ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.013.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 13

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
19. ledna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ( 1 )

1

 


 

(1)   text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 36/2010

ze dne 3. prosince 2009

o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

(text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 této směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice č. ERA/REC/SAF/04-2008 ze dne 19. prosince 2008 o harmonizovaných formátech licence strojvedoucího, doplňkových osvědčení a ověřených opisů doplňkových osvědčení strojvedoucího, v souladu se směrnicí 2007/59/ES a s doporučením Evropské agentury pro železnice č. ERA/REC/SAF/06-2008 ze dne 19. prosince 2008 o používání harmonizovaného vzoru žádosti o licenci strojvedoucího,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/59/ES stanoví, že všichni strojvedoucí musí mít pro řízení vlaku nezbytnou zdravotní způsobilost a kvalifikaci a musí být držiteli těchto dokladů: licence prokazující, že strojvedoucí splňuje minimální podmínky z hlediska zdravotních požadavků, základního vzdělání a všeobecných profesních dovedností, a jednoho nebo více osvědčení uvádějících, na kterých částech infrastruktury je držitel oprávněn vozidla řídit a která kolejová vozidla je oprávněn řídit.

(2)

Zákony členských států týkající se vydávání osvědčení strojvedoucím se značně liší, a proto by na podporu provádění příslušných pravidel Společenství měly být přijaty harmonizované vzory pro vydávání osvědčení strojvedoucím.

(3)

Cílem harmonizace licencí a doplňkových osvědčení by mělo být především usnadnění pohybu strojvedoucích z jednoho členského státu do druhého, ale také z jednoho železničního podniku do druhého, a obecně uznávání licencí a osvědčení všemi zúčastněnými subjekty v odvětví železniční dopravy. K tomuto účelu je nezbytné, aby uvedená ustanovení stanovila určité minimální požadavky, které musí žadatelé o udělení licence nebo harmonizovaného doplňkového osvědčení splňovat. Aby bylo možné zaručit požadovanou jednotnost a průhlednost, měly by členské státy přijmout harmonizovaný vzor licence strojvedoucího a železniční podniky a provozovatelé infrastruktury by měli vydávat harmonizovaná doplňková osvědčení.

(4)

Pro železniční podniky a provozovatele infrastruktury, kteří strojvedoucí zaměstnávají nebo s nimi uzavírají smlouvy, a zejména pro železniční podniky provozující mezinárodní služby je důležité, aby doplňková osvědčení měla v jednotlivých členských státech stejnou formu; proto by měla být tato forma harmonizována tak, aby dosvědčovala, že strojvedoucí splňuje určité minimální podmínky a má potřebnou odbornou kvalifikaci a jazykové znalosti.

(5)

Podle čl. 4 odst. 4 směrnice 2007/59/ES se po Evropské agentuře pro železnice požaduje, aby vypracovala návrh vzoru Společenství pro licenci, doplňkové osvědčení a ověřený opis doplňkového osvědčení a aby také stanovila jejich technické vlastnosti, přičemž má věnovat pozornost opatřením proti padělání. V témže odstavci se požaduje, aby agentura doporučila kódy Společenství pro různé druhy kategorií řízení A a B, které budou na doplňkovém osvědčení uvedeny. Podle přílohy I odst. 2 písm. g) směrnice 2007/59/ES stanoví Komise kódy pro další informace nebo zdravotní omezení, které budou na licenci strojvedoucího uvedeny.

(6)

Každé licenci strojvedoucího by měl členský stát přidělit jednoznačné číslo, které také usnadní zápis licence do vnitrostátního rejstříku licencí strojvedoucího, jenž bude vytvořen v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/59/ES.

(7)

Všechny informace uvedené v licenci strojvedoucího, doplňkových osvědčeních a jejich rejstřících by měly být používány bezpečnostními orgány ke snazšímu hodnocení postupu při vydávání osvědčení pracovníkům podle článků 10 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (2) a ke zrychlení vydávání osvědčení o bezpečnosti podle uvedených článků.

(8)

Zaměstnávání strojvedoucích, jimž bylo vydáno osvědčení podle směrnice 2007/59/ES, by nemělo železniční podniky a provozovatele infrastruktury zprostit povinnosti zavést systém sledování a vnitřní kontroly způsobilosti a jednání jejich strojvedoucích podle článku 9 a přílohy III směrnice 2004/49/ES, nýbrž by mělo tvořit součást tohoto systému. Harmonizované doplňkové osvědčení by nemělo železniční podniky a provozovatele infrastruktury zprošťovat jejich odpovědnosti za bezpečný provoz jejich části železniční soustavy a zejména za školení jejich pracovníků.

(9)

Čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/59/ES stanoví, že licence má platnost na celém území Společenství, a čl. 4 odst. 4 téže směrnice požaduje, aby byl stanoven vzor Společenství. Harmonizovaný formulář žádosti by tedy usnadnil činnost příslušných orgánů členských států, které musí k vydávání licencí zjišťovat informace.

(10)

Čl. 14 odst. 1 směrnice 2007/59/ES požaduje, aby příslušné orgány členských států zveřejnily postupy pro vydávání licencí. Při stanovování těchto postupů by do nich příslušné orgány měly začlenit ustanovení o používání harmonizovaných formulářů žádosti.

(11)

Harmonizovaný formulář žádosti může také sloužit k získání potřebných informací o vnitrostátních vymáhacích opatřeních z hlediska směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3) k ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů. Příslušné orgány jej mohou využít k tomu, aby získaly povolení zpracovat údaje o žadateli o licenci strojvedoucího nebo o držiteli této licence, kdykoli se tak vyžaduje.

(12)

Zavedení harmonizovaného formuláře žádosti má jen velmi omezené hospodářské důsledky a představuje jen mírnou administrativní zátěž s tím, že při použití společné žádosti existuje možnost volit mezi tištěným dokumentem a rozhraním informační technologie.

(13)

Podle čl. 36 odst. 3 směrnice 2007/59/ES se směrnice nevztahuje na Kypr a Maltu. Proto po dobu, po kterou na území těchto členských států neexistuje žádný železniční systém, se na Kypr a Maltu nevztahuje ani toto nařízení.

(14)

Opatření podle tohoto nařízení jsou v souladu s vyjádřením výboru pro bezpečnost a interoperabilitu železnic, ustaveného podle článku 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor Společenství pro licenci strojvedoucího

Pro licenci strojvedoucího, jak o ní pojednává čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/59/ES, se používá vzor Společenství uvedený v příloze I tohoto nařízení. Tato forma se použije vždy, když se licence strojvedoucího vydává, prodlužuje, aktualizuje, mění nebo odnímá.

Používaným jazykem je jeden nebo více úředních jazyků Evropského společenství.

Článek 2

Vzor Společenství pro doplňková osvědčení

Pro doplňková osvědčení, jak o nich pojednává čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2007/59/ES, se používá vzor Společenství uvedený v příloze II tohoto nařízení.

Tato forma se použije vždy, když se doplňkové osvědčení vydává, prodlužuje, aktualizuje, mění nebo odnímá.

Používaným jazykem je jeden nebo více úředních jazyků Evropského společenství.

Článek 3

Vzor Společenství pro ověřený opis doplňkového osvědčení

Pro ověřený opis doplňkového osvědčení vydávaný podle článku 17 směrnice 2007/59/ES se použije vzor Společenství uvedený v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Formulář žádosti o licenci strojvedoucího

1.   Pro formulář žádosti o licenci strojvedoucího, jak o něm pojednává článek 14 směrnice 2007/59/ES, je možno použít vzor Společenství pro formulář žádosti uvedený v příloze IV tohoto nařízení. Tento vzor musí umožňovat zařazení vnitrostátních požadavků, které mohou doplňovat informace uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Vzor Společenství pro formulář žádosti je možno použít při podávání žádosti o novou licenci, aktualizaci údajů v licenci, prodloužení licence nebo vystavení jejího druhopisu.

3.   Pokyny k vyplnění vzoru Společenství pro formulář žádosti jsou uvedeny v příloze IV.

4.   Příslušné orgány mohou vzhled vzoru Společenství přenést do postupu, který bude zveřejněn podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2007/59/ES, a do rozhraní pro informační technologie.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech s výjimkou Kypru a Malty po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.

V Bruselu dne 3. prosince 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA I

VZOR SPOLEČENSTVÍ PRO LICENCI STROJVEDOUCÍHO

1.   TECHNICKÉ VLASTNOSTI LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Licence strojvedoucího musí mít formát ID-1 podle mezinárodní normy ISO/IEC 7810:2003, Identifikační karty – Fyzikální charakteristiky.

Aniž by tím byla dotčena pravidla pro ochranu údajů, mohou členské státy jako součást licence používat – pouze pro vnitrostátní účely – paměťové médium (mikročip), které železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury umožní ukládat informace týkající se organizace, včetně údajů uvedených v doplňkovém osvědčení, za předpokladu, že se tím nijak nenaruší provádění tohoto nařízení.

Vložení mikročipu musí vyhovovat mezinárodní normě ISO 7816-1:1998, Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody s kontakty – Část 1: Fyzikální charakteristiky.

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury nejsou z povinnosti zavést vzor Společenství pro doplňková osvědčení popsaný v kapitole 4 přílohy II vyjmuti do doby, dokud nebudou stanoveny harmonizované požadavky na používání karet typu smart-card.

Metody ověřování vlastností licence strojvedoucího s cílem zajistit, aby odpovídaly mezinárodním normám, musí splňovat požadavky normy ČSN ISO/IEC 10373-1:2006 Identifikační karty – Zkušební metody – Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik.

2.   OPATŘENÍ PROTI PADĚLÁNÍ

a)

Materiál používaný na licence strojvedoucího musí být proti padělání zabezpečen použitím těchto technik (povinné ochranné prvky):

materiál karty musí být bez optických zjasňovačů,

pozadí s ochranným vzorem navrženým tak, aby byl odolný proti padělání skenováním, tiskem nebo kopírováním, s použitím vícebarevného ochranného tisku s duhovým přechodem a pozitivního a negativního gilošového tisku. Vzor nesmí být tvořen základními barvami (CMYK), musí obsahovat složitý kresebný motiv v minimálně dvou speciálních barvách a musí zahrnovat mikropísmo,

opticky proměnlivé prvky poskytující přiměřenou ochranu před kopírováním a manipulací s fotografií,

v oblasti fotografie se pozadí s ochranným vzorem a fotografie musejí překrývat alespoň na jejím okraji (vytrácení vzoru).

b)

Navíc musí být materiál používaný na licence strojvedoucího zabezpečen proti padělání použitím nejméně jedné z těchto technik (doplňkové ochranné prvky):

tiskové barvy závisející na úhlu pohledu,

termochromní tisková barva,

zakázkové hologramy,

proměnlivé laserové obrázky,

hmatové znaky, symboly nebo vzory.

Použité techniky by měly příslušným orgánům umožňovat prověřit platnost karty bez jakéhokoli zvláštního vybavení.

Netechnická opatření proti padělání spočívají ve sledování systému zajišťování bezpečnosti zavedeného železničními podniky a provozovateli infrastruktury podle přílohy III odst. 2 písm. j) směrnice 2004/49/ES.

3.   VZHLED LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Licence strojvedoucího musí být zhotovena podle vzoru Společenství, s referenčními barvami (modrá Pantone Reflex Blue a žlutá Pantone Yellow) a vzorem, jehož vzhled je uveden v příloze.

Agentura poskytne elektronickou verzi grafického vzhledu ve vysokém rozlišení, který bude obsahovat písma typu „open-type“ (Myriad Pro a Minion Pro, dostupné ve všech abecedách jazyků EU) a jejich rozměry.

Na licenci strojvedoucího musejí být údaje uvedeny na obou stranách.

Líc obsahuje:

a)

slova „licence strojvedoucího“ vytištěná velkými písmeny v jazyce nebo jazycích členského státu, který licenci vydává;

b)

název členského státu, který licenci vydává;

c)

rozlišovací značku členského státu vydávajícího licenci v kódu alfa-2 podle normy ISO 3166, vytištěnou inverzně v modrém obdélníku a obkrouženou 12 žlutými hvězdami.

Rozlišovací značky jsou tyto

[(*) CH a NO jsou uvedeny pro informaci]:

AT

:

Rakousko

BE

:

Belgie

BG

:

Bulharsko

CY

:

Kypr (1)

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

EE

:

Estonsko

FI

:

Finsko

FR

:

Francie

DE

:

Německo

EL

:

Řecko

HU

:

Maďarsko

IS

:

Island

IE

:

Irsko

IT

:

Itálie

LV

:

Lotyšsko

LI

:

Lichtenštejnsko

LT

:

Litva

LU

:

Lucembursko

MA

:

Malta (1)

[NO]

:

[Norsko] (*)

NL

:

Nizozemsko

PL

:

Polsko

PT

:

Portugalsko

RO

:

Rumunsko

SK

:

Slovenská republika

SI

:

Slovinsko

ES

:

Španělsko

SE

:

Švédsko

[CH]

:

[Švýcarsko] (*)

UK

:

Spojené království;

d)

údaje týkající se vydávané licence, očíslované takto:

1.

příjmení držitele; příjmení se musí shodovat s příjmením(i) uvedeným(i) v cestovním pasu, vnitrostátním občanském průkazu nebo jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost,

2.

jméno (jména) držitele; jméno (jména) se musí shodovat se jménem (jmény) uvedeným(i) v cestovním pasu, vnitrostátním občanském průkazu nebo jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost,

3.

datum a místo narození držitele,

4a.

datum vydání licence,

4b.

datum skončení platnosti licence,

4c.

název vydávajícího orgánu,

4d.

osobní číslo zaměstnance u zaměstnavatele (nepovinné),

5.

číslo licence umožňující přístup k údajům ve vnitrostátním rejstříku vycházející z Evropského identifikačního čísla (EIN) podle nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (2).

Dvoučíslicový kód EIN pro typ dokumentu je

71, obsazují-li se čísla do 9 999,

jestliže se vydává více než 9 999 licencí za rok:

72, obsazují-li se čísla od 10 000 do 19 999,

a pokud se vydává více než 19 999 licencí za rok:

73, obsazují-li se čísla od 20 000 do 29 999,

6.

fotografie držitele,

7.

podpis držitele.

Rub obsahuje:

8.

trvalé bydliště nebo poštovní adresu držitele (nepovinné), uvedené na místě označeném číslem 8,

9.

další informace (označené jako rámečky „9a“) nebo zdravotní omezení (označená jako rámečky „9b“) pro použití vyžadované příslušným orgánem. Zdravotní omezení se uvedou ve formě kódu.

9a.

Další informace se v rámečcích označených číslem 9a. uvedou v tomto pořadí:

a.1

mateřský jazyk (jazyky) strojvedoucího podle klasifikace používané v členském státě,

a.2

vyhrazené místo, do kterého členský stát, který licenci vydává, uvede potřebné údaje podle vnitrostátních právních předpisů.

9b.

Zdravotní omezení se uvedou v rámečcích označených číslem 9b. Kódy „b.1“ a „b.2“ jsou harmonizované kódy Společenství pro zdravotní omezení:

b.1

Povinné nošení brýlí nebo čoček.

b.2

Povinné nošení sluchových nebo komunikačních pomůcek.

Příslušný kód se uvede v jednom z rámečků; neobsazené rámečky se učiní neplatnými.

Mimoto budou vytištěna slova „Vzor Evropských společenství“ v jazyce nebo jazycích členského státu, který licenci vydává, a slova „Licence strojvedoucího“ v ostatních jazycích Společenství, a to takto:

bulharsky:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

česky:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

dánsky:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

holandsky:

VERGUNNING MACHINIST (Nizozemsko)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgie)

anglicky:

TRAIN DRIVING LICENCE

estonsky:

VEDURIJUHILUBA

finsky:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

francouzsky:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgie, Francie, Lucembursko)

německy:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgie, Německo)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Rakousko)

řecky:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

maďarsky:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

irsky:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

italsky:

PATENTE DEL MACCHINISTA

lotyšsky:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

litevsky:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

maltsky:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[norsky]:

[FØRERBEVIS] (*) (pro informaci)

polsky:

LICENCJA MASZYNISTY]

portugalsky:

CARTA DE MAQUINISTA

rumunsky:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

slovensky:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

slovinsky:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

španělsky:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

švédsky:

FÖRARBEVIS

4.   STAV A ČÍSLOVÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Při vystavování licence strojvedoucího přidělí příslušný orgán nebo orgán s delegovanou pravomocí číslo. Toto číslo zůstává při prodloužení, změně, aktualizaci nebo vystavení druhopisu licence zachováno.

Při prodloužení licence po 10 letech se licence opatří novou fotografií a uvede se nová doba platnosti.

Licence se aktualizuje v případě změn nepovinných údajů, jako je adresa nebo osobní zaměstnanecké číslo.

Licence se mění tehdy, když je třeba během její platnosti zaznamenat zdravotní omezení. Nový kód nebo kódy se vepíší postupem stanoveným v souladu s čl. 14 odst. 1 směrnice 2007/59/ES.

Příslušný orgán aktualizuje licenci postupem a ve lhůtě stanovenými podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2007/59/ES. Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury, kteří zaměstnávají strojvedoucího nebo s ním uzavírají smlouvu, provedou neprodleně jakékoli rozhodnutí vyplývající z lékařské kontroly.

Veškeré změny ve stavu licence strojvedoucího se zaznamenají do vnitrostátního rejstříku licencí strojvedoucího.

5.   OPATŘENÍ PROTI POUŽITÍ NEPLATNÉ KARTY

Pokud se údaje na licenci mění, musí držitel kartu neprodleně vrátit orgánu, který ji vydal, aby mohla být vyměněna a neplatná karta zničena.

Týž postup platí pro ztracenou kartu, která byla nahrazena novou a později znovu nalezena.

6.   VZOR SPOLEČENSTVÍ PRO LICENCI STROJVEDOUCÍHO

Image


(1)  Povinnost provedení této směrnice se nevztahuje na Kypr a Maltu, a to po dobu, po kterou na území těchto členských států neexistuje žádný železniční systém (čl. 36 odst. 3 směrnice 2007/59/ES)

(2)  Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 9.


PŘÍLOHA II

VZOR SPOLEČENSTVÍ PRO DOPLŇKOVÉ OSVĚDČENÍ

1.   OBSAH

Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vystaví doplňkové osvědčení, jež bude mít strojvedoucí, kterého zaměstnávají nebo s nímž uzavírají smlouvu, ve službě při sobě podle článku 29 směrnice 2007/59/ES.

Postup vydávání a aktualizace doplňkových osvědčení, stanovený podle článku 15 směrnice 2007/59/ES, stanoví jazyk (jazyky), ve kterých se osvědčení vydávají.

Doplňkové osvědčení obsahuje tyto údaje:

odkaz na číslo licence,

příjmení držitele; členský stát může uvést všechna uznaná příjmení, přednost se však dává uvedení hlavního příjmení; seznam příjmení se však musí shodovat s tím, co je uvedeno na licenci,

jméno (jména) držitele; členský stát může uvést všechna jména, která uznává, seznam se však musí shodovat s tím, co je uvedeno na licenci,

osobní číslo přidělené zaměstnavatelem (nepovinné),

datum vystavení doplňkového osvědčení a datum skončení jeho platnosti. Dobu platnosti doplňkového osvědčení stanoví železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury, který strojvedoucího zaměstnává nebo jenž s ním uzavírá smlouvu, a to postupem, který železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury zveřejní ve shodě s článkem 15. Pokud se osvědčení vydává na dobu neurčitou, nechává se místo pro datum skončení platnosti prázdné,

údaje týkající se vydávající organizace. Doplňkové osvědčení může vydat ústředí železničního podniku či provozovatele infrastruktury nebo jeho regionální útvar, ustanovený postupem v souladu s článkem 15 směrnice 2007/59/ES,

doplňkové osvědčení může pro administrativní účely obsahovat vnitřní číslo společnosti.

Následující údaje se číslují, jak je uvedeno níže.

1.1   Údaje o zaměstnavateli

Informace o společnosti, která zaměstnává strojvedoucího nebo s ním uzavírá smlouvu zahrnují:

název společnosti, a pokud je to důležité, místo výkonu pracovní činnosti (např. depo, k němuž je strojvedoucí přidělen),

kategorii subjektu zaměstnávajícího strojvedoucího nebo uzavírajícího s ním smlouvu: „železniční podnik“ nebo „provozovatel infrastruktury“,

sídlo: ulici a číslo, poštovní směrovací číslo, město a zemi,

osobní zaměstnanecké číslo strojvedoucího v organizaci; tento údaj je nepovinný.

1.2   Údaje o držiteli

Uvádějí se tyto údaje:

místo narození (místo a země),

datum narození;

státní příslušnost strojvedoucího,

bydliště (ulice a číslo, poštovní směrovací číslo, město a země); tento údaj je nepovinný.

1.3   Kategorie vozidel, které je strojvedoucí oprávněn řídit

Kategorie a typy vozidel, které je strojvedoucí oprávněn řídit, se uvádějí takto:

Kategorie A

Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury může použít „A“ jako souhrnnou kategorii zahrnující všechny činnosti kategorie A: posunovací hnací vozidla, pracovní vlaky, vozidla údržby a všechna ostatní hnací vozidla používaná pro posunování.

Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury může také rozsah oprávnění omezit na jeden nebo několik těchto typů:

A1

=

při omezení na posunovací hnací vozidla,

A2

=

při omezení na pracovní vlaky,

A3

=

při omezení na vozidla údržby,

A4

=

při omezení na všechna ostatní hnací vozidla, slouží-li k posunování,

A5

=

jiné, jestliže se oprávnění týká služeb nebo kolejových vozidel nezařazených do předchozích kategorií. Ty se uvedou na vyhrazeném místě.

Kategorie B

Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury může použít „B“ jako souhrnnou kategorii zahrnující přepravu cestujících a zboží.

Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury může také rozsah oprávnění omezit na jeden nebo několik těchto typů:

B1

=

při omezení na přepravu cestujících,

B2

=

při omezení na přepravu zboží.

Kategorie řidičského oprávnění držitele se uvede v příslušném okénku, pokud je zvolena souhrnná kategorie, nebo v okénkách, pokud je zvolena jedna nebo několik podkategorií. Neobsazená okénka se učiní neplatnými.

Příklady:

A

Image

=

souhrnná kategorie A; nepoužívá se žádná podkategorie

A

Image

=

kategorie A, podkategorie 1

(oprávnění řídit pouze posunovací hnací vozidla)

A

Image

=

kategorie A, podkategorie 2 a 3

(oprávnění řídit pracovní vlaky a vozidla údržby)

A

Image

=

kategorie A, podkategorie 5

(oprávnění pro služby nebo kolejová vozidla neodpovídající žádné z podkategorií A1 až A4. Rozvede se v rámečku „poznámky“).

B

Image

=

souhrnná kategorie B; nepoužívá se žádná podkategorie

B

Image

=

kategorie B, podkategorie 2

(oprávnění řídit nákladní vlaky)

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury zajistí, aby volba podkategorie neměla vliv na požadavky uvedené v přílohách V a VI směrnice 2007/59/ES.

1.4   Další informace

Tento oddíl je vyhrazen pro další informace, které mohou být vyžadovány podle platných vnitrostátních právních předpisů nebo vnitřních postupů společnosti.

1.5   Údaje o jazykových schopnostech

Zde se uvede seznam všech jazyků mimo mateřský jazyk, které jsou k provozu na příslušné infrastruktuře zapotřebí a jež strojvedoucí zná a které odpovídají požadavkům přílohy VI směrnice 2007/59/ES.

1.6   Omezení

V tomto oddíle se uvedou omezení týkající se charakteristik a schopností strojvedoucího ve vztahu k obsahu doplňkového osvědčení (např. řízení povoleno pouze za denního světla).

Pokud se omezení týkají kolejových vozidel (např. rychlostní omezení při řízení určitých druhů hnacích vozidel) a/nebo infrastruktury, uvedou se informace slovně v rámečku „poznámky“ vedle příslušného kolejového vozidla a/nebo infrastruktury.

1.7   Údaje týkající se kolejových vozidel

V tomto oddíle se uvede seznam druhů kolejových vozidel, která je strojvedoucí oprávněn řídit, a to po hodnocení odborných znalostí uvedených v příloze V směrnice 2007/59/ES.

Údaje se uvedou v těchto rámečcích:

rámeček pro datum počátku platnosti příslušné odborné znalosti,

rámeček pro každý druh kolejového vozidla,

rámeček s místem pro poznámky (těmi může být razítko potvrzující nabyté odborné znalosti, datum ukončení platnosti odborné znalosti nebo jiné významné informace, jak je uvedeno výše v bodu 1.6).

1.8   Údaje týkající se infrastruktury

V tomto oddíle se uvede infrastruktura, na níž je strojvedoucí oprávněn na základě hodnocení odborných znalostí uvedených v příloze VI bodech 1 až 7 směrnice 2007/59/ES řídit.

Údaje se uvedou v těchto rámečcích:

rámeček pro datum počátku platnosti příslušné odborné znalosti,

rámeček pro rozsah infrastruktury, na které je strojvedoucí oprávněn řídit,

rámeček s místem pro poznámky (těmi může být razítko potvrzující nabyté odborné znalosti, datum ukončení platnosti odborné znalosti nebo jiné významné informace, jak je uvedeno výše v bodu 1.6).

Rozsah infrastruktury, na které je strojvedoucí oprávněn řídit, je popsán v postupu železničního podniku pro vydávání a aktualizaci doplňkových osvědčení. U každé části infrastruktury, na které je strojvedoucí oprávněn řídit, se uvedou důležité informace nebo omezení.

2.   FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPLŇKOVÝCH OSVĚDČENÍ

Vzor Společenství pro doplňkové osvědčení je skládací dokument o velikosti 10 cm × 21 cm (v rozloženém stavu), který se skládá ze tří vnějších a tří vnitřních stran.

Na přední straně se uvedou tyto informace:

Příjmení a jméno (jména) držitele,

číslo licence,

datum vydání a datum skončení platnosti doplňkového osvědčení,

údaje o vydávající organizaci a razítko; pro administrativní účely zde může být i vnitřní číslo společnosti.

Na straně dvě se uvedou údaje o zaměstnavateli nebo subjektu uzavírajícím s držitelem smlouvu a další údaje o držiteli, a to očíslované takto:

1.

údaje o zaměstnavateli nebo subjektu uzavírajícím s držitelem smlouvu;

2.

údaje o strojvedoucím (držiteli doplňkového osvědčení).

Na straně tři se uvedou:

3.

kategorie řízení;

4.

další informace;

5.

jazykové schopnosti;

6.

omezení.

Na vnitřních stranách se uvedou druhy kolejových vozidel, které je strojvedoucí oprávněn řídit (typy, datum prvního hodnocení), a seznam infrastruktur, na nichž je strojvedoucí oprávněn řídit.

Pro informace, které přesahují místo, jež je k dispozici, je možno přidat další vnitřní strany.

Doplňkové osvědčení musí odpovídat vzoru vyobrazenému v oddíle 4.

3.   OPATŘENÍ PROTI PADĚLÁNÍ

U doplňkových osvědčení se používají tato dvě opatření proti padělání:

Technická opatření (nejběžnějšími jsou logo společnosti, textura papíru a trvanlivá tisková barva, uvedení vnitřního referenčního čísla a razítko). Každá aktualizace musí být potvrzena datem a razítkem na dokumentu a musí být v souladu s informacemi v rejstříku.

Postupy sledování systému řízení bezpečnosti ke kontrole, že informace na doplňkovém osvědčení jsou platné a nepozměněné, v souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2007/59/ES.

Všechny tyto informace se zařadí mezi opatření k vydávání a aktualizaci doplňkových osvědčení v souladu s článkem 15 směrnice 2007/59/ES.

4.   VZOR SPOLEČENSTVÍ PRO DOPLŇKOVÁ OSVĚDČENÍ

Image

Image


PŘÍLOHA III

VZOR SPOLEČENSTVÍ PRO OVĚŘENÝ OPIS DOPLŇKOVÉHO OSVĚDČENÍ

1.   OVĚŘENÝ OPIS DOPLŇKOVÉHO OSVĚDČENÍ

Železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vystaví strojvedoucímu na vyžádání nebo při skončení pracovního poměru ověřené opisy doplňkových osvědčení. Vzor Společenství pro ověřený opis doplňkového osvědčení je uveden v oddíle 4 této přílohy.

V postupu pro vydávání doplňkových osvědčení, stanoveném v souladu s článkem 15 směrnice 2007/59/ES, se uvede jazyk (jazyky), v němž se osvědčení vydávají.

2.   FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY OVĚŘENÉHO OPISU DOPLŇKOVÉHO OSVĚDČENÍ

Vzor Společenství pro ověřený opis doplňkového osvědčení je vytištěn na papíře formátu A4, s uvedením informací očíslovaných jako v příloze II oddíle 1 a s uvedením data, kdy strojvedoucí ukončil řízení vlaků u železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury, v souladu s čl. 6 odst. 2 a s článkem 17 směrnice 2007/59/ES.

Ověřený opis doplňkového osvědčení uvádí informace o odborných znalostech a schopnostech, kterých strojvedoucí nabyl, a nepředstavuje oprávnění řídit vozidla.

Vzor je na papíře velikosti A4 a je omezen na jednu stranu. Jelikož však existuje možnost, že informace budou v příslušných rámečcích vyžadovat více než jeden řádek, může mít konečná ověřená kopie více než jednu stranu.

3.   OPATŘENÍ PROTI PADĚLÁNÍ

Opatření proti padělání jsou u ověřených opisů doplňkových osvědčení stejná jako u doplňkových osvědčení, jak jsou uvedena v příloze II oddíle 3.

4.   VZOR SPOLEČENSTVÍ PRO OVĚŘENÝ OPIS DOPLŇKOVÉHO OSVĚDČENÍ

Image

Image


PŘÍLOHA IV

HARMONIZOVANÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O LICENCI STROJVEDOUCÍHO

1.   OBECNÉ POZNÁMKY

Příslušné orgány mohou následující harmonizovaný formulář využít ke sběru informací pro vydání nové, prodloužené, změněné nebo aktualizované licence strojvedoucího nebo jejího druhopisu. Mimoto může uživateli formuláře poskytnout potřebný výklad a níže uvedené pokyny.

Obsah formuláře žádosti

Harmonizovaný formulář žádosti se skládá z těchto částí:

a)

Formulář žádosti o licenci, který se vyplňuje, když žadatel nebo nějaký subjekt jeho jménem žádá o novou, aktualizovanou, změněnou nebo prodlouženou licenci strojvedoucího nebo o její druhopis. Harmonizovaný formulář žádosti je uveden v oddíle 3.

b)

Prohlášení o ochraně osobních údajů. V postupu pro vydávání licencí je třeba zohlednit nutnost chránit osobní údaje. Příklad prohlášení o ochraně osobních údajů je uveden v oddíle 4. Členské státy je mohou přizpůsobit svým vnitrostátním požadavkům podle směrnice 95/46/ES (1).

c)

Seznam přiložených dokladů, který slouží jako kontrolní seznam předložených osvědčení, nebo jiný dokument uvádějící informace o výchozích požadavcích při podávání žádosti o licenci nebo o požadavcích při podávání žádosti o její prodloužení. To je uvedeno v oddíle 5.

d)

Pokyny k formuláři žádosti pro žadatele i příslušné orgány jsou uvedeny v oddíle 5.

2.   HARMONIZOVANÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Image

Image

3.   VZOR PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

3.1   Vzor je třeba přizpůsobit platným vnitrostátním právním předpisům podle směrnice 95/46/ES

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely vystavení licence strojvedoucího a ke splnění požadavků směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství budou zpracovány v souladu s [vnitrostátními právní předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES] o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Údaje budou zpracovány výhradně pro výše uvedené účely a pro správu rejstříku subjektem jednajícím ve funkci správce rejstříku. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo dožadovat se opravy, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné.

Pokud má subjekt údajů ke zpracování svých osobních údajů dotazy, nechť se obrátí na subjekt odpovědný za kontrolu osobních údajů:

(zde se uvede jméno osoby odpovědné (osob odpovědných) za kontrolu osobních údajů v příslušném orgánu nebo v subjektu, na který byla pravomoc delegována)

V závislosti na přístupu subjektu údajů k příslušnému účelu má subjekt údajů právo kdykoli se dožadovat ochrany u inspektora ochrany údajů:

(zde se uvede jméno inspektora ochrany údajů v příslušném orgánu nebo v subjektu, na který byla pravomoc delegována)

***

3.2   Povolení zpracovat osobní údaje (příklad)

Subjekt údajů byl informován o účelu a postupu zpracování osobních údajů a povoluje zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáním licence strojvedoucího a zanesením údajů do vnitrostátního rejstříku licencí strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES.

Datum

Podpis žadatele

***

4.   SEZNAM DOKLADŮ PŘILOŽENÝCH K FORMULÁŘI ŽÁDOSTI O LICENCI STROJVEDOUCÍHO

DOKLADY PŘILOŽENÉ K ŽÁDOSTI O

Došlo dne


 1   NOVOU LICENCI

1.1

Podepsaný formulář žádosti

 

1.2

Povolení zpracovat osobní údaje (směrnice 95/46/ES)

 

1.3

Doklad o nejvyšším nabytém vzdělání

 

1.4

Osvědčení o tělesné způsobilosti

 

1.5

Osvědčení o pracovní psychologické způsobilosti

 

1.6

Osvědčení o všeobecné pracovní způsobilosti

 

1.7

Kopie cestovního pasu, občanského průkazu nebo jiného uznaného dokladu prokazujícího totožnost

 


 2   AKTUALIZACI

2.1

Současná licence

 

2.2

Zdůvodnění změny, pro kterou je třeba údaje aktualizovat

 

2.3

 


 3   ZMĚNU

3.1

Současná licence

 

3.2

Osvědčení o tělesné způsobilosti

 

3.3

Zdůvodnění změny, pro kterou je třeba údaje opravit

 


 4   DRUHOPIS

4.1

Prohlášení o důvodu, pro který se druhopis požaduje (zničení, odcizení, nahlášená ztráta, pozměněné údaje)

 

4.2

Licence – pouze v případě, požaduje-li se druhopis proto, že je licence pozměněna nebo poškozena

 


 5   PRODLOUŽENÍ

5.1

Osvědčení o tělesné způsobilosti

 

5.2

Kopie poslední licence

 

5.3

Doklad o udržování způsobilosti (je-li vyžadován)

 


Vnitřní osobní číslo

Datum vyplnění žádosti

MÍSTO VYHRAZENÉ PRO RAZÍTKO VYŘIZUJÍCÍHO ÚŘADU ČI ORGÁNU

 

 

5.   POKYNY K FORMULÁŘI ŽÁDOSTI

Obecné poznámky

a)

Tento formulář žádosti se zařadí do postupu členských států pro vyřizování žádostí o licenci. Harmonizovaný vzor vychází z požadavků směrnice 2007/59/ES (dále pouze „směrnice“).

Žádost je třeba doložit konkrétními doklady prokazujícími, že žadatel splňuje podmínky uvedené v článku 11 směrnice 2007/59/ES.

b)

Formulář žádosti se vydává ve všech jazycích Evropského společenství; systém číslování je třeba zachovat bez ohledu na jazyk.

c)

Údaje se uvádějí v níže uvedeném formátu tak, aby byly v souladu s formátem údajů v rejstříku. Kde je to možné, uvádějí se data ve formátu RRRR-MM-DD podle normy ISO 8601:2004, Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času.

d)

Tam, kde je získání údaje podle směrnice nepovinné a údaj uveden není, zapíší se na příslušném místě slova „nevztahuje se“.

e)

K ověření totožnosti osoby mohou vnitrostátní právní předpisy vyžadovat další informace. Takové další údaje vyžadované příslušným orgánem se uvádějí na konci harmonizovaných požadavků. Pro zvláštní požadavky jsou vyhrazeny rámečky číslo 2.24, 2.25 a 2.26; jejich počet je však třeba omezit na to, co je nezbytně nutné, aby předmět neztratil charakter harmonizovaného dokumentu.

1.   První oddíl se týká vydávající organizace.

1.1   Vydávající organizace (vnitrostátní orgány pro zajištění bezpečnosti, železniční podniky nebo jiné kontaktní subjekty) si jej upraví podle svých potřeb.

1.2   Uveďte informace o vydávající organizaci.

2.   Druhý oddíl se týká stavu licence.

2.1   Zaškrtněte příslušné okénko udávající důvod, pro který je žádost podávána.

2.2   Okénko zaškrtněte, jestliže podáváte žádost o novou licenci; v tomto případě je třeba předložit doklady uvedené v oddíle 4.1.

2.3   Okénko zaškrtněte, jestliže podáváte žádost o aktualizovanou nebo změněnou licenci, a ve vedlejším rámečku uveďte důvod aktualizace nebo změny.

Aktualizace: licenci může být třeba aktualizovat například tehdy, došlo-li ke změně nepovinného údaje, jako je bydliště strojvedoucího nebo jeho osobní číslo zaměstnance.

Změna: licenci může být třeba změnit, jestliže je zapotřebí změnit některou další informaci nebo omezení po lékařské prohlídce nebo jestliže je v některém rámečku chyba, kterou je nutno opravit.

2.4   Okénko zaškrtněte, pokud podáváte žádost o prodloužení licence. Licenci je třeba prodlužovat vždy po 10 letech a přikládá se nová fotografie.

2.5   Okénko zaškrtněte, pokud podáváte žádost o vydání druhopisu licence, a ve vedlejším rámečku uveďte důvod žádosti (např. ztráta, odcizení nebo neúmyslné zničení). Příslušný orgán prověří, zda je licence, o jejíž druhopis je žádáno, stále platná a zda nebyla její platnost pozastavena nebo zrušena.

2.6   Pokud se licence vydává poprvé, přidělí se Evropské identifikační číslo. Týká-li se žádost první licence, ponechte rámeček volný.

Číslo EIN uveďte, žádáte-li o změnu, aktualizaci, prodloužení nebo výměnu (vydání druhopisu) licence.

2.7   Údaj vyplňte, žádáte-li o změnu, aktualizaci, prodloužení nebo výměnu (vydání druhopisu) licence.

2.8   Uveďte, zda žádost podává žadatel nebo jiná osoba jeho jménem. Tento údaj je možno využít k vysledování žádosti nebo v případech, kdy je zapotřebí se spojit se strojvedoucím, jehož bydliště se změnilo.

2.9   Okénko zaškrtněte, pokud žádost podává žadatel.

2.10   Okénko zaškrtněte, pokud žádost podává jiná osoba.

2.11   Tento oddíl (2.11 až 2.13) vyplňte, pokud žádost podává žadatelovým jménem jiný subjekt, a uveďte jeho název.

2.12   Uveďte statut subjektu podávajícího žádost (zaměstnavatel, organizace uzavírající se žadatelem smlouvu, jiná). Umožní to zaznamenávat kontroly soustavného školení, např. školení pořádaného v rámci systému zajištění bezpečnosti železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury.

2.13   Zde uveďte adresu sídla subjektu podávajícího žádost, a to v tomto pořadí:

číslo (používá-li se)/ulice

poštovní směrovací číslo/město

země

2.14   V dalším oddíle (2.15 až 2.23) uveďte žadatelovy osobní údaje. Údaje v rámečcích 2.21 a 2.22 jsou nepovinné.

2.15   Zde uveďte příjmení (jedno nebo více), a to přesně tak, jak je uvedeno v žadatelově cestovním pasu, občanském průkazu nebo jiném uznaném dokladu prokazujícím žadatelovu totožnost.

2.16   Uveďte žadatelovo jméno nebo jména, a to přesně tak, jak je uvedeno v jeho cestovním pasu, občanském průkazu nebo jiném uznávaném dokladu prokazujícím žadatelovu totožnost.

2.17   Zaškrtněte okénko udávající žadatelovo pohlaví.

2.18   Zde uveďte žadatelovo datum narození.

2.19   Uveďte žadatelovo místo narození, a to takto:

dvoumístný rozlišovací znak země (viz příloha I oddíl 3) – PSČ – místo.

Uveďte:

žadatelovu státní příslušnost nebo zemi narození, podle toho, co vnitrostátní právní předpisy u tohoto údaje vyžadují

žadatelův mateřský jazyk

2.20   Uveďte osobní číslo zaměstnance přidělené mu zaměstnavatelem (tento údaj je podle směrnice 2007/59/ES nepovinný)

2.21   Uveďte poštovní adresu, na kterou se má licence zaslat (adresa uvedená žadatelem nebo osobou podávající žádost jeho jménem), a to v následujícím pořadí, pokud se liší od adresy uvedené v rámečku 2.13 nebo 2.22):

číslo (používá-li se)/ulice

poštovní směrovací číslo/město

země

Tyto údaje jsou důležité, protože příslušnému orgánu umožňují vyžádat si od strojvedoucího nebo subjektu podávajícího žádost jeho jménem výklad k poskytnutým dokladům nebo informacím.

2.22   Žadatelovo trvalé bydliště tak, jak má být uvedeno na licenci (tento údaj je podle směrnice 2007/59/ES nepovinný), a to v tomto pořadí:

číslo (používá-li se)/ulice

poštovní směrovací číslo/město

země

Je možno přidat rámečky pro další údaje, např. telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty (e-mail).

2.23   Přiložte žadatelovu fotografii, nejlépe v digitální formě (upřednostňovaný formát:.jpeg,.bmp,.tiff) s dobrým rozlišením v malé velikosti. V případě žádosti o prodloužení se fotografie aktualizuje.

Požadavky jednotlivých zemí na velikost fotografie na úředních dokladech se sice mohou lišit, pro kvalitu portrétu však existuje specifikace uvedená v politice EU, v příloze 11 oddílu IV dokumentu ICAO č. 9303, „Strojově čitelné cestovní doklady“ (vyd. 2006). Obsahuje podrobné pokyny, které je možno shrnout takto:

Fotografie musí zabírat celý obličej, a to zepředu a s otevřenýma očima.

Fotografie musí zabírat celou hlavu od vrcholku vlasů po ramena.

Fotografie musí být pořízena proti nevzorovanému bílému nebo našedlému pozadí.

Na tváři a na pozadí nesmí být stíny.

Obličej na fotografii musí mít přirozený výraz (se zavřenými ústy).

Obličej na fotografii nesmí mít sluneční brýle se zabarvenými čočkami ani brýle se silným rámečkem a od čoček se nesmí odrážet světlo

Osoba nesmí mít na hlavě pokrývku hlavy, ledaže to státní orgány připouštějí.

Kontrast a osvětlení na fotografii musí být normální.

2.24 2.25 2.26   (vyhrazeno pro další údaje vyžadované podle vnitrostátních právních předpisů)

Tyto rámečky jsou vyhrazeny pro údaje členského státu vydávajícího licenci, kde se uvedou případné údaje vyžadované podle vnitrostátních právních předpisů (např. osobní identifikační číslo podle vnitrostátních právních předpisů: to má platnost pouze v zemi, ve které se licence vydává).

2.27   Žadatel předloží – buď na papíře nebo v elektronické formě – podepsané prohlášení o tom, že informace uvedené kandidátem či strojvedoucím jsou pravdivé. Prohlášení je ve státě, v němž je učiněno, místopřísežné. Může být upraveno podle vnitrostátních právních předpisů tak, aby byly splněny právní požadavky z hlediska důsledků klamavých údajů, padělání dokladů, podvodu apod.

2.28   Uveďte datum podpisu žádosti.

2.29   Zde je místo pro podpis žadatele, a to v originále, v kopii nebo v souladu se směrnicí 1999/93/ES (2).

2.30   Zde může příslušný orgán uvést vnitřní číslo jednací (například číslo došlé pošty).

2.31   Zde se uvede datum přijetí formuláře žádosti, což umožní kontrolovat, aby byla licence vydána ve lhůtě stanovené v čl. 14 odst. 4 směrnice 2007/59/ES.

2.32   Rámeček je vyhrazen pro orgán přijímající žádost (například pro razítko nebo případný údaj potřebný k evidenci)

3.   Ochrana osobních údajů

3.1   Požaduje se, aby příslušné orgány zajistily, že rejstříky, o nichž pojednává článek 22 směrnice 2007/59/ES, budou ve shodě se směrnicí 95/46/ES o ochraně osobních údajů (3). To je přísně omezeno na ty údaje ve formuláři žádosti, které budou uvedeny na licenci.

3.2   Ochrana údajů popsaná v oddíle 3.1 této přílohy a povolení, které má žadatel podepsat v oddíle 3.2, jsou pouze příklady možného uspořádání a je třeba je upravit tak, aby vyhovovaly vnitrostátním právním předpisům, kterými se provádí směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů.

Žadatelův podpis je možno nahradit technickým prostředkem k získání povolení ke zpracování osobních údajů.

4.   Tento oddíl se týká předložení dokladů sloužících k prokázání údajů o stavu licence

4.1   Žádáte-li o novou licenci, zaškrtněte v oddíle 4 (seznam přiložených dokladů) okénko 1 a přiložte doklady uvedené v bodech 1.1 až 1.6 (viz čl. 14 odst. 4 směrnice).

[1.2] Přiložte povolení zpracovat osobní údaje v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

[1.3] Požadavky na vzdělání jsou uvedeny v čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/59/ES.

[1.4] Požadavky na tělesnou způsobilost jsou uvedeny v čl. 11 odst. 2 směrnice 2007/59/ES.

[1.5] Požadavky na psychologickou způsobilost jsou uvedeny v čl. 11 odst. 3 směrnice 2007/59/ES.

[1.6] Požadavky na všeobecnou odbornou způsobilost jsou uvedeny v čl. 11 odst. 4 směrnice 2007/59/ES.

4.2   V případě aktualizace licence zaškrtněte v oddíle 4 okénko 2 a přiložte doklady uvedené v bodech 2.1, 2.2 nebo 2.3.

4.3   V případě změny licence zaškrtněte v oddíle 4 okénko 3 a přiložte doklady uvedené v bodech 3.1 až 3.2 nebo 3.3.

4.4   Žádáte-li o druhopis licence, zaškrtněte okénko 4 a přiložte doklady uvedené v bodech 4.1 až 4.2.

4.5   Žádáte-li o prodloužení licence, zaškrtněte v oddíle 4 okénko 5 a přiložte doklady uvedené v bodech 5.1 až 5.3.

[5.3] Doklad o zachované způsobilosti se týká strojvedoucích, kteří nejsou nutně zahrnuti v systému řízení bezpečnosti železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury ani v žádném programu udržování způsobilosti pořádaném nebo uznaném příslušnými orgány.

Je možné doplnit další rámečky, ty však nejsou součástí harmonizovaného formátu.


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).