ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.015.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 15

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
20. ledna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010

ze dne 22. prosince 2009

o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu ochrany veřejného zdraví byly farmakologicky účinné látky na základě vědeckého posouzení jejich bezpečnosti rozděleny do čtyř příloh nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (2). Příloha I obsahovala látky, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí, příloha II látky, pro které nebylo nutné stanovit maximální limity reziduí, příloha III obsahovala látky, pro které byly stanoveny prozatímní maximální limity reziduí, a příloha IV látky, pro něž nebylo možné stanovit maximální limity reziduí, jelikož rezidua těchto látek představují v jakémkoli množství riziko pro lidské zdraví.

(2)

Za účelem zjednodušení je třeba tyto farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí shrnout v nařízení Komise. Jelikož tato klasifikace vychází ze systému klasifikace předpokládaného v nařízení (ES) č. 470/2009, měla by být zohledněna také v souvislosti s tím, je-li možné podávat uvedené farmakologicky účinné látky zvířatům určeným k produkci potravin.

(3)

Stávající údaje o klasifikaci farmakologicky účinných látek podle léčebného účelu obsažené v přílohách nařízení (EHS) č. 2377/90 by měly být uvedeny ve zvláštním sloupci pro klasifikaci látek podle léčebného účelu.

(4)

Pro lepší orientaci by měly být všechny farmakologicky účinné látky uvedeny v jediné příloze a měly by být seřazeny abecedně. Pro přehlednost by měly být vytvořeny dvě různé tabulky: jedna pro povolené látky uvedené v přílohách I, II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 a jedna pro zakázané látky uvedené v příloze IV uvedeného nařízení.

(5)

Prozatímní maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek stanovené v příloze III nařízení (EHS) č. 2377/90, jimž skončila platnost, by neměly být do tohoto nařízení zařazeny.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze jsou uvedeny farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.


PŘÍLOHA

Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí (MRL)

Tabulka 1

Povolené látky

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení

(podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

Abamektin

avermektin B1a

skot

10 μg/kg

20 μg/kg

tuk

játra

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní a zevní

ovce

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Absinthium – extrakt (pelyňkový extrakt)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

acetylcystein

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

acetylmethionin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

adenosin a jeho 5’-mono-, 5’-di-, 5’-trifosfáty

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Adonis vernalis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu.

ŽÁDNÉ

adrenalin (epinefrin)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Aesculus hippocastanum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti.

ŽÁDNÉ

Agnus castus

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Ailanthus altissima

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Alanin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Alantoin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

albendazol

suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol

všichni přežvýkavci

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

albendazoloxid

suma albendazoloxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazol

skot, ovce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

alfacypermethrin

cypermethrin (suma izomerů)

skot, ovce

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U MRL pro mléko musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES.

antiparazitika/antiparazitika zevní

alfakalcidol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro krávy při porodu.

ŽÁDNÉ

alfaprostol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata, králíci, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

alkoholy tuku z ovčí vlny

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

alkyl benzen sulfonové kyseliny s lineárními alkylovými řetězci s délkou od C9 do C13 obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C13

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Allium cepa

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

aloe barbadoské a kapské, jejich standardizovaný suchý extrakt a přípravky z něj

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Aloe vera – gel a extrakt z celých listů Aloe vera

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

altrenogest

altrenogest

prasata

1 μg/kg

0,4 μg/kg

kůže a tuk

játra

Pouze pro zootechnické použití a v souladu s ustanoveními směrnice 96/22/ES.

látky působící na reprodukční systém

koňovití

1 μg/kg

0,9 μg/kg

tuk

játra

2-aminoethyldihydrogenfosfát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Amitraz

suma amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4-DMA skupinu, vyjádřená jako amitraz

skot

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

ovce

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

tuk

játra

ledviny

mléko

kozy

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

tuk

játra

ledviny

mléko

prasata

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

kůže a tuk

játra

ledviny

včely

200 μg/kg

med

amonium-lauryl-sulfát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

amoxicilin

amoxicilin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

ampicilin

ampicilin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

amprolium

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

drůbež

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

Angelicae radix aetheroleum (anděliková silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Anisi aetheroleum (anýzová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Anisi stellati fructus (plod badyáníku), standardizované extrakty a přípravky z něj

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Apocynum cannabinum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

apramycin

apramycin

skot

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ovce, prasata, kur domácí, králíci

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

Aqua levici

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy.

ŽÁDNÉ

Arginin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Arnica montana (arnicae flos, arnicae planta tota) (arnika horská – květ arniky, celá rostlina arniky)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Arnicae radix

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti.

ŽÁDNÉ

Artemisia abrotanum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

asparagin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

aspartan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

aspartan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

aspartan zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Atropa belladona

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu.

ŽÁDNÉ

Atropin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

avilamycin

kyselina dichlorisoeverninová

prasata, drůbež, králíci

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat a u drůbeže se tento MRL vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

azaglynafarelin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

lososovité ryby

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u ryb, jejichž jikry jsou určeny k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

azamethifos

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

lososovité ryby

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

azaperon

suma azaperonu a azaperolu

prasata

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

látky působící na nervový systém/látky působící na centrální nervový systém

bacitracin

suma bacitracinu A, bacitracinu B a bacitracinu C

skot

100 μg/kg

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

králíci

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace.

bakviloprim

bakviloprim

skot

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/chemoterapeutika

prasata

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

kůže a tuk

játra

ledviny

Balsamum peruvianum (peruánský balzám)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

beklomethazon dipropionát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro inhalaci.

ŽÁDNÉ

Bellis perennis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

benzalkoniumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako pomocná látka v koncentracích do 0,05 %.

ŽÁDNÉ

benzoan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

benzokain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako lokální anestetikum.

ŽÁDNÉ

lososovité ryby

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

benzylalkohol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

benzylbenzoát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

benzylparaben

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

benzylpenicilin

benzylpenicilin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

betain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

betainiumglukuronát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

betamethazon

betamethazon

skot, prasata

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

kortikoidy/glukokortikoidy

skot

0,3 μg/kg

mléko

biotin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

bitumiosulfonát, amonné a sodné soli

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Boldo folium (boldovníkový list)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

boroglukonan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

boromravenčan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

bromhexin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata, drůbež

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

bromid draselný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

bromid sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

bronopol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ryby

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

brotizolam

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro léčebné použití.

ŽÁDNÉ

buserelin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

butafosfan

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

butan

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

butan-1-ol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

butorfanoliumhydrogentartarát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

butylparaben

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

butylskopolaminiumbromid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Calendula officinalis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti.

ŽÁDNÉ

Calendulae flos (měsíčkový květ bez zákrovu)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Camphora

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu.

ŽÁDNÉ

Capsici fructus acer (plod papriky křovité)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Cardiospermum halicacabum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Carlinae radix (pupavový kořen)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Carvi aetheroleum (kmínová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Caryophylli aetheroleum (hřebíčková silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

cefacetril

cefacetril

skot

125 μg/kg

mléko

Pouze pro intramamární použití.

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY

cefalexin

cefalexin

skot

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

cefalonium

cefalonium

skot

20 μg/kg

mléko

Pouze pro intramamární použití a pro léčbu onemocnění oka.

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY

skot

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

cefapirin

suma cefapirinu a desacetylcefapirinu

skot

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

svalovina

tuk

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

cefazolin

cefazolin

skot, ovce, kozy

50 μg/kg

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY

Pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako potravina pro lidskou spotřebu.

cefchinom

cefchinom

skot,

prasata,

koňovití

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

skot

20 μg/kg

mléko

cefoperazon

cefoperazon

skot

50 μg/kg

mléko

Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace.

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY

ceftiofur

suma všech reziduí obsahujících beta-laktamový kruh a vyjádřených jako desfuroylceftiofur

všechny druhy savců určené k produkci potravin

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

Centellae asiaticae extractum (extrakt z pupečníku asijského)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

cetrimid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

cetylstearylalkohol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

cetylstearylsíran sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Cimicifugae racemosae rhizoma (plostičnikový kořen)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

Cinchonae cortex (chininovníková kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Cinnamomi cassiae aetheroleum (skořicová silice čínská)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Cinnamomi cassiae cortex (kůra skořicovníku čínského), standardizované extrakty a přípravky z ní

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Cinnamomi ceylanici aetheroleum (skořicová silice cejlonská)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Cinnamomi ceylanici cortex (kůra skořicovníku cejlonského), standardizované extrakty a přípravky z ní

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Citri aetheroleum (citronová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

citronan amonno-železitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

citronan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

citronan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Citronellae aetheroleum (citronelová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

citrulin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Condurango cortex (kondurangová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Convallaria majalis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

Coriandri aetheroleum (koriandrová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Crataegus

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Cupressi aetheroleum (cypřišová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

cyfluthrin

cyfluthrin (suma izomerů)

skot, kozy

10 μg/kg

50 µg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES.

antiparazitika/antiparazitika zevní

cyhalothrin

cyhalothrin (suma izomerů)

skot

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

tuk

ledviny

mléko

U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES.

antiparazitika/antiparazitika zevní

cypermethrin

cypermethrin (suma izomerů)

všichni přežvýkavci

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES.

antiparazitika/antiparazitika zevní

lososovité ryby

50 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

cyromazin

cyromazin

ovce

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika zevní

cystein

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

cytidin a jeho 5’-mono-, 5’-di- a 5’-trifosfáty

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

danofloxacin

danofloxacin

skot, ovce, kozy, drůbež

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

U drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

skot, ovce, kozy

30 μg/kg

mléko

dekochinát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

deltamethrin

deltamethrin

všichni přežvýkavci

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

ryby

10 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

dembrexin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

denaveriniumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

desloreliniumacetát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

detomidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro léčebné použití.

ŽÁDNÉ

dexamethazon

dexamethazon

skot, kozy, prasata, koňovití

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

kortikoidy/glukokortikoidy

skot, kozy

0,3 μg/kg

mléko

dexpanthenol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

diazinon

diazinon

skot, ovce, kozy, prasata

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiparazitika/antiparazitika zevní

skot, ovce, kozy

20 μg/kg

mléko

dicyklanil

suma dicyklanilu a 2,4,6-triamino-pyrimidin-5-karbonitrilu

ovce

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika zevní

diethylenglykolmonoethylether

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všichni přežvýkavci a prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

diethylftalát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

diethylsebaktát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

difloxacin

difloxacin

skot, ovce, kozy

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

prasata

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

drůbež

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

diflubenzuron

diflubenzuron

lososovité ryby

1 000 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

dihydrostreptomycin

dihydrostreptomycin

všichni přežvýkavci, prasata, králíci

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

všichni přežvýkavci

200 μg/kg

mléko

dijódtyrosin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

diklazuril

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všichni přežvýkavci, prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

diklofenak

diklofenak

skot

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

prasata

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

dikloxacilin

dikloxacilin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“. MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“. Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

dimethylacetamid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

dimethylftalát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

dimethylsulfoxid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

dimetikon

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

dinoprost

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

dinoproston

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

dinoprosttrometamol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

diprofylin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

disiřičitan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

distearan hlinitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

DL-hydrogenasparginát draselný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

doramektin

doramektin

všechny druhy savců určené k produkci potravin

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní a zevní

doxapram

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

doxycyklin

doxycyklin

skot

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

prasata, drůbež

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

dusičnan bismutitý (zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intramamární použití.

ŽÁDNÉ

dusitan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Echinacea

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Pouze pro topické použití.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti.

ŽÁDNÉ

Echinacea purpurea (třapatka nachová)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

emamektin

emamektin B1a

ryby

100 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní a zevní

enantát měďnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

enilkonazol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

enrofloxacin

suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu

skot, ovce, kozy

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

prasata, králíci

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

drůbež

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

eprinomektin

eprinomektin B1a

skot

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní a zevní

ergometriniumhydrogenmaleinat

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití u zvířat při porodu.

ŽÁDNÉ

erythromycin

erythromycin A

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

17β-estradiol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro léčebné a zootechnické použití.

ŽÁDNÉ

etamifylinkamsylát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

etamsylát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ethanol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

ethanolamin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ethanolamin glukuronát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ethyllaktát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ethyloleát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

etiproston trometamol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Eucalypti aetheroleum (blahovičníková silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Eucalyptus globulus

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

eukalyptol (cineol)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Euphrasia officinalis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

febantel

suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon

všichni přežvýkavci, prasata, koňovití

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

všichni přežvýkavci

10 μg/kg

mléko

fenbendazol

suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon

všichni přežvýkavci, prasata, koňovití

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

všichni přežvýkavci

10 μg/kg

mléko

fenol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fenoxymethylpenicillin

fenoxymethylpenicillin

prasata

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

drůbež

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

fenpipramidiumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

fenvalerát

fenvalerát (suma izomerů RR, SS, RS a SR)

skot

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

fenylalanin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

feridextran

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

firocoxib

firocoxib

koňovití

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

florfenikol

suma florfenikolu a jeho metabolitů měřených jako florfenikolamin

skot, ovce, kozy

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě. Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

prasata

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

drůbež

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ryby

1 000 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

floroglucin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fluazuron

fluazuron

skot

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika zevní

flubendazol

suma flubendazolu a (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4-fluorofenyl)methanonu

drůbež, prasata

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

flubendazol

drůbež

400 μg/kg

vejce

flugeston acetát

flugeston acetát

ovce, kozy

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

Pouze pro intravaginální použití pro zootechnické účely.

látky působící na reprodukční systém

flumechin

flumekvin

skot, ovce, kozy, prasata

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

skot, ovce, kozy

50 μg/kg

mléko

drůbež

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ryby

600 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

flumethrin

flumethrin (suma trans-Z izomerů)

skot

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

ovce

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

včely

Není nutné stanovit MRL

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

flunixin

flunixin

skot

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

prasata

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

koňovití

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

5-hydroxyflunixin

skot

40 μg/kg

mléko

fluvalinát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

včely

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Foeniculi aetheroleum (fenyklová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

folikulotropin (přirozené FSH ze všech druhů a jejich syntetická analoga)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

formaldehyd

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fosforečnan hlinitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fosforečnan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fosforečnan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fosfornan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fosfornan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fosfornan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

foxim

foxim

ovce

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika zevní

prasata

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

kur domácí

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

vejce

Frangulae cortex (krušinová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

fumarát železnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

furosemid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

fytomenadion

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

galan bismutitý (zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

gamithromycin

gamithromycin

skot

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

gentamicin

suma gentamicinu C1, gentamicinu C1a, gentamicinu C2 a gentamicinu C2a

skot, prasata

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

skot

100 µg/kg

mléko

Gentianae radix (hořcový kořen), standardizované extrakty a přípravky z něj

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Ginkgo biloba

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

Ginseng

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něj

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

gluceptát železitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukoheptonan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonan kobaltnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonan manganatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

glukonan měďnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonan nikelnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonan zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonoglukoheptonan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukonolaktan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glukuronan draselný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glutaman hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glutaman vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glutamin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glutaraldehyd

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glycerofosforečnan draselný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glycerofosforečnan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glycerofosforečnan manganatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

glycerofosforečnan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glycerofosforečnan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glycerolformal

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glyceromakrogol-350-kokoát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

glycin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

glykosaminoglykan-polysulfat

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

gonadoliberin (RH pro gonadotropní hormony)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

gonadorelin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

guajakol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

guanosin a jeho 5’-mono-, 5’-di- a 5’-trifosfáty

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

halofuginon

halofuginon

skot

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiprotozoika

Hamamelis virginiana (větévka vilínu virginského)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti.

ŽÁDNÉ

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

Harpagophytum procumbens

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Harunga madagascariensis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

heparin a jeho soli

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

heptaminol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hesperidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hesperidinmethylchalkon

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hexetidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Hippocastani semen (semeno kaštanu koňského)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

histidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hlinitokřemičitan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hořčík

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hydrát terpinu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy, prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkami

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

hydrochlorothiazid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hydrokortison

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

hydroxid hlinitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hydroxid hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hydroxid vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

hydroxyethyl salicylát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Hyperici oleum (třezalkový olej)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Hypericum perforatum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

chlorfenamin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorhexidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

chlorid amonný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid kobaltnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid manganatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

chlorid měďnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlorid železnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chloritan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

chlorkresol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chlormadinon

chlormadinon

skot

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

tuk

játra

mléko

Pouze pro zootechnické použití.

látky působící na reprodukční systém

chlorsulon

chlorsulon

skot

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

chlortetracyklin

suma původního léčiva a jeho 4-epimeru

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“. MRL pro játra a ledviny se nevztahují na ryby.

antiinfektiva/antibiotika

cholekalciferol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

cholin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

chromoglykan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Chrysanthemi cinerariifolii flos (květ řimbaby starčkolisté)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

chymotrypsin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

imidokarb

imidokarb

skot

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiprotozoika

ovce

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

inosin a jeho 5’-mono-, 5’-di- a 5’-trifosfáty

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

inositol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

isobutan

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

isofluran

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako anestetikum.

ŽÁDNÉ

isoleucin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

isopropylalkohol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

isoxsuprin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro léčebné použití v souladu se směrnicí Rady 96/22/EHS.

ŽÁDNÉ

ivermektin

22,23-dihydroavermektin B1a

všechny druhy savců určené k produkci potravin

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní a zevní

jablečnan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Jecoris oleum (rybí olej)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Jód a anorganické sloučeniny jódu včetně:

jodidu sodného a draselného

jodičnanu sodného a draselného

jodoforů včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Juniperi fructus (jalovcový plod)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kafr

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro zevní použití.

ŽÁDNÉ

kalciumpantothenát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kanamycin

kanamycin A

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

karazolol

karazolol

skot

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém

prasata

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

karbetocin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kardamový extrakt

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

karnitin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

karprofen

suma karprofenu a glukuronidového konjugátu karprofenu

skot, koňovití

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Pro mléko není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ketamin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ketoprofen

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

klazuril

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

holubi

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

klenbuteroliumchlorid

klenbuterol

skot,

koňovití

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém

skot

0,05 μg/kg

mléko

kloprostenol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata, kozy, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

r-kloprostenol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata, kozy, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

klosantel

klosantel

skot

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

ovce

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

kloxacilin

kloxacilin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

kofein

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kokoamidodimethylbetainy

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

kolistin

kolistin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

kortikotropin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

křemičitan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kumafos

kumafos

včely

100 μg/kg

med

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

kyanokobalamin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina acetylosalicylová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

kyselina asparagová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina boritá a boritany

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina edetová a její soli

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina glutamová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina hyaluronová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina chlorovodíková

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

kyselina jablečná

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

kyselina klavulanová

kyselina klavulanová

skot, prasata

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

skot

200 μg/kg

mléko

kyselina listová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina mléčná

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina mravenčí

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina orotová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina oxolinová

oxolinová kyselina

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

kyselina pantotenová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina peroctová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina salicylová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

kyselina šťavelová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

včely

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

antiinfektivum

kyselina tiludronová (ve formě dvojsodné soli)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

drůbež

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro parenterální použití a pouze pro použití u nosnic a plemenné drůbeže.

kyselina tioktová

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

kyselina tolfenamová

kyselina tolfenamová

skot, prasata

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

skot

50 μg/kg

mléko

kyselina vinná a její mono- a dibazické sodné, draselné a vápenaté soli

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

kyseliny huminové a jejich sodné soli

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

Lachnanthes tinctoria

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

lanolin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

lasalocid

lasalocid A

drůbež

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

vejce

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

látky používané v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Veškeré látky používané v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích, pokud jejich koncentrace v přípravcích nepřesáhne hodnotu jedna ku deseti tisícům.

ŽÁDNÉ

Lauri folii aetheroleum (vavřínová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Lauri fructus (vavřínový plod)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Lavandulae aetheroleum (levandulová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

lecirelin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití, králíci

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Lespedeza capitata

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

leucin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

levamisol

levamisol

skot, ovce, prasata, drůbež

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

levomethadon

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

levothyroxin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

lidokain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro místní–svodnou (regionální) anestézii.

ŽÁDNÉ

lidský choriový gonadotropin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

lidský choriový gonadotropin (přirozený HCG a jeho syntetická analoga)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Lini oleum (lněný olej)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

linkomycin

linkomycin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

Lobaria pulmonaria

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

lobelin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

luprostiol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

lutropin (přirozený LH ze všech druhů a jeho syntetická analoga)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

lysin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

lysinacetylsalicylát (DL forma)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

Majoranae herba (majoránková nať)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

makrogol 15 hydroxystearát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

makrogol stearát s 8–40 oxyethylenovými jednotkami

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

makrogoly (molekulová hmotnost od 200 do 10 000)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

manganpidolát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

mannitol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

marbofloxacin

marbofloxacin

skot, prasata

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

skot

75 μg/kg

mléko

Matricaria recutita (heřmánek pravý a přípravky z něj)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Matricariae flos (heřmánkový květ)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

mebendazol

suma mebendazol methyl(5-(1-hydroxy, 1-fenyl)methyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamátu a (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)fenylmethanonu, vyjádřená jako ekvivalenty mebendazolu

ovce, kozy, koňovití

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

mecilinam

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intrauterinní použití.

ŽÁDNÉ

Medicago sativa extractum (vojtěškový extrakt)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

medroxyprogesteronacetat

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ovce

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intravaginální použití pro zootechnické účely.

ŽÁDNÉ

melatonin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ovce, kozy

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Melissae aetheroleum (meduňková silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Melissae folium (meduňkový list)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

meloxikam

meloxikam

skot, kozy, prasata, králíci, koňovití

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

skot, kozy

15 μg/kg

mléko

menadion

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

menbuton

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy, prasata, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

menotropin, lidský menopauzální močový gonadotropin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Menthae arvensis aetheroleum (silice máty rolní)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Menthae piperitae aetheroleum (silice máty peprné)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

menthol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

mepivakain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intraartikulární a epidurální použití jako lokální anestetikum.

ŽÁDNÉ

merkaptaminchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

metamizol

4-methylaminoantipyrin

skot, prasata, koňovití

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

skot

50 μg/kg

mléko

methionát měďnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

methionin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

2-methyl-2-fenoxypropanoát sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata, kozy, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

methylester kyseliny benzoové

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

methylnikotinát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

methylprednisolon

methylprednisolon

skot

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

kortikoidy/glukokortikoidy

methylpyrrolidon

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

methylsalicylát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Millefolii herba (řebříčková nať)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

minerální uhlovodíky s nízkou až vysokou viskozitou včetně mikrokrystalických vosků, s délkou řetězce přibližně C10–C60, alifatické, rozvětvené alifatické a alicyklické sloučeniny

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Bez aromatických a nenasycených látek.

ŽÁDNÉ

miripiriumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako konzervační látka v koncentracích do 0,5 %.

ŽÁDNÉ

močovina

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

monensin

monensin A

skot

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

monepantel

monepantel-sulfon

ovce

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

kozy

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Prozatímní maximální limit reziduí platí do 1. ledna 2011.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

monostearan hlinitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

montanid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

morantel

suma reziduí, která mohou být hydrolyzována na N-methyl-1,3- propandiamin a vyjádřena jako ekvivalenty morantelu

všichni přežvýkavci

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

moxidektin

moxidektin

skot, ovce, koňovití

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní a zevní

skot, ovce

40 μg/kg

mléko

myglyol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Myristicae aetheroleum (muškátová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití u novorozených zvířat.

ŽÁDNÉ

nafcilin

nafcilin

všichni přežvýkavci

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

Pouze pro intramamární použití.

antiinfektiva/antibiotika

natamycin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

natrium-acetylsalicylát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

natrium-lauryl-sulfát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

neomycin (včetně fryamcetinu)

neomycin B

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

neostigmin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

netobimin

suma albendazoloxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazol

skot, ovce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

Pouze pro perorální použití.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

nikoboxil

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

nikotinamid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

nitroxinil

nitroxinil

skot, ovce

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

nonivamid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

norgestomet

norgestomet

skot

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

Pouze pro léčebné a zootechnické účely.

látky působící na reprodukční systém

novobiocin

novobiocin

skot

50 μg/kg

mléko

Pouze pro intramamární použití.

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

octan fertirelinia

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

octan hlinitý (zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

octan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

octan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

octan zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Okoubaka aubrevillei

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

olean zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oleyloleát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

omeprazol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

organické sloučeniny jódu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

orgotein

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ornithin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

orotan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxacilin

oxacilin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

oxfendazol

suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon

všichni přežvýkavci, prasata, koňovití

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

všichni přežvýkavci

10 μg/kg

mléko

oxibendazol

oxibendazol

prasata

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

oxid hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxid kobaltitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxid kobaltnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxid manganitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

oxid měďnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxid měďný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxid vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxid zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

oxidační produkty terpentýnové silice

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy, prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

8-oxychinolin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití u novorozených zvířat.

ŽÁDNÉ

oxyklozanid

oxyklozanid

všichni přežvýkavci

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

oxytetracyklin

suma původního léčiva a jeho 4-epimeru

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

antiinfektiva/antibiotika

oxytocin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

pankreatin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

papain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

papaverin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze novorozená telata.

ŽÁDNÉ

paracetamol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

parkonazol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

perlička

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

paromomycin

paromomycin

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro játra a ledviny se nevztahují na ryby.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

peforelin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

penethamat

benzylpenicilin

všechny druhy savců určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

pepsin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

permethrin

permethrin (suma izomerů)

skot

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES.

antiparazitika/antiparazitika zevní

peroxid vodíku

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Phaseolus vulgaris (lektin z fazolu obecného)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

Phytolacca americana

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

Piceae turiones recentes extractum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

piperazin

piperazin

prasata

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/k

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

kur domácí

2 000 μg/kg

vejce

piperaziniumdihydrochlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

kur domácí

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou vajec.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

piperonylbutoxid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

pirlimycin

pirlimycin

skot

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

poloxalen

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

poloxamer

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

polykresulen

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

polymetafosforečnany vápenaté

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát a trioleát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

polysorbát 80

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

potravinářské přídatné látky (látky s platným kódem E schválené jako přídatné látky v potravinách pro lidskou spotřebu)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze látky schválené jako přídatné látky v potravinách pro lidskou spotřebu s výjimkou konzervačních látek uvedených v části C přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES.

ŽÁDNÉ

prazikvantel

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ovce,

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

prednisolon

prednisolon

skot

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

kortikoidy/glukokortikoidy

pretkamid (krotetamid a kropropamid)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

progesteron

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy, koňovití (samice)

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intravaginální léčebné nebo zootechnické použití a v souladu s ustanoveními směrnice 96/22/ES.

ŽÁDNÉ

prokain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

prolin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

propan

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

propionan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

propionan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

propylenglykol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Prunus laurocerasus

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

pyranteliumembonát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Pyrethrum – extrakt

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

pyridoxinium chlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

pyrrolidon

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

V parenterálních dávkách až do dávky 40 mg/kg tělesné hmotnosti.

ŽÁDNÉ

Quercus cortex (dubová kůra)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Quillaia saponins (kvilajový saponin)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

rafoxanid

rafoxanid

skot

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Rhei radix (kořen reveně), standardizované extrakty a přípravky z něj

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

riboflavin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

ribonuklean manganatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

Ricini oleum (ricinový olej)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

ricinomakrogol s 30 až 40 oxyethylenovými skupinami

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pro použití jako pomocná látka.

ŽÁDNÉ

rifaximin

rifaximin

skot

60 μg/kg

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Stanovení MRL není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako potravina pro lidskou spotřebu, a pro intrauterinní použití.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

romifidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro léčebné použití.

ŽÁDNÉ

Rosmarini aetheroleum (rozmarýnová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Rosmarini folium (rozmarýnový list)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Ruscus aculeatus (listnatec)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Ruta graveolens

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

salicylan bismutitý zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

salicylan hlinitý (zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití

salicylan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

Salviae folium (šalvějový list)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Sambuci flos (květ bezu černého)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sarafloxacin

sarafloxacin

kur domácí

10 μg/kg

100 μg/kg

kůže a tuk

játra

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

lososovité ryby

30 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

selenan barnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

selenan draselný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

selenan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Selenicereus grandiflorus

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu.

ŽÁDNÉ

seleničitan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Serenoa repens

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

serin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

serotonin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sérový gonadotropin březích klisen

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Silybum marianum

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

Sinapis nigrae semen (semeno černohořčice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síra

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran amonný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran kobaltnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran manganatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

síran měďnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran nikelnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

síran železnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sodná sůl benzylparabenu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sodná sůl butylparabenu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sodná sůl dichlorisokyanurátu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

sodná sůl dokusátu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sodná sůl hydroxymethansulfinátu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sodná sůl tosylchloramidu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

ryby

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze k aplikaci do vody.

Solidago virgaurea

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

somatosalm

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

losos

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sorbitan seskvioleát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sorbitantrioleát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

spektinomycin

spektinomycin

ovce

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

spiramycin

suma spiramycinu a neospiramycinu

skot

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

kur domácí

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

spiramycin 1

prasata

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

stearan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

stearan sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

stearan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

stearan zinečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

streptomycin

streptomycin

všichni přežvýkavci, prasata, králíci

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

všichni přežvýkavci

200 μg/kg

mléko

Strychni semen (kulčibové semeno)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, kozy

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití v dávkách, které odpovídají maximálně dávce 0,1 mg strychninu na 1 kg tělesné hmotnosti.

ŽÁDNÉ

strychnin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití v dávce do 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti.

ŽÁDNÉ

sulfoguajakol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

sulfonamidy

(všechny látky, které patří do skupiny sulfonamidů)

původní léčivo

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Suma reziduí všech látek skupiny sulfonamidů nesmí překročit 100 μg/kg. U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/chemoterapeutika

skot, ovce, kozy

100 μg/kg

mléko

Symphyti radix (kostivalový kořen)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití na neporaněnou kůži.

ŽÁDNÉ

Syzygium cumini

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

tanin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

teflubenzuron

teflubenzuron

lososovité ryby

500 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika zevní

Terebinthinae aetheroleum rectificatum (terpentýnová silice čištěná)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

Terebinthinae laricina (modřínový terpentýn)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro topické použití.

ŽÁDNÉ

tetracyklin

suma původního léčiva a jeho 4-epimeru

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro játra a ledviny se nevztahují na ryby.

antiinfektiva/antibiotika

tetrakain

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako anestetikum.

ŽÁDNÉ

tetraoxid trimanganu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

theobromin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

theofylin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

thiabendazol

suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

skot, kozy

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

ŽÁDNÁ

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

thiamfenikol

thiamfenikol

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

thiaminiumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

thiamylal

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

thioglycerol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

thiomersal

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako konzervační látka ve vakcínách ve vícedávkovém balení v koncentraci nepřevyšující 0,02 %.

ŽÁDNÉ

thiopental sodná sůl

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro nitrožilní podání.

ŽÁDNÉ

thiosíran sodný

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

threonin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Thuja occidentalis

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu.

ŽÁDNÉ

Thymi aetheroleum (tymiánová silice)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

thymidin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

thymol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

tiamulin

suma metabolitů, které mohou být hydrolyzovány na 8-α-hydroxymutilin

prasata, králíci

100 μg/kg

500 μg/kg

svalovina

játra

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

kur domácí

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

krůty

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

tiamulin

kur domácí

1 000 μg/kg

vejce

tiaprost

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, ovce, prasata, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Tiliae flos (lipový květ)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

tilmikosin

tilmikosin

drůbež

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

timerfonát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití jako konzervační látka ve vakcínách ve vícedávkovém balení v koncentraci nepřevyšující 0,02 %.

ŽÁDNÉ

tokoferol alfa

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.-{}-

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

toldimfos

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

toltrazuril

toltrazuril sulfon

všechny druhy savců určené k produkci potravin

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

U prasat se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiprotozoika

drůbež

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

tragant

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

trichlormethiazid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy savců určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

trikainiummesilát

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ryby

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze k aplikaci do vody.

ŽÁDNÉ

triklabendazol

Suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na ketotriklabendazol.

všichni přežvýkavci

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiparazitika/antiparazitika vnitřní

trikřemičitan hořečnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

trimethoprim

trimethoprim

koňovití

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

tuk

svalovina

játra

ledviny

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

antiinfektiva/

chemoterapeutika

všechny další druhy zvířat určené k produkci potravin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

trimethylfloroglucinol

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

tristearan hlinitý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

trypsin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

tryptofan

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

tulathromycin

(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10-R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethy-lamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyklopentadekan-15-on vyjádřenýjako ekvivalentytulathromycinu

skot

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

tuk

játra

ledviny

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

antiinfektiva/antibiotika

prasata

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

kůže a tuk

játra

ledviny

Turnera diffusa

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

tylosin

tylosin A

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

mléko

vejce

U ryb se MRL pro svalovinu vztahuje na „svalovinu a kůži v přirozeném poměru“.

MRL pro tuk, játra a ledviny se nevztahují na ryby.

U prasat a u drůbeže se MRL pro tuk vztahuje na „kůži a tuk v přirozeném poměru“.

antiinfektiva/antibiotika

tylvalosin

suma tylvalosinu a 3-O-acetyltylosinu

prasata

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

svalovina

kůže a tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

drůbež

50 μg/kg

50 μg/kg

kůže a tuk

játra

Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

tyrosin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

uhličitan bismutitý (zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

uhličitan hořečnatý (zásaditý)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

uhličitan kobaltnatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

uhličitan manganatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

uhličitan vápenatý

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Urginea maritima

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Pouze pro perorální použití.

ŽÁDNÉ

uridin a jeho 5’-mono-, 5’-di-, 5’-trifosfáty

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

Urticae herba (kopřivová nať)

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

valin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

valnemulin

valnemulin

prasata

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiinfektiva/antibiotika

vápenatá sůl karbasalátu

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou ryb

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

ŽÁDNÉ

Vedaprofen

vedaprofen

koňovití

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

ŽÁDNÁ

antiflogistika/nesteroidní antiflogistika

vetrabutiniumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

prasata

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

vinkamin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití u novorozených zvířat.

ŽÁDNÉ

Virola sebifera

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci.

ŽÁDNÉ

Viscum album

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

ŽÁDNÉ

vitamin A

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

vínan ketanserinia

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

xylaziniumchlorid

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

skot, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ


Tabulka 2

Zakázané látky

Farmakologicky účinná látka

MRL

podražec a přípravky z něj

Nelze stanovit MRL.

chloramfenikol

Nelze stanovit MRL.

chloroform

Nelze stanovit MRL.

chlorpromazin

Nelze stanovit MRL.

kolchicin

Nelze stanovit MRL.

dapson

Nelze stanovit MRL.

dimetridazol

Nelze stanovit MRL.

metronidazol

Nelze stanovit MRL.

nitrofurany (včetně furazolidonu)

Nelze stanovit MRL.

ronidazol

Nelze stanovit MRL.