ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.008.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 8

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
13. ledna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 20/2010 ze dne 12. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arzùa-Ulloa (CHOP))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 21/2010 ze dne 12. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pistacchio Verde di Bronte (CHOP))

3

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 22/2010 ze dne 12. ledna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 23/2010 ze dne 12. ledna 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

7

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/16/SZBP/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu

9

Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu

11

 

 

2010/17/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8278)  ( 1 )

17

 

 

2010/18/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 9427)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 20/2010

ze dne 12. ledna 2010

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arzùa-Ulloa (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Arzùa-Ulloa“ předložená Španělskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 131, 10.6.2009, s. 25.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3   Sýry

ŠPANĚLSKO

Arzùa-Ulloa (CHOP)


13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 21/2010

ze dne 12. ledna 2010

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pistacchio Verde di Bronte (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Pistacchio Verde di Bronte“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 130, 9.6.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Pistacchio Verde di Bronte (CHOP)


13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 22/2010

ze dne 12. ledna 2010

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 23/2010

ze dne 12. ledna 2010,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 14/2010 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 4, 8.1.2010, s. 87.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 13. ledna 2010

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

1701 11 90 (1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


IV Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/9


ROZHODNUTÍ RADY 2010/16/SZBP/SVV

ze dne 30. listopadu 2009

o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 24 a 38 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. července 2009 Rada rozhodla o zmocnění předsednictví, jemuž je nápomocna Komise, k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu (dále jen „dohoda“). Tato jednání byla úspěšná a návrh dohody byl vypracován.

(2)

Dohoda je významná pro zajištění toho, aby určení poskytovatelé služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí poskytovali ministerstvu financí Spojených států amerických údaje o finančních transakcích uchovávané na území Evropské unie, jež jsou zapotřebí pro předcházení terorismu a jeho financování a pro boj proti nim, s výhradou důsledného dodržování záruk týkajících se soukromí a ochrany osobních údajů.

(3)

Dohoda by měla být podepsána s výhradou pozdějšího uzavření.

(4)

Dohoda stanoví, že bude prozatímně uplatňována ode dne 1. února 2010. Členské státy by proto měly dohodu uplatňovat od uvedeného dne v souladu se svým platným vnitrostátním právem. Za tímto účelem bude učiněno prohlášení při podpisu dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu se schvaluje jménem Evropské unie s výhradou uzavření této dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Evropské unie s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Ustanovení dohody se v souladu s jejím článkem 15 uplatňují prozatímně v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy ode dne 1. února 2010 do jejího vstupu v platnost. Při podpisu dohody bude učiněno prohlášení o prozatímním uplatňování, které je uvedeno v příloze.

Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


PŘÍLOHA

Prohlášení, které má být učiněno jménem Evropské unie při podpisu dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely programu pro sledování financování terorismu

„Tato dohoda, která se neodchyluje od právních přepisů Evropské unie nebo jejích členských států ani tyto právní předpisy nemění, bude do doby svého vstupu v platnost prozatímně uplatňována členskými státy v dobré víře v rámci jejich stávajících vnitrostátních právních předpisů.“


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely programu pro sledování financování terorismu

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

na straně druhé

(dále jen „strany“),

PŘEJÍCE SI předcházet terorismu a jeho financování a bojovat proti nim, zejména prostřednictvím vzájemné výměny informací za účelem ochrany svých demokratických společností a společných hodnot, práv a svobod;

USILUJÍCE o posílení a podporu spolupráce mezi stranami v duchu transatlantického partnerství;

PŘIPOMÍNAJÍCE úmluvy Organizace spojených národů týkající se boje proti terorismu a jeho financování, jakož i příslušné rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů v oblasti boje proti terorismu, a zejména rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1373 (2001);

UZNÁVAJÍCE, že program ministerstva financí USA pro sledování financování terorismu (dále jen „TFTP“) je účinný při identifikaci a dopadení teroristů a těch, kteří je financují, a že vytvořil mnoho podnětů, které byly předány pro protiteroristické účely příslušným orgánům po celém světě a které byly zejména cenné pro členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“);

BEROUCE NA VĚDOMÍ význam TFTP pro předcházení terorismu a jeho financování i pro boj proti nim v Evropské unii a jinde, jakož i významnou úlohu Evropské unie při zajištění toho, aby určení poskytovatelé služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí poskytovali údaje o finančních transakcích uchovávané na území Evropské unie, jež jsou zapotřebí pro předcházení terorismu a jeho financování a pro boj proti nim, s výhradou důsledného dodržování záruk týkajících se soukromí a ochrany osobních údajů;

BEROUCE NA VĚDOMÍ čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, který se týká dodržování základních práv, zásad proporcionality a nutnosti ctít právo na soukromí a ochranu osobních údajů podle čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, úmluvy Rady Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem na automatické zpracování osobních údajů a články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie;

ZDŮRAZŇUJÍCE společné hodnoty, pokud jde o soukromí a ochranu osobních údajů v Evropské unii a Spojených státech amerických (USA), včetně významu, který obě strany přikládají spravedlivému procesu a právu uplatňovat účinné prostředky nápravy v případě nesprávného jednání státních orgánů;

BEROUCE NA VĚDOMÍ přísné kontroly a záruky, které ministerstvo financí USA uplatňuje v souladu s TFTP při nakládání s údaji o finančních transakcích, jejich používání a šíření, jak je zřejmé z vyjádření ministerstva financí USA zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. července 2007 a federálním rejstříku USA dne 23. října 2007, a které vycházejí z probíhající spolupráce mezi USA a Evropskou unií v boji proti celosvětovému terorismu;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že za účelem zaručení účinného výkonu svých práv mohou všechny osoby bez ohledu na státní příslušnost podat stížnost nezávislému úřadu na ochranu údajů nebo jinému podobnému orgánu, nezávislému a nestrannému soudu nebo tribunálu a uplatňovat účinné prostředky nápravy;

S VĚDOMÍM toho, že v případě nesprávného zacházení s osobními údaji je na základě právních předpisů USA k dispozici odpovídající správní nebo soudní náprava, mimo jiné podle zákona o správním řízení z roku 1946 (Administrative Procedure Act) (hlava 5 sbírky zákonů USA § 701 a násl.), zákona o vrchním inspektorovi z roku 1978 (Inspector General Act) (hlava 5 sbírky zákonů USA – příloha), zákona z roku 2007 o provádění doporučení komise pro vyšetřování událostí z 11. září (Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act) (hlava 42 sbírky zákonů USA § 2000ee a násl.), zákona o počítačových podvodech a zneužití (Computer Fraud and Abuse Act) (hlava 18 sbírky zákonů USA § 1030), a zákona o svobodném přístupu k informacím (Freedom of Information Act) (hlava 5 sbírky zákonů USA § 552) v platných zněních;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že podle práva platného v Evropské unii jsou zákazníci finančních institucí a poskytovatelů služeb pro zpracování finančních transakcí informováni, že osobní údaje obsažené v záznamech o finančních transakcích mohou být předány veřejným orgánům členských států nebo třetích zemí za účelem vymáhání práva;

POTVRZUJÍCE, že tato dohoda nepředjímá případná budoucí ujednání mezi USA a Evropskou unií nebo mezi jednou z těchto stran a kterýmkoli státem, týkající se zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích nebo jakékoli jiné formy údajů, nebo ohledně ochrany údajů;

UZNÁVAJÍCE, že tato dohoda se nedotýká stávajících pravomocí orgánů na ochranu údajů v členských státech s cílem ochránit fyzické osoby, pokud jde o zpracování jejich osobních údajů; a

DÁLE POTVRZUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčeny jiné dohody nebo ujednání mezi stranami nebo mezi USA a členskými státy v oblasti vymáhání práva nebo sdílení informací,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel dohody

1.   Účelem této dohody je zajistit při důsledném dodržování soukromí, ochrany osobních údajů a ostatních podmínek stanovených v této dohodě, aby

a)

za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování byly na žádost ministerstva financí USA zpřístupněny údaje o finančních transakcích a související údaje uchovávané na území Evropské unie poskytovateli služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí společně určenými podle této dohody a

b)

za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování byly příslušné informace získané prostřednictvím TFTP zpřístupněny donucovacím orgánům členských států, orgánům veřejné bezpečnosti členských států nebo orgánům členských států pověřeným bojem proti terorismu, nebo Europolu či Eurojustu.

2.   USA, Evropská unie a její členské státy učiní veškerá nezbytná a přiměřená opatření v rámci svých pravomocí s cílem provést ustanovení této dohody a dosáhnout jejího účelu.

Článek 2

Oblast působnosti

Jednání se znaky terorismu nebo financování terorismu

Tato dohoda se vztahuje na získávání a využívání údajů o finančních transakcích a souvisejících údajů za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání

a)

činů páchaných osobami nebo subjekty, jejichž součástí je násilí nebo které jiným způsobem ohrožují lidské životy nebo představují riziko poškození majetku nebo infrastruktury a o nichž lze vzhledem k jejich povaze a souvislostem odůvodněně předpokládat, že jsou páchány s cílem

i)

zastrašit obyvatelstvo nebo je k něčemu přinutit,

ii)

zastrašit státní orgány nebo mezinárodní organizaci nebo je donutit či přimět, aby jednaly určitým způsobem, nebo se naopak určitého jednání zdržely, nebo

iii)

závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země či mezinárodní organizace;

b)

osob nebo subjektů, které napomáhají činům podle písmene a), sponzorují je nebo jim poskytují finanční, hmotnou nebo technickou podporu nebo poskytují pro tyto činy nebo za účelem jejich podpory finanční či jiné služby, nebo

c)

osob nebo subjektů, které napomáhají činům uvedeným v písmenech a) nebo b), účastní se jich nebo se o ně pokoušejí.

Článek 3

Zajištění poskytování dat určenými poskytovateli

Evropská unie v souladu s touto dohodou zajistí, aby subjekty společně určené stranami této dohody jako poskytovatelé služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí (dále jen „určení poskytovatelé“) poskytly ministerstvu financí USA požadované údaje o finančních transakcích a související údaje pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování (dále jen „poskytované údaje“).

Článek 4

Žádosti USA o získání údajů od určených poskytovatelů

1.   Podle článku 8 Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a USA, podepsané ve Washingtonu dne 25. června 2003, a podle příslušného dvoustranného nástroje o vzájemné právní pomoci mezi USA a členským státem, v němž má určený poskytovatel sídlo nebo v němž uchovává požadované údaje, vydá ministerstvo financí USA žádost založenou na probíhajícím vyšetřování konkrétního činu podle článku 2, jenž byl spáchán nebo u něhož na základě již existujících informací či důkazů je důvod domnívat se, že by spáchán být mohl. Pro tyto účely se ministerstvo financí USA považuje za správní orgán, jemuž je pomoc dostupná.

2.   V této žádosti se co nejzřetelněji určí údaje uchovávané určeným poskytovatelem na území Evropské unie, které jsou pro uvedené účely nezbytné. Údaje mohou zahrnovat informace k určení odesílatele nebo příjemce transakce, včetně jména, čísla účtu, adresy, vnitrostátního identifikačního čísla a dalších osobních údajů souvisejících s finančními transakcemi.

Žádost bude obsahovat zdůvodnění nezbytnosti dotyčných údajů a musí být sestavena co nepřesněji, aby množství požadovaných údajů bylo s patřičným přihlédnutím k analýzám zeměpisné polohy, ohrožení a zranitelnosti co nejmenší.

3.   Žádost zasílá ministerstvo spravedlnosti USA ústřednímu orgánu členského státu, v němž má určený poskytovatel sídlo nebo v němž uchovává požadované údaje.

4.   USA současně postoupí kopii žádosti ústřednímu orgánu druhého členského státu. USA současně postoupí kopii žádosti rovněž národním členům Eurojustu zastupujícím tyto členské státy.

5.   Ústřední orgán dožádaného členského státu, který obdrží opodstatněnou žádost podle odstavce 2, ověří, zda je tato žádost v souladu s touto dohodou a s příslušnými požadavky dvoustranné dohody o vzájemné právní pomoci. Po ověření ústředním orgánem je žádost postoupena příslušnému orgánu ke zpracování podle právních předpisů dožádaného členského státu.

Byla-li žádost postoupena ústřednímu orgánu členského státu, v němž má určený poskytovatel sídlo, členský stát, v němž jsou údaje uloženy, je při zpracování žádosti nápomocen.

Vyžádaná opatření se provedou co nejrychleji.

6.   Není-li určený poskytovatel z technických důvodů schopen identifikovat a poskytnout konkrétní údaje, jež by odpovídaly žádosti, postoupí se příslušnému orgánu dožádaného členského státu souhrnně všechny potenciálně relevantní údaje s výhradou čl. 5 odst. 2.

7.   Údaje jsou předávány mezi určenými orgány dožádaného členského státu a USA.

8.   Evropská unie zajistí, aby určení poskytovatelé vedli podrobné záznamy o všech údajích předaných příslušnému orgánu dožádaného členského státu pro účely této dohody.

9.   Údaje legálně předané na základě tohoto ustanovení mohou být předmětem vyhledávání pro účely jiných vyšetřování týkajících se druhů činů uvedených v článku 2, a to za plného dodržení článku 5 této dohody.

Článek 5

Záruky pro zpracování poskytovaných údajů

1.   Ministerstvo financí USA zajistí, aby poskytované údaje byly zpracovávány podle ustanovení této dohody.

2.   TFTP nepoužívá a nepoužije vytěžování dat nebo jiný druh algoritmického nebo automatizovaného profilování či elektronického filtrování. Ministerstvo financí USA zajistí především ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících záruk uplatňovaných bez rozdílu zejména na základě státní příslušnosti nebo země bydliště:

a)

poskytované údaje se zpracovávají výhradně pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování;

b)

veškeré vyhledávání poskytovaných údajů vychází z již existujících informací nebo důkazů, které jsou důvodem k domněnce, že zjišťovaný subjekt je spojen s terorismem nebo jeho financováním;

c)

každé konkrétní vyhledávání poskytovaných údajů v rámci TFTP je úzce zaměřeno, dokládá domněnku, že zjišťovaný subjekt je spojen s terorismem nebo jeho financováním, a o tomto vyhledávání je učiněn záznam, přičemž je uvedeno spojení s terorismem nebo jeho financováním, které je třeba k zahájení vyhledávání;

d)

poskytované údaje jsou uchovávány ve fyzicky zabezpečeném prostředí, odděleně od veškerých dalších údajů, s vyspělými systémy a kontrolami proti fyzickému vniknutí, aby se předešlo neoprávněnému přístupu k údajům;

e)

přístup k poskytovaným údajům mají pouze analytici, kteří se zabývají vyšetřováním terorismu nebo jeho financování a osoby, které se podílejí na technické podpoře, řízení a na dozoru nad TFTP;

f)

z poskytovaných údajů nelze pořizovat žádné jiné než záložní kopie pro obnovu po katastrofě;

g)

poskytované údaje nelze upravovat, měnit či doplňovat ani propojovat s jakoukoli jinou databází;

h)

pouze informace týkající se terorismu, jež TFTP získá na základě této dohody, lze za účelem vyšetřování, odhalování, předcházení nebo stíhání terorismu nebo jeho financování sdílet s donucovacími orgány USA, Evropské unie nebo třetích států, jejich orgány veřejné bezpečnosti nebo jejich orgány pověřenými bojem proti terorismu;

i)

v průběhu doby platnosti této dohody provede ministerstvo financí USA přezkum, při němž identifikuje všechny údaje, které nebyly extrahovány a které již nejsou nezbytné pro boj proti terorismu nebo jeho financování. V případě zjištění takových údajů budou do dvou (2) měsíců ode dne jejich identifikace zahájeny postupy pro jejich vymazání, přičemž se tyto postupy dokončí co nejdříve a v každém případě nejpozději do osmi (8) měsíců po identifikaci, nevyskytnou-li se mimořádné okolnosti technického rázu;

j)

vyjde-li najevo, že byly předány nevyžádané údaje o finančních transakcích, ministerstvo financí USA tyto údaje okamžitě a trvale odstraní a tuto skutečnost sdělí příslušnému určenému poskytovateli a ústřednímu orgánu dožádaného členského státu;

k)

s výhradou písmene i) budou všechny údaje, které nebyly extrahovány a byly přijaty před 20. červencem 2007, vymazány nejpozději pět (5) let po uvedeném dni;

l)

s výhradou písmene i) budou všechny údaje, které nebyly extrahovány a byly přijaty dne 20. července 2007 či později, vymazány nejpozději pět (5) let po dni přijetí a

m)

informace extrahované z poskytnutých údajů, včetně informací sdílených podle písmene h) podléhají lhůtě pro uchovávání platné v jednotlivých státních orgánech podle jejich zvláštních předpisů a harmonogramů uchovávání záznamů.

Článek 6

Přiměřenost

Pokud ministerstvo financí USA průběžně plní své závazky týkající se soukromí a ochrany osobních údajů stanovených touto dohodou, má se za to, že pro účely této dohody zajišťuje odpovídající stupeň ochrany pro zpracovávání údajů o finančních transakcích a souvisejících údajů předávaných z Evropské unie do USA.

Článek 7

Spontánní poskytování informací

1.   Ministerstvo financí USA zajistí, aby veškeré informace získané prostřednictvím TFTP, které mohou přispět k vyšetřování, předcházení, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování v Evropské unii, byly, jakmile je to možné, k dispozici donucovacím orgánům dotčených členských států, jejich orgánům veřejné bezpečnosti nebo jejich orgánům pověřeným bojem proti terorismu a případně Europolu v rámci jeho mandátu. Všechny navazující informace, které mohou přispět k vyšetřování, předcházení, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování v USA, budou na základě vzájemnosti předány zpět USA.

2.   Za účelem usnadnění účinné výměny informací může Europol určit styčného důstojníka pro ministerstvo financí USA. Úprava postavení a úkolů styčného důstojníka bude určena společným rozhodnutím stran.

Článek 8

Žádosti EU o vyhledávání v TFTP

Pokud donucovací orgány některého členského státu, jeho orgány veřejné bezpečnosti nebo jeho orgány pověřené bojem proti terorismu, Europol nebo Eurojust stanoví, že existují důvody k domněnce, že osoba nebo subjekt má spojitost s terorismem ve smyslu článků 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2008/919/SVV, mohou tyto orgány požádat o vyhledání příslušných informací získaných prostřednictvím TFTP. Ministerstvo financí USA na základě těchto žádostí okamžitě provede vyhledávání podle článku 5 a poskytne příslušné informace.

Článek 9

Spolupráce s budoucím rovnocenným systémem EU

V případě, že v Evropské unii nebo v jednom či více jejích členských státech bude zaveden systém EU rovnocenný americkému systému TFTP, který bude vyžadovat, aby údaje o finančních transakcích uchovávané v USA byly dostupné v Evropské unii, bude ministerstvo financí USA na základě vzájemnosti a odpovídajících záruk aktivně usilovat o spolupráci všech odpovídajících poskytovatelů služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí, kteří mají sídlo na území USA.

Článek 10

Společný přezkum

1.   Na žádost některé ze stran a v každém případě po uplynutí šesti (6) měsíců provedou strany společný přezkum provádění této dohody se zvláštním důrazem na kontrolu těch ustanovení dohody, která se týkají soukromí, ochrany osobních údajů a vzájemnosti. Předmětem tohoto přezkumu bude mimo jiné posouzení přiměřenosti poskytovaných údajů na základě jejich přínosu pro vyšetřování, předcházení, odhalování nebo stíhaní terorismu nebo jeho financování.

2.   Při tomto přezkumu bude Evropská unie zastoupena předsednictvím Rady Evropské unie, Evropskou komisí a dvěmi zástupci orgánů příslušných pro ochranu údajů z členských států, přičemž alespoň jeden z těchto zástupců musí pocházet z členského státu, v němž má sídlo určený poskytovatel. USA budou zastoupeny ministerstvem financí USA.

3.   Pro potřeby tohoto přezkumu zajistí ministerstvo financí USA přístup k příslušné dokumentaci, systémům a pracovníkům a poskytne rovněž přesné údaje o počtu zpřístupněných údajů o finančních transakcích a případů sdílení informací. Strany společně stanoví podmínky tohoto přezkumu.

Článek 11

Nápravná opatření

1.   Každá osoba má právo od svého orgánu příslušného pro ochranu údajů obdržet na základě žádostí podávaných v přiměřených intervalech bez omezení a bez nadměrných prodlení nebo nákladů potvrzení o tom, zda byla v Evropské unii provedena veškerá nezbytná ověření pro zajištění toho, že byla dodržena její práva na ochranu údajů v souladu s touto dohodou, a zejména že nedošlo k jakémukoli zpracování jejích osobních údajů v rozporu s touto dohodou. Toto právo může podléhat nezbytným a přiměřeným opatřením podle platných vnitrostátních právních předpisů, včetně opatření v zájmu ochrany veřejné bezpečnosti nebo národní bezpečnosti nebo jejichž cílem je zabránit, aby bylo ovlivněno předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, s náležitým ohledem na zákonné zájmy dotčené osoby.

2.   Strany podniknou všechny přiměřené kroky k zajištění toho, aby se ministerstvo financí USA a příslušný členský stát okamžitě vzájemně informovaly a zahájily spolu v případě potřeby se stranami konzultace, jakmile usoudí, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu s touto dohodou.

3.   Domnívá-li se některá osoba, že její osobní údaje byly zpracovány v rozporu s touto dohodou, může se domáhat účinné správní nebo soudní nápravy v souladu s právními předpisy Evropské unie, jejích členských států a USA.

Článek 12

Konzultace

1.   Strany vedou podle potřeby konzultace k zajištění co nejúčinnějšího využití této dohody, včetně usnadnění řešení jakéhokoli sporu v souvislosti s jejím výkladem či uplatňováním.

2.   Strany přijmou opatření, aby zabránily nadměrné vzájemné zátěži způsobené uplatňováním této dohody. Pokud k nadměrné zátěži přesto dojde, strany zahájí okamžitě konzultace s cílem usnadnit uplatňování této dohody, včetně přijetí takových opatření, která mohou být pro snížení stávající i budoucí zátěže nezbytná.

3.   Strany okamžitě zahájí konzultace, pokud třetí strana, včetně orgánu jiné země, zpochybní nebo vznese právní nárok ohledně jakéhokoli aspektu účinku nebo provádění této dohody.

Článek 13

Neodchýlení od práva

Tato dohoda nemá za cíl odchýlit se od práva USA či Evropské unie nebo jejích členských států ani toto právo změnit. Tato dohoda rovněž nevytváří ani neuděluje žádné právo ani výhodu žádné osobě ani veřejnému či soukromému subjektu.

Článek 14

Ukončení platnosti

1.   Kterákoli strana může platnost této dohody kdykoli přerušit či ukončit oznámením učiněným diplomatickou cestou. Přerušení nabývá účinku deset (10) dní ode dne přijetí příslušného oznámení. Ukončení nabývá účinku třicet (30) dní ode dne přijetí příslušného oznámení.

2.   Bez ohledu na přerušení či ukončení platnosti této dohody budou veškeré údaje v držení ministerstva financí USA podle této dohody i nadále zpracovávány v souladu s touto dohodou.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení svých vnitřních postupů k tomuto účelu.

2.   Tato dohoda se až do jejího vstupu v platnost uplatňuje prozatímně ode dne 1. února 2010, s výhradou odstavce 3.

3.   Tato dohoda pozbývá platnosti a účinku dnem 31. října 2010, nedojde-li k jejímu dřívějšímu ukončení v souladu se článkem 14 nebo dohodou stran.

4.   Jakmile vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, budou strany usilovat o uzavření dlouhodobé dohody, která tuto dohodu nahradí.

5.   V Bruselu dne 30. listopadu 2009 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém. Tato dohoda je rovněž sepsána v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Po schválení oběma stranami jsou tato jazyková znění považována za stejně platná.


13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. října 2009

o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

(oznámeno pod číslem K(2009) 8278)

(Text s významem pro EHP)

(2010/17/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (1), a zejména na článek 22 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice ohledně základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení (ERA/REC/SAF/05-2008) ze dne 19. prosince 2008,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 22 odst. 1 směrnice 2007/59/ES jsou příslušné orgány povinny vést národní rejstřík licencí strojvedoucích nebo zajistit vedení takovéhoto rejstříku.

(2)

Podle čl. 22 odst. 2 směrnice 2007/59/ES musí železniční podniky a provozovatelé infrastruktury vést podnikový rejstřík doplňkových osvědčení nebo zajistit vedení takovéhoto rejstříku.

(3)

Podle čl. 22 odst. 4 směrnice 2007/59/ES musí Evropská agentura pro železnice vypracovat návrh základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích, které mají být vytvořeny příslušnými orgány, a rejstříky doplňkových osvědčení, jež mají být vytvořeny železničními podniky a provozovateli infrastruktury zaměstnávajícími strojvedoucí či využívající jejich služeb. Národní rejstřík licencí strojvedoucích jednotlivých členských států musí obsahovat všechny licence strojvedoucích vydané v tomto členském státě.

Pro podání žádosti za účelem registrace licencí strojvedoucích a zaznamenání aktualizací, změn, nahrazení, obnovení, pozastavení a odebrání těchto licencí je nutno použít standardní tiskopis žádosti.

(4)

Rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení musí být přístupné pověřeným zástupcům příslušných orgánů a zúčastněným stranám k nahlížení. Jednotlivé rejstříky by měly být jednotné, co se týká údajů v nich obsažených a formátování údajů. Měly by být proto vytvořeny pomocí společných provozních a technických specifikací.

(5)

Bezpečnostní orgány by měly použít všechny údaje uvedené v licencích, harmonizovaných doplňkových osvědčeních a rejstřících licencí a harmonizovaných doplňkových osvědčení, aby se usnadnil postup pro hodnocení vydávání osvědčení zaměstnancům, stanovený v článcích 10 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (2), a urychlilo vydávání osvědčení o bezpečnosti, které je rovněž stanoveno v uvedených článcích.

(6)

V souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) směrnice 2007/59/ES musí rejstřík licencí strojvedoucích vést a aktualizovat příslušné orgány nebo pověřené subjekty. Členské státy by měly Komisi a ostatní členské státy informovat o subjektu, který byl k tomuto účelu určen, částečně s cílem umožnit těmto subjektům výměnu informací.

(7)

V ideálním případě by každý členský stát měl vytvořit počítačový rejstřík licencí strojvedoucích v zájmu dosažení úplné interoperability rejstříků a s cílem umožnit příslušným orgánům a ostatním osobám s přístupovými právy získat informace. Z hospodářských a technických důvodů však nelze tento druh rozhraní přijmout bez dalšího šetření. Za prvé je nezbytné dohodnout metody k zajištění toho, že přístup je podmíněn splněním určitých podmínek, jak požaduje směrnice 2007/59/ES. Za druhé je nezbytné přezkoumat řadu transakcí k provedení analýzy nákladů a přínosů a navržení realizovatelného řešení, které nepovede k správním nákladům, jež by mohly být nepřiměřené skutečným potřebám. Evropská agentura pro železnice proto navrhla zavedení prozatímního řešení se zjednodušenou výměnou informací a rozvoj elektronického rozhraní v pozdější fázi.

(8)

Podle čl. 36 odst. 3 směrnice 2007/59/ES se uvedená směrnice nevztahuje na Kypr a Maltu. Toto rozhodnutí by se proto nemělo vztahovat na Kypr a Maltu po dobu, po kterou tyto členské státy nemají železniční systém.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost v železniční dopravě zřízeného podle článku 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se základní parametry pro národní rejstřík licencí strojvedoucích (dále jen „národní rejstřík licencí“) stanovené v příloze I.

Článek 2

Přijímají se základní parametry pro rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích (dále jen „rejstřík doplňkových osvědčení“) stanovené v příloze II.

Článek 3

1.   Do 24 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost vypracuje Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) studii proveditelnosti pro počítačovou aplikaci splňující základní parametry pro národní rejstřík licencí a rejstřík doplňkových osvědčení a usnadňující výměnu informací mezi příslušnými orgány, železničními podniky a provozovateli infrastruktury.

Studie proveditelnosti se zaměří zejména na funkční a technickou architekturu, provozní režimy a pravidla zadávání údajů a nahlížení do těchto údajů.

Studie proveditelnosti je projednána a schválena v rámci spolupráce mezi zástupci příslušných orgánů podle článku 35 směrnice 2007/59/ES.

2.   V případě potřeby vytvoří agentura na základě výsledků studie proveditelnosti uvedené v odstavci 1 pilotní aplikaci sítě s nejméně třemi národními rejstříky licencí a devíti rejstříky doplňkových osvědčení.

Agentura monitoruje pilotní aplikaci po dobu nejméně jednoho roku a vyhotoví pro Komisi zprávu popřípadě s doporučením na změnu tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Do jednoho roku od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o:

a)

subjektu určeném k vydávání licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/59/ES,

b)

subjektu určeném za účelem vedení a aktualizace národního rejstříku licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) směrnice 2007/59/ES.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Kypr a Maltu po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.

V Bruselu dne 29. října 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 16.


PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO NÁRODNÍ REJSTŘÍKY LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH (NÁRODNÍ REJSTŘÍK LICENCÍ)

1.   Základní parametry

Základní parametry pro národní rejstříky licencí vytvořené v souladu s čl. 22 odst. 4 směrnice 2007/59/ES:

údaje, jež mají být shromažďovány (kapitola 2),

formát dat (kapitola 3),

přístupová práva (kapitola 4),

výměna údajů (kapitola 5),

doba uchovávání údajů (kapitola 6).

2.   Údaje, jež mají být shromažďovány

Národní rejstřík licencí zahrnuje čtyři oddíly.

Oddíl 1 obsahuje informace o současném stavu licence.

Oddíl 2 obsahuje informace o vydané licenci v souladu se seznamem požadavků obsažených v bodě 2 přílohy I směrnice 2007/59/ES.

Oddíl 3 obsahuje historické údaje o licenci.

Oddíl 4 obsahuje informace o základních požadavcích a počátečních kontrolách umožňujících vydání licence a o následných kontrolách pro zachování platnosti licence.

Shromažďované údaje jsou uvedeny v tabulce v kapitole 3.

3.   Formát dat

Níže je uveden seznam požadavků na formát dat národního rejstříku licencí.

Seznam je stanoven takto:

Č.

Zobrazené datum

Obsah

Formát

Stav požadavku


Oddíl 1:   Současný stav licence

1.

Licence č.

1.1

Číslo licence

EIN (12 číslic)

Povinný

2.

Současný stav licence

2.1

Doložení současného stavu licence

platná

pozastavená (čeká se na rozhodnutí)

odebraná

Text

Povinný

2.2

Důvod pozastavení nebo odebrání

Text

Povinný


Oddíl 2:   Informace o aktuální vydané licenci v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice 2007/59/ES

3.

Příjmení držitele

3.1

Příjmení uvedené v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více příjmení.

Text

Povinný

4.

Jméno (jména) držitele

4.1

Jméno (jména) uvedené (uvedená) v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více jmen.

Text

Povinný

5.

Datum narození držitele

5.1

Datum narození držitele

RRRR-MM-DD

Povinný

6.

Místo narození držitele

6.1

Místo narození držitele

Text

Povinný

6.2

Státní příslušnost

Text

Nepovinný

7.

Datum vydání licence

7.1

Datum vydání licence

RRRR-MM-DD

Povinný

8.

Datum uplynutí doby platnosti licence

8.1

Datum předpokládaného formálního uplynutí doby platnosti platné licence

RRRR-MM-DD

Povinný

9.

Název orgánu, který licenci vydává

9.1

Název orgánu vydávajícího licenci (příslušný orgán, pověřený subjekt, železniční podnik, provozovatel infrastruktury)

Text

Povinný

10.

Osobní číslo držitele u zaměstnavatele

10.1

Podnikové číslo strojvedoucího

Text

Nepovinný

11.

Fotografie držitele

11.1

Fotografie

Originál nebo elektronický snímek

Povinný

12.

Podpis držitele

12.1

Podpis

Originál/fotokopie/elektronický snímek

Povinný

13.

Trvalé bydliště nebo poštovní adresa držitele

13.1

Adresa držitele

Ulice a číslo

Text

Nepovinný

13.2

Obec

Text

Nepovinný

13.3

Země

Text

Nepovinný

13.4

PSČ

Alfanumerický kód

Nepovinný

13.5

Tel. č.

Text

Nepovinný

13.6

E-mailová adresa

Text

Nepovinný

14.

Další informace

14.1

Informace uložené příslušným orgánem podle přílohy II směrnice 2007/59/ES

Kódované údaje

Povinný

Kolonka 9.a.1 –

Mateřský jazyk (jazyky) strojvedoucího

Text

 

Kolonka 9.a.2 –

Místo vyhrazené pro záznamy členského státu, který vydává licenci, týkající se informací, které mohou být nutné podle vnitrostátních právních předpisů

Text

 

15.

Zdravotní omezení

15.1

Informace uložené příslušným orgánem podle přílohy II směrnice 2007/59/ES

Kódované údaje

Povinný

Povinné nošení brýlí/kontaktních čoček

(kód b.1)

 

Povinné používání sluchových pomůcek

(kód b.2)

 


Oddíl 3:   Historické údaje o stavu licence a výsledcích pravidelných kontrol

16.

Datum prvního vydání

16.1

Datum prvního vydání

RRRR-MM-DD

Povinný

17.

Datum uplynutí doby platnosti

17.1

Datum uplynutí doby platnosti (a předpokládaného formálního obnovení)

RRRR-MM-DD

Povinný

18.

Aktualizace (lze uvést více záznamů)

18.1

Datum aktualizace

RRRR-MM-DD

Povinný

18.2

Důvod aktualizace

Text

Povinný

19.

Změna (změny) (lze uvést více záznamů)

19.1

Datum změny

RRRR-MM-DD

Povinný

19.2

Důvod změny

Text

Povinný

20.

Pozastavení (lze uvést více záznamů)

20.1

Doba pozastavení

Od (datum) do (datum)

Povinný

20.2

Důvod pozastavení

Text

Povinný

21.

Odebrání (lze uvést více záznamů)

21.1

Datum odebrání

RRRR-MM-DD

Povinný

21.2

Důvod odebrání

Text

Povinný

22.

Licence nahlášená jako ztracená

22.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

22.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný

23.

Licence nahlášená jako odcizená

23.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

23.2

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

24.

Licence nahlášená jako zničená

24.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

24.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný


Oddíl 4:   Informace o základních požadavcích na vydání licence a výsledcích pravidelných kontrol

25.

Vzdělání

25.1

Základní požadavek

Nejvyšší dosažená úroveň osvědčení

Text

Povinný

26.

Tělesná způsobilost

26.1

Základní požadavek

Prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze II směrnice 2007/59/ES (body 1.1, 1.2, 1.3 a 2.1)

Text

Povinný

26.2

Datum kontroly

 

RRRR-MM-DD

Povinný

26.3

Další pravidelná kontrola

Potvrzeno/nepotvrzeno

Text

Povinný

26.4

(lze uvést více záznamů)

Datum poslední kontroly

RRRR-MM-DD

Povinný

26.5

Příští kontrola

Datum příští formálně předpokládané kontroly

RRRR-MM-DD

Povinný

26.6

Poznámky

Poznámky, jež je nutno upřesnit:

běžný plán

předpokládaný plán (podle osvědčení lékaře)

v případě potřeby změna údajů (kód 9.a.2)

změna kódu omezení

jiné + upřesnit políčko

Text

Povinný

27.

Pracovní psychologická způsobilost

27.1

Základní požadavek

Prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze II směrnice 2007/59/ES (bod 2.2)

Text

Povinný

27.2

Datum kontroly

 

RRRR-MM-DD

Povinný

27.3

Další kontrola (kontroly)

Pouze v případě potřeby (lze uvést více záznamů)

Prohlášení

Povinný

27.4

 

Datum případné další kontroly

RRRR-MM-DD

Povinný

28.

Obecné odborné znalosti

28.1

Základní požadavek

Prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze IV směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

28.2

Datum zkoušky

 

RRRR-MM-DD

Povinný

28.3

Další zkouška

(pouze v případě, je-li požadována na vnitrostátní úrovni)

RRRR-MM-DD

Povinný

4.   Přístupová práva

Přístup k informacím obsaženým v národním rejstříku licencí se udělí níže uvedeným zúčastněným stranám k těmto účelům:

příslušným orgánům ostatních členských států na základě odůvodněné žádosti ke:

kontrole vlaků provozovaných v rámci jejich místní příslušnosti,

provádění šetření týkajících se dodržování směrnice 2007/59/ES ze strany všech osob, které působí v rámci jejich místní příslušnosti,

agentuře na základě odůvodněné žádosti k vyhodnocení vývoje vydávání osvědčení strojvedoucím v souladu s článkem 33 směrnice 2007/59/ES, zejména s ohledem na propojení rejstříků,

zaměstnavatelům strojvedoucích za účelem ověření stavu licencí v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice 2007/59/ES,

železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury zaměstnávajícím strojvedoucí nebo využívajícím jejich služeb za účelem ověření stavu licencí v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice 2007/59/ES,

strojvedoucím na základě žádosti k nahlížení do údajů, které se jich týkají,

inspekčním orgánům zřízeným podle článku 21 směrnice 2004/49/ES za účelem vyšetřování nehod, zejména jak je uvedeno v čl. 20 odst. 2 písm. e) a g) zmíněné směrnice.

5.   Výměna údajů

Přístup k příslušným údajům se uděluje na základě formální žádosti. Příslušný orgán poskytne údaje neprodleně způsobem, který zajišťuje bezpečné předání informací a ochranu osobních údajů.

Příslušné orgány mohou na svých internetových stránkách poskytnout všem osobám s přístupovými právy prostředky pro přihlašování, pokud zajistí ověření důvodů pro podání žádosti.

6.   Doba uchovávání údajů

Veškeré údaje obsažené v národním rejstříku licencí jsou uchovávány po dobu nejméně 10 let ode dne skončení doby platnosti licence strojvedoucího. Je-li kdykoli během této desetileté lhůty zahájeno šetření týkající se strojvedoucího, musí být údaje vztahující se na tohoto strojvedoucího uchovávány po uplynutí desetileté lhůty, je-li to nezbytné.

Je nutno zaznamenat veškeré změny v národním rejstříku licencí.


PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO REJSTŘÍKY DOPLŇKOVÝCH OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍCH (REJSTŘÍK DOPLŇKOVÝCH OSVĚDČENÍ)

1.   Základní parametry

Základní parametry pro rejstříky doplňkových osvědčení vytvořené v souladu s čl. 22 odst. 4 směrnice 2007/59/ES:

údaje, jež mají být shromažďovány (kapitola 2),

formát dat (kapitola 3),

přístupová práva (kapitola 4),

výměna údajů (kapitola 5),

doba uchovávání údajů (kapitola 6),

postupy v případě úpadku (kapitola 7).

2.   Údaje, jež mají být shromažďovány

Rejstřík doplňkových osvědčení zahrnuje čtyři oddíly.

Oddíl 1 obsahuje informace o současném stavu licence strojvedoucího.

Oddíl 2 obsahuje informace o vydaném doplňkovém osvědčení podle bodu 3 přílohy I směrnice 2007/59/ES.

Oddíl 3 obsahuje historické údaje o doplňkovém osvědčení.

Oddíl 4 obsahuje informace o základních požadavcích a počátečních kontrolách umožňujících vydání doplňkového osvědčení a o následných kontrolách pro zachování platnosti doplňkového osvědčení.

Shromažďované údaje jsou uvedeny v tabulce v kapitole 3.

Informace o současném stavu znalosti kolejových vozidel, znalosti infrastruktury a jazykových znalostí posuzovaných v souladu s příslušnou částí směrnice 2007/59/ES jsou uvedeny v oddíle 2. Tento oddíl obsahuje datum dalších předpokládaných zkoušek. Dnem následných zkoušek začne nový „současný stav“ a předchozí informace se přesunou do oddílu 4, který obsahuje historické informace.

3.   Formát dat

Níže uvedený seznam udává formát dat rejstříku doplňkových osvědčení.

Seznam je stanoven takto:

Č.

Zobrazené datum

Obsah

Formát

Stav požadavku


Oddíl 1:   Odkaz na licenci

1.

Licence č.

1.1

Číslo licence umožňující přístup k údajům v národním rejstříku

EIN (12 číslic)

Povinný

2.

Současný stav licence

2.1

Doložení současného stavu licence

platná

pozastavená

odebraná

Text

Nepovinný


Oddíl 2:   Informace o aktuálním vydaném doplňkovém osvědčení v souladu s bodem 3 přílohy I směrnice 2007/59/ES

3.

Příjmení držitele (stejné jako v případě licence)

3.1

Příjmení uvedené v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více příjmení.

Text

Povinný

4.

Jméno (jména) držitele (stejné jako v případě licence)

4.1

Jméno (jména) uvedené (uvedená) v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více jmen.

Text

Povinný

5.

Datum narození držitele

5.1

Datum narození držitele

RRRR-MM-DD

Povinný

6.

Místo narození držitele

6.1

Místo narození držitele

Text

Povinný

7.

Datum vydání osvědčení

7.1

Aktuální datum vydání osvědčení

RRRR-MM-DD

Povinný

8.

Datum uplynutí doby platnosti osvědčení

8.1

Datum předpokládaného formálního uplynutí doby platnosti osvědčení, které stanoví podnik a které je zahrnuto v postupu požadovaném v článku 15 směrnice 2007/59/ES.

RRRR-MM-DD

Povinný

9.

Název subjektu, který osvědčení vydává

9.1

Název subjektu vydávajícího osvědčení (železniční podnik, provozovatel infrastruktury, jiný)

Text

Povinný

10.

Osobní číslo držitele u zaměstnavatele

10.1

Podnikové číslo strojvedoucího

Text

Nepovinný

11.

Fotografie držitele

11.1

Fotografie

Originál nebo elektronický snímek

Povinný

12.

Podpis držitele

12.1

Podpis

Originál/fotokopie/elektronický snímek

Povinný

13.

Trvalé bydliště nebo poštovní adresa držitele

13.1

Adresa držitele

Ulice a číslo

Text

Nepovinný

13.2

Obec

Text

Nepovinný

13.3

Země

Text

Nepovinný

13.4

PSČ

Alfanumerický kód

Nepovinný

13.5

Tel. č.

 

 

13.6

E-mailová adresa

 

 

14.

Adresa železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury, pro kterého je strojvedoucí oprávněn k řízení vlaků

14.1

Adresa železničního podniku/provozovatele infrastruktury

Ulice a číslo

Text

Povinný

14.2

Obec

Text

Povinný

14.3

Země

Text

Povinný

14.4

PSČ

Alfanumerický kód

Povinný

14.5

Kontaktní osoba

Text

Nepovinný

14.6

Tel. č.

Text

Povinný

14.7

Fax č.

Text

Povinný

14.8

E-mailová adresa

Text

Povinný

15.

Kategorie, ve kterých je držitel oprávněn k řízení

15.1

Příslušný kód (kódy)

Text

Povinný

16.

Kolejová vozidla, která je držitel oprávněn řídit

16.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

16.2

U každé položky se uvede datum další předpokládané zkoušky

RRRR-MM-DD

Povinný

17.

Části infrastruktury, na kterých je držitel oprávněn řídit

17.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

17.2

U každé položky se uvede datum další předpokládané zkoušky

RRRR-MM-DD

Povinný

18.

Jazykové znalosti

18.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

18.2

U každé položky se uvede datum další předpokládané zkoušky

RRRR-MM-DD

Povinný

19.

Další informace

19.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

20.

Další omezení

20.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný


Oddíl 3:   Historické údaje o stavu doplňkového osvědčení

21.

Datum prvního vydání

21.1

Datum prvního vydání osvědčení

RRRR-MM-DD

Nepovinný

22.

Aktualizace (lze uvést více záznamů)

22.1

Datum aktualizace

RRRR-MM-DD

Povinný

22.2

Údaje o aktualizaci a jejím důvodu (oprava jednoho či více údajů uvedených v doplňkovém osvědčení, např. osobní adresa strojvedoucího)

Text

Povinný

23.

Změna (změny) (lze uvést více záznamů)

23.1

Datum změny

RRRR-MM-DD

Povinný

 

Důvod změn s odkazem na konkrétní části osvědčení:

změny v políčku 3 „Kategorie řízení“

změny v políčku 4 „Další informace“

změny v políčku 5: nové získané jazykové znalosti nebo znalosti pravidelně kontrolované

změny v políčku 6 „Omezení“

změny ve sloupci 7: nové získané znalosti kolejových vozidel nebo znalosti pravidelně kontrolované

změny ve sloupci 8: nové získané znalosti infrastruktury nebo znalosti pravidelně kontrolované

Text

Povinný

24.

Pozastavení (lze uvést více záznamů)

24.1

Doba pozastavení

Od (datum) do (datum)

Povinný

24.2

Důvod pozastavení

Text

Povinný

25.

Odebrání (lze uvést více záznamů)

25.1

Datum odebrání

RRRR-MM-DD

Povinný

25.2

Důvod odebrání

Text

Povinný

26.

Osvědčení nahlášené jako ztracené

26.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

26.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný

27.

Osvědčení nahlášené jako odcizené

27.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

27.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný

28.

Osvědčení nahlášené jako zničené

28.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

28.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný


Oddíl 4:   Historické záznamy v souvislosti se základními požadavky na vydání doplňkového osvědčení a výsledky pravidelných zkoušek

29.

Jazykové znalosti

29.1

Základní požadavek

Pracovní jazyk (jazyky), pro něž bylo vydáno prohlášení o splnění kritérií uvedených v bodě 8 přílohy VI směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

29.2

Pravidelná zkouška

Pro každý jazyk datum osvědčení znalostí (složení zkoušky)

Lze uvést více záznamů.

RRRR-MM-DD

Povinný

30.

Znalost kolejových vozidel

30.1

Základní požadavek

Kolejová vozidla, pro něž bylo vydáno prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze V směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

30.2

Pravidelná zkouška

Datum pravidelné zkoušky (osvědčené znalosti)

Lze uvést více záznamů.

RRRR-MM-DD

Povinný

31.

Znalost infrastruktury

31.1

Základní požadavek

Infrastruktura, pro niž bylo vydáno prohlášení o splnění kritérií stanovených v příloze VI směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

31.2

Pravidelná zkouška

Datum pravidelné zkoušky (osvědčené znalosti).

Lze uvést více záznamů.

RRRR-MM-DD

Povinný

4.   Přístupová práva

Přístup k informacím obsaženým v rejstříku doplňkových osvědčení se udělí níže uvedeným zúčastněným stranám k těmto účelům:

příslušnému orgánu členského státu v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/59/ES,

příslušným orgánům členských států, v nichž železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury působí a v nichž je strojvedoucí oprávněn řídit vlak na nejméně jedné lince sítě:

k plnění úkolu spočívajícího v dohledu na vývoj vydávání osvědčení podle čl. 19 odst. 1 písm. g) a článku 26 směrnice 2007/59/ES,

k provádění kontrol podle čl. 19 odst. 1 písm. h) a odst. 2 a čl. 29 odst. 1 směrnice 2007/59/ES (tento úkol může vykonávat pověřený subjekt),

strojvedoucím v případě údajů, které se jich týkají, v souladu s čl. 22 odst. 3 směrnice 2007/59/ES,

inspekčním orgánům zřízeným podle článku 21 směrnice 2004/49/ES za účelem vyšetřování nehod, zejména jak je uvedeno v čl. 20 písm. e) a g) zmíněné směrnice.

Podniky mohou udělit přístup ostatním uživatelům s výhradou ochrany osobních údajů.

5.   Výměna údajů

V souladu se směrnicí 2007/59/ES se přístup k příslušným údajům udělí:

a)

příslušným orgánům členského státu, ve kterém má železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury sídlo, v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/59/ES;

b)

příslušným orgánům ostatních členských států na základě žádosti v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/59/ES;

c)

strojvedoucím na základě žádosti v souladu s čl. 22 odst. 3 směrnice 2007/59/ES.

Železniční podnik, provozovatel infrastruktury nebo pověřený subjekt poskytne údaje neprodleně způsobem, který zajišťuje bezpečné předání informací a ochranu osobních údajů.

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury mohou na svých internetových stránkách poskytnout všem osobám s přístupovými právy prostředky pro přihlašování, pokud zajistí ověření důvodů pro podání žádosti.

6.   Doba uchovávání údajů

Veškeré údaje obsažené v rejstříku doplňkových osvědčení jsou uchovávány po dobu nejméně 10 let od posledního dne skončení doby platnosti uvedeného v osvědčení.

Je-li kdykoli během této desetileté lhůty zahájeno šetření týkající se strojvedoucího, musí být údaje vztahující se na tohoto strojvedoucího uchovávány po uplynutí desetileté lhůty, je-li to nezbytné.

Je nutno zaznamenat veškeré změny v rejstříku doplňkových osvědčení.

7.   Postup v případě úpadku

Pokud železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vyhlásí úpadek, odpovídá za údaje obsažené v rejstříku doplňkových osvědčení nový podnik, který přebírá poskytování služeb.

Příslušný orgán v členském státě, v němž je železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury usazen, archivuje údaje obsažené v rejstříku doplňkových osvědčení, pokud tuto činnost nepřevezme jiný podnik.


13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám

(oznámeno pod číslem K(2009) 9427)

(Text s významem pro EHP)

(2010/18/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky (1) a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky, navržená na základě kritérií sestavených Výborem Evropské unie pro ekoznačku, se určují podle skupin výrobků.

(2)

Ekologická kritéria, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování, by měly být platné čtyři roky ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina výrobků „dřevěné podlahové krytiny“ zahrnuje krytiny na bázi dřeva a rostlin: včetně krytin ze dřeva a užitkového dřeva, laminátových podlahových krytin, korkových krytin a bambusových podlahových krytin, které jsou vyrobeny z více než 90 % masivního dřeva (v konečném výrobku), ze dřeva, dřevité moučky a/nebo materiálu na bázi dřeva/rostlin. Nezahrnuje krycí materiály na stěny, jsou-li náležitě označeny, nebo podlahové krytiny pro vnější použití nebo krytiny s nosnou funkcí.

Do této skupiny výrobků nepatří žádná krytina ošetřená biocidními přípravky v jakékoli fázi výrobního procesu, kromě případů, kdy jsou tyto biocidní přípravky zahrnuty do přílohy IA směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) a kdy je aktivní látka schválená pro uvedené použití v souladu s přílohou V směrnice 98/8/ES.

Článek 2

Aby byla dřevěným podlahovým krytinám udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí tento výrobek spadat do skupiny výrobků „dřevěné podlahové krytiny“ definované v článku 1 a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „dřevěné podlahové krytiny“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí čtyři roky ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Pro správní účely se skupině výrobků „dřevěné podlahové krytiny“ přiděluje číselný kód „35“.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PLÁN

Cíle kritérií

Cílem těchto kritérií je zejména podporovat:

snižování dopadů na biotopy a související zdroje,

snižování spotřeby energie,

snižování uvolňování toxických a jiných znečišťujících látek do životního prostředí,

snižování používání nebezpečných látek v materiálech a hotových výrobcích,

bezpečnost a zamezení výskytu zdraví ohrožujících činitelů v životním prostředí,

informace, které umožní spotřebiteli používat výrobek účinným způsobem minimalizujícím celkový dopad na životní prostředí.

Kritéria jsou stanovena tak, aby podporovala označování těch krytin, jejichž výroba má malý dopad na životní prostředí.

Požadavky na posuzování a ověřování

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování se uvádějí pro každé kritérium.

Tato skupina výrobků zahrnuje „krytiny ze dřeva a z užitkového dřeva“, „laminátové podlahové krytiny“, „korkové krytiny“ a „bambusové podlahové krytiny“;

Krytiny ze dřeva a z užitkového dřeva jsou „dřevěné podlahy nebo krycí materiály na stěny vyrobené z jednoho kusu masivního dřeva, které mají po straně pera a drážky, nebo jsou zhotoveny z několika dřevěných vrstev, které jsou slepeny dohromady do vícevrstvé desky. Dřevěná krytina může být neupravená a pokud se pokládá broušená, může být povrchově upravena na místě nebo upravena předem v závodě.“

Kritéria na krytiny ze dřeva a z užitkového dřeva lze použít jak na krycí materiály na stěny, tak i na podlahové krytiny, pokud jsou výrobní postupy stejné a používají se stejné materiály a stejné výrobní metody. Kritéria jsou stanovena pouze pro vnitřní použití.

Odvětví vyrábějící dřevěné podlahové krytiny určuje své technické stanovisko v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 112.

Laminátové podlahy jsou „pevné podlahové krytiny s povrchovou vrstvou složenou z jednoho nebo více tenkých listů vláknitého materiálu (zpravidla papíru) impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi tvrditelnými teplem (zpravidla melaminem), lisovaného nebo lepeného na substrát, obvykle upraveného s podložkou“.

Kritéria pro laminátové krytiny lze použít pouze na podlahové krytiny a pro vnitřní použití.

Odvětví vyrábějící laminátové podlahové krytiny určuje své technické stanovisko v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 134.

Korkové krytiny jsou podlahové krytiny nebo krycí materiály na stěny, jejichž hlavní složkou je korek. Granulovaný korek se smíchá s pojivem a pak se vytvrzuje, nebo lze několik vrstev korku (aglomerovaný korek / dýha) slisovat dohromady za pomoci klihu.

Korkové krytiny je možné rozdělit na přírodní korkové desky (jejichž hlavní složkou je aglomerovaný kompositní korek určený k používání s povrchovou úpravou) a upravené korkové desky (složené z několika vrstev, včetně dřevovláknitých desek, jejichž hlavní složkou je aglomerovaný korek, nebo které mají korek jako technické řešení, určené k používání s upravenou horní vrstvou).

Kritéria na korkové krytiny lze použít jak na krycí materiály na stěny, tak i na podlahové krytiny, pokud jsou výrobní postupy stejné a používají se stejné materiály a stejné výrobní metody. Kritéria jsou stanovena pouze pro vnitřní použití.

Evropské odvětví korkových podlahových krytin určuje své technické stanovisko v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 134.

Bambusové podlahové krytiny jsou vyrobeny z bambusu v celých kusech nebo aglomerátech jako hlavní složka.

Kritéria pro bambusové krytiny lze použít pouze na podlahové krytiny a pro vnitřní použití.

Funkční jednotkou, ke které se vztahují vstupy a výstupy, je 1 m2 hotového výrobku.

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt, který posuzuje žádost, uzná za rovnocenné.

Je-li to možné, zkoušky provádějí řádně schválené laboratoře nebo laboratoře, které splňují všeobecné požadavky normy EN ISO 17025.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a provádět nezávislá ověřování.

KRITÉRIA PRO DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

1.   SUROVINY

Veškerý korek, bambus a primární dřevo musí pocházet z obhospodařovaných lesů s cílem provádět zásady a opatření zaměřená na certifikaci udržitelného obhospodařování lesů.

1.1   Udržitelné obhospodařování lesů

Výrobce musí mít politiku udržitelného získávání dřeva a také systém umožňující zjistit a ověřit původ dřeva a sledovat jej z lesa až do prvního bodu převzetí.

Původ veškerého dřeva musí být zdokumentován. Výrobce musí zajistit, aby veškeré dřevo pocházelo z legálních zdrojů. Dřevo nesmí pocházet z chráněných oblastí nebo z oblastí, u kterých probíhá oficiální proces prohlášení za chráněnou oblast, z pralesních porostů a lesů, které jsou vysoce hodnotné z hlediska ochrany přírody a které jsou zahrnuty v procesech celostátního zájmu, pokud nejsou tyto nákupy jednoznačně v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně přírody.

Do 30. června 2011 musí u výrobků ze dřeva uváděných na trh, kterým byla udělena ekoznačka, nejméně 50 % materiálů z masivního dřeva a 20 % materiálů na bázi dřeva pocházet buď z udržitelně obhospodařovaných lesů, které jsou certifikovány nezávislými třetími stranami v rámci systému certifikace lesů splňujícího kritéria uvedená v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii Evropské unie v oblasti lesního hospodářství (1) a jejím dalším rozvoji, nebo z recyklovaných materiálů.

Od 1. července 2011 do 31. prosince 2012 musí u výrobků ze dřeva uváděných na trh, kterým byla udělena ekoznačka, nejméně 60 % materiálů z masivního dřeva a 30 % materiálů na bázi dřeva pocházet buď z udržitelně obhospodařovaných lesů, které jsou certifikovány nezávislými třetími stranami v rámci systému certifikace lesů splňujícího kritéria uvedená v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii Evropské unie v oblasti lesního hospodářství a jejím dalším rozvoji, nebo z recyklovaných materiálů.

Od 1. ledna 2013 musí u výrobků ze dřeva uváděných na trh, kterým byla udělena ekoznačka, nejméně 70 % materiálů z masivního dřeva a 40 % materiálů na bázi dřeva pocházet buď z udržitelně obhospodařovaných lesů, které jsou certifikovány nezávislými třetími stranami v rámci systému certifikace lesů splňujícího kritéria uvedená v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii Evropské unie v oblasti lesního hospodářství a jejím dalším rozvoji, nebo z recyklovaných materiálů.

Posuzování a ověřování: Pro splnění těchto podmínek žadatel prokáže, že kterýkoli jeho výrobek ze dřeva, jemuž byla udělena ekoznačka, při prvním uvedení na trh po datech uvedených v kritériu splňuje příslušnou úroveň certifikovaného dřeva. Pokud to nelze prokázat, příslušný subjekt vydá licenci na ekoznačku pouze na období, pro které lze prokázat splnění požadavků. Žadatel předloží příslušnou dokumentaci od dodavatele dřeva s uvedením druhů, množství a přesných původů dřeva použitého ve výrobě podlahových krytin. Žadatel předloží příslušné (příslušná) osvědčení prokazující, že certifikace náležitě splňuje požadavky stanovené v odstavci 15 usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii Evropské unie v oblasti lesního hospodářství.

Definice: Materiálem na bázi dřeva se rozumí materiál, který je vyroben z jednoho nebo více níže uvedených materiálů spojených lepidly a/nebo klihy: dřevní vlákna a/nebo odkorněné nebo řezané dřevěné listy a/nebo dřevní odpad z lesa, lesních porostů, řezivo, zbytky z výroby celulózy/papíru a/nebo z recyklovaného dřeva. Materiály na bázi dřeva zahrnují: tvrdé vláknité desky, dřevovláknité desky, polotvrdé dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, OSB (konstrukční desky s orientovanými dřevními částicemi z dlouhých třísek), překližky a desky z masivního dřeva. Pojem „materiál na bázi dřeva“ se vztahuje rovněž na kompozitní materiály vyrobené z desek na bázi dřeva opláštěných plasty nebo vrstvenými plasty nebo kovy či jinými povlakovými materiály a na hotové a polohotové desky na bázi dřeva.

1.2   Recyklované materiály ze dřeva a z rostlin (pro laminátové podlahové krytiny a vícevrstvé dřevěné krytiny)

Dřevo od konečného spotřebitele, třísky nebo vlákna používaná ve výrobě materiálů na bázi dřeva (vstup) musejí splňovat alespoň ustanovení průmyslové normy European Panel Federation (EPF) uvedená v odstavci 6 dokumentu „Norma EPF pro dodací podmínky recyklovaného dřeva“ ze dne 24. října 2002.

Celkové množství recyklovaného materiálu musí splňovat limity uvedené níže v tabulce:

Složky a sloučeniny

Mezní hodnoty

(mg/kg celé suché desky)

Arzen

25

Kadmium

50

Chrom

25

Měď

40

Olovo

90

Rtuť

25

Fluor

100

Chlor

1 000

Pentachlorfenol (PCP)

5

Dehtové oleje (benzo(a)pyren)

0,5

Posuzování a ověřování: Předloží se prohlášení, že recyklované dřevo nebo materiály z rostlin splňují mezní hodnoty stanovené v textu. Pokud lze prokázat, že uvedené látky nebyly použity v žádném dřívějším přípravku nebo přípravku pro povrchovou úpravu, nemusí se provést zkouška k prokázání shody s tímto požadavkem.

1.3   Impregnační a konzervační látky

Dřevěné podlahové krytiny se nesmějí impregnovat.

Masivní dřevo po těžbě se nesmí upravovat za pomoci látek nebo přípravků obsahujících látky zařazené na jednom z těchto seznamů:

Doporučená klasifikace pesticidů zařazených podle stupně nebezpečnosti do třídy 1a (mimořádně nebezpečné) Světové zdravotnické organizace (WHO),

Doporučená klasifikace pesticidů zařazených podle stupně nebezpečnosti do třídy 1b (vysoce nebezpečné) WHO.

Kromě toho úprava dřeva musí být v souladu s ustanoveními směrnic Rady 79/117/EHS (2) a 76/769/EHS (3).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení prokazující shodu s tímto kritériem, seznam použitých látek a bezpečnostní list pro každou z nich.

1.4   Geneticky modifikované dřevo

Výrobek nesmi obsahovat geneticky modifikované dřevo.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že nebylo použito geneticky modifikované dřevo.

2.   POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

2.1   Nebezpečné látky pro ošetření surového dřeva a rostlin

a)

Do dřevěného výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):

 

R23 (toxický při vdechování),

 

R24 (toxický při styku s kůží),

 

R25 (toxický při požití),

 

R26 (vysoce toxický při vdechování),

 

R27 (vysoce toxický při styku s kůží),

 

R28 (vysoce toxický při požití),

 

R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),

 

R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),

 

R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),

 

R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),

 

R45 (může vyvolat rakovinu),

 

R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),

 

R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),

 

R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),

 

R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),

 

R51 (toxický pro vodní organismy),

 

R52 (škodlivý pro vodní organismy),

 

R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),

 

R60 (může poškodit reprodukční schopnost),

 

R61 (může poškodit plod v těle matky),

 

R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

 

R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),

 

R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (4) (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (5) (směrnice o nebezpečných přípravcích).

Případně lze klasifikaci posoudit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (6). V tomto případě se do surovin nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, které jsou nebo v okamžiku podání žádosti mohou být označeny některou z těchto standardních vět o nebezpečnosti (nebo jejich kombinací): H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,

arzénu, boru a mědi,

organického cínu.

2.2   Nebezpečné látky v nátěrech a povrchových úpravách

Obecné požadavky

a)

Požadavky části 2.1 na Nebezpečné látky pro ošetření surového dřeva a rostlin se vztahují také na nátěry a povrchové úpravy.

b)

Chemické látky, které výrobce/dodavatel chemikálií zařadil do látek škodlivých pro životní prostředí v souladu se systémem klasifikace Společenství (28. změna směrnice 67/548/EHS), musejí splňovat jeden z těchto 2 limitů:

Chemické látky zařazené do třídy látek škodlivých pro životní prostředí v souladu se směrnicí 1995/45/ES nesmějí být přidány do látek a přípravků pro povrchovou úpravu.

Nicméně výrobky mohou obsahovat maximálně 5 % těkavých organických sloučenin (VOC) definovaných ve směrnici Rady 1999/13/ES (7) (těkavou organickou sloučeninou se rozumí jakákoli sloučenina, která má při teplotě 293,15 K tlak par 0,01 kPa nebo vyšší, nebo která za konkrétních podmínek použití vykazuje odpovídající těkavost). Vyžaduje-li výrobek ředění, obsah zředěného výrobku nesmí překročit výše uvedené mezní hodnoty.

Použité množství (čerstvá barva / lak) látek škodlivých pro životní prostředí nesmí překročit 14 g/m2 povrchové plochy a použité množství (čerstvá barva / lak) VOC nesmí překročit 35 g/m2.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací na podporu tohoto prohlášení, včetně:

úplné receptury s uvedením množství a čísel CAS složek,

metody a výsledku zkoušek pro všechny látky, které se vyskytují ve výrobku, podle směrnice 67/548/EHS,

prohlášení, že byly uvedeny všechny složky,

počtu nátěrů a množství použitých na jeden nátěr na metr čtvereční plochy.

Pro účely výpočtu spotřeby na povrchovou úpravu výrobku a použitého množství se používají tyto standardní stupně efektivnosti: stříkací zařízení bez recyklace 50 %, stříkací zařízení s recyklací 70 %, stříkání v elektrostatickém poli 65 %, zvon/kotouč 80 %, válečkový nátěr 95 %, celoplošný nátěr 95 %, nátěr nanesený ve vakuu 95 %, máčení 95 %, oplachování 95 %.

c)

Obsah volného formaldehydu ve výrobcích nebo přípravcích použitých v deskách nesmí překročit 0,3 % hmotnostních.

Obsah volného formaldehydu v pojivech, lepidlech a klizích pro překližky nebo vrstvené dřevěné desky nesmí překročit 0,5 % hmotnostních.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušná prohlášení potvrzující, že výše uvedené požadavky jsou splněny. Pro každý chemický výrobek používaný ve výrobě musejí být předloženy bezpečnostní listy nebo rovnocenná dokumentace, která obsahuje informace o klasifikaci nebezpečnosti pro lidské zdraví.

Lepidla

a)

Požadavky části 2.1 na Nebezpečné látky pro ošetření surového dřeva a rostlin se vztahují také na lepidla.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušná prohlášení potvrzující, že výše uvedené požadavky jsou splněny. Pro každý chemický výrobek používaný při montáži výrobku musejí být předloženy bezpečnostní listy nebo rovnocenná dokumentace, která obsahuje informace o klasifikaci nebezpečnosti pro lidské zdraví. Předloží se zprávy o zkouškách nebo prohlášení dodavatele týkající se obsahu volných formaldehydů.

b)

Obsah VOC v lepidlech používaných při montáži výrobku nesmí překročit 10 % hmotnostních (w/w).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení s uvedením všech lepidel použitých při montáži výrobku a o splnění tohoto kritéria.

Formaldehyd

Emise formaldehydu z látek a přípravků pro povrchovou úpravu uvolňujících formaldehyd nesmí překročit 0,05 ppm.

Posuzování a ověřování: Žadatel a/nebo jeho dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu nebo rovnocenné prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu s informací o složení přípravku pro povrchovou úpravu.

Změkčovadla

Požadavky části 2.1 na Nebezpečné látky pro ošetření surového dřeva a rostlin se vztahují také na všechny ftaláty používané ve výrobním procesu.

Kromě toho není ve výrobku povolen DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

Biocidy

Používat se mohou pouze biocidní výrobky obsahující biocidní aktivní látky zařazené do přílohy IA směrnice 98/8/ES a povolené pro používání v podlahových krytinách.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že požadavky tohoto kritéria byly splněny, spolu se seznamem použitých biocidních výrobků.

3.   VÝROBNÍ PROCES

3.1   Spotřeba energie

Spotřeba energie se počítá jako energetická potřeba procesu použitá pro výrobu krytin.

Energetická potřeba procesu vypočítaná podle technické přílohy nesmí překročit tyto limity (P = bod hodnocení):

Skupina výrobků

Mezní hodnota

(P)

Dřevěné podlahy a bambusové krytiny

10,5

Laminátové podlahové krytiny

12,5

Korkové krytiny

9

Posuzování a ověřování: Žadatel vypočítá spotřebu energie výrobního procesu podle pokynů technické přílohy a předloží příslušné výsledky a podpůrnou dokumentaci.

3.2   Nakládání s odpady

Žadatel předloží příslušnou dokumentaci o postupech přijatých pro opětovné využití vedlejších produktů vzniklých v procesu. Žadatel předloží zprávu včetně těchto informací:

druhu a množství využitého odpadu,

způsobu zneškodnění,

informací o opětném využití odpadu a druhotných surovin při výrobě nových produktů (v rámci výrobního procesu nebo mimo něj).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci založenou například na hmotnostních rozvahách a/nebo systémech environmentálních zpráv, které uvádějí dosažené poměry opětného využití v rámci podniku nebo mimo něj, např. formou recyklace, opakovaného použití nebo opětovného zpracování/obnovy.

4.   FÁZE POUŽÍVÁNÍ

4.1   Uvolnění nebezpečných látek

Uvolňování formaldehydu z desek z korku, bambusu nebo dřevních vláken, z nichž je vytvořena krytina, nesmí překročit 0,05 mg/m3.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci založenou na zkoušce ve zkušební komoře podle metody uvedené v normě EN 717-1.

Těkavé organické sloučeniny (VOC)

Konečné výrobky nesmějí překročit tyto emisní hodnoty:

Látka

Požadavek

(po 3 dnech)

Organické sloučeniny celkem v retenčním rozmezí

C6–C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 vzduchu

Organické sloučeniny celkem v retenčním rozmezí

> C16–C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 vzduchu

VOC celkem bez LCI (8)

0,05 mg/m3 vzduchu

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží osvědčení o zkoušce v souladu s emisními zkouškami podle norem prEN 15052 nebo EN ISO 16000-9.

5.   OBAL

Musí být vyroben z jednoho z těchto materiálů:

snadno recyklovatelný materiál,

materiály získané z obnovitelných zdrojů,

materiály určené k opětnému využití.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží při podání žádosti popis obalu výrobku spolu s příslušným prohlášením o splnění tohoto kritéria.

6.   VHODNOST K POUŽITÍ

Výrobek musí být vhodný k použití. Důkaz může zahrnovat údaje z příslušných zkušebních metod ISO, CEN nebo rovnocenných, jako jsou např. vnitrostátní zkušební postupy.

Posuzování a ověřování: Je nezbytné předložit podrobné zkušební postupy a výsledky spolu s prohlášením o vhodnosti výrobku k použití založeném na všech ostatních informacích o nejlepším použití konečným uživatelem. Podle směrnice Rady 89/106/EHS (9) je výrobek pokládán za vhodný k použití, jestliže splňuje harmonizovanou normu, evropské technické schválení nebo neharmonizovanou technickou specifikaci uznávanou na úrovni Společenství. Značka ES o shodě „CE“ pro stavební výrobky je pro výrobce snadno rozpoznatelným osvědčením o shodě a lze ji v této souvislosti považovat za dostačující.

7.   INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Výrobek musí být prodáván s příslušnými informacemi pro uživatele, které poskytují rady o správném a nejlepším obecném a technickém používání výrobku a jeho údržbě. Na obalu výrobku a/nebo v doprovodné dokumentaci musí být uvedeny tyto informace:

a)

informace o tom, že výrobku byla udělena ekoznačka EU, se stručným, ale konkrétním vysvětlením významu této značky vedle obecných informací uvedených v rámečku 2 loga;

b)

doporučení pro používání a údržbu výrobku. Tyto informace by měly zdůrazňovat všechny příslušné pokyny, zejména ty, které se týkají údržby a používání výrobků. Případně by se měly zmínit důležité vlastnosti výrobků pro používání v obtížných podmínkách, např. absorpce vody, odolnost proti skvrnám, odolnost proti chemickým látkám, nutná příprava podložní vrstvy, pokyny pro čištění a doporučené druhy čisticích prostředků a četnost čištění. Informace by měly také obsahovat všechny možné údaje o potenciální technické životnosti výrobku, buď ve formě průměru, nebo jako rozmezí hodnot;

c)

označení způsobu recyklace nebo zneškodňování (účelem vysvětlení je poskytnout spotřebiteli informaci o potencionálních vysokých užitných vlastnostech takového výrobku);

d)

informace o ekoznačce EU a jí odpovídajících skupinách výrobků včetně následujícího (nebo rovnocenného) textu: „Další informace o ekoznačce EU najdete na internetové stránce: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek obalu a/nebo přikládaných textů.

8.   INFORMACE UVEDENÉ NA EKOZNAČCE

V poli 2 ekoznačky se uvede následující text:

udržitelně obhospodařované lesy a snížený dopad na biotopy,

omezené použití nebezpečných látek,

úspora energetické potřeby výrobního procesu,

nižší riziko pro zdraví v životním prostředí.


(1)  Úř. věst. C 56, 26.2.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1.

(8)  LCI = nejnižší příslušná koncentrace; srov. „Postup hodnocení zdravotní nebezpečnosti emisí těkavých organických sloučenin (VOC) ze stavebních výrobků“ (Federální agentura pro životní prostředí).

(9)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

Technický dodatek pro krytiny na bázi dřeva a rostlin

VÝPOČET SPOTŘEBY ENERGIE

Spotřeba energie se vypočítá jako roční průměr energie spotřebované během výrobního procesu (s výjimkou vytápění prostor) od hromadných surovin až po hotové krytiny. To např. znamená, že výpočet energie pro výrobky na bázi dřeva a rostlin se měří od vstupu surovin do závodu až po konečnou úpravu včetně balení.

Výpočet nezahrnuje obsah využitelné energie ze suroviny (tj. energie vstupního produktu).

Energie potřebná pro výrobu lepidel a laků nebo nátěrů se do výpočtů nezahrnuje.

Jednotkou zvolenou pro výpočty je MJ/m2.

Spotřeba elektřiny se týká elektřiny nakupované od externího dodavatele.

Má-li výrobce přebytek energie, který se prodává jako elektřina, pára nebo teplo, lze prodané množství odečíst od spotřeby pohonných hmot. Do výpočtů se zařadí pouze pohonné hmoty, které se skutečně spotřebují ve výrobě podlahových krytin.

Podlahy z masivního dřeva a bambusové krytiny

Environmentální parametr

A

=

dřevo z certifikovaného, udržitelného lesa (%)

B

=

poměr obnovitelných pohonných hmot (%)

C

=

spotřeba elektřiny (MJ/m2)

D

=

spotřeba pohonných hmot (MJ/m2)

Formula

Laminátové podlahové krytiny

Environmentální parametr

A

=

korek, bambus nebo dřevo z certifikovaného, udržitelného lesa (%)

B

=

poměr recyklovaných dřevních surovin (%)

C

=

poměr obnovitelných pohonných hmot (%)

D

=

spotřeba elektřiny (MJ/m2)

E

=

spotřeba pohonných hmot (MJ/m2)

Formula

Korkové krytiny

Environmentální parametr

A

=

poměr recyklovaného korku (%)

B

=

poměr obnovitelných pohonných hmot (%)

C

=

spotřeba elektřiny (MJ/m2)

D

=

spotřeba pohonných hmot (MJ/m2)

Formula

Obsah využitelné energie různých pohonných hmot je uveden v následující tabulce.

Tabulka pro výpočet spotřeby pohonných hmot

Výrobní období – rok:

Dny:

Od:

Do:


Pohonná hmota

Množství

Jednotky

Přepočítací koeficient

Energie

(MJ)

Sláma (15 % W)

 

kg

14,5

 

Pelety (7 % W)

 

kg

17,5

 

Odpadové dříví (20 % W)

 

kg

14,7

 

Dřevěné štěpky (45 % W)

 

kg

9,4

 

Rašelina

 

kg

20

 

Zemní plyn

 

kg

54,1

 

Zemní plyn

 

Nm3

38,8

 

Butan

 

kg

49,3

 

Kerosin

 

kg

46,5

 

Benzín

 

kg

52,7

 

Motorová nafta

 

kg

44,6

 

Plynový olej

 

kg

45,2

 

Těžký topný olej

 

kg

42,7

 

Antracitové uhlí

 

kg

30,6

 

Antracit

 

kg

29,7

 

Dřevěné uhlí

 

kg

33,7

 

Průmyslový koks

 

kg

27,9

 

Elektřina (ze sítě)

 

kWh

3,6

 

Energie celkem (MJ)