Na základě tohoto oznámení žadatel nepředložil dokumentaci pro zařazení diazinonu do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro typ přípravku 18. Podle čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 již nelze převzít roli účastníka s ohledem na diazinon pro typ přípravku 18.

(10)

Vzhledem k tomu, že žadatel nepředložil dokumentaci ve stanovené lhůtě, neměl by být diazinon zařazen do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro typ přípravku 18.

(11)

Je nezbytné zavést delší období pro postupné ukončení používání obojků k ochraně proti blechám, které byly v některých členských státech uvedeny na trh jako biocidní přípravky, aby mohly být povoleny jako veterinární léčivé přípravky v souladu se směrnicí 2001/82/ES.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Diazinon (číslo CAS 333-41-5, číslo ES 206-373-8) se nezařazuje do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro typ přípravku 18.

Článek 2

Obojky k ochraně proti blechám uvedené na trh jako biocidní přípravky a obsahující diazinon pro použití v typu přípravku 18 se nesmějí uvádět na trh s účinkem od 1. března 2013.

Ostatní biocidní přípravky obsahující diazinon pro použití v typu přípravku 18 se nesmějí uvádět na trh s účinkem od 1. března 2011.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.


9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. února 2010

o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(oznámeno pod číslem K(2010) 751)

(Text s významem pro EHP)

(2010/72/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES.

(2)

Pro řadu kombinací látek/typů přípravků zařazených na uvedený seznam buď všichni účastníci pozastavili svou účast v programu přezkoumání nebo členský stát určený jako zpravodaj pro zhodnocení neobdržel úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 a v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(3)

Komise o tom proto uvědomila členské státy podle čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007. Uvedená informace byla rovněž zveřejněna elektronicky dne 13. ledna 2009, dne 11. února 2009 a dne 11. března 2009.

(4)

Do tří měsíců po tomto zveřejnění žádná osoba ani členský stát neprojevily zájem o převzetí role účastníka pro dotčené látky a typy přípravků.

(5)

Podle čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007 by proto dotčené látky a typy přípravků neměly být zařazeny do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(6)

V zájmu právní jistoty by biocidní přípravky obsahující účinné látky pro typy přípravků uvedené v příloze tohoto rozhodnutí neměly být od konkrétního data nadále uváděny na trh.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro dotčené typy přípravků.

Článek 2

Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní přípravky obsahující účinné látky pro typy přípravků uvedené v příloze tohoto rozhodnutí nesmějí nadále uvádět na trh s účinkem od 9. února 2011.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Látky a typy přípravků, které se nezařazují do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES

Název

Číslo ES

Číslo CAS

Typ přípravku

RMS

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O’]měďnatý komplex

 

312600-89-8

11

AT

cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl

 

66603-10-9

11

AT

peroxyoktanová kyselina

 

33734-57-5

11

FR

peroxyoktanová kyselina

 

33734-57-5

12

FR

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O’]měďnatý komplex

 

312600-89-8

12

AT

bronopol

200-143-0

52-51-7

7

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

10

ES

4-chlor-3-methylfenol

200-431-6

59-50-7

10

FR

mravenčí kyselina

200-579-1

64-18-6

9

BE

benzoová kyselina

200-618-2

65-85-0

11

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

9

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

10

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

11

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

12

DE

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

20

N

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

7

EE

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

9

EE

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

10

EE

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

11

EE

glykolová kyselina/2-hydroxyethanová kyselina

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-mléčná kyselina

201-196-2

79-33-4

20

DE

symklosen

201-782-8

87-90-1

7

UK

symklosen

201-782-8

87-90-1

9

UK

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordifenylmethan

202-567-1

97-23-4

7

IE

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordifenylmethan

202-567-1

97-23-4

9

IE

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordifenylmethan

202-567-1

97-23-4

10

IE

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordifenylmethan

202-567-1

97-23-4

11

IE

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordifenylmethan

202-567-1

97-23-4

12

IE

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina

203-768-7

110-44-1

7

DE

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina

203-768-7

110-44-1

9

DE

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina

203-768-7

110-44-1

10

DE

glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

7

FI

glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

9

FI

glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

10

FI

glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-fenoxyethan-1-ol

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-fenoxyethan-1-ol

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-fenoxyethan-1-ol

204-589-7

122-99-6

11

UK

cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid

204-593-9

123-03-5

6

UK

cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid

204-593-9

123-03-5

7

UK

cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid

204-593-9

123-03-5

9

UK

cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid

204-593-9

123-03-5

20

UK

oxid uhličitý

204-696-9

124-38-9

15

FR

oxid uhličitý

204-696-9

124-38-9

20

FR

(nitromethantriyl)trimethanol

204-769-5

126-11-4

11

UK

(nitromethantriyl)trimethanol

204-769-5

126-11-4

12

UK

N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl

204-854-7

127-65-1

9

ES

N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl

204-854-7

127-65-1

10

ES

kalium-dimethyldithiokarbamát

204-875-1

128-03-0

10

UK

natrium-dimethyldithiokarbamát

204-876-7

128-04-1

10

UK

kaptan

205-087-0

133-06-2

7

IT

kaptan

205-087-0

133-06-2

9

IT

kaptan

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-diethyl-3-methylbenzamid

205-149-7

134-62-3

22

SE

thiram

205-286-2

137-26-8

7

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

10

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

11

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

12

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

7

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

9

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

10

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

11

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

12

BE

kalium-methyldithiokarbamát

205-292-5

137-41-7

9

CZ

kalium-methyldithiokarbamát

205-292-5

137-41-7

11

CZ

kalium-methyldithiokarbamát

205-292-5

137-41-7

12

CZ

metham-natrium

205-293-0

137-42-8

12

BE

metham-natrium

205-293-0

137-42-8

20

BE

dinatrium-N-kyandithiokarbamát

205-346-8

138-93-2

9

CZ

dinatrium-N-kyandithiokarbamát

205-346-8

138-93-2

11

CZ

dinatrium-N-kyandithiokarbamát

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina

205-444-0

140-95-4

12

HU

nabam

205-547-0

142-59-6

9

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

10

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

11

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

12

PL

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

11

ES

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

12

ES

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

20

ES

dazomet

208-576-7

533-74-4

7

BE

dazomet

208-576-7

533-74-4

9

BE

dazomet

208-576-7

533-74-4

10

BE

dazomet

208-576-7

533-74-4

11

BE

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N’,N’-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

10

FI

1-hydroxypyridin-2(1H)-on

212-506-0

822-89-9

9

FR

1-hydroxypyridin-2(1H)-on

212-506-0

822-89-9

10

FR

1-hydroxypyridin-2(1H)-on

212-506-0

822-89-9

11

FR

1-hydroxypyridin-2(1H)-on

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

12

AT

dichlofluanid

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

12

PL

sulfid zinečnatý

215-251-3

1314-98-3

7

UK

sulfid zinečnatý

215-251-3

1314-98-3

9

UK

sulfid zinečnatý

215-251-3

1314-98-3

10

UK

tetraboritan disodný bezvodý

215-540-4

1330-43-4

7

NL

tetraboritan disodný bezvodý

215-540-4

1330-43-4

9

NL

tetraboritan disodný bezvodý

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

7

NL

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

9

NL

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

10

NL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

7

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

9

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

10

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

11

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

10

PT

N,N’-dimethyl-2,2’-disulfandiyldibenzamid

219-768-5

2527-58-4

7

PL

N,N’-dimethyl-2,2’-disulfandiyldibenzamid

219-768-5

2527-58-4

9

PL

N,N’-dimethyl-2,2’-disulfandiyldibenzamid

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

22

SI

natrium-dichlorisokyanurát dihydrát

220-767-7

51580-86-0

9

UK

natrium-dichlorisokyanurát

220-767-7

2893-78-9

9

UK

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

9

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

10

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

11

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

12

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(ethylendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

9

PL

dipyrithion

223-024-5

3696-28-4

9

SE

natrium-2,4,6-trichlorfenolát

223-246-2

3784-03-0

9

IE

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl

223-296-5

3811-73-2

11

SE

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl

223-296-5

3811-73-2

12

SE

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

223-805-0

4080-31-3

9

PL

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin

225-208-0

4719-04-4

9

PL

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion

226-408-0

5395-50-6

9

ES

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion

226-408-0

5395-50-6

10

ES

dimorfolinomethan

227-062-3

5625-90-1

9

AT

dimorfolinomethan

227-062-3

5625-90-1

11

AT

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

11

UK

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

12

UK

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen

227-813-5

5989-27-5

12

PT

methylen-dithiokyanát

228-652-3

6317-18-6

7

FR

methylen-dithiokyanát

228-652-3

6317-18-6

9

FR

methylen-dithiokyanát

228-652-3

6317-18-6

10

FR

methylen-dithiokyanát

228-652-3

6317-18-6

11

FR

methylen-dithiokyanát

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

12

SK

didecyldimethylamonium-chlorid

230-525-2

7173-51-5

7

IT

didecyldimethylamonium-chlorid

230-525-2

7173-51-5

9

IT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

7

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

9

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

10

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

11

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

12

PT

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

9

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

11

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

12

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

20

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

22

DE

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

7

DE

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

9

DE

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

20

DE

jod

231-442-4

7553-56-2

7

SE

jod

231-442-4

7553-56-2

9

SE

jod

231-442-4

7553-56-2

10

SE

jod

231-442-4

7553-56-2

11

SE

oxid křemičitý amorfní

231-545-4

7631-86-9

20

FR

hydrogensiřičitan sodný

231-548-0

7631-90-5

9

DE

hydrogensiřičitan sodný

231-548-0

7631-90-5

11

DE

hydrogensiřičitan sodný

231-548-0

7631-90-5

12

DE

hydrogensiřičitan sodný

231-548-0

7631-90-5

20

DE

hydrogensiřičitan sodný

231-548-0

7631-90-5

22

DE

bromid sodný

231-599-9

7647-15-6

7

NL

bromid sodný

231-599-9

7647-15-6

9

NL

disiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

9

DE

disiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

11

DE

disiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

12

DE

disiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

20

DE

disiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

12

PL

siřičitan sodný

231-821-4

7757-83-7

9

DE

siřičitan sodný

231-821-4

7757-83-7

11

DE

siřičitan sodný

231-821-4

7757-83-7

12

DE

siřičitan sodný

231-821-4

7757-83-7

20

DE

siřičitan sodný

231-821-4

7757-83-7

22

DE

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

11

PT

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

12

PT

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

20

PT

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

11

PT

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

12

PT

lignin

232-682-2

9005-53-2

7

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

9

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

10

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

11

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

12

EL

kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

7

NL

kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

9

NL

kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

10

NL

kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

11

NL

kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

12

NL

oxid chloričitý

233-162-8

10049-04-4

20

PT

siřičitan draselný

233-321-1

10117-38-1

9

DE

siřičitan draselný

233-321-1

10117-38-1

11

DE

siřičitan draselný

233-321-1

10117-38-1

12

DE

siřičitan draselný

233-321-1

10117-38-1

20

DE

siřičitan draselný

233-321-1

10117-38-1

22

DE

4,4’-dichlor-2,2’-methylendifenol, monosodná sůl

233-457-1

10187-52-7

7

LV

4,4’-dichlor-2,2’-methylendifenol, monosodná sůl

233-457-1

10187-52-7

9

LV

4,4’-dichlor-2,2’-methylendifenol, monosodná sůl

233-457-1

10187-52-7

10

LV

4,4’-dichlor-2,2’-methylendifenol, monosodná sůl

233-457-1

10187-52-7

11

LV

4,4’-dichlor-2,2’-methylendifenol, monosodná sůl

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibrom-2-kyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibrom-2-kyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibrom-2-kyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibrom-2-kyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

10

DK

karbendazim

234-232-0

10605-21-7

11

DE

karbendazim

234-232-0

10605-21-7

12

DE

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

7

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

9

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

10

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

11

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

12

NL

fosfid hořečnatý

235-023-7

12057-74-8

23

DE

bromid amonný

235-183-8

12124-97-9

7

SE

bromid amonný

235-183-8

12124-97-9

9

SE

undekaoxid dizinečnato-hexaboritý

235-804-2

12767-90-7

9

ES

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

7

ES

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

9

ES

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

10

ES

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

12

ES

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

22

ES

brommonochlorid

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

11

UK

bis(1-hydroxypyridin-2(1H)-thionato-O,S)měďnatý komplex

238-984-0

14915-37-8

9

SE

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

7

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

9

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

10

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

11

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

12

ES

natrium-4-chlor-3-methylfenolát

239-825-8

15733-22-9

10

FR

disiřičitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

9

DE

disiřičitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

11

DE

disiřičitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

12

DE

disiřičitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

20

DE

disiřičitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

22

DE

benzoxonium-chlorid

243-008-1

19379-90-9

9

CY

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen

243-468-3

20018-09-1

12

UK

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB

244-445-0

21564-17-0

7

N

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB

244-445-0

21564-17-0

10

N

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB

244-445-0

21564-17-0

11

N

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

7

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

9

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

10

DE

α,α′,α″-trimethylhexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

12

UK

dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N-terc-butyl-N-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn

248-872-3

28159-98-0

9

NL

N-brom-N-chlor-5,5-dimethylhydantoin

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

11

UK

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cypermethrin

257-842-9

52315-07-8

9

BE

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát

259-627-5

55406-53-6

11

DK

tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-sulfát (2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

(±)-1-[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

10

FI

(±)-1-[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

12

FI

(±)-1-[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on

264-843-8

64359-81-5

12

N

bis(5-methyloxazolidin-3-yl)methan/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

10

AT

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

7

ES

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

9

ES

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

10

ES

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

12

ES

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

269-919-4

68391-01-5

7

IT

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

269-919-4

68391-01-5

9

IT

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

269-919-4

68391-01-5

17

IT

alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

270-325-2

68424-85-1

7

IT

alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

270-325-2

68424-85-1

9

IT

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy

270-331-5

68424-95-3

7

IT

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy

270-331-5

68424-95-3

9

IT

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy

270-331-5

68424-95-3

22

IT

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu

273-545-7

68989-01-5

11

MT

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu

273-545-7

68989-01-5

12

MT

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát

274-357-8

70161-44-3

7

AT

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný

274-778-7

70693-62-8

11

SI

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazol-3-ium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazol-3-ium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazol-3-ium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazol-3-ium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

tributyl(tetradecyl)fosfonium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

9

PL

tributyl(tetradecyl)fosfonium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

11

PL

tributyl(tetradecyl)fosfonium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

12

PL

alkyl(C12-C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

7

IT

alkyl(C12-C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

9

IT

alkyl(C12-C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

17

IT

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy

287-090-7

85409-23-0

9

IT

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy

287-090-7

85409-23-0

17

IT

reakční produkty 1,3-bis(hydroxymethylmočoviny) s 2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-olem, ethylenglykolem a formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

11

PL

reakční produkty 1,3-bis(hydroxymethylmočoviny) s 2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-olem, ethylenglykolem a formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

12

PL

alkyl[2-(2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethylamino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

309-206-8

100085-64-1

7

LT

alkyl[2-(2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethylamino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

309-206-8

100085-64-1

10

LT

alkyl[2-(2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethylamino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

309-206-8

100085-64-1

11

LT

alkyl[2-(2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethylamino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

309-206-8

100085-64-1

12

LT

směs: alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-bis(2-ethylhexyl)-hydrogenfosfát a alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-(2-ethylhexyl)-dihydrogenfosfát (směs)

404-690-8

68132-19-4

7

PL

směs: alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-bis(2-ethylhexyl)-hydrogenfosfát a alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-(2-ethylhexyl)-dihydrogenfosfát (směs)

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-ftalimidoperoxyhexanová kyselina

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-ftalimidoperoxyhexanová kyselina

410-850-8

128275-31-0

12

IT

komplex tetrachlordekaoxidu

420-970-2

92047-76-2

3

DE

hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý

422-570-3

10

SE

1-((Z)-3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

426-020-3

51229-78-8

9

PL

1-((Z)-3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

426-020-3

51229-78-8

12

PL

thiamethoxam

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

10

PT

reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku/perestan

432-790-1

11

HU

reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku/perestan

432-790-1

12

HU

bis(aminopropyl)oktylamin

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

bis(aminopropyl)oktylamin

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou

směs

139734-65-9

7

IE

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou

směs

139734-65-9

10

IE

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou

směs

139734-65-9

11

IE

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou

směs

139734-65-9

12

IE

směs 1-fenoxypropan-2-olu (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropan-1-olu (Einecs 224-027-4)

směs

10

UK

směs 1-fenoxypropan-2-olu (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropan-1-olu (Einecs 224-027-4)

směs

11

UK

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6) směs (3:1)

směs

55965-84-9

7

FR

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6) směs (3:1)

směs

55965-84-9

9

FR

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6) směs (3:1)

směs

55965-84-9

10

FR

kvarterní amonium-jodidy

směs

308074-50-2

7

ES

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -hydroxidy) (alkyly (C8-C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/BKC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

7

IT

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C6-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/DDAC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

7

IT

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C6-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/DDAC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

9

IT

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -hydroxidy) (alkyly (C8-C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/BKC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

9

IT

natrium-lignosulfonát

přírodní polymer

8061-51-6

12

HU

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/α-cypermethrin

přípravek na ochranu rostlin

67375-30-8

9

BE

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr

přípravek na ochranu rostlin

122453-73-0

7

PT

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr

přípravek na ochranu rostlin

122453-73-0

9

PT

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr

přípravek na ochranu rostlin

122453-73-0

10

PT

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr

přípravek na ochranu rostlin

122453-73-0

12

PT

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný komplex/stříbrný zeolit

přípravek na ochranu rostlin

130328-18-6

7

SE

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl)

polymer

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl)

polymer

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

poly[N,N,N’,N’-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen]

polymer

31075-24-8

9

UK

poly[N,N,N’,N’-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen]

polymer

31075-24-8

11

UK

poly[N,N,N’,N’-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen]

polymer

31075-24-8

12

UK

α, α′-(didecyliminio)bis[ω-hydropoly(ethylenoxy)]-borát

polymer

214710-34-6

9

EL

α, α′-(didecyliminio)bis[ω-hydropoly(ethylenoxy)]-borát

polymer

214710-34-6

10

EL

α, α′-(didecyliminio)bis[ω-hydropoly(ethylenoxy)]-borát

polymer

214710-34-6

11

EL

α, α′-(didecyliminio)bis[ω-hydropoly(ethylenoxy)]-borát

polymer

214710-34-6

12

EL

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

91403-50-8

10

FR

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát]

polymer

94667-33-1

9

IT

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát]

polymer

94667-33-1

11

IT

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát]

polymer

94667-33-1

12

IT

poly[(chlormethyl)oxiran-co-dimethylamin]/poly(epichlorhydrin-co-dimethylamin)

polymer

25988-97-0

12

HU

komplex jodu s poly(vinylpyrrolidonem)

polymer

25655-41-8

7

SE

komplex jodu s poly(vinylpyrrolidonem)

polymer

25655-41-8

9

SE

komplex jodu s poly(vinylpyrrolidonem)

polymer

25655-41-8

10

SE

komplex jodu s poly(vinylpyrrolidonem)

polymer

25655-41-8

11

SE